Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος"

Transcript

1 Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ επηζηεκνληθήο κεζόδνπ (π.ρ. κνληεινπνίεζε) δίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα είλαη ηθαλά λα θαηαζθεπάδνπλ λνεηηθά κνληέια γηα ηα θπζηθά θαηλόκελα, όπσο ν θύθινο ηνπ λεξνύ, πνπ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θαηλόκελν γηα ηελ ύπαξμε δσήο ζηνλ πιαλήηε. Σην εξεπλεηηθό θνκκάηη ηεο εξγαζίαο καο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνύλ νη αξρηθέο απόςεηο παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηα θαηλόκελα ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ θαη λα θαλεί εάλ κεηά από κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, ηα παηδηά θαηαλννύλ ηα θαηλόκελα απηά θαη κπνξνύλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνλ πδξνινγηθό θύθιν κνληεινπνηώληαο ηνλ. Τν εξεπλεηηθό εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην δηδαθηηθό πείξακα, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε από πέληε δηδαθηηθά επεηζόδηα, ελώ σο δηδαθηηθή αθόξκεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθήγεζε. Σπκκεηείραλ 22 παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα νπνία θνηηνύζαλ ζε δύν ηκήκαηα λεπηαγσγείνπ, θιαζηθό θαη νινήκεξν. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε όηη ηα παηδηά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία γλσξίδνπλ ιίγα πξάγκαηα γηα ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο θαη πνιύ ιίγα γηα ην θαηλόκελν ηεο ζπκπύθλσζεο θαη δπζθνιεύνληαη ηδηαίηεξα λα εθθξάζνπλ ιεθηηθά απηά πνπ γλσξίδνπλ. Τα θαηαθέξλνπλ θαιά ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ εηθόλσλ ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ θαη ηδηαίηεξα θαιά ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ κε δσγξαθηθή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κύθινο ηνπ λεξνύ, Δμάηκηζε, Σπκπύθλσζε, Υγξνπνίεζε, Γηδαθηηθό πείξακα, Μνληεινπνίεζε ΔΗΑΓΧΓΖ Τα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηνλ θόζκν κέζα από ηα βηώκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληόο ηνπο. Οη αληηιήςεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο απνηεινύλ ηε βάζε θάζε εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ηδέεο ησλ παηδηώλ δελ είλαη πάληα ζπκβαηέο κε ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Έηζη εκθαλίδεηαη ζπρλά ε αλαγθαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ ηδεώλ ησλ παηδηώλ, ώζηε λα κεηώλεηαη ε απόζηαζε κεηαμύ βησκαηηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ θόζκνπ. Απηή ε αλαγθαηόηεηα γίλεηαη επηηαθηηθή ζηηο πεξηπηώζεηο ζεκάησλ, πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηνρεύεη κεηαμύ άιισλ ζηελ αλαζεώξεζε ησλ απόςεσλ θαη ζηελ νηθνδόκεζε ζηάζεσλ, πνπ ππόζρνληαη θηινπεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο.

2 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σην λεπηαγσγείν θάζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηώλ, εληόο θη εθηόο ζρνιηθήο ηάμεο, πξνζεγγίδεηαη ζηα όξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, πξνπάλησλ πξνζαξκόδεηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηηο ηνπηθέο πεξηζηάζεηο θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε «πεξηβαιινληηθά εγγξάκκαησλ πνιηηώλ». Γηα λα ππάξμνπλ καζεζηαθά απνηειέζκαηα πξέπεη νη αξρηθέο ηδέεο ησλ παηδηώλ λα αληρλεπζνύλ θαη κε θαηάιιειε κεζνδνινγία λα κεηαζρεκαηηζηνύλ, εάλ ρξεηάδεηαη, ώζηε λα απνδερζνύλ ηα παηδηά ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο. Σην πιαίζην απηό νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη νη ηδέεο θαη ηα λνεηηθά ηνπο κνληέια είλαη πιένλ ακθηζβεηήζηκα ή έρνπλ θελά θαη επηηειείηαη κηα ρξήζηκε γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία γλσζηηθή ζύγθξνπζε, κε απώηεξν ζθνπό ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή, ηελ αληηθαηάζηαζε δειαδή ησλ αξρηθώλ ηδεώλ κε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε. ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ- ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ Σηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα παξαηεξνύλ όζα ππάξρνπλ γύξσ ηνπο κε όιεο (πνιιέο θνξέο) ηηο αηζζήζεηο, ελεξγνπνηώληαο ηε ζθέςε ηνπο. Δλζαξξύλνληαη λα παξαηεξνύλ ζπζηεκαηηθά, λα πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα, λα θαηαγξάθνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη κέζα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, λα κεηξνύλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ζέηνπλ εξσηήκαηα, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο, λα πεηξακαηίδνληαη. Σην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαιιηεξγνύληαη ζηάζεηο θαη αλαπηύζζνληαη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ δεκηνπξγνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμε ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο (Γαθέξκνπ, Φ., Κνπινύξε, Π.,Μπαζαγηάλλε, Δ., 2008). Οη δεμηόηεηεο ζπληζηνύλ ην βαζηθό κεραληζκό πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα πξόζιεςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη θαη κεηαηξνπή ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ζε γλώζε. Σηε δηδαζθαιία ηόζν ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ όζν θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ππάξρεη έληνλε εξεπλεηηθή δηάζηαζε. Έηζη εξεπλώληαο ην θπζηθό πεξηβάιινλ κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, νη καζεηέο αζθνύληαη ζηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, ελώ ηαπηόρξνλα αλαπηύζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, απνθηνύλ δειαδή επηζηεκνληθή λννηξνπία (Πιαθίηζε, 2008). Τα παηδηά όηαλ εμνηθεηώλνληαη κε δεμηόηεηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ, αλαπηύζζνπλ εξεπλεηηθή δηάζεζε, θαιιηεξγνύλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη θαηαλννύλ θαιύηεξα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Έηζη εμειηθηηθά πηνζεηνύλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ κνληεινπνίεζε είλαη κηα δεμηόηεηα πνπ αθνξά ζηελ νηθνδόκεζε λνεηηθώλ κνληέισλ ζε ζρέζε κε θπζηθά θαηλόκελα θαη θαηαζηάζεηο. Σηηο Φπζηθέο επηζηήκεο ην κνληέιν είλαη έλα αλζξώπηλν θαηαζθεύαζκα, κηα αλαπαξάζηαζε ή έλα αληηθείκελν( θπζηθό, ζπκβνιηθό ή λνεηηθό) ην νπνίν θηηάρλεη θάπνηνο γηα λα αλαπαξαζηήζεη έλα θνκκάηη ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ (Κσλζηαληίλνπ, Φεξσλύκνπ, Νηθνιάνπ, Κπξηαθίδνπ, 2004). Σύκθσλα κε ηνλ Gilbert( 2004) κνληέια είλαη νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ ηδεώλ, ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ γεγνλόησλ, ησλ δηαδηθαζηώλ ή ζπζηεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε δύζθνισλ ελλνηώλ θαη πνιύπινθσλ δηαδηθαζηώλ κέζα από ηηο

3 ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνδόκεζεο, ηνπ ειέγρνπ, ηεο αλακόξθσζεο θαη ηεο εθαξκνγήο κνληέισλ πνπ είλαη θαηαλνεηά από ηνπο ίδηνπο. ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ Τα ηξέρνληα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θη επηζηεκνληθά ζέκαηα, όπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε αεηθνξία, ε θπζηθή πνηθηινκνξθία ηεο θαη ε ξύπαλζε ζρεηίδνληαη πνιύ έληνλα κε ηα δεηήκαηα ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζηελ ίδηα ηε δσή, ζηνλ θύθιν ηεο δσήο θαη ζηνλ άλζξσπν. Ο θύθινο ηνπ λεξνύ είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό θαηλόκελν, ιόγσ ηεο δσηηθήο ηνπ ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Αλ θαη ην λεξό είλαη από ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ παγθόζκηα, νη αληηιήςεηο θαη νη αξρηθέο ηδέεο ησλ παηδηώλ δελ έρνπλ κειεηεζεί επξέσο. Σύκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ θαίλεηαη όηη ππάξρεη δπζθνιία ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα θαηλόκελα ηεο εμάηκηζεο, ηεο ζπκπύθλσζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο θαη λα εθθξάζνπλ απηά πνπ γλσξίδνπλ γηα ηα παξαπάλσ θαηλόκελα. Γηα ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο πηζηεύνπλ όηη απιά ην λεξό εμαθαλίδεηαη, ζεσξνύλ όηη ηα ζύλλεθα είλαη θηηαγκέλα από ην ζεό κε ζαθνύιεο λεξνύ κέζα θαη πηζηεύνπλ επίζεο όηη ηα ζύλλεθα είλαη αλεμάξηεηα από ηε βξνρή. Οη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ήδε δηακνξθώζεη ηα παηδηά πξηλ έξζνπλ ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα λαη ε αθεηεξία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ επηζηεκώλ ζηα ζρνιεία. Σηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη αθνύ εμεηάζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηα θαηλόκελα ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ λα εμεηάζνπκε κε πνηνλ ηξόπν ηα παηδηά ηνλ κνληεινπνηνύλ. Σπγθεθξηκέλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηά καο ήηαλ: α. Τη γλσξίδνπλ ηα παηδηά γηα ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα θαηλόκελα ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο; β. Μπνξνύλ ηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ ηα θαηλόκελα ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ; γ. Μπνξνύλ ηα παηδηά λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ κε έλα κνληέιν θαη κε πνηνλ ηξόπν; ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν λεπηαγσγεία ηεο Έδεζζαο (θιαζζηθόνινήκεξν) θαη ζπκκεηείραλ 22 παηδηά, ε επηινγή ησλ νπνίσλ έγηλε ηπραία. Από απηά 8 ήηαλ αγόξηα θαη 14 θνξίηζηα, 14 λήπηα θαη 8 πξνλήπηα. Μεηαμύ ησλ παηδηώλ ππήξραλ θαη 6 δίγισζζα. Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία σο εξγαιείν έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηδαθηηθό πείξακα, ηερληθή ε νπνία εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1980, θαη πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζηα καζεκαηηθά (Steffe & Thomson, 2000,) θαη ε νπνία κπνξεί λα ξίμεη πεξηζζόηεξν θσο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αιιάδνπλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ θη επεξεάδνληαη από δηάθνξεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο. Τν δηδαθηηθό πείξακα είλαη κηα παξαιιαγή ηεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο. Πεξηιακβάλεη ηξεηο ζπληζηώζεο: ηε κνληεινπνίεζε, ηα επεηζόδηα δηδαζθαιίαο θαη αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο. Ζ πην ζεκαληηθή πηπρή ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ε

4 κνληεινπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ καζεηή, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο πξνόδνπ ηνπ ζε κηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Γηα ηελ αλάγθε ηεο έξεπλαο καο δεκηνπξγήζεθε έλα ζελάξην κε πέληε δηδαθηηθά επεηζόδηα. Ψο εηζαγσγή ζηα δηδαθηηθά επεηζόδηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο κε ηα θαηλόκελα ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ θαη ε παξάιιειε επίδεημε εηθόλσλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Σηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζακε ην δηδαθηηθό πείξακα ην νπνίν νινθιεξώζεθε ζε πέληε δηδαθηηθά επεηζόδηα. Σηα δύν πξώηα δηδαθηηθά επεηζόδηα κε βησκαηηθό θαη παηγληώδε ηξόπν αληρλεύζακε ηη γλσξίδνπλ ηα παηδηά γηα ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο. Σπγθεθξηκέλα ζην πξώην δηδαθηηθό επεηζόδην ηα παηδηά θαινύληαη λα θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηε δηαδξνκή (θηηαγκέλε από λεξό) πνπ εμαθαλίδεηαη. Σην δεύηεξν δηδαθηηθό επεηζόδην ηα παηδηά επίζεο θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ην πνύ πάεη ην λεξό όηαλ ζηεγλώλεη ε δσγξαθηά θη έηζη αληρλεύεηαη εάλ ππάξρεη πξνϋπάξρνπζα γλώζε γηα ηελ εμάηκηζε. Σην ηξίην επεηζόδην κέζα από ην πείξακα κε ην θαηζαξνιάθη κε λεξό πνπ βξάδεη, αληρλεύνπκε εάλ ηα παηδηά έρνπλ ζπλαληήζεη θαη θαηαλνήζεη ηα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. Σην ηέηαξην επεηζόδην ηα παηδηά πξνζπαζνύλ λα ηαμηλνκήζνπλ θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο θάζεηο ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ θαη λα ηηο πεξηγξάςνπλ. Σην πέκπην δηδαθηηθό επεηζόδην ηα λήπηα απεηθνλίδνπλ ζην ραξηί ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, όπσο ηνλ αληηιακβάλνληαη. Δμ αξρήο έγηλαλ θάπνηεο παξαδνρέο ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο. Τν γεγνλόο όηη είρε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα καο αλάγθαζε λα πξνζαξκόζνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν θαη λα απνθύγνπκε ηελ επηινγή θάπνησλ όπσο ε καθξόρξνλε παξαηήξεζε (π.ρ. ηνπνζέηεζε ιεθάλεο κε λεξό ζηνλ ήιην θαη παξαηήξεζε ηεο αιιαγήο ζην ύςνο ηνπ λεξνύ θαζεκεξηλά γηα κηα εβδνκάδα). Δπίζεο νη άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, απνπζία ήιηνπ) καο εκπόδηζε λα θάλνπκε ζην δεύηεξν δηδαθηηθό επεηζόδην ζύγθξηζε αλάκεζα ζε δπν δσγξαθηέο ηνπ θάζε παηδηνύ, νη νπνίεο ζα ηνπνζεηνύληαλ έμσ ζηνλ ήιην θαη κεο ζηελ ηάμε αληίζηνηρα, σο πξνο ην ρξόλν πνπ ζα ζηέγλσλε ε θαζεκηά. Τν δηδαθηηθό πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε αηνκηθά ζην ρώξν ηεο θνπδίλαο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη δηήξθεζε 30 ιεπηά πεξίπνπ γηα θάζε παηδί. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Τα παηδηά έδσζαλ πνηθίιεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο θαη κάιηζηα ζε θάπνηεο από απηέο έδσζαλ πεξηζζόηεξεο από κία. Σηα απνηειέζκαηα ιάβακε ππόςε ηηο πξώηεο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ. Δπεηζόδην 1 ν : Ο Μπνκπ Σθνπγγαξάθεο ζα βξεη ην δξόκν λα επηζηξέςεη; Δξσηήζεηο Απαληήζεηο Αξηζκόο απαληήζεσλ 1.Θα βξεη ν Μπνκπ Σθνπγγαξάθεο ην Ναη. 11 δξόκν λα επηζηξέςεη; Όρη Πνύ πήγε ην λεξό; Σηα ζύλλεθα/ ζηνλ νπξαλό 3 Δμαηκίζηεθε 2 Γίπια- θάησ ή ην ξνύθεμε ην ηξαπέδη 5 Θα θπιήζεη ζην δξόκν 1 Δμαθαλίζηεθε /Έθπγε 2 Γελ απαληά 1 Σην πνηάκη, ζηηο ιίκλεο, ζηε ζάιαζζα 5 Κάησ ζην πάησκα, ζηε γε 3

5 3. Γηαηί; Σηεγλώλεη/ζα μεξαζεί 5 Γελ μέξσ/δελ απαληώ 3 Από ηα ζύλλεθα 1 Από ηε δέζηε 2 Κόιιεζε ζην ηξαπέδη/ Με καγηθό ηξόπν/ Δίλαη μύιηλν ζαλ ηε 7 ξίδα ηνπ δέληξνπ θαη ξνπθάεη λεξό, ζα ιηώζεη. Δμαηκίζηεθε 2 Καηξαθπιάεη- θπιάεη 2 4. Από ηη; Από ηνλ ήιην 5 Από ηε δέζηε 8 Ο ήιηνο ην ζήθσζε ςειά ζηα ζύλλεθα κε ηηο αθηίλεο ηνπ/ Μαγηθά/ Τν ξνύθεμε ην θαζεηόθσλν ερνγξάθεζεο 3 Γελ μέξσ/ Γελ απαληά 6 Πίνακας 1: Απαληήζεηο όισλ ησλ παηδηώλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 1 νπ επεηζνδίνπ. Τα πεξηζζόηεξα παηδηά ζην πξώην δηδαθηηθό επεηζόδην πηζηεύνπλ όηη ην λεξό θπιά θάησ από ην ηξαπέδη ή θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα, ζε πνηάκηα ή ιίκλεο κε καγηθό ηξόπν ή από ηε δέζηε (αληκηζηηθή εμήγεζε). Δξσηήζεηο 1. Υπάξρεη λεξό κεο ζηε λεξνκπνγηά; 2. Τη ζα ζπκβεί κεηά από ιίγε ώξα; Δπεηζόδην 2 ν : Εσγξαθηά κε λεξνκπνγηά Απαληήζεηο Ναη 20 Όρη 2 Θα παξακείλεη πγξή 6 Θα ζηεγλώζεη/ Θα μεξαζεί 15 Γελ μέξσ 1 3. Τη ζπκβαίλεη; Σηέγλσζε/ Σθιήξπλε Ξεξάζεθε / 20 Δμαηκίζηεθε 2 4. Πνύ πήγε ην λεξό; Μεο ζην ραξηί 4 Σηα ζύλλεθα 3 Σηε ζάιαζζα 2 Σηα ζύλλεθα θαη κεηά ζηε ζάιαζζα 1 Έθπγε 2 Χειά ζηνλ νπξαλό 7 Σ άιιε δσγξαθηά 1 Γε ζπκάκαη 1 Δμαηκίζηεθε 6 5. Πώο; Από ηε δέζηε 3 Κύιεζε κέζα από ηνπο ζσιήλεο,θα γιηζηξήζεη θαη ζα 2 πάεη ζηνπο Καηαξξάρηεο, Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ην ζήθσζαλ ςειά ζηα ζύλλεθα/ θξύθηεθε/πέηαμε 3 Γίλεηαη αηκόο θαη αλεβαίλεη ςειά 1 Από ην θσο/από ηνλ ήιην 2 Γε ζπκάκαη/ δελ μέξσ/δελ απαληώ 5 Πίνακας 2: Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 2 νπ επεηζνδίνπ Σην δεύηεξν επεηζόδην ηα πεξηζζόηεξα παηδηά πξνβιέπνπλ όηη ην λεξό ζα ζηεγλώζεη θαη όηαλ απηό ζπκβαίλεη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά ιέλε όηη ην λεξό πήγε ςειά ζηνλ νπξαλό, ζηα ζύλλεθα, εμαηκίζηεθε. Δπεηζόδην 3 ν : Ο θύθινο ηνπ λεξνύ Δξσηήζεηο Απαληήζεηο Τη παξαηεξείο θαζώο ην λεξό δεζηαίλεηαη; Βγαίλεη αηκόο/ θαπλόο 7 Γελ απαληά 5 Εεζηαίλεηαη θη αζπξίδεη 2 Έρεη θνύζθεο/βγαίλεη λεξό 3 Τν λεξό εμαηκίδεηαη 1 Εεζηαίλεηαη θαη ζηεγλώλεη 1 Τν λεξό κεηώλεηαη 1 Τν λεξό θνπληέηαη 1 Βγαίλεη ζηεγλό 1

6 Τη βγαίλεη από ην κπξίθη; Αηκόο/ θαπλόο/νκίριε 15 Φνύζθεο/λεξό 4 Νεξό θη αέξαο 1 Σθνππηδάθηα 1 Γε ζπκάκαη 1 Τη ζπκβαίλεη ζην θαπάθη; Αζπξίδεη/γθξη/γαιάδην 12 Γελ μέξσ/γελ απαληά 3 Σθόλε θαη λεξό/λεξό 2 Γεκίδεη ηειίηζεο 1 Καπλόο θαη πδξαηκνί/αηκόο/νκίριε 4 Τη αιιάδεη; Έρεη λεξό/θπινύλ ζηαγόλεο/βξνρή 13 Γελ απαληά 2 Γεκίδεη αηκό/πδξαηκνύο/θνύζθεο 3 Γίλεηαη καύξν, ζαλ ζύλλεθν/ άζπξν 3 Ληώλεη 1 Πίνακας 3: Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 3 νπ επεηζνδίνπ Σην ηξίην δηδαθηηθό επεηζόδην ηα παηδηά παξαηεξνύλ όηη βγαίλεη αηκόο θαζώο ην λεξό βξάδεη, ην θαπάθη αιιάδεη ρξώκα από ηνλ αηκό θαη πγξνπνηείηαη, όηαλ κεηαθεξζεί ζε πην θξύν ζεκείν. Γπζθνιεύνληαη λα εθθξαζηνύλ, δε ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ιέμεηο ησλ θαηλνκέλσλ θαη δελ παξαιιειίδνπλ ην πείξακα κε ηα αληίζηνηρα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε θύζε Δπεηζόδην 4 ν : Ο Κύθινο ηνπ λεξνύ ζε θαξηέιεο Δξσηήζεηο Απαληήζεηο Ταμηλόκεζε ηηο θαξηέιεο κε ηνλ θύθιν ηνπ Φσξίο βνήζεηα 8 λεξνύ. Με κηθξή βνήζεηα 7 Πίνακας 4: Ταμηλόκεζε εηθόλσλ κε ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. Με κεγάιε βνήζεηα 7 Τα πεξηζζόηεξα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο εηθόλεο κε ηα θαηλόκελα ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ κόλα ηνπο ή κε βνήζεηα. Γπζθνιία δεκηνύξγεζε ζηα παηδηά ην γεγνλόο όηη ππήξραλ πέληε εηθόλεο, ελώ ζα πξεπε λα ήηαλ ηξεηο. Εσγξαθίδσ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ Δπεηζόδην5ν : Εσγξαθίδσ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ Εσγξάθηζε νινθιεξσκέλν κνληέιν Εσγξάθηζε εκηηειέο κνληέιν Δμάηκηζε 17 Σπκπύθλσζε Υγξνπνίεζε Σπκπύθλσζε 3 Υγξνπνίεζε Υγξνπνίεζε 1 Δμάηκηζε 1 Πίνακας 5: Αξηζκόο παηδηώλ πνπ δσγξάθηζε νινθιεξσκέλν ή εκηηειέο κνληέιν. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ δσγξάθηζε νινθιεξσκέλν κνληέιν, δειαδή ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο, ηεο ζπκπύθλσζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο θαη βειάθηα πνπ δείρλνπλ ηελ θίλεζε. ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σπλνςίδνληαο ηελ έξεπλά καο κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά έδσζαλ απαληήζεηο πνπ δείρλνπλ όηη έρνπλ κηα ζρεηηθή γλώζε γηα ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο, αιιά κόλν δύν θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ην θαηλόκελν θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ιέμε «εμάηκηζε». Κάπνηα από απηά δε γλσξίδνπλ θαζόινπ ην θαηλόκελν θαη κεξηθά δίλνπλ αληκηζηηθέο εμεγήζεηο.

7 Σε πξνεγνύκελεο έξεπλεο (Bar 1989, Bar & Galili 1994, Taiwo 1999, Tayler 2000) πνπ έγηλαλ ζε παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο, ηα παηδηά απάληεζαλ όηη απιά ην λεξό εμαθαλίζηεθε, ελώ ζηε δηθή καο έξεπλα ππήξρε κεγάιε πνηθηιία ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ. Σηελ εμήγεζε ηεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνύ ηα πεξηζζόηεξα παηδηά απέδσζαλ ηελ εμάηκηζε ζηε δέζηε, ηνλ ήιην θαη ην θσο. Σην ηξίην δηδαθηηθό επεηζόδην, θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην πείξακα κε ην βξαζκό ηα πεξηζζόηεξα παηδηά παξαηήξεζαλ θαη θαηαλόεζαλ ην θαηλόκελν ηεο εμαέξσζεο, ελώ δπζθνιεύηεθαλ πνιύ ζην θαηλόκελν ηεο ζπκπύθλσζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο. Φξεηάζηεθαλ πνιιέο βνεζεηηθέο εξσηήζεηο θαη επεμεγήζεηο γηα λα πξνρσξήζνπκε θαη ίζσο έπξεπε λα δνζεί πεξηζζόηεξνο ρξόλνο ζηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ην πείξακα. Διάρηζηα κπόξεζαλ λα πεξηγξάςνπλ ην πείξακα θαη λα ην ζπζρεηίζνπλ κε ηα θαηλόκελα ζηε θύζε. Πηζαλόλ ε δπζθνιία έθθξαζεο πνπ είραλ θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ηα πεξηζζόηεξα άθνπγαλ γηα πξώηε θνξά ηηο ιέμεηο, εμάηκηζε, ζπκπύθλσζε, πγξνπνίεζε, δεκηνύξγεζαλ απηό ην πξόβιεκα. Σηελ ηαμηλόκεζε ησλ θαξηώλ ην 1/3 ησλ παηδηώλ θαηάθεξε λα ηαμηλνκήζεη ζσζηά ηηο θάξηεο θαη λα πεξηγξάςεη ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, ην 1/3 ρξεηάζηεθε κηθξή βνήζεηα θαη ην 1/3 ρξεηάζηεθε κεγάιε βνήζεηα. Τα παηδηά πηζαλό λα δπζθνιεύηεθαλ γηαηί είραλ πέληε θάξηεο. Δάλ ν αξηζκόο ήηαλ κηθξόηεξνο ζα ήηαλ πην εύθνιε θαη μεθάζαξε ε ηαμηλόκεζή ηνπο. Σην ηειεπηαίν δηδαθηηθό επεηζόδην δεθαεπηά παηδηά (πεξηζζόηεξα από 75%) θαηαθέξλνπλ λα δσγξαθίζνπλ έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν, ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ειηθίαο ηνπο βέβαηα. Απηό δείρλεη από ηε κηα όηη έρνπλ ζε θάπνην βαζκό ηε δεμηόηεηα ηεο κνληεινπνίεζεο θη από ηελ άιιε όηη ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνύ πεηξάκαηνο έρνπλ θαηαλνήζεη ηα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, παξόιν πνπ δπζθνιεύνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο ησλ θαηλνκέλσλ. Σπκπεξαζκαηηθά ην δηδαθηηθό πείξακα απνηειεί κηα κέζνδν κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αθνύ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα νξγαλώλεη θαη λα αιιάδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ. Μέζα από έλα πείξακα δηδαζθαιίαο κπνξεί θαλείο λα αλαθαιύςεη πνηα ηερληθή ζα παξάγεη κηα αιιαγή θαη κπνξεί λα αθνινπζήζεη απηή ηελ αιιαγή. Δπίζεο όπσο πξναλαθέξζεθε αξθεηέο θνξέο, ηα παηδηά έρνπλ θάπνηεο ηδέεο ζην κπαιό ηνπο γηα όζα ζπκβαίλνπλ γύξσ ηνπο, νη νπνίεο δελ εθθξάδνληαη απζόξκεηα. Οη ηδέεο απηέο ζρεκαηίδνληαη από ηελ άκεζε εκπεηξία ησλ παηδηώλ κε ηνλ θόζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα λα αληρλεπηνύλ νη ηδέεο απηέο πξέπεη ηα παηδηά λα βηώζνπλ κηα θαηάζηαζε, λα ηελ αληηκεησπίζνπλ, λα πξνβιεκαηηζηνύλ γη απηή θαη κέζα από κηα ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθό λα εμειίμνπλ ή λα αιιάμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο κεηαηξέςνπλ ζε επηζηεκνληθέο έλλνηεο. Τν γεγνλόο όηη ηα παηδηά δνπλ ζηηο πόιεηο, ζε δηακεξίζκαηα, ζε νηθνγέλεηεο πνπ θαη νη δπν γνλείο εξγάδνληαη πνιιέο ώξεο έρεη κεηώζεη ηηο επθαηξίεο πνπ έρνπλ λα βηώλνπλ θαηαζηάζεηο κέζα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ν

8 εθπαηδεπηηθόο από ηελ πιεπξά ηνπ λα θέξεη ηα παηδηά ζηε θύζε θαη λα ηνπο δώζεη ηελ επθαηξία λα βηώζνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θπζηθά θαηλόκελα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ γλώζεηο, νη νπνίεο ζα ηα βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θόζκν αιιά θαη ζα επεξεάζνπλ ηνλ ηξόπν πνπ βιέπνπλ ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθό επίζεο λα αλαγλσξίζνπκε ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ιόγσ ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηνλ πεξηβαιινληηθό γξακκαηηζκό αιιά θαη ζηε γισζζηθή εμέιημε ησλ παηδηώλ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Γαθέξκνπ, Φ., Κνπινύξε, Π.,Μπαζαγηάλλε, Δ., (2008). Οδεγόο Νεπηαγσγνύ. Δθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί. Γεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Αζήλα. ΟΔΓΒ. Κσλζηαληίλνπ, Φεξσλύκνπ, Κπξηαθίδνπ, Δ., Νηθνιάνπ, Φ., (2004). Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Νεπηαγσγείν: Βνήζεκα γηα ηε Νεπηαγσγό. Λεπθσζία : Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ Κύπξνπ Πιαθίηζε, Κ., (2008).Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ Πξνζρνιηθή θαη ζηελ Πξώηε Σρνιηθή Ηιηθία, Σύγρξνλεο Τάζεηο θαη Πξννπηηθέο. Αζήλα. Δθδόζεηο Παηάθε. Βar, V., (1989).Children s Views about the Water Cycle, Science Education, 73: 4, , The Hebrew University of Jerusalem, Israel: Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company.( αλαθηήζεθε12/6/2012) Bar, V. & Galili, I., (1994): Stages of children's views about evaporation, International Journal of Science Education, 16:2, αλαθηήζεθε 12/6/2012) Steffe, L. P., & Thompson, P. W. (2000). Teaching experiment methodology: Underlying principles and essential elements. In R. Lesh & A. E. Kelly (Eds.), Research design in mathematics and science education (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Taiwo, Α. Α., (1999): Perceptions of the water cycle among primary school children in Botswana, International Journal of Science Education, 21:4, ( αλαθηήζεθε 12/6/2012) Tytler, R., (2000): A comparison of year 1 and year 6 students' conceptions of evaporation and condensation: dimensions of conceptual progression, International Journal of Science Education, 22:5, ,

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα