ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, έχοντας υπ όψη: 1. Το Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτή» ως έχει τροποποιηθεί. 2. Το Ν. 2472/1997 «Προστασία του Ατόµου από την Επεξεργασία εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα». 3. Το Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/1997». 4. Το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 5. Τις Γενικές Άδειες Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου Κινητών Επικοινωνιών 2ης και 3ης Γενιάς και την Παροχή ηµόσιων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης και 3ης Γενιάς, που χορηγήθηκαν στην Εταιρία κατόπιν αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) αντίστοιχα. 6. Τη Γενική Άδεια Λειτουργίας Κυψελοειδούς Τηλεπικοινωνιακού ικτύου GSM που χορηγήθηκε στην εταιρία κατόπιν απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). 7. Τους όρους της παρούσας σύνδεσης και των τυχόν παραρτηµάτων της. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 «Η Εταιρία» νοείται η εταιρία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία παρέχει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, µε τον διακριτικό τίτλο WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.2 «Ο Συνδροµητής» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµβάλλεται µε την Εταιρία και δικαιούται να χρησιµοποιεί τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που παρέχει η Εταιρία, µέσω της κάρτας SIM WIND. 1.3 «ίκτυο» νοείται το ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το οποίο χρησιµοποιείται, εν όλω ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 1.4 «Υπηρεσίες» νοούνται όλες οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που καλύπτει το δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Εταιρίας και παρέχουν στον Συνδροµητή τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, υπηρεσίες µηνυµάτων, πολυµέσων και µετάδοσης δεδοµένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µέσω ειδικού τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που στο µέλλον δύναται η Εταιρία να προσφέρει. 1.5 «Αρχική Περίοδος» νοείται η ελάχιστη διάρκεια της παρούσας σύνδεσης, που καθορίζεται σε δύο (2) µήνες, µετά την πάροδο της οποίας µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Εξαιρείται η περίπτωση της επιδότησης της αξίας ή µέρους της αξίας του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, οπότε η ελάχιστη διάρκεια της σύνδεσης ορίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα απόσβεσης της επιδότησης της πρώτης σελίδας της παρούσας, µετά το πέρας της οποίας καθίσταται αορίστου χρόνου. 1.6 «Κάρτα Συνδροµητή-SIM» (Subscriber Identity Module) νοείται η Κάρτα Συνδροµής στην οποία αποτυπώνεται η επωνυµία της Εταιρίας και ο αύξων αριθµός της και αποτελεί την απόδειξη της ιδιότητας του Συνδροµητή και της σύνδεσής του µε το ίκτυο. 1.7 «Υπηρεσίες ιεθνούς Περιαγωγής (Roaming)» νοούνται οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που παρέχουν τη δυνατότητα στον Συνδροµητή της Εταιρίας να χρησιµοποιεί ίκτυο άλλο από αυτό του οποίου είναι Συνδροµητής, κατόπιν ειδικών συµφωνιών της Εταιρίας µε ξένα ίκτυα. 1

2 1.8 «Αριθµός Κλήσης»: νοείται ο τηλεφωνικός αριθµός που θα παραχωρεί η Εταιρία βάσει της σύνδεσης, ή/και ο τηλεφωνικός αριθµός που θα δηλώνει στην αίτηση Φορητότητας που θα καταθέτει ο Συνδροµητής και εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία. 1.9 «εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων «εδοµένα Κίνησης» νοούνται τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαβίβασης µίας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τη χρέωσή της «Αρχείο εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα» νοείται κάθε διαρθρωµένο σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια «ΦΠΑ» νοείται ο φόρος προστιθέµενης αξίας, ο οποίος επιβάλλεται και περιλαµβάνεται στο συνολικό ποσό του λογαριασµού που εκδίδει η Εταιρία. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει αποκλειστικά τον Συνδροµητή «Tέλη συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας» νοούνται τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ του ηµοσίου και τα οποία επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Συνδροµητή «Προσωρινή ιακοπή (φραγή)» νοείται η προσωρινή διακοπή της παροχής Υπηρεσιών προς τον Συνδροµητή, χωρίς όµως να χάνει τον αριθµό κλήσης που έχει δοθεί και µε δικαίωµα εκ νέου χρήσης των Υπηρεσιών αυτών υπό ορισµένες προϋποθέσεις (σχετικό άρθρο 11 της παρούσας σύνδεσης) «ιεθνείς κλήσεις» νοούνται οι κλήσεις που πραγµατοποιούνται από τον Συνδροµητή προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα κρατών εξωτερικού «είκτης Ποιότητας» (.Π.) ή «παράµετρος ποιότητας» νοείται το µέτρο ενός συνόλου µεγεθών που ορίζονται στην παρούσα, µέσω του οποίου αποτιµάται µέρος/ στοιχεία της ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 2. ΚΑΡΤΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ SIM 2.1 Η κάρτα SIM, που παραδίδεται στον Συνδροµητή µε την υπογραφή της παρούσας σύνδεσης, αποτελεί τον µοναδικό τρόπο σύνδεσης και χρέωσης του Συνδροµητή στο δίκτυο της Εταιρίας και στις παρεχόµενες Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που η κάρτα SIM αποδειχτεί ελαττωµατική η Εταιρία θα ευθύνεται αποκλειστικά για την αντικατάστασή της και εφόσον αυτό της ζητηθεί από τον Συνδροµητή. 2.2 Ο Συνδροµητής δεν αποκτά κυριότητα επί της κάρτας SIM ή επί των πληροφοριών που περιέχει, ούτε δικαιούται να παραχωρεί τη χρήση της ή να την εκµεταλλεύεται έναντι τρίτων, µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Επίσης, απαγορεύεται η αλλοίωση, καταστροφή, αναπαραγωγή της, ως και η παραποίηση των στοιχείων αναγνώρισής της. Ο Συνδροµητής ευθύνεται να αποζηµιώσει την Εταιρία για κάθε πληµµελή ή αντισυµβατική χρήση της κάρτας SIM και αναλαµβάνει την υποχρέωση να την αποζηµιώσει για κάθε τυχόν ζηµία. 2.3 Ο Συνδροµητής ευθύνεται να ενηµερώσει την Εταιρία ή σε εξουσιοδοτηµένο Συνεργάτη της, άµεσα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, µερικής ή ολικής καταστροφής, διαρροής των προσωπικών κωδικών χρήσης της κάρτας SIM προς τρίτους. Ο Συνδροµητής παραµένει πλήρως υπεύθυνος για κάθε χρέωση, που τυχόν θα γίνει στην κάρτα SIM του µέχρι την προσωρινή διακοπή παροχής των Υπηρεσιών, καθώς επίσης και για τα πάγια τέλη παροχής Υπηρεσιών που του αναλογούν, µέχρι την πάροδο της διάρκειας της σύνδεσής του. Η απώλεια ή κλοπή της κάρτας SIM δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας την παρούσας εκ µέρους του Συνδροµητή. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία αντικαθιστά την κάρτα SIM συνδέοντας τον Συνδροµητή εκ νέου µε το δίκτυο και χρεώνοντας τον Συνδροµητή σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο, ενηµερώνοντάς τον προς τούτο ανάλογα και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 2

3 Εκτός από την τηλεφωνική ειδοποίηση και παράλληλα µε αυτή ο Συνδροµητής υποχρεούται, το πολύ εντός των επόµενων 48 ωρών από την τηλεφωνική δήλωση της απώλειας ή της κλοπής, να υποβάλει και γραπτή υπεύθυνη δήλωση προς την Εταιρία. 2.4 Η Εταιρία δύναται να ζητήσει την προσωρινή φραγή της κάρτας SIM, όταν το επιβάλλουν λόγοι ασφάλειας, έκτακτης ανάγκης ή δηµόσιου συµφέροντος σχετικοί µε τη χρήση του δικτύου ή την επιστροφή της σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της παρούσας. Σε περίπτωση αφαίρεσης έστω και προσωρινώς της κάρτας SIM ο Συνδροµητής οφείλει να συµµορφωθεί αµέσως µε τις οδηγίες της Εταιρίας και να παραδώσει σε αυτήν την κάρτα SIM όσο το δυνατό συντοµότερα, υποχρεωµένος από την κοινοποίηση σε αυτόν της αφαίρεσης, να σταµατήσει να τη χρησιµοποιεί. 2.5 Ο Συνδροµητής υποχρεούται να χρησιµοποιεί την κάρτα SIM αποκλειστικά και µόνο σε τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό τύπου GSM/UMTS. Η χρήση, σε ακατάλληλους ή µη εγκεκριµένους τερµατικούς εξοπλισµούς, αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της παρούσας σύνδεσης εκ µέρους της Εταιρίας, µε όλες τις συνακόλουθες για τον Συνδροµητή συνέπειες, όπως την προσωρινή ή και οριστική διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών και τη διεκδίκηση των διαφυγόντων κερδών. 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ 3.1 Ο Συνδροµητής αποκτά καθ όλη τη διάρκεια της σύνδεσης δικαίωµα χρήσεως του αριθµού κλήσης σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Η ανακοίνωση του αριθµού κλήσης πραγµατοποιείται στον Συνδροµητή µε την αποδοχή της αίτησης σύνδεσης και την ενεργοποίηση της κάρτας SIM, συνοδευόµενη µε φυλλάδιο οδηγιών χρήσης. Με τη λύση ή τη διακοπή της παρούσας για οποιασδήποτε αιτία ο αριθµός κλήσης αναµεταβιβάζεται στην Εταιρία, καθώς και κάθε άλλου δικαιώµατος χρήσεως σε σχέση µε τον ίδιο αυτό αριθµό. Η αναµεταβίβαση αυτή συντελείται αυτοδικαίως χωρίς ανάγκη ανακοίνωσης ή άλλης έγγραφης δήλωσης από µέρους των συµβαλλοµένων. Κατ εξαίρεση ο Συνδροµητής δικαιούται να διατηρήσει τα δικαιώµατά του επί του αριθµού κλήσης σύµφωνα µε την Νοµοθεσία περί Φορητότητας Αριθµών Κινητής Τηλεφωνίας και τις συµβατικές υποχρεώσεις που τυχόν έχει αναλάβει αναφορικά µε την Υπηρεσία Φορητότητας. 3.2 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του αριθµού κλήσης για λόγους που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία ή για λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή για τεχνικούς λόγους που αφορούν την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και αφού ενηµερωθεί ο Συνδροµητής. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΩΝ 4.1 Η Εταιρία παρέχει αξιόπιστες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και οφείλει να µεριµνά ώστε το ίκτυο και οι Υπηρεσίες να λειτουργούν σύµφωνα µε τις εναρµονισµένες προδιαγραφές για τις τεχνικές διεπαφές ή/και λειτουργίες του ικτύου και των Υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα ή/και προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. 4.2 Η Εταιρία ενηµερώνει τον Συνδροµητή και του παρέχει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό (το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας), κατά τη φάση της διαπραγµάτευσης, για τη σύναψη της σύνδεσης αναφορικά µε τη διάρκεια και τη λύση της, τις Υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά τους, την ποιότητα των παρεχόµενων Υπηρεσιών και τους αντίστοιχους είκτες Ποιότητας, τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών, τις χρεώσεις και τη γεωγραφική κάλυψη του δικτύου ανά την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή µόνιµης κατοικίας του. 4.3 Η Εταιρία εφαρµόζει διαδικασίες άµεσης εξέτασης των αιτηµάτων και παραπόνων των Συνδροµητών σε ό,τι αφορά την παραγγελία, την εγκατάσταση, την έναρξη, τη διακοπή, την τιµολόγηση και γενικά την ποιότητα του ικτύου και των 3

4 Αδειοδοτούµενων Υπηρεσιών. Η Εταιρία τηρεί αρχείο των τιµολογίων και των αιτηµάτων για περίοδο δύο (2) ετών. 4.4 Η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προς διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών µέσα στα όρια του ικτύου. 4.5 Υποχρέωση της Εταιρίας είναι αποκλειστικά και µόνο η παροχή των Υπηρεσιών στους Συνδροµητές µέσω της κάρτας SIM και δεν έχει υποχρέωση ή ευθύνη όσον αφορά την προµήθεια, εγκατάσταση ή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών τερµατικών εξοπλισµών, η οποία θα γίνεται ελεύθερα από τους Συνδροµητές στην ελεύθερη αγορά µε την προϋπόθεση ότι θα είναι εγκεκριµένου τύπου για λειτουργία µε τα συστήµατα GSM/UMTS. 4.6 Σε περίπτωση που το δίκτυο GSM αδυνατεί να παρέχει τις Αδειοδοτούµενες Υπηρεσίες προς τους Συνδροµητές για συνεχές χρονικό διάστηµα, µεγαλύτερο των δύο ωρών και δεκαπέντε λεπτών ή για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες σε οποιαδήποτε συνεχή χρονική περίοδο τριάντα (30) ηµερών µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, παρ.9, η εταιρία θα πιστώνει τους Συνδροµητές µε το τµήµα του καταβαλλοµένου από αυτούς πάγιου µηνιαίου τέλους, που αντιστοιχεί προς τη χρονική περίοδο διακοπής, ακόµη και αν η διακοπή οφείλεται σε γεγονός που εκφεύγει του ελέγχου της Εταιρίας. 4.7 Η Εταιρία θα προσφέρει πρόσβαση στο ίκτυο και τις Υπηρεσίες είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες την ηµέρα επί επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα, χωρίς διακοπή, εκτός από µία χρονική περίοδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις έξι (6) ώρες µηνιαίως, εφόσον η διακοπή αυτή είναι εντελώς απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. 4.8 H Εταιρία στα πλαίσια συντήρησης των εγκαταστάσεων ή σε περίπτωση διακοπής λόγω βλάβης του Συστήµατος ή βελτιώσεως, επεκτάσεως και εκσυγχρονισµού του ικτύου, δύναται να διακόψει την παροχή Υπηρεσιών, και σε γεγονότα που εκφεύγουν του ελέγχου της, προκαλώντας τη λιγότερη αναστάτωση προς τους συνδροµητές, όπως επίσης και όταν η διακοπή υπαγορεύεται από λόγους καλής λειτουργίας του ικτύου ή εάν τεχνικές ανάγκες το επιβάλλουν. Στις ως άνω περιπτώσεις η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για προηγούµενη ενηµέρωση των συνδροµητών της µε κάθε πρόσφορο τρόπο (γραπτή επιστολή, fax, sms, ). 4.9 Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του Συνδροµητή για αθέτηση των όρων της παρούσας ή αδυναµία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεµοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εµπρησµοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισµών, φυσικά εµπόδια, κ.λ.π Η Εταιρία, σε περίπτωση που η τεχνική υποδοµή του ικτύου το επιτρέπει, µπορεί να παρέχει επιπλέον Υπηρεσίες στον Συνδροµητή και κατόπιν σχετικής αίτησής του. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να διαµορφώσει ειδικό τιµολόγιο για τις ως άνω επιπλέον Υπηρεσίες Η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης, χρησιµοποιώντας τον κωδικό επιλογής 112 ή τους λοιπούς αριθµούς ανάγκης, όπως αυτοί ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία Η Εταιρία παρέχει ειδικές ρυθµίσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες Όλες οι απαιτούµενες εκ του νόµου ενηµερώσεις προς το Συνδροµητή, θα γίνονται µε κάθε πρόσφορο για την Εταιρία τρόπο (επιστολή, fax, , SMS). 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ 5.1 Ο Συνδροµητής είναι υποχρεωµένος να επιλέξει και να προµηθευτεί µε δική του ευθύνη, εγκεκριµένου τύπου τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, που θα είναι 4

5 πάντα σύµφωνος µε τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. Ο κατασκευαστής ευθύνεται αποκλειστικά για την καλή λειτουργία της τερµατικής τηλεφωνικής συσκευής. Η Εταιρία ενηµερώνει τον Συνδροµητή σχετικά µε τη λειτουργία της τερµατικής συσκευής και τα σηµεία που τυχόν θα απευθύνεται ο ίδιος σε περίπτωση βλάβης ή service. 5.2 Ο Συνδροµητής από τη στιγµή της σύνδεσης της τηλεφωνικής του γραµµής µε το ίκτυο, οφείλει να εξοφλεί τους λογαριασµούς (και όλα όσα περιλαµβάνονται σε αυτούς) µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Ο Συνδροµητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το σύνολο των Υπηρεσιών, που του παρέχει η Εταιρία, ήτοι ενδεικτικά η δυνατότητα περιαγωγής, διεθνών κλήσεων κλπ. συµπεριλαµβανοµένου και του ανώτατου πιστωτικού ορίου συνδιαλέξεων, αποτελεί συνάρτηση των όρων αξιολόγησης που έχει θεσπίσει η Εταιρία για τους Συνδροµητές της. 5.3 Οι λογαριασµοί καθώς και οποιαδήποτε γραπτή κοινοποίηση, οι οποίοι αποστέλλονται από την Εταιρία προς τον Συνδροµητή θεωρείται ότι παραλήφθηκαν εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής τους, όπως αυτή αναγράφεται σε κάθε λογαριασµό και στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση σύνδεσης. Ο Συνδροµητής, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί αµέσως στην Εταιρία εγγράφως και µε υπεύθυνη δήλωσή του απευθυνόµενη προς αυτή, κάθε µεταβολή των στοιχείων του, όπως ενδεικτικά αναφέρεται της ταυτότητάς του, της νοµικής του κατάστασης, της διεύθυνσης αποστολής λογαριασµών, της αλλαγής τρόπου πληρωµής του λογαριασµού. 5.4 Ο Συνδροµητής οφείλει να παρέχει στην Εταιρία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που τυχόν θα του ζητηθούν στο µέλλον. 5.5 Ο Συνδροµητής οφείλει να χρησιµοποιεί το ίκτυο και τις Υπηρεσίες της Εταιρίας βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ώστε να αποφεύγονται πράξεις που δύνανται να βλάψουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών και την Εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρία δύναται να προχωρήσει σε προσωρινή ή και µόνιµη διακοπή της σύνδεσης και µε την επιφύλαξη ασκήσεως οποιουδήποτε άλλου νοµίµου δικαιώµατός της. 5.6 Ο Συνδροµητής οφείλει να µη γνωστοποιεί σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας (PIN και PUK) της κάρτας SIM, όπως και να µη χρησιµοποιεί ο ίδιος ή άλλα άτοµα τις Υπηρεσίες της Εταιρίας για ανήθικους ή παράνοµους σκοπούς. 6. ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 6.1 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αδιακρίτως έχει το δικαίωµα σύνδεσης µε το ίκτυο της Εταιρίας µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την κατάθεση της σχετικής αίτησής του. Σε κάθε περίπτωση η χρέωση των υπηρεσιών ξεκινά µε την ενεργοποίηση των και την έναρξη της διάθεσής τους προς το Συνδροµητή. Η Εταιρία υποχρεούται στην παροχή των Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους παρόντες όρους, όπως αυτοί αναφέρονται στην αίτηση σύνδεσης υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει νόµιµα υπογραφεί από τον Συνδροµητή και έχει γίνει αποδεκτή από την Εταιρία, µε την επιφύλαξη κάθε νοµίµου και αντικειµενικού µέτρου που µπορεί να παρθεί από µέρους της προς εξασφάλιση επισφαλών οφειλών, τα οποία θα είναι ανάλογα του κινδύνου που τυχόν θα ανακύψει. 6.2 Κατά τη διαδικασία αίτησης σύνδεσης η Εταιρία δύναται να ζητήσει αντίγραφο Α Τ και λογαριασµό ΕΗ ή ΟΤΕ ή άλλα παρόµοια έγγραφα, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ως και νοµιµοποιητικά έγγραφα, εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, όπως επίσης να ζητήσει και να χρησιµοποιήσει πληροφορίες που τηρούνται νοµίµως οπουδήποτε, για την εξακρίβωση της πιστοδοτικής ικανότητας του Συνδροµητή, προκειµένου να τη διασφαλίσει από τον κίνδυνο επισφαλών οφειλών, καθώς και να λάβει κάθε αµερόληπτο µέτρο για την αποτροπή αξιόποινων πράξεων. 5

6 7. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7.1 Οι παρεχόµενες Υπηρεσίες χρεώνονται µε βάση τα αναγραφόµενα στην αίτηση σύνδεσης και σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον τιµοκατάλογο της Εταιρίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Η Εταιρία καθορίζει και τροποποιεί τα τιµολόγιά της, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τους κανόνες υγιούς ανταγωνισµού, µε κριτήρια τον πληθωρισµό, το συνολικό κόστος των Υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, συντήρηση και λειτουργία του ικτύου και το συνολικό κόστος των επενδύσεων, λαµβάνοντας επίσης, υπόψη τις γενικότερες συνθήκες ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά. 7.3 Οποιαδήποτε αύξηση των τιµών θα ισχύει µετά την πάροδο τριάντα ηµερών (30) από της σχετικής εξαγγελίας και δηµοσιοποίησης. Ο Συνδροµητής θα ενηµερώνεται µέσω του λογαριασµού του για τις αυξήσεις των τιµών του προγράµµατος των υπηρεσιών που έχει επιλέξει να του παρέχονται. Οι καινούργιες, αναπροσαρµοζόµενες τιµές θα εφαρµόζονται σε όλες ανεξαιρέτως τις συνδέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. 7.4 Σε περίπτωση που ο Συνδροµητής ταξιδεύει στο εξωτερικό ακόµη και αν η χώρα στην οποία µεταβαίνει δεν διαθέτει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συνιστάται να ακυρώνει προηγουµένως όλες τις προωθήσεις κλήσεων (π.χ. τηλεφωνητής, κλπ) προκειµένου να µην επιβαρυνθεί µε τυχόν ανεπιθύµητες χρεώσεις. 8. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ Η Εταιρία βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, όπως, τρόπος εξόφλησης, παλαιότητα Συνδροµητή, προηγούµενη αντισυµβατική συµπεριφορά προς την Εταιρία ή προς τρίτους, δικαιούται να καθορίζει και να αναπροσαρµόζει για κάθε Συνδροµητή το ανώτατο πιστωτικό όριο, όπως αυτό θα προβλέπεται. Σε περίπτωση υπέρβασης οποτεδήποτε του πιστωτικού ορίου, η Εταιρία δικαιούται κατόπιν απόφασής της, ή να διακόψει προσωρινά την παροχή Υπηρεσιών προς τον Συνδροµητή ή να προβεί σε αναπροσαρµογή της εγγύησής του κατά το άρθρο 14, ή να ζητήσει άµεση προκαταβολή ποσού έναντι του επόµενου λογαριασµού µέχρι του διπλασίου κατά την στιγµή εκείνη ύψους του. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Συνδροµητή µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις η Εταιρία δύναται να προβεί σε προσωρινή ή στην οριστική διακοπή των Υπηρεσιών. 9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9.1 Η Εταιρία, υπό τον όρο ότι διαθέτει επαρκείς πληροφορίες, καθορίζει το περιεχόµενο των τιµολογίων που αποστέλλει στον Συνδροµητή, ώστε να καθίσταται σαφής η βάση του ποσού της χρέωσης σε σχέση µε τις παρεχόµενες προς αυτόν Υπηρεσίες κατά είδος, συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου κάθε κλήσης που πραγµατοποιεί. O Συνδροµητής τιµολογείται ανάλογα µε τη χρήση των Υπηρεσιών και σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο επεξηγηµατικό φυλλάδιο και στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας, κατόπιν συµφωνίας µαζί του. 9.2 Οι λογαριασµοί θα εκδίδονται από την Εταιρία µηνιαίως ή/και κατ επιλογή της Εταιρίας, σε χρονικά διαστήµατα που δεν θα υπερβαίνουν τους δύο (2) µήνες, εφ όσον όµως δεν έχουν διακοπεί προσωρινά οι προσφερόµενες Υπηρεσίες στο Συνδροµητή λόγω ανεξόφλητου/ων λογαριασµού/ών και δεν περιέχονται κλήσεις περιαγωγής. Ο Συνδροµητής χρεώνεται από το ξένο ίκτυο και για τις κλήσεις που δέχεται (εισερχόµενες κλήσεις) κατά τη διάρκεια περιαγωγής (ROAMING). Οι λογαριασµοί πρέπει να εξοφλούνται εντός της αναγραφόµενης σε αυτούς προθεσµίας, η δε καθυστέρηση εξόφλησής τους επιβαρύνεται µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας ή και το τέλος επανασύνδεσης, όπως αυτό καθορίζεται από την εταιρία. Ο λογαριασµός που εκδίδεται µετά την επανασύνδεση των Υπηρεσιών προς τον Συνδροµητή, θα περιέχει και τα πάγια τέλη του παρελθόντος χρόνου που δεν 6

7 τιµολογήθηκαν εν τω µεταξύ. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να εκδίδει τους λογαριασµούς σε συντοµότερα χρονικά διαστήµατα, σε κάθε περίπτωση που αυτή το κρίνει απαραίτητο, ενηµερώνοντας προς τούτο τον Συνδροµητή και τηρώντας τις σχετικές προθεσµίες ενηµέρωσης. 9.3 Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης µε το ίκτυο ή καταγγελίας ή ακύρωσης της παρούσας, τα οποιαδήποτε οφειλόµενα στην Εταιρία ποσά θα τιµολογούνται αµέσως και όλοι οι λογαριασµοί καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί. 9.4 Η εξόφληση των λογαριασµών θα πραγµατοποιείται µέσω του τρόπου που δηλώθηκε στην αίτηση σύνδεσης ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συµφωνηθεί µε την Εταιρία και θα γνωστοποιείται εγγράφως στον Συνδροµητή. 9.5 Εφόσον ο συνδροµητής επιλέξει συνδυασµό εν γένει Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η Εταιρία δύναται να προσφέρει κατ εξαίρεση εκπτώσεις επί των βασικών χρεώσεων του µηνιαίου συγκεντρωτικού λογαριασµού, όπως αυτές θα ισχύουν, σύµφωνα µε το εκάστοτε τιµοκατάλογο και την εµπορική πολιτική της Εταιρίας. Οι ως άνω εκπτώσεις παρέχονται κατ εξαίρεση και µόνο στο πλαίσιο της ως άνω συνδυασµένης χρήσης. 9.6 Σε περίπτωση που ο Συνδροµητής επιλέξει ως τρόπο πληρωµής την πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού ουδεµία ευθύνη φέρει η Εταιρία για τον χρόνο ενεργοποίησης και τη λειτουργία της πάγιας αυτής εντολής. Η παρούσα εξουσιοδότηση, όπως και η εντολή πληρωµής µέσω πιστωτικής κάρτας, ισχύει µέχρι την έγγραφη ανάκλησή της προς την Εταιρία. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του λογαριασµού του συνδροµητή µέσω της πιστωτικής του κάρτας ή του τραπεζικού του λογαριασµού, η Εταιρία χωρίς άλλη ειδοποίηση θα επιδιώξει την εξόφληση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα. 9.7 Κάθε λογαριασµός θα περιλαµβάνει αναλυτικά: α) το σύνολο των Υπηρεσιών και το ποσό που αντιστοιχεί σ αυτές, β) τα αναλογικά πάγια τέλη φωνής και Υπηρεσιών, γ) τα τυχόν υπόλοιπα που αφορούν περιόδους προηγούµενες της ηµεροµηνίας έκδοσης του λογαριασµού, τα οποία θα περιλαµβάνονται σε κάθε εκδιδόµενο τιµολόγιο έως την εξόφλησή τους, δ) τυχόν τέλη επανασύνδεσης ή αποσύνδεσης στο ίκτυο, ε) τη χρέωση περιαγωγής, στ) την τιµή αντικατάστασης κάρτας SIM, ζ) ΦΠΑ η) τυχόν προκαταβολή έναντι µελλοντικών χρεώσεων, θ) τέλος Συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας, ι) τυχόν χρεώσεις από συσκευές ή/και λοιπές αγορές ειδών κινητής τηλεφωνίας, ως και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα, κατά την κρίση της Εταιρίας στοιχεία. Τα εκάστοτε τιµολογούµενα πάγια µηνιαία τέλη συµφωνείται ότι προπληρώνονται από τον Συνδροµητή. 9.8 Αποκλειστικός υπόχρεος για την εξόφληση του λογαριασµού είναι ο Συνδροµητής, το όνοµα του οποίου αναγράφεται στην αίτηση σύνδεσης και στο οποίο θα εκδίδονται οι λογαριασµοί. Σε περίπτωση που ο λογαριασµός παραµείνει απλήρωτος έως το χρονικό περιθώριο των τριάντα ηµερών (30) από την έκδοσή του, η Εταιρία δύναται να προβεί µονοµερώς σε προσωρινή διακοπή των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τον συνδροµητή, µετά την πάροδο δεκαπέντε ηµερών από τη νόµιµη και προσήκουσα κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής ειδοποίησης διαµέσου του λογαριασµού του. 9.9 Ο Συνδροµητής αναγνωρίζει από τώρα και στο εξής ότι, κάθε µηνιαίος συγκεντρωτικός λογαριασµός από τις εν γένει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Εταιρίας και τα αποσπάσµατα των λογαριασµών που εκδίδονται, αντιστοίχως, τα οποία περιλαµβάνουν, όσα ορίζονται στην παρ. 9.7 και το βάση αυτών προκύπτον οφειλόµενο ποσό - σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο και τις λοιπές επιβαρύνσεις- θα αποτελούν πλήρη απόδειξη σε βάρος του. Συµφωνείται δε ότι παραιτείται από πάσης ενστάσεώς του, ως προς το λογαριασµό, εφόσον δεν προβάλλει, µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής του, αντίρρηση µε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 7

8 9.10 Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης οιουδήποτε λογαριασµού, η Εταιρία δικαιούται να επιδιώξει την είσπραξη των οφειλών του Συνδροµητή µε κάθε νόµιµο µέσο συµπεριλαµβανοµένης και της εκδόσεως διαταγής πληρωµής, όπως και µέσω των εταιριών υποστήριξης εισπράξεων Σε περίπτωση επιδότησης τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, όπως αναφέρεται και στον πίνακα απόσβεσης της επιδότησης της πρώτης σελίδας της παρούσας, ο Συνδροµητής έχοντας επιλέξει συγκεκριµένο πρόγραµµα της Εταιρίας, εάν η σύµβασή του λυθεί πριν από την πάροδο της χρονικής περιόδου απόσβεσής της µε υπαιτιότητά του και ανάλογα µε τον χρόνο παραµονής του στο ίκτυο, υποχρεούται να επιστρέψει ποσοστό εκ του ποσού που αναλογεί στη συνολική επιδότηση (πλέον ΦΠΑ). Επίσης, τα παραπάνω ισχύουν όταν κατόπιν αιτήµατος του ιδίου γίνει αλλαγή του οικονοµικού προγράµµατος, πριν από τον καθορισµένο χρόνο απόσβεσης της επιδότησης, όπως αυτό αναγράφεται στο συγκεκριµένο πίνακα της επιδότησης της πρώτης σελίδας. Το εν λόγω ποσοστό της επιδότησης θα είναι ανάλογο µε το χρόνο παραµονής του Συνδροµητή στο ίκτυο της Εταιρίας και προσδιορίζεται αναλυτικά ως εξής: α) Παραµονή στο ίκτυο µικρότερη/ίση των έξι (6) µηνών: επιστροφή του συνόλου της επιδότησης. β) Παραµονή στο ίκτυο άνω των έξι (6) µηνών και µέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήµατος απόσβεσης της επιδότησης: το αναλογούν ποσό, µε βάση τη µηνιαία αποµείωση του αναγραφόµενου ποσού της επιδότησης µέχρι τη λήξη του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος. γ) Κατόπιν της παράδοσης του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού στον Συνδροµητή, την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, την έχει αποκλειστικά ο Συνδροµητής, ο οποίος υποχρεούται να εξοφλήσει κάθε οφειλόµενο από την παρούσα σύνδεση ποσό. Στο εν λόγω ποσό συµπεριλαµβάνεται και το υπολειπόµενο ποσό απόσβεσης της επιδότησης. 10. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ WIND Plus Οι ιστοσελίδες και τα λογισµικά SIM Toolkit και WIND Plus και οι Υπηρεσίες που παρέχονται µέσω αυτών είναι µόνο για προσωπική χρήση του Συνδροµητή και µέσα από δικού του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού. Για αυτό τον λόγο, δεν επιτρέπεται στον Συνδροµητή να αντιγράψει, τροποποιήσει, αναµορφώσει, διανείµει, δώσει άδεια, µεταδώσει, πουλήσει, εκτελέσει, εκδώσει, µεταβιβάσει, εµφανίσει, αποκαλύψει και γενικά διαθέσει οιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που πιθανά έχει λάβει κατά τη χρήση των εν λόγω Υπηρεσιών, κατά παράβαση του νόµου περί δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, εµπορικών σηµάτων. 10α. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ WIND Plus Είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδροµητή, πριν από τη χρήση των ιστοσελίδων, των λογισµικών και των Υπηρεσιών WIND Plus, η διασφάλιση των αναγκών του, κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Οι Υπηρεσίες ενηµερώνονται περιοδικά και για αυτό το λόγο θα πρέπει ο Συνδροµητής να επισκέπτεται τακτικά τις εν λόγω ιστοσελίδες - λογισµικά, για να βεβαιωθεί ότι έχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Οι ιστοσελίδες, τα λογισµικά και οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν». Ούτε η Εταιρία, ούτε κανείς από τους υπαλλήλους της, ούτε τους προµηθευτές ή τους υπαλλήλους τους, προσφέρουν οιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή ή αναλαµβάνουν οποιαδήποτε νοµική ευθύνη (στην έκταση που επιτρέπεται από το νόµο) ή ευθύνη για την καταλληλότητα, αξιοπιστία, επικαιρότητα, ακρίβεια ή πληρότητα των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε τµήµατός τους περιέχεται στις ιστοσελίδες ή στις Υπηρεσίες. Ο Συνδροµητής έχει ενηµερωθεί και αναγνωρίζει πως η Εταιρία δεν µπορεί να ασκήσει έλεγχο στην ασφάλεια ή στο αντικείµενο περιεχοµένου που διέρχεται από το ίκτυό της, τις ιστοσελίδες, τα λογισµικά ή µέσα από τις Υπηρεσίες. Εποµένως, η Εταιρία 8

9 αποκλείει µε το παρόν, όλες τις ευθύνες οποιουδήποτε είδους για τη µετάδοση ή τη λήψη ακατάλληλου περιεχοµένου οποιασδήποτε φύσης. 10β. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ADSM 10β.1 Ο Συνδροµητής δεσµεύεται να χρησιµοποιεί την Υπηρεσία WIND ADSM για πρόσβαση στο internet (στο εξής «Υπηρεσία») αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία και σύµφωνα πάντα µε τις εκάστοτε οδηγίες και όρους χρήσης που ορίζει η Εταιρία, όπως αυτοί προβλέπονται στους Τιµοκαταλόγους της Υπηρεσίας και βρίσκονται αναρτηµένοι στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας, για τους οποίους ο Συνδροµητής δηλώνει ότι έχει ενηµερωθεί και αποδέχεται. 10β.2 Για τη χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδροµητή απαιτείται η εγκατάσταση στον Η/Υ του Συνδροµητή συγκεκριµένου λογισµικού ασύρµατης σύνδεσης στο διαδίκτυο (WIND Connection Manager) το οποίο παρέχεται στο Συνδροµητή από την Εταιρία. Το λογισµικό αυτό δύναται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για τη χρήση της Υπηρεσίας και µόνο για όσο χρονικό διάστηµα παρέχεται η Υπηρεσία από την Εταιρία στο Συνδροµητή. Η άδεια χρήσης του λογισµικού δεν περιλαµβάνει σε καµία περίπτωση δικαίωµα για οποιαδήποτε ενέργεια αναπαραγωγής ή διανοµής του λογισµικού ή γενικότερα χρήσης του για οποιαδήποτε λόγο πέραν της δυνατότητας χρήσης της Υπηρεσίας και πάντα στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο. 10β.3 Το υπό 10β.2. λογισµικό ασύρµατης σύνδεσης στο διαδίκτυο που εγκαθίσταται στον Η/Υ του Συνδροµητή και επιτρέπει τη χρήση της Υπηρεσίας, παρέχει, µέσω του ενσωµατωµένου µετρητή που διαθέτει, µεταξύ άλλων, και πληροφορίες αναφορικά µε τις ακόλουθες τιµές: (1) τη µέτρηση χρήσης υπηρεσίας, ήτοι τον όγκο δεδοµένων σε χρήση (kb) και (2) την ένδειξη της ταχύτητας και του χρόνου χρήσης της Υπηρεσίας (Kbps). Οι ως άνω τιµές αναφορικά µε τη χρήση της Υπηρεσίας για τις οποίες πληροφορείται ο Συνδροµητής µέσω του µετρητή του λογισµικού ασύρµατης σύνδεσης στο διαδίκτυο αφορούν αποκλειστικά σε ενδεικτικές τιµές, που σκοπό έχουν τη µέγιστη δυνατή πληροφόρηση και δεν δύναται σε καµία περίπτωση να αποτελέσουν αναφορά πραγµατοποιηθείσας κίνησης, καθώς δεν µπορούν να συµπεριλάβουν πιθανή και παράλληλη κίνηση από εγκαταστηµένες εφαρµογές που συνδέονται στο διαδίκτυο αυτόµατα και πραγµατοποιούν προγραµµατισµένες εργασίες ενηµέρωσης µέσω της υπηρεσίας πρόσβασης. Ως τέτοιου είδους εφαρµογή, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, αναφέρεται η κίνηση από λειτουργικό σύστηµα antivirus. 10β.4 Ο Συνδροµητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον τρόπο χρήσης της Υπηρεσίας και δηλώνει ότι θα χρησιµοποιεί την υπηρεσία σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. 10β.5 Ο Συνδροµητής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν θα χρησιµοποιεί την Υπηρεσία για την ανταλλαγή/διακίνηση παράνοµου περιεχοµένου και γενικότερα περιεχοµένου του οποίου η χρήση, η διακίνηση, η απόκτηση ή ο σκοπός παραβιάζει οποιονδήποτε εκάστοτε ισχύοντα κανόνα δικαίου. 10β.6. Επίσης, ο Συνδροµητής δεσµεύεται ότι δεν θα κάνει χρήση της υπηρεσίας µεταξύ άλλων και για την αποστολή µη ζητηθεισών ή/και µεγάλου αριθµού µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) για σκοπούς εµπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφηµιστικούς σκοπούς προς λίστες παραληπτών και χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους (spamming), ή χρήση διαδικτύου µε σκοπό την παρεµπόδιση της λειτουργίας αυτού ή της χρήσης του από τρίτους. 10β.7 Η Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδροµητή και επιφυλάσσεται παντός νοµίµου δικαιώµατός της σε περίπτωση παραβίασης από το Συνδροµητή των όρων της παρούσας παραγράφου. 10β.8 Η Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στο Συνδροµητή ή σε οποιοδήποτε τρίτο από τη χρήση και λειτουργία του τερµατικού 9

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WIND ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WIND ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WIND ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Οι παρόντες ειδικοί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής, οι γενικοί όροι σύνδεσης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας/παροχής υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2/7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρίας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤHΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE κινητή σταθερή internet ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Α.Φ.Μ.: 099936189 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 ΤΗΛ: 210 6158000

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι παροχής ηλεκτρονικών κινητών υπηρεσιών

Γενικοί όροι παροχής ηλεκτρονικών κινητών υπηρεσιών Γενικοί όροι παροχής ηλεκτρονικών κινητών υπηρεσιών 1 ΟΡΙΣΜΟI Αίτηση Συνδρομής: το συνοδεύον τους παρόντες όρους έντυπο που υπογράφει ο Συνδρομητής και που περιέχει τους ειδικότερους όρους σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ Κώδικας εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται µεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET 1/9 2/9 3/9 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET Μεταξύ της Εταιρείας µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 01/01/2017

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 01/01/2017 1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ XDSL - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. I. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ADSL... 2 1. Λιανική διάθεση COSMOTE ADSL... 2 2. Λιανική διάθεση COSMOTE Home Internet... 2 3. Λιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NECO TRADING A.Ε. εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ., εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE Ε Ι Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ε Λ Α Τ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ Τ/Φ ΓΡΑΜΜΗΣ: Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠ/ΠΟΥ: Α.Φ.Μ. ΠΕΛΑΤΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ CW26066 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ κινητή σταθερή internet WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 - Μαρούσι Α.Φ.Μ.: 099936189,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ 1 ΟΡΙΣΜΟI

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ 1 ΟΡΙΣΜΟI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ 1 ΟΡΙΣΜΟI Εταιρεία: είναι η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «CYTA HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. CYTA (HELLAS), που εδρεύει στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα