ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ"

Transcript

1 ,, n ιr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ «ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΥΡΑΓΓΕΛΟΥ Επιβλέπων : Κος. Παύλος Πάχος Καθηγητής Εφαρμογών Αθήνα 2011

2 / ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ «ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΥΡΑΓΓΕΛΟΥ Επιβλέπων : Κος. Παύλος Πάχο ς Καθηγητής Εφαρμογών Αθήνα 2011 ι:~ι ΤΕ 1 ΙΑ

3 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ «ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ»!) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΤΟΥ ΠΛΟJΟΥ. 2) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΣΗΜΕΙΩΝ. 3) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ «ΠΡΆΣΙΝΩΝ» ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΥΡΑΓΓΕΛΟΥ Επιβλέπων : Κος. Παύλος Πάχος Καθηγητής Εφαρμογών Αθήνα 2011

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού f δρύματος Πειραιά. Θα ήθ ελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Παύλο Πάχο για την ανάθεση της πτυχιακής.

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας είναι πλέον αναπόσπαστο μέ ρος της καθημε ρινότητάς μας. Με τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές των υδρογονανθράκων, τη με ίωση των φυσικών πόρων και την αύξηση των αε ρίων του θ ε ρμοκηπίου μονόδρομο αποτελεί η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών και η αναζήτηση νέων καλύτερων τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών. Αντικείμενο της εργασίας είναι η καταγραφή των ενεργοβόρων πε ριοχών ενό ς κρουαζιερόπλοιου, η διερεύνηση μεθόδων και λύσεων για την εξοικονόμηση ενέ ργειας σε αυτές και ο έλεγχος για τη δυνατότητα εφαρμογής οικολογικών μορφών ενέργειας. Είναι άραγε εφικτό να πετύχουμε εξοικονόμηση ενέργε ιας σε ένα κρουαζιερόπλοιο με την άρτια μελέτη των συστημάτων φωτισμού και κλιματισμού και τη χρήση μηχανημάτων μεγαλύτερης ενεργειακής κλάσης, οικονομικών λαμπτήρων φωτισμού, ευφυών συστημάτων διαχείρισης των φορτίων και υβριδικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από «πράσινες» πηγές; Και αν είναι εφικτό, η εξοικονόμηση αυτή, επιφέρει μείωση του κόστους χρήσης; 1

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο πτυχιακής Οργάνωση κειμένου Κεφάλαιο 2 : ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ «Κρουαζιερόπλοιο» Μονάδες ώσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα κρουαζιερόπλοια Χρήση ηλεκτροπαράγωγων ζευγών Σ ' δ ' 'λ.. υστηματα συν υασμενου κυκ ου Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα θαλάσσιων πετρελαιομηχανών Εξοικονόμηση ενέργειας Περιβαλλοντική- ατμοσφαιρική ρύπανση Τρόποι μείωσης των εκπομπών των πλοίων Κεφάλαιο 3 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηλεκτρική κίνηση «Propulsion, dι-aft, trim» Μονάδες HVAC Φωτισμός Κατανάλωση μηχανοστασίου Παραγωγή ατμού και ζεστού νερού Παραγωγή πόσιμου νερού και νερού χρήσης Θέρμανση καυσίμου ~ Καθαρισμός νερού για ρίψη στη θάλασσα

7 3.5 Μαγε ιρ ε ίο Καταναλώ σε ις δ ια μονή ς κα ι ψυχαγωγίας Κεφάλαιο 4 : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ <dιρασινω Ν)) ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ι) ωτο βο λταϊκά Αν ε μογεννήτριες Εναλλα κτ ική ς μο ρφή ς καύ σιμα Κυψελίδες καυσίμων Κ εφάλαιο 5 : ΣΥΜΒΑ ΤΙΚΟΙ Μ Ε ΘΟΔΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σωστή εκπα ίδ ευση π ρο σωπικού Χρή ση ευ φυών συ στημάτων διαχείριση ς Ηλεκτρ οδό τηση πλοίων από τη ν ξηρ ά καθ' όλη τη δ ιάρκε ια πα ρ αμο νής στο λ ιμάν ι Χ ρή ση πυρη νικών αν τιδ ρ αστή ρ ων Χρή ση LNG (Liquefied Natιu a l Gas) - Φυ σ ικό αέ ρ ιο Χρή ση υδρογόνου Σχεδ ιασμός πλοίου Κεφάλαιο 6 : ΠΑΡΟΥΣlΑΣ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠ Ε ΡΆΣΜΑΤΑ Μελλοντι κές επεκτάσε ις Σύνο ψη κα ι συμπε ράσματα Επ ίλογος ΠΑ Ρ ΑΡΤΗΜΑ Σχετικές ε ργ ασίες Αρκτ ικόλεξα Λίστα κ ρ ουαζιε ρ όπλοιων ΒΙΒΛ ΙΟΓΡΑΦΙ Α

8 1 Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο πτυχιακής Η εργασία αυτή δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη να ενημερωθε ί για τα κρουαζιερόπλοια, τα οποία είναι ένα θαύμα της σύγχρονης ναυπηγικής. Από το όνομα τους καταλαβαίνουμε αμέσως και το σκοπό τους. Ο άνθρωπος από τα αρχαία κιόλα ς χρόνια κατασκεύαζε πλοία είτε για μεταφορά ανθρώπων ε ίτε αγαθών επεκτείνοντας έτσι την εμπορική δραστηριότητά του. Όσο περνούσε ο καιρός ο άνθρωπο ς ε ξοικε ιωνόταν με τη ναυσιπλοtα και καθώς αποκτούσε εμπειρία και γνώσε ις τις εφάρμοζε στις νέες κατασκευές για μεγαλύτερα, γρηγορότερα και πιο ευκίνητα πλοία. Σήμερα, με την ε μπειρία πολλών αιώνων ναυσιπλοtας και τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη κατασκευάζονται πλοία μεγάλων διαστάσεων, με δυνατότητα μεταφοράς χιλιάδων τόνων αγαθών, καυσίμων και ανθρώπων. Πλοία τα οποία ε ίναι ικανά να δ ιασχίζουν τη θάλασσα με μεγάλες ταχύτητες και χωρίς περιορισμό σε αποστάσε ις. Τα κρουαζιερόπλοια λοιπόν είναι ένα είδος πλοίου ικανό να μεταφ έ ρει έως και ανθρώπους σε μεγάλες αποστάσεις με μοναδικό σκοπό την αναψυχή. Θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσε ι κάποιος και «μικρ ές πλωτές πόλεις», οι οποίες δ εν έχουν τίποτα να ζηλέ ψουν σε παροχές και άνεση από αυτές της στεριάς. Ένα τέτοιο πλοίο δ ιαθέτει μεταξύ άλλων πολυτελή δωμάτια διαμονής, καταστήματα και χώρους αναψυχής όπως θέατρο, κινηματογράφο, αίθουσες χορού, εστιατόρια, πισίνες, συνθ έτοντας ένα με ίγμα εμπορικού κέντρου και ενός πολυτελούς ξενοδοχε ίου. Ε ίναι λοιπόν λογικό και αναμενόμενο όλες αυτέ ς οι παροχές να απαιτούν τεράστια ποσά ενέ ργε ιας και καυσίμων για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η ακόρεστη προσπάθ εια του ανθρώπου για τεχνολογική και ναυπηγική και όχι μόνο εξέλιξη τον ανάγκασε να παραβλέψει τις αρνητικές επιπτώσεις στη φύση από την κατάχρηση των φυσικών μη ανανεώσιμων πόρων, με συνέπεια τη συσσώρευση της ρύπανσης στη διάρκεια των τελευταίων δεκα ετιών με απώτερο κίνδυνο ο πλανήτης μας να καταστε ί μη βιώσιμος για οποιαδήποτε μορφή ζωής. Οι τελευταίες μελέτες και έρευνες για την εξέλιξη της ρύπανσης του πλανήτη κάνουν επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε όχι μόνο τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και την εξεύρεση νέων οικολογικών τρόπων παροχής αυτής. Η χρήση των νέ ων αυτών «πράσινων» τεχνολογιών είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει δυνατότητες κατασκευής ακόμα καλύτερων πλοίων σε επιδόσε ις, τα οποία θα ε ίναι οικονομικότερα και φιλικότε ρα προς το περιβάλλον. 5

9 1.2 Οργάνωση κειμένου Η εργασία οργανώνεται στα παρακάτω κεφάλαια : Στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά στο αντικείμενο και την οργάνωση της εργασίας. Στο κεφάλαιο 2 ορίζονται βασικές έννοιες. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι ενεργοβόρες περιοχές του πλοίου και γίνεται διερεύνηση μεθόδων και λύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σ' αυτές τις περιοχές. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης «πράσινων» μορφών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών του πλοίου σε ηλεκτρική ενέργεια. Στο κεφάλαιο 5 αναφέρονται συμβατικοί μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας. Στο κεφάλαιο 6 καταγράφονται τα συμπεράσματα της εργασίας και προτείνονται σημεία τα οποία μπορεί κάποιος να διερευνήσει για την καθολική μελέτη του αντικειμένου. Στο παράρτημα υπάρχει δειγματοληπτική λίστα κρουαζιερόπλοιων και εργασίες σχετικές με το θέμα της εργασίας. Τέλος αναφέρεται η βιβλιογραφία. 6

10 2 Χρήσιμες έννοιες 2.1 Κρουαζιερόπλοιο Η λέξη κρουαζιερόπλοιο προέ ρχεται εκ του αγγλικού όρου «cι-uise ship» και ε ίναι ε ιδικής κατηγορίας επιβατηγό πλοίο που πραγματοπο ιε ί κρουαζ ιέ ρ ες δη λαδή κυκλικά πε ριηγητικά ταξίδια βάσει επιμελούς προγράμματος λιμένων προσέγγιση ς, χω ρίς όμως να εκτελούν συγκοινωνιακή γραμμή. Ο ναύλος τους καθορίζεται ελεύθ ε ρ α, ε ίναι μη υποκε ίμενος σε ναυλολόγιο και πε ριλαμβάνει ενδιαίτηση, ξενάγηση, τροφοδ οσία και ψυχαγωγία. Τις τελευταίες δ ε κα ετ ίες διαπιστώνεται μια συνεχής αύ ξηση της ζήτησης τέτοιων ταξιδίων με αποτέλεσμα την επιχε ιρηματική στροφή πολλών ναυτιλιακών εταιρ ε ιών σε αυτόν τον κλάδο. Συνεπώς για λόγους κόστους και ταχύτητας έγινε επιτακτική η ανάγκη μετατροπής πολλών παλαιών υπερωκεανίων σε πολυτελ1ί κρουαζιερόπλοια προκε ιμένου να εξυπηρετηθεί η ζήτηση. Γενικά τα κρουαζιε ρόπλοια προσφ έ ρουν υψηλού επιπέδ ου υπηρεσίες τόσο ως προς του χώρους ενδιαίτηση ς των επιβατών, από άποψης εμφάνισης, διακόσμησης και εξοπλισμών όσο και ως προ ς το προσωπικό του πλοίου που ε ίναι το πολυπληθ έστερο από οποιουδήποτε άλλου τύπου πλοίου ιδίου εκτοπίσματος. Οι ξενοδοχειακές υπηρεσίε ς που προσφ έρει ε ίναι υψηλού επιπέδου πε ριλαμβάνοντας κέντρα ψυχαγωγίας, κινηματογράφο, θ έατρο, αίθουσες χορού, βιβλιοθήκη, καζίνο, χώρους άθλησης, μικρά γήπεδα γκολφ, κολυμβητήρια, εστιατόρια, τη λεοπτικούς σταθμούς, σύγχρονα ιατρεία γα παροχή ιατρικής βοήθ ε ιας με δ ιάθε ση ελικοδρομίου καθώς και νεκροτομείο. Μ ε βάση τις παραπάνω προσφ ε ρόμενες υπηρ εσίες ο χαρακτηρισμός «πλωτά ξενοδοχε ία» για τα πε ρισσότερα τέτοια πλοία και «πλωτά παλάτια» για τα υπε ρπολυτελή ε ίναι κάθε άλλο παρά υπε ρβολικός. Σημειώνεται επίσης πω ς τα πλοία αυτά ε ίναι πλέον συναλλαγματοφόρα για την εθνική οικονομία της χώρας της οποίας φ έ ρουν τη σημαία. Η Ελλάδα κατέχει διεθνώς πε ρίοπτη θέση στον τομέα αυτό τόσο με το πλήθος των πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία όσο και με το σημαντικό ποσοστό ελληνικών συμφε ρόντων πλοίων παγκοσμίως που έχουν αποκτήσε ι άριστη φήμη στον τομέα αυτό. Οι πε ριοχές με ιδιαίτερη επισκεψιμότητα είναι για το καλοκαίρι η Μ εσόγε ιος θ άλασσα και το χε ιμώνα η πε ριοχή τη ς Καραϊβικής. 7

11 2.2 Μονάδες ώσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα κρουαζιερόπλοια Η ώση ενός πλοίου επιτυγχάνεται με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικά μοτέρ, που περιστρέφουν τις προπέλες. Στην εικόνα 2.2 φαίνεται μια μηχανή εσωτερικής καύσης η οποία μηχανικά περιστρέφει την προπέλα του σκάφους ενός πλοίου. Η μηχανή αυτή είναι της εταιρείας Wartsila, μοντέλο RTA96-C, έχει 14 κυλίνδρους, κ. εκ, ίππους στις \02 στροφές/λεπτό. Η κατανάλωση καυσίμου στο 100% της ισχύς της ανέρχεται κιλό/ ίππο και ώρα, δηλαδή κιλά / ώρα λειτουργίας. Όταν η μηχανή είναι σε οικονομική λειτουργία, η κατανάλωση της είναι κιλό / ίππο και ώρα, δηλαδή κιλά / ώρα λειτουργίας. Τέλος η απόδοση της φτάνει το 50% σε σύγκριση μ' ενός αυτοκινήτου που δεν ξεπερνάει το 30%. Εικόνα 2.2 Κύρια πετρελαιομηχανή πλοίου Εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης, του αυξημένου βάρους και του μεγάλου όγκου αυτών των μηχανών η τεχνολογία στράφηκε στην η λεκτρική κίνηση. Αν και τα ηλεκτρικά μοτέ ρ αντικατέστησαν τους μεγάλους αυτούς ρυπογόνους κινητήρες στην πορ ε ία δημιουργήθηκε η ανάγκη για πολύ μεγάλα ποσά ηλεκτρ ικής ισχύος. Η ανάγκη ενός κρουαζιερόπλοιου σε ηλεκτρική ισχύ κυμαίνεται από 30MW έως και l 50MW και είναι ανάλογο του μεγέθους του και των απαιτούμενων φορτίων. Αυτή η ενέργεια παράγεται με τους εξής τρόπου ς : 8

12 2.2.1 Χρήση ηλεκτροπαράγωγωv ζευγών. Αεριοστρόβιλοι (Εικόνα 2.2.γ) ή κινητήρες εσωτερικής καύσης (Εικόνα 2.2.α), μηχανικά συνδεδεμένα, κινούν τις γεννήτριες (Εικόνα 2.2.β) οι οποίες παράγουν την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ. Η ισχύς ανά μονάδα φτάνει τα l 6MW με χρήση κινητήρων εσωτερικής καύσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, τα 36MW για αεριοστρόβιλους και μεγαλύτερα ποσά για ατμοστρόβιλους (Εικόνα 2.2δ) και πυρηνικούς σταθμούς. Εικόνα 2.2.α Κινητήρας εσωτερικής καύσης Εικόνα 2.2.β Γεννήτρια Εικόνα 2.2.γ Αεριοστρόβιλος Εικόνα 2.2.δ Ατμοστρόβιλος κομπλαρισμένος με γεννήτρια 9

13 2.2.2 Συστήματα συνδυασμένου κύκλου. Ο σχεδιασμός ενός νέου συστήματος συνδυασμένου κύκλου έδωσε νέες προοπτικές για τη βελτίωσή του χρησιμοποιώντας διάφορους συνδυασμούς των πετρελαιομηχανών (Εικόνα ), των ατμοτουρμπινών (Εικόνα 2.2.δ) και των αεριοτουρμπινών (Εικόνα 2.2.γ). Η ισχύς αυτού του συστήματος μπορεί να ξεπεράσει και τα l 50MW. Οι συνδυασμένου κύκλου χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το συνδυασμό των μηχανών και τη μορφή της ισχύς εξόδου (ηλεκτρική ή μηχανική). Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αρκετά οφέλη όπως: Λιγότερος χώρος από τα μηχανήματα Λιγότερη συντήρηση Μηδαμινή χρήση και καύση λιπαντικού ελαίου Πλήρης αυτόματος έλεγχος σε όλα τα στάδια λειτουργίας Λιγότερος θόρυβος και κραδασμοί Καθαρότερα απαέρια Μεγαλύτερα ποσά ισχύος Τα παραπάνω οφέλη οδηγούν σε περισσότερα πλεονεκτήματα όπως: Οικονομικά Περισσότερος χώρος για τους επιβάτες και το φορτίο. Εκτιμάται πως η διαφορά του χώρου που χρησιμοποιείται, με τη νέα μορφή, εξοικονομεί χώρο για 55 περισσότερες καμπίνες. Περιβαλλοντικά Λιγότερη μόλυνση λόγω ελαφρότερου καυσίμου με αποτέλεσμα μικρότερη περιεκτικότητα σε θείο και χαμηλότερες εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα CO. Λειτουργικά Πλήρως αυτοματοποιημένος έλεγχος σε όλα τα στάδια και καλύτερη διαχείριση του συστήματος. 10

14 1. CODOG (Combined Diesel or Gas) (Σχήμα ). Κάνοντας χρήση πετρελαιομηχανών ή αε ριοστρόβιλων. Κάθε ένας από τους κινητήρ ε ς περιστρέφ ε ι έναν άξονα μέ σα σε ένα σύστημα το οποίο επιτρέπε ι την λε ιτουργία των αεριοστρόβιλων ή των μηχανών εσωτερικής καύση ς. Gasturbine Diaphragm coupling locked traln gear Σχήμα Χρήση πετρελαιομηχανών ή αεριοστρόβιλων 2. CODAG (Combined Dίesel and Gas) (Σχήμα 2.2.2). Συνδυασμός ντίζελ μηχανών και α ε ριοστρόβιλων. Αυτό το σύστημα επιτρέπει την παράλληλη λειτουργία τω ν μηχανών εσωτερικής καύσης με τον αεριοστρόβιλο. Χρησιμοποιε ίται στην περίπτωση που το πλοίο θ έλει να αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα.,. Controllable ρ i t c l1 propeller Reduction Gearbox Crossconnect gearbox Diesel engines Σχήμα Συνδυασμός πετρελαιομηχανών και αεριοστρόβιλων 11

15 2.1. CODAG W ARP (Σχήμα ). Η ώση σε αυτό το σύστημα παρέχεται από πετρελαιομηχανές ενώ παράλληλα υπάρχει αεριοτουρμπίνα η οποία δημιουργεί έναν πίδακα νερού "water.iet". 1. ΠΙΔ.Δ.ΚΑ Σ ΝΕΡΟΥ 2. ΠΡΟΠΕΛΑ Ε ΛΕΓ ΧΟΜ ΕΝΟΥ 8ΗΜΑΤΟΣ 3..Δ.ΕΡΙΟ ΣΤΡΟθΙ ΛΟ Σ 4. ΝΤΙΖ ΕΛ ΜΗΧΑΝΗ 5. ΣΗΜΕ ΙΟ ΕΙΣ.Δ.ΓΩΓΗ Σ 0.Δ.Λ.Δ. Σ ΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Σχήμα Σύστημα πίδακα νερού 2.2. CODAG - ELECTRIC (Σχήμα ). Συνδυασμός στον οποίον και οι πετρελαιομηχανές και η αεριοτουρμπίνες περιστρέφουν γεννήτριες οι οποίες με την σειρά τους τροφοδοτούν ηλεκτρικές προπέλες. 20MW 36Μ>Ν 1"1Mi/V Ν ΤΙ Ζ ΕΛ Γ ΕΝ Ν ΗΤ Ρ Ι Ε Σ Γ ΕΝ Ν ΗΤ Ρ Ι Ι'. Ι'. Ε ΡΙΟ ΣΤΡ08 ΙΛΟΥ Σχήμα Παραγωγή ρεύματος από πετρελαιομηχανές και α ε ριοστρόβιλους 2.3. CODAS (Combined Diesel - electric and Steam). Χρησιμοποιώντας ένα λέ βητα στον οποίο ε ισάγεται θ ε ρμότητα από τον κύλινδρο και τα καυσαέ ρια μιας πετρελαιομηχανής γίνεται παραγωγή ατμού σε ποσοστό ανάλογο με τη ροή του καυσίμου. Ο ατμός εγχέ εται ξεχωριστά στον κύλινδρο κοντά στο άνω νε κρό σημε ίο, ο οποίος ενεργά τροποποιε ί την καύση και την μετάκαυση. Ο λόγος της μάζας ατμού προς τη μάζα καυσίμου είναι κατά προτίμηση 1 : Ο 1-3:Ο1, η θ ε ρμοκρασία και η πίεση του ατμού προσεγγίζουν υψηλές τιμές ανάλογες των υλικών του κινητt1ρα. Αυτό το σύστημα προσαρμόζεται σε μεγάλες πετρ ελαιομηχανές και με ιώνε ι σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές. 12

16 CODLAG (Combined Diesel - electric and Gas) (Σχήμα 2.2.3). Ηλεκτρικά μοτέρ περιστρ έ φουν τις προπέλες και σε π ε ρίπτωση ανάγκης μεγαλύτε ρης ταχύτητας, μέσω κιβωτίου ταχυτήτων ο αεροστρόβιλος συμβάλει στην περ ιστροφή της προπέλας. Propeller Diesel generator Gearboxes Electric rno tor.1 Σχήμα Συνδυασμός ατμοστρόβιλου και ηλεκτρικών μοτέ ρ 4. CODAD (Combined Diesel and Diesel) (Σχήμα 2.2.4). Ε ίναι ο συνδυασμός δύο πετρ ελαιο μηχανών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κίνηση μίας προπέλας. Οι πετ ρ ελαιο μηχανές μπορούν να είναι ίδιας ισχύος ή διαφορετικής. Την δυνατότητα αυτή την επιτρ έπε ι ένα κιβώτιο ταχυτήτων. Cross- Propellers Clutches Dϊes'el ehgines. ο ' Σχήμα Συνδυασμός δυο πετρελαιομηχανών 13

17 5. COSAG (Combined Steam and Gas) (Σχήμα 2.2.5). Συνδυασμός αεριοστρόβιλου και ατμοστρόβιλου που τροφοδοτούν με την απαραίτητη ισχύ τον άξονα. Ένα κιβώτιο ταχυτήτων σε συνδυασμό με συμπλέκτη επιτρέπει στους στροβίλους να οδηγούν τον άξονα. Το σύστημα διακρίνεται για την αξιοπιστία του ατμοστροβίλου και τη γρήγορη επιτάχυνση και χρόνο ε κκίνησης του φυσικού αερίου. PrΌpeller Clutches Σχήμα Συνδυασμός ατμοστρόβιλου και αεριοστρόβιλου 6. COGOG (Combined Gas or Gas) (Σχήμα 2.2.6). Συνδυασμός δύο αεριοστρόβιλων, ένας χαμηλής απόδοσης που λειτουργεί υπό φυσιολογικές συνθήκες κρουαζιέ ρας και ένας δεύτερος υψηλής απόδοσης που επιτρ έπε ι μεγαλύτερες ταχύτητες. Ο λόγος που χρησιμοποιε ίται αυτό το σύστημα για κρουαζιέρες είναι διότι όταν ένας αεριοστρόβιλος δουλεύει στο 100% της ισχύς του έχει μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου. Propeller G e a rboχ Clutches Reduction g e arboχ es High -speed ga s turbine Cruise gas turbine Σχήμα Συνδυασμός δυο α ε ριοστρόβιλων 14

18 7. COGAG (Combined Gas and Gas) (Σχήμα 2.2.7). Συνδυασμός δύο αεριοστρόβιλων που συνδέονται σε ενιαίο άξονα με σύστημα ταχυτήτων και συμπλέκτη. Χρησιμοποιείται λόγω της μεγαλύτερης απόδοσης καυσίμου που έχουν οι αεριοστρόβιλοι κατά τη λειτουργία τους υπό πλήρες φορτ ίο. Reduction Propeller Gears Clutches b Gas turbines gear oxes Σχήμα Συνδυασμός δύο αεριοστρόβιλων 8. COGAS (Combined Gas and Steam) (Σχήμα 2.2.8). Συνδυασμός αεριοστρόβιλου με ατμοστρόβιλο. Ο ατμοστρόβιλος οδηγείται από τον ατμό που παράγεται χρησιμοποιώντας την εξάτμιση του αεριοστρόβιλου. Με αυτόν τον τρόπο μέρος της ενέργειας που θα χανόταν από τον αεριοστρόβιλο ανακτάται πετυχαίνοντας μείωση της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου. Τέτοιου είδους εργοστάσια παραγωγής συνδυασμένου κύκλου έχουν απόδοση μετατροπής πάνω από 58% r/ hc-δ t ch n Σχήμα Συνδυασμός αεριοστρόβιλου με ατμοστρόβιλο 15

19 9. CONAS (Combined Nuclear and Steam) (Σχήμα 2.2.9). Σύστημα πρόωσης με συνδυασμό πυρηνικού αντιδραστήρα και ατμοστροβίλου. Συμπληρωματικά προς τον πυρηνικό αντιδραστήρα υπάρχουν δύο συμβατικοί λέβητες, που έχουν εγκατασταθεί ως εφεδρικοί σε περ ίπτωση βλάβης του αντιδραστήρα. Και οι δύο μαζί είναι ικανοί να οδηγήσουν δύο ατμοστρόβιλους ώστε να παράγουν 89MW ή hp σε δύο άξονες. 4 Rcσcto r Vcsse l Emcrgcncy Wnιcr Sυρριy System Σχήμα Συνδυασμός πυρηνικού αντιδραστήρα και ατμοστροβίλου 16

20 Συνοππκά για τα συστήματα συνδυασμένου κύκλου ΣΥΣΤΗΜΑ CODOG CODAG CODLAG CODAD COSAG COGOG COGAG COGAS CONAS ΣΥΝΔΕΣΗ Μηχανική Μηχανική Ηλεκτρική Μηχανική Μηχανική Μηχανική Μηχανιh tί Ηλεκτρική Μηχανική & μηχανική ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Οικονομία Ταχύτητα Απόδοση Οικονομία Απόδοση Απόδοση Απόδοση Α πόδοση Ειδικές καυσίμου & & & & Ταχύτητα Οικονομία Οικονομία επιδόσεις περιπτώσεις ΙΣΧΥΣ ΖΕΥΓΟΥΣ 16ή36ΜW >BOMW 36MW >60MW >70MW >150MW MW MW MW ΤΑΧΥΤΗΤΑ Υψηλή Υψηλή Υψηλή Μεγάλη Υψηλή Υψηλή Υψηλ1ί Υψηλή Υψηλή ΚΑΤΑΝΜΩΣΗ Μεγάλη Υψηλή Μεγάλη Μέτρια Μεγάλη Υψηλή Υψηλή Μέτρια Μέτρια ΚΟΣΤΟΣ Μέτριο Μέτριο Υψηλό Χαμηλό Υψηλό Μέτριο Μέτριο Υψηλό Πολύ υψηλό ΒΑΡΟΣ Μεσαίο Μεσαίο Μεσαίο Μεγάλο Μεγάλο Μικρό Μικρό Μεγάλο Μεγάλο Πινάκας 2.2.J Σύγκριση συστημάτων συ νδυασμένου κύκλου. * Εφαρμογή σε υποβρύχια και πλοία, όπως πολεμικά και παγοθραυσπκά, για την κάλυψη μεγάλω ν αποστάσεων χωρίς τη ν ανάγκη α νεφοδιασμού. """" -..J

21 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡ/ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ () COGES CODLAG D-EL, HFO Αρχικό κόστος εξοπλισμού : Το αρχικό κόστος του εξοπλισμού μεταξύ των συστημάτων όπως παρουσιάζεται είναι αρχικά αρκετά διαφοροποιούμενο, όμως όταν η εγκατεστημένη ισχύς ξεπεράσει τα 50MW τότε η διαφορά του κόστους μεταξύ των συστημάτων συρρικνώνεται. Κατανάλωση καυσίμου : Η κατανάλωση καυσίμου όπως και παρουσιάζεται αρχικά έχει μικρές αποκλίσεις μεταξύ των συστημάτων, παρόλα αυτά υπάρχουν μεγάλες διαφορές των συστημάτων σε ρύπους και σε εξο ικονόμηση χώρου κα. Συνολικό ετήσιο κόστος : Το συνολικό ετήσιο κόστος συμπεριλαμβανομένου του κόστος συντήρησης των μηχανών, του καυσίμου και του λιπαντικού ελαίου. εννο είτε πως μέσα σε αυτό υπολογίζεται και η συντήρηση των συστοιχιών καθαρισμού των απαερίων SCR. ::--=~ ~ ιοw SPEED PROFILE HIGI-1 SPEED PiωFILE, == ~--..:JL~02.:W~P~R~I~CE DIFFERENCE HIGI-1 PRI CE DIFFERENCE COGES ----r---- :_ CODLAG --- D-EL, HFO Η ευελιξία του κόστους καυσίμου, είναι ακόμα ένας παράγοντας που κάνει ελκυστικότερες κάποιες λύσεις από κάποιες άλλες. Όπως φαίνεται οι CODLAG υπερτερούν σε αυτή την κατηγορία όχι απαραίτητα εξαιτίας του καυσίμου αλλά και της ικανότητάς τους να λε ιτουργούν σε δ ιαφορ ετικά λειτουργικά προφίλ. 18

22 2.2.3 Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα θαλάσσιων πετρελαιομηχανών Τα πλεονεκτήματα, των θαλάσσιων πετρελαιομηχανών, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής : Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. Μεγάλης, χαμηλής και μέσης ταχύτητας πετρ ελαιοκινητήρ ες έχουν κατανάλωση καυσίμου μικρότερη από 120 γραμμάρια / bhp και hr, σε αντίθεση με τους πιο προηγμένους αεριοστρόβιλους, όπου έχουν ενσω ματωμένο συμπιεστή των καυσαερίων και ψύ ξη του αέρα, παρ ' όλα αυτά έχουν κατανάλωση καυσίμου 142 με l 45 γρ / bhp και hr. Ευκολία επισκευής και συντήρησης. Λόγω της ευ ρείας ε μπορικής χρήσης τους, σχεδόν σε όλα τα λιμάνια μπορούν να επισκευαστούν. Χαμηλό κόστος. Οι κινητήρες αυτοί έχουν το χαμηλότε ρο κόστος ως μέσα παραγωγής ρεύματος στη θάλασσα ή ως κινητήριες μηχαν ές. Ικανότητα να "καίνε" ένα ευρύ φάσμα καυσίμων. Μπορούν να κάψουν το καύσιμο με τον χαμηλότερο βαθμό κατάλοιπων που διατίθενται στην αγορά, ακόμα και αυτά με τη μαζική περιεκτικότητα σε θείο, όπου καμία άλλη μηχανή δεν μπορ ε ί να ανεχθεί. Εξαιρετική απόδοση μερικού φορτίου. Μπορούν να λειτουργήσουν καλά σε ένα ευρύ φάσμα στροφών του κινητήρα και δεν υφίστανται μεγάλες μειώσεις όσον αφορά τις επιδόσεις ή την οικονομία κατά τη λειτουργία σε μερικό φορτίο. Τα μειονεκτήματα, των θαλάσσιων πετρελαιομηχανών, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής : Υψηλό βάρος Καταλαμβάνουν μεγάλον όγκο Χαμηλής ισχύος ανά μονάδα Θόρυβος και κραδασμοί. Οι κινητήρες ντίζελ είναι σχετικά πιο θορυβώδης και ανακινούνται περ ισσότερο από το μεγαλύτερο ποσοστό των αεριοστροβιλικών, επίσης παράγουν αρμονικές που παράγουν δονήσεις στο κύτος και στο σύστημα του έλ ικα. Για τους αεριοστρόβιλους μπορούμε να πούμε ότι έχουν τα αντίθετα χαρακτηριστικά από τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Στον παρακάτω πίνακα 2.2.2, συνοψίζονται τα προαναφ ερθέντα στοιχεία. 19

23 Κριτήρια Πετρελαιομηχανές Κινητήρες αερίου Waι tsila 16V38 18V500F Τουρμπίνες αερίων (LM2500+G4) Τύπος καυσίμου Ντίζελ Φυσικό Φυσικό αέ ριο ISO 8217 αέ ριο. Συνθετικό φυσικό αέριο & αέ ριο Ι SΟ F Μεθάνιο χαμηλού BTU DMX, Αρ. 80 LHV: Υγρά καύσιμα DMA and min Συνδυασμός δύο καυσίμων (φυσικού DMB. 28MJ/n1n 3, αερίου και υγρών καυσίμων) Μαζούτ 5.5 bar Μ ίξη ς καυσίμων (bi fue l) 730cSt/50 Ε ισαγωγή νερού 1) ατμού για c ISO F RMK 55. με ίωση ΝΟχ Κατάσταση λειτουργίας Μηχανική Η/Ζ Ισχύς εξόδου 11.6MW 17MW 35.3MW 36MWe Απόδοση καύσιμο/ ισχύ ς Διαστάσεις 47% 47,3% 36,6% 36,6% Μ : 1 3,31η Μ : 18,8m Μ : 10,67111 Μ: 17,37111 Υ : 5, 1 20 ιη Υ :6m Υ : 3,04m Υ : 3,04n1 Π: 3,8ιη π : 4, Π : 2, 41η Π : 2,74111 Βάρο ς ν'.ι (τόνους) Αρχικό κόστο ς σε././ < < Κόστος.ι.ι συντήρησης Κατανάλωση.ι.ι καυσίμου 177g/kW l g/kwl1 Ι κανότητα καθαρής.ι.ι καύσης Ι κανότητα με ρικής.ι Ασύμφορη λειτουργία λε ιτουργίας Χρόνος για πλήρ ες φορτίο Έως 10 λεπτά Τουλάχιστον 30 λεπτά Παρ οδ ική αντίδραση.ι Θόρυβος στον σκελετό του πλο ίου./ 50 db στα /z < 50 db στα /z 20

24 Κατάσταση περιβάλλοντος./ Θόρυβος που.ι επιβαρύνει τον α έ ρα 102 ~ 108 db με πλήρες φορτίο < 85db Καύση του.ι λιπαντικού ελαίου ΝΟχ ε κπομπές 0.7g/kWh 1 % των diesel 12 75% 2 75% < 70ppιην / 15% 0 2 6gr/kWl1./ SOx εκπομπές Πολύ χαμηλές Μηδενικές.ι C0 2 εκπομπές././ στο 75% 630g/kWh 450g/kWh Θερμοκρασία καυσαερίων 389 C 20,9kg/sec 524 C 91,6kg/sec 507 C 97kg/sec Ρυθμός παραγωγής θερμότητας Btι ι / h p-l1r Btu/kWl1 Πίνακας Σύγκριση αεριοστρόβιλων και κινητήρων εσωτερικής καύσης Κόστος για συνολική ισχύ συστήματος 60 MW, Τ ιμές καυσίμου έτους COGES DIESEL - ELECTRIC Καύσιμο MGO HFO 380 csl Τιμή καυσίμου, /τόνο Κατανάλωση καυσίμου σε τόνους 45,120 39,540 Κόστος καυσίμου σε 13,54 5,73 Επιπρόσθετο κόστος, κατανάλωσης καυσίμου για παραγωγή ατμού 17 τόνους/ώρα σε τόνους Επιπλέον κόστος καυσίμου 0,3 1,03 Συνολικό ετήσιο κόστος καυσίμου σε 13,86 6,76 Πίνακας Οικονομική σύγκριση συστημάτων συνδυασμένου κύκλου και πετρελαιοκινητήρων. ' , ΒΙ ΒΛ ΙΟΘΗκ r.f 1 Τ Ε 1 ΠΕΙ ΡΑ~

25 καυσίμου Κατανάλωση σε τόνους Κόστος Καυσίμου Κόστος Ατμού Σύνολο DCOGES DIESEL- ELECTRIC Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά το μεγάλο κόστος λειτουργίας με τη χρήση COGES εξοικονομούμε χώρο για 50 διπλές καμπίνες. Εάν υποθέσουμε ότι το 90% από αυτές τις καμπίνες θα είναι δεσμευμένο, για 50 εβδομάδες το χρόνο και με μέση τιμή τα 160 ανά άτομο και ημέρα το ετήσιο όφελος από τη χρήση αυτών των 50 εξτρά καμπινών ανέρχεται στο ποσό των 5.5 εκατομμυρίων ανά έτος. Από αυτό εάν αφαιρέσουμε το ποσό που θα χρειαστεί για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των δωματίων, το φαγητό, τον καθαρισμό τους, την ανάγκη προσωπικού και τους φόρους δηλαδή περίπου το 70%, το καθαρό κέρδος ανέρχεται στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Υπολογίζοντας το συνολικό κόστος καυσίμου και λιπαντικού ελαίου για συστήματα COGES στα 13,86 εκατομμύρια ευρώ και για τις πετρελαιομηχανές 7.04 εκατομμύρια ευρώ η διαφορά είναι 6,8 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος αφαιρώντας το κέρδος από τα 50 δωμάτια 2.1 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει απώλεια 4,7 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Συνεπώς τα συστήματα COG ES είναι οικονομικά ασύμφορα έναντι των πετρελαιομηχανών. Από τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο ότι το βασικό πλεονέκτημα των πετρελαιομηχανών είναι η οικονομική λειτουργία και η αρχική τιμή τους. Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουν μικρότερο κόστος και κατανάλωση καυσίμου, μικρότερες εκπομπές C0 2, μικρότερο αρχικό κόστος και κόστος λειτουργίας, ευκολότερη και οικονομικότερη συντήρηση. Όμως οι αεριοστρόβιλοι πλεονεκτούν σε βάρος, μέγεθος, δημιουργία θορύβου και εκπομπών ΝΟχ. Είναι μηχανές απλές στην κατασκευή, αξιόπιστες, με αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία τους ενώ επιπλέον έχουν λιγοστά κινητά μέρη και μηδενικές απώλειες τριβής. 2.3 Εξοικονόμηση ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας ονομάζεται οποιαδήποτε προσπάθεια με την οποία επιτυγχάνεται περιορισμός της σπατάλης των ενεργειακών αποθεμάτων. Γενικά σήμερα ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις απαιτείται πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας για θέρμανση, φωτισμό, κλιματισμό πέρα από εκείνη της τροφοδοσίας των διαφόρων μηχανών των βιομηχανιών. Για την απρόσκοπτη εξασφάλιση αυτής της ενέργειας γίνεται εξαιρετικά μεγάλη κατανάλωση καυσίμων όπως το πετρέλαιο, τους γαιάνθρακες και το φυσικό αέριο. Επειδή τα αποθέματα αυτών των καυσίμων είναι περιορισμένα, καθίσταται αναγκαία η λ~1ψη διαφόρων μέτρων περιορισμού της σπατάλης ώστε αυτά να διαρκέσουν περισσότερο χρόνο ή ακόμα και η εξεύρεση νέων τεχνολογιών 22

26 απεξάρτησης από αυτά. Αυτό μπορεί να συμβεί με επιλογή οικονομικότερων μηχανών σε καύσιμη ύλη, αποδοτικότε ρων εγκαταστάσεων και με ίωση κατανάλωσης ενέ ργειας. Αναμφίβολα τέτοια μέτρα πρέπε ι να είναι ανεξάρτητα των οικονομικών κε ρδών επιφέροντας πολύ μικρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση. Παρά το γεγονός ότι στα κρουαζιερόπλοια δε χρησιμοποιούμε γαιάνθρακες, τεράστια ποσά πετρελαίου και υποπροϊόντων του καταναλώνονται. 2.4 Περιβαλλοντική - ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα κρουαζιερόπλοια παράγουν λύματα, απόνερα, επικίνδυνα απόβλητα, λιπαρά από τους υδροσυλλέκτες νερού και έρματος, γενικώς αποτελούν πηγή στερεών και αέριων ρύπων. Τα απόβλητα αυτά εάν απελευθερωθούν χωρίς κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να προσθέσουν παθογόνους παράγοντες και τοξικά συστατικά στο περιβάλλον τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και την υδρόβια ζωή. Π εριβαλλοντικές έρευνες έχουν δ ε ίξει την επίδραση που έχουν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι των κρουαζιερόπλοιων στις θαλάσσιες αρτηρίες που αυτά ακολουθούν. Έχει παρατηρηθεί, εκτός των λυμάτων και των διαφόρων σκουπιδιών που αφήνονται στην θάλασσα κατά τη διάρκεια κάθε ταξιδίου, περαιτέρω αύξηση των εκπομπών του θε ίου και του διοξειδίου του άνθρακα. Κατά τη διάρκεια ενός έτους οι εκπομπές του θείου και του διοξειδίου του άνθρακα αυξάνονται ταχύτερα κοντά στις κύριες θαλάσσιες οδούς όπως και δείχνεται στον παρακάτω χάρτη 2.4. α os Χάρτης 2.4.α Ρύπανση κύριων θαλάσσιων οδών 23

27 8 Very Low lmpact ( < 1.4)..J Low lmpact ( ) Medium lmpac t ( ) High lmpac t ( ) M e diurη High lmpact ( ) 8 Very High lrη pa ct (> ) Χάρτης 2.4.β Ρύπανση θαλάσσιων περιοχών Στον χάρτη 2.4.β χωρίζονται οι θαλάσσιες περιοχές ανάλογα με την ατμοσφαιρική ρύπανση τους. Για παράδειγμα ένα κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες παράγει κάθε μέρα, 15 γαλόνια τοξικών χημικών ουσιών, γαλόνια ελαιώδη ύδατα υδροσυλλεκτών και η ατμοσφαιρική ρύπανση που δημιουργείται ισοδυναμεί με μέρες λειτουργίας ενός αυτοκινήτου. Εκπέμπει 1,5 τόνο οξειδίου του αζώτου ισοδύναμο αυτοκίνητων, 1,3 τόνο οξειδίου του θείου ισοδύναμο ενός μεγάλου εργοστασίου τσιμέντου, 253 κιλά διοξειδίου του άνθρακα, 100 κιλά ε κπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων και 75 κιλά σωματιδίων. Οι εκπομπές από τους πετρελαιοκινητήρες των κρουαζιερόπλοιων είναι ανεξέλεγκτες. Εξ' αιτίας των μεγάλων φυσικών καταστροφό)ν και της αλλαγής του κλίματος έχουν ασκηθεί πιέσε ις στη θαλάσσια βιομηχανία, έχουν γίν ε ι προσπάθειες για μείωση τόσο των στερ εών όσο και των αέ ριων ρύπων αλλά και κάθε μορφής που παράγεται από τα πλοία αυτού του τύπου. Επιπλέον έχουν νομοθετηθεί νέα αυστηρότε ρα όρια παραγωγής ρύπων με σημαντικές κυρώσεις όπως η απαγόρευση παραμον1ίς ή και διέλευσης ενός πλοίου από ένα λιμάνι πέ ρα από χρηματικό πρόστιμο. Όλα τα πλοία πλέον έχουν καταταχτε ί βάση των ρύπων και της στάσης τους προς το πε ριβάλλον. Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί οργανισμοί που παρακολουθούν την παγκόσμια κατάσταση, δ ιεξάγοντας έ ρ ευνες, για τη με ίωση των εκπομπών των βλαβ ε ρών ουσιών, για την προστασία του υδροβιότοπου και για το φαινόμενο του θ ε ρμοκηπίου. 24

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Εισηγητής Καθηγητής κ. Μαρμάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔ ΥΚΤΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΗΠΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΉ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Επιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΉ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Επιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. 1. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΉ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Επιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ J.IΙΓ 8~9 ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑ ΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας Σπουδαστής: Καντζέλης Σωτήρι (ΑΜ 5521)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη απόδοσης των φωτοβολταικών πάρκων στο Νομό Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστής: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ,ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HOMER STUDY ON HYBRID

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Μ.: ΗΒ07006 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ ΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ ΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ ΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ INTERCONTINENT AL ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2008-2009:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2008-2009: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 20082009: Ψυχικό, 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σκοποί του προγράμματος (σελ.4) Βασικοί σκοποί του προγράμματος «Συνδράμω» Συμμετοχή στο Διεθνές Δίκτυο Π.Ε. «Οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών.

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών. Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σπουδαστής: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΗΝΑΣ Επιβλέπων: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα