ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 242/2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4578 Παρασκευή, 6 Ιουλίου Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Κανονισυοί δυνάμει του άρθρου 89 για τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τις Κοινότητες ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Πεδίο εφαρμογής. ΜΕΡΟΣ Β - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 4. Αρμόδια όργανα χειρισμού διαγωνισμών που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων.

2 Πρακτικά και ημερήσια διάταξη. 6. Σύσταση ad-hoc τεχνικών επιτροπών και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και άλλων ειδικών. 7. Δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψη τυχόν συγγένειας. 8. Ασυμβίβαστο. ΜΕΡΟΣ Γ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 9. Παρατηρητές. ΜΕΡΟΣ Δ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10. Προϋποθέσεις για προκήρυξη διαγωνισμού και ακύρωση διαγωνισμού πριν την υποβολή προσφορών. 11. Κοινοποίηση εγγράφων διαγωνισμού. 12. Δικαίωμα υποβολής εισηγήσεων από οικονομικούς φορείς. 13. Έγκριση χρησιμοποίησης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση. ΜΕΡΟΣ Ε - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 14. Μηχανισμός ανάθεσης συμβάσεων με τη χρήση συμφωνιών-πλαίσιο. ΜΕΡΟΣ ΣΤ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 15. Χρήση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. ΜΕΡΟΣ Ζ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών, 17. Ανοιγμα προσφορών. 18. Παροχή εγγύησης για συμμετοχή σε διαγωνισμό. ΜΕΡΟΣ Η - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19. Έκθεση αξιολόγησης προσφορών.

3 1603 ΜΕΡΟΣ Θ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20. Εξουσίες αρμοδίων οργάνων. 21. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 22. Περίοδος ισχύος των προσφορών. ΜΕΡΟΣ Ι - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 23. Υπογραφή της σύμβασης. 24. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της σύμβασης. 25. Εκτέλεση της σύμβασης. ΜΕΡΟΣ ΙΑ - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 26. Διατάγματα. 27. Μεταβατικές διατάξεις. 28. Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 29. Κατάργηση.

4 1604 Κ.Δ.Π. 242/2012 Αριθμός 242 Οι ττερί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Δημοτικοί) Κανονισμοί του 2012, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 89 του ττερί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3{1) του 2010). ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 89 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του 12(1) του 2006 παρέχει το άρθρο 89 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών 91(1) του 2010 Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και 40(Ι) του 2011 γ π ηρ εσ ]ών και για Συναφή Θέματα Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους 176(1) του (i) του Κανονισμούς: Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2.- (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Αναθέτουσα Αρχή» σημαίνει τις Κοινότητες και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τις ενώσεις μίας ή περισσοτέρων από αυτές τις Κοινότητες ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία'

5 1605 «Κοινότητες» σημαίνει όλες τις Κοινότητες που εμπίπτουν και 86(Ι) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του {Ι) του (1) του (1) του (1) του διέπονται από τον περί Κοινοτήτων Νόμο- «κρατικός υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση σε υπηρεσία του κράτους είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση, είτε πάνω σε έκτακτη βάση- 12(1) του «Νόμος» σημαίνει τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμσ «Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισμό- (α) (β) (γ) Ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, και ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, κα! η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση του οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού συμβουλίου του, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

6 1606 Παράρτημα I. Ενδεικτικός Κατάλογος των Οργανισμών και των κατηγοριών Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου που πληρούν τα ως άνω κριτήρια παρατίθεται στο Παράρτημα Ι. Η Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων κοινοποιεί περιοδικά στην Επιτροπή τις οποιεσδήποτε μεταβολές που επήλθαν στον κατάλογο αυτό' «σύμβαση» σημαίνει δημόσια σύμβαση, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο Νόμο «υπάλληλος Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου» σημαίνει κάθε μέλος του προσωπικού που υπηρετεί σε Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου' (2) Όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν τυγχάνουν καθορισμού σ' αυτούς έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. Πεδίο εφαρμογής. 3. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στη σύναψη συμβάσεων από τις Αναθέτουσες Αρχές. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Αρμόδια όργανα χειρισμού διαγωνισμών που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων. Παράρτημα Ι. 4.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, τα όργανα που έχουν εξουσία να επιλαμβάνονται και χειρίζονται θέματα διαγωνισμών που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων είναι:- (α) Σε σχέση με τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου που αναφέρονται στο Παράρτημα ί, το διοικητικό όργανο που συστάθηκε ή διορίστηκε με βάση τον οικείο νόμο με σκοπό τη διοίκηση του εν λόγω Οργανισμού' (β) σε σχέση με τις Κοινότητες, το Κοινοτικό Συμβούλιο αυτών, που συστήνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου. (2) Τα αρμόδια όργανα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύνανται, όπου τούτο είναι εφικτό με βάση το νόμο εγκαθίδρυσης και λειτουργίας τους, να συστήνουν άλλα όργανα για να επιλαμβάνονται και χειρίζονται θέματα διαγωνισμών που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων.

7 Πρακτικά και ημερήσια διάταξη (1) Οι εργασίες των αρμοδίων οργάνων που χειρίζονται διαγωνισμούς που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων, καταγράφονται με λεπτομέρεια σε πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 49 του Νόμου. (2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (3), ο Πρόεδρος κάθε αρμοδίου οργάνου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας του αρμοδίου οργάνου και φροντίζει όπως αυτή κοινοποιείται, τουλάχιστον είκοσιτέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρία, σε κάθε μέλος καθώς και στους παρατηρητές: Νοείται ότι, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης η ημερήσια διάταξη μπορεί να κυκλοφορήσει αμέσως πριν από τη συνεδρία. (3) Όπου το αρμόδιο όργανο αποτελείται από μόνο ένα μέλος τότε τα ενώπιον του προς χειρισμό από αυτό θέματα, κοινοποιούνται στους Παρατηρητές για τις όποιες παρατηρήσεις τους, οι οποίες υποβάλλονται γραπτώς στο μονομελές αρμόδιο όργανο, εντός τακτής προθεσμίας, πριν τη λήψη απόφασης. Σύσταση ad-hoc 6.- (1) Τα αρμόδια όργανα δύνανται, όποτε κρίνουν τούτο επιτροπών κοι συμμετοχή σκόπιμο, να συστήνουν ad-hoc, τριμελείς τουλάχιστον, επιτροπές για εμπειρογνωμόνων,,, και άλλων ειδικών, αξιολόγηση των προσφορών, και/η μελέτη των αξιολογήσεων, και/η διεξαγωγή ειδικών ερευνών και/ή υποβολή εκθέσεων, σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα. (2) Τα μέλη των ad-hoc επιτροπών είναι, κατά το δυνατό, πρόσωπα που κατέχουν τεχνικές γνώσεις και/ή προσόντα και/ή πείρα σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα. (3) Οι προϊστάμενοι κρατικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων οργανισμών δημοσίου δικαίου, οι οποίοι επιλέγονται ως μέλη ad-hoc επιτροπών, μεριμνούν ώστε να παρέχεται στα επιλεγέντα μέλη κάθε διευκόλυνση για σκοπούς αποτελεσματικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στις επιτροπές αυτές.

8 1608 (4) Τα αρμόδια όργανα έχουν εξουσία να καλούν στις συνεδρίες τους, ή ενώπιον του όταν πρόκειται για μονομελές όργανο, οποιουσδήποτε κρίνουν σκόπιμο για παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητας τους, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λήψη των αποφάσεων τους. Δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψη τυχόν συγγένειας. 7.- (1) Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος και τα μέλη των αρμοδίων οργάνων και επιτροπών που συστήνονται με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, καθώς επίσης και οι ιδιώτες σύμβουλοι ή μελετητές στους οποίους ανατίθεται η αξιολόγηση προσφορών, υπογράφουν δήλωση ότι θα εκτελούν τα καθήκοντα τους με ευσυνειδησία και αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. (2)(α) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε μέλος αρμοδίου οργάνου, ή επιτροπής που συστήνεται με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιοδήποτε διαγωνισμό που οδηγεί στην ανάθεση σύμβασης ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση, τη συγγένεια ή την έχθρα αυτή στο οικείο όργανο ή στην επιτροπή και να αποσυρθεί από τη σχετική συνεδρία, αφού καταγραφεί το γεγονός στα πρακτικά. (β) Όπου το αρμόδιο όργανο αποτελείται από μόνο ένα μέλος και το μέλος αυτό έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιοδήποτε διαγωνισμό που οδηγεί στην ανάθεση σύμβασης ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι

9 1609 του τετάρτου βαθμού ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση, τη συγγένεια ή την έχθρα αυτή και να τερματίσει, όπου τούτο είναι εφικτό, κάθε εμπλοκή του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του μονομελούς οργάνου, όσον αφορά το συγκεκριμένο διαγωνισμό, μεταβιβάζονται αυτόματα, όπου τούτο είναι εφικτό, στον κατά τις πρόνοιες του νόμου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής, αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους που δεν κωλύεται να τα αναλάβει με βάσει τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. (3) Σε περίπτωση ύπαρξης συμφέροντος, σχέσης, συγγένειας ή έχθρας που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (2) από ιδιώτη σύμβουλο ή μελετητή, η αποκάλυψη γίνεται γραπτώς στο αρμόδιο όργανο, έτσι ώστε η σχέση των συμβούλων και μελετητών με τους προσφέροντες να ληφθεί υπόψη κατά την ανάλυση της έκθεσης των συμβούλων. Ασυμβίβαστο. 8. Η ταυτόχρονη συμμετοχή μέλους ad-hoc τεχνικής επιτροπής, που συστήνεται με βάση την παράγραφο (1) του Κανονισμού 6, στο αρμόδιο όργανο χειρισμού διαγωνισμού, ή σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή που συστήνεται με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, και που επιλαμβάνεται του ίδιου θέματος για το οποίο έχει συσταθεί η σχετική ad-hoc επιτροπή, είναι ασυμβίβαστη. ΜΕΡΟΣ Γ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ Παρατηρητές. g. ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, ως προϊστάμενος της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ή ο εκπρόσωπος εκάστου εξ' αυτών, καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής, όπου υπάρχει, έχουν δικαίωμα να παρακάθονται στις συνεδρίες των αρμοδίων οργάνων ως

10 1610 ανεξάρτητοι παρατηρητές, να εκφράζουν τις απόψεις τους ή να τις αποστέλλουν γραπτώς και να ζητούν όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά: Νοείται ότι, όπου το αρμόδιο όργανο αποτελείται από ένα μόνο μέλος, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου (3) του Κανονισμού 5. Προϋποθέσεις για 10.-(1) Η προκήρυξη διαγωνισμού που οδηγεί στην ανάθεση προκήρυξη διαγωνισμού σύμβασης, γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού αυτή βεβαιωθεί και ακύρωση,,,.,, διαγωνισμού πριν εκ των προτέρων οτι έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις: την υποβολή προσφορών. Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που οι αναγκαίες πιστώσεις θα πρέπει να τύχουν σχετικής έγκρισης σε κατοπινό στάδιο θα πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά στα έγγραφα του διαγωνισμού. (2) Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει διαδικασία ετοιμασίας και ένκρισης εγγράφων του διαγωνισμού, τα οποία περιλαμβάνουν και εκτίμηση δαπάνης, (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού οι αναγκαίες πιστώσεις θεωρείται ότι διασφαλίζονται, όταν - (α) Υπάρχει εγκεκριμένο, σχετικό με τη σύμβαση κονδύλι, στον προϋπολογισμό, ή (β) υπάρχει, σχετικό με τη σύμβαση κονδύλι, στον εγκεκριμένο, από το κατά τον οικείο νόμο, αρμόδιο προς τούτο, όργανο, προϋπολογισμό του επόμενου έτους, (4) Κάθε διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισμένη ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

11 1611 (5) Η απόφαση για ακύρωση του διαγωνισμού κοινοποιείται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και επιπλέον γνωστοποιείται γραπτώς στους οικονομικούς φορείς που έχουν προμηθευτεί τα έγγραφα του διαγωνισμού. Κοινοποίηση εγγράφων διαγωνισμού. 11.-(1) Αντίγραφα της προκήρυξης μαζί με τα έγγραφα του διαγωνισμού, συνοδευόμενα με αντικειμενική εκτίμηση δαπάνης, η οποία να υποστηρίζεται από αναλυτικά δελτία ποσοτήτων, όπου αυτά υπάρχουν, κοινοποιούνται, ταυτόχρονα με την αποστολή της προκήρυξης για δημοσίευση, στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. (2) Τα έγγραφα του διαγωνισμού πρέπει να είναι διαθέσιμα με την προκήρυξη, για να δίδονται ή αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. Προς τούτο τηρείται κατάλογος όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων στους οποίους δόθηκαν ή αποστάληκαν τα έγγραφα του διαγωνισμού. (3) Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα έγγραφα του διαγωνισμού δύνανται να διατίθενται, προς τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά, έναντι λογικού αντιτίμου. Δικαίωμα υποβολής εισηγήσεων από οικονομικούς φορείς (1) Τηρουμένων των προθεσμιών που καθορίζονται στο εδάφιο 7 του άρθρου 43, στο άρθρο 44 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 46 του Νόμου, στα έγγραφα του διαγωνισμού και όπου αυτό είναι εφικτό, ενσωματώνεται όρος με βάση τον οποίο οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τυχόν εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού. (2) Στις περιπτώσεις όπου υποβάλλονται τέτοιες εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις, κατ' εφαρμογή του δικαιώματος της παραγράφου (1), η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με διευκρινιστική

12 1612 επιστολή ή/και με συμπληρωματικά έγγραφα όπου χρειάζεται τροποποίηση των εγγράφων του διαγωνισμού για τις αποφάσεις της, τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά, τηρουμένων των προθεσμιών που καθορίζονται στα άρθρα 43(7), 44 και 46(4) του Νόμου. (3) Αντίγραφο των διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών εγγράφων κοινοποιείται στις Υπηρεσίες ή στους λειτουργούς που έχουν κοινοποιηθεί τα αρχικά έγγραφα του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του Κανονισμού 11. Έγκριση 13. Για προσφυγή στη χρησιμοποίηση της διαδικασίας με χρησιμοποίησης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Νόμου, θα διαπραγμάτευση.,, ττρεπει να εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων έγκριση του αρμοδίου οργάνου στην οποία να καταγράφονται τα ακόλουθα- (α) Οι λόγοι προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ειδική αναφορά στις διατάξεις του Νόμου - (β) τα ονόματα των οικονομικών φορέων, που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 33 του Νόμου - (γ) η διαδικασία ανάθεσης που να περιλαμβάνει τους όρους της διαπραγμάτευσης κατάλληλα αιτιολογημένους, την εκτιμημένη δαπάνη καθώς επίσης καί τη διαπραγματευτική διαδικασία. Β- Μηχανισμός ανάθεσης συμβάσεων με τη χρήση συμφωνιώνπλαίσιο. 14. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 34 του Νόμου, η ανάθεση συμβάσεων με τη χρήση συμφωνιών-πλαίσιο γίνεται ως ακολούθως; (α) Σε περίπτωση συμφωνίας-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σ'

13 1613 αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται με έγκριση του Προέδρου του αρμοδίου οργάνου που καθορίζεται στον Κανονισμό 4, (β) (γ) σε περίπτωση συμφωνίας-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, όπου οι όροι της σύμβασης, περιλαμβανομένης και της τιμής, είναι καθορισμένοι, οι συμβάσεις που βασίζονται σ 1 αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται με έγκριση του Προέδρου του αρμοδίου οργάνου που καθορίζεται στον Κανονισμό 4, σε περίπτωση συμφωνίας-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, όπου με βάσει τους όρους της συμφωνίας κάθε σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα μικρού διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τότε η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. ΜΕΡΟΣ ΣΤ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Χρήση του 15,- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31 του Νόμου, η Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Αναθέτουσα Αρχή εφόσον κρίνει ότι συγκεκριμένος διαγωνισμός επιβάλλεται να διεκπεραιωθεί με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, εξασφαλίζει σχετική γραπτή έγκριση του αρμοδίου οργάνου που καθορίζεται στον Κανονισμό 4. (2) Η έγκριση του αρμοδίου οργάνου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα- (α) Καταγραφή και ανάλυση των λόγων που δικαιολογούν τη χρήση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για ανάθεση της σύμβασης

14 1614 (β) λεπτομερή καταγραφή και επεξήγηση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου διεξαγωγής του διαλόγου ή/και των διαπραγματεύσεων όπου εφαρμόζονται. (3) Η διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να καταγράφεται με λεπτομέρεια στα έγγραφα του διαγωνισμού. ΜΕΡΟΣ Ζ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Χρόνος και τρόπος 16.-(1) Οι προσφορές υττοβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις υποβολής προσφορών. των εγγράφων του διαγωνισμού, πριν από την καθορισμένη στη σχετική προκήρυξη ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διεύθυνση της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. (2) Όταν απαιτείται η υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή αυτές κατατίθενται σε κιβώτια προσφορών τα οποία είναι τοποθετημένα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1), εκτός εάν για ειδικούς και καθορισμένους λόγους, καθορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα διαγωνισμού. Τα κιβώτια αυτά ασφαλίζονται με δύο κλειδαριές τα κλειδιά των οποίων κρατούνται από πρόσωπα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή. (3) Προσφορές, σε έντυπη μορφή που δεν κατατέθηκαν στο κιβώτιο προσφορών και που περιέρχονται στην κατοχή της Αναθέτουσας Αρχής που προκήρυξε το διαγωνισμό, πριν από την τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, δεν ανοίγονται αλλά αφού αναγραφεί στο φάκελο η ημερομηνία παραλαβής και προσυπογραφούν από αρμόδιο λειτουργό, κατατίθενται κλειστές στο κατά περίπτωση κατάλληλο κιβώτιο προσφορών, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με άλλες προσφορές που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στο κιβώτιο προσφορών. Προσφορές με μελλοντική ημερομηνία λήξης παραμένουν κλειστές στο κιβώτιο προσφορών, μέχρι την καθορισμένη για την περίπτωση τους ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

15 1615 (4) Προσφορές που λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών και οι οικονομικοί φάκελοι προσφορών που υποβάλλονται με το σύστημα των δύο φακέλων, παραλαμβάνονται από τα πρόσωπα που κατέχουν τα κλειδιά των κιβωτίων προσφορών, σύμφωνα με την παράγραφο (2), και τοποθετούνται σε ειδικό χώρο που επίσης ασφαλίζεται με δύο κλειδαριές, τα κλειδιά των οποίων κρατούνται από τα εν λόγω πρόσωπα για να ανοιχθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. (5) Προσφορές που περιέρχονται στην κατοχή της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη, ο δε προσφερων ενημερώνεται σχετικά συμπεριλαμβανομένου του τρόπου επιστροφής της προσφοράς του. (6) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, ο όρος "κλειδί" περιλαμβάνει και κωδικό αριθμό. Άνοιγμα 17.- (1) Η διαδικασία του ανοίγματος των προσφορών αρχίζει, προσφορών. όπου είναι εφικτό, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Οι προσφορές που ανοίγονται, αριθμούνται, μονογράφονται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο, ο τύπος του οποίου Παράρτημα II. περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Π. (2) Οι φάκελοι των προσφορών που κατατίθενται στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, ανοίγονται από τα δύο πρόσωπα που κρατούν τα κλειδιά του κιβωτίου προσφορών στην παρουσία του Προέδρου του αρμοδίου οργάνου ή του εξουσιοδοτημένου προς το σκοπό αυτό αντιπροσώπου του. (3) Τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών, μπορούν να παρακολουθήσουν και εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών μπορούν να παρακολουθήσουν και εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων που έχουν υποβάλει

16 1616 προσφορά, όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στα έγγραφα του διαγωνισμού. (4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (5), μετά το άνοιγμα των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί, όπου είναι εφικτό, στους προσφέροντες, κατά τον τρόπο που κρίνει κατάλληλο, τη σειρά κατάταξης τους σε σχέση με το ύψος της τιμής της προσφοράς τους. (5) Ο έλεγχος της πλήρους συμμόρφωσης των προσφερόντων ή των προσφορών τους προς τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού, διενεργείται κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών. Παροχή εγγύησης 18.- (1) Για κάθε διαγωνισμό που οδηγεί στην ανάθεση σύμβασης, για συμμετοχή σε διαγωνισμό. η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει κατά πόσο οι προσφορές που υποβάλλονται συνοδεύονται ή όχι με εγγύηση συμμετοχής. (2) Σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να περιλαμβάνει στα έγγραφα του διαγωνισμού όρο που να καθορίζει το είδος και το ύψος της εγγύησης συμμετοχής που είναι απαραίτητο να συνοδεύει τις προσφορές που υποβάλλονται. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, όπου είναι εφικτό πρέπει να είναι ένα συγκεκριμένο σταθερό ποσό. ΜΕΡΟΣ Η -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έκθεση αξιολόγησης προσφορών. 19. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, η μελέτη και αξιολόγηση των προσφορών ή/και των αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει αμέσως μετά το άνοιγμα των προσφορών ή των προτάσεων και ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό με την ετοιμασία έκθεσης αξιολόγησης ή πρακτικού ανάθεσης της σύμβασης ή πρακτικού ακύρωσης του διαγωνισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου.

17 1617 Εξουσίες αρμοδίων οργάνων (1) Το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, αφού μελετήσει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν το διαγωνισμό, έχει εξουοία, ανάλογα με την περίπτωση, να αναθέσει τη σύμβαση σε συγκεκριμένο προσφέροντα, να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά ή να ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού. (2) Προσφορές ή προτάσεις που κατά την κρίση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, παρουσιάζουν ουσιώδη απόκλιση από τους όρους και/ή τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε ουσιώδη ασάφεια που προκύπτει από τυχόν διορθώσεις ή άλλως πως, απορρίπτονται. (3) Η απόφαση για ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να συνάδει με τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Γνωστοποίηση 21.- (1) Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει γραπτώς, το συντομότερο αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. δυνατό, όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής. (2) Όταν πρόκειται για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 104(1) του 2010 εφαρμογής των περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της 174(1) του 2011 Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμων του 2010 και 2011, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η Αναθέτουσα Αρχή - (α) Αφού παρέλθει η καθορισμένη από τους περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους προθεσμία εντός της οποίας κωλύεται η σύναψη της σύμβασης και αφού

18 1618 βεβαιωθεί ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, καλεί γραπτώς τον επιλεγέντα οικονομικό φορέα να υπογράψει εντός τακτής προθεσμίας τη σχετική σύμβαση (β) σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στον επιλεγέντα οικονομικό φορέα, με ειδική αναφορά στο κώλυμα που παρουσιάζεται για υπογραφή της σύμβασης και με παράλληλη δέσμευση γραπτής ενημέρωσης του για την εξέλιξη της διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμων: Νοείται ότι, εάν η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών επικυρώσει την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο οικονομικός φορέας που επιλέγηκε θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο (α). Περίοδος ισχύος 22.- (1) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς των προσφορών. φορείς για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και ειδικότερα- (α) Για τις χαρακτηριζόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή, ως συνήθεις συμβάσεις, η περίοδος ισχύος των προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες 1 (β) για τις χαρακτηριζόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή, ως πολύπλοκες συμβάσεις, η περίοδος ισχύος των προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνά τους δώδεκα μήνες.

19 1619 (2)(α) Στις περιπτώσεις που η συνολική περίοδος ισχύος της προσφοράς συμπεριλαμβανομένης και της προτεινόμενης παράτασης δεν υπερβαίνει τις περιόδους που ορίζονται στην παράγραφο (1)(α) και (β), η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται με τους ίδιους όρους, εφόσον ζητηθεί πριν από τη λήξη της, με την έγκριση του Προέδρου του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου ή την έγκριση του αρμοδίου οργάνου όταν αυτό είναι μονομελές. (β) Στις περιπτώσεις συμβάσεων, των οποίων η συνολική περίοδος ισχύος της προσφοράς συμπεριλαμβανομένης και της προτεινόμενης παράτασης υπερβαίνε! τις περιόδους που ορίζονται στην παράγραφο (1)(α) και (β), τότε η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται με τους ίδιους όρους, εφόσον ζητηθεί πριν από τη λήξη της, με την έγκριση του αρμοδίου οργάνου. (3) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου am έγγραφα του διαγωνισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (4) Προσφορά της οποίας ο προσφέρων παραλείπει να συγκατατεθεί γραπτώς στην αιτούμενη από την Αναθέτουσα Αρχή παράταση της ισχύος των προσφορών μέσα στον καθοριζόμενο από αυτήν χρόνο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (5) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν κατ' αναλογίαν κω στις εγγυήσεις που συνοδεύουν τις προσφορές, όπου αυτό απαιτείται. iviepoi Ι - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υπογραφή της 23. (1) Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση σύμβαοης. υποχρεούται, όπου τούτο προβλέπεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, να υπογράψει τη σύμβαση σε τακτή προθεσμία από την ημερομηνία της προς αυτόν κοινοποίησης της απόφασης.

20 1620 (2) Στην καταρτισθείσα σύμβαση, περιλαμβάνονται και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής, όλα τα στοιχεία των εγγράφων του διαγωνισμού, η προσφορά του οικονομικοί) φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, και οποιαδήποτε άλλη σχετική αλληλογραφία που έχει ανταλλαγεί με τον επιλεγέντα οικονομικό φορέα. (3) Αν ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση και στον οποίο έγινε η ανακοίνωση της ανάθεσης δεν υπογράψει τη σύμβαση, εντός τακτής προθεσμίας, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και κατάσχεται η κατατεθείσα από αυτόν εγγύηση συμμετοχής που αναφέρεται στον Κανονισμό 18. Σε τέτοια περίπτωση, και εφόσον υπάρχει σχετική πρόνοια στα έγγραφα του διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα, με την καθορισμένη στους παρόντες Κανονισμούς διαδικασία, στο αρμόδιο όργανο με στόχο την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την επόμενη προσφορά που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανανέωση της ισχύος της προσφοράς του οικονομικού φορέα που υπέβαλε την επόμενη προσφορά που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, για καθορισμένη χρονική περίοδο, με τους ίδιους όρους που ίσχυαν προηγουμένως. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της σύμβασης. 24. Για κάθε σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει κατά πόσο θα υποβάλλεται ή όχι εγγύηση πιστής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή εγγύησης πιστής εκτέλεσης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να περιλαμβάνει στα έγγραφα του διαγωνισμού, όρο που να καθορίζει το είδος και το ύψος της εγγύησης που είναι απαραίτητο να κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Εκτέλεση της σύμβασης. 25, Η σύμβαση θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα, εφόσον και όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις όλων των συμβαλλομένων μερών και αποδεσμευτούν οι τυχόν κατατεθειμένες εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

21 1621 Διατάγματα. Παραρτήματα. Παράρτημα Ι. Παράρτημα II. 26. Η Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων δύναται με διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα των παρόντων Κανονισμών, Μεταβατικές διατάξεις. 27. Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών οι οποίες έγιναν ή ακολουθήθηκαν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών: Νοείται ότι,..^ εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών σε εκκρεμείς διαδικασίες δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ' εφαρμογήν του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 28. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Κατάργηση. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα 29. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Τρίτο(Ι): Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου Κανονισμοί του 2004 καταργούνται. και Κοινότητες)

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002365875 2014-10-29

14PROC002365875 2014-10-29 Μελίσσια: 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25.450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002708277 2015-04-16

15PROC002708277 2015-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: 1/2015 Αρ. Πρωτ.: 6159/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα