Επίσημη Εφημερίδα. των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες C 345. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Ελεγκτικό Συνέδριο. Ανακοίνωση αριθ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσημη Εφημερίδα. των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες C 345. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Ελεγκτικό Συνέδριο. Ανακοίνωση αριθ."

Transcript

1 GR

2 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ISSN Χ C ο έτος 22 Δεκεμβρίου 1995 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα χ,λίδα Ι Ανακοινώσεις Ελεγκτικό Συνέδριο 95/C 345/01 Ειδική έκθεση αριθ. 4/95 σεχετικα με τη διαχείριση των δαπανών του ΕΓΤΠΕτμήμα Προσανατολισμού στην Πορτογαλία από το 1988 έως το 1993 συνοδευόμενη από την απάντηση της Επιτροπής 1

3 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 345/1 (Ανακοινώσεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 4/95 σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού στην Πορτογαλία από το 1988 έως το 1993 συνοδευόμενη από την απάντηση της Επιτροπής (95/C345/01) (Παρατηρήσεις βάσει τον άρθρου 188 Γ, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σημεία σελίόες ΜΕΡΟΣ Ι ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΙΣ ΤΙΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PEDAP) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙ02 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επιλογή των σχεδίων r ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η παρακολούθηση από την Επιτροπή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. Καθυστερήσεις στην εφαρμογή 4.2. Επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων Η επίδραση των άλλων πολιτικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ II -ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΤΠΕ-ΤΜΙΙΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑ ΤΟΛΙΣΜΟΥ -t. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6.1-6:4 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ' Συνοπτική παρουσίαση των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών ελέγχου Ο έλεγχος και οι διαπιστώσεις του Συνεδρίου Γενικές παρατηρήσεις Αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης των παρεχομένων οικονομικών πληροφοριακών στοιχείων και του ιστορικού αποδοτικότητας

4 Αριθ. C 345/2 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Καταλληλότητα των υποβληθέντων σχεδίων εμπορίας Καταλληλότητα του σχεδίου εμπορίας και έλεγχος της ορια κής δυναμικότητας στην περίπτωση ενός μεγάλου σχεδίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩ ΣΕΩΝ Συνοπτική παρουσίαση των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών ελέγχου Ο έλεγχος και οι διαπιστώσεις του Συνεδρίου Ενισχύσεις για τις επενδύσεις και ειδικές αποζημιώσεις στους νέους γεωργούς Εξισωτικές αποζημιώσεις ". t ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Συνοπτική παρουσίαση των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών ελέγχου Ο έλεγχος και οι διαπιστώσεις του Συνεδρίου Το ΕΠ για την αναμόρφωση της εγγείου ιδιοκτησίας και την παύση της γεωργικής δραστηριότητας Το ΕΠ για την παροχή βοήθειας σε γεωργούς που επλήγησαν από την ξηρασία Το ΕΠ για την παροχή ενισχύσεων σε γεωργούς που επλήγη σαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες Το ΕΠ για μέτρα υπέρ των δασών" ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ < ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πίνακες 1 και 2 28 Περίληψη των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών Παραρτήματα Ι έως VII Απάντηση τη; Επιτροπής ".. 35 * 29 30

5 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 345/3 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΠΙ Στην παρούσα έκθεση συνοψίζονται τα αποτελέσματα του ειδικού ελέγχου που διεξήγαγε το Συνέδριο κατά την περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 1994,.ανταποκρινό μενο σε αίτημα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου, του Φεβρουαρίου 1994 ('), για τη διεξαγωγή ελέγχου της διαχείρισης των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσα νατολισμού στην Πορτογαλία από το Όπως προκύπτει από το παράρτημα Ι, το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν υπέρ της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού, κατά τη σχετική περίοδο, ανήλθε σε εκατ. ECU. Οι κυριότε ροι τομείς των δαπανών ήταν το «Programa Específico de Desenvolvimento da Agricultura ' Portuguesa» (πρόγραμμα PEDAP) για την ανάπτυξη της γεωργίας στην Πορτογαλία μετά την προσχώρηση, μέτρα για τη βελτίωση των γεωργι κών διαρθρώσεων, μέτρα για τη βελτίωση της μεταποίησης ^και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καθώς και "επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του στόχου 1 (προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερη μένων περιφερειών) του γενικού προγράμματος που καθιε ρώθηκε με την ευκαιρία της μεταρρύθμισης των διαρθρωτι κών ταμείων το Τα ανωτέρω μέτρα, τα οποία καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την παρούσα έρευνα, αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 95% του συνόλου των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού στην Πορτογαλία, κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών στόχων του προγράμ ματος PEDAP, ήτοι της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας στην, Πορτογαλία, η σχετική έρευνα επικε ντρώθηκε κυρίως στην αξιολόγηση της προόδου στην επί τευξη του στόχου αυτού. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αναλύονται στο πρώτο μέρος της παρούσας έκθεσης, ενώ αυτά που αφορούν τα λοιπά διαρ θρωτικά μέτρα παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, τα ποσά των κοινοτικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για τα υπό εξέταση ειδικά προγράμματα και πράξεις εκφράζονται σε εσκούδος, ενώ σε παρένθεση δίδονται ενδεικτικά τα αντίστοιχα ποσά σε ECU, κυρίως διότι στις αποφάσεις για την έγκριση των σχεδίων τα ποσά των ενισχύσεων εκφράζονταν σε εσκού δος. - Είναι δύσκολο να υπολογιστούν με ακρίβεια τα αντίστοιχα ποσά σε ECU διότι εξαρτώνται από την επίσημη συναλ λαγματική ισοτιμία που εφαρμοζόταν το μήνα κατά τον οποίο η Επιτροπή όφειλε να καταβάλει. τις κοινοτικές ενισχύσεις. Οι τιμές συναλλάγματος που ίσχυαν στην αρχή κάθε έτους καθώς και οι μέσες τιμές που εφαρμόζονταν κατά τη διάρκεια αυτού, αλλά και καθόλη την εξεταζόμενη ' περίοδο, παρατίθενται στο παράρτημα II. Τα ενδεικτικά ποσά που αναφέρονται για κάθε σχέδιο υπολογίζονται με βάση την απλή μέση ισοτιμία που ίσχυε κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. ΜΕΡΟΣ Ι ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PEDAP) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΠΙ 1.1. Η πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτο γαλίας προέβλεπε την εφαρμογή ενός ειδικού προγράμμα τος το οποίο κάλυπτε όλη την πορτογαλική επικράτεια και αποσκοπούσε στην ένταξη της πορτογαλικής γεωργίας στην Κοινότητα. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο επρόκειτο να καλύψει περίοδο δέκα ετών (από την 1η Ιανουαρίου 1986 έως την 31η Δεκεμβρίου 1995) και για το οποίο έχουν διατεθεί περίπου 700 εκατ. ECU, είχε τους εξής στόχους: τη βελτίωση της γενικότερης διαρθρωτικής κατάστασης που επικρατεί στο γεωργικό τομέα, των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας, -του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και των διαρθρώσεων της εγγείου ιδιοκτησίας, την ανάπτυξη της αγροτικής και γεωργικής υποδομής,.των συστημάτων γεωργικών εφαρμογών, της κατάρτι σης και της έρευνας, (') Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συνεδρίου της 11ης Φεβρου αρίου τον επαναπροσανατολισμό της παραγωγής, την εξισορρόπηση της πυραμίδας. των ηλικιών του γεωργικού πληθυσμού Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3828/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, καθιέρωσε το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης της γεωργίας στην Πορτογαλία το οποίο προ βλεπόταν από την πράξη προσχώρησης (Programa Especí fico de Desenvolvimento da Agricultura Portuguesa, άλλως PEDAP) (2). O κανονισμός απαριθμεί τα μέτρα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτούνται με τη μορφή υποπρογραμμάτων(3) και καθορίζει το ποσοστό χρηματοδότησης για κάθε ένα από αυτά. Ο εν λόγω κανονισμός (2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3828/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης της γεωργίας στην Πορτογαλία- ΕΕ αριθ. L 372 της , σ. 5. (3) Επίσημα, πρόκειται για «ειδικό πρόγραμμα», καθώς όμως το ίδιο το PEDAP 'είναι «ειδικό πρόγραμμα» είναι προτιμότερη η χρήση του όρου «υποπρόγραμμα» ο οποίος έχει καθιερωθεί από τις πορτογαλικές αρχές.

6 Αριθ. C 345/4 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τροποποιήθηκε τρεις φορές, το 1987 ("), το 1988 (5) και το 1989 (6). Ο τροποποιητικός κανονισμός του 1987 όρισε τη σύσταση της επιτροπής παρακολούθησης του PEDAP, ενώ ο κανονισμός του 1988 καθιέρωσε σχεδόν ενιαίο ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΓΤΠΕ το οποίο ανέρχεται σε 75% Μολονότι η έναρξη ισχύος τού PEDAP προβλεπό ταν για το 1986, το έτος αυτό δεν καταβλήθηκαν καθόλου κοινοτικές ενισχύσεις. Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του PEDAP, από το 1987 έως και το 1994, ανέρχονται σε 538 εκατ. ECU. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που πρόκει ται να καταβληθεί το 1995 και το 1996 και το οποίο υπολογίζεται σε 101,1 εκατ. ECU, είναι μάλλον απίθανο να καλυφθεί το χρηματοδοτικό σύνολο των 700 εκατ. ECU που προέβλεπε η πράξη προσχώρησης, για λόγους που οφείλονται κυρίως στην Επιτροπή (βλέπε 2.9) Το Συνέδριο πραγματοποίησε πολλές επισκέψεις ελέγχου στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και στις πορτογαλικές αρχές στη Λισαβόνα και στις περιοχές Alen tejo, Beira Litoral, Μαδέρα και Trás-os-Montes, κατά τις οποίες εξετάστηκαν περίπου εξήντα σχέδια (στο πλαίσιο 13 υποπρογραμμάτων που αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το ήμισυ των ενισχύσεων που είχαν εγκριθεί στις 31 Δεκεμβρίου 1993). Οι περιοχές και τα σχέδια επιλέχθηκαν κατά τρόπο ώστε να καλύπτουν τις πλέον αντιπροσωπευτι κές πλευρές της γεωργικής δραστηριότητας κατά την εξε-. ταζόμενη περίοδο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1. Τα υποπρογραμματα υποβάλλονται από τις πορτο γαλικές αρχές και εγκρίνονται από την Επιτροπή ύστερα από τη γνωμοδότηση της μόνιμης επιτροπής γεωργικών διαρθρώσεων, η οποία αντικαταστάθηκε το 1989 από την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και ανάπτυξης της υπαίθρου (επιτροπή STAR). Από την έναρξη της εφαρμο γής του PEDAP, έχουν εγκριθεί 32 υποπρογραμματα τα οποία, με τη σειρά τους, έχουν αποτελέσει αντικείμενο 93 τροποποιήσεων. Τα υποπρογραμματα αυτά, 'τα οποία πρέ πει να συμμορφώνονται με την αρχή της προσθετικότητας, μπορεί, να καλύπτουν είτε ένα τμήμα είτε το σύνολο της πορτογαλικής επικράτειας, για ποικίλες χρονικές περιό δους. Στο πλαίσιο των εν λόγω υποπρογραμμάτων, έχουν εγκριθεί περισσότερα από σχέδια, η ανάπτυξη και διαχείριση των οποίων αποτελούν αποκλειστική αρμοδιό τητα των πορτογαλικών αρχών. Ή Επιτροπή χορηγεί τις ενισχύσεις στις πορτογαλικές αρχές με δύο καταβολές ετη σίως: ', μια προκαταβολή η οποία καταβάλλεται συνήθως κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς και αντιστοιχεί στο (4) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3464/87 του Συμβουλίου, της 17ης Νοέμβριου 1987-ΈΕ αριθ. L 329 της , σ. 4. (5) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2182/88 του Συμβουλίου, της 18ης. Ιουλίου 1988 ΕΕ αριθ. L 191 της , σ. 13. (6) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1008/89 του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου ΕΕ αριθ. L 109 της , σ % των προβλεπόμενων δαπανών για το εν λόγω έτος, μια καταβολή του υπόλοιπου ποσού η οποία γίνεται το επόμενο έτος με βάση τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς. * 2.2. Τη διαχείριση του προγράμματος PEDAP είχαν αρχικά αναλάβει οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Γεωργίας. Η μεταρρύθμιση των διαρθρωτι κών ταμείων (εφεξής «η μεταρρύθμιση»), η οποία άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1989, επέφερε τροποποιή σεις στη διαχείριση του προγράμματος καθώς και στο σύστημα χρηματοδότησης. Από το 1993, η διαχείριση του προγράμματος ανατέθηκε στο αυτόνομο γεωργικό ινστι τούτο IEADR (Instituto de Estruturas Agrárias e Desen volvimento Rural), ενώ οι πληρωμές γίνονται από το IFA DAP (Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas) Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των Κοινοτικών ' Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) επέφερε κάποια αντίφαση στην εφαρμογή του προγράμματος PEDAP. Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 (7), ο οποίος αποτελεί το βασικό κανονισμό της μεταρρύθμισης, προβλέπει το διπλα σιασμό των διαβρωτικών ταμείων σε πραγματικές τιμές μεταξύ 1987 και Δεδομένου ότι η συνολική πρόβλεψη των διαρθρωτικών ταμείων είχε καταρτιστεί σε σταθερές τιμές, η Επιτροπή εξήγαγε το συμπέρασμα ότι τα ποσά που διετίθεντο ετησίως για τα ΚΠΣ καθώς και τα επιχειρησια κά προγράμματα (ΕΠ) έπρεπε να αναπροσαρμόζονται με βάση τον τιμάριθμο με την εφαρμογή του - κατάλληλου τιμαριθμικού συντελεστή, ή αλλιώς «αποπληθωριστή». Ωστόσο, τα μέτρα που εφαρμόζονταν πριν από τη μεταρρύθμιση και υπέρ των οποίων είχαν διατεθεί κονδύ λια σε ECU σε τρέχουσες τιμές, όπως το PEDAP, δεν έπρεπε να αναπροσαρμοστούν με βάση τον τιμάριθμο. Παρά την πρόβλεψη αυτή, τα ποσά που διετίθεντο για το PEDAP υποβλήθηκαν σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή Η επιτροπή παρακολούθησης του ΚΠΣ ανέλαβε να g* παρακολουθεί κατά πόσο η ανάλωση των πόρων του ΚΠΣ ^ γίνεται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ρυθμό, αναπροσαρ μόζοντας περιοδικά τα διατιθέμενα ποσά μεταξύ των προγραμμάτων βάσει του ρυθμού εφαρμογής τους. Κατά συνέπεια, τα κονδύλια που διετίθεντο για το PEDAP τροποποιήθηκαν δύο φορές. Εντούτοις, είναι δύσκολη η παρακολούθηση, καθόλη τη διάρκεια του πρώτου ΚΠΣ, του ποσού που προοριζόταν για το PEDAP και ιδίως η αντιπαραβολή των εγγράφων της επιτροπής παρακολούθη σης με το έγγραφο τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του ΚΠΣ για το 1991 (διότι για το εν λόγω έτος δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και εκείνων που επέφεραν οι τροποποιή σεις των διατεθέντων ποσών τις οποίες είχε αποφασίσει η επιτροπή παρακολούθησης) Η πρόθεση ήταν να μην. επηρεαστούν οι πολυετείς ενέργειες που ίσχυαν πριν από την έγκριση της μεταρρύ θμισης (8) και η Επιτροπή να μπορεί να εφαρμόζει ορισμέ- (7) ΕΕ αριθ. L 185 της , σ. 9. (8) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συμβουλίου, της 24ης. Ιουνίου 19S8- ΕΕ αριθ. L 185 της , σ. 9, άρθρο 15 παράγραφος 1.

7 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωγ ' Αριθ. C 345/5 νες διατάξεις της μεταρρύθμισης σε παλαιότερα μέτρα μόνο με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερό μενου κράτους μέλους (9) Ωστόσο, η δεύτερη φάση του υποπρογράμματος για τη δασοκομία καθώς και το γεωργοποιμενικό υποπρόγραμ μα για τις Αζόρες, τα οποία, από χρηματοδοτική άποψη, αποτελούσαν αναπόσπαστα μέρη του PEDAP, εγκρίθηκαν το 1991 με τη μορφή ΕΠ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης. Η Επιτροπή ανέπεμψε τα δύο αυτά σχέδια υποπρογραμμά των στο υπουργείο Γεωργίας της Πορτογαλίας με την αιτιολογία ότι «η έγκριση υποπρογραμμάτων. που υποβάλ λονται στο πλαίσιο του PEDAP θα πραγματοποιείται στο εξής σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθιερώνει η μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων» Η προαναφερθείσα απόφαση της Επιτροπής απο δείχθηκε ιδιαίτερα απρόσφορη για τις πορτογαλικές αρχές όσον αφορά το υποπρόγραμμα για τη δασοκομία, διότι τις υποχρέωσε να αναστείλουν την εξέταση των σχεδίων που είχαν υποβληθεί για χρηματοδότηση. Αυτή η διακοπή της διαδικασίας αξιολόγησης κρίθηκε αναγκαία για την εξα σφάλιση της χρηματοδότησης των σχεδίων που είχαν ήδη εγκριθεί στα πλαίσια της πρώτης φάσης αλλά δεν μπόρε σαν να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της δεύτερης φάσης, λόγω του αυστηρού διαχωρισμού των δημοσιονομικών πόρων που είχαν οριστεί για κάθε φάση. Παρά την ανα στολή των εγκρίσεων όμως, οι διαθέσιμοι πόροι πάλι δεν επαρκούσαν και η Επιτροπή χορήγησε συμπληρωματικό ποσό ύψους 51 εκατ. ECU, υπερδιπλασιάζοντας έτσι την αρχική χορήγηση των 41 εκατ. ECU που είχε εγκριθεί για το υποπρόγραμμα, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την επιτροπή STAR, ούτε επίσημη απόφαση για την τροποποί ηση της πρώτης φάσης. Στη συνέχεια, το εν λόγω συμπλη ρωματικό ποσό αποδείχθηκε υπερβολικό,- με αποτέλεσμα τη μεταφορά 13 εκατ. ECU υπέρ ενός ΕΠ που δεν είχε καμία σχέση με το PEDAP. Εάν η δεύτερη φάση είχε διατηρήσει. τη συνήθη μορφή των υποπρογραμμάτων του PEDAP, θα είχε καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης των σχεδίων της πρώτης φάσης από τα ποσά που διετίθεντο για τη δεύτερη και θα είχαν αποτραπεί τα προβλήματα αυτά. Οι ανωτέρω προσαρμογές δείχνουν σαφή έλλειψη ακρίβειας στην εκτίμηση των πόρων που ' προϋπολογίστηκαν για το υποπρόγραμμα αυτό, καθώς και στην παρακολούθηση της μετέπειτα χρήσης αυτών των πόρων., 2.8. Οι πορτογαλικές αρχές όχι μόνο δεν δέχθηκαν τη μετατροπή των υποπρογραμμάτων σε ΕΠ, αλλά εξέφρα σαν επανειλημμένα την προτίμηση τους για τις παλαιότερες διαδικασίες, τονίζοντας τα προβλήματα που δημιουργούσε το σύστημα που επέβαλλε η Επιτροπή. Τελικά, η Πορτογα λία συμφώνησε να εφαρμόσει το σύστημα αυτό, στη συνέ χεια όμως η Επιτροπή αναθεώρησε εν μέρει τη θέση της διότι, ακόμα και μετά την έγκριση δύο ΕΠ το 1991, τρία (') Αρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1988, για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το συντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ τους καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρω παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφιστάμενων * χρηματοδοτικών οργάνων ΕΕ αριθ. L 374 της , σ. 1. υποπρογραμματα εγκρίθηκαν με βάση το προηγούμενο σύστημα Τελικά, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η Πορτογαλία δεν θα μπορούσε πλέον να αναλαμβάνει νέα σχέδια στο πλαίσιο του PEDAP μετά την 31η Δεκεμβρίου 1993, αλλά ότι για τα σχέδια που, θα είχαν εγκριθεί μέχρι τότε θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται οι πληρωμές μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Η απόφαση αυτή σημαίνει σύντμηση κατά δύο χρόνια της προβλεπόμενης διάρκειας του PEDAP, διότι η περίοδος που καλύπτει ένα κοινοτικό πρόγραμμα καθορίζεται συνήθως με αναφορά στις αναλή ψεις υποχρεώσεων και όχι στις πληρωμές. Η σύντμηση αυτή αποτελεί παραβίαση της πράξης προσχώρησης η οποία προέβλεπε δεκαετή διάρκεια, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3.1. Η επιλογή των σχεδίων Η γνώμη της επιτροπής STAR καθώς και η από φαση της Επιτροπής για κάθε υποπρόγραμμα που υποβάλ λεται από τις πορτογαλικές αρχές εκδίδονται βάσει πρότα σης της Επιτροπής, στην οποία καθορίζονται η φύση των προβλεπόμενων μέτρων, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα μέσα χρηματοδότησης. Εντούτοις, οι εν λόγω προ τάσεις είναι εξαιρετικά συνοπτικές και δεν παρέχουν καμία διευκρίνιση σχετικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται προς υποστήριξη των προγραμμάτων, ούτε προβαίνουν σε αξιολόγηση του περιεχομένου του προγ ράμματος ή της σκοπιμότητας και του εφικτού των προτει νόμενων μέτρων Για πολλά υποπρογραμματα, η διαλογή των σχε δίων δεν έγινε επιλεκτικά λόγω της πλησμονής των πόρων, με αποτέλεσμα ελάχιστα σχέδια να απορριφθούν από τις εθνικές αρχές, διότι στα επίσημα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν προστέθηκαν ποιοτικά κριτήρια. Κατ' αυτό τον τρόπο, στην περιοχή της Beira Litoral, έγιναν δεκτοί όλοι ol συνεταιρισμοί που υπέβαλαν έγκυρο πρόγραμμα PRO- AGRI. Εγκρίθηκαν σχεδόν όλα τα σχέδια του υποπρο γράμματος που αφορούσε τις μπανανιές (απορρίφθηκαν 5 και εγκρίθηκαν 77), καθώς και εκείνα που ενέπιπταν στα υποπρογραμματα που αφορούσαν την «παραγωγή υλικού s βλαστητικής αναπαραγωγής» και την «έρευνα». Αντίθετα, όσον αφορά άλλα υποπρογραμματα, όπως στην περιοχή του Trás-os-Montes, εγκρίθηκε μόνο το 30% των αιτήσεων που αφορούσαν σχέδια ελαιοκομίας, ενώ απορρίφθηκαν αιτήσεις στο πλαίσιο του υποπρογράμματος για τη δασοκο μία, λόγω ανεπαρκών πόρων. Επιπλέον, το Μάιο του 1994, είχαν εγκριθεί 140 σχέδια PROAGRI, ενώ για '100 άλλα αναμενόταν η έκδοση απόφασης. -Τέλος, ενώ στη Μαδέρα έγιναν δεκτές σχεδόν όλες οι αιτήσεις ηλεκτροδότησης,

8 Αριθ. C 345/6 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην περιοχή του Alentejo εκκρεμούσαν αιτήσεις, οι οποίες, με το σημερινό ρυθμό των εργασιών, μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο σε διάστημα πέντε ή δέκα ετών. Από τα ανωτέρω παραδείγματα προκύπτει ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των υποπρογραμμάτων δεν ήταν η βέλτιστη, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικό τητα των επιτροπών παρακολούθησης. Μολονότι πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι ανισότητες κατά την επιλογή εξαρτώ νται ενίοτε από τη σχετική αυτονομία των περιοχών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Μαδέρας, η διαπεριφερεια κή καταγομή των πόρων θα είχε βελτιωθεί ουσιωδώς με μια εκτενέστερη προηγούμενη αξιολόγηση των αναγκών, καθώς και με τον καθορισμό σαφέστερων προτεραιοτήτων πριν από την έγκριση των μεμονωμένων. υποπρογραμμά των II παρακολούθηση από τις πορτογαλικές αρχές Οι ορθές διοικητικές διαδικασίες θα επέβαλλαν όλες οι αιτήσεις πουαφορούν σχέδια Va αξιολογούνται με τον κατάλληλο τρόπο και οι εγκρίσεις ή απορρίψεις να αιτιολογούνται ρητά, με αναφορά των, λόγων, στους αντί στοιχους φακέλους της υπηρεσίας διαχείρισης που λαμβά νει την απόφαση. Η υποχρέωση αυτή θα εξασφάλιζε την αντικειμενικότητα της επιλογής. Στην πραγματικότητα και όσον αφορά τους φακέλους που εξέτασε το Συνέδριο, δεν είχε συνταχθεί καμία έκθεση αξιολόγησης, με αποτέλεσμα η έγκριση ή η απόρριψη να προκύπτουν απλά και μόνο από την ύπαρξη υπογραφής και ημερομηνίας στα έντυπα των αιτήσεων. Επιπλέον, στις περιπτώσεις τριών σχεδίων που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι, πριν από την έγκριση τους, δεν είχε γίνει ανεξάρτητη αξιολόγηση, μολονότι οι δικαιούχοι σχετίζονταν με τις περιφερειακές υπηρεσίες γεωργίας ή υπάγονταν σε αυτές Συχνά τα έντυπα στα οποία καταρτιζόταν ο προϋ πολογισμός των σχεδίων δεν έφεραν ούτε ημερομηνία ούτε υπογραφή. Επίσης, η παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχεδίων ήταν ελλιπής, με την έννοια ότι οι διαχειριστές δεν αφαιρούσαν πάντοτε από τις διαδοχικές αιτήσεις τους για πληρωμές την αρχική ετήσια προκαταβολή ή δεν συμπερι λάμβαναν στους φακέλους τους πληροφορίες για πληρω μές που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί, γεγονός που δυσχε ραίνει την παρακολούθηση της δημοσιονομικής εκτέλεσης των σχεδίων ' Μολονότι τα σχέδια ήταν συνήθως πολυετή, είτε κατατέμνονταν σε ετήσιους προϋπολογισμούς, είτε εντάσ σονταν στο πλαίσιο γενικότερου προϋπολογισμού για ολόκληρη την περίοδο.. Το δεύτερο σύστημα είναι προτιμό τερο, διότι κατ' αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι πληθω ριστικές επιδράσεις. Από σύγκριση των ετήσιων προϋπολο γισμών και των δαπανών μιας ομάδας υγειονομικής προ στασίας άπό την περιοχή της Beira Litoral προέκυψε ότι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού ήταν ιδιαίτερα υπερβολι κές: αντί των 484 εκατ. ESC που προβλέπονταν από τους προϋπολογισμούς (περίπου 2,7 εκατ. ECU), οι πραγματι κές δαπάνες ανήλθαν σε 385 εκατ. ESC (περίπου 2,2 εκατ. ECU), ποσό που υπερβαίνει σχεδόν κατά 30% την αρχική συνολική πρόβλεψη (293 εκατ. ESC ή, κατά προσέγγιση, 1,6 εκατ. ECU).. ' Μερικές φορές συνέβαινε οι περιφερειακές διευθύνσεις γεωργίας να είναι συγχρόνως διατάκτες και οργανισμοί πληρωμών, κατά παράβαση της σημαντικής αρχής της διάκρισης των καθηκόντων που διέπει τον εσω τερικό έλεγχο. Κατ' αυτό τον τρόπο, j\ περιφερειακή διεύθυνση γεωργίας' της Μαδέρας ήταν υπεύθυνη για τη. διαχείριση του PEDAP, συγχρόνως όμως ελάμβανε τις ενισχύσεις από το IFADAP και τις κατέβαλλε στους δικαι ούχους. Το αυτό σύστημα χρησιμοποιούνταν και από τις περιφερειακές διευθύνσεις γεωργίας της ηπειρωτικής χώ ρας όσον αφορά ορισμένα δημόσια προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων η διοίκηση ήταν τόσο κύριος των έργων όσο και υπεύθυνη για την πληρωμή των αναδό χων., Στις Αζόρες, η περιφερειακή γραμματεία γεωργίας και αλιείας ελάμβανε τις ενισχύσεις του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού από το IFADAP (Λισαβόνα) και στη συνέχεια κατέβαλλε τα εν' λόγω ποσά στην περιφερειακή αντιπροσωπεία του IFADAP η οποία, με τη σειρά της, πλήρωνε τους δικαιούχους. Στην περίπτωση σχεδίων με δικαιούχους δημόσιους φορείς, η περιφερειακή γραμματεία ^ προκατεβαλλε τα ποσά στους δικαιούχους και κατόπιν β ζητούσε την επιστροφή τους από το IFADAP Κατά συνέπεια, στις ανωτέρω περιπτώσεις (3.2.4 και 3.2.5), υπήρξε σώρευση δύο διαφορετικών ρόλων, του διατακτη και του οργανισμού πληρωμών. Ωστόσο, το γενι κό σύστημα διαχείρισης που χρησιμοποιούνταν για το PEDAP παρουσίαζε το πλεονέκτημα, έναντι των άλλων προγραμμάτων του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού, ότι το IFADAP, ο οργανισμός πληρωμών, δεν ήταν συγχρόνως και διατάκτης. Τα καθήκοντα αυτά παρέμεναν στην αρμο διότητα των τοπικών διευθύνσεων γεωργίας. Παρόλα αυτά, οι διαχειριστές δεν μπορούσαν να αγνοήσουν μια αρνητική γνώμη του IFADAP σχετικά με την κανονικότη τα μιας πληρωμής. Σημειώνεται ωστόσο ότι, μετά την εφαρ μογή του δεύτερου ΚΠΣ, το IFADAP έχει συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται πλέον η δέουσα διάκριση των ρόλων του διατακτη και του οργανισμού πληρωμών Μερικές πληρωμές εκ μέρους του IFADAP πραγ- Μ ματοποιούνται με υπερβολική καθυστέρηση. 'Ετσι, το Νοέμβριο του 1994, ο συνεταιρισμός του Mangualde (στην περιοχή της Beira Litoral) δεν είχε λάβει ακόμα, παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις, την προκαταβολή του για το 1994, ύψους 4,8 εκατ. ESC (περίπου ECU), η οποία έπρεπε να είχε καταβληθεί το Δεκέμβριο του Ομοίως, όσον αφορά το σχέδιο αριθ για την ηλεκτροδό τηση της Μαδέρας, μετά την προκαταβολή του 20% της σχετικής ενίσχυσης, το υπόλοιπο καταβλήθηκε σε μία δόση (ύψους 35,6 εκατ. ESC ή περίπου ECU) το Νοέμ βριο του 1992, ήτοι σχεδόν τρία χρόνια μετά την αποδε δειγμένη ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, το κόστος του σχεδίου της γεωργικής σχολής της Vila Nova de Foz Coa ήταν κατά 52,8 % υψηλότερο από τις προβλέψεις, εν μέρει εξαιτίας της εφαρμογής μεθόδων αναθεώρησης των τιμών λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές. Η υπέρβαση ανερχό ταν σχεδόν σε 0,3 εκατ. ECU Η εθνική νομοθεσία απαιτούσε την τακτοποίηση της προκαταβολής για ένα δεδομένο έτος πριν από το τέλος αυτού. Συνήθως, παρόμοιες τακτοποιήσεις καταχω ρούνται ότους λογαριασμούς όταν πραγματοποιούνται, οι. τελευταίες πληρωμές του έτους, ενίοτε όμως αφαιρούνται

9 EL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 345/7 από τις τελικές πληρωμές του επόμενου έτους. Θα ήταν προτιμότερο να υπάρξει πρόβλεψη για τακτοποίηση' των προκαταβολών νωρίτερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα πλεονάσματα των ρευστών διαθεσίμων δεν διατίθε νται για σχέδια, καθώς και να μειώνεται ο κίνδυνος της μη ορθής λογιστικής καταχώρησης των προκαταβολών μέχρι το τέλος του έτους Το IFADAP καταβάλλει τις ενισχύσεις στους δικαιούχους αφού λάβει εκ μέρους τους αίτηση πληρωμής συνοδευόμενη από κατάσταση των δικαιολογητικών εγγρά φων, τα οποία όμως δεν βλέπει (εκτός από ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις που αφορούν πολύ μεγάλα σχέδια στη Μαδέρα). Παρόμοιες διαδικασίες είναι αναποτελεσματικές, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι ανεξάρτητοι έλεγχοι οι οποίοι είναι συμφυείς με τη διάκριση των καθηκόντων Μόνο συστηματικοί εκ των υστέρων έλεγχοι θα Ι μπορούσαν να καλύψουν τις αδυναμίες της προληπτικής 'παρακολούθησης (ιδίως την καταβολή των πληρωμών από το IFADAP χωρίς έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων). Ωστόσο, ενώ το IFADAP ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του εξέτασαν περίπου το 40% των σχεδίων που εμπίπτουν σε μερικά άλλα προγράμματα του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατο λισμού, χρησιμοποίησε την περιορισμένη αρμοδιότητα του στον τομέα της διαχείρισης του PEDAP ως δικαιολογία για τον έλεγχο μόλις του 3,3% των περίπου σχεδίων που εγκρίθηκαν για την περίοδο Επιπλέον, όσον αφορά τον περιορισμένο αριθμό των σχεδίων που υποβλή θηκαν σε έλεγχο, το IFADAP δεν απέστειλε τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου στο IEADR, το οποίο βασίστηκε στον περιορισμένο αριθμό ελέγχων που διενήργησε επιλεκτικά η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων του υπουργείου Γεωργίας. Επί σης, πέραν της πρόχειρης αξιολόγησης τών στρατηγικών επιλογών την- οποία πραγματοποιεί το υπουργείο Γεωρ-, γίας, ελάχιστα στοιχεία αποδεικνύουν την εκ των υστέρων αξιολόγηση των υποπρογραμμάτων. ' 3.3. Η παρακολούθηση από την Επιτροπή Η δημοσιότητα που δίδεται στις αποφάσεις της Επιτροπής οι οποίες, αφορούν υποπρογραμματα μειώνεται διαρκώς με την πάροδο του χρόνου. Μέχρι τον Απρίλιο του 1989, οι εν λόγω αποφάσεις δημοσιεύονταν εξ ολοκλή ρου στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή των. Στη συνέχεια, γινόταν απλή μνεία αυτών, η οποία έπαψε από το Φεβρουάριο του Είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή να αναθεωρήσει αυτή την πολιτική προς όφε λος της διαφάνειας Μέχρι το 1988 υπήρχε ξεχωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού για το PEDAP. Από το 1989 δεν αναφε ρόταν πλέον ούτε στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού. Από το 1991, καθόσον το PEDAP συμπεριλαμβάνεται σε ένα κονδύλιο που περιέχει πολυάριθμα άλλα μέτρα του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού, δεν είναι πλέον δυνατόν να προσδιοριστεί η σχετική δαπάνη του προϋπολογισμού..μολονότι αυτή η παρουσίαση των δαπανών του προϋπο λογισμού είναι κοινή για όλες τις δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Προσανατολισμού, κρίνεται εντελώς ακα τάλληλη λαμβανομένων υπόψη των ειδικών στόχων του PEDAP, οι οποίοι συνίστανται στον καταλογισμό των ' δαπανών σε ένα κοινό κονδύλιο το οποίο περιλαμβάνει επίσης όλα τα άλλα προγράμματα πού εμπίπτουν στο στόχο 1, ανεξαρτήτως χώρας Παρά την απόφαση της Επιτροπής 88/169/ΕΟΚ της 28ης Ιανουαρίου 1988 (10), η οποία προβλέπει ότι, από το έκτο έτος της χρηματοδότησης των ομάδων υγειονομι κής προστασίας, οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλλουν το 20% των επιλέξιμων δαπανών, παραχωρήθηκαν συμπληρωματικές συμβάσεις στην ομάδα του Macedo De Cavaleiros (στο Trás-os-Montes) και του Oliveira de Aze méis (στη Beira Litoral) προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των ομάδων αυτών για έκτο χρόνο, ήτοι μέχρι το τέλος του 1993, σε ποσοστό όμως 85% Οι δικαιούχοι οι οποίοι υποκεινταν σε φόρο προ στιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) μπορούσαν να τον δηλώσουν ως επιλέξιμη δαπάνη, ενώ όσοι μπορούσαν να ζητήσουν την επιστροφή ή τη μετακύλισή του όφειλαν να δηλώσουν τις δαπάνες τους χωρίς να συμπεριλάβουν το φόρο. Εντού τοις, από το 1988 έως το 1993, επικράτησε μεγάλη σύγχυση σχετικά με τον προσδιορισμό του συστήματος στο οποίο υπάγονταν οι ομάδες υγειονομικής προστασίας. Κατά συνέπεια, ο ΦΠΑ ενίοτε συμπεριλαμβανόταν στις επιλέξι μες δαπάνες και ενίοτε όχι. Στις περιπτώσεις που έχει συμπεριληφθεί, η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από τις πορτογαλικές αρχές την επιστροφή του Η Επιτροπή καταβάλλει τις ενισχύσεις στο IFA DAP με βάση τις δηλώσεις δαπανών, οι οποίες υποβάλλο νται χωρίς δικαιολογητικά έγγραφα (ούτε έστω μια κατά σταση των σχεδίων). Επιπλέον, οι δηλώσεις αυτές συντάσ σονται από το IFADAP χωρίς έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων (βλέπε 3.2.9). Παρά τις ανεπαρκείς εθνικές δια δικασίες ελέγχου και τη μη υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων κατά τα διάφορα στάδια της επαλήθευσης, η Επιτροπή έχει διενεργήσει ελάχιστους επιτόπιους ελέγχους. Μέχρι σήμερα, η ΓΔ VI Ζ5 έχει διενεργήσει μόνο δύο ελέγχους, τον έναν από κοινού με τη ΓΔ XX το 1988 και τον άλλο στις δύο αυτόνομες περιφέρειες το Η υπηρεσία του δημοσιονομικού ελέγχου της Επιτροπής πραγματοποίησε δύο περαιτέρω επισκέψεις ελέγχου το Τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων ελέγχων επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις διαπιστώσεις που προ έκυψαν από τους ελέγχους του Συνεδρίου (για λεπτομέ ρειες των αποτελεσμάτων προηγούμενων ελεγκτικών διαπι στώσεων του Συνεδρίου βλέπε παράρτημα V, σημείο. 2). Τέλος, μολονότι το πρωτόκολλο της πράξης προσχώρησης ορίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει έκθεση αξιολό γησης σχετικά με την εκτέλεση του PEDAP μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1991-, μέχρι στιγμής δεν έχει εκπονηθεί παρό μοια έκθεση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. Καθυστερήσεις στην εφαρμογή Μολονότι το πρόγραμμα PEDAP προβλεπόταν να αρχίσει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την προσχώρηση της (,0) ΕΕ αριθ. L 76 της , σ. 24.

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ. EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτομα περίπου Όρια ΜΜΕ Πολύ μικρή GR NB-60-04-773-GR-C Στα 25 κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 112356 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Δράσεων Μη Κυβερνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 11.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 28 Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102952/1985 Καθορισμός διαδικασίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0883 EL 09.11.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα