Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL"

Transcript

1 REG. N UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY ΔΛΙΓΑ/PAGE Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Technical features 2 Πεξηγξαθή Description 3-4 Πξνεηδνπνηήζεηο Notices 4 Δπηινγή πεξηνρήο αλίρλεπζεο Detection Area choice 4-5 Αλαγλώξηζε εμαξηεκάησλ Parts identification 6-7 Δγθαηάζηαζε Installation Καισδηώζεηο Wiring 10 LED απεηθόληζεο Visualization LED 10 Ρύζκηζε αληρλεπηή PIR Lower PIR adjustment Ρύζκηζε αληρλεπηή MW MW range adjustment 13 Ρπζκίζεηο DIP Switches DIP switches setting chart 13 Λεηηνπξγία AND AND mode 14 Λεηηνπξγία OR OR mode 15 Παξαδείγκαηα ιάζνπο εγθαηάζηαζεο Wrong installation examples Βιάβεο Troubleshooting 20 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σξηπιήο ηερλνινγίαο, γηα εμσηεξηθή ρξήζε. Γύν αληρλεπηέο PIR θαη έλαο αληρλεπηήο MW κε ξπζκηδόκελε ιεηηνπξγία. πρλόηεηα MW: 10,525 GHz. Τπέξπζξνη αηζζεηήξεο δηπινύ ζηνηρείνπ, ρακειήο θαηαλάισζεο θαη κε θίιηξν αθηηλνβνιίαο UV. Μηθξνκεηξηθή ξύζκηζε ησλ ρακειώλ δεζκώλ (θαηνρπξσκέλν). Φαθόο Fresnel κε πξνζηαζία από αθηηλνβνιία UV. Γσλία νξηδόληηαο αλίρλεπζεο: 60. Οξηδόληην εύξνο θάιπςεο +/- 45. πζθεπαζία polycarbonate αλζεθηηθή ζε αθηηλνβνιία UV. Βάζε ζηήξημεο από αλνμείδσην αηζάιη. Κνιάξα ζηήξημεο ζε θνιώλα, από αλνμείδσην αηζάιη (πξναηξεηηθό παξειθόκελν). Βαζκόο Πξνζηαζίαο: IP44. Λεηηνπξγία Αληηκάζθαο. Ρπζκηδόκελε επαηζζεζία ππεξύζξσλ. Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο:-25 C 70 C. Απόζηαζε Λεηηνπξγίαο: 3 15 m. Σξνθνδνζία: 11 ~ 15 Vcc. Καηαλάισζε: 25 ma. Λεηηνπξγία AND ή OR, επηιεγόκελε. Γηαζηάζεηο: 81x56x189 mm. TECNICAL FEATURES Triple technology for outdoor use. Two PIR sensors and one microwave with switching function. MW frequency GHz. Infrared sensors low consumption double element and UV filter. Fine adjustment of the lower beam (patented system). UV rays resistant Fresnel Lens. Horizontal beam detection: 60. Horizontal detection excursion + / UV resistant polycarbonate case. Stainless steel wall fixing bracket. Stainless steel pole fixing brackets (available on request). Protection IP44. Antimasking function. Adjustable IR sensibility. Operating temperature: -25 C 70 C. Operating range: 3 15m. Power supply from 11 to 15 Vdc. Power consumption: 25mA. AND/OR selectable function. Dimensions: 81x56x189 mm. 2

3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ O αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ BOBBY δηαζέηεη δύν αηζζεηήξεο δηπινύ ππξνειεθηξηθνύ ζηνηρείνπ θαη έλα αληρλεπηή κηθξνθπκάησλ ζηε ζπρλόηεηα ησλ 10,525GHz. Ο αληρλεπηήο έρεη ζρεδηαζζεί έηζη ώζηε λα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθό ρώξν θαη ζε πεξηβάιινλ κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη 3 δέζκεο αλίρλεπζεο είλαη ξπζκηδόκελεο θαη έρνπλ νξηδόληηα θάιπςε 150. Η ρακειή ππέξπζξε δέζκε έρεη θαηαθόξπθε ξύζκηζε θαη έρεη απόζηαζε αλίρλεπζεο από 3m έσο 15m. Ο αληρλεπηήο BOBBY δηαζέηεη πξνζηαζία Αληηκάζθαο. Η ιεηηνπξγία Αληηκάζθαο πξνζηαηεύεη ηνλ αληρλεπηή ΒΟΒΒΤ από πξνζπάζεηα θίκσζεο ή απελεξγνπνίεζεο ηνπ. Ο αληρλεπηήο έρεη δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο κεηαιιηθώλ αληηθεηκέλσλ ή πνιύ κεγάισλ κε κεηαιιηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ κπξνζηά ηνπ (ζε απόζηαζε 5~10 cm από ηνλ αληρλεπηή). Δλεξγνπνίεζε Αληηκάζθαο: Μεηαθηλείζηε ην DIP switch N 1 ζηε ζέζε ON. Όηαλ ελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία, ην κπιε LED ζα αλαβνζβήλεη γηα 30 δεπηεξόιεπηα. Κιείζηε ηελ πξόζνςε ηνπ αληρλεπηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ πνπ ην κπιε LED αλαβνζβήλεη. Μεηά, ην θίηξηλν θαη ην κπιε LED ζα αλαβνζβήλνπλ ηαπηόρξνλα γηα 30 δεπηεξόιεπηα. ην δηάζηεκα απηό ν κηθξνθπκαηηθόο αληρλεπηήο ειέγρεη δεηγκαηνιεπηηθά ηηο αλαθιάζεηο από ηελ πεξηνρή θάιπςεο ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθό, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνπνίεζεο λα κελ ππάξρνπλ αληηθείκελα ή άλζξσπνη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ 1 κέηξνπ από ηνλ αληρλεπηή. Σν θάιπκκα πξέπεη λα είλαη θιεηζηό. Με ην ηέινο ηεο ελεξγνπνίεζεο όια ηα LED s ζα επηζηξέςνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο θαηά-ζηαζε. Αλ ν αληρλεπηήο θηκώλεηαη από κεηαιιηθό αληηθείκελν γηα ρξόλν κεγαιύηεξν ησλ 15 δεπηεξνιέπησλ ηόηε ζα ελεξγνπνηεζεί ε έμνδνο FAULT. DESCRIPTION The BOBBY outdoor detector consists of two dual PIR passive sensors and a 10,525GHz microwave. The particularly evolved electronics has been designed to guarantee the maximum performances in external and rigid temperatures environment. The three beams are adjustable and allow getting a horizontal coverage distributed on 150. The lower infrared beam is even vertically adjustable and it allows getting a detection range between 3m and 15m. Besides the alarm functions, the detector is provided with ANTIMASKING functions ANTIMASKING function has been implemented to make the Bobby detector mostly unassailable from those, who could have access to the site where the sensor is installed, during the period in which the system of alarm results disabled, therefore in order to signalling attempts detector s tampering. The detector is able to notice attempts of microwave obscuring with metallic or great dimensions not metallic objects. (5 10 cm close to the detector). Antimasking activation: Move the dip n 1 in ON position. When this function is activated the blue LED get blinking for 30 sec. Close the cover during the blinking. Then yellow and blue LED will blink simultaneously for 30 s indicating that the sensor is sampling the microwave reflection. It is important that during the initialization no obstacles or persons are closer than 1 meter to the sensor. The cover must be in closed position. When initialization is finished all LED s will return to their normal function. If the detector is blinded by a metallic object for more than 15 s it indicates the masking and the FAULT relay get opened. At the first event of alarm the relay goes back to 3

4 Μεηά ηελ πξώηε ελεξγνπνίεζε ζπλαγεξκνύ ην Relay ζα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (NC). O αληρλεπηήο BOΒΒΤ είλαη κέξνο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο θαη όρη απηόλνκνο ζπλαγεξκόο. Πξνηείλεηαη ε ζύλδεζε ηνπ ζε θεληξηθό πίλαθα ζπλαγεξκνύ. the default status (NC). If Bobby is installed as a part of a Lince alarm system, might be useful connect the fault output to a SMS manager input (ex. Telephone dialler GSM). It is not recommended to connect this output to an alarm input. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ NOTICES Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αληρλεπηή πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 3~4 ιεπηά γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη κεηά πξαγκαηνπνηήζηε έιεγρν ιεηηνπξγίαο. Δπηβεβαηώζηε όηη ε πεξηνρή θάιπςεο ηνπ αληρλεπηή είλαη ειεύζεξε από εκπόδηα ή θηλνύκελα αληηθείκελα. Πεξηκέλεηε 30~40 δεπηεξόιεπηα θαη κεηά εηζέιζεηε ζηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή θαη δηαθόςηε ηηο δέζκεο αλίρλεπζεο. Πξαγκαηνπνηήζηε έιεγρν ιεηηνπξγίαο. ε θάζε αλίρλεπζε ζα αλάβεη ην κπιε LED. Μεηά ηνλ πξώην ζπλαγεξκό πεξηκέλεηε 7~8 δεπηεξόιεπηα γηα λα θάλεηε θαη πάιη έιεγρν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ πξνζέμηε ώζηε λα δηαθόπηεηε ηηο δέζκεο θάζεηα (βιέπε ρήκα 1). Σν δηάγξακκα αλίρλεπζεο θαίλεηαη ζην ρήκα 1, ζηελ επόκελε ζειίδα. After having turned on the detector, wait at least 3 4 minutes before testing detection range in order to let the PIR become stable. To get a real simulation, verify that the protected area is free from obstacles in movement. Wait seconds and try to enter in the protected area. Pay attention to across the beams. Verify whether the detector works properly checking if the blue LED gets on after motion detection. After the first alarm it must wait about 7-8 seconds before to cause a new detection. During the test, pay attention to across the beams orthogonally (see Fig1) The detection diagram is shown in fig.1 in next page. ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ Η κέγηζηε απόζηαζε αλίρλεπζεο είλαη 15 κέηξα (κε ύςνο ηνπνζέηεζεο 120cm) θαη γσλία θάιπςεο 60. Ο αληρλεπηήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ AND ή OR, αλάινγα κε ηελ ξύζκηζε ησλ ππεξύζξσλ αληρλεπηώλ (Ο κηθξνθπκαηηθόο αληρλεπηήο είλαη πάληα ελεξγόο). Λεηηνπξγία AND: ηε ιεηηνπξγία απηή, ε νπνία είλαη θαηάιιειε γηα εγθαηάζηαζε ζε εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη εηδηθά όηαλ ζην θπιαζζόκελν ρώξν ππάξρνπλ κηθξά δώα, γηα λα δνζεί ζπλαγεξκόο, απαηηείηαη ηαπηόρξνλε αλίρλεπζε από ηνπο δύν ππέξπζξνπο αληρλεπηέο θαη από ην κηθξνθπκαηηθό αληρλεπηή. DETECTION AREA CHOICE The maximum detection range is 15 m (at 120 cm from the ground) with covered area of about 60. The detector can work both in AND or in OR configuration for PIRs. (the microwave is always on). AND mode: In this configuration only the simultaneous interruption of the two infrared beams and the activation of the MW produce an alarm. This setting is recommended in outdoor environments and in presence of small animals. 4

5 Λεηηνπξγία OR: ηε ιεηηνπξγία απηή, ε δηαρείξηζε ησλ ππέξπζξσλ αληρλεπηώλ είλαη αλεμάξηεηε. Όιεο νη δπλαηέο επηινγέο ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν ξύζκηζεο ησλ DIP switches. Γείηε ηα αληίζηνηρα παξαδείγκαηα εγθαηάζηαζεο (ζειίδεο 13, 14 & 15). Η ιεηηνπξγία OR δελ ζπλίζηαηαη γηα εγθαηάζηαζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη εηδηθόηεξα αλ θηλνύληαη ζε απηνύο κηθξά δώα. OR mode: In this configuration the management of the beams is separate; the possible configurations are described in the paragraph of setting out the DIP switch and relative examples of installation. (page13, page14, page15) OR mode is not recommended in completely outdoor environments and in presence of small animals. ΥΔΓΙΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΚΑΣΟΦΗ) COVERED AREA PATTERN (PLAN VIEW) ρήκα 1 Figure 1 Ο αληρλεπηήο δελ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο δώλεο κε γθξη ρξώκα. Η πξνζηαζία ησλ δσλώλ κε δηαθεθνκκέλε γξακκή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ξύζκηζε ηνπ εζσηεξηθνύ κεραληζκνύ. Grey zones cannot be protected; the coverage of dashed zones can be obtained with rotation of internal mechanism. 5

6 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ / PARTS IDENTIFICATION Δμάξηεκα Πεξηγξαθή Identification A Βίδεο ζηήξημεο αληρλεπηή ζε ηνίρν Detector on wall fixing screws B Βίδα ζηήξημεο πξόζνςεο Cover fixing screw C Πξόζνςε κε θαθό Fresnel Cover with Fresnel lens D Μεραληζκόο ξύζκηζεο γηα ρακειό αληρλεπηή PIR2 Adjusting knob for low PIR2 E Μεραληζκόο νξηδόληηαο ξύζκηζεο θαηά horizontally rotating device F G H I L Μηθξνδηαθόπηεο Tamper (κόλν γηα ρξήζε κε ηε βίδα A) Βάζε ηνπνζέηεζεο ζε ηνίρν (από αλνμείδσην αηζάιη) ηεξίγκαηα θνιώλαο ηύπνπ U (2 ηεκάρηα) (Πξναηξεηηθά παξειθόκελα, παξέρνληαη κε ην θηη /00102AA) Βίδα από αλνμείδσην αηζάιη M4 x 6 γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ βάζεσλ U (4 ηεκάρηα) - (πξναηξεηηθά παξειθόκελα, παξέρνληαη κε ην θηη /00102AA) Βίδα από αλνμείδσην αηζάιη M4 x 10 (4 ηεκάρηα) (Πξναηξεηηθά παξειθόκελα, παξέρνληαη κε ην θηη /00102AA) Antitamper micro switch (only if fixed with screw A) Stainless steel wall fixing bracket U Shaped bracket (2pcs) (Νot supplied, available in kit /00102AA) Stainless Steel metric screw M4 x 6 for U brackets fixing (4pcs ) (Enclosed into kit item /00102AA) Stainless Steel metric screw M4 x 10 (Enclosed into kit item /00102AA) Σνπνζεηήζηε ηνλ αληρλεπηή ζηε βάζε (G) ρξεζηκνπνηώληαο ηηο βίδεο (A). Η βίδα ζηήξημεο θνληά ζηνλ δηαθόπηε Tamper, θαη ζε ζπλδπαζκό κε απηόλ, πξνζθέξεη πξνζηαζία από ζακπνηάδ ηνπ αληρλεπηή. Πξνζνρή! Μελ αγγίδεηε ηνπο θαθνύο ησλ ππεξύζξσλ αληρλεπηώλ. Πίλαθαο 1 / Table 1 Fix the detector to the support (G) using the two screws (A). In particular, the mounting screw, close to the micro switch, ensures, also the anti tamper protection. Do not touch the filter lenses on the PIR s when handling the detector. ρήκα 3 Figure 3 6

7 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Σν ύςνο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 1 θαη 1,3 κέηξσλ, ζε ζηαζεξό έδαθνο θαη όρη ππό θιίζε. Αλ ζηνλ θπιαζζόκελν ρώξν θηλείηαη δών κεζαίνπ κεγέζνπο, ξπζκίζηε ην ύςνο ηνπ αληρλεπηή, όπσο θαίλεηαη ζηελ ζειίδα 16. Σνπνζεηείζηε ηε βάζε ζηνλ ηνίρν ή ζε κία ζηαζεξή θνιώλα. Ξεβηδώζηε ηελ βίδα B θαη αθαηξέζηε ην θάιπκκα κε ην θαθό. Βηδώζηε ηνλ αληρλεπηή ζηε βάζε ρξεζηκνπνηώληαο ηηο βίδεο A, (βιέπε ρήκα8). Δπίζεο πεξάζηε ην θαιώδην όπσο θαίλεηαη ζηα ζήκαηα 5,6 θαη 7. Ρπζκίζηε ηνλ αληρλεπηή PIR 2 (θάησ), ρξεζηκνπνηώληαο ην ξπζκηζηηθό θνπκπί ζηε βάζε ηνπ, ώζηε λα πεηύρεηε ηελ βέιηηζηε θάιπςε (βιέπε ζρήκαηα 12 θαη 13). Υξεζηκνπνηήζηε ην trimmer γηα λα ξπζκίζεηε ηελ επαηζζεζία ηνπ κηθξνθπκαηηθνύ αληρλεπηή (ρήκα 14). Σνπνζεηείζηε ην θάιπκκα θαη βηδώζηε ην κε ηε βίδα (B) (ρήκα 9). INSTALLATION Installation height must be between 1m and 1.30m (not tilted ground ) Important: if there is a medium size pet around the detection area, please adjust installation height as shown in the page 16 Fix the support on a wall or on a stable pole Unscrew the (B) screw an remove the front cover with lens. Screw up the detector on the support using the 2 provided screws (A) (see fig 8) passing through the connection cable as shown in the figures: fig 5 fig 6 fig 7 Lift up or take down the PIR 2 (lower) using the adjusting knob to choose the protected area as shown in fig 12 and fig13 o Rotate the trimmer to adjust the MW sensibility.(see fig 14) Mount the front cover fixing it with screw (B) (see fig 9) 120 cm ρήκα 4 Figure 4 Πξνζνρή: Η κέγηζηε απόζηαζε αλίρλεπζεο (15m) κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν όηαλ ν αληρλεπηήο ηνπνζεηείηαη ζε ύςνο 120 cm. Important: The maximum detection range (15 meters) is obtained only if the installation height is 120 cm. 7

8 Απνθύγεηε λα ηνπνζεηείηε ηνλ αληρλεπηή εκπξόο από θηλνύκελα αληηθείκελα. Αλ απηό είλαη αδύλαηνλ, ηόηε, ξπζκίζηε ηνλ θαηάιιεια ώζηε λα απνθύγεηε ςεπδείο ζπλαγεξκνύο. Σνπνζεηείζηε ην θάιπκκα κε ην θαθό fresnel πξηλ θάλεηε δνθηκέο. Ο αληρλεπηήο δελ ιεηηνπξγεί ρσξίο ην θάιπκκα ηνπ. Avoid directing the detector towards moving objects or, if impossible, please take care in adjusting the detector in order to avoid false alarms. Be sure to install the cover with Fresnel lens before the detector testing. Without cover, the detector doesn t work. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ASSEMBLY SEQUENCE Αλνίμηε 4 ηξύπεο ζηνλ ηνίρν θαη ηνπνζεηήζηε ηα νύπαη. Πεξάζηε ηα θαιώδηα από ηελ νπή θαη ηνπνζεηείζηε ηε κεηαιιηθή βάζε ζηνλ ηνίρν. Αλ ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζε θνιώλα ζπκβνπιεπηείηε ην ρήκα 7. Make four holes on the wall and insert the plugs. Pass the wires through the support slot and fix the metallic support on the wall. To fix the metallic support on the pole, please see fig.7 ρήκα 5 Figure 5 Βηδώζηε ηελ κεηαιιηθή βάζε ζηνλ ηνίρν, θάζεηα σο πξνο ην έδαθνο. Fix the metallic support on the wall perpendicularly to the ground. ρήκα 6 Figure 6 8

9 Βηδώζηε ηελ βάζε πάλσ ζηα ζηεξίγκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θαηάιιειεο βίδεο. ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζε θνιώλα ρξεζηκνπνηήζηε ηα ζηεξίγκαηα U (πξναηξεηηθά παξειθόκελα). Fix the support onto the mounting support with supplied screws. Place the brackets (not included) around the pole and fasten using the pole locking screws. ρήκα 7 Figure 7 Αλνίμηε ηελ νπή εηζόδνπ ηνπ θαισδίνπ κε ηε ρξήζε ελόο αηρκεξνύ αληηθεηκέλνπ, όπσο θαηζαβίδη. Perforate the cable passage knockout using a sharp point tool, as a screwdriver or similar. Σνπνζεηείζηε ην ζώκα ηνπ αληρλεπηή ζηε κεηαιιηθή βάζε θαη ζηαζεξνπνηήζηε ηνλ ζύξνληαο πξνο ηα θάησ. ηε ζπλέρεηα βηδώζηε ην κε ηηο θαηάιιειεο βίδεο. Locate the detector body on the metallic support and slide it down, then fix it using the supplied screws. ρήκα 8 Figure 8 Ρπζκίζηε ηνλ αηζζεηήξα PIR 2 θαη MW, ηνπνζεηώληαο ηελ πξόζνςε όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Βηδώζηε ηελ πξόζνςε κε ηελ θαηάιιειε βίδα. Adjust PIR2 and MW, close the detector inserting downwards the coverage as shown in figure. Fix the cover using the metric screw. ρήκα 9 Figure 9 9

10 ΚΑΛΧΓΙΧΗ / ΔLECTRIC WIRING Σξνθνδνζία 12 Vcc Power 12 Vdc (10 ~ 15 Vcc) (10 ~ 15 Vdc) Έμνδνο Αληηκάζθαο. Antimasking output: To transmit technical alarm Έμνδνο Tamper 24σξεο ιεηηνπξγίαο 24 h Antitamper output Έμνδνο Fig πλαγεξκνύ: 10 Δπαθή NC ζε εξεκία Alarm output: normally closed relay in stand by ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ LEDs INDICATION LEDs Υξώκα Λεηηνπξγία Color Function LED 1 (Μπλε) LED γεληθνύ ζπλαγεξκνύ LED 1 (Blue) General alarm LED LED 2 (Κίτρινο) LED ελεξγνπνίεζεο κηθξνθπκαηηθνύ αληρλεπηή LED 2 (Yellow) Microwave LED LED 3 (Πράσινο) LED ελεξγνπνίεζεο επάλσ PIR LED 3 (Green) Upper PIR LED LED 4 (Πράσινο) LED ελεξγνπνίεζεο θάησ PIR LED 4 (Green) Lower PIR LED Πίλαθαο 2 / Table 2 ρήκα 11 Figure 11 10

11 ΡΤΘΜΙΗ PIR 2 Ρύζκηζε ηνπ θάησ αληρλεπηή PIR 2 κέζσ ηνπ εηδηθνύ ξπζκηζηηθνύ. Ύςνο ηνπνζέηεζεο 120cm. Ρύζκηζε ηεο ζέζεο ηνπ ρακειόηεξνπ αληρλεπηή PIR 2. PIR 2 ADJUSTMENT PIR2 adjustment through adjusting knob. Installation height 120 cm Position adjustment related to different lower PIR 2 range. ρήκα 12 Figure 12 Θέζε E / Position E 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Θέζε D / Position D 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m 11

12 Θέζε C / Position C 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Θέζε B / Position B 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m Θέζε A / Position A 120 cm 3 m 4 m 7 m 11 m 15 m ρήκα 13 Αλ ην θηλνύκελν αληηθείκελν είλαη πνιύ κεγάιν (π.ρ. απηνθίλεην), ππάξρεη πηζαλόηεηα λα αληρλεπζεί θαη εθηόο ηεο πεξηνρήο ησλ 15 κέηξσλ. Αλ ν αληρλεπηήο ιεηηνπξγεί ζε θαηάζηαζε ηξηπινύ AND (Dip 3 θαη 4 ζε ζέζε OFF), ε απόζηαζε αλίρλεπζεο είλαη απηή πνπ πξνθύπηεη από ηελ ξύζκηζε ηνπ αληρλεπηή PIR 2 (θάησ). If the object in motion is very large (for example a car) there is possibility that the detector can detect its presence even if it s farther than 15m. If the detector is set in triple AND (Dip 3 and 4 in OFF position) configuration, the maximum distance of detection is the one setted through the Adjustment of the PIR 2 12

13 ΡΤΘΜΙΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ MW MW RANGE ADJUSTMENT ρήκα14 / Figure 14 Ρπζκίζηε ηελ επαηζζεζία ηνπ κηθξνθπκαηηθνύ αληρλεπηή ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνύκελε πεξηνρή θάιπςεο. Adjust the microwave sensibility in relationship to the needed detection range. DIP SWITCHES ΚΑΙ JUMPER πκβνπιεπηείηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ην ρήκα11 γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ DIP switches θαη ηνπ βξαρπθπθισηήξα J1 γηα ηελ επηινγή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο πνπ επηζπκείηε. DIP SWITCHES AND JUMPER SETTINGS Refer to the following chart and to the fig.11 for dip switches and jumper J1 set up. Dip 1 Off ΑΝΣΙΜΑΚΑ OFF Dip 1 Off Dip 1 Dip 2 Dip 2 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Off Off On On On Off On Off On Off On ΑΝΣΙΜΑΚΑ ON Υακειή επαηζζεζία IR Τςειή επαηζζεζία IR ΜΙΚΡΟΚΤΜΑ + PIR1 + PIR2 ΜΙΚΡΟΚΤΜΑ+ PIR2 (PIR1 εμαηξείηαη) ΜΙΚΡΟΚΤΜΑ + PIR1 (PIR2 εμαηξείηαη) ΜΙΚΡΟΚΤΜΑ + ιεηηνπξγία OR αλάκεζα ζε PIR 1 θαη PIR 2 ANTIMASKING OFF Dip 1 On ANTIMASKING ON Dip 2 Off IR sensitivity low Dip 2 On IR sensitivity high Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Dip 3 Dip 4 Off Off On On Off On Off On Microwave and PIR1 & PIR2 Microwave and PIR1 (PIR2 disabled) Microwave and PIR2 (PIR1 disabled) Microwave and the OR function between PIR and PIR2 Jumper J1 Jumper J1 Βξαρπθύθισκα Αλνηθηό θύθισκα LED ελεξγό LED αλελεξγό Jumper J1 Jumper J1 Plugged Unplugged LEDs enabled LEDs disabled 13

14 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ AND Παξάδεηγκα αλίρλεπζεο ζε ιεηηνπξγία ηξηπινύ AND (Dip 3 θαη 4 ζε ζέζε OFF) AND MODE OPERATION Example of detection in triple AND configuration (Dip 3 and 4 in OFF position) 1. ΟΥΙ ΤΝΑΓΔΡΜΟ Σν δών αληρλεύεηαη κόλν από ηνπο 2 εθ ησλ 3 αηζζεηήξσλ (θάησ PIR θαη MW). Γελ εθδειώλεηαη ζπλαγεξκόο 1. NO ALARM The pet is detected only by two of the three sensor elements (PIR low and MW). The alarm is not enabled. 2. ΟΥΙ ΤΝΑΓΔΡΜΟ Ο άλζξσπνο αληρλεύεηαη κόλν από ηνπο 2 εθ ησλ 3 αηζζεηήξσλ (επάλσ PIR θαη MW). Γελ εθδειώλεηαη ζπλαγεξκόο. 2. NO ALARM The body is detected only by two of the three sensor elements (PIR high and MW). The alarm is not enabled. 3 ΤΝΑΓΔΡΜΟ Ο άλζξσπνο αληρλεύεηαη θαη από ηνπο 3 αηζζεηήξεο (PIR 1+ PIR 2 + MW). Δθδειώλεηαη ζπλαγεξκόο. Πξνζνρή: ηα παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη ζε ιεηηνπξγία ηξηπινύ AND. ε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο ξύζκηζεο (DIP switches 3 θαη 4 ζε ζέζε ΟΝ, βιέπε ζει. 17) νη ζπλαγεξκνί είλαη ελεξγνπνηεκέλνη όπσο θαη ζηα άιια παξαδείγκαηα (1 θαη 2). 3 ALARM The body is detected by the three sensor elements (PIR 1+PIR 2+MW). The alarm is enabled Warning: the examples are referred to the triple AND set up. In case of different set up (see DIP Switches 3 and 4 in ON position page 17) alarms are enabled also in the previous examples (1 and 2). 14

15 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ OR OR MODE OPERATION DIP Switch DIP 3 OFF DIP 4 ON ΜΙΚΡΟΚΤΜΑ + PIR2 (ην PIR 1 εμαηξείηαη) MW + PIR 2 ( PIR 1 is disabled) Με ηελ ξύζκηζε ησλ DIP switches, όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, ην PIR 1 (επάλσ) εμαηξείηαη θαη κόλν όηαλ ελεξγνπνηεζεί ην PIR 2 (θάησ) θαη ν κηθξνθπκαηηθόο αηζζεηήξαο, ζα εθδεισζεί ζπλαγεξκόο. Απηή ε ξύζκηζε δελ πξνηείλεηαη γηα ιεηηνπξγία ζε αθάιππην εμσηεξηθό ρώξν Setting up the DIP as shown in the table, PIR 1 (high) is excluded, and then the alarm will be enabled only when PIR 2 (lower) and microwave will detect an intrusion. This set up is not recommended in completely external environment DIP Switch DIP 3 ON DIP 4 OFF ΜΙΚΡΟΚΤΜΑ + PIR 1 (Σν PIR2 εμαηξείηαη) MW + PIR 1 (PIR 2 is disabled) Με ηελ ξύζκηζε ησλ DIP switches, όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, ην PIR 2 (θάησ) εμαηξείηαη θαη κόλν όηαλ ελεξγνπνηεζεί ην PIR 1 (επάλσ) θαη ν κηθξνθπκαηηθόο αηζζεηήξαο, ζα εθδεισζεί ζπλαγεξκόο. Setting up the DIP as shown in the table, PIR 2 (lower) is excluded, then the alarm will be enabled only when PIR 1 (high) and microwave will detect an intrusion. Απηή ε ξύζκηζε δελ πξνηείλεηαη γηα ιεηηνπξγία ζε αθάιππην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ This set up is not recommended in completely external environment DIP Switch DIP 3 ON DIP 4 ON ΜΙΚΡΟΚΤΜΑ + PIR 1 ή PIR 2 MW + PIR 1 or PIR 2 Με ηελ ξύζκηζε ησλ DIP switches όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, εθδειώλεηαη ζπλαγεξκόο κόλνλ όηαλ ελεξγνπνηεζνύλ ν κηθξνθπκαηηθόο αληρλεπηήο θαη έλαο από ηνπο PIR 1 ή PIR 2. Απηή ε ξύζκηζε δελ πξνηείλεηαη γηα ιεηηνπξγία ζε αθάιππην εμσηεξηθό πεξηβάιινλo Setting up the DIP as shown in the table, the alarm is enabled when the microwave and one of the two PIR s (regardless of which of the two) detect an intrusion. This set up is not recommended in completely external environment 15

16 ΧΣΗ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ Σνπνζεηείζηε ηνλ αληρλεπηή θαηαθόξπθα σο πξνο ην έδαθνο. CORRECT INSTALLATION Position the detector vertically and perpendicularly to the ground ΛΑΘΟ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (ν αληρλεπηήο κε θιίζε πξνο ηα θάησ) Αλ ν αληρλεπηήο δελ είλαη ηνπνζεηεκέλνο θαηαθόξπθα σο πξνο ην έδαθνο, ηόηε ζα κεησζεί ε απόδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. WRONG INSTALLATION (detector tilted downwards) If the detector is not installed perpendicularly to the ground, as shown, operational reliability may result decreased. 16

17 ΛΑΘΟ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (ν αληρλεπηήο κε θιίζε πξνο ηα πάλσ) Αλ ν αληρλεπηήο δελ είλαη ηνπνζεηεκέλνο θαηαθόξπθα σο πξνο ην έδαθνο, ηόηε ζα κεησζεί ε απόδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. WRONG INSTALLATION (detector tilted upwards) If the detector is not installed perpendicularly to the ground, as shown, operational reliability may result decreased. X ΛΑΘΟ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ Πξνζνρή! Ο αληρλεπηήο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο θαηαθόξπθα σο πξνο ην έδαθνο. NOT CORRECT MOUNTING Take care to install the detector perpendicularly to the ground. 17

18 Ο αληρλεπηήο Bobby είλαη ζρεδηαζκέλνο ώζηε λα κελ επεξεάδεηαη από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Παξόια απηά, ε απεπζείαο έθζεζε ζε ηζρπξή ειηαθή αθηηλνβνιία κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζηαζή ιεηηνπξγία. Πξνζπαζήζηε λα απνθύγεηε έθζεζε ζε απεπζείαο δπλαηή ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Bobby is designed to avoid any light disturbance. However too strong light as direct sunlight may cause unstable condition of detector, for example direct sunlight. It s recommended to avoid such type of installation. Πεξηνξηζκνί ζηελ εγθαηάζηαζε: Σν ύςνο ηνπνζέηεζεο ηνπ αληρλεπηή είλαη απνθαζηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Αλ ην ύςνο ηνπνζέηεζεο είλαη ρακειόηεξν ηνπ 1m είλαη πηζαλόλ κηθξά δώα λα κελ αληρλεύνληαη θαη ε απόζηαζε θάιπςεο λα κεησζεί θάησ από ηα 10 κέηξα. Αλ ην ύςνο ηνπνζέηεζεο είλαη κεγαιύηεξν ησλ 130 cm, ηόηε κηα κεγάιε πεξηνρή ζηελ θάησ πιεπξά αλίρλεπζεο ζα είλαη αθάιππηε. Installing constraints: The detector installation height is a fundamental factor for its correct operation. If the installation height is smaller than 1m it is possible that small animals can be detected and the maximum detection area is less than ten meters; if the installation height is greater than 130 cm, there will be a great not protected area in the down portion of the detection range. 18

19 ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΧΝ Πξόβιεκα Λύζε Σα LEDs είλαη αλελεξγά Φεπδείο ζπλαγεξκνί Μεξηθέο θνξέο δελ γίλεηαη αλίρλεπζε πλερείο ζπλαγεξκνί από ηελ έμνδν FAULT Διέγμηε γηα ζσζηέο ζπλδέζεηο Δπαιεζεύζηε γηα ζσζηή ηάζε ηξνθνδνζίαο (9.5 έσο 16 Vdc) Δπαιεζεύζηε αλ ην jumper1 είλαη βξαρπθπθισκέλν ή όρη Διέγμηε αλ ν αληρλεπηήο είλαη θάζεηνο κε ην έδαθνο Διέγμηε αλ ε πεξηνρή αλίρλεπζεο ηνπ θάησ αληρλεπηή PIR είλαη κεγαιύηεξεο από απηέο πνπ επηζπκείηε Διέγμηε αλ ππάξρνπλ θηλνύκελα αληηθείκελα κέζα ζηελ πεξηνρή αλίρλεπζεο Οη ξπζκίζεηο MW είλαη ζε κέγηζηε επαηζζεζία Σν θάησ PIR δελ είλαη ξπζκηζκέλν ζσζηά Η επαηζζεζία MW είλαη ξπζκηζκέλε ζην ειάρηζην Διέγμηε γηα αληηθείκελα θνληά ζηνλ αληρλεπηή Διέγμηε γηα κεηαιιηθά αληηθείκελα θνληά ζηνλ αληρλεπηή TROUBLE SHOOTING LEDs inactive Trouble Make alarm even though no moving objet is in the area (false alarms) No detection, sometimes. Continuous alarm from FAULT output Solution Check wiring connection Check the presence of current and if the voltage is between 9.5 and 16 Vdc Check if the jumper j1 is set or not The detector is not perpendicular to the ground Check if the lower detection area is wider than your planning Check if there are objects in movement in the detection area. MW adjustment is set at maximum level The Lower PIR is not properly adjusted MW adjustment is set at minimum level Check if there are any object around the detector Check if there are metallic objects around the detector 19

20 20

Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL

Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου τριπλής τεχνολογίας / Triple technology outdoor detector Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ Ο ανιχνευτής BS-272 είναι διπλής τεχνολογίας και έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις εξωτερικού χώρου. Χάρη στις μικρές του διαστάσεις είναι ιδανικό για τοποθέτηση στα παράθυρα.

Διαβάστε περισσότερα

REG. N UNI EN ISO 9001:2000. Bobby Universale ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY

REG. N UNI EN ISO 9001:2000. Bobby Universale ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Bobby Universale ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY Πίνακας περιεχομένων ΓΕΝΙΚΑ ABSTRACT 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL FEATURES 3 ΠΡΟΣΟΧΗ - WARNING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY. Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors

LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY. Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors LINCE ITALIA S.p.A. REG.N.4796 UNI EN ISO 9001:2008 BABY Ογκοµετρικός Ανιχνευτής Κουρτίνας Volumetric curtain detectors Art./Item PN: 1777BABY-BA,1779BABY-AM,1787BABY-BA/M,1789BABY-AM/M Οδηγίες Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό led. Διακόπτης Tamper. Φακός αισθητήρα

Ενδεικτικό led. Διακόπτης Tamper. Φακός αισθητήρα MC -335R (DMT) Ασύρματος αισθητήρας ΡΙR συμβατός με συστήματα FOCUS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ενδεικτικό led Διακόπτης Tamper Φακός αισθητήρα Μικροδιακόπτες DIP SWITCH ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ποτέ μην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ POLITEC Φωτογρ Κωδ Μοντέλο Σύντοµη Περιγραφή Description ALES S04385 ALES-60 ΙΠΛΗ ΕΣΜΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 60Μ - 4CH IR double beam synchronized (4 channels), indoors 60m outdoors, enviroment

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ.

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ. Surface Mount Monolithic Amplifiers High Directivity, 50Ω, 0.5 to 5.9 GHz Features 3V & 5V operation micro-miniature size.1"x.1" no external biasing circuit required internal DC blocking at RF input &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Second Order Partial Differential Equations

Second Order Partial Differential Equations Chapter 7 Second Order Partial Differential Equations 7.1 Introduction A second order linear PDE in two independent variables (x, y Ω can be written as A(x, y u x + B(x, y u xy + C(x, y u u u + D(x, y

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Linear diffuser. Dimensions. Description

Linear diffuser. Dimensions. Description Dimensions -- + D -- Description is a rectangular linear diffuser in aluminium. is suitable for both supply and exhaust air. is equipped with air guide baffles, making it possible to use for horizontal

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Solution to Review Problems for Midterm III

Solution to Review Problems for Midterm III Solution to Review Problems for Mierm III Mierm III: Friday, November 19 in class Topics:.8-.11, 4.1,4. 1. Find the derivative of the following functions and simplify your answers. (a) x(ln(4x)) +ln(5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα