ΠΟΛ.1129/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011"

Transcript

1 ΠΟΛ.1129/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση /Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.: ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο: Μ. Ηιηνθαχηνπ Σειέθσλν: ΦΑΞ: ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66Α') θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: Άπθπο 14 Φοπολογία ηων μεπιζμάηων και ηων κεπδών πος διανέμοςν ηα νομικά ππόζωπα 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή, εθηφο κηζζνχ, ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο, ακνηβψλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη θαη φηαλ ε δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο γίλεηαη κε ηε κνξθή κεηνρψλ αληί ηεο θαηαβνιήο κεηξεηψλ, θαζψο θαη φηαλ ρνξεγνχληαη ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ θέξδε κε ηε κνξθή κεηνρψλ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ π.δ. 30/1988 ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ωζηφζν, ε ππνρξέσζε απηή δελ πθίζηαηαη φηαλ δηαλέκνληαη κεξίζκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 27/1975 (θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ ζηα νπνία επηβάιιεηαη ν νξηδφκελνο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θφξνο θαη εηζθνξά), θαζψο θαη φηαλ δηθαηνχρνο ησλ κεξηζκάησλ είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο βάζεη εηδηθήο δηάηαμεο λφκνπ θαη γηα ηα νπνία έρεη δηαηεξεζεί ε απαιιαγή θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3842/2010 (π.ρ. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Οκνίσο, επί ησλ κεξηζκάησλ πνπ απνθηνχλ ηα ακνηβαία θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (ΑΚΔ) ηνπ λ. 2992/2002, δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε

2 θφξνπ, θαζφζνλ κε βάζε ηηο εηδηθφηεξεο απηέο δηαηάμεηο, νη νπνίεο θαηηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Δ., ππνθείκελα θφξνπ δελ είλαη ηα ΑΚΔ αιιά νη κεξηδηνχρνη ηνπο. Δπίζεο, ηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, θαηά ξεηή δηαηχπσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ λ. 2238/1994. Αληίζεηα, φηαλ δηθαηνχρνη ησλ κεξηζκάησλ είλαη δήκνη θαη θνηλφηεηεο, δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηεξέο κνλέο, θιπ., θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ιζηνξίαο, Δζληθή Βηβιηνζήθε, Δζληθή Λπξηθή θελή, Ίδξπκα Μπνδνζάθε, Ίδξπκα Μ. Καθνγηάλλε, Ίδξπκα Κσλζηαληίλνπ Γ. Καξακαλιή, Ίδξπκα Α. Παπαλδξένπ, θα.), γηα ηα νπνία θαηαξγήζεθε ε απαιιαγή ηνπο απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο κε ην λ. 3842/2010, ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%. Καηά ξεηή δηαηχπσζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., παξαθξάηεζε θφξνπ 25% πξέπεη λα ελεξγείηαη θαη ζηα πξνκεξίζκαηα πνπ δηαλέκνπλ αλψλπκεο εηαηξίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ 25% ζηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα, κε εμαίξεζε ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ κεξηζκάησλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ θφξνπ. Γηα παξάδεηγκα, θπζηθφ πξφζσπν εηζπξάηηεη κεξίζκαηα απφ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία χςνπο επξψ θαη πεξαηηέξσ, έρεη εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα θαη κηζζνχο, ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ, ήηνη ζπλνιηθφ εηζφδεκα επξψ. Ο θφξνο πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα απηφ κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. αλέξρεηαη ζε επξψ. Γειαδή, ην ζπγθεθξηκέλν εηζφδεκα ππάγεηαη ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 24% (ζπληειεζηήο αλψηεξνπ θιηκαθίνπ), ν νπνίνο είλαη θαηψηεξνο ηνπ 25% (ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο επί ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ). Δπνκέλσο, γηα ηνλ πην πάλσ δηθαηνχρν, ηα κεξίζκαηα απηά ζα ππαρζνχλ ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη ζηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν ζα ζπκςεθηζζεί ν θφξνο 25% πνπ παξαθξαηήζεθε απφ ηελ αλψλπκε εηαηξία πνπ θαηέβαιε ηα ππφςε κεξίζκαηα. Ο εηαηξηθφο θφξνο δελ ζπκςεθίδεηαη, σο κε πξνβιεπφκελνο ν ζπκςεθηζκφο απηφο απφ ην λφκν. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο λέαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη φηαλ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ θαη ζηα έζνδά ηεο πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101, απφ ην θφξν πνπ ππνρξενχηαη λα απνδψζεη κε ηε δήισζε πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 54, αθαηξείηαη ην κέξνο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί ζε βάξνο ηεο θαη αλαινγεί ζηα δηαλεκφκελα απφ ηελ ίδηα θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο πην πάλσ ζπκκεηνρέο. Γηα παξάδεηγκα, αλψλπκε εηαηξία πνπ θιείλεη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ζηηο , εκθαλίδεη θέξδε ηζνινγηζκνχ επξψ, απφ ηα νπνία απνθαζίδεη λα δηαλέκεη κεξίζκαηα επξψ. ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο γηα ηελ

3 θιεηφκελε ρξήζε πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, επξψ απφ κεξίζκαηα, γηα ηα νπνία ηεο παξαθξαηήζεθε θφξνο (25%) επξψ. Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ζηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη έζνδα απφ ζπκκεηνρέο (κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα) χςνπο επξψ ( ρ / ). Δπνκέλσο, απφ ην θφξν ησλ επξψ ( ρ 25%) πνπ ππνρξενχηαη ε εηαηξία λα παξαθξαηήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνδψζεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο, αθαηξείηαη ην πνζφ ησλ επξψ πνπ αλαινγεί ζηα κεξίζκαηα πνπ εηζέπξαμε θαη ζην Γεκφζην απνδίδεηαη ε δηαθνξά ησλ επξψ. Πεξαηηέξσ, ην πνζφ ησλ ιεθζέλησλ κεξηζκάησλ πνπ δελ δηαλεκήζεθε, δει ( ) ζα εκθαληζζεί ζε ινγαξηαζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη θαηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζή ηνπ νθείιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή 25%, ζπκςεθηδνκέλνπ ηνπ θφξνπ πνπ έρεη ήδε παξαθξαηεζεί θαη αλαινγεί ζε απηά ( επξψ). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ κία αλψλπκε εηαηξία εκθάληζε ινγηζηηθέο δεκίεο θαη παξάιιεια είρε εηζπξάμεη κέζα ζηε ρξήζε θαη έζνδα απφ ζπκκεηνρέο (κεξίζκαηα) ζε άιιεο αλψλπκεο εηαηξίεο, ζηα νπνία παξαθξαηήζεθε θφξνο (10%, 21% ή 25%, θαηά πεξίπησζε), ην πνζφ ησλ ιεθζέλησλ απηψλ κεξηζκάησλ δελ κπνξεί εθ ησλ πξαγκάησλ, ιφγσ κε χπαξμεο θεξδψλ, λα εκθαληζζεί ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ θαη πεξαηηέξσ, ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ζε απηά, δελ κπνξεί λα παξαθνινπζεζεί ζε ινγαξηαζκφ απαίηεζεο, κε ζθνπφ ην ζπκςεθηζκφ ηνπ ζην κέιινλ. Δπνκέλσο, ν παξαθξαηεζείο απηφο θφξνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ πξνθχπηνπλ θέξδε πξνο δηαλνκή, πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζζεί κε ηνλ θφξν πνπ ζα παξαθξαηήζεη ε αλψλπκε εηαηξία ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, αιιά θαη νχηε λα ζπκςεθηζζεί ζην κέιινλ, ράλεηαη, σο κε πξνβιεπφκελε ε επηζηξνθή ηνπ απφ δηάηαμε λφκνπ. Ο θφξνο απηφο δελ αλαγλσξίδεηαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξίαο θαη ζα πξνζηίζεηαη σο ινγηζηηθή δηαθνξά θαηά ηελ αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ πξνβιέπεηαη ε κε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιιεη εκεδαπή (ζπγαηξηθή) αλψλπκε εηαηξία ζε κεηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998, κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην εζσηεξηθφ καο δίθαην ε Οδεγία 90/435/ΔΟΚ (κεηξηθέο - ζπγαηξηθέο). Η εμαίξεζε απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα ελ ιφγσ κεξίζκαηα πξνβιέπεηαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2578/1998. Πξνθεηκέλνπ λα κελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, ζα πξέπεη ε αιινδαπή εηαηξία λα ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εκεδαπήο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπλερή έηε κε ην θαηψηεξν πνζνζηφ πνπ νξίδεη ε πην πάλσ Οδεγία, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ Οδεγία 2003/123/ΔΚ, δειαδή 10% απφ ηελ θαη κεηά. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ε δηεηία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε 24 κελψλ θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Δπίζεο, ε αιινδαπή κεηξηθή εηαηξία πξέπεη λα έρεη ππνρξεσηηθά κία απφ ηηο λνκηθέο κνξθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α1 ηνπ λ. 2578/1998 θαη λα ππφθεηηαη ζε θάπνην απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην παξάξηεκα Β θφξνπο. Γηα λα κελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο πνπ εθδίδεηαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ε κεηξηθή εηαηξία, απφ νξθσηφ ειεγθηή ή άιιε αξκφδηα αξρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη

4 απαηηνχκελεο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο. Η πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο απηήο δελ απαηηείηαη φηαλ νη κεηνρέο ηεο εκεδαπήο εηαηξίαο είλαη νλνκαζηηθέο, θαζφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο θαη ε δηαθχκαλζή ηνπ πξνθχπηεη απφ ην κεηνρνιφγην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη αλ θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε δηεηία, ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25% ή κε ηνλ κηθξφηεξν ζπληειεζηή πνπ ελδερνκέλσο πξνβιέπεηαη απφ ηε δηκεξή ζχκβαζε πεξί απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε κεηξηθή εηαηξία (απμεκέλε ηππηθή ηζρχο). ηε ζπλέρεηα φκσο, ε αιινδαπή εηαηξία κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο νξηδφκελεο απφ ην λφκν δηεηίαο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν θφξνο ζα επηζηξέθεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηνλ έρεη εθπέζεη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν ζηελ αιινδαπή. Πξνο ηνχην, ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ νξθσηφ ειεγθηή. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ πνπ ζα αθνινπζείηαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε, απφ ηε δηνίθεζε έρεη δηεπθξηληζζεί, φηη ε αιινδαπή εηαηξία ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία απνδφζεθε ν παξαθξαηεζείο θφξνο. Ωζηφζν, ην αηνκηθφ θχιιν έθπησζεο πξέπεη λα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εκεδαπήο εηαηξίαο πνπ θαηέβαιε ηα κεξίζκαηα, δεδνκέλνπ φηη απηή είρε απνδψζεη ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ζην Γεκφζην θαη επνκέλσο ζε βάξνο ηεο είρε γίλεη ε ζρεηηθή βεβαίσζε (γηα νιφθιεξν ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ). Δπηπιένλ, ε εκεδαπή εηαηξία πξέπεη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα δειψλεη φηη ην πνζφ ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ κεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί (εθρψξεζε θαηά θάπνην ηξφπν) ζηε κεηξηθή εηαηξία ηεο αιινδαπήο απφ ηελ Γ.Ο.Τ. εκεηψλεηαη, φηη ζηελ αίηεζε ηεο αιινδαπήο δηθαηνχρνπ εηαηξίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ν ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν ζα κεηαθεξζεί ην ζρεηηθφ πνζφ, πνπ ηεξείηαη ζε ηξάπεδα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ (Γ12Β ΔΞ2010/ έγγξαθφ καο). Γηα ηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ εκεδαπή αλψλπκε εηαηξία ζε κεηξηθή ηεο εηαηξία ζηελ αιινδαπή, γηα ηα νπνία δελ εθαξκφδεηαη ε Οδεγία κεηξηθψλ - ζπγαηξηθψλ, είηε γηαηί θαηαβάιινληαη ζε εηαηξία κε έδξα ζε ρψξα εθηφο Δ.Δ. (π.ρ. Ακεξηθή), είηε γηαηί δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Οδεγία απηή (π.ρ. ειάρηζηε πεξίνδνο ζπκκεηνρήο, λνκηθή κνξθή, θιπ.), ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα απφ ηε δηκεξή ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο (.Α.Γ.Φ.) πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε αιινδαπή κεηξηθή εηαηξία (απμεκέλε ηππηθή ηζρχο). Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (επελδπηήο) πξέπεη λα ζέηεη ππφςε ηεο εηαηξίαο, κέρξη ην ρξφλν παξαθξάηεζεο πνπ ηζρχεη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε παξαθξάηεζε. Αλ ε αλψλπκε εηαηξία δελ ελεκεξσζεί έγθαηξα, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θφξνπ επί ησλ κεξηζκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν δηθαηνχρνο επελδπηήο ζα δειψζεη, κε βάζε ηε βεβαίσζε πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί, ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηζηξαθεί. Δπηζεκαίλεηαη, φηη φηαλ ε αλψλπκε εηαηξία ε νπνία δηαλέκεη κεξίζκαηα έρεη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, ν δηθαηνχρνο επελδπηήο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ηεο επλντθφηεξεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθεία.α.γ.φ., ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ ζεκαηνθχιαθά ηνπ (ρξεκαηηζηεξηαθή

5 εηαηξία, ηξάπεδα, θιπ.) ζρεηηθή αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φρη ζε θαζεκία εηαηξία ζηελ νπνία είλαη κέηνρνο. ηε ζπλέρεηα, ν ζεκαηνθχιαθαο θαηαρσξεί ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ), γηα θάζε δηθαηνχρν επελδπηή, ζρεηηθέο ελδείμεηο εηδηθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο (κεησκέλν ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζε πίλαθα πνπ εθδίδεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ) θαη θπιάζζεη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ελδερφκελν έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή. χκθσλα κε ηηο ελδείμεηο απηέο πνπ θαηαρσξνχλ νη ζεκαηνθχιαθεο ησλ επελδπηψλ, ε ΔΥΑΔ ππνινγίδεη ηνλ αθξηβή θφξν θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ εθδφηξηα εηαηξία, ε νπνία θαη θαηαβάιεη ην θαζαξφ πνζφ ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο. ε πεξίπησζε δε πνπ πξνθχςεη ζέκα επηζηξνθήο ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, ε θαηάζεζε ηνπ αηηήκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε αξκφδην ζεκαηνθχιαθα. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ππφθεηληαη θαη ηα θέξδε (απνζεκαηηθά) παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, πνπ δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη, κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηαθηηθήο ή έθηαθηεο. Δίλαη απηνλφεην φηη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ππφθεηηαη ην πνζφ ησλ απνζεκαηηθψλ (θεξδψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ), φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο εηαηξίαο, ρσξίο ηελ αλαγσγή ηνπο ζε κηθηά. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα θεθαιαηνπνηήζεηο απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηηνλ, θαζφζνλ ν λφκνο αλαθέξεηαη ξεηά ζε απνζεκαηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ θέξδε, ελψ φπσο είλαη γλσζηφ, ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ δελ ζπληζηά εηζφδεκα γηα ηνλ κέηνρν. 2. Σα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ γεληθέο ζπλειεχζεηο απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011 (ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ), ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. Γειαδή θαη γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εγθξίλνληαη πξνο δηαλνκή εληφο ηνπ έηνπο 2011, νη αλψλπκεο εηαηξίεο έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαθξαηνχλ θφξν κε ζπληειεζηή 21%. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά, κε ηελ εμαίξεζε πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ, δειαδή γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεξηζκάησλ, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απφ κεξίζκαηα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ θφξνπ. Δπεηδή ελδέρεηαη λα έρνπλ δηαλεκεζεί, κε απφθαζε ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, κεξίζκαηα κέζα ζην έηνο 2011, ήηνη πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ, γηα ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο δελ πξνέβεζαλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ ΠΟΛ.1070/ εγθχθιην καο έρεη γίλεη δεθηφ, φηη νη αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ δηέλεηκαλ ηα κεξίζκαηα απηά πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ηνπο θαη λα ππνβάιινπλ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κέρξη ην ρξφλν ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απνδψζνπλ ηνλ θφξν 21% κέζα ζηηο ίδηεο σο άλσ πξνζεζκίεο, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Οκνίσο, γηα ηα

6 θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ ηπρφλ δηαλεκήζεθαλ κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ κέζα ζην 2011 (πξηλ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ), ζηα νπνία δελ παξαθξαηήζεθε θφξνο ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη νη επηρεηξήζεηο ζα απνδψζνπλ θφξν 21% κέζα ζηηο πξνζεζκίεο απφδνζεο ηνπ θφξνπ γηα ηα νξηζηηθά κεξίζκαηα πνπ εγθξίλνληαη κε ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ζηα κεξίζκαηα απηά ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηελ εκεδαπή ηα ίδηα πξφζσπα, ζηα νπνία επίζεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ πην πάλσ θφξνπ (21% ή 25%) εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. Δπεηδή ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εηζπξάηηνπλ κεξίζκαηα απφ ηελ αιινδαπή, ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο λα εθπέζνπλ ην θφξν πνπ ελδερνκέλσο έρεη απνδνζεί ζε απηή (ιφγσ εμάληιεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ 21% ή 25%) θαη γηα ιφγνπο εληαίαο αληηκεηψπηζεο κε ηνπο ηφθνπο αιινδαπήο πξνέιεπζεο, ζα έρνπλ εθαξκνγή φζα αλαθέξνληαη ζηελ /10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/ δηαηαγή καο. Γειαδή, γηα ηελ απνθπγή θαηαβνιήο θφξνπ θαη επί ηνπ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηελ αιινδαπή (δηπιή θνξνινγία), ε παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25%, ζα ελεξγείηαη απφ ηηο κεζνιαβνχζεο ηξάπεδεο ζην θαζαξφ πνζφ πνπ εηζάγεηαη απφ ηελ αιινδαπή, δειαδή ζε απηφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ θφξνπ πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε ζε απηή. Με ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ζηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή κεηνρψλ, αληί ηεο θαηαβνιήο κεηξεηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη επεηδή ελδέρεηαη κέζα ζην έηνο 2011 θαη πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ λα έρνπλ εηζπξάμεη θπζηθά πξφζσπα - θάηνηθνη Διιάδνο κεξίζκαηα απφ ηελ αιινδαπή, ζηα νπνία δελ ελεξγήζεθε παξαθξάηεζε θφξνπ ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη απηά ζα πξέπεη λα απνδψζνπλ ηα ίδηα ηνλ νθεηιφκελν θφξν κέρξη ηηο 29 Ινπιίνπ 2011, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Σα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαηαρσξνχληαη ζηνλ ΚΑΔ 0116 (είδνο θφξνπ 1173). 4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 πξνζηέζεθε ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994 λέα πεξίπησζε δ', κε βάζε ηελ νπνία, εηδηθά γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 (κεξίζκαηα, ακνηβέο κειψλ Γ.., θιπ.), ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή ή πίζησζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ηα εηζνδήκαηα απηά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαλέκνληαη κεξίζκαηα απφ θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ (ηαθηηθή ή έθηαθηε). Όζνλ αθνξά ηα πξνκεξίζκαηα, ε παξαθξάηεζε θφξνπ

7 ελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή ή πίζησζε ησλ δηθαηνχρσλ κε ηα εηζνδήκαηα απηά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε απφθαζεο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ο θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη ζε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο απνδίδεηαη κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζην Γεκφζην εθάπαμ, εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν ηεο δήισζεο απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εηζνδεκάησλ απφ θηλεηέο αμίεο εθηφο απφ ηφθνπο, πνπ είρε εθδνζεί κε ηελ /10505/Β0012/ΠΟΛ.1054/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Δ.558/09), κε ηηο απαξαίηεηεο θάζε θνξά πξνζαξκνγέο. Σα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα απηφ θφξν θαηαρσξνχληαη ζηνλ Κ Α.Δ (είδνο θφξνπ 1172). Δπίζεο, νη αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ παξαθξαηνχλ θφξν κε βάζε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο ππνρξενχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Κ.Φ.Δ., λα ρνξεγνχλ βεβαίσζε κεξηζκάησλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ, ν ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλνκήο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ε ρξήζε απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα δηαλεκεζέληα ή θεθαιαηνπνηεζέληα θέξδε, ην πνζφ ηεο δηαλνκήο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ, ε αμία ηνπο, ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο θαη ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ( /10248/Β0012/ ΠΟΛ.1038/ εγθχθιηνο καο). Δηδηθά γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α., πνπ παξαθξαηνχλ θφξν κε βάζε ηηο ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο, νη βεβαηψζεηο πνπ ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΥΑΔ θαη φρη απφ ηηο θαηαβάιινπζεο ηα κεξίζκαηα εηαηξίεο. Γηα ηα πξνκεξίζκαηα πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην 2010, γηα ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο δελ πξνέβεζαλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ θαη επεηδή ηα πξνκεξίζκαηα απηά ζεσξνχληαη φηη θαηαβιήζεθαλ έλαληη ησλ κεξηζκάησλ ηπδ ΥΡΠζΠδ 2010, ε δηαλνκή ησλ νπνίσλ ζα εγθξηζεί εληφο ηνπ 2011 (ρξφλνο απφθηεζεο), κε ηελ Γ12Β ΔΞ2011/ δηαηαγή καο έγηλε δεθηφ, φηη νη αλψλπκεο εηαηξίεο ππνρξενχληαη κε ηε δηαλνκή ησλ νξηζηηθψλ κεξηζκάησλ κε ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηνπο, λα παξαθξαηήζνπλ θαη λα απνδψζνπλ ηνλ νθεηιφκελν θφξν 21% κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ν λφκνο, επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ κεξηζκάησλ πνπ ζα εγθξηζνχλ πξνο δηαλνκή, αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχρνη είλαη νη κέηνρνη πνπ έιαβαλ θαη ηα πξνκεξίζκαηα ή λένη κέηνρνη πνπ αγφξαζαλ κεηνρέο κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνκεξίζκαηνο. Γηα ηα πξνκεξίζκαηα απηά πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην έηνο 2010 θαη δελ ελεξγήζεθε παξαθξάηεζε θφξνπ, ζα ρνξεγεζνχλ βεβαηψζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 16, 17 θαη 19 ηνπ λ. 2238/1994, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη, πέξα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ, θαη ην χςνο ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. Δπίζεο, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ πνπ δηαλέκνληαη κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη κε βάζε ηελ 950/1977 γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ν..Κ. πνπ έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηε Γηνίθεζε (Δ.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγθχθιηνο καο) ρξφλνο απφθηεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ είλαη ν ρξφλνο έγθξηζεο απηψλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Δπίζεο, κε ηελ ίδηα εγθχθιην καο έρεη γίλεη δεθηφ, φηη ε αλψλπκε εηαηξία πνπ δηέλεηκε κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο απφ έθηαθηα απνζεκαηηθά πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ κε απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζα παξαθξαηήζεη θφξν κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ ε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ επηθπξψλεη, ξεηά ή έκκεζα, ηελ απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ

8 αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ δηαλεκήζεθαλ κέζα ζην έηνο 2010 κε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, επί ησλ νπνίσλ παξαθξαηήζεθε θφξνο 10% κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3697/2008, νθείιεηαη επηπιένλ θφξνο 11% (21% - 10%), ν νπνίνο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζην Γεκφζην κέζα ζηηο πξνζεζκίεο απφδνζεο ηνπ θφξνπ γηα ηα νξηζηηθά κεξίζκαηα πνπ εγθξίλνληαη κε ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηξνπνπνηνχληαη νη πεξηπηψζεηο α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηνλ ππφρξεν ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ζηα κεξίζκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 6 (κεξίζκαηα, πξνκεξίζκαηα, ακνηβέο κειψλ Γ.., θιπ.), ππφρξεε γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ είλαη ε εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία πνπ ηα θαηαβάιιεη, ελψ γηα ηα κεξίζκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο (παξ. 3 άξζξνπ 54), απηφο πνπ ελεξγεί ζηελ Διιάδα ηελ εμαξγχξσζε ή ηελ θαηαβνιή ηνπο (κεζνιαβνχζα ηξάπεδα). Δμαηξεηηθά, αλ ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο Διιάδνο, απφ αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, ν δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο απνδίδεη ν ίδηνο ηνλ νθεηιφκελν θφξν (21% ή 25%), εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ππάγεηαη, κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ε θαηαβνιή ή πίζησζε. Με ηνλ φξν «πίζησζε» λνείηαη φρη ε πίζησζε ζηα βηβιία ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο, αθνχ ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ρξφλνο είζπξαμεο απηνχ, αιιά ε πίζησζε ηπρφλ ηξαπεδηθνχ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ή ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηνπ κεξίζκαηνο κε άιινλ φκνην σο άλσ ηξφπν. Ο δηθαηνχρνο ησλ κεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη βεβαίσζε νξθσηνχ ειεγθηή ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ε θαηαβάιινπζα ηα κεξίζκαηα εηαηξία ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ κεξηζκάησλ. Σα έζνδα απφ ηνλ θφξν πνπ παξαθξαηείηαη κε βάζε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο θαηαρσξνχληαη ζηνλ Κ.Α.Δ Γηεπθξηλίδεηαη, φηη φηαλ δηθαηνχρνη ησλ ππφςε κεξηζκάησλ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 (Α. Δ., Δ. Π. Δ., δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θιπ.), εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ππνρξέσζε γηα παξαθξάηεζε θφξνπ 20% έλαληη ηνπ νθεηιφκελνπ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο (άξζξν 54 Κ.Φ.Δ.), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο - ζπγαηξηθήο, φπσο απηή αλαιχζεθε πην πάλσ, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο. 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 πξνζηέζεθε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. λέα πεξίπησζε δ', κε βάζε ηελ νπνία επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη εκεδαπέο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο. Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα, κε εμαίξεζε ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππφςε εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη επηζηξνθή ηπρφλ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ θφξνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο γηα ηηο

9 δηαλνκέο θεξδψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο. Δηδηθά γηα ηελ απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ, έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο απηέο ηέζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ άξζξνπ. Γειαδή, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη ε απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε. Δηδηθά γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ Δ.Π.Δ. ρξήζεο 2010 (νηθνλ. έηνπο 2011) θαη δεδνκέλνπ φηη κε ηελ ΠΟΛ.1070/ εγθχθιην καο παξαηάζεθε ν ρξφλνο ζχληαμεο ηεο απνγξαθήο θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο κέρξη ην ρξφλν ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπο ρσξίο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φπσο ε απφδνζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο Ινπιίνπ 2011, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν ηεο δήισζεο Δ.565/10, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ θνηλνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1103/ εγθχθιην καο. Σα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα απηφ θφξν θαηαρσξνχληαη ζηνλ ΚΑΔ 0142 (είδνο θφξνπ 1196 γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ ΔΠΔ θαη είδνο θφξνπ 1197 γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ). Γηεπθξηλίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηηο Δ.Π.Δ. ζηηο νπνίεο έρνπλ ιάβεη ρψξα πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδψλ απφ ηνπο εηαίξνπο, έλαληη ησλ θεξδψλ, δελ ζα ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, σο κε πξνβιεπφκελε ε παξαθξάηεζε απηή απφ ην λφκν, αιιά ε φπνηα παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25% ζα γίλεη θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ησλ νξηζηηθψλ κεξηζκάησλ (ρξφλνο ιήςεο ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ). Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ νξίδεηαη, φηη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25% ππφθεηληαη θαη ηα θέξδε (απνζεκαηηθά) παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ Δ.Π.Δ. ή ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη, κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ. Δηδηθά γηα ηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ησλ Δ.Π.Δ. πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί κέρξη (θέξδε ηζνινγηζκψλ κε , ζε πεξίπησζε νκαιήο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ) θαη δεδνκέλνπ φηη απηά έρνπλ ήδε απνθηεζεί απφ ηνπο εηαίξνπο, κε βάζε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 4 άξζξνπ 28 Κ.Φ.Δ.), φπσο ίζρπαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Δ.Π.Δ., κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη γηα ηα απνζεκαηηθά απηά, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο κεηά ηελ , δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ., δειαδή δελ ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 21% ή 25%. Καη ηνχην δηφηη, δελ λνείηαη ε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θφξνπ ζε εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ ήδε απνθηεζεί, αιιά κφλν ζε απηά (δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα απνζεκαηηθά) πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ λφκνπ ζρεηηθά κε ην ρξφλν θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ ζπκκεηνρή ζε Δ.Π.Δ., ήηνη κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Σα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα δηαλεκφκελα θέξδε πνπ εγθξίλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011 (ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα), ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε απηή εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην ηξίην εδάθην ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. (θπζηθά πξφζσπα πνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα

10 ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππφςε εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο, κε ζπληειεζηή θαηψηεξν ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο). 8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 πξνζηέζεθε λέα πεξίπησζε ε' ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ θπζηθά πξφζσπα θάηνηθνη Διιάδνο απφ αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Με βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ζηα θέξδε απηά ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ εκεδαπή Δ.Π.Δ. ηα ίδηα πξφζσπα, ζηα νπνία επίζεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, κε βάζε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνληαη εληφο ηνπ έηνπο 2011, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηφ (21%). Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ πην πάλσ θφξνπ (21% ή 25%) εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. Δπίζεο, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη ππφρξενο ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο είλαη απηφο πνπ ελεξγεί ζηελ Διιάδα ηελ θαηαβνιή ηνπο (κεζνιαβνχζα ηξάπεδα). Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηεη θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο Διιάδνο, απφ αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηα νπνία παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, ν δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο απνδίδεη ν ίδηνο ηνλ νθεηιφκελν θφξν (21% ή 25%), εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ππάγεηαη, κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ε θαηαβνιή ή πίζησζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 5 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηα κεξίζκαηα αιινδαπήο. εκεηψλεηαη, φηη ηα έζνδα απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαηαρσξνχληαη ζηνλ ΚΑΔ 0116 (είδνο θφξνπ 1195). 9. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζηα ζχλνιν ησλ θεξδψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (αδηαλεκήησλ θαη δηαλεκνκέλσλ). Με ηνλ ίδην ζπληειεζηή θνξνινγνχληαη θαη ηα θέξδε πνπ δειψλνληαη κε ηελ νξηζηηθή δήισζε πνπ ππνβάιινπλ ηα ππφ εθθαζάξηζε λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θιπ.) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη φρη κε ηνλ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλε ε έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο, φπσο ίζρπε κέρξη ζήκεξα. Η ξχζκηζε απηή έγηλε γηα ιφγνπο απινπνίεζεο, δεδνκέλνπ φηη πνιιά λνκηθά πξφζσπα βξίζθνληαη ζε ζηάδην εθθαζάξηζεο γηα πνιιά ρξφληα. Πεξαηηέξσ, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (νκφξξπζκσλ θαη εηεξφξξπζκσλ), έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.ΦΔ. Γειαδή, απηά θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο εκεδαπέο πξνζσπηθέο εηαηξίεο, κεηά ηελ αθαίξεζε επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο γηα κέρξη ηξεηο (3) νκφξξπζκνπο εηαίξνπο, θπζηθά πξφζσπα κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο. Σν πνζφ απηφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο ππφθεηηαη ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, αλεμάξηεηα αλ δηθαηνχρνο ηεο ακνηβήο είλαη θάηνηθνο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ εθφζνλ νη νκφξξπζκνη εηαίξνη επζχλνληαη απεξηνξίζησο θαη εηο νιφθιεξνλ κε βάζε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε πξνζσπηθή εηαηξία.

11 Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιινδαπψλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζα ππνβάιινπλ ηε δήισζε Δ5 (ΠΟΛ.1113/ Α.Τ.Ο.). 10. Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα εηζνδήκαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 θαη επνκέλσλ. Δηδηθά γηα ηα εηζνδήκαηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (24%). Δπνκέλσο, αλψλπκε εηαηξία ή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (ππεξδσδεθάκελε ρξήζε) ζα θνξνινγεζεί γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηά ηεο κε ζπληειεζηή 24% (νηθνλνκηθφ έηνο 2011), ελψ κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο απηά ζα ππφθεηλην ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 25%, ιφγσ ηνπ φηη ε έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ έιαβε ρψξα κέζα ζην έηνο Δπίζεο, αλψλπκε εηαηξία κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ζα ππαρζεί ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 24% (νηθνλνκηθφ έηνο 2011), ελψ αλψλπκε εηαηξία κε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (νηθνλνκηθφ έηνο 2012) ζα θνξνινγεζεί κε ζπληειεζηή 20%. 11. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ Κ.Φ.Δ., ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα θέξδε πνπ θεθαιαηνπνηνχλ ή δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζπλεηαηξηζκνί. Η ξχζκηζε απηή έγηλε γηα ιφγνπο λνκνηερληθήο ηαθηνπνίεζεο κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 54 θαη 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη πην πάλσ. Δπίζεο, κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη ζηα θέξδε πνπ εμάγεη ή πηζηψλεη κφληκε εγθαηάζηαζε αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα πξνο ηελ έδξα ηεο ή ζε άιιε κφληκε εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ αιινδαπή. 12. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ θαη θαηά ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ ή εθπηψζεσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (λ. 3299/2004, λ. 2601/1998, λ. 1262/1982, θιπ.), ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Δηδηθφηεξα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη, φηη ηα πην πάλσ απνζεκαηηθά φηαλ δηαλέκνληαη, ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ή ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαηά πεξίπησζε θαη πεξαηηέξσ, ζην ηέινο ηεο ρξήζεο πξνζηίζεληαη, κε βάζε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζρεκαηίζζεθαλ, ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία δηαλεκήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζνχλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. ε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ησλ πην πάλσ απνζεκαηηθψλ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ εηδηθψλ λφκσλ λ. 1473/1984 (άξζξν 13) ή λ. 1892/1990 (άξζξν 101) γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηνπο (π.ρ. ηζφπνζε αχμεζε θεθαιαίνπ, θιπ.), ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ θαη φρη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 54 θαη 55 ηνπ Κ.Φ.Δ. Πεξαηηέξσ, ηα πην πάλσ απνζεκαηηθά ππάγνληαη ζε θνξνινγία κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, πξνζηηζέκελα ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία θεθαιαηνπνηήζεθαλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε. Όζα απνζεκαηηθά αλαπηπμηαθψλ λφκσλ έρνπλ ήδε θεθαιαηνπνηεζεί ή δηαλεκεζεί κέζα ζην έηνο 2011 πξηλ απφ ηε ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ θαη ζηα νπνία δελ

12 παξαθξαηήζεθε θφξνο ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φπσο ν θφξνο απηφο ζα απνδνζεί κέρξη ηηο 29 Ινπιίνπ 2011, ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 13. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 αλαξηζκνχληαη νη πεξηπηψζεηο ηα', ηβ', η γ' θαη ηδ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζε ηβ', ηγ', ηδ' θαη ηε', αληίζηνηρα θαη πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε ηα' κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνπλ εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο απφ εηαηξίεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2578/1998. Η απαιιαγή απηή παξέρεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ηα ελ ιφγσ θέξδε εκθαλίδνληαη ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ. εκεηψλεηαη φηη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ απνζεκαηηθνχ θαηαρσξείηαη ην θαζαξφ πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηελ αιινδαπή, δειαδή κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζε απηή. Σν πην πάλσ απνζεκαηηθφ, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ην (ελ φισ ή ελ κέξεη) ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 25%, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ή ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαηά πεξίπησζε, κε εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Απφ ηνλ παξαθξαηεζέληα θφξν 25% δελ ζπκςεθίδεηαη θφξνο πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε ζηελ αιινδαπή, σο κε πξνβιεπφκελνο ν ζπκςεθηζκφο απηφο απφ ην λφκν. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14, γηα κεξίζκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3943/2011 ( ) θαη κεηά. 14. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 15 ηξνπνπνηείηαη ε πεξ. α' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Δ., ζρεηηθά κε ην ρξφλν θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ ζπκκεηνρή ζε εκεδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη σο ρξφλνο θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ ν ρξφλνο έγθξηζεο ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, θαη' αλαινγία ησλ φζσλ ηζρχνπλ ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ελψ κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο σο ρξφλνο θηήζεο ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ είρε νξηζζεί ε εκεξνκελία πνπ εγθξίζεθε ν ηζνινγηζκφο ηεο Δ.Π.Δ. απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, αλεμάξηεηα αλ πξνθχπηνπλ θέξδε γηα δηαλνκή ή φρη. 15. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 πξνζηίζεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Δ. λέα πεξίπησζε δ', ζρεηηθά κε ην ρξφλν θηήζεο ησλ θεξδψλ απφ ζπκκεηνρή ζε αιινδαπή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθή εηαηξία. Δηδηθφηεξα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη σο ρξφλνο θηήζεο γηα ηα θέξδε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αιινδαπή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζεσξείηαη ν ρξφλνο είζπξαμεο απηψλ, αλεμάξηεηα αλ ηα θέξδε απηά εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα ή παξακέλνπλ ζηελ αιινδαπή. Όηαλ ηα θέξδε πξνέξρνληαη απφ αιινδαπή πξνζσπηθή εηαηξεία, ρξφλνο θηήζεο ηνπο είλαη, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, ν ρξφλνο ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 16. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 αληηθαηαζηάζεθε ε πεξ. β' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κ.Φ.Δ., ψζηε σο εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 (Α.Δ., Δ.Π.Δ., θιπ.) λα ζεσξείηαη θαη ην εηζφδεκα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ (εηζφδεκα απφ ζπκκεηνρή ζε πξνζσπηθέο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, θιπ.).

13 17. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 18 αληηθαηαζηάζεθε ην φγδνν εδάθην ηεο πεξ. α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Κ.Φ.Δ., ψζηε λα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ πεξ. δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θνηλνπνηνχκελνχ λφκνπ. Γειαδή, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ απφ αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, πέξαλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ην άξζξν 99 ηνπ Κ.Φ.Δ., ελεξγείηαη θαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 18. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 αληηθαηαζηάζεθε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ., ψζηε λα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ πεξ. δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο ηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. Γειαδή, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ Α.Δ., Δ.Π.Δ. θαη ζπλεηαηξηζκψλ, πέξαλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Κ.Φ.Δ., ελεξγείηαη θαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ηεο πεξ. δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, θαηά πεξίπησζε. Αθξηβέο Αληίγξαθν Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΔΛΑ

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε.

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.:ΓΔΑΦ Β 1095069 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτςσιακήρ Επγασίαρ

Θέμα Πτςσιακήρ Επγασίαρ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Θέμα Πτςσιακήρ Επγασίαρ Η σημασία τηρ μεπισματικήρ πολιτικήρ στην αποτίμηση τηρ αξίαρ τυν επισειπήσευν. Μελέτη πεπίπτυσηρ τηρ ελληνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ Δ Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΠΟΛ. 1127 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΞΑΟΣΑΟΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΔΘΛΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ 24. 2.5. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ 24. 2.5. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ 2007 Ì ÁÚÏ Ó2007 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο 6 1.2. Μεηξηθή.. 7 1.3. Θπγαηξηθή.. 8 1.4. Έλλνηα νκίινπ εηαηξεηψλ 8 1.5. Σχπνη νκίισλ εηαηξεηψλ. 9 1.6. πγγελ ήο επηρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνζηέζεθε ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ, εδάθην κε βάζε ην νπνίν, νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξόζσπα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών. Θεσσαλονίκη 15-2-2012 Αριθμ.πρωτ.159 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα