ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 242/2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4578 Παρασκευή, 6 Ιουλίου Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Κανονισυοί δυνάμει του άρθρου 89 για τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τις Κοινότητες ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Πεδίο εφαρμογής. ΜΕΡΟΣ Β - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 4. Αρμόδια όργανα χειρισμού διαγωνισμών που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων.

2 Πρακτικά και ημερήσια διάταξη. 6. Σύσταση ad-hoc τεχνικών επιτροπών και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και άλλων ειδικών. 7. Δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψη τυχόν συγγένειας. 8. Ασυμβίβαστο. ΜΕΡΟΣ Γ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 9. Παρατηρητές. ΜΕΡΟΣ Δ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10. Προϋποθέσεις για προκήρυξη διαγωνισμού και ακύρωση διαγωνισμού πριν την υποβολή προσφορών. 11. Κοινοποίηση εγγράφων διαγωνισμού. 12. Δικαίωμα υποβολής εισηγήσεων από οικονομικούς φορείς. 13. Έγκριση χρησιμοποίησης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση. ΜΕΡΟΣ Ε - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 14. Μηχανισμός ανάθεσης συμβάσεων με τη χρήση συμφωνιών-πλαίσιο. ΜΕΡΟΣ ΣΤ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 15. Χρήση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. ΜΕΡΟΣ Ζ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών, 17. Ανοιγμα προσφορών. 18. Παροχή εγγύησης για συμμετοχή σε διαγωνισμό. ΜΕΡΟΣ Η - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19. Έκθεση αξιολόγησης προσφορών.

3 1603 ΜΕΡΟΣ Θ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20. Εξουσίες αρμοδίων οργάνων. 21. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 22. Περίοδος ισχύος των προσφορών. ΜΕΡΟΣ Ι - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 23. Υπογραφή της σύμβασης. 24. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της σύμβασης. 25. Εκτέλεση της σύμβασης. ΜΕΡΟΣ ΙΑ - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 26. Διατάγματα. 27. Μεταβατικές διατάξεις. 28. Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 29. Κατάργηση.

4 1604 Κ.Δ.Π. 242/2012 Αριθμός 242 Οι ττερί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Δημοτικοί) Κανονισμοί του 2012, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 89 του ττερί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3{1) του 2010). ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 89 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του 12(1) του 2006 παρέχει το άρθρο 89 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών 91(1) του 2010 Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και 40(Ι) του 2011 γ π ηρ εσ ]ών και για Συναφή Θέματα Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους 176(1) του (i) του Κανονισμούς: Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2.- (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Αναθέτουσα Αρχή» σημαίνει τις Κοινότητες και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τις ενώσεις μίας ή περισσοτέρων από αυτές τις Κοινότητες ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία'

5 1605 «Κοινότητες» σημαίνει όλες τις Κοινότητες που εμπίπτουν και 86(Ι) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του {Ι) του (1) του (1) του (1) του διέπονται από τον περί Κοινοτήτων Νόμο- «κρατικός υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση σε υπηρεσία του κράτους είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση, είτε πάνω σε έκτακτη βάση- 12(1) του «Νόμος» σημαίνει τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμσ «Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισμό- (α) (β) (γ) Ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, και ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, κα! η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση του οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού συμβουλίου του, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

6 1606 Παράρτημα I. Ενδεικτικός Κατάλογος των Οργανισμών και των κατηγοριών Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου που πληρούν τα ως άνω κριτήρια παρατίθεται στο Παράρτημα Ι. Η Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων κοινοποιεί περιοδικά στην Επιτροπή τις οποιεσδήποτε μεταβολές που επήλθαν στον κατάλογο αυτό' «σύμβαση» σημαίνει δημόσια σύμβαση, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο Νόμο «υπάλληλος Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου» σημαίνει κάθε μέλος του προσωπικού που υπηρετεί σε Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου' (2) Όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν τυγχάνουν καθορισμού σ' αυτούς έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. Πεδίο εφαρμογής. 3. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στη σύναψη συμβάσεων από τις Αναθέτουσες Αρχές. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Αρμόδια όργανα χειρισμού διαγωνισμών που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων. Παράρτημα Ι. 4.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, τα όργανα που έχουν εξουσία να επιλαμβάνονται και χειρίζονται θέματα διαγωνισμών που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων είναι:- (α) Σε σχέση με τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου που αναφέρονται στο Παράρτημα ί, το διοικητικό όργανο που συστάθηκε ή διορίστηκε με βάση τον οικείο νόμο με σκοπό τη διοίκηση του εν λόγω Οργανισμού' (β) σε σχέση με τις Κοινότητες, το Κοινοτικό Συμβούλιο αυτών, που συστήνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου. (2) Τα αρμόδια όργανα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύνανται, όπου τούτο είναι εφικτό με βάση το νόμο εγκαθίδρυσης και λειτουργίας τους, να συστήνουν άλλα όργανα για να επιλαμβάνονται και χειρίζονται θέματα διαγωνισμών που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων.

7 Πρακτικά και ημερήσια διάταξη (1) Οι εργασίες των αρμοδίων οργάνων που χειρίζονται διαγωνισμούς που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων, καταγράφονται με λεπτομέρεια σε πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 49 του Νόμου. (2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (3), ο Πρόεδρος κάθε αρμοδίου οργάνου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας του αρμοδίου οργάνου και φροντίζει όπως αυτή κοινοποιείται, τουλάχιστον είκοσιτέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρία, σε κάθε μέλος καθώς και στους παρατηρητές: Νοείται ότι, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης η ημερήσια διάταξη μπορεί να κυκλοφορήσει αμέσως πριν από τη συνεδρία. (3) Όπου το αρμόδιο όργανο αποτελείται από μόνο ένα μέλος τότε τα ενώπιον του προς χειρισμό από αυτό θέματα, κοινοποιούνται στους Παρατηρητές για τις όποιες παρατηρήσεις τους, οι οποίες υποβάλλονται γραπτώς στο μονομελές αρμόδιο όργανο, εντός τακτής προθεσμίας, πριν τη λήψη απόφασης. Σύσταση ad-hoc 6.- (1) Τα αρμόδια όργανα δύνανται, όποτε κρίνουν τούτο επιτροπών κοι συμμετοχή σκόπιμο, να συστήνουν ad-hoc, τριμελείς τουλάχιστον, επιτροπές για εμπειρογνωμόνων,,, και άλλων ειδικών, αξιολόγηση των προσφορών, και/η μελέτη των αξιολογήσεων, και/η διεξαγωγή ειδικών ερευνών και/ή υποβολή εκθέσεων, σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα. (2) Τα μέλη των ad-hoc επιτροπών είναι, κατά το δυνατό, πρόσωπα που κατέχουν τεχνικές γνώσεις και/ή προσόντα και/ή πείρα σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα. (3) Οι προϊστάμενοι κρατικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων οργανισμών δημοσίου δικαίου, οι οποίοι επιλέγονται ως μέλη ad-hoc επιτροπών, μεριμνούν ώστε να παρέχεται στα επιλεγέντα μέλη κάθε διευκόλυνση για σκοπούς αποτελεσματικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στις επιτροπές αυτές.

8 1608 (4) Τα αρμόδια όργανα έχουν εξουσία να καλούν στις συνεδρίες τους, ή ενώπιον του όταν πρόκειται για μονομελές όργανο, οποιουσδήποτε κρίνουν σκόπιμο για παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητας τους, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λήψη των αποφάσεων τους. Δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψη τυχόν συγγένειας. 7.- (1) Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος και τα μέλη των αρμοδίων οργάνων και επιτροπών που συστήνονται με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, καθώς επίσης και οι ιδιώτες σύμβουλοι ή μελετητές στους οποίους ανατίθεται η αξιολόγηση προσφορών, υπογράφουν δήλωση ότι θα εκτελούν τα καθήκοντα τους με ευσυνειδησία και αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. (2)(α) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος αρμοδίου οργάνου, ή επιτροπής που συστήνεται με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιοδήποτε διαγωνισμό που οδηγεί στην ανάθεση σύμβασης ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση, τη συγγένεια ή την έχθρα αυτή στο οικείο όργανο ή στην επιτροπή και να αποσυρθεί από τη σχετική συνεδρία, αφού καταγραφεί το γεγονός στα πρακτικά. (β) Όπου το αρμόδιο όργανο αποτελείται από μόνο ένα μέλος και το μέλος αυτό έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιοδήποτε διαγωνισμό που οδηγεί στην ανάθεση σύμβασης ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι

9 1609 του τετάρτου βαθμού ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση, τη συγγένεια ή την έχθρα αυτή και να τερματίσει, όπου τούτο είναι εφικτό, κάθε εμπλοκή του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του μονομελούς οργάνου, όσον αφορά το συγκεκριμένο διαγωνισμό, μεταβιβάζονται αυτόματα, όπου τούτο είναι εφικτό, στον κατά τις πρόνοιες του νόμου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής, αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους που δεν κωλύεται να τα αναλάβει με βάσει τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. (3) Σε περίπτωση ύπαρξης συμφέροντος, σχέσης, συγγένειας ή έχθρας που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (2) από ιδιώτη σύμβουλο ή μελετητή, η αποκάλυψη γίνεται γραπτώς στο αρμόδιο όργανο, έτσι ώστε η σχέση των συμβούλων και μελετητών με τους προσφέροντες να ληφθεί υπόψη κατά την ανάλυση της έκθεσης των συμβούλων. Ασυμβίβαστο. 8. Η ταυτόχρονη συμμετοχή μέλους ad-hoc τεχνικής επιτροπής, που συστήνεται με βάση την παράγραφο (1) του Κανονισμού 6, στο αρμόδιο όργανο χειρισμού διαγωνισμού, ή σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή που συστήνεται με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, και που επιλαμβάνεται του ίδιου θέματος για το οποίο έχει συσταθεί η σχετική ad-hoc επιτροπή, είναι ασυμβίβαστη. ΜΕΡΟΣ Γ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ Παρατηρητές. g. ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, ως προϊστάμενος της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ή ο εκπρόσωπος εκάστου εξ' αυτών, καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής, όπου υπάρχει, έχουν δικαίωμα να παρακάθονται στις συνεδρίες των αρμοδίων οργάνων ως

10 1610 ανεξάρτητοι παρατηρητές, να εκφράζουν τις απόψεις τους ή να τις αποστέλλουν γραπτώς και να ζητούν όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά: Νοείται ότι, όπου το αρμόδιο όργανο αποτελείται από ένα μόνο μέλος, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου (3) του Κανονισμού 5. Προϋποθέσεις για 10.-(1) Η προκήρυξη διαγωνισμού που οδηγεί στην ανάθεση προκήρυξη διαγωνισμού σύμβασης, γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού αυτή βεβαιωθεί και ακύρωση,,,.,, διαγωνισμού πριν εκ των προτέρων οτι έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις: την υποβολή προσφορών. Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που οι αναγκαίες πιστώσεις θα πρέπει να τύχουν σχετικής έγκρισης σε κατοπινό στάδιο θα πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά στα έγγραφα του διαγωνισμού. (2) Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει διαδικασία ετοιμασίας και ένκρισης εγγράφων του διαγωνισμού, τα οποία περιλαμβάνουν και εκτίμηση δαπάνης, (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού οι αναγκαίες πιστώσεις θεωρείται ότι διασφαλίζονται, όταν - (α) Υπάρχει εγκεκριμένο, σχετικό με τη σύμβαση κονδύλι, στον προϋπολογισμό, ή (β) υπάρχει, σχετικό με τη σύμβαση κονδύλι, στον εγκεκριμένο, από το κατά τον οικείο νόμο, αρμόδιο προς τούτο, όργανο, προϋπολογισμό του επόμενου έτους, (4) Κάθε διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισμένη ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

11 1611 (5) Η απόφαση για ακύρωση του διαγωνισμού κοινοποιείται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και επιπλέον γνωστοποιείται γραπτώς στους οικονομικούς φορείς που έχουν προμηθευτεί τα έγγραφα του διαγωνισμού. Κοινοποίηση εγγράφων διαγωνισμού. 11.-(1) Αντίγραφα της προκήρυξης μαζί με τα έγγραφα του διαγωνισμού, συνοδευόμενα με αντικειμενική εκτίμηση δαπάνης, η οποία να υποστηρίζεται από αναλυτικά δελτία ποσοτήτων, όπου αυτά υπάρχουν, κοινοποιούνται, ταυτόχρονα με την αποστολή της προκήρυξης για δημοσίευση, στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. (2) Τα έγγραφα του διαγωνισμού πρέπει να είναι διαθέσιμα με την προκήρυξη, για να δίδονται ή αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. Προς τούτο τηρείται κατάλογος όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων στους οποίους δόθηκαν ή αποστάληκαν τα έγγραφα του διαγωνισμού. (3) Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα έγγραφα του διαγωνισμού δύνανται να διατίθενται, προς τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά, έναντι λογικού αντιτίμου. Δικαίωμα υποβολής εισηγήσεων από οικονομικούς φορείς (1) Τηρουμένων των προθεσμιών που καθορίζονται στο εδάφιο 7 του άρθρου 43, στο άρθρο 44 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 46 του Νόμου, στα έγγραφα του διαγωνισμού και όπου αυτό είναι εφικτό, ενσωματώνεται όρος με βάση τον οποίο οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τυχόν εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού. (2) Στις περιπτώσεις όπου υποβάλλονται τέτοιες εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις, κατ' εφαρμογή του δικαιώματος της παραγράφου (1), η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με διευκρινιστική

12 1612 επιστολή ή/και με συμπληρωματικά έγγραφα όπου χρειάζεται τροποποίηση των εγγράφων του διαγωνισμού για τις αποφάσεις της, τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά, τηρουμένων των προθεσμιών που καθορίζονται στα άρθρα 43(7), 44 και 46(4) του Νόμου. (3) Αντίγραφο των διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών εγγράφων κοινοποιείται στις Υπηρεσίες ή στους λειτουργούς που έχουν κοινοποιηθεί τα αρχικά έγγραφα του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του Κανονισμού 11. Έγκριση 13. Για προσφυγή στη χρησιμοποίηση της διαδικασίας με χρησιμοποίησης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Νόμου, θα διαπραγμάτευση.,, ττρεπει να εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων έγκριση του αρμοδίου οργάνου στην οποία να καταγράφονται τα ακόλουθα- (α) Οι λόγοι προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ειδική αναφορά στις διατάξεις του Νόμου - (β) τα ονόματα των οικονομικών φορέων, που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 33 του Νόμου - (γ) η διαδικασία ανάθεσης που να περιλαμβάνει τους όρους της διαπραγμάτευσης κατάλληλα αιτιολογημένους, την εκτιμημένη δαπάνη καθώς επίσης καί τη διαπραγματευτική διαδικασία. Β- Μηχανισμός ανάθεσης συμβάσεων με τη χρήση συμφωνιώνπλαίσιο. 14. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 34 του Νόμου, η ανάθεση συμβάσεων με τη χρήση συμφωνιών-πλαίσιο γίνεται ως ακολούθως; (α) Σε περίπτωση συμφωνίας-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σ'

13 1613 αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται με έγκριση του Προέδρου του αρμοδίου οργάνου που καθορίζεται στον Κανονισμό 4, (β) (γ) σε περίπτωση συμφωνίας-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, όπου οι όροι της σύμβασης, περιλαμβανομένης και της τιμής, είναι καθορισμένοι, οι συμβάσεις που βασίζονται σ 1 αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται με έγκριση του Προέδρου του αρμοδίου οργάνου που καθορίζεται στον Κανονισμό 4, σε περίπτωση συμφωνίας-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, όπου με βάσει τους όρους της συμφωνίας κάθε σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα μικρού διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τότε η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. ΜΕΡΟΣ ΣΤ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Χρήση του 15,- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31 του Νόμου, η Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Αναθέτουσα Αρχή εφόσον κρίνει ότι συγκεκριμένος διαγωνισμός επιβάλλεται να διεκπεραιωθεί με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, εξασφαλίζει σχετική γραπτή έγκριση του αρμοδίου οργάνου που καθορίζεται στον Κανονισμό 4. (2) Η έγκριση του αρμοδίου οργάνου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα- (α) Καταγραφή και ανάλυση των λόγων που δικαιολογούν τη χρήση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για ανάθεση της σύμβασης

14 1614 (β) λεπτομερή καταγραφή και επεξήγηση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου διεξαγωγής του διαλόγου ή/και των διαπραγματεύσεων όπου εφαρμόζονται. (3) Η διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να καταγράφεται με λεπτομέρεια στα έγγραφα του διαγωνισμού. ΜΕΡΟΣ Ζ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Χρόνος και τρόπος 16.-(1) Οι προσφορές υττοβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις υποβολής προσφορών. των εγγράφων του διαγωνισμού, πριν από την καθορισμένη στη σχετική προκήρυξη ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διεύθυνση της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. (2) Όταν απαιτείται η υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή αυτές κατατίθενται σε κιβώτια προσφορών τα οποία είναι τοποθετημένα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1), εκτός εάν για ειδικούς και καθορισμένους λόγους, καθορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα διαγωνισμού. Τα κιβώτια αυτά ασφαλίζονται με δύο κλειδαριές τα κλειδιά των οποίων κρατούνται από πρόσωπα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή. (3) Προσφορές, σε έντυπη μορφή που δεν κατατέθηκαν στο κιβώτιο προσφορών και που περιέρχονται στην κατοχή της Αναθέτουσας Αρχής που προκήρυξε το διαγωνισμό, πριν από την τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, δεν ανοίγονται αλλά αφού αναγραφεί στο φάκελο η ημερομηνία παραλαβής και προσυπογραφούν από αρμόδιο λειτουργό, κατατίθενται κλειστές στο κατά περίπτωση κατάλληλο κιβώτιο προσφορών, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με άλλες προσφορές που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στο κιβώτιο προσφορών. Προσφορές με μελλοντική ημερομηνία λήξης παραμένουν κλειστές στο κιβώτιο προσφορών, μέχρι την καθορισμένη για την περίπτωση τους ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

15 1615 (4) Προσφορές που λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών και οι οικονομικοί φάκελοι προσφορών που υποβάλλονται με το σύστημα των δύο φακέλων, παραλαμβάνονται από τα πρόσωπα που κατέχουν τα κλειδιά των κιβωτίων προσφορών, σύμφωνα με την παράγραφο (2), και τοποθετούνται σε ειδικό χώρο που επίσης ασφαλίζεται με δύο κλειδαριές, τα κλειδιά των οποίων κρατούνται από τα εν λόγω πρόσωπα για να ανοιχθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. (5) Προσφορές που περιέρχονται στην κατοχή της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη, ο δε προσφερων ενημερώνεται σχετικά συμπεριλαμβανομένου του τρόπου επιστροφής της προσφοράς του. (6) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, ο όρος "κλειδί" περιλαμβάνει και κωδικό αριθμό. Άνοιγμα 17.- (1) Η διαδικασία του ανοίγματος των προσφορών αρχίζει, προσφορών. όπου είναι εφικτό, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Οι προσφορές που ανοίγονται, αριθμούνται, μονογράφονται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο, ο τύπος του οποίου Παράρτημα II. περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Π. (2) Οι φάκελοι των προσφορών που κατατίθενται στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, ανοίγονται από τα δύο πρόσωπα που κρατούν τα κλειδιά του κιβωτίου προσφορών στην παρουσία του Προέδρου του αρμοδίου οργάνου ή του εξουσιοδοτημένου προς το σκοπό αυτό αντιπροσώπου του. (3) Τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών, μπορούν να παρακολουθήσουν και εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών μπορούν να παρακολουθήσουν και εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων που έχουν υποβάλει

16 1616 προσφορά, όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στα έγγραφα του διαγωνισμού. (4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (5), μετά το άνοιγμα των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί, όπου είναι εφικτό, στους προσφέροντες, κατά τον τρόπο που κρίνει κατάλληλο, τη σειρά κατάταξης τους σε σχέση με το ύψος της τιμής της προσφοράς τους. (5) Ο έλεγχος της πλήρους συμμόρφωσης των προσφερόντων ή των προσφορών τους προς τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού, διενεργείται κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών. Παροχή εγγύησης 18.- (1) Για κάθε διαγωνισμό που οδηγεί στην ανάθεση σύμβασης, για συμμετοχή σε διαγωνισμό. η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει κατά πόσο οι προσφορές που υποβάλλονται συνοδεύονται ή όχι με εγγύηση συμμετοχής. (2) Σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να περιλαμβάνει στα έγγραφα του διαγωνισμού όρο που να καθορίζει το είδος και το ύψος της εγγύησης συμμετοχής που είναι απαραίτητο να συνοδεύει τις προσφορές που υποβάλλονται. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, όπου είναι εφικτό πρέπει να είναι ένα συγκεκριμένο σταθερό ποσό. ΜΕΡΟΣ Η -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έκθεση αξιολόγησης προσφορών. 19. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, η μελέτη και αξιολόγηση των προσφορών ή/και των αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει αμέσως μετά το άνοιγμα των προσφορών ή των προτάσεων και ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό με την ετοιμασία έκθεσης αξιολόγησης ή πρακτικού ανάθεσης της σύμβασης ή πρακτικού ακύρωσης του διαγωνισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου.

17 1617 Εξουσίες αρμοδίων οργάνων (1) Το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, αφού μελετήσει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν το διαγωνισμό, έχει εξουοία, ανάλογα με την περίπτωση, να αναθέσει τη σύμβαση σε συγκεκριμένο προσφέροντα, να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά ή να ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού. (2) Προσφορές ή προτάσεις που κατά την κρίση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, παρουσιάζουν ουσιώδη απόκλιση από τους όρους και/ή τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε ουσιώδη ασάφεια που προκύπτει από τυχόν διορθώσεις ή άλλως πως, απορρίπτονται. (3) Η απόφαση για ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να συνάδει με τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Γνωστοποίηση 21.- (1) Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει γραπτώς, το συντομότερο αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. δυνατό, όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής. (2) Όταν πρόκειται για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 104(1) του 2010 εφαρμογής των περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της 174(1) του 2011 Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμων του 2010 και 2011, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η Αναθέτουσα Αρχή - (α) Αφού παρέλθει η καθορισμένη από τους περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους προθεσμία εντός της οποίας κωλύεται η σύναψη της σύμβασης και αφού

18 1618 βεβαιωθεί ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, καλεί γραπτώς τον επιλεγέντα οικονομικό φορέα να υπογράψει εντός τακτής προθεσμίας τη σχετική σύμβαση (β) σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στον επιλεγέντα οικονομικό φορέα, με ειδική αναφορά στο κώλυμα που παρουσιάζεται για υπογραφή της σύμβασης και με παράλληλη δέσμευση γραπτής ενημέρωσης του για την εξέλιξη της διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμων: Νοείται ότι, εάν η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών επικυρώσει την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο οικονομικός φορέας που επιλέγηκε θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο (α). Περίοδος ισχύος 22.- (1) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς των προσφορών. φορείς για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και ειδικότερα- (α) Για τις χαρακτηριζόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή, ως συνήθεις συμβάσεις, η περίοδος ισχύος των προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες 1 (β) για τις χαρακτηριζόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή, ως πολύπλοκες συμβάσεις, η περίοδος ισχύος των προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνά τους δώδεκα μήνες.

19 1619 (2)(α) Στις περιπτώσεις που η συνολική περίοδος ισχύος της προσφοράς συμπεριλαμβανομένης και της προτεινόμενης παράτασης δεν υπερβαίνει τις περιόδους που ορίζονται στην παράγραφο (1)(α) και (β), η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται με τους ίδιους όρους, εφόσον ζητηθεί πριν από τη λήξη της, με την έγκριση του Προέδρου του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου ή την έγκριση του αρμοδίου οργάνου όταν αυτό είναι μονομελές. (β) Στις περιπτώσεις συμβάσεων, των οποίων η συνολική περίοδος ισχύος της προσφοράς συμπεριλαμβανομένης και της προτεινόμενης παράτασης υπερβαίνε! τις περιόδους που ορίζονται στην παράγραφο (1)(α) και (β), τότε η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται με τους ίδιους όρους, εφόσον ζητηθεί πριν από τη λήξη της, με την έγκριση του αρμοδίου οργάνου. (3) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου am έγγραφα του διαγωνισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (4) Προσφορά της οποίας ο προσφέρων παραλείπει να συγκατατεθεί γραπτώς στην αιτούμενη από την Αναθέτουσα Αρχή παράταση της ισχύος των προσφορών μέσα στον καθοριζόμενο από αυτήν χρόνο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (5) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν κατ' αναλογίαν κω στις εγγυήσεις που συνοδεύουν τις προσφορές, όπου αυτό απαιτείται. iviepoi Ι - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υπογραφή της 23. (1) Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση σύμβαοης. υποχρεούται, όπου τούτο προβλέπεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, να υπογράψει τη σύμβαση σε τακτή προθεσμία από την ημερομηνία της προς αυτόν κοινοποίησης της απόφασης.

20 1620 (2) Στην καταρτισθείσα σύμβαση, περιλαμβάνονται και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής, όλα τα στοιχεία των εγγράφων του διαγωνισμού, η προσφορά του οικονομικοί) φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, και οποιαδήποτε άλλη σχετική αλληλογραφία που έχει ανταλλαγεί με τον επιλεγέντα οικονομικό φορέα. (3) Αν ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση και στον οποίο έγινε η ανακοίνωση της ανάθεσης δεν υπογράψει τη σύμβαση, εντός τακτής προθεσμίας, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και κατάσχεται η κατατεθείσα από αυτόν εγγύηση συμμετοχής που αναφέρεται στον Κανονισμό 18. Σε τέτοια περίπτωση, και εφόσον υπάρχει σχετική πρόνοια στα έγγραφα του διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα, με την καθορισμένη στους παρόντες Κανονισμούς διαδικασία, στο αρμόδιο όργανο με στόχο την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την επόμενη προσφορά που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανανέωση της ισχύος της προσφοράς του οικονομικού φορέα που υπέβαλε την επόμενη προσφορά που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, για καθορισμένη χρονική περίοδο, με τους ίδιους όρους που ίσχυαν προηγουμένως. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της σύμβασης. 24. Για κάθε σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει κατά πόσο θα υποβάλλεται ή όχι εγγύηση πιστής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή εγγύησης πιστής εκτέλεσης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να περιλαμβάνει στα έγγραφα του διαγωνισμού, όρο που να καθορίζει το είδος και το ύψος της εγγύησης που είναι απαραίτητο να κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Εκτέλεση της σύμβασης. 25, Η σύμβαση θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα, εφόσον και όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις όλων των συμβαλλομένων μερών και αποδεσμευτούν οι τυχόν κατατεθειμένες εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

21 1621 Διατάγματα. Παραρτήματα. Παράρτημα Ι. Παράρτημα II. 26. Η Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων δύναται με διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα των παρόντων Κανονισμών, Μεταβατικές διατάξεις. 27. Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών οι οποίες έγιναν ή ακολουθήθηκαν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών: Νοείται ότι,..^ εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών σε εκκρεμείς διαδικασίες δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ' εφαρμογήν του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 28. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Κατάργηση. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα 29. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Τρίτο(Ι): Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου Κανονισμοί του 2004 καταργούνται. και Κοινότητες)

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 11(Ι)/2006 ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 12(Ι)/2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ -------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 102(Ι)/97 Αρ. 3207,19.12.97

E.E. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 102(Ι)/97 Αρ. 3207,19.12.97 E.E. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 102(Ι)/97 Αρ. 3207,19.12.97 Ο περί προσφορών του Δημοσίου Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 679 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 210/2014 Αρ. 4773, 15.4.2014 Αριθμός 210 Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 Ν. 44(Ι)/2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ, ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ακολούθως: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4075, 10/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4075, 10/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1980 -------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 Ο περί Σχολικών Εφορειών Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7688-2013:text:el:html CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 25(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 82(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

662 Ν. 33(Ι)/94. Αριθμός 33(1) του 1994 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994

662 Ν. 33(Ι)/94. Αριθμός 33(1) του 1994 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2877, 28.4.94 662 Ν. 33(Ι)/94 - Ο περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 24(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231904-2013:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Πεδίο Εφαρμογής. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Προμηθειών. Του Ενιαίου Δημοσιογραφικού. Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)

Κανονισμός Προμηθειών. Του Ενιαίου Δημοσιογραφικού. Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) Του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) Αθήνα, Νοέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Γενικά 3 Άρθρο 2: Εφαρμοστέο Δίκαιο... 4 Άρθρο 3: Σύνταξη και Υποβολή Αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα