Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος"

Transcript

1 Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ επηζηεκνληθήο κεζόδνπ (π.ρ. κνληεινπνίεζε) δίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα είλαη ηθαλά λα θαηαζθεπάδνπλ λνεηηθά κνληέια γηα ηα θπζηθά θαηλόκελα, όπσο ν θύθινο ηνπ λεξνύ, πνπ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θαηλόκελν γηα ηελ ύπαξμε δσήο ζηνλ πιαλήηε. Σην εξεπλεηηθό θνκκάηη ηεο εξγαζίαο καο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνύλ νη αξρηθέο απόςεηο παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηα θαηλόκελα ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ θαη λα θαλεί εάλ κεηά από κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, ηα παηδηά θαηαλννύλ ηα θαηλόκελα απηά θαη κπνξνύλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνλ πδξνινγηθό θύθιν κνληεινπνηώληαο ηνλ. Τν εξεπλεηηθό εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην δηδαθηηθό πείξακα, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε από πέληε δηδαθηηθά επεηζόδηα, ελώ σο δηδαθηηθή αθόξκεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθήγεζε. Σπκκεηείραλ 22 παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα νπνία θνηηνύζαλ ζε δύν ηκήκαηα λεπηαγσγείνπ, θιαζηθό θαη νινήκεξν. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε όηη ηα παηδηά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία γλσξίδνπλ ιίγα πξάγκαηα γηα ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο θαη πνιύ ιίγα γηα ην θαηλόκελν ηεο ζπκπύθλσζεο θαη δπζθνιεύνληαη ηδηαίηεξα λα εθθξάζνπλ ιεθηηθά απηά πνπ γλσξίδνπλ. Τα θαηαθέξλνπλ θαιά ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ εηθόλσλ ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ θαη ηδηαίηεξα θαιά ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ κε δσγξαθηθή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κύθινο ηνπ λεξνύ, Δμάηκηζε, Σπκπύθλσζε, Υγξνπνίεζε, Γηδαθηηθό πείξακα, Μνληεινπνίεζε ΔΗΑΓΧΓΖ Τα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηνλ θόζκν κέζα από ηα βηώκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληόο ηνπο. Οη αληηιήςεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο απνηεινύλ ηε βάζε θάζε εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ηδέεο ησλ παηδηώλ δελ είλαη πάληα ζπκβαηέο κε ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Έηζη εκθαλίδεηαη ζπρλά ε αλαγθαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ ηδεώλ ησλ παηδηώλ, ώζηε λα κεηώλεηαη ε απόζηαζε κεηαμύ βησκαηηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ θόζκνπ. Απηή ε αλαγθαηόηεηα γίλεηαη επηηαθηηθή ζηηο πεξηπηώζεηο ζεκάησλ, πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηνρεύεη κεηαμύ άιισλ ζηελ αλαζεώξεζε ησλ απόςεσλ θαη ζηελ νηθνδόκεζε ζηάζεσλ, πνπ ππόζρνληαη θηινπεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο.

2 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σην λεπηαγσγείν θάζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηώλ, εληόο θη εθηόο ζρνιηθήο ηάμεο, πξνζεγγίδεηαη ζηα όξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, πξνπάλησλ πξνζαξκόδεηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηηο ηνπηθέο πεξηζηάζεηο θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε «πεξηβαιινληηθά εγγξάκκαησλ πνιηηώλ». Γηα λα ππάξμνπλ καζεζηαθά απνηειέζκαηα πξέπεη νη αξρηθέο ηδέεο ησλ παηδηώλ λα αληρλεπζνύλ θαη κε θαηάιιειε κεζνδνινγία λα κεηαζρεκαηηζηνύλ, εάλ ρξεηάδεηαη, ώζηε λα απνδερζνύλ ηα παηδηά ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο. Σην πιαίζην απηό νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη νη ηδέεο θαη ηα λνεηηθά ηνπο κνληέια είλαη πιένλ ακθηζβεηήζηκα ή έρνπλ θελά θαη επηηειείηαη κηα ρξήζηκε γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία γλσζηηθή ζύγθξνπζε, κε απώηεξν ζθνπό ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή, ηελ αληηθαηάζηαζε δειαδή ησλ αξρηθώλ ηδεώλ κε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε. ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ- ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ Σηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα παξαηεξνύλ όζα ππάξρνπλ γύξσ ηνπο κε όιεο (πνιιέο θνξέο) ηηο αηζζήζεηο, ελεξγνπνηώληαο ηε ζθέςε ηνπο. Δλζαξξύλνληαη λα παξαηεξνύλ ζπζηεκαηηθά, λα πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα, λα θαηαγξάθνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη κέζα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, λα κεηξνύλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ζέηνπλ εξσηήκαηα, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο, λα πεηξακαηίδνληαη. Σην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαιιηεξγνύληαη ζηάζεηο θαη αλαπηύζζνληαη ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ δεκηνπξγνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμε ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο (Γαθέξκνπ, Φ., Κνπινύξε, Π.,Μπαζαγηάλλε, Δ., 2008). Οη δεμηόηεηεο ζπληζηνύλ ην βαζηθό κεραληζκό πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα πξόζιεςε πιεξνθνξηώλ από ηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη θαη κεηαηξνπή ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ζε γλώζε. Σηε δηδαζθαιία ηόζν ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ όζν θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ππάξρεη έληνλε εξεπλεηηθή δηάζηαζε. Έηζη εξεπλώληαο ην θπζηθό πεξηβάιινλ κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν, νη καζεηέο αζθνύληαη ζηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, ελώ ηαπηόρξνλα αλαπηύζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, απνθηνύλ δειαδή επηζηεκνληθή λννηξνπία (Πιαθίηζε, 2008). Τα παηδηά όηαλ εμνηθεηώλνληαη κε δεμηόηεηεο επηζηεκνληθήο κεζόδνπ, αλαπηύζζνπλ εξεπλεηηθή δηάζεζε, θαιιηεξγνύλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη θαηαλννύλ θαιύηεξα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Έηζη εμειηθηηθά πηνζεηνύλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ κνληεινπνίεζε είλαη κηα δεμηόηεηα πνπ αθνξά ζηελ νηθνδόκεζε λνεηηθώλ κνληέισλ ζε ζρέζε κε θπζηθά θαηλόκελα θαη θαηαζηάζεηο. Σηηο Φπζηθέο επηζηήκεο ην κνληέιν είλαη έλα αλζξώπηλν θαηαζθεύαζκα, κηα αλαπαξάζηαζε ή έλα αληηθείκελν( θπζηθό, ζπκβνιηθό ή λνεηηθό) ην νπνίν θηηάρλεη θάπνηνο γηα λα αλαπαξαζηήζεη έλα θνκκάηη ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ (Κσλζηαληίλνπ, Φεξσλύκνπ, Νηθνιάνπ, Κπξηαθίδνπ, 2004). Σύκθσλα κε ηνλ Gilbert( 2004) κνληέια είλαη νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ ηδεώλ, ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ γεγνλόησλ, ησλ δηαδηθαζηώλ ή ζπζηεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε δύζθνισλ ελλνηώλ θαη πνιύπινθσλ δηαδηθαζηώλ κέζα από ηηο

3 ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνδόκεζεο, ηνπ ειέγρνπ, ηεο αλακόξθσζεο θαη ηεο εθαξκνγήο κνληέισλ πνπ είλαη θαηαλνεηά από ηνπο ίδηνπο. ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ Τα ηξέρνληα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θη επηζηεκνληθά ζέκαηα, όπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε αεηθνξία, ε θπζηθή πνηθηινκνξθία ηεο θαη ε ξύπαλζε ζρεηίδνληαη πνιύ έληνλα κε ηα δεηήκαηα ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζηελ ίδηα ηε δσή, ζηνλ θύθιν ηεο δσήο θαη ζηνλ άλζξσπν. Ο θύθινο ηνπ λεξνύ είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό θαηλόκελν, ιόγσ ηεο δσηηθήο ηνπ ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Αλ θαη ην λεξό είλαη από ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ παγθόζκηα, νη αληηιήςεηο θαη νη αξρηθέο ηδέεο ησλ παηδηώλ δελ έρνπλ κειεηεζεί επξέσο. Σύκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ θαίλεηαη όηη ππάξρεη δπζθνιία ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα θαηλόκελα ηεο εμάηκηζεο, ηεο ζπκπύθλσζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο θαη λα εθθξάζνπλ απηά πνπ γλσξίδνπλ γηα ηα παξαπάλσ θαηλόκελα. Γηα ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο πηζηεύνπλ όηη απιά ην λεξό εμαθαλίδεηαη, ζεσξνύλ όηη ηα ζύλλεθα είλαη θηηαγκέλα από ην ζεό κε ζαθνύιεο λεξνύ κέζα θαη πηζηεύνπλ επίζεο όηη ηα ζύλλεθα είλαη αλεμάξηεηα από ηε βξνρή. Οη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ήδε δηακνξθώζεη ηα παηδηά πξηλ έξζνπλ ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα λαη ε αθεηεξία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ επηζηεκώλ ζηα ζρνιεία. Σηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη αθνύ εμεηάζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηα θαηλόκελα ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ λα εμεηάζνπκε κε πνηνλ ηξόπν ηα παηδηά ηνλ κνληεινπνηνύλ. Σπγθεθξηκέλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηά καο ήηαλ: α. Τη γλσξίδνπλ ηα παηδηά γηα ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα θαηλόκελα ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο; β. Μπνξνύλ ηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ ηα θαηλόκελα ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ; γ. Μπνξνύλ ηα παηδηά λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ κε έλα κνληέιν θαη κε πνηνλ ηξόπν; ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν λεπηαγσγεία ηεο Έδεζζαο (θιαζζηθόνινήκεξν) θαη ζπκκεηείραλ 22 παηδηά, ε επηινγή ησλ νπνίσλ έγηλε ηπραία. Από απηά 8 ήηαλ αγόξηα θαη 14 θνξίηζηα, 14 λήπηα θαη 8 πξνλήπηα. Μεηαμύ ησλ παηδηώλ ππήξραλ θαη 6 δίγισζζα. Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία σο εξγαιείν έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηδαθηηθό πείξακα, ηερληθή ε νπνία εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1980, θαη πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζηα καζεκαηηθά (Steffe & Thomson, 2000,) θαη ε νπνία κπνξεί λα ξίμεη πεξηζζόηεξν θσο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αιιάδνπλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ θη επεξεάδνληαη από δηάθνξεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο. Τν δηδαθηηθό πείξακα είλαη κηα παξαιιαγή ηεο θιηληθήο ζπλέληεπμεο. Πεξηιακβάλεη ηξεηο ζπληζηώζεο: ηε κνληεινπνίεζε, ηα επεηζόδηα δηδαζθαιίαο θαη αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο. Ζ πην ζεκαληηθή πηπρή ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ε

4 κνληεινπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ καζεηή, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο πξνόδνπ ηνπ ζε κηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Γηα ηελ αλάγθε ηεο έξεπλαο καο δεκηνπξγήζεθε έλα ζελάξην κε πέληε δηδαθηηθά επεηζόδηα. Ψο εηζαγσγή ζηα δηδαθηηθά επεηζόδηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο κε ηα θαηλόκελα ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ θαη ε παξάιιειε επίδεημε εηθόλσλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Σηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζακε ην δηδαθηηθό πείξακα ην νπνίν νινθιεξώζεθε ζε πέληε δηδαθηηθά επεηζόδηα. Σηα δύν πξώηα δηδαθηηθά επεηζόδηα κε βησκαηηθό θαη παηγληώδε ηξόπν αληρλεύζακε ηη γλσξίδνπλ ηα παηδηά γηα ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο. Σπγθεθξηκέλα ζην πξώην δηδαθηηθό επεηζόδην ηα παηδηά θαινύληαη λα θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηε δηαδξνκή (θηηαγκέλε από λεξό) πνπ εμαθαλίδεηαη. Σην δεύηεξν δηδαθηηθό επεηζόδην ηα παηδηά επίζεο θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ην πνύ πάεη ην λεξό όηαλ ζηεγλώλεη ε δσγξαθηά θη έηζη αληρλεύεηαη εάλ ππάξρεη πξνϋπάξρνπζα γλώζε γηα ηελ εμάηκηζε. Σην ηξίην επεηζόδην κέζα από ην πείξακα κε ην θαηζαξνιάθη κε λεξό πνπ βξάδεη, αληρλεύνπκε εάλ ηα παηδηά έρνπλ ζπλαληήζεη θαη θαηαλνήζεη ηα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. Σην ηέηαξην επεηζόδην ηα παηδηά πξνζπαζνύλ λα ηαμηλνκήζνπλ θάξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο θάζεηο ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ θαη λα ηηο πεξηγξάςνπλ. Σην πέκπην δηδαθηηθό επεηζόδην ηα λήπηα απεηθνλίδνπλ ζην ραξηί ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, όπσο ηνλ αληηιακβάλνληαη. Δμ αξρήο έγηλαλ θάπνηεο παξαδνρέο ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο. Τν γεγνλόο όηη είρε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα καο αλάγθαζε λα πξνζαξκόζνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν θαη λα απνθύγνπκε ηελ επηινγή θάπνησλ όπσο ε καθξόρξνλε παξαηήξεζε (π.ρ. ηνπνζέηεζε ιεθάλεο κε λεξό ζηνλ ήιην θαη παξαηήξεζε ηεο αιιαγήο ζην ύςνο ηνπ λεξνύ θαζεκεξηλά γηα κηα εβδνκάδα). Δπίζεο νη άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, απνπζία ήιηνπ) καο εκπόδηζε λα θάλνπκε ζην δεύηεξν δηδαθηηθό επεηζόδην ζύγθξηζε αλάκεζα ζε δπν δσγξαθηέο ηνπ θάζε παηδηνύ, νη νπνίεο ζα ηνπνζεηνύληαλ έμσ ζηνλ ήιην θαη κεο ζηελ ηάμε αληίζηνηρα, σο πξνο ην ρξόλν πνπ ζα ζηέγλσλε ε θαζεκηά. Τν δηδαθηηθό πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε αηνκηθά ζην ρώξν ηεο θνπδίλαο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη δηήξθεζε 30 ιεπηά πεξίπνπ γηα θάζε παηδί. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Τα παηδηά έδσζαλ πνηθίιεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο θαη κάιηζηα ζε θάπνηεο από απηέο έδσζαλ πεξηζζόηεξεο από κία. Σηα απνηειέζκαηα ιάβακε ππόςε ηηο πξώηεο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ. Δπεηζόδην 1 ν : Ο Μπνκπ Σθνπγγαξάθεο ζα βξεη ην δξόκν λα επηζηξέςεη; Δξσηήζεηο Απαληήζεηο Αξηζκόο απαληήζεσλ 1.Θα βξεη ν Μπνκπ Σθνπγγαξάθεο ην Ναη. 11 δξόκν λα επηζηξέςεη; Όρη Πνύ πήγε ην λεξό; Σηα ζύλλεθα/ ζηνλ νπξαλό 3 Δμαηκίζηεθε 2 Γίπια- θάησ ή ην ξνύθεμε ην ηξαπέδη 5 Θα θπιήζεη ζην δξόκν 1 Δμαθαλίζηεθε /Έθπγε 2 Γελ απαληά 1 Σην πνηάκη, ζηηο ιίκλεο, ζηε ζάιαζζα 5 Κάησ ζην πάησκα, ζηε γε 3

5 3. Γηαηί; Σηεγλώλεη/ζα μεξαζεί 5 Γελ μέξσ/δελ απαληώ 3 Από ηα ζύλλεθα 1 Από ηε δέζηε 2 Κόιιεζε ζην ηξαπέδη/ Με καγηθό ηξόπν/ Δίλαη μύιηλν ζαλ ηε 7 ξίδα ηνπ δέληξνπ θαη ξνπθάεη λεξό, ζα ιηώζεη. Δμαηκίζηεθε 2 Καηξαθπιάεη- θπιάεη 2 4. Από ηη; Από ηνλ ήιην 5 Από ηε δέζηε 8 Ο ήιηνο ην ζήθσζε ςειά ζηα ζύλλεθα κε ηηο αθηίλεο ηνπ/ Μαγηθά/ Τν ξνύθεμε ην θαζεηόθσλν ερνγξάθεζεο 3 Γελ μέξσ/ Γελ απαληά 6 Πίνακας 1: Απαληήζεηο όισλ ησλ παηδηώλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 1 νπ επεηζνδίνπ. Τα πεξηζζόηεξα παηδηά ζην πξώην δηδαθηηθό επεηζόδην πηζηεύνπλ όηη ην λεξό θπιά θάησ από ην ηξαπέδη ή θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα, ζε πνηάκηα ή ιίκλεο κε καγηθό ηξόπν ή από ηε δέζηε (αληκηζηηθή εμήγεζε). Δξσηήζεηο 1. Υπάξρεη λεξό κεο ζηε λεξνκπνγηά; 2. Τη ζα ζπκβεί κεηά από ιίγε ώξα; Δπεηζόδην 2 ν : Εσγξαθηά κε λεξνκπνγηά Απαληήζεηο Ναη 20 Όρη 2 Θα παξακείλεη πγξή 6 Θα ζηεγλώζεη/ Θα μεξαζεί 15 Γελ μέξσ 1 3. Τη ζπκβαίλεη; Σηέγλσζε/ Σθιήξπλε Ξεξάζεθε / 20 Δμαηκίζηεθε 2 4. Πνύ πήγε ην λεξό; Μεο ζην ραξηί 4 Σηα ζύλλεθα 3 Σηε ζάιαζζα 2 Σηα ζύλλεθα θαη κεηά ζηε ζάιαζζα 1 Έθπγε 2 Χειά ζηνλ νπξαλό 7 Σ άιιε δσγξαθηά 1 Γε ζπκάκαη 1 Δμαηκίζηεθε 6 5. Πώο; Από ηε δέζηε 3 Κύιεζε κέζα από ηνπο ζσιήλεο,θα γιηζηξήζεη θαη ζα 2 πάεη ζηνπο Καηαξξάρηεο, Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ην ζήθσζαλ ςειά ζηα ζύλλεθα/ θξύθηεθε/πέηαμε 3 Γίλεηαη αηκόο θαη αλεβαίλεη ςειά 1 Από ην θσο/από ηνλ ήιην 2 Γε ζπκάκαη/ δελ μέξσ/δελ απαληώ 5 Πίνακας 2: Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 2 νπ επεηζνδίνπ Σην δεύηεξν επεηζόδην ηα πεξηζζόηεξα παηδηά πξνβιέπνπλ όηη ην λεξό ζα ζηεγλώζεη θαη όηαλ απηό ζπκβαίλεη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά ιέλε όηη ην λεξό πήγε ςειά ζηνλ νπξαλό, ζηα ζύλλεθα, εμαηκίζηεθε. Δπεηζόδην 3 ν : Ο θύθινο ηνπ λεξνύ Δξσηήζεηο Απαληήζεηο Τη παξαηεξείο θαζώο ην λεξό δεζηαίλεηαη; Βγαίλεη αηκόο/ θαπλόο 7 Γελ απαληά 5 Εεζηαίλεηαη θη αζπξίδεη 2 Έρεη θνύζθεο/βγαίλεη λεξό 3 Τν λεξό εμαηκίδεηαη 1 Εεζηαίλεηαη θαη ζηεγλώλεη 1 Τν λεξό κεηώλεηαη 1 Τν λεξό θνπληέηαη 1 Βγαίλεη ζηεγλό 1

6 Τη βγαίλεη από ην κπξίθη; Αηκόο/ θαπλόο/νκίριε 15 Φνύζθεο/λεξό 4 Νεξό θη αέξαο 1 Σθνππηδάθηα 1 Γε ζπκάκαη 1 Τη ζπκβαίλεη ζην θαπάθη; Αζπξίδεη/γθξη/γαιάδην 12 Γελ μέξσ/γελ απαληά 3 Σθόλε θαη λεξό/λεξό 2 Γεκίδεη ηειίηζεο 1 Καπλόο θαη πδξαηκνί/αηκόο/νκίριε 4 Τη αιιάδεη; Έρεη λεξό/θπινύλ ζηαγόλεο/βξνρή 13 Γελ απαληά 2 Γεκίδεη αηκό/πδξαηκνύο/θνύζθεο 3 Γίλεηαη καύξν, ζαλ ζύλλεθν/ άζπξν 3 Ληώλεη 1 Πίνακας 3: Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 3 νπ επεηζνδίνπ Σην ηξίην δηδαθηηθό επεηζόδην ηα παηδηά παξαηεξνύλ όηη βγαίλεη αηκόο θαζώο ην λεξό βξάδεη, ην θαπάθη αιιάδεη ρξώκα από ηνλ αηκό θαη πγξνπνηείηαη, όηαλ κεηαθεξζεί ζε πην θξύν ζεκείν. Γπζθνιεύνληαη λα εθθξαζηνύλ, δε ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ιέμεηο ησλ θαηλνκέλσλ θαη δελ παξαιιειίδνπλ ην πείξακα κε ηα αληίζηνηρα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε θύζε Δπεηζόδην 4 ν : Ο Κύθινο ηνπ λεξνύ ζε θαξηέιεο Δξσηήζεηο Απαληήζεηο Ταμηλόκεζε ηηο θαξηέιεο κε ηνλ θύθιν ηνπ Φσξίο βνήζεηα 8 λεξνύ. Με κηθξή βνήζεηα 7 Πίνακας 4: Ταμηλόκεζε εηθόλσλ κε ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. Με κεγάιε βνήζεηα 7 Τα πεξηζζόηεξα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο εηθόλεο κε ηα θαηλόκελα ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ κόλα ηνπο ή κε βνήζεηα. Γπζθνιία δεκηνύξγεζε ζηα παηδηά ην γεγνλόο όηη ππήξραλ πέληε εηθόλεο, ελώ ζα πξεπε λα ήηαλ ηξεηο. Εσγξαθίδσ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ Δπεηζόδην5ν : Εσγξαθίδσ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ Εσγξάθηζε νινθιεξσκέλν κνληέιν Εσγξάθηζε εκηηειέο κνληέιν Δμάηκηζε 17 Σπκπύθλσζε Υγξνπνίεζε Σπκπύθλσζε 3 Υγξνπνίεζε Υγξνπνίεζε 1 Δμάηκηζε 1 Πίνακας 5: Αξηζκόο παηδηώλ πνπ δσγξάθηζε νινθιεξσκέλν ή εκηηειέο κνληέιν. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ δσγξάθηζε νινθιεξσκέλν κνληέιν, δειαδή ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο, ηεο ζπκπύθλσζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο θαη βειάθηα πνπ δείρλνπλ ηελ θίλεζε. ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σπλνςίδνληαο ηελ έξεπλά καο κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά έδσζαλ απαληήζεηο πνπ δείρλνπλ όηη έρνπλ κηα ζρεηηθή γλώζε γηα ην θαηλόκελν ηεο εμάηκηζεο, αιιά κόλν δύν θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ ην θαηλόκελν θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ιέμε «εμάηκηζε». Κάπνηα από απηά δε γλσξίδνπλ θαζόινπ ην θαηλόκελν θαη κεξηθά δίλνπλ αληκηζηηθέο εμεγήζεηο.

7 Σε πξνεγνύκελεο έξεπλεο (Bar 1989, Bar & Galili 1994, Taiwo 1999, Tayler 2000) πνπ έγηλαλ ζε παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο, ηα παηδηά απάληεζαλ όηη απιά ην λεξό εμαθαλίζηεθε, ελώ ζηε δηθή καο έξεπλα ππήξρε κεγάιε πνηθηιία ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ. Σηελ εμήγεζε ηεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνύ ηα πεξηζζόηεξα παηδηά απέδσζαλ ηελ εμάηκηζε ζηε δέζηε, ηνλ ήιην θαη ην θσο. Σην ηξίην δηδαθηηθό επεηζόδην, θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην πείξακα κε ην βξαζκό ηα πεξηζζόηεξα παηδηά παξαηήξεζαλ θαη θαηαλόεζαλ ην θαηλόκελν ηεο εμαέξσζεο, ελώ δπζθνιεύηεθαλ πνιύ ζην θαηλόκελν ηεο ζπκπύθλσζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο. Φξεηάζηεθαλ πνιιέο βνεζεηηθέο εξσηήζεηο θαη επεμεγήζεηο γηα λα πξνρσξήζνπκε θαη ίζσο έπξεπε λα δνζεί πεξηζζόηεξνο ρξόλνο ζηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ην πείξακα. Διάρηζηα κπόξεζαλ λα πεξηγξάςνπλ ην πείξακα θαη λα ην ζπζρεηίζνπλ κε ηα θαηλόκελα ζηε θύζε. Πηζαλόλ ε δπζθνιία έθθξαζεο πνπ είραλ θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη ηα πεξηζζόηεξα άθνπγαλ γηα πξώηε θνξά ηηο ιέμεηο, εμάηκηζε, ζπκπύθλσζε, πγξνπνίεζε, δεκηνύξγεζαλ απηό ην πξόβιεκα. Σηελ ηαμηλόκεζε ησλ θαξηώλ ην 1/3 ησλ παηδηώλ θαηάθεξε λα ηαμηλνκήζεη ζσζηά ηηο θάξηεο θαη λα πεξηγξάςεη ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, ην 1/3 ρξεηάζηεθε κηθξή βνήζεηα θαη ην 1/3 ρξεηάζηεθε κεγάιε βνήζεηα. Τα παηδηά πηζαλό λα δπζθνιεύηεθαλ γηαηί είραλ πέληε θάξηεο. Δάλ ν αξηζκόο ήηαλ κηθξόηεξνο ζα ήηαλ πην εύθνιε θαη μεθάζαξε ε ηαμηλόκεζή ηνπο. Σην ηειεπηαίν δηδαθηηθό επεηζόδην δεθαεπηά παηδηά (πεξηζζόηεξα από 75%) θαηαθέξλνπλ λα δσγξαθίζνπλ έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν, ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ειηθίαο ηνπο βέβαηα. Απηό δείρλεη από ηε κηα όηη έρνπλ ζε θάπνην βαζκό ηε δεμηόηεηα ηεο κνληεινπνίεζεο θη από ηελ άιιε όηη ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνύ πεηξάκαηνο έρνπλ θαηαλνήζεη ηα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, παξόιν πνπ δπζθνιεύνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο όξνπο ησλ θαηλνκέλσλ. Σπκπεξαζκαηηθά ην δηδαθηηθό πείξακα απνηειεί κηα κέζνδν κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αθνύ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα νξγαλώλεη θαη λα αιιάδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ. Μέζα από έλα πείξακα δηδαζθαιίαο κπνξεί θαλείο λα αλαθαιύςεη πνηα ηερληθή ζα παξάγεη κηα αιιαγή θαη κπνξεί λα αθνινπζήζεη απηή ηελ αιιαγή. Δπίζεο όπσο πξναλαθέξζεθε αξθεηέο θνξέο, ηα παηδηά έρνπλ θάπνηεο ηδέεο ζην κπαιό ηνπο γηα όζα ζπκβαίλνπλ γύξσ ηνπο, νη νπνίεο δελ εθθξάδνληαη απζόξκεηα. Οη ηδέεο απηέο ζρεκαηίδνληαη από ηελ άκεζε εκπεηξία ησλ παηδηώλ κε ηνλ θόζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα λα αληρλεπηνύλ νη ηδέεο απηέο πξέπεη ηα παηδηά λα βηώζνπλ κηα θαηάζηαζε, λα ηελ αληηκεησπίζνπλ, λα πξνβιεκαηηζηνύλ γη απηή θαη κέζα από κηα ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθό λα εμειίμνπλ ή λα αιιάμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο κεηαηξέςνπλ ζε επηζηεκνληθέο έλλνηεο. Τν γεγνλόο όηη ηα παηδηά δνπλ ζηηο πόιεηο, ζε δηακεξίζκαηα, ζε νηθνγέλεηεο πνπ θαη νη δπν γνλείο εξγάδνληαη πνιιέο ώξεο έρεη κεηώζεη ηηο επθαηξίεο πνπ έρνπλ λα βηώλνπλ θαηαζηάζεηο κέζα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ν

8 εθπαηδεπηηθόο από ηελ πιεπξά ηνπ λα θέξεη ηα παηδηά ζηε θύζε θαη λα ηνπο δώζεη ηελ επθαηξία λα βηώζνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θπζηθά θαηλόκελα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ γλώζεηο, νη νπνίεο ζα ηα βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θόζκν αιιά θαη ζα επεξεάζνπλ ηνλ ηξόπν πνπ βιέπνπλ ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθό επίζεο λα αλαγλσξίζνπκε ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ιόγσ ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηνλ πεξηβαιινληηθό γξακκαηηζκό αιιά θαη ζηε γισζζηθή εμέιημε ησλ παηδηώλ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Γαθέξκνπ, Φ., Κνπινύξε, Π.,Μπαζαγηάλλε, Δ., (2008). Οδεγόο Νεπηαγσγνύ. Δθπαηδεπηηθνί ζρεδηαζκνί. Γεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Αζήλα. ΟΔΓΒ. Κσλζηαληίλνπ, Φεξσλύκνπ, Κπξηαθίδνπ, Δ., Νηθνιάνπ, Φ., (2004). Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Νεπηαγσγείν: Βνήζεκα γηα ηε Νεπηαγσγό. Λεπθσζία : Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ Κύπξνπ Πιαθίηζε, Κ., (2008).Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ Πξνζρνιηθή θαη ζηελ Πξώηε Σρνιηθή Ηιηθία, Σύγρξνλεο Τάζεηο θαη Πξννπηηθέο. Αζήλα. Δθδόζεηο Παηάθε. Βar, V., (1989).Children s Views about the Water Cycle, Science Education, 73: 4, , The Hebrew University of Jerusalem, Israel: Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company.( αλαθηήζεθε12/6/2012) Bar, V. & Galili, I., (1994): Stages of children's views about evaporation, International Journal of Science Education, 16:2, αλαθηήζεθε 12/6/2012) Steffe, L. P., & Thompson, P. W. (2000). Teaching experiment methodology: Underlying principles and essential elements. In R. Lesh & A. E. Kelly (Eds.), Research design in mathematics and science education (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Taiwo, Α. Α., (1999): Perceptions of the water cycle among primary school children in Botswana, International Journal of Science Education, 21:4, ( αλαθηήζεθε 12/6/2012) Tytler, R., (2000): A comparison of year 1 and year 6 students' conceptions of evaporation and condensation: dimensions of conceptual progression, International Journal of Science Education, 22:5, ,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα