ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)"

Transcript

1 C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν µεταξυ γυναικω ν και ανδρω ν συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη ς (συ µφωνα µε το άρθρο 188Γ παράγραφος 4, δευ τερο εδάφιο της συνθη κης ΕΚ) (98/C 393/02) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σηµεία Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σηµασία της ισ τητας των ευκαιριω ν για τον πρου πολογισµ Οι γυναίκες στην αγορά εργασίας ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Έλλειψη στρατηγικη ς για την ισ τητα των ευκαιριω ν Απουσία συνολικη ς αξιολ γησης Συγχρηµατοδ τηση ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-NOW Ο ρ λος της πρωτοβουλίας Απασχ ληση-now Υλοποίηση της NOW Εφαρµογη της διακρατικ τητας Τεχνικη βοη θεια (ΤΒ) ιαπιστω σεις του ελε γχου στα κράτη µε λη ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ιαχείριση του προγράµµατος Παροχη τεχνικη ς βοη θειας ιακρατικ τητα ιαχείριση σχεδίων απ το γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Απαντη σεις της Επιτροπη ς... 36

2 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 393/25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκ Κοινοβου λιο, στην απ φαση του για χορη γηση απαλλαγη ς για το οικονοµικ ε τος 1995, ζη τησε απ το Ελεγκτικ Συνε δριο να «δηµοσιευ σει ειδικη ε κθεση που να καλυ πτει την ε νταξη της διάστασης του φυ λλου και µε τρα για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν». Η παρου σα ε κθεση εξετάζει την εφαρµογη απ την Επιτροπη (Γ V) των µε τρων σχετικά µε την επαγγελµατικη κατάρτιση καθω ς και άλλων µε τρων που ελη φθησαν απ την ΕΕ µε σκοπ την ενίσχυση της ισ τητας των ευκαιριω ν για τις γυναίκες. Το θε µα αυτ εξετάστηκε για τελευταία φορά απ το Ελεγκτικ Συνε δριο το 1992 ( 1 ). Σε δυ ο παρατηρη σεις που διατυπω νονταν στην εν λ γω ε κθεση, η τοι σχετικά µε το συντονισµ των επιτροπω ν παρακολου θησης για την πρωτοβουλία NOW και την ε νταξη της προω θησης της ισ τητας των ευκαιριω ν στο ΕΚΤ, καθω ς και σχετικά µε τη βραδυ τητα των εθνικω ν διαδικασιω ν καταβολη ς των ενισχυ σεων, δεν δ θηκε ικανοποιητικη συνε χεια. Η Επιτροπη επε λυσε τρία άλλα ζητη µατα και πληροφ ρησε το Συνε δριο τι, επί του παρ ντος, ε χει επιληφθεί και των λοιπω ν παρατηρη σεων σε συνεργασία µε τα κράτη µε λη. 2. Τρεις είναι οι βασικοί κοινοτικοί άξονες σον αφορά την ισ τητα των ευκαιριω ν: η «ε νταξη της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκου Κοινωνικου Ταµείου», διά του οποίου η Επιτροπη επιχειρεί την ε νταξη της προω θησης της ισ τητας των ευκαιριω ν σε λα τα µε τρα που συγχρηµατοδοτου νται στον τοµε α της επαγγελµατικη ς κατάρτισης. Η διαχείριση των προγραµµάτων πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τα κράτη µε λη, αλλά ο καθορισµ ς των προτεραιοτη των, η επιλογη των προγραµµάτων και η παρακολου θηση τους πραγµατοποιου νται µ νο απ τα τελευταία η πτυχη NOW της κοινοτικη ς πρωτοβουλίας «Απασχ ληση», µε σω της οποίας η Επιτροπη αποσκοπεί επίσης στην προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν στον τοµε α της απασχ λησης µε σω της κατάρτισης, αλλά µε δυ ο επιπλε ον συνιστω σες: την παροχη προτεραι τητας στις ενε ργειες που ευνοου ν τη δηµιουργία θε σεων απασχ λησης για στελε χη, οι οποίες να παρουσιάζουν προοπτικε ς για το µε λλον, και την υποχρε ωση για τους υπευθυ νους σχεδίων να συνεργάζονται τουλάχιστον µε ε ναν εταίρο απ µια άλλη χω ρα της Ευρωπαϊκη ς Ένωσης. Στην περίπτωση αυτη, η επιλογη και η διαχείριση των σχεδίων πραγµατοποιου νται σε εθνικ επίπεδο, αλλά οι προτεραι τητες καθορίζονται σε κοινοτικ επίπεδο το πρ γραµµα κοινοτικη ς δράσης για την ισ τητα των ευκαιριω ν το οποίο υπερβαίνει το πλαίσιο της αγοράς εργασίας. Αποσκοπεί στην ανταλλαγη πληροφοριω ν και ορθω ν πρακτικω ν µεταξυ των κρατω ν µελω ν σε λους τους τοµείς στους οποίους εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη προω θησης της ισ τητας των ευκαιριω ν. Στην περίπτωση αυτη, η επιλογη και η διαχείριση των σχεδίων πραγµατοποιου νται απ την Επιτροπη. ( 1 ) Ετη σια ε κθεση του Συνεδρίου για το οικονοµικ ε τος 1991, κεφάλαιο 8. Η σηµασία της ισ τητας των ευκαιριω ν για τον πρου πολογισµ 3. εν υπάρχουν πλη ρη στοιχεία σχετικά µε τις συνολικε ς ετη σιες δαπάνες που αποβλε πουν συγκεκριµε να στην προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν στο πλαίσιο κάθε ξεχωριστη ς δαπάνης του πρου πολογισµου. Το συ νολο των προβλεπ µενων δαπανω ν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκου Κοινωνικου Ταµείου (ΕΚΤ) για το κοινοτικ πλαίσιο στη ριξης (ΚΠΣ 2) είναι εκατ. Ecu (σε τιµε ς 1997), ενω στοιχεία της Επιτροπη ς( 2 ) αναφε ρουν τι η συµµετοχη των γυναικω ν στα µε τρα κατάρτισης στο πλαίσιο των στ χων 1, 3 και 4 ποικίλλει ανά κράτος µε λος µεταξυ 15 % και 66 %. Περίπου 500 εκατ. Ecu διατίθενται για την κοινοτικη πρωτοβουλία (ΚΠ) Απασχ ληση -NOW ( 3 ) µε σκοπ την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν. Εκτ ς απ το ΕΚΤ, το Συµβου λιο διε θεσε επίσης 30 εκατ. Ecu για ε να πρ γραµµα δράσης για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν ( ) (εφεξη ς «πρ γραµµα IΕ»). Οι γυναίκες στην αγορά εργασίας 4. Το ποσοστ ανεργίας των γυναικω ν στην ΕΕ είναι υψηλ τερο απ αυτ των ανδρω ν. Ενω οι γυναίκες αντιπροσωπευ ουν το 42 % ( 4 ) σε συ νολο 170 εκατ. εργαζοµε νων ( 5 ), το 49 % απ τα 18 εκατ. ανε ργους είναι γυναίκες ( 6 ). Το µε σο ποσοστ ανεργίας είναι 10,6 % το οποίο αναλυ εται σε 9,2 % για το ανδρικ εργατικ δυναµικ και σε 12,5 % για το γυναικείο εργατικ δυναµικ. Ωστ σο, τα παραπάνω ποσοστά ανεργίας πρε πει να λαµβάνονται υπ ψη προσεκτικά, καθω ς τείνουν να υποτιµου ν τα πραγµατικά επίπεδα της γυναικείας ανεργίας, δεδοµε νου τι οι γυναίκες που αναζητου ν απασχ ληση δεν εγγράφονται πάντα ως άνεργες ( 7 ). Επιπλε ον, οι γυναίκες πλη ττονται περισσ τερο απ τους άνδρες απ την µακροχρ νια ανεργία και το ποσοστ της ανεργίας για τις νε ες γυναίκες παρουσιάζει αυ ξηση ( 8 ). 5. Με τη θε ση σε ισχυ της συνθη κης της Ρω µης αναγνωρίστηκε η ανάγκη θε σπισης ορισµε νων διατάξεων προκει- ( 2 ) Έκθεση συµβου λου της Μονάδας Παρακολου θησης και Αξιολ γησης της Γ V της Επιτροπη ς µε τίτλο «Μεθοδολογικ ε γγραφο για την αξιολ γηση της πρ βλεψης της ισ τητας των ευκαιριω ν µεταξυ ανδρω ν και γυναικω ν στις παρεµβάσεις του ΕΚΤ». Υποβλη θηκε στο Ελεγκτικ Συνε δριο στις 18 Μαϊου ( 3 ) Το αρκτικ λεξο NOW σχηµατίζεται απ την αγγλικη διατυ πωση «New Opportunities for Women». ( 4 ) Πίνακας Συµµετοχη των γυναικω ν στην αγορά εργασίας και στις παρεµβάσεις του ΕΚΤ, ηµοσίευση της Επιτροπη ς «Η απασχ ληση στην Ευρω πη, 1997», σελ. 33. ( 5 ) Το εργατικ δυναµικ αποτελείται απ το συ νολο των απασχολουµε νων και των ανε ργων. ( 6 ) Eurostat, Σεπτε µβριος ( 7 ) Πρω τη ε κθεση της Επιτροπη ς (1996) για τις ίσες ευκαιρίες, σελ και ενδιάµεση αξιολ γηση του στ χου 3, Βαυαρία, Γερµανία (Ινστιτου το ISG 1996, σελ. 9): γυναίκες είχαν εγγραφεί ως άνεργες, ενω επιπλε ον µη εγγεγραµ- µε νες αναζητου σαν εργασία. ( 8 ) Πηγη : Έκθεση της Επιτροπη ς απ τον M.C. Lefebvre, εργαστη ριο του ΕΚΤ, Birmingham Μαϊου 1998.

3 C 393/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των µε νου να αντιµετωπιστου ν τα ιδιαίτερα µειονεκτη µατα που επιβαρυ νουν τη θε ση των γυναικω ν στην αγορά εργασίας. Για παράδειγµα, η µητρ τητα τις αναγκάζει να σταµατου ν την εργασία τους και η επανε νταξη τους µπορεί να είναι µερικε ς φορε ς δυ σκολη. Ένα σηµαντικ ποσοστ των γυναικω ν που αναζητου ν εργασία ανη κουν στην ιδιαιτε ρως µειονεκτου σα οµάδα των ανυ παντρων µητε ρων ( 9 ). Έτσι, τ σο τα κράτη µε λη σο και η ΕΕ ανε πτυξαν πολιτικε ς για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν. 6. Το Συµβου λιο τ νισε το γεγον ς αυτ ( 10 ) και στη συ νοδο του Λουξεµβου ργου σχετικά µε την απασχ ληση ( 11 ) χάραξε δυ ο κυ ριες κατευθυντη ριες γραµµε ς σον αφορά την ισ τητα των ευκαιριω ν για τις γυναίκες: α) µείωση της διαφοράς µεταξυ του ποσοστου ανεργίας που πλη ττει τους άνδρες και του αντίστοιχου ποσοστου που πλη ττει τις γυναίκες β) αυ ξηση των δυνατοτη των για τη φροντίδα παιδιω ν και ηλικιωµε νων η οποία συχνά αποτελεί ευθυ νη των γυναικω ν. ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 7. Ο κανονισµ ς πλαίσιο για τα διαρθρωτικά ταµεία ( 12 ) ορίζει τι αυτά πρε πει να τηρου ν την αρχη της ισ τητας των ευκαιριω ν µεταξυ ανδρω ν και γυναικω ν. Το ΕΚΤ συµβάλλει συγκεκριµε να στην προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν στην αγορά εργασίας. Η παρου σα ε κθεση εξετάζει την ισ τητα ευκαιριω ν στο πλαίσιο των κυ ριων επιχειρησιακω ν προγραµµάτων του ΕΚΤ, της κοινοτικη ς πρωτοβουλίας Απασχ ληση-now και του προγράµµατος IΕ (που εφαρµ στηκε απευθείας απ την Επιτροπη ). Βασίζεται σε ελε γχους που διενεργη θηκαν στη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χω ρες και το Ηνωµε νο Βασίλειο. Σε ε λεγχο υποβλη θηκαν συνολικά 79 σχε δια (απ τα οποία 67 αφορου σαν αποκλειστικά τις γυναίκες) συνολικη ς αξίας 21,0 εκατ. Ecu απ τα οποία τα 9,8 εκατ. Ecu χρηµατοδοτη θηκαν απ το ΕΚΤ η απ το πρ γραµµα ΙΕ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 8. Το Συνε δριο ε κρινε τι η Επιτροπη οφείλει να βελτιω σει τη συνολικη στρατηγικη της σε,τι αφορά την ισ τητα των ( 9 ) Το ΕΠ του στ χου 3 για τις Κάτω Χω ρες και µια ε ρευνα του Υπουργείου Εργασίας της Βαυαρίας, Γερµανία, υπογραµµίζουν το υψηλ ποσοστ των ανυ παντρων µητε ρων. ( 10 ) Η 6η αιτιολογικη σκε ψη του ψηφίσµατος του Συµβουλίου αριθ. 96/C 386/1 «για την ισ τητα ευκαιριω ν ανδρω ν και γυναικω ν στα Ευρωπαϊκά ιαρθρωτικά Ταµεία», υπενθυµίζει τι η προω θηση της ισ τητας ευκαιριω ν στην αγορά εργασίας αποτελεί συγκεκριµε νο καθη κον του Κοινωνικου Ταµείου. Η 9η και η 11η αιτιολογικη σκε ψη αναφε ρουν τι πρε πει να επιδιωχθεί πιο δραστη ρια προσε γγιση. Στην παράγραφο III.1. γ ζητείται απ την Επιτροπη και τα κράτη µε λη να προωθη σουν την ισ τητα των ευκαιριω ν στο πλαίσιο των ιαρθρωτικω ν Ταµείων εντάσσοντάς την σε λες τις χρηµατοδοτου µενες ενε ργειες καθω ς και µε ειδικε ς δράσεις για τις γυναίκες. ( 11 ) 21 και 22 Νοεµβρίου ( 12 ) Κανονισµ ς (ΕΟΚ) αριθ. 2081/93 του Συµβουλίου, της 20η ς Ιουλίου 1993, άρθρο 7 (ΕΕ L 193 της 31ης Ιουλίου 1993). ευκαιριω ν και να αυξη σει την αποτελεσµατικ τητα της αξιολ γησης, προκειµε νου να διαπιστωθεί κατά π σο τα επιτευχθε ντα αποτελε σµατα ανταποκρίνονταν στους αρχικου ς στ χους (βλε πε σηµεία 11-22) ( 13 ). Η συγχρηµατοδ τηση σε εθνικ επίπεδο δεν παρε χεται συστηµατικά για την πλη ρη κάλυψη των εξ δων για τη φροντίδα των συντηρου - µενων προσω πων, ου τε τη µεταφορά απ και προς τον τ πο διοργάνωσης των µαθηµάτων κατάρτισης, γεγον ς που επηρεάζει δυσµενω ς τη συµµετοχη των γυναικω ν στις δράσεις κατάρτισης (βλε πε σηµεία 23-25). 9. Η ΚΠ Απασχ ληση-now απαιτεί την υ παρξη εν ς διακρατικου στοιχείου. Με χρι τα τε λη του 1997, η Επιτροπη δεν παρε σχε επαρκη καθοδη γηση ως προς το βαθµ στον οποίο αυτη η διάσταση θα πρε πει να υπάρχει στα σχε δια και ε τσι δεν αξιοποιη θηκε πλη ρως η ευκαιρία εντοπισµου και διάδοσης της βε λτιστης πρακτικη ς (βλε πε σηµεία 33-41). Η ε ννοια της διακρατικ τητας στο πλαίσιο του προγράµµατος IΕ δεν καθορίζεται µε ευκρίνεια ενω η εφαρµογη της απαιτεί βελτίωση (βλε πε σηµεία 66-67). Πράγµατι, η αποτελεσµατικ τητα του προγράµµατος IΕ κατά την παρου σα φάση είναι αµφίβολη, καθω ς τα περισσ τερα σχε δια που αφορου ν την αγορά εργασίας θα µπορου σαν να είχαν αναληφθεί στο πλαίσιο της NOW η ως δοκιµαστικά σχε δια στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΚΤ υπε ρ της προω θησης της ισ τητας των ευκαιριω ν. 10. ιαπιστω θηκαν αδυναµίες ως προς τη διαχείριση και τον ε λεγχο των σχεδίων (βλε πε σηµεία και 52-53). Οι καθυστερη σεις που σηµειω θηκαν απ την πλευρά των κρατω ν µελω ν και της Επιτροπη ς ως προς τη χρηµατοδ τηση της πρωτοβουλίας NOW και του προγράµµατος IΕ απε βησαν εις βάρος της υλοποίησης των σχεδίων (βλε πε σηµεία και 68-70). Είναι αναγκαία η βελτίωση της παροχη ς της τεχνικη ς βοη θειας (ΤΒ) στο πλαίσιο της NOW (βλε πε σηµεία 42-44). Η διαχείριση και η εκτε λεση της συ µβασης ΤΒ η ταν ανεπαρκη ς (βλε πε σηµεία 54-65). ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΟ ΠΛΑΙ- ΣΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Έλλειψη στρατηγικη ς για την ισ τητα των ευκαιριω ν 11. Ο κανονισµ ς πλαίσιο για τα διαρθρωτικά ταµεία καθορίζει ορισµε νες απαιτη σεις σε,τι αφορά την ισ τητα των ευκαιριω ν( 14 ). Ωστ σο, δεν ε χει ακ µη καθοριστεί λεπτοµερω ς ο τρ πος µε τον οποίο πρε πει να εφαρµοστεί η ισ τητα των ευκαιριω ν στο πλαίσιο των διαφ ρων µε τρων του ΕΚΤ. Η Επιτροπη δεν παρε σχε ικανοποιητικη καθοδη γηση ως προς τον τρ πο µε τον οποίο πρε πει να εφαρµοστεί η ισ τητα των ευκαιριω ν στο πλαίσιο της επαγγελµατι- ( 13 ) Βλε πε επίσης την ετη σια ε κθεση του Συνεδρίου για το οικονο- µικ ε τος 1991,σηµείο ( 14 ) Κανονισµ ς (ΕΟΚ) αριθ. 2081/93 του Συµβουλίου της 20η ς Ιουλίου 1993, άρθρο 7: «οι ενε ργειες... πρε πει να συµφωνου ν µε... την εφαρµογη της αρχη ς της ισ τητας ευκαιριω ν ανδρω ν και γυναικω ν». Άρθρο 3, παράγραφος 2: «το ΕΚΤ... συµβάλλει κυρίως στην... προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν στην αγορά εργασίας».

4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 393/27 κη ς κατάρτισης και των συναφω ν δραστηριοτη των. Έτσι, δεν ε χει καθοριστεί σειρά συνολικω ν στ χων, πως είναι τα επίπεδα απασχ λησης, τα ποσοστά επανε νταξης, οι οικονοµικοί τοµείς-στ χοι και οι οµάδες προτεραι τητας, π.χ. οι ανυ παντρες µητε ρες. Κατά συνε πεια, ου τε η Επιτροπη καθ ρισε σαφω ς τα µε σα που πρε πει να χρησιµοποιηθου ν για την επίτευξη αυτω ν των στ χων, συµπεριλαµβανοµε νης της απαιτου µενης χρηµατοδ τησης. Η απουσία συνολικη ς στρατηγικη ς φαίνεται απ την ε λλειψη συστηµατικη ς διαβου λευσης µεταξυ των γεωγραφικω ν µονάδων της Επιτροπη ς και της µονάδας για την ισ τητα των ευκαιριω ν. Με σω µιας τε τοιας διαβου λευσης θα µπορου σε να είχε εξασφαλιστεί η παρακολου θηση και η προσαρµογη που αυτ θα κριν ταν αναγκαίο της υλοποίησης των στ χων της πολιτικη ς για την ισ τητα των ευκαιριω ν. Ωστ σο, αν και µε κάποια καθυστε ρηση, η Επιτροπη προχω ρησε σε δυ ο σηµαντικε ς ενε ργειες. Το Φεβρουάριο του 1996, δυ ο χρ νια αφ του τε θηκε σε εφαρµογη το τρε χον ΚΠΣ, η Επιτροπη εξε δωσε ανακοίνωση σχετικά µε την ανάπτυξη της παρακολου θησης και της αξιολ γησης των αποτελεσµάτων της ισ τητας των ευκαιριω ν στις δράσεις του ΕΚΤ ( 15 ). Τον Οκτω βριο του 1997 εκδ θηκε οδηγ ς ( 16 ) που απευθυν ταν στους υπευ θυνους διαχείρισης της Επιτροπη ς σχετικά µε το πω ς πρε πει να αξιολογείται ο συνυπολογισµ ς της ισ τητας των ευκαιριω ν στα διάφορα µε τρα, αλλά η Επιτροπη δεν εξασφάλισε την χρησιµοποίηση του, µολον τι στη σχετικη ε κθεση της ( 17 ), του Μαρτίου 1998, αναφε ρει τι ο οδηγ ς αυτ ς θα µπορου σε να αποτελε σει χρη σιµο εργαλείο για τους υπαλλη λους της Επιτροπη ς. Οι εκθε σεις αξιολ γησηςσχετικά µε την ε νταξη της προω θησης της ισ τητας των ευκαιριω ν στο πλαίσιο του ΕΚΤ που υπε βαλαν τα κράτη µε λη δεν περιείχαν πάντα ανάλυση του προβλη µατος της ισ τητας των ευκαιριω ν και, εξαιτίας της καθυστερηµε νης ολοκλη ρωσης των αξιολογη σεων, οι εν λ γω εκθε σεις η ταν διαθε σιµες για αξιοποίηση κατά τον προγραµµατισµ του ΕΚΤ µ λις το δευ τερο εξάµηνο του Στα κράτη µε λη διαπιστω θηκαν επίσης αδυναµίες ως προς τη διασφάλιση της συστηµατικη ς εφαρµογη ς της ισ τητας των ευκαιριω ν. Στο Ηνωµε νο Βασίλειο, η επιτροπη για την ισ τητα των ευκαιριω ν παρακολουθεί την εφαρµογη της νοµοθεσίας για την ισ τητα των ευκαιριω ν, αλλά δεν αποτελεί µε λος της επιτροπη ς παρακολου θησης του στ χου 3 και δεν προσκλη θηκε να συµµετάσχει κατά την εκπ νηση του ενιαίου εγγράφου πραγραµµατισµου (ΕΕΠ) του στ χου 3 για την περίοδο 1994/96. Ένας κλάδος του ΕΕΠ (γνωστ ς ως «πτυχη 4») προβλε πει στοχοθετηµε να µε τρα για την επίτευξη της ισ τητας των ευκαιριω ν µεταξυ ανδρω ν και γυναικω ν. Το ποσοστ χρησιµοποίησης των πιστω σεων για την εφαρµογη του εν λ γω µε τρου το 1994 και το 1995 η ταν περίπου κατά 30 % χαµηλ τερο απ τις ( 15 ) Ανακοίνωση: «Ενσωµάτωση της ισ τητας των ευκαιριω ν µεταξυ των γυναικω ν και των ανδρω ν στο συ νολο των κοινοτικω ν πολιτικω ν και στ χων», παράγραφος 3, σελ. 20 [COM (96) 67 τελικ της ]. ( 16 ) Εσωτερικ ς οδηγ ς της Επιτροπη ς για το προσωπικ. ( 17 ) Έκθεση προ δου της Επιτροπη ς για τη συνε χεια που δ θηκε στην ανακοίνωση: «Ενσωµάτωση της ισ τητας των ευκαιριω ν µεταξυ των γυναικω ν και των ανδρω ν στο συ νολο των κοινοτικω ν πολιτικω ν και στ χων». COM(98) 122 τελικ της 4ης Μαρτίου προβλε ψεις του ΕΕΠ, το οποίο αποτελεί κυ ριο µε σο για τη διοχε τευση των ενισχυ σεων του ΕΚΤ στη Μεγάλη Βρετανία. Η ενδιάµεση ε κθεση αξιολ γησης δεν περιλαµβάνει αξιολ γηση της πτυχη ς 4. Επιπλε ον, δεν υπη ρξαν εκθε σεις αξιολ γησης του ΕΚΤ ειδικά για την ισ τητα των ευκαιριω ν. 13. Στο πλαίσιο των κυβερνητικω ν προγραµµάτων κατάρτισης «Training for Work» και «Youth Training» του Ηνωµε νου Βασιλείου, τα οποία υποστηρίζονται απ το ΕΚΤ, δεν παρασχε θηκαν διευκολυ νσεις πως είναι για παράδειγµα η φροντίδα των παιδιω ν η επιδ µατα για την κάλυψη του σχετικου κ στους. Έτσι, οι ασκου µενοι αναγκάζονταν να αναζητου ν άλλη βοη θεια προκειµε νου να παρακολουθη σουν τα µαθη µατα κατάρτισης. Η κυβε ρνηση του Ηνωµε νου Βασιλείου ε λαβε µε τρα για τη βελτίωση της κατάστασης αυτη ς το Στα κράτη µε λη θεσπίστηκαν µε τρα για την ισ τητα των ευκαιριω ν στους περισσ τερους στ χους του ΕΚΤ και των ΕΠ, τη διαχείριση των οποίων ε χουν αναλάβει διάφοροι οργανισµοί. Ου τε η Επιτροπη, ου τε τα κράτη µε λη προε βησαν σε συνολικη αξιολ γηση των αποτελεσµάτων τους για τη διασφάλιση του συντονισµου. Χωρίς αυτου του είδους τις πληροφορίες δεν µπορου ν να αξιολογη σουν τη σχε ση κ στους-αποτελεσµατικ τητας των διατεθε ντων π ρων, ου τε την αξία της ενσωµάτωση ς τους στα προγράµµατα του ΕΚΤ. 15. Η πρακτικη των διαβουλευ σεων µεταξυ των αρµοδίων απ τα κράτη µε λη για την ισ τητα των ευκαιριω ν υπαλλη λων και της µονάδας της Επιτροπη ς για την ισ τητα των ευκαιριω ν δεν εφαρµ στηκε µε συστηµατικ τρ πο. Αυτ σηµαίνει τι δεν υπη ρξε πλη ρης ανταλλαγη απ ψεων και εµπειριω ν σε επίπεδο ΕΕ, στοιχείο που διαδραµατίζει βασικ ρ λο στη στη ριξη της προω θησης της ισ τητας των ευκαιριω ν και στη διασφάλιση της συστηµατικη ς παρακολου θησης των σχεδίων που προβλε πονταν στα ε γγραφα προγραµµατισµου. Πράγµατι, η συµβουλευτικη επιτροπη σε θε µατα ισ τητας των ευκαιριω ν ζη τησε να πραγµατοποιου νται περισσ τερες διαβουλευ σεις για τα εν λ γω θε µατα. 16. Το Συνε δριο ε χει επισηµάνει στο παρελθ ν την ε λλειψη συντονισµου µεταξυ των διαφ ρων επιτροπω ν παρακολου θησης ( 18 ). Ενω η Επιτροπη προε βη σε ενε ργειες για τη βελτίωση της κατάστασης αυτη ς, δεν υπη ρξε συστηµατικη ανταλλαγη πληροφοριω ν µεταξυ των επιτροπω ν που η ταν αρµ διες για τις ενε ργειες σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας NOW και της γενικη ς πολιτικη ς του ΕΚΤ. Εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του συντονισµου µεταξυ των επιτροπω ν παρακολου θησης καθω ς και µεταξυ των αρµοδίων για την ε γκριση και τον ε λεγχο αρχω ν. 17. Το ΚΠΣ 2 άρχισε να εφαρµ ζεται χωρίς γενικη καθοδη γηση απ την Επιτροπη σε,τι αφορά την υλοποίηση της πολιτικη ς για την ισ τητα των ευκαιριω ν. Μ νο τρία ( 18 ) Ετη σια ε κθεση του Συνεδρίου σχετικά µε το οικονοµικ ε τος 1995, σηµεία

5 C 393/28 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των χρ νια αργ τερα, την 1η Οκτωβρίου 1997, η Επιτροπη εξε δωσε ανακοίνωση ( 19 ) η οποία ανε φερε τι «πρε πει να αναπτυχθου ν ειδικε ς στρατηγικε ς που θα προωθη σουν το επιχειρηµατικ πνευ µα µεταξυ των γυναικω ν, θα βελτιω - σουν τη δυνατ τητα επαγγελµατικη ς τους αποκατάστασης και την προσαρµοστικ τητά τους και θα λάβουν υπ ψη τους την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικω ν στην αγορά εργασίας» ( 20 ). 18. Σε ε γγραφ της ( 21 ) η Επιτροπη εκτιµά τι, κατά την περίοδο , θα δαπανηθου ν 785 εκατ. Ecu (ποσ που αντιπροσωπευ ει το 1,6 % των δαπανω ν) σε σχε δια του ΕΚΤ για την ισ τητα των ευκαιριω ν, πως για παράδειγµα η παροχη συµβουλω ν, η καθοδη γηση και η οργάνωση κυ κλων µαθηµάτων κατάρτισης για τις γυναίκες. Ωστ σο, το ποσοστ των κεφαλαίων του ΕΚΤ που θα δαπανηθου ν σε αυτά τα συγκεκριµε να µε τρα ποικίλλει σηµαντικά µεταξυ των διαφ ρων κρατω ν µελω ν( 22 ). Πράγµατι, ενω η πρω τη ετη σια ε κθεση της Επιτροπη ς (1996) σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν για τις γυναίκες ( 23 ) αναφε ρει τι είναι αναγκαία η υλοποίηση συγκεκριµε νων ενεργειω ν, δεν παρε χει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις κυ ριες κατηγορίες των γυναικω ν για τις οποίες απαιτου νται αυτε ς οι ενε ργειες (σαφη ς ε λλειψη στατιστικω ν πληροφοριω ν παρατηρείται και στο πρ γραµµα IΕ), ου τε τους π ρους χρηµατοδ τησης που θα πρε πει να διατεθου ν για αυτε ς. Αυτη η βασικη αδυναµία, η τοι η ε λλειψη στοιχείων, ε χει επισηµανθεί επίσης απ το Ευρωπαϊκ Κοινοβου λιο και την Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη ( 24 ) και επιβεβαιω νεται απ την ανακοίνωση που εξε δωσε η Επιτροπη τον Μάρτιο του 1998 ( 25 ). Η Επιτροπη ανε φερε στην αιτιολογικη ε κθεση που συν δευε την πρ ταση της για την προσεχη περίοδο προγραµµατισµου (απ το 2000 και µετά) τι το ποσοστ π ρων του ΕΚΤ που θα διατεθεί για τη λη ψη µε τρων για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν για τις γυναίκες πρε πει να είναι ενδεικτικά τουλάχιστον 15 % ( 26 ). Ωστ σο, το Συνε δριο δεν κατ ρθωσε να βρει συγκεκριµε νη βάση για τον καθορισµ αυτου του ποσοστου -στ χου, το οποίο φαίνεται αισι δοξο, λαµβανοµε νης υπ ψη της µεγά- ( 19 ) Ανακοίνωση της 1ης Οκτωβρίου 1997 COM(97) 497 τελικ. ( 20 ) Βλε πε επίσης την ετη σια ε κθεση του Συνεδρίου για το οικονο- µικ ε τος 1991, σηµείο ( 21 ) Info-review αριθ. 1 του ΕΚΤ, Φεβρουάριος 1997, σελ. 6. ( 22 ) Έκθεση συµβου λου της Μονάδας Παρακολου θησης και Αξιολ γησης της Γ V της Επιτροπη ς µε τίτλο «Μεθοδολογικ ε γγραφο για την αξιολ γηση της πρ βλεψης της ισ τητας των ευκαιριω ν µεταξυ ανδρω ν και γυναικω ν στις παρεµβάσεις του ΕΚΤ». Υποβλη θηκε στο Ελεγκτικ Συνε δριο στις 18 Μαϊου 1998, σηµείο 2.1. ( 23 ) Εγκρίθηκε απ την Επιτροπη το ( 24 ) Ψη φισµα του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και Γνωµοδ τηση της Οικονοµικη ς και Κοινωνικη ς Επιτροπη ς σχετικά µε την πρω τη ε κθεση της Επιτροπη ς «ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες στην Ευρωπαϊκη Ένωση» 1996, ΕΕ C 304 της και ΕΕ C 296 της αντίστοιχα. ( 25 ) Έκθεση προ δου της Επιτροπη ς για τη συνε χεια που δ θηκε στην ανακοίνωση: «Ενσωµάτωση της ισ τητας των ευκαιριω ν µεταξυ των γυναικω ν και των ανδρω ν στο συ νολο των κοινοτικω ν πολιτικω ν και στ χων». COM(98) 122 τελικ της 4ης Μαρτίου ( 26 ) Έγγραφο εργασίας COM(98) 131 του Μαρτίου 1998 και λ γοι του Επιτρ που Flynn προς το Κοινοβου λιο και το Συµβου λιο, το Μάρτιο/Απρίλιο λης αυ ξησης του σηµερινου επιπε δου των δαπανω ν που πραγµατοποιου νται στο πλαίσιο του ΚΠΣ Η ε κθεση της Επιτροπη ς σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν δεν αναλυ ει τις διαφορε ς που παρουσιάζονται µεταξυ των στατιστικω ν των κρατω ν µελω ν. Για παράδειγµα, δεν αναλυ ει γιατί σε ορισµε να κράτη µε λη το ποσοστ ανεργίας των γυναικω ν είναι πολυ υψηλ τερο απ το αντίστοιχο ποσοστ των ανδρω ν (80 % υψηλ τερο στην Ισπανία, 65 % υψηλ τερο στο Βε λγιο και 40 % υψηλ τερο στην Αυστρία), ενω στη Σουηδία και στο Ηνωµε νο Βασίλειο είναι χαµηλ τερο ( 27 ). 20. Συχνά, οι συνε πειες της νοµολογίας του Ευρωπαϊκου ικαστηρίου (υπ θεση Kalenke 1995) ( 28 ) σχετικά µε το ευ ρος του πεδίου εφαρµογη ς των θετικω ν ενεργειω ν για την ισ τητα των ευκαιριω ν υπε ρ του υποεκπροσωπου µενου φυ λου δεν γίνονται αντιληπτε ς απ τους αρµ διους για την ισ τητα των ευκαιριω ν στα κράτη µε λη. Επιπλε ον, πρε πει ακ µα να εξεταστου ν διεξοδικά οι πιθανε ς επιπτω - σεις της Συνθη κης του Άµστερνταµ ( 29 ) σον αφορά την ισ τητα των ευκαιριω ν. Στις 27 Ιανουαρίου 1998, σε σεµινάριο που διεξη χθη απ την Επιτροπη για τα ικαιω µατα της Γυναίκας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου, επιβεβαιω - θηκε η υ παρξη ασαφειω ν σχετικά µε τα µε τρα για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν( 30 ). Η Επιτροπη θα πρε πει να παράσχει καθοδη γηση, ου τως ω στε να εξαλειφθου ν οι ασάφειες ως προς τις θετικε ς ενε ργειες. Απουσία συνολικη ς αξιολ γησης 21. Ου τε οι επιτροπε ς παρακολου θησης, ου τε η Επιτροπη εξε τασαν συστηµατικά την εφαρµογη των δράσεων για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν. Η πρω τη ετη σια ε κθεση της Επιτροπη ς σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν δεν περιε χει ανάλυση του αριθµου των σχεδίων που ανελη φθησαν, ου τε του αριθµου των συµµετεχ ντων η των αποτελεσµάτων. Πράγµατι, η Επιτροπη δεν µπ ρεσε να πραγµατοποιη σει κάποια σηµαντικη µελε τη λ γω της απουσίας ενδιάµεσων εκθε σεων αξιολ γησης για τα ΕΠ του στ χου 3 για πολλά κράτη µε λη. Στα τε λη του 1997 δεν είχε πραγµατοποιηθεί καµία συνολικη (σε επίπεδο ΕΕ) ανάλυση των αποτελεσµάτων των µε τρων που ελη φθησαν κατά την περίοδο για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν. Παρ µοιο πρ βληµα επιση µανε το Συνε - ( 27 ) Eurostat, Οκτω βριος ( 28 ) Μπορεί να ληφθου ν µε τρα για την κατάρτιση που θα προβλε πουν ειδικά πλεονεκτη µατα για τις γυναίκες, ου τως ω στε να διασφαλιστεί η ισ τητα των ευκαιριω ν. ( 29 ) Το άρθρο 2 της συνθη κης του Άµστερνταµ και το νε ο άρθρο 141 του κειµε νου των ενοποιηµε νων συνθηκω ν περιλαµβάνουν τον στ χο της ισ τητας µεταξυ ανδρω ν και γυναικω ν σε λους τους τοµείς. Στα άρθρα 1, 3 και 7 του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2081/93 του Συµβουλίου της 20η ς Ιουλίου 1993 αναφε ρεται τι η ισ τητα των ευκαιριω ν αποτελεί πρου π θεση για τη συγχρη- µατοδ τηση απ το ΕΚΤ. ( 30 ) Η ε κθεση της Επιτροπη ς απ τον M.C. Lefebvre, εργαστη ριο ΕΚΤ, Birmingham Μαϊου 1998 αναφε ρει τι: «Με χρι τω ρα (δηλαδη πριν απ τη νοµολογία του ικαστηρίου του 1997) η δράση της ΕΕ υπε ρ των γυναικω ν δεν είχε ισχυρη νοµικη βάση».

6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 393/29 δριο και κατά τον προηγου µενο ε λεγχ του ( 31 ). Ωστ σο, ορισµε νες ενδιάµεσες εκθε σεις αξιολ γησης, λ γου χάριν για το ΕΠ του στ χου 3 στη Βαυαρία, Γερµανία (1994/ 99 ( 32 ), παρε χουν λεπτοµερη ανάλυση των δράσεων που αφορου ν τις γυναίκες, του αριθµου των γυναικω ν που ε λαβαν µε ρος και των ποσοστω ν επανε νταξης. Ενω υπάρχουν λιγοστε ς ενδείξεις ως προς τη συνολικη στρατηγικη, η ε κθεση για τη Βαυαρία δείχνει τι είναι δυνατη η παραγωγη σηµαντικω ν δεδοµε νων σχετικά µε την υλοποίηση της ισ τητας των ευκαιριω ν και τι τα σχε δια που αφορου σαν την επανε νταξη των γυναικω ν είχαν υψηλ τερο ποσοστ επιτυχίας απ,τι τα αντίστοιχα σχε δια για τους άνδρες. 22. Στην Ελλάδα υπάρχουν περιορισµε νες στατιστικε ς για τις γυναίκες που αναζητου ν εργασία, αφου δεν δηµιουργη θηκαν τα κε ντρα απασχ λησης, πως αυτά προβλε πονταν απ τα ΕΠ. Κατά συνε πεια, δεν ε χουν διερευνηθεί οι ανάγκες των γυναικω ν για κατάρτιση κ.λπ., ου τε είναι γνωστ µε το κατά π σο οι ανάγκες τους ικανοποιη θηκαν απ την κατάρτιση που τους παρασχε θηκε. Έτσι, τα δεδο- µε να βάσει των οποίων θα µπορου σε να κριθεί η επιτυχία η αποτυχία των µε τρων η ταν ελάχιστα. Μολον τι είχαν καθοριστεί δείκτες, δεν ε γιναν αξιολογη σεις προκειµε νου να εξεταστεί κατά π σο αυτοί επιτευ χθηκαν. Σε γενικε ς γραµµε ς, δεν εξετάστηκε η αξιοπιστία των δεικτω ν που καθ ρισαν τα κράτη µε λη και το συ στηµα αξιολ γησης βρίσκεται ακ µη σε στάδιο επεξεργασίας. Συγχρηµατοδ τηση 23. Σε αρκετά κράτη µε λη( 33 ) το µεγαλυ τερο µε ρος της εθνικη ς συγχρηµατοδ τησης αντιστοιχεί στα επιδ µατα ανεργίας και τα κοινωνικά επιδ µατα και δεν συνδε εται άµεσα µε τις προσπάθειες κατάρτισης. Μολον τι ο ασκου - µενος ενδε χεται να λάβει ε να µικρ συµπληρωµατικ ποσ για την κατάρτιση, το µεγαλυ τερο µε ρος του καταβαλλ µενου ποσου δεν ε χει σχε ση µε τις δραστηρι τητες επαγγελ- µατικη ς κατάρτισης και µπορεί να πληρωθεί σε οποιαδη ποτε περίπτωση ως επίδοµα ανεργίας η κοινωνικ επίδοµα. Έτσι, το ποσ της εθνικη ς συγχρηµατοδ τησης ποικίλλει απ ασκου µενο σε ασκου µενο, ανάλογα µε τα κοινωνικά επιδ µατα. Η κατάσταση αυτη, εκτ ς του τι µειω νει τα συνολικά διαθε σιµα ποσά για δαπάνες σχετικά µε τις προσπάθειες κατάρτισης, σηµαίνει τι οι εθνικε ς αρχε ς( 34 ) περιορίζουν τους ελε γχους επί των κυ κλων κατάρτισης κ.λπ., εφ σον δεν διακυβευ ονται εθνικά κεφάλαια. γ ς της εργάζεται, είναι πιθαν ν να µην δικαιου ται επιδ - µατα ανεργίας και κατάρτισης. Κατά συνε πεια, αυτη η οµάδα-στ χος θε τει επιπλε ον προβλη µατα σε,τι αφορά την εξασφάλιση της υ παρξης εθνικη ς συγχρηµατοδ τησης. 25. Σε ορισµε να κράτη µε λη( 35 ) τα συνοδευτικά µε τρα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσµατικη παροχη της κατάρτισης, πως είναι η φροντίδα των παιδιω ν και η µετακίνηση απ και προς το σπίτι, στις περιπτω σεις που δεν παρε χεται καµία διευκ λυνση, δεν συγχρηµατοδοτου νται πλη ρως και συστηµατικά σε εθνικ επίπεδο. Αυτά τα ε ξοδα βαρυ νουν κυρίως τις γυναίκες που βρίσκονται σε µειονεκτικη κοινωνικη θε ση. Πράγµατι, η χρηµατοδ τηση αυτη µπορεί να καθορίσει τη δυνατ τητα η µη παρακολου θησης εν ς κυ κλου κατάρτισης. Λαµβάνοντας υπ ψη την επίδραση τους στα µε τρα για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν, η Επιτροπη οφείλει, σε συνεργασία µε τα κράτη µε λη, να εξασφαλίζει υπε ρ των σχεδίων που υποστηρίζονται απ το ΕΚΤ αυτου του είδους τη βασικη βοη θεια. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-NOW Ο ρ λος της πρωτοβουλίας Απασχ ληση-now 26. Ο ε λεγχος των σχεδίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας NOW επικεντρω θηκε στην περίοδο του τρε χοντος ΚΠΣ τα σχε δια αυτά ε πρεπε να ολοκληρωθου ν µε χρι το τε λος του 1997 η κατά τη διάρκεια του Οι αποφάσεις µε τις οποίες καθιερω νονται τα εθνικά προγράµµατα για τη NOW ελη φθησαν περί τα τε λη του 1994, γεγον ς που καθυστε ρησε την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Επιπλε ον, λ γω των καθυστερη σεων που σηµειω - θηκαν στην περάτωση των προγραµµάτων της NOW κατά την προηγου µενη περίοδο ( ), τις περισσ τερες φορε ς δεν υπη ρχαν αξιολογη σεις των η δη εκτελεσθε ντων σχεδίων, µε αποτε λεσµα αρνητικε ς επιπτω σεις στον νε ο προγραµµατισµ. ιαπιστω θηκε επίσης ε λλειψη συνε χειας µεταξυ των δυ ο περι δων ( 36 ). Έτσι, στη Γαλλία, η εθνικη τεχνικη βοη θεια, χρηµατοδοτου µενη κυρίως απ τον κοινοτικ πρου πολογισµ, διακ πηκε σχεδ ν για ε να χρ νο λ γω των καθυστερη σεων που σηµειω θηκαν στον προγραµµατισµ και στη χρηµατοδ τηση, γεγον ς που δυσχε ρανε επίσης τη χρη ση των αποτελεσµάτων της προηγου µενης περι δου. 24. Η συγχρηµατοδ τηση αυτη µπορεί να επηρεάσει την πρ σβαση των γυναικω ν στις δράσεις για την ισ τητα των ευκαιριω ν. Σε πολλά κράτη µε λη, τα επιδ µατα ανεργίας βασίζονται στο επαγγελµατικ παρελθ ν του δικαιου χου. Εάν µια γυναίκα ε χει µικρη επαγγελµατικη πρου πηρεσία (δηλαδη εάν επιστρε φει στην αγορά εργασίας) και ο συ ζυ- ( 31 ) Ετη σια ε κθεση του Συνεδρίου για το οικονοµικ ε τος 1991, σηµεία 8.16 και επ µενα. ( 32 ) Έκθεση αξιολ γησης του ΕΠ του στ χου 3 της Βαυαρίας, Γερµανία, ( ), εκε µβριος ( 33 ) Κυρίως στη ανία, τη Γερµανία και τις Κάτω Χω ρες, αλλά σε µεγάλο βαθµ στα περισσ τερα κράτη µε λη. ( 34 ) Κυρίως στη Γαλλία και τη Γερµανία. Υλοποίηση της NOW 28. σον αφορά τα σχε δια της NOW τα οποία υποβλη θηκαν σε ε λεγχο, ιδίως στη Γαλλία, διαπιστω θηκαν καθυστερη σεις πληρωµω ν λ γω της βραδυ τητας των διοικητικω ν διαδικασιω ν( 37 ). Για τις συµβάσεις που ξεκίνησαν το ( 35 ) Αυτ επισηµάνθηκε στο πλαίσιο ορισµε νων ΕΠ της Γαλλίας και της Γερµανίας. ( 36 ) Έλλειψη συνε χειας είχε διαπιστωθεί και κατά τον προηγου µενο ε λεγχο. Βλε πε επίσης την ετη σια ε κθεση του Συνεδρίου για το οικονοµικ ε τος 1991, σηµείο ( 37 ) Βλε πε επίσης την ετη σια ε κθεση του Συνεδρίου για το οικονο- µικ ε τος 1991, σηµείο 8.8.

7 C 393/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των Νοε µβριο η το εκε µβριο του 1995 οι πρω τες πληρωµε ς πραγµατοποιη θηκαν τον Οκτω βριο του Οι φορείς παροχη ς κατάρτισης ανε φεραν τι χρειάστηκε να λάβουν δάνεια υ ψους ίσου µε τη χρηµατοδ τηση εν ς ε τους, µε συνε πεια επιπλε ον κ στος για το σχε διο, και ορισµε νοι δη λωσαν την πρ θεση να περιορίσουν στο µε λλον τη συµµετοχη τους στην πρωτοβουλία NOW. 29. Πολλά σχε δια στη Βαυαρία (Γερµανία) ε λαβαν την τελικη ε γκριση απ την αρµ δια αρχη αρκετου ς µη νες µετά την ε ναρξη τους. Εν τω µεταξυ, η εκτε λεση του σχεδίου πραγµατοποιείται βάσει προσωρινη ς ε γκρισης, η οποία µερικε ς φορε ς εκδίδεται µετά την ε ναρξη του σχεδίου. Το γεγον ς αυτ δηµιουργεί κλίµα αβεβαι τητας και συντείνε ι στην αυ ξηση του κ στους, καθω ς οι συµβαλλ µενοι χρησι- µοποιου ν εξωτερικε ς βραχυπρ θεσµες συµβάσεις ε ως του ρυθµιστεί η κατάσταση. Προκειµε νου να αντιµετωπίσουν τις καθυστερη σεις στη χρηµατοδ τηση, που µπορεί να διαρκε σουν 5 ε ως 6 µη νες, οι βαυαρικε ς αρχε ς δηµιου ργησαν ε να ταµείο προκαταβολω ν για το ΕΚΤ. Παρά το γεγον ς αυτ, εξακολουθου ν να σηµειω νονται καθυστερη σεις, ορισµε νες φορε ς αρκετω ν µηνω ν, στην πληρωµη της «προκαταβολη ς» για ε να σχε διο. 30. Το 1995, στην Ιταλία, η επιλογη και η τελικη ε γκριση των σχεδίων NOW διη ρκεσε περίπου ε να χρ νο περισσ τερο απ,τι στα υπ λοιπα κράτη µε λη. Ως προθεσµία υποβολη ς των σχεδίων είχε οριστεί η 20η Ιουνίου Η ε ναρξη η η χρηµατοδ τηση των σχεδίων δεν η ταν δυνατη πριν απ την ε γκριση της εθνικη ς συγχρηµατοδ τησης. Τελικά, οι προσωρινε ς εγκρίσεις δ θηκαν µ λις τον Απρίλιο του 1996, µε την υποχρε ωση αναδιατυ πωσης των προτάσεων, προκειµε νου να µειωθου ν τα ζητου µενα ποσά. 31. λα τα σχε δια που υποβλη θηκαν σε ε λεγχο στην Ιταλία χαρακτηρίζονταν απ αυτ το πρ βληµα, το οποίο αρχικω ς είχε ως αποτε λεσµα να µην υπάρχει ιταλ ς εταίρος στις διακρατικε ς εταιρικε ς σχε σεις. Αργ τερα, ταν συνη φθησαν οι εταιρικε ς σχε σεις, οι µη ιταλοί εταίροι ολοκλη ρωσαν τις συµβάσεις τους στο διάστηµα µεταξυ Σεπτεµβρίου και εκεµβρίου 1997, αφη νοντας ε τσι τους ιταλου ς εταίρους να περατω σουν το σχε διο µ νοι τους µερικου ς µη νες αργ τερα. 32. Επίσης, είναι ανάγκη να εξασφαλίζεται τι τα σχε δια και οι επιδιω ξεις ανταποκρίνονται σε πραγµατικε ς ευκαιρίες για απασχ ληση, ιδίως για τους ασκου µενους που ζουν αρκετά µακριά απ τα κε ντρα απασχ λησης. Αυτ αποδεικνυ εται απ ε να σχε διο του Ηνωµε νου Βασιλείου, που απ τους αρχικου ς 17 ασκου µενους που παρακολου θησαν το σχετικ κυ κλο µαθηµάτων µ νο ε νας βρη κε (µερικη ) απασχ ληση µετά το πε ρας του. Το συνολικ κ στος του σχεδίου η ταν περίπου Ecu, εκ των οποίων σχεδ ν οι Ecu αποτελου σαν το µερίδιο συγχρηµατοδ τησης απ το ΕΚΤ. Εφαρµογη της διακρατικ τητας 33. Οι διακρατικε ς εταιρικε ς σχε σεις αποτελου ν πρου π θεση της απ φασης της Επιτροπη ς, η οποία καθορίζει τα κριτη ρια για την ε γκριση των σχεδίων στο πλαίσιο της ΚΠ Απασχ ληση-no ( 38 ). Υπάρχουν σηµαντικε ς διαφορε ς µεταξυ των κρατω ν µελω ν σε,τι αφορά τις µεθ δους κατάρτισης που εφαρµ ζουν, τις επαγγελµατικε ς πρακτικε ς και τις εθνικε ς πολιτικε ς τ σο για την ε νταξη των γυναικω ν στον κ σµο της εργασίας σο και για την ισ τητα των ευκαιριω ν. Η διακρατικη πτυχη της NOW επιδιω κει τη διευκ λυνση της επίτευξης αυτου του στ χου, αλλά η εφαρµογη της στην πράξη απαιτεί σηµαντικη βελτίωση. 34. Μια διακρατικη εταιρικη σχε ση δεν εγκρίνεται µε κριτη ριο τη διακρατικ τητά της. Κάθε κράτος µε λος εγκρίνει το σχε διο στην επικράτειά του, ανεξάρτητα απ την εταιρικη σχε ση. Κανε νας απ τους αρχικου ς εταίρους εν ς γαλλικου σχεδίου δεν εγκρίθηκε απ τις αρχε ς της χω ρας του. Οι σηµερινοί εταίροι, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν λοι απ τα κράτη µε λη, αναπτυ σσουν δραστηρι τητες µε επίκεντρο την οικολογία, την αιολικη ενε ργεια, τη φυτοκοµία, την αγροτικη απασχ ληση, τα βιοµηχανικά ε λαια και τον περιφερειακ σχεδιασµ και ελάχιστα κοινά ε χουν µε το γάλλο εταίρο ο οποίος ασχολείται µε την κατ οίκον περίθαλψη και την κατ οίκον βοη θεια. 35. Η προετοιµασία εν ς σχεδίου στις Κάτω Χω ρες ε γινε µε τους προγραµµατισµε νους εταίρους απ την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, αλλά οι ισπανοί και οι πορτογάλοι εταίροι δεν επελε γησαν απ τις εθνικε ς τους αρχε ς. Τελικά, προς αντικατάσταση τους, βρε θηκαν άλλοι εταίροι στη Γαλλία, το Ηνωµε νο Βασίλειο και τη Γερµανία, γεγον ς που ανε τρεψε την ισορροπία του σχεδίου και το καθυστε ρησε κατά 15 µη νες. Η υπηρεσία τεχνικη ς βοη θειας του Ηνωµε νου Βασιλείου ( 39 ) υπολ γισε τι περίπου τα 2/3 των εγκριθε ντων βρετανικω ν σχεδίων ( ) ε χασαν ε ναν τουλάχιστον απ τους αρχικου ς εταίρους. 36. Τα περισσ τερα κράτη µε λη δεν ζητου ν να δαπανηθεί συγκεκριµε νο ποσοστ για τη διακρατικ τητα, αλλά στη Γαλλία το ποσοστ αυτ πρε πει να κυµαίνεται µεταξυ 15 και 20 % του πρου πολογισµου του σχεδίου. Η Επιτροπη παρε σχε οδηγίες για την εφαρµογη της διακρατικ τητας µ λις περί τα τε λη του Υπ ιδανικε ς συνθη κες, θα ε πρεπε να γίνεται ανταλλαγη συµβάσεων µεταξυ των εταίρων, ω στε ο καθε νας να γνωρίζει τις ευθυ νες των άλλων και τα προβλεπ µενα ποσά. Κάτι τε τοιο δεν γίνεται και ε τσι, επί του παρ ντος, δεν υπάρχει ανταλλαγη του πρου πολογισµου κάθε εταίρου µεταξυ των κρατω ν µελω ν η των εταίρων, γεγον ς που ε χει δηµιουργη σει προβλη µατα ως προς το συντονισµ των σχεδίων και ενδε χεται να οδηγη σει σε άσκοπη απω λεια κεφαλαίων. Παρ µοια πρακτικη θα επε τρεπε επίσης την τεκµηριωµε νη αξιολ γηση της επιτυχίας η µη της διακρατικ τητας. 37. Για τις διακρατικε ς εταιρικε ς σχε σεις της NOW δεν υπάρχει υπευ θυνος σχεδίου η κάποιος αρµ διος για τη διαχείριση καθεµίας χωριστά. Η αδυναµία µπορεί να οδηγη σει επίσης σε κατασπατάληση π ρων. Ο ε λεγχος των σχεδίων στα κράτη µε λη αποκάλυψε αδυναµίες, πως η ε λλειψη σαφου ς καθοδη γησης σχετικά µε το συντονισµ. ( 38 ) Ανακοίνωση της Επιτροπη ς 94/C 180/10 (ΕΕ C 180 της ). ( 39 ) ECOTEC Research and Consulting Ltd.

8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 393/31 Οι εταίροι δεν συνεργάστηκαν µεταξυ τους και η κατάρτιση δεν ολοκληρω θηκε πως είχε προγραµµατιστεί. Εποµε νως δεν επιτευ χθηκαν τα αναµεν µενα αποτελε σµατα. 38. Ανάλυση που πραγµατοποίησε το Συνε δριο φανερω νει τι υπάρχει η τάση να επιλε γονται οι εταίροι απ γειτνιάζουσες χω ρες. Προκειµε νου να υπάρξει ανταλλαγη σο το δυνατ ν περισσ τερο εκτεταµε νων εµπειριω ν µεταξυ των κρατω ν µελω ν και να διαδοθεί η βε λτιστη πρακτικη, η Επιτροπη και η υπηρεσία παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ θα πρε πει να ενθαρρυ νουν ενεργά τις εταιρικε ς σχε σεις σε ολ κληρη την ΕΕ ( 40 ). Με χρι ση µερα δεν ε χει γίνει κάτι τε τοιο. 39. Ένα µεγάλο µε ρος των δαπανω ν που διατίθενται για το διακρατικ στοιχείο των σχεδίων NOW αφορά τις µετακινη σεις, τα ε ξοδα διαβίωσης και τα ε ξοδα υποδοχη ς των εταίρων, συµπεριλαµβανοµε νων των δαπανω ν για διερµηνεία. Ωστ σο, δεν υπάρχουν σαφείς καν νες σχετικά µε τις δαπάνες των οποίων την απ δοση µπορεί να απαιτη σει ο κάθε εταίρος, ιδίως σε,τι αφορά τα ε ξοδα υποδοχη ς και διερµηνείας. Αυτου του είδους οι ασάφειες πρε πει να εξαλειφθου ν µε σω της θε σπισης σχετικω ν κοινοτικω ν καν νων. Αν, για παράδειγµα, απαιτείται η απ δοση διακρατικω ν δαπανω ν, η Επιτροπη θα µπορου σε να ζητη σει την προσκ µιση αποδεικτικω ν (πιστοποιητικω ν, κ.λπ.), ου τως ω στε οι άλλοι εταίροι να µην προβάλουν αξίωση για τις ίδιες δαπάνες. Επιπλε ον, η Επιτροπη θα πρε πει να διενεργεί διακρατικου ς ελε γχους στους εταίρους του σχεδίου. Με χρι το τε λος του 1997, η Επιτροπη δεν είχε διενεργη σει κανε ναν παρ µοιο ε λεγχο σχετικά µε τις δαπάνες στο πλαίσιο της NOW ( 41 ). 40. Οι εργασίες που πραγµατοποιου νται κατά το στάδιο της προετοιµασίας µιας πρ τασης σχεδίου, πριν απ την υποβολη του, δεν είναι επιλε ξιµες για επιστροφη των σχετικω ν δαπανω ν. Για το λ γο αυτ, µερικε ς φορε ς οι υπευ θυνοι των σχεδίων επιχειρου ν να καταλογίσουν τις δαπάνες για την προετοιµασία νε ων προτάσεων σχεδίων σε άλλα σχε δια. Το 1996, στη Γαλλία, οι δαπάνες προετοιµασίας και υποβολη ς µιας πρ τασης, στο πλαίσιο άλλου προγράµµατος (Leonardo), καταλογίστηκαν σε ε να σχε διο NOW. Παροµοίως, στην Ελλάδα, η προετοιµασία άλλων σχεδίων χρηµατοδοτη θηκε επίσης απ ε να σχε διο της NOW. Η κατάσταση αυτη υποδηλω νει αδυναµία σωστου ελε γχου των σχεδίων. 41. Ορισµε νες πτυχε ς της διακρατικ τητας είναι ασαφείς, πως για παράδειγµα τα δικαιω µατα πνευµατικη ς ιδιοκτησίας, το δικαίωµα παραγωγη ς και προσπορισµου οικονοµικου οφε λους απ τα προϊ ντα της συνεργασίας και το δικαίωµα η η υποχρε ωση διάδοσης των αποτελεσµάτων. Η Επιτροπη θα πρε πει να διασαφηνίσει τις παραπάνω πτυχε ς, καθω ς η ασάφεια παρεµποδίζει την αποτελεσµατικη διάδοση των αποτελεσµάτων της συνεργασίας. ( 40 ) Η ιταλικη υπηρεσία εθνικη ς στη ριξης και πρωτοβουλίας NOW (ISFOL) δη λωσε στην ε κθεση της για τη διακρατικη διάσταση τι η «τεχνογνωσία» πρε πει να διαδοθεί στις περιφε ρειες του στ χου 1. ( 41 ) Βλε πε επίσης την ετη σια ε κθεση του Συνεδρίου για το οικονο- µικ ε τος 1996, σηµεία Τεχνικη βοη θεια (ΤΒ) 42. Η τεχνικη βοη θεια (ΤΒ) στο πλαίσιο του προγράµµατος NOW περιλαµβάνει εθνικε ς υπηρεσίες υποστη ριξης σε κάθε κράτος µε λος και ΤΒ απ την ΕΕ που παρε χεται απ γραφείο που βρίσκεται στις Βρυξε λλες. Ο ε λεγχος της λειτουργίας του γραφείου παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ (για τη NOW) που πραγµατοποίηση το συνε δριο, ε δειξε τι η διαχείριση βελτιω θηκε χάρη στην απ κτηση πείρας. Ωστ σο, για την περίοδο 1994/96, µε χρι το Μάρτιο του 1996, δεν υπη ρχε κατάλογος των σχεδίων που εγκρίθηκαν στα κράτη µε λη( 42 ). 43. Η Επιτροπη οφείλει να ενισχυ σει και αναπτυ ξει πλη ρως το συ στηµα, ω στε να εξασφαλίζεται τι γίνεται σο το δυνατ ν ευρυ τερη αξιοποίηση των επιτυγχανοµε νων αποτελεσµάτων. Τα επιτυχη προγράµµατα θα πρε πει να αποτελου ν αντικείµενο διάδοσης, η τοι να τυγχάνουν ευρυ τερης εφαρµογη ς στο πλαίσιο του ΕΚΤ. Για τα σχε δια που υποβλη θηκαν σε ε λεγχο, δεν υπη ρχε υποχρε ωση οι πτυχε ς αυτε ς να περιλαµβάνονται σε αυτά, ου τε να εµφανίζονται στον πρου πολογισµ τους, ενω το Συνε δριο κρίνει σκ πιµο το αντίθετο. Η απουσία εν ς υπευθυ νου σχεδίου σηµαίνει τι είναι πολυ πιο δυ σκολο να συνοψιστου ν και να αξιοποιηθου ν τα αποτελε σµατα. Επιπλε ον, πολλά σχε δια δεν περιείχαν πληροφορίες σχετικά µε τον τρ πο διάδοσης των αποτελεσµάτων. 44. Στη Γαλλία και τις Κάτω Χω ρες, οι υπευ θυνοι των σχεδίων που υποβλη θηκαν σε ε λεγχο αγνοου σαν σε µεγάλο βαθµ το είδος της βοη θειας που θα µπορου σε να τους παράσχει η εθνικη η η περιφερειακη υπηρεσία υποστη ριξης, και προτιµου σαν να απευθυ νονται οι ίδιοι απευθείας στους δικου ς τους οργανισµου ς επαφη ς στο εξωτερικ. ιαπιστω σεις του ελε γχου στα κράτη µε λη 45. Ο κανονισµ ς του ΕΚΤ επιτρε πει την ανάληψη δράσεων για τον εκσυγχρονισµ των συστηµάτων επαγγελµατικη ς κατάρτισης. Στην Ιταλία, δυ ο απ τα πε ντε σχε δια της NOW που υποβλη θηκαν σε ε λεγχο απε βλεπαν στη βελτίωση ορισµε νων φορε ων κατάρτισης. Οι γυναίκες δεν επωφελη θηκαν άµεσα απ την χορηγηθείσα βοη θεια. Οι εθνικοί εκπρ σωποι ανε φεραν τι η χρηµατοδ τηση αυτου του είδους δεν αποτελου σε ασυνη θιστο φαιν µενο και τι στ χευε στην αυ ξηση του ποσοστου απορρ φησης των πιστω - σεων, καθω ς τα σχε δια για την κατάρτιση των υπαλλη λων των φορε ων κατάρτισης µπορου σαν να προγραµµατιστου ν και να εκτελεστου ν γρηγορ τερα απ,τι οι δραστηρι τητες κατάρτισης που στ χευαν στην επανε νταξη των γυναικω ν. Η Επιτροπη πρε πει να διενεργη σει λεπτοµερη ε λεγχο σχετικά µε αυτη την χρησιµοποίηση των κεφαλαίων της NOW. 46. Σε άλλο σχε διο της NOW, η οµάδα-στ χος αποτελου νταν απ 135 γυναίκες δηµοτικου ς υπαλλη λους. Η επιλεξι- µ τητα, µε βάση τα κριτη ρια του ΕΚΤ, αυτη ς της δράσης ( 42 ) Βλε πε επίσης την ετη σια ε κθεση του Συνεδρίου για το οικονο- µικ ε τος 1991, σηµείο 8.38 σχετικά µε την καθυστερηµε νη παροχη τεχνικη ς βοη θειας.

9 C 393/32 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν στο πλαίσιο της τοπικη ς αυτοδιοίκησης είναι αµφίβολη, δεδοµε νου τι δεν επρ κειτο για περιφε ρεια του στ χου 1. Επιπλε ον, δεδοµε νου τι οι ασκου µενες δεν η ταν άνεργες, ου τε απειλου νταν απ ανεργία, δεν θα µπορου σαν να είναι επιλε ξι- µες. Η Επιτροπη, στην απάντηση της στο σηµείο 7.26 της ετη σιας ε κθεσης του Συνεδρίου για το οικονοµικ ε τος 1996, αναφε ρει τι η χρηµατοδ τηση απ το ΕΚΤ της κατάρτισης δηµοσίων υπαλλη λων στη Σουηδία αποτελου σε εξαίρεση. Το σηµείο αυτ δεν ε χει ακ µη διευκρινιστεί µε ικανοποιητικ τρ πο στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιµ - τητας. Η Επιτροπη οφείλει να λάβει σαφη θε ση σχετικά η οποία να καλυ πτει το συ νολο της ΕΕ. 50. Έντεκα απ τις 17 εθνικε ς ενδιάµεσες εκθε σεις αξιολ γησης της ΚΠ για την απασχ ληση (συµπεριλαµβανοµε νης της NOW) καταρτίστηκαν στα µε σα του Κατά το χρ νο του ελε γχου (τε λη του 1997 και αρχε ς του 1998) δεν είχαν ακ µη ολοκληρωθεί οι εκθε σεις για την Ιταλία και την Ελλάδα. Εντου τοις, τα ενδιάµεσα αποτελε σµατα συζητη θηκαν στο πλαίσιο των επιτροπω ν παρακολου θησης και αυτ, σε συνδυασµ µε τις εκθε σεις για την τεχνικη βοη θεια (οι οποίες καταρτίστηκαν εγκαίρως) αντιστάθµισαν ως ε να βαθµ τις καθυστερη σεις που σηµειω θηκαν στην ολοκλη ρωση µερικω ν εθνικω ν ενδιάµεσων εκθε σεων. Τον Οκτω βριο του 1997, η Επιτροπη, µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, εκπ νησε σχε διο ε κθεσης για την ισ τητα των ευκαιριω ν, η οποία συζητη θηκε µε τα κράτη µε λη η τελικη εκδοχη της δηµοσιευ θηκε τον Ιου νιο του Απ την άποψη των προβληµάτων που επισηµάνθηκαν απ το Συνε δριο, ιδίως σε,τι αφορά τη διακρατικη διάσταση, η καθυστερηµε νη υποβολη των ενδιάµεσων αξιολογη σεων απ µερικά κράτη µε λη αποτελεί λυπηρ φαιν µενο. 47. Ένα γαλλικ σχε διο, δαπάνης υ ψους Ecu, ποσ το οποίο συµπεριλαµβάνει Ecu απ το ΕΚΤ, είχε ως στ χο να βοηθη σει τις γυναίκες, µε περιορισµε νη η καθ λου µ ρφωση, να δηµιουργη σουν δικε ς τους µικρε ς επιχειρη σεις. Για κάθε εκπαιδευ µενη προγραµµατίστηκαν τριάντα ω ρες καθοδη γησης και παροχη ς συµβουλω ν, χωρισµε νες σε θεµατικε ς εν τητες. Μολον τι τριάντα ω ρες µάλλον δεν αρκου ν προκειµε νου να αποκτη σουν οι συµµετε χουσες γνω σεις σχετικά µε την τοπικη νοµοθεσία, τις προσλη ψεις, το προσωπικ, τα εργατικά ατυχη µατα, τη φορολογία, τη λογιστικη οργάνωση, την ασφάλιση κ.λπ., λίγες εκπαιδευ µενες παρακολου θησαν πλη ρως λες τις εν τητες. Οι περισσ τερες, ωστ σο, συµµετείχαν σε εβδο- µαδιαία επίσκεψη στην Ισπανία η την Ιταλία, η οποία χρηµατοδοτη θηκε απ το σχε διο. Τε τοιου είδους ανεπαρκη ς προγραµµατισµ ς µπορεί να οδηγη σει σε κατασπατάληση κεφαλαίων. 48. Στο πλαίσιο εν ς σχεδίου της NOW στην Ισπανία (συνολικη ς δαπάνης Ecu) το εµπορικ επιµελητη ριο παρείχε συµβουλε ς και πληροφορίες σε γυναίκες που επιθυµου σαν να ξεκινη σουν η να βελτιω σουν τη δικη τους επιχείρηση. εν γνω ριζε τι οι περιφερειακε ς αρχε ς στη γειτονικη περιοχη είχαν αναλάβει τη χρηµατοδ τηση εν ς παρ µοιου σχεδίου (συνολικη ς δαπάνης Ecu) στο πλαίσιο του ΕΠ του στ χου 1. Ο συνδυασµ ς των δυ ο σχεδίων θα µπορου σε να είχε βελτιω σει την ποι τητα και την αποδοτικ τητα. 49. Υπη ρξαν επίσης παραδείγµατα αβάσιµων αξιω σεων απ δοσης δαπανω ν. Στις δαπάνες για ε να ισπανικ σχε διο συµπεριλαµβάνονταν το συνολικ ποσ για την αγορά εξοπλισµου πληροφορικη ς υ ψους Ecu, ενω θα ε πρεπε να καλυφθεί µ νο η απ σβεση υ ψους περίπου Ecu. Στο πλαίσιο του προαναφερθε ντος γαλλικου σχεδίου δεν η ταν δυνατ ν να υποβληθου ν δικαιολογητικά η να παρασχεθου ν εξηγη σεις για τις δαπάνες διαµονη ς σε ξενοδοχείο, και οι σχετικε ς αποζηµιω σεις που καταλογίστηκαν στο σχε διο και τα ε ξοδα µετακίνησης ζητη θηκαν δυ ο φορε ς. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Απ τον ε λεγχο του Συνεδρίου προε κυψε τι δεν υπη ρχε ουσιαστικη διαφορά µεταξυ των σχεδίων του προγράµµατος IΕ και των δράσεων του ΕΚΤ, ιδίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Απασχ ληση-now η των πειραµατικω ν σχεδίων στο πλαίσιο της γενικη ς πολιτικη ς του ΕΚΤ για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν. Αυτ οδηγεί σε προβλη µατα συντονισµου και θε τει υπ αµφισβη τηση την αξία της ξεχωριστη ς υλοποίησης τε τοιου είδους σχεδίων στο πλαίσιο του εν λ γω προγράµµατος. Το Συνε δριο εντ πισε αδυναµίες σε µερικά σχε δια, ιδίως απ την άποψη της διακρατικ τητας, και ε κρινε τι, µολον τι η διαχείριση η ταν δαπανηρη, ο ε λεγχος των σχεδίων ε πρεπε να ενισχυθεί. ιαχείριση του προγράµµατος 52. Την επίβλεψη του προγράµµατος ε χει αναλάβει η Ευρωπαϊκη Επιτροπη µε τη βοη θεια µιας επιτροπη ς διαχείρισης. Η επιτροπη αυτη αποτελείται απ 18 µε λη που είναι εθνικοί υπάλληλοι, ε ναν πρ εδρο προερχ µενο απ την Επιτροπη και ε να γραµµατε α. Επιπλε ον, υπάρχει µια συµβουλευτικη επιτροπη σε θε µατα ισ τητας των ευκαιριω ν, της οποίας τα καθη κοντα διαφε ρουν απ τα αντίστοιχα της επιτροπη ς παρακολου θησηςε και η οποία αποτελείται απ 46 µε λη και 23 παρατηρητε ς. Και οι δυ ο επιτροπε ς διεξη γαγαν τακτικε ς συνεδριάσεις στις Βρυξε λλες µε το επακ λουθο κ στος. εδοµε νου του αριθµου των σχεδίων προς διαχείριση και των νε ων πολιτικω ν κατευθυ νσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος IΕ, η διαχείριση θα αποκ µιζε οφε λη απ τον εξορθολογισµ και η Ευρωπαϊκη Επιτροπη θα ε πρεπε να προβεί σε ανασκ πηση της κατάστασης µε τα κράτη µε λη που εκπροσωπου νται στις δυ ο επιτροπε ς. 53. Μολον τι η Επιτροπη διαβιβάζει συνη θως τα στοιχεία στην επιτροπη διαχείρισης µία εβδοµάδα πριν απ τη συνεδρίαση, το χρονικ αυτ διάστηµα δεν επαρκεί πάντα για τη σωστη προετοιµασία των συνεδριάσεων απ τα µε λη. Παροχη τεχνικη ς βοη θειας 54. Η Επιτροπη ανε θεσε µε συ µβαση την καθηµερινη λειτουργικη διαχείριση του προγράµµατος IΕ, συµπεριλαµ-

10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 393/33 βανοµε νης της διαχείρισης και της δηµοσιονοµικη ς παρακολου θησης των σχεδίων. Οι πιστω σεις πληρωµω ν για το πρ γραµµα IΕ ανε ρχονται σε 6,5 εκατ. Ecu περίπου ετησίως. Η συ µβαση ΤΒ, η οποία αποτελεί τη µ νη δραστηρι τητα του γραφείου παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ ( 43 ) κοστίζει κάθε χρ νο 3,1 εκατ. Ecu, απ τα οποία τα 1,2 εκατ. Ecu αφορου ν τις δαπάνες προσωπικου και τις διοικητικε ς δαπάνες. Το ποσ αυτ είναι δυσανάλογο σε σχε ση µε τα κεφάλαια που αποτελου ν αντικείµενο της διαχείρισης. (Τα υπ λοιπα 1,9 εκατ. Ecu αφορου ν δαπάνες για διάδοση, σεµινάρια, κ.λπ.) 55. Το κονδυ λιο του πρου πολογισµου Β3-4012, το οποίο καλυ πτει τις λειτουργικε ς δαπάνες για το πρ γραµµα IΕ ορίζει τι «ποσ χι ανω τερο των 1,75 εκατ. Ecu µπορεί να καλυ ψει τις δαπάνες διεξαγωγη ς µελετω ν, συνεδριάσεων εµπειρογνωµ νων, διοργάνωσης διασκε ψεων και συνεδρίων, ενηµε ρωσης και δηµοσιευ σεων που συνδε ονται άµεσα µε την υλοποίηση του στ χου της ενε ργειας της οποίας αποτελου ν αναπ σπαστο µε ρος εξαιρου νται οι δαπάνες που προκυ πτουν απ τη διαχείριση των εν λ γω ενεργειω ν η οι σχετικε ς µε τη γενικη διοίκηση». Οι συνολικε ς αναλη ψεις υποχρεω σεων στις οποίες προε βη άµεσα η Επιτροπη για τις προαναφερθείσες ενε ργειες το 1997 ανε ρχονταν σε Ecu. Ωστ σο, σε αυτε ς προστίθεται υποχρε ωση προς το γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ υ ψους Ecu, η οποία χρησιµοποιη θηκε επίσης για τις εν λ γω δραστηρι τητες του προγράµµατος. Εποµε νως, υπη ρξε υπε ρβαση κατά 1,1 εκατ. Ecu περίπου του ορίου του 1,75 εκατ. Ecu που τίθεται στον πρου πολογισµ. 56. Η Επιτροπη διενη ργησε ε λεγχο της συ µβασης τον Ιου νιο του Σε συνε χεια αυτου ε γιναν ενε ργειες για την επίλυση των διαφ ρων προβληµάτων που διαπιστω θηκαν, ορισµε να ζητη µατα, ωστ σο, πως οι αδυναµίες στις συµβάσεις υπεργολαβίας µε εµπειρογνω µονες, η ε λλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες επιλογη ς και οι κατ αποκοπη ν αµοιβε ς, εξακολουθου ν να υφίστανται. 57. Η πρ σκληση υποβολη ς προσφορω ν για την παροχη ΤΒ δηµοσιευ τηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των. Ο ανάδοχος που επιλε χθηκε υπε γραψε συ µβαση εν ς ε τους µε δυνατ τητα τεσσάρων µονοετω ν ανανεω σεων και µιας πε µπτης ανανε ωσης εξάµηνης διάρκειας (συ νολο 5 2 ε τη), συνολικη ς αξίας 16,8 εκατ. Ecu. Οι ροι της συ µβασης της Επιτροπη ς δεν είναι σαφείς. πως διαπίστωσε και η ίδια στο πλαίσιο του ελε γχου που διενη ργησε, συµφω νησε να καταβάλει ολ κληρο το ποσ που αναφερ ταν στη συ µβαση, αλλά δεν προσδι ρισε τον τρ πο υπολογισµου των δαπανω ν που θα προε κυπταν στο πλαίσιο της συ µβασης. Αυτ είχε ως αποτε λεσµα να εγκριθεί καθυστερηµε να η απαίτηση του γραφείου παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ. Τον Μάρτιο του1998, η Επιτροπη δεν είχε ακ µη καθορίσει το οφειλ µενο ποσ για τη συ µβαση του πρω του ε τους, η οποία ε ληξε στις 18 Ιουλίου Το ίδιο το γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ ανε θεσε µε ρος της διαχείρισης του προγράµµατος ως υπεργολαβία. ( 43 ) Anima (Ευρωπαϊκ ς µιλος Οικονοµικου Σκοπου, ΕΟΟΣ). Για την παροχη προσωπικου συνη φθη συ µβαση υπεργολαβίας για ποσ υ ψους Ecu για το πρω το ε τος της συ µβασης, το οποίο αυξη θηκε σε Ecu για το δευ τερο ε τος, µε µια απ τις µητρικε ς εταιρίες του γραφείου. Τα εν λ γω ποσά της συ µβασης καταβλη θηκαν απ το γραφείο παροχη ς ΤΒ χωρίς την υποβολη τιµολογίων ου τε άλλων κατάλληλων αποδεικτικω ν στοιχείων απ την πλευρά της µητρικη ς εταιρίας, απ τα οποία να προκυ πτει ο χρ νος που διε θεσε το προσωπικ της υπε ρ του γραφείου παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ. Η Επιτροπη ενηµε ρωσε το Συνε δριο τι ε λαβε µε τρα προκειµε νου να εξασφαλίσει την υποβολη των αναγκαίων δικαιολογητικω ν στο µε λλον. 59. Η πρω τη συ µβαση µεταξυ της Επιτροπη ς και του επιλεχθε ντος αναδ χου υπογράφηκε στις 19 Ιουλίου 1996, χαρακτηρίζοντας τον ανάδοχο ως γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ. Την ίδια ηµε ρα ο διευθυντη ς του νεοεπιλεχθε ντος γραφείου υπε γραψε συ µβαση για ποσ υ ψους γαλλικω ν φράγκων µηνιαίως προκειµε νου να προσλάβει ε ναν συντονιστη του γραφείου, ο οποίος υπε γραψε συ µβαση µε το διευθυντη του γραφείου για παροχη υπηρεσιω ν διαχείρισης, για ποσ υ ψους Ecu ετησίως. Τε τοιου είδους συµβατικε ς ρυθµίσεις ενε χουν σαφείς οικονοµικου ς κινδυ νους. Το Συνε δριο συνιστά την υπογραφη παρ µοιων συµβάσεων απ το εποπτικ συµβου λιο του ΕΟΟΣ. 60. Για το πρω το ε τος της προαναφερθείσας συ µβασης εργασίας του συντονιστη, η διαφορά µεταξυ του ποσου σε Ecu που αναγραφ ταν στη συ µβαση του γραφείου παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ µε την Επιτροπη και του ποσου σε γαλλικά φράγκα που αναγραφ ταν στη συ µβαση εργασίας µε το γραφείο καταβλη θηκε µετά την λη ξη της συ µβασης. Η πληρωµη ε γινε προς τη µητρικη εταιρεία που απασχολου σε το συντονιστη το δευ τερο χρ νο και χι προς το ενδιαφερ µενο πρ σωπο. 61. Το γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ συνη ψε συµβάσεις και µε άλλα πρ σωπα για την εκτε λεση διαφ ρων εργασιω ν. Οι πληρωµε ς συνίσταντο σε ακαθάριστα ποσά και δεν συνοδευ ονταν απ τιµολ γιο η άλλα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία απ τα οποία να προκυ πτει το παρασχεθε ν ε ργο. 62. Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικη ς παρακολου θησης των σχεδίων, το γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ ελε γχει τις τελικε ς δηλω σεις δαπανω ν και τις διαβιβάζει για ε γκριση στην Επιτροπη. Στη συνε χεια, το συνολικ ποσ καταβάλλεται στο γραφείο, προκειµε νου να διανεµηθεί στους αναδ χους. Τον Ιανουάριο του 1998, η Επιτροπη δεν είχε ακ µη θεσπίσει κατάλληλα συστη µατα για την πραγµατοποίηση των τελικω ν πληρωµω ν. Τα περισσ τερα απ τα 68 σχε δια είχαν περατωθεί στις 30 Ιουνίου Μ νο στις 16 εκεµβρίου η Επιτροπη ε λαβε απ το γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ αξίωση πληρωµη ς για 28 σχε δια. Την 1η Απριλίου 1998, µ νο 13 σχε δια είχαν πληρωθεί. Οι καθυστερη σεις αυτε ς οφείλονταν στην ανεπαρκη διαχείριση, δεδοµε νου τι η Επιτροπη πληρω νει το γραφείο µ νο αφου παραληφθου ν και εγκριθου ν λες οι αιτη σεις για λα τα σχε δια.

11 C 393/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των Απ την πλευρά της ΕΕ δεν ε γινε αξιολ γηση των αποτελεσµάτων των σχεδίων. Η αξιολ γηση περιορίστηκε σε «αυτοαξιολ γηση» απ τον ανάδοχο στο πλαίσιο της τελικη ς ε κθεσης που υποβλη θηκε τον Ιου λιο του Το γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ συµµετε σχε επίσης στην επιλογη των 12 συµβάσεων (µεταξυ περίπου 100 υποψηφίων) για την εκπ νηση µελετω ν µε διάφορα θε µατα, οι οποίες χρηµατοδοτου νται απ το πρ γραµµα IΕ. Ένας γάλλος καθηγητη ς πανεπιστηµίου που η ταν υπευ θυνος για την εκπ νηση της µελε της στο πλαίσιο µιας συ µβασης η ταν, µε χρι και ε να ε τος πριν απ την υπογραφη της συ µβασης, µε λος του διοικητικου συµβουλίου µιας απ τις δυ ο ενω σεις που ίδρυσαν απ κοινου το γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ. Στη συγκεκριµε νη περίπτωση, το γραφείο ε πρεπε να είχε δηλω σει υ παρξη ιδίου συµφε ροντος. Μολον τι η συ µβαση συνη φθη µε γαλλικ πανεπιστη µιο, οι πληρωµε ς πραγµατοποιη θηκαν απευθείας στο συγκεκριµε νο πρ σωπο. 65. Κατ πιν αιτη µατος της Επιτροπη ς, το γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ υπε γραψε επίσης συµβάσεις µε εµπειρογνω µονες σε θε µατα ισ τητας των ευκαιριω ν και νοµικά για συνολικ ποσ Ecu. Οι πληρωµε ς πραγµατοποιη θηκαν τµηµατικά συ µφωνα µε τους ρους των συµβάσεων, χωρίς τιµολ γιο η ανάλογο δικαιολογητικ. Επιπλε ον, µερικε ς πληρωµε ς πραγµατοποιη θηκαν στους ίδιους τους εµπειρογνω µονες και χι στο πανεπιστη µιο η στον οργανισµ που είχε υπογράψει συ µβαση για την παροχη των εξειδικευµε νων γνω σεων. ιακρατικ τητα 66. Η 15η αιτιολογικη σκε ψη της απ φασης του Συµβουλίου που θεσπίζει το πρ γραµµα IΕ αναφε ρει τι «ε χει σηµασία η προω θηση µιας εταιρικη ς σχε σης µεταξυ... των µη κυβερνητικω ν οργανισµω ν». Πράγµατι, η κυ ρια αιτιολ γηση για τη διαχείριση εν ς προγράµµατος της ΕΕ απ την Επιτροπη είναι η διακρατικη πτυχη, δεδοµε νου τι αποτελεί το µ νο χαρακτηριστικ που επιτρε πει τη διάκριση µεταξυ των σχεδίων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του εν λ γω προγράµµατος και των πειραµατικω ν σχεδίων που εντάσσονται στη γενικη πολιτικη του ΕΚΤ για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν( 44 ). Ωστ σο, στην πλειοψηφία των σχεδίων του προγράµµατος IΕ που ελε γχθηκαν δεν καθορίζονται οι τις ευθυ νες κάθε εταίρου και η κατανοµη του πρου πολογισµου του σχεδίου. Η Επιτροπη θα µπορου σε να είχε χρησιµοποιη σει την εκτελεστικη αρµοδι τητα που της αναγνωρίζεται ( 45 ) και να είχε θεσπίσει τις κατάλληλες ρυθµίσεις. 67. Η διακρατικη διάδοση των πληροφοριω ν αποτελεί ε να σηµαντικ στ χο του προγράµµατος. Αυτ επιβεβαιω νεται ( 44 ) Βλε πε το άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχείο α), της απ φασης 95/593/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας εκεµβρίου 1995, που αφορά το τε ταρτο µεσοπρ θεσµο πρ γραµµα κοινοτικη ς δράσης για την ισ τητα των ευκαιριω ν µεταξυ ανδρω ν και γυναικω ν. ( 45 ) Απ φαση του Συµβουλίου 95/593/ΕΟΚ της , άρθρο 9. απ τις περιγραφε ς των σχεδίων. Ωστ σο, τα σχε δια του προγράµµατος IΕ που ελε γχθηκαν στα κράτη µε λη ε δειξαν τι τα ποσά που διατε θηκαν για τη διάδοση η ταν ανεπαρκη και δυσανάλογα σε συ γκριση µε άλλες δαπάνες. Χωρίς τη διάδοση των αποτελεσµάτων οι επενδυ σεις στα σχε δια µε νουν σε µεγάλο βαθµ ανεκµετάλλευτες, δεδοµε νου τι ο αντίκτυπ ς τους είναι ελάχιστος. Η διαχείριση των σχεδίων απ το γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ 68. Στην αρχη της εφαρµογη ς της συ µβασης παροχη ς τεχνικη ς βοη θειας, το γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ συχνά δεν απαντου σε στις ερωτη σεις που της απηυ θυναν οι ανάδοχοι η παρε σχε οδηγίες µε καθυστε ρηση. Τε τοιου είδους καθυστερη σεις ενδε χεται να επηρεάσουν αρνητικά την επιτυχη υλοποίηση των σχεδίων απ τους αναδ χους. Η κατάσταση αυτη ε χει βελτιωθεί αφ του το γραφείο παροχη ς ΤΒ στην ΕΕ απε κτησε πείρα σε θε µατα διαχείρισης των σχεδίων. 69. Οι συµβάσεις για σχε δια που συνη φθησαν απ το γραφείο άρχισαν να εφαρµ ζονται την 1η Οκτωβρίου 1996, αλλά σε πολλε ς περιπτω σεις υπογράφηκαν τον εκε µβριο του 1996 η τον Ιανουάριο του Ορισµε νες φορε ς οι υπογραφε ς δεν συνοδευ ονταν απ την ηµεροµηνία. Εκπρ σωποι της Επιτροπη ς ανάφεραν τι, λ γω του περιορισµε νου χρ νου, η ταν απαραίτητη η προχρονολ γηση των συµβάσεων, διαφορετικά υπη ρχε η πιθαν τητα να µη δαπανηθου ν οι ετη σιες πιστω σεις. Αυτ αποτελεί σαφω ς παρατυπία. Η ασάφεια αυτη είχε ως αποτε λεσµα να µην µπορου ν οι ανάδοχοι να αναλάβουν οι ίδιοι δεσµευ σεις, και ε τσι σηµειω θηκαν καθυστερη σεις στην εκτε λεση των σχεδίων. 70. Τρίµηνη καθυστε ρηση στην ε ναρξη εν ς γερµανικου σχεδίου, εξαιτίας της καθυστερηµε νης υπογραφη ς µιας συ µβασης, επηρε ασε αρνητικά την αποτελεσµατικ τητά του και, κατά το χρ νο του ελε γχου, η τοι στις αρχε ς του 1998, άλλα κράτη µε λη δεν γνω ριζαν τα αποτελε σµατα, µολον τι παρ µοιο σχε διο βρίσκονταν υπ εκτε λεση στις Κάτω Χω ρες. Στις περιπτω σεις αυτε ς υπάρχει κίνδυνος κατασπατάλησης των κεφαλαίων της ΕΕ. 71. ιαπιστω θηκε ε λλειψη µακροπρ θεσµου σχεδιασµου. Το ευρωπαϊκ δίκτυο IRIS, που δηµιουργη θηκε απ το δευ τερο πρ γραµµα ( ) της Επιτροπη ς, στ χευε στη διευκ λυνση των σχε σεων µεταξυ των οργανισµω ν επαγγελµατικη ς κατάρτισης και στην ανταλλαγη ειδικω ν γνω σεων σχετικά µε την κατάρτιση των γυναικω ν. Η Επιτροπη διε κοψε τη στη ριξη του IRIS στα µε σα του Παροµοίως, το δευ τερο και το τρίτο πρ γραµµα της Επιτροπη ς είχαν συγχρηµατοδοτη σει ε να δίκτυο καταγραφη ς των βρεφονηπιακω ν σταθµω ν, του οποίου η εκτε λεση διακ πηκε µε την ε ναρξη του προγράµµατος IΕ Το τρίτο πρ γραµµα της Επιτροπη ς δηµιου ργησε επίσης δίκτυο εµπειρογνωµ νων σε θε µατα που άπτονται της ισ τητας των ευκαιριω ν, το οποίο ε παψε να λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράµµατος IΕ. Ακ µη και στο πλαίσιο του τρε χοντος προγράµµατος, η ε λλειψη µακροπρ θεσµου σχεδιασµου οδη γησε επίσης σε κατασπατάληση π ρων. Μια θε ση

12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 393/35 που δηµιουργη θηκε στο ιαδίκτυο ε παψε να υπάρχει στα µε σα του 1997, µετά την πραγµατοποίηση δαπανω ν υ ψους περίπου Ecu. Εποµε νως, σε καθε να απ τα παραδείγµατα αυτά οι επενδυ σεις απε φεραν µικρά οφε λη (αδυναµία που διαπιστω θηκε επίσης απ την Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη )( 46 ). 72. Απ τον ε λεγχο διαπιστω θηκε επίσης τι ε νας συ µβουλος είχε προσληφθεί σε δυ ο συµβάσεις και η ταν ο διοργανωτη ς εν ς τρίτου. Απ τα κείµενα των µελετω ν που πραγµατοποιη θηκαν προκυ πτει τι καταβλη θηκαν πληρω- µε ς για παραλλαγε ς µιας ε κθεσης µε θε µα την κατάσταση των γυναικω ν. Η Επιτροπη θα πρε πει να εξετάσει τον κίνδυνο της πολλαπλη ς χρηµατοδ τησης στο πλαίσιο του προγράµµατος IΕ. 73. Ένα άλλο σχε διο αφορου σε την ανάλυση και τη δηµοσίευση των τεσσάρων σελίδων της Χάρτας της Ρω µης σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν. Για την εκτε λεση του ε ργου αυτου απασχολη θηκαν οκτω εµπειρογνω µονες, και παρ λα αυτά ο ανάδοχος δεν η ταν ικαν ς να δικαιολογη σει το ρ λο του καθεν ς. Ένας εµπειρογνω µονας για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και ε νας άλλος για την καταχω ρηση δεδοµε νων πληρω θηκαν για πε ντε µη νες ( Ecu συνολικά) για να καταχωρη σουν διευθυ νσεις και να προετοιµάσουν τις απαραίτητες ετικε τες µε τις διευθυ νσεις, οι οποίες υπάρχουν η δη σε ε να τουλάχιστον ακ µα σχε διο στο πλαίσιο του 4ου προγράµµατος. Επιπλε ον, δαπανη θηκαν Ecu για τις αµοιβε ς του επικεφαλη ς του σχεδίου και του διαχειριστη. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 74. Ο ε λεγχος που διενεργη θηκε απ το Συνε δριο επιση - µανε αρκετε ς πολυ τιµες δράσεις κατάρτισης στο πλαίσιο της ισ τητας των ευκαιριω ν και η Επιτροπη ε χει σηµειω σει βη µατα προ δου, σε συνεργασία µε τα κράτη µε λη, σον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρµογη της πολιτικη ς για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν. Ωστ σο, η εφαρµογη των πολιτικω ν για την ισ τητα των ευκαιριω ν στο πλαίσιο της σχετικη ς πολιτικη ς του ΕΚΤ, της πρωτοβουλίας Απασχ ληση-now και του προγράµµατος IΕ παορυσιάζει αδυναµίες. Η Επιτροπη θα πρε πει να καταβάλει περαιτε ρω προσπάθειες σε συνεργασία µε τα κράτη µε λη και τους εταίρους, ου τως ω στε να εκπληρω σει τους πολιτικου ς στ χους που ε θεσε στον εν λ γω τοµε α και να βελτιω σει τις επιπτω σεις των κοινοτικω ν δράσεων. 75. Απ τον ε λεγχο διαπιστω θηκε τι η Επιτροπη πρε πει να βελτιω σει τη συνολικη στρατηγικη για την ανάπτυξη και την εφαρµογη της πολιτικη ς στον τοµε α της ισ τητας των ευκαιριω ν, συµπεριλαµβανοµε νης της ε λλειψης σαφω ν στ χων και της αδυναµίας άρσης των νοµικω ν ασαφειω ν ως προς το πεδίο εφαρµογη ς των θετικω ν δράσεων και τα δικαιω µατα πνευµατικη ς ιδιοκτησίας. 76. ιαπιστω θηκε επίσης ανεπαρκη ς συντονισµ ς µεταξυ των µονάδων του ΕΚΤ της Επιτροπη ς και της µονάδας που η ταν αρµ δια για την ισ τητα των ευκαιριω ν. Παρο- µοίως, οι διαβουλευ σεις και η καθοδη γηση µεταξυ της µονάδας για την ισ τητα των ευκαιριω ν και των υπαλλη λων µε αρµοδι τητες σε θε µατα ισ τητας των ευκαιριω ν στα κράτη µε λη δεν η ταν επαρκείς. Το γεγον ς αυτ, σε συνδυασµ µε τα προβλη µατα που συνδε ονται µε τη διακρατικ τητα, παρεµπ δισε τη διάδοση της ορθη ς πρακτικη ς εντ ς της ΕΕ. 77. Ενω οι πρωτοβουλίες της Επιτροπη ς σε,τι αφορά την παρακολου θηση και την αξιολ γηση της ισ τητας των ευκαιριω ν στο πλαίσιο του ΕΚΤ αποτε λεσαν ε να σηµαντικ βη µα προ δου, οι επιπτω σεις τους περιορίστηκαν λ γω της καθυστερηµε νης εκκίνηση ς τους (το Φεβρουάριο του 1996). Επιπλε ον, η Επιτροπη πρε πει, σε συνεργασία µε τα κράτη µε λη, να εξασφαλίσει την υ παρξη πλη ρων και αξι πιστων στοιχείων για την αξιολ γηση των αποτελεσµάτων και την ανάπτυξη της ίδιας της στρατηγικη ς για την ισ τητα των ευκαιριω ν. 78. Απ τον ε λεγχο προε κυψαν αρκετε ς αδυναµίες ως προς τον σχεδιασµ και την εκτε λεση των σχεδίων υποστη ριξης της ισ τητας των ευκαιριω ν, που επί του παρ ντος αντιστοιχου ν µ λις στο 1,6 % των δαπανω ν του ΕΚΤ. Πρε πει εποµε νως να υπάρξει µε ριµνα προκειµε νου να διασφαλιστεί τι η επιθυµητε α αυ ξηση της σχετικη ς δαπάνης στο 15 % θα πρε πει να προγραµµατιστεί και να στοχοθετηθεί µε σαφη νεια. 79. Το Συνε δριο συνιστά στην Επιτροπη να εξετάσει τη λειτουργία της συ µβασης ΤΒ στο πλαίσιο του προγράµµατος IΕ, συµπεριλαµβανοµε νης της ανασκ πησης των διαδικασιω ν επιλογη ς και των ρων των συµβάσεων. Η παρου σα ε κθεση εγκρίθηκε απ το Ελεγκτικ Συνε δριο στο Λουξεµβου ργο κατά τη συνεδρίαση του της 14ης και 15ης Οκτωβρίου Για το Ελεγκτικ Συνε δριο Bernhard FRIEDMANN Πρ εδρος ( 46 ) Έκθεση προ δου της Επιτροπη ς για τη συνε χεια που δ θηκε στην ανακοίνωση: «Ενσωµάτωση της ισ τητας των ευκαιριω ν µεταξυ των γυναικω ν και των ανδρω ν στο συ νολο των κοινοτικω ν πολιτικω ν και στ χων». COM(98) 122 τελικ της 4ης Μαρτίου 1998.

13 C 393/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γυναίκες στην αγορά εργασίας 6. Εκτ ς απ τις δυ ο συστάσεις που αναφε ρει το Συνε δριο, το Συµβου λιο είχε και ε ναν τρίτο στ χο: να διευκολυ νει την επανε νταξη των γυναικω ν και των ανδρω ν στην αγορά εργασίας καθω ς και την εξε λιξη των σταδιοδροµιω ν τους µετά απ µια ανενεργ περίοδο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 8. Η ισ τητα των ευκαιριω ν για τις γυναίκες και τους άνδρες αποτελεί πολιτικη προτεραι τητα σε κοινοτικ επίπεδο εδω και αρκετά χρ νια. Οι δραστηρι τητες στον τοµε α της ισ τητας των ευκαιριω ν περιλαµβάνουν νοµικά µε τρα (π.χ. διατάξεις της συνθη κης του Άµστερνταµ, οδηγίες, ανακοινω σεις της Επιτροπη ς), διοικητικά µε τρα (π.χ. διυ πηρεσιακη οµάδα σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν, οµάδα εργασίας για την ε νταξη της διάστασης του φυ λου µε τη συµµετοχη λων των υπηρεσιω ν της Επιτροπη ς), ανάπτυξη µε σων (π.χ. πρ τυπος οδηγ ς για την αξιολ γηση του αντικτυ που κάθε πολιτικη ς και στα δυ ο φυ λα και ε να µε σο για την αξιολ γηση του αντικτυ που των παρεµβάσεων των ιαρθρωτικω ν Ταµείων στον τοµε α της ισ τητας των ευκαιριω ν) σε συνδυασµ µε ενεργητικ τατη πολιτικη πληροφ ρησης σε λη την Ευρωπαϊκη Ένωση. Ιδιαίτερα, χάρη στην εφαρµογη µιας προσε γγισης ε νταξης ( 1 ), η ισ τητα των ευκαιριω ν λαµβάνει λο και µεγαλυ τερη σηµασία στην ηµερη σια διάταξη των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των (κατευθυντη ριες γραµµε ς σχετικά µε την απασχ ληση, πρ ταση µεταρρυ θµισης των ιαρθρωτικω ν Ταµείων). Και τα δυ ο κοινοτικά προγράµµατα τ σο το ΕΚΤ σο και η «Ισ τητα των ευκαιριω ν» συνοδευ ονται απ νοµικε ς διατάξεις αξιολ γησης µε βάση τις οποίες πραγµατοποιου νται αξιολογη σεις τους. σον αφορά στα διαθε σιµα αποτελε σµατα, υπάρχουν βεβαίως τα αποτελε σµατα των προηγου µενων προγραµµάτων (τρίτο πρ γραµµα για την ισ τητα των ευκαιριω ν, θεµατικη αξιολ γηση του ΕΚΤ, το 1993). σον αφορά τα αποτελε σµατα των τρεχ ντων προγραµµάτων, ολοκληρω θηκε µ νο η ενδιάµεση αξιολ γηση του ΕΚΤ, το Μάρτιο Η Επιτροπη ε χει συντάξει τον απολογισµ των αποτελεσµάτων για το θε µα της ισ τητας των ευκαιριω ν( 2 ). ( 1 ) ηλαδη, στην καθιε ρωση ίσων ευκαιριω ν για τις γυναίκες και τους άνδρες σε λες τις κοινοτικε ς πολιτικε ς και δραστηρι τητες. ( 2 ) Συµπεράσµατα των ενδιάµεσων αξιολογη σεων του ΕΚΤ µε ρος VI: Ίσες ευκαιρίες µεταξυ ανδρω ν και γυναικω ν στις παρεµβάσεις του ΕΚΤ. Τα συνοδευτικά µε τρα των δραστηριοτη των επαγγελ- µατικη ς κατάρτισης που αναφε ρει το Συνε δριο (µεταφορά και φυ λαξη των παιδιω ν, κ.λπ.) είναι επιλε ξιµα για ενίσχυση στο πλαίσιο του ΕΚΤ. Σε µερικε ς περιπτω σεις, ο πίνακας του ωριαίου κ στους σχετικά µε την επαγγελµατικη κατάρτιση δεν περιε χει συνοδευτικά µε τρα πως είναι η φυ λαξη των παιδιω ν. Η Επιτροπη και το Συνε δριο είναι της γνω µης τι το θε µα αυτ πρε πει να διευθετηθεί. 9. Στην περίπτωση των προγραµµάτων NOW, µπορου ν να εγκριθου ν οριστικά µ νο τα ε ργα µε ε ναν τουλάχιστον συνεργάτη σε ε να άλλο κράτος µε λος. Η πρακτικη εφαρµογη της διακρατικ τητας καλυ πτεται απ τον οδηγ που αναφε ρει το Συνε δριο. Ο οδηγ ς αυτ ς περιε χει πρακτικά παραδείγµατα και κατευθυντη ριες γραµµε ς και ε χει διανε- µηθεί ευρε ως στους φορείς υλοποίησης των ε ργων απ τις εθνικε ς δοµε ς στη ριξης. σον αφορά το κοινοτικ πρ γραµµα δράσης, το άρθρο 4 της απ φασης του Συµβουλίου συµπληρω νεται απ παράρτηµα το οποίο περιγράφει λεπτοµερε στατα τις επιλε ξιµες δραστηρι τητες καθω ς και τις διακρατικε ς απαιτη σεις των δραστηριοτη των αυτω ν. Εποµε νως, η προστιθε µενη αξία του προγράµµατος οφείλεται στον προσδιορισµ και την ανταλλαγη πληροφοριω ν και εµπειριω ν ορθη ς πρακτικη ς στο πλαίσιο της ισ τητας των ευκαιριω ν για άνδρες και γυναίκες. Οι ενε ργειες αυτε ς, για να είναι επιλε ξιµες ενίσχυσης στο πλαίσιο του προγράµµατος, πρε πει, µεταξυ άλλων, να προσφε ρουν προστιθε µενη αξία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκη ς Ένωσης, δηλαδη, να καθιστου ν δυνατε ς τις διακρατικε ς ανταλλαγε ς. Επιπλε ον, η ε ννοια της διακρατικ τητας περιγράφεται και εξηγείται στο κείµ ε- νο της πρ σκλησης υποβολη ς προτάσεων που δηµοσιευ εται στην Επίσηµη Εφηµερίδα καθω ς και στις κατευθυντη ριες γραµµε ς που διαβιβάζονται στους υποψηφίους µαζί µε την αίτηση υποψηφι τητας (βλε πε παραρτη µατα, τµη µα ΙΙΙ της πρ σκλησης υποβολη ς προτάσεων και τµη µα ΙΙ των κατευθυντη ριων γραµµω ν). Ο τοµε ας εφαρµογη ς του κοινοτικου προγράµµατος δράσης για την ισ τητα των ευκαιριω ν είναι πολυ ευρυ τερος απ αυτ ν του ΕΚΤ. Τα ε ργα που προωθου ν την ισ τητα των ευκαιριω ν εκτ ς της αγοράς εργασίας µπορου ν να συγχρηµατοδοτου νται µ νο απ το πρ γραµµα αυτ. Έτσι, η προστιθε µενη αξία του είναι προφανη ς. 10. Οι προθεσµίες για τη διάθεση των πιστω σεων στους φορείς υλοποίησης των ε ργων διαφε ρουν ανάλογα µε το κατά π σο τα ε ργα υπάγονται στο πλαίσιο του NOW η του κοινοτικου προγράµµατος δράσης για την ισ τητα των ευκαιριω ν. Στην πρω τη περίπτωση, η Επιτροπη είναι αρµ δια για την εκτε λεση των προγραµµάτων αλλά χι για την εκτε λεση των ε ργων. Έτσι, τα κεφάλαια διαβιβάζονται στους φορείς υλοποίησης µε σω των κρατω ν µελω ν. Η αλυσίδα πληρωµη ς είναι

14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 393/37 µακροσκελη ς και ε τσι µπορου ν να παρατηρηθου ν καθυστερη σεις στο επίπεδο των κρατω ν µελω ν. Στη δευ τερη περίπτωση, η Επιτροπη διαχειρίζεται άµεσα τα προγράµµατα και τηρεί τις προθεσµίες πληρωµη ς (βλε πε παρακάτω τις απαντη σεις στα συγκεκριµε να σηµεία που αναφε ρει το Συνε δριο). Στην περίπτωση του NOW, υπάρχει µια πολυ πλη ρης οργάνωση τεχνικη ς βοη θειας, που περιλαµβάνει ε να γραφείο στις Βρυξε λλες, εθνικά γραφεία σε κάθε κράτος µε λος και σε ορισµε να κράτη µε λη µάλιστα περιφερειακά γραφεία. Στην περίπτωση του κοινοτικου προγράµµατος για την ισ τητα των ευκαιριω ν δηµιουργη θηκε µια δοµη τεχνικη ς βοη θειας προσαρµοσµε νη στις ανάγκες του προγράµµατος. Η Επιτροπη, µετά τον ε λεγχο που διενη ργησε, τροποποίησε τις διατάξεις της συ µβασης που υπε γραψε µε το γραφείο τεχνικη ς βοη θειας του προγράµµατος για την ισ τητα των ευκαιριω ν µε σκοπ τη βελτίωση της διαχείριση ς του. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΟ ΠΛΑΙ- ΣΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Έλλειψη στρατηγικη ς για την ισ τητα των ευκαιριω ν 11. Συ µφωνα µε την αρχη της επικουρικ τητας, η διαχείριση των επιχειρησιακω ν προγραµµάτων γίνεται σε συνεργασία µε τα κράτη µε λη που καταρχη ν είναι αρµ δια για τον τρ πο µε τον οποίο εφαρµ ζεται η πολιτικη ισ τητας των ευκαιριω ν. Υπάρχει µια πραγµατικη στρατηγικη για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν που αναπτυ σσεται µε βάση τρεις κυ ριους άξονες: τα προγράµµατα γενικη ς πολιτικη ς του ΕΚΤ, την κοινοτικη πρωτοβουλία NOW και το κοινοτικ πρ γραµµα δράσης (βλε πε γενικη εισαγωγη ). Η τριπλη αυτη δοµη απαιτεί καλ συντονισµ. Για την εξασφάλιση του καλου συντονισµου, η Επιτροπη συνε στησε, το 1996, µια υποοµάδα ιαρθρωτικά Ταµεία και Ισ τητα (υπαγ µενη στη διυ πηρεσιακη οµάδα για την ισ τητα των ευκαιριω ν). Η υποοµάδα αυτη αποτελείται απ τους εκπροσω πους των γεωγραφικω ν µονάδων των ιαρθρωτικω ν Ταµείων και της αρµ διας µονάδας για την ισ τητα των ευκαιριω ν. Παράλληλα, στις 15 Σεπτεµβρίου 1997, η οµάδα των αρµ διων υπαλλη λων για τη γενικη πολιτικη προω θησης της ισ τητας των ευκαιριω ν µεταξυ ανδρω ν-γυναικω ν συµφω νησε για την ε κδοση οδηγου µε θε µα την αξιολ γηση του αντικτυ που κάθε πολιτικη ς στα δυ ο φυ λα( 3 ). Ο οδηγ ς αυτ ς αναπτυ χθηκε ως εργαλείο για να βοηθη σει τις υπηρεσίες της Επιτροπη ς να ( 3 ) Η προετοιµασία του οδηγου αυτου αποτε λεσε µε ρος της εφαρ- µογη ς του εγγράφου στρατηγικη ς σηµασίας για την τη γενικη πολιτικη προω θησης της διάστασης της ισ τητας η οποία εγκρίθηκε απ τη διυ πηρεσιακη οµάδα σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν, στις 12 Φεβρουαρίου θε σουν σε εφαρµογη την ανακοίνωση της σχετικά µε την ε νταξη της ισ τητας των ευκαιριω ν σε λες τις πολιτικε ς και τις δραστηρι τητε ς της ( 4 ). Έχει καθεστω ς ανεπίσηµου εγγράφου εργασίας και δεν απευθυ νεται µ νο στους υπαλλη λους που είναι αρµ διοι για τις δραστηρι τητες σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν και το ΕΚΤ. Στο τε λος του 1997, η ταν διαθε σιµες οι 118 απ τις 120 εκθε σεις ενδιάµεσης αξιολ γησης. Οι εκθε σεις αυτε ς εξετάζουν την ισ τητα των ευκαιριω ν, µολον τι η πλειοψηφία τους περιορίζεται σε ποσοτικη προσε γγιση (αριθµ ς συµµετεχ ντων στις παρεµβάσεις του ΕΚΤ). Στο µε λλον, πρε πει να δοθεί περισσ τερη ε µφαση στην ποιοτικη ανάλυση, επισηµαίνοντας, παραδείγµατος χάριν, τους παράγοντες που τοποθετου ν τις γυναίκες σε µειονεκτικη θε ση στην αγορά εργασίας. 12. σον αφορά στις δραστηρι τητες για την ε νταξη της διάστασης του φυ λου, πρε πει να ληφθεί υπ ψη ο ρ λος των κρατω ν µελω ν για τον καθορισµ των πρακτικω ν λεπτοµερειω ν συνεκτίµησης της αρχη ς της ισ τητας των ευκαιριω ν στα επιχειρησιακά προγράµµατα και για τον ορισµ των φορε ων που ε χουν το δικαίωµα να συµµετε χουν στις επιτροπε ς παρακολου θησης. σον αφορά στην εφαρµογη της προτεραι τητας 4, η Επιτροπη είχε επίγνωση των προβληµάτων στον τοµε α αυτ. Έθιξε το ζη τηµα σε πολυάριθµες επιτροπε ς εποπτείας προκειµε νου να προσανατολίσει τις προσπάθειε ς τους προς την επίλυση του προβλη µατος. Σηµειω θηκε σηµαντικη πρ οδος σον αφορά τη συ νταξη του ενιαίου εγγράφου προγραµµατισµου (ΕΕΠ). Η Επιτροπη εξακολουθεί να παρακολουθεί προσεκτικά αυτ ν τον τοµε α της εφαρµογη ς του τρε χοντος ΕΕΠ ω στε να εξασφαλίσει πλη ρη και κατάλληλη χρη ση της προτεραι τητας. Οι βρετανικε ς αρχε ς προε βησαν πρ σφατα στη θεµατικη αξιολ γηση της ισ τητας των ευκαιριω ν, τα αποτελε σµατα της οποίας αναµε νονται στην αρχη του φθινοπω ρου εδοµε νου τι τα προαναφερθε ντα προγράµµατα είναι στο στάδιο της υλοποίησης, δεν µπορεί να συναχθεί κανε να οριστικ συµπε ρασµα σχετικά µε την εφαρµογη τους. 15. ιενεργου νται τακτικε ς διαβουλευ σεις µεταξυ των υπαλλη λων που είναι αρµ διοι για την ισ τητα των ευκαιριω ν στα κράτη µε λη και στην Επιτροπη στο πλαίσιο: της συµβουλευτικη ς επιτροπη ς για την ισ τητα των ευκαιριω ν µεταξυ γυναικω ν και ανδρω ν στο πλαίσιο της οποίας συνε ρχονται, σε τακτά χρονικά διαστη µατα, τα εθνικά ργανα για την ισ τητα των ευκαιριω ν και η διοικητικη µονάδα της Επιτροπη ς «Ισ τητα των ευκαιριω ν»( 5 ). Η συµβουλευτικη επιτροπη αποτελείται απ εκπροσω πους των κυβερνητικω ν αρχω ν και των κοινω- ( 4 ) COM (96) 67 της 21ης Φεβρουαρίου ( 5 ) Απ φαση της Επιτροπη ς της 19ης Ιουλίου 1995 ΕΕL 249 της

15 C 393/38 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των νικω ν εταίρων των κρατω ν µελω ν. Συνε ρχεται τουλάχιστον τρεις φορε ς το χρ νο για να γνωµοδοτη σει σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπη ς και τα πλεονεκτη µατα της κοινοτικη ς νοµοθεσίας. Καταυτ ν τον τρ πο, σε ε να πρω το στάδιο, παρε χει σηµαντικε ς συµβουλε ς και καθοδη γηση στην Επιτροπη σχετικά µε την ενδεχοµε νη αποδοχη των νοµοθετικω ν προτάσεων απ τα κράτη µε λη. Ως προς αυτ θεσπίστηκε διαδικασία εταιρικη ς σχε σης µε τα κράτη µε λη, της διαχειριστικη ς επιτροπη ς για την εφαρµογη του µεσοπρ θεσµου προγράµµατος κοινοτικη ς δράσης για την ισ τητα των ευκαιριω ν µεταξυ γυναικω ν και ανδρω ν ( ) η οποία αποτελείται απ τους εκπροσω πους των κρατω ν µελω ν οι οποίοι συνε ρχονται τακτικά για να συζητη σουν τους γενικου ς προσανατολισµου ς της κοινοτικη ς ενίσχυσης ( 6 ). 16. Η Επιτροπη ε χει επίγνωση αυτου του προβλη µατος και θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση του. 17. Η Επιτροπη ανάπτυξε τρ πους για τη βελτίωση της ενηµε ρωσης του κοινου σχετικά µε την πολιτικη της ισ τητας των ευκαιριω ν που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράµµατα της γενικη ς πολιτικη ς του ΕΚΤ. Στο πλαίσιο αυτ, η αρχη της ισ τητας των ευκαιριω ν εκφράστηκε στα ε γγραφα προγραµµατισµου µε δυ ο τρ πους: µε ειδικά µε τρα µε στ χο το γυναικείο κοιν στο πλαίσιο του στ χου 3 και τους άξονες «Ανθρω πινοι π ροι», στο πλαίσιο του στ χου 1 και, απ την άλλη πλευρά, µε την ε νταξη της αρχη ς της ισ τητας των ευκαιριω ν σε λα τα µε τρα των προγραµµάτων. Στην πλειοψηφία περιπτω σεων, τα ειδικά µε τρα τείνουν να συµπληρω σουν την οριζ ντια αυτη προσε γγιση και προορίζονται για τις γυναίκες που είναι το δυσκολ τερο να ενταχθου ν στην αγορά εργασίας. 18. Το 1,6 % που αναφε ρει το Συνε δριο αντιπροσωπευ ει µ νο τις πιστω σεις που διατίθενται για τα ειδικά µε τρα προω θησης των ίσων ευκαιριω ν αλλά, στις περισσ τερες περιπτω σεις, τα µε τρα αυτά συµπληρω νουν απλω ς τις οριζ ντιες δραστηρι τητες για την προω θηση της ισ τητας των ευκαιριω ν που προβλε πονται στα προγράµµατα. Για να αξιολογηθεί το συνολικ ποσ που χορηγείται για την ισ τητα των ευκαιριω ν πρε πει να ληφθου ν υπ ψη και οι δυ ο προσεγγίσεις της κοινοτικη ς πολιτικη ς στον τοµε α αυτ. Τα στατιστικά στοιχεία για την ισ τητα των ευκαιριω ν µεταξυ γυναικω ν και ανδρω ν δηµοσιευ ονται κάθε ε τος απ την Επιτροπη στην «Ετη σια ε κθεση σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν µεταξυ γυναικω ν και ανδρω ν στην Ευρωπαϊκη Ένωση». Η ε κδοση αυτη περιγράφει τα πρ σφατα δεδοµε να σχετικά µε το θε µα αυτ. Η δευ τερη ε κδοση της (που αντιστοιχεί στο ε τος 1997) δηµοσιευ θηκε απ την Επιτροπη στις 13 του Μαίου 1998 ( 7 ). Επιπλε ον, η EUROSTAT στην ε κδοση της «Συνοπτικε ς στατιστικε ς» δηµοσιευ ει συστηµατικά πρ σφατες πληροφορίες σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν για τις γυναίκες και τους άνδρες. Το 1997, δηµοσίευσε τα αποτελε σµατα µιας µελε - ( 6 ) Βλε πε άρθρο 9 της απ φασης του Συµβουλίου 95/593/ΕΚ, ΕΕ L 335 της , σ. 37. ( 7 ) Περιε χει τις στατιστικε ς πληροφορίες στο ίδιο το κείµενο καθω ς και στο παράρτηµα. της για τη δοµη των µισθω ν( 8 ) µε ενδιαφε ροντα στοιχεία σχετικά µε τις µισθολογικε ς αποκλίσεις µεταξυ των δυ ο φυ λων. Η Επιτροπη υποστηρίζει λες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να αυξηθεί ο αριθµ ς των δηµοσιευ σεων µε θε µα το φυ λο. Ως εκ του του, η Επιτροπη επιθυµεί να δε χεται περισσ τερες στατιστικε ς πληροφορίες απ τις αρµ διες υπηρεσίες των κρατω ν µελω ν. 19. Η Επιτροπη δηµοσιευ ει κάθε χρ νο ε κθεση για την απασχ ληση στην Ευρω πη, η οποία δίνει ιδιαίτερη σηµασία στις τάσεις που αφορου ν την απασχ ληση. Επίσης, δηµοσιευ ει την ε κθεση της οµάδας εµπειρογνωµ νων «Άνδρες και γυναίκες σε σχε ση µε την απασχ ληση» του κοινοτικου προγράµµατος δράσης στο οποίο εξετάζεται λεπτοµερω ς η αγορά εργασίας. Οι παράγοντες που µπορου ν να επηρεάσουν το ποσοστ ανεργίας που πλη ττει το γυναικείο πληθυσµ στα κράτη µε λη είναι γνωστοί και πολλαπλοί. Μεταξυ άλλων, πρ κειται για τους τοµείς απασχ λησης, το εκπαιδευτικ επίπεδο, την ευελιξία στο επαγγελµατικ καθεστω ς (πλη ρης και µερικη απασχ ληση η άτυπη απασχ ληση), τις υπηρεσίες ασφάλισης και κοινωνικω ν παροχω ν. Η ετη σια ε κθεση σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν µεταξυ γυναικω ν και ανδρω ν αναφε ρει και υπογραµµίζει πολλου ς σηµαντικου ς βασικου ς παράγοντες παρεκκλίσεων λ γω φυ λου στην αγορά εργασίας (ιδιαίτερα στα κεφάλαια 2 και 3). Εντου τοις, το ευρυ φάσµα των υπ εξε ταση θεµάτων, η άνιση ποι τητα των δεδοµε νων που προε ρχονται απ τα κράτη µε λη και ο περιορισµε νος αριθµ ς των σελίδων της ε κθεσης δεν επιτρε πουν τη διεξοδικη συγκριτικη ανάλυση λων των παραγ ντων και θεµάτων. 20. Η Επιτροπη αντε δρασε στην απ φαση Kalanke του Ευρωπαϊκου ικαστηρίου εκδίδοντας, στις 27 Μαρτίου 1996, ανακοίνωση µε την οποία αναλυ ει λεπτοµερω ς ορισµε νες θετικε ς ενε ργειες [COM(96) 88 τελικ ]. Επίσης, η Επιτροπη εξε δωσε σχε διο τροποποίησης [COM 96 (93)] του άρθρου 2, παράγραφος 4 της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ για την αρχη της ίσης µεταχείρισης των ανδρω ν και των γυναικω ν σον αφορά την πρ σβαση στην απασχ ληση, την προαγωγη και τις συνθη κες εργασίας, που η ταν η βάση της απ φασης Kalanke. Η τροποποίηση αυτη είχε στ χο να διευκρινίσει τι η θετικη ενε ργεια για το ασθενε ς φυ λο είναι γενικά συµβατη µε τη ευρωπαϊκη νοµοθεσία, κυρίως ταν λαµβάνονται υπ ψη οι ειδικε ς συνθη κες µιας µεµονω- µε νης περίπτωσης. Το σχε διο αυτ συζητη θηκε στο Ευρωπαϊκ Κοινοβου λιο και στο Συµβου λιο, αλλά µε χρι τω ρα δεν ε χει ληφθεί καµία απ φαση. Απουσία συνολικη ς αξιολ γησης 21. σον αφορά τα προγράµµατα της γενικη ς πολιτικη ς ΕΚΤ, η Επιτροπη επιβεβαίωσε τι η ισ τητα των ευκαιριω ν αποτελεί µε ρος της αποστολη ς των αρµ διων για την αξιολ γηση των προγραµµάτων που ορίζονται απ τις επιτροπε ς εποπτείας. Το ζη τηµα αυτ εξετάστηκε και σχολιάστηκε σχεδ ν σε λες τις εκθε σεις ενδιάµεσης αξιολ γησης που συζητη θηκαν συστηµατικά απ τις επιτροπε ς ( 8 ) Ισπανία, Γαλλία, Σουηδία και Ηνωµε νο Βασίλειο. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία αριθ. 15/97.

16 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 393/39 εποπτείας, πως καταδεικνυ ει η αναφορά του Συνεδρίου στη Βαυαρία. Τα συµπεράσµατα των ενδιάµεσων αξιολογη σεων ΕΚΤ µε ρος VI: Ίσες ευκαιρίες µεταξυ ανδρω ν και γυναικω ν στις παρεµβάσεις του ΕΚΤ προσφε ρουν συνοπτικη επισκ πηση των αποτελεσµάτων, ε να πρω το σχε διο των οποίων η ταν η δη διαθε σιµο απ τον Οκτω βριο Η πρω τη ετη σια ε κθεση της Επιτροπη ς σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν δεν πρε πει να θεωρηθεί ως γενικη ε κθεση αξιολ γησης του προγράµµατος δράσης η των ε ργων ΕΚΤ. 22. Ο ελληνικ ς Οργανισµ ς Απασχολη σεως Εργατικου υναµικου (ΟΑΕ ) οργανω νει ειδικά κε ντρα που θα είναι αρµ δια για την ενεργ πολιτικη µε στ χο την προω θηση της απασχ λησης. Αναµφισβη τητα, η σηµαντικη αυτη καινοτοµία θα ε χει θετικ αντίκτυπο στην πολιτικη για την ισ τητα των ευκαιριω ν. Αυτη την περίοδο, αξιολογου νται επίσης τα επιχειρησιακά προγράµµατα για το ελληνικ ανθρω πινο δυναµικ, πράγµα το οποίο θα απαντη σει στα ερωτη µατα του Συνεδρίου. σον αφορά το γενικ τερο θε µα των δεικτω ν, η ενδιάµεση αξιολ γηση, που περιλαµβάνει επίσης µια ανάλυση των συστηµάτων ελε γχου, ε δειξε τι σηµειω θηκε σηµαντικη πρ οδος σον αφορά τη συστηµατικη κατανοµη των δεδο- µε νων παρακολου θησης για τους άνδρες και τις γυναίκες. σον αφορά στα αποτελε σµατα της αξιολ γησης αυτη ς καθαυτη ς, η Επιτροπη παραπε µπει στις δραστηρι τητες που αναφε ρονται στο σηµείο 20 και επισηµαίνει τι, απ τη φυ ση τους, οι δραστηρι τητες αυτε ς εξαρτω νται απ την ιδιαιτερ τητα του εθνικου πλαισίου και τις δραστηρι τητες ΕΚΤ στο πλαίσιο κάθε προγράµµατος. Η συνοπτικη παρουσίαση των ενδιάµεσων εκθε σεων που συντάχθηκε απ τις υπηρεσίες της Επιτροπη ς εκθε τει τα συµπεράσµατα των αξιολογητω ν σχετικά µε τα πε ντε σηµαντικά αποτελε σµατα των παρεµβάσεων που αφορου ν την κατάσταση των γυναικω ν. Οι αξιολογη σεις τους καλυ πτουν τ σο τις συγκεκριµε νες δραστηρι τητες σο και την εφαρµογη της γενικη ς πολιτικη ς για την προω θηση των ίσων ευκαιριω ν. Συγχρηµατοδ τηση 23. Οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισµου πλαισίου (ΕΟΚ) αριθ. 2081/93 και του άρθρου 17 παράγραφος 2 του συντονιστικου κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2082/93 δεν περιορίζουν τις επιλε ξιµες δαπάνες στο κ στος της κατάρτισης. Οι επιλε ξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν επίσης την αµοιβη των δικαιου χων δραστηριοτη των που είναι επιλε ξιµες για ενίσχυση [άρθρο 2 του κανονισµου (ΕΟΚ) 2084/93]. Προφανω ς, η αµοιβη αυτη χορηγείται µ νο σε συνάρτηση µε το αριθµ των παρεχ µενων ωρω ν επαγγελ- µατικη ς κατάρτισης. Για ε ναν άνεργο, η αµοιβη αυτη µπορεί να λάβει τη µορφη επιδ µατος ανεργίας η επιβίωσης. Επιπλε ον, ταν ε να πρ γραµµα ελε γχεται απ τις εθνικε ς η τις κοινοτικε ς αρχε ς, διερευνου νται λες οι δαπάνες, συµπεριλαµβανοµε νης της αµοιβη ς των ασκου µενων. 24. Τα άτοµα που είναι επιλε ξιµα για δραστηρι τητες συγχρηµατοδοτου µενες απ το ΕΚΤ µπορου ν να λάβουν επίδοµα λ γω της συµµετοχη ς τους σε εκπαιδευτικ πρ γραµµα, ε στω και αν δεν ε χουν πλε ον δικαίωµα επιδ µατος ανεργίας. Ωστ σο, σε ορισµε νες περιορισµε νες περιπτω σεις, οι φορείς υλοποίησης µπορεί να επωφεληθου ν οικονοµικά εάν δω σουν προτεραι τητα στους συµµετε χοντες που δε χονται επίδοµα ανεργίας. Η Επιτροπη θα κάνει τα δε ονται για να επιστη σει την προσοχη των ενδιαφερ µενων κρατω ν µελω ν στο ζη τηµα αυτ. 25. Τα συνοδευτικά µε τρα είναι επιλε ξιµα για ενίσχυση στο πλαίσιο του ΕΚΤ. Σε ορισµε νες περιπτω σεις το ωριαίο κ στος της επαγγελµατικη ς κατάρτισης δεν περιλαµβάνει συνοδευτικά µε τρα πως είναι η φυ λαξη των παιδιω ν. Η Επιτροπη και το Συνε δριο είναι της γνω µης τι πρε πει να συµπεριληφθου ν τε τοιου είδους µε τρα. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-NOW Ο ρ λος της πρωτοβουλίας Απασχ ληση-now 27. Το γεγον ς τι δεν υπάρχει καµία στάση ανάµεσα στις περι δους προγραµµατισµου και το,τι οι προετοιµασίες για την περίοδο του άρχισαν πριν τελειω σουν τα προγράµµατα κοινοτικω ν πρωτοβουλιω ν (ΠΚΠ) για την περίοδο συνεπάγεται τι τα αποτελε σµατα των εκ των υστε ρων αξιολογη σεων δεν είναι ακ µη διαθε σιµα, δεδοµε νου τι τα µακροπρ θεσµα αποτελε σµατα των διαρθρωτικω ν ενεργειω ν δεν µπορου ν να κατανοηθου ν παρά µ νο µερικά χρ νια µετά την ολοκλη ρωση τους. Απ την άλλη πλευρά, τα αποτελε σµατα των προσωρινω ν αξιολογη σεων καθω ς και της τελικη ς αξιολ γησης των προγραµµάτων της περι δου η ταν διαθε σιµα εγκαίρως για την επιλογη του δευ τερου κυ κλου ε ργων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Απασχ ληση-now, το Στη Γαλλία, κατά την πρω τη περίοδο προγραµµατισµου, κάθε πρ γραµµα κοινοτικη ς πρωτοβουλίας είχε το δικ του γραφείο τεχνικη ς βοη θειας (ΓΤΒ), ενω για το NOW η ταν αρµ δια η υπηρεσία για τα δικαιω µατα των γυναικω ν. Για την επ µενη περίοδο, µετά την ε γκριση του ΚΠΣ και κατ πιν προσκλη σεως υποβολη ς προσφοράς, οι γαλλικε ς αρχε ς επε λεξαν ε να ενιαίο γραφείο τεχνικη ς βοη θειας για λα τα ΠΚΠ. Έτσι, η υπηρεσία για τα δικαιω µατα των γυναικω ν απεσυ ρθη απ το πρ γραµµα. Η προσωρινη περίοδος που αναφε ρει το Συνε δριο χρησιµοποιη θηκε για την υποβολη των υπολοίπων. Υλοποίηση της πρωτοβουλίας NOW 28. Στις 29 εκεµβρίου 1994, η Επιτροπη πλη ρωσε στη Γαλλία, για το πρω το ε τος εφαρµογη ς της πρωτοβουλίας, ποσ ίσο µε το 50 % του συνολικου κονδυλίου που είναι εγγεγραµµε νο στον ετη σιο πρου πολογισµ. Η Επιτροπη αναγνωρίζει τι οι γαλλικε ς διαδικασίες πληρωµη ς είναι πάρα πολυ αργε ς αλλά επισηµαίνει τι ταν το Συνε δριο πραγµατοποίησε τον ε λεγχο του, οι δικαιου χοι του προγράµµατος NOW είχαν εισπράξει λοι τουλάχιστον µια πληρωµη ΕΚΤ (ολ κληρη τη δ ση για το 1995 και την πρω τη προκαταβολη για το 1996).

17 C 393/40 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των Γενικά, τα προγράµµατα τε θηκαν σε εφαρµογη µετά την οριστικη ε γκριση τους απ τις εθνικε ς αρχε ς. 30. Η κατάσταση που περιγράφει το Συνε δριο δεν ισχυ ει µ νο για το NOW. Η Επιτροπη αναγνωρίζει τι παρατηρη θηκαν καθυστερη σεις σον αφορά το ποσ της εθνικη ς συγχρηµατοδ τησης των ιταλικω ν προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτη θηκαν απ το ΕΚΤ, το 1994 και το Εντωµεταξυ, µως, η κατάσταση βελτιω θηκε. ε χουν συµµετάσχει σε ε να κυ κλο µαθηµάτων, αλλά σε λους τους τρε χοντες και µελλοντικου ς ασκου µενους που θα ωφεληθου ν απ τα µαθη µατα του προγράµµατος και που βοηθου ν στην ανάπτυξη της πολιτικη ς για την αγορά εργασίας στο Ηνωµε νο Βασίλειο και σε άλλα κράτη µε λη. Εφαρµογη της διακρατικ τητας 31. Το θε µα των καθυστερη σεων σον αφορά τη διάθεση της εθνικη ς συγχρηµατοδ τησης στην Ιταλία ε χει πλε ον λυθεί (βλε πε απαντη σεις στα κεφάλαια 7.54 και 7.57 της ετη σιας ε κθεσης του Ελεγκτικου Συνεδρίου για το οικονο- µικ ε τος 1996). σον αφορά το δευ τερο µε ρος του NOW ( ), κατ πιν προτάσεως της Επιτροπη ς, τα κράτη µε λη συµφω νησαν ε να κοιν χρονοδιάγραµµα για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογη ς, κυρίως σον αφορά την προθεσµία υποβολη ς των αιτη σεων, την περίοδο αξιολ γησης και προεπιλογη ς απ τα κράτη µε λη, το στάδιο διακρατικη ς αναζη τησης συνεργατω ν και την οριστικη επιλογη. λα τα κράτη µε λη αποφάσισαν να εφαρµ σουν το συµφωνηθε ν χρονοδιάγραµµα και, µε ορισµε νες σπάνιες εξαιρε σεις, κατάφεραν να ακολουθη σουν το χρονοδιάγραµµα µε τον ίδιο ρυθµ. Το κυ ριο πλεονε κτηµα του κοινου χρονοδιαγράµµατος αφορά τη διακρατικ τητα. Με το κοιν χρονοδιάγραµµα τα περισσ τερα κράτη µε λη ανε λαβαν την υποχρε ωση να επιτρε πουν στους υποψη φιους τους να δηλω νουν την προτίµηση τους για «διακρατικ τητα» χωρίς να τους ζητου ν να προσδιορίσουν την ταυτ τητα των διακρατικω ν συνεργατω ν που προτείνουν στην αίτηση συµµετοχη ς τους. Στη συνε χεια, κατά το στάδιο αναζη τησης συνεργατω ν, δ θηκε υποστη ριξη σε ορισµε να σχε δια ε ργων που επιλε χθηκαν σε προσωρινη βάση µε σκοπ τη δηµιουργία εταιρικη ς σχε σης µε άλλα σχε δια ε ργων που επιλε χθηκαν κι αυτά σε προσωρινη βάση. Έτσι λα τα ε ργα και λες οι εταιρικε ς σχε σεις του δευ τερου γυ ρου άρχισαν να λειτουργου ν περίπου κατά την ίδια χρονικη στιγµη. 33. Η Επιτροπη ε χει επίγνωση της προ δου που πρε πει ακ µη να σηµειωθεί στην εφαρµογη της διακρατικ τητας. 34. Το πλεονε κτηµα της εταιρικη ς σχε σης που αναφε ρει το Συνε δριο είναι να ανακαλυφθεί η ποικιλία των οργανω σεων και των πεδίων της εφαρµογη ς του NOW. 35. Η Επιτροπη είχε επίγνωση των προβληµάτων αυτου του είδους που αντιµετω πισαν τα περισσ τερα κράτη µε λη κατά τη διάρκεια της επιλογη ς των προγραµµάτων για το πρω το στάδιο της Απασχ ληση-now, και ως εκ του του, για το δευ τερο γυ ρο του NOW ( ), πρ τεινε το κοιν χρονοδιάγραµµα και τις διαδικασίες επιλογη ς που εκθε τονται λεπτοµερω ς στην παράγραφο Ενω η διακρατικ τητα είναι ε νας ουσιαστικ ς ρος για τη συµµετοχη στο πρ γραµµα, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογη ς, κάθε κράτος µε λος πρε πει να εξασφαλίζει τι ο συµφωνηθείς πρου πολογισµ ς για το ε ργο καλυ πτει ικανοποιητικά τις προτειν µενες διακρατικε ς δραστηρι τητες. Κάθε εταιρικη σχε ση ενθαρρυ νεται να αναπτυ ξει ε να πρ γραµµα διακρατικη ς συνεργασίας και να ορίσει αρµοδι τητες κάθε ε ργου σε σχε ση µε τα στοιχεία αυτου του προγράµµατος εργασίας. Η Επιτροπη θα εντείνει τις προσπάθειε ς της για να εξασφαλίσει τη γενικη εφαρµογη της πρακτικη ς αυτη ς στα κράτη µε λη. Ωστ σο, επισηµαίνει τι κάθε εταίρος που δε χεται συγχρηµατοδ τηση πρε πει να λογοδοτεί στην εθνικη αρχη που τον ε χει επιλε ξει για τη φυσικη και οικονοµικη ολοκλη ρωση του ε ργου. 32. Μια απ τις προτεραι τητες της Πρωτοβουλίας Απασχ λησης είναι τι τα προγράµµατα των κρατω ν µελω ν πρε πει να ενθαρρυ νουν τη συντονισµε νη προσε γγιση σε τοπικ επίπεδο µε τη συµµετοχη λων των αρµ διων φορε ων. Στην πράξη, αυτ συνεπάγεται ανοδικη προσε γγιση, πράγµα το οποίο σηµαίνει τι τα ε ργα πρε πει να βασίζονται στις ανάγκες που γίνονται αντιληπτε ς σε τοπικ επίπεδο και να υλοποιου νται απ οργανισµου ς που είναι κοντά στις οµάδες-στ χους και που κατανοου ν τις φιλοδοξίες τους. Η πρωτοβουλία ε χει στ χο να δοκιµάσει ορισµε νες καινοτ µες µεθ δους κατάρτισης, παροχη ς συµβουλω ν και καθοδη γησης µε σκοπ την ανάπτυξη καινοτ µου εκπαιδευτικου υλικου, δικτυ ων και δραστηριοτη των σχετικά µε την επιχειρησιακη δηµιουργία, και να εξασφαλίσει τι οι καινοτοµίες αυτε ς εντάσσονται στο πλαίσιο των αρχω ν της γενικη ς πολιτικη ς. Έτσι, τα αποτελε σµατα του εν λ γω προγράµµατος δεν περιορίζονται στους ασκου µενους που 37. Τα ε ργα NOW υλοποιου νται απ φορείς που είναι συνη θως, εκπαιδευτικά ιδρυ µατα η τοπικε ς αρχε ς. Έτσι, πρε πει να ε χουν σαφη οργανωτικη δοµη που να καθιστά σαφη την αρµοδι τητα για το ε ργο. Οι µε θοδοι εργασίας των διακρατικω ν εταιρικω ν σχε σεων για το συσχετισµ των διαφ ρων ε ργων πρε πει να προσδιορίζονται σαφω ς σε κάθε εταιρικη σχε ση. Ορισµε νες εταιρικε ς σχε σεις ορίζουν ε ναν «βασικ» συνεργάτη αλλά η Επιτροπη είναι της γνω µης τι η πρωτοβουλία αυτη πρε πει να είναι δικαίωµα του κάθε εταίρου και δεν πρε πει να γίνει υποχρεωτικη. 38. Σε ορισµε νες περιπτω σεις οι συνεργάτες επιλε γονται µε βάση την εξασφάλιση οµαλη ς επικοινωνίας. Ως εκ του του, δεν εκπλη σσει καθ λου το γεγον ς τι τα προγράµµατα επιδιω κουν συνεργάτες σε κράτη µε λη των οποίων η γλω σ-

18 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 393/41 σα είναι κοντινη µε τη δικη τους η συνεργάτες που είναι γεωγραφικοί γείτονες. Απ την άλλη πλευρά, ενω η τεχνικη βοη θεια που προσφε ρεται σε εθνικ και ευρωπαϊκ επίπεδο ε χει στ χο την εναρµ νιση των προγραµµάτων µε ορισµε να άλλα σχετικου θε µατος, τελικά είναι δικαίωµα των ίδιων των µελω ν µιας εταιρικη ς σχε σης να αποφασίσουν µε ποιους επιθυµου ν να συνεργασθου ν. 39. Η Επιτροπη συµµερίζεται την άποψη του Συνεδρίου σχετικά µε την ανάγκη σαφε στερου προσδιορισµου των δαπανω ν που είναι επιλε ξιµες στο πλαίσιο της διακρατικ τητας. Επί του παρ ντος, η Επιτροπη προβληµατίζεται για τη δηµιουργία εν ς νε ου εντυ που σχετικά µε τις επιλε ξιµες δαπάνες στον τοµε α αυτ. Η Επιτροπη κατε ληξε κι αυτη στο ίδιο συµπε ρασµα µε το Συνε δριο σον αφορά την ανάγκη καθιε ρωσης νε ας µεθ δου ελε γχου προσαρµοσµε νης σαυτ ν το είδος προγραµµάτων. Έτσι, οι υπηρεσίες της Επιτροπη ς άρχισαν, απ το 1998 και πε ρα, να ελε γχουν λους τους εταίρους που συµµετε χουν στα προγράµµατα που ε χει επιλε ξει. 40. Η Επιτροπη συµφωνεί µε τη γενικη παρατη ρηση του Συνεδρίου. Οι εθνικε ς αρχε ς που είναι αρµ διες για την επιλογη των ε ργων πρε πει να εξασφαλίσουν τι η κατάσταση αυτη δεν θα επαναληφθεί. Στο γαλλικ παράδειγµα που αναφε ρει το Συνε δριο, το πρ γραµµα Leonardo περιελάµβανε την ανταλλαγη δυ ο µηχανικω ν, εν ς Γάλλου φορε α και εν ς Βε λγου εκπαιδευτη. Παράλληλα, ο Γάλλος µηχανικ ς παρε διδε µαθη µατα και στο πλαίσιο του προγράµµατος NOW. Έτσι, απ την εµπειρία που απε κτησε στο Βε λγιο στο πλαίσιο του προγράµµατος Leonardo επωφελη θηκαν ε µµεσα τα άτοµα τα οποία δίδαξε στο πλαίσιο του NOW. Η Επιτροπη θα εξετάσει την περίπτωση αυτη ν σε συνεργασία µε τα κράτη µε λη. 41. Επειδη τα προγράµµατα εγκρίνονται σε εθνικ επίπεδο, τα θε µατα των δικαιωµάτων πνευµατικη ς ιδιοκτησίας υπάγονται στον τοµε α της εθνικη ς και της διεθνου ς νοµοθεσίας. Τεχνικη βοη θεια (ΤΒ) 42. Για την πρω τη γενεά προγραµµάτων, δηµοσιευ θηκε κατάλογος προγραµµάτων και συνεργατω ν αλλά, για τη δευ τερη γενεά προγραµµάτων ( ), αποδείχθηκε απαραίτητη η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµε νων που να µπορεί να αναθεωρείται σε πραγµατικ χρ νο. σον αφορά το δευ τερο γυ ρο προγραµµάτων, το γραφείο τεχνικη ς βοη θειας παρη γγειλε µια ειδικη βάση δεδοµε νων στην οποία καταχωρου νται οι λεπτοµε ρειες λων των προγραµµάτων αµε σως µετά την προεπιλογη τους. Αυτη η βάση δεδοµε νων λειτου ργησε η δη κατά την περίοδο προεπιλογη ς των προγραµµάτων που προσδιορίστηκαν στο κοιν χρονοδιάγραµµα (βλε πε παράγραφο 31) και σε λα τα κράτη µε λη δ θηκε εγκαίρως το απαραίτητο λογισµικ ε τσι ω στε να καταχωρου ν τα δεδοµε να τα σχετικά τα επιλεγµε να τους προγράµµατα αµε σως µ λις γίνονται γνωστά. 43. Υπάρχουν πολυάριθµα συστη µατα για τη διάδοση των αποτελεσµάτων: 1. Κάθε πρ γραµµα πρε πει να προβαίνει στη διάδοση των αποτελεσµάτων του, πράγµα το οποίο γίνεται κανονικά σε τοπικ επίπεδο, αν και µερικε ς φορε ς µπορεί να γίνει επίσης και σε εθνικ η ευρωπαϊκ επίπεδο. 2. Οι εθνικε ς αρχε ς είναι αρµ διες για την ανάπτυξη εν ς εθνικου σχεδίου µε σκοπ τη διάδοση και τη γενικη πολιτικη. Αυτ περιλαµβάνει το σαφη καθορισµ των οµάδων-στ χων για τε τοιου είδους δραστηρι τητες καθω ς και χρονοδιάγραµµα. Τα κράτη µε λη οργανω - νουν θεµατικε ς δραστηρι τητες σχετικά µε τους κυρι τερους τοµείς της πρωτοβουλίας, µε δηµοσιευ σεις και άλλα προϊ ντα ad hoc ευρείας διάδοσης. 3. Κατά τη διάρκεια του 1997, τα διαφαιν µενα αποτελε σ- µατα του πρω του γυ ρου των πρωτοβουλιω ν NOW συζητη θηκαν και ενισχυ θηκαν µε σω µιας οµάδας εργασίας NOW ευρωπαϊκου επιπε δου σχετικά µε την επιχειρησιακη δηµιουργία ( 9 ). Το 1998, η Επιτροπη δηµιου ργησε εννε α χωριστε ς θεµατικε ς οµάδες µε στ χο την επεξη γηση και τη διάδοση των αποτελεσµάτων των κοινοτικω ν πρωτοβουλιω ν, συµπεριλαµβανοµε νου του NOW. Οι οµάδες αυτε ς θα συγκεντρω σουν πληροφορίες για τις ειδικε ς και γενικε ς εκδ σεις της Επιτροπη ς και των κρατω ν µελω ν και θα οργανω σουν κοινοτικε ς εκδηλω σεις ευρωπαϊκου επιπε δου η θα συµµετάσχουν σ αυτε ς. 44. Η κατάσταση που αναφε ρει το Συνε δριο παρατηρη θηκε σε ορισµε νους απ τους φορείς που ελε γχθηκαν ε στω κι αν υπάρχουν ορισµε νες εθνικε ς και µάλιστα περιφερειακε ς δοµε ς τεχνικη ς βοη θειας στα κράτη µε λη. Στη Γαλλία, µια ε κθεση αξιολ γησης ε δωσε ε µφαση στην ε λλειψη επικοινωνίας µεταξυ των φορε ων υλοποίησης και του γραφείου τεχνικη ς βοη θειας, πράγµα το οποίο οδη γησε στη δηµιουργία εν ς πολυ δραστη ριου περιφερειακου δικτυ ου γραφείων τεχνικη ς βοη θειας. ιαπιστω σεις του ελε γχου στα κράτη µε λη 45. Το ιταλικ επιχειρησιακ πρ γραµµα πρ βλεπε τι, στην αρχικη φάση, ε πρεπε να γίνουν οι απαραίτητες προκαταρκτικε ς εργασίες για τον καλυ τερο εντοπισµ των δικαιου χων. Τα προγράµµατα προσανατολίστηκαν αρχικά στη βελτίωση των ενδιάµεσων συστηµάτων και οργανισµω ν. 46. Το γεγον ς τι ορισµε νες υπηρεσίες µπορου ν να ιδιωτικοποιηθου ν µε κίνδυνο περικοπη ς προσωπικου, δικαιολογεί µια κατάρτιση αυτου του τυ που. Η µείωση προσωπικου και κυρίως υπαλλη λων, ε στω κι αν πρ κειται για συλλογικη δραστηρι τητα (οι ενδιαφερ µενοι δεν είναι δηµ σιοι υπάλληλοι) εξακολουθεί να είναι µια πολυ πιθανη λυ ση. Οι ικαν τητες που απε κτησαν οι γυναίκες υπάλληλοι είναι σηµαντικε ς για τη µείωση του κινδυ νου ανεργίας και τους προσφε ρουν καλυ τερες ευκαιρίες στην εξευ ρεση εργασίας σε περίπτωση απ λυσης. ( 9 ) Αυτη η οµάδα εργασίας κατε ληξε στην οργάνωση εν ς ευρωπαϊκου σεµιναρίου µε τίτλο «Θηλυκ επιχειρηµατικ πνευ µα στην Ευρω πη». Τα αποτελε σµατα αυτη ς της θεµατικη ς εργασίας, µαζί µε την πρ ταση εν ς ευρωπαϊκου πρ τυπου ορθη ς πρακτικη ς, περιλαµβάνονται στη λεπτοµερη ε κθεση που πρ κειται να δηµοσιευτεί το καλοκαίρι του 1998.

19 C 393/42 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των Οι παρατηρη σεις του Ελεγκτικου Συνεδρίου στην ετη σια ε κθεση 1996 αφορου ν το στ χο 4 και χι το NOW το οποίο ακολουθεί κυρίως το άρθρο 1 στοιχείο δ) του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 2084/93 που καλυ πτει λη την κοινοτικη επικράτεια. 47. Η εν λ γω κατάρτιση πραγµατοποιη θηκε µε τη µορφη ξεχωριστω ν συνεδριω ν παροχη ς συµβουλω ν µε βάση τις ανάγκες των συµµετεχ ντων και το επίπεδο των προσ ντων τους. Εποµε νως, ο κάθε ασκου µενος δεν η ταν υποχρεωµε νος να παρακολουθη σει λα τα µαθη µατα. Οι συµµετε χοντες επιλε χτηκαν µε βάση το επιχειρησιακ τους σχε διο. Φυσικ η ταν να οργανωθου ν µαθη µατα κατάρτισης στο εξωτερικ για τη διδασκαλία εµπορικω ν καν νων και µεθ δων διαπραγµάτευσης µε προµηθευτε ς η συνεργάτες εκτ ς Γαλλίας. 48. Στην επ µενη συνεδρίαση της επιτροπη ς παρακολου θησης, η Ευρωπαϊκη Επιτροπη θα ενθαρρυ νει τις επαφε ς µεταξυ των φορε ων υλοποίησης των προγραµµάτων NOW και των αρµ διων φορε ων για τα προγράµµατα της γενικη ς πολιτικη ς µε συναφη πεδία δραστηρι τητας. 49. ιορθω θηκαν τα λάθη που διαπίστωσε το Συνε δριο στην Ισπανία και στη Γαλλία. 50. Η καθυστε ρηση ορισµε νων εκθε σεων αξιολ γησης, δεν εµπ δισε την Επιτροπη να βελτιω σει τον τρ πο που αντι- µετωπίζεται η διακρατικ τητα στο δευ τερο γυ ρο επιλογη ς των προγραµµάτων. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ πως επισηµαίνεται στην απάντηση της παραγράφου 1, οι στ χοι του προγράµµατος για την ισ τητα των ευκαιριω ν είναι καλά προσδιορισµε νοι και διακρίνονται απ τα πεδία εφαρµογη ς της δραστηρι τητας στο πλαίσιο του ΕΚΤ. Το πεδίο εφαρµογη ς του προγράµ- µατος για την ισ τητα των ευκαιριω ν είναι πολυ ευρυ τερο απ το πεδίο του ΕΚΤ. Καλυ πτει δραστηρι τητες µε στ χο την ανάπτυξη µε σων και µηχανισµω ν για τη γενικη πολιτικη προσε γγιση σχετικά µε την ισ τητα των ευκαιριω ν. Επίσης, προωθεί την ισορροπία των φυ λων στη διαδικασία λη ψης αποφάσεων και τις συνθη κες που συµβάλλουν στην άσκηση της ισ τητας των δικαιωµάτων. Ενω το πρ γραµµα στοχευ ει κατ αρχη ν στην ανταλλαγη, την ανάπτυξη και τη µεταφορά πληροφοριω ν και εµπειριω ν σχετικά µε την ορθη πρακτικη σε λους τους τοµείς, η χρηµατοδ τηση στο πλαίσιο του ΕΚΤ στοχευ ει στη δοκιµη και την εφαρµογη µε τρων σχετικά µε την απασχ ληση και την αγορά εργασίας. Τα προγράµµατα είναι γενικά καλη ς ποι τητας απ πλευράς περιεχοµε νου, ποι τητας του φορε α υλοποίησης του προγράµµατος και αποτελεσµάτων. σον αφορά στις επικαλου µενες αδυναµίες της διακρατικ τητας, η Επιτροπη αναφε ρεται στις παρατηρη σεις της στην παράγραφο 9. Για το κ στος διαχείρισης του προγράµµατος, πρε πει να ληφθεί υπ ψη το σηµείο 54. ιαχείριση του προγράµµατος 52. Η συµβουλευτικη επιτροπη, η οποία δηµιουργη θηκε το 1981, αποτελείται απ εκπροσω πους κάθε κράτους µε λους, απ µε λη των εθνικω ν οργανισµω ν για την ισ τητα των ευκαιριω ν και απ κοινωνικου ς εταίρους. Καθιστά δυνατη τη συστηµατικη ανταλλαγη απ ψεων µεταξυ της Επιτροπη ς, των κρατω ν µελω ν και άλλων βασικω ν παραγ ντων σχετικά µε τις εξελίξεις στον τοµε α της ισ τητας των ευκαιριω ν, τ σο σε ευρωπαϊκ σο και σε εθνικ επίπεδο. Ορισµε να εθνικά διοικητικά στελε χη ε χουν την ε δρα τους και στις δυ ο επιτροπε ς. Η Επιτροπη ε χοντας επίγνωση των δαπανω ν που συνεπάγονται οι δραστηρι τητες των επιτροπω ν αυτω ν, ε χει καταβάλει προσπάθειες ω στε οι συνεδριάσεις τους να γίνονται την ίδια εβδοµάδα, µε αποτε λεσµα να µειω νονται οι δαπάνες σο το δυνατ ν περισσ τερο. 53. Κατά καν να, τα ε γγραφα που συντάσσονται για τις συνεδριάσεις διαβιβάζονται µια εβδοµάδα πριν απ την ηµεροµηνία της συνεδρίασης. Η επιτροπη διαχείρισης ενηµερω νεται συνεχω ς για την εφαρµογη των προγραµµάτων. Εκτ ς απ τις πληροφορίες που παρε χονται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των επιτροπω ν, διαβιβάζεται στα µε λη της Επιτροπη ς αντίγραφο κάθε πρ τασης προγράµµατος που προε ρχεται απ τη χω ρα τους προς ενηµε ρωση. Επιπλε ον, τα µε λη είναι εγγεγραµµε να στον κατάλογο αλληλογραφίας για λες τις εκδ σεις. Επίσης, εστάλησαν σ αυτου ς ο κατάλογος των ε ργων και η σχετικη επετηρίδα αµε σως µετά τη δηµοσίευση τους, πράγµα το οποίο τους ε δωσε τη δυνατ τητα να ε χουν µια γενικη εικ να λων των ε ργων που περιλαµβάνονται στο πρ γραµµα. Παροχη τεχνικη ς βοη θειας 54. Το γραφείο τεχνικη ς βοη θειας είναι ε νας Ευρωπαϊκ ς µιλος Οικονοµικω ν Συµφερ ντων (ΕΟΟΣ), που ε χει δηµιουργηθεί απ δυ ο συνεργάτες, για να ανταποκρίνεται στις προσκλη σεις υποβολη ς προσφοράς της Επιτροπη ς. Εποµε νως, είναι φυσικ η δραστηρι τητά του να περιορίζεται σε,τι ε χει συµφωνηθεί στη συ µβαση που ε χει συνάψει µε την Επιτροπη, πράγµα το οποίο διευκολυ νει τον ε λεγχο των δαπανω ν. Επιπλε ον, το κ στος του προσωπικου και τα διοικητικά ε ξοδα, το 1997, ανη λθαν στο ποσ των Ecu (τα 1,2 εκατοµµυ ρια Ecu που αναφε ρει το Συνε δριο ανταποκρίνονται στο ποσ της ανάληψης υποχρε ωσης). Το ποσ αυτ ισοδυναµεί µε το πραγµατικ κ στος διαχείρισης του προγράµµατος 1997, δηλαδη, 1 εκατ. Ecu, το οποίο πρε πει να συγκριθεί µε τις πληρω- µε ς που πραγµατοποιη θηκαν στο πλαίσιο του κοινοτι-

20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 393/ κου προγράµµατος δράσης επί ε να ε τος, δηλαδη, περίπου 6,5 εκατοµµυ ρια Ecu. Έτσι, το 15,4 % των δαπανω ν που πραγµατοποιη θηκαν το 1997 στο πλαίσιο του παρ ντος προγράµµατος διατε θηκε για τη διαχείριση, πράγµα το οποίο αντιπροσωπευ ει ε να λογικ ποσοστ. Η αναλογία είναι ακ µη ευνοϊκ τερη εάν ληφθεί ως σηµείο αναφοράς το συνολικ ποσ του πρου πολογισµου των προγραµµάτων επειδη η κοινοτικη επιδ τηση καλυ πτει µ νο το 60 % του συνολικου πρου πολογισµου τους. Πρε πει να γίνεται διάκριση µεταξυ : των δραστηριοτη των στη ριξης απ τις οποίες επωφελείται κυρίως η Επιτροπη, δηλαδη Ecu, ποσ το οποίο δεν υπερβαίνει το ανω τατο ριο των 1,75 εκατοµµυρίων Ecu, και των δραστηριοτη των απ τις οποίες επωφελου νται οι δικαιου χοι του προγράµµατος (δηµοσιευ σεων, µελετω ν, σεµιναρίων, εργαστηρίων κ.λπ.), οι οποίες ανε ρχονται σε Ecu και οι οποίες δεν καλυ πτονται απ την παρατη ρηση σχετικά µε τον πρου πολογισµ που ανε φερε το Συνε δριο. 56. Η Επιτροπη συνεχίζει τις προσπάθειε ς της προκειµε νου να αποκαταστη σει τις ανεπάρκειες των συµβάσεων που συνάπτονται µε τους εµπειρογνω µονες (διαφάνεια της διαδικασίας επιλογη ς, αιτιολ γηση των δαπανω ν, κ.λπ.). 57. Μετά απ τον ε λεγχο της Επιτροπη ς, τροποποιη θηκαν οι συµβατικε ς διατάξεις για την περίοδο που περιλαµβάνεται απ τον Ιου λιο 1997 µε χρι τον Ιου λιο Στο εξη ς, η συ µβαση ορίζει σαφω ς τι οι πληρωµε ς γίνονται συ µφωνα µε τις δαπάνες που πραγµατοποιεί ντως ο ανάδοχος. Η Επιτροπη κατε βαλε το υπ λοιπο της πρω της συµβατικη ς περι δου τον Απρίλιο 1998, µετά απ προσεκτικη εξε ταση των δικαιολογητικω ν που υπε βαλε ο ανάδοχος, δηλαδη τον αναλυτικ απολογισµ των πραγµατικω ν δαπανω ν για την περίοδο αυτη, η οριστικη ε κδοση των οποίων υποβλη θηκε στην Επιτροπη κατά τα µε σα Φεβρουαρίου Ο απολογισµ ς αυτ ς πιστοποιη θηκε απ λογιστη. 58. Ο ΕΟΟΣ χρησιµοποιεί υπεργολάβους κυρίως σε τε σσερις τοµείς: οργάνωση εργαστηρίων και διασκε ψεων, εκπ νηση µελετω ν, δηµοσίευση εγγράφων και ορισµε νες άλλες δραστηρι τητες (καθη κοντα γραµµατείας, πρ σληψη και διοικητικη παρακολου θηση ορισµε νων συµβάσεων που συνάπτονται µε τους φορείς υλοποίησης) για τις οποίες υπογράφει συµβάσεις παροχη ς υπηρεσιω ν. Μια απ τις συµβάσεις παροχη ς υπηρεσιω ν ε χει συναφθεί µεταξυ του ΕΟΟΣ και εν ς συγγενικου οργανισµου. Η Επιτροπη πιστευ ει τι τε τοιου είδους συµφωνίες είναι πιθανε ς εάν η σχε ση ποι τητας /τιµη ς των παρεχ µενων υπηρεσιω ν είναι ευνοϊκη και εάν εξασφαλίζονται οι καν νες της χρηστη ς δηµοσιονοµικη ς διαχείρισης. Επίσης, η Επιτροπη πρε πει να προβαίνει στην κατάλληλη παρακολου θηση των συµβάσεων. Στην περίπτωση που αναφε ρει το Συνε δριο, οι ροι αυτοί καλυ πτονται πλη ρως γιατί το κ στος της υπεργολαβίας δεν ξεπερνου σε την παροχη ισοδυ ναµων υπηρεσιω ν απ τον ίδιο τον ΕΟΟΣ. Απ τα Ecu που προε βλεπε η συ µβαση για το πρω το ε τος, δαπανη θηκαν µ νο τα µισά. Η δηµοσιονο- µικη εκτε λεση του δευ τερου ε τους δεν είναι ακ µα γνωστη, δεδοµε νου τι η συ µβαση δεν ε χει λη ξει ακ - µη. Με βάση τον ε λεγχο της Επιτροπη ς, τον Ιου νιο 1997, οι υπηρεσίες που παρασχε θηκαν απ τα δυ ο πρ σωπα που αναφε ρει το Συνε δριο ε γιναν συ µφωνα µε τις διατάξεις της συ µβασης και οι πληρωµε ς καταβλη θηκαν µε βάση τους καν νες της. 59. Τα ον µατα του διαχειριστη και του συντονιστη προγράµµατος αναφε ρθηκαν στην πρ ταση του ΕΟΟΣ που υποβλη θηκε µε την πρ σκληση υποβολη ς προσφορω ν, η οποία στη συνε χεια εγκρίθηκε απ την Επιτροπη. Η Επιτροπη συµµερίζεται την άποψη του Συνεδρίου συ µφωνα µε την οποία οι συµβάσεις των δυ ο αυτω ν προσω πων θα η ταν προτιµ τερο να είχαν υπογραφεί απ το συ νολο των µελω ν του ΕΟΟΣ. 60. Το γεγον ς αυτ, το οποίο συνε βη µετά απ τον ε λεγχο της Επιτροπη ς, θα διερευνηθεί λεπτοµερω ς και θα ληφθου ν τα απαραίτητα µε τρα. 61. Μετά απ τον ε λεγχο της Επιτροπη ς και την αναθεω - ρηση της συ µβασης το 1997 βελτιω θηκε το συ στηµα καταλ γων παρουσίας, πράγµα το οποίο εξασφαλίζει τον ε λεγχο της πραγµατικη ς παροχη ς υπηρεσιω ν. σον αφορά την περίπτωση που αναφε ρει το Συνε δριο, η οποία είναι µεταγενε στερη του ελε γχου της Επιτροπη ς, είναι γεγον ς τι πρε πει να εκδοθου ν δικαιολογητικά προς απ δειξη της πληρωµη ς της υπηρεσίας. Η Επιτροπη, στο πλαίσιο της παρακολου θησης του ελε γχου της (βλε πε απάντηση στο σηµείο 56), δεσµευ εται µε την υποχρε ωση να εξακριβω σει την περίπτωση αυτη. 62. εδοµε νου τι η ταν το πρω το ε τος εφαρµογη ς του προγράµµατος, χρειάστηκε να συµπληρωθεί ε νας µεγάλος αριθµ ς των δηµοσιονοµικω ν λογαριασµω ν που υποβλη θηκε απ τους φορείς υλοποίησης και να αποτελε σει αντικεί- µενο διεξοδικου ελε γχου εκ µε ρους του γραφείου τεχνικη ς βοη θειας και της Επιτροπη ς. Το γραφείο τεχνικη ς βοη θειας ακολου θησε τις συστάσεις που διατυπω θηκαν κατά τον ε λεγχο της Επιτροπη ς. Έτσι, οι πληρωµε ς ολοκληρω θηκαν το Μάιο Επιπλε ον, προκειµε νου να µειωθου ν λες οι καθυστερη σεις πληρωµη ς, η Επιτροπη αποφάσισε να τροποποιη σει τη διαδικασία της για το κλείσιµο των λογαριασµω ν των προγραµµάτων και οργάνωσε µια εκστρατεία πληροφ ρησης για τους φορείς υλοποίησης µε στ χο τη βελτίωση της ποι τητας των λογαριασµω ν που υποβάλλουν.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2 C 98/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 σχετικά µε τη διµερη χρηµατοδοτικη και τεχνικη συνεργασία µε τις τρίτες µεσογειακε ς χω ρες συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 (98/C 383/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 15 5 9.12.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 383/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 19/98 σχετικά µε την κοινοτικη χρηµατοδ τηση ορισµε νων µε τρων που ελη φθησαν

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 11/98 C 335/1 (98/C 335/01) Agency for Industrial Development and Revitalisation. Desiree ETAA GKRP NAK

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 11/98 C 335/1 (98/C 335/01) Agency for Industrial Development and Revitalisation. Desiree ETAA GKRP NAK 3.11.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 335/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 11/98 σχετικη µε την ανάπτυξη του ιδιωτικου τοµε α στο πλαίσιο των προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις 2013-2014 ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις Κατ'επιλογή ν της ΔΕΟ42 Θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νόσος Behcet Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πω ς τίθεται η δια γνωση; Η δια γνωση ει ναι κυριώς κλινικη. Μπορει να πα ρει ένα με πέντε χρο νια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2015 Έργο «ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» Γιατί έγινε; «Το Πανεπιστη μιο Πελοποννη σου, ο πως και κα θε ι δρυμα

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC43-2915-02 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρ λογος... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρ λογος....................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙO ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή....................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα