ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ"

Transcript

1 ,, n ιr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ «ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΥΡΑΓΓΕΛΟΥ Επιβλέπων : Κος. Παύλος Πάχος Καθηγητής Εφαρμογών Αθήνα 2011

2 / ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ «ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΥΡΑΓΓΕΛΟΥ Επιβλέπων : Κος. Παύλος Πάχο ς Καθηγητής Εφαρμογών Αθήνα 2011 ι:~ι ΤΕ 1 ΙΑ

3 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ «ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ»!) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΤΟΥ ΠΛΟJΟΥ. 2) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΣΗΜΕΙΩΝ. 3) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ «ΠΡΆΣΙΝΩΝ» ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΥΡΑΓΓΕΛΟΥ Επιβλέπων : Κος. Παύλος Πάχος Καθηγητής Εφαρμογών Αθήνα 2011

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού f δρύματος Πειραιά. Θα ήθ ελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Παύλο Πάχο για την ανάθεση της πτυχιακής.

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας είναι πλέον αναπόσπαστο μέ ρος της καθημε ρινότητάς μας. Με τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές των υδρογονανθράκων, τη με ίωση των φυσικών πόρων και την αύξηση των αε ρίων του θ ε ρμοκηπίου μονόδρομο αποτελεί η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών και η αναζήτηση νέων καλύτερων τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών. Αντικείμενο της εργασίας είναι η καταγραφή των ενεργοβόρων πε ριοχών ενό ς κρουαζιερόπλοιου, η διερεύνηση μεθόδων και λύσεων για την εξοικονόμηση ενέ ργειας σε αυτές και ο έλεγχος για τη δυνατότητα εφαρμογής οικολογικών μορφών ενέργειας. Είναι άραγε εφικτό να πετύχουμε εξοικονόμηση ενέργε ιας σε ένα κρουαζιερόπλοιο με την άρτια μελέτη των συστημάτων φωτισμού και κλιματισμού και τη χρήση μηχανημάτων μεγαλύτερης ενεργειακής κλάσης, οικονομικών λαμπτήρων φωτισμού, ευφυών συστημάτων διαχείρισης των φορτίων και υβριδικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από «πράσινες» πηγές; Και αν είναι εφικτό, η εξοικονόμηση αυτή, επιφέρει μείωση του κόστους χρήσης; 1

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο πτυχιακής Οργάνωση κειμένου Κεφάλαιο 2 : ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ «Κρουαζιερόπλοιο» Μονάδες ώσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα κρουαζιερόπλοια Χρήση ηλεκτροπαράγωγων ζευγών Σ ' δ ' 'λ.. υστηματα συν υασμενου κυκ ου Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα θαλάσσιων πετρελαιομηχανών Εξοικονόμηση ενέργειας Περιβαλλοντική- ατμοσφαιρική ρύπανση Τρόποι μείωσης των εκπομπών των πλοίων Κεφάλαιο 3 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηλεκτρική κίνηση «Propulsion, dι-aft, trim» Μονάδες HVAC Φωτισμός Κατανάλωση μηχανοστασίου Παραγωγή ατμού και ζεστού νερού Παραγωγή πόσιμου νερού και νερού χρήσης Θέρμανση καυσίμου ~ Καθαρισμός νερού για ρίψη στη θάλασσα

7 3.5 Μαγε ιρ ε ίο Καταναλώ σε ις δ ια μονή ς κα ι ψυχαγωγίας Κεφάλαιο 4 : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ <dιρασινω Ν)) ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ι) ωτο βο λταϊκά Αν ε μογεννήτριες Εναλλα κτ ική ς μο ρφή ς καύ σιμα Κυψελίδες καυσίμων Κ εφάλαιο 5 : ΣΥΜΒΑ ΤΙΚΟΙ Μ Ε ΘΟΔΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σωστή εκπα ίδ ευση π ρο σωπικού Χρή ση ευ φυών συ στημάτων διαχείριση ς Ηλεκτρ οδό τηση πλοίων από τη ν ξηρ ά καθ' όλη τη δ ιάρκε ια πα ρ αμο νής στο λ ιμάν ι Χ ρή ση πυρη νικών αν τιδ ρ αστή ρ ων Χρή ση LNG (Liquefied Natιu a l Gas) - Φυ σ ικό αέ ρ ιο Χρή ση υδρογόνου Σχεδ ιασμός πλοίου Κεφάλαιο 6 : ΠΑΡΟΥΣlΑΣ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠ Ε ΡΆΣΜΑΤΑ Μελλοντι κές επεκτάσε ις Σύνο ψη κα ι συμπε ράσματα Επ ίλογος ΠΑ Ρ ΑΡΤΗΜΑ Σχετικές ε ργ ασίες Αρκτ ικόλεξα Λίστα κ ρ ουαζιε ρ όπλοιων ΒΙΒΛ ΙΟΓΡΑΦΙ Α

8 1 Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο πτυχιακής Η εργασία αυτή δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη να ενημερωθε ί για τα κρουαζιερόπλοια, τα οποία είναι ένα θαύμα της σύγχρονης ναυπηγικής. Από το όνομα τους καταλαβαίνουμε αμέσως και το σκοπό τους. Ο άνθρωπος από τα αρχαία κιόλα ς χρόνια κατασκεύαζε πλοία είτε για μεταφορά ανθρώπων ε ίτε αγαθών επεκτείνοντας έτσι την εμπορική δραστηριότητά του. Όσο περνούσε ο καιρός ο άνθρωπο ς ε ξοικε ιωνόταν με τη ναυσιπλοtα και καθώς αποκτούσε εμπειρία και γνώσε ις τις εφάρμοζε στις νέες κατασκευές για μεγαλύτερα, γρηγορότερα και πιο ευκίνητα πλοία. Σήμερα, με την ε μπειρία πολλών αιώνων ναυσιπλοtας και τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη κατασκευάζονται πλοία μεγάλων διαστάσεων, με δυνατότητα μεταφοράς χιλιάδων τόνων αγαθών, καυσίμων και ανθρώπων. Πλοία τα οποία ε ίναι ικανά να δ ιασχίζουν τη θάλασσα με μεγάλες ταχύτητες και χωρίς περιορισμό σε αποστάσε ις. Τα κρουαζιερόπλοια λοιπόν είναι ένα είδος πλοίου ικανό να μεταφ έ ρει έως και ανθρώπους σε μεγάλες αποστάσεις με μοναδικό σκοπό την αναψυχή. Θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσε ι κάποιος και «μικρ ές πλωτές πόλεις», οι οποίες δ εν έχουν τίποτα να ζηλέ ψουν σε παροχές και άνεση από αυτές της στεριάς. Ένα τέτοιο πλοίο δ ιαθέτει μεταξύ άλλων πολυτελή δωμάτια διαμονής, καταστήματα και χώρους αναψυχής όπως θέατρο, κινηματογράφο, αίθουσες χορού, εστιατόρια, πισίνες, συνθ έτοντας ένα με ίγμα εμπορικού κέντρου και ενός πολυτελούς ξενοδοχε ίου. Ε ίναι λοιπόν λογικό και αναμενόμενο όλες αυτέ ς οι παροχές να απαιτούν τεράστια ποσά ενέ ργε ιας και καυσίμων για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η ακόρεστη προσπάθ εια του ανθρώπου για τεχνολογική και ναυπηγική και όχι μόνο εξέλιξη τον ανάγκασε να παραβλέψει τις αρνητικές επιπτώσεις στη φύση από την κατάχρηση των φυσικών μη ανανεώσιμων πόρων, με συνέπεια τη συσσώρευση της ρύπανσης στη διάρκεια των τελευταίων δεκα ετιών με απώτερο κίνδυνο ο πλανήτης μας να καταστε ί μη βιώσιμος για οποιαδήποτε μορφή ζωής. Οι τελευταίες μελέτες και έρευνες για την εξέλιξη της ρύπανσης του πλανήτη κάνουν επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε όχι μόνο τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και την εξεύρεση νέων οικολογικών τρόπων παροχής αυτής. Η χρήση των νέ ων αυτών «πράσινων» τεχνολογιών είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει δυνατότητες κατασκευής ακόμα καλύτερων πλοίων σε επιδόσε ις, τα οποία θα ε ίναι οικονομικότερα και φιλικότε ρα προς το περιβάλλον. 5

9 1.2 Οργάνωση κειμένου Η εργασία οργανώνεται στα παρακάτω κεφάλαια : Στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά στο αντικείμενο και την οργάνωση της εργασίας. Στο κεφάλαιο 2 ορίζονται βασικές έννοιες. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι ενεργοβόρες περιοχές του πλοίου και γίνεται διερεύνηση μεθόδων και λύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σ' αυτές τις περιοχές. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης «πράσινων» μορφών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών του πλοίου σε ηλεκτρική ενέργεια. Στο κεφάλαιο 5 αναφέρονται συμβατικοί μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας. Στο κεφάλαιο 6 καταγράφονται τα συμπεράσματα της εργασίας και προτείνονται σημεία τα οποία μπορεί κάποιος να διερευνήσει για την καθολική μελέτη του αντικειμένου. Στο παράρτημα υπάρχει δειγματοληπτική λίστα κρουαζιερόπλοιων και εργασίες σχετικές με το θέμα της εργασίας. Τέλος αναφέρεται η βιβλιογραφία. 6

10 2 Χρήσιμες έννοιες 2.1 Κρουαζιερόπλοιο Η λέξη κρουαζιερόπλοιο προέ ρχεται εκ του αγγλικού όρου «cι-uise ship» και ε ίναι ε ιδικής κατηγορίας επιβατηγό πλοίο που πραγματοπο ιε ί κρουαζ ιέ ρ ες δη λαδή κυκλικά πε ριηγητικά ταξίδια βάσει επιμελούς προγράμματος λιμένων προσέγγιση ς, χω ρίς όμως να εκτελούν συγκοινωνιακή γραμμή. Ο ναύλος τους καθορίζεται ελεύθ ε ρ α, ε ίναι μη υποκε ίμενος σε ναυλολόγιο και πε ριλαμβάνει ενδιαίτηση, ξενάγηση, τροφοδ οσία και ψυχαγωγία. Τις τελευταίες δ ε κα ετ ίες διαπιστώνεται μια συνεχής αύ ξηση της ζήτησης τέτοιων ταξιδίων με αποτέλεσμα την επιχε ιρηματική στροφή πολλών ναυτιλιακών εταιρ ε ιών σε αυτόν τον κλάδο. Συνεπώς για λόγους κόστους και ταχύτητας έγινε επιτακτική η ανάγκη μετατροπής πολλών παλαιών υπερωκεανίων σε πολυτελ1ί κρουαζιερόπλοια προκε ιμένου να εξυπηρετηθεί η ζήτηση. Γενικά τα κρουαζιε ρόπλοια προσφ έ ρουν υψηλού επιπέδ ου υπηρεσίες τόσο ως προς του χώρους ενδιαίτηση ς των επιβατών, από άποψης εμφάνισης, διακόσμησης και εξοπλισμών όσο και ως προ ς το προσωπικό του πλοίου που ε ίναι το πολυπληθ έστερο από οποιουδήποτε άλλου τύπου πλοίου ιδίου εκτοπίσματος. Οι ξενοδοχειακές υπηρεσίε ς που προσφ έρει ε ίναι υψηλού επιπέδου πε ριλαμβάνοντας κέντρα ψυχαγωγίας, κινηματογράφο, θ έατρο, αίθουσες χορού, βιβλιοθήκη, καζίνο, χώρους άθλησης, μικρά γήπεδα γκολφ, κολυμβητήρια, εστιατόρια, τη λεοπτικούς σταθμούς, σύγχρονα ιατρεία γα παροχή ιατρικής βοήθ ε ιας με δ ιάθε ση ελικοδρομίου καθώς και νεκροτομείο. Μ ε βάση τις παραπάνω προσφ ε ρόμενες υπηρ εσίες ο χαρακτηρισμός «πλωτά ξενοδοχε ία» για τα πε ρισσότερα τέτοια πλοία και «πλωτά παλάτια» για τα υπε ρπολυτελή ε ίναι κάθε άλλο παρά υπε ρβολικός. Σημειώνεται επίσης πω ς τα πλοία αυτά ε ίναι πλέον συναλλαγματοφόρα για την εθνική οικονομία της χώρας της οποίας φ έ ρουν τη σημαία. Η Ελλάδα κατέχει διεθνώς πε ρίοπτη θέση στον τομέα αυτό τόσο με το πλήθος των πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία όσο και με το σημαντικό ποσοστό ελληνικών συμφε ρόντων πλοίων παγκοσμίως που έχουν αποκτήσε ι άριστη φήμη στον τομέα αυτό. Οι πε ριοχές με ιδιαίτερη επισκεψιμότητα είναι για το καλοκαίρι η Μ εσόγε ιος θ άλασσα και το χε ιμώνα η πε ριοχή τη ς Καραϊβικής. 7

11 2.2 Μονάδες ώσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα κρουαζιερόπλοια Η ώση ενός πλοίου επιτυγχάνεται με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικά μοτέρ, που περιστρέφουν τις προπέλες. Στην εικόνα 2.2 φαίνεται μια μηχανή εσωτερικής καύσης η οποία μηχανικά περιστρέφει την προπέλα του σκάφους ενός πλοίου. Η μηχανή αυτή είναι της εταιρείας Wartsila, μοντέλο RTA96-C, έχει 14 κυλίνδρους, κ. εκ, ίππους στις \02 στροφές/λεπτό. Η κατανάλωση καυσίμου στο 100% της ισχύς της ανέρχεται κιλό/ ίππο και ώρα, δηλαδή κιλά / ώρα λειτουργίας. Όταν η μηχανή είναι σε οικονομική λειτουργία, η κατανάλωση της είναι κιλό / ίππο και ώρα, δηλαδή κιλά / ώρα λειτουργίας. Τέλος η απόδοση της φτάνει το 50% σε σύγκριση μ' ενός αυτοκινήτου που δεν ξεπερνάει το 30%. Εικόνα 2.2 Κύρια πετρελαιομηχανή πλοίου Εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης, του αυξημένου βάρους και του μεγάλου όγκου αυτών των μηχανών η τεχνολογία στράφηκε στην η λεκτρική κίνηση. Αν και τα ηλεκτρικά μοτέ ρ αντικατέστησαν τους μεγάλους αυτούς ρυπογόνους κινητήρες στην πορ ε ία δημιουργήθηκε η ανάγκη για πολύ μεγάλα ποσά ηλεκτρ ικής ισχύος. Η ανάγκη ενός κρουαζιερόπλοιου σε ηλεκτρική ισχύ κυμαίνεται από 30MW έως και l 50MW και είναι ανάλογο του μεγέθους του και των απαιτούμενων φορτίων. Αυτή η ενέργεια παράγεται με τους εξής τρόπου ς : 8

12 2.2.1 Χρήση ηλεκτροπαράγωγωv ζευγών. Αεριοστρόβιλοι (Εικόνα 2.2.γ) ή κινητήρες εσωτερικής καύσης (Εικόνα 2.2.α), μηχανικά συνδεδεμένα, κινούν τις γεννήτριες (Εικόνα 2.2.β) οι οποίες παράγουν την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ. Η ισχύς ανά μονάδα φτάνει τα l 6MW με χρήση κινητήρων εσωτερικής καύσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, τα 36MW για αεριοστρόβιλους και μεγαλύτερα ποσά για ατμοστρόβιλους (Εικόνα 2.2δ) και πυρηνικούς σταθμούς. Εικόνα 2.2.α Κινητήρας εσωτερικής καύσης Εικόνα 2.2.β Γεννήτρια Εικόνα 2.2.γ Αεριοστρόβιλος Εικόνα 2.2.δ Ατμοστρόβιλος κομπλαρισμένος με γεννήτρια 9

13 2.2.2 Συστήματα συνδυασμένου κύκλου. Ο σχεδιασμός ενός νέου συστήματος συνδυασμένου κύκλου έδωσε νέες προοπτικές για τη βελτίωσή του χρησιμοποιώντας διάφορους συνδυασμούς των πετρελαιομηχανών (Εικόνα ), των ατμοτουρμπινών (Εικόνα 2.2.δ) και των αεριοτουρμπινών (Εικόνα 2.2.γ). Η ισχύς αυτού του συστήματος μπορεί να ξεπεράσει και τα l 50MW. Οι συνδυασμένου κύκλου χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το συνδυασμό των μηχανών και τη μορφή της ισχύς εξόδου (ηλεκτρική ή μηχανική). Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αρκετά οφέλη όπως: Λιγότερος χώρος από τα μηχανήματα Λιγότερη συντήρηση Μηδαμινή χρήση και καύση λιπαντικού ελαίου Πλήρης αυτόματος έλεγχος σε όλα τα στάδια λειτουργίας Λιγότερος θόρυβος και κραδασμοί Καθαρότερα απαέρια Μεγαλύτερα ποσά ισχύος Τα παραπάνω οφέλη οδηγούν σε περισσότερα πλεονεκτήματα όπως: Οικονομικά Περισσότερος χώρος για τους επιβάτες και το φορτίο. Εκτιμάται πως η διαφορά του χώρου που χρησιμοποιείται, με τη νέα μορφή, εξοικονομεί χώρο για 55 περισσότερες καμπίνες. Περιβαλλοντικά Λιγότερη μόλυνση λόγω ελαφρότερου καυσίμου με αποτέλεσμα μικρότερη περιεκτικότητα σε θείο και χαμηλότερες εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα CO. Λειτουργικά Πλήρως αυτοματοποιημένος έλεγχος σε όλα τα στάδια και καλύτερη διαχείριση του συστήματος. 10

14 1. CODOG (Combined Diesel or Gas) (Σχήμα ). Κάνοντας χρήση πετρελαιομηχανών ή αε ριοστρόβιλων. Κάθε ένας από τους κινητήρ ε ς περιστρέφ ε ι έναν άξονα μέ σα σε ένα σύστημα το οποίο επιτρέπε ι την λε ιτουργία των αεριοστρόβιλων ή των μηχανών εσωτερικής καύση ς. Gasturbine Diaphragm coupling locked traln gear Σχήμα Χρήση πετρελαιομηχανών ή αεριοστρόβιλων 2. CODAG (Combined Dίesel and Gas) (Σχήμα 2.2.2). Συνδυασμός ντίζελ μηχανών και α ε ριοστρόβιλων. Αυτό το σύστημα επιτρέπει την παράλληλη λειτουργία τω ν μηχανών εσωτερικής καύσης με τον αεριοστρόβιλο. Χρησιμοποιε ίται στην περίπτωση που το πλοίο θ έλει να αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα.,. Controllable ρ i t c l1 propeller Reduction Gearbox Crossconnect gearbox Diesel engines Σχήμα Συνδυασμός πετρελαιομηχανών και αεριοστρόβιλων 11

15 2.1. CODAG W ARP (Σχήμα ). Η ώση σε αυτό το σύστημα παρέχεται από πετρελαιομηχανές ενώ παράλληλα υπάρχει αεριοτουρμπίνα η οποία δημιουργεί έναν πίδακα νερού "water.iet". 1. ΠΙΔ.Δ.ΚΑ Σ ΝΕΡΟΥ 2. ΠΡΟΠΕΛΑ Ε ΛΕΓ ΧΟΜ ΕΝΟΥ 8ΗΜΑΤΟΣ 3..Δ.ΕΡΙΟ ΣΤΡΟθΙ ΛΟ Σ 4. ΝΤΙΖ ΕΛ ΜΗΧΑΝΗ 5. ΣΗΜΕ ΙΟ ΕΙΣ.Δ.ΓΩΓΗ Σ 0.Δ.Λ.Δ. Σ ΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Σχήμα Σύστημα πίδακα νερού 2.2. CODAG - ELECTRIC (Σχήμα ). Συνδυασμός στον οποίον και οι πετρελαιομηχανές και η αεριοτουρμπίνες περιστρέφουν γεννήτριες οι οποίες με την σειρά τους τροφοδοτούν ηλεκτρικές προπέλες. 20MW 36Μ>Ν 1"1Mi/V Ν ΤΙ Ζ ΕΛ Γ ΕΝ Ν ΗΤ Ρ Ι Ε Σ Γ ΕΝ Ν ΗΤ Ρ Ι Ι'. Ι'. Ε ΡΙΟ ΣΤΡ08 ΙΛΟΥ Σχήμα Παραγωγή ρεύματος από πετρελαιομηχανές και α ε ριοστρόβιλους 2.3. CODAS (Combined Diesel - electric and Steam). Χρησιμοποιώντας ένα λέ βητα στον οποίο ε ισάγεται θ ε ρμότητα από τον κύλινδρο και τα καυσαέ ρια μιας πετρελαιομηχανής γίνεται παραγωγή ατμού σε ποσοστό ανάλογο με τη ροή του καυσίμου. Ο ατμός εγχέ εται ξεχωριστά στον κύλινδρο κοντά στο άνω νε κρό σημε ίο, ο οποίος ενεργά τροποποιε ί την καύση και την μετάκαυση. Ο λόγος της μάζας ατμού προς τη μάζα καυσίμου είναι κατά προτίμηση 1 : Ο 1-3:Ο1, η θ ε ρμοκρασία και η πίεση του ατμού προσεγγίζουν υψηλές τιμές ανάλογες των υλικών του κινητt1ρα. Αυτό το σύστημα προσαρμόζεται σε μεγάλες πετρ ελαιομηχανές και με ιώνε ι σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές. 12

16 CODLAG (Combined Diesel - electric and Gas) (Σχήμα 2.2.3). Ηλεκτρικά μοτέρ περιστρ έ φουν τις προπέλες και σε π ε ρίπτωση ανάγκης μεγαλύτε ρης ταχύτητας, μέσω κιβωτίου ταχυτήτων ο αεροστρόβιλος συμβάλει στην περ ιστροφή της προπέλας. Propeller Diesel generator Gearboxes Electric rno tor.1 Σχήμα Συνδυασμός ατμοστρόβιλου και ηλεκτρικών μοτέ ρ 4. CODAD (Combined Diesel and Diesel) (Σχήμα 2.2.4). Ε ίναι ο συνδυασμός δύο πετρ ελαιο μηχανών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κίνηση μίας προπέλας. Οι πετ ρ ελαιο μηχανές μπορούν να είναι ίδιας ισχύος ή διαφορετικής. Την δυνατότητα αυτή την επιτρ έπε ι ένα κιβώτιο ταχυτήτων. Cross- Propellers Clutches Dϊes'el ehgines. ο ' Σχήμα Συνδυασμός δυο πετρελαιομηχανών 13

17 5. COSAG (Combined Steam and Gas) (Σχήμα 2.2.5). Συνδυασμός αεριοστρόβιλου και ατμοστρόβιλου που τροφοδοτούν με την απαραίτητη ισχύ τον άξονα. Ένα κιβώτιο ταχυτήτων σε συνδυασμό με συμπλέκτη επιτρέπει στους στροβίλους να οδηγούν τον άξονα. Το σύστημα διακρίνεται για την αξιοπιστία του ατμοστροβίλου και τη γρήγορη επιτάχυνση και χρόνο ε κκίνησης του φυσικού αερίου. PrΌpeller Clutches Σχήμα Συνδυασμός ατμοστρόβιλου και αεριοστρόβιλου 6. COGOG (Combined Gas or Gas) (Σχήμα 2.2.6). Συνδυασμός δύο αεριοστρόβιλων, ένας χαμηλής απόδοσης που λειτουργεί υπό φυσιολογικές συνθήκες κρουαζιέ ρας και ένας δεύτερος υψηλής απόδοσης που επιτρ έπε ι μεγαλύτερες ταχύτητες. Ο λόγος που χρησιμοποιε ίται αυτό το σύστημα για κρουαζιέρες είναι διότι όταν ένας αεριοστρόβιλος δουλεύει στο 100% της ισχύς του έχει μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου. Propeller G e a rboχ Clutches Reduction g e arboχ es High -speed ga s turbine Cruise gas turbine Σχήμα Συνδυασμός δυο α ε ριοστρόβιλων 14

18 7. COGAG (Combined Gas and Gas) (Σχήμα 2.2.7). Συνδυασμός δύο αεριοστρόβιλων που συνδέονται σε ενιαίο άξονα με σύστημα ταχυτήτων και συμπλέκτη. Χρησιμοποιείται λόγω της μεγαλύτερης απόδοσης καυσίμου που έχουν οι αεριοστρόβιλοι κατά τη λειτουργία τους υπό πλήρες φορτ ίο. Reduction Propeller Gears Clutches b Gas turbines gear oxes Σχήμα Συνδυασμός δύο αεριοστρόβιλων 8. COGAS (Combined Gas and Steam) (Σχήμα 2.2.8). Συνδυασμός αεριοστρόβιλου με ατμοστρόβιλο. Ο ατμοστρόβιλος οδηγείται από τον ατμό που παράγεται χρησιμοποιώντας την εξάτμιση του αεριοστρόβιλου. Με αυτόν τον τρόπο μέρος της ενέργειας που θα χανόταν από τον αεριοστρόβιλο ανακτάται πετυχαίνοντας μείωση της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου. Τέτοιου είδους εργοστάσια παραγωγής συνδυασμένου κύκλου έχουν απόδοση μετατροπής πάνω από 58% r/ hc-δ t ch n Σχήμα Συνδυασμός αεριοστρόβιλου με ατμοστρόβιλο 15

19 9. CONAS (Combined Nuclear and Steam) (Σχήμα 2.2.9). Σύστημα πρόωσης με συνδυασμό πυρηνικού αντιδραστήρα και ατμοστροβίλου. Συμπληρωματικά προς τον πυρηνικό αντιδραστήρα υπάρχουν δύο συμβατικοί λέβητες, που έχουν εγκατασταθεί ως εφεδρικοί σε περ ίπτωση βλάβης του αντιδραστήρα. Και οι δύο μαζί είναι ικανοί να οδηγήσουν δύο ατμοστρόβιλους ώστε να παράγουν 89MW ή hp σε δύο άξονες. 4 Rcσcto r Vcsse l Emcrgcncy Wnιcr Sυρριy System Σχήμα Συνδυασμός πυρηνικού αντιδραστήρα και ατμοστροβίλου 16

20 Συνοππκά για τα συστήματα συνδυασμένου κύκλου ΣΥΣΤΗΜΑ CODOG CODAG CODLAG CODAD COSAG COGOG COGAG COGAS CONAS ΣΥΝΔΕΣΗ Μηχανική Μηχανική Ηλεκτρική Μηχανική Μηχανική Μηχανική Μηχανιh tί Ηλεκτρική Μηχανική & μηχανική ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Οικονομία Ταχύτητα Απόδοση Οικονομία Απόδοση Απόδοση Απόδοση Α πόδοση Ειδικές καυσίμου & & & & Ταχύτητα Οικονομία Οικονομία επιδόσεις περιπτώσεις ΙΣΧΥΣ ΖΕΥΓΟΥΣ 16ή36ΜW >BOMW 36MW >60MW >70MW >150MW MW MW MW ΤΑΧΥΤΗΤΑ Υψηλή Υψηλή Υψηλή Μεγάλη Υψηλή Υψηλή Υψηλ1ί Υψηλή Υψηλή ΚΑΤΑΝΜΩΣΗ Μεγάλη Υψηλή Μεγάλη Μέτρια Μεγάλη Υψηλή Υψηλή Μέτρια Μέτρια ΚΟΣΤΟΣ Μέτριο Μέτριο Υψηλό Χαμηλό Υψηλό Μέτριο Μέτριο Υψηλό Πολύ υψηλό ΒΑΡΟΣ Μεσαίο Μεσαίο Μεσαίο Μεγάλο Μεγάλο Μικρό Μικρό Μεγάλο Μεγάλο Πινάκας 2.2.J Σύγκριση συστημάτων συ νδυασμένου κύκλου. * Εφαρμογή σε υποβρύχια και πλοία, όπως πολεμικά και παγοθραυσπκά, για την κάλυψη μεγάλω ν αποστάσεων χωρίς τη ν ανάγκη α νεφοδιασμού. """" -..J

21 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡ/ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ () COGES CODLAG D-EL, HFO Αρχικό κόστος εξοπλισμού : Το αρχικό κόστος του εξοπλισμού μεταξύ των συστημάτων όπως παρουσιάζεται είναι αρχικά αρκετά διαφοροποιούμενο, όμως όταν η εγκατεστημένη ισχύς ξεπεράσει τα 50MW τότε η διαφορά του κόστους μεταξύ των συστημάτων συρρικνώνεται. Κατανάλωση καυσίμου : Η κατανάλωση καυσίμου όπως και παρουσιάζεται αρχικά έχει μικρές αποκλίσεις μεταξύ των συστημάτων, παρόλα αυτά υπάρχουν μεγάλες διαφορές των συστημάτων σε ρύπους και σε εξο ικονόμηση χώρου κα. Συνολικό ετήσιο κόστος : Το συνολικό ετήσιο κόστος συμπεριλαμβανομένου του κόστος συντήρησης των μηχανών, του καυσίμου και του λιπαντικού ελαίου. εννο είτε πως μέσα σε αυτό υπολογίζεται και η συντήρηση των συστοιχιών καθαρισμού των απαερίων SCR. ::--=~ ~ ιοw SPEED PROFILE HIGI-1 SPEED PiωFILE, == ~--..:JL~02.:W~P~R~I~CE DIFFERENCE HIGI-1 PRI CE DIFFERENCE COGES ----r---- :_ CODLAG --- D-EL, HFO Η ευελιξία του κόστους καυσίμου, είναι ακόμα ένας παράγοντας που κάνει ελκυστικότερες κάποιες λύσεις από κάποιες άλλες. Όπως φαίνεται οι CODLAG υπερτερούν σε αυτή την κατηγορία όχι απαραίτητα εξαιτίας του καυσίμου αλλά και της ικανότητάς τους να λε ιτουργούν σε δ ιαφορ ετικά λειτουργικά προφίλ. 18

22 2.2.3 Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα θαλάσσιων πετρελαιομηχανών Τα πλεονεκτήματα, των θαλάσσιων πετρελαιομηχανών, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής : Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. Μεγάλης, χαμηλής και μέσης ταχύτητας πετρ ελαιοκινητήρ ες έχουν κατανάλωση καυσίμου μικρότερη από 120 γραμμάρια / bhp και hr, σε αντίθεση με τους πιο προηγμένους αεριοστρόβιλους, όπου έχουν ενσω ματωμένο συμπιεστή των καυσαερίων και ψύ ξη του αέρα, παρ ' όλα αυτά έχουν κατανάλωση καυσίμου 142 με l 45 γρ / bhp και hr. Ευκολία επισκευής και συντήρησης. Λόγω της ευ ρείας ε μπορικής χρήσης τους, σχεδόν σε όλα τα λιμάνια μπορούν να επισκευαστούν. Χαμηλό κόστος. Οι κινητήρες αυτοί έχουν το χαμηλότε ρο κόστος ως μέσα παραγωγής ρεύματος στη θάλασσα ή ως κινητήριες μηχαν ές. Ικανότητα να "καίνε" ένα ευρύ φάσμα καυσίμων. Μπορούν να κάψουν το καύσιμο με τον χαμηλότερο βαθμό κατάλοιπων που διατίθενται στην αγορά, ακόμα και αυτά με τη μαζική περιεκτικότητα σε θείο, όπου καμία άλλη μηχανή δεν μπορ ε ί να ανεχθεί. Εξαιρετική απόδοση μερικού φορτίου. Μπορούν να λειτουργήσουν καλά σε ένα ευρύ φάσμα στροφών του κινητήρα και δεν υφίστανται μεγάλες μειώσεις όσον αφορά τις επιδόσεις ή την οικονομία κατά τη λειτουργία σε μερικό φορτίο. Τα μειονεκτήματα, των θαλάσσιων πετρελαιομηχανών, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής : Υψηλό βάρος Καταλαμβάνουν μεγάλον όγκο Χαμηλής ισχύος ανά μονάδα Θόρυβος και κραδασμοί. Οι κινητήρες ντίζελ είναι σχετικά πιο θορυβώδης και ανακινούνται περ ισσότερο από το μεγαλύτερο ποσοστό των αεριοστροβιλικών, επίσης παράγουν αρμονικές που παράγουν δονήσεις στο κύτος και στο σύστημα του έλ ικα. Για τους αεριοστρόβιλους μπορούμε να πούμε ότι έχουν τα αντίθετα χαρακτηριστικά από τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Στον παρακάτω πίνακα 2.2.2, συνοψίζονται τα προαναφ ερθέντα στοιχεία. 19

23 Κριτήρια Πετρελαιομηχανές Κινητήρες αερίου Waι tsila 16V38 18V500F Τουρμπίνες αερίων (LM2500+G4) Τύπος καυσίμου Ντίζελ Φυσικό Φυσικό αέ ριο ISO 8217 αέ ριο. Συνθετικό φυσικό αέριο & αέ ριο Ι SΟ F Μεθάνιο χαμηλού BTU DMX, Αρ. 80 LHV: Υγρά καύσιμα DMA and min Συνδυασμός δύο καυσίμων (φυσικού DMB. 28MJ/n1n 3, αερίου και υγρών καυσίμων) Μαζούτ 5.5 bar Μ ίξη ς καυσίμων (bi fue l) 730cSt/50 Ε ισαγωγή νερού 1) ατμού για c ISO F RMK 55. με ίωση ΝΟχ Κατάσταση λειτουργίας Μηχανική Η/Ζ Ισχύς εξόδου 11.6MW 17MW 35.3MW 36MWe Απόδοση καύσιμο/ ισχύ ς Διαστάσεις 47% 47,3% 36,6% 36,6% Μ : 1 3,31η Μ : 18,8m Μ : 10,67111 Μ: 17,37111 Υ : 5, 1 20 ιη Υ :6m Υ : 3,04m Υ : 3,04n1 Π: 3,8ιη π : 4, Π : 2, 41η Π : 2,74111 Βάρο ς ν'.ι (τόνους) Αρχικό κόστο ς σε././ < < Κόστος.ι.ι συντήρησης Κατανάλωση.ι.ι καυσίμου 177g/kW l g/kwl1 Ι κανότητα καθαρής.ι.ι καύσης Ι κανότητα με ρικής.ι Ασύμφορη λειτουργία λε ιτουργίας Χρόνος για πλήρ ες φορτίο Έως 10 λεπτά Τουλάχιστον 30 λεπτά Παρ οδ ική αντίδραση.ι Θόρυβος στον σκελετό του πλο ίου./ 50 db στα /z < 50 db στα /z 20

24 Κατάσταση περιβάλλοντος./ Θόρυβος που.ι επιβαρύνει τον α έ ρα 102 ~ 108 db με πλήρες φορτίο < 85db Καύση του.ι λιπαντικού ελαίου ΝΟχ ε κπομπές 0.7g/kWh 1 % των diesel 12 75% 2 75% < 70ppιην / 15% 0 2 6gr/kWl1./ SOx εκπομπές Πολύ χαμηλές Μηδενικές.ι C0 2 εκπομπές././ στο 75% 630g/kWh 450g/kWh Θερμοκρασία καυσαερίων 389 C 20,9kg/sec 524 C 91,6kg/sec 507 C 97kg/sec Ρυθμός παραγωγής θερμότητας Btι ι / h p-l1r Btu/kWl1 Πίνακας Σύγκριση αεριοστρόβιλων και κινητήρων εσωτερικής καύσης Κόστος για συνολική ισχύ συστήματος 60 MW, Τ ιμές καυσίμου έτους COGES DIESEL - ELECTRIC Καύσιμο MGO HFO 380 csl Τιμή καυσίμου, /τόνο Κατανάλωση καυσίμου σε τόνους 45,120 39,540 Κόστος καυσίμου σε 13,54 5,73 Επιπρόσθετο κόστος, κατανάλωσης καυσίμου για παραγωγή ατμού 17 τόνους/ώρα σε τόνους Επιπλέον κόστος καυσίμου 0,3 1,03 Συνολικό ετήσιο κόστος καυσίμου σε 13,86 6,76 Πίνακας Οικονομική σύγκριση συστημάτων συνδυασμένου κύκλου και πετρελαιοκινητήρων. ' , ΒΙ ΒΛ ΙΟΘΗκ r.f 1 Τ Ε 1 ΠΕΙ ΡΑ~

25 καυσίμου Κατανάλωση σε τόνους Κόστος Καυσίμου Κόστος Ατμού Σύνολο DCOGES DIESEL- ELECTRIC Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά το μεγάλο κόστος λειτουργίας με τη χρήση COGES εξοικονομούμε χώρο για 50 διπλές καμπίνες. Εάν υποθέσουμε ότι το 90% από αυτές τις καμπίνες θα είναι δεσμευμένο, για 50 εβδομάδες το χρόνο και με μέση τιμή τα 160 ανά άτομο και ημέρα το ετήσιο όφελος από τη χρήση αυτών των 50 εξτρά καμπινών ανέρχεται στο ποσό των 5.5 εκατομμυρίων ανά έτος. Από αυτό εάν αφαιρέσουμε το ποσό που θα χρειαστεί για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των δωματίων, το φαγητό, τον καθαρισμό τους, την ανάγκη προσωπικού και τους φόρους δηλαδή περίπου το 70%, το καθαρό κέρδος ανέρχεται στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Υπολογίζοντας το συνολικό κόστος καυσίμου και λιπαντικού ελαίου για συστήματα COGES στα 13,86 εκατομμύρια ευρώ και για τις πετρελαιομηχανές 7.04 εκατομμύρια ευρώ η διαφορά είναι 6,8 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος αφαιρώντας το κέρδος από τα 50 δωμάτια 2.1 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει απώλεια 4,7 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Συνεπώς τα συστήματα COG ES είναι οικονομικά ασύμφορα έναντι των πετρελαιομηχανών. Από τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο ότι το βασικό πλεονέκτημα των πετρελαιομηχανών είναι η οικονομική λειτουργία και η αρχική τιμή τους. Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουν μικρότερο κόστος και κατανάλωση καυσίμου, μικρότερες εκπομπές C0 2, μικρότερο αρχικό κόστος και κόστος λειτουργίας, ευκολότερη και οικονομικότερη συντήρηση. Όμως οι αεριοστρόβιλοι πλεονεκτούν σε βάρος, μέγεθος, δημιουργία θορύβου και εκπομπών ΝΟχ. Είναι μηχανές απλές στην κατασκευή, αξιόπιστες, με αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία τους ενώ επιπλέον έχουν λιγοστά κινητά μέρη και μηδενικές απώλειες τριβής. 2.3 Εξοικονόμηση ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας ονομάζεται οποιαδήποτε προσπάθεια με την οποία επιτυγχάνεται περιορισμός της σπατάλης των ενεργειακών αποθεμάτων. Γενικά σήμερα ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις απαιτείται πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας για θέρμανση, φωτισμό, κλιματισμό πέρα από εκείνη της τροφοδοσίας των διαφόρων μηχανών των βιομηχανιών. Για την απρόσκοπτη εξασφάλιση αυτής της ενέργειας γίνεται εξαιρετικά μεγάλη κατανάλωση καυσίμων όπως το πετρέλαιο, τους γαιάνθρακες και το φυσικό αέριο. Επειδή τα αποθέματα αυτών των καυσίμων είναι περιορισμένα, καθίσταται αναγκαία η λ~1ψη διαφόρων μέτρων περιορισμού της σπατάλης ώστε αυτά να διαρκέσουν περισσότερο χρόνο ή ακόμα και η εξεύρεση νέων τεχνολογιών 22

26 απεξάρτησης από αυτά. Αυτό μπορεί να συμβεί με επιλογή οικονομικότερων μηχανών σε καύσιμη ύλη, αποδοτικότε ρων εγκαταστάσεων και με ίωση κατανάλωσης ενέ ργειας. Αναμφίβολα τέτοια μέτρα πρέπε ι να είναι ανεξάρτητα των οικονομικών κε ρδών επιφέροντας πολύ μικρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση. Παρά το γεγονός ότι στα κρουαζιερόπλοια δε χρησιμοποιούμε γαιάνθρακες, τεράστια ποσά πετρελαίου και υποπροϊόντων του καταναλώνονται. 2.4 Περιβαλλοντική - ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα κρουαζιερόπλοια παράγουν λύματα, απόνερα, επικίνδυνα απόβλητα, λιπαρά από τους υδροσυλλέκτες νερού και έρματος, γενικώς αποτελούν πηγή στερεών και αέριων ρύπων. Τα απόβλητα αυτά εάν απελευθερωθούν χωρίς κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να προσθέσουν παθογόνους παράγοντες και τοξικά συστατικά στο περιβάλλον τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και την υδρόβια ζωή. Π εριβαλλοντικές έρευνες έχουν δ ε ίξει την επίδραση που έχουν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι των κρουαζιερόπλοιων στις θαλάσσιες αρτηρίες που αυτά ακολουθούν. Έχει παρατηρηθεί, εκτός των λυμάτων και των διαφόρων σκουπιδιών που αφήνονται στην θάλασσα κατά τη διάρκεια κάθε ταξιδίου, περαιτέρω αύξηση των εκπομπών του θε ίου και του διοξειδίου του άνθρακα. Κατά τη διάρκεια ενός έτους οι εκπομπές του θείου και του διοξειδίου του άνθρακα αυξάνονται ταχύτερα κοντά στις κύριες θαλάσσιες οδούς όπως και δείχνεται στον παρακάτω χάρτη 2.4. α os Χάρτης 2.4.α Ρύπανση κύριων θαλάσσιων οδών 23

27 8 Very Low lmpact ( < 1.4)..J Low lmpact ( ) Medium lmpac t ( ) High lmpac t ( ) M e diurη High lmpact ( ) 8 Very High lrη pa ct (> ) Χάρτης 2.4.β Ρύπανση θαλάσσιων περιοχών Στον χάρτη 2.4.β χωρίζονται οι θαλάσσιες περιοχές ανάλογα με την ατμοσφαιρική ρύπανση τους. Για παράδειγμα ένα κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες παράγει κάθε μέρα, 15 γαλόνια τοξικών χημικών ουσιών, γαλόνια ελαιώδη ύδατα υδροσυλλεκτών και η ατμοσφαιρική ρύπανση που δημιουργείται ισοδυναμεί με μέρες λειτουργίας ενός αυτοκινήτου. Εκπέμπει 1,5 τόνο οξειδίου του αζώτου ισοδύναμο αυτοκίνητων, 1,3 τόνο οξειδίου του θείου ισοδύναμο ενός μεγάλου εργοστασίου τσιμέντου, 253 κιλά διοξειδίου του άνθρακα, 100 κιλά ε κπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων και 75 κιλά σωματιδίων. Οι εκπομπές από τους πετρελαιοκινητήρες των κρουαζιερόπλοιων είναι ανεξέλεγκτες. Εξ' αιτίας των μεγάλων φυσικών καταστροφό)ν και της αλλαγής του κλίματος έχουν ασκηθεί πιέσε ις στη θαλάσσια βιομηχανία, έχουν γίν ε ι προσπάθειες για μείωση τόσο των στερ εών όσο και των αέ ριων ρύπων αλλά και κάθε μορφής που παράγεται από τα πλοία αυτού του τύπου. Επιπλέον έχουν νομοθετηθεί νέα αυστηρότε ρα όρια παραγωγής ρύπων με σημαντικές κυρώσεις όπως η απαγόρευση παραμον1ίς ή και διέλευσης ενός πλοίου από ένα λιμάνι πέ ρα από χρηματικό πρόστιμο. Όλα τα πλοία πλέον έχουν καταταχτε ί βάση των ρύπων και της στάσης τους προς το πε ριβάλλον. Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί οργανισμοί που παρακολουθούν την παγκόσμια κατάσταση, δ ιεξάγοντας έ ρ ευνες, για τη με ίωση των εκπομπών των βλαβ ε ρών ουσιών, για την προστασία του υδροβιότοπου και για το φαινόμενο του θ ε ρμοκηπίου. 24

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει πως εφαρμόζεται στη πράξη ο ενεργειακός κύκλος για τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας των καυσίμων, σε ηλεκτρική ενέργεια. (β) διακρίνει σε ποίες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV.

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV. Ο κινητήρας με την κωδική ονομασία D3876 θα προσφέρει ιπποδύναμη 520 hp (390 kw), 560 hp (420 kw) και 640 hp (470 kw), ενώ η μέγιστη ροπή που θα παράγεται μεταξύ 930 και 1350 rpm, λέγεται ότι θα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ EΠΙΘΕΤΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 130 min

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ EΠΙΘΕΤΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 130 min ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΜΕΚ (1 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΜΟΝΑ EΣ, 6 ΕΡΩΤΗΣΗ 1.ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 0,15) 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2-ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ.ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΦΑΣΕΙΣ. 2. ΠΟΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τεύχος 71 Ιούλιος 2014 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλίας θερμότητας σε σχέση με τη χρήση λεβήτα: Στις μέρες μας, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται ηενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Ηενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ηλιακών πύργων

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ηλιακών πύργων Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ηλιακών πύργων 13 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008» ΙΕΝΕ, Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα, 12/13.11.2008 ρ. Σπύρος Χ. Αλεξόπουλος Aachen University of Applied Sciences

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.0-Α Έκδοση η / 2.0.204 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: B Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Σ.Η.Θ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Σ.Η.Θ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Σ.Η.Θ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 6-8, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210-6838289, ΦΑΞ. 210-6851151 E-mail to: mail@heliostat.gr, WEB: www.heliostat.gr Αποστολή Ιστορία... Η Εταιρεία ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Γιατί Οικολογική Οδήγηση; Η έννοια της αυτοκίνησης είναι συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία μας ΣΕΚ. Η δική σας ικανοποίηση είναι η δική μας επιτυχία!

Η εταιρεία μας ΣΕΚ. Η δική σας ικανοποίηση είναι η δική μας επιτυχία! Copyright NSE Ltd. 2011 N.S.E Ltd Networking System Exellence ΣΕΚ Σύστημα Eξοικονόμησης Kαυσίμων Η εταιρεία μας ΣΕΚ Η NSE Ltd (Networking System Excellence) είναι μία ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίχρονοι Πετρελαιοκινητήρες ΑΣΚΗΣΗ 9: ΔΙΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος:

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος: Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών Κλιματιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 5 ο Εξάμηνο Ι ΑΣΚΩΝ: Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ, Καθηγητής ΕΜΠ kgianna@central.ntua.gr http://velos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο πλοίο του στόλου µας που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εδικά για την Greenpeace.

Το πρώτο πλοίο του στόλου µας που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εδικά για την Greenpeace. Rainbow Warrior III Το πρώτο πλοίο του στόλου µας που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εδικά για την Greenpeace. Αυτό σηµαίνει ότι το Rainbow Warrior δεν είναι µόνο ένα από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 11.1 11. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Αθλητική Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον καιρό, η τεχνολογία LED αναπτύχθηκε με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνιση τους τα LED υψηλής ισχύος (High Power LED).

Με τον καιρό, η τεχνολογία LED αναπτύχθηκε με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνιση τους τα LED υψηλής ισχύος (High Power LED). Φωτισμός Led Το LED (Light Emitting Diode) είναι μια Δίοδος Εκπομπής Φωτός και πρόκειται για ημιαγωγό ο οποίος όταν του παρέχεται ηλεκτρική τάση, εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία. Η χρήσης των LED έχει ξεκινήσει

Διαβάστε περισσότερα