Build Up Your Writing Skills

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Build Up Your Writing Skills"

Transcript

1 The New Build Up Your Writing Skills English- Greek Glossary Copyright Hellenic American Union, 2011 Unit 1 acquire (v) αποκτώ active (adj) δραστήριος activity (n) δραστηριότητα admire (v) θαυμάζω allow (v) επιτρέπω announce (v) ανακοινώνω annual (adj) ετήσιος appeal to (phr v) αρέσω, προσελκύω artistic (adj) καλλιτεχνικός attract (v) προσελκύω background (n) υπόβαθρο balance (n) ισορροπία beat (v) κερδίζω κάποιον beneficial (adj) ευεργετικός benefit (n) όφελος boost (v) ενισχύω, προωθώ brain (n) μυαλό, εξυπνάδα celebrity (n) διασημότητα chess (n) σκάκι claim (v) ισχυρίζομαι club (n) λέσχη, σύλλογος competitive (adj) ανταγωνιστικός concert (n) συναυλία confidence (n) σιγουριά, αυτοπεποίθηση cooperate (v) συνεργάζομαι design (v) σχεδιάζω detail (n) λεπτομέρεια develop (v) αναπτύσσω distance (n) απόσταση due to (prep) λόγω, εξαιτίας eat into (phr v) τρώω (χρόνο, κλπ) effect (n) επίδραση energy (n) ενεργητικότητα enforce (v) επιβάλλω, εφαρμόζω event (n) εκδήλωση αγώνισμα exercise (v) γυμνάζομαι, ασκούμαι extra-curricular (adj) εξωσχολικός feed (v) ταΐζω field (n) γήπεδο, στίβος fitness (n) καλή φυσική κατάσταση force (v) αναγκάζω get involved in (phr) ασχολούμαι grade (n) βαθμός growth (n) ανάπτυξη gym (n) γυμναστήριο healthy (adj) υγιής ideal (adj) ιδανικός improve (v) βελτιώνω in conclusion (phr) τέλος in order to (phr) (ούτως) ώστε να, προκειμένου να in response to (phr) προς απάντηση individual (n) άτομο instead (adv) αντ αυτού intellectual (adj) πνευματικός judge (v) κρίνω, υπολογίζω keep fit (phr) διατηρούμαι σε καλή φυσική κατάσταση for the ECCE leisure (n) ελεύθερος χρόνος lifestyle (n) τρόπος ζωής likely (adj) πιθανός limit (v) περιορίζω lose weight (phr) χάνω βάρος main (adj) κύριος maintain (v) διατηρώ member (n) μέλος mental health (n) πνευματική υγεία mind (n) μυαλό muscle (n) μυς musical instrument (n) μουσικό όργανο obligate (v) υποχρεώνω offer (v) προσφέρω opponent (n) αντίπαλος opportunity (n) ευκαιρία organize (v) οργανώνω otherwise (adv) αλλιώς, ειδάλλως painting (n) ζωγραφική parent (n) γονιός per (prep) ανά physical strength (n) σωματική δύναμη play (n) θεατρικό έργο point (n) σημείο popular (adj) δημοφιλής principal (n) διευθυντής σχολείου professional (adj) επαγγελματικός project (n) έργο, εργασία rank (v) κατατάσσω 1

2 recently (adv) πρόσφατα regular (adj) τακτικός responsibility (n) ευθύνη rewarding (adj) ικανοποιητικός, που δικαιώνει τους κόπους run (v) διευθύνω save (v) εξοικονομώ self-esteem (n) αυτοεκτίμηση skill (n) ικανότητα, επιδεξιότητα sociable (adj) κοινωνικός socialize (v) συναναστρέφομαι, έχω κοινωνική επαφή special needs (pl n) ειδικές ανάγκες strategy (n) στρατηγική study (n) μελέτη suffer (v) υποφέρω summarize (v) συνοψίζω supply (v) παρέχω support (v) (υπο)στηρίζω take part in (phr) συμμετέχω take up (phr v) απασχολώ, καταλαμβάνω teammate (n) μέλος ομάδας teen (n) έφηβος time-consuming (adj) χρονοβόρος, που τρώει χρόνο timing (n) συγχρονισμός, επιλογή χρόνου top (adj) κορυφαίος topic (n) θέμα train (v) προπονώ (-ούμαι) useful (adj) χρήσιμος Unit 2 a couple of (phr) καναδυό additional (adj) επιπρόσθετος advantage (n) πλεονέκτημα advice (n) συμβουλή advice columnist (n) αρθρογράφος που δίνει συμβουλές alternate (adj) εναλλακτικός avoid (v) αποφεύγω choice (n) επιλογή common (adj) συνηθισμένος, κοινός communicate (v) επικοινωνώ complain (v) παραπονιέμαι confirm (v) επιβεβαιώνω decision (n) απόφαση depend on (phr v) εξαρτώμαι από depressed (adj) θλιμμένος despite the fact that (phr) παρά το γεγονός ότι disadvantage (n) μειονέκτημα embarrass (v) φέρνω σε δύσκολη θέση, προκαλώ αμηχανία enjoy oneself (phr) διασκεδάζω experience (n) εμπειρία, πείρα face (v) αντιμετωπίζω fix (v) φτιάχνω, διορθώνω get in trouble (phr) έχω μπλεξίματα, βρίσκω το μπελά μου get on sb s nerves (phr) εκνευρίζω get over (phr v) ξεπερνώ grandparent (n) παπούς / γιαγιά guess (v) μαντεύω have fun (phr) διασκεδάζω in trouble (phr) μπλεγμένος keep sb company (phr) κάνω παρέα σε κάποιον long hours (phr) πολλές ώρες make a living (phr) βγάζω τα προς το ζην miss (v) μου λείπει motorbike (n) μηχανάκι neglected (adj) παραμελημένος nowadays (adv) σήμερα, τη σημερινή εποχή opposite (adj) αντίθετος overcome (v) ξεπερνώ plan (n) σχέδιο properly (adv) σωστά, όπως πρέπει, κατάλληλα quality time (phr) ποιοτικός χρόνος reply (n) απάντηση salary (n) μισθός similar (adj) παρόμοιος, όμοιος situation (n) κατάσταση sleep over (phr v) κοιμάμαι σε φιλικό σπίτι solution (n) λύση solve (v) λύνω stress (n) πίεση, άγχος struggle (v) αγωνίζομαι, παλεύω suggestion (n) πρόταση, υπόδειξη surely (adv) σίγουρα, ασφαλώς take sth for granted (phr) παίρνω κάτι ως δεδομένο therefore (adv) άρα, ως εκ τούτου to begin with (phr) κατ αρχήν treat (v) φέρομαι, αντιμετωπίζω κάποιον ως trust (v) εμπιστεύομαι upset (adj) στεναχωρημένος waste time (phr) χάνω χρόνο Unit 3 accuse sb of sth (v) κατηγορώ κάποιον για κάτι action (n) πράξη admit (v) παραδέχομαι allocate (v) προορίζω annoying (adj) ενοχλητικός, εκνευριστικός 2

3 antique (adj) αντίκα approve of (v) εγκρίνω argue with (v) λογομαχώ array (n) σειρά, συλλογή arrest (v) συλλαμβάνω article (n) άρθρο as a result (phr) ως αποτέλεσμα attack (v) επιτίθεμαι awesome (adj) φανταστικός be to blame (phr) ευθύνομαι behave (v) (συμπερι)φέρομαι brainstorm (v) ανταλλάσσω ιδέες break the law (phr) παρανομώ briefly (adv) εν συντομία broadcast (n) μετάδοση, εκπομπή by means of (phr) μέσω bystander (n) παρευρισκόμενος call on (phr v) κάνω έκκληση cause (n) σκοπός celebrate (v) γιορτάζω celebration (n) γιορτή, πανηγυρισμός championship (n) πρωτάθλημα clue (n) στοιχείο, ένδειξη come up with (phr v) επινοώ, μου ρχεται (ιδέα) commit a crime (phr) διαπράττω έγκλημα community (n) κοινότητα, κοινωνία consequence (n) συνέπεια consider (v) εξετάζω, σκέφτομαι council (n) συμβούλιο damage (n) ζημιά decrease (v) μειώνω (-ομαι) deserve (v) αξίζω destroy (v) καταστρέφω destruction (n) καταστροφή destructive (adj) καταστροφικός disaster (n) συμφορά discover (v) ανακαλύπτω, βρίσκω discuss (v) συζητώ disrupt (v) διαταράσσω, αναστατώνω do one s best (phr) κάνω το καλύτερο δυνατόν editor (n) συντάκτης educate (v) μορφώνω, εκπαιδεύω expand on (phr v) αναπτύσσω, επεκτείνομαι express (v) εκφράζω fan (n) οπαδός fanatic (n) φανατικός fascination (n) γοητεία fence (n) φράχτης fight (v) καταπολεμώ flyer (n) φυλλάδιο former (adj) πρώην good fun (phr) χαβαλές, πλάκα graffiti (n) γκράφιτι grounds (pl n) περιουσία, κτήμα hard (adv) σκληρά harm (n) κακό, ζημιά high school dropout (n) μαθητής που εγκαταλείπει το λύκειο highlight (v) τονίζω horrified (adj) αποτροπιασμένος, σοκαρισμένος ill-treated (adj) κακομεταχειρισμένος in addition (phr) επιπλέον in fact (adv) και μάλιστα in the name of (phr) εν ονόματι injure (v) τραυματίζω innocent (adj) αθώος irresponsible (adj) ανεύθυνος legally (adv) νόμιμα local (adj) ντόπιος make sure (phr) σιγουρεύομαι, επιβεβαιώνω matter (n) ζήτημα mayor (n) δήμαρχος motive (n) κίνητρο necessarily (adv) κατ ανάγκη, αναγκαστικά / unnecessarily χωρίς λόγο no longer (phr) όχι πια obey (v) υπακούω old-fashioned (adj) παλιομοδίτικος on the rise (phr) σε άνοδο on the scene (phr) στον τόπο once (conj) μόλις, όταν ongoing (adj) συνεχιζόμενος, σε εξέλιξη original (adj) αρχικός paint (v) ζωγραφίζω, βάφω point of view (n) άποψη, σκοπιά, οπτική possibility (n) πιθανότητα practical (adj) πρακτικός property (n) περιουσία, ιδιοκτησία protection (n) προστασία provide (v) παρέχω publish (v) εκδίδω, κυκλοφορώ punishment (n) τιμωρία purpose (n) σκοπός pursue (v) κυνηγώ put sb in a bad light (phr) δίνω άσχημη εικόνα reason with (v) προσπαθώ να μιλήσω λογικά με κάποιον reduce (v) μειώνω reference (n) αναφορά related (adj) σχετικός με repair (v) επδιορθώνω report (v) αναφέρω respect (v) σέβομαι result (v) έχω σαν αποτέλεσμα, καταλήγω revenge (n) εκδίκηση right (n) δικαίωμα 3

4 root (n) ρίζα rule (n) κανόνας security (n) ασφάλεια seek (v) αναζητώ semester (n) τρίμηνο, εξάμηνο seriously (adv) σοβαρά shameful (adj) επαίσχυντος shop window (n) βιτρίνα καταστήματος showcase (v) προθήκη spray paint (n) μπογιά σε σπρέι statement (n) δήλωση stereotype (v) βάζω ταμπέλα σε κάποιον successful (adj) πετυχημένος suspect (v) υποπτεύομαι task (n) έργο, άσκηση, εργασία tend (v) τείνω town meeting (n) δημοτικό / κοινοτικό συμβούλιο turn to (phr v) στρέφομαι σε, καταφεύγω vandal (n) βάνδαλος vandalism (n) βανδαλισμός victory (n) νίκη violence (n) βία violent (adj) βίαιος youth (n) νέος Unit 4 accommodate (v) εξυπηρετώ achieve (v) κατορθώνω adapt (v) προσαρμόζω (-ομαι) addiction (n) εθισμός adopt (v) υιοθετώ advise (v) συμβουλεύω affect (v) επηρεάζω alcohol (n) αλκοόλ altogether (adv) τελείως, εντελώς as well (as) (phr) (καθώς) επίσης ash (n) στάχτη ashtray (n) τασάκι association (n) σύλλογος ban (v) απαγορεύω, καταργώ be in control (phr) είμαι υπεύθυνος be seated (phr) κάθομαι, είμαι καθισμένος bother (v) ενοχλώ breathe (v) αναπνέω chain-smoke (v) καπνίζω το ένα τσιγάρο πίσω απ το άλλο concerning (prep) σχετικά με, όσον αφορά condition (n) κατάσταση, συνθήκη consequently (adv) συνεπώς consume (v) καταναλώνω consumption (n) κατανάλωση cool (adj) φίνος, μοδάτος desire (n) επιθυμία desired (adj) επιθυμητός discourage (v) αποθαρρύνω emphasize (v) δίνω έμφαση, τονίζω eventually (adv) με τον καιρό, τελικά, κάποια στιγμή give up (phr v) παρατάω, κόβω government (n) κυβέρνηση habit (n) συνήθεια harmful (adj) βλαβερός hazard (n) κίνδυνος health (n) υγεία in favor of (phr ) υπέρ in public (phr) δημόσια in relation to (phr) σχετικά με, όσον αφορά inform (v) ενημερώνω, πληροφορώ inhale (v) εισπνέω introduce (v) εισάγω, παρουσιάζω law (n) νόμος leader (n) ηγέτης, αρχηγός legal (adj) νόμιμος, σύμφωνος με το νόμο light up (phr v) ανάβω τσιγάρο limit (n) όριο medical (adj) ιατρικός meet sb s needs (phr) ικανοποιώ τις ανάγκες κάποιου minor (n) ανήλικος national (adj) εθνικός negative (adj) αρνητικός oppose (v) αντιτίθεμαι outcome (n) αποτέλεσμα outright (adv) κατευθείαν τελείως pack (n) πακέτο (τσιγάρα) party (n) πλευρά, ενδιαφερόμενος pass (a law) (v) περνώ νόμο passive (adj) παθητικός peer pressure (n) πίεση από συνομήλικους / ομολόγους perform (v) αποδίδω persuade (v) πείθω point to (phr v) αναφέρομαι σε present (v) παρουσιάζω prohibit (v) απαγορεύω propose (v) προτείνω public (adj) δημόσιος puff (n) τζούρα purchase (v) αγοράζω put out (phr v) σβήνω (τσιγάρο, φωτιά, φως) quit (v) κόβω (κακή συνήθεια) regarding (prep) σχετικά με, όσον αφορά responsible (adj) υπεύθυνος restriction (n) περιορισμός result (n) αποτέλεσμα 4

5 section (n) τμήμα serious (adj) σοβαρός social (adj) κοινωνικός stress (v) τονίζω strict (adj) αυστηρός take action (phr) κινητοποιούμαι throughout (prep) σε όλο to sum up (phr) για να ανακεφαλαιώσω total (adj) ολικός, πλήρης unkind (adj) σκληρός, κακός, αγενής voice (n) φωνή voice (v) εκφράζω whatever (pron) ό,τι, οτιδήποτε Unit 5 aggressive (adj) επιθετικός aid (n) βοήθεια, ενίσχυση analyze (v) αναλύω anonymous (adj) ανώνυμος antisocial (adj) αντοκοινωνικός appointment (n) (κυρ. επαγγελματικό) ραντεβού appropriately (adv) σωστά, κατάλληλα as long as (phr) εφόσον, αρκεί να balanced (adj) ισορροπημένος beforehand (adv) από πριν blog (n) ιστολόγιο, μπλογκ case (n) περίπτωση chat room (n) δωμάτιο συνομιλιών (στο ίντερνετ) compared to (adj) σε σύγκριση με confidently (adv) με σιγουριά / αυτοπεποίθηση conversation (n) συζήτηση creative (adj) δημιουργικός crime (n) έγκλημα dangerous (adj) επικίνδυνος delete (v) απαλείφω, διαγράφω diet (n) διατροφή dishonesty (n) ανειλικρίνεια distributed (adj) κατανεμημένος downside (n) μειονέκτημα ease (n) ευκολία educational (adj) επιμορφωτικός educator (n) εκπαιδευτικός emotion (n) συναίσθημα equally (adv) εξίσου especially (adv) ειδικά even so (phr) παρ όλα αυτά, ακόμα κι έτσι evenly (adv) ομοιόμορφα face-to-face (adv) πρόσωπο με πρόσωπο feelings (pl n) συναισθήματα final (adj) τελικός, τελευταίος form (v) σχηματίζω freedom (n) ελευθερία gain (v) αποκτώ, κερδίζω gas (n) βενζίνη get on with (phr v) τα πάω καλά με κάποιον honest (adj) τίμιος in contrast (phr) σε αντίθεση in moderation (phr) με μέτρο in person (phr) αυτοπροσώπως instill (v) μεταδίδω, εμφυσώ introverted (adj) εσωστρεφής isolated (adj) απομονωμένος keep in touch (phr) κρατώ επαφή knowledgeable (adj) πληροφορημένος level (n) επίπεδο lie (v) λέω ψέματα mainly (adv) κυρίως media (pl n) μέσα (ενημέρωσης) meditation (n) διαλογισμός neighborhood (n) γειτονιά network (n) δίκτυο on the contrary (phr) αντιθέτως orally (adv) προφορικά out loud (phr) φωναχτά, δυνατά outweigh (v) ξεπερνώ (σε σημασία) particularly (adv) ειδικά personal (adj) προσωπικός positive (adj) θετικός prefer (v) προτιμώ pre-school (adj) προσχολικός promote (v) προωθώ prove (v) αποδεικνύω put to good use (phr) αξιοποιώ relationship (n) σχέση relatively (adv) σχετικά replace (v) αντικαθιστώ run out of (phr v) μου τελειώνει sensibly (adv) λογικά, έξυπνα shy (adj) ντροπαλός significant (adj) σημαντικός similarly (adv) παρομοίως, κατά τον ίδιο τρόπο sincerely (adv) με ειλικρίνεια social networking (n) κοινωνική δικτύωση social scientist (n) κοινωνικός επιστήμονας social skills (pl n) κοινωνικές δεξιότητες stranger (n) ξένος, άγνωστος suitably (adv) κατάλληλα technology (n) τεχνολογία think (sth) out (phr v) σχεδιάζω, καταστρώνω traditional (adj) παραδοσιακός truthfully (adv) ειλικρινά uninhibited (adj) χωρίς αναστολές unlike (prep) σε αντίθεση με 5

6 unsure (adj) αβέβαιος via (prep) μέσω wisely (adv) έξυπνα youngster (n) νέος, νεαρό άτομο Unit 6 accept (v) δέχομαι adult (n) ενήλικας among (prep) ανάμεσα, μεταξύ anxious (adj) ανήσυχος associate (v) συσχετίζω (-ομαι) attention (n) προσοχή, σημασία belong to (v) ανήκω σε blanket (n) κουβέρτα borrow (v) δανείζομαι challenging (adj) απαιτητικός, δύσκολος company (n) παρέα complaint (n) παράπονο concern (n) ανησυχία, έγνοια cope with (phr v) αντεπεξέρχομαι σε, τα βγάζω πέρα με count on (phr v) βασίζομαι σε deal with (phr v) χειρίζομαι, αντιμετωπίζω definitely (adv) οπωσδήποτε, σαφώς display (v) δείχνω, επιδεικνύω encourage (v) ενθαρρύνω expert (n) ειδικός extroverted (adj) εξωστρεφής fear (n) φόβος figure out (phr v) καταλαβαίνω, συνειδητοποιώ friendship (n) φιλία give back (phr v) επιστρέφω, ανταποδίδω give in (phr v) ενδίδω glass (n) γυαλί go on (phr v) συμβαίνω guidance (n) καθοδήγηση guitar (n) κιθάρα hard (adj) δύσκολος hardly (adv) σχεδόν καθόλου influence (n) επιρροή impulsive (adj) παρορμητικός independent (adj) ανεξάρτητος lend (v) δανείζω man (n) άνδρας, άνθρωπος manipulate (v) χειραγωγώ mature (adj) ώριμος mobile phone (n) κινητό τηλέφωνο nevertheless (adv) παρ όλα αυτά, ωστόσο on one s own (phr) μόνος μου on purpose (phr) επίτηδες out of (phr) από overwhelming (adj) συντριπτικός pay back (phr v) επιστρέφω δανεικά, εξοφλώ, ξεπληρώνω performance (n) απόδοση personality (n) προσωπικότητα pick sb up (phr v) παίρνω κάποιον με το αυτοκίνητο pressure (n) πίεση prominent (adj) έντονος promise (v) υπόσχομαι punctual (adj) ακριβής, στην ώρα μου punish (v) τιμωρώ rarely (adv) σπάνια react (v) αντιδρώ rectify (v) επανορθώνω resist (v) αντιστέκομαι role (n) ρόλος skilled (adj) επιδέξιος, ικανός speak up (phr v) λέω άφοβα τη γνώμη μου stand up to (phr v) ορθώνω το ανάστημά μου such as (phr) όπως (για παράδειγμα) take seriously (phr) παίρνω στα σοβαρά temptation (n) πειρασμός trait (n) χαρακτηριστικό γνώρισμα Unit 7 accident (n) δυστύχημα, ατύχημα alarming (adj) ανησυχητικός amount to (phr v) ισοδυναμώ με apologize (v) ζητώ συγγνώμη appear (v) 1. εμφανίζομαι 2. φαίνεται (να είναι) attend (v) παρακολουθώ, παρίσταμαι automobile (n) αυτοκίνητο be in a hurry (phr) βιάζομαι bear the brunt (of sth) (phr) υφίσταμαι τα χειρότερα build up (phr v) αναπτύσσω, δυναμώνω bully (v) εκφοβίζω busy (adj) πολυσύχναστος city hall (n) δημαρχείο common sense (n) κοινή λογική contribute (v) συνεισφέρω crash (n) σύγκρουση death toll (n) απολογισμός, φόρος αίματος decline (v) φθίνω, πέφτω Department of Safety (n) Υπουργείο Δημόσιας Τάξης dramatically (adv) δραματικά drunk-driving (n) οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ dwindle (v) λιγοστεύω enjoyment (n) ευχαρίστηση escalate (v) κλιμακώνω (-ομαι) estimate (v) υπολογίζω 6

7 experience (v) βιώνω factor (n) παράγοντας fault (n) φταίξιμο, ευθύνη figure (n) αριθμός, στατιστική frequently (adv) συχνά frustration (n) απογοήτευση gang (n) συμμορία get lost (phr) χάνομαι gradually (adv) σταδιακά hazardous (adj) επικίνδυνος highway (n) αυτοκινητόδρομος, δρόμος ταχείας κυκλοφορίας ignore (v) αγνοώ impress (v) εντυπωσιάζω include (v) (συμ)περιλαμβάνω increase (n) αυξάνω (-ομαι) intersection (n) διασταύρωση it s about time (phr) είναι (πια) καιρός lack (n) έλλειψη lead (v) οδηγώ leave sb alone (phr) αφήνω κάποιον ήσυχο lessen (v) μειώνω license (n) άδεια look into (phr v) εξετάζω, ερευνώ major (adj) μείζων, πολύ σημαντικός majority (n) πλειονότητα, πλειοψηφία missing (adj) αγνοούμενος more and more (phr) όλο και περισσότερο navigate (v) κατευθύνω (-ομαι) με χάρτη, βρίσκω το δρόμο obtain (v) αποκτώ, παίρνω other than (phr) πέρα από polite (adj) ευγενικός practice (n) εξάσκηση, πρακτική prevent (v) αποτρέπω progress (n) πρόοδος puberty (n) εφηβεία rapidly (adv) ταχύτατα rate (n) τιμή, ρυθμός, ποσοστό release (v) δίνω στη δημοσιότητα, κυκλοφορώ remind (v) υπενθυμίζω report (n) έκθεση, αναφορά rise (n) άνοδος safe (adj) ασφαλής sharp (adj) απότομος slippery (adj) ολισθηρός slow down (phr v) επιβραδύνω statistics (pl n) στατιστά στοιχεία subside (v) υποχωρώ surface (n) επιφάνεια take place (phr) συμβαίνω, λαμβάνω χώρα temperature (n) θερμοκρασία tend to (phr v) τείνω, έχω την τάση text (v) στέλνω SMS traffic official (n) τροχονόμος traffic sign (n) οδική πινακίδα turn (n) στροφή uncomfortable (adj) άβολος, αμήχανος under the influence (phr) υπό την επήρεια (αλκοόλ, ναρκωτικών) vent (v) ξεσπώ visible (adj) ορατός welcome (adj) ευπρόσδεκτος witness (v) βλέπω, είμαι μάρτυρας Unit 8 (the) elderly (n) οι ηλικιωμένοι access (n) πρόσβαση appeal (v) κάνω έφεση asthma (n) άσθμα bench (n) παγκάκι building plan (n) οικοδομικό σχέδιο cattle (n) βοοειδή chance (n) ευκαιρία considerably (adv) σημαντικά counteract (v) εξουδετερώνω crop (n) καλλιέργεια, χωράφι curfew (n) απαγόρευση κυκλοφορίας, περιορισμός ώρας daily (adj) καθημερινός degree (n) βαθμός densely populated (phr) πυκνοκατοικημένος deny (v) στερώ depression (n) κατάθλιψη dip into (phr v) βάζω χέρι σε (οικονομίες) draw up (phr v) συντάσσω, στήνω, σχεδιάζω drought (n) ξηρασία dweller (n) κάτοικος environment (n) περιβάλλον further (adv) περαιτέρω furthermore (adv) επιπλέον go ahead (phr) προχωρώ go forward (with sth) (phr) βάζω μπρος (σχέδιο κλπ) greenery (n) πράσινο impact (v) έχω αντίκτυπο in writing (phr) γραπτά inhabitant (n) κάτοικος interact (v) αλληλεπιδρώ leisurely (adj) αβίαστος monotony (n) μονοτονία neutralize (v) εξουδετερώνω nine-to-five (adj) εννιά με πέντε (ωράριο γραφείου) notable (adj) αξιοσημείωτος notify (v) ενημερώνω, ειδοποιώ option (n) επιλογή 7

8 originally (adv) αρχικά outdoors (adv) έξω, στο ύπαιθρο participate (v) παίρνω μέρος, συμμετέχω peaceful (adj) γαλήνιος, ήρεμος physical (adj) σωματικός pollutant (n) ρυπογόνος ουσία pollution (n) ρύπανση priority (n) προτεραιότητα prone to (adj) επιρρεπής σε pros and cons (phr) υπέρ και κατά rather than (phr) παρά να, από το να rebellious (adj) επαναστατικός reconsider (v) επανεξετάζω, ξανασκέφτομαι recreational (adj) ψυχαγωγικός refuse (v) αρνούμαι, απορρίπτω relief (n) ανακούφιση request (v) αίτημα resident (n) κάτοικος respiratory (adj) αναπνευστικός routine (n) ρουτίνα shopping mall (n) εμπορικό κέντρο soothe (v) απαλύνω space (n) χώρος sports complex (n) αθλητικό συγκρότημα state (v) δηλώνω state of mind (n) ψυχική διάθεση, ψυχολογική κατάσταση storm (n) καταιγίδα stroll (n) περίπατος subway (n) μετρό tedious (adj) ανιαρός tendency (n) τάση toddler (n) νήπιο track (n) μονοπάτι traffic accident (n) αυτοκινητιστικό δυστύχημα turnout (n) προσέλευση unused (adj) αχρησιμοποίητος, σε αχρηστία urban (adj) αστικός utilize (v) αξιοποιώ, χρησιμοποιώ vegetation (n) πρασινάδα, βλάστηση vineyard (n) αμπελώνας vote (n) ψήφος wildlife (n) άγρια φύση window-shop (v) χαζεύω τις βιτρίνες wine tasting (n) γευσιγνωσία κρασιών worthy (adj) άξιος Unit 9 absent (adj) απών according to (adv) ανάλογα με, σύμφωνα με adulthood (n) ενηλικιότητα annoy (v) εκνευρίζω assist (v) βοηθώ co-educational (adj) μικτής εκπαίδευσης (με μαθητές και των δύο φύλων) convinced (adj) πεπεισμένος course (n) σειρά μαθημάτων date (n) ημερομηνία debate (n) δημόσια συζήτηση department (n) τμήμα discipline (n) πειθαρχία dispute (n) διαμάχη distraction (n) απόσπαση προσοχής disturb (v) ενοχλώ drama (n) δραματική τέχνη, θέατρο fees (pl n) αμοιβές, δίδακτρα focus 1. (n) εστίαση, επικέντρωση 2. (v) εστιάζω την προσοχή μου gender (n) γένος, φύλο get in the way (phr) μπαίνω στη μέση, εμποδίζω graduate (v) αποφοιτώ grow up (phr v) μεγαλώνω, ενηλικιώνομαι head (n) επικεφαλής, υπεύθυνος home schooling (n) κατ οίκον εκπαίδευση / μάθηση human nature (n) ανθρώπινη φύση hyperactive (adj) υπερκινητικός inevitable (adj) αναπόφευκτος intensive (adj) εντατικός interfere (v) επεμβαίνω, ανακατεύομαι make fun of (phr) κοροϊδεύω make sense (phr) είναι λογικό material (n) (διδακτέα) ύλη, εκπαιδευτικό υλικό memorize (v) απομνημονεύω, μαθαίνω / ξέρω απ έξω process (n) διαιδικασία read up on (phr v) μελετώ recess (n) διάλειμμα restrict (v) περιορίζω restrictive (adj) περιοριστικός reward (n) επιβραβεύω, ανταμείβω schedule 1. (n) πρόγραμμα, ωράριο 2. (v) προγραμματίζω schooling (n) εκπαίδευση, παιδεία separate (v) χωρίζω signed (adj) υπογεγραμμένος single-sex (adj) μόνο αρρένων ή θηλέων sit still (phr) κάθομαι ήσυχος spark (v) προκαλώ stunt (v) ανακόπτω την ανάπτυξη subject (n) θέμα suburban (adj) προαστιακός surrounding (n) περιβάλλον 8

9 survive (v) επιβιώνω tamper with (phr v) σκαλίζω, ανακατεύομαι με tease (v) πειράζω tuition (n) δίδακτρα tutor (n) καθηγητής ιδιαίτερων μαθημάτων unavoidable (adj) αναπόφευκτος variety (n) ποικιλία varying (adj) ποικίλος Unit 10 above (adj) παραπάνω actor (n) ηθοποιός adventure (n) περιπέτεια advertise (v) διαφημίζω amazing (adj) εκπληκτικός arrange (v) κανονίζω bizarre (adj) αλλόκοτος book (v) κλείνω, κάνω κράτηση cancel (v) ακυρώνω cardboard box (n) χαρτονένιο κουτί contact (n) επαφή cruise (n) κρουαζιέρα cultural exchange program (n) πρόγραμμα πολιτιστικής ανταλλαγής culture (n) κουλτούρα, πολιτισμός décor (n) ντεκόρ delicious (adj) νοστιμότατος destination (n) προορισμός documentary (n) νοτκιμαντέρ draw (a winner) (v) κληρώνω (νικητή) drawer (n) συρτάρι dream (adj) ονειρεμένος elementary school (n) δημοτικό σχολείο enormous (adj) τεράστιος enter (a contest) (v) παίρνω μέρος (σε διαγωνισμό) entertainment (n) ψυχαχωγία entry (n) συμμετοχή (σε διαγωνισμό κλπ) excursion (n) εκδρομή exotic (adj) εξωτικός finalize (v) οριστικοποιώ find out (about) (phr v) μαθαίνω, ανακαλύπτω firsthand (adv) από πρώτο χέρι fluffy (adj) χνουδωτός, μαλλιαρός, απαλός foreign (adj) ξένος gesture (n) χειρονομία get going / moving (phr) κινούμαι, φεύγω get ready (phr) ετοιμάζω (-ομαι) get sb interested (phr) κινώ το ενδιαφέρον κάποιου get the message (phr) μπαίνω στο νόημα, παίρνω χαμπάρι get to do sth (phr) έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι get to sb (phr) μου τη δίνει goal (n) στόχος ground (n) έδαφος guest (n) καλεσμένος, προσκεκλημένος gymnastics (pl n) ενόργανη γυμναστική home country (n) πατρίδα hostel (n) ξενώνας I see where you re coming from (phr) σε πιάνω / καταλαβαίνω in regards to (phr) σχετικά με inspire (v) εμπνέω intended (adj) που προορίζεται island (n) νησί itinerary (n) δρομολόγιο (κυρ. ταξιδιού) land (v) προσγειώνω (-ομαι) lecture (n) ομιλία, διάλεξη meal (n) γεύμα memorable (adj) αλησμόνητος miss out on (phr v) χάνω (ευκαιρία ή εμπειρία) mix (n) μείγμα mood (n) διάθεση motel (n) μοτέλ (ξενοδοχείο που απευθύνεται κυρ. σε οδηγούς και ταξιδευτές) nature (n) φύση neglect (v) αμελώ, παραμελώ octopus (n) χταπόδι on time (phr) στην ώρα μου once-in-a-lifetime (adj) μοναδικός overseas (adv) στο εξωτερικό package tour (n) εκδρομικό πακέτο (η τιμή του οποίου περιλαμβάνει εισιτήρια, διαμονή και φαγητό) perfect (adj) τέλειος pick up (phr v) σηκώνω το τηλέφωνο proceed (v) προχωρώ, συνεχίζω register (v) εγγράφομαι regret (v) μετανιώνω rent (v) νοικιάζω right away (phr) αμέσως route (n) δρομολόγιο sample (v) δοκιμάζω schedule 1. (n) πρόγραμμα, ωράριο 2. (v) προγραμματίζω scuba diving (n) ελεύθερη κατάδυση self-catering (adj) αυτόνομος (με αυτοτροφοδοσία) sights (pl n) τα αξιοθέατα sign up (phr v) εγγράφω (-ομαι) snail (n) σαλιγκάρι specific (adj) συγκεκριμένος squid (n) καλαμάρι stage (n) θεατρική σκηνή 9

10 stick to (phr v) μένω πιστός / προσκολλημένος σε stir (v) ανακατεύω stuff (n) πράγματα table tennis (n) πινγκ πονγκ take off (phr v) απογειώνομαι talkative (adj) ομιλητικός target (v) στόχος travel agency (n) ταξιδιωτικό γραφείο tutorial (n) ιδιαίτερο μάθημα unfamiliar (adj) άγνωστος, μη γνώριμος up close (phr) από κοντά vacation (n) διακοπές visitor (n) επισκέπτης worldwide (adv) παγκοσμίως youth center (n) κέντρο νεότητας Unit 11 abolish (v) καταργώ acceptable (adj) αποδεκτός address (an issue) (v) αντιμετωπίζω, χειρίζομαι (ένα ζήτημα) adequate (adj) επαρκής adolescence (n) εφηβεία alternative (adj) εναλλακτικός appearance (n) εμφάνιση authority (n) εξουσία, κύρος by no means (phr) με κανένα τρόπο, καθόλου camouflage (n) καμουφλάζ conventional (adj) συμβατικός curriculum (n) πρόγραμμα μαθημάτων / σπουδών decent (adj) καθώς πρέπει detention (n) παραμονή μαθητή στο σχολείο μετά το τέλος των μαθημάτων ως τιμωρία disappointed (adj) απογοητευμένος disgusting (adj) αηδιαστικός distract (v) αποσπώ την προσοχή district (n) περιφέρεια dress code (n) κώδικας ενδυμασίας exactly (adv) ακριβώς experiment (v) πειραματίζομαι facial (adj) του προσώπου flexible (adj) ελαστικός, ευέλικτος hairstyle (n) κόμμωση, χτένισμα impose (v) επιβάλλω in the hope that (phr) με την ελπίδα ότι incident (n) περιστατικό jewelry (n) κοσμήματα means (of) (n) μέσο morally (adv) ηθικά obscene (adj) πρόστυχος, αισχρός offensive (adj) προσβλητικός ordinary (adj) κοινός, απλός, συνηθισμένος out of hand (phr) εκτός ελέγχου piercing (n) διάτρηση του δέρματος, πίρσινγκ pink (n) ροζ profession (n) επάγγελμα protect (v) προστατεύω purple (n) μοβ reputation (n) όνομα, υπόληψη require (v) απαιτώ responsive (adj) που ανταποκρίνεται revealing (adj) αποκαλυπτικός ripped (adj) σκισμένος ruin (v) χαλάω, καταστρέφω school board (n) σχολικό διοικητικό συμβούλιο seldom (adv) σπάνια sensitive (adj) ευαίσθητος shame (n) κρίμα shaved (adj) ξυρισμένος shocked (adj) σοκαρισμένος skin (n) δέρμα, επιδερμίδα storm in (to) (phr v) μπουκάρω μέσα taste (n) γούστο terrible (adj) τρομερός, φρικτός to some extent (phr) ως ένα βαθμό tone down (phr v) μετριάζω trend (n) τάση, μόδα twin (adj) δίδυμος unconventional (adj) μη συμβατικός, αντισυμβατικός under no circumstances (phr) σε καμία περίπτωση uniform (n) στολή unique (adj) μοναδικός unnatural (adj) αφύσικος unpleasant (adj) δυσάρεστος warning (n) προειδοποίηση Unit 12 (not) bother (v) μπαίνω στον κόπο afford (v) έχω την οικονομική δυνατότητα, μπορώ να διαθέσω allergic (adj) αλλεργικός antibiotic (n) αντιβιοτικό, αντιβίωση artificial substance (n) τεχνητή ουσία attendee (n) παριστάμενος, παρευρισκόμενος average (adj) μέσος avid (adj) μανιώδης be worth (phr) αξίζω beef (n) βοδινό κρέας 10

11 blemish (n) σημάδι, ψεγάδι bug (n) έντομο café (n) καφετέρια cancer (n) καρκίνος canned (adj) σε κονσέρβα, κoνσερβοποιημένος certified (adj) πιστοποιημένος chemical (n) χημική ουσία commercial (adj) εμπορικός connection (n) σχέση consumer (n) καταναλωτής corn (n) καλαμπόκι dairy product (n) γαλακτοκομικό προϊόν display (n) επίδειξη eating disorder (n) διατροφική διαταραχή ensure (v) διασφαλίζω following (n) το ακόλουθο, το εξής free range (adj) ελεύθερης βοσκής fresh (adj) φρέσκος frozen (adj) κατεψυγμένος gain weight (phr) παίρνω βάρος, παχαίνω get through (the day) (phr v) βγάζω (τη μέρα) go bad (phr) χαλάω, σαπίζω good for you (phr) που σου κάνει καλό homemade (adj) σπιτικός, χειροποίητος hormone (n) ορμόνη industry (n) βιομηχανία insecticide (n) εντομοκτόνο intake (n) κατανάλωση, πρόσληψη τροφής issue (n) θέμα junk food (n) πρόχειρο φαγητό launch (n) λανσάρισμα legume (n) όσπριο manage (v) διαχειρίζομαι market (n) αγορά minerals (pl n) μεταλλικά στοιχεία Ministry of Health (n) Υπουργείο Υγείας nutrient (n) θρεπτικό συστατικό nutritional value (n) θρεπτική αξία nutritionist (n) διατροφολόγος odd (adj) παράξενος on premises (phr) στις εγκαταστάσεις / στο χώρο (εταιρείας / γραφείου κλπ) orange juice (n) χυμός πορτοκάλι, πορτοκαλάδα organic (adj) βιολογικός out of season (phr) εκτός εποχής overdo (v) παρακάνω overeat (v) παρατρώω overexert (oneself) (v) παρακουράζομαι perishable (adj) αναλώσιμος plant (n) φυτό policy (n) πολιτική preservatives (pl n) συντηρητικά preserved (adj) συντηρημένος produce (n) (γεωργικό) προϊόν produce (v) παράγω protein (n) πρωτεϊνη receive (v) λαμβάνω regulation (n) κανονισμός remain (v) παραμένω research (n) έρευνα risk (n) ρίσκο, κίνδυνος rotten (adj) σάπιος salmon (n) σολωμός saturated fat (n) κεκορεσμένο λίπος set the table (phr) βάζω τραπέζι shape (n) σχήμα shiny (adj) γυαλιστερός sore throat (n) πονόλαιμος spray (v) ψεκάζω substitute (n) υποκατάστατο thus (adv) έτσι tofu (n) τόφου (τυρί από σόγια) treat (v) επεξεργάζομαι update (v) ενημερώνω vegetarian (n) χορτοφάγος waxed (adj) κερωμένος weight (n) βάρος wheat (n) σιτάρι Unit 13 adventurous (adj) περιπετειώδης ambitious (adj) φιλόδοξος area (n) περιοχή attitude (n) στάση befriend (v) πιάνω φιλία με bring out the best (in sb) (phr) βγάζω τον καλύτερο εαυτό κάποιου broad (adj) ευρύς candidate (n) υποψήφιος colleague (n) συνάδελφος competent (adj) ικανός continually (adv) συνεχώς cooperative (adj) συνεργάσιμος correspondence (n) αλληλογραφία, επικοινωνία current affairs (pl n) τρέχουσες υποθέσεις customs (pl n) ήθη και έθιμα daunting (adj) αποθαρρυντικός, τρομακτικός dedicated (adj) αφοσιωμένος duty (n) καθήκον enthusiasm (n) ενθουσιασμός extraordinary (adj) εξαιρετικός flexibility (n) ελαστικότητα, ευελιξία 11

12 generous (adj) γενναιόδωρος get settled in (phr) προσαρμόζομαι gifted (adj) ταλαντούχος give sth a try (phr) κάνω μια δοκιμή giving (adj) γενναιόδωρος guided tour (n) ξενάγηση, περιήγηση με ξεναγό hospital (n) νοσοκομείο host (n) φιλοξενών, οικοδεσπότης in mind (phr) κατά νου intelligent (adj) έξυπνος international (adj) διεθνής kindhearted (adj) καλόκαρδος leadership (n) αρχηγία mentor (n) μέντορας model citizen (phr) υποδειγματικός πολίτης mundane (adj) ρουτινιάρικος, άχαρος, ανιαρός no matter whether (phr) είτε είτε, ό,τι nominate (v) προτείνω ως υποψήφιο optimistic (adj) αισιόδοξος pleased (adj) ευχαριστημένος possess (v) έχω pretend (v) προσποιούμαι professionalism (n) επαγγελματισμός proud (adj) περήφανος quality (n) χαρακτηριστικό, στοιχείο του χαρακτήρα rafting (n) ράφτινγκ, κατάβαση ποταμού με φουσκωτή βάρκα rearrange (v) ανακατατάσσω recommendation (n) σύσταση, υπόδειξη reliable (adj) αξιόπιστος remarkable (adj) αξιοθαύμαστος represent (v) εκπροσωπώ select (v) επιλέγω senior high school (n) λύκειο sincere (adj) ειλικρινής stand in for (phr v) εκπροσωπώ strive (v) αγωνίζομαι talented (adj) ταλαντούχος team player (n) ομαδικός παίκτης, άτομο με ομαδικό πνεύμα threaten (v) απειλώ to sum up (phr) για να ανακεφαλαιώσω, εν κατακλείδει tremendously (adv) τρομερά volunteer (n) εθελοντής welfare (n) καλό, ευημερία well-informed (adj) καλά ενημερωμένος willing (adj) πρόθυμος Unit 14 accustomed to (adj) συνηθισμένος σε adjust (v) προσαρμόζω (-ομαι) advance (n) πρόοδος at one s disposal (phr) στη διάθεσή μου auditorium (n) αμφιθέατρο automatic (adj) αυτόματος available (adj) διαθέσιμος block (v) (παρ)εμποδίζω boots (pl n) μπότες bridge (v) γεφυρώνω business person (n) επιχειρηματίας camera (n) φωτογραφική μηχανή cell phone (n) κινητό τηλέφωνο checkout line (n) ουρά ταμείου complicated (adj) περίπλοκος constantly (adv) συνεχώς correct (v) διορθώνω criminal (n) εγκληματίας crowd (n) πλήθος deliver (v) αποστέλλω demanding (adj) απαιτητικός dialing (n) σχηματισμός αριθμού τηλεφώνου digital (adj) ψηφιακός downloading (n) λήψη / κατέβασμα δεδομένων enable (v) δίνω τη δυνατότητα e-reader (n) ηλεκτρονικό βιβλίο exposure (n) έκθεση fair (n) εμπορική έκθεση false advertising (n) ψευδής διαφήμιση, παραπλανητική διαφήμιση file-sharing (n) μοίρασμα αρχείων, ανταλλαγή αρχείων flock (v) συρρέω gadget (n) μικροσυσκευή homeopathy (n) ομοιοπαθητική household appliance (n) οικιακή συσκευή human kind (n) ανθρωπότητα immediate (adj) άμεσος impatient (adj) ανυπόμονος innovative (adj) πρωτοποριακός instant (n) στιγμή lazy (adj) τεμπέλης lead (one s / a) life (phr) ζω τη ζωή μου live coverage (n) ζωντανή (τηλεοπτική) κάλυψη memory (n) μνήμη multivitamins (pl n) πολυβιταμίνες observe (v) παρατηρώ order (v) 1. διατάζω 2. δίνω παραγγελία organizer (n) ψηφιακός οργανωτής, ηλεκτρονική ατζέντα privacy (n) ιδιωτική ζωή, ησυχία 12

13 regulate (v) ρυθμίζω rely on (phr v) στηρίζομαι σε, βασίζομαι σε κάποιον remedy (n) θεραπεία score (n) σκορ, βαθμολογία second (n) δευτερόλεπτο secretarial (adj) γραμματειακός share (v) μοιράζω (-ομαι) skeptic (n) σκεπτικιστής source (n) πηγή store (v) αποθηκεύω supervise (v) επιβλέπω swollen (adj) πρησμένος take into consideration (phr) λαμβάνω υπόψη tool (n) εργαλείο transform (v) μεταμορφώνω up-to-the-second (adj) μέχρι δευτερολέπτου virus (n) ιός waitress (n) σερβιτόρα waste of time (phr) χάσιμο χρόνου within sb s reach (phr) προσιτός σε κάποιον Unit 15 accordingly (adv) ανάλογα be worthwhile (phr) αξίζω (τον κόπο, χρόνο, κλπ) bonus (n) πρόσθετη αμοιβή, πριμ boss (n) αφεντικό concentrate (v) συγκεντρώνω (-ομαι) conduct a survey (phr) κάνω έρευνα / γκάλοπ day out (phr) μονοήμερη εκδρομή / βόλτα day planner (n) ατζέντα ή ψηφιακός οργανωτής με ημερήσιο ημερολόγιο desirable (adj) επιθυμητός effective (adj) αποτελεσματικός exchange (v) ανταλλάσσω fall behind (phr) μένω πίσω forest (n) δάσος handle (v) χειρίζομαι incentive (n) κίνητρο keep one s spirits up (phr) κρατώ ακμαίο το ηθικό μου keep up the good work (phr) συνεχίζω την καλή δουλειά leisure time (n) ελεύθερος χρόνος make the grade (phr) πετυχαίνω maximum (adj) ανώτατος, μέγιστος midterm test (n) διαγώνισμα εξαμήνου, τεστ περιόδου motivation (n) κίνητρο out of work (phr) χωρίς δουλειά, άνεργος past (n) παρελθόν praise (n) έπαινος prioritize (v) θέτω προτεραιότητες realistic (adj) ρεαλιστικός recipe (n) συνταγή relax (v) χαλαρώνω, ηρεμώ set goals (phr) βάζω στόχους shower (n) ντους stay on track (phr) μένω στον ίσιο / σωστό δρόμο, μένω προσηλωμένος tasty (adj) νόστιμος time management (n) διαχείριση του χρόνου tip (n) συμβουλή trainer (n) εκπαιδευτής trick (n) κόλπο unsatisfactory (adj) μη ικανοποιητικός well done! (phr) μπράβο! work at sth (phr v) το παλεύω work like a dog (phr) δουλεύω σαν σκυλί work out for the best (phr) βγαίνω σε καλό τελικά work things out (phr) διευθετώ τα πράγματα work up an appetite (phr) ανοίγω όρεξη work wonders (phr) κάνω θαύματα workload (n) φόρτος εργασίας 13

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El

1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 1 αγάπη love El 2 αγγλικός English EL 3 Άγγλος Englishmen EL 4 άγομαι arrive El 5 αγοράζω buy El 6 αγόρι boy El 7 άγουσα way EL 8 αγωνίζομαι fight El 9 άδεια για διακοπές vacation El 10 αδικώ / λάθος wrong

Διαβάστε περισσότερα

Connect B2 Getting There Unit 1

Connect B2 Getting There Unit 1 Connect B2 Getting There Unit 1 1. There s always a busker singing in the stree corner. Πλανόδιος µουσικός 2. I sat in the café by the window and watched the passerby. περαστικός 3. Do you have any loose

Διαβάστε περισσότερα

Skills for First Certificate Use Of English Wordlist

Skills for First Certificate Use Of English Wordlist Unit 1 Films 1.1 candidate [n] υποψήφιος 1.2 attempt [v] προσπαθώ 1.3 rely [v] βασίζομαι 1.4 directly [adv] αμέσως 1.5 gap [n] κενό 1.6 passage [n] πέρασμα 1.7 gist [n] γενικό νόημα 1.8 educated [adj]

Διαβάστε περισσότερα

GCSE 09. Greek Vocabulary book Version- Draft 1. Edexcel GCSE in Greek. GCSE Greek

GCSE 09. Greek Vocabulary book Version- Draft 1. Edexcel GCSE in Greek. GCSE Greek GCSE 09 Greek Vocabulary book Version- Draft 1 GCSE Greek Edexcel GCSE in Greek Edexcel GCSE 2009 Greek Vocabulary Book Edexcel are pleased to oprovide this free vocabulary book freely to support learners

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας Πολιτικές & Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 1.1 Φιλοσοφία 1.2 Μητρική Γλώσσα (Γλώσσα Α ) 1.3 Ξένες Γλώσσες (Γλώσσα Β ) 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ AKAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ «Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ Πώς να παραμείνετε φίλος με κάποιον που έχει άνοια GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Τα τσίρκο στην Ελλάδα αποτελούν παρελಸόν Circuses are Greek history

Τα τσίρκο στην Ελλάδα αποτελούν παρελಸόν Circuses are Greek history Summer 2012 Τα τσίρκο στην Ελλάδα αποτελούν παρελಸόν Circuses are Greek history Ένα επιτυχές συνέδριο και μια χρονιά ρεκόρ. A Succesful Congress and a Record Year Διάσωση δε σημαίνει μόνο περίಸαλψη και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

my travel for BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE

my travel for BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE my travel ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET for ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE 02 my travel for ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE 02 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Living Village. Kioni Village, Ithaca, Greece. Aρχιτεκτονική των Xωριών

Living Village. Kioni Village, Ithaca, Greece. Aρχιτεκτονική των Xωριών Living Village Kioni Village, Ithaca, Greece Aρχιτεκτονική των Xωριών Nicholas Zaferatos Aειφόρο Aνάπτυξη της Κοινότητας Western Washington University 2010 Living Village Kioni Village Ithaca, Greece Sustainable

Διαβάστε περισσότερα

FALL 2010 / ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 GREECE + CEE. LazyTown & TM 2010 LazyTown Entertainment. 2010 LazyTown Entertainment. All rights reserved.

FALL 2010 / ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 GREECE + CEE. LazyTown & TM 2010 LazyTown Entertainment. 2010 LazyTown Entertainment. All rights reserved. FALL 2010 / ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 GREECE + CEE LazyTown & TM 2010 LazyTown Entertainment. 2010 LazyTown Entertainment. All rights reserved. FALL 2010 / ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 www.licensingnow.gr GREECE + CEE EDITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

In this issue: Club page: Page 3

In this issue: Club page: Page 3 Contents Science & Technology 2009 In this issue: Club page: Page 3 Featured Article: Exploring CERN after the LHC s first beam circulation and the incident of September 19. Editorial: Page 4 Club Activities:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ENGLISH/GREEK

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ENGLISH/GREEK ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 1 ENGLISH/GREEK Contents Chapter Index Foreword Introduction 1 What is diabetes 2 Types of diabetes Type 1 diabetes Type 2 diabetes Gestational diabetes 3 Risk factors

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:ΒΑΚΑΡΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο» Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι Ο Υ Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture

Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture Where do we meet?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «e-ασφαλεια ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KYΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KYΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ηµερίδα µε θέµα: Mέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και Εκπαίδευση ή ευ κ σ α ρ Πα ίου ρ α υ ο ρ β ε 4Φ 2011 α ί τ σ Ε ή κ ι φ α ρ Δηµοσιογ. :00µ.µ 1..µ π 0 :3 Ώρα: 8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KYΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

r.hiltonathens.g w w w

r.hiltonathens.g w w w www.hiltonathens.gr Αποκτήστε τώρα τη νέα κάρτα Bonus Premium American Express. Περισσότερες Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών. Bonus Premium American Express. Δώστε διπλάσιο Bonus

Διαβάστε περισσότερα

CAROB MILL RESTAURANTS ISSUE 2 - DECEMBER 2010

CAROB MILL RESTAURANTS ISSUE 2 - DECEMBER 2010 CAROB MILL RESTAURANTS ISSUE 2 - DECEMBER 2010 F O O D C U L T U R E L I F E S T Y L E T H I S I S Y O U R F R E E C O P Y P L E A S E K E E P I T W I T H O U R C O M P L I M E N T S contents carob mill

Διαβάστε περισσότερα

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers

UPDATE. Greek report on WP5. Motivating factors and barriers Project no. 042941 UPDATE Understanding and Providing a Developmental Approach to Technology Education Instrument: Specific Support Action Thematic Priority: Structuring the ERA / FP6-2005-Science-and-society-16

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα