Glossary of Terms and Definitions Greek

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Glossary of Terms and Definitions Greek"

Transcript

1 Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη Ashley Hanna ηεο Hewlett-Packard γηα ηελ παξαγσγή απηνύ ηνπ ιεμηινγίνπ. This glossary may be freely downloaded. Note for readers See for details of license terms ITIL is a Registered TradeMark, and a Registered Community TradeMark of the Office of Government Commerce, and is Registered in the U.S. Patent and Trademark Office 1

2 Λεμηιόγην νξώλ ITIL, επεμεγήζεηο θαη αθξώλπκα V3, Μάηνο 2007 Αγγλικόρ όπορ Ελληνικόρ όπορ Επεξήγηζη Acceptance Απνδνρή Δπίζεκε ζπκθσλία γηα κηα Τπεξεζία Πιεξνθνξηθήο, Γηαδηθαζία, Πιάλν, ή θάπνην Παξαδνηέν πνπ έρεη νινθιεξσζεί, είλαη αθξηβέο, Αμηόπηζην θαη ζύκθσλν κε ηηο Απαηηήζεηο. πλήζσο ηεο απνδνρήο πξνεγείηαη ε Αμηνιόγεζε θαη νη Γνθηκέο θαη είλαη πξναπαηηνύκελα πξνηνύ πξνρσξήζε ζην επόκελν ζηάδην θάπνην Έξγν ή θάπνηα Γηαδηθαζία. Βιέπε Κξηηήξηα Απνδνρήο Τπεξεζίαο. Access Γηαρείξηζε Πξνζβαζηκόηεηαο (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) Ζ Γηαδηθαζία είλαη ππεύζπλε γηα λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ ρξήζε Τπεξεζηώλ Πιεξνθνξηθήο, δεδνκέλσλ, ή άιισλ ηνηρείσλ. Ζ Γηαρείξηζε Πξνζβαζηκόηεηαο βνεζά ζηελ πξνζηαζία ηεο Δκπηζηεπηηθόηεηαο, Αθεξαηόηεηαο θαη Γηαζεζηκόηεηαο ηνηρείσλ εμαζθαιίδνληαο νηη κόλν εμνπζηνδνηεκέλνη Υξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη αιινίσζεο ηνηρείσλ. Ζ Γηαρείξηζε Πξνζβαζηκόηεηαο αλαθέξεηαη θάπνηεο θνξέο σο Γηαρείξηζε Γηθαησκάησλ ή Γηαρείξηζε Σαπηόηεηαο. Account Manager Γηεπζπληήο Λνγηζηηθώλ (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) Ο Ρόινο είλαη αξθεηά παξόκνηνο ζε απηόλ ηνπ Γηεπζπληή Δπηρεηξηζηαθώλ ρέζεσλ, αιιά πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξά ζηνηρεία πσιήζεσλ. πλήζσο γίλεηαη ρξήζε ηνπ όηαλ ππάξρεη επαθή κε Δμσηεξηθνύο Πειάηεο. Accounting Λνγηζηηθά (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) Ζ Γηαδηθαζία είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλαγλώξηζε πξαγκαηηθνύ Κόζηνπο γηα ηελ παξνρή Τπεξεζηώλ Πιεξνθνξηθήο, ζπγθξίλνληαο ηα κε ηνλ ΠξνÜπνινγηζκό, θαη δηαρείξηζε απόθιηζεο απν ηνλ ΠξνÜπνινγηζκό. Accredited Πηζηνπνηεκέλν Eπηζήκσο εγθεθξηκέλν γηα λα έρεη έλαλ Ρόιν. Γηα παξάδεηγκα έλα Δγθεθξηκέλν ζσκαηείν κπνξεί λα έρεη ηελ αξκνδηόηεηα λα παξέρεη εθπαίδεπζε ή λα πξαγκαηνπνηεί Διέγρνπο. Active Monitoring Δλεξγή Παξαθνινύζεζε (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) Παξαθνινύζεζε ελόο ηνηρείνπ ε κηαο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο γηα λα πξνζδηνξίδεη ηελ παξνύζα θαηάζηαζε.. Βιέπε Παζεηηθή Παξαθνινύζεζε. 2

3 Activity Δξγαζία Μηα νκάδα ελεξγεηώλ ζρεδηαζκέλε λα επηηύρεη έλα απνηέιεζκα. Οη ελέξγεηεο ζπλήζσο νξίδνληαη σο κέξνο Γηαδηθαζηώλ ή Πιάλσλ, θαη θαηαρσξνύληαη ζε Γηεξγαζίεο. Agreed Service Time πκθσλεκέλν Χξάξην Τπεξεζίαο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) πλώλπκν γηα Τπεξεζηαθό Χξάξην, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ππνινγηζκνύο Γηαζεζηκόηεηαο. Βιέπε Υξόλνο Δθηόο Λεηηνπξγίαο. Agreement ύκβαζε Έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη κηα επίζεκε θαηαλόεζε κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ πιεπξώλ. Μία ζύκβαζε δελ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθή εθηόο εάλ εκπεξηέρεηαη ζε έλα πκβόιαην. Βιέπε πκθσλία Τπεξεζίαο Δπηπέδνπ, πκθσλία Δπηπέδνπ Λεηηνπξγηώλ. Alert ήκαλζε ( Πξνεηδνπνίεζε Ν. Απμεληηάδεο, netweek 248,p25) (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) Μηα πξνεηδνπνίεζε όηη έλα όξην έρεη επηηεπρζεί, θάηη έρεη αιιάμεη, ή κηα Απνηπρία έρεη ζπκβεί. Οη εκάλζεηο ζπλήζσο δεκηνπξγνύληαη θαη δηαρεηξίδνληαη από εξγαιεία Γηαρείξηζεο πζηεκάησλ θαη δηαρεηξίδνληαη από ηελ Γηαδηθαζία Γηαρείξηζεο Γεγνλόησλ. Analytical Modelling Αλαιπηηθόο Μνληειηζκόο (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) (Σςνεσήρ Βεληίωζη Υπηπεζίαρ) A technique that uses mathematical Models to predict the behaviour of a Configuration Item or IT Service. Analytical Models are commonly used in Γπλακηθόηεηαο and Availability. See Modelling. Application Δθαξκνγή Software that provides Functions that are required by an IT Service. Each Application may be part of more than one IT Service. An Application runs on one or more Servers or Clients. See Application, Application Portfolio. Application Γηαρείξηζε Δθαξκνγώλ (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) The Function responsible for managing Applications throughout their Lifecycle. Application Portfolio Υαξηνθπιάθην Δθαξκνγώλ (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) A database or structured Document used to manage Applications throughout their Lifecycle. The Application Portfolio contains key Attributes of all Applications. The Application Portfolio is sometimes implemented as part of the Service Portfolio, or as part of the Configuration System. 3

4 Application Service Provider (ASP) Παξνρόο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) An External Service Provider that provides IT Services using Applications running at the Service Provider's premises. Users access the Applications by network connections to the Service Provider. Application Sizing Πξνζκέηξεζε Απαηηήζεσλ Πόξσλ Δθαξκνγήο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) The Activity responsible for understanding the Resource Requirements needed to support a new Application, or a major Change to an existing Application. Application Sizing helps to ensure that the IT Service can meet its agreed Service Level Targets for Γπλακηθόηεηα and Performance. Architecture Αξρηηεθηνληθή (Πιεξνθνξηθήο) (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) The structure of a System or IT Service, including the Relationships of Components to each other and to the environment they are in. Architecture also includes the Standards and Guidelines which guide the design and evolution of the System. Assembly Οινθιεξσκέλε Μνλάδα (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A Configuration Item that is made up from a number of other CIs. For example a Server CI may contain CIs for CPUs, Disks, Memory etc.; an IT Service CI may contain many Hardware, Software and other CIs. See Component CI, Build. Assessment Δθηίκεζε Inspection and analysis to check whether a Standard or set of Guidelines is being followed, that Records are accurate, or that Efficiency and Effectiveness targets are being met. See Audit. Asset ηνηρείν (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) Any Resource or Capability. Assets of a Service Provider include anything that could contribute to the delivery of a Service. Assets can be one of the following types:, Organisation, Process, Knowledge, People, Information, Applications, Infrastructure, and Financial Capital. Asset Γηαρείξηζε ηνηρείσλ (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) Asset is the Process responsible for tracking and reporting the value and ownership of financial Assets throughout their Lifecycle. Asset is part of an overall Service Asset and Configuration Process. See Asset Register. Asset Register Καηάινγνο ηνηρείσλ (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A list of Assets, which includes their ownership and value. The Asset Register is maintained by Asset. 4

5 Attribute Ηδηόηεηα (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A piece of information about a Configuration Item. Examples are name, location, Version number, and Cost. Attributes of CIs are recorded in the Configuration Database (CMDB). See Relationship. Audit Έιεγρνο Formal inspection and verification to check whether a Standard or set of Guidelines is being followed, that Records are accurate, or that Efficiency and Effectiveness targets are being met. An Audit may be carried out by internal or external groups. See Certification, Assessment. Authority Matrix Πίλαθαο Τπεπζπλόηεηαο πλώλπκν γηα RACI. Automatic Call Distribution (ACD) Απηόκαηε Καηαλνκή Κιήζεσλ (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) Use of Information Technology to direct an incoming telephone call to the most appropriate person in the shortest possible time. ACD is sometimes called Automated Call Distribution. Availability Γηαζεζηκόηεηα (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) Ability of a Configuration Item or IT Service to perform its agreed Function when required. Availability is determined by Reliability, Maintainability, Serviceability, Performance, and Security. Availability is usually calculated as a percentage. This calculation is often based on Agreed Service Time and Downtime. It is Best Practice to calculate Availability using measurements of the Business output of the IT Service. Availability Γηαρείξηζε Γηαζεζηκόηεηαο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) The Process responsible for defining, analysing, Planning, measuring and improving all aspects of the Availability of IT Services. Availability is responsible for ensuring that all IT Infrastructure, Processes, Tools, Roles etc are appropriate for the agreed Service Level Targets for Availability. Availability Information System (AMIS) Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Γηαζεζηκόηεηαο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) A virtual repository of all Availability data, usually stored in multiple physical locations. See Service Knowledge System. Availability Plan Πιάλν Γηαζεζηκόηεηαο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) A Plan to ensure that existing and future Availability Requirements for IT Services can be provided Cost Effectively. Back-out Δπαλόξζσζε πλώλπκν γηα Remediation. 5

6 Backup Αληίγξαθν Αζθαιείαο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) Copying data to protect against loss of Integrity or Availability of the original. Balanced Scorecard Balanced Scorecard (Σςνεσήρ Βεληίωζη Υπηπεζίαρ) A management tool developed by Drs. Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton. A Balanced Scorecard enables a Strategy to be broken down into Key Performance Indicators. Performance against the KPIs is used to demonstrate how well the Strategy is being achieved. A Balanced Scorecard has 4 major areas, each of which has a small number of KPIs. The same 4 areas are considered at different levels of detail throughout the Organisation. Baseline Πξσηαξρηθή Μνξθή (Σςνεσήρ Βεληίωζη Υπηπεζίαρ) A Benchmark used as a reference point. For example: An ITSM Baseline can be used as a starting point to measure the effect of a Service Improvement Plan A Performance Baseline can be used to measure changes in Performance over the lifetime of an IT Service A Configuration Baseline can be used to enable the IT Infrastructure to be restored to a known Configuration if a Change or Release fails Benchmark ηνηρείν Διέγρνπ (Σςνεσήρ Βεληίωζη Υπηπεζίαρ) The recorded state of something at a specific point in time. A Benchmark can be created for a Configuration, a Process, or any other set of data. For example, a benchmark can be used in: πλερήο Βειηίσζε Τπεξεζίαο, to establish the current state for managing improvements. Γπλακηθόηεηαο, to document Performance characteristics during normal operations. See Benchmarking, Baseline. Benchmarking ύγθξηζε (Σςνεσήρ Βεληίωζη Υπηπεζίαρ) Comparing a Benchmark with a Baseline or with Best Practice. The term Benchmarking is also used to mean creating a series of Benchmarks over time, and comparing the results to measure progress or improvement. Proven Activities Best Practice Brainstorming Βέιηηζηε Πξαθηηθή Proven Activities or Processes that have been successfully used by multiple Organisations. ITIL is an example of Best Practice. Brainstorming Αλαιπηηθή θέςε (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) A technique that helps a team to generate ideas. Ideas 6

7 are not reviewed during the Brainstorming session, but at a later stage. Brainstorming is often used by Problem to identify possible causes. British Standards Institution (BSI) Βξεηαληθό Ηλζηηηνύην Πξόηππσλ The UK National Standards body, responsible for creating and maintaining British Standards. See for more information. See ISO. Budget Πξνüπνινγηζκόο A list of all the money an Organisation or Business Unit plans to receive, and plans to pay out, over a specified period of time. See Budgeting, Planning. Budgeting Αλάζεζε Πξνüπνινγηζκνύ The Activity of predicting and controlling the spending of money. Consists of a periodic negotiation cycle to set future Budgets (usually annual) and the day-to-day monitoring and adjusting of current Budgets. Build Γόκεκα (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) The Activity of assembling a number of Configuration Items to create part of an IT Service. The term Build is also used to refer to a Release that is authorised for distribution. For example Server Build or laptop Build. See Configuration Baseline. Build Environment Γνκηθό Πεξηβάιινλ (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A controlled Environment where Applications, IT Services and other Builds are assembled prior to being moved into a Test or Live Environment. Business Δπηρείξεζε (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) An overall corporate entity or Organisation formed of a number of Business Units. In the context of ITSM, the term Business includes public sector and not-for-profit organisations, as well as companies. An IT Service Provider provides IT Services to a Customer within a Business. The IT Service Provider may be part of the same Business as their Customer (Internal Service Provider), or part of another Business (External Service Provider). Business Capacity (BCM) Δπηρεηξηζηαθή Γηαρείξηζε Γπλακηθόηεηαο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) In the context of ITSM, Business Γπλακηθόηεηαο is the Activity responsible for understanding future Business Requirements for use in the Γπλακηθόηεηαο Plan. See Service Γπλακηθόηεηαο. Business Case Δπηρεηξεκαηηθή Δπθαηξία (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) Justification for a significant item of expenditure. Includes 7

8 information about Costs, benefits, options, issues, Risks, and possible problems. See Cost Benefit Analysis. Business Continuity (BCM) Δπηρεηξηζηαθή Γηαρείξηζε πλνρήο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) The Business Process responsible for managing Risks that could seriously impact the Business. BCM safeguards the interests of key stakeholders, reputation, brand and value creating activities. The BCM Process involves reducing Risks to an acceptable level and planning for the recovery of Business Processes should a disruption to the Business occur. BCM sets the Objectives, Scope and Requirements for IT Service Continuity. Business Continuity Plan (BCP) Δπηρεηξηζηαθό Πιάλν πλνρήο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) A Plan defining the steps required to Restore Business Processes following a disruption. The Plan will also identify the triggers for Invocation, people to be involved, communications etc. IT Service Continuity Plans form a significant part of Business Continuity Plans. Business Customer Πειάηεο Δπηρείξεζεο (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) A recipient of a product or a Service from the Business. For example if the Business is a car manufacturer then the Business Customer is someone who buys a car. Business Impact Analysis (BIA) Αλάιπζε Δπηρεηξεζηαθήο Δπίδξαζεο (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) BIA is the Activity in Business Continuity that identifies Vital Business Functions and their dependencies. These dependencies may include Suppliers, people, other Business Processes, IT Services etc. BIA defines the recovery requirements for IT Services. These requirements include Recovery Time Objectives, Recovery Point Objectives and minimum Service Level Targets for each IT Service. Business Objective Δπηρεηξηζηαθόο ηόρνο (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) The Objective of a Business Process, or of the Business as a whole. Business Objectives support the Business Vision, provide guidance for the IT Strategy, and are often supported by IT Services. Business Operations Δπηρεηξηζηαθέο Γξαζηεξηόηεηεο (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) The day-to-day execution, monitoring and management of Business Processes. Business Perspective Δπηρεηξηζηαθή Οπηηθή Γσλία (Σςνεσήρ Βεληίωζη Υπηπεζίαρ) An understanding of the Service Provider and IT Services from the point of view of the Business, and an understanding of the Business from the point of view of the Service Provider. 8

9 Business Process Γηεξγαζία A Process that is owned and carried out by the Business. A Business Process contributes to the delivery of a product or Service to a Business Customer. For example, a retailer may have a purchasing Process which helps to deliver Services to their Business Customers. Many Business Processes rely on IT Services. Business Relationship Γηαρείξηζε Δπηρεηξηζηαθώλ ρέζεσλ (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) The Process or Function responsible for maintaining a Relationship with the Business. BRM usually includes: Managing personal Relationships with Business managers Providing input to Service Portfolio Ensuring that the IT Service Provider is satisfying the Business needs of the Customers This Process has strong links with Service Level. Business Relationship Manager Γηεπζπληήο Δπηρεηξηζηαθώλ ρέζεσλ (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) A Role responsible for maintaining the Relationship with one or more Customers. This Role is often combined with the Service Level Manager Role. See Account Manager. Business Service Δπηρεηξηζηαθή Τπεξεζία An IT Service that directly supports a Business Process, as opposed to an Infrastructure Service which is used internally by the IT Service Provider and is not usually visible to the Business. The term Business Service is also used to mean a Service that is delivered to Business Customers by Business Units. For example delivery of financial services to Customers of a bank, or goods to the Customers of a retail store. Successful delivery of Business Services often depends on one or more IT Services. Business Service (BSM) Γηαρείξηζε Δπηρεηξηζηαθήο Παξνρήο Τπεξεζηώλ (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) An approach to the management of IT Services that considers the Business Processes supported and the Business value provided. This term also means the management of Business Services delivered to Business Customers. Business Unit Δπηρεηξηζηαθή Μνλάδα (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) A segment of the Business which has its own Plans, Metrics, income and Costs. Each Business Unit owns Assets and uses these to create value for Customers in the form of goods and Services. 9

10 Call Κιήζε (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) A telephone call to the Service Desk from a User. A Call could result in an Incident or a Service Request being logged. Call Centre Κέληξν Κιήζεσλ (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) An Organisation or Business Unit which handles large numbers of incoming and outgoing telephone calls. See Service Desk. Call Type Σύπνο Κιήζεο (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) A Category that is used to distinguish incoming requests to a Service Desk. Common Call Types are Incident, Service Request and Complaint. Capability Γπλαηόηεηα (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) The ability of an Organisation, person, Process, Application, Configuration Item or IT Service to carry out an Activity. Capabilities are intangible Assets of an Organisation. See Resource. Capability Maturity Model (CMM) Μνληέιν Χξηκόηεηαο Γπλαηνηήησλ (Σςνεσήρ Βεληίωζη Υπηπεζίαρ) The Capability Maturity Model for Software (also known as the CMM and SW-CMM) is a model used to identify Best Practices to help increase Process Maturity. CMM was developed at the Software Engineering Institute (SEI) of Carnegie Mellon University. In 2000, the SW-CMM was upgraded to CMMI (Capability Maturity Model Integration). The SEI no longer maintains the SW-CMM model, its associated appraisal methods, or training materials. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Δλνπνηεκέλν Μνληέιν Χξηκόηεηαο Γπλαηνηήησλ (Σςνεσήρ Βεληίωζη Υπηπεζίαρ) Capability Maturity Model Integration (CMMI) is a process improvement approach developed by the Software Engineering Institute (SEI) of Carnegie Melon University. CMMI provides organizations with the essential elements of effective processes. It can be used to guide process improvement across a project, a division, or an entire organization. CMMI helps integrate traditionally separate organizational functions, set process improvement goals and priorities, provide guidance for quality processes, and provide a point of reference for appraising current processes. See for more information. See CMM, Continuous Improvement, Maturity. Capacity Γπλακηθόηεηα (Netweek Issue No.266 Alefantos T.) (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) The maximum Throughput that a Configuration Item or IT Service can deliver whilst meeting agreed 10

11 Service Level Targets. For some types of CI, Γπλακηθόηεηαο may be the size or volume, for example a disk drive. Capacity Γηαρείξηζεο Γπλακηθόηεηαο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) The Process responsible for ensuring that the Γπλακηθόηεηαο of IT Services and the IT Infrastructure is able to deliver agreed Service Level Targets in a Cost Effective and timely manner. Γπλακηθόηεηαο considers all Resources required to deliver the IT Service, and plans for short, medium and long term Business Requirements. Capacity Information System (CMIS) Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Γπλακηθόηεηαο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) A virtual repository of all Γπλακηθόηεηαο data, usually stored in multiple physical locations. See Service Knowledge System. Capacity Plan Πιάλν Γπλακηθόηεηαο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) A Γπλακηθόηεηαο Plan is used to manage the Resources required to deliver IT Services. The Plan contains scenarios for different predictions of Business demand, and costed options to deliver the agreed Service Level Targets. Capacity Planning ρεδηαζκόο Πιάλνπ Γπλακηθόηεηαο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) The Activity within Γπλακηθόηεηαο responsible for creating a Γπλακηθόηεηαο Plan. Capital Expenditure (CAPEX) Κεθάιαην Δμόδσλ (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) The Cost of purchasing something that will become a financial Asset, for example computer equipment and buildings. The value of the Asset is Depreciated over multiple accounting periods. Capital Item ηνηρείν Κεθαιαίνπ (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) An Asset that is of interest to Financial because it is above an agreed financial value. Capitalization Κεθαιαηνπνίεζε (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) Identifying major Cost as capital, even though no Asset is purchased. This is done to spread the impact of the Cost over multiple accounting periods. The most common example of this is software development, or purchase of a software license. Category Καηεγνξία A named group of things that have something in common. Categories are used to group similar things together. For example Cost Types are 11

12 used to group similar types of Cost. Incident Categories are used to group similar types of Incident, CI Types are used to group similar types of Configuration Item. Certification Πηζηνπνηεηηθό Issuing a certificate to confirm Compliance to a Standard. Certification includes a formal Audit by an independent and Accredited body. The term Certification is also used to mean awarding a certificate to verify that a person has achieved a qualification. Change Αιιαγή (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) The addition, modification or removal of anything that could have an effect on IT Services. The Scope should include all IT Services, Configuration Items, Processes, Documentation etc. Change Advisory Board (CAB) πκβνπιεπηηθό ώκα Αιιαγώλ (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A group of people that advises the Change Manager in the Assessment, prioritisation and scheduling of Changes. This board is usually made up of representatives from all areas within the IT Service Provider, the Business, and Third Parties such as Suppliers. Change Case Πεξίπησζε Αιιαγήο (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) A technique used to predict the impact of proposed Changes. Change Cases use specific scenarios to clarify the scope of proposed Changes and to help with Cost Benefit Analysis. See Use Case. Change History Ηζηνξηθό Αιιαγήο (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) Information about all changes made to a Configuration Item during its life. Change History consists of all those Change Records that apply to the CI. Change Γηαρείξηζε Αιιαγώλ (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) The Process responsible for controlling the Lifecycle of all Changes. The primary objective of Change is to enable beneficial Changes to be made, with minimum disruption to IT Services. Change Model Μνληέιν Αιιαγήο (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A repeatable way of dealing with a particular Category of Change. A Change Model defines specific pre-defined steps that will be followed for a Change of this Category. Change Models may be very simple, with no requirement for approval (e.g. Password Reset) or may be very complex with many steps that require approval (e.g. major software Release). See Standard Change, Change Advisory Board. Change Record Καηαρώξεζε Αιιαγήο (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A Record containing the details of a Change. Each 12

13 Change Record documents the Lifecycle of a single Change. A Change Record is created for every Request for Change that is received, even those that are subsequently rejected. Change Records should reference the Configuration Items that are affected by the Change. Change Records are stored in the Configuration System. Change Request Αίηεκα Αιιαγήο πλώλπκν γηα Αίηεκα Αιιαγήο. Change Schedule Πιάλν Αιιαγήο (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A Document that lists all approved Changes and their planned implementation dates. A Change Schedule is sometimes called a Forward Schedule of Change, even though it also contains information about Changes that have already been implemented. Change Window Παξάζπξν Αιιαγήο (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A regular, agreed time when Changes or Releases may be implemented with minimal impact on Services. Change Windows are usually documented in SLAs. Charging Υξέσζε (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) Requiring payment for IT Services. Charging for IT Services is optional, and many Organisations choose to treat their IT Service Provider as a Cost Centre. Chronological Analysis Υξνλνινγηθή Αλάιπζε (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) A technique used to help identify possible causes of Problems. All available data about the Problem is collected and sorted by date and time to provide a detailed timeline. This can make it possible to identify which Events may have been triggered by others. CI Type Σύπνο ηνηρείνπ (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A Category that is used to Classify CIs. The CI Type identifies the required Attributes and Relationships for a Configuration Record. Common CI Types include: hardware, Document, User etc. Classification Γηαβάζκηζε The act of assigning a Category to something. Classification is used to ensure consistent management and reporting. CIs, Incidents, Problems, Changes etc. are usually classified. Client Πειάηεο A generic term that means a Customer, the Business or a Business Customer. For example Client Manager may be used as a synonym for Account Manager. The term client is also used to mean: A computer that is used directly by a User, for example a PC, Handheld 13

14 Computer, or Workstation. The part of a Client-Server Application that the User directly interfaces with. For example an Client. Closed Δπηιπκέλν (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) The final Status in the Lifecycle of an Incident, Problem, Change etc. When the Status is Closed, no further action is taken. Closure Δπίιπζε (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) The act of changing the Status of an Incident, Problem, Change etc. to Closed. COBIT COBIT (Σςνεσήρ Βεληίωζη Υπηπεζίαρ) Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) provides guidance and Best Practice for the management of IT Processes. COBIT is published by the IT Governance Institute. See for more information. Code of Practice Κώδηθαο Πξαθηηθήο A Guideline published by a public body or a Standards Organisation, such as ISO or BSI. Many Standards consist of a Code of Practice and a Specification. The Code of Practice describes recommended Best Practice. Cold Standby Φπρξή Αλακνλή πλώλπκν γηα ηαδηαθή Δπαλαθνξά. Commercial off the Shelf (COTS) Δκπνξηθή Δθαξκνγή (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) Application software or Middleware that can be purchased from a Third Party. Compliance πκκόξθσζε Ensuring that a Standard or set of Guidelines is followed, or that proper, consistent accounting or other practices are being employed. Component Δμάξηεκα A general term that is used to mean one part of something more complex. For example, a computer System may be a component of an IT Service, an Application may be a Component of a Release Unit. Components that need to be managed should be Configuration Items. Component Capacity (CCM) Γηαρείξηζε Δμαξηεκάησλ Γπλακηθόηεηαο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) (Σςνεσήρ Βεληίωζη Υπηπεζίαρ) The Process responsible for understanding the Γπλακηθόηεηαο, Utilisation, and Performance of Configuration Items. Data is collected, recorded and analysed for use in the Γπλακηθόηεηαο Plan. See Service Γπλακηθόηεηαο. 14

15 Component CI Δμάξηεκα ηνηρείνπ (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A Configuration Item that is part of an Assembly. For example, a CPU or Memory CI may be part of a Server CI. Component Failure Impact Analysis (CFIA) Αλάιπζε Δπίδξαζεο Γπζιεηηνπξγηθνύ Δμαξηήκαηνο (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) A technique that helps to identify the impact of CI failure on IT Services. A matrix is created with IT Services on one edge and CIs on the other. This enables the identification of critical CIs (that could cause the failure of multiple IT Services) and of fragile IT Services (that have multiple Single Points of Failure). Computer Telephony Integration (CTI) Δλνπνηεκέλν ύζηεκα Σειεθσλίαο (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) CTI is a general term covering any kind of integration between computers and telephone Systems. It is most commonly used to refer to Systems where an Application displays detailed screens relating to incoming or outgoing telephone calls. See Automatic Call Distribution, Interactive Voice Response. Concurrency Παξαιιειηζκόο A measure of the number of Users engaged in the same Operation at the same time. Confidentiality Δκπηζηεπηηθόηεηα (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) A security principle that requires that data should only be accessed by authorised people. Configuration Παξακεηξνπνίεζε (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A generic term, used to describe a group of Configuration Items that work together to deliver an IT Service, or a recognizable part of an IT Service. Configuration is also used to describe the parameter settings for one or more CIs. Configuration Baseline Πξσηαξρηθή Μνξθή Παξακεηξνπνίεζεο (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A Baseline of a Configuration that has been formally agreed and is managed through the Change process. A Configuration Baseline is used as a basis for future Builds, Releases and Changes. Configuration Control Έιεγρνο Παξακεηξνπνίεζεο (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) The Activity responsible for ensuring that adding, modifying or removing a CI is properly managed, for example by submitting a Request for Change or Service Request. Configuration Αλαγλσξηζεκόηεηα (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) The Activity responsible for collecting information about Configuration Items and their 15

16 Identification Παξακεηξνπνίεζεο Relationships, and loading this information into the CMDB. Configuration Identification is also responsible for labelling the CIs themselves, so that the corresponding Configuration Records can be found. Configuration Item (CI) ηνηρείν (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) Any Component that needs to be managed inorder to deliver an IT Service. Information about each CI is recorded in a Configuration Record within the Configuration System and is maintained throughout its Lifecycle by Configuration. CIs are under the control of Change. CIs typically include IT Services, hardware, software, buildings, people, and formal documentation such as Process documentation and SLAs. Configuration Γηαρείξηζε Γηάξζξσζεο (http://www.syzefxis.gov.gr/node/161) (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) The Process responsible for maintaining information about Configuration Items required to deliver an IT Service, including their Relationships. This information is managed throughout the Lifecycle of the CI. Configuration is part of an overall Service Asset and Configuration Process. Configuration Database (CMDB) Βάζε Γεδνκέλσλ Γηαρείξηζεο ηνηρείσλ (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A database used to store Configuration Records throughout their Lifecycle. The Configuration System maintains one or more CMDBs, and each CMDB stores Attributes of CIs, and Relationships with other CIs. Configuration System (CMS) ύζηεκα Γηαρείξηζεο ηνηρείσλ (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A set of tools and databases that are used to manage an IT Service Provider's Configuration data. The CMS also includes information about Incidents, Problems, Known Errors, Changes and Releases; and may contain data about employees, Suppliers, locations, Business Units, Customers and Users. The CMS includes tools for collecting, storing, managing, updating, and presenting data about all Configuration Items and their Relationships. The CMS is maintained by Configuration and is used by all IT Service Processes. See Configuration Database, Service Knowledge System. Configuration Record Καηαρώξεζε ηνηρείνπ (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) A Record containing the details of a Configuration Item. Each Configuration Record documents the Lifecycle of a single CI. Configuration Records are stored in a Configuration Database. 16

17 Configuration Structure Γνκή ηνηρείνπ (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) The hierarchy and other Relationships between all the Configuration Items that comprise a Configuration. πλερήο Βειηίσζε Τπεξεζίαο (CSI) πλερή Βειηίσζε Παξνρήο Τπεξεζίαο (Σςνεσήρ Βεληίωζη Υπηπεζίαρ) A stage in the Lifecycle of an IT Service and the title of one of the Core ITIL publications. πλερήο Βειηίσζε Τπεξεζίαο is responsible for managing improvements to IT Service Processes and IT Services. The Performance of the IT Service Provider is continually measured and improvements are made to Processes, IT Services and IT Infrastructure in order to increase Efficiency, Effectiveness, and Cost Effectiveness. See Plan-Do-Check-Act. Continuous Availability πλερήο Γηαζεζηκόηεηα (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) An approach or design to achieve 100% Availability. A Continuously Available IT Service has no planned or unplanned Downtime. Continuous Operation πλερήο Λεηηνπξγία (Σσεδιαζμόρ Υπηπεζιών) An approach or design to eliminate planned Downtime of an IT Service. Note that individual Configuration Items may be down even though the IT Service is Available. Contract πκβόιαην A legally binding Agreement between two or more parties. Contract Portfolio Υαξηνθπιάθην πκβνιαίσλ (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) A database or structured Document used to manage Service Contracts or Agreements between an IT Service Provider and their Customers. Each IT Service delivered to a Customer should have a Contract or other Agreement which is listed in the Contract Portfolio. See Service Portfolio, Service Catalogue. Control Έιεγρνο A means of managing a Risk, ensuring that a Business Objective is achieved, or ensuring that a Process is followed. Example Controls include Policies, Procedures, Roles, RAID, door-locks etc. A control is sometimes called a Countermeasure or safeguard. Control also means to manage the utilization or behaviour of a Configuration Item, System or IT Service. Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) COBIT Βιέπε COBIT. 17

18 Control Perspective Άπνςε Διέγρνπ (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) An approach to the management of IT Services, Processes, Functions, Assets etc. There can be several different Control Perspectives on the same IT Service, Process etc., allowing different individuals or teams to focus on what is important and relevant to their specific Role. Example Control Perspectives include Reactive and Proactive management within IT Operations, or a Lifecycle view for an Application Project team. Control Processes Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ The ISO/IEC Process group that includes Change and Configuration. Core Service Κεληξηθή Τπεξεζία (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) An IT Service that delivers basic Outcomes desired by one or more Customers. See Supporting Service, Core Service Package. Core Service Package (CSP) Κεληξηθό Παθέην Τπεξεζίαο (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) A detailed description of a Core Service that may be shared by two or more Service Level Packages. See Service Package. Cost Κόζηνο The amount of money spent on a specific Activity, IT Service, or Business Unit. Costs consist of real cost (money), notional cost such as people's time, and Depreciation. Cost Benefit Analysis Αλάιπζε Πιενλεθηήκαηνο Κόζηνπο An Activity that analyses and compares the Costs and the benefits involved in one or more alternative courses of action. See Business Case, Net Present Value, Internal Rate of Return, Return on Investment, Value on Investment. Cost Centre Κέληξν Κόζηνπο (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) A Business Unit or Project to which Costs are assigned. A Cost Centre does not charge for Services provided. An IT Service Provider can be run as a Cost Centre or a Profit Centre. Cost Effectiveness Απνηειεζκαηηθόηεηα Κόζηνπο A measure of the balance between the Effectiveness and Cost of a Service, Process or activity, A Cost Effective Process is one which achieves its Objectives at minimum Cost. See KPI, Return on Investment, Value for Money. Cost Element ηνηρείν Κόζηνπο (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) The middle level of category to which Costs are assigned in Budgeting and Accounting. The highest level category is Cost Type. For example a Cost Type of people could 18

19 have cost elements of payroll, staff benefits, expenses, training, overtime etc. Cost Elements can be further broken down to give Cost Units. For example the Cost Element expenses could include Cost Units of Hotels, Transport, Meals etc. Cost Γηαρείξηζε Κόζηνπο (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) A general term that is used to refer to Budgeting and Accounting, sometimes used as a πλώλπκν γηα Financial Cost Type Σύπνο Κόζηνπο (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) The highest level of category to which Costs are assigned in Budgeting and Accounting. For example hardware, software, people, accommodation, external and Transfer. See Cost Element, Cost Type. Cost Unit Μνλάδα Κόζηνπο (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) The lowest level of category to which Costs are assigned, Cost Units are usually things that can be easily counted (e.g. staff numbers, software licences) or things easily measured (e.g. CPU usage, Electricity consumed). Cost Units are included within Cost Elements. For example a Cost Element of expenses could include Cost Units of Hotels, Transport, Meals etc. See Cost Type. Countermeasure Αληηκεηώπηζε Can be used to refer to any type of Control. The term Countermeasure is most often used when referring to measures that increase Resilience, Fault Tolerance or Reliability of an IT Service. Course Corrrections Γηνξζσηηθέο Κηλήζεηο Changes made to a Plan or Activity that has already started, to ensure that it will meet its Objectives. Course corrections are made as a result of Monitoring progress. CRAMM CRAMM A methodology and tool for analysing and managing Risks. CRAMM was developed by the UK Government, but is now privately owned. Further information is available from Crisis Γηαρείξηζε Κξίζεσλ The Process responsible for managing the wider implications of Business Continuity. A Crisis team is responsible for Strategic issues such as managing media relations and shareholder confidence, and decides when to invoke Business Continuity Plans. 19

20 Critical Success Factor (CSF) Κξίζηκνο Παξάγνληαο Δπηηπρίαο (CSF) Something that must happen if a Process, Project, Plan, or IT Service is to succeed. KPIs are used to measure the achievement of each CSF. For example a CSF of "protect IT Services when making Changes" could be measured by KPIs such as "percentage reduction of unsuccessful Changes", "percentage reduction in Changes causing Incidents" etc. Culture Κνπιηνύξα A set of values that is shared by a group of people, including expectations about how people should behave, ideas, beliefs, and practices. See Vision. Customer Πειάηεο Someone who buys goods or Services. The Customer of an IT Service Provider is the person or group who defines and agrees the Service Level Targets. The term Customers is also sometimes informally used to mean Users, for example "this is a Customer focussed Organisation". Customer Portfolio Υαξηνθπιάθην Πειάηε (Σηπαηηγική Υπηπεζιών) A database or structured Document used to record all Customers of the IT Service Provider. The Customer Portfolio is the Business Relationship Manager's view of the Customers who receive Services from the IT Service Provider. See Contract Portfolio, Service Portfolio. Dashboard Οζόλε Διέγρνπ (Οζόλε Δλδείμεσλ) (Υπηπεζία Λειηοςπγιών) A graphical representation of overall IT Service Performance and Availability. Dashboard images may be updated in real-time, and can also be included in management reports and web pages. Dashboards can be used to support Service Level, Event or Incident Diagnosis. Data-to- Information-to- Knowledge-to- Wisdom (DIKW) Γεδνκέλα-Πιεξνθνξία-Γλώζε-νθία (DIKW) A way of understanding the relationships between data, information, knowledge, and wisdom. DIKW shows how each of these builds on the others. Definitive Media Library (DML) Οξηζηηθή Βηβιηνζήθε Πνιύκεζσλ (DML) (Μεηάβαζη Υπηπεζίαρ) One or more locations in which the definitive and approved versions of all software Configuration Items are securely stored. The DML may also contain associated CIs such as licenses and documentation. The DML is a single logical storage area even if there are multiple locations. All software in the DML is under the control of Change 20

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered.

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. B S H I K I A K E S S Y S K E V E S A. B. E. The brands managed in Greece by BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. Contents C O

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 14: Ταχεία Ανάπτυξη Λογισμικού (Rapid Software Prototyping) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville,

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 54. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του

Τα Νέα 54. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του Τα Νέα 54 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του Ένας κάτοικος του Brandon, στα προάστια της Tampa, Florida, USA φέρεται ότι έχασε την ζωή του όταν ξαφνικά

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες PART D: Humanities and Political Sciences NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology PART D: Humanities and Political Sciences ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ Δ:

Διαβάστε περισσότερα

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Successful Help for Inclusion by Valorised Actions for Adults in the field of environment SHIVAA 502901-LLP-1-2009-1-FR-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Specification. For first certification 2014

Specification. For first certification 2014 Specification Edexcel GCSE in Greek (2GK01) Edexcel GCSE (Short Course) in Greek: Spoken Language (3GK0S) Edexcel GCSE (Short Course) in Greek: Written Language (3GK0W) For first certification 2014 Issue

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Τα Νέα 56 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Αρ. 56 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Μιχάλης Μακρουλάκης «ΑΜΟΡΓΟΣ» Από την έκθεση του Ιδρύματος Β. και Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 Microsoft & Cisco Courses MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 (σελ. 2-4) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (σελ. 5-7) MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2010/2013

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus WORKSHOP REPORT Οι μετανάστες και το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στην Κύπρο Sincere thanks to all of the organisations and individuals who contributed

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES TECHNICAL OLYMPIC OF COMPANIES SA Registration No.: 6801/06/Β/86/08 20, SOLOMOU STREET, ALIMOS for the period from January 1 st to June 30 th, 2008 (under Article 5 of L. 3556/2007) TABLE OF CONTENTS Ι.

Διαβάστε περισσότερα

WorldVentures Marketing, LLC

WorldVentures Marketing, LLC WorldVentures Marketing, LLC COMPENSATION PLAN Greece Revised March 2011 Διαβάστε την Ελληνική Έκδοση του κειμένου που βρίσκεται στην σελίδα 24 1. 1.1 1.2 INTRODUCTION... Error! Bookmark not defined. Marketing

Διαβάστε περισσότερα