BRICE C. JONES A NEW PTOLEMAIC PAPYRUS FROM THE COLUMBIA UNIVERSITY COLLECTION. aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 186 (2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BRICE C. JONES A NEW PTOLEMAIC PAPYRUS FROM THE COLUMBIA UNIVERSITY COLLECTION. aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 186 (2013) 247 250"

Transcript

1 BRICE C. JONES A NEW PTOLEMAIC PAPYRUS FROM THE COLUMBIA UNIVERSITY COLLECTION aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 186 (2013) Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

2

3 247 A NEW PTOLEMAIC PAPYRUS FROM THE COLUMBIA UNIVERSITY COLLECTION P.Col. inv cm 3rd cent. B.C.E. columbia.apis.p1357 This papyrus constituting part of a letter contains 19 partial lines. 1 It was purchased by Columbia University from the well-known Cairo dealer M. Nahman and J. Brummer through H. I. Bell in 1925; it is no. 54 in Bell s inventory. The papyrus, broken on all sides except the right, mentions various details (e.g., petitions, travel, antigrapheus) that suggest the document is of an official nature, perhaps a formal petition. The name(s) of the sender and the addressee(s) are not preserved. Antiochos is mentioned, along with a certain Nikanor and Pythion. The precise provenance of the text is unknown. The text is written along the fibers on a medium brown papyrus; the verso has some traces of ink, but the text is obliterated. There is a lower text on the recto that is barely visible, which has presumably been erased by the scribe (see especially the right margin at the ends of ll. 4 7, 10 12). The beginning of each line is lost and it is difficult to say how many letters are missing. An interesting feature of this papyrus is the presence of a previously unattested Greek word in both documentary and literary texts (cf. note 12 in the commentary below). The hand is an excellent specimen of a fine, non-cursive documentary hand that gives the impression of being at home with literary texts. The letters are of medium size, detached, and bilinear, with the typical letters rising above or falling below the notional line (φ, ρ, ψ, υ; also τ). The connecting oblique stroke of ζ is nearly vertical (ll. 3, 7, 11). The cross-stroke of τ is heavy, occasionally slightly broken, and extends well to the left. The curved cross-stroke of μ is in a middle-high position as in contemporary documents. The right vertical hastas of π and η are characteristically curved. ξ is formed by three horizontal strokes, the middle one being smaller in size. The second half of ω is undeveloped ( ). ο and ϲ are small and high. The hand evinces several features common to papyri in the Ptolemaic period: broken τ, ξ in three horizontal strokes, ζ with nearly vertical connecting stroke, μ with high saddle. The hand is strikingly similar to PSI IV 383 (248/247 B.C.E.), which betrays the characteristics of the period: vertical hastas transformed into curved lines, conclave oblique strokes in δ, α, λ, small ornamental strokes at the tips of most letters. The hand may also be compared with P.Cair (late 3 rd cent. B.C.E.; C. H. Roberts, GLH, No. 5b), which possesses similar letter-forms of several different letters (cf. τ, μ, ξ, η), although the scribe s execution is less refined than in our papyrus. Additionally, the handwriting may be compared to P.Mich. I 78 (3 rd cent. B.C.E.; michigan.apis.1769), a letter from the Zenon archive; notice here especially the identical form of ω in both texts. We also compared the script of our papyrus with that of P.Genova III 107 (236 B.C.E.; H. Harrauer, Handbuch der griechischen Paläographie, No. 21), which shows many similarities (e.g., broken τ, ω with absent right stroke, π and η with curved vertical hastas, etc.). Thus, the general impression of the script suggests a date of 3 rd century B.C.E., perhaps the second half of that century. Further support for this date is provided by the occurrence of the names Νικά νωρ and Ἀ ντί οχοϲ, which are attested predominantly in the 3 rd cent. B.C.E. Is this document part of the Zenon dossier? There are a few features that suggest it may be. First, the name Νικά νωρ is very popular among the Zenon papyri (see references in note ad loc). Unfortunately, the Νικά νωρ in our papyrus cannot be matched with any certainty given the lack of details in our text. Second, the acquisition data of P.Col. inv. 257 match the acquisition data of other Zenon texts at Columbia. A large majority of the Zenon papyri were purchased by Columbia in from M. Nahman and J. Brummer, precisely from whom our text was purchased in Third, our text is surrounded in H. I. Bell s 1 For permission to publish the papyrus here, I thank Dr. David M. Ratzan, Curator of Papyri at Columbia University. The image has been digitally reproduced with the permission of the Rare Book and Manuscript Library, Columbia University. In preparing the publication, I am most grateful for the comments of Prof. Klaas A. Worp, whose sharp eye and editorial perceptiveness have helped my text immeasurably. I would also like to thank Dr. Charikleia Armoni for her valuable comments, which greatly improved the paper.

4 248 B. C. Jones P.Col. inv Courtesy of the Columbia University Rare Book and Manuscript Library

5 A New Ptolemaic Papyrus from the Columbia University Collection 249 distribution list by batches of Zenon papyri, which suggests there is a link between the texts in question. These considerations raise the probability (but do not establish absolute certainty) that P.Col. inv. 257 is part of the Zenon dossier, and that for unknown reasons the papyrus has been overlooked thus far ]υτ η [ c. 14 ] ]ε τοϲε αυτῷ [ι c. 7 ] ].ι ζει παρ [Ἀ]ντιό χ [ο]υ [ c. 4 ] γέ γρ]αφε δὲ ἀ ξιῶ ν ἀ νακαλ [ϲ α]ϲθαι 5 ].οναϲ καὶ παρακαλέ ϲαντα ].ϲ μη καταπλαγέ νταϲ τ ινὰ ϲ ἐ μ]φανί ζειν περὶ ὧν ἐ ληλύθαϲιν Ν]ικά νωρ κατ αὐ τῶ ν φά ϲκων ]τουϲ περὶ τὴ ν ἀποδημί αν 10 ἐντ]εύ ξειϲ τ ε παρά τινων δέ χεϲθαι ]δώ ϲονταϲ καὶ χρηματί ζειν ]αγγέ λλεϲθαι ἐπεργεί αϲ ἀ π]οϲταληϲ ό μενοι ἀντιγραφεῖ ϲ ]ων οἰ κονομί αϲ μετὰ Πυθί ωνοϲ 15 ]απέ μψαϲ[θ]αι αὐ τό ν, ὅπωϲ ἐ πι δ ξηι ].. [ c. 3 ]τουϲ ε... [..]...ν ]ε ι των [..]ληλυ... ]κυ. [ c. 6 ]... ].. [ c. 10 ] Commentary 2 ]ε τοϲε αυτῷ [ι: If this line is near the opening of the document, one may read a name here, such as Μέ νετοϲ, which is attested twice in the Zenon papyri (P.Col. III 9). If this papyrus is part of the dossier of Zenon, then the reconstruction is at least possible. In terms of frequency, ἔ τοϲ ( year ) is also possible, followed by εαυτω. But -ετο, the 3 rd sg. ending of a verb, is most likely correct, given what follows on the papyrus. The base of sigma has been extended (cf. παρακαλέ ϲαντα in l. 5), and the following lunate shape prior to the lacuna is likely the back of ε. ϲεαυτω[ι is, therefore, the probable reading. 3 [Ἀ ]ντιό χ [ο]υ: Ἀ ντιό χωι is a possible reading, but I think it unlikely, since we should be able to see the descending stroke of the right half of ω. An unidentified Ἀ ντί οχοϲ of Alexandria is mentioned in P.Cair. Zen. I on the verso of which is the occurrence of the name Νικά νωρ, which is also featured in our papyrus. 5 ].οναϲ: The right vertical hasta of a letter, probably μ or π, precedes ο. We may read μό ναϲ, though other possibilities cannot be excluded. 6.ϲ μη: We may attempt to read these letters together as a feminine noun, which may explain the reason why some were terrified (καταπλαγέ νταϲ τ ινά ϲ), such as ὀ ϲμῇ ( smell, odour, foul smell ). But other readings are possible and even more likely, such as the negation μή preceded by some word ending in sigma. καταπλαγέ νταϲ : From καταπλή ϲϲω strike down, strike with amazement, terrify. The term is rare in the papyri; cf. Preisigke, Wörterbuch, s.v. (inc. supp.). See P.Petr. III 74, P.Cair.Isid. 73 (with Attic -ττω), CPR XV 7, SB I ἐ ληλύθαϲιν: The reading is slightly difficult due to the fading of the ink and the integration of the lower text with the upper at the end of this line. 8 Ν]ικά νωρ: Based on a generated chronological graph in the Trismegistos database, 2 70% of the occurrences of the name Νικά νωρ in the papyri are from the 3 rd cent. B.C.E. The name is prominent in the Zenon archive, including a letter from Νικά νωρ addressed to Apollonius (P.Cair. Zen = PSI VI 634), Νικά νωρ the hypodioiketes (P.Cair. Zen. I = P.Mich. I 58), Νικά νωρ the director of a logisterion (P.Mich. Zen. 33 2), Νικά νωρ the manager of a bath-house (P.Cair. Zen. II 59176), among others (see listings in Pap.Lugd.Bat. XXXI.A, ). For a study on the persons bearing this name in the Zenon archive, see C. J. Kraemer, TAPA 58, 1927, In another text (possibly 2

6 250 B. C. Jones also belonging to the Zenon archive; but see B. E. Nielsen and K. A. Worp, P.NYU. II, no. 46), Νικά νωρ is a nomarch. The Νικά νωρ in our papyrus cannot be identified with any certainty. 10 ἐ ντ]εύ ξειϲ: Probably ἐ ντεύ ξειϲ (fem. nom./acc. pl.), common in petitions and official letters. 11 δώ ϲονταϲ : The term ἀ ποδί δωμι is very frequent in the papyri and we may read it here as ἀ ποδώ ϲονταϲ, but other prepositional prefixes are equally possible, e.g., ἐ πιδώ ϲονταϲ, which could relate to the filing of a petition or report. 12 ἐ περγεί αϲ: The reading ἐ περγεί αϲ is very clear on the papyrus; however, ἐ περγεί α is an unattested word. ἐ νεργεί αϲ is absolutely excluded, and the word division ἐπί + ἐ ργεί αϲ produces no results. ἐ περγεί α is derived from the noun ἔ περγοϲ (cf. LSJ s.v. and supplement), which means assistant (e.g., SB ) and denotes in the language of the Ptolemaic administration persons who serve in the monopolies (see D. Kaltsas, Ein Streit zwischen Epergoi in P.Hels. 1, ZPE 142, 2003, ). For the formation of ἔ περγοϲ ἐ περγεί α, cf. ἔ παρχοϲ ἐ παρχ(ε)ί α, ϲύ νεργοϲ ϲυνεργεί α, μετά βολοϲ μεταβολί α. ἐ περγεί α probably indicates the field of work of the designated functionary (ἔ περγοϲ). Cf. οἰ κονομί αϲ in l. 14, which here could also mean the office activity or jurisdiction of the οἰ κονό μοϲ (see Preisigke, Wörterbuch, s.v. οἰ κονομί α). 13 ἀ ντιγραφεύ ϲ: The ἀ ντιγραφεύ ϲ was a financial clerk within the Ptolemaic bureaucracy, charged with checking revenue and expenditure (Preisigke, Fachwörterbuch, s.v. ἀ ντιγραφεύ ϲ; Ch. Armoni, Studien zur Verwaltung des ptolemäischen Ägypten: Das Amt des Basilikos Grammateus, Pap.Colon. XXXVI, Paderborn 2012). Here, like elsewhere in the 3 rd century, the range of the activity of an ἀ ντιγραφεύ ϲ is perhaps an entire Nomos (Ch. Armoni, op. cit., 27ff. with n. 74). In the Ptolemaic period, the oikonomos and antigrapheus worked closely together in keeping careful fiscal records. Apparently, some of the latter are here being sent off. Commenting on this role within Athens, Aeschines explains that the ἀ ντιγραφεύ ϲ was elected by the city as a checking-clerk and gave a public report of the city revenues every prytany, but in the time of the Theoric Fund (θεωρικό ν) the superintendents of the Fund assumed the role of ἀ ντιγραφεύ ϲ, which included various duties, e.g., controlling the dockyards, taking charge of the naval arsenal under construction, and being superintendents of the streets (Ctes. 3.25). Cf. P. J. Rhodes, The Athenian Boule (Oxford 1972), 238f. 14 ]ων: An oblique stroke of what appears to be the right half of ω appears, although α cannot be excluded. Πυθί ωνοϲ: The name is first attested in P.Petrie III 21 (227/225 B.C.E.) and 136 ( B.C.E.). There is a Πυθί ων mentioned in P.Mich. XVIII 778 (193/192 B.C.E.) who is the oikonomos from the village of Mouchis, Polemonos meris. The name does not occur among the other Zenon papyri from Columbia. 15 ὅπωϲ ἐ πι δ ξηι: In leases, ἐ πιδέ χομαι is frequently used in the phrase ἐ πιδέ χομαι μιϲθώ ϲαϲθαι ( I undertake to lease ; see, e.g., P.Col. X 284, P.Mich. XI 611, P.Mich. XV 731). But it is also used to denote the receiving of a person, as in the petition of P.Oxy. II 281 (ἐ γὼ μὲ ν οὖ ν ἐ πιδεξαμέ νη αὐ τὸ ν εἰ ϲ τὰ τῶ ν γονέ ων μου οἰ κητή ρια). We may therefore translate this line: to send him in order that you might receive. It is not clear who is being sent, but a good candidate would be Πυθί ων, who is mentioned in the previous line. 16 ε : The traces of ink following ε suggest that this word is ἐ πί. 17 [..]ληλυ: This is most probably some form of the perfect of ἔ ρχομαι (cf. line 7 above). Brice C. Jones, Department of Religion, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Blvd. West, FA-101 Montréal, Québec H3G 1M8, Canada

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK EDITED BY CAMPBELL BONNER WITH THE COLLABORATION OF HERBERT C. YOUTIE 1968 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGE SELLSCHAFT DARMSTADT This reprint of The Last Chapters of Enoch in

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UC Berkeley

Previously Published Works UC Berkeley Previously Published Works UC Berkeley A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored

Διαβάστε περισσότερα

Ötvös Zsuzsanna. Studies in the Lexicography and Codicology of a Humanist Vocabularium The Analysis of the Manuscript ÖNB Suppl. Gr.

Ötvös Zsuzsanna. Studies in the Lexicography and Codicology of a Humanist Vocabularium The Analysis of the Manuscript ÖNB Suppl. Gr. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Ötvös Zsuzsanna Studies in the Lexicography and Codicology of a Humanist Vocabularium The Analysis of the Manuscript ÖNB Suppl.

Διαβάστε περισσότερα

NAG HAMMADI AND MANIC Η AEAN STUDIES THE APOCRYPHON OF JOHN SYNOPSIS OF NAG HAMMADI CODICES 11,1; 111,1; AND IV, 1 WITH BG 8502,2

NAG HAMMADI AND MANIC Η AEAN STUDIES THE APOCRYPHON OF JOHN SYNOPSIS OF NAG HAMMADI CODICES 11,1; 111,1; AND IV, 1 WITH BG 8502,2 NAG HAMMADI AND MANIC Η AEAN STUDIES FORMERLY NAG HAMMADI STUDIES SYNOPSIS OF NAG HAMMADI CODICES 11,1; 111,1; AND IV, 1 WITH BG 50, EDITED BY J.M. ROBINSON & H.J. KLIMKEIT EDITED BY Editorial Board H.W.

Διαβάστε περισσότερα

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 192 (2014) pp.1-19 [original page-divisions in bold] Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Franco Ferrari Translated from the Italian

Διαβάστε περισσότερα

A Textual Commentary on the Greek New Testament THE ACTS OF THE APOSTLES By Bruce Metzger

A Textual Commentary on the Greek New Testament THE ACTS OF THE APOSTLES By Bruce Metzger A Textual Commentary on the Greek New Testament THE ACTS OF THE APOSTLES By Bruce Metzger Introduction The text of the book of the Acts of the Apostles circulated in the early church in two quite distinct

Διαβάστε περισσότερα

SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE SEPTUAGINT AND COGNATE STUDIES SERIES. Edited by Harry M. Orlinsky

SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE SEPTUAGINT AND COGNATE STUDIES SERIES. Edited by Harry M. Orlinsky SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE SEPTUAGINT AND COGNATE STUDIES SERIES Edited by Harry M. Orlinsky Number 14 A LEXICAL STUDY OF THE SEPTUAGINT VERSION OF THE PENTATEUCH by J. A. L. Lee A LEXICAL STUDY OF

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis

The 2011 College Greek Exam Report and Analysis 44 The 2011 College Greek Exam Report and Analysis Albert Louisiana State University 1 Abstract This article gives an analysis of the results of the third annual CGE as well as a comparison to similar

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Mechanics of Empire: the Karanis Register and the Writing Offices of Roman Egypt. W. Graham Claytor VI

Mechanics of Empire: the Karanis Register and the Writing Offices of Roman Egypt. W. Graham Claytor VI Mechanics of Empire: the Karanis Register and the Writing Offices of Roman Egypt by W. Graham Claytor VI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

Christopher C. Marchetti ALL RIGHTS RESERVED

Christopher C. Marchetti ALL RIGHTS RESERVED 2009 Christopher C. Marchetti ALL RIGHTS RESERVED ARISTOXENUS ELEMENTS OF RHYTHM: TEXT, TRANSLATION, AND COMMENTARY WITH A TRANSLATION AND COMMENTARY ON POXY 2687 by CHRISTOPHER C. MARCHETTI A Dissertation

Διαβάστε περισσότερα

Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians

Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians J. K. Elliott As a former colleague of John McGuckin in the University of Leeds, I have followed

Διαβάστε περισσότερα

Case syncretism in the personal pronouns of Medieval Greek: the loss of the genitive plural Dionysios Mertyris La Trobe University

Case syncretism in the personal pronouns of Medieval Greek: the loss of the genitive plural Dionysios Mertyris La Trobe University Case syncretism in the personal pronouns of Medieval Greek: the loss of the genitive plural Dionysios Mertyris La Trobe University 1 Introduction This paper deals with the syncretism of the genitive and

Διαβάστε περισσότερα

Alciphron. letters of the courtesans

Alciphron. letters of the courtesans Alciphron letters of the courtesans Alciphron letters of the courtesans edited With introduction, translation AnD commentary BY patrik GrAnholM Dissertation presented at Uppsala University to be publicly

Διαβάστε περισσότερα

Max Planck Institute for the History of Science

Max Planck Institute for the History of Science MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE Max Planck Institute for the History of Science 2007 PREPRINT 327 István M. Bodnár Oenopides of Chius: A survey of the modern literature with a collection

Διαβάστε περισσότερα

MINDING THE GAPS: INFLECTIONAL DEFECTIVENESS IN A PARADIGMATIC THEORY DISSERTATION. for the Degree Doctor of Philosophy

MINDING THE GAPS: INFLECTIONAL DEFECTIVENESS IN A PARADIGMATIC THEORY DISSERTATION. for the Degree Doctor of Philosophy MINDING THE GAPS: INFLECTIONAL DEFECTIVENESS IN A PARADIGMATIC THEORY DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The

Διαβάστε περισσότερα

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Ancient Greek has a very large vocabulary, and it is long-term challenge to master a useful inventory of words because of dialectical variations, the use

Διαβάστε περισσότερα

A Hoped-for Festival?

A Hoped-for Festival? Eikasmόs 25 (2014) pp. 11-24 [original page-divisions in bold] A Hoped-for Festival? (Sapph. fr. 17 V. and P. GC. inv. 105 fr. 2 col. ii ll. 9-28) Camillo Neri Translated from the Italian by Chiara Mecariello

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. LEWIS, JESICA JAYD HARRISON. The Warrior s Banquet: Syssitia in Ancient Crete. (Under the direction of Dr. S. Thomas Parker.

ABSTRACT. LEWIS, JESICA JAYD HARRISON. The Warrior s Banquet: Syssitia in Ancient Crete. (Under the direction of Dr. S. Thomas Parker. ABSTRACT LEWIS, JESICA JAYD HARRISON. The Warrior s Banquet: Syssitia in Ancient Crete. (Under the direction of Dr. S. Thomas Parker.) Although the island of Crete is most famously known today as the homeland

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα

Transcribing Greek Minuscule Manuscripts

Transcribing Greek Minuscule Manuscripts Transcribing Greek Minuscule Manuscripts 1 Chapter 1: Getting Started This is the first page of the Gospel of John in a twelfth century minuscule manuscript called Peckover Greek 7, or G/A 713 (It is also

Διαβάστε περισσότερα

L A TEX. TÇ EÚtupon ISSN 1108-4170 The Eutypon. ConTEXt. dvips. babel. iii

L A TEX. TÇ EÚtupon ISSN 1108-4170 The Eutypon. ConTEXt. dvips. babel. iii eutypon21 2009/1/23 13:53 page 1 #1 TÇ Útupon ISSN 1108-4170 The utypon 21 Οκτώβριος/October 2008 Σ αὐτὸ τὸ τεῦχος/in this issue iii ΕνTXνα καὶ ἄtxνα iv Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου In honour of Claudio

Διαβάστε περισσότερα

A METIC WAS A METIC. D. Whitehead, Ideology of the Athenian Metic (Cambridge 1977) 9, 76 (month), 75-77 (metoikion), 89-92 (prostates).

A METIC WAS A METIC. D. Whitehead, Ideology of the Athenian Metic (Cambridge 1977) 9, 76 (month), 75-77 (metoikion), 89-92 (prostates). A METIC WAS A METIC ABSTRACT: In Classical Athens, an immigrant who stayed longer than about a month was required to register a citizen as prostates and to commence paying the metoikion. So were freed

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

THE TEXT OF THE SEPTUAGINT

THE TEXT OF THE SEPTUAGINT THE TEXT OF THE SEPTUAGINT ITS CORRUPTIONS AND THEIR EMENDATION By the late PETER WALTERS (formerly Katz) Edited by D. W. GOODING Reader in Classics at the Queen 1 s University of Belfast CAMBRIDGE At

Διαβάστε περισσότερα

PREPOSITIONAL SYSTEMS IN BIBLICAL GREEK, GOTHIC, CLASSICAL ARMENIAN, AND OLD CHURCH SLAVIC OLGA THOMASON. (Under the Direction of Jared Klein)

PREPOSITIONAL SYSTEMS IN BIBLICAL GREEK, GOTHIC, CLASSICAL ARMENIAN, AND OLD CHURCH SLAVIC OLGA THOMASON. (Under the Direction of Jared Klein) PREPOSITIONAL SYSTEMS IN BIBLICAL GREEK, GOTHIC, CLASSICAL ARMENIAN, AND OLD CHURCH SLAVIC by OLGA THOMASON (Under the Direction of Jared Klein) ABSTRACT This study investigates the systems of prepositions

Διαβάστε περισσότερα

New Testament Greek Charts for Global Learners

New Testament Greek Charts for Global Learners New Testament Greek Charts for Global Learners Rick Aschmann I originally wrote up all of these charts for my own use, to help me learn Greek grammar, pronunciation, and general structure, and I still

Διαβάστε περισσότερα