H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA)"

Transcript

1 H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA) Σύνοψη Η LCA (Life Cycle Assessment) είναι µια τυποποιηµένη µέθοδος η οποία επιτρέπει την ολοκληρωµένη καταγραφή, ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών βλαβών που συνδέονται µε ένα προϊόν, µια διαδικασία ή µια υπηρεσία στο πλαίσιο µιας δεδοµένης αναζήτησης. Η ολοκληρωµένη επισκόπιση περιλαµβάνει όλα τα σταδία που προηγούνται και ακολουθούν µια διαδικασία (Striegel, 2000). Η δοµή της LCA περιγράφεται µε τους κανονισµούς DIN/ISO Αρχικά ορίζεται ο αντικειµενικός σκοπός και το πλαίσιο της αποτίµησης. Στο δεύτερο στάδιο αναλύεται η απογραφή. Στο σηµείο αυτό µε βάση ορισµένους κανόνες καταγράφονται οι ροές υλικού και ενέργειας των σχετικών σταδίων διεργασίας σε σχέση µε µια ποσότητα που σχετίζεται µε το κέρδος (µονάδα κέρδους). Σε ένα τρίτο στάδιο µετά την ολοκλήρωση του τεκµηριωµένου ισοζύγιου µπορεί να αρχίσει η αποτίµηση των επιπτώσεων. Η αποτίµηση αυτή αφορά την ταυτοποίηση, άθροιση και ποσοτικοποίηση των δυνητικών περιβαλλοντικών συνεπειών των εξεταζόµενων συστηµάτων και παρέχει στοιχειώδεις πληροφορίες για την ερµηνεία που ακολουθεί στο τέταρτο στάδιο. Εδώ συνοψίζονται και συζητούνται τα αποτελέσµατα των ισοζυγίων µάζας και ενέργειας και γίνεται αποτίµηση των επιπτώσεων σε σχέση τον αντικειµενικό στόχο. Κατά την εξαγωγή των συµπερασµάτων, ανεξάρτητα από τα καθαρά αποτελέσµατα, µπορούν να ληφθούν υπόψιν και προτάσεις για ενέργειες και αποφάσεις σε σχέση µε το ερώτηµα. Το ίδιο ισχύει και για ατοµικά στοιχεία όπως ηθικά θέµατα, τεχνική επιτευξιµότητα καθώς επίσης και πολιτικοκοινωνικά και οικονοµικά θέµατα. Τα βασικά Η επιστηµονική µέθοδος της αποτίµησης κύκλου ζωής επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών βλαβών που προκαλούνται από προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες. «Κατά την Γερµανική Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος χρησιµεύει για τη σύγκριση των περιβαλλοντικών συνεπειών για δύο ή µερικά διαφορετικά προϊόντα, για οµάδες προϊόντων, συστηµάτων, διαδικασιών ή συµπεριφορών, και βοηθά

2 στην αποκάλυψη των ασθενών σηµείων, στην βελτίωση των προϊόντων, των περιβαλλοντικών ιδιοτήτων, στην σύγκριση των εναλλακτικών προτύπων συµπεριφοράς και τους λόγους για συστάσεις δράσεων». (German Federal Environment Agency, 1992). Αρχικά το όργανο της LCA αναπτύχθηκε µε στόχο την επίτευξη της µέγιστης ποσοτικοποίησης της συνολικής ζωής ενός προϊόντος. Το πρώτο συγκριτικό σύστηµα αναλύσεων προϊόντων αφορούσε τις συσκευασίες αναψυκτικών άρχισε ήδη γύρω στα 1970 στις ΗΠΑ και την Γερµανία. Ωστόσο ακόµη και τότε θέµατα όπως ακατέργαστα υλικά, ενεργειακές απαιτήσεις, εκποµπές και αποκοµιδή αποβλήτων ήταν σηµαντικά και συνεπώς εστιασµένα σε ένα ολοκληρωµένο ισοζύγιο. Εκείνη την εποχή είχαν ήδη γίνει τα τα πρώτα βήµατα αξιολόγησης καθορισµένων ροών υλικών σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Εν τούτοις η σηµαντικότητά τους δεν αναπτύχθηκε περαιτέρω πριν την δεκαετία του 1980 (German Federal Environment Agency, 1996). Μετά από βελτιώσεις χρόνων, από το 1997 είναι διαθέσιµο ένα αναγνωρισµένο µεθοδολογικό πλαίσιο εργασίας (ISO/EN/DIN 14040, 1997). Εν τω µεταξύ µε εντατικές προσπάθειες για διεθνείς τυποποιήσεις (ISO/EN/DIN 14041, 1998) µπόρεσαν να γίνουν συµφωνίες που αφορούσαν σαφείς ορισµούς των επιµέρους θεµάτων δηλ. του ορισµού του σκοπού και της εµβέλειας του ισοζυγίου καθώς επίσης και την απογραφική ανάλυση. Άλλα θέµατα όπως της αποτίµησης των επιπτώσεων (ISO/EN/DIN 14042, 2000) ή της αξιολόγησης (ISO/EN/DIS 14043, 2000) είναι ακόµη στα στάδιο των συζητήσεων. Η µέθοδος LCA µπορεί κατ αρχήν να χρησιµοποιηθεί όχι µόνον για προϊόντα αλλά και για τεχνικές διαδικασίες (Burgess and Brennan, 2001, Curran, M.A. 2000), µολονότι δεν υπάρχουν ακόµη τυποποιηµένες οδηγίες. Τα τµήµατα της LCA περιγράφονται στα ακόλουθα κεφάλαια (βλέπε εικ.2). Προηγουµένως πριν από την ολοκληρωµένη επισκόπισης της µεθόδου εκτίθεται σύντοµα η βασική της ιδέα Ολοκληρωµένη θεώρηση Η βασική έννοια της αποτίµησης κύκλου ζωής είναι η καταγραφή όλων των ρευµάτων υλικού και ενέργειας που συνδέονται µε ένα προϊόν, µια διαδικασία ή µια υπηρεσία. Η πλήρης ζωή των προϊόντων ή του συστήµατος προϊόντων εξετάζεται από «το λίκνο µέχρι τον τάφο» Αυτό σηµαίνει ότι καταγράφονται όχι µόνον οι περιβαλλοντικές συνέπειες από τον σχεδιασµό της παραγωγής αλλά επίσης η πλήρης βιοµηχανοποίηση του

3 προϊόντος από την βιοµηχανική εκµετάλευση των ακατέργαστων υλικών πέρα από την διανοµή, τη χρήση και κατανάλωση συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης και αποκοµιδής. Αυτή η εκτεταµένη προσέγγιση είναι σηµαντική γιατί οι αναφορές για πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των προϊόντων ή των διαδικασιών µπορεί να διαφοροποιηθούν εάν η θεώρηση είναι ιδιαίτερα στενή. Με τη βοήθεια της ολοκληρωµένης εικόνας, οι διαδικασίες και τα προϊόντα µπορούν να βελτιστοποιηθούν στα επιστηµονικά ελάχιστα όρια. Ο συλλογισµός αυτός απεικονίζεται στο επίπεδο των χηµικών αντιδράσεων µε το ακόλουθο γράφηµα και τις εξηγήσεις του. Εικόνα 1: Περιβαλλοντικές βλάβες µιας αντίδρασης µε/χωρίς βελτιστοποίηση Εικόνα 1: Οι περιβαλλοντικές συνέπειες µιας αντίδρασης συνοψίζονται στη στήλη 1. Εάν η αντίδραση εξετάζεται ολοκληρωτικά δηλ. συµπεριέχει τα προστάδια της παραγωγής των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλικών και τις απαιτούµενης ενέργειας, και εάν ο διαλύτης αντικαθίσταται στην αλυσίδα παραγωγής λόγω των υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικών βλαβών, τότε µπορεί να επιτευχθούν συνθήκες που περιγράφεται στην στήλη 2. Εάν όλες οι πιθανές συνθήκες βελτιστοποιηθούν τότε επιτυγχάνεται το επιστηµονικά ελάχιστο της αντίδρασης αυτής (στήλη 3) και η περαιτέρω µείωση των βλαβερών επιπτώσεων δεν είναι περαιτέρω δυνατή. Στο σηµείο αυτό για να υπάρξει σαφώς ένα χαµηλότερο επίπεδο (π.χ στήλη 4) τότε αντίδραση πρέπει να αλλάξει. Μια ουσιώδης αλλαγή (δηλ.η χρήση καταλυτών ή η αλλαγή των βασικών υλικών) θα µπορούσε να

4 επιτύχει ένα επιπλέον ελάχιστο. Λόγω της πολυπλοκότητας της, η περιβαλλοντική βλάβη πρέπει να ελέγχεται πάντα µετά από µια βελτιστοποίηση, γιατί είναι επίσης δυνατόν µια ανανεωµένη διαδικασία να αυξήσει τις περιβαλλοντικές βλάβες (για παράδειγµα η στήλη 5) H Μέθοδος Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως η δοµή και οι απαιτήσεις της LCA είναι καθορισµένες στον κανονισµό προτύπων DIN/ISO Σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά η LCA χωρίζεται σε τέσσερα µέρη: - Καθορισµός του σκοπού και του πεδίου δράσης - Απογραφική ανάλυση - Αποτίµηση επιπτώσεων - Ερµηνεία. Ακολούθως τα τέσσερα αυτά µέρη συζητούνται λεπτοµερώς. Εικόνα 2: Σινιστώσες µιας LCA

5 Ορισµός του σκοπού και του πεδίου δράσης Ο καθορισµός του στόχου και του πεδίου δράσης της LCA είναι αποφασιστικός επειδή αποτελεί τη φάση των ουσιωδών προσδιορισµών. Σύµφωνα µε τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα της µελέτης οριοθετείται το πλαίσιο εργασίας για την επισκόπιση και καθορίζονται οι απαιτήσεις για τις επόµενες φάσεις της µελέτης. Αυτό µπορεί να αφορά το βάθος της επισκόπισης, την απαιτούµενη ποιότητα των δεδοµένων, την συλλογή των αποτελεσµατικών παραµέτρων σε σχέση µε την αποτίµηση των επιπτώσεων και τις ερµηνευτικές δυνατότητες στο πλαίσιο εργασίας της αξιολόγησης. Ο επαναληπτικός χαρακτήρας της LCA καταλήγει σε επανατροφοδότηση. Πρέπει επίσης να αποφασιστεί κατά πόσον και πώς ένα εξωτερικό κείµενο αξιολόγησης (κριτική επισκόπιση) πρέπει να συνταχθεί από µια επιτροπή ειδικών όπως απαιτεί ο κανονισµός ISO για συγκριτικές µελέτες που προορίζονται για το κοινό. Ορισµός του στόχου Κατά την πορεία του καθορισµού του αντικειµενικού στόχου πρέπει να παγιωθούν οι σταθεροί στόχοι και το απώτερο ενδιαφέρον της LCA. Πέραν τούτου πρέπει να καθοριστούν οι αποδέκτες (πελάτες) και οι οµάδες στόχοι. Εάν είναι ανάγκη πρέπει να επισηµανθεί ποιό ρόλο παίζει η LCA στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εάν αυτό συνδέεται µε επιπλέον ανασκοπίσεις (για παράδειγµα για οικονοµικά, τεχνολογικά και κοινωνικά ζητήµατα). Με την µετάδοση των αποτελεσµάτων πρέπει να γίνει σαφές ποιές ερωτήσεις είναι κατάλληλες για την LCA και για ποιές όχι. Καθορισµός των ορίων του συστήµατος Τα όρια του συστήµατος πρέπει να οριστούν σύµφωνα µε τους καθορισµένους στόχους της LCA. Πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα διαθέσιµα µέσα, το χρονικό πλαίσιο και η διαθεσιµότητα των αναγκαίων δεδοµένων. Ειδικότερα, πρέπει να καθοριστούν, το χρονικό πλαίσιο, ο χώρος, η πραγµατική και η τεχνική πορεία καταγραφής, δηλαδή η έκταση και η κλίµακα του ισοζυγίου. Το όριο του συστήµατος σηµατοδοτεί την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και άλλων συστηµάτων. Ορίζει επίσης ποιές διαδικασίες περιλαµβάνονται ή αποκλείονται από την επισκόπιση. Σε σχέση µε την

6 πρόσκτηση των δεδοµένων πρέπει να καθοριστεί η κλίµακα, ο τύπος (ειδικός, µέσος), και η ποιότητα των αναγκαίων δεδοµένων. Σύστηµα περιβάλλοντος Όριο συστήµατος Συλλογή ακατέργαστων υλικών Αρχικές ροές Άλλα συστήµατα Μεταφορές Παραγωγή Ροή προϊόντος Προµήθεια ενέργειας Χρήση Ανακύκλωση/ επαναχρησιµοποίηση Αρχικές ροές Επεξεργασία απόβλητων Ροή προϊόντος Άλλα συστήµατα Εικόνα 3: Ιδεατή παρουσίαση ενός συστήµατος παραγωγής για αποτίµηση του κύκλου ζωής ύο προβλήµατα προκύπτουν στην φάση που διαµορφώνεται η οπτική του ισοζυγίου. Πρώτον, θα πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια αποκοπής και οι διαδικασίες κατανοµής των συζευγµένων προϊόντων στις επιµέρους διεργασίες που περικλείει το ισοζύγιο. εύτερον, θα πρέπει να καθοριστούν οι λειτουργίες των εξεταζόµενων συστηµάτων, όπως επίσης και η λειτουργική µονάδα που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση. Θα πρέπει να αναφερθούν οι διαφορές και οι πιθανοί περιορισµοί των συστηµάτων που πρόκειται να συγκριθούν. Κριτήρια αποκοπής Για να ελαττωθεί σε έναν πρακτικό βαθµό η έκταση και η πολυπλοκότητα του πλαισίου της έρευνας, είναι ανάγκη να περιοριστεί η οπτική του ισοζυγίου σε µία κλίµακα διερεύνησης η οποία όµως να απαντά επαρκώς στο αρχικό ερώτηµα. Με την βοήθεια αναλύσεων ευαισθησίας και κριτηρίων απόδοσης µπορεί να διευκρινιστεί αν ένα ρεύµα

7 ροής υλικών µπορεί να παραληφθεί από την ανάλυση ή όχι. Ανάµεσα σε άλλα, µπορούν να ληφθούν υπ όψιν τα ακόλουθα κριτήρια: Κριτήριο µάζας Για να παραληφθεί από την ανάλυση η διαδικασία παρασκευής ενός υλικού θα πρέπει το ισοζύγιο µάζας της ροής του υλικού, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο να είναι µικρής σηµασίας και να βρίσκεται κάτω από ένα ορισµένο επίπεδο. Κριτήριο ενέργειας Αντίστοιχα, ένα υλικό µπορεί να παραληφθεί από την ανάλυση αν η συνεισφορά του στο ενεργειακό περιεχοµένο των εισερχόµενων υλικών βρίσκεται πάλι κάτω από ένα ορισµένο επίπεδο. ιαδικασία κατανοµών Όταν στο εξεταζόµενο σύστηµα παραγωγής υπάρχουν συζευγµένες παραγωγές, τότε θα πρέπει να γίνονται κατανοµές των διαφόρων προϊόντων ως προς τις επιµέρους διεργασίες του συστήµατος. Οι συζευγµένες παραγωγές είναι παραγωγικές διεργασίες οι οποίες, παράλληλα µε το προγραµµατισµένο προϊόν εξόδου, παράγουν προϊόντα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλες διεργασίες. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από µία τέτοια διεργασία θα πρέπει να αθροίζονται σε αναλογία µε όλα τα συζευγµένα προϊοντα, σύµφωνα µε µία συγκεκριµένη διαδικασία. Τα απόβλητα δεν θεωρούνται συζευγµένο προϊόν. Οταν είναι εφικτό, οι κατανοµές θα πρέπει να αποφεύγονται. Αν οι κατανοµές δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν, τότε τα ρεύµατα εισόδου και εξόδου στα διάφορα συζευγµένα προϊόντα θα πρέπει να αποδίδεται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι βασικές φυσικές σχέσεις να αλληλοσυσχετίζονται. Η κατανοµή δεν είναι ανάγκη να βασίζεται στο κριτήριο µάζας. Επιπλέον άλλα φυσικά κριτήρια είναι εφαρµόσιµα. Εάν δεν υπάρχουν φυσικές σχέσεις ή είναι ανεπαρκείς, οι κατανοµές µπορούν να προκύψουν µε βάση άλλες σχέσεις όπως π.χ. τα οικονοµικά µεγέθη. Όταν φαίνεται ότι µπορούν να εφαρµοστούν διαφορετικές διαδικασίες εύρεσης των κατανοµών, τότε θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µία ανάλυση ευαισθησίας.

8 Οφέλη και λειτουργική µονάδα Τα οφέλη (ή οι λειτουργίες) των εξεταζόµενων παραγωγικών συστηµάτων θα πρέπει να προσδιορίζονται ξεκάθαρα. Για την ποσοτικοποίηση ενός δεδοµένου οφέλους, θα πρέπει να οριστεί µία λειτουργική µονάδα (όπως π.χ. ένας τόνος προϊόντος), η οποία θα χρησιµοποιείται σαν µονάδα αναφοράς για όλα τα ρεύµατα εισροής και εκροής, όπως επίσης και για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όταν συγκρίνονται διαφορετικά προϊόντα ή διαδικασίες, είναι πολύ σηµαντικό το κριτήριο της λειτουργικής ισοδυναµίας να µπορεί να εφαρµοστεί στα εξεταζόµενα συστήµατα. Μόνο λειτουργικά ισοδύναµα συστήµατα µπορούν να συγκριθούν! ιαφορές στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις εναλλακτικών συστηµάτων µπορούν να αποδοθούν άµεσα στα προϊόντα ή τις διεργασίες µόνο αν η λειτουργία των εξεταζόµενων συστηµάτων είναι ισοδύναµη. Ανάλυση απογραφών Στην φάση της ανάλυσης απογραφών, µετρώνται οι τιµές των ροών υλικών και ενεργείας και καταγράφονται καθ όλη την διάρκεια ζωής τους. Σε ένα πρώτο στάδιο, οι δοµές των διεργασιών µοντελοποιούνται έτσι ώστε να υπάρχει µία βάση για την οργάνωση των δεδοµένων. Οι ροές υλικών και ενέργειας προσδιορίζονται ως µεγέθη εισόδου-εξόδου για όλες τις επιµέρους διεργασίες που περικλείονται από τα όρια του συστήµατος. Συνδέοντας τις επιµέρους διεργασίες µεταξύ τους, αναπαριστώνται οι σχέσεις ανάµεσα στις υποµονάδες και το περιβάλλον το δε ισοζύγιο µάζας/ενέργειας αποτελεί την απογραφή του ολικού συστήµατος. Όλα τα ρεύµατα ροής ενέργειας και υλικών που διέρχονται από το σύστηµα καταγράφονται σαν ποσότητες σε φυσικές µονάδες. Τα δεδοµένα αναφέρονται στην λειτουργική µονάδα. Εκτίµηση επιπτώσεων Το έργο της εκτίµησης επιπτώσεων είναι ο συσχετισµός των ρευµάτων υλικού και ενέργειας τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση απογραφών µε συγκεκριµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό η εκτίµηση επιπτώσεων περιλαµβάνει

9 την αναγνώριση, σύνοψη και ποσοτικοποίηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εξεταζόµενων συστηµάτων. ιάφορες επιτροπές εργάζονται ακόµη πάνω στην δηµιουργία µίας µεθόδου. Μια πρώτη παγκόσµια οµοφωνία διαφαίνεται στον κανονισµό ISO DIN 14042, ο οποίος ακολουθεί τις συστάσεις της SETAC (SETAC, 1993). Παρακάτω αναπτύσσονται τα επιµέρους βήµατα της ανάλυσης επιπτώσεων, όπως ο ορισµός των κατηγοριών, η ταξινόµηση και ο χαρακτηρισµός των επιπτώσεων. Στο πλαίσιο της «ταξινόµησης» οι ροές ενέργειας και υλικών που εξετάστηκαν στην ανάλυση απογραφών αξιολογούνται ως προς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν καθοριστεί προηγουµένως. Οι παρακάτω κατηγορίες επιπτώσεων περιλαµβάνονται συνήθως σε µία αποτίµηση κύκλου ζωής: -Παγκόσµια υπερθέρµανση. -Στρατοσφαιρική καταστροφή όζοντος. -(Τροποσφαιρική) φωτοχηµική δηµιουργία όζοντος. -Οξίνιση. -Ευτροφισµός. -Τοξικότητα στον άνθρωπο. -Οικοτοξικότητα. -Χρήση γης. Οι κατηγορίες επιπτώσεων περιλαµβάνουν πιθανές επιδράσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ανάµεσα σε άλλα, διαφέρουν ανάλογα και µε τις χωρικές αναφορές τους. (παγκόσµιες, περιφερειακές, τοπικές). Βασικά, η οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίπτωση µπορεί να συµπεριληφθεί στην έρευνα, αν είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα δεδοµένα, όπως επίσης και ενα κατάλληλο µοντέλο για την περιγραφή και παραµετροποίηση της επίπτωσης. Μία ροή υλικού µπορεί να ευθύνεται για πολλαπλές περιβαλλοντικές επιδράσεις. Στο στάδιο του χαρακτηρισµού, λαµβάνει χώρα ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων που έχουν αποδοθεί στα ρεύµατα ροής. Με την βοήθεια παραγόντων ισοδυναµίας, οι διαφορετικές συνεισφορές των υλικών συσχετίζονται µε µία περιβαλλοντική επίδραση που ορίζεται, σύµφωνα µε κάποια ουσία αναφοράς. Οι ροές που έχουν καταγραφεί στην φάση της ανάλυσης απογραφών πολλαπλασιάζονται µε τους αντίστοιχους παράγοντες ισοδυναµίας και αθροίζονται οι επιµέρους συνεισφορές. Το

10 δυναµικό της επίδρασης που προσδιορίζεται αποτελεί ένα µέτρο της πιθανής περιβαλλοντικής βλάβης. Οι ποσότητες των διαφορετικών δυναµικών επίδρασης δεν είναι άµεσα συγκρίσιµες η µία µε την άλλη. Στην φάση της «τυποποίησης», το αποτέλεσµα ενός προσδιορισθέντος δυναµικού επίδρασης συσχετίζεται µε µια χωρική τιµή. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι δεν µπορούν να συσσωρεύονται πολλές κατηγορίες επιδράσεων σε έναν ή περισσότερους δείκτες. Η απαραίτητη αξιολόγηση γίνεται συνήθως µε βάση εξατοµικευµένα κριτήρια, τα οποία δεν είναι πάντα αποδεκτά από επιστηµονική άποψη. Ερµηνεία Το έργο της ερµηνείας συνίσταται στην ανάλυση των αποτελεσµάτων όπως επίσης και στην αξιολογήση της σηµασίας τους και των περιορισµών που µπορεί να έχουν αυτά. Τα ουσιαστικά γεγονότα, βασισµένα στα αποτελέσµατα της ανάλυσης απογραφών και της εκτίµησης επιπτώσεων πρέπει να οριοθετηθούν και να ελεγχθούν ως προς την πληρότητα, την ευαισθησία και την συνέπεια των αποτελεσµάτων. Οι παραδοχές που έχουν γίνει στην φάση ορισµού του στόχου και του σκοπού θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψιν. Με βάση αυτά, θα πρέπει να εξαχθούν συµπεράσµατα και να γίνουν συστάσεις. Βιβλιογραφία Striegel, G. (2000). Entwicklung von Methodenbausteinen für die Ökobilanzierung technischer Verfahren am Beispiel von zwei Fallstudien. Dissertation, Friedrich- Schiller- Universität Jena, Institut für Technische Chemie und Umweltchemie, Chemisch- Geowissenschaftliche Fakultät. Umweltbundesamt. (1992). Ökobilanzen für Produkte, Bedeutung Sachstand Persepektiven. Berlin: Umweltbundesamt. Umweltbundesamt. (1995). Methodik der produktbezogenen Ökobilanzen Wirkungsbilanz und Bewertung. Berlin: Umweltbundesamt. ISO/EN/DIN (1997). Umweltmanagement, Ökobilanz, Prinzipien und allgemeine Anforderungen. ISO/EN/DIN (1998). Umweltmanagement, Produkt-Ökobilanz, Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens sowie Sachbilanz.

11 ISO/EN/DIN (2000). Umweltmanagement, Ökobilanz, Wirkungsabschätzung. ISO/EN/DIS (2000). Umweltmanagement, Ökobilanz, Auswertung. Burgess, A.A. und Brennan, D.J. (2001). Application of life cycle assessment to chemical processes. Chemical Engineering Science, 56(2001), Curran, M.A. (2000). Life Cycle Assessment: An International Experience. Environmental Progress, 19(2), Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC): Guidelines for Life- Cycle Assessment, A "Code of Practice"; SETAC Workshop in Sesimbra , Brüssel, 1993

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση του Κύκλου Ζωής Παράδειγμα 1

Αποτίμηση του Κύκλου Ζωής Παράδειγμα 1 Αποτίμηση του Κύκλου Ζωής Παράδειγμα 1 Γιατί επιλέχθηκε η μελέτη αυτή σαν παράδειγμα Οι απαιτήσεις μιας αποτίμησης κύκλου ζωής, όπως περίγραφεται στον κανονισμό ISO/DIN 14040 είναι ορισμένες φορές δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας. ιδακτορική ιατριβή του. Γιάννη Θ. Τσουλφά

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας. ιδακτορική ιατριβή του. Γιάννη Θ. Τσουλφά Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας ιδακτορική ιατριβή του Γιάννη Θ. Τσουλφά 2008 στους δικούς µου ανθρώπους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. XVII ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική ανάλυση της εταιρίας Foodlink Ανώνυµη Εµπορική (ΑΕ) και Βιοµηχανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα