Build Up Your Writing Skills

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Build Up Your Writing Skills"

Transcript

1 The New Build Up Your Writing Skills English- Greek Glossary Copyright Hellenic American Union, 2011 Unit 1 acquire (v) αποκτώ active (adj) δραστήριος activity (n) δραστηριότητα admire (v) θαυμάζω allow (v) επιτρέπω announce (v) ανακοινώνω annual (adj) ετήσιος appeal to (phr v) αρέσω, προσελκύω artistic (adj) καλλιτεχνικός attract (v) προσελκύω background (n) υπόβαθρο balance (n) ισορροπία beat (v) κερδίζω κάποιον beneficial (adj) ευεργετικός benefit (n) όφελος boost (v) ενισχύω, προωθώ brain (n) μυαλό, εξυπνάδα celebrity (n) διασημότητα chess (n) σκάκι claim (v) ισχυρίζομαι club (n) λέσχη, σύλλογος competitive (adj) ανταγωνιστικός concert (n) συναυλία confidence (n) σιγουριά, αυτοπεποίθηση cooperate (v) συνεργάζομαι design (v) σχεδιάζω detail (n) λεπτομέρεια develop (v) αναπτύσσω distance (n) απόσταση due to (prep) λόγω, εξαιτίας eat into (phr v) τρώω (χρόνο, κλπ) effect (n) επίδραση energy (n) ενεργητικότητα enforce (v) επιβάλλω, εφαρμόζω event (n) εκδήλωση αγώνισμα exercise (v) γυμνάζομαι, ασκούμαι extra-curricular (adj) εξωσχολικός feed (v) ταΐζω field (n) γήπεδο, στίβος fitness (n) καλή φυσική κατάσταση force (v) αναγκάζω get involved in (phr) ασχολούμαι grade (n) βαθμός growth (n) ανάπτυξη gym (n) γυμναστήριο healthy (adj) υγιής ideal (adj) ιδανικός improve (v) βελτιώνω in conclusion (phr) τέλος in order to (phr) (ούτως) ώστε να, προκειμένου να in response to (phr) προς απάντηση individual (n) άτομο instead (adv) αντ αυτού intellectual (adj) πνευματικός judge (v) κρίνω, υπολογίζω keep fit (phr) διατηρούμαι σε καλή φυσική κατάσταση for the ECCE leisure (n) ελεύθερος χρόνος lifestyle (n) τρόπος ζωής likely (adj) πιθανός limit (v) περιορίζω lose weight (phr) χάνω βάρος main (adj) κύριος maintain (v) διατηρώ member (n) μέλος mental health (n) πνευματική υγεία mind (n) μυαλό muscle (n) μυς musical instrument (n) μουσικό όργανο obligate (v) υποχρεώνω offer (v) προσφέρω opponent (n) αντίπαλος opportunity (n) ευκαιρία organize (v) οργανώνω otherwise (adv) αλλιώς, ειδάλλως painting (n) ζωγραφική parent (n) γονιός per (prep) ανά physical strength (n) σωματική δύναμη play (n) θεατρικό έργο point (n) σημείο popular (adj) δημοφιλής principal (n) διευθυντής σχολείου professional (adj) επαγγελματικός project (n) έργο, εργασία rank (v) κατατάσσω 1

2 recently (adv) πρόσφατα regular (adj) τακτικός responsibility (n) ευθύνη rewarding (adj) ικανοποιητικός, που δικαιώνει τους κόπους run (v) διευθύνω save (v) εξοικονομώ self-esteem (n) αυτοεκτίμηση skill (n) ικανότητα, επιδεξιότητα sociable (adj) κοινωνικός socialize (v) συναναστρέφομαι, έχω κοινωνική επαφή special needs (pl n) ειδικές ανάγκες strategy (n) στρατηγική study (n) μελέτη suffer (v) υποφέρω summarize (v) συνοψίζω supply (v) παρέχω support (v) (υπο)στηρίζω take part in (phr) συμμετέχω take up (phr v) απασχολώ, καταλαμβάνω teammate (n) μέλος ομάδας teen (n) έφηβος time-consuming (adj) χρονοβόρος, που τρώει χρόνο timing (n) συγχρονισμός, επιλογή χρόνου top (adj) κορυφαίος topic (n) θέμα train (v) προπονώ (-ούμαι) useful (adj) χρήσιμος Unit 2 a couple of (phr) καναδυό additional (adj) επιπρόσθετος advantage (n) πλεονέκτημα advice (n) συμβουλή advice columnist (n) αρθρογράφος που δίνει συμβουλές alternate (adj) εναλλακτικός avoid (v) αποφεύγω choice (n) επιλογή common (adj) συνηθισμένος, κοινός communicate (v) επικοινωνώ complain (v) παραπονιέμαι confirm (v) επιβεβαιώνω decision (n) απόφαση depend on (phr v) εξαρτώμαι από depressed (adj) θλιμμένος despite the fact that (phr) παρά το γεγονός ότι disadvantage (n) μειονέκτημα embarrass (v) φέρνω σε δύσκολη θέση, προκαλώ αμηχανία enjoy oneself (phr) διασκεδάζω experience (n) εμπειρία, πείρα face (v) αντιμετωπίζω fix (v) φτιάχνω, διορθώνω get in trouble (phr) έχω μπλεξίματα, βρίσκω το μπελά μου get on sb s nerves (phr) εκνευρίζω get over (phr v) ξεπερνώ grandparent (n) παπούς / γιαγιά guess (v) μαντεύω have fun (phr) διασκεδάζω in trouble (phr) μπλεγμένος keep sb company (phr) κάνω παρέα σε κάποιον long hours (phr) πολλές ώρες make a living (phr) βγάζω τα προς το ζην miss (v) μου λείπει motorbike (n) μηχανάκι neglected (adj) παραμελημένος nowadays (adv) σήμερα, τη σημερινή εποχή opposite (adj) αντίθετος overcome (v) ξεπερνώ plan (n) σχέδιο properly (adv) σωστά, όπως πρέπει, κατάλληλα quality time (phr) ποιοτικός χρόνος reply (n) απάντηση salary (n) μισθός similar (adj) παρόμοιος, όμοιος situation (n) κατάσταση sleep over (phr v) κοιμάμαι σε φιλικό σπίτι solution (n) λύση solve (v) λύνω stress (n) πίεση, άγχος struggle (v) αγωνίζομαι, παλεύω suggestion (n) πρόταση, υπόδειξη surely (adv) σίγουρα, ασφαλώς take sth for granted (phr) παίρνω κάτι ως δεδομένο therefore (adv) άρα, ως εκ τούτου to begin with (phr) κατ αρχήν treat (v) φέρομαι, αντιμετωπίζω κάποιον ως trust (v) εμπιστεύομαι upset (adj) στεναχωρημένος waste time (phr) χάνω χρόνο Unit 3 accuse sb of sth (v) κατηγορώ κάποιον για κάτι action (n) πράξη admit (v) παραδέχομαι allocate (v) προορίζω annoying (adj) ενοχλητικός, εκνευριστικός 2

3 antique (adj) αντίκα approve of (v) εγκρίνω argue with (v) λογομαχώ array (n) σειρά, συλλογή arrest (v) συλλαμβάνω article (n) άρθρο as a result (phr) ως αποτέλεσμα attack (v) επιτίθεμαι awesome (adj) φανταστικός be to blame (phr) ευθύνομαι behave (v) (συμπερι)φέρομαι brainstorm (v) ανταλλάσσω ιδέες break the law (phr) παρανομώ briefly (adv) εν συντομία broadcast (n) μετάδοση, εκπομπή by means of (phr) μέσω bystander (n) παρευρισκόμενος call on (phr v) κάνω έκκληση cause (n) σκοπός celebrate (v) γιορτάζω celebration (n) γιορτή, πανηγυρισμός championship (n) πρωτάθλημα clue (n) στοιχείο, ένδειξη come up with (phr v) επινοώ, μου ρχεται (ιδέα) commit a crime (phr) διαπράττω έγκλημα community (n) κοινότητα, κοινωνία consequence (n) συνέπεια consider (v) εξετάζω, σκέφτομαι council (n) συμβούλιο damage (n) ζημιά decrease (v) μειώνω (-ομαι) deserve (v) αξίζω destroy (v) καταστρέφω destruction (n) καταστροφή destructive (adj) καταστροφικός disaster (n) συμφορά discover (v) ανακαλύπτω, βρίσκω discuss (v) συζητώ disrupt (v) διαταράσσω, αναστατώνω do one s best (phr) κάνω το καλύτερο δυνατόν editor (n) συντάκτης educate (v) μορφώνω, εκπαιδεύω expand on (phr v) αναπτύσσω, επεκτείνομαι express (v) εκφράζω fan (n) οπαδός fanatic (n) φανατικός fascination (n) γοητεία fence (n) φράχτης fight (v) καταπολεμώ flyer (n) φυλλάδιο former (adj) πρώην good fun (phr) χαβαλές, πλάκα graffiti (n) γκράφιτι grounds (pl n) περιουσία, κτήμα hard (adv) σκληρά harm (n) κακό, ζημιά high school dropout (n) μαθητής που εγκαταλείπει το λύκειο highlight (v) τονίζω horrified (adj) αποτροπιασμένος, σοκαρισμένος ill-treated (adj) κακομεταχειρισμένος in addition (phr) επιπλέον in fact (adv) και μάλιστα in the name of (phr) εν ονόματι injure (v) τραυματίζω innocent (adj) αθώος irresponsible (adj) ανεύθυνος legally (adv) νόμιμα local (adj) ντόπιος make sure (phr) σιγουρεύομαι, επιβεβαιώνω matter (n) ζήτημα mayor (n) δήμαρχος motive (n) κίνητρο necessarily (adv) κατ ανάγκη, αναγκαστικά / unnecessarily χωρίς λόγο no longer (phr) όχι πια obey (v) υπακούω old-fashioned (adj) παλιομοδίτικος on the rise (phr) σε άνοδο on the scene (phr) στον τόπο once (conj) μόλις, όταν ongoing (adj) συνεχιζόμενος, σε εξέλιξη original (adj) αρχικός paint (v) ζωγραφίζω, βάφω point of view (n) άποψη, σκοπιά, οπτική possibility (n) πιθανότητα practical (adj) πρακτικός property (n) περιουσία, ιδιοκτησία protection (n) προστασία provide (v) παρέχω publish (v) εκδίδω, κυκλοφορώ punishment (n) τιμωρία purpose (n) σκοπός pursue (v) κυνηγώ put sb in a bad light (phr) δίνω άσχημη εικόνα reason with (v) προσπαθώ να μιλήσω λογικά με κάποιον reduce (v) μειώνω reference (n) αναφορά related (adj) σχετικός με repair (v) επδιορθώνω report (v) αναφέρω respect (v) σέβομαι result (v) έχω σαν αποτέλεσμα, καταλήγω revenge (n) εκδίκηση right (n) δικαίωμα 3

4 root (n) ρίζα rule (n) κανόνας security (n) ασφάλεια seek (v) αναζητώ semester (n) τρίμηνο, εξάμηνο seriously (adv) σοβαρά shameful (adj) επαίσχυντος shop window (n) βιτρίνα καταστήματος showcase (v) προθήκη spray paint (n) μπογιά σε σπρέι statement (n) δήλωση stereotype (v) βάζω ταμπέλα σε κάποιον successful (adj) πετυχημένος suspect (v) υποπτεύομαι task (n) έργο, άσκηση, εργασία tend (v) τείνω town meeting (n) δημοτικό / κοινοτικό συμβούλιο turn to (phr v) στρέφομαι σε, καταφεύγω vandal (n) βάνδαλος vandalism (n) βανδαλισμός victory (n) νίκη violence (n) βία violent (adj) βίαιος youth (n) νέος Unit 4 accommodate (v) εξυπηρετώ achieve (v) κατορθώνω adapt (v) προσαρμόζω (-ομαι) addiction (n) εθισμός adopt (v) υιοθετώ advise (v) συμβουλεύω affect (v) επηρεάζω alcohol (n) αλκοόλ altogether (adv) τελείως, εντελώς as well (as) (phr) (καθώς) επίσης ash (n) στάχτη ashtray (n) τασάκι association (n) σύλλογος ban (v) απαγορεύω, καταργώ be in control (phr) είμαι υπεύθυνος be seated (phr) κάθομαι, είμαι καθισμένος bother (v) ενοχλώ breathe (v) αναπνέω chain-smoke (v) καπνίζω το ένα τσιγάρο πίσω απ το άλλο concerning (prep) σχετικά με, όσον αφορά condition (n) κατάσταση, συνθήκη consequently (adv) συνεπώς consume (v) καταναλώνω consumption (n) κατανάλωση cool (adj) φίνος, μοδάτος desire (n) επιθυμία desired (adj) επιθυμητός discourage (v) αποθαρρύνω emphasize (v) δίνω έμφαση, τονίζω eventually (adv) με τον καιρό, τελικά, κάποια στιγμή give up (phr v) παρατάω, κόβω government (n) κυβέρνηση habit (n) συνήθεια harmful (adj) βλαβερός hazard (n) κίνδυνος health (n) υγεία in favor of (phr ) υπέρ in public (phr) δημόσια in relation to (phr) σχετικά με, όσον αφορά inform (v) ενημερώνω, πληροφορώ inhale (v) εισπνέω introduce (v) εισάγω, παρουσιάζω law (n) νόμος leader (n) ηγέτης, αρχηγός legal (adj) νόμιμος, σύμφωνος με το νόμο light up (phr v) ανάβω τσιγάρο limit (n) όριο medical (adj) ιατρικός meet sb s needs (phr) ικανοποιώ τις ανάγκες κάποιου minor (n) ανήλικος national (adj) εθνικός negative (adj) αρνητικός oppose (v) αντιτίθεμαι outcome (n) αποτέλεσμα outright (adv) κατευθείαν τελείως pack (n) πακέτο (τσιγάρα) party (n) πλευρά, ενδιαφερόμενος pass (a law) (v) περνώ νόμο passive (adj) παθητικός peer pressure (n) πίεση από συνομήλικους / ομολόγους perform (v) αποδίδω persuade (v) πείθω point to (phr v) αναφέρομαι σε present (v) παρουσιάζω prohibit (v) απαγορεύω propose (v) προτείνω public (adj) δημόσιος puff (n) τζούρα purchase (v) αγοράζω put out (phr v) σβήνω (τσιγάρο, φωτιά, φως) quit (v) κόβω (κακή συνήθεια) regarding (prep) σχετικά με, όσον αφορά responsible (adj) υπεύθυνος restriction (n) περιορισμός result (n) αποτέλεσμα 4

5 section (n) τμήμα serious (adj) σοβαρός social (adj) κοινωνικός stress (v) τονίζω strict (adj) αυστηρός take action (phr) κινητοποιούμαι throughout (prep) σε όλο to sum up (phr) για να ανακεφαλαιώσω total (adj) ολικός, πλήρης unkind (adj) σκληρός, κακός, αγενής voice (n) φωνή voice (v) εκφράζω whatever (pron) ό,τι, οτιδήποτε Unit 5 aggressive (adj) επιθετικός aid (n) βοήθεια, ενίσχυση analyze (v) αναλύω anonymous (adj) ανώνυμος antisocial (adj) αντοκοινωνικός appointment (n) (κυρ. επαγγελματικό) ραντεβού appropriately (adv) σωστά, κατάλληλα as long as (phr) εφόσον, αρκεί να balanced (adj) ισορροπημένος beforehand (adv) από πριν blog (n) ιστολόγιο, μπλογκ case (n) περίπτωση chat room (n) δωμάτιο συνομιλιών (στο ίντερνετ) compared to (adj) σε σύγκριση με confidently (adv) με σιγουριά / αυτοπεποίθηση conversation (n) συζήτηση creative (adj) δημιουργικός crime (n) έγκλημα dangerous (adj) επικίνδυνος delete (v) απαλείφω, διαγράφω diet (n) διατροφή dishonesty (n) ανειλικρίνεια distributed (adj) κατανεμημένος downside (n) μειονέκτημα ease (n) ευκολία educational (adj) επιμορφωτικός educator (n) εκπαιδευτικός emotion (n) συναίσθημα equally (adv) εξίσου especially (adv) ειδικά even so (phr) παρ όλα αυτά, ακόμα κι έτσι evenly (adv) ομοιόμορφα face-to-face (adv) πρόσωπο με πρόσωπο feelings (pl n) συναισθήματα final (adj) τελικός, τελευταίος form (v) σχηματίζω freedom (n) ελευθερία gain (v) αποκτώ, κερδίζω gas (n) βενζίνη get on with (phr v) τα πάω καλά με κάποιον honest (adj) τίμιος in contrast (phr) σε αντίθεση in moderation (phr) με μέτρο in person (phr) αυτοπροσώπως instill (v) μεταδίδω, εμφυσώ introverted (adj) εσωστρεφής isolated (adj) απομονωμένος keep in touch (phr) κρατώ επαφή knowledgeable (adj) πληροφορημένος level (n) επίπεδο lie (v) λέω ψέματα mainly (adv) κυρίως media (pl n) μέσα (ενημέρωσης) meditation (n) διαλογισμός neighborhood (n) γειτονιά network (n) δίκτυο on the contrary (phr) αντιθέτως orally (adv) προφορικά out loud (phr) φωναχτά, δυνατά outweigh (v) ξεπερνώ (σε σημασία) particularly (adv) ειδικά personal (adj) προσωπικός positive (adj) θετικός prefer (v) προτιμώ pre-school (adj) προσχολικός promote (v) προωθώ prove (v) αποδεικνύω put to good use (phr) αξιοποιώ relationship (n) σχέση relatively (adv) σχετικά replace (v) αντικαθιστώ run out of (phr v) μου τελειώνει sensibly (adv) λογικά, έξυπνα shy (adj) ντροπαλός significant (adj) σημαντικός similarly (adv) παρομοίως, κατά τον ίδιο τρόπο sincerely (adv) με ειλικρίνεια social networking (n) κοινωνική δικτύωση social scientist (n) κοινωνικός επιστήμονας social skills (pl n) κοινωνικές δεξιότητες stranger (n) ξένος, άγνωστος suitably (adv) κατάλληλα technology (n) τεχνολογία think (sth) out (phr v) σχεδιάζω, καταστρώνω traditional (adj) παραδοσιακός truthfully (adv) ειλικρινά uninhibited (adj) χωρίς αναστολές unlike (prep) σε αντίθεση με 5

6 unsure (adj) αβέβαιος via (prep) μέσω wisely (adv) έξυπνα youngster (n) νέος, νεαρό άτομο Unit 6 accept (v) δέχομαι adult (n) ενήλικας among (prep) ανάμεσα, μεταξύ anxious (adj) ανήσυχος associate (v) συσχετίζω (-ομαι) attention (n) προσοχή, σημασία belong to (v) ανήκω σε blanket (n) κουβέρτα borrow (v) δανείζομαι challenging (adj) απαιτητικός, δύσκολος company (n) παρέα complaint (n) παράπονο concern (n) ανησυχία, έγνοια cope with (phr v) αντεπεξέρχομαι σε, τα βγάζω πέρα με count on (phr v) βασίζομαι σε deal with (phr v) χειρίζομαι, αντιμετωπίζω definitely (adv) οπωσδήποτε, σαφώς display (v) δείχνω, επιδεικνύω encourage (v) ενθαρρύνω expert (n) ειδικός extroverted (adj) εξωστρεφής fear (n) φόβος figure out (phr v) καταλαβαίνω, συνειδητοποιώ friendship (n) φιλία give back (phr v) επιστρέφω, ανταποδίδω give in (phr v) ενδίδω glass (n) γυαλί go on (phr v) συμβαίνω guidance (n) καθοδήγηση guitar (n) κιθάρα hard (adj) δύσκολος hardly (adv) σχεδόν καθόλου influence (n) επιρροή impulsive (adj) παρορμητικός independent (adj) ανεξάρτητος lend (v) δανείζω man (n) άνδρας, άνθρωπος manipulate (v) χειραγωγώ mature (adj) ώριμος mobile phone (n) κινητό τηλέφωνο nevertheless (adv) παρ όλα αυτά, ωστόσο on one s own (phr) μόνος μου on purpose (phr) επίτηδες out of (phr) από overwhelming (adj) συντριπτικός pay back (phr v) επιστρέφω δανεικά, εξοφλώ, ξεπληρώνω performance (n) απόδοση personality (n) προσωπικότητα pick sb up (phr v) παίρνω κάποιον με το αυτοκίνητο pressure (n) πίεση prominent (adj) έντονος promise (v) υπόσχομαι punctual (adj) ακριβής, στην ώρα μου punish (v) τιμωρώ rarely (adv) σπάνια react (v) αντιδρώ rectify (v) επανορθώνω resist (v) αντιστέκομαι role (n) ρόλος skilled (adj) επιδέξιος, ικανός speak up (phr v) λέω άφοβα τη γνώμη μου stand up to (phr v) ορθώνω το ανάστημά μου such as (phr) όπως (για παράδειγμα) take seriously (phr) παίρνω στα σοβαρά temptation (n) πειρασμός trait (n) χαρακτηριστικό γνώρισμα Unit 7 accident (n) δυστύχημα, ατύχημα alarming (adj) ανησυχητικός amount to (phr v) ισοδυναμώ με apologize (v) ζητώ συγγνώμη appear (v) 1. εμφανίζομαι 2. φαίνεται (να είναι) attend (v) παρακολουθώ, παρίσταμαι automobile (n) αυτοκίνητο be in a hurry (phr) βιάζομαι bear the brunt (of sth) (phr) υφίσταμαι τα χειρότερα build up (phr v) αναπτύσσω, δυναμώνω bully (v) εκφοβίζω busy (adj) πολυσύχναστος city hall (n) δημαρχείο common sense (n) κοινή λογική contribute (v) συνεισφέρω crash (n) σύγκρουση death toll (n) απολογισμός, φόρος αίματος decline (v) φθίνω, πέφτω Department of Safety (n) Υπουργείο Δημόσιας Τάξης dramatically (adv) δραματικά drunk-driving (n) οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ dwindle (v) λιγοστεύω enjoyment (n) ευχαρίστηση escalate (v) κλιμακώνω (-ομαι) estimate (v) υπολογίζω 6

7 experience (v) βιώνω factor (n) παράγοντας fault (n) φταίξιμο, ευθύνη figure (n) αριθμός, στατιστική frequently (adv) συχνά frustration (n) απογοήτευση gang (n) συμμορία get lost (phr) χάνομαι gradually (adv) σταδιακά hazardous (adj) επικίνδυνος highway (n) αυτοκινητόδρομος, δρόμος ταχείας κυκλοφορίας ignore (v) αγνοώ impress (v) εντυπωσιάζω include (v) (συμ)περιλαμβάνω increase (n) αυξάνω (-ομαι) intersection (n) διασταύρωση it s about time (phr) είναι (πια) καιρός lack (n) έλλειψη lead (v) οδηγώ leave sb alone (phr) αφήνω κάποιον ήσυχο lessen (v) μειώνω license (n) άδεια look into (phr v) εξετάζω, ερευνώ major (adj) μείζων, πολύ σημαντικός majority (n) πλειονότητα, πλειοψηφία missing (adj) αγνοούμενος more and more (phr) όλο και περισσότερο navigate (v) κατευθύνω (-ομαι) με χάρτη, βρίσκω το δρόμο obtain (v) αποκτώ, παίρνω other than (phr) πέρα από polite (adj) ευγενικός practice (n) εξάσκηση, πρακτική prevent (v) αποτρέπω progress (n) πρόοδος puberty (n) εφηβεία rapidly (adv) ταχύτατα rate (n) τιμή, ρυθμός, ποσοστό release (v) δίνω στη δημοσιότητα, κυκλοφορώ remind (v) υπενθυμίζω report (n) έκθεση, αναφορά rise (n) άνοδος safe (adj) ασφαλής sharp (adj) απότομος slippery (adj) ολισθηρός slow down (phr v) επιβραδύνω statistics (pl n) στατιστά στοιχεία subside (v) υποχωρώ surface (n) επιφάνεια take place (phr) συμβαίνω, λαμβάνω χώρα temperature (n) θερμοκρασία tend to (phr v) τείνω, έχω την τάση text (v) στέλνω SMS traffic official (n) τροχονόμος traffic sign (n) οδική πινακίδα turn (n) στροφή uncomfortable (adj) άβολος, αμήχανος under the influence (phr) υπό την επήρεια (αλκοόλ, ναρκωτικών) vent (v) ξεσπώ visible (adj) ορατός welcome (adj) ευπρόσδεκτος witness (v) βλέπω, είμαι μάρτυρας Unit 8 (the) elderly (n) οι ηλικιωμένοι access (n) πρόσβαση appeal (v) κάνω έφεση asthma (n) άσθμα bench (n) παγκάκι building plan (n) οικοδομικό σχέδιο cattle (n) βοοειδή chance (n) ευκαιρία considerably (adv) σημαντικά counteract (v) εξουδετερώνω crop (n) καλλιέργεια, χωράφι curfew (n) απαγόρευση κυκλοφορίας, περιορισμός ώρας daily (adj) καθημερινός degree (n) βαθμός densely populated (phr) πυκνοκατοικημένος deny (v) στερώ depression (n) κατάθλιψη dip into (phr v) βάζω χέρι σε (οικονομίες) draw up (phr v) συντάσσω, στήνω, σχεδιάζω drought (n) ξηρασία dweller (n) κάτοικος environment (n) περιβάλλον further (adv) περαιτέρω furthermore (adv) επιπλέον go ahead (phr) προχωρώ go forward (with sth) (phr) βάζω μπρος (σχέδιο κλπ) greenery (n) πράσινο impact (v) έχω αντίκτυπο in writing (phr) γραπτά inhabitant (n) κάτοικος interact (v) αλληλεπιδρώ leisurely (adj) αβίαστος monotony (n) μονοτονία neutralize (v) εξουδετερώνω nine-to-five (adj) εννιά με πέντε (ωράριο γραφείου) notable (adj) αξιοσημείωτος notify (v) ενημερώνω, ειδοποιώ option (n) επιλογή 7

8 originally (adv) αρχικά outdoors (adv) έξω, στο ύπαιθρο participate (v) παίρνω μέρος, συμμετέχω peaceful (adj) γαλήνιος, ήρεμος physical (adj) σωματικός pollutant (n) ρυπογόνος ουσία pollution (n) ρύπανση priority (n) προτεραιότητα prone to (adj) επιρρεπής σε pros and cons (phr) υπέρ και κατά rather than (phr) παρά να, από το να rebellious (adj) επαναστατικός reconsider (v) επανεξετάζω, ξανασκέφτομαι recreational (adj) ψυχαγωγικός refuse (v) αρνούμαι, απορρίπτω relief (n) ανακούφιση request (v) αίτημα resident (n) κάτοικος respiratory (adj) αναπνευστικός routine (n) ρουτίνα shopping mall (n) εμπορικό κέντρο soothe (v) απαλύνω space (n) χώρος sports complex (n) αθλητικό συγκρότημα state (v) δηλώνω state of mind (n) ψυχική διάθεση, ψυχολογική κατάσταση storm (n) καταιγίδα stroll (n) περίπατος subway (n) μετρό tedious (adj) ανιαρός tendency (n) τάση toddler (n) νήπιο track (n) μονοπάτι traffic accident (n) αυτοκινητιστικό δυστύχημα turnout (n) προσέλευση unused (adj) αχρησιμοποίητος, σε αχρηστία urban (adj) αστικός utilize (v) αξιοποιώ, χρησιμοποιώ vegetation (n) πρασινάδα, βλάστηση vineyard (n) αμπελώνας vote (n) ψήφος wildlife (n) άγρια φύση window-shop (v) χαζεύω τις βιτρίνες wine tasting (n) γευσιγνωσία κρασιών worthy (adj) άξιος Unit 9 absent (adj) απών according to (adv) ανάλογα με, σύμφωνα με adulthood (n) ενηλικιότητα annoy (v) εκνευρίζω assist (v) βοηθώ co-educational (adj) μικτής εκπαίδευσης (με μαθητές και των δύο φύλων) convinced (adj) πεπεισμένος course (n) σειρά μαθημάτων date (n) ημερομηνία debate (n) δημόσια συζήτηση department (n) τμήμα discipline (n) πειθαρχία dispute (n) διαμάχη distraction (n) απόσπαση προσοχής disturb (v) ενοχλώ drama (n) δραματική τέχνη, θέατρο fees (pl n) αμοιβές, δίδακτρα focus 1. (n) εστίαση, επικέντρωση 2. (v) εστιάζω την προσοχή μου gender (n) γένος, φύλο get in the way (phr) μπαίνω στη μέση, εμποδίζω graduate (v) αποφοιτώ grow up (phr v) μεγαλώνω, ενηλικιώνομαι head (n) επικεφαλής, υπεύθυνος home schooling (n) κατ οίκον εκπαίδευση / μάθηση human nature (n) ανθρώπινη φύση hyperactive (adj) υπερκινητικός inevitable (adj) αναπόφευκτος intensive (adj) εντατικός interfere (v) επεμβαίνω, ανακατεύομαι make fun of (phr) κοροϊδεύω make sense (phr) είναι λογικό material (n) (διδακτέα) ύλη, εκπαιδευτικό υλικό memorize (v) απομνημονεύω, μαθαίνω / ξέρω απ έξω process (n) διαιδικασία read up on (phr v) μελετώ recess (n) διάλειμμα restrict (v) περιορίζω restrictive (adj) περιοριστικός reward (n) επιβραβεύω, ανταμείβω schedule 1. (n) πρόγραμμα, ωράριο 2. (v) προγραμματίζω schooling (n) εκπαίδευση, παιδεία separate (v) χωρίζω signed (adj) υπογεγραμμένος single-sex (adj) μόνο αρρένων ή θηλέων sit still (phr) κάθομαι ήσυχος spark (v) προκαλώ stunt (v) ανακόπτω την ανάπτυξη subject (n) θέμα suburban (adj) προαστιακός surrounding (n) περιβάλλον 8

9 survive (v) επιβιώνω tamper with (phr v) σκαλίζω, ανακατεύομαι με tease (v) πειράζω tuition (n) δίδακτρα tutor (n) καθηγητής ιδιαίτερων μαθημάτων unavoidable (adj) αναπόφευκτος variety (n) ποικιλία varying (adj) ποικίλος Unit 10 above (adj) παραπάνω actor (n) ηθοποιός adventure (n) περιπέτεια advertise (v) διαφημίζω amazing (adj) εκπληκτικός arrange (v) κανονίζω bizarre (adj) αλλόκοτος book (v) κλείνω, κάνω κράτηση cancel (v) ακυρώνω cardboard box (n) χαρτονένιο κουτί contact (n) επαφή cruise (n) κρουαζιέρα cultural exchange program (n) πρόγραμμα πολιτιστικής ανταλλαγής culture (n) κουλτούρα, πολιτισμός décor (n) ντεκόρ delicious (adj) νοστιμότατος destination (n) προορισμός documentary (n) νοτκιμαντέρ draw (a winner) (v) κληρώνω (νικητή) drawer (n) συρτάρι dream (adj) ονειρεμένος elementary school (n) δημοτικό σχολείο enormous (adj) τεράστιος enter (a contest) (v) παίρνω μέρος (σε διαγωνισμό) entertainment (n) ψυχαχωγία entry (n) συμμετοχή (σε διαγωνισμό κλπ) excursion (n) εκδρομή exotic (adj) εξωτικός finalize (v) οριστικοποιώ find out (about) (phr v) μαθαίνω, ανακαλύπτω firsthand (adv) από πρώτο χέρι fluffy (adj) χνουδωτός, μαλλιαρός, απαλός foreign (adj) ξένος gesture (n) χειρονομία get going / moving (phr) κινούμαι, φεύγω get ready (phr) ετοιμάζω (-ομαι) get sb interested (phr) κινώ το ενδιαφέρον κάποιου get the message (phr) μπαίνω στο νόημα, παίρνω χαμπάρι get to do sth (phr) έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι get to sb (phr) μου τη δίνει goal (n) στόχος ground (n) έδαφος guest (n) καλεσμένος, προσκεκλημένος gymnastics (pl n) ενόργανη γυμναστική home country (n) πατρίδα hostel (n) ξενώνας I see where you re coming from (phr) σε πιάνω / καταλαβαίνω in regards to (phr) σχετικά με inspire (v) εμπνέω intended (adj) που προορίζεται island (n) νησί itinerary (n) δρομολόγιο (κυρ. ταξιδιού) land (v) προσγειώνω (-ομαι) lecture (n) ομιλία, διάλεξη meal (n) γεύμα memorable (adj) αλησμόνητος miss out on (phr v) χάνω (ευκαιρία ή εμπειρία) mix (n) μείγμα mood (n) διάθεση motel (n) μοτέλ (ξενοδοχείο που απευθύνεται κυρ. σε οδηγούς και ταξιδευτές) nature (n) φύση neglect (v) αμελώ, παραμελώ octopus (n) χταπόδι on time (phr) στην ώρα μου once-in-a-lifetime (adj) μοναδικός overseas (adv) στο εξωτερικό package tour (n) εκδρομικό πακέτο (η τιμή του οποίου περιλαμβάνει εισιτήρια, διαμονή και φαγητό) perfect (adj) τέλειος pick up (phr v) σηκώνω το τηλέφωνο proceed (v) προχωρώ, συνεχίζω register (v) εγγράφομαι regret (v) μετανιώνω rent (v) νοικιάζω right away (phr) αμέσως route (n) δρομολόγιο sample (v) δοκιμάζω schedule 1. (n) πρόγραμμα, ωράριο 2. (v) προγραμματίζω scuba diving (n) ελεύθερη κατάδυση self-catering (adj) αυτόνομος (με αυτοτροφοδοσία) sights (pl n) τα αξιοθέατα sign up (phr v) εγγράφω (-ομαι) snail (n) σαλιγκάρι specific (adj) συγκεκριμένος squid (n) καλαμάρι stage (n) θεατρική σκηνή 9

10 stick to (phr v) μένω πιστός / προσκολλημένος σε stir (v) ανακατεύω stuff (n) πράγματα table tennis (n) πινγκ πονγκ take off (phr v) απογειώνομαι talkative (adj) ομιλητικός target (v) στόχος travel agency (n) ταξιδιωτικό γραφείο tutorial (n) ιδιαίτερο μάθημα unfamiliar (adj) άγνωστος, μη γνώριμος up close (phr) από κοντά vacation (n) διακοπές visitor (n) επισκέπτης worldwide (adv) παγκοσμίως youth center (n) κέντρο νεότητας Unit 11 abolish (v) καταργώ acceptable (adj) αποδεκτός address (an issue) (v) αντιμετωπίζω, χειρίζομαι (ένα ζήτημα) adequate (adj) επαρκής adolescence (n) εφηβεία alternative (adj) εναλλακτικός appearance (n) εμφάνιση authority (n) εξουσία, κύρος by no means (phr) με κανένα τρόπο, καθόλου camouflage (n) καμουφλάζ conventional (adj) συμβατικός curriculum (n) πρόγραμμα μαθημάτων / σπουδών decent (adj) καθώς πρέπει detention (n) παραμονή μαθητή στο σχολείο μετά το τέλος των μαθημάτων ως τιμωρία disappointed (adj) απογοητευμένος disgusting (adj) αηδιαστικός distract (v) αποσπώ την προσοχή district (n) περιφέρεια dress code (n) κώδικας ενδυμασίας exactly (adv) ακριβώς experiment (v) πειραματίζομαι facial (adj) του προσώπου flexible (adj) ελαστικός, ευέλικτος hairstyle (n) κόμμωση, χτένισμα impose (v) επιβάλλω in the hope that (phr) με την ελπίδα ότι incident (n) περιστατικό jewelry (n) κοσμήματα means (of) (n) μέσο morally (adv) ηθικά obscene (adj) πρόστυχος, αισχρός offensive (adj) προσβλητικός ordinary (adj) κοινός, απλός, συνηθισμένος out of hand (phr) εκτός ελέγχου piercing (n) διάτρηση του δέρματος, πίρσινγκ pink (n) ροζ profession (n) επάγγελμα protect (v) προστατεύω purple (n) μοβ reputation (n) όνομα, υπόληψη require (v) απαιτώ responsive (adj) που ανταποκρίνεται revealing (adj) αποκαλυπτικός ripped (adj) σκισμένος ruin (v) χαλάω, καταστρέφω school board (n) σχολικό διοικητικό συμβούλιο seldom (adv) σπάνια sensitive (adj) ευαίσθητος shame (n) κρίμα shaved (adj) ξυρισμένος shocked (adj) σοκαρισμένος skin (n) δέρμα, επιδερμίδα storm in (to) (phr v) μπουκάρω μέσα taste (n) γούστο terrible (adj) τρομερός, φρικτός to some extent (phr) ως ένα βαθμό tone down (phr v) μετριάζω trend (n) τάση, μόδα twin (adj) δίδυμος unconventional (adj) μη συμβατικός, αντισυμβατικός under no circumstances (phr) σε καμία περίπτωση uniform (n) στολή unique (adj) μοναδικός unnatural (adj) αφύσικος unpleasant (adj) δυσάρεστος warning (n) προειδοποίηση Unit 12 (not) bother (v) μπαίνω στον κόπο afford (v) έχω την οικονομική δυνατότητα, μπορώ να διαθέσω allergic (adj) αλλεργικός antibiotic (n) αντιβιοτικό, αντιβίωση artificial substance (n) τεχνητή ουσία attendee (n) παριστάμενος, παρευρισκόμενος average (adj) μέσος avid (adj) μανιώδης be worth (phr) αξίζω beef (n) βοδινό κρέας 10

11 blemish (n) σημάδι, ψεγάδι bug (n) έντομο café (n) καφετέρια cancer (n) καρκίνος canned (adj) σε κονσέρβα, κoνσερβοποιημένος certified (adj) πιστοποιημένος chemical (n) χημική ουσία commercial (adj) εμπορικός connection (n) σχέση consumer (n) καταναλωτής corn (n) καλαμπόκι dairy product (n) γαλακτοκομικό προϊόν display (n) επίδειξη eating disorder (n) διατροφική διαταραχή ensure (v) διασφαλίζω following (n) το ακόλουθο, το εξής free range (adj) ελεύθερης βοσκής fresh (adj) φρέσκος frozen (adj) κατεψυγμένος gain weight (phr) παίρνω βάρος, παχαίνω get through (the day) (phr v) βγάζω (τη μέρα) go bad (phr) χαλάω, σαπίζω good for you (phr) που σου κάνει καλό homemade (adj) σπιτικός, χειροποίητος hormone (n) ορμόνη industry (n) βιομηχανία insecticide (n) εντομοκτόνο intake (n) κατανάλωση, πρόσληψη τροφής issue (n) θέμα junk food (n) πρόχειρο φαγητό launch (n) λανσάρισμα legume (n) όσπριο manage (v) διαχειρίζομαι market (n) αγορά minerals (pl n) μεταλλικά στοιχεία Ministry of Health (n) Υπουργείο Υγείας nutrient (n) θρεπτικό συστατικό nutritional value (n) θρεπτική αξία nutritionist (n) διατροφολόγος odd (adj) παράξενος on premises (phr) στις εγκαταστάσεις / στο χώρο (εταιρείας / γραφείου κλπ) orange juice (n) χυμός πορτοκάλι, πορτοκαλάδα organic (adj) βιολογικός out of season (phr) εκτός εποχής overdo (v) παρακάνω overeat (v) παρατρώω overexert (oneself) (v) παρακουράζομαι perishable (adj) αναλώσιμος plant (n) φυτό policy (n) πολιτική preservatives (pl n) συντηρητικά preserved (adj) συντηρημένος produce (n) (γεωργικό) προϊόν produce (v) παράγω protein (n) πρωτεϊνη receive (v) λαμβάνω regulation (n) κανονισμός remain (v) παραμένω research (n) έρευνα risk (n) ρίσκο, κίνδυνος rotten (adj) σάπιος salmon (n) σολωμός saturated fat (n) κεκορεσμένο λίπος set the table (phr) βάζω τραπέζι shape (n) σχήμα shiny (adj) γυαλιστερός sore throat (n) πονόλαιμος spray (v) ψεκάζω substitute (n) υποκατάστατο thus (adv) έτσι tofu (n) τόφου (τυρί από σόγια) treat (v) επεξεργάζομαι update (v) ενημερώνω vegetarian (n) χορτοφάγος waxed (adj) κερωμένος weight (n) βάρος wheat (n) σιτάρι Unit 13 adventurous (adj) περιπετειώδης ambitious (adj) φιλόδοξος area (n) περιοχή attitude (n) στάση befriend (v) πιάνω φιλία με bring out the best (in sb) (phr) βγάζω τον καλύτερο εαυτό κάποιου broad (adj) ευρύς candidate (n) υποψήφιος colleague (n) συνάδελφος competent (adj) ικανός continually (adv) συνεχώς cooperative (adj) συνεργάσιμος correspondence (n) αλληλογραφία, επικοινωνία current affairs (pl n) τρέχουσες υποθέσεις customs (pl n) ήθη και έθιμα daunting (adj) αποθαρρυντικός, τρομακτικός dedicated (adj) αφοσιωμένος duty (n) καθήκον enthusiasm (n) ενθουσιασμός extraordinary (adj) εξαιρετικός flexibility (n) ελαστικότητα, ευελιξία 11

12 generous (adj) γενναιόδωρος get settled in (phr) προσαρμόζομαι gifted (adj) ταλαντούχος give sth a try (phr) κάνω μια δοκιμή giving (adj) γενναιόδωρος guided tour (n) ξενάγηση, περιήγηση με ξεναγό hospital (n) νοσοκομείο host (n) φιλοξενών, οικοδεσπότης in mind (phr) κατά νου intelligent (adj) έξυπνος international (adj) διεθνής kindhearted (adj) καλόκαρδος leadership (n) αρχηγία mentor (n) μέντορας model citizen (phr) υποδειγματικός πολίτης mundane (adj) ρουτινιάρικος, άχαρος, ανιαρός no matter whether (phr) είτε είτε, ό,τι nominate (v) προτείνω ως υποψήφιο optimistic (adj) αισιόδοξος pleased (adj) ευχαριστημένος possess (v) έχω pretend (v) προσποιούμαι professionalism (n) επαγγελματισμός proud (adj) περήφανος quality (n) χαρακτηριστικό, στοιχείο του χαρακτήρα rafting (n) ράφτινγκ, κατάβαση ποταμού με φουσκωτή βάρκα rearrange (v) ανακατατάσσω recommendation (n) σύσταση, υπόδειξη reliable (adj) αξιόπιστος remarkable (adj) αξιοθαύμαστος represent (v) εκπροσωπώ select (v) επιλέγω senior high school (n) λύκειο sincere (adj) ειλικρινής stand in for (phr v) εκπροσωπώ strive (v) αγωνίζομαι talented (adj) ταλαντούχος team player (n) ομαδικός παίκτης, άτομο με ομαδικό πνεύμα threaten (v) απειλώ to sum up (phr) για να ανακεφαλαιώσω, εν κατακλείδει tremendously (adv) τρομερά volunteer (n) εθελοντής welfare (n) καλό, ευημερία well-informed (adj) καλά ενημερωμένος willing (adj) πρόθυμος Unit 14 accustomed to (adj) συνηθισμένος σε adjust (v) προσαρμόζω (-ομαι) advance (n) πρόοδος at one s disposal (phr) στη διάθεσή μου auditorium (n) αμφιθέατρο automatic (adj) αυτόματος available (adj) διαθέσιμος block (v) (παρ)εμποδίζω boots (pl n) μπότες bridge (v) γεφυρώνω business person (n) επιχειρηματίας camera (n) φωτογραφική μηχανή cell phone (n) κινητό τηλέφωνο checkout line (n) ουρά ταμείου complicated (adj) περίπλοκος constantly (adv) συνεχώς correct (v) διορθώνω criminal (n) εγκληματίας crowd (n) πλήθος deliver (v) αποστέλλω demanding (adj) απαιτητικός dialing (n) σχηματισμός αριθμού τηλεφώνου digital (adj) ψηφιακός downloading (n) λήψη / κατέβασμα δεδομένων enable (v) δίνω τη δυνατότητα e-reader (n) ηλεκτρονικό βιβλίο exposure (n) έκθεση fair (n) εμπορική έκθεση false advertising (n) ψευδής διαφήμιση, παραπλανητική διαφήμιση file-sharing (n) μοίρασμα αρχείων, ανταλλαγή αρχείων flock (v) συρρέω gadget (n) μικροσυσκευή homeopathy (n) ομοιοπαθητική household appliance (n) οικιακή συσκευή human kind (n) ανθρωπότητα immediate (adj) άμεσος impatient (adj) ανυπόμονος innovative (adj) πρωτοποριακός instant (n) στιγμή lazy (adj) τεμπέλης lead (one s / a) life (phr) ζω τη ζωή μου live coverage (n) ζωντανή (τηλεοπτική) κάλυψη memory (n) μνήμη multivitamins (pl n) πολυβιταμίνες observe (v) παρατηρώ order (v) 1. διατάζω 2. δίνω παραγγελία organizer (n) ψηφιακός οργανωτής, ηλεκτρονική ατζέντα privacy (n) ιδιωτική ζωή, ησυχία 12

13 regulate (v) ρυθμίζω rely on (phr v) στηρίζομαι σε, βασίζομαι σε κάποιον remedy (n) θεραπεία score (n) σκορ, βαθμολογία second (n) δευτερόλεπτο secretarial (adj) γραμματειακός share (v) μοιράζω (-ομαι) skeptic (n) σκεπτικιστής source (n) πηγή store (v) αποθηκεύω supervise (v) επιβλέπω swollen (adj) πρησμένος take into consideration (phr) λαμβάνω υπόψη tool (n) εργαλείο transform (v) μεταμορφώνω up-to-the-second (adj) μέχρι δευτερολέπτου virus (n) ιός waitress (n) σερβιτόρα waste of time (phr) χάσιμο χρόνου within sb s reach (phr) προσιτός σε κάποιον Unit 15 accordingly (adv) ανάλογα be worthwhile (phr) αξίζω (τον κόπο, χρόνο, κλπ) bonus (n) πρόσθετη αμοιβή, πριμ boss (n) αφεντικό concentrate (v) συγκεντρώνω (-ομαι) conduct a survey (phr) κάνω έρευνα / γκάλοπ day out (phr) μονοήμερη εκδρομή / βόλτα day planner (n) ατζέντα ή ψηφιακός οργανωτής με ημερήσιο ημερολόγιο desirable (adj) επιθυμητός effective (adj) αποτελεσματικός exchange (v) ανταλλάσσω fall behind (phr) μένω πίσω forest (n) δάσος handle (v) χειρίζομαι incentive (n) κίνητρο keep one s spirits up (phr) κρατώ ακμαίο το ηθικό μου keep up the good work (phr) συνεχίζω την καλή δουλειά leisure time (n) ελεύθερος χρόνος make the grade (phr) πετυχαίνω maximum (adj) ανώτατος, μέγιστος midterm test (n) διαγώνισμα εξαμήνου, τεστ περιόδου motivation (n) κίνητρο out of work (phr) χωρίς δουλειά, άνεργος past (n) παρελθόν praise (n) έπαινος prioritize (v) θέτω προτεραιότητες realistic (adj) ρεαλιστικός recipe (n) συνταγή relax (v) χαλαρώνω, ηρεμώ set goals (phr) βάζω στόχους shower (n) ντους stay on track (phr) μένω στον ίσιο / σωστό δρόμο, μένω προσηλωμένος tasty (adj) νόστιμος time management (n) διαχείριση του χρόνου tip (n) συμβουλή trainer (n) εκπαιδευτής trick (n) κόλπο unsatisfactory (adj) μη ικανοποιητικός well done! (phr) μπράβο! work at sth (phr v) το παλεύω work like a dog (phr) δουλεύω σαν σκυλί work out for the best (phr) βγαίνω σε καλό τελικά work things out (phr) διευθετώ τα πράγματα work up an appetite (phr) ανοίγω όρεξη work wonders (phr) κάνω θαύματα workload (n) φόρτος εργασίας 13

Ας συστηθούμε. Νίκος Πολίδης. Business & Life NLP Coach, Soft-Skills Trainer. www.polidis.gr. info@polidis.gr. www.linkedin.com/in/nikospolidis

Ας συστηθούμε. Νίκος Πολίδης. Business & Life NLP Coach, Soft-Skills Trainer. www.polidis.gr. info@polidis.gr. www.linkedin.com/in/nikospolidis Ας συστηθούμε Νίκος Πολίδης Business & Life NLP Coach, Soft-Skills Trainer www.polidis.gr info@polidis.gr www.linkedin.com/in/nikospolidis www.facebook.com/polidisgr Να κάνω γυμναστική Να ξεκινήσω δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθε νέα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά με την πρωτοποριακή μέθοδο Glottodrama

Μάθε νέα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά με την πρωτοποριακή μέθοδο Glottodrama Μάθε νέα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, τουρκικά με την πρωτοποριακή μέθοδο Glottodrama Learn Modern Greek by means of the Glottodrama method Έχεις κουραστεί από τα συνηθισμένα μαθήματα ξένων γλωσσών; Έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 2: Management. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 2: Management. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 2: Management Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 6: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 9: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory

Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory Ερωτηματολόγιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Personal Skills Inventory Profetis Consulting Services ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Personal Skills Inventory) Profetis Consulting Services ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ? Πως? ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 6+1 συμβουλές για να διατηρήσετε τα κίνητρά σας για άσκηση ισχυρά! Πολλοί είναι αυτοί που ξεκινούν ένα πρόγραμμα γυμναστικής γεμάτοι

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Gerards Papadakis Soccer Academy

Gerards Papadakis Soccer Academy Παιδί Τεχνική Στόχος Gerards Papadakis Soccer Academy ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Τεχνική είναι η ικανότητα του παίκτη να μπορεί να ελέγχει την μπάλα και το σώμα του κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Το ερώτημα Ent-teach Κεφάλαιο 1 Κατανοώντας την επιχειρηματικότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Το ερώτημα Ent-teach Κεφάλαιο 1 Κατανοώντας την επιχειρηματικότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Το ερώτημα Ent-teach Κεφάλαιο 1 Κατανοώντας την επιχειρηματικότητα 1. Στόχος 1. Δώστε έμφαση στο σύνολο ικανοτήτων των μελών της ομάδας. 2. Καθορίστε την εργασία μετά από καταιγισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ζουρμπάνος PhD. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Νίκος Ζουρμπάνος PhD. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Νίκος Ζουρμπάνος PhD ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Η σημαντικότητα της αθλητικής ψυχολογίας Εκεί [στον αγώνα], οι άλλοι, οι θεατές, οι προπονητές, οι αθλητές, παίζουν όλοι το δικό τους παιχνίδι. Εσύ πρέπει να συγκεντρωθείς

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP Ανθεκτικότητα & Αισιοδοξία: Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP 1 Οι Άνθρωποι μας 2 Συνέπειες Οικονομικής Κρίσης σε Εργαζομένους

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελιώτης Κ., Χρόνη Χ., Λαζαρίδη Κ. Μελέτη περίπτωσης: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

Αμπελιώτης Κ., Χρόνη Χ., Λαζαρίδη Κ. Μελέτη περίπτωσης: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Έργο WASP-Tool (LIFE10 ENV/GR/622) Αμπελιώτης Κ., Χρόνη Χ., Λαζαρίδη Κ. Μελέτη περίπτωσης: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Πρόληψη αποβλήτων: τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

HOGANDEVELOP INSIGHT. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH Ημερομηνία: 11 Απριλίου, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH Ημερομηνία: 11 Απριλίου, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH565702 Ημερομηνία: 11 Απριλίου, 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερωτηματολόγιο Κινήτρων, Αξιών και Προτιμήσεων (MVPI) περιγράφει τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Route to Market Alignment

Route to Market Alignment The business case Οι άνθρωποι που δουλεύουν στα κανάλια Πωλήσεων & Διανομής αντιμετωπίζουν : Εχθρικό οικονομικό περιβάλλον Μεγάλη διακύμανση ζήτησης Σκληρό ανταγωνισμό Αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Addressing the Humanitarian Crisis by developing Social Responsibility on the basis of Corporate Personal NGO Initiatives.

Addressing the Humanitarian Crisis by developing Social Responsibility on the basis of Corporate Personal NGO Initiatives. Αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες κοινωνικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο τρίπτυχο δραστηριοτήτων «Εταιρικής Προσωπικής - ΜΚΟ» για την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής κρίσης. Addressing the Humanitarian Crisis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Συμβουλές προς τους γονείς για τη χρήση του διαδικτύου

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Συμβουλές προς τους γονείς για τη χρήση του διαδικτύου ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Συμβουλές προς τους γονείς για τη χρήση του διαδικτύου Αγαπητοί γονείς, H εξέλιξη της τεχνολογίας έχει κάνει το Διαδίκτυο (internet) ένα "δυνατό"

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools Firms - Basics

Διαβάστε περισσότερα

XrcizeR Rewarding good Health Targets! Sedentary Lifestyle! This problem is commonly found in both the developed and developing world.! A sedentary lifestyle can contribute to many preventable causes of

Διαβάστε περισσότερα

Το Παγωτό -14 είναι Ready Business

Το Παγωτό -14 είναι Ready Business Το Παγωτό -14 είναι Ready Business Xρειαζόµαστε δίπλα µας συνεργάτες που θα µας στηρίζουν σε κάθε µας ανάγκη Μάριος Απέργης Συνιδιοκτήτης Παγωτό -14 Ο Μάριος, ο Γιάννης, η Κατερίνα και η Πασχαλιά Απέργη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Θέμα:Βία στην Οικογένεια (Μάθημα 2 ο ) Τάξη:Γ Γυμνασίου Χρόνος:1 x 45 Ημερομηνία: Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας: Στέλλα Αντωνίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Θέμα:Βία στην Οικογένεια (Μάθημα 2 ο ) Τάξη:Γ Γυμνασίου Χρόνος:1 x 45 Ημερομηνία: Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας: Στέλλα Αντωνίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Βία στην Οικογένεια (Μάθημα 2 ο ) Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας: Στέλλα Αντωνίου Τάξη:Γ Γυμνασίου Χρόνος:1 x 45 Ημερομηνία: Στόχοι: Οι μαθητές να: αναγνωρίζουν τους λόγους που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

Digital Agency. Athens

Digital Agency. Athens Digital Agency Athens Video: A fluid medium for a multiscreen consumer. 360 view of the video landscape Γιατί αυξάνεται η χρήση video στο web; 3 Γιατί αυξάνεται η χρήση video στο web; Γιατί είναι πιο ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: 07 Μαρτίου, 2013 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

1. Improving Productivity

1. Improving Productivity 1. Improving Productivity Γενικές Πληροθορίες Πού απεσθύνεηε Απεσθύνεηαι ζε ιδιοκηήηες, ζηελέτη και επαγγελμαηίες ηοσ κλάδοσ όπως και ζηον ενημερωμένο και δραζηήριο θοιηηηή Τοσριζηικών & Ξενοδοτειακών

Διαβάστε περισσότερα