τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011"

Transcript

1 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 1-7 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 1 7 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (2), 1-7 Released: εκέµβριος 30, ISSN ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Κινήτρων Συµµετοχής και Προσκόλλησης σε Προγράµµατα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ούκα, Σ., Μ αλάσκα Π., Πολλατίδου, Π., & Τσιφτελίδου, Σ. Τµήµα Ε ιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Στόχος του αρόντος άρθρου ήταν η διερεύνηση των κινήτρων συµµετοχής σε ρογράµµατα αραδοσιακών χορών και η εξέταση της σχέσης ανάµεσα στα κίνητρα και την αφοσίωση στα ρογράµµατα. Το δείγµα α οτέλεσαν 139 χορευτές ου συµµετείχαν σε 7 ολιτιστικά σωµατεία αραδοσιακών χορών στη Βόρεια Ελλάδα. Για την µέτρηση των κινήτρων χρησιµο οιήθηκε ροσαρµοσµένη έκδοση του REP (Manfredo Driver, & Tarrant, 2007). Για τη µέτρηση της ροσκόλλησης χρησιµο οιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Funk και James (2006), το ο οίο εριλάµβανε δώδεκα ερωτήσεις µε 4 κλίµακες: Γνωστική, Σηµαντικότητα, Συναισθηµατική και Αυτό-έκφραση. Τα α οτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα κίνητρα ελάττωσης άγχους, α όδρασης και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης εµφάνισαν τους υψηλότερους µέσους όρους. Η αναλύσεις αλινδρόµησης έδειξαν ότι τα κίνητρα ροβλέ ουν ένα σηµαντικό οσοστό της ρόθεσης για συνεχιζόµενη συµµετοχή. Στην ρόβλεψη της ρόθεσης στατιστικά σηµαντική συνεισφορά είχαν οι αράγοντες Κοινωνική αναγνώριση, Κοινωνικο οίηση (φίλοι και νέες γνωριµίες) και Βελτίωση ειδικών γνώσεων για το χορό. Μελλοντικές έρευνες θα ρέ ει, λαµβάνοντας υ όψη τα α οτελέσµατα της διερεύνησης των κινήτρων συµµετοχής και της σχέσης τους µε την αφοσίωση, να εστιάσουν σε υ οοµάδες συµµετεχόντων. Λέξεις κλειδιά: ρογράµµατα ελληνικών αραδοσιακών χορών, κίνητρα συµµετοχής, ροσκόλληση ιεύθυνση ε ικοινωνίας: ούκα Στέλλα, e - mail: Exploring the Relationship between Participation Motives and Attachment in Folklore Dance Programs Douka, S., Mpalaska, P., Pollatidou, P., & Tsiftelidou, S. Department of PE and Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Abstract This paper aimed to explore the motives for participating in folklore dance programs, and investigate the relationship between these motives and attachment to the programs. One hundred and thirty nine recreational dancers of seven folklore dance associations of North Greece participated in the study. An adjusted version of the REP scale (Manfredo, Driver, & Tarrant., 2007) was used to measure motives, while Funk and James (2006) scale was used to measure attachment. This scale includes twelve items, which are categorized in four dimensions: Cognitive, importance, affective and self-expression. The results of the study indicated that the motive dimensions with the highest mean scores were the following: a) reduce stress, b) escape; c) improve physical fitness. The regression analysis indicated that the motive dimensions predicted a significant amount of variance in participants intentions to continue participating in the programs. The social recognition, socialisation and improve knowledge about folklore dance dimensions made the most significant contributions. Future research, 1

2 considering the results of the present study, should focus on the demographic differences of recreational dancers, in terms of their motives and attachment levels. Key words: folklore dance programs, participation motives, sport attachment Εισαγωγή Ο χορός α ό την αρχαιότητα α οτέλεσε ένα σηµαντικό κοµµάτι στη ζωή των ανθρώ ων, γι αυτό σε κάθε σηµαντική στιγµή της ζωής τους, για να εξωτερικεύσουν τα συναισθήµατά τους ου α οζητούσαν την έκφρασή τους, κατέφευγαν στο στίχο, τη µουσική και το χορό ( ούκα, Καϊµακάµης, 2004). Ο αρχαίος ελληνικός χορός α οτέλεσε σηµαντικό εφαλτήριο για την µετέ ειτα αρουσία αυτής της τέχνης. Σήµερα ο ελληνικός αραδοσιακός χορός α οτελεί ανα όσ αστο κοµµάτι της ελληνικής κουλτούρας καθώς είναι µέσο έκφρασης συναισθηµάτων και βιωµάτων της καθηµερινής ζωής των Ελλήνων. Α οτελεί µέσο δια αιδαγώγησης και συνέχισης της λαϊκής αράδοσης ξεκινώντας α ό την αιδική ηλικία και λουτίζοντας τις γνώσεις µε λαογραφικά στοιχεία της ατρίδας µας. Σύµφωνα µε στοιχεία του International Dance Council (IDC, 2006), η Ελλάδα είναι α ό τις ρώτες χώρες στην ενασχόληση µε τον αραδοσιακό χορό. Πάνω α ό σωµατεία / σχολές χορού λειτουργούν στην Ελλάδα, ερί ου 1000 σωµατεία / σχολές στο εξωτερικό, ενώ σύµφωνα µε στοιχεία στην Ελλάδα άνω α ό άτοµα ασχολούνται συστηµατικά µε τον αραδοσιακό χορό (Παράδοση και Τέχνη Χορός, 2008). Έρευνες στον χώρο των αραδοσιακών χορών έχουν ασχοληθεί µε την ρυθµοκινητική ανάλυση και τα εθνογραφικά στοιχεία (Πα ακώστας, Πραντσίδης & Πολλάτου, 2006), τους αράγοντες ου ε ηρεάζουν ανασταλτικά την ανάµειξη σε δραστηριότητες αραδοσιακών χορών (Θεοδωράκης, Αλεξανδρής, Πανο ούλου & Βλαχό ουλος, 2008) και τους ανασταλτικούς αράγοντες ου ε ηρεάζουν την ανά τυξη της ροσκόλλησης (Μ αλάσκα, ούκα, Αλεξανδρής, υ ό δηµοσίευση). Οι έννοιες των «κινήτρων» και της «ροσκόλλησης» είναι θεµελιώδης στην µελέτη της συµ εριφοράς στον αθλητισµό αναψυχής. Η µελέτη των κινήτρων µ ορεί να µας δώσει α άντηση στο «γιατί» ως ρος την συµµετοχή (Iso-Ahola, 1999), ενώ η µελέτης της αφοσίωσης µ ορεί να µας δώσει ληροφορίες για την διαδικασία ανά τυξης µακροχρόνιας συµµετοχής (Filo, Funk, & O'Brien, 2009). Αυτό συµβαίνει γιατί η δραστηριότητα α οκτά µεγαλύτερη ροσω ική σηµασία και τα λεονεκτήµατα ου συνδέονται µε την συµµετοχή σε µια δραστηριότητα, α οκτούν εσωτερική ψυχολογική σηµασία (Funk & James, 2006). Η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στα κίνητρα και στην ανά τυξη της αφοσίωσης είναι εριορισµένη στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, αρόλο ου έχει ροταθεί στο θεωρητικό µοντέλο των Iwasaki και Havitz (2007). Σκο ός της αρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των κινήτρων των συµµετεχόντων σε ρογράµµατα αραδοσιακών χορών και η εξέταση του ρόλου των κινήτρων στην ανά τυξη της ροσκόλλησης στην δραστηριότητα των ελληνικών αραδοσιακών χορών. Θεωρητικό υ όβαθρο Κίνητρα Συµµετοχής σε ραστηριότητες Αθλητικής Αναψυχής Ως κίνητρα ορίζονται οι λόγοι ου ωθούν ένα άτοµο σε συγκεκριµένες συµ εριφορές (Iso-Ahola, 1999). Στόχος της µελέτης των κινήτρων στην αναψυχή είναι ο ροσδιορισµός των αραγόντων ου ωθούν τα άτοµα για την συµµετοχή σε συγκεκριµένες δραστηριότητες αναψυχής. Υ άρχουν διάφορες θεωρίες ου έχουν ανα τυχθεί στην διεθνή βιβλιογραφία για την µελέτη και την ταξινόµηση των κινήτρων σε κατηγορίες. Μια α ό τις ιο διαδεδοµένες ταξινοµήσεις είναι σε εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. Τα εσωτερικά κίνητρα σχετίζονται µε τη βίωση θετικών εµ ειριών α ό την συµµετοχή, ό ως την αισθητική α όλαυση, την διασκέδαση, την µάθηση και τον ενθουσιασµό (Deci & Ryan, 1985). Εσωτερικά κίνητρα είναι εκείνα τα ο οία αρακινούν ένα άτοµο να εµ λακεί σε µία δραστηριότητα για την ευχαρίστηση και για την ικανο οίηση ου αντλεί α λά και µόνο α ό την συµµετοχή του σε αυτή (Ryan & Deci, 1997). Στην ερί τωση αυτή έχουµε α ουσία εξωτερικών ανταµοιβών. Στην βιβλιογραφία της αναψυχής, τα εσωτερικά κίνητρα έχουν µελετηθεί σε διάφορες δραστηριότητες, και έχουν βρεθεί να αίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανά τυξη της αφοσίωση, τις ροσκόλλησης, και της ανάµειξης (Alexandris, Kouthouris, & Girgolas, 2007; Caldwell, Patrick, Smith, Pale, Wegner, 2010; Watts & Caldwell, 2008; Pelletier et al., 1995; Pelletier, Vallerand, & 2

3 Sarazin, 1997 ; Vallerand & Losier, 1994, 1999). Α ό την άλλη λευρά τα εξωτερικά κίνητρα αναφέρονται στην ύ αρξη εξωτερικών ανταµοιβών για το άτοµο α ό την συµµετοχή στη δραστηριότητα, ό ως την κοινωνική αναγνώριση, τη θετική κριτική α ό το κοινωνικό εριβάλλον, τη βελτίωση της εµφάνισης κτλ. (Deci & Ryan, 1985). Παρόλο ου οι δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής α ό την φύση τους ροϋ οθέτουν την ελεύθερη ε ιλογή και συµµετοχή (όχι την υ οχρεωτική), έρευνες έχουν δείξει ότι τα εξωτερικά κίνητρα είναι αρόντα σε ολλές ερι τώσεις και ιδιαίτερα στην αρχική διαδικασία έναρξης της συµµετοχής σε µια δραστηριότητα. εν συνεισφέρουν όµως σηµαντικά στην ανά τυξη της µακροχρόνιας συµµετοχής (Ryan & Deci, 1997). Η ταξινόµηση των κινήτρων σε εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα ε εκτάθηκε εραιτέρω στην θεωρία του αυτό- ροσδιορισµού (Deci & Ryan, 1985), σύµφωνα µε την ο οία ένα άτοµο µ ορεί να έχει έλλειψη και εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων, και να βρίσκεται στο στάδιο της έλλειψης αρακίνησης. Κά οιο άτοµο µ ορεί να φτάσει σε αυτό το στάδιο λόγω αρνητικών εµ ειριών, έλλειψη θετικών συναισθηµάτων α ό την συµµετοχή, ακόµη και χαµηλής αυτοεκτίµησης ως ρος τις ικανότητές του (Ryan & Deci, 1997). Είναι φυσιολογικό ότι τα άτοµα ου βρίσκονται σε αυτό το στάδιο θα οδηγηθούν σύντοµα στην διακο ή της συµµετοχής, αν δεν δηµιουργηθούν συνθήκες αρακίνησης. Μια σειρά α ό κατηγορίες κινήτρων έχουνε ροκύψει α ό έρευνες ου έχουν γίνει στον χώρο του αθλητισµού αναψυχής και της άσκησης. Παρόλο ου οι διαστάσεις αυτές οικίλουν στις έρευνες, λόγω της φύσης της κάθε δραστηριότητας, του δείγµατος και του λαισίου διεξαγωγής της έρευνας, κά οιες είναι κοινές στις ερισσότερες έρευνες. Θα µ ορούσαν να συνοψιστούν στις ακόλουθες: υγείας και φυσικής κατάστασης, βελτίωσης της εµφάνισης, ελάττωσης άγχους, διαφυγής και α όδρασης α ό την καθηµερινότητα, συναγωνισµού και ε ίτευξης, κοινωνικο οίησης, µάθησης και βελτίωσης γνώσεων / ικανοτήτων, κοινωνικής αναγνώρισης, αύξησης γνώσεων (Alexandris & Carroll, 1997, Davis et al., 1995, Iso-Ahola, 1999). Η ιο αναλυτική και ευρέως διαδεδοµένη κλίµακα µέτρησης της κινήτρων στον χώρο της αναψυχής είναι των Manfredo και των συνεργατών του (1997), οι ο οίοι ανέ τυξαν µια εκτεταµένη κλίµακα 22 διαστάσεων, στις ο οίες εριλαµβάνονται όλα τα κίνητρα ου είναι δυνατόν να ωθούν την συµµετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. ιαφορετικές ( ιο σύντοµες) εκδόσεις της συγκεκριµένης κλίµακας εφαρµόστηκαν σε διάφορες µεταγενέστερες µελέτες µε στόχο να την ροσαρµόσουν στην δραστηριότητα υ ό µελέτη (.χ., Kyle, Absher, Hammit, & Cavin, 2006; Alexandris, Kouthouris, Funk, & Giovani, 2009). Στην αρούσα έρευνα χρησιµο οιήθηκε ροσαρµοσµένη κλίµακα των Manfredo και των συνεργατών του (1997) µε 12 διαστάσεις κινήτρων, οι ο οίες αρουσιάζονται στην µεθοδολογία. Η γνώση των κινήτρων είναι ολύ σηµαντική α ό θεωρητικής και ρακτικής λευράς. Μ ορεί να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε καλύτερα την διαδικασία λήψης α όφασης για συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής και στην ανά τυξη των αραγόντων ου σχετίζονται µε την συνέχιση της συµµετοχής. Κάτι τέτοιο είναι σηµαντικό για όσους σχετίζονται µε την οργάνωση των ρογραµµάτων, αφού είναι ευρέως γνωστό σήµερα ότι τα χαµηλά οσοστά διατηρησιµότητας στα οργανωµένα ρογράµµατα αθλητισµού αναψυχής είναι ένα α ό τα βασικά ροβλήµατα (Alexandris et al., 2008). Προσκόλληση σε ραστηριότητες Αθλητισµού Αναψυχής Η έννοια της ροσκόλλησης έχει οριστεί ως «µια σύνδεση, κυρίως συναισθηµατικής φύσης, µεταξύ ενός ατόµου και ενός αντικειµένου (Park, MacInnis, & Priester, 2008, σελ., 194). Ως «αντικείµενο» µ ορεί να είναι ένα ροϊόν, µια υ ηρεσία ή µια αθλητική δραστηριότητα. Ως έννοια η «ροσκόλληση» είναι ένα σχετικά σταθερό ως ρος τον χρόνο χαρακτηριστικό. Λόγω αυτής της σταθερότητας, και της σχέσης της µε µια σειρά α ό θετικές συµ εριφορικές συνέ ειες, ό ως συχνότητα και ένταση συµµετοχής, αφοσίωση και δέσµευση, η µελέτης της έννοιας της ροσκόλλησης είναι ένα α ό τα σηµαντικά θέµατα στην καταναλωτική συµ εριφορά (Filo, O'Brien, & Funk, 2009). Η ανά τυξη των θετικών συµ εριφορικών συνε ειών οφείλεται στην ροσω ική σηµασία ου α οκτά η δραστηριότητα για το άτοµο. Σύµφωνα µε τους Funk και James (2006), η ροσκόλληση στην άσκηση, στη φυσική δραστηριότητα ή στην αναψυχή συµβαίνει όταν κά οιος εµ λέκεται γνωστικά, συναισθηµατικά και συµβολικά σε σχέση µε µια δραστηριότητα αναψυχής. Έτσι, ροσδιόρισαν την «ροσκόλληση» ως τη διαδικασία ου συµβαίνει όταν το άτοµο ροσδίδει συναισθηµατική, λειτουργική / γνωστική και 3

4 συµβολική σηµασία στις ιδέες, τις σκέψεις και τις εικόνες ου σχετίζονται µε µια αθλητική δραστηριότητα. Οι διαστάσεις ου έχουν ροταθεί α ό τους Funk και James (2006) για την µελέτη της «Προσκόλλησης» στην άσκηση είναι: α) Γνωστική: αντι ροσω εύει το γνωστικό µέρος των στάσεων ενός ατόµου ρος µια δραστηριότητα. Ανα τύσσεται όταν το άτοµο αυξάνει τις γνώσεις του για την δραστηριότητα και αντιλαµβάνεται τα οφέλη και την αξία της συµµετοχής του. β) Συναισθηµατική: ανα τύσσεται βάση των θετικών συναισθηµατικών εµ ειριών ενός ατόµου α ό την συµµετοχή. γ) Αυτό-έκφραση: ανα τύσσεται όταν το άτοµο ταυτίζεται µε τις αξίες και τα χαρακτηριστικά µιας δραστηριότητας και ανα τύσσει µια ροσω ική «ταυτότητα». δ) Σηµαντικότητα: αντι ροσω εύει την αξία ου α οδίδει το άτοµο α ό την εµ λοκή του µε την ροτεινόµενη δραστηριότητα ή το άθληµα. Η σηµαντικότητα ανα τύσσεται βάση των ροσω ικών οφελών ου αναµένει το άτοµο. Κίνητρα Συµµετοχής και Ανά τυξη της Προσκόλλησης Η διερεύνηση των αραγόντων ου συντελούν στην ανά τυξη της ροσκόλλησης είναι ένα α ό τα θέµατα τα ο οία δεν έχουν ε αρκώς διερευνηθεί στην διεθνή βιβλιογραφία (Filo et al., 2009; Funk & James, 2006). Ανα τύσσοντας ένα µοντέλο λήψης α όφασης για την συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής, ο Iwasaki και Havitz (2008) ρότειναν µια σειρά α ό ροσω ικούς και εριβαλλοντικούς αράγοντες ου ε ιδρούν στην ανά τυξη θετικών στάσεων και συµ εριφορικών συνε ειών ρος την αναψυχή (ανάµειξη, αφοσίωση, και δέσµευση). Ως ροσω ικοί αράγοντες ροτάθηκαν οι ανασταλτικοί αράγοντες, οι ροσω ικές αξίες και τα κίνητρα των συµµετεχόντων. Η σχέση ανάµεσα στα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα και την ροσκόλληση δεν έχει ακόµη ε αρκώς διερευνηθεί στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Σκο ός της αρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά όσο οι τέσσερις διαστάσεις της ροσκόλλησης µ ορούν να ροβλεφθούν α ό τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κίνητρα χορευτών αναψυχής. Μεθοδολογία Συµµετέχοντες: Το δείγµα α οτέλεσαν 139 χορευτές ου συµµετείχαν σε 7 ολιτιστικά σωµατεία ου δίδασκαν αραδοσιακούς χορούς στη Βόρεια Ελλάδα. Α ό αυτούς οι 87 (62,6%) ήταν γυναίκες και οι 52 (37,4%) άνδρες. Όργανα Μέτρησης: Για την µέτρηση των κινήτρων χρησιµο οιήθηκε ροσαρµοσµένη έκδοση του REP (Manfredo et al., 2007). ώδεκα διαστάσεις κινήτρων ε ιλέχθηκαν ως οι ιο συµβατές µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, ως ακολούθως: Ε ίτευξη, Κοινωνική Αναγνώριση, Βελτίωση εξιοτήτων, Κοινωνικο οίηση (οικογένεια µου), Κοινωνικο οίηση (φίλοι), Κοινωνικο οίηση (συγχορευτές ), Κοινωνικο οίηση (νέες γνωριµίες), Αύξηση γνώσεων, Βελτίωση ειδικών γνώσεων (χοροί), Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης, Ελάττωση Άγχους, Α όδραση. Για τη µέτρηση της ροσκόλλησης χρησιµο οιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Funk & James (2006), το ο οίο εριλάµβανε δώδεκα ερωτήσεις µε 4 κλίµακες: Γνωστική, Σηµαντικότητα, Συναισθηµατική και Αυτό-έκφραση. Οι κλίµακες αυτές ροτάθηκαν α ό του Funk & James (2006) και ροέκυψαν α ό την αραγοντική ανάλυση του ερωτηµατολογίου, τα α οτελέσµατα της ο οίας έχουν αρουσιασθεί στην εργασία των Μ αλάσκα και συνεργάτες (2011, υ ό δηµοσίευση). Οι α αντήσεις δόθηκαν σε 7- βάθµια κλίµακα Likert, ό ου 1 = διαφωνώ α όλυτα και 7 = συµφωνώ α όλυτα Α οτελέσµατα ηµογραφικά χαρακτηριστικά: Ως ρος τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος οι γυναίκες α οτέλεσαν το 62.6% (n=87) και οι άνδρες το 37.4% (n=52). Ε ι λέον, το 68.4% ήταν άγαµοι (n=95), και το µεγαλύτερο οσοστό ήταν ηλικίας µεταξύ ετών. Ως ρος το µορφωτικό ε ί εδο το 51% ήταν α όφοιτοι Γυµνασίου / Λυκείου (n=71) (Πίνακες 1α και 1β). Ανάλυση Αξιο ιστίας των ιαστάσεων των Κινήτρων και της Προσκόλλησης και Περιγραφικά Στατιστικά Η εσωτερική συνοχή των αραγόντων εξετάσθηκε µε τον υ ολογισµό του συντελεστή a του Cronbach, ό ου σηµειώθηκαν υψηλές τιµές σε όλους τους αράγοντες των κινήτρων και της αφοσίωσης (Πίνακας 2). Ως ρος τους µέσους όρους οι διαστάσεις Ελάττωση Άγχους (ΜΟ, 5.8), Α όδρασης (ΜΟ, 5.8) και Βελτίωσης Φυσικής Κατάστασης (ΜΟ., 5.7) εµφάνισαν τους µεγαλύτερους µέσους όρους. Στην αφοσίωση η διάσταση «Αυτό-έκφραση» εκλήφθηκε ως ο αράγοντας ου 4

5 βιώνεται µε την µεγαλύτερη ένταση α ό τους χορευτές των αραδοσιακών χορών και σηµείωσε τον µεγαλύτερο (Μ=6.5, SD=1.1). Η διάσταση «Σηµαντικότητα» έλαβε τη δεύτερη µεγαλύτερη τιµή (Μ= 5.2, SD=1.4), ακολουθούµενη α ό τη διάσταση «Συναισθηµατική» (Μ=4.8, SD=1.4) και τέλος, η διάσταση «Γνωστική» είχε τον ιο µικρό µέσο όρο (Μ=4.2, SD=1.6). Πρόβλεψη των αραγόντων της Προσκόλλησης στη δραστηριότητα των αραδοσιακών κίνητρα των συµµετεχόντων. χορών α ό τα Για την ρόβλεψη της Προσκόλλησης των συµµετεχόντων σε αραδοσιακούς χορούς α ό τα κίνητρα συµµετοχής τους ραγµατο οιήθηκαν αναλύσεις αλινδρόµησης, µε τις τέσσερις διαστάσεις της Προσκόλλησης ως εξαρτηµένες µεταβλητές και τις δώδεκα διαστάσεις των Κινήτρων ως ανεξάρτητες. α) Στην ρόβλεψη της διάστασης Σηµαντικότητα (F=6,63, p<.001, R2=.365), στατιστικά σηµαντική συνεισφορά είχε ο αράγοντας: «Κοινωνικο οίηση (φίλοι)» (t=2.5, p<.05). (Πίνακας 3). β) Στην ρόβλεψη της διάστασης Αυτό-έκφραση (F=5,38, p<.001, R2=.32) στατιστικά σηµαντική συνεισφορά είχαν οι αράγοντες «Κοινωνικο οίηση (νέες γνωριµίες)» (t=-2.65, p<.05) και «Βελτίωση ειδικών γνώσεων» (t=2.41, p<.05). (Πίνακας 4 ). γ) Στην ρόβλεψη της διάστασης Συναισθηµατική (F=1.90, p<.05, R2=.14) στατιστικά σηµαντική συνεισφορά είχε ο αράγοντας «Βελτίωση ειδικών γνώσεων» (t=2.5, p<.05). (Πίνακας 5 ). δ) Στην ρόβλεψη της διάστασης Γνωστική (F=5,91, p<.001, R2=.34) στατιστικά σηµαντική συνεισφορά είχαν οι αράγοντες «Αύξηση γνώσεων» (t=3.26, p<.005) και Βελτίωση ειδικών γνώσεων (t=2.2, p<.05). (Πίνακας 6) Συζήτηση Τα α οτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα κίνητρα ελάττωσης άγχους, α όδρασης και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης εµφάνισαν τους υψηλότερους µέσους όρους. Τα κίνητρα της ελάττωση άγχους και α όδρασης είναι εσωτερικά, κάτι ου ε ιβεβαιώνει ροηγούµενες έρευνες ου διεξήχθησαν σε άλλες αναψυχικές δραστηριότητες (Iso-Ahola, 1999; Alexandris, Tsorbatzoudis, Grouios, 2002). Συνε ώς οι υ εύθυνοι οργάνωσης ρογραµµάτων ελληνικών αραδοσιακών χορών θα ρέ ει να ανα τύξουν στρατηγικές και να δηµιουργήσουν συνθήκες ροκειµένου οι συµµετέχοντες να ικανο οιήσουν τα συγκεκριµένα εσωτερικά κίνητρα. Τα κίνητρα της βελτίωσης φυσικής κατάστασης είναι εξ ορισµού εξωτερικά. Παρόλα αυτά, ροηγούµενες έρευνες στον χώρο της άσκησης και της αναψυχής έδειξαν ότι εξωτερικά κίνητρα µ ορούν να ωθήσουν ένα ατόµου να ξεκινήσει την συµµετοχή (Alexandris et al., 2002; 2007). Τα κίνητρα αυτά ρέ ει στην ορεία να µετατρα ούν σε εσωτερικά (.χ., θετική εµ ειρία α ό την συµµετοχή και βίωµα των οφελών της συµµετοχής) ροκειµένου να οδηγήσουν στην ανά τυξη της µακροχρόνιας συµµετοχής (Ryan & Deci, 1997). Ε ι λέον, τα α οτελέσµατα της ανάλυσης αλινδρόµησης έδειξαν ότι τα κίνητρα ροβλέ ουν ένα σηµαντικό οσοστό σε όλες τις διαστάσεις της ροσκόλλησης. Συγκεκριµένα, στην διάσταση της σηµαντικότητας στατιστικά σηµαντική συνεισφορά εµφάνισε η διάσταση «κοινωνικο οίηση / φίλοι». Αυτό ρακτικά σηµαίνει ότι συµµετέχοντες σε ρογράµµατα αραδοσιακών χορών ου ροσβλέ ουν στην κοινωνικο οίηση µέσω της συµµετοχής είναι ιθανόν να ανα τύξουν την διάσταση της σηµαντικότητας της αφοσίωσης. Η σηµασία των αθλητικών δραστηριοτήτων αναψυχής ως µέσου κοινωνικο οίησης των συµµετεχόντων έχει τονισθεί και σε ροηγούµενες έρευνες (Kyle & Chick, 2004). Συνε ώς, οι υ εύθυνοι των ρογραµµάτων θα ρέ ει να δηµιουργήσουν συνθήκες έτσι ώστε να ροάγουν την κοινωνικο οίηση µέσω της συµµετοχής αλλά και µέσω εκδηλώσεων εκτός των ρογραµµάτων (.χ., εκδροµές, κοινωνικές εκδηλώσεις, κτλ). Στην διάσταση της Γνωστικής ροσκόλλησης στατιστικά σηµαντική συνεισφορά εµφάνισε η διάσταση «Αύξηση Γνώσεων». Ό ως ροηγούµενα αναλύθηκε η γνωστική διάσταση αντι ροσω εύει το γνωστικό µέρος των στάσεων ενός ατόµου ρος µια δραστηριότητα. Συνε ώς, τα άτοµα τα ο οία ροσδοκούν α ό την συµµετοχή τους να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τον χορό, την λαογραφία, την αράδοση κτλ, είναι ιθανόν να ανα τύξουν την συγκεκριµένη διάσταση της ροσκόλλησης (Alexandris et al., 2011, in press). Ε ίσης, η αύξηση των γνώσεων ε εκτείνεται και στην κατανόηση των οφελών α ό την συµµετοχή (φυσιολογική και ψυχική υγεία). Συνε ώς, οι υ εύθυνοι των ρογραµµάτων θα ρέ ει να τροφοδοτούν την κατηγορία αυτή των συµµετεχόντων µε ληροφορίες και ερεθίσµατα για την βελτίωση των γνώσεων τους στα αρα άνω θέµατα. Ακόµη και η οργάνωση 5

6 ενηµερωτικών ηµερίδων θα µ ορούσε να συνεισφέρει ρος αυτήν την κατεύθυνση. Στην διάσταση της αυτο-έκφρασης στατιστικά σηµαντική συνεισφορά εµφάνισαν οι διαστάσεις της κοινωνικο οίησης και της βελτίωση των ειδικών γνώσεων. Ό ως ροηγούµενα αναλύθηκε η αυτόέκφραση ανα τύσσεται όταν το άτοµο ταυτίζεται µε τις αξίες και τα χαρακτηριστικά µιας δραστηριότητας και ανα τύσσει µια ροσω ική «ταυτότητα» (Kyle et al., 2004). Συνε ώς, είναι αναµενόµενο ότι η διάσταση αυτήν θα ανα τυχθεί όταν οι συµµετέχοντες αισθανθούν ότι έχουν τις δεξιότητες ου α αιτούνται για να συµµετέχουν σε ρογράµµατα. Αυτό ολύ α λά σηµαίνει ότι θα ρέ ει να αισθανθούν ότι είναι καλοί χορευτές. Στην ερί τωση αυτή µ ορούν να ταυτισθούν µε τα χαρακτηριστικά του κάθε χορού. Τέλος η διάσταση της αύξησης των ειδικών γνώσεων εµφάνισε στατιστικά σηµαντική συνεισφορά και στην συναισθηµατική διάσταση της ροσκόλλησης. Κάτι τέτοιο δεν ήταν α όλυτο αναµενόµενο. Η συγκεκριµένη διάσταση ανα τύσσεται βάση των θετικών συναισθηµατικών εµ ειριών ενός ατόµου α ό την συµµετοχή (Kyle et al., 2004). Θα εριµέναµε οι διαστάσεις της ελάττωσης του άγχους και της α όδρασης να σχετίζονται µε την συγκεκριµένη διάσταση. Περαιτέρω έρευνα α αιτείται ροκειµένου να διερευνηθούν οιοι άλλοι αράγοντες συνεισφέρουν στην ανά τυξη της συναισθηµατικής διάστασης της ροσκόλλησης. Ίσως η µέτρηση κινήτρων µε µεγαλύτερη έµφαση σε εσωτερικά θα µ ορούσε να βοηθήσει ρος αυτήν την κατεύθυνση (Pelletier et al., 2005). Συµ ερασµατικά, η αρούσα έρευνα έδειξε ότι η έρευνα στον χώρο των κινήτρων συµµετοχής στο λαίσιο των αραδοσιακών χορών µ ορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της ανά τυξης της ροσκόλλησης των συµµετεχόντων. Κάτι τέτοιο είναι σηµαντικό, καθώς η ροσκόλληση σχετίζεται µε την ανά τυξη µακροχρόνιας συµµετοχής. Μελλοντικές έρευνες α αιτούνται ροκειµένου να εφαρµοσθούν ιο ολοκληρωµένα θεωρητικά λαίσια για την µέτρηση της αρακίνησης, ό ως η θεωρία του αυτό- ροσδιορισµού (Deci & Ryan, 1985). Βιβλιογραφία Alexandris, K., Douka, S., & Balaska, P. (forthcoming) Involvement with active leisure participation: Does service quality have a role? Managing Leisure: An International Journal. Alexandris, K., Kouthouris, C., Funk, D., & Giovani, C. (2009). Segmenting Winter Sport Tourists by Motivation: The Case of Recreational Skiers. Journal of Hospitality Marketing Management, 18, Alexandris, Κ., Kouthouris, C., & Girgolas, G. (2007). Investigating the relationships among motivation, negotiation and intention to continuing participation: A study in recreational alpine skiing. Journal of Leisure Research, 39(4), Alexandris, K., Kouthouris, C., Funk, D., & Chatzigianni, E. (2008). Examining the relationships between leisure constraints, involvement and attitudinal loyalty among Greek recreational skiers. European Sport Management Quarterly, 8(3) Alexandris K., & Carroll B. (1997). Motives for Recreational Sport Participation in Greece: Implications for Planning and Provision of Sport Services. European Physical Education Review, 3(2), Alexandris, K. & Kouthouris, C. (2005). Personal incentives for participation in summer children camps: Investigating their relationships with satisfaction and loyalty. Managing Leisure: An International Journal, 10, Alexandris, K., Tsorbatzoudis, C., & Grouios, G. (2002). Perceived Constraints on Recreational Sport Participation: Investigating their Relationship with Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation and Amotivation. Journal of Leisure Research, 34, Beard, J. & Ragheb, M. (1987). Measuring leisure motivation. Journal of Leisure Research, 15, Caldwell, L., Patrick, M., Smith, E., Pale, L., & Wegner, L. (2010). Influencing adolescent leisure motivation: Intervention effects of health wise South Africa. Journal of Leisure Research, 42(2), Davis, C., Fox, J., Brewer, H., & Ratunsy, D. (1995). Motivations to exercise as a function of personality characteristics, age, and gender. Personality and Individual Differences, 12, Deci, L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum Press. Deci, L. & Ryan, M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press. ούκα, Σ. & Καϊµακάµης, Β. (2004). Η αρουσία της όρχησης µέσα α ό την τέχνη του µιµητισµού 6

7 στον αρχαίο κόσµο. Αρχαιολογία και Τέχνες, 90, Μάρτιος: Θεοδωράκης, Ν.., Πανο ούλου, Κ., & Βλαχό ουλος, Σ. (2007). Παραγοντική δοµή και εγκυρότητα ρόβλεψης της Κλίµακας Ανάµιξης στην Αναψυχή. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισµό, 5, Filo, K., Funk, D., & O'Brien, D. (2009). The meaning behind attachment: Exploring camaraderie, cause, and competency at a charity sport event. Journal of Sport Management, 23, (3), Funk, D.C. & James, J. (2006). Consumer loyalty: the meaning of attachment in the development of sport team llegiance. Journal of Sport Management, 20, Funk, D., Ridinger, L., & Moorman, A. (2004). Exploring origins of involvement: Understanding the relationship between consumer motives and involvement with professional sport teams. Leisure Sciences, 26, International Dance Council Iso-Ahola, S. E. (1999). Motivational foundations of leisure. In E. L. Jackson & T. L. Burton (Eds.), Understanding leisure recreation, mapping the past, charting the future (pp ). State College, PA: Venture Publishing. Iwasaki Y., & Havitz, M. E., (2004). Examining relationships between leisure involvement, psychological commitment and loyalty to a recreation agency. Journal of Leisure Research, 36, Kyle, G., Absher, J., Hammitt, W., & Cavin, J. (2006). An examination of the motivation involvement relationship. Leisure Sciences, 28, Manfredo, M., Driver, B., & Tarrant, M. (1997). Measuring leisure motivation: A meta-analysis of the recreation experience preference scales. Journal of Leisure Research, 28, Πα ακώστας, Χ., Πραντσίδης, Ι., & Πολλάτου, Ε. (2006). Ο Παραδοσιακός Χορός στα χωριά του Νοµού ράµας: Εθνογραφικά Στοιχεία και Ρυθµοκινητική Ανάλυση. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό, 4(3), Παράδοση και Τέχνη-Χορός, (2008). ιεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα, Νοέµβριος- εκέµβριος, 102, 5-6. Park, W., MacInnis, D.J., & Priester, J. (2008) Brand attachment: Construct, consequences and causes. CA, Now Publishers Inc. Pelletier, L., Fortier, M., Vallerand, R., Tuson, K., Briere, N., & Blais, M. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The sport motivation scale (SMS). Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, Pelletier, L., Vallerand, R., & Sarrazin, P. (1997). The revised six-factor Sport Motivation Scale (Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero, & Jackson, 2007): Something old, something new, and something borrowed. Psychology of Sport and Exercise, 3, Ryan, R., & Deci, E. (2007). Active human nature: self-determination theory and the promotion and maintenance of sport, exercise, and health. In Hagger, M., & Chatzisarantis, N. (Eds.), Intrinsic Motivation and Self-Determination in Exercise and Sport (pp. 1-21). Champaign, IL: Human Kinetics. Vallerand, R., & Losier, G. (1994). Self-determined motivation and sportsmanship orientations: An assessment of their temporal relationship. Journal of Sport and Exercise Psychology, 16, Vallerand, R., & Losier, G. (1999). An integrative analysis of intrinsic and extrinsic motivation in sport. Journal of Applied Sport Psychology, 11, Watts, C. & Caldwell, L. (2008). Self-determination and free time activity participation as predictors of initiative. Journal of Leisure Research, 40(1), Υ εύθυνος έκδοσης: Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού, Υ εύθυνος συντακτικής ε ιτρο ής: Χάρης Κουθούρης. Συντάκτες: Αυθίνος Ιωάννης, Γαργαλιάνος ηµήτρης, Κριεµάδης Αθανάσιος, Κώστας Γεώργιος, Τζέτζης Γεώργιος, Κουστέλιος Αθανάσιος, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Γουλιµάρης ηµήτριος, Θεοδωράκης Νικόλαος, Τσίοτσου Ροδούλα, Τσίτσκαρη Ευθυµία, Πα αδηµητρίου ήµητρα, Γλυνιά Ελένη, Νάτσης Παντελής, Κιάφας Ζαχαρίας, ράκου Αµαλία. Τεχνική ε ιµέλεια & Φιλολογική Ε εξεργασία: Στεφανία Γρηγορίου 7

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης ΕλλΕ Α - ΕΟΕ. www.elleda.gr. Συνδιοργάνωση ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης ΕλλΕ Α - ΕΟΕ. www.elleda.gr. Συνδιοργάνωση ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης www.elleda.gr Συνδιοργάνωση ΕΟΕ ΕλλΕ Α ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος Αµφιθέατρο ΕΟΕ 12-14 εκεµβρίου 2009 Αµφιθέατρο ΕΟΕ 12-14 εκεµβρίου 2008 2 Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

& », 2010, 7, (2),3-18 *, **

& », 2010, 7, (2),3-18  *, ** Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),3-18 ιερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών µεταξύ φιλάθλων Επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών

Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 8 18 ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 8 18 Released: January

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 16-30 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης 3 rd International Congress on Sport Psychology 8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής

Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 23-40 ιοίκησης Αθλητισµού Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον, Ανθρώπινη Συµπεριφορά και Συµµετοχή σε Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής Αγλαΐα Ζαφειρούδη &

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού, σε συνεργασία µε το ηµοτικό Αθλητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 15-25 Διοίκησης Αθλητισμού Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Αχιλλέας Μπάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth.

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth. Οι σπουδές για το χορό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο ρόλος της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» στη συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(1), 28-41 ιοίκησης Αθλητισµού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ειρήνη Χρυσοβαλάντου-Λιάπη,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 257-269 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Αγωνιστικής Εμπειρίας στη Διαμόρφωση των Τιμών Ψυχοφυσιολογικών Μεταβλητών του Αγωνιστικού Άγχους σε Προέφηβους Κολυμβητές

Επίδραση της Αγωνιστικής Εμπειρίας στη Διαμόρφωση των Τιμών Ψυχοφυσιολογικών Μεταβλητών του Αγωνιστικού Άγχους σε Προέφηβους Κολυμβητές Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 363 369 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 363-369 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Κινητική Αναψυχή, Τουρισµός και Animation: Το Εργασιακό Μοντέλο των Animateurs σε Ελληνικά Ξενοδοχεία (ANIMA.WO.MO.) Παπαγεωργίου Παρασκευή 1, Κώστα Γιώργος 2, Τζέτζης Γεώργιος 3 1 Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Occupational Commitment and Occupational stress among Greek bank employees

Occupational Commitment and Occupational stress among Greek bank employees Occupational Commitment and Occupational stress among Greek bank employees Belias D. Department of Physical Education & Sport Science University Of Thessaly dbelias@pe.uth.gr Koutiva M. Department of Physical

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης Πανεπιστήµιο Πειραιά 28 30 Νοεµβρίου 2003 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ενότητα 1: Ολυµπιακοί Αγώνες Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Αθλητική Σκέψη Η Πόλη ως Επώνυμο Προϊόν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Περίπτωση του Πεκίνου

Επιστημονική Αθλητική Σκέψη Η Πόλη ως Επώνυμο Προϊόν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Περίπτωση του Πεκίνου Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Αθλητικής Οικονομίας, Διοίκησης και Μάρκετινγκ Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ) Τόμος 10 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Επισκόπηση Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 64 76 ηµοσιεύτηκε: 20 Μαΐου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 64-76 Released: May 20, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις των Φοιτητών / ριων

Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις των Φοιτητών / ριων Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 2-14 Διοίκησης Αθλητισμού Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 264 272 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 264-272 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Κινητικής Ευχέρειας - Ευελιξίας και Πρωτοτυπίας Μέσω της ηµιουργικής Κίνησης στo Νηπιαγωγείο

Ανάπτυξη της Κινητικής Ευχέρειας - Ευελιξίας και Πρωτοτυπίας Μέσω της ηµιουργικής Κίνησης στo Νηπιαγωγείο Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 211 220 ηµοσιεύτηκε: 15 Νοεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 211 220 Released: November 15, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα