Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω Σύντοµων Γραπτών Μηνυµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω Σύντοµων Γραπτών Μηνυµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω Σύντοµων Γραπτών Μηνυµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεράσιµος Γ. Φαληρέας Επιβλέπων : Κιαµάλ Ζ. Πεκµεστζή Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιούλιος 2004

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω Σύντοµων Γραπτών Μηνυµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεράσιµος Γ. Φαληρέας Επιβλέπων : Κιαµάλ Ζ. Πεκµεστζή Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την 7 η Ιουλίου Κιαµάλ Πεκµεστζή Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Τσανάκας Παναγιώτης Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Κοζύρης Νεκτάριος Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιούλιος 2004

4 ... Γεράσιµος Γ. Φαληρέας ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Γεράσιµος Φαληρέας, Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

5 Περίληψη Σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη µιας εφαρµογής που θα βασίζεται σε µια διάταξη ενός µικροελεγκτή. Ποίο συγκεκριµένα αναπτύσσεται ένα σύστηµα ελέγχου µέσο του οποίου κάποιος χρήστης θα έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει ή να θέσει σε λειτουργία τις συσκευές που συνδέονται µε αυτό. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εφαρµογής αποτελεί η σύνδεση του µικροελεγκτή µε ένα κινητό τηλέφωνο GSM ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να έχουν το έλεγχο του συστήµατος από απόσταση µέσο της αποστολής σύντοµων γραπτών µηνυµάτων SMS. Για την ανάπτυξη της εφαρµογής εξετάστηκαν οι επιµέρους λειτουργίες ενός κινητού τηλεφώνου που αφορούν τη αποστολή και λήψη γραπτού µηνύµατος, το πλαίσιο µιας PDU συµβολοακολουθίας χαρακτήρων που αναπαριστά ένα γραπτό µήνυµα καθώς και οι αλγόριθµοι κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης που χρησιµοποιούνται σύµφωνα πάντα µε τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ETSI (European Telecommunication Institute). Για την υλοποίηση της εφαρµογής χρησιµοποιείται ένας µικροελεγκτής PIC16F877 και ένα κινητό τηλέφωνο Ericsson T28s, ενώ ανάπτυξη του κώδικα για το προγραµµατισµό του µικροελεγκτή έγινε στην γλώσσα προγραµµατισµού C. Λέξεις Κλειδιά Σύστηµα Ελέγχου, Μικροελεγκτής, Κινητό Τηλέφωνο, Σύντοµο Γραπτό Μήνυµα. Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS - 5 -

6 Abstract Τhe objective of this thesis is the development of an application that is based on a microcontroller unit and a mobile phone. We develop a control system that gives users the capability to remotely activate and deactivate other devices. The most important characteristic of this application is the communication line between the microcontroller and the GSM mobile phone. In this way users will have the capability of control over the device simply by sending an SMS. For the development of this application we examined those operations of the mobile phone that concern transmission, reception and handling of written messages, we examined a PDU frame (Protocol Description Unit) which consists of a string of characters that represent a written message as well as the algorithms of coding and decoding according to the standards of ETSI Institute (European Telecommunication Institute). In this application we use the PIC16F877 microcontroller and the Ericsson T28s mobile telephone, while the programming of the microcontroller was implemented in C-Programming Language Key Words Control System, Microcontroller, Mobile Phone, SMS (Short Message Service) Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

7 Πρόλογος Η εργασία που ακολουθεί αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήµατος ελέγχου βασιζόµενο σε µια διάταξη µικροελεγκτή και µια συσκευή κινητής τηλεφωνίας GSM. Στόχος της εργασίας αυτής αποτελεί η διασύνδεση και επικοινωνία των παραπάνω διατάξεων µε σκοπώ την δηµιουργία ενός νέου συστήµατος µε δυνατότητες και χαρακτηριστικά που καθορίζονται από τις απαιτήσεις και ιδιότητες της εφαρµογής. Η αναφορά που παρουσιάζεται στην συνέχεια αποτελείται από πέντε κεφάλαια το περιεχόµενο των οποίων παρουσιάζεται εν συντοµία στην συνέχεια. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται µια σύντοµη περιγραφή της διάταξη ενός µικροελεγκτή, των συστηµάτων ελέγχου καθώς και του συστήµατος που αναπτύσσεται κατά την εφαρµογή. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται µια αναλυτική περιγραφή του συστήµατος ελέγχου. Παρουσιάζονται τα επιµέρους τµήµατα που το αποτελούν, ο τρόπος διασύνδεσης τους καθώς και η διαδικασία χειρισµού του συστήµατος µέσο των εντολών και των κανόνων λειτουργίας που θεσπίστηκαν προκειµένου οι χρήστες του να είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν ένα επιτυχή χειρισµό ελέγχου. Το Κεφάλαιο 3 αφιερώνεται εξολοκλήρου στην συσκευή κινητής τηλεφωνίας GSM αναφέροντας τις διαδικασίες, τις εντολές και του αλγορίθµους που χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται οι µικροελεγκτές της οικογένειας PIC. Παρουσιάζεται αναλυτικά η δοµή τους, ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και το πλήθος των περιφερικών που διαθέτουν. Επίσης παρατίθεται το ρεπερτόριο των εντολών µε τις οποίες γίνεται ο προγραµµατισµός τους. Τέλος το Κεφάλαιο 5 είναι αφιερωµένο στο λογισµικό της εφαρµογής µε την παράθεση των διαγραµµάτων ελέγχου, τον κώδικα του προγράµµατος και των κατάλληλων σχόλιων που απαιτούνται για την επαρκή επεξήγηση και κατανόηση της λειτουργίας του προγράµµατος. Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS - 7 -

8 - 8 - Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

9 Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στον εργαστήριο Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστηµάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την ολοκλήρωση της θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον υποψήφιο διδάκτορα της σχολής Η.Μ. και Μ.Υ. κ. Κώστα Γκότση για την πολύτιµη και αµέριστη βοήθεια που προσέφερε κατά την διάρκεια ανάπτυξης της καθώς και τον συµφοιτητή µου ηµητριάδη Βασίλειο για τις χρήσιµες συµβουλές και υποδείξεις του Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS - 9 -

10 Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

11 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Μικροελεγκτής Συσκευή Κινητού Τηλεφώνου ιασύνδεση RS Ασύγχρονη Σειριακή Επικοινωνία Παράθεση Κυκλώµατος / Λίστα Υλικών ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Εντολή Ενεργοποίησης Εντολή Απενεργοποίησης ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μορφή Αποστολής Μηνύµατος Κανόνες Σύνταξης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ AT ΕΝΤΟΛΩΝ AT+CPMS AT+CMGR AT+CMGD AT+CMGS AT+CNMI ΑΤΕ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYPERTERMINAL ΣΥΝΤΟΜΟ ΜΗΝΥΜΑ Υπηρεσία Σύντοµων Γραπτών Μηνυµάτων SMS PDU Ακολουθία κατά την λήψη µηνύµατος PDU Ακολουθία κατά την αποστολή µηνύµατος Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

12 3.5 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ PIC ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ HARVARD ΚΑΙ VON-NEUMANN ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ PIC ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΕΣΑΙΑΣ (MID-RANGE) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Αρχιτεκτονική του PIC O πυρήνας του PIC Τα περιφερειακά του PIC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αρχείο main.c Α. Ρουτίνα Εξυπηρέτησης ιακοπής (Interrupt Service Routine) B. ιαδικασία Αρχικοποίησης Γ. ιαδικασία Εξυπηρέτησης Σύντοµου Μηνύµατος (SMS) ιαδικασία Εξυπηρέτησης Σήµατος Ενεργοποίησης ιασύνδεσης Σειριακής Επικοινωνίας Συναρτήσεις Καθυστέρησης ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΩ ΙΚΑ Αρχείο main.c Αρχείο main.h Αρχείο sci.c Αρχείο sci.h Αρχείο delay.c Αρχείο delay.h ΧΑΡΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ GSM ΑΛΦΑΒΗΤΟ 7-BITS ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

13 Κατάλογος Σχηµάτων ΣΧΗΜΑ 1.1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ΣΧΗΜΑ 1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑ 1.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑ 2.1 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΗΜΑ 2.2 BLOCK ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΗΜΑ 2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ / ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ΣΧΗΜΑ 2.4 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟ ΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΧΗΜΑ 2.5 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΧΗΜΑ 2.6 ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΡΟΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑ 2.7 ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΗΜΑ 2.8 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΧΗΜΑ 2.9 RS 232 INTERFACE ΣΧΗΜΑ 2.10 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΧΗΜΑ 2.11 ΟΜΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΣΧΗΜΑ 3.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΟΥ SMS ΣΧΗΜΑ 3.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑ 3.3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑ 4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ HARVARD ΚΑΙ VON NEUMANN ΣΧΗΜΑ 4.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ PIC ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 16CXXX ΣΧΗΜΑ 4.3 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Q ΚΥΚΛΟΥ (Q CYCLE ACTIVITY) ΣΧΗΜΑ 4.4 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (PIPELINING) ΣΧΗΜΑ 4.5 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α (ALU) ΤΟΥ PIC ΣΧΗΜΑ 4.6 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM MEMORY MAP) ΣΧΗΜΑ 4.7 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (DATA MEMORY) ΣΧΗΜΑ 4.8 ΆΜΕΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ (DIRECT ADDRESSING) ΣΧΗΜΑ 4.9 ΈΜΜΕΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ (INDIRECT ADDRESSING) ΣΧΗΜΑ 4.10 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑ 4.11 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑΣ (STACK) ΣΧΗΜΑ 4.12 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PC ΣΧΗΜΑ 4.13 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ 8 ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ BIT ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΗΜΑ 4.14 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ GOTO ΣΧΗΜΑ 4.15 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ CALL ΣΧΗΜΑ 4.16 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΑ ΣΧΗΜΑ 4.17 ΤΑ BIT ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (STATUS) ΣΧΗΜΑ 4.19 ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΙΑΚΟΠΩΝ (INTERRUPTS) ΣΧΗΜΑ 4.20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ PIC ΣΧΗΜΑ 4.21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ (Ι/Ο) ΤΟΥ PIC ΣΧΗΜΑ 4.22 ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ RB7:RB4 ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ/ ΕΞΟ ΟΥ (Ι/Ο) PORT B ΣΧΗΜΑ 4.23 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (BLOCK DIAGRAM) ΤΟΥ TIMER ΣΧΗΜΑ 4.24 ΤΑ BIT ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ OPTION ΣΧΗΜΑ 4.25 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ TIMER0 ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PRESCALER ΣΧΗΜΑ 4.26 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ TIMER0 ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PRESCALER ΣΧΗΜΑ 4.27 Ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ TXSTA Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

14 ΣΧΗΜΑ 4.28 Ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ RCSTA ΣΧΗΜΑ 4.28 Ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ RCSTA ΣΧΗΜΑ 4.29 ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΗΜΑ 4.30 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ ΤΗΣ USART ΣΧΗΜΑ 4.31 ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ USART ΣΧΗΜΑ 4.32 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΤΗ ΤΗΣ USART ΣΧΗΜΑ 4.33 ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΗΨΗ ΜΕΣΩ USART ΣΧΗΜΑ 5.1 ΑΤΕΡΜΩΝ ΒΡΟΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑ 5.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ PDU ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΣΧΗΜΑ 5.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΟΥ SMS ΣΧΗΜΑ 5.4 BLOCK ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ SMS ΣΧΗΜΑ 5.5 BLOCK ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

15 Κατάλογος Πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΚΡΟ ΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ PDU ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 ΆΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (INSTRUCTION DESCRIPTION CONVENTIONS) ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 ΡΥΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΙΡΕΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (PRESCALER) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ BIT PS2:PS0 ΤΟΥ ΟPTION REGISTER ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ(BAUD RATE) ΤΗΣ USART ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ GET_HEX() ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 ΧΑΡΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ Κατάλογος Εικόνων ΕΙΚΟΝΑ 2.1 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC16F ΕΙΚΟΝΑ 2.2 ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ERICSSON T28S ΕΙΚΟΝΑ 2.3 ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩ ΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 2.4 RS232 DB 9 PIN ASSIGNMENT Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

16 Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ορισµός Μικροελεγκτή Η διπλωµατική αυτή εργασία πραγµατεύεται την δηµιουργία ενός συστήµατος ελεγχόµενου µέσο σύντοµων γραπτών µηνυµάτων SMS. Βασικός στόχος µέσα από την επιλογή αυτής της διπλωµατικής εργασίας ήταν η σχεδίαση και η ανάπτυξη µιας εφαρµογής η οποία θα βασίζεται σε έναν µικροελεγκτή. Η ανάπτυξη µιας εφαρµογής αυτού του είδους απαιτεί την επιµέρους ανάπτυξη δύο συνιστωσών. Οι συνιστώσες αυτές αποτελούν το υλικό (Hardware) και το λογισµικό (Software) µέρος της εφαρµογής. Το υλικό µέρος περιλαµβάνει την σχεδίαση του κυκλώµατος, την επιλογή των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων που απαιτούνται καθώς και την κατασκευή αυτού πάνω σε ένα κοµµάτι πλακέτας. Στόχος κατά την ανάπτυξη του υλικού µέρους µια εφαρµογής αποτελεί η αξιόπιστη και συνεχής λειτουργία της, η δυνατότητα προσθήκης ή τροποποίησης τµηµάτων της καθώς και η προστασία των επιµέρους κυκλωµάτων που την αποτελούν. Το λογισµικό µέρος µίας εφαρµογής αφορά την ανάπτυξη και τη δηµιουργία κώδικα για τον προγραµµατισµό και την λειτουργία του µικροελεγκτή. Αποτελεί ουσιαστικά το κύριο κοµµάτι της εφαρµογής αφού καθορίζει και διαµορφώνει την συµπεριφορά του µικροελεγκτή ανάλογα µε τις λειτουργίες και τις διαδικασίες που θέλουµε αυτός να εκτελεί. Η συγγραφή του κώδικα του προγράµµατος µπορεί να γίνει σε γλώσσα Assembly ή σε γλώσσα υψηλότερου επιπέδου ανάλογα µε την εφαρµογή και τις απατήσεις του χρήστη. Ο προγραµµατισµός της µνήµης του µικροελεγκτή µε το πρόγραµµα της εφαρµογής αποτελεί µια εύκολη και γρήγορη διαδικασία η οποία µπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση της συγκεκριµένης εφαρµογής κρίνεται σκόπιµο στο σηµείο αυτό να δώσουµε έναν αρχικό ορισµό και µια σύντοµη περιγραφή της διάταξης που αποκαλούµε «µικροελεγκτή». Μπορούµε λοιπόν να Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

18 ορίσουµε έναν µικροελεγκτή ως µία υπολογιστική µονάδα ενοποιηµένη µέσα σε ένα κοµµάτι ολοκληρωµένου κυκλώµατος (IC). Χρησιµοποιώντας τον όρο υπολογιστική µονάδα αναφερόµαστε εµµέσως στις βασικές δοµικές µονάδες, της κεντρικής µονάδα επεξεργασίας (CPU), της µνήµης και του συστήµατος εισόδου/ εξόδου (I/O) που συνιστούν ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η δοµή ενός µικροελεγκτή παρουσιάζεται στο διάγραµµα του σχήµατος 1.1 και όπως παρατηρούµε είναι ανάλογη µε το βασικό δοµικό διάγραµµα µιας υπολογιστικής µονάδας. Σχήµα 1.1 Βασικό δοµικό διάγραµµα µικροελεγκτή Ωστόσο οι µονάδες που περιέχει ένας µικροελεγκτής δεν περιορίζονται µόνο στα βασικά δοµικά του στοιχεία. Μια µεγάλη ποικιλία από περιφερειακά, χρονιστές (timers), µετατροπείς τάσης (A/D converters), απαριθµητές (counters) και άλλα συµπληρώνουν και συνθέτουν µαζί µια ευέλικτη και ισχυρή υπολογιστική µονάδα. Με κατάλληλο προγραµµατισµό οι µικροελεγκτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια πλειάδα εφαρµογών προσφέροντας συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία. Βασικά χαρακτηριστικά των µικροελεγκτών αποτελούν το µικρό τους µέγεθος, η µικρή κατανάλωση ισχύος και το χαµηλό τους κόστος. Για την λειτουργία τους δεν απαιτείται παρά η εφαρµογή της τάσης τροφοδοσίας και ενός εξωτερικού σήµατος χρονισµού για να αρχίσει ο µικροελεγκτής να εκτελεί τις εντολές του προγράµµατος µε τις οποίες είναι προγραµµατισµένος. Οι µικροελεγκτές χρησιµοποιούνται συνήθως σε εργασίες όπου η υπολογιστική ισχύς δεν αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της εφαρµογής. Το γεγονός αυτό όµως δεν εµποδίζει να χρησιµοποιούνται σε µια πληθώρα εφαρµογών και εργασιών που ξεκίνα από την χρήση τους σε οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές και φτάνει µέχρι τα αυτοκίνητα και τις διατάξεις αυτοµατισµών στην βιοµηχανία και την παραγωγή. Ολοκληρώνοντας αυτή την σύντοµη αναφορά στους µικροελεγκτές θα πρέπει να αναφέρουµε επιπλέον και ορισµένες πληροφορίες που αφορούν την οικονοµική τους διάσταση στην παγκόσµια αγορά των ηµιαγωγών. Οι πωλήσεις των µικροελεγκτών Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

19 σε ετήσια βάση ξεπερνούν τα 3 δισεκατοµµύρια ολοκληρωµένα κυκλώµατα και υπολογίζεται ότι είναι περισσότερες από το µισό των πωλήσεων που επιτυγχάνουν οι µικροεπεξεργαστές στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Το γεγονός αυτό αλλά και η απλότητα τους σε σχέση µε άλλες διατάξεις ηµιαγωγών (όπως οι επεξεργαστές) καθιστούν το κόστος τους ιδιαίτερα χαµηλό και προσιτό. Η σχέση µεταξύ πωλήσεων και κόστους στους µικροελεγκτές διαµορφώνει την οικονοµική τους απόδοση στην παγκόσµια αγορά των ηµιαγωγών σε ποσοστό που ανέρχεται στο 15% των συνολικών κερδών. 1.2 Ορισµός Συστήµατος Ελέγχου Η ανάγκη για την δηµιουργία και ανάπτυξη των συστηµάτων ελέγχου ήλθε σαν απόρροια της εξέλιξης συστηµάτων και µηχανών. Καθώς η απαίτηση για ποίο δύσκολες καις εξεζητηµένες εργασίες µεγάλωνε δηµιουργήθηκε η ανάγκη χειρισµού και ελέγχου των συστηµάτων µε ένα ποίο αποδοτικό και επισφαλή τρόπο. Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει µε την λειτουργία του το σύστηµα ελέγχου το οποίο µεσολαβεί µεταξύ του χρήστη και του συστήµατος στο οποίο θα επιτευχθεί ο έλεγχος. Σχήµα 1.2 Λειτουργία συστήµατος ελέγχου Ο χρήστης είναι πλέον σε θέση να στέλνει τις εντολές του µέσο ενός συστήµατος ελέγχου και αυτό στην συνέχεια αναλαµβάνει να τις αποκωδικοποιήσει και να οδηγήσει το σύστηµα δηµιουργώντας τα κατάλληλα σήµατα ελέγχου. Οι λειτουργίες που µπορεί κάποιος να επιτελέσει µέσο ενός συστήµατος ελέγχου ποικίλουν και εξαρτώνται από την εργασία και το είδος του ελέγχου που θέλουµε να επιτευχθεί. Ξεκινώντας από µια απλή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση µίας συσκευής ο έλεγχος µπορεί να φτάσει µέχρι και την πλήρη αυτοµατοποίηση διαδικασιών, βελτιστοποιώντας την απόδοση και την λειτουργία τους. Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

20 1.3 Σύντοµη περιγραφή Συστήµατος Το σύστηµα ελέγχου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας λειτουργεί ανάλογα µε µια συστοιχία διακοπτών στην οποία συνδέονται οι συσκευές που θα πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος. Με βάση το γεγονός αυτό οι χρήστες έχουν δυνατότητα να απενεργοποιήσουν ή να θέσουν σε λειτουργία τις συσκευές που βρίσκονται συνδεµένες µε αυτό. Ό τρόπος µε τον οποίο γίνεται κάτι τέτοιο παρουσιάζεται στο σχήµα 1.3 και επιτυγχάνεται µέσο της δηµιουργίας ηλεκτρικών ψηφιακών σηµάτων τα οποία αφού περάσουν από το στάδιο ενίσχυσης είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως τάση τροφοδοσίας για τις συσκευές. Σχήµα 1.3 Ενίσχυση σηµάτων ελέγχου Για την λειτουργία και το χειρισµό του συστήµατος ελέγχου από τον χρήστη δηµιουργήθηκε ένα βασικό ρεπερτόριο εντολών µέσο του οποίου θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και επικοινωνίας µε τις συσκευές. Παράλληλα αναπτύχθηκε η διαδικασία αποκωδικοποίησης των εντολών αυτών από την πλευρά του συστήµατος όπως και η διαδικασία δηµιουργίας των κατάλληλων σηµάτων που απαιτούνται για τον έλεγχο των συσκευών. Ένα σηµείο το οποίο αποτέλεσε και την µεγαλύτερη πρόκληση κατά την διάρκεια ανάπτυξης του συστήµατος ήταν να δώσουµε στους χρήστες την δυνατότητα έλεγχου από απόσταση. Το χαρακτηριστικό αυτό, ιδιαίτερα σηµαντικό, θα έδινε µεγάλη ευελιξία και ταυτόχρονα µεγάλη ευκολία κατά την χρήση του συστήµατος αφού δεν θα είναι πλέον απαραίτητη η παρουσία του χρήστη στις συσκευές και κατ επέκταση στο σύστηµα ελέγχου. Η επίτευξη ωστόσο κάτι τέτοιου προϋποθέτει την παρουσία δύο στοιχείων. Το πρώτο αφορά την ύπαρξη ενός τερµατικού µέσο του οποίου θα Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

21 γίνεται έµµεσα ο έλεγχος, ενώ το δεύτερο αποτελεί το δίκτυο µε το οποίο θα γίνει εφικτή η επικοινωνία µεταξύ τερµατικού και συστήµατος ελέγχου. Μια από τις δυνατότητες που υπήρχαν για την επιλογή των τερµατικών και της σύνδεσης ήταν η χρήση υπολογιστών οι οποίοι θα συνδέονται µε το σύστηµα ελέγχου µέσο ενός ενσύρµατου τοπικού δικτύου (LAN) ή µέσο του διαδικτύου (internet). Η επιλογή αυτή ωστόσο κρίθηκε µη ικανοποιητική αφού δεν εξυπηρετούσε τόσο από την πλευρά των τερµατικών όσο και από την πλευρά του δικτύου. Η επιλογή ενός υπολογιστή στην θέση του τερµατικού προϋποθέτει την γνώση και την εµπειρία χειρισµού από το σύνολο των χρηστών ενώ παράλληλα περιορίζει όσους δεν έχουν άµεση πρόσβαση σε αυτόν. Όσο αναφορά το δίκτυο η σύνδεση του συστήµατος ελέγχου σε αυτό θα απαιτούσε επιπλέον εξοπλισµό και υποδοµή ενώ το γεγονός ότι είναι ενσύρµατο περιορίζει σηµαντικά την πρόσβαση και την ευελιξία των χρηστών. Λόγο των προβληµάτων που αναφέρθηκαν η επιλογή δικτύου και τερµατικού θα έπρεπε να γίνει ικανοποιώντας ορισµένες προϋποθέσεις. Αρχικά η επιλογή τερµατικού θα έπρεπε να είναι τέτοια ώστε να εξυπηρετεί τη πλειονότητα των χρηστών τόσο από την πλευρά πρόσβασης σε αυτό όσο και από την πλευρά γνώσεων και χειρισµού κατά την λειτουργία του. Επίσης όσο αφορά την επιλογή του δικτύου θα ήταν από όλες τις απόψεις προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί ένα ασύρµατο δίκτυο επικοινωνίας γεγονός το οποίο θα έδινε ακόµα µεγαλύτερη ελευθερία και περισσότερες δυνατότητες χειρισµού στους χρήστες. Με βάση τα στοιχεία που αναφέρθηκαν για την επιλογή του τερµατικού κρίθηκε ως καλύτερη επιλογή η χρήση ενός κινητού τηλεφώνου GSM ενώ για το δικτύου η χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν στις µέρες µια από τις ποιο συνηθισµένες και ευρύτερα διαδεδοµένες ηλεκτρονικές συσκευές. Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού κάνει χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας για επικοινωνία, ενηµέρωση ή ψυχαγωγία. Μέσο της συσκευής του κινητού τηλεφώνου οποιοσδήποτε έχει την δυνατότητα να συνοµιλήσει µε άλλους χρήστες, να ανταλλάξει µηνύµατα κειµένου (SMS), ήχου, εικόνας και γενικά κάθε είδους δεδοµένα τα οποία µπορούν να κωδικοποιηθούν και να αποσταλούν µέσο του δικτύου. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας επίσης αποτελούν σήµερα ένα από τα ποίο σύγχρονα και ευρύτερα διαδεδοµένα δίκτυα που καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της χώρας στην οποία εγκαθίστανται. Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

22 Ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει ο έλεγχος του συστήµατος µέσο του κινητού τηλεφώνου είναι χρησιµοποιώντας την υπηρεσία σύντοµων γραπτών µηνυµάτων SMS. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την σύνταξη ενός γραπτού µηνύµατος µέχρι 140 χαρακτήρες και την αποστολή στο κινητό τηλέφωνο ενός χρήστη προσδιοριζόµενο από τον αριθµό του κινητού του τηλεφώνου. Η χρησιµοποίηση του κινητού τηλεφώνου στην εφαρµογή που αναπτύσσουµε γίνεται µέσο της σύνδεσης του µε τον µικροελεγκτή του συστήµατος. Τη συσκευή αυτή θα την αποκαλούµε «κινητό τηλέφωνο βάσης» ώστε να την ξεχωρίζουµε από τις συσκευές που χρησιµοποιούν οι χρήστες για τον έλεγχο του συστήµατος. Ο µικροελεγκτής εκτός από τις διαδικασίες για την αποκωδικοποίηση των εντολών και την παραγωγή των κατάλληλων σηµάτων ελέγχου αναλαµβάνει επίσης και την λειτουργία του κινητού τηλεφώνου και ειδικότερα εκείνες τις διαδικασίες που αφορούν την αποστολή και λήψη ενός σύντοµου µηνύµατος. Με τον τρόπο αυτό το κινητό τηλέφωνο γίνεται µια περιφερική µονάδα του µικροελεγκτή και ειδικότερα ένα ποµπός - δέκτης µε εµβέλεια θεωρητικά σε ολόκληρο τον κόσµο και πρόσβαση σε εκατοµµύρια τερµατικά. Για τον έλεγχο του συστήµατος οι χρήστες δεν έχουν παρά να συντάξουν ένα σύντοµο µήνυµα µε τις εντολές ελέγχου και να το αποστείλουν στο κινητό τηλέφωνο βάσης. Ο µικροελεγκτής στην συνέχεια θα αναλάβει την λήψη του µηνύµατος από τον κινητό τηλέφωνο, θα προχωρήσει στην αποκωδικοποίηση του και θα παράγει τελικά τα απαραίτητα σήµατα ελέγχου για να οδηγήσει κατάλληλα τις συσκευές. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί µε την αποστολή ενός µηνύµατος επιβεβαίωσης από τον µικροελεγκτή µέσο του κινητού τηλεφώνου βάσης προς το χρήστη ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε µε επιτυχία Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2.1 Γενική περιγραφή Το σύστηµα ελέγχου που αναπτύσσεται αποτελείται ουσιαστικά από ένα µικροελεγκτή και µια συσκευή κινητής τηλεφωνίας GSM. Στην διάταξη αυτή θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µέχρι και οκτώ συσκευών τις οποίες θα µπορούµε να απενεργοποιήσουµε ή να θέσουµε αντίστοιχα σε λειτουργία. Ο χειρισµός του συστήµατος ελέγχου και κατεπέκτασιν των συσκευών µπορεί να γίνει µεµονωµένα από πολλούς χρήστες µέσο της αποστολής σύντοµων µηνυµάτων SMS από το κινητό τους τηλέφωνο. Σχήµα 2.1 Σχηµατική λειτουργία του συστήµατος ελέγχου της εφαρµογής Η συσκευή κινητής τηλεφωνίας που συνδέεται µε τον µικροελεγκτή θα την αποκαλούµε από εδώ και στο εξής «κινητό τηλέφωνο βάσης» για να την ξεχωρίζουµε µε τον τρόπο αυτό από τις συσκευές των κινητών τηλεφώνων που χρησιµοποιούν οι Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

24 χρήστες για τον έλεγχο του συστήµατος. Για να ελέγξει λοιπόν ένας χρήστης τις συσκευές του συστήµατος θα πρέπει να στήλη γραπτό µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο βάσης στο οποίο θα περιγράφονται κωδικοποιηµένα οι συσκευές που θέλει να ελέγξει καθώς και το είδος το ελέγχου (ενεργοποίηση, απενεργοποίηση) που θέλει να εκτελέσει. Στο σχήµα 2.1 παρουσιάζεται σχηµατικά η λειτουργία του συστήµατος της εφαρµογής. 2.2 Περιγραφή Κυκλώµατος Τα βασικά µέρη που απαρτίζουν το κύκλωµα της εφαρµογής είναι ένας µικροελεγκτής, η την πηγή τροφοδοσίας, το σύστηµα χρονισµού του (ταλαντωτής), ένα κινητό τηλέφωνο GSM (κινητό τηλέφωνο βάσης), η διασύνδεση RS 232 για την επικοινωνία του µικροελεγκτή µε το κινητό τηλέφωνο καθώς και οι συσκευές στις οποίες θα γίνει ο έλεγχος. Ο τρόπος διασύνδεσης των επιµέρους αυτών τµηµάτων παρουσιάζεται στο block διάγραµµα του σχήµατος 2.2. MOBILE PHONE ERICSSON T28s DEVICE 1 DEVICE 2 POWER SUPPLY OSCILLATOR MICROCONTROLLER PIC16F877 DEVICE 3 DEVICE N RS 232 INTERFACE DEVICE 8 Σχήµα 2.2 Block διάγραµµα κυκλώµατος εφαρµογής Όπως παρατηρούµε και από το διάγραµµα καρδία του συστήµατος ελέγχου αποτελεί ο µικροελεγκτής ο οποίος συνδέεται απευθείας µε το κινητό τηλέφωνο ενώ Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

25 παράλληλα είναι αυτός που δηµιουργεί τα κατάλληλα σήµατα ελέγχου που θα οδηγήσουν στην συνέχεια τις συσκευές Μικροελεγκτής Καρδία του κυκλώµατος της εφαρµογής αποτελεί ένας µικροελεγκτής PIC16F877 της εταιρίας Microchip Inc [5] (εικόνα 2.1). Εικόνα 2.1 Μικροελεγκτής PIC16F877 Ο µικροελεγκτής αυτός ανήκει στην κατηγορία µικροελεγκτών µεσαίας τάξης (Mid-range PICs) µε µήκος λέξης εντολής 14-bit. Βασικά του χαρακτηριστικά αποτελούν: Η υψηλής απόδοσης κεντρική µονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit, CPU) τύπου RISC Το ρεπερτόριο εντολών 35 λέξεων Η 8K x 14 words µνήµη προγράµµατος (Program Memory, FLASH) Η 368 x 8 bytes µνήµη δεδοµένων (Data Memory, RAM) Η 256 x 8 bytes µνήµη δεµένων EEPROM Η δυνατότητα πολλαπλών διακοπών Η πληθώρα περιφερειακών που διαθέτει όπως o προγραµµατιζόµενες πόρτες εισόδου-εξόδου o χρονιστές o ο ποµπός-δέκτης σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας (USART), o ο µετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό (Analog to digital) και άλλα. Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

26 Για την λειτουργία του µικροελεγκτή στο κύκλωµα απαιτείται µόνο η πηγή τροφοδοσίας και ο ταλαντωτής για την παραγωγή του κατάλληλου σήµατος χρονισµού. Το σύστηµα χρονισµού που χρησιµοποιούµε είναι κρυσταλλικού τύπου και παράγεται µε την βοήθεια ενός κρυστάλλου των 20MHz. Η σύνδεση του µε τον µικροελεγκτή παρουσιάζεται στο σχήµα 2.3 και όπως παρατηρούµε αποτελείται από τον κρύσταλλο και τους πυκνωτές C2, C3. Η διάταξη αυτή έχει την δυνατότητα να παρέχει σήµα χρονισµού υψηλής ταχύτητας (HS) και ακρίβειας που φτάνει σε ποσοστό το 0,002%. Η επιλογή του κυκλώµατος χρονισµού αυτού του τύπου έγινε µε βάση τις απαιτήσεις της εφαρµογής και ειδικότερα λόγο της µετάδοσης σειριακών δεδοµένων µεταξύ του µικροελεγκτή και του κινητού τηλεφώνου. Σχήµα 2.3 Σύστηµα Τροφοδοσίας / Χρονισµού µικροελεγκτή Η σύνδεση και η επικοινωνία του µικροελεγκτή µε το κινητό τηλέφωνο γίνεται µέσο του Ποµπού / έκτη Ασύγχρονης / Σύγχρονης Σειριακής Επικοινωνίας (USART, Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter). Μέσο του προγράµµατος εφαρµογής αρχικοποιούµε κατάλληλα την USART ώστε πετύχουµε µια ασύγχρονη και ταυτόχρονα διπλής κατεύθυνσης (asynchronous full duplex) επικοινωνία µε το κινητό τηλέφωνο βάσης. Για την σύνδεση του µικροελεγκτή µε το κύκλωµα απαιτείται η χρήση δύο Pins (25, 26) του µικροελεγκτή εκ των οποίων το Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

27 πρώτο είναι για την αποστολή (TX) και το δεύτερο για τη λήψη (RX).των σηµάτων επικοινωνίας. Για την παραγωγή των σηµάτων ελέγχου που θα οδηγούν τις συσκευές έχει αφιερωθεί µια από τις θύρες γενικής χρήσης του µικροελεγκτή (PORT D). Η Θύρα αυτή αφού διαµορφωθεί ως ψηφιακή θύρα εξόδου µε τους οκτώ ακροδέκτες που διαθέτει µας δίνει την δυνατότητα παραγωγής οκτώ σηµάτων ελέγχου. Κάθε ακροδέκτης µπορεί µεµονωµένα και ανάλογα µε τις εντολές του χρήστη να διαµορφωθεί σε επίπεδο τάσης 0 ή +5 Volt (λογικό1 ή 0 αντίστοιχα). Τα σήµατα αυτά ωστόσο δεν είναι σε θέση από µόνα τους να τροφοδοτήσουν και να οδηγήσουν κάποια από τις συσκευές του συστήµατος πρώτον διότι δεν έχουν την απαραίτητη ισχύ και δεύτερον γιατί υπάρχει κίνδυνος να «τραβήξουν» ρεύµα από το ολοκληρωµένο του µικροελεγκτή γεγονός που µπορούσε να αποβεί επιζήµιο για την λειτουργία του. Για τον λόγο αυτό επιβάλλετε πριν την χρήση τους η µεσολάβηση ενός σταδίου ενίσχυσης µέσο του οποίου θα αποκτήσουν την κατάλληλη ισχύ που απαιτείται προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την τροφοδότηση των συσκευών Συσκευή Κινητού Τηλεφώνου Το κινητό τηλέφωνο που χρησιµοποιείται στο σύστηµα ελέγχου της εφαρµογής το αποκαλούµε όπως αναφέρθηκέ και πρωτύτερα κινητό τηλέφωνο βάσης. Σκοπός της συσκευής αυτής στην λειτουργία του συστήµατος αποτελεί η λήψη και η αποστολή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων SMS από και προς τους χρήστες. Εικόνα 2.2 Το κινητό τηλέφωνο της εφαρµογής Ericsson T28s Αποµακρυσµένος Έλεγχος µέσω SMS

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Η κλασσική δομή του μοντέλου που πρότεινε το 1948 ο Von Neumann Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Είσοδος Αποθήκη Αποθήκη - Έξοδος Εντολών Δεδομένων Κλασσικό μοντέλο Von Neumann

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 22 Σεπτεµβρίου, 2006 Γεώργιος Έλληνας Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης Το εσωτερικό ενός PC 1 Το κουτί του PC (περίβλημα) περιέχει όλα τα βασικά μέρη του συστήματος Δύο κατηγορίες κουτιών: Desktop και Tower Mini tower Midi tower Full tower Κεντρική μονάδα Ο τύπος του κουτιού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΘΕΜΑ : ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:? περίοδος Οι μικροελεγκτές είναι υπολογιστές χωρίς περιφερειακά, σε ολοκληρωμένα κυκλώματα. Μπορούν να συνδυάσουν αρκετές από τις βασικές λειτουργίες άλλων ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Τεχνολογία Ι Θεωρητικής Κατεύθυνσης Τεχνικών Σχολών Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝOΜΟΥ ΧΑΡΗΣ (6424) ΦΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(6592) ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(7178) 2013-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της εργασίας Ανάλυση Arduino Uno Δημιουργία πληροφορίας Αποστολή και

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές μικροελεγκτών

Εφαρμογές μικροελεγκτών Μικροελεγκτές Έναν ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε για τους μικροελεγκτές είναι ο εξής: Μικροελεγκτής είναι ένα προγραμματιζόμενο ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο διαθέτει επεξεργαστή, μνήμη, διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Παραλληλισµός Εντολών (Pipelining)

Παραλληλισµός Εντολών (Pipelining) ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Παραλληλισµός Εντολών (Pipelining) Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapter 3: Section 3.4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗ & CPU Λειτουργική Δομή Αρχιτεκτονική Von Neumann Όλοι οι υπολογιστές ακολουθούν την αρχιτεκτονική κατά Von-Neumann

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας,

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Μικροεπεξεργαστές Σημειώσεις Μαθήματος 2013-14 Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Interrupts - Διακοπές Είναι ένας τρόπος για να διακοπεί η ροή ενός προγράμματος έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ένα έκτακτο γενογός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από:

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: Σελίδα 1 από 12 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55 Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: (α) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. (β) Κύρια Μνήµη. (γ) Μονάδες εισόδου. (δ) Μονάδες εξόδου. (ε) Βοηθητική

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Παρουσίαση 1: Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems) Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded Systems) Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πληροφορικής Ενότητα 8η: Συσκευές Ε/Ε - Αρτηρίες Άσκηση 1: Υπολογίστε το µέσο χρόνο ανάγνωσης ενός τµήµατος των 512 bytes σε µια µονάδα σκληρού δίσκου µε ταχύτητα περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

TRACKER V1.0 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

TRACKER V1.0 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TRACKER V1.0 Το TRACKER είναι ένα interface που συνδέει ένα δέκτη GPS µε ένα ποµποδέκτη VHF. Π.χ. αν έχετε κάποιο παλιό φορητό VHF, είναι µια χαρά για χρήση µε το TRACKER! Με αυτόν τον τρόπο, ο ποµποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους.

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. *Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε ονομάζονται συνολικά υλικό (hardware). * * υπερυπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της Σειριακής Θύρας

Έλεγχος της Σειριακής Θύρας Έλεγχος της Σειριακής Θύρας Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Yπ. ρ. Βουδούρης ηµήτρης ρ. Ιωάννης Παναγόπουλος Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Εισαγωγή Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουµε τους τρόπους προσπέλασης της µνήµης (µέθοδοι διευθυνσιοδότησης) σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η Μνήµη 1 Ψηφιακή Λογική 4

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 11-12 : Δομή και Λειτουργία της CPU Ευάγγελος Καρβούνης Παρασκευή, 22/01/2016 2 Οργάνωση της CPU Η CPU πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου

Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου Εφαρµογές σε µικρά ενσωµατωµένα συστήµατα Ιωάννης Καλόµοιρος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Μάθηµα 2ο Περίληψη και σηµαντικά σηµεία Τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα. χαρακτηριστικά χωρίς να συνοδεύεται από λεπτοµέρειες.

Μοντέλα. χαρακτηριστικά χωρίς να συνοδεύεται από λεπτοµέρειες. Γλώσσες Περιγραφής Μοντέλα Ένα µοντέλο ενός κυκλώµατος είναι µία αναπαράσταση που παρουσιάζει χαρακτηριστικά χωρίς να συνοδεύεται από λεπτοµέρειες. Τα τυπικά µοντέλα έχουν καλά ορισµένη σύνταξη. Τα αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Άσκηση 1 Ένας επεξεργαστής (ΚΜΕ) υποστηρίζει 371 εντολές. Πόσα bit θα πρέπει να είναι ο καταχωρητής εντολής (ελάχιστη τιμή); (α) 4 bit (β) 16 bit (γ) 1 bit (δ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI)

Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

PLC. Εισαγ γωγή στα. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος

PLC. Εισαγ γωγή στα. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος ιαδικασία προγραµµατισµού Η δοµή ενός προγράµµατος Η µνήµη και η δοµή της Εκτέλεση προγράµµατος 1 2 Εκτέλεση προγράµµατος Η εκτέλεση του προγράµµατος στα είναι κυκλική. ηλαδή όταν εκτελείται η τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Καζαρλής, Χειμώνας 2014-2015 1

Σπύρος Καζαρλής, Χειμώνας 2014-2015 1 Κάθε ενσωματωμένο σύστημα έχει ένα σύνολο θυρών εισόδου / εξόδου, ψηφιακές ή και αναλογικές. Οι ψηφιακές θύρες μπορεί να είναι: Παράλληλες θύρες Σειριακές θύρες Θύρες επικοινωνίας άλλων πρωτοκόλλων όπως

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Από τον υπολογιστή των Αντικυθήρων µέχρι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό Κατηγορίες µε βάση το µέγεθος και τη χρήση: Υπερυπολογιστές (supercomputers)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α Αριθµητική Λογική Μονάδα των 8-bit 1. Εισαγωγή Γενικά µια αριθµητική λογική µονάδα (ALU, Arithmetic Logic Unit)

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους;

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ)

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) Αυτή η ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου περιέχει τα ακόλουθα: - που βρίσκεται το επίπεδο δικτύου - ποιός είναι ο ρόλος του - ποιά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 1. Γενικά Είναι ένα σύστηµα µέτρησης θερµοκρασίας πολλών σηµείων και τηλεειδοποίησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΙΜΕΤΡΟ V1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΣΙΜΕΤΡΟ V1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΣΙΜΕΤΡΟ V1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ S-UMG-TILT_1_0-003 1 Copyright 2012, ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Τέταρτη έκδοση στα Ελληνικά. Μάιος 2012. Δεν επιτρέπεται η έκδοση, Φώτο-αντιγραφή και η με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level)

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Απαντήσεις 1. Η παραγγελία είναι σάντουιτς ή ένα σουβλάκι και τηγανητές πατάτες η οποία μπορεί να αναλυθεί ως σάντουιτς ή (σουβλάκι και τηγανητές πατάτες)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ)

Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα PLC. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος

Εισαγωγή στα PLC. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος ιαδικασία προγραµµατισµού Η δοµή ενός προγράµµατος Η µνήµη και η δοµή της Εκτέλεση προγράµµατος 1 2 Εκτέλεση προγράµµατος Η εκτέλεση του προγράµµατος στα PLC είναι κυκλική. ηλαδή όταν εκτελείται η τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8.1. Σειριακή και παράλληλη μετάδοση δεδομένων

Ενότητα 8.1. Σειριακή και παράλληλη μετάδοση δεδομένων Ενότητα 8.1 Σειριακή και παράλληλη μετάδοση δεδομένων 1 2 Η μετάδοση δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών μπορεί να γίνει με παράλληλο ή με σειριακό τρόπο Παράλληλη μετάδοση δεδομένων Στην παράλληλη μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ.

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access)

Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access) Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access) Μελετώντας το μάθημα θα μπορείς να ξέρεις τη λειτουργία του Polling να ξέρεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι λογικές πράξεις που υποστηρίζει η Assembly του 8088 είναι : Πράξη AND Πράξη OR Πράξη NOT Πράξη XOR Με τις λογικές πράξεις μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα