Build Up Your Writing Skills

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Build Up Your Writing Skills"

Transcript

1 The New Build Up Your Writing Skills English- Greek Glossary Copyright Hellenic American Union, 2011 Unit 1 acquire (v) αποκτώ active (adj) δραστήριος activity (n) δραστηριότητα admire (v) θαυμάζω allow (v) επιτρέπω announce (v) ανακοινώνω annual (adj) ετήσιος appeal to (phr v) αρέσω, προσελκύω artistic (adj) καλλιτεχνικός attract (v) προσελκύω background (n) υπόβαθρο balance (n) ισορροπία beat (v) κερδίζω κάποιον beneficial (adj) ευεργετικός benefit (n) όφελος boost (v) ενισχύω, προωθώ brain (n) μυαλό, εξυπνάδα celebrity (n) διασημότητα chess (n) σκάκι claim (v) ισχυρίζομαι club (n) λέσχη, σύλλογος competitive (adj) ανταγωνιστικός concert (n) συναυλία confidence (n) σιγουριά, αυτοπεποίθηση cooperate (v) συνεργάζομαι design (v) σχεδιάζω detail (n) λεπτομέρεια develop (v) αναπτύσσω distance (n) απόσταση due to (prep) λόγω, εξαιτίας eat into (phr v) τρώω (χρόνο, κλπ) effect (n) επίδραση energy (n) ενεργητικότητα enforce (v) επιβάλλω, εφαρμόζω event (n) εκδήλωση αγώνισμα exercise (v) γυμνάζομαι, ασκούμαι extra-curricular (adj) εξωσχολικός feed (v) ταΐζω field (n) γήπεδο, στίβος fitness (n) καλή φυσική κατάσταση force (v) αναγκάζω get involved in (phr) ασχολούμαι grade (n) βαθμός growth (n) ανάπτυξη gym (n) γυμναστήριο healthy (adj) υγιής ideal (adj) ιδανικός improve (v) βελτιώνω in conclusion (phr) τέλος in order to (phr) (ούτως) ώστε να, προκειμένου να in response to (phr) προς απάντηση individual (n) άτομο instead (adv) αντ αυτού intellectual (adj) πνευματικός judge (v) κρίνω, υπολογίζω keep fit (phr) διατηρούμαι σε καλή φυσική κατάσταση for the ECCE leisure (n) ελεύθερος χρόνος lifestyle (n) τρόπος ζωής likely (adj) πιθανός limit (v) περιορίζω lose weight (phr) χάνω βάρος main (adj) κύριος maintain (v) διατηρώ member (n) μέλος mental health (n) πνευματική υγεία mind (n) μυαλό muscle (n) μυς musical instrument (n) μουσικό όργανο obligate (v) υποχρεώνω offer (v) προσφέρω opponent (n) αντίπαλος opportunity (n) ευκαιρία organize (v) οργανώνω otherwise (adv) αλλιώς, ειδάλλως painting (n) ζωγραφική parent (n) γονιός per (prep) ανά physical strength (n) σωματική δύναμη play (n) θεατρικό έργο point (n) σημείο popular (adj) δημοφιλής principal (n) διευθυντής σχολείου professional (adj) επαγγελματικός project (n) έργο, εργασία rank (v) κατατάσσω 1

2 recently (adv) πρόσφατα regular (adj) τακτικός responsibility (n) ευθύνη rewarding (adj) ικανοποιητικός, που δικαιώνει τους κόπους run (v) διευθύνω save (v) εξοικονομώ self-esteem (n) αυτοεκτίμηση skill (n) ικανότητα, επιδεξιότητα sociable (adj) κοινωνικός socialize (v) συναναστρέφομαι, έχω κοινωνική επαφή special needs (pl n) ειδικές ανάγκες strategy (n) στρατηγική study (n) μελέτη suffer (v) υποφέρω summarize (v) συνοψίζω supply (v) παρέχω support (v) (υπο)στηρίζω take part in (phr) συμμετέχω take up (phr v) απασχολώ, καταλαμβάνω teammate (n) μέλος ομάδας teen (n) έφηβος time-consuming (adj) χρονοβόρος, που τρώει χρόνο timing (n) συγχρονισμός, επιλογή χρόνου top (adj) κορυφαίος topic (n) θέμα train (v) προπονώ (-ούμαι) useful (adj) χρήσιμος Unit 2 a couple of (phr) καναδυό additional (adj) επιπρόσθετος advantage (n) πλεονέκτημα advice (n) συμβουλή advice columnist (n) αρθρογράφος που δίνει συμβουλές alternate (adj) εναλλακτικός avoid (v) αποφεύγω choice (n) επιλογή common (adj) συνηθισμένος, κοινός communicate (v) επικοινωνώ complain (v) παραπονιέμαι confirm (v) επιβεβαιώνω decision (n) απόφαση depend on (phr v) εξαρτώμαι από depressed (adj) θλιμμένος despite the fact that (phr) παρά το γεγονός ότι disadvantage (n) μειονέκτημα embarrass (v) φέρνω σε δύσκολη θέση, προκαλώ αμηχανία enjoy oneself (phr) διασκεδάζω experience (n) εμπειρία, πείρα face (v) αντιμετωπίζω fix (v) φτιάχνω, διορθώνω get in trouble (phr) έχω μπλεξίματα, βρίσκω το μπελά μου get on sb s nerves (phr) εκνευρίζω get over (phr v) ξεπερνώ grandparent (n) παπούς / γιαγιά guess (v) μαντεύω have fun (phr) διασκεδάζω in trouble (phr) μπλεγμένος keep sb company (phr) κάνω παρέα σε κάποιον long hours (phr) πολλές ώρες make a living (phr) βγάζω τα προς το ζην miss (v) μου λείπει motorbike (n) μηχανάκι neglected (adj) παραμελημένος nowadays (adv) σήμερα, τη σημερινή εποχή opposite (adj) αντίθετος overcome (v) ξεπερνώ plan (n) σχέδιο properly (adv) σωστά, όπως πρέπει, κατάλληλα quality time (phr) ποιοτικός χρόνος reply (n) απάντηση salary (n) μισθός similar (adj) παρόμοιος, όμοιος situation (n) κατάσταση sleep over (phr v) κοιμάμαι σε φιλικό σπίτι solution (n) λύση solve (v) λύνω stress (n) πίεση, άγχος struggle (v) αγωνίζομαι, παλεύω suggestion (n) πρόταση, υπόδειξη surely (adv) σίγουρα, ασφαλώς take sth for granted (phr) παίρνω κάτι ως δεδομένο therefore (adv) άρα, ως εκ τούτου to begin with (phr) κατ αρχήν treat (v) φέρομαι, αντιμετωπίζω κάποιον ως trust (v) εμπιστεύομαι upset (adj) στεναχωρημένος waste time (phr) χάνω χρόνο Unit 3 accuse sb of sth (v) κατηγορώ κάποιον για κάτι action (n) πράξη admit (v) παραδέχομαι allocate (v) προορίζω annoying (adj) ενοχλητικός, εκνευριστικός 2

3 antique (adj) αντίκα approve of (v) εγκρίνω argue with (v) λογομαχώ array (n) σειρά, συλλογή arrest (v) συλλαμβάνω article (n) άρθρο as a result (phr) ως αποτέλεσμα attack (v) επιτίθεμαι awesome (adj) φανταστικός be to blame (phr) ευθύνομαι behave (v) (συμπερι)φέρομαι brainstorm (v) ανταλλάσσω ιδέες break the law (phr) παρανομώ briefly (adv) εν συντομία broadcast (n) μετάδοση, εκπομπή by means of (phr) μέσω bystander (n) παρευρισκόμενος call on (phr v) κάνω έκκληση cause (n) σκοπός celebrate (v) γιορτάζω celebration (n) γιορτή, πανηγυρισμός championship (n) πρωτάθλημα clue (n) στοιχείο, ένδειξη come up with (phr v) επινοώ, μου ρχεται (ιδέα) commit a crime (phr) διαπράττω έγκλημα community (n) κοινότητα, κοινωνία consequence (n) συνέπεια consider (v) εξετάζω, σκέφτομαι council (n) συμβούλιο damage (n) ζημιά decrease (v) μειώνω (-ομαι) deserve (v) αξίζω destroy (v) καταστρέφω destruction (n) καταστροφή destructive (adj) καταστροφικός disaster (n) συμφορά discover (v) ανακαλύπτω, βρίσκω discuss (v) συζητώ disrupt (v) διαταράσσω, αναστατώνω do one s best (phr) κάνω το καλύτερο δυνατόν editor (n) συντάκτης educate (v) μορφώνω, εκπαιδεύω expand on (phr v) αναπτύσσω, επεκτείνομαι express (v) εκφράζω fan (n) οπαδός fanatic (n) φανατικός fascination (n) γοητεία fence (n) φράχτης fight (v) καταπολεμώ flyer (n) φυλλάδιο former (adj) πρώην good fun (phr) χαβαλές, πλάκα graffiti (n) γκράφιτι grounds (pl n) περιουσία, κτήμα hard (adv) σκληρά harm (n) κακό, ζημιά high school dropout (n) μαθητής που εγκαταλείπει το λύκειο highlight (v) τονίζω horrified (adj) αποτροπιασμένος, σοκαρισμένος ill-treated (adj) κακομεταχειρισμένος in addition (phr) επιπλέον in fact (adv) και μάλιστα in the name of (phr) εν ονόματι injure (v) τραυματίζω innocent (adj) αθώος irresponsible (adj) ανεύθυνος legally (adv) νόμιμα local (adj) ντόπιος make sure (phr) σιγουρεύομαι, επιβεβαιώνω matter (n) ζήτημα mayor (n) δήμαρχος motive (n) κίνητρο necessarily (adv) κατ ανάγκη, αναγκαστικά / unnecessarily χωρίς λόγο no longer (phr) όχι πια obey (v) υπακούω old-fashioned (adj) παλιομοδίτικος on the rise (phr) σε άνοδο on the scene (phr) στον τόπο once (conj) μόλις, όταν ongoing (adj) συνεχιζόμενος, σε εξέλιξη original (adj) αρχικός paint (v) ζωγραφίζω, βάφω point of view (n) άποψη, σκοπιά, οπτική possibility (n) πιθανότητα practical (adj) πρακτικός property (n) περιουσία, ιδιοκτησία protection (n) προστασία provide (v) παρέχω publish (v) εκδίδω, κυκλοφορώ punishment (n) τιμωρία purpose (n) σκοπός pursue (v) κυνηγώ put sb in a bad light (phr) δίνω άσχημη εικόνα reason with (v) προσπαθώ να μιλήσω λογικά με κάποιον reduce (v) μειώνω reference (n) αναφορά related (adj) σχετικός με repair (v) επδιορθώνω report (v) αναφέρω respect (v) σέβομαι result (v) έχω σαν αποτέλεσμα, καταλήγω revenge (n) εκδίκηση right (n) δικαίωμα 3

4 root (n) ρίζα rule (n) κανόνας security (n) ασφάλεια seek (v) αναζητώ semester (n) τρίμηνο, εξάμηνο seriously (adv) σοβαρά shameful (adj) επαίσχυντος shop window (n) βιτρίνα καταστήματος showcase (v) προθήκη spray paint (n) μπογιά σε σπρέι statement (n) δήλωση stereotype (v) βάζω ταμπέλα σε κάποιον successful (adj) πετυχημένος suspect (v) υποπτεύομαι task (n) έργο, άσκηση, εργασία tend (v) τείνω town meeting (n) δημοτικό / κοινοτικό συμβούλιο turn to (phr v) στρέφομαι σε, καταφεύγω vandal (n) βάνδαλος vandalism (n) βανδαλισμός victory (n) νίκη violence (n) βία violent (adj) βίαιος youth (n) νέος Unit 4 accommodate (v) εξυπηρετώ achieve (v) κατορθώνω adapt (v) προσαρμόζω (-ομαι) addiction (n) εθισμός adopt (v) υιοθετώ advise (v) συμβουλεύω affect (v) επηρεάζω alcohol (n) αλκοόλ altogether (adv) τελείως, εντελώς as well (as) (phr) (καθώς) επίσης ash (n) στάχτη ashtray (n) τασάκι association (n) σύλλογος ban (v) απαγορεύω, καταργώ be in control (phr) είμαι υπεύθυνος be seated (phr) κάθομαι, είμαι καθισμένος bother (v) ενοχλώ breathe (v) αναπνέω chain-smoke (v) καπνίζω το ένα τσιγάρο πίσω απ το άλλο concerning (prep) σχετικά με, όσον αφορά condition (n) κατάσταση, συνθήκη consequently (adv) συνεπώς consume (v) καταναλώνω consumption (n) κατανάλωση cool (adj) φίνος, μοδάτος desire (n) επιθυμία desired (adj) επιθυμητός discourage (v) αποθαρρύνω emphasize (v) δίνω έμφαση, τονίζω eventually (adv) με τον καιρό, τελικά, κάποια στιγμή give up (phr v) παρατάω, κόβω government (n) κυβέρνηση habit (n) συνήθεια harmful (adj) βλαβερός hazard (n) κίνδυνος health (n) υγεία in favor of (phr ) υπέρ in public (phr) δημόσια in relation to (phr) σχετικά με, όσον αφορά inform (v) ενημερώνω, πληροφορώ inhale (v) εισπνέω introduce (v) εισάγω, παρουσιάζω law (n) νόμος leader (n) ηγέτης, αρχηγός legal (adj) νόμιμος, σύμφωνος με το νόμο light up (phr v) ανάβω τσιγάρο limit (n) όριο medical (adj) ιατρικός meet sb s needs (phr) ικανοποιώ τις ανάγκες κάποιου minor (n) ανήλικος national (adj) εθνικός negative (adj) αρνητικός oppose (v) αντιτίθεμαι outcome (n) αποτέλεσμα outright (adv) κατευθείαν τελείως pack (n) πακέτο (τσιγάρα) party (n) πλευρά, ενδιαφερόμενος pass (a law) (v) περνώ νόμο passive (adj) παθητικός peer pressure (n) πίεση από συνομήλικους / ομολόγους perform (v) αποδίδω persuade (v) πείθω point to (phr v) αναφέρομαι σε present (v) παρουσιάζω prohibit (v) απαγορεύω propose (v) προτείνω public (adj) δημόσιος puff (n) τζούρα purchase (v) αγοράζω put out (phr v) σβήνω (τσιγάρο, φωτιά, φως) quit (v) κόβω (κακή συνήθεια) regarding (prep) σχετικά με, όσον αφορά responsible (adj) υπεύθυνος restriction (n) περιορισμός result (n) αποτέλεσμα 4

5 section (n) τμήμα serious (adj) σοβαρός social (adj) κοινωνικός stress (v) τονίζω strict (adj) αυστηρός take action (phr) κινητοποιούμαι throughout (prep) σε όλο to sum up (phr) για να ανακεφαλαιώσω total (adj) ολικός, πλήρης unkind (adj) σκληρός, κακός, αγενής voice (n) φωνή voice (v) εκφράζω whatever (pron) ό,τι, οτιδήποτε Unit 5 aggressive (adj) επιθετικός aid (n) βοήθεια, ενίσχυση analyze (v) αναλύω anonymous (adj) ανώνυμος antisocial (adj) αντοκοινωνικός appointment (n) (κυρ. επαγγελματικό) ραντεβού appropriately (adv) σωστά, κατάλληλα as long as (phr) εφόσον, αρκεί να balanced (adj) ισορροπημένος beforehand (adv) από πριν blog (n) ιστολόγιο, μπλογκ case (n) περίπτωση chat room (n) δωμάτιο συνομιλιών (στο ίντερνετ) compared to (adj) σε σύγκριση με confidently (adv) με σιγουριά / αυτοπεποίθηση conversation (n) συζήτηση creative (adj) δημιουργικός crime (n) έγκλημα dangerous (adj) επικίνδυνος delete (v) απαλείφω, διαγράφω diet (n) διατροφή dishonesty (n) ανειλικρίνεια distributed (adj) κατανεμημένος downside (n) μειονέκτημα ease (n) ευκολία educational (adj) επιμορφωτικός educator (n) εκπαιδευτικός emotion (n) συναίσθημα equally (adv) εξίσου especially (adv) ειδικά even so (phr) παρ όλα αυτά, ακόμα κι έτσι evenly (adv) ομοιόμορφα face-to-face (adv) πρόσωπο με πρόσωπο feelings (pl n) συναισθήματα final (adj) τελικός, τελευταίος form (v) σχηματίζω freedom (n) ελευθερία gain (v) αποκτώ, κερδίζω gas (n) βενζίνη get on with (phr v) τα πάω καλά με κάποιον honest (adj) τίμιος in contrast (phr) σε αντίθεση in moderation (phr) με μέτρο in person (phr) αυτοπροσώπως instill (v) μεταδίδω, εμφυσώ introverted (adj) εσωστρεφής isolated (adj) απομονωμένος keep in touch (phr) κρατώ επαφή knowledgeable (adj) πληροφορημένος level (n) επίπεδο lie (v) λέω ψέματα mainly (adv) κυρίως media (pl n) μέσα (ενημέρωσης) meditation (n) διαλογισμός neighborhood (n) γειτονιά network (n) δίκτυο on the contrary (phr) αντιθέτως orally (adv) προφορικά out loud (phr) φωναχτά, δυνατά outweigh (v) ξεπερνώ (σε σημασία) particularly (adv) ειδικά personal (adj) προσωπικός positive (adj) θετικός prefer (v) προτιμώ pre-school (adj) προσχολικός promote (v) προωθώ prove (v) αποδεικνύω put to good use (phr) αξιοποιώ relationship (n) σχέση relatively (adv) σχετικά replace (v) αντικαθιστώ run out of (phr v) μου τελειώνει sensibly (adv) λογικά, έξυπνα shy (adj) ντροπαλός significant (adj) σημαντικός similarly (adv) παρομοίως, κατά τον ίδιο τρόπο sincerely (adv) με ειλικρίνεια social networking (n) κοινωνική δικτύωση social scientist (n) κοινωνικός επιστήμονας social skills (pl n) κοινωνικές δεξιότητες stranger (n) ξένος, άγνωστος suitably (adv) κατάλληλα technology (n) τεχνολογία think (sth) out (phr v) σχεδιάζω, καταστρώνω traditional (adj) παραδοσιακός truthfully (adv) ειλικρινά uninhibited (adj) χωρίς αναστολές unlike (prep) σε αντίθεση με 5

6 unsure (adj) αβέβαιος via (prep) μέσω wisely (adv) έξυπνα youngster (n) νέος, νεαρό άτομο Unit 6 accept (v) δέχομαι adult (n) ενήλικας among (prep) ανάμεσα, μεταξύ anxious (adj) ανήσυχος associate (v) συσχετίζω (-ομαι) attention (n) προσοχή, σημασία belong to (v) ανήκω σε blanket (n) κουβέρτα borrow (v) δανείζομαι challenging (adj) απαιτητικός, δύσκολος company (n) παρέα complaint (n) παράπονο concern (n) ανησυχία, έγνοια cope with (phr v) αντεπεξέρχομαι σε, τα βγάζω πέρα με count on (phr v) βασίζομαι σε deal with (phr v) χειρίζομαι, αντιμετωπίζω definitely (adv) οπωσδήποτε, σαφώς display (v) δείχνω, επιδεικνύω encourage (v) ενθαρρύνω expert (n) ειδικός extroverted (adj) εξωστρεφής fear (n) φόβος figure out (phr v) καταλαβαίνω, συνειδητοποιώ friendship (n) φιλία give back (phr v) επιστρέφω, ανταποδίδω give in (phr v) ενδίδω glass (n) γυαλί go on (phr v) συμβαίνω guidance (n) καθοδήγηση guitar (n) κιθάρα hard (adj) δύσκολος hardly (adv) σχεδόν καθόλου influence (n) επιρροή impulsive (adj) παρορμητικός independent (adj) ανεξάρτητος lend (v) δανείζω man (n) άνδρας, άνθρωπος manipulate (v) χειραγωγώ mature (adj) ώριμος mobile phone (n) κινητό τηλέφωνο nevertheless (adv) παρ όλα αυτά, ωστόσο on one s own (phr) μόνος μου on purpose (phr) επίτηδες out of (phr) από overwhelming (adj) συντριπτικός pay back (phr v) επιστρέφω δανεικά, εξοφλώ, ξεπληρώνω performance (n) απόδοση personality (n) προσωπικότητα pick sb up (phr v) παίρνω κάποιον με το αυτοκίνητο pressure (n) πίεση prominent (adj) έντονος promise (v) υπόσχομαι punctual (adj) ακριβής, στην ώρα μου punish (v) τιμωρώ rarely (adv) σπάνια react (v) αντιδρώ rectify (v) επανορθώνω resist (v) αντιστέκομαι role (n) ρόλος skilled (adj) επιδέξιος, ικανός speak up (phr v) λέω άφοβα τη γνώμη μου stand up to (phr v) ορθώνω το ανάστημά μου such as (phr) όπως (για παράδειγμα) take seriously (phr) παίρνω στα σοβαρά temptation (n) πειρασμός trait (n) χαρακτηριστικό γνώρισμα Unit 7 accident (n) δυστύχημα, ατύχημα alarming (adj) ανησυχητικός amount to (phr v) ισοδυναμώ με apologize (v) ζητώ συγγνώμη appear (v) 1. εμφανίζομαι 2. φαίνεται (να είναι) attend (v) παρακολουθώ, παρίσταμαι automobile (n) αυτοκίνητο be in a hurry (phr) βιάζομαι bear the brunt (of sth) (phr) υφίσταμαι τα χειρότερα build up (phr v) αναπτύσσω, δυναμώνω bully (v) εκφοβίζω busy (adj) πολυσύχναστος city hall (n) δημαρχείο common sense (n) κοινή λογική contribute (v) συνεισφέρω crash (n) σύγκρουση death toll (n) απολογισμός, φόρος αίματος decline (v) φθίνω, πέφτω Department of Safety (n) Υπουργείο Δημόσιας Τάξης dramatically (adv) δραματικά drunk-driving (n) οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ dwindle (v) λιγοστεύω enjoyment (n) ευχαρίστηση escalate (v) κλιμακώνω (-ομαι) estimate (v) υπολογίζω 6

7 experience (v) βιώνω factor (n) παράγοντας fault (n) φταίξιμο, ευθύνη figure (n) αριθμός, στατιστική frequently (adv) συχνά frustration (n) απογοήτευση gang (n) συμμορία get lost (phr) χάνομαι gradually (adv) σταδιακά hazardous (adj) επικίνδυνος highway (n) αυτοκινητόδρομος, δρόμος ταχείας κυκλοφορίας ignore (v) αγνοώ impress (v) εντυπωσιάζω include (v) (συμ)περιλαμβάνω increase (n) αυξάνω (-ομαι) intersection (n) διασταύρωση it s about time (phr) είναι (πια) καιρός lack (n) έλλειψη lead (v) οδηγώ leave sb alone (phr) αφήνω κάποιον ήσυχο lessen (v) μειώνω license (n) άδεια look into (phr v) εξετάζω, ερευνώ major (adj) μείζων, πολύ σημαντικός majority (n) πλειονότητα, πλειοψηφία missing (adj) αγνοούμενος more and more (phr) όλο και περισσότερο navigate (v) κατευθύνω (-ομαι) με χάρτη, βρίσκω το δρόμο obtain (v) αποκτώ, παίρνω other than (phr) πέρα από polite (adj) ευγενικός practice (n) εξάσκηση, πρακτική prevent (v) αποτρέπω progress (n) πρόοδος puberty (n) εφηβεία rapidly (adv) ταχύτατα rate (n) τιμή, ρυθμός, ποσοστό release (v) δίνω στη δημοσιότητα, κυκλοφορώ remind (v) υπενθυμίζω report (n) έκθεση, αναφορά rise (n) άνοδος safe (adj) ασφαλής sharp (adj) απότομος slippery (adj) ολισθηρός slow down (phr v) επιβραδύνω statistics (pl n) στατιστά στοιχεία subside (v) υποχωρώ surface (n) επιφάνεια take place (phr) συμβαίνω, λαμβάνω χώρα temperature (n) θερμοκρασία tend to (phr v) τείνω, έχω την τάση text (v) στέλνω SMS traffic official (n) τροχονόμος traffic sign (n) οδική πινακίδα turn (n) στροφή uncomfortable (adj) άβολος, αμήχανος under the influence (phr) υπό την επήρεια (αλκοόλ, ναρκωτικών) vent (v) ξεσπώ visible (adj) ορατός welcome (adj) ευπρόσδεκτος witness (v) βλέπω, είμαι μάρτυρας Unit 8 (the) elderly (n) οι ηλικιωμένοι access (n) πρόσβαση appeal (v) κάνω έφεση asthma (n) άσθμα bench (n) παγκάκι building plan (n) οικοδομικό σχέδιο cattle (n) βοοειδή chance (n) ευκαιρία considerably (adv) σημαντικά counteract (v) εξουδετερώνω crop (n) καλλιέργεια, χωράφι curfew (n) απαγόρευση κυκλοφορίας, περιορισμός ώρας daily (adj) καθημερινός degree (n) βαθμός densely populated (phr) πυκνοκατοικημένος deny (v) στερώ depression (n) κατάθλιψη dip into (phr v) βάζω χέρι σε (οικονομίες) draw up (phr v) συντάσσω, στήνω, σχεδιάζω drought (n) ξηρασία dweller (n) κάτοικος environment (n) περιβάλλον further (adv) περαιτέρω furthermore (adv) επιπλέον go ahead (phr) προχωρώ go forward (with sth) (phr) βάζω μπρος (σχέδιο κλπ) greenery (n) πράσινο impact (v) έχω αντίκτυπο in writing (phr) γραπτά inhabitant (n) κάτοικος interact (v) αλληλεπιδρώ leisurely (adj) αβίαστος monotony (n) μονοτονία neutralize (v) εξουδετερώνω nine-to-five (adj) εννιά με πέντε (ωράριο γραφείου) notable (adj) αξιοσημείωτος notify (v) ενημερώνω, ειδοποιώ option (n) επιλογή 7

8 originally (adv) αρχικά outdoors (adv) έξω, στο ύπαιθρο participate (v) παίρνω μέρος, συμμετέχω peaceful (adj) γαλήνιος, ήρεμος physical (adj) σωματικός pollutant (n) ρυπογόνος ουσία pollution (n) ρύπανση priority (n) προτεραιότητα prone to (adj) επιρρεπής σε pros and cons (phr) υπέρ και κατά rather than (phr) παρά να, από το να rebellious (adj) επαναστατικός reconsider (v) επανεξετάζω, ξανασκέφτομαι recreational (adj) ψυχαγωγικός refuse (v) αρνούμαι, απορρίπτω relief (n) ανακούφιση request (v) αίτημα resident (n) κάτοικος respiratory (adj) αναπνευστικός routine (n) ρουτίνα shopping mall (n) εμπορικό κέντρο soothe (v) απαλύνω space (n) χώρος sports complex (n) αθλητικό συγκρότημα state (v) δηλώνω state of mind (n) ψυχική διάθεση, ψυχολογική κατάσταση storm (n) καταιγίδα stroll (n) περίπατος subway (n) μετρό tedious (adj) ανιαρός tendency (n) τάση toddler (n) νήπιο track (n) μονοπάτι traffic accident (n) αυτοκινητιστικό δυστύχημα turnout (n) προσέλευση unused (adj) αχρησιμοποίητος, σε αχρηστία urban (adj) αστικός utilize (v) αξιοποιώ, χρησιμοποιώ vegetation (n) πρασινάδα, βλάστηση vineyard (n) αμπελώνας vote (n) ψήφος wildlife (n) άγρια φύση window-shop (v) χαζεύω τις βιτρίνες wine tasting (n) γευσιγνωσία κρασιών worthy (adj) άξιος Unit 9 absent (adj) απών according to (adv) ανάλογα με, σύμφωνα με adulthood (n) ενηλικιότητα annoy (v) εκνευρίζω assist (v) βοηθώ co-educational (adj) μικτής εκπαίδευσης (με μαθητές και των δύο φύλων) convinced (adj) πεπεισμένος course (n) σειρά μαθημάτων date (n) ημερομηνία debate (n) δημόσια συζήτηση department (n) τμήμα discipline (n) πειθαρχία dispute (n) διαμάχη distraction (n) απόσπαση προσοχής disturb (v) ενοχλώ drama (n) δραματική τέχνη, θέατρο fees (pl n) αμοιβές, δίδακτρα focus 1. (n) εστίαση, επικέντρωση 2. (v) εστιάζω την προσοχή μου gender (n) γένος, φύλο get in the way (phr) μπαίνω στη μέση, εμποδίζω graduate (v) αποφοιτώ grow up (phr v) μεγαλώνω, ενηλικιώνομαι head (n) επικεφαλής, υπεύθυνος home schooling (n) κατ οίκον εκπαίδευση / μάθηση human nature (n) ανθρώπινη φύση hyperactive (adj) υπερκινητικός inevitable (adj) αναπόφευκτος intensive (adj) εντατικός interfere (v) επεμβαίνω, ανακατεύομαι make fun of (phr) κοροϊδεύω make sense (phr) είναι λογικό material (n) (διδακτέα) ύλη, εκπαιδευτικό υλικό memorize (v) απομνημονεύω, μαθαίνω / ξέρω απ έξω process (n) διαιδικασία read up on (phr v) μελετώ recess (n) διάλειμμα restrict (v) περιορίζω restrictive (adj) περιοριστικός reward (n) επιβραβεύω, ανταμείβω schedule 1. (n) πρόγραμμα, ωράριο 2. (v) προγραμματίζω schooling (n) εκπαίδευση, παιδεία separate (v) χωρίζω signed (adj) υπογεγραμμένος single-sex (adj) μόνο αρρένων ή θηλέων sit still (phr) κάθομαι ήσυχος spark (v) προκαλώ stunt (v) ανακόπτω την ανάπτυξη subject (n) θέμα suburban (adj) προαστιακός surrounding (n) περιβάλλον 8

9 survive (v) επιβιώνω tamper with (phr v) σκαλίζω, ανακατεύομαι με tease (v) πειράζω tuition (n) δίδακτρα tutor (n) καθηγητής ιδιαίτερων μαθημάτων unavoidable (adj) αναπόφευκτος variety (n) ποικιλία varying (adj) ποικίλος Unit 10 above (adj) παραπάνω actor (n) ηθοποιός adventure (n) περιπέτεια advertise (v) διαφημίζω amazing (adj) εκπληκτικός arrange (v) κανονίζω bizarre (adj) αλλόκοτος book (v) κλείνω, κάνω κράτηση cancel (v) ακυρώνω cardboard box (n) χαρτονένιο κουτί contact (n) επαφή cruise (n) κρουαζιέρα cultural exchange program (n) πρόγραμμα πολιτιστικής ανταλλαγής culture (n) κουλτούρα, πολιτισμός décor (n) ντεκόρ delicious (adj) νοστιμότατος destination (n) προορισμός documentary (n) νοτκιμαντέρ draw (a winner) (v) κληρώνω (νικητή) drawer (n) συρτάρι dream (adj) ονειρεμένος elementary school (n) δημοτικό σχολείο enormous (adj) τεράστιος enter (a contest) (v) παίρνω μέρος (σε διαγωνισμό) entertainment (n) ψυχαχωγία entry (n) συμμετοχή (σε διαγωνισμό κλπ) excursion (n) εκδρομή exotic (adj) εξωτικός finalize (v) οριστικοποιώ find out (about) (phr v) μαθαίνω, ανακαλύπτω firsthand (adv) από πρώτο χέρι fluffy (adj) χνουδωτός, μαλλιαρός, απαλός foreign (adj) ξένος gesture (n) χειρονομία get going / moving (phr) κινούμαι, φεύγω get ready (phr) ετοιμάζω (-ομαι) get sb interested (phr) κινώ το ενδιαφέρον κάποιου get the message (phr) μπαίνω στο νόημα, παίρνω χαμπάρι get to do sth (phr) έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι get to sb (phr) μου τη δίνει goal (n) στόχος ground (n) έδαφος guest (n) καλεσμένος, προσκεκλημένος gymnastics (pl n) ενόργανη γυμναστική home country (n) πατρίδα hostel (n) ξενώνας I see where you re coming from (phr) σε πιάνω / καταλαβαίνω in regards to (phr) σχετικά με inspire (v) εμπνέω intended (adj) που προορίζεται island (n) νησί itinerary (n) δρομολόγιο (κυρ. ταξιδιού) land (v) προσγειώνω (-ομαι) lecture (n) ομιλία, διάλεξη meal (n) γεύμα memorable (adj) αλησμόνητος miss out on (phr v) χάνω (ευκαιρία ή εμπειρία) mix (n) μείγμα mood (n) διάθεση motel (n) μοτέλ (ξενοδοχείο που απευθύνεται κυρ. σε οδηγούς και ταξιδευτές) nature (n) φύση neglect (v) αμελώ, παραμελώ octopus (n) χταπόδι on time (phr) στην ώρα μου once-in-a-lifetime (adj) μοναδικός overseas (adv) στο εξωτερικό package tour (n) εκδρομικό πακέτο (η τιμή του οποίου περιλαμβάνει εισιτήρια, διαμονή και φαγητό) perfect (adj) τέλειος pick up (phr v) σηκώνω το τηλέφωνο proceed (v) προχωρώ, συνεχίζω register (v) εγγράφομαι regret (v) μετανιώνω rent (v) νοικιάζω right away (phr) αμέσως route (n) δρομολόγιο sample (v) δοκιμάζω schedule 1. (n) πρόγραμμα, ωράριο 2. (v) προγραμματίζω scuba diving (n) ελεύθερη κατάδυση self-catering (adj) αυτόνομος (με αυτοτροφοδοσία) sights (pl n) τα αξιοθέατα sign up (phr v) εγγράφω (-ομαι) snail (n) σαλιγκάρι specific (adj) συγκεκριμένος squid (n) καλαμάρι stage (n) θεατρική σκηνή 9

10 stick to (phr v) μένω πιστός / προσκολλημένος σε stir (v) ανακατεύω stuff (n) πράγματα table tennis (n) πινγκ πονγκ take off (phr v) απογειώνομαι talkative (adj) ομιλητικός target (v) στόχος travel agency (n) ταξιδιωτικό γραφείο tutorial (n) ιδιαίτερο μάθημα unfamiliar (adj) άγνωστος, μη γνώριμος up close (phr) από κοντά vacation (n) διακοπές visitor (n) επισκέπτης worldwide (adv) παγκοσμίως youth center (n) κέντρο νεότητας Unit 11 abolish (v) καταργώ acceptable (adj) αποδεκτός address (an issue) (v) αντιμετωπίζω, χειρίζομαι (ένα ζήτημα) adequate (adj) επαρκής adolescence (n) εφηβεία alternative (adj) εναλλακτικός appearance (n) εμφάνιση authority (n) εξουσία, κύρος by no means (phr) με κανένα τρόπο, καθόλου camouflage (n) καμουφλάζ conventional (adj) συμβατικός curriculum (n) πρόγραμμα μαθημάτων / σπουδών decent (adj) καθώς πρέπει detention (n) παραμονή μαθητή στο σχολείο μετά το τέλος των μαθημάτων ως τιμωρία disappointed (adj) απογοητευμένος disgusting (adj) αηδιαστικός distract (v) αποσπώ την προσοχή district (n) περιφέρεια dress code (n) κώδικας ενδυμασίας exactly (adv) ακριβώς experiment (v) πειραματίζομαι facial (adj) του προσώπου flexible (adj) ελαστικός, ευέλικτος hairstyle (n) κόμμωση, χτένισμα impose (v) επιβάλλω in the hope that (phr) με την ελπίδα ότι incident (n) περιστατικό jewelry (n) κοσμήματα means (of) (n) μέσο morally (adv) ηθικά obscene (adj) πρόστυχος, αισχρός offensive (adj) προσβλητικός ordinary (adj) κοινός, απλός, συνηθισμένος out of hand (phr) εκτός ελέγχου piercing (n) διάτρηση του δέρματος, πίρσινγκ pink (n) ροζ profession (n) επάγγελμα protect (v) προστατεύω purple (n) μοβ reputation (n) όνομα, υπόληψη require (v) απαιτώ responsive (adj) που ανταποκρίνεται revealing (adj) αποκαλυπτικός ripped (adj) σκισμένος ruin (v) χαλάω, καταστρέφω school board (n) σχολικό διοικητικό συμβούλιο seldom (adv) σπάνια sensitive (adj) ευαίσθητος shame (n) κρίμα shaved (adj) ξυρισμένος shocked (adj) σοκαρισμένος skin (n) δέρμα, επιδερμίδα storm in (to) (phr v) μπουκάρω μέσα taste (n) γούστο terrible (adj) τρομερός, φρικτός to some extent (phr) ως ένα βαθμό tone down (phr v) μετριάζω trend (n) τάση, μόδα twin (adj) δίδυμος unconventional (adj) μη συμβατικός, αντισυμβατικός under no circumstances (phr) σε καμία περίπτωση uniform (n) στολή unique (adj) μοναδικός unnatural (adj) αφύσικος unpleasant (adj) δυσάρεστος warning (n) προειδοποίηση Unit 12 (not) bother (v) μπαίνω στον κόπο afford (v) έχω την οικονομική δυνατότητα, μπορώ να διαθέσω allergic (adj) αλλεργικός antibiotic (n) αντιβιοτικό, αντιβίωση artificial substance (n) τεχνητή ουσία attendee (n) παριστάμενος, παρευρισκόμενος average (adj) μέσος avid (adj) μανιώδης be worth (phr) αξίζω beef (n) βοδινό κρέας 10

11 blemish (n) σημάδι, ψεγάδι bug (n) έντομο café (n) καφετέρια cancer (n) καρκίνος canned (adj) σε κονσέρβα, κoνσερβοποιημένος certified (adj) πιστοποιημένος chemical (n) χημική ουσία commercial (adj) εμπορικός connection (n) σχέση consumer (n) καταναλωτής corn (n) καλαμπόκι dairy product (n) γαλακτοκομικό προϊόν display (n) επίδειξη eating disorder (n) διατροφική διαταραχή ensure (v) διασφαλίζω following (n) το ακόλουθο, το εξής free range (adj) ελεύθερης βοσκής fresh (adj) φρέσκος frozen (adj) κατεψυγμένος gain weight (phr) παίρνω βάρος, παχαίνω get through (the day) (phr v) βγάζω (τη μέρα) go bad (phr) χαλάω, σαπίζω good for you (phr) που σου κάνει καλό homemade (adj) σπιτικός, χειροποίητος hormone (n) ορμόνη industry (n) βιομηχανία insecticide (n) εντομοκτόνο intake (n) κατανάλωση, πρόσληψη τροφής issue (n) θέμα junk food (n) πρόχειρο φαγητό launch (n) λανσάρισμα legume (n) όσπριο manage (v) διαχειρίζομαι market (n) αγορά minerals (pl n) μεταλλικά στοιχεία Ministry of Health (n) Υπουργείο Υγείας nutrient (n) θρεπτικό συστατικό nutritional value (n) θρεπτική αξία nutritionist (n) διατροφολόγος odd (adj) παράξενος on premises (phr) στις εγκαταστάσεις / στο χώρο (εταιρείας / γραφείου κλπ) orange juice (n) χυμός πορτοκάλι, πορτοκαλάδα organic (adj) βιολογικός out of season (phr) εκτός εποχής overdo (v) παρακάνω overeat (v) παρατρώω overexert (oneself) (v) παρακουράζομαι perishable (adj) αναλώσιμος plant (n) φυτό policy (n) πολιτική preservatives (pl n) συντηρητικά preserved (adj) συντηρημένος produce (n) (γεωργικό) προϊόν produce (v) παράγω protein (n) πρωτεϊνη receive (v) λαμβάνω regulation (n) κανονισμός remain (v) παραμένω research (n) έρευνα risk (n) ρίσκο, κίνδυνος rotten (adj) σάπιος salmon (n) σολωμός saturated fat (n) κεκορεσμένο λίπος set the table (phr) βάζω τραπέζι shape (n) σχήμα shiny (adj) γυαλιστερός sore throat (n) πονόλαιμος spray (v) ψεκάζω substitute (n) υποκατάστατο thus (adv) έτσι tofu (n) τόφου (τυρί από σόγια) treat (v) επεξεργάζομαι update (v) ενημερώνω vegetarian (n) χορτοφάγος waxed (adj) κερωμένος weight (n) βάρος wheat (n) σιτάρι Unit 13 adventurous (adj) περιπετειώδης ambitious (adj) φιλόδοξος area (n) περιοχή attitude (n) στάση befriend (v) πιάνω φιλία με bring out the best (in sb) (phr) βγάζω τον καλύτερο εαυτό κάποιου broad (adj) ευρύς candidate (n) υποψήφιος colleague (n) συνάδελφος competent (adj) ικανός continually (adv) συνεχώς cooperative (adj) συνεργάσιμος correspondence (n) αλληλογραφία, επικοινωνία current affairs (pl n) τρέχουσες υποθέσεις customs (pl n) ήθη και έθιμα daunting (adj) αποθαρρυντικός, τρομακτικός dedicated (adj) αφοσιωμένος duty (n) καθήκον enthusiasm (n) ενθουσιασμός extraordinary (adj) εξαιρετικός flexibility (n) ελαστικότητα, ευελιξία 11

12 generous (adj) γενναιόδωρος get settled in (phr) προσαρμόζομαι gifted (adj) ταλαντούχος give sth a try (phr) κάνω μια δοκιμή giving (adj) γενναιόδωρος guided tour (n) ξενάγηση, περιήγηση με ξεναγό hospital (n) νοσοκομείο host (n) φιλοξενών, οικοδεσπότης in mind (phr) κατά νου intelligent (adj) έξυπνος international (adj) διεθνής kindhearted (adj) καλόκαρδος leadership (n) αρχηγία mentor (n) μέντορας model citizen (phr) υποδειγματικός πολίτης mundane (adj) ρουτινιάρικος, άχαρος, ανιαρός no matter whether (phr) είτε είτε, ό,τι nominate (v) προτείνω ως υποψήφιο optimistic (adj) αισιόδοξος pleased (adj) ευχαριστημένος possess (v) έχω pretend (v) προσποιούμαι professionalism (n) επαγγελματισμός proud (adj) περήφανος quality (n) χαρακτηριστικό, στοιχείο του χαρακτήρα rafting (n) ράφτινγκ, κατάβαση ποταμού με φουσκωτή βάρκα rearrange (v) ανακατατάσσω recommendation (n) σύσταση, υπόδειξη reliable (adj) αξιόπιστος remarkable (adj) αξιοθαύμαστος represent (v) εκπροσωπώ select (v) επιλέγω senior high school (n) λύκειο sincere (adj) ειλικρινής stand in for (phr v) εκπροσωπώ strive (v) αγωνίζομαι talented (adj) ταλαντούχος team player (n) ομαδικός παίκτης, άτομο με ομαδικό πνεύμα threaten (v) απειλώ to sum up (phr) για να ανακεφαλαιώσω, εν κατακλείδει tremendously (adv) τρομερά volunteer (n) εθελοντής welfare (n) καλό, ευημερία well-informed (adj) καλά ενημερωμένος willing (adj) πρόθυμος Unit 14 accustomed to (adj) συνηθισμένος σε adjust (v) προσαρμόζω (-ομαι) advance (n) πρόοδος at one s disposal (phr) στη διάθεσή μου auditorium (n) αμφιθέατρο automatic (adj) αυτόματος available (adj) διαθέσιμος block (v) (παρ)εμποδίζω boots (pl n) μπότες bridge (v) γεφυρώνω business person (n) επιχειρηματίας camera (n) φωτογραφική μηχανή cell phone (n) κινητό τηλέφωνο checkout line (n) ουρά ταμείου complicated (adj) περίπλοκος constantly (adv) συνεχώς correct (v) διορθώνω criminal (n) εγκληματίας crowd (n) πλήθος deliver (v) αποστέλλω demanding (adj) απαιτητικός dialing (n) σχηματισμός αριθμού τηλεφώνου digital (adj) ψηφιακός downloading (n) λήψη / κατέβασμα δεδομένων enable (v) δίνω τη δυνατότητα e-reader (n) ηλεκτρονικό βιβλίο exposure (n) έκθεση fair (n) εμπορική έκθεση false advertising (n) ψευδής διαφήμιση, παραπλανητική διαφήμιση file-sharing (n) μοίρασμα αρχείων, ανταλλαγή αρχείων flock (v) συρρέω gadget (n) μικροσυσκευή homeopathy (n) ομοιοπαθητική household appliance (n) οικιακή συσκευή human kind (n) ανθρωπότητα immediate (adj) άμεσος impatient (adj) ανυπόμονος innovative (adj) πρωτοποριακός instant (n) στιγμή lazy (adj) τεμπέλης lead (one s / a) life (phr) ζω τη ζωή μου live coverage (n) ζωντανή (τηλεοπτική) κάλυψη memory (n) μνήμη multivitamins (pl n) πολυβιταμίνες observe (v) παρατηρώ order (v) 1. διατάζω 2. δίνω παραγγελία organizer (n) ψηφιακός οργανωτής, ηλεκτρονική ατζέντα privacy (n) ιδιωτική ζωή, ησυχία 12

13 regulate (v) ρυθμίζω rely on (phr v) στηρίζομαι σε, βασίζομαι σε κάποιον remedy (n) θεραπεία score (n) σκορ, βαθμολογία second (n) δευτερόλεπτο secretarial (adj) γραμματειακός share (v) μοιράζω (-ομαι) skeptic (n) σκεπτικιστής source (n) πηγή store (v) αποθηκεύω supervise (v) επιβλέπω swollen (adj) πρησμένος take into consideration (phr) λαμβάνω υπόψη tool (n) εργαλείο transform (v) μεταμορφώνω up-to-the-second (adj) μέχρι δευτερολέπτου virus (n) ιός waitress (n) σερβιτόρα waste of time (phr) χάσιμο χρόνου within sb s reach (phr) προσιτός σε κάποιον Unit 15 accordingly (adv) ανάλογα be worthwhile (phr) αξίζω (τον κόπο, χρόνο, κλπ) bonus (n) πρόσθετη αμοιβή, πριμ boss (n) αφεντικό concentrate (v) συγκεντρώνω (-ομαι) conduct a survey (phr) κάνω έρευνα / γκάλοπ day out (phr) μονοήμερη εκδρομή / βόλτα day planner (n) ατζέντα ή ψηφιακός οργανωτής με ημερήσιο ημερολόγιο desirable (adj) επιθυμητός effective (adj) αποτελεσματικός exchange (v) ανταλλάσσω fall behind (phr) μένω πίσω forest (n) δάσος handle (v) χειρίζομαι incentive (n) κίνητρο keep one s spirits up (phr) κρατώ ακμαίο το ηθικό μου keep up the good work (phr) συνεχίζω την καλή δουλειά leisure time (n) ελεύθερος χρόνος make the grade (phr) πετυχαίνω maximum (adj) ανώτατος, μέγιστος midterm test (n) διαγώνισμα εξαμήνου, τεστ περιόδου motivation (n) κίνητρο out of work (phr) χωρίς δουλειά, άνεργος past (n) παρελθόν praise (n) έπαινος prioritize (v) θέτω προτεραιότητες realistic (adj) ρεαλιστικός recipe (n) συνταγή relax (v) χαλαρώνω, ηρεμώ set goals (phr) βάζω στόχους shower (n) ντους stay on track (phr) μένω στον ίσιο / σωστό δρόμο, μένω προσηλωμένος tasty (adj) νόστιμος time management (n) διαχείριση του χρόνου tip (n) συμβουλή trainer (n) εκπαιδευτής trick (n) κόλπο unsatisfactory (adj) μη ικανοποιητικός well done! (phr) μπράβο! work at sth (phr v) το παλεύω work like a dog (phr) δουλεύω σαν σκυλί work out for the best (phr) βγαίνω σε καλό τελικά work things out (phr) διευθετώ τα πράγματα work up an appetite (phr) ανοίγω όρεξη work wonders (phr) κάνω θαύματα workload (n) φόρτος εργασίας 13

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ας συστηθούμε. Νίκος Πολίδης. Business & Life NLP Coach, Soft-Skills Trainer. www.polidis.gr. info@polidis.gr. www.linkedin.com/in/nikospolidis

Ας συστηθούμε. Νίκος Πολίδης. Business & Life NLP Coach, Soft-Skills Trainer. www.polidis.gr. info@polidis.gr. www.linkedin.com/in/nikospolidis Ας συστηθούμε Νίκος Πολίδης Business & Life NLP Coach, Soft-Skills Trainer www.polidis.gr info@polidis.gr www.linkedin.com/in/nikospolidis www.facebook.com/polidisgr Να κάνω γυμναστική Να ξεκινήσω δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory

Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory Profetis Consulting Services ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Personal Skills Inventory) Profetis Consulting Services ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ θα

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ? Πως? ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 6+1 συμβουλές για να διατηρήσετε τα κίνητρά σας για άσκηση ισχυρά! Πολλοί είναι αυτοί που ξεκινούν ένα πρόγραμμα γυμναστικής γεμάτοι

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Γιάννης Παππάς Διευθυντής του Κλάδου Ζωής στη MEGA BROKERS S.A.» συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση Πιστός στην «παλιά συνταγή» της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP Ανθεκτικότητα & Αισιοδοξία: Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP 1 Οι Άνθρωποι μας 2 Συνέπειες Οικονομικής Κρίσης σε Εργαζομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου

Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου Δήλωση Αποστολής Η Luxbet πιστεύει ότι ο τομέας τυχερών παιχνιδιών, η κυβέρνηση και το κοινωνικό σύνολο έχουν κοινή ευθύνη να βοηθούν στην πρόληψη της ανάπτυξης προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

XrcizeR Rewarding good Health Targets! Sedentary Lifestyle! This problem is commonly found in both the developed and developing world.! A sedentary lifestyle can contribute to many preventable causes of

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Improving Productivity

1. Improving Productivity 1. Improving Productivity Γενικές Πληροθορίες Πού απεσθύνεηε Απεσθύνεηαι ζε ιδιοκηήηες, ζηελέτη και επαγγελμαηίες ηοσ κλάδοσ όπως και ζηον ενημερωμένο και δραζηήριο θοιηηηή Τοσριζηικών & Ξενοδοτειακών

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση (Πηγή: http://www.patient.co.uk/health/alcoholism-and-problem-drinking) Απόδοση στα ελληνικά: Αθανάσιος Μπάκας (υπεύθυνος του προγράμματος) Αλκοολισμός είναι η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις ευρωπαϊκές χώρες. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Safer Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MARKETING MANAGER

EXECUTIVE MARKETING MANAGER EXECUTIVE MARKETING MANAGER Περιγραφή: EXECUTIVE MARKETING MANAGER,, Please include the national vacancy reference number Ελάχιστος μισθός: 2,500.00 Μέγιστος μισθός: 2,500.00 Απαιτούμενη εκπαίδευση: 5

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

BILLING ADMINISTRATOR

BILLING ADMINISTRATOR BILLING ADMINISTRATOR Περιγραφή: RESOLVE BILLING ISSUES WITH CUSTOMERS, COMPUTER LITERACY,STRONG LEADERRSHIP AND ORGANISATIONAL SKILLS,ENGLISH AND GREEK LANGUAGE, Please note that copy of the letter and

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION 1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION I Didn't Sign Up for This Ξένια Κούρτογλου Founder & Managing Partner Focus Bari S.A Co-founder e-satisfaction Τι θα δούμε I. Οι δυνάμεις της αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Κωνσταντινίδου Ελίζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αντρέας

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελιώτης Κ., Χρόνη Χ., Λαζαρίδη Κ. Μελέτη περίπτωσης: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

Αμπελιώτης Κ., Χρόνη Χ., Λαζαρίδη Κ. Μελέτη περίπτωσης: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Έργο WASP-Tool (LIFE10 ENV/GR/622) Αμπελιώτης Κ., Χρόνη Χ., Λαζαρίδη Κ. Μελέτη περίπτωσης: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Πρόληψη αποβλήτων: τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

APOSTOLIS AIVALIS. Innovation & Strategy Mentor. facebook.com/tolisaivalis. linkedin.com/in/aivalis. twitter.com/aivalis (@aivalis) about.

APOSTOLIS AIVALIS. Innovation & Strategy Mentor. facebook.com/tolisaivalis. linkedin.com/in/aivalis. twitter.com/aivalis (@aivalis) about. APOSTOLIS AIVALIS Innovation & Strategy Mentor facebook.com/tolisaivalis linkedin.com/in/aivalis twitter.com/aivalis (@aivalis) about.me/αivalis STRATEGY Online Marketing & Communication REALITY Σιγά

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

G.J. Craig, D. Baucum. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. (Επιμέλεια μετάφρασης Α. Ιωαννίδου), τ. Α, 656-657. Αθήνα: Παπαζήση (διασκευή).

G.J. Craig, D. Baucum. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. (Επιμέλεια μετάφρασης Α. Ιωαννίδου), τ. Α, 656-657. Αθήνα: Παπαζήση (διασκευή). ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 [Η φιλία] Τα παιδιά ωφελούνται πολύ από στενές φιλικές σχέσεις στις οποίες υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι φιλίες τα βοηθούν να συνειδητοποιήσουν κοινωνικές έννοιες, να συνυπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

02/06/15. Όταν αισθανθούμε ότι κάτι μας απειλεί ο οργανισμός μας ετοιμάζεται για το σύνδρομο Fight or Flight, δηλαδή παλεύω ή φεύγω.

02/06/15. Όταν αισθανθούμε ότι κάτι μας απειλεί ο οργανισμός μας ετοιμάζεται για το σύνδρομο Fight or Flight, δηλαδή παλεύω ή φεύγω. Αντιμετωπίζοντας το στρες για μια χαρούμενη και δημιουργική ζωή Το στρες μπορεί από εχθρός μας να γίνει σύμμαχος Ένα ποσοστό άγχους είναι αναγκαίο στη ζωή μας γιατί μας βοηθάει να ενεργοποιηθούμε και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

34 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΕΝΙΣ. Υγεία, fitness, διασκέδαση κάνουν τον αθλητισμό άριστη επιλογή.

34 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΕΝΙΣ. Υγεία, fitness, διασκέδαση κάνουν τον αθλητισμό άριστη επιλογή. 34 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΕΝΙΣ Υγεία, fitness, διασκέδαση κάνουν τον αθλητισμό άριστη επιλογή. Όλοι έχουμε ακούσει ότι το τένις αναφέρεται ως "άθλημα για μια ζωή". Αλλά, είναι αυτή η πραγματικότητα; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Χρηματοδοτική συνεισφορά από το Δήμο Stonnington για δραστηριότητες κοινωνικής υποστήριξης μεταναστευτικών συλλόγων ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα