. Ασκήσεις για εξάσκηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". Ασκήσεις για εξάσκηση"

Transcript

1 . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα. Αν Β = 5, να βρείτε το µήκος του τµήµατος ΕΓ Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι BΓ= 4. Η διάµεσος ΑΜ, προεκτεινόµενη, τέµνει τον περιγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου στο σηµείο Ε. Να υπολογίσετε το γινόµενο AM ME Φέρνουµε µια χορδή ΑΒ ενός κύκλου µε κέντρο Ο και το απόστηµα ΟΜ αυτής. Μια άλλη χορδή Γ του κύκλου διέρχεται από το Μ. Να αποδειχθεί ότι: ΑΒ = 4ΜΓ Μ 1.79 Στο διπλανό σχήµα να υπολογίσετε το µήκος του ευθυγράµµου τµήµατος Σ = x Στο διπλανό σχήµα να υπολογίσετε το µήκος της χορδής E= x ίνεται κύκλος (Κ,6) και σηµείο Α, ώστε ΑΚ 14 φέρουµε τέµνουσα ΑΒΓ που τέµνει τον κύκλο κατά χορδή ΒΓ 6 = cm. Αν από το σηµείο Α = cm, να υπολογίσετε το ΑΒ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 73

2 1.8 Να αποδείξετε ότι η προέκταση της κοινής χορδής δύο τεµνόµενων κύκλων διχοτοµεί κάθε κοινό εξωτερικό εφαπτόµενο τµήµα τους Στο διπλανό σχήµα να αποδειχθεί ότι ΣA= Σ Θεωρούµε κύκλο (Ο,R) και τις χορδές του ΑΒ, Γ που τέµνονται στο Ρ. Αν ισχύει ΡΑ Ρ ότι =, να αποδείξετε ότι οι χορδές ΑΒ, Γ είναι ίσες. ΡΒ ΡΓ 1.85 Στο διπλανό σχήµα είναι ΑΒ= 0, Γ = 19, ΑΟ= 6 και ΓΟ= 7. Να αποδειχθεί ότι ο κύκλος που διέρχεται από τα ση- µεία Α, Β και Γ διέρχεται επίσης από το σηµείο Στο διπλανό σχήµα είναι ΟΑ= ΟΕ. Να αποδειχθεί ότι: ΑΒ= 3ΒΟ ύο χορδές ΑΒ και Γ ενός κύκλου τέµνονται σε µέρη ανάλογα. Να αποδειχθεί ότι οι χορδές αυτές είναι ίσες Να αποδειχθεί ότι στο διπλανό σχήµα τα σηµεία, Ε, Ζ και Η είναι οµοκυκλικά (ανήκουν στον ίδιο κύκλο). 74

3 1.89 Ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ= ΑΓ) είναι εγγεγραµµένο σε κύκλο (Ο,R). Η ευθεία του ύψους Α τέµνει τον κύκλο στο σηµείο Ε. Αν ΑΒ= ΑΓ= 10 και ΒΓ= 1, να βρείτε: α) το µήκος του τµήµατος Ε, β) την ακτίνα R του περιγεγραµµένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ Στο διπλανό σχήµα είναι ΣΑ= 77, Σ = 33 και ΑΒ= 74. Να υπολογίσετε: α) το τµήµα ΣΓ, β) τη γωνία ˆΣ ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε β + γ = α. Η διάµεσος ΑΜ τέµνει τον περιγεγραµ- µένο κύκλο του τριγώνου στο σηµείο. Να αποδειχθεί ότι: α 3 α 3 α) ΑΜ=, β) Μ = Τα ύψη Α, ΒΕ και ΓΖ ενός τριγώνου ΑΒΓ τέµνονται στο σηµείο Η. Η προέκταση του Α τέµνει τον περιγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου στο σηµείο Η. Να αποδειχθεί ότι: α) HA H = ΗΒ ΗΕ= ΗΓ ΗΖ, β) ΑΖ ΑΒ= ΑΓ ΑΕ, γ) ΑΕ ΑΓ= ΑΗ Α, δ) Η = Η, ε) Β Γ= Η Α Στο διπλανό σχήµα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές µε ΑΒ= ΑΓ. Η Β είναι διχοτόµος της γωνίας ˆΒ. Να αποδειχθεί ότι: α) Α ΒΓ= Γ ΒΑ, β) Α = ΓΕ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 75

4 1.94 Έστω ΑΒ µια διάµετρος και ΑΓ µια χορδή ενός κύκλου. Στην προέκταση της ΑΓ προς το Γ παίρνουµε σηµείο τέτοιο, ώστε Α = ΑΒ. Αν το Ε είναι εφαπτόµενο τµήµα, να αποδειχθεί ότι: =, β) τα τµήµατα Β και Ε είναι ασύµµετρα. α) Β Ε R 1.95 ύο κύκλοι (Κ,R) και Λ, εφάπτονται εσωτερικά στο σηµείο Α. Από ένα ση- µείο Μ του µικρού κύκλου φέρνουµε µια χορδή Γ του µεγάλου. Να αποδειχθεί ότι: MΓ Μ = ΜΑ 1.96 Με τη βοήθεια του διπλανού σχήµατος να αποδειχθεί ότι τα σηµεία Γ,, Ε και Ζ είναι οµοκυκλικά ίνεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ο (Αˆ = 90 ) και ο περιγεγραµµένος του κύκλος (Ο, R). Μια µεταβλητή ευθεία (ε) διέρχεται από το Γ και τέµνει το ύψος Α στο σηµείο Μ και τον κύκλο στο σηµείο Η. Να αποδειχθεί ότι ΓΜ ΓΗ= ΓΑ Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ ο κύκλος, που διέρχεται από το Α και τα µέσα Μ, Ν των ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, εφάπτεται της ΒΓ στο, να αποδείξετε ότι: A = Β Γ 1.99 ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και ο περιγεγραµµένος του κύκλος (O,R). Αν η διχοτόµος Α τέµνει τον κύκλο στο σηµείο Ε και ισχύει Α = Β Γ να αποδειχθεί ότι: α) Α = Ε, β) τα τρίγωνα ΑΕΓ και ΕΓ είναι όµοια, =. γ) ΑΕ ΕΓ 76

5 1.100 Ένα τετράπλευρο ΑΒΓ είναι εγγεγραµµένο σε κύκλο. Μια ευθεία παράλληλη προς την πλευρά Γ τέµνει τις Β και ΑΓ στα σηµεία Ε και Ζ αντίστοιχα. Να α- ποδειχθεί ότι τα σηµεία Α, Β, Ε, Ζ είναι οµοκυκλικά Από ένα εξωτερικό σηµείο Σ ενός κύκλου φέρνουµε την τέµνουσα ΣΒΑ και το εφαπτόµενο τµήµα ΣΓ. Αν η διχοτόµος της γωνίας ˆΣ τέµνει την ΑΓ στο σηµείο, Α ΣΓ να αποδειχθεί ότι =. Γ ΣΒ 1.10 ίνεται κύκλος (Ο,R) και ένα σηµείο του Α. Έστω Β σηµείο της εφαπτοµένης (ε) του κύκλου στο σηµείο Α. Η παράλληλη από το σηµείο Β προς την ακτίνα ΟΑ τέ- µνει τον κύκλο πρώτα στο Γ και µετά στο. Να αποδειχθεί ότι: ΑΓ = ΒΓ + ΒΓ Γ ίνεται η διάµετρος ΑΒ ενός κύκλου (O,R) και ένα τυχαίο σηµείο Ε της ΟΑ. Μια ο ο χορδή Γ διέρχεται από το Ε και σχηµατίζει µε την ΑΒ γωνία 45 ( ΕΒ ˆ = 45 ). Αν Ζ είναι το µέσο της Γ, να αποδειχθεί ότι: ΕΑ ΕΒ+ ΟΖ = R Ένα τετράγωνο ΑΒΓ πλευράς α είναι εγγεγραµµένο σε κύκλο (Ο,R). Αν Ε είναι το µέσο της Α και η ΒΕ προεκτεινόµενη τέµνει τον κύκλο στο Ζ, να α- ποδείξετε ότι: α 5 α) ΒΕ=, β) ΒΕ= 5ΕΖ Από σηµείο Α εκτός κύκλου (Ο,R) φέρουµε τέµνουσα ΑΒΓ και εφαπτόµενο τµήµα Α. Αν η διχοτόµος της γωνίας ˆΑ τέµνει τις Β, Γ στα Ε και Ζ α- ντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: ΕΒ ΖΓ= Ε Ζ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 77

6 1.106 Αν η διάµεσος ΑΜ τριγώνου ΑΒΓ τέµνει τον περιγεγραµµένο κύκλο στο Ε, να αποδείξετε ότι: ΒΓ α) ΑΜ ΜΕ=, β) ΑΒ + ΑΓ = ΑΜ ΑΕ ίνεται κύκλος (Ο,R) και ευθεία (ε) που δεν τέµνει τον κύκλο. Από µεταβλητό σηµείο Μ της (ε) φέρουµε τα εφαπτόµενα τµήµατα ΜΑ, ΜΒ. Να αποδειχθεί ότι η ευθεία ΑΒ διέρχεται από σταθερό σηµείο ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ο (Aˆ = 90 ), εγγεγραµµένο σε κύκλο (Ο,R) και το ύψος του Α. Αν µεταβλητή ευθεία που διέρχεται από το Γ τέµνει το ύψος Α στο Μ και τον κύκλο στο Η, να αποδείξετε ότι: α) ΓΜ ΓΗ= ΓΑ, β) ο περιγεγραµµένος κύκλος του AMH εφάπτεται µε την ΑΓ Αν η διχοτόµος Α, τριγώνου ΑΒΓ, τέµνει τον περιγεγραµµένο κύκλο στο Ε και είναι Α = Β Γ, να αποδείξετε ότι ΑΕ = ΕΓ Από ένα εξωτερικό σηµείο Σ ενός κύκλου φέρνουµε τα εφαπτόµενα τµήµατα ΣΑ και ΣΒ. Η παράλληλη από το Α προς τη ΣΒ τέµνει τον κύκλο στο Γ. Έστω το σηµείο, στο οποίο η ΣΓ τέµνει τον κύκλο. Αν η Α τέµνει τη ΣΒ στο σηµείο Ε, να αποδειχθεί ότι: α) τα τρίγωνα ΣΕ και ΑΣΕ είναι όµοια, β) EΣ= EB Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ η διάµεσος ΑΜ τέµνει τον περιγεγραµµένο κύκλο στο ση- µείο. Αν Θ είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ και α = β + γ, τότε: α) να υπολογίσετε, συναρτήσει της πλευράς α, τα τµήµατα ΜΘ και Μ, β) να αποδειχθεί ότι το τετράπλευρο ΒΘΓ είναι παραλληλόγραµµο. 78

7 1.11 ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και το ύψος του Α. Αν ΑΒ ΒΓ ΑΓ αποδειχθεί ότι ΒΑ ΑΓ. = και Γ = ΑΒ, να Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ, να αποδειχθεί ότι ισχύει η σχέση: α + β β + γ γ + α + + 1R µ µ µ γ α β όπου R είναι η ακτίνα του περιγεγραµµένου κύκλου ίνεται ρόµβος ΑΒΓ. Μια ευθεία που διέρχεται από την κορυφή Α τέµνει τη διαγώνιο Β στο σηµείο Ε, την πλευρά ΒΓ στο σηµείο Ζ και την προέκταση της Γ στο σηµείο Η. Να αποδειχθεί ότι: α) τα τρίγωνα ΕΓΖ και ΕΓΗ είναι όµοια, β) EΓ = ΕΖ ΕΗ, γ) ο κύκλος που διέρχεται από τα σηµεία Γ, Ζ και Η εφάπτεται στην ευθεία ΕΓ ίνονται δύο χορδές ΑΒ και Γ ενός κύκλου C που τέµνονται στο Σ, ώστε ΣΑ< ΣΒ. Έστω Ε το συµµετρικό του Α ως προς το Σ. Ο περιγεγραµµένος κύκλος του τριγώνου ΕΒ τέµνει τη Γ στο Ζ. Να αποδειχθεί ότι: ΣΓ= ΣΖ Ένας κύκλος που είναι εγγεγραµµένος σε τετράγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ= 10, εφάπτεται µε την πλευρά ΑΒ στο σηµείο Μ. Οι Μ, ΜΓ τέµνουν τον κύκλο αυτό στα Ε και Ζ. Να υπολογίσετε το µήκος x του ΕΖ ίνεται κύκλος (Ο,R) και µια διάµετρός του ΑΒ. Στην προέκταση της διαµέτρου ΑΒ προς το µέρος του Β παίρνουµε τυχαίο σηµείο Γ και φέρνουµε την εφαπτο- µένη Γ. Η κάθετη πάνω στην ΑΓ, στο σηµείο Γ, τέµνει την προέκταση της Α στο σηµείο Ε. Να αποδειχθεί ότι: ΓΑ = Γ + Α ΑΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 79

8 1.118 ίνεται κύκλος (Ο,R) και τα εφαπτόµενα τµήµατα ΜΑ και ΜΒ. Φέρνουµε την ΟΓ ε, όπου (ε) µια τυχαία ευθεία που διέρχεται από το Μ και δεν τέµνει τον κύκλο. Να αποδειχθεί ότι: α) τα σηµεία Μ, Α, Ο, Β και Γ είναι οµοκυκλικά, β) ΟΝ ΟΓ= R, όπου Ν το κοινό σηµείο των ΟΓ, ΑΒ Στην προέκταση της διαµέτρου ΑΒ, προς το σηµείο Β, ενός κύκλου µε κέντρο Ο παίρνουµε ένα σηµείο. Από το φέρνουµε την εφαπτοµένη Γ του κύκλου. Αν A = Γ, να αποδείξετε ότι: ΑΒ= 3Β 1.10 ίνεται κύκλος (Ο,R), µια διάµετρος ΑΒ και ένα σηµείο του Γ. Έστω Γ ΑΒ. Ο κύκλος (Γ,Γ ) τέµνει τον κύκλο (Ο,R) στα σηµεία Μ και Ν. Να αποδειχθεί ότι το ευθύγραµµο τµήµα ΜΝ διχοτοµεί το τµήµα Γ Ένα σκαληνό οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι εγγεγραµµένο σε κύκλο (Ο,R). Οι εφαπτοµένες του κύκλου στα σηµεία Β και Γ τέµνονται στο. Αν η ευθεία Α τέµνει τον κύκλο στο Ε και Μ είναι το µέσο του ΒΓ, να αποδειχθεί ότι τα σηµεία Α, Ο, Μ, Ε είναι οµοκυκλικά. 1.1 ύο χορδές ΑΓ και Β ενός ηµικυκλίου ΑΟΒ µε κέντρο Ο, τέµνονται στο σηµείο Ε. Να αποδείξετε ότι: ΑΒ = ΑΕ ΑΓ+ ΒΕ Β 1.13 ίνεται κύκλος ακτίνας R= 10 και µια χορδή ΑΒ. Προς το εξωτερικό του κύκλου κατασκευάζουµε τετράγωνο ΑΒΓ και από την κορυφή φέρνουµε την εφαπτοµένη Ε. Αν E = Α, να βρείτε την πλευρά του τετραγώνου Έστω τυχαίο σηµείο της πλευράς ΒΓ ενός ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ. Οι περιγεγραµµένοι κύκλοι των τριγώνων Α Β και Α Γ τέµνουν τις πλευρές ΑΓ και ΑΒ στα σηµεία Ε και Ζ αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι: BΓ= ΒΖ+ ΖΕ 80

9 1.15 Η διάµεσος ΒΜ ενός τριγώνου ΑΒΓ τέµνει τον περιγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου στο σηµείο Ε. Να αποδείξετε ότι: ΒΑ + ΒΓ + ΕΑ + ΕΓ = ΒΕ 1.16 ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, µε β + γ = α. Αν η διάµεσος ΑΜ τέµνει τον περιγεγραµµένο κύκλο στο, να αποδείξετε ότι α 3 Μ = Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι µ γ = β. Αν Μ είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ, να αποδείξετε ότι ο περιγεγραµµένος κύκλος του τριγώνου ΑΒΜ εφάπτεται της ΒΓ στο Β ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, µε µ β µ γ. Να αποδείξετε ότι: α) β + γ = 5α, β) αν Α ύψος και Η το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ, τότε ΑΗ Α = α Στο διπλανό σχήµα, το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές, µε ΑΒ= ΑΓ= 6. Αν Α = 4 και ΓΕ= 3, να αποδείξετε ότι: α) ο περιγεγραµµένος κύκλος του τριγώνου ΒΕ εφάπτεται της ΑΒ, β) η ΒΓ είναι διχοτόµος της γωνίας ˆ ΒΕ Ένα τρίγωνο ΑΒΓ, µε α= 3, β= και γ= 4 είναι εγγεγραµµένο σε κύκλο. Στο Α φέρνουµε την εφαπτοµένη του κύκλου που τέµνει την προέκταση της ΒΓ στο. α) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ. β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒ και ΑΓ είναι όµοια. γ) Να εκφράσετε το µήκος του Α ως συνάρτηση του µήκους x του Γ. δ) Να υπολογίσετε τα τµήµατα Γ και Α. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 81

10 Ασκήσεις για Ολυµπιάδες Σε κανονικό πεντάγωνο ΑΒΓ Ε οι διαγώνιοι Β και ΓΕ τέµνονται στο σηµείο Ο. Να αποδείξετε ότι η ΓΒ εφάπτεται στον περιγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου ΒΟΕ ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και οι κύκλοι (Γ 1), (Γ ) µε διαµέτρους ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα. Το ύψος από το Β του ΑΒΓ, τέµνει τον (Γ ) στα σηµεία Ε και Ζ, ενώ το ύψος από το Γ του ΑΒΓ, τέµνει τον (Γ 1) στα Η και Θ. Να αποδείξετε ότι τα σηµεία Ε, Ζ, Η, Θ είναι οµοκυκλικά. (Αυστρία 005) ίνεται κύκλος µε κέντρο Ο, µια ακτίνα του ΟΑ, ένα σηµείο αυτής και µια χορδή ΒΓ κάθετη προς την ΟΑ, η οποία διέρχεται από το. Έστω Μ Ν µια τυχαία χορδή του κύκλου που διέρχεται από το σηµείο. Η εφαπτοµένη του κύκλου στο Β τέµνει την ευθεία ΟΑ στο σηµείο Ρ. Να αποδείξετε ότι η ΜΑ διχοτοµεί τη γωνία ΜΡ ˆ ίνεται κύκλος (Ο,R), µια ακτίνα του ΟΑ, το µέσο Σ της ΟΑ και µια χορδή ΒΓ η οποία διέρχεται από το Σ. Οι εφαπτοµένες του κύκλου στα Β και Γ τέ- µνονται στο. Αν Ε είναι η προβολή του πάνω στην ευθεία ΟΑ, να αποδείξετε ότι: α) ΑΟ= ΑΕ, β) καθώς η χορδή ΒΓ στρέφεται περί το Σ, το σηµείο κινείται σε µια σταθερή ευθεία Από σηµείο Α εκτός κύκλου φέρνουµε τις τέµνουσες ΑΒΓ και Α Ε. Η παράλληλη από το Α προς τη ΒΕ τέµνει την ευθεία Γ στο Ζ. Από το Ζ φέρνουµε την εφαπτοµένη ΖΗ προς τον κύκλο. Να αποδείξετε ότι ZA = ZH. 8

11 1.136 ίνεται ηµικύκλιο C 1 διαµέτρου ΑΒ και ένα σηµείο του τόξου ΑΒ. Φέρνουµε Γ ΑΒ. Στην ηµιευθεία Γ παίρνουµε τµήµα ΓΕ> Γ. Η ΑΕ τέµνει το C 1 στο σηµείο Ζ. Ένα ηµικύκλιο C µε διάµετρο το ΑΕ τέµνει το C 1 στο σηµείο Η και τη ΒΖ στο σηµείο Θ. Να αποδείξετε ότι A = ΑΘ. o ίνεται γωνία xoy ˆ < 90 και δύο ηµιευθείες Ox 1 και Oy 1 στο εσωτερικό της, ώστε xox ˆ ˆ 1 = yoy1 και οι γωνίες αυτές να µην έχουν κοινά εσωτερικά ση- µεία. Από ένα σηµείο Α της Ox 1 φέρνουµε AΓ Ox και A Oy. Από ένα σηµείο Β της Oy 1, φέρνουµε BE Ox και BZ Oy. Να αποδείξετε ότι: α) τα τρίγωνα ΟΓ και ΟΕΖ είναι όµοια, β) τα σηµεία Ε, Γ, Ζ, είναι κορυφές τετραπλεύρου εγγράψιµου σε κύκλο ίνεται ηµικύκλιο C διαµέτρου ΑΒ και κέντρου Ο. Έστω Γ τυχαίο σηµείο του ηµικυκλίου, διάφορο των Α, Β, και Μ το µέσο του τόξου ΑΓ. Η εφαπτοµένη του C στο Μ τέµνει την ευθεία ΒΓ στο. Η ευθεία Α τέµνει το C στο Ε και η ΒΕ τέµνει το Μ στο Η. Να αποδείξετε ότι ΗΜ = Η ίνεται τετράπλευρο ΑΒΓ εγγεγραµµένο σε κύκλο και το σηµείο τοµής Ε των απέναντι πλευρών ΒΑ και Γ. Η παράλληλη από το Ε προς την ΑΓ τέµνει την ευθεία Β στο σηµείο Ζ. Αν ΖΗ είναι εφαπτόµενο τµήµα από το Ζ προς τον κύκλο, να αποδείξετε ότι ΖΕ = ΖΗ ύο κύκλοι (Κ, R) και (Λ, ρ), µε R> ρ, τέµνονται στα Α και Β. Οι κοινές εφαπτοµένες Γ και ΕΖ τέµνονται στο Η. (Τα Γ και Ε είναι σηµεία του κύκλου (Κ, R)). Η ευθεία ΗΑ τέµνει τον κύκλο Κ στο Θ και η ΓΕ τέµνει την ΚΛ στο Ι. Να αποδείξετε ότι KΘΙ ˆ = ΚΑΙ ˆ ίνεται ένας κύκλος και δύο σηµεία του Α και Β όχι αντιδιαµετρικά. Οι εφαπτοµένες του κύκλου στα Α και Β τέµνονται στο Γ. Η παράλληλη από το Α προς τη ΒΓ τέµνει τον κύκλο στο. Η Γ τέµνει τον κύκλο στο Ε και η ΑΕ τέµνει τη ΒΓ στο Ζ. Να αποδείξετε ότι ΖΒ= ΖΓ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 83

12 1.14 Από ένα εξωτερικό σηµείο Α ενός κύκλου C 1 φέρνουµε τα εφαπτόµενα τµήµατα ΑΒ και ΑΓ. Έστω το συµµετρικό του Α ως προς το Β. Ένας κύκλος C που εφάπτεται της ΑΒ στο Α, διέρχεται από το Γ και τέµνει τον C 1 στο Ε. Η ΑΕ τέµνει τον C 1 στο Ζ. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΓΖ είναι εγγράψιµο. (GM) ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, το ύψος Α και τα µέσα Μ, Ν των πλευρών ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα. Οι περιγεγραµµένοι κύκλοι των τριγώνων ΜΒ, ΓΝ ξανατέµνονται στο σηµείο Ε. Να αποδείξετε ότι η ευθεία Ε διέρχεται από το µέσο του ΜΝ Εξωτερικά των πλευρών ΑΓ, ΒΓ ενός οξυγώνιου τριγώνου ΑΒΓ θεωρούµε τα ηµικύκλια C 1, C µε διαµέτρους ΑΓ, ΒΓ αντίστοιχα. Φέρνουµε τα ύψη Α, ΒΕ του τριγώνου ΑΒΓ. Αν οι ευθείες Α, ΒΕ τέµνουν τα ηµικύκλια στα ση- µεία Ν και Μ, να αποδείξετε ότι ΓΜ = ΓΝ. (Βρετανία 005) ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, τα µέσα Μ, Ν των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα και σηµείο της πλευράς ΒΓ. Αν ο περιγεγραµµένος κύκλος του τριγώνου ΑΜΝ διέρχεται από τα βαρύκεντρα Κ, Λ των τριγώνων Α Β, Α Γ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: α) Μ= Ν, β) οι περιγεγραµµένοι κύκλοι των τριγώνων Α Β, Α Γ διέρχονται αντίστοιχα από τα Λ και Κ Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ φέρνουµε το ύψος Α, Ε ΑΒ και Ζ ΑΓ. Αν Ο είναι το περίκεντρο του ΑΒΓ και Α = R, όπου R είναι η ακτίνα του περιγεγραµµένου κύκλου του ΑΒΓ, να αποδείξετε ότι τα σηµεία Ε, Ο, Ζ είναι συνευθειακά. (Βοσνία, tst 008) 84

13 1.147 Έστω Ρ, Μ, Ν τα µέσα των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ τριγώνου ΑΒΓ αντίστοιχα και Θ το βαρύκεντρο του ABΓ. Αν το τετράπλευρο ΡΘΜΒ είναι εγγράψιµο και 3 µ β = γ, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο. (5 η Ολυµπιάδα Αλβανία) ίνεται κύκλος (C) και σηµείο Α αυτού. ύο ευθείες διέρχονται από το Α και τέµνουν τον (C) στα σηµεία Β και Γ. Μια ευθεία παράλληλη προς τη ΒΓ τέ- µνει τις ηµιευθείες ΑΒ, ΑΓ στα σηµεία, Ε αντίστοιχα και εφάπτεται του (C) στο Ρ. Τα τµήµατα Γ και ΕΒ τέµνουν τον (C) στα Ζ, Η αντίστοιχα. Οι ευθείες ΑΖ, ΑΗ τέµνουν τη Ε στα Κ, Λ. Να αποδείξετε ότι η ΑΡ διχοτοµεί τη γωνία ΑΕ ˆ ίνεται κύκλος (Ο,R) και σηµείο Α στο εσωτερικό του. Μια µεταβλητή ευθεία από το Α τέµνει τον κύκλο στα Κ, Λ. Οι εφαπτοµένες του κύκλου στα Κ, Λ τέ- µνονται στο Ν. Να αποδείξετε ότι καθώς η χορδή ΚΛ µεταβάλλεται διερχόµενη από το Α, το Ν κινείται σε µια ευθεία ίνονται δύο κύκλοι (Κ,R) και (Λ,ρ) που δεν έχουν κοινά σηµεία. Έστω ΚΑ, ΛΒ εφαπτόµενα τµήµατα προς τους δύο κύκλους. Η ευθεία ΑΒ τέµνει τους κύκλους (Κ), (Λ) στα σηµεία Γ και. Να αποδείξετε ότι ΒΓ= Α ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, τα ύψη του Β, ΓΕ και το ορθόκεντρο Η του ΑΒΓ. Η ευθεία Ε τέµνει την ευθεία ΓΒ στο Κ. Αν ΗΘ ΑΚ, να αποδείξετε ότι η ευθεία ΘΗ διέρχεται από το µέσο του ΒΓ ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ. Με διάµετρο ΒΓ γράφουµε ηµικύκλιο που τέ- µνει την ΑΓ στο Ε. Το ύψος Α του τριγώνου ΑΒΓ τέµνει το ηµικύκλιο στο Κ. Στο τµήµα ΒΕ παίρνουµε σηµείο Ν, ώστε ΓΝ= ΓΚ. Να αποδείξετε ότι: α) το τµήµα ΓΝ εφάπτεται στον περιγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου Β Ν, ο β) ΑΝΓ ˆ = 90. (Κίνα 007) ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 85

14 1.153 ύο κύκλοι (C 1,ρ), (C,R), µε ρ< R, εφάπτονται εξωτερικά. Μια ευθεία (ε 1) εφάπτεται µε τον C 1 στο Α και τον C στο Β. Μια ευθεία ε // ε 1 εφάπτεται στον C 1 και τέµνει τον C στα Γ και. Μια ευθεία διέρχεται από το Β και τέ- µνει τη Γ στο Ε και τον κύκλο C στο Ζ. Να αποδείξετε ότι η ευθεία (ε 1) εφάπτεται στον περιγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου ΑΕΖ. (Ρουµανία, tst 003) ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και ένα σηµείο στην πλευρά ΒΓ τέτοιο, ώστε ο περιγεγραµµένος κύκλος του τριγώνου Α Β να περνάει από το βαρύκεντρο Λ του τριγώνου Α Γ και συγχρόνως ο περιγεγραµµένος κύκλος του τριγώνου Α Γ να περνάει από το βαρύκεντρο Κ του τριγώνου Α Β. Να αποδείξετε ότι οι διάµεσοι Μ, Ν των τριγώνων Α Β, Α Γ που άγονται από το είναι ίσες. (Κροατία 008) ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ. Ο κύκλος µε διάµετρο ΑΓ τέµνει τη Β στα Ε και Ζ. Η κάθετη προς την ΑΓ στο σηµείο Γ τέµνει τις ευθείες ΑΒ και Α στα σηµεία Κ και Λ. Να αποδειχθεί ότι τα σηµεία Ε, Ζ, Κ, Λ είναι οµοκυκλικά. (Baltic way 008) Στο διπλανό σχήµα οι δύο µικροί κύκλοι είναι τυχαίοι και εφάπτονται του ΑΒ καθώς και του τόξου ΑΒ. Να αποδείξετε ότι: α) οι ευθείες Γ, ΖΕ τέµνονται επί του κύκλου, β) τα σηµεία Γ,, Ε, Ζ είναι οµοκυκλικά ίνεται κύκλος C, µια χορδή Κ αυτού και ένα σηµείο Α στην προέκταση του Κ, ώστε ΚΑ= Κ. Η εφαπτοµένη του C στο τέµνει τις εφαπτοµένες του C που άγονται από το Α στα σηµεία Β και Γ. Αν ο C εφάπτεται µε την πλευρά ΑΓ στο Ε και η ΓΚ τέµνει τον κύκλο C ξανά στο Ζ, να αποδειχθεί ότι ΕΖ // Α. 86

15 1.158 ίνεται κύκλος (C) και µια χορδή του ΑΒ. ύο κύκλοι που εφάπτονται µεταξύ τους εξωτερικά, εφάπτονται επίσης της ΑΒ στα Γ, και του κύκλου (C) στα Ε, Ζ. Να αποδείξετε ότι τα σηµεία Γ,, Ε, Ζ είναι οµοκυκλικά ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σηµείο στην πλευρά ΒΓ. Ο κύκλος που διέρχεται από το Α και εφάπτεται της ΒΓ στο τέµνει την πλευρά ΑΒ στο Ν και την ΑΓ στο Μ. Η ΒΜ ξανατέµνει τον κύκλο στο Ρ και η ΓΝ τον ξανατέµνει στο Κ. Αν η ευθεία ΑΡ διχοτοµεί το τµήµα Β, να αποδείξετε ότι η ΑΚ διχοτοµεί το τµήµα Γ ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραµµένο σε κύκλο C. Ένας κύκλος Ω εφάπτεται της πλευράς ΒΓ στο Γ και της πλευράς ΑΒ στο σηµείο. Αν Ζ ΑΓ, να αποδειχθεί ότι ΑΕΖ ˆ = ΒΑΓ ˆ. (Crux, problem 18) ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, το ύψος Α, το µέσο Μ της ΑΒ και το µέσο Ν της ΑΓ. Οι περιγεγραµµένοι κύκλοι των τριγώνων Β Ν και Γ Μ ξανατέµνονται στο Ρ. Να αποδείξετε ότι η Ρ διέρχεται από το µέσο του τµήµατος ΜΝ. (All Russian 007) 1.16 ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ // Γ ). Ένας κύκλος που διέρχεται από τα Α, εφάπτεται της ΒΓ στο Ε. Ένας κύκλος που διέρχεται από τα Β, Γ εφάπτεται της Α στο Ζ. Να αποδειχθεί ότι: α) τα τετράπλευρα ΑΒΕΖ και Γ ΖΕ είναι εγγράψιµα, β) Ε // ΖΒ και ΓΖ // ΕΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 87

16 1.163 ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και σηµείο Κ στην πλευρά ΑΒ τέτοιο, ώστε ΒΚ= ΒΓ. Ένας κύκλος C έχει το κέντρο του Ο στην πλευρά ΑΓ και εφάπτεται της ΑΒ στο Κ. Από το Γ φέρουµε το εφαπτόµενο τµήµα ΓΕ προς τον C έτσι, ώστε το Ε να βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου. Να αποδειχθεί ότι το ύψος ΒΗ του τριγώνου ΑΒΓ διχοτοµεί το τµήµα ΓΕ ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ // Γ ). Ένας κύκλος που διέρχεται από τα Α, εφάπτεται της ΒΓ στο Ε. Ένας άλλος κύκλος που διέρχεται από τα Β, Γ εφάπτεται της Α στο Ζ. Να αποδείξετε ότι η κοινή χορδή ΚΛ των δύο αυτών κύκλων διχοτοµεί το τµήµα ΕΖ ύο κύκλοι τέµνονται στα σηµεία Α και Β, ενώ µια ευθεία που διέρχεται από το Α τους τέµνει στα Γ και. Έστω Ε, Ζ δύο σηµεία των δύο κύκλων. Αν η ΕΑ τέµνει τη ΓΒ στο Ν, η ΖΑ τέµνει την Β στο Μ, Ο είναι το περίκεντρο του τριγώνου ΒΓ και τα σηµεία Μ, Ε, Ζ, Ν είναι οµοκυκλικά, να αποδείξετε ότι: ΟΑ ΜΝ Ένα τετράπλευρο ΑΒΓ είναι εγγεγραµµένο σε κύκλο. Οι ευθείες ΓΒ, Α τέ- µνονται στο Ρ και οι ΒΑ, Γ τέµνονται στο Σ. Σχηµατίζουµε το παραλληλόγραµµο ΑΒΓΕ. Αν η ευθεία ΓΕ τέµνει την ευθεία ΡΣ στο Ζ, να αποδείξετε ότι τα σηµεία Ζ, Σ,, Ε είναι οµοκυκλικά. (Ρουµανία 008) Ένα τετράπλευρο ABCD είναι εγγεγραµµένο σε κύκλο. Οι ευθείες AD, BC τέµνονται στο Ρ και οι DC, AB τέµνονται στο Q. Σχηµατίζουµε το παραλληλό- 88

17 γραµµο ABCE. Η CE τέµνει την PQ στο F. Να αποδείξετε ότι τα σηµεία D, E, F, Q είναι οµοκυκλικά ίνεται κύκλος C, µια διάµετρος ΑΒ και µια χορδή Γ ΑΒ, µε ΓΑΒ ˆ < ΓΒΑ ˆ. Η εφαπτοµένη του C στο Γ τέµνει την ΑΒ στο Ε. Αν ΓΚ Α, Μ είναι το µέσο του ΓΚ και η ΑΜ τέµνει τον C στο Σ, να αποδείξετε ότι η ΑΒ εφάπτεται στον περιγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου ΓΣΕ. ο = και ˆΒ = 90. Αν ΒΗ ΑΓ και Ο είναι το περίκεντρο του τριγώνου ΑΓ, να αποδείξετε ότι ΟΑ Η Σε ένα τετράπλευρο ΑΒΓ είναι ΑΒ Α Οι διαγώνιες ΑΓ και Β ενός τετραπλεύρου ΑΒΓ τέµνονται στο σηµείο Μ. Η διχοτόµος της γωνίας ΑΓ ˆ τέµνει την ευθεία ΒΑ στο σηµείο Κ. Αν: να αποδείξετε ότι ΜΑ ΜΓ+ ΜΑ Γ = ΜΒ Μ ΒΚΓ ˆ = Γ Β ˆ ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, τα ύψη του Α, ΒΕ, ΓΖ και η διάµεσος ΑΜ. Ο περιγεγραµµένος κύκλος του τριγώνου ΑΕΖ τέµνει την ΑΜ ξανά στο Θ. Η ΑΜ τέµνει τη ΓΖ στο Κ και η Α τέµνει τη ΒΘ στο Ν. Να αποδείξετε ότι ΚΝ // ΒΓ ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε έγκεντρο Ι. Η ευθεία ΑΙ τέµνει τη ΒΓ στο και τον περιγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου ΑΒΓ στο Ε. Έστω Μ το µέσο του τόξου ΑΒΕ. Αν η ΜΙ τέµνει τον κύκλο (Α, Β, Γ) στο Ρ, η Ρ τέµνει τον (Α, Β, Γ) στο Ζ και η ευθεία ΜΖ τέµνει την Α στο Ν, να αποδείξετε ότι: α) τα σηµεία Β, Ι, Γ, Ν είναι οµοκυκλικά, β) το Ν είναι το παράκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ που αντιστοιχεί στην πλευρά ΒΓ Σε ένα εγγράψιµο τετράπλευρο ΑΒΓ είναι ΒΓ= Γ. Οι διαγώνιες ΑΓ και Β τέµνονται στο Ε. Αν Κ, Λ, Μ, Ν είναι τα έγκεντρα των τριγώνων ΑΒΕ, Α Ε, ΑΒΓ, Α Γ αντίστοιχα και τα σηµεία Κ, Λ, Μ, Ν είναι οµοκυκλικά, να αποδείξετε ότι ΑΒ= Α. (Hong Kong 005, tst) ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 89

18 1.174 ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, τα ύψη Β και ΓΕ, καθώς και τα ηµικύκλια C 1, C µε διαµέτρους ΑΒ, ΑΓ που ξανατέµνονται στο εσωτερικό της γωνίας Â. Αν τα τµήµατα Β, ΓΕ τέµνουν τα ηµικύκλια C, C 1 στα σηµεία Ζ και Η, να α- ποδείξετε ότι AZ= AH ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, το ορθόκεντρο Η και οι περιγεγραµµένοι κύκλοι των τριγώνων ΑΗΒ, ΑΗΓ που τέµνουν την ευθεία ΒΓ στα σηµεία Ε και Ζ. Να αποδείξετε ότι ΒΕ = ΓΖ ύο κύκλοι C 1 και C τέµνονται στα σηµεία Μ και Ν. Έστω ΑΒ η κοινή εφαπτοµένη των C 1, C που βρίσκονται πιο κοντά στο Μ (το Α ανήκει στον C 1). Η παράλληλη από το Μ προς την ΑΒ τέµνει τους C 1, C στα Γ, αντίστοιχα. Οι ευθείες ΓΑ, Β τέµνονται στο Ε, ενώ οι ΑΝ, ΒΝ τέµνουν τη Γ στα Ρ και Σ. Να αποδείξετε ότι EP= ΕΣ. (ΙΜΟ 000) ύο άνισοι κύκλοι µε κέντρα Κ, Λ τέµνονται στα σηµεία Α και Β. Μια κοινή εφαπτοµένη Γ των δύο κύκλων (το Γ στον (Κ) και το στον (Λ)) τέµνει τη διακεντρική ευθεία ΚΛ στο Σ. Αν Μ, Ν είναι οι προβολές των Γ, αντίστοιχα πάνω στην ΚΣ, να αποδειχθεί ότι ΚΑΜ ˆ = ΛΑΝ ˆ. (ΙΜΟ 1983) Έστω Ι το έγκεντρο ενός τριγώνου ΑΒΓ. Μια ευθεία που διέρχεται από το Ι τέµνει τον εγγεγραµµένο κύκλο στα σηµεία, Ε και τον περιγεγραµµένο κύκλο του ΑΒΓ στα Ζ, Θ ώστε το να είναι ανάµεσα στα Ι και Ζ. Να αποδειχθεί ότι: Ζ ΕΘ ρ όπου ρ είναι η ακτίνα του εγγεγραµένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ. ( η ΒΜΟ 1986) ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Έστω C 1 ο κύκλος που διέρχεται από τα Α, Β και εφάπτεται µε την ΑΓ στο Α και C ο κύκλος που διέρχεται από τα Α, Γ και εφάπτεται µε την ΑΒ στο Α. Οι κύκλοι C 1, C τέµνονται στο Ζ. Αν Μ είναι το µέσο του ΒΓ, να αποδειχθεί ότι BAZ ˆ = MAΓ ˆ. 90

19 1.180 ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ορθόκεντρο Η και περίκεντρο Ο. Στις πλευρές ΑΒ, ΑΓ παίρνουµε αντίστοιχα τα σηµεία Μ, Ν ώστε το ΑΜΗΝ να είναι παραλληλόγραµµο. Να αποδειχθεί ότι ΟΜ= ΟΝ. ο Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ φέρνουµε τη διχοτόµο Α. Αν Α Β 45 Α = Β Γ, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ. ˆ = και ισχύει ότι 1.18 ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και το ορθόκεντρο Η. Αν Ρ είναι η προβολή του Η πάνω στη διάµεσο ΑΜ του ΑΒΓ, να αποδείξετε ότι το Ρ βρίσκεται στον περιγεγραµµένο κύκλο του τριγώνου ΗΒΓ ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και το ορθόκεντρο Η. Ο κύκλος µε κέντρο Κ το µέσο του ΑΒ που διέρχεται από το Η τέµνει την ΑΒ στα Ε και Ζ. Ο κύκλος που διέρχεται από το µέσο Λ του ΑΓ και διέρχεται από το Η τέµνει την ΑΓ στα σηµεία Θ και Ι, ενώ ο κύκλος µε κέντρο το µέσο της ΒΓ που διέρχεται από το Η την τέµνει στα Μ και Ν. Να αποδειχθεί ότι τα σηµεία Ε, Ζ, Θ, Ι, Μ, Ν είναι οµοκυκλικά. (ΙΜΟ 008) ύο χορδές ΑΒ και Γ ενός κύκλου (Ο) τέµνονται στο σηµείο Ρ. Οι εφαπτοµένες του κύκλου στα Α, Β τέµνονται στο Ε, ενώ οι εφαπτοµένες στα σηµεία Γ, τέ- µνονται στο Ζ. Να αποδειχθεί ότι ΟΡ ΕΖ. (Singapore Olympiad) ύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΡΣΤ είναι τοποθετηµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε το Ρ να είναι µέσο του ΒΓ, το Α να είναι µέσο του ΤΣ, η ΤΣ να διχοτοµεί τη γωνία ΒΑΓ και η ΒΓ να διχοτοµεί τη γωνία ΤΡΣ. Να αποδειχθεί ότι: α) τα σηµεία Τ, Β, Γ, Σ είναι οµοκυκλικά, β) ΑΒ+ ΑΓ= ΡΤ+ ΡΣ. (Ιαπωνία 001) ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 91

20 1.186 ίνεται κύκλος C και δύο σηµεία του Α, Β. Οι εφαπτοµένες του C στα Α, Β τέ- µνονται στο Ρ. Έστω Γ, δύο σηµεία του κύκλου ώστε Β ΓΑ και τα Ρ,, Γ να είναι συνευθειακά. Η Β τέµνει την ΓΑ στο Ζ. Αν οι ΑΒ, ΡΓ τέµνονται στο Θ και η µεσοκάθετος της PΘ τέµνει τη Β στο Η, να αποδείξετε ότι τα σηµεία Ρ, Η, Θ, Ζ είναι οµοκυκλικά. (Ιαπωνία 005) Ένας κύκλος k 1 βρίσκεται στο εσωτερικό του κύκλου k. Το σηµείο Ρ βρίσκεται στο εσωτερικό του κύκλου k 1 και το σηµείο Q βρίσκεται στο εξωτερικό του κύκλου k. Φέρουµε µια µεταβλητή ευθεία e από το Ρ που δεν περνάει από το Q. Έστω ότι η e τέµνει τον k 1 στα Α και Β. Ο περιγεγραµµένος κύκλος του τριγώνου ABQ τέµνει τον k στα C και D. Να αποδείξετε ότι όλα τα τµήµατα CD που προκύπτουν µε αυτόν τον τρόπο, καθώς η ευθεία e µεταβάλλεται δηλαδή γύρω από το Ρ, διέρχονται από το ίδιο σηµείο. (Kömal competition 003) 9

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ( ΠΛΑΤΥ ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 005-006 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΤΑΞΗ : Γ ΧΡΟΝΟΣ : ώρες ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 74 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 74 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 Tel. 6165-617784 - Fax: 64105 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 1. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ 1 4-5 ΣΥΜΜΤΡΙ ΩΣ ΠΡΣ ΣΗΜΙ ΚΝΤΡ ΣΥΜΜΤΡΙΣ ΘΩΡΙ Το συµµετρικό σηµείου ως προς κέντρο σηµείο νοµάζουµε συµµετρικό του ως προς κέντρο το σηµείο µε το οποίο συµπίπτει το περιστρεφόµενο περί το κατά γωνία 180

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Για να κάνουμε Γεωμετρία χρειαζόμαστε εργαλεία κατασκευής, εργαλεία μετρήσεων και εργαλεία μετασχηματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 06 12 2014)

(Έκδοση: 06 12 2014) (Έκδοση: 06 04) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr η έκδοση: 06 04 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Ορισμός κανονικού πολυγώνου) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές

Διαβάστε περισσότερα