Επίσημη Εφημερίδα. των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες C 345. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Ελεγκτικό Συνέδριο. Ανακοίνωση αριθ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσημη Εφημερίδα. των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες C 345. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Ελεγκτικό Συνέδριο. Ανακοίνωση αριθ."

Transcript

1 GR

2 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ISSN Χ C ο έτος 22 Δεκεμβρίου 1995 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα χ,λίδα Ι Ανακοινώσεις Ελεγκτικό Συνέδριο 95/C 345/01 Ειδική έκθεση αριθ. 4/95 σεχετικα με τη διαχείριση των δαπανών του ΕΓΤΠΕτμήμα Προσανατολισμού στην Πορτογαλία από το 1988 έως το 1993 συνοδευόμενη από την απάντηση της Επιτροπής 1

3 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 345/1 (Ανακοινώσεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 4/95 σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού στην Πορτογαλία από το 1988 έως το 1993 συνοδευόμενη από την απάντηση της Επιτροπής (95/C345/01) (Παρατηρήσεις βάσει τον άρθρου 188 Γ, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σημεία σελίόες ΜΕΡΟΣ Ι ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΙΣ ΤΙΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PEDAP) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙ02 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επιλογή των σχεδίων r ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η παρακολούθηση από την Επιτροπή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. Καθυστερήσεις στην εφαρμογή 4.2. Επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων Η επίδραση των άλλων πολιτικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ II -ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΤΠΕ-ΤΜΙΙΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑ ΤΟΛΙΣΜΟΥ -t. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6.1-6:4 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ' Συνοπτική παρουσίαση των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών ελέγχου Ο έλεγχος και οι διαπιστώσεις του Συνεδρίου Γενικές παρατηρήσεις Αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης των παρεχομένων οικονομικών πληροφοριακών στοιχείων και του ιστορικού αποδοτικότητας

4 Αριθ. C 345/2 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Καταλληλότητα των υποβληθέντων σχεδίων εμπορίας Καταλληλότητα του σχεδίου εμπορίας και έλεγχος της ορια κής δυναμικότητας στην περίπτωση ενός μεγάλου σχεδίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩ ΣΕΩΝ Συνοπτική παρουσίαση των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών ελέγχου Ο έλεγχος και οι διαπιστώσεις του Συνεδρίου Ενισχύσεις για τις επενδύσεις και ειδικές αποζημιώσεις στους νέους γεωργούς Εξισωτικές αποζημιώσεις ". t ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Συνοπτική παρουσίαση των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών ελέγχου Ο έλεγχος και οι διαπιστώσεις του Συνεδρίου Το ΕΠ για την αναμόρφωση της εγγείου ιδιοκτησίας και την παύση της γεωργικής δραστηριότητας Το ΕΠ για την παροχή βοήθειας σε γεωργούς που επλήγησαν από την ξηρασία Το ΕΠ για την παροχή ενισχύσεων σε γεωργούς που επλήγη σαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες Το ΕΠ για μέτρα υπέρ των δασών" ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ < ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πίνακες 1 και 2 28 Περίληψη των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών Παραρτήματα Ι έως VII Απάντηση τη; Επιτροπής ".. 35 * 29 30

5 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 345/3 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΠΙ Στην παρούσα έκθεση συνοψίζονται τα αποτελέσματα του ειδικού ελέγχου που διεξήγαγε το Συνέδριο κατά την περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 1994,.ανταποκρινό μενο σε αίτημα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου, του Φεβρουαρίου 1994 ('), για τη διεξαγωγή ελέγχου της διαχείρισης των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσα νατολισμού στην Πορτογαλία από το Όπως προκύπτει από το παράρτημα Ι, το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν υπέρ της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού, κατά τη σχετική περίοδο, ανήλθε σε εκατ. ECU. Οι κυριότε ροι τομείς των δαπανών ήταν το «Programa Específico de Desenvolvimento da Agricultura ' Portuguesa» (πρόγραμμα PEDAP) για την ανάπτυξη της γεωργίας στην Πορτογαλία μετά την προσχώρηση, μέτρα για τη βελτίωση των γεωργι κών διαρθρώσεων, μέτρα για τη βελτίωση της μεταποίησης ^και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καθώς και "επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του στόχου 1 (προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερη μένων περιφερειών) του γενικού προγράμματος που καθιε ρώθηκε με την ευκαιρία της μεταρρύθμισης των διαρθρωτι κών ταμείων το Τα ανωτέρω μέτρα, τα οποία καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την παρούσα έρευνα, αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 95% του συνόλου των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού στην Πορτογαλία, κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών στόχων του προγράμ ματος PEDAP, ήτοι της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας στην, Πορτογαλία, η σχετική έρευνα επικε ντρώθηκε κυρίως στην αξιολόγηση της προόδου στην επί τευξη του στόχου αυτού. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αναλύονται στο πρώτο μέρος της παρούσας έκθεσης, ενώ αυτά που αφορούν τα λοιπά διαρ θρωτικά μέτρα παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, τα ποσά των κοινοτικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για τα υπό εξέταση ειδικά προγράμματα και πράξεις εκφράζονται σε εσκούδος, ενώ σε παρένθεση δίδονται ενδεικτικά τα αντίστοιχα ποσά σε ECU, κυρίως διότι στις αποφάσεις για την έγκριση των σχεδίων τα ποσά των ενισχύσεων εκφράζονταν σε εσκού δος. - Είναι δύσκολο να υπολογιστούν με ακρίβεια τα αντίστοιχα ποσά σε ECU διότι εξαρτώνται από την επίσημη συναλ λαγματική ισοτιμία που εφαρμοζόταν το μήνα κατά τον οποίο η Επιτροπή όφειλε να καταβάλει. τις κοινοτικές ενισχύσεις. Οι τιμές συναλλάγματος που ίσχυαν στην αρχή κάθε έτους καθώς και οι μέσες τιμές που εφαρμόζονταν κατά τη διάρκεια αυτού, αλλά και καθόλη την εξεταζόμενη ' περίοδο, παρατίθενται στο παράρτημα II. Τα ενδεικτικά ποσά που αναφέρονται για κάθε σχέδιο υπολογίζονται με βάση την απλή μέση ισοτιμία που ίσχυε κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. ΜΕΡΟΣ Ι ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PEDAP) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΠΙ 1.1. Η πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτο γαλίας προέβλεπε την εφαρμογή ενός ειδικού προγράμμα τος το οποίο κάλυπτε όλη την πορτογαλική επικράτεια και αποσκοπούσε στην ένταξη της πορτογαλικής γεωργίας στην Κοινότητα. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο επρόκειτο να καλύψει περίοδο δέκα ετών (από την 1η Ιανουαρίου 1986 έως την 31η Δεκεμβρίου 1995) και για το οποίο έχουν διατεθεί περίπου 700 εκατ. ECU, είχε τους εξής στόχους: τη βελτίωση της γενικότερης διαρθρωτικής κατάστασης που επικρατεί στο γεωργικό τομέα, των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας, -του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και των διαρθρώσεων της εγγείου ιδιοκτησίας, την ανάπτυξη της αγροτικής και γεωργικής υποδομής,.των συστημάτων γεωργικών εφαρμογών, της κατάρτι σης και της έρευνας, (') Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συνεδρίου της 11ης Φεβρου αρίου τον επαναπροσανατολισμό της παραγωγής, την εξισορρόπηση της πυραμίδας. των ηλικιών του γεωργικού πληθυσμού Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3828/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, καθιέρωσε το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης της γεωργίας στην Πορτογαλία το οποίο προ βλεπόταν από την πράξη προσχώρησης (Programa Especí fico de Desenvolvimento da Agricultura Portuguesa, άλλως PEDAP) (2). O κανονισμός απαριθμεί τα μέτρα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτούνται με τη μορφή υποπρογραμμάτων(3) και καθορίζει το ποσοστό χρηματοδότησης για κάθε ένα από αυτά. Ο εν λόγω κανονισμός (2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3828/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης της γεωργίας στην Πορτογαλία- ΕΕ αριθ. L 372 της , σ. 5. (3) Επίσημα, πρόκειται για «ειδικό πρόγραμμα», καθώς όμως το ίδιο το PEDAP 'είναι «ειδικό πρόγραμμα» είναι προτιμότερη η χρήση του όρου «υποπρόγραμμα» ο οποίος έχει καθιερωθεί από τις πορτογαλικές αρχές.

6 Αριθ. C 345/4 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τροποποιήθηκε τρεις φορές, το 1987 ("), το 1988 (5) και το 1989 (6). Ο τροποποιητικός κανονισμός του 1987 όρισε τη σύσταση της επιτροπής παρακολούθησης του PEDAP, ενώ ο κανονισμός του 1988 καθιέρωσε σχεδόν ενιαίο ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΓΤΠΕ το οποίο ανέρχεται σε 75% Μολονότι η έναρξη ισχύος τού PEDAP προβλεπό ταν για το 1986, το έτος αυτό δεν καταβλήθηκαν καθόλου κοινοτικές ενισχύσεις. Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του PEDAP, από το 1987 έως και το 1994, ανέρχονται σε 538 εκατ. ECU. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που πρόκει ται να καταβληθεί το 1995 και το 1996 και το οποίο υπολογίζεται σε 101,1 εκατ. ECU, είναι μάλλον απίθανο να καλυφθεί το χρηματοδοτικό σύνολο των 700 εκατ. ECU που προέβλεπε η πράξη προσχώρησης, για λόγους που οφείλονται κυρίως στην Επιτροπή (βλέπε 2.9) Το Συνέδριο πραγματοποίησε πολλές επισκέψεις ελέγχου στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και στις πορτογαλικές αρχές στη Λισαβόνα και στις περιοχές Alen tejo, Beira Litoral, Μαδέρα και Trás-os-Montes, κατά τις οποίες εξετάστηκαν περίπου εξήντα σχέδια (στο πλαίσιο 13 υποπρογραμμάτων που αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το ήμισυ των ενισχύσεων που είχαν εγκριθεί στις 31 Δεκεμβρίου 1993). Οι περιοχές και τα σχέδια επιλέχθηκαν κατά τρόπο ώστε να καλύπτουν τις πλέον αντιπροσωπευτι κές πλευρές της γεωργικής δραστηριότητας κατά την εξε-. ταζόμενη περίοδο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1. Τα υποπρογραμματα υποβάλλονται από τις πορτο γαλικές αρχές και εγκρίνονται από την Επιτροπή ύστερα από τη γνωμοδότηση της μόνιμης επιτροπής γεωργικών διαρθρώσεων, η οποία αντικαταστάθηκε το 1989 από την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και ανάπτυξης της υπαίθρου (επιτροπή STAR). Από την έναρξη της εφαρμο γής του PEDAP, έχουν εγκριθεί 32 υποπρογραμματα τα οποία, με τη σειρά τους, έχουν αποτελέσει αντικείμενο 93 τροποποιήσεων. Τα υποπρογραμματα αυτά, 'τα οποία πρέ πει να συμμορφώνονται με την αρχή της προσθετικότητας, μπορεί, να καλύπτουν είτε ένα τμήμα είτε το σύνολο της πορτογαλικής επικράτειας, για ποικίλες χρονικές περιό δους. Στο πλαίσιο των εν λόγω υποπρογραμμάτων, έχουν εγκριθεί περισσότερα από σχέδια, η ανάπτυξη και διαχείριση των οποίων αποτελούν αποκλειστική αρμοδιό τητα των πορτογαλικών αρχών. Ή Επιτροπή χορηγεί τις ενισχύσεις στις πορτογαλικές αρχές με δύο καταβολές ετη σίως: ', μια προκαταβολή η οποία καταβάλλεται συνήθως κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς και αντιστοιχεί στο (4) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3464/87 του Συμβουλίου, της 17ης Νοέμβριου 1987-ΈΕ αριθ. L 329 της , σ. 4. (5) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2182/88 του Συμβουλίου, της 18ης. Ιουλίου 1988 ΕΕ αριθ. L 191 της , σ. 13. (6) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1008/89 του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου ΕΕ αριθ. L 109 της , σ % των προβλεπόμενων δαπανών για το εν λόγω έτος, μια καταβολή του υπόλοιπου ποσού η οποία γίνεται το επόμενο έτος με βάση τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς. * 2.2. Τη διαχείριση του προγράμματος PEDAP είχαν αρχικά αναλάβει οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Γεωργίας. Η μεταρρύθμιση των διαρθρωτι κών ταμείων (εφεξής «η μεταρρύθμιση»), η οποία άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1989, επέφερε τροποποιή σεις στη διαχείριση του προγράμματος καθώς και στο σύστημα χρηματοδότησης. Από το 1993, η διαχείριση του προγράμματος ανατέθηκε στο αυτόνομο γεωργικό ινστι τούτο IEADR (Instituto de Estruturas Agrárias e Desen volvimento Rural), ενώ οι πληρωμές γίνονται από το IFA DAP (Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas) Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των Κοινοτικών ' Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) επέφερε κάποια αντίφαση στην εφαρμογή του προγράμματος PEDAP. Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 (7), ο οποίος αποτελεί το βασικό κανονισμό της μεταρρύθμισης, προβλέπει το διπλα σιασμό των διαβρωτικών ταμείων σε πραγματικές τιμές μεταξύ 1987 και Δεδομένου ότι η συνολική πρόβλεψη των διαρθρωτικών ταμείων είχε καταρτιστεί σε σταθερές τιμές, η Επιτροπή εξήγαγε το συμπέρασμα ότι τα ποσά που διετίθεντο ετησίως για τα ΚΠΣ καθώς και τα επιχειρησια κά προγράμματα (ΕΠ) έπρεπε να αναπροσαρμόζονται με βάση τον τιμάριθμο με την εφαρμογή του - κατάλληλου τιμαριθμικού συντελεστή, ή αλλιώς «αποπληθωριστή». Ωστόσο, τα μέτρα που εφαρμόζονταν πριν από τη μεταρρύθμιση και υπέρ των οποίων είχαν διατεθεί κονδύ λια σε ECU σε τρέχουσες τιμές, όπως το PEDAP, δεν έπρεπε να αναπροσαρμοστούν με βάση τον τιμάριθμο. Παρά την πρόβλεψη αυτή, τα ποσά που διετίθεντο για το PEDAP υποβλήθηκαν σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή Η επιτροπή παρακολούθησης του ΚΠΣ ανέλαβε να g* παρακολουθεί κατά πόσο η ανάλωση των πόρων του ΚΠΣ ^ γίνεται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ρυθμό, αναπροσαρ μόζοντας περιοδικά τα διατιθέμενα ποσά μεταξύ των προγραμμάτων βάσει του ρυθμού εφαρμογής τους. Κατά συνέπεια, τα κονδύλια που διετίθεντο για το PEDAP τροποποιήθηκαν δύο φορές. Εντούτοις, είναι δύσκολη η παρακολούθηση, καθόλη τη διάρκεια του πρώτου ΚΠΣ, του ποσού που προοριζόταν για το PEDAP και ιδίως η αντιπαραβολή των εγγράφων της επιτροπής παρακολούθη σης με το έγγραφο τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του ΚΠΣ για το 1991 (διότι για το εν λόγω έτος δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και εκείνων που επέφεραν οι τροποποιή σεις των διατεθέντων ποσών τις οποίες είχε αποφασίσει η επιτροπή παρακολούθησης) Η πρόθεση ήταν να μην. επηρεαστούν οι πολυετείς ενέργειες που ίσχυαν πριν από την έγκριση της μεταρρύ θμισης (8) και η Επιτροπή να μπορεί να εφαρμόζει ορισμέ- (7) ΕΕ αριθ. L 185 της , σ. 9. (8) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συμβουλίου, της 24ης. Ιουνίου 19S8- ΕΕ αριθ. L 185 της , σ. 9, άρθρο 15 παράγραφος 1.

7 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωγ ' Αριθ. C 345/5 νες διατάξεις της μεταρρύθμισης σε παλαιότερα μέτρα μόνο με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερό μενου κράτους μέλους (9) Ωστόσο, η δεύτερη φάση του υποπρογράμματος για τη δασοκομία καθώς και το γεωργοποιμενικό υποπρόγραμ μα για τις Αζόρες, τα οποία, από χρηματοδοτική άποψη, αποτελούσαν αναπόσπαστα μέρη του PEDAP, εγκρίθηκαν το 1991 με τη μορφή ΕΠ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης. Η Επιτροπή ανέπεμψε τα δύο αυτά σχέδια υποπρογραμμά των στο υπουργείο Γεωργίας της Πορτογαλίας με την αιτιολογία ότι «η έγκριση υποπρογραμμάτων. που υποβάλ λονται στο πλαίσιο του PEDAP θα πραγματοποιείται στο εξής σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθιερώνει η μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων» Η προαναφερθείσα απόφαση της Επιτροπής απο δείχθηκε ιδιαίτερα απρόσφορη για τις πορτογαλικές αρχές όσον αφορά το υποπρόγραμμα για τη δασοκομία, διότι τις υποχρέωσε να αναστείλουν την εξέταση των σχεδίων που είχαν υποβληθεί για χρηματοδότηση. Αυτή η διακοπή της διαδικασίας αξιολόγησης κρίθηκε αναγκαία για την εξα σφάλιση της χρηματοδότησης των σχεδίων που είχαν ήδη εγκριθεί στα πλαίσια της πρώτης φάσης αλλά δεν μπόρε σαν να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της δεύτερης φάσης, λόγω του αυστηρού διαχωρισμού των δημοσιονομικών πόρων που είχαν οριστεί για κάθε φάση. Παρά την ανα στολή των εγκρίσεων όμως, οι διαθέσιμοι πόροι πάλι δεν επαρκούσαν και η Επιτροπή χορήγησε συμπληρωματικό ποσό ύψους 51 εκατ. ECU, υπερδιπλασιάζοντας έτσι την αρχική χορήγηση των 41 εκατ. ECU που είχε εγκριθεί για το υποπρόγραμμα, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την επιτροπή STAR, ούτε επίσημη απόφαση για την τροποποί ηση της πρώτης φάσης. Στη συνέχεια, το εν λόγω συμπλη ρωματικό ποσό αποδείχθηκε υπερβολικό,- με αποτέλεσμα τη μεταφορά 13 εκατ. ECU υπέρ ενός ΕΠ που δεν είχε καμία σχέση με το PEDAP. Εάν η δεύτερη φάση είχε διατηρήσει. τη συνήθη μορφή των υποπρογραμμάτων του PEDAP, θα είχε καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης των σχεδίων της πρώτης φάσης από τα ποσά που διετίθεντο για τη δεύτερη και θα είχαν αποτραπεί τα προβλήματα αυτά. Οι ανωτέρω προσαρμογές δείχνουν σαφή έλλειψη ακρίβειας στην εκτίμηση των πόρων που ' προϋπολογίστηκαν για το υποπρόγραμμα αυτό, καθώς και στην παρακολούθηση της μετέπειτα χρήσης αυτών των πόρων., 2.8. Οι πορτογαλικές αρχές όχι μόνο δεν δέχθηκαν τη μετατροπή των υποπρογραμμάτων σε ΕΠ, αλλά εξέφρα σαν επανειλημμένα την προτίμηση τους για τις παλαιότερες διαδικασίες, τονίζοντας τα προβλήματα που δημιουργούσε το σύστημα που επέβαλλε η Επιτροπή. Τελικά, η Πορτογα λία συμφώνησε να εφαρμόσει το σύστημα αυτό, στη συνέ χεια όμως η Επιτροπή αναθεώρησε εν μέρει τη θέση της διότι, ακόμα και μετά την έγκριση δύο ΕΠ το 1991, τρία (') Αρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1988, για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το συντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ τους καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρω παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφιστάμενων * χρηματοδοτικών οργάνων ΕΕ αριθ. L 374 της , σ. 1. υποπρογραμματα εγκρίθηκαν με βάση το προηγούμενο σύστημα Τελικά, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η Πορτογαλία δεν θα μπορούσε πλέον να αναλαμβάνει νέα σχέδια στο πλαίσιο του PEDAP μετά την 31η Δεκεμβρίου 1993, αλλά ότι για τα σχέδια που, θα είχαν εγκριθεί μέχρι τότε θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται οι πληρωμές μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Η απόφαση αυτή σημαίνει σύντμηση κατά δύο χρόνια της προβλεπόμενης διάρκειας του PEDAP, διότι η περίοδος που καλύπτει ένα κοινοτικό πρόγραμμα καθορίζεται συνήθως με αναφορά στις αναλή ψεις υποχρεώσεων και όχι στις πληρωμές. Η σύντμηση αυτή αποτελεί παραβίαση της πράξης προσχώρησης η οποία προέβλεπε δεκαετή διάρκεια, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3.1. Η επιλογή των σχεδίων Η γνώμη της επιτροπής STAR καθώς και η από φαση της Επιτροπής για κάθε υποπρόγραμμα που υποβάλ λεται από τις πορτογαλικές αρχές εκδίδονται βάσει πρότα σης της Επιτροπής, στην οποία καθορίζονται η φύση των προβλεπόμενων μέτρων, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα μέσα χρηματοδότησης. Εντούτοις, οι εν λόγω προ τάσεις είναι εξαιρετικά συνοπτικές και δεν παρέχουν καμία διευκρίνιση σχετικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται προς υποστήριξη των προγραμμάτων, ούτε προβαίνουν σε αξιολόγηση του περιεχομένου του προγ ράμματος ή της σκοπιμότητας και του εφικτού των προτει νόμενων μέτρων Για πολλά υποπρογραμματα, η διαλογή των σχε δίων δεν έγινε επιλεκτικά λόγω της πλησμονής των πόρων, με αποτέλεσμα ελάχιστα σχέδια να απορριφθούν από τις εθνικές αρχές, διότι στα επίσημα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν προστέθηκαν ποιοτικά κριτήρια. Κατ' αυτό τον τρόπο, στην περιοχή της Beira Litoral, έγιναν δεκτοί όλοι ol συνεταιρισμοί που υπέβαλαν έγκυρο πρόγραμμα PRO- AGRI. Εγκρίθηκαν σχεδόν όλα τα σχέδια του υποπρο γράμματος που αφορούσε τις μπανανιές (απορρίφθηκαν 5 και εγκρίθηκαν 77), καθώς και εκείνα που ενέπιπταν στα υποπρογραμματα που αφορούσαν την «παραγωγή υλικού s βλαστητικής αναπαραγωγής» και την «έρευνα». Αντίθετα, όσον αφορά άλλα υποπρογραμματα, όπως στην περιοχή του Trás-os-Montes, εγκρίθηκε μόνο το 30% των αιτήσεων που αφορούσαν σχέδια ελαιοκομίας, ενώ απορρίφθηκαν αιτήσεις στο πλαίσιο του υποπρογράμματος για τη δασοκο μία, λόγω ανεπαρκών πόρων. Επιπλέον, το Μάιο του 1994, είχαν εγκριθεί 140 σχέδια PROAGRI, ενώ για '100 άλλα αναμενόταν η έκδοση απόφασης. -Τέλος, ενώ στη Μαδέρα έγιναν δεκτές σχεδόν όλες οι αιτήσεις ηλεκτροδότησης,

8 Αριθ. C 345/6 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην περιοχή του Alentejo εκκρεμούσαν αιτήσεις, οι οποίες, με το σημερινό ρυθμό των εργασιών, μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο σε διάστημα πέντε ή δέκα ετών. Από τα ανωτέρω παραδείγματα προκύπτει ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των υποπρογραμμάτων δεν ήταν η βέλτιστη, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικό τητα των επιτροπών παρακολούθησης. Μολονότι πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι ανισότητες κατά την επιλογή εξαρτώ νται ενίοτε από τη σχετική αυτονομία των περιοχών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Μαδέρας, η διαπεριφερεια κή καταγομή των πόρων θα είχε βελτιωθεί ουσιωδώς με μια εκτενέστερη προηγούμενη αξιολόγηση των αναγκών, καθώς και με τον καθορισμό σαφέστερων προτεραιοτήτων πριν από την έγκριση των μεμονωμένων. υποπρογραμμά των II παρακολούθηση από τις πορτογαλικές αρχές Οι ορθές διοικητικές διαδικασίες θα επέβαλλαν όλες οι αιτήσεις πουαφορούν σχέδια Va αξιολογούνται με τον κατάλληλο τρόπο και οι εγκρίσεις ή απορρίψεις να αιτιολογούνται ρητά, με αναφορά των, λόγων, στους αντί στοιχους φακέλους της υπηρεσίας διαχείρισης που λαμβά νει την απόφαση. Η υποχρέωση αυτή θα εξασφάλιζε την αντικειμενικότητα της επιλογής. Στην πραγματικότητα και όσον αφορά τους φακέλους που εξέτασε το Συνέδριο, δεν είχε συνταχθεί καμία έκθεση αξιολόγησης, με αποτέλεσμα η έγκριση ή η απόρριψη να προκύπτουν απλά και μόνο από την ύπαρξη υπογραφής και ημερομηνίας στα έντυπα των αιτήσεων. Επιπλέον, στις περιπτώσεις τριών σχεδίων που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι, πριν από την έγκριση τους, δεν είχε γίνει ανεξάρτητη αξιολόγηση, μολονότι οι δικαιούχοι σχετίζονταν με τις περιφερειακές υπηρεσίες γεωργίας ή υπάγονταν σε αυτές Συχνά τα έντυπα στα οποία καταρτιζόταν ο προϋ πολογισμός των σχεδίων δεν έφεραν ούτε ημερομηνία ούτε υπογραφή. Επίσης, η παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχεδίων ήταν ελλιπής, με την έννοια ότι οι διαχειριστές δεν αφαιρούσαν πάντοτε από τις διαδοχικές αιτήσεις τους για πληρωμές την αρχική ετήσια προκαταβολή ή δεν συμπερι λάμβαναν στους φακέλους τους πληροφορίες για πληρω μές που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί, γεγονός που δυσχε ραίνει την παρακολούθηση της δημοσιονομικής εκτέλεσης των σχεδίων ' Μολονότι τα σχέδια ήταν συνήθως πολυετή, είτε κατατέμνονταν σε ετήσιους προϋπολογισμούς, είτε εντάσ σονταν στο πλαίσιο γενικότερου προϋπολογισμού για ολόκληρη την περίοδο.. Το δεύτερο σύστημα είναι προτιμό τερο, διότι κατ' αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι πληθω ριστικές επιδράσεις. Από σύγκριση των ετήσιων προϋπολο γισμών και των δαπανών μιας ομάδας υγειονομικής προ στασίας άπό την περιοχή της Beira Litoral προέκυψε ότι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού ήταν ιδιαίτερα υπερβολι κές: αντί των 484 εκατ. ESC που προβλέπονταν από τους προϋπολογισμούς (περίπου 2,7 εκατ. ECU), οι πραγματι κές δαπάνες ανήλθαν σε 385 εκατ. ESC (περίπου 2,2 εκατ. ECU), ποσό που υπερβαίνει σχεδόν κατά 30% την αρχική συνολική πρόβλεψη (293 εκατ. ESC ή, κατά προσέγγιση, 1,6 εκατ. ECU).. ' Μερικές φορές συνέβαινε οι περιφερειακές διευθύνσεις γεωργίας να είναι συγχρόνως διατάκτες και οργανισμοί πληρωμών, κατά παράβαση της σημαντικής αρχής της διάκρισης των καθηκόντων που διέπει τον εσω τερικό έλεγχο. Κατ' αυτό τον τρόπο, j\ περιφερειακή διεύθυνση γεωργίας' της Μαδέρας ήταν υπεύθυνη για τη. διαχείριση του PEDAP, συγχρόνως όμως ελάμβανε τις ενισχύσεις από το IFADAP και τις κατέβαλλε στους δικαι ούχους. Το αυτό σύστημα χρησιμοποιούνταν και από τις περιφερειακές διευθύνσεις γεωργίας της ηπειρωτικής χώ ρας όσον αφορά ορισμένα δημόσια προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων η διοίκηση ήταν τόσο κύριος των έργων όσο και υπεύθυνη για την πληρωμή των αναδό χων., Στις Αζόρες, η περιφερειακή γραμματεία γεωργίας και αλιείας ελάμβανε τις ενισχύσεις του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού από το IFADAP (Λισαβόνα) και στη συνέχεια κατέβαλλε τα εν' λόγω ποσά στην περιφερειακή αντιπροσωπεία του IFADAP η οποία, με τη σειρά της, πλήρωνε τους δικαιούχους. Στην περίπτωση σχεδίων με δικαιούχους δημόσιους φορείς, η περιφερειακή γραμματεία ^ προκατεβαλλε τα ποσά στους δικαιούχους και κατόπιν β ζητούσε την επιστροφή τους από το IFADAP Κατά συνέπεια, στις ανωτέρω περιπτώσεις (3.2.4 και 3.2.5), υπήρξε σώρευση δύο διαφορετικών ρόλων, του διατακτη και του οργανισμού πληρωμών. Ωστόσο, το γενι κό σύστημα διαχείρισης που χρησιμοποιούνταν για το PEDAP παρουσίαζε το πλεονέκτημα, έναντι των άλλων προγραμμάτων του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού, ότι το IFADAP, ο οργανισμός πληρωμών, δεν ήταν συγχρόνως και διατάκτης. Τα καθήκοντα αυτά παρέμεναν στην αρμο διότητα των τοπικών διευθύνσεων γεωργίας. Παρόλα αυτά, οι διαχειριστές δεν μπορούσαν να αγνοήσουν μια αρνητική γνώμη του IFADAP σχετικά με την κανονικότη τα μιας πληρωμής. Σημειώνεται ωστόσο ότι, μετά την εφαρ μογή του δεύτερου ΚΠΣ, το IFADAP έχει συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται πλέον η δέουσα διάκριση των ρόλων του διατακτη και του οργανισμού πληρωμών Μερικές πληρωμές εκ μέρους του IFADAP πραγ- Μ ματοποιούνται με υπερβολική καθυστέρηση. 'Ετσι, το Νοέμβριο του 1994, ο συνεταιρισμός του Mangualde (στην περιοχή της Beira Litoral) δεν είχε λάβει ακόμα, παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις, την προκαταβολή του για το 1994, ύψους 4,8 εκατ. ESC (περίπου ECU), η οποία έπρεπε να είχε καταβληθεί το Δεκέμβριο του Ομοίως, όσον αφορά το σχέδιο αριθ για την ηλεκτροδό τηση της Μαδέρας, μετά την προκαταβολή του 20% της σχετικής ενίσχυσης, το υπόλοιπο καταβλήθηκε σε μία δόση (ύψους 35,6 εκατ. ESC ή περίπου ECU) το Νοέμ βριο του 1992, ήτοι σχεδόν τρία χρόνια μετά την αποδε δειγμένη ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, το κόστος του σχεδίου της γεωργικής σχολής της Vila Nova de Foz Coa ήταν κατά 52,8 % υψηλότερο από τις προβλέψεις, εν μέρει εξαιτίας της εφαρμογής μεθόδων αναθεώρησης των τιμών λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές. Η υπέρβαση ανερχό ταν σχεδόν σε 0,3 εκατ. ECU Η εθνική νομοθεσία απαιτούσε την τακτοποίηση της προκαταβολής για ένα δεδομένο έτος πριν από το τέλος αυτού. Συνήθως, παρόμοιες τακτοποιήσεις καταχω ρούνται ότους λογαριασμούς όταν πραγματοποιούνται, οι. τελευταίες πληρωμές του έτους, ενίοτε όμως αφαιρούνται

9 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 345/7 από τις τελικές πληρωμές του επόμενου έτους. Θα ήταν προτιμότερο να υπάρξει πρόβλεψη για τακτοποίηση' των προκαταβολών νωρίτερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα πλεονάσματα των ρευστών διαθεσίμων δεν διατίθε νται για σχέδια, καθώς και να μειώνεται ο κίνδυνος της μη ορθής λογιστικής καταχώρησης των προκαταβολών μέχρι το τέλος του έτους Το IFADAP καταβάλλει τις ενισχύσεις στους δικαιούχους αφού λάβει εκ μέρους τους αίτηση πληρωμής συνοδευόμενη από κατάσταση των δικαιολογητικών εγγρά φων, τα οποία όμως δεν βλέπει (εκτός από ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις που αφορούν πολύ μεγάλα σχέδια στη Μαδέρα). Παρόμοιες διαδικασίες είναι αναποτελεσματικές, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι ανεξάρτητοι έλεγχοι οι οποίοι είναι συμφυείς με τη διάκριση των καθηκόντων Μόνο συστηματικοί εκ των υστέρων έλεγχοι θα Ι μπορούσαν να καλύψουν τις αδυναμίες της προληπτικής 'παρακολούθησης (ιδίως την καταβολή των πληρωμών από το IFADAP χωρίς έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων). Ωστόσο, ενώ το IFADAP ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του εξέτασαν περίπου το 40% των σχεδίων που εμπίπτουν σε μερικά άλλα προγράμματα του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατο λισμού, χρησιμοποίησε την περιορισμένη αρμοδιότητα του στον τομέα της διαχείρισης του PEDAP ως δικαιολογία για τον έλεγχο μόλις του 3,3% των περίπου σχεδίων που εγκρίθηκαν για την περίοδο Επιπλέον, όσον αφορά τον περιορισμένο αριθμό των σχεδίων που υποβλή θηκαν σε έλεγχο, το IFADAP δεν απέστειλε τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου στο IEADR, το οποίο βασίστηκε στον περιορισμένο αριθμό ελέγχων που διενήργησε επιλεκτικά η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων του υπουργείου Γεωργίας. Επί σης, πέραν της πρόχειρης αξιολόγησης τών στρατηγικών επιλογών την- οποία πραγματοποιεί το υπουργείο Γεωρ-, γίας, ελάχιστα στοιχεία αποδεικνύουν την εκ των υστέρων αξιολόγηση των υποπρογραμμάτων. ' 3.3. Η παρακολούθηση από την Επιτροπή Η δημοσιότητα που δίδεται στις αποφάσεις της Επιτροπής οι οποίες, αφορούν υποπρογραμματα μειώνεται διαρκώς με την πάροδο του χρόνου. Μέχρι τον Απρίλιο του 1989, οι εν λόγω αποφάσεις δημοσιεύονταν εξ ολοκλή ρου στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή των. Στη συνέχεια, γινόταν απλή μνεία αυτών, η οποία έπαψε από το Φεβρουάριο του Είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή να αναθεωρήσει αυτή την πολιτική προς όφε λος της διαφάνειας Μέχρι το 1988 υπήρχε ξεχωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού για το PEDAP. Από το 1989 δεν αναφε ρόταν πλέον ούτε στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού. Από το 1991, καθόσον το PEDAP συμπεριλαμβάνεται σε ένα κονδύλιο που περιέχει πολυάριθμα άλλα μέτρα του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού, δεν είναι πλέον δυνατόν να προσδιοριστεί η σχετική δαπάνη του προϋπολογισμού..μολονότι αυτή η παρουσίαση των δαπανών του προϋπο λογισμού είναι κοινή για όλες τις δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού, κρίνεται εντελώς ακα τάλληλη λαμβανομένων υπόψη των ειδικών στόχων του PEDAP, οι οποίοι συνίστανται στον καταλογισμό των ' δαπανών σε ένα κοινό κονδύλιο το οποίο περιλαμβάνει επίσης όλα τα άλλα προγράμματα πού εμπίπτουν στο στόχο 1, ανεξαρτήτως χώρας Παρά την απόφαση της Επιτροπής 88/169/ΕΟΚ της 28ης Ιανουαρίου 1988 (10), η οποία προβλέπει ότι, από το έκτο έτος της χρηματοδότησης των ομάδων υγειονομι κής προστασίας, οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλλουν το 20% των επιλέξιμων δαπανών, παραχωρήθηκαν συμπληρωματικές συμβάσεις στην ομάδα του Macedo De Cavaleiros (στο Trás-os-Montes) και του Oliveira de Aze méis (στη Beira Litoral) προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των ομάδων αυτών για έκτο χρόνο, ήτοι μέχρι το τέλος του 1993, σε ποσοστό όμως 85% Οι δικαιούχοι οι οποίοι υποκεινταν σε φόρο προ στιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) μπορούσαν να τον δηλώσουν ως επιλέξιμη δαπάνη, ενώ όσοι μπορούσαν να ζητήσουν την επιστροφή ή τη μετακύλισή του όφειλαν να δηλώσουν τις δαπάνες τους χωρίς να συμπεριλάβουν το φόρο. Εντού τοις, από το 1988 έως το 1993, επικράτησε μεγάλη σύγχυση σχετικά με τον προσδιορισμό του συστήματος στο οποίο υπάγονταν οι ομάδες υγειονομικής προστασίας. Κατά συνέπεια, ο ΦΠΑ ενίοτε συμπεριλαμβανόταν στις επιλέξι μες δαπάνες και ενίοτε όχι. Στις περιπτώσεις που έχει συμπεριληφθεί, η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από τις πορτογαλικές αρχές την επιστροφή του Η Επιτροπή καταβάλλει τις ενισχύσεις στο IFA DAP με βάση τις δηλώσεις δαπανών, οι οποίες υποβάλλο νται χωρίς δικαιολογητικά έγγραφα (ούτε έστω μια κατά σταση των σχεδίων). Επιπλέον, οι δηλώσεις αυτές συντάσ σονται από το IFADAP χωρίς έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων (βλέπε 3.2.9). Παρά τις ανεπαρκείς εθνικές δια δικασίες ελέγχου και τη μη υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων κατά τα διάφορα στάδια της επαλήθευσης, η Επιτροπή έχει διενεργήσει ελάχιστους επιτόπιους ελέγχους. Μέχρι σήμερα, η ΓΔ VI Ζ5 έχει διενεργήσει μόνο δύο ελέγχους, τον έναν από κοινού με τη ΓΔ XX το 1988 και τον άλλο στις δύο αυτόνομες περιφέρειες το Η υπηρεσία του δημοσιονομικού ελέγχου της Επιτροπής πραγματοποίησε δύο περαιτέρω επισκέψεις ελέγχου το Τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων ελέγχων επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις διαπιστώσεις που προ έκυψαν από τους ελέγχους του Συνεδρίου (για λεπτομέ ρειες των αποτελεσμάτων προηγούμενων ελεγκτικών διαπι στώσεων του Συνεδρίου βλέπε παράρτημα V, σημείο. 2). Τέλος, μολονότι το πρωτόκολλο της πράξης προσχώρησης ορίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει έκθεση αξιολό γησης σχετικά με την εκτέλεση του PEDAP μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1991-, μέχρι στιγμής δεν έχει εκπονηθεί παρό μοια έκθεση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. Καθυστερήσεις στην εφαρμογή Μολονότι το πρόγραμμα PEDAP προβλεπόταν να αρχίσει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την προσχώρηση της (,0) ΕΕ αριθ. L 76 της , σ. 24.

10 Αριθ. C 345/8 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Πορτογαλίας, τα πρώτα υποπρογραμματα εγκρίθηκαν μόλις το Νοέμβριο του 1986 ("). Στις περισσότερες περι πτώσεις, μεσολαβούσε εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστη μα μέχρι να εγκρίνει η Επιτροπή τα υποπρογραμματα που υπέβαλλε η Πορτογαλία. Επί 74 υποπρογραμμάτων ή τρο ποποιήσεων αυτών, σε 21 περιπτώσεις χρειάστηκαν τρεις έως πέντε μήνες, σε 16 περιπτώσεις έξι μήνες, σε 27 περι πτώσεις δέκα μήνες, σε εννιά περιπτώσεις 11 έως 14 μήνες, ενώ σε μία περίπτωση 16 μήνες. Οι καθυστερήσεις αυτές, οι οποίες οφείλονται κυρίως στη βραδύτητα των διαδικασιών αξιολόγησης της Επιτροπής, συντελούν σημαντικά στην καθυστέρηση κατά την εφαρμογή του PEDAP, καθώς και στην περιορισμένη γενικότερη αποτελεσματικότητα του Παρόμοιες καθυστερήσεις έχουν δημιουργήσει με γάλη σύγχυση σχετικά με τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία είναι επιλέξιμες οι δαπάνες. Πράγματι, οι πορτο γαλικές προτάσεις διατυπώνονται με γνώμονα μια πολυετή εφαρμογή, οι αποφάσεις της Επιτροπής όμως λαμβάνονται με καθυστέρηση πολλών μηνών και συνήθως προχρονολο γούνται, με αποτέλεσμα τη σύντμηση της περιόδου εφαρ μογής. Επιπλέον, οι αποφάσεις δεν προσδιορίζουν τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας. Γενικά, ούτε η Επιτροπή, ούτε οι πορτογαλικές αρχές κατόρθωσαν να καθορίσουν επακριβώς εάν η καθυστερημένη έναρξη είχε ως αποτέλε σμα την παράταση ή τη σύντμηση της περιόδου επιλεξιμότητας Τά περισσότερα υποπρογραμματα που αφορούν τις δύο αυτόνομες περιφέρειες της Μαδέρας και των Αζο ρών άρχισαν να εφαρμόζονται μόλις το 1991, αφού η Επιτροπή συμφώνησε να αλλάξει τα ανώτατα χρηματοδο τικά ποσά σε ενδεικτικά ποσά. Είναι αλήθεια ότι, στις δύο αυτές νησιωτικές περιοχές, το κόστος είναι συχνά πολύ υψηλότερο από ό,τι. στην ηπειρωτική χώρα, με αποτέλεσμα ελάχιστοι υποψήφιοι να ενδιαφέρονται να προβούν σε επενδύσεις με βάση τους αρχικούς χρηματοδοτικούς όρους που ήταν ίδιοι με αυτούς που προσφέρονταν στο ηπειρωτι κό τμήμα της χώρας Στις καθυστερήσεις της Επιτροπής προστίθενται οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των υποπρογραμμάτων από τις πορτογαλικές αρχές. Οι ομάδες υγειονομικής προστα σίας που εγκρίθηκαν τον Ιανουάριο του 1988 άρχισαν να λειτουργούν πραγματικά μόλις το Τα κέντρα κατάρ τισης γεωργοεφαρμοστών, τα οποία προβλέπονταν να λει τουργήσουν σε δύο στάδια, ολοκληρώθηκαν μόλις στο τέλος του 1994, αντί για το τέλος του 1992, σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη. Τα νέα συλλογικά συστήματα άρδευσης, τα οποία εγκρίθηκαν το Φεβρουάριο του 1989, έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι. το τέλος του Ωστόσο, την ημερομηνία αυτή και όσον αφορά τα περισσότερα από τα 52 σχέδια, δεν είχαν καν αρχίσει οι σχετικές εργασίες. Το σχέδιο για το κέντρο ανώτερων τεχνικών της Coimbra, το οποίο προβλεπόταν ήδη από το 1986, εγκρίθηκε μόλις κατά τη δεύτερη φάση ( ) του υποπρογράμματος για τα «κέντρα κατάρτισης γεωργοεφαρμοστών» και μέχρι το Νοέμβριο του 1994 δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί Ομοίως, ο (") Απόφαση 86/599/ΕΟΚ της 27ης Νοεμβρίου 1986 σχετικά με την έγκριση έξι προγραμμάτων που εκπόνησε η πορτογαλική κυβέρνηση κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3828/ 85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την κατάρτι ση ειδικού προγράμματος για την ανάπτυξη της γεωργίας στην Πορτογαλία, ΕΕ αριθ. L 347 της , σ αγροτικός δρόμος της Lousã (περιφέρεια της Beira Litoral) που είχε αρχίσει το 1987 ολοκληρώθηκε μόλις το ' Παρά τους φιλόδοξους γενικούς στόχους που είχαν τεθεί στο πλαίσιο του PEDAP, τα πλέον καινοτόμα και δυναμικά υποπρογραμματα ήταν τα λιγότερα σε πλή θος και υποβλήθηκαν τελευταία από τις πορτογαλικές αρχές. Για παράδειγμα, το υποπρόγραμμα για τις επαγγε λματικές γεωργικές σχολές υποβλήθηκε μόλις το 1989, ενώ τα υποπρογραμματα για την έρευνα, την πειραματική ανάπτυξη και την επίδειξη υποβλήθηκαν το Το Δεκέμβριο του 1992, η αναθεώρηση της νομοθεσίας για το PROAGRI (που αποσκοπούσε στην υποστήριξη των συνε ταιρισμών) σήμανε την καθυστέρηση.του υποπρογράμμα τος, καθώς ένας σημαντικός αριθμός των υπό υλοποίηση σχεδίων χρειάστηκε να αναθεωρηθεί. Το Μάιο του 1994, περίπου 40 ακόμα σχέδια αναμενόταν να υποβληθούν στην' ίδια διαδικασία. Το υποπρόγραμμα NOVAGRI, που αφο ρά την «αναδιάρθρωση και την καινοτομία», υποβλήθηκε μόλις το 1991' μαζί με τα τελευταία υποπρογραμματα. Το ι υποπρόγραμμα για την τυποποίηση των προϊόντων και την προώθηση των πωλήσεων προσέλκυσε ελάχιστο αριθμό αιτήσεων. Τέλος, κανένα από τα υποπρογραμματα δεν προέβλεπε συλλογικά μέτρα αναμόρφωσης της εγγείου ιδιοκτησίας, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί έναν από τους γενικούς στόχους.του PEDAP. Από τα ανωτέρω παραδείγματα συνάγεται ότι η επιδίωξη των μορφών μεταρρύθμισης που ήταν αναγκαίες για την επίτευξη των γενικών στόχων του PEDAP δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώ δης Επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων Η χορήγηση ενισχύσεων σε πολύ μικρές εκμεταλ λεύσεις οι οποίες δεν έχουν καμία ελπίδα βιωσιμότητας ή σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι ήδη αρκετά εύρωστες ώστε να υλοποιούν τα σχέδια τους χωρίς επιχο ρηγήσεις, δεν επιφέρει εύκολα αντιληπτό όφελος. Στην Λ περίπτωση των εξαιρετικά μικρών εκμεταλλεύσεων, θα ^ ήταν σκοπιμότερο οι ενισχύσεις να απέβλεπαν στον ανα- " δασμό των εκμεταλλεύσεων και τη συλλογική οργάνωση, μολονότι αυτού του είδους οι μεταρρυθμίσεις προσκρού ουν σε εμπόδια περισσότερο ψυχολογικής και νομικής " φύσης παρά οικονομικής. Εξάλλου, οι ιδιοκτήτες που ανα θέτουν τις εκμεταλλεύσεις τους σε διαχειριστές είναι συνή θως μεγαλοκτηματίες με οικονομική ανεξαρτησία. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα εκμεταλλεύσεων όπου πραγμα τοποίησε επίσκεψη το Συνέδριο, το 50% περίπου διευθυ νόταν από έμμισθους διαχειριστές και το 70% περίπου θα μπορούσαν να θεωρηθούν μεγάλες συγκρινόμενες με το μέσο όρο της εκμετάλλευσης στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Η εφαρμογή των ελάχιστων και μέγιστων κριτηρίων επιλεξιμότητας θα είχε οδηγήσει σε καλύτερη χρήση των περιο ρισμένων διαθέσιμων πόρων Οι πορτογαλικές αρχές έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για παροχή στους αγρότες νέας κατάρτισης και κινήτρων προκειμένου αυτοί να αλλάξουν τις μεθόδους τους, αναθέτοντας τους, μεταξύ άλλων, ορι σμένες αρμοδιότητες δημόσιου φορέα. Για παράδειγμα, στην περιοχή της Beira Litoral, παραχωρήθηκε δωρεάν για

11 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 345/9 πέντε χρονιά σε συνεταιρισμό η χρήση του κέντρου κατάρ τισης αγροτών του Viseu, το οποίο χρηματοδοτείται από το PEDAP. Ο συνεταιρισμός, ωστόσο, δεν τήρησε τους όρους της συμφωνίας. Στην πραγματικότητα, περιόρισε το πρό γραμμα κατάρτισης και χρησιμοποίησε τους χώρους του κέντρου για διάφορες άλλες δραστηριότητες που δεν είχαν καμία σχέση με αυτό το ρόλο του ως δημόσιου φορέα, φθάνοντας στο σημείο να εκμισθώνει τις αίθουσες σε άλλα παρόμοια κέντρα που τις χρειάζονταν Ορισμένα υποπρογραμματα χρηματοδοτούν τόσο δαπάνες λειτουργίας όσο και δαπάνες επενδύσεων. Για παράδειγμα, στις Αζόρες, το υποπρόγραμμα «κέντρα κατάρτισης γεωργών» χρηματοδότησε όχι μόνο την κατα σκευή κτιρίων και την απόκτηση εξοπλισμού, αλλά επίσης τους μισθούς και τις δαπάνες που συνδέονται με τις δρα στηριότητες κατάρτισης. Το υποπρόγραμμα PROAGRI χρηματοδοτεί τις θέσεις έμμισθης απασχόλησης που δημιουργήθηκαν: έτσι, σε ένα συνεταιρισμό στη Beira Litok ral, σχεδόν τα τρία τέταρτα της χρηματοδότησης αφορούψ σαν επαναλαμβανόμενες δαπάνες λειτουργίας (62,4 εκατ. ESC ή περίπου 0,2 εκατ. ECU). Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών των ομάδων υγειονομικής προστασίας που χρη ματοδοτούνται από το PEDAP συνιστούν δαπάνες λει-, τουργίας οι οποίες θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτού νται από το ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού κατά τη διάρκεια του δεύτερου ΚΠΣ. Αυτός ο τρόπος διάθεσης των κοινοτικών πόρων ισοδυναμεί με τη χορήγηση συνε χούς ενίσχυσης στον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, παρά τα. σημαντικά σχετικά ποσά, οι αιτήσεις επιστροφής των δαπανών, οι οποίες' εγκρίνονται με καταβολή των αντίστοιχων ποσών, χωρίς να συνοδεύονται από δικαιολο γητικά έγγραφα παρά μόνο από απλές δηλώσεις των δικαι ούχων, δεν υποβάλλονται ποτέ σε ανεξάρτητο έλεγχο ή επαλήθευση. Μετά τις σχετικές συστάσεις του Συνεδρίου, οι πορτογαλικές αρχές δεσμεύτηκαν να καθιερώσουν τη διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων στο μέλλον Το πρόβλημα της αστυφιλίας [από το 1988 έως το 1991 ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 6,6% στις παράκτιες περιοχές και κατά 13,7 % στην ενδοχώρα (12)] και της Β γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού, για τον οποίο συχνά δεν υπάρχει καμία προοπτική 'διαδοχής από μια νεότερη γενιά, έχει λάβει κρίσιμες διαστάσεις και χρήζει της πλέον αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Μολονότι είναι αλήθεια ότι τα περισσότερα υποπρογραμματα ορίζουν ότι προτε ραιότητα έχουν οι νέοι γεωργοί (κάτω των 40 ετών) υπέρ των οποίων πρέπει να δημιουργούνται ευνοϊκότερες οικο νομικές συνθήκες, αυτά τα περιορισμένα κίνητρα δεν επαρ κούν καθόλου για την αντιμετώπιση ενός τόσο σημαντικού προβλήματος Η επίδραση των άλλων πολιτικών Πριν από την προσχώρηση, η γεωργία στην Πορ τογαλία προστατευόταν σε μεγάλο βαθμό. Το άνοιγμα των συνόρων της χώρας, μολονότι έγινε σταδιακά, επέφερε σημαντικές επιπτώσεις μεταξύ του 1991 και του Για παράδειγμα, η τιμή των γεωμήλων που 'εισάγονταν στην (Ι2) Βλέπε τις δύο τελευταίες απογραφές πληθυσμού. Πορτογαλία ήταν τόσο χαμηλή που δεν κάλυπτε ούτε τα έξοδα μεταφοράς. Η εφαρμογή,του υποπρογράμματος για την παραγωγή σπόρων γεωμήλων προς σπορά σταμάτησε ενόψει της εισροής σπόρων προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη. Όπως και στην περίπτωση της Beira Litoral, στην περιοχή του Trás-os-Montes, οι γεωργοί εγκατέλειψαν σχε δόν εντελώς την παραγωγή σιτηρών. Η Μαδέρα, επίσης, βρίσκεται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση έχοντας να αντα γωνιστεί τις μπανάνες από τα Κανάρια νησιά, τη Νότια Αφρική ή τις χώρες ΑΚΕ. Οι χαμηλές τιμές στις οποίες διατίθενται στην Πορτογαλία τα αγροτικά προϊόντα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η πορτογαλική αγορά θεωρείται ως περιθωριακή από ορισμένους παραγωγούς της Κοινότητας, οι οποίοι, κατά συνέπεια, τη χρησιμοποιούν για τη διάθεση σε χαμηλές τιμές των πλεονασμάτων της παραγωγής τους, προστατεύοντας συγχρόνως τις 'κύριες αγορές τους Ομοίως, η ανάπτυξη μεγάλων εμπορικών κέντρων έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εμπορία των πορτογαλικών γεωργικών προϊόντων εξαιτίας της ζήτησης μεγάλων ποσο τήτων τυποποιημένων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Δεδο μένου ότι οι πορτογαλικές γεωργικές ενώσεις δεν χαρακτη ρίζονται ακόμα από αποτελεσματική οργάνωση, τα εν λόγω κέντρα εισάγουν όλα σχεδόν τα εμπορεύματα τους. Παρά τα μέτρα που άρχισαν να εφαρμόζονται καθυστερη μένα στο πλαίσιο του NOVAGRI για την προώθηση των πορτογαλικών φρούτων, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ήτοι να εξευρεθούν αγορές για τα γεωργικά προϊόντα της Πορτογαλίας, παρόμοια μέτρα προώθησης των προϊόντων πρέπει να αυξηθούν δραστικά Επιπλέον, η πολιτική της διατήρησης ενός ισχυρού εσκούδο σημαίνει στην πράξη εξαιρετικά υψηλά επιτόκια, της τάξης του 17 έως 21%, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος κυρίως των πλέον δυναμικών γεωργών, οι οποίοι έχουν συνάψει δάνεια για την αγορά σύγχρονου εξοπλι σμού Εξάλλου, ενώ έχουν καταβληθεί σημαντικά ποσά στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, και κυρίως του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Πορτογαλία να καλύψει την αναπτυξια κή της καθυστέρηση και να αυξήσει το αγροτικό εισόδημα με τη βελτίωση της παραγωγής ή της παραγωγικότητας, την ίδια ώρα άλλα μέτρα, τα οποία συνδέονται κυρίως με,το ΕΓΤΠΕ-τμήμα Εγγυήσεων, αποτρέπουν τους γεωργούς από το να αυξήσουν την παραγωγή τους. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι περιορισμοί που επιβάλλονται όσον αφορά τον αριθμό των ζώων για τα οποία μπορούν να καταβλη θούν πριμοδοτήσεις προς αντιστάθμιση της απώλειας εισο δήματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του πρόβειου και αιγειου κρέατος, αυτοί που προβλέπονται από το σύστημα ποσοστώσεων στην επεξεργασία του καπνού, αυτοί που ισχύουν ως προς τα αντισταθμιστικά ποσά που καταβάλλονται στους παραγωγούς προϊόντων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτείνες και τέλος οι πριμοδοτήσεις που χορηγούνται στους παρα γωγούς μπανανών, που παύουν την παραγωγή του συγκε κριμένου προϊόντος. Αυτοί οι αλληλοαναιρούμενοι στόχοι των δύο τμημάτων του ΕΓΤΠΕ επιβαρύνουν σημαντικά τον τομέα της γεωργίας στην Πορτογαλία και περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των μέτρων του PEDAP όσον αφορά την επίτευξη των. δεδηλωμένων στό χων τους. Στην πραγματικότητα, το έλλειμμα της Πορτογα λίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής αυξάνει συνεχώς.

12 Αριθ. C 345/10 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Τέλος, η Πορτογαλία αποδέχθηκε το αίτημα της Επιτροπής για σύντμηση της μεταβατικής περιόδου για την προστασία των γεωργικών αγορών, η οποία προβλεπόταν.από τη συνθήκη προσχώρησης. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 746/93 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1993 ("), μολο νότι αναγνωρίζει «την ιδιαίτερη καθυστέρηση που παρατη ρήθηκε στην Πορτογαλία σε επίπεδο σύστασης οργανώσε ων παραγωγών», αναφέρεται στην αρχή «της πρόωρης κατάργησης ενός μεγάλου μέρους των μηχανισμών που προστατεύουν την πορτογαλική αγορά». Μια σειρά κανο νισμών του. Συμβουλίου (Μ) είχε ως αντικείμενο την άμεση ευθυγράμμιση των κοινών τιμών διαφόρων προϊόντων (του ρυζιού, του αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη, του ελαιολάδου και των οπωροκηπευτικών). Επιπλέον, στη νέα ΚΟΑ στον τομέα της μπανάνας (15) δεν γίνεται καμία αναφορά στις μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες ίσχυαν υπέρ της παραγωγής μπανάνας της Μαδέρας. Ο. κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 746/93 που προαναφέρθηκε προβλέπει μεν την αύξηση των ενισχύσεων υπέρ των οργανώσεων παρα γωγών, ωστόσο, ενώ η κατάργηση της μεταβατικής περιό δου έχει άμεσες επιπτώσεις, η αποτελεσματικότητα των αντισταθμιστικών ενισχύσεων που επηρεάζουν τις διαρ θρώσεις θα καταστεί εμφανής μόνο μεσοπρόθεσμα ή μα κροπρόθεσμα Όσον αφορά και τα τρία κριτήρια, το Συνέδριο. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μολονότι επιτεύχθηκαν κάποια θετικά αποτελέσματα στο πλαίσιο ορισμένων υπο προγραμμάτων (π.χ. ομάδες υγειονομικής προστασίας της κτηνοτροφίας), έστω και αν ο δημοσιονομικός έλεγχος των σχετικών πράξεων δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικός (βλέ πε σημείο 4.2.3), τα αποτελέσματα ορισμένων σημαντικών υποπρογραμμάτων υπολείπονταν των αναγκών ή των στό χων (βλέπε πίνακα 2). Συγκεκριμένα, ως προς την αποτε λεσματικότητα των μέτρων, τα συνολικά επιτευχθέντα απο τελέσματα ήταν κάπως απογοητευτικά Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος διακυ βεύτηκε από την έλλειψη, ή την καθυστερημένη ανάπτυξη, των πλέον δυναμικών και πρόσφορων πρωτοβουλιών που ήταν αναγκαίες για την ενθάρρυνση μιας περισσότερο προοδευτικής συμπεριφοράς εκ μέρους των γεωργών. Από την άποψη αυτή, τα μέτρα που προωθήθηκαν και ενι σχύθηκαν περισσότερο είχαν ως στόχο, τις περισσότερες φορές, τη διατήρηση μάλλον των υπαρχόντων συστημάτων ^ παραγωγής, παρά την ενθάρρυνση ριζικότερων αλλαγών στο πλαίσιο της γεωργικής δραστηριότητας. Μολονότι η προσέγγιση αυτή ικανοποίησε κατά κάποιο τρόπο τις άμε σες ανάγκες του αγροτικού κόσμου, δεν κατόρθωσε να προσδώσει το δυναμισμό που ήταν απαραίτητος για την κάλυψη των βασικών διαρθρωτικών αδυναμιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5.1. Όπως προαναφέρθηκε στη γενική εισαγωγή της παρούσας έκθεσης, ο έλεγχος του Συνεδρίου όσον αφορά το πρόγραμμα PEDAP επικεντρώθηκε κυρίως στην αξιο λόγηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των κοι νοτικών πόρων που διατέθηκαν για το εν λόγω πρόγραμ μα. Συνεκτιμώντας τους ειδικούς στόχους του προγράμμα τος PEDAP, η προσέγγιση αυτή θεωρείται η πλέον ενδε δειγμένη προκειμένου να κριθεί αν τα σχετικά κεφάλαια δαπανήθηκαν κατά τρόπο ο οποίος ελάμβανε δεόντως υπόψη τα οικονομικά κριτήρια, καθώς και τα κριτήρια οικονομίας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. (13) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 746/93' του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1993, σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης για την προώθηση της σύστασης και τη διευκόλυνση της λειτουργίας των οργανώσεων παραγωγών που προβλέπονται στους κανο νισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 και (ΕΟΚ) αριθ. 1360/78 στην Πορτογαλία ΕΕ αριθ. L 77 της , σ. 14. '. (Μ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 738/93 του Συμβουλίου, της 17ης. Μαρτίου 1993, για την τροποποίηση του μεταβατικού καθεστώτος της κοινής οργάνωσης της αγοράς για τα σιτηρά και για το ρύζι στην Πορτογαλία το οποίο προβλέ πεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3653/90" ΕΕ αριθ. L 77 της , σ. 1. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 741/93 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1993, για την εφαρμογή της κοινής τιμής παρέμ βασης του ελαιολάδου στην Πορτογαλία ΕΕ αριθ. L 77.'. της , σ. 7. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 742/93 του Συμβουλίου, τής 17ης Μαρτίου 1993, για την κατάργηση για τα οπωροκηπευτικά του αντισταθμιστικού μηχανισμού στις συναλλαγές ανάμε σα στην Πορτογαλία και τα υπόλοιπα κράτη μέλη ΕΕ αριθ. L 77 της , ο. 8. C5) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1993, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας, ΕΕ αριθ. L 47 της , σ Είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη η διαπίστωση ότι τα μέ τρα που απαιτούνταν για την αποτελεσματικότερη ανα διοργάνωση, αναπροσανατολισμό και αναδιάρθρωση της γεωργικής δραστηριότητας είτε δεν προβλέπονταν με τον κατάλληλο τρόπο, είτε καθιερώθηκαν πολύ αργά, τη στιγ μή που οι διαθέσιμοι πόροι ήταν ήδη περιορισμένοι. Απα ραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματικότερη αναδιορ γάνωση της γεωργικής δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη ενός περισσότερο δυναμικού και ευρέος συνεταιριστικού κινήματος, μέσω του οποίου κάθε μικρός παραγωγός μπο ρεί να ελπίζει ότι θα αποκτήσει πρόσβαση στους κατάλλη λους διαύλους προώθησης των προϊόντων. Όσον αφορά τον αναπροσανατολισμό του τομέα, αξίζει να σημειωθεί ότι η απαιτούμενη έμφαση στις δραστηριότητες που συνδέο νται με την έρευνα και την προώθηση των προϊόντων στην * αγορά δόθηκε σχετικά καθυστερημένα σε σχέση με τη \ γενικότερη εφαρμογή του προγράμματος (π.χ. υποπρό γραμμα NONAGRI). Ως προς την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το πρόγραμμα PEDAP. δεν περιλάμβανε καν υποπρόγραμμα αναδιάρθρωσης της εγγείου ιδιοκτησίας, ενώ, προς το παρόν, το επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε για το σκοπό αυτό έχει περιο ρισμένη επιτυχία (βλέπε κεφάλαιο 9, σημεία έως 9.2.4) Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του PEDAP, επισημαίνεται ότι, ενώ το εν λόγω πρόγραμμα παρείχε την ευκαιρία για την επίτευξη πλήθους ωφέλιμων και μάλιστα ουσιαστικών αποτελεσμάτων, οι θετικές του επιπτώσεις μειώθηκαν σημαντικά για διάφορους λόγους, και κυρίως εξαιτίας: ί) της βραχύτερης από την προβλεπόμενη περιόδου εφαρμογής του λόγω της καθυστερημένης έναρξης του (βλέπε σημείο 4.1.1) και της πρόωρης λήξης του (βλέπε σημείο 2.9), ii) της μείωσης της χρηματοδότησης του (βλέπε σημείο 1.3),

13 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 345/11 iii) των καθυστερήσεων στην καθιέρωση αρκούντως δραστικών μέτρων, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, (βλέ πε σημείο 5.3) Στην προαναφερθείσα πραγματικότητα προστίθεται το γεγονός ότι οι περιορισμοί που επιβάλλουν τα όρια παραγωγής, τα οποία 'τίθενται όσον αφορά τη γεωργία στο πλαίσιο των 'δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολι σμού, μειώνουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της παραγωγι κότητας του γεωργικού τομέα στην Πορτογαλία. Επιπλέον, το πρόωρο άνοιγμα του εν λόγω τομέα στον ανταγωνισμό άλλων κρατών μελών περιόρισε περαιτέρω τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός ευαίσθητου και ανεπαρκώς προετοιμασμέ νου τομέα., 5.7. Μολονότι η πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων βαρύνει τις εθνικές αρχές, οι υπηρεσίες της Επιτροπής οι οποίες ήταν αρμόδιες για την παρακολούθηση της ανάπτυξης της γεωργίας στην Πόρτο-. γαλία οφείλουν να αναλάβουν μέρος των ευθυνών για τη δυσάρεστη κατάσταση που περιγράφεται στα σημεία 5.2 έως 5.5 παραπάνω Όσον αφορά την οικονομική χρησιμοποίηση τών κοινοτικών πόρων, επισημαίνεται ότι, ενώ η Επιτροπή έθεσε πραγματικό ανώτατο όριο για τα ποσά που θα μπορούσαν να καταβληθούν για κάθε υποπρόγραμμα, το Συνέδριο θεωρεί άτοπη την απόφαση με την οποία επιτρά πηκε η χρησιμοποίηση των πόρων του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση δαπανών λειτουργίας. Συγκεκριμένα, η έγκριση μέχρι και του 80% των εν λόγω δαπανών, οι* οποίες αφορούν τις διαρκείς δαπάνες για μισθούς καθώς και τα διοικητικά έξοδα για τις ομάδες υγειονομικής προ στασίας της κτηνοτροφίας και τις υπηρεσίες κατάρτισης, πρέπει να θεωρείται άμεση επιχορήγηση προς τον εθνικό προϋπολογισμό και μειώνει σημαντικά τους ήδη περιορι σμένους πόρους οι οποίοι. διατίθενται για πραγματικά διαρθρωτικές ενέργειες To PEDAP, παρά τα πλεονεκτήματα του, δεν ήταν σε θέση να λύσει μόνο του όλα τα θεμελιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζει η πορτογαλική γεωργία. Η έλλειψη επαρκούς οργάνωσης στην Πορτογαλία, κυρίως όσον αφο ρά την προώθηση προϊόντων στην αγορά (βλέπε σημείο 4.3.2), οι έγγειες διαρθρώσεις που χαρακτηρίζονται από τον κατακερματισμό των μικρών εκμεταλλεύσεων και τη χαμηλή παραγωγικότητα θέτουν σε κίνδυνο τον γεωργικό τομέα της χώρας αυτής, στο πλαίσιο του οποίου το εισόδη μα μειώνεται ταχύτερα από ό,τι σε άλλα κράτη μέλη. Η μέση ηλικία των γεωργών είναι μεγάλη, ενώ δεν εξασφαλί ζεται η διαδοχή τους από τη -νεότερη γενιά (βλέπε σημείο 4.2.8). Αυτή η αβέβαιη κατάσταση ίσως να μην αντέξει τις επιπτώσεις από τις υψηλές επιδόσεις της γεωργίας σε άλλα κράτη μέλη, ή ακόμα σε τρίτες χώρες (βλέπε σημείο 4.3.1). Κατά συνέπεια, παρατηρείται το ανησυχητικό φαινόμενο της απερήμωσης σημαντικού τμήματος της υπαίθρου, γεγο νός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη (βλέπε σημείο 4.2.6).. -' ΜΕΡΟΣ II ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΤΠΕ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΠΙ 6.1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί εκτεταμένη ελεγκτική κάλυψη, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε τρεις περιφέρειες. Οι περιοχές που επιλέχθηκαν για το τμήμα αυτό του ελέγχου, εξαιτίας των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους, ήταν το Ribatejo e Oeste (με εντα τικές εκμεταλλεύσεις έκτασης που προσεγγίζει τον εθνικό μέσο όρο των 7. εκταρίων), το Entre Douro e Minho (με μικρές πολυσύνθετες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, όπου η γεωργική δραστηριότητα ασκείται συχνά ως μερική απα σχόληση) και το Alentejo (με εκτατικές καλλιέργειες} όπου απαντώνται συχνά εκμεταλλεύσεις με έκταση μέχρι εκτάρια, τα λεγόμενα «λατιφούντια»). Όσον αφορά τα μέτρα που επιλέχθηκαν, το σύνολο των περιοχών αυτών αντιπροσωπεύει το 55% περίπου του συνόλου των δαπα νών που αναλήφθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο ( ) Ο έλεγχος βασίστηκε σε ανάλυση των συστημάτων η οποία περιλάμβανε, κυρίως, την αξιολόγηση της γενικότε ρης αξιοπιστίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που εφαρμοζόταν για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κοινοτι κών κεφαλαίων. Η προσέγγιση αυτή συνίστατο στην εξέτα ση και έλεγχο των εθνικών διαδικασιών για ένα μεγάλο αριθμό πράξεων (321), οι οποίες συμπεριλάμβαναν τόσο μεμονωμένες πληρωμές όσο και ολόκληρα σχέδια και επι λέχθηκαν τυχαία, καθώς και στο φυσικό επιτόπιο έλεγχο περιορισμένου αριθμού (21) σχεδίων που ελάμβαναν ενι σχύσεις, προκειμένου να εξακριβωθεί η ορθή εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων σχεδίων και η τήρηση εκ μέρους των δικαιούχων των προϋποθέσεων χορήγησης της κοινοτικής ενίσχυσης. Στόχος του ελέγχου ήταν περισσότερο η επαλή θευση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος πράξεων, παρά η συγκέντρωση των ειδικών πράξεων για τις οποίες υπήρ χαν ήδη αμφιβολίες σχετικά με την επιλεξιμότητα τους για. τη λήψη κοινοτικών ενισχύσεων Ο έλεγχος διενεργήθηκε στις κεντρικές υπηρεσίες του εξουσιοδοτημένου οργανισμού πληρωμών που είχε αναλάβει τη διαχείριση του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολι σμού στην Πορτογαλία, ήτοι του Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFA DAP), καθώς και σε επιλεγμένα περιφερειακά γραφεία. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις στις διοικητικές υπηρεσίες, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες ήταν αρμόδιες για τα ειδικά μέτρα που είχαν επιλεχθεί για τον έλεγχο. Στις εν λόγω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονταν το Instituto de Estruturas Agrárias e Desenvolvimento Rural (IEADR), το Instituto dos Mercados Agrícolas e Industria Agro-Alimentar (IMAIAA), οι περιφερειακές διευθύνσεις γεωργίας' (ΠΔΓ) και το Ινστιτούτο Δασοκο μίας.

14 Αριθ. C 345/12 EL. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Συγκεκριμένα, ο έλεγχος προέβλεπε: ' i) την εξέταση των διαδικασιών έγκρισης των σχεδίων για τη χορήγηση των κοινοτικών και εθνικών ενισχύ σεων, ii) την εξέταση των διοικητικών διαδικασιών καθώς και των διαδικασιών ελέγχου που εφαρμόζονται σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, πριν από την καταβολή των ενισχύσεων, και εξασφαλίζουν ότι τα εγκεκριμένα σχέ δια υλοποιούνται απόλυτα σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις, iii) την εξέταση των 'διαδικασιών για την τελική έγκριση και την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων, iv) όπου κρινόταν αναγκαίο, την αξιολόγηση των εφαρ μοζόμενων μέτρων για την εξακρίβωόη της αδιάλει πτης τήρησης των όρων από τους οποίους εξαρτάται η χορήγηση των κοινοτικών ενισχύσεων, ν) την αντιπαραβολή των ποσών που φέρονταν ως καταβληθέντα από τις κεντρικές και περιφερειακές αρχές της Πορτογαλίας με αυτά που έχουν καταχωρη θεί στις καταστάσεις της Επιτροπής, ivi) την αξιολόγηση της παρακολούθησης των επιλεγμένων ΕΠ από το κράτος μέλος και.την Επιτροπή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ TUN ΕΝΙΣΧΥΣΙΙ ΤΙΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΙΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 7.1. Συνοπτική παρουσίαση των διοικητικών διαδικα- - σιών και των διαδικασιών ελέγχου Πριν από τη μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων το 1988, τα μέτρα αυτά διέπονταν. από τις διατά ξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 του Συμβου λίου C6). Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ειδικά προγράμματα για την ανάπτυξη τών αγορών στον τομέα της γεωργίας και, κυρίως, να καθιερώσουν κοινή δράση η οποία θα διευκόλυνε την ανάπτυξη ή την ορθολογικότερη διαχείριση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την επεξεργασία, μεταποίηση ή εμπορία των γεωργικών προϊόντων. Από τα σχέδια που υποβάλλονταν στην Επιτροπή προς έγκριση αποκλείονταν οι δραστηριότητες που αφορούσαν το εμπό ριο λιανικής Το 1984/85, ενόψει της κατάρτισης αυτών των προγραμμάτων, οι πορτογαλικές αρχές ζήτησαν τη διεξα γωγή εκτενούς έρευνας σχετικά με την κατάσταση των εγκαταστάσεων μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων στην Πορτογαλία. Η έρευνα είχε ως αντικείμενο θέματα όπως η παραγωγική δυναμικότητα των υπαρχουσών εγκα ταστάσεων μεταποίησης, καθώς και η τεχνική και υγειονο μική κατάσταση αυτών. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευ (16) ΕΕ αριθ. L 51 της , σ. 1. νας, η οποία κάλυψε τις κυριότερες γεωργικές αγορές, αποτέλεσαν τη βάση για την καθιέρωση τόσο των ειδικών' προγραμμάτων που προβλέφθηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 του Συμβουλίου, όσο και των τομεα- κων σχεδίων που προβλέπονταν αργότερα από τη μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων Οι πορτογαλικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή προς έγκριση δέκα ειδικά προγράμματα. Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν συνολικά, προς χρηματοδότηση από την Κοινότητα, 235 μεμονωμένα σχέδια, στο πλαίσιο του κανο νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 355/77, υπέρ των οποίων εγκρίθηκε συνολική κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 94 εκατ. ECU. Το ανώτατο ποσοστό της ενίσχυσης καθορίστηκε στο 50 % των επιλέξιμων δαπανών, υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος θα χορηγούσε ελάχιστη εθνική επιχορήγηση της τάξης του 5% των επιλέξιμων δαπανών. Το υπολειπόμενο ποσό θα προερχόταν από τους αναδόχους των σχεδίων, υπό τη μορφή είτε τραπεζικών δανείων, είτε ιδίων κεφαλαίων. Η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή, από τους αναδόχους Æ χρηματοδοτούμενων σχεδίων καθορίζεται στο 25 % των επιλέξιμων δαπανών. Η αρμοδιότητα για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των σχεδίων ανατέθηκε στο IFADAP, με την επιφύλαξη της τελικής έγκρισης από την Επιτρο πή. ' Μετά τη μεταρρύθμιση των, διαρθρωτικών ταμεί ων, οι κοινοτικές ενισχύσεις που χορηγούνται για τη μετα ποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων διέπονται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/90 ("). Με την έκδοση του κανονισμού αυτού, η ευθύνη για την έγκριση των ειδικών σχεδίων, τα οποία έπρεπε να περιλαμ βάνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα που καταρτί ζονταν στο πλαίσιο των τομεακών σχεδίων, ανατέθηκε στις καθοριζόμενες εθνικές αρχές. Ωστόσο, η Επιτροπή διατή ρησε την αρμοδιότητα της τελικής έγκρισης τόσο των τομεακών σχεδίων, όσο και των επιχειρησιακών προγραμ μάτων που εγκρίνονταν σύμφωνα με αυτά, μολονότι ol πληροφορίες που της παρέχονταν για το σκοπό αυτό ήταν περισσότερο γενικής φύσης από ό,τι προηγουμένως Οι πορτογαλικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή και έλαβαν τη σχετική έγκριση συνολικά για δώδεκα το μεακά σχέδια (18) τα οποία κάλυπταν τις κυριότερες δρα στηριότητες του γεωργικού τομέα της Πορτογαλίας. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, εγκρίθηκαν 15 επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία περιείχαν 301 μεμονωμένα σχέδια και αντιστοιχούσαν σε εγκεκριμένες κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 137 εκατ. ECU Πρώτιστη αρμοδιότητα του IFADAP είναι η παραλαβή των αιτήσεων για χορήγηση ενισχύσεων για τα προαναφερθέντα μέτρα, καθώς και η αξιολόγηση και (") ΕΕ αριθ. L 91 της , σ. 1. (,8) Τομεακά προγράμματα εγκρίθηκαν για τις γεωργικές αγορές στον τομέα των σιτηρών, του ρυζιού, του ελαιολάδου, του οίνου, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, των νωπών φρούτων, των λαχανικών, της μεταποίησης των οπω ροκηπευτικών, των αυγών και των πουλερικών, της σφαγής ζώων και της μεταποίησης των προϊόντων του κρέατος, των διαρθρώσεων για την εμπορία ζώντων ζώων, της μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων του ξύλου καθώς και της μετα ποίησης και εμπορίας των προϊόντων του φελλού.

15 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 345/13 έγκριση των σχεδίων, ο έλεγχος της εφαρμογής τους και η. καταβολή των κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων. Το IFADAP απασχολεί περίπου 500 υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται στο κεντρικό γραφείο στη Λισαβόνα καθώς και. σε επτά περιφερειακές διευθύνσεις και δύο περιφερειακές αντιπροσωπείες στη Μαδέρα και τις Αζόρες, συνιστώντας ένα δίκτυο 20 περιφερειακών γραφείων. Το ΙΜΑΙΑΑ είναι αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των σχεδίων και απασχολεί περίπου 200 υπαλλήλους, οι 50 από τους οποί ους είναι ειδικευμένοι στην αξιολόγηση της επιλεξιμότητας και 'της οικονομικής σκοπιμότητας των σχεδίων που υπο βάλλονται με αίτημα τη χορήγηση εθνικής και κοινοτικής ενίσχυσης Ο έλεγχος και οι διαπιστώσεις του Συνεδρίου Ι Γενικές παρατηρήσεις Στις τρεις περιοχές στις όποιες πραγματοποιήθη καν επισκέψεις, εξετάστηκαν συνολικά 65 σχέδια που συνδέονταν με τις κοινοτικές ενισχύσεις για τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων. Δώδεκα από τα σχέδια, τα οποία αντιστοιχούν σε κοινοτικές ενισχύσεις συνολικού ύψους εκατ. ESC (8,43 εκατ. ECU), είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 του Συμβουλίου, ενώ τα υπόλοιπα 53 σχέδια, τα οποία αντιστοιχούν σε κοινοτικές ενισχύσεις συνολικού ύψους εκατ. ESC (36,27 εκατ. ECU), εγκρίθηκαν στο πλαί σιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/ Στις εν λόγω τρεις περιοχές, διαπιστώθηκε ότι οι διαδικασίες γενικού και διοικητικού ελέγχου ανταποκρί νονταν, σε γενικές γραμμές, στις διοικητικές οδηγίες του IFADAP. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα βασικά στοιχεία για την ορθή λειτουργία του συστήματος είτε έλειπαν, είτε δεν ελέγχονταν επαρκώς σε όλες τις περιπτώ σεις. Οι αδυναμίες του συστήματος οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στο περιορισμένο προσωπικό που απασχολούνταν στα περιφερειακά γραφεία του IFADAP τα οποία ήταν αρμόδια για τη διαχείριση του συστήματος, διαθέτοντας μόνο έναν υπάλληλο πλήρους απασχόλησης σε κάθε σχετι κή περιοχή. Κατά συνέπεια, οι δυνατότητες εμπεριστατω-, μένης ανάλυσης των υποβαλλόμενων αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης και πληρωμής ήταν περιορισμένες. Περιορισμέ νες ήταν επίσης οι δυνατότητες διεξαγωγής λεπτομερών επιτόπιων επαληθεύσεων των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρούνται κυρίως τα ακό λουθα: i) οι αιτούντες ενίσχυση δεν υποχρεώνονταν να υποβά λουν ελεγμένους λογαριασμούς προηγούμενων ετών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που διέπονταν από το άρθρο 262 του «Código das Sociedades Comerciais»: αλλά ακόμα και αυτή η υποχρέωση δεν τηρούνταν πάντοτε, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να απο-. δειχθεί με ανεξάρτητο τρόπο η αξιοπιστία των αριθ μητικών στοιχείων που αποδείκνυαν τη βιωσιμότητα των δικαιούχων επιχειρήσεων που υπέβαλλαν αιτή σεις για χορήγηση ενισχύσεων,'. ii) επιπλέον, σε πέντε από τα σχέδια που εξετάστη καν C9), τα προηγούμενα ή τα προβλεπόμενα αποτε λέσματα, τα οποία αναφέρονταν στην αίτηση χορήγη σης ενίσχυσης, μπορούσαν να θεωρηθούν ότι έθεταν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του σχεδίου ωστόσο, τα σχέδια αυτά εγκρίθηκαν χωρίς την επιβολή ειδικών όρων οι οποίοι να λαμβάνουν υπόψη τα εν λόγω αποτελέσματα- από την άποψη αυτή, συχνά υποβάλ λονται και εγκρίνονται, χωρίς επαρκή αξιολόγηση - του εφικτού τους, προβλέψεις μελλοντικών αποτελε σμάτων οι οποίες όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (αν συγκριθούν με προηγούμενα αποτελέσματα), αλλά και δεν υποστηρίζονται από επαρκή στοιχεία, iii) όσον αφορά τα σχέδια που εξετάστηκαν, μολονότι όλα τα τιμολόγια και τα δικαιολογητικά έγγραφα για την καταβολή των αιτούμενων ποσών υποβάλλονται ' προς επαλήθευση στα γραφεία του IFADAP, ελάχι στα από αυτά (στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο δύο ή τρία) εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων κατά τους επιτόπιους ελέγχους, με απο τέλεσμα να υφίσταται ο κίνδυνος να μην επισημαί νονται ποσά που καταβλήθηκαν αρχικά και επιστρά φηκαν στη συνέχεια, χωρίς όμως να γίνει η σχετική δήλωση από τους δικαιούχους, iv) γενικότερα, διαπιστώνεται έλλειψη επιλεκτικότητας κατά την έγκριση των σχεδίων, η οποία παρεχόταν μάλλον κατά πιστή εφαρμογή των τυπικών κριτηρίων επιλεξιμότητας, παρά βάσει περισσότερο "αυστηρών εμπορικών κριτηρίων τα οποία θα αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του σχεδίου, ν) συγκεκριμένα, δεν αποδόθηκε η απαιτούμενη προ-.. σοχή στην επαλήθευση του κατά πόσο η αυξημένη παραγωγή από τα σχέδια θα εύρισκε διεξόδους στην αγορά, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ή αν η σχετική επιχείρηση είχε ένα επίσημο πρόγραμμα εμπορίας, πέρα από αόριστες ελπίδες για εξασφάλιση τοπικών ή εξωτερικών αγορών,...'' vi) σε ορισμένα τομεακά σχέδια, π.χ. τα προγράμματα για τα σφαγεία, τη μεταποίηση της ντομάτας ή την παραγωγή ελαιολάδου, η χορήγηση ενισχύσεων για νέα δυναμικότητα τελούσε υπό την προϋπόθεση της μη αύξησης της συνολικής παραγωγικής δυναμικότη τας ωστόσο, από τους φακέλους που. εξετάστηκαν δεν προκύπτει ούτε ο έλεγχος της τήρησης ούτε η καθαυτή τήρηση αυτής της προϋπόθεσης σε κάθε περίπτωση, vii) σε ορισμένους τομείς, ' και κυρίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών, οι παράγωγοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εξεύρεση αγορών για τα προϊόντα τους μολονότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα προβλή ματα αυτά επιδεινώθηκαν από το άνοιγμα της πορτο γαλικής αγοράς στο διακοινοτικό εμπόριο, δυσκολίες υπήρξαν επίσης εξαιτίας της αδυναμίας προσαρμογής των παραδοσιακών αγορών στις σημερινές απαιτή σεις της αγοράς. Κατά συνέπεια, οι πορτογάλοι παραγωγοί φαίνεται να έχουν χάσει σημαντικό μερί- (19) Σχέδια αριθ , , , και

16 Αριθ. C 345/14 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διό της αγοράς λόγω, π.χ. της αδυναμίας τους να τροφοδοτούν τις νέες αλυσίδες υπεραγορών για το λόγο αυτό, φαίνεται να υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων συστημάτων για την προώθηση στην αγορά των γεωργικών προϊόντων με την έγκριση του κατάλληλου σχετικού τομεακού προγράμματος, viii) μολονότι οι επενδύσεις, για τις οποίες οι εργασίες είχαν αρχίσει περισσότερο από έξι μήνες πριν από τη λήψη της αίτησης χορήγησης χρηματοδότησης από την Επιτροπή αποκλείονται ρητά από τις κοινοτικές ενισχύσεις, δεν προβλέπεται η διεξαγωγή' επιτόπιων ελέγχων πριν από την έγκριση των σχεδίων, με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης της προαναφερθείσας προϋπόθεσης κατά συνέπεια, χάνεται μια πολύτιμη ευκαιρία για τη διαμόρφωση μιας περισσότερο συγκεκριμένης γνώμης σχετικά με τη βιωσιμότητα του προτεινόμενου σχεδίου και την εμπορική οξυδέρκεια των αναδόχων Τα παραδείγματα που παρατίθενται στη συνέχεια παρουσιάζουν ανάγλυφα μερικές από τις αδυναμίες που αναφέρθηκαν στο πλαίσιο των γενικών παρατηρήσεων. Αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης των παρεχομένων οικονομικών πληροφοριακών στοιχείων και του ιστορικού αποδοτικότητας Μολονότι το ΙΜΑΙΑΑ παρουσίασε στατιστικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι, μέχρι σήμερα,1 οι υπηρεσίες του έχουν απορρίψει για τεχνικούς λόγους 106 αιτήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 16.% των αιτήσεων που υπέβαλε το IFADAP, στα περιφερειακά γραφεία του IFADAP στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη δεν βρέ θηκαν ανάλογα στοιχεία. Η εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι σπάνια γίνονται απορρίψεις σε περιφερειακό επίπεδο, δεδομένου ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ενθάρρυνση της αναδιατύπωσης των αμφίβολων αιτήσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί το παραδεκτό τους Ένα σχέδιο, που αντιστοιχούσε, σε συνολικό ύψος επένδυσης 373 εκατ. ESC (2,09 εκατ. ECU) από τα οποία η εγκεκριμένη κοινοτική ενίσχυση ανερχόταν σε 102 εκατ. ESG (0,57 εκατ. ECU), αφορούσε την κατασκευή ενός εργοστασίου μεταποίησης κρέατος. Στην αίτηση της η εται ρεία ανέφερε σωρευμένη ζημία 80 εκατ. ESC (0,44 εκατ. ECU) για τα οικονομικά έτη , δεν παρείχε οικο νομικά αποτελέσματα για τα έτη , ανέφερε προ βλεπόμενη ζημία 3Γεκατ. ESC (0,17 εκατ. ECU) για το 1990, ενώ προέβλεπε την εκ νέου πραγματοποίηση κερδών μόλις το 1992 [31 εκατ.. ESC (0,17 εκατ. ECU)]. Τα παρα πάνω 'αριθμητικά στοιχεία μαρτυρούν μια αβέβαιη οικονο μική κατάσταση η οποία έθετε σε κίνδυνο.από την αρχή τη βιωσιμότητα του προτεινόμενου σχεδίου. Επιπλέον, η αίτη ση για τη χορήγηση ενίσχυσης είχε υποβληθεί το 1987 και, μολονότι το σχέδιο εγκρίθηκε τελικά από την Επιτροπή μόλις το 1991,' δεν ζητήθηκε η ενημέρωση των στοιχείων. Η μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση του σχεδίου και η μη λήψη ενημερωμένων οικονομικών στοιχείων αντιτίθενται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 του Συμβουλίου, στο πλαίσιο του οποίου είχε υποβληθεί αρχι κά το σχέδιο. Οι πορτογαλικές αρχές ανέφεραν ότι το σχέδιο ολοκληρώθηκε το Μάιο του 1994 και ότι η τελευ- / ταία καταβολή της κοινοτικής ενίσχυσης έγινε τον Οκτώ βριο του Από τους λογαριασμούς που παρουσιάστηκαν για ένα σχέδιο που εγκρίθηκε και αφορούσε την κατασκευή ενός ελαιουργείου [κοινοτική ενίσχυση ύψους 323 εκατ. ESC (1,81 εκατ. ECU)] προκύπτει ζημιά εκμεταλλεύσεως για το πρώτο έτος ύψους 40 εκατ. ESC (0,2 εκατ. ECU). Σύμφωνα. με τις διευκρινίσεις του αρμόδιου υπαλλήλου, δεν αποκλείεται η προβλεπόμενη αυτή ζημία να προέκυψε μάλλον από την εφαρμογή συστήματος ταμιακής βάσης, παρά από μια λογιστική βάσει οικονομικής χρήσης. Παρό μοιες λογιστικές μέθοδοι θέτουν υπό αμφισβήτηση, την αξιοπιστία των λοιπών οικονομικών πληροφοριών που υποβλήθηκαν προς υποστήριξη του σχεδίου. Επιπλέον, ο ι φάκελος δεν περιείχε κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν τη. συνολική δυναμικότητα του ελαιουργείου, της οποίας η αύξηση απαγορεύεται από το τομεακό σχέδιο 'Ενα σχέδιο που αφορά την κατασκευή εγκατα στάσεων για την αποθήκευση και τη διαλογή των φρούτων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο και αντιστοιχεί σε επένδυση συνολικού ύψους 187 εκατ. ESC (1,05 εκατ. ECU), στο πλαίσιο της οποίας η κοινοτική ενίσχυση ανέρ χεται σε 90 εκατ. ESC '(0,5 εκατ. ECU), αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, γεγονός που γεννά αμφι βολίες για τη γενικότερη βιωσιμότητα του σχεδίου από την αρχή. Επιπλέον, από επιτόπιο έλεγχο προέκυψε ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις για σκοπούς δια φορετικούς από τους προβλεπόμενους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ενίοτε και η συσκευασία εισαγόμενων κηπευτικών. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση δεν τηρείται μια βασική προϋπόθεση της χορήγησης κοινοτικής, βοήθειας. Καταλληλότητα των υποβληθέντων σχεδίων εμπςρίας Ένα σχέδιο αφορούσε μια νέα επιχείρηση πάρα- ' γωγής και εμπορίας οίνου. Το συνολικό ποσό της επένδυ- σης ανερχόταν σε 262 εκατ. ESC (1,47 εκατ. ECU) από τα οποία τα 131 εκατ. ESC (0,74 εκατ. ECU) αποτελούσαν την εγκεκριμένη κοινοτική ενίσχυση. Από τα στοιχεία του φακέλου προέκυπτε μια πρόχειρη ανάλυση της οικονομι κής βιωσιμότητας του σχεδίου, χωρίς καμία ολοκληρωμένη αξιολόγηση των τρόπων διάθεσης των προϊόντων, οι οποίοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρονταν με πολύ γενικό τρόπο (εσωτερική αγορά), ή των πιθανοτήτων επίτευξης των προβλεπόμενων πωλήσεων ή οικονομικών αποτελεσμάτων. Μολονότι, στη συνέχεια, οι πορτογαλικές αρχές ανέφεραν' ότι το σχέδιο υλοποιήθηκε με επιτυχία, γεγονός παραμένει ότι η αρχική αξιολόγηση του σχεδίου δεν ήταν ολοκληρωμένη Ένα άλλο σχέδιο συνολικού ύψους επένδυσης 804 εκατ. ESC' (4,5 εκατ. ECU), από τα οποία τα 215 εκατ. ESC (1,2 εκατ. ECU) αποτελούσαν την εγκεκριμένη κοινο τική ενίσχυση, αφορούσε την κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διαλογής γεωμήλων. Παρά το φιλόδοξο χαρακτήρα του σχεδίου, το οποίο προέβλεπε τη διακίνηση τόνων κατά το αρχικό στάδιο, δεν ζητήθηκε η υποβολή προγράμματος εμπορίας, αλλά ούτε και υποβλή θηκε παρόμοιο πρόγραμμα. Μολονότι, κατά το χρόνο του û

17 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 345/15 ελέγχου, δεν είχε καταβληθεί ακόμα καμία ενίσχυση, το ποσό της κοινοτικής βοήθειας που εγκρίθηκε για το σχέδιο αποτελεί νόμιμη υποχρέωση προς καταβολή αυτής. Εν τω μεταξύ, οι πορτογαλικές αρχές ανέφεραν ότι η καθυστέρη ση στην έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος οφειλό ταν στο γεγονός ότι ο ανάδοχος του έργου αντιμετώπιζε δυσκολίες για την εξεύρεση του ποσού που αποτελούσε τη δική του συμμετοχή στη χρηματοδότηση του σχεδίου! Το σημαντικό αυτό ζήτημα θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί πριν από την έγκριση της χορήγησης ενίσχυσης υπέρ του εν λόγω προγράμματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα προαναφερθέντα οικονομικά προβλήματα ενδέχεται να συνέβαλαν οι χαμηλοί συντελεστές των κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν (26,7 και 8,2% αντίστοιχα). Σε περιπτώσεις αμφίβολης βιωσιμότητας παρόμοιων μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, είναι προτιμότε ρη η άρνηση χορήγησης κοινοτικών και εθνικών ενισχύσε ων παρά η έγκριση ανεπαρκών ποσών. Το Συνέδριο," λαμ βάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου και τα οικονομικά προβλήματα του αναδό χου του, συνιστά την επαναξιολόγηση της βιωσιμότητας 'του Ένα τρίτο σχέδιο αφορούσε τις ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση μιας νέας συνεταιριστικής επιχείρησης η οποία σχεδίαζε τη μεταποίηση και πώληση 3000 τόνων φρούτων στην τοπική αγορά, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Κανένα συγκεκριμένο στοιχείο δεν παρεχό ταν, όσον αφορά τον τρόπο επίτευξης των ανωτέρω. Το σχέδιο αντιστοιχούσε' σε συνολική επένδυση ύψους 593 εκατ.. ESC (3,32 εκατ. ECU) με συνολική κοινοτική ενί σχυση 296 εκατ. ESC (1,66 εκατ. ECU) Εγκρίθηκε μια επένδυση 300 εκατ. ESC (1,68 εκατ. ECU), με κοινοτική ενίσχυση ύψους 148 εκατ. ESC (0,83 εκατ. ECU), η οποία αφορούσε τη διαλογή και εμπορία ακτινιδίων. Το σχέδιο αυτό εμπίπτει σε μια σειρά επενδυτικών σχεδίων τα οποία εγκρίθηκαν στον τομέα αυτό, ο οποίος άρχισε να αναπτύσσεται πρόσφατα, χωρίς να παρέχουν καμία σαφή πληροφορία σχετικά με τις αγο- ^ ρές. Αντίθετα, έμφαση δινόταν στη διαρκώς αυξανόμενη ψ\) παραγωγική ικανότητα των ευρωπαίων παραγωγών,' ενώ γίνονταν αόριστες αναφορές, στις γενικότερες προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς. Στην προκειμένη -περίπτωση, οι υπερβολικές ελπίδες όσον αφορά την αγορά δεν υλοποιή θηκαν, παρά τις σημαντικές ανάγκες σε εισαγωγές του σχετικού τομέα, με αποτέλεσμα. το συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά και άλλα που σχετίζονταν με την καλλιέργεια ακτινι δίων, να αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα που οδηγούν στην καταστροφή των σχετικών επιχειρήσεων και την κατασπατάληση των κοινοτικών ενισχύσεων. Καταλληλότητα του σχεδίου εμπορίας και έλεγχος της οριακής δυναμικότητας στην περίπτωση ενός μεγάλου σχε δίου i) το πρόγραμμα υποβλήθηκε στην Επιτροπή από το IFADAP σε δύο φάσεις, καταρχάς το 1989 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 και στη συνέχεια το 1992 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 866/90- μολονότι το τοπικό γραφείο του IFADAP συνέστησε την αναβολή της δεύτερης φάσης με την αιτιολογία ότι στην περιοχή η παραγωγική. δυναμικό τητα ήταν ήδη επαρκής και ότι οι προθέσεις που είχε εκφράσει ο κύριος μέτοχος δεν εξυπηρετούσαν κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του σχεδίου (Μ), αυτό εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του IFA DAP- στην πράξη, το σχέδιο εφαρμόστηκε κατά τρόπο ενοποιημένο, ήτοι με την αναβολή της πρώτης φάσης. μέχρι την έγκριση της δεύτερης, ii) μολονότι, χάρη, στο σχέδιο, αυξήθηκε σημαντικά η υπάρχουσα δυναμικότητα, οι φάκελοι που παρουσιά στηκαν δεν περιέχουν κανένα στοιχείο από το οποίο να. προκύπτει ο έλεγχος και η τήρηση της προϋπόθε σης που έθετε το τομεακό σχέδιο, ήτοι της απαγόρευ σης αύξησης της συνολικής δυναμικότητας το σημείο αυτό δεν διευκρινίστηκε ούτε κατά τις μεταγενέστερες συζητήσεις με εθνικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους, iii) τό σχέδιο που υποβλήθηκε από τους αναδόχους δεν αναφερόταν με σαφήνεια στην προέλευση των ζώων και την ανάπτυξη αγορών για τη διάθεση της παραγω γής, αλλά προέβλεπε ένα αρχικό πρόγραμμα. παροχής υπηρεσιών σφαγείου στο πλαίσιο της τοπικής αγοράς, με σκοπό την ενίσχυση των πόρων της επιχείρησης για την ανάπτυξη περαιτέρω αγορών. Εκπλήσσει το γεγο νός ότι μια τόσο μεγάλη επιχείρηση, με ωριαία απόδο ση 60 βοοειδών, 240 προβάτων και 240 χοίρων, η οποία αποτελεί μια τόσο σημαντική" επένδυση, εγκρί θηκε με βάση. τόσο ασαφή σχέδια παραγωγής και εμπορίας. Επισημαίνεται ότι, δεδομένου ότι η πρώτη φάση του σχεδίου αυτού εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ' κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 355/77, η Επιτροπή ήταν αρμόδια για την τελική έγκριση για περαιτέρω σχόλια βλέπε σημείο iv), ^ iv) από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά σεις της επιχείρησης προέκυψε ότι: ' α) το σφαγείο λειτουργεί στο 50 % περίπου της δυνα μικότητας του, προσφέροντας κυρίως, τα μέσα για τη διευκόλυνση των κρεοπωλών της περιοχής β) 'σύμφωνα με τους διαχειριστές του σχεδίου, τα προβλήματα τους οφείλονταν στο γεγονός ότι τα τοπικά σφαγεία, τα οποία επρόκειτο να αντικατα στήσει η επιχείρηση τους, συνέχιζαν να λειτουρ γούν, με αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής δυναμικότητας αντίθετα με τις προβλέψεις του τομεακού σχεδίου Στη συνέχεια διατυπώνονται ορισμένες ειδικές παρατηρήσεις όσον αφορά την περίπτωση δύο συναφών προγραμμάτων που έλαβαν χρηματοδότηση και αφορού σαν την κατασκευή ενός νέου σφαγείου συνολικού ύψους επένδυσης 2000 εκατ. ESC (11,19 εκατ. ECU), από τα οποία τα 913 εκατ. ESC (5,11 εκατ. ECU) προέρχονταν από κοινοτικές ενισχύσεις: (20) Η έκθεση αξιολόγησης η οποία εκπονήθηκε σε τοπικό επίπεδο. περιείχε μια σειρά επιφυλάξεων σχετικά με το σχέδιο: συγκρουόμενα συμφέροντα της εταιρείας που είχε την πλειοψηφία των μετοχών (εξέφρασε την επιθυμία να διατη ρήσει τις σημερινές εγκαταστάσεις παραγωγής αλλού), μη επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το κλείσιμο άλλων σφαγείων, πρόβλεψη περιορισμένης αποδοτικότητας.

18 Αριθ. C 345/16 ~ÈL~ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γ) το σχέδιο συμπεριλάμβανε την κατασκευή και τον εξοπλισμό δύο υπερσύγχρονων χώρων για τον τεμαχισμό του κρέατος και την αφαίρεση των οστών, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το γεγονός αυτό δεν εκπλήσσει δεδομέ νου ότι η αγορά στην οποία στοχεύει το σχέδιο για την απορρόφηση της παραγωγής περιορίζεται στις ανάγκες των κρεοπωλών της περιοχής δ) οι υπεύθυνοι του ΙΜΑΙΑΑ ανέφεραν ότι η βιωσι μότητα 'του σχεδίου αυτού φαινόταν εξασφαλισμέ νη από την αρχή, διότι μεταξύ των αναδόχων του συγκαταλέγονταν αρκετές επιχειρήσεις μεταποίη σης του κρέατος που υπήρχαν ήδη και οι οποίες δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τόυ νέου σφαγείου για την κάλυψη των δικών τους αναγκών (21) υπό αυτές τις συνθήκες, δημιουργεί ανησυχίες το γεγονός, ότι, στη συνέχεια, οι εν λόγω ανάδοχοι δεν εξαναγκάστηκαν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους Όσον αφορά την κατασκευή σύγχρονων σφαγεί ων επισημαίνεται ότι οι πορτογαλικές αρχές ανέλαβαν την προώθηση προγράμματος για τη δημιουργία εθνικού δι κτύου σφαγείων (Rede Nacional de Abate) για το οποίο είχε επιτευχθεί συμφωνία πριν από την προσχώρηση. Το εν λόγω πρόγραμμα, την εφαρμογή του οποίου ανέλαβε το Instituto Regulador e Orientador dos Mercados Agricolas (IROMA), άρχισε να εφαρμόζεται επίσης πριν από την προσχώρηση. Όπως φαίνεται στο παράρτημα III, 31 συνο λικά σφαγεία έλαβαν κοινοτικές ενισχύσεις. Εντούτοις, από τα διαθέσιμα στοιχεία' προκύπτει ότι δεν υπήρξε αυστηρή παρακολούθηση ούτε έλεγχος της συνολικής δυναμικότη τας, ενώ επιτράπηκε στις ήδη υπάρχουσες μονάδες να λειτουργούν παράλληλα με τις νέες. Ορισμένα από τα χρηματοδοτηθεντα σφαγεία αντιμετωπίζουν τώρα οικονο μικές δυσκολίες εξαιτίας είτε των ελλιπών ρυθμίσεων που αφορούν την εμπορία των σχετικών προϊόντων, είτε της πλεονάζουσας παραγωγικότητας στους αντίστοιχους το μείς./ Από τα ανωτέρω σημεία συνάγεται ότι μια από τις σοβαρότερες αδυναμίες των διοικητικών διαδικασιών ήταν το γεγονός ότι δεν έγινε πάντα επαρκής αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας των σχεδίων Ως λόγοι για την κατάσταση αυτή, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, μπορούν αν αναφερθούν οι εξής: i) το περιορισμένο προσωπικό που διαθέτουν τα περιφε ρειακά γραφεία του IFADAP για την αξιολόγηση των σχεδίων δεν μπορεί να προβαίνει σε εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις μέσα στα όρια του διαθέσιμου χρόνου, ενώ μπορεί να μην έχει ούτε την απαραίτητη επαγγελ ματική πείρα ούτε την κατάλληλη κατάρτιση στο σημαντικό αυτό τομέα- για την κάλυψη αυτών των αδυναμιών, είναι- σημαντικό οι κεντρικές υπηρεσίες. του IFADAP να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες όσον αφορά την παροχή πρόσθετης εξειδικευμένης υποστήριξης,. ii) κατά το αρχικό στάδιο της ανάπτυξης της πορτογαλι κής αγοράς, μετά την προσχώρηση, οι διαβλεπόμενες ανάγκες μεταποίησης και εμπορίας ήταν τέτοιες ώστε θεωρήθηκε ότι υπήρχαν εξασφαλισμένες δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων για όλα τα επιλέξιμα σχέδια εντούτοις, απλά και μόνο η ύπαρξη μιας αγοράς για κάποια προϊόντα δεν εγγυάται την επιτυχία ενός συγκεκριμένου- βιομηχανικού σχεδίου, iii) μολονότι οι ειδικές αρμοδιότητες των αντίστοιχων υπηρεσιών του IFADAP και του ΙΜΑΙΑΑ όσον αφο ρά τις αξιολογήσεις των σχεδίων καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, φαίνεται ότι κατά την εφαρμογή της διαπιστώθηκαν ορισμένες ασάφειες το IFADAP βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην έγκριση που χορη-. gm γούσε το ΙΜΑΙΑΑ, το οποίο, με τη σειρά του, θεωρού- f σε ότι' οι αρμοδιότητες του σχετικά με τα υποβαλλόμε να σχέδια περιορίζονταν αυστηρά στην τεχνική αξιο λόγηση, iv) μεγάλη σύγχυση υπήρξε επίσης όσον αφορά τις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών και της Επιτροπής, κυρί ως στο πλαίσιο των σχεδίων που εγκρίνονταν βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 του Συμβουλίου στις περιπτώσεις αυτές, οι εθνικές αρχές θεωρούσαν ότι η τελική ευθύνη για την έγκριση ή την απόρριψη των σχεδίων ανήκε στην Επιτροπή- αντίθετα, η Επι τροπή, λόγω των περιορισμένων πόρων που διέθετε για την πραγματοποίηση εμπερισταμένων αξιολογήσε ων των υποβαλλομένων σχεδίων, βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην προηγούμενη έγκριση των διαφόρων σχε δίων από τις εθνικές αρχές Παρά τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν και τη δυνατότητα σύγχυσης των ρόλων 'σε επίπεδο διαδικασιών και όσον αφορά τα σχέδια που εγκρίνονταν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 του Συμβουλίου, είναι σαφές ότι, μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/90 του Συμβουλίου, η πρωταρχική ευθύνη ανήκε στις εθνικές αρχές. -Από τα αποτελέσματα. του παρόντος ελέγ χου συνάγεται ότι οι ρυθμίσεις για την έγκριση σχεδίων, και για τον έλεγχο της εφαρμογής τους χρειάζονται ουσιαστική βελτίωση Στην απάντηση τους, οι πορτογαλικές αρχές αναγνώρισαν ότι, στο πλαίσιο τού πρώτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, δεν αποδόθηκε πάντα η δέουσα σημα σία στην αξιολόγηση του εμπορικού δυναμικού των νέων σχεδίων, ενώ δεσμεύτηκαν να επιβάλουν αυστηρότερα κρι τήρια αξιολόγησης κατά την εφαρμογή του δεύτερου κοι νοτικού πλαισίου στήριξης. (") Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την έκθεση αξιολόγησης του τοπικού γραφείου του IFADAP. Βλέπε υποσημείωση (20) ανωτέρω. *

19 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 345/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Συνοπτική παρουσίαση των διοικητικών διαδικα σιών και των διαδικασιών ελέγχου Τό σύνολο των κοινοτικών. μέτρων που αποσκο πούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γεωργι κών διαρθρώσεων περιελήφθηκαν αρχικά στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 797/85 του Συμβουλίου J22). Με την έκδοση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 του. Συμβουλίου (23), τα μέτρα αυτά παγιώθηκαν και διευρύνθηκαν Τα κυριότερα μέτρα που περιλαμβάνει ο κανονι σμός (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 του. Συμβουλίου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: '. ' παύση της καλλιέργειας αρόσιμων γαιών (άρθρο 2), εκτατικοποίηση της παραγωγής (άρθρο 3), ' - ι ' ' μετατροπή της παραγωγής προς μη προϊόντα (άρθρο 4), πλεονασματικά καθεστώς ενισχύσεων για τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (άρθρο 5), το οποίο περιλαμβάνει: ενισχύσεις για τις επενδύσεις υπό μορφή επιδότησης σε κεφάλαιο ή επιδότησης επιτοκίου (άρθρο 7), ενισχύσεις- κατά την πρώτη εγκατάσταση στους νέους γεωργούς που δεν έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους (άρθρο 10), συμπληρωματική ενίσχυση στις επενδύσεις για τους νέους γεωργούς (άρθρο 11), συνοδευτικά μέτρα υπέρ των γεωργικών εκμεταλλεύ σεων τα οποία περιλαμβάνουν:.καθεστώς που να ενθαρρύνει τήν καθιέρωση της λογιστικής, ενισχύσεις υπέρ των αναγνωρισμένων ομάδων, συμμετοχή στις δαπάνες διαχείρισης των γεωργικών ενώσεων (άρθρο 15), ειδικά μέτρα, υπό τη μορφή εξισωτικών αποζημιώσεων, υπέρ της ορεινής γεωργίας και της γεωργίας ορισμένων μειονεκτικών περιοχών (άρθρο 19), δασικά μέτρα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (άρ θρο 25),, προσαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης στις ανά γκες της σύγχρονης γεωργίας (άρθρο 28). Με εξαίρεση τα μέτρα για την παύση της καλλιέργειας αρόσιμων γαιών (τα οποία χρηματοδοτούνται άπό το ΕΓΤΠΕ-τμήμα Εγγυήσεων), η χρηματοδότηση των προα ναφερθέντων μέτρων γίνεται από τους πόρους τοϋ προϋ πολογισμού του ΕΓΤΠΕ-τμήμα' Προσανατολισμού. ί22) ΕΕ αριθ. L 93 της , σ. 1. (Β) ΕΕ αριθ. L 218 της , σ Κατά την υπό εξέταση περίοδο, στην Πορτογαλία, οι δαπάνες για τα ανωτέρω μέτρα ανήλθαν σε 468 εκατ. ECU. Ο έλεγχος που διενήργησε το Συνέδριο κάλυψε τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ενι σχύσεων για τις επενδύσεις (άρθρο 7), των ενισχύσεων κατά την πρώτη εγκατάσταση στους νέους γεωργούς (άρ θρο 10), των συμπληρωματικών ενισχύσεων στις επενδύ σεις για τους νέους γεωργούς (άρθρο 11) και των εξισωτι κών αποζημιώσεων (άρθρο 19). Τη διαχείριση των εν λόγω μέτρων, τα οποία αποτέλεσαν το αντικείμενο του ελέγχου και αντιστοιχούσαν περίπου στο 90% του συνόλου των δαπανών. που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει των κανονι σμών (ΕΟΚ) αριθ. 797/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, 'ασκεί το IFADAP το οποίο είναι επίσης ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός πληρω μών Προκειμένου ένας γεωργός να έχει δικαίωμα να λάβει ενισχύσεις για τις επενδύσεις, οφείλει: α) να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά κύρια απασχό ληση, αντλώντας τουλάχιστον το 50% του συνολικού του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες β) να διαθέτει επαρκή επαγγελματική ικανότητα1 γ) να υποβάλει σχέδιο ουσιαστικής βελτίωσης της εκμε τάλλευσης του δ) να αναλάβει την υποχρέωση να τηρεί απλουστευμένη λογιστική Οι περιφερειακές διευθύνσεις του υπουργείου Γεωργίας (ΠΔΓ) είναι αρμόδιες για την πιστοποίηση της επιλεξιμότητας των αιτούντων, εφόσον' αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις που. καθορίζονται ανωτέρω, στοιχεία α) και β) Ο έλεγχος και οι διαπιστώσεις του Συνεδρίου Ενισχύσεις για τις επενδύσεις και ειδικές αποζημιώσεις στους νέους γεωργούς Στις περιοχές που πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις, εξετάστηκαν περίπου 90 φάκελοι που αφορούσαν σχέδια επενδύσεων. Ανάλογα με την προσωπική κατάσταση του κάθε δικαιούχου, η βασική ενίσχυση για επενδύσεις του άρθρου 7 του κανονισμού συμπληρώθηκε από ενισχύσεις κατά την πρώτη εγκατάσταση στους νέους γεωργούς (άρ θρο 10) ή/και από συμπληρωματικές ενισχύσεις για τους νέους γεωργούς (άρθρο 11) Όσον αφορά την πιστοποίηση της επιλεξιμότητας των δικαιούχων από τις ΠΔΓ, παρατηρήθηκε ότι: i) οι ΠΔΓ δεν διαθέτουν κανένα στοιχείο το οποίο θα τους επέτρεπε να εξακριβώσουν ότι τα κέρδη από τη γεωργική δραστηριότητα αποτελούν την κυριότερη πηγή εισοδήματος για τους αιτούντες, ii) η υποχρέωση των αιτούντων να διαθέτουν την απαραί τητη κατάρτιση ή πείρα ερμηνεύεται κατά τρόπο ευρύ, χωρίς να υπάρχουν και πάλι τα κατάλληλα στοιχεία, με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τίθεται υπό αμφισβήτηση η επιλεξιμότητα των δικαιούχων, ιδίως αν πρόκειται για νέους γεωργούς.

20 Αριθ. C 345/18 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Παράδειγμα της εσφαλμένης εφαρμογής του δεύ τερου κριτηρίου επιλεξιμότητας αποτελεί η περίπτωση μιας οινοπαραγωγού. Η υποψήφια, η οποία ήταν εκπαιδευτικός και ζούσε στο Porto, ανέλαβε, μετά το θάνατο ενός θείου της, την οικογενειακή εκμετάλλευση που απείχε περίπου 60 χιλιόμετρα από το Porto. Ο υπάλληλος του IFADAP, έκπληκτος από την ξαφνική αλλαγή επαγγέλματος, εξέ φρασε αμφιβολίες ως προς το αν η υποψήφια διέθετε επαρκή πείρα στο γεωργικό τομέα προκειμένου να θεωρη θεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του καθεστώτος ενι σχύσεων. Εντούτοις, η περιφερειακή διεύθυνση γεωργίας, μολονότι δεν διέθετε κανένα δικαιολογητικό έγγραφο, πι στοποίησε ότι η υποψήφια διέθετε τετραετή πείρα στον τομέα της γεωργίας και,1 κατά συνέπεια, εκείνη απαλλάχθη κε από την υποχρέωση να παρακολουθήσει μαθήματα για τη βασική κατάρτιση της στη γεωργία. Μολονότι η υποψή φια συμμετείχε σε σύντομη πρακτική άσκηση με θέμα την αμπελουργία, και παρά το γεγονός ότι από επιτόπιο έλεγχο προέκυψε ότι το σχέδιο είχε εφαρμοστεί ορθά, η χαλαρότη τα στην εφαρμογή των προϋποθέσεων, η πλήρωση των οποίων επιβάλλεται για τη χορήγηση κοινοτικών ενισχύ σεων, στην προκειμένη αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, προκαλεί ανησυχίες. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, σε πολ λές περιπτώσεις που εξέτασε το Συνέδριο, οι φάκελοι είχαν κλείσει χωρίς να υπάρξει απόδειξη ότι είχε τηρηθεί η υποχρέωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προβλέπαμε- νης κατάρτισης Ως προς τις ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν τη δια χείριση και τον έλεγχο και εφαρμόζονται από το IFADAP, παρατηρούνται γενικά τα εξής: ί) η εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή των κοινοτικών μέτρων προβλέπει επίσης συμπληρωματικά μέτρα τα οποία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον εθνι κό προϋπολογισμό και τα οποία υπόκεινται σε διαφο ρετικά κριτήρια επιλεξιμότητας αυτή η ανάμιξη κρι τηρίων επιλογής περιπλέκει το έργο του ελέγχου (βλέ πε σημείο 8.2.7) η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο εξαιτίας των καθυστερήσεων της Επιτρο πής όσον αφορά την έγκριση των συχνών τροποποιή σεων της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ii) λαμβανομένης υπόψη της φύσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για τη λήψη των κοινοτικών ενισχύ-. σεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση τους, επιβάλλεται η διεξαγωγή μεγάλου αριθμού ελέγχων η ανάθεση των κυριότερων διοικητικών καθηκόντων και καθηκόντων ελέγχου στις περιφερειακές υπηρε σίες του IFADAP,VTO οποίο διαθέτει περιορισμένο προσωπικό σε σχέση με τον αριθμό αιτήσεων για χορήγηση ενισχύσεων που λαμβάνει, έχει ως συνέπεια το γεγονός ότι, τις περισσότερες φορές, ο έλεγχος των αιτήσεων περιορίζεται σε ελέγχους βάσει εγγράφων ωστόσο, από τον 'περιορισμένο αριθμό φυσικών ελέ γχων (το IFADAP αναφέρει ότι ανέρχονται σε 38%) προέκυψαν παρατυπίες σε 5% περίπου των εξετασθεισών περιπτώσεων, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση ενός σημαντικού αριθμού συμβάσεων (807) και κατέστησε σαφή τη σκοπιμότητα της επέκτασης παρόμοιων ελέγχων, ' _' iii) σε δύο περιπτώσεις από αυτές που εξετάστηκαν και οι οποίες αφορούσαν την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών, διαπιστώθηκε η μεταβίβαση άνευ ανταλλά γματος προς τον αιτούντα, από μέλος της οικογένειας του, ενός πολύ μικρού τεμαχίου γης (ένα εκτάριο), με την τήρηση ελάχιστων διατυπώσεων πέρα από τον ανεπιθύμητο χαρακτήρα παρόμοιων πρακτικών οι οποίες ενθαρρύνουν τον κατακερματισμό των γεωργι κών εκμεταλλεύσεων σε μικρές μη βιώσιμες εκμεταλ λεύσεις πρακτική την οποία άλλα κοινοτικά μέτρα επιχειρούν να αποτρέψουν στις εν λόγω δύο περι πτώσεις, δεν τηρήθηκαν πλήρως οι συμβατικοί όροι από τους οποίους εξαρτάται η λήψη των κοινοτικών ενισχύσεων, γεγονός που υποδεικνύει ότι παρόμοιες μεθοδεύσεις αποσκοπούν κυρίως στη λήψη της μέγι στης δυνατής κοινοτικής ενίσχυσης από το 1991, οι πορτογαλικές αρχές δεν αποδέχονται πλέον την πρα κτική των μεταβιβάσεων άνευ ανταλλάγματος, iv) όπως συμβαίνει και με άλλα μέτρα, δεν αποδίδεται η απαιτούμενη σημασία στα θέματα εμπορίας που συνδέονται με χρηματοδοτούμενες επενδύσεις κατά συνέπεια, ενώ συχνά ή παραγωγική ικανότητα είναι ^ σαφώς καθορισμένη, η έλλειψη ολοκληρωμένων σχε- Λ δίων εμπορίας, τα οποία να εξασφαλίζουν αγορές για συχνά ευπαθή προϊόντα, ' παρεμποδίζει την πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού ορισμένων χρηματοδοτούμε νων σχεδίων σε ορισμένες περιπτώσεις, η παραμέλη ση αυτού του σημαντικού στοιχείου και η αδικαιολό γητη εμπιστοσύνη στις τοπικές αγορές μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη γενικότερη βιωσιμότητα των σχεδίων (βλέπε κατωτέρω σημείο 8.2.5), ν) σε τρεις περατώσεις, κατά παράβαση των κοινοτικών ρυθμίσεων, οι δικαιούχοι είχαν λάβει ενισχύσεις για ' αριθμό σχεδίων που ; υπερέβαινε το επιβαλλόμενο ανώτατο όρίο των δύο σχεδίων ανά εξαετία οι πορτο γαλικές αρχές ανέφεραν ότι τα επιπρόσθετα σχέδια χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, γεγονός που φανερώνει, για μια φορά ακόμα, την ασυμβατότητα μεταξύ των εθνι κών και κοινοτικών. κριτηρίων επιλεξιμότητας [βλέ πε i) ανωτέρω], vi) μολονότι, σε πέντε φακέλους που εξετάστηκαν, δια- Ι πιστώθηκαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το εμβαδόν των εκτάσεων που δηλώθηκαν για τη χορή-. γηση ενισχύσεων και αυτών'που δηλώθηκαν στο πλαί σιο άλλων μέτρων, εθνικών (π.χ. έκπτωση φόρου για την αγορά ντίζελ) ή κοινοτικών (π.χ. εξισωτικές αποζημιώσεις), παρόμοιες αποκλίσεις δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου, vii) σε επτά συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν υπήρξε επαρ κής παρακολούθηση της τήρησης του συνόλου των προϋποθέσεων για τη χορήγηση ενισχύσεων, κυρίως όσον αφορά την επιβαλλόμενη παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ή την υποβολή σε εύθετο χρόνο άλλων σημαντικών εγγρά φων (π.χ. τίτλων) επίσης, σε όλες σχεδόν τις περιπτώ σεις δεν έγινε επαλήθευση της απαίτησης για την τήρηση λογιστικού συστήματος όσον αφορά την υποχρέωση τήρησης λογιστικού συστήματος, οι πορ τογαλικές αρχές βασίζονται στο ισχύον γενικό σύστη μα ελέγχων, καθώς και στη διαδικασία σύμφωνα με την οποία, για να εγκριθεί ένα δεύτερο σχέδιο ενός μεμονωμένου δικαιούχου, πρέπει να αποδειχθεί η εφαρμογή λογιστικού συστήματος.

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2016 COM(2016) 240 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-4/2016

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2014

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2014 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/ CT/CA-026/EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Γενική εισαγωγή B. Τιμές Γ. Έσοδα Δ. Δαπάνες II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών Ιανουάριος 2005 (Αναθ. 1) Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1 Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών 1. Κατά την περίοδο 2000 2001, η Επιτροπή παρέλαβε μια σειρά αιτημάτων για διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax:

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax: Νικόλαος Μανιός Βουλευτής Νομού Κυκλάδων-ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ταχ. Δ/νση: Βουλής 4 Τ.Κ.: 10562 Τηλ.: 210 3236061, 210 3706463 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000)

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000) Kοινοτική Nοµοθεσία Απόφαση της Επιτροπής 94/342/ΕΚ της 31.5.1994 «σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να λαµβάνουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012. 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο Ε.Ε. Παρ. III(I) 1941 Κ.Δ.Π. 195/2001 Αρ. 3497, 4.5.2001 Αριθμός 195 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 26.4.2007 Εξελίξεις στην προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 20-VI-2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 20-VI-2008 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20-VI-2008 E(2008) 3102 ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20-VI-2008 για την τροποποίηση των αποφάσεων σχετικά με την έγκριση 14 επιχειρησιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2.9.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 487 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 5-7/2016 EL

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα

περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα 23. 9. 95 EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 228/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2236/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 1995

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα