ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, έχοντας υπ όψη: 1. Το Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτή» ως έχει τροποποιηθεί. 2. Το Ν. 2472/1997 «Προστασία του Ατόµου από την Επεξεργασία εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα». 3. Το Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/1997». 4. Το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 5. Τις Γενικές Άδειες Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου Κινητών Επικοινωνιών 2ης και 3ης Γενιάς και την Παροχή ηµόσιων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης και 3ης Γενιάς, που χορηγήθηκαν στην Εταιρία κατόπιν αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) αντίστοιχα. 6. Τη Γενική Άδεια Λειτουργίας Κυψελοειδούς Τηλεπικοινωνιακού ικτύου GSM που χορηγήθηκε στην εταιρία κατόπιν απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). 7. Τους όρους της παρούσας σύνδεσης και των τυχόν παραρτηµάτων της. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 «Η Εταιρία» νοείται η εταιρία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία παρέχει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, µε τον διακριτικό τίτλο WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.2 «Ο Συνδροµητής» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµβάλλεται µε την Εταιρία και δικαιούται να χρησιµοποιεί τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που παρέχει η Εταιρία, µέσω της κάρτας SIM WIND. 1.3 «ίκτυο» νοείται το ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το οποίο χρησιµοποιείται, εν όλω ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 1.4 «Υπηρεσίες» νοούνται όλες οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που καλύπτει το δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Εταιρίας και παρέχουν στον Συνδροµητή τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, υπηρεσίες µηνυµάτων, πολυµέσων και µετάδοσης δεδοµένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µέσω ειδικού τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που στο µέλλον δύναται η Εταιρία να προσφέρει. 1.5 «Αρχική Περίοδος» νοείται η ελάχιστη διάρκεια της παρούσας σύνδεσης, που καθορίζεται σε δύο (2) µήνες, µετά την πάροδο της οποίας µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Εξαιρείται η περίπτωση της επιδότησης της αξίας ή µέρους της αξίας του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, οπότε η ελάχιστη διάρκεια της σύνδεσης ορίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα απόσβεσης της επιδότησης της πρώτης σελίδας της παρούσας, µετά το πέρας της οποίας καθίσταται αορίστου χρόνου. 1.6 «Κάρτα Συνδροµητή-SIM» (Subscriber Identity Module) νοείται η Κάρτα Συνδροµής στην οποία αποτυπώνεται η επωνυµία της Εταιρίας και ο αύξων αριθµός της και αποτελεί την απόδειξη της ιδιότητας του Συνδροµητή και της σύνδεσής του µε το ίκτυο. 1.7 «Υπηρεσίες ιεθνούς Περιαγωγής (Roaming)» νοούνται οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που παρέχουν τη δυνατότητα στον Συνδροµητή της Εταιρίας να χρησιµοποιεί ίκτυο άλλο από αυτό του οποίου είναι Συνδροµητής, κατόπιν ειδικών συµφωνιών της Εταιρίας µε ξένα ίκτυα. 1

2 1.8 «Αριθµός Κλήσης»: νοείται ο τηλεφωνικός αριθµός που θα παραχωρεί η Εταιρία βάσει της σύνδεσης, ή/και ο τηλεφωνικός αριθµός που θα δηλώνει στην αίτηση Φορητότητας που θα καταθέτει ο Συνδροµητής και εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία. 1.9 «εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων «εδοµένα Κίνησης» νοούνται τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαβίβασης µίας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τη χρέωσή της «Αρχείο εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα» νοείται κάθε διαρθρωµένο σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια «ΦΠΑ» νοείται ο φόρος προστιθέµενης αξίας, ο οποίος επιβάλλεται και περιλαµβάνεται στο συνολικό ποσό του λογαριασµού που εκδίδει η Εταιρία. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει αποκλειστικά τον Συνδροµητή «Tέλη συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας» νοούνται τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ του ηµοσίου και τα οποία επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Συνδροµητή «Προσωρινή ιακοπή (φραγή)» νοείται η προσωρινή διακοπή της παροχής Υπηρεσιών προς τον Συνδροµητή, χωρίς όµως να χάνει τον αριθµό κλήσης που έχει δοθεί και µε δικαίωµα εκ νέου χρήσης των Υπηρεσιών αυτών υπό ορισµένες προϋποθέσεις (σχετικό άρθρο 11 της παρούσας σύνδεσης) «ιεθνείς κλήσεις» νοούνται οι κλήσεις που πραγµατοποιούνται από τον Συνδροµητή προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα κρατών εξωτερικού «είκτης Ποιότητας» (.Π.) ή «παράµετρος ποιότητας» νοείται το µέτρο ενός συνόλου µεγεθών που ορίζονται στην παρούσα, µέσω του οποίου αποτιµάται µέρος/ στοιχεία της ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 2. ΚΑΡΤΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ SIM 2.1 Η κάρτα SIM, που παραδίδεται στον Συνδροµητή µε την υπογραφή της παρούσας σύνδεσης, αποτελεί τον µοναδικό τρόπο σύνδεσης και χρέωσης του Συνδροµητή στο δίκτυο της Εταιρίας και στις παρεχόµενες Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που η κάρτα SIM αποδειχτεί ελαττωµατική η Εταιρία θα ευθύνεται αποκλειστικά για την αντικατάστασή της και εφόσον αυτό της ζητηθεί από τον Συνδροµητή. 2.2 Ο Συνδροµητής δεν αποκτά κυριότητα επί της κάρτας SIM ή επί των πληροφοριών που περιέχει, ούτε δικαιούται να παραχωρεί τη χρήση της ή να την εκµεταλλεύεται έναντι τρίτων, µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Επίσης, απαγορεύεται η αλλοίωση, καταστροφή, αναπαραγωγή της, ως και η παραποίηση των στοιχείων αναγνώρισής της. Ο Συνδροµητής ευθύνεται να αποζηµιώσει την Εταιρία για κάθε πληµµελή ή αντισυµβατική χρήση της κάρτας SIM και αναλαµβάνει την υποχρέωση να την αποζηµιώσει για κάθε τυχόν ζηµία. 2.3 Ο Συνδροµητής ευθύνεται να ενηµερώσει την Εταιρία ή σε εξουσιοδοτηµένο Συνεργάτη της, άµεσα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, µερικής ή ολικής καταστροφής, διαρροής των προσωπικών κωδικών χρήσης της κάρτας SIM προς τρίτους. Ο Συνδροµητής παραµένει πλήρως υπεύθυνος για κάθε χρέωση, που τυχόν θα γίνει στην κάρτα SIM του µέχρι την προσωρινή διακοπή παροχής των Υπηρεσιών, καθώς επίσης και για τα πάγια τέλη παροχής Υπηρεσιών που του αναλογούν, µέχρι την πάροδο της διάρκειας της σύνδεσής του. Η απώλεια ή κλοπή της κάρτας SIM δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας την παρούσας εκ µέρους του Συνδροµητή. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία αντικαθιστά την κάρτα SIM συνδέοντας τον Συνδροµητή εκ νέου µε το δίκτυο και χρεώνοντας τον Συνδροµητή σύµφωνα µε τον ισχύοντα τιµοκατάλογο, ενηµερώνοντάς τον προς τούτο ανάλογα και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 2

3 Εκτός από την τηλεφωνική ειδοποίηση και παράλληλα µε αυτή ο Συνδροµητής υποχρεούται, το πολύ εντός των επόµενων 48 ωρών από την τηλεφωνική δήλωση της απώλειας ή της κλοπής, να υποβάλει και γραπτή υπεύθυνη δήλωση προς την Εταιρία. 2.4 Η Εταιρία δύναται να ζητήσει την προσωρινή φραγή της κάρτας SIM, όταν το επιβάλλουν λόγοι ασφάλειας, έκτακτης ανάγκης ή δηµόσιου συµφέροντος σχετικοί µε τη χρήση του δικτύου ή την επιστροφή της σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας της παρούσας. Σε περίπτωση αφαίρεσης έστω και προσωρινώς της κάρτας SIM ο Συνδροµητής οφείλει να συµµορφωθεί αµέσως µε τις οδηγίες της Εταιρίας και να παραδώσει σε αυτήν την κάρτα SIM όσο το δυνατό συντοµότερα, υποχρεωµένος από την κοινοποίηση σε αυτόν της αφαίρεσης, να σταµατήσει να τη χρησιµοποιεί. 2.5 Ο Συνδροµητής υποχρεούται να χρησιµοποιεί την κάρτα SIM αποκλειστικά και µόνο σε τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό τύπου GSM/UMTS. Η χρήση, σε ακατάλληλους ή µη εγκεκριµένους τερµατικούς εξοπλισµούς, αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της παρούσας σύνδεσης εκ µέρους της Εταιρίας, µε όλες τις συνακόλουθες για τον Συνδροµητή συνέπειες, όπως την προσωρινή ή και οριστική διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών και τη διεκδίκηση των διαφυγόντων κερδών. 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ 3.1 Ο Συνδροµητής αποκτά καθ όλη τη διάρκεια της σύνδεσης δικαίωµα χρήσεως του αριθµού κλήσης σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Η ανακοίνωση του αριθµού κλήσης πραγµατοποιείται στον Συνδροµητή µε την αποδοχή της αίτησης σύνδεσης και την ενεργοποίηση της κάρτας SIM, συνοδευόµενη µε φυλλάδιο οδηγιών χρήσης. Με τη λύση ή τη διακοπή της παρούσας για οποιασδήποτε αιτία ο αριθµός κλήσης αναµεταβιβάζεται στην Εταιρία, καθώς και κάθε άλλου δικαιώµατος χρήσεως σε σχέση µε τον ίδιο αυτό αριθµό. Η αναµεταβίβαση αυτή συντελείται αυτοδικαίως χωρίς ανάγκη ανακοίνωσης ή άλλης έγγραφης δήλωσης από µέρους των συµβαλλοµένων. Κατ εξαίρεση ο Συνδροµητής δικαιούται να διατηρήσει τα δικαιώµατά του επί του αριθµού κλήσης σύµφωνα µε την Νοµοθεσία περί Φορητότητας Αριθµών Κινητής Τηλεφωνίας και τις συµβατικές υποχρεώσεις που τυχόν έχει αναλάβει αναφορικά µε την Υπηρεσία Φορητότητας. 3.2 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του αριθµού κλήσης για λόγους που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία ή για λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή για τεχνικούς λόγους που αφορούν την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και αφού ενηµερωθεί ο Συνδροµητής. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΩΝ 4.1 Η Εταιρία παρέχει αξιόπιστες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και οφείλει να µεριµνά ώστε το ίκτυο και οι Υπηρεσίες να λειτουργούν σύµφωνα µε τις εναρµονισµένες προδιαγραφές για τις τεχνικές διεπαφές ή/και λειτουργίες του ικτύου και των Υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα ή/και προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. 4.2 Η Εταιρία ενηµερώνει τον Συνδροµητή και του παρέχει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό (το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας), κατά τη φάση της διαπραγµάτευσης, για τη σύναψη της σύνδεσης αναφορικά µε τη διάρκεια και τη λύση της, τις Υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά τους, την ποιότητα των παρεχόµενων Υπηρεσιών και τους αντίστοιχους είκτες Ποιότητας, τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών, τις χρεώσεις και τη γεωγραφική κάλυψη του δικτύου ανά την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή µόνιµης κατοικίας του. 4.3 Η Εταιρία εφαρµόζει διαδικασίες άµεσης εξέτασης των αιτηµάτων και παραπόνων των Συνδροµητών σε ό,τι αφορά την παραγγελία, την εγκατάσταση, την έναρξη, τη διακοπή, την τιµολόγηση και γενικά την ποιότητα του ικτύου και των 3

4 Αδειοδοτούµενων Υπηρεσιών. Η Εταιρία τηρεί αρχείο των τιµολογίων και των αιτηµάτων για περίοδο δύο (2) ετών. 4.4 Η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προς διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών µέσα στα όρια του ικτύου. 4.5 Υποχρέωση της Εταιρίας είναι αποκλειστικά και µόνο η παροχή των Υπηρεσιών στους Συνδροµητές µέσω της κάρτας SIM και δεν έχει υποχρέωση ή ευθύνη όσον αφορά την προµήθεια, εγκατάσταση ή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών τερµατικών εξοπλισµών, η οποία θα γίνεται ελεύθερα από τους Συνδροµητές στην ελεύθερη αγορά µε την προϋπόθεση ότι θα είναι εγκεκριµένου τύπου για λειτουργία µε τα συστήµατα GSM/UMTS. 4.6 Σε περίπτωση που το δίκτυο GSM αδυνατεί να παρέχει τις Αδειοδοτούµενες Υπηρεσίες προς τους Συνδροµητές για συνεχές χρονικό διάστηµα, µεγαλύτερο των δύο ωρών και δεκαπέντε λεπτών ή για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες σε οποιαδήποτε συνεχή χρονική περίοδο τριάντα (30) ηµερών µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, παρ.9, η εταιρία θα πιστώνει τους Συνδροµητές µε το τµήµα του καταβαλλοµένου από αυτούς πάγιου µηνιαίου τέλους, που αντιστοιχεί προς τη χρονική περίοδο διακοπής, ακόµη και αν η διακοπή οφείλεται σε γεγονός που εκφεύγει του ελέγχου της Εταιρίας. 4.7 Η Εταιρία θα προσφέρει πρόσβαση στο ίκτυο και τις Υπηρεσίες είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες την ηµέρα επί επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα, χωρίς διακοπή, εκτός από µία χρονική περίοδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις έξι (6) ώρες µηνιαίως, εφόσον η διακοπή αυτή είναι εντελώς απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. 4.8 H Εταιρία στα πλαίσια συντήρησης των εγκαταστάσεων ή σε περίπτωση διακοπής λόγω βλάβης του Συστήµατος ή βελτιώσεως, επεκτάσεως και εκσυγχρονισµού του ικτύου, δύναται να διακόψει την παροχή Υπηρεσιών, και σε γεγονότα που εκφεύγουν του ελέγχου της, προκαλώντας τη λιγότερη αναστάτωση προς τους συνδροµητές, όπως επίσης και όταν η διακοπή υπαγορεύεται από λόγους καλής λειτουργίας του ικτύου ή εάν τεχνικές ανάγκες το επιβάλλουν. Στις ως άνω περιπτώσεις η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για προηγούµενη ενηµέρωση των συνδροµητών της µε κάθε πρόσφορο τρόπο (γραπτή επιστολή, fax, sms, ). 4.9 Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του Συνδροµητή για αθέτηση των όρων της παρούσας ή αδυναµία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεµοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εµπρησµοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισµών, φυσικά εµπόδια, κ.λ.π Η Εταιρία, σε περίπτωση που η τεχνική υποδοµή του ικτύου το επιτρέπει, µπορεί να παρέχει επιπλέον Υπηρεσίες στον Συνδροµητή και κατόπιν σχετικής αίτησής του. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να διαµορφώσει ειδικό τιµολόγιο για τις ως άνω επιπλέον Υπηρεσίες Η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης, χρησιµοποιώντας τον κωδικό επιλογής 112 ή τους λοιπούς αριθµούς ανάγκης, όπως αυτοί ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία Η Εταιρία παρέχει ειδικές ρυθµίσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες Όλες οι απαιτούµενες εκ του νόµου ενηµερώσεις προς το Συνδροµητή, θα γίνονται µε κάθε πρόσφορο για την Εταιρία τρόπο (επιστολή, fax, , SMS). 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ 5.1 Ο Συνδροµητής είναι υποχρεωµένος να επιλέξει και να προµηθευτεί µε δική του ευθύνη, εγκεκριµένου τύπου τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, που θα είναι 4

5 πάντα σύµφωνος µε τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. Ο κατασκευαστής ευθύνεται αποκλειστικά για την καλή λειτουργία της τερµατικής τηλεφωνικής συσκευής. Η Εταιρία ενηµερώνει τον Συνδροµητή σχετικά µε τη λειτουργία της τερµατικής συσκευής και τα σηµεία που τυχόν θα απευθύνεται ο ίδιος σε περίπτωση βλάβης ή service. 5.2 Ο Συνδροµητής από τη στιγµή της σύνδεσης της τηλεφωνικής του γραµµής µε το ίκτυο, οφείλει να εξοφλεί τους λογαριασµούς (και όλα όσα περιλαµβάνονται σε αυτούς) µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Ο Συνδροµητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το σύνολο των Υπηρεσιών, που του παρέχει η Εταιρία, ήτοι ενδεικτικά η δυνατότητα περιαγωγής, διεθνών κλήσεων κλπ. συµπεριλαµβανοµένου και του ανώτατου πιστωτικού ορίου συνδιαλέξεων, αποτελεί συνάρτηση των όρων αξιολόγησης που έχει θεσπίσει η Εταιρία για τους Συνδροµητές της. 5.3 Οι λογαριασµοί καθώς και οποιαδήποτε γραπτή κοινοποίηση, οι οποίοι αποστέλλονται από την Εταιρία προς τον Συνδροµητή θεωρείται ότι παραλήφθηκαν εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής τους, όπως αυτή αναγράφεται σε κάθε λογαριασµό και στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση σύνδεσης. Ο Συνδροµητής, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί αµέσως στην Εταιρία εγγράφως και µε υπεύθυνη δήλωσή του απευθυνόµενη προς αυτή, κάθε µεταβολή των στοιχείων του, όπως ενδεικτικά αναφέρεται της ταυτότητάς του, της νοµικής του κατάστασης, της διεύθυνσης αποστολής λογαριασµών, της αλλαγής τρόπου πληρωµής του λογαριασµού. 5.4 Ο Συνδροµητής οφείλει να παρέχει στην Εταιρία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που τυχόν θα του ζητηθούν στο µέλλον. 5.5 Ο Συνδροµητής οφείλει να χρησιµοποιεί το ίκτυο και τις Υπηρεσίες της Εταιρίας βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ώστε να αποφεύγονται πράξεις που δύνανται να βλάψουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών και την Εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρία δύναται να προχωρήσει σε προσωρινή ή και µόνιµη διακοπή της σύνδεσης και µε την επιφύλαξη ασκήσεως οποιουδήποτε άλλου νοµίµου δικαιώµατός της. 5.6 Ο Συνδροµητής οφείλει να µη γνωστοποιεί σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας (PIN και PUK) της κάρτας SIM, όπως και να µη χρησιµοποιεί ο ίδιος ή άλλα άτοµα τις Υπηρεσίες της Εταιρίας για ανήθικους ή παράνοµους σκοπούς. 6. ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 6.1 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αδιακρίτως έχει το δικαίωµα σύνδεσης µε το ίκτυο της Εταιρίας µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την κατάθεση της σχετικής αίτησής του. Σε κάθε περίπτωση η χρέωση των υπηρεσιών ξεκινά µε την ενεργοποίηση των και την έναρξη της διάθεσής τους προς το Συνδροµητή. Η Εταιρία υποχρεούται στην παροχή των Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τους παρόντες όρους, όπως αυτοί αναφέρονται στην αίτηση σύνδεσης υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει νόµιµα υπογραφεί από τον Συνδροµητή και έχει γίνει αποδεκτή από την Εταιρία, µε την επιφύλαξη κάθε νοµίµου και αντικειµενικού µέτρου που µπορεί να παρθεί από µέρους της προς εξασφάλιση επισφαλών οφειλών, τα οποία θα είναι ανάλογα του κινδύνου που τυχόν θα ανακύψει. 6.2 Κατά τη διαδικασία αίτησης σύνδεσης η Εταιρία δύναται να ζητήσει αντίγραφο Α Τ και λογαριασµό ΕΗ ή ΟΤΕ ή άλλα παρόµοια έγγραφα, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ως και νοµιµοποιητικά έγγραφα, εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, όπως επίσης να ζητήσει και να χρησιµοποιήσει πληροφορίες που τηρούνται νοµίµως οπουδήποτε, για την εξακρίβωση της πιστοδοτικής ικανότητας του Συνδροµητή, προκειµένου να τη διασφαλίσει από τον κίνδυνο επισφαλών οφειλών, καθώς και να λάβει κάθε αµερόληπτο µέτρο για την αποτροπή αξιόποινων πράξεων. 5

6 7. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7.1 Οι παρεχόµενες Υπηρεσίες χρεώνονται µε βάση τα αναγραφόµενα στην αίτηση σύνδεσης και σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον τιµοκατάλογο της Εταιρίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Η Εταιρία καθορίζει και τροποποιεί τα τιµολόγιά της, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τους κανόνες υγιούς ανταγωνισµού, µε κριτήρια τον πληθωρισµό, το συνολικό κόστος των Υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, συντήρηση και λειτουργία του ικτύου και το συνολικό κόστος των επενδύσεων, λαµβάνοντας επίσης, υπόψη τις γενικότερες συνθήκες ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά. 7.3 Οποιαδήποτε αύξηση των τιµών θα ισχύει µετά την πάροδο τριάντα ηµερών (30) από της σχετικής εξαγγελίας και δηµοσιοποίησης. Ο Συνδροµητής θα ενηµερώνεται µέσω του λογαριασµού του για τις αυξήσεις των τιµών του προγράµµατος των υπηρεσιών που έχει επιλέξει να του παρέχονται. Οι καινούργιες, αναπροσαρµοζόµενες τιµές θα εφαρµόζονται σε όλες ανεξαιρέτως τις συνδέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. 7.4 Σε περίπτωση που ο Συνδροµητής ταξιδεύει στο εξωτερικό ακόµη και αν η χώρα στην οποία µεταβαίνει δεν διαθέτει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας συνιστάται να ακυρώνει προηγουµένως όλες τις προωθήσεις κλήσεων (π.χ. τηλεφωνητής, κλπ) προκειµένου να µην επιβαρυνθεί µε τυχόν ανεπιθύµητες χρεώσεις. 8. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ Η Εταιρία βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, όπως, τρόπος εξόφλησης, παλαιότητα Συνδροµητή, προηγούµενη αντισυµβατική συµπεριφορά προς την Εταιρία ή προς τρίτους, δικαιούται να καθορίζει και να αναπροσαρµόζει για κάθε Συνδροµητή το ανώτατο πιστωτικό όριο, όπως αυτό θα προβλέπεται. Σε περίπτωση υπέρβασης οποτεδήποτε του πιστωτικού ορίου, η Εταιρία δικαιούται κατόπιν απόφασής της, ή να διακόψει προσωρινά την παροχή Υπηρεσιών προς τον Συνδροµητή ή να προβεί σε αναπροσαρµογή της εγγύησής του κατά το άρθρο 14, ή να ζητήσει άµεση προκαταβολή ποσού έναντι του επόµενου λογαριασµού µέχρι του διπλασίου κατά την στιγµή εκείνη ύψους του. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Συνδροµητή µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις η Εταιρία δύναται να προβεί σε προσωρινή ή στην οριστική διακοπή των Υπηρεσιών. 9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9.1 Η Εταιρία, υπό τον όρο ότι διαθέτει επαρκείς πληροφορίες, καθορίζει το περιεχόµενο των τιµολογίων που αποστέλλει στον Συνδροµητή, ώστε να καθίσταται σαφής η βάση του ποσού της χρέωσης σε σχέση µε τις παρεχόµενες προς αυτόν Υπηρεσίες κατά είδος, συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου κάθε κλήσης που πραγµατοποιεί. O Συνδροµητής τιµολογείται ανάλογα µε τη χρήση των Υπηρεσιών και σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο επεξηγηµατικό φυλλάδιο και στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας, κατόπιν συµφωνίας µαζί του. 9.2 Οι λογαριασµοί θα εκδίδονται από την Εταιρία µηνιαίως ή/και κατ επιλογή της Εταιρίας, σε χρονικά διαστήµατα που δεν θα υπερβαίνουν τους δύο (2) µήνες, εφ όσον όµως δεν έχουν διακοπεί προσωρινά οι προσφερόµενες Υπηρεσίες στο Συνδροµητή λόγω ανεξόφλητου/ων λογαριασµού/ών και δεν περιέχονται κλήσεις περιαγωγής. Ο Συνδροµητής χρεώνεται από το ξένο ίκτυο και για τις κλήσεις που δέχεται (εισερχόµενες κλήσεις) κατά τη διάρκεια περιαγωγής (ROAMING). Οι λογαριασµοί πρέπει να εξοφλούνται εντός της αναγραφόµενης σε αυτούς προθεσµίας, η δε καθυστέρηση εξόφλησής τους επιβαρύνεται µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας ή και το τέλος επανασύνδεσης, όπως αυτό καθορίζεται από την εταιρία. Ο λογαριασµός που εκδίδεται µετά την επανασύνδεση των Υπηρεσιών προς τον Συνδροµητή, θα περιέχει και τα πάγια τέλη του παρελθόντος χρόνου που δεν 6

7 τιµολογήθηκαν εν τω µεταξύ. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να εκδίδει τους λογαριασµούς σε συντοµότερα χρονικά διαστήµατα, σε κάθε περίπτωση που αυτή το κρίνει απαραίτητο, ενηµερώνοντας προς τούτο τον Συνδροµητή και τηρώντας τις σχετικές προθεσµίες ενηµέρωσης. 9.3 Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης µε το ίκτυο ή καταγγελίας ή ακύρωσης της παρούσας, τα οποιαδήποτε οφειλόµενα στην Εταιρία ποσά θα τιµολογούνται αµέσως και όλοι οι λογαριασµοί καθίστανται ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί. 9.4 Η εξόφληση των λογαριασµών θα πραγµατοποιείται µέσω του τρόπου που δηλώθηκε στην αίτηση σύνδεσης ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συµφωνηθεί µε την Εταιρία και θα γνωστοποιείται εγγράφως στον Συνδροµητή. 9.5 Εφόσον ο συνδροµητής επιλέξει συνδυασµό εν γένει Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η Εταιρία δύναται να προσφέρει κατ εξαίρεση εκπτώσεις επί των βασικών χρεώσεων του µηνιαίου συγκεντρωτικού λογαριασµού, όπως αυτές θα ισχύουν, σύµφωνα µε το εκάστοτε τιµοκατάλογο και την εµπορική πολιτική της Εταιρίας. Οι ως άνω εκπτώσεις παρέχονται κατ εξαίρεση και µόνο στο πλαίσιο της ως άνω συνδυασµένης χρήσης. 9.6 Σε περίπτωση που ο Συνδροµητής επιλέξει ως τρόπο πληρωµής την πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού ουδεµία ευθύνη φέρει η Εταιρία για τον χρόνο ενεργοποίησης και τη λειτουργία της πάγιας αυτής εντολής. Η παρούσα εξουσιοδότηση, όπως και η εντολή πληρωµής µέσω πιστωτικής κάρτας, ισχύει µέχρι την έγγραφη ανάκλησή της προς την Εταιρία. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του λογαριασµού του συνδροµητή µέσω της πιστωτικής του κάρτας ή του τραπεζικού του λογαριασµού, η Εταιρία χωρίς άλλη ειδοποίηση θα επιδιώξει την εξόφληση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα. 9.7 Κάθε λογαριασµός θα περιλαµβάνει αναλυτικά: α) το σύνολο των Υπηρεσιών και το ποσό που αντιστοιχεί σ αυτές, β) τα αναλογικά πάγια τέλη φωνής και Υπηρεσιών, γ) τα τυχόν υπόλοιπα που αφορούν περιόδους προηγούµενες της ηµεροµηνίας έκδοσης του λογαριασµού, τα οποία θα περιλαµβάνονται σε κάθε εκδιδόµενο τιµολόγιο έως την εξόφλησή τους, δ) τυχόν τέλη επανασύνδεσης ή αποσύνδεσης στο ίκτυο, ε) τη χρέωση περιαγωγής, στ) την τιµή αντικατάστασης κάρτας SIM, ζ) ΦΠΑ η) τυχόν προκαταβολή έναντι µελλοντικών χρεώσεων, θ) τέλος Συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας, ι) τυχόν χρεώσεις από συσκευές ή/και λοιπές αγορές ειδών κινητής τηλεφωνίας, ως και οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα, κατά την κρίση της Εταιρίας στοιχεία. Τα εκάστοτε τιµολογούµενα πάγια µηνιαία τέλη συµφωνείται ότι προπληρώνονται από τον Συνδροµητή. 9.8 Αποκλειστικός υπόχρεος για την εξόφληση του λογαριασµού είναι ο Συνδροµητής, το όνοµα του οποίου αναγράφεται στην αίτηση σύνδεσης και στο οποίο θα εκδίδονται οι λογαριασµοί. Σε περίπτωση που ο λογαριασµός παραµείνει απλήρωτος έως το χρονικό περιθώριο των τριάντα ηµερών (30) από την έκδοσή του, η Εταιρία δύναται να προβεί µονοµερώς σε προσωρινή διακοπή των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τον συνδροµητή, µετά την πάροδο δεκαπέντε ηµερών από τη νόµιµη και προσήκουσα κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής ειδοποίησης διαµέσου του λογαριασµού του. 9.9 Ο Συνδροµητής αναγνωρίζει από τώρα και στο εξής ότι, κάθε µηνιαίος συγκεντρωτικός λογαριασµός από τις εν γένει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Εταιρίας και τα αποσπάσµατα των λογαριασµών που εκδίδονται, αντιστοίχως, τα οποία περιλαµβάνουν, όσα ορίζονται στην παρ. 9.7 και το βάση αυτών προκύπτον οφειλόµενο ποσό - σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο και τις λοιπές επιβαρύνσεις- θα αποτελούν πλήρη απόδειξη σε βάρος του. Συµφωνείται δε ότι παραιτείται από πάσης ενστάσεώς του, ως προς το λογαριασµό, εφόσον δεν προβάλλει, µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής του, αντίρρηση µε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 7

8 9.10 Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης οιουδήποτε λογαριασµού, η Εταιρία δικαιούται να επιδιώξει την είσπραξη των οφειλών του Συνδροµητή µε κάθε νόµιµο µέσο συµπεριλαµβανοµένης και της εκδόσεως διαταγής πληρωµής, όπως και µέσω των εταιριών υποστήριξης εισπράξεων Σε περίπτωση επιδότησης τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, όπως αναφέρεται και στον πίνακα απόσβεσης της επιδότησης της πρώτης σελίδας της παρούσας, ο Συνδροµητής έχοντας επιλέξει συγκεκριµένο πρόγραµµα της Εταιρίας, εάν η σύµβασή του λυθεί πριν από την πάροδο της χρονικής περιόδου απόσβεσής της µε υπαιτιότητά του και ανάλογα µε τον χρόνο παραµονής του στο ίκτυο, υποχρεούται να επιστρέψει ποσοστό εκ του ποσού που αναλογεί στη συνολική επιδότηση (πλέον ΦΠΑ). Επίσης, τα παραπάνω ισχύουν όταν κατόπιν αιτήµατος του ιδίου γίνει αλλαγή του οικονοµικού προγράµµατος, πριν από τον καθορισµένο χρόνο απόσβεσης της επιδότησης, όπως αυτό αναγράφεται στο συγκεκριµένο πίνακα της επιδότησης της πρώτης σελίδας. Το εν λόγω ποσοστό της επιδότησης θα είναι ανάλογο µε το χρόνο παραµονής του Συνδροµητή στο ίκτυο της Εταιρίας και προσδιορίζεται αναλυτικά ως εξής: α) Παραµονή στο ίκτυο µικρότερη/ίση των έξι (6) µηνών: επιστροφή του συνόλου της επιδότησης. β) Παραµονή στο ίκτυο άνω των έξι (6) µηνών και µέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήµατος απόσβεσης της επιδότησης: το αναλογούν ποσό, µε βάση τη µηνιαία αποµείωση του αναγραφόµενου ποσού της επιδότησης µέχρι τη λήξη του ανωτέρου χρονικού διαστήµατος. γ) Κατόπιν της παράδοσης του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού στον Συνδροµητή, την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, την έχει αποκλειστικά ο Συνδροµητής, ο οποίος υποχρεούται να εξοφλήσει κάθε οφειλόµενο από την παρούσα σύνδεση ποσό. Στο εν λόγω ποσό συµπεριλαµβάνεται και το υπολειπόµενο ποσό απόσβεσης της επιδότησης. 10. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ WIND Plus Οι ιστοσελίδες και τα λογισµικά SIM Toolkit και WIND Plus και οι Υπηρεσίες που παρέχονται µέσω αυτών είναι µόνο για προσωπική χρήση του Συνδροµητή και µέσα από δικού του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού. Για αυτό τον λόγο, δεν επιτρέπεται στον Συνδροµητή να αντιγράψει, τροποποιήσει, αναµορφώσει, διανείµει, δώσει άδεια, µεταδώσει, πουλήσει, εκτελέσει, εκδώσει, µεταβιβάσει, εµφανίσει, αποκαλύψει και γενικά διαθέσει οιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που πιθανά έχει λάβει κατά τη χρήση των εν λόγω Υπηρεσιών, κατά παράβαση του νόµου περί δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, εµπορικών σηµάτων. 10α. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ WIND Plus Είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδροµητή, πριν από τη χρήση των ιστοσελίδων, των λογισµικών και των Υπηρεσιών WIND Plus, η διασφάλιση των αναγκών του, κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Οι Υπηρεσίες ενηµερώνονται περιοδικά και για αυτό το λόγο θα πρέπει ο Συνδροµητής να επισκέπτεται τακτικά τις εν λόγω ιστοσελίδες - λογισµικά, για να βεβαιωθεί ότι έχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Οι ιστοσελίδες, τα λογισµικά και οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν». Ούτε η Εταιρία, ούτε κανείς από τους υπαλλήλους της, ούτε τους προµηθευτές ή τους υπαλλήλους τους, προσφέρουν οιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή ή αναλαµβάνουν οποιαδήποτε νοµική ευθύνη (στην έκταση που επιτρέπεται από το νόµο) ή ευθύνη για την καταλληλότητα, αξιοπιστία, επικαιρότητα, ακρίβεια ή πληρότητα των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε τµήµατός τους περιέχεται στις ιστοσελίδες ή στις Υπηρεσίες. Ο Συνδροµητής έχει ενηµερωθεί και αναγνωρίζει πως η Εταιρία δεν µπορεί να ασκήσει έλεγχο στην ασφάλεια ή στο αντικείµενο περιεχοµένου που διέρχεται από το ίκτυό της, τις ιστοσελίδες, τα λογισµικά ή µέσα από τις Υπηρεσίες. Εποµένως, η Εταιρία 8

9 αποκλείει µε το παρόν, όλες τις ευθύνες οποιουδήποτε είδους για τη µετάδοση ή τη λήψη ακατάλληλου περιεχοµένου οποιασδήποτε φύσης. 10β. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WIND ADSM 10β.1 Ο Συνδροµητής δεσµεύεται να χρησιµοποιεί την Υπηρεσία WIND ADSM για πρόσβαση στο internet (στο εξής «Υπηρεσία») αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία και σύµφωνα πάντα µε τις εκάστοτε οδηγίες και όρους χρήσης που ορίζει η Εταιρία, όπως αυτοί προβλέπονται στους Τιµοκαταλόγους της Υπηρεσίας και βρίσκονται αναρτηµένοι στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας, για τους οποίους ο Συνδροµητής δηλώνει ότι έχει ενηµερωθεί και αποδέχεται. 10β.2 Για τη χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδροµητή απαιτείται η εγκατάσταση στον Η/Υ του Συνδροµητή συγκεκριµένου λογισµικού ασύρµατης σύνδεσης στο διαδίκτυο (WIND Connection Manager) το οποίο παρέχεται στο Συνδροµητή από την Εταιρία. Το λογισµικό αυτό δύναται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για τη χρήση της Υπηρεσίας και µόνο για όσο χρονικό διάστηµα παρέχεται η Υπηρεσία από την Εταιρία στο Συνδροµητή. Η άδεια χρήσης του λογισµικού δεν περιλαµβάνει σε καµία περίπτωση δικαίωµα για οποιαδήποτε ενέργεια αναπαραγωγής ή διανοµής του λογισµικού ή γενικότερα χρήσης του για οποιαδήποτε λόγο πέραν της δυνατότητας χρήσης της Υπηρεσίας και πάντα στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο. 10β.3 Το υπό 10β.2. λογισµικό ασύρµατης σύνδεσης στο διαδίκτυο που εγκαθίσταται στον Η/Υ του Συνδροµητή και επιτρέπει τη χρήση της Υπηρεσίας, παρέχει, µέσω του ενσωµατωµένου µετρητή που διαθέτει, µεταξύ άλλων, και πληροφορίες αναφορικά µε τις ακόλουθες τιµές: (1) τη µέτρηση χρήσης υπηρεσίας, ήτοι τον όγκο δεδοµένων σε χρήση (kb) και (2) την ένδειξη της ταχύτητας και του χρόνου χρήσης της Υπηρεσίας (Kbps). Οι ως άνω τιµές αναφορικά µε τη χρήση της Υπηρεσίας για τις οποίες πληροφορείται ο Συνδροµητής µέσω του µετρητή του λογισµικού ασύρµατης σύνδεσης στο διαδίκτυο αφορούν αποκλειστικά σε ενδεικτικές τιµές, που σκοπό έχουν τη µέγιστη δυνατή πληροφόρηση και δεν δύναται σε καµία περίπτωση να αποτελέσουν αναφορά πραγµατοποιηθείσας κίνησης, καθώς δεν µπορούν να συµπεριλάβουν πιθανή και παράλληλη κίνηση από εγκαταστηµένες εφαρµογές που συνδέονται στο διαδίκτυο αυτόµατα και πραγµατοποιούν προγραµµατισµένες εργασίες ενηµέρωσης µέσω της υπηρεσίας πρόσβασης. Ως τέτοιου είδους εφαρµογή, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, αναφέρεται η κίνηση από λειτουργικό σύστηµα antivirus. 10β.4 Ο Συνδροµητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον τρόπο χρήσης της Υπηρεσίας και δηλώνει ότι θα χρησιµοποιεί την υπηρεσία σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. 10β.5 Ο Συνδροµητής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν θα χρησιµοποιεί την Υπηρεσία για την ανταλλαγή/διακίνηση παράνοµου περιεχοµένου και γενικότερα περιεχοµένου του οποίου η χρήση, η διακίνηση, η απόκτηση ή ο σκοπός παραβιάζει οποιονδήποτε εκάστοτε ισχύοντα κανόνα δικαίου. 10β.6. Επίσης, ο Συνδροµητής δεσµεύεται ότι δεν θα κάνει χρήση της υπηρεσίας µεταξύ άλλων και για την αποστολή µη ζητηθεισών ή/και µεγάλου αριθµού µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) για σκοπούς εµπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφηµιστικούς σκοπούς προς λίστες παραληπτών και χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους (spamming), ή χρήση διαδικτύου µε σκοπό την παρεµπόδιση της λειτουργίας αυτού ή της χρήσης του από τρίτους. 10β.7 Η Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδροµητή και επιφυλάσσεται παντός νοµίµου δικαιώµατός της σε περίπτωση παραβίασης από το Συνδροµητή των όρων της παρούσας παραγράφου. 10β.8 Η Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στο Συνδροµητή ή σε οποιοδήποτε τρίτο από τη χρήση και λειτουργία του τερµατικού 9

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 22,04 /μήνα. για νέους συνδρομητές με λογαριασμό Internet. Στοιχεία δευτερεύοντος (SLAVE) εξοπλισμού ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 22,04 /μήνα. για νέους συνδρομητές με λογαριασμό Internet. Στοιχεία δευτερεύοντος (SLAVE) εξοπλισμού ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΑΧ. ΚΙΒΩΤΙΟ 23583, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1687, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 2200 2200 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Προσφορών Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.ΕΣ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα