Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες"

Transcript

1 Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Ὁ πνευματικὸς χῶρος, ὅπου διδάσκεται ὀρθὰ τὸ περιεχόμενο τῆς θείας ἐξ ἀποκαλύψεως ἀλήθειας, βιώνεται τὸ διαρκὲς παρὸν τῆς σωτηρίας καὶ συντελεῖται ἡ μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου. Περιεχόμενο τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὁ παρατεινόμενος στοὺς αἰῶνες Χριστός, ὅπως τὸν κήρυξαν οἱ Ἀπόστολοι, ὅπως τὸν δίδαξαν οἱ Πατέρες, ὅπως τὸν δογμάτισαν οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι. 78 Eνατενίσεις

2 Ἂν καὶ ὁ χαρακτήρας τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι οἰκουμενικὸς καὶ οἰκουμενικὴ ἡ ἀποστολή της, κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσει τὴν ἰδιάζουσα σχέση της μὲ τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὰ ἑλληνικὰ χαρακτηριστικά της. Ἡ Ὀρθοδοξία συνδέθηκε μὲ τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος μὲ ἕνα σύνδεσμο ἀγάπης αἱματηρῆς, θυσίας καὶ θριάμβου. Ἡ Ὀρθοδοξία μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ὑπόθεση μόνο τῆς Ἑλλάδος. Ὅμως ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὑπόθεση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ δὲν γνωρίζουμε τὶ μορφὴ θὰ εἶχε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία χωρὶς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία χωρὶς τὴν ἑλληνικὴ κληρονομιά. Πάντως γνωρίζουμε ὅτι χωρὶς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Ἑλλάδα δὲν θὰ ὑπῆρχε σήμερα. Ὁ ἐθνικός μας ἱστορικὸς Κωνσταντῖνος Παπαρηγόπουλος γράφει: «Τὸ ἑλληνικὸν Ἔθνος δὲν διεσώθη, τουλάχιστον δὲν διέσωσε τὴν ἱστορικήν του ἀξίαν, εἰμὴ διὰ τῆς μετὰ τοῦ χριστιανισμοῦ συμμαχίας». Καὶ ὁ σοφὸς ἱστορικὸς Σπυρίδων Ζαμπέλιος σὲ ἀπόλυτη συμφωνία μὲ τὸν ἐθνικό μας ἱστορικό, παρατηρεῖ: «Τὸ ὄνομα τῆς Ἑλλάδος ἄνευ τοῦ χριστιανισμοῦ δὲν ἤθελεν ἴσως ὑπάρχει σήμερον ἢ ἐντὸς βιβλιοθηκῶν καὶ εἰς σοφῶν τινων ἀναμνήσεις». Ἡ Ὀρθοδοξία συνέβαλε στὴν κάθαρση τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὸν βοήθησε νὰ κάνει ὑπέρβαση τῆς κρίσεως, τὴν ὁποία διερχόταν. Διατήρησε τὴν ἱστορική του μνήμη καὶ ἀξιοποίησε τὰ θετικά του στοιχεῖα. Ἡ ὕπαρξη ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλολογίας καὶ κλασικῶν σπουδῶν ὀφείλεται στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ ἀντιγραφικὰ ἐργαστήρια, ποὺ πρόβαλαν τὰ ἔργα τῶν ἀρχαίων συγγραφέων. Κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο ἡ Ὀρθοδοξία ὑπῆρξε ὁ συνεκτικὸς δεσμός, ποὺ σφυρηλάτησε τὴ συνένωση τῶν πολιτῶν τοῦ βυζαντινοῦ κράτους σὲ μιὰ κοινὴ ἐκπολιτιστικὴ προσπάθεια. Ἡ πολιτικὴ ἱστορία τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κατανοηθεῖ χωρὶς τὴν Ὀρθοδοξία ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ Ὀρθοδοξία χωρὶς τὴν αὐτοκρατορία. Τὸ ἴδιο μποροῦμε νὰ ποῦμε καὶ γιὰ τὸν πολιτισμὸ τῶν βυζαντινῶν, ποὺ εἶναι ἀκατανόητος χωρὶς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὅμως ἐκεῖ ὅπου ἡ παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπῆρξε ἐντονότερη ἦταν ἡ περίοδος μετὰ τὴν πτώση τῆς βασιλεύουσας καὶ τὴ διάλυση τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Τότε ἡ Ὀρθοδοξία εἶδε ὡς ἱστορικὸ χρέος της τὴ διατήρηση τοῦ ἑλληνισμοῦ. Καὶ ἀνταποκρίθηκε στὸ χρέος αὐτὸ μὲ ἀπόλυτη συνέπεια τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια. Εἶναι πραγματικὰ ἀνυπολόγιστες οἱ ὑπηρεσίες ποὺ πρόσφερε ἡ Ὀρθοδοξία στὸ ἑλληνικὸ Γένος σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας. Παιδεία, κοινωνικὴ πρόνοια, διασφάλιση τῶν πνευματικῶν θησαυρῶν τῆς ἀνθρωπότητας, καλλιέργεια τοῦ ἡρωϊκοῦ φρονήματος ὑπῆρξαν οἱ κυριότεροι τομεῖς δράσεως τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μακρᾶς αὐτῆς περιόδου. Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἀρκέσθηκε σὲ μιὰ ἀφηρημένη παρηγοριά, ἀλλὰ ἔγινε μιὰ ἄλλη κιβωτὸς μέσα στὴν ὁποία διασώθηκε ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἡ ἐθνικὴ συνείδηση. Τρεῖς εἶναι οἱ σπουδαιότεροι στόχοι τῆς Ὀρθοδοξίας αὐτὴ τὴν περίοδο. Ἡ διατήρηση Τό κρυφό σχολειό τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, ἡ καλλιέργεια τοῦ ἡρωϊκοῦ πνεύματος μὲ τὶς θυσίες τοῦ κλήρου καὶ ἡ ἀναστολὴ τοῦ ἐξισλαμισμοῦ, ποὺ ἦταν ταυτόχρονα καὶ ἀναχαίτιση τοῦ ἐκτουρκισμοῦ. Ἡ διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας ἀπετέλεσε πρωταρχικὸ μέλημα τῆς Ἐκκλησίας τὴν ταραγμένη αὐτὴ περίοδο, ἀφοῦ μετὰ τὴν ἅλωση μοναδικὸς πνευματικὸς φορέας στὸν τουρκοκρατούμενο ἑλληνισμὸ ἔμεινε ἡ Ἐκκλησία. Ἡ παιδεία ἦταν κατὰ τὸ πλεῖστον ἔργο τῶν κληρικῶν. Στοὺς καταλόγους τῶν ἑλληνικῶν σχολείων καὶ ἑλλήνων Λογίων, ποὺ συνέταξαν ὁ Ματθαῖος Παρανίκας καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Σάθας, τὰ 2/3 καὶ πλέον τῶν δασκάλων ἦταν ἱερωμένοι. Μόνον ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἵδρυσε περισσότερα ἀπὸ 200 σχολεῖα, σημερινὰ δημοτικά, καὶ 30 ἑλληνικά, Eνατενίσεις 79

3 Ἀπό τήν κήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης πραγματικὸς ἄθλος γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Δικαιολογημένα, ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς ἔλεγε: «Πρῶτος ὁ κλῆρος ἄρχεται τῆς ἀναμορφώσεως τοῦ Ἔθνους διὰ τῆς παιδείας». Γιὰ νὰ συνεχίσει καὶ ὁ Ἰωάννης Καπποδίστριας, ὁ ὁποῖος, γράφοντας στὸν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ἔλεγε: «Ἂν τὰ σχολεῖα εὐδοκιμοῦσι πολλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος, τοῦτο συμβαίνει, γιατὶ βρίσκονται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἐκκλησίας, γι αὐτὸ ἡ Πύλη σέβεται αὐτά». Ἡ Ὀρθοδοξία στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ἔχει νὰ παρουσιάσει ἀπὸ ὅλα τὰ κλιμάκιά της μάρτυρες καὶ ἀγωνιστές. Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν ἀντιληφθεῖ καλύτερα ἀπὸ μερικοὺς σύγχρονους Ἕλληνες τὴ θέση καὶ τὴ σημασία τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐθνική μας ὑπόθεση. Γι αὐτὸ θανάτωσαν 11 Πατριάρχες καὶ 100 Ἐπισκόπους ἀπὸ τὸ Διονύσιο τὸ φιλόσοφο μέχρι τὸ Χρυσόστομο Σμύρνης. Σὲ ἀνεβάζει ὁ Πουκεβὶλ τοὺς θανατωθέντες λειτουργοὺς τῆς Ἐκκλησίας στὸ χρονικὸ διάστημα τοῦ ἀγώνα. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ μνημονευθοῦν οἱ μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ οἱ 200 μοναχοὶ τῆς Νέας Μονῆς Χίου, οἱ ὁποῖοι θανατώθηκαν κατὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ νησιοῦ. Τεράστια ὑπῆρξε ἡ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν ἀναχαίτιση τοῦ ἐξισλαμισμοῦ, ποὺ ἀποτελοῦσε στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας διαρκῆ ἀφαίμαξη τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ σοβαρὴ ἀπειλὴ ἐξαφανίσεώς του. Σ αὐτὸ τὸ κῦμα τοῦ θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ ἀποχρωματισμοῦ ὑψώθηκε ὡς ἀνασχετικὴ δύναμη ἡ θυσία τῶν νεομαρτύρων. Χάρη στὴ θυσία τους ἡ σκλαβωμένη πατρίδα δὲν ὑπέκυψε ὁλοκληρωτικὰ στὸν ἐξισλαμισμὸ καὶ ἀπέφυγε τὸν ἀφελληνισμό, διατηρήθηκε ἡ ἐθνικὴ συνείδηση στὸ δοῦλο Γένος καὶ οἱ ἀγωνιστὲς τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας ἐμψυχώθηκαν ἀπὸ τὴν ἀνεπανάληπτη θυσία τους. Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ μακεδονικοῦ ἀγώνα ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπῆρξε πολὺ μεγάλη. Τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία τὸ ἑλληνικὸ κράτος παρακολουθοῦσε μὲ ἀδράνεια τὰ συμβαίνοντα, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ Μητέρα Ἐκκλησία, στάθηκε ἡ πρωταρχικὴ καὶ κύρια δύναμη γιὰ τὴ σωτηρία τῆς μαρτυρικῆς αὐτῆς περιοχῆς. Μὲ διπλωματικὲς παρεμβάσεις στὴν Ὑψηλὴ Πύλη, ἔντονες διαμαρτυρίες στὶς Μεγάλες Δυνάμεις, ἐνίσχυση καὶ συντονισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως στὶς ἐμπερίστατες ἐπαρχίες τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου, ἀγωνιζόταν νὰ προστατεύσει τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας. Εἰδικότερα, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἰωακείμ ὁ Γ ὁ μεγαλοπρεπὴς μὲ τὸ ὑψηλὸ αἴσθημα 80 Eνατενίσεις

4 ἐθνικῆς εὐθύνης ποὺ τὸν διέκρινε, ἀπεφάσισε νὰ στείλει στὴ Μακεδονία νέους στὴν ἡλικία Μητροπολίτες, μὲ μεγάλη μόρφωση, θάρρος καὶ γενναιότητα, γιὰ νὰ σταθοῦν μὲ αὐταπάρνηση στὸ χειμαζόμενο ποίμνιο. Ἀντιπροσωπευτικὰ ἀναφέ-ρουμε τοὺς Μητροπολίτες: Κορυτσᾶς Φώτιο Σαλπίδη, Καστοριᾶς Γερμανὸ Καραβαγγέλη, Πελαγονείας Ἰωακεὶμ Φορόπουλο, Γρεβενῶν Αἰμιλιανὸ Λαζαρίδη κ.ἄ. Οἱ ἡρωϊκοὶ αὐτοὶ Ἱεράρχες μὲ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὴ μαρτυρικὴ θυσία τῆς ζωῆς τους ἔγιναν σύμβολα ἀντιστάσεως τοῦ λαοῦ, στέργιωσαν τὴν πίστη τοῦ μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἔδωσαν ἐλπίδες ἐθνικῆς ἀνάστασης. Ἡ θυσία τους παραδειγμάτισε τὸ λαό, τόνωσε τὸ φρόνημά του καὶ γιγάντωσε τὴν ἐθνική του συνείδηση. Ὅπως σὲ ὅλους τοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες, ἔτσι καὶ κατὰ τὴ μικρασιατικὴ καταστροφὴ ἡ Ἐκκλησία ἔκανε τὸ χρέος της. Οἱ λειτουργοί της ἔδωσαν τὸ δικό τους «παρὼν» σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἐθνικῆς αὐτῆς περιπέτειας. Ὁ ἀπὸ Δράμας Σμύρνης Χρυσόστομος, ἐνῶ εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ φύγει, ἔμεινε κοντὰ στὸ ποίμνιό του, μέχρις ὅτου ὁ μαινόμενος ὄχλος, ὕστερα ἀπὸ μιὰ εἰκονικὴ δίκη, κυριολεκτικὰ τὸν κατεσπάραξε. Τὸν Μοσχονησίων Ἀμβρόσιο τὸν πετάλωσαν καὶ μετὰ τὸν κατακρεούργησαν. Τὸν Κυδωνιῶν Γρηγόριο τὸν ἔθαψαν ζωντανό, ἐνῶ δεκάδες κληρικῶν του ἐκτελέστηκαν. Ὁ Ἀμασείας Εὐθύμιος ξεψύχησε στὶς φυλακὲς, ὕστερα ἀπὸ ἀνήκουστα βασανιστήρια σαράντα ἡμερῶν, ἐνῶ τὸν πρωτοσύγκελλό του ἀρχιμανδρίτη Πλάτωνα Ἀϊβατζίδη τὸν ἀπαγχόνισαν. Ὁ Μητροπολίτης Ἰκονίου Προκόπιος πέθανε ἀπὸ τὰ βασανιστήρια στὶς φυλακές, ἐνῶ ἑκατοντάδες κληρικοὶ εἶχαν ἀνάλογο φρικτὸ τέλος. Ὅλοι αὐτοὶ καὶ ἄλλοι ἄγνωστοι ἐθνομάρτυρες συνεχίζουν τὴν μακραίωνη ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ πιστοποιοῦν τὴν ἐθναρχικὴ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου τοῦ 1940 ἡ Ἐκκλησία πρωτοστάτησε ποικιλότροπα. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εὐλόγησε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τὰ ὅπλα τῶν ἀγωνιστῶν καὶ κατέφυγε στὶς χριστιανικὲς Ἐκκλησίες ὅλου τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ καταγγείλει τὴ φασιστικὴ εἰσβολή. Σὲ ὅλες τὶς ἱερὲς Μητροπόλεις ψέλνονταν διαρκῶς παρακλήσεις γιὰ τὴν αἴσια ἔκβαση τοῦ ἀγώνα καὶ ἐμψυχωνόταν ὁ λαὸς μὲ κατάλληλες ὁμιλίες ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχες καὶ τοὺς λοιποὺς κληρικούς. Ἡ βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας στὸν ἀγώνα τοῦ 40 δὲν ἦταν ἁπλῶς ἠθική, ἀλλὰ καὶ γενναιόδωρα οἰκονομική. Μόνο τὸ ἱερὸ ἵδρυμα τῆς Εὐαγγελίστριας τῆς Τήνου διέθεσε γιὰ τὸν ἀγώνα τοῦ 40, δρχ. καὶ ὅλα τὰ ἀφιερώματα καὶ κοσμήματα. Στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν συστήθηκε πρόνοια στρατευομένων μὲ 173 παραρτήματα σὲ ὁλόκληρη τὴν πρωτεύουσα καὶ τὸν Πειραιᾶ. Μὲ τὸ Β.Δ. τῆς 12ης Ἰουνίου 1940 ἐπιστρατεύθηκαν πλεῖστοι κληρικοὶ ὡς Χαρακτηριστική φωτογραφία ἀπό ἔνοπλη ὁμάδα κατά τὸ Μακεδονικό Ἀγώνα στρατιωτικοὶ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ φλογερά τους κηρύγματα, τὶς κατανυκτικὲς ἀκολουθίες καὶ τὴ γενικότερη ἐμψυχωτικὴ τους προσπάθεια, τόνωναν τὸ φρόνημα τῶν στρατιωτῶν καὶ τοὺς προετοίμαζαν ψυχολογικὰ γιὰ τὶς δύσκολες ἐπιχειρήσεις. Δὲν ἦταν λίγοι οἱ στρατιωτικοὶ ἱερεῖς, ποὺ πρόσφεραν ἀκόμη καὶ τὸ αἷμα τους γιὰ τὸν ἀγώνα. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὰ ὀνόματα τῶν: Ἱεροθέου Μαζιώτη, Χρυσοστόμου Τσόκωνος, Ἰωακεὶμ Λούχια, Ἀναστασίου Κρητικοῦ, Χαραλάμπους Παναγιωτοπούλου, Γρηγορίου Φωτίου, Ἰωακεὶμ Μπεζεντοῦ καὶ Χρήστου Θεοχάρη. Ὅπως ἔγραφε χαρακτηριστικὰ ὁ ἀείμνηστος Μητροπο- Eνατενίσεις 81

5 λίτης Νικαίας Γεώργιος, «γέμιζε δάκρυα ἡ ἁγία λαβίδα, ὅταν ὁ παπᾶς μετέδιδε τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων στοὺς φαντάρους». Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ τὸ βαρυσήμαντο μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἔλεγε: «... Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ ὅπλα τὰ ἱερὰ καὶ πέποιθεν ὅτι τὰ τέκνα τῆς πατρίδος εὐπειθοῦν εἰς τὸ κέλευσμα αὐτῆς καὶ τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ σπεύσουν, ἐν μιᾷ ψυχῇ καὶ καρδίᾳ, νὰ ἀγωνισθοῦν ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τιμῆς καὶ θὰ συνεχίσουν, οὕτω, τὴν ἀπ ἀγώνων καὶ θὰ προτιμήσουν τὸν ὡραῖον θάνατον ἀπὸ τὴν ἄσχημον ζωὴν τῆς δουλείας...». Ἡ ἐθνικὴ δράση τῶν ἐκπροσώπων τῆς Μελέτιος καὶ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ὑπέστησαν φρικτὰ μαρτύρια στὰ χέρια τῶν γερμανῶν Ναζὶ ἢ τῶν Ἰταλῶν φασιστῶν. Σήμερα, καθὼς μπήκαμε στὸ νέο εὐρωπαϊκὸ Status καὶ ἀναγκαστικὰ θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ ἕνα πολιτιστικὸ καὶ πνευματικὸ συγκρητισμὸ τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει πολλὰ νὰ προσφέρει ὄχι μόνον στὴ διατήρηση τῆς φυσιογνωμίας τοῦ ἐθνικοῦ καὶ πνευματικοῦ μας βίου, ἀλλὰ κυρίως ὡς ζύμη στὶς ἀναζητήσεις τῆς Δύσεως. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἄλλως τε ὑπῆρξε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σημαντικὸς παράγων στὴ διαμόρφωση τῆς πνευματικῆς ταυτό-τητας τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Ὁ ἐθνομάρτυρας καὶ ἱερομάρτυρας Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος Ἐκκλησίας συνεχίσθηκε ἀμείωτη καὶ κατὰ τὴν περίοδο τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, ὅταν οἱ ἀνάγκες περιθάλψεως τοῦ χειμαζομένου λαοῦ πληθύνθηκαν. Τὴν πρόνοια στρατευομένων διαδέχθηκε ὁ Ε.Ο.Χ.Α., στὸν ὁποῖο ὀφείλουν τὴν ἐπιβίωσή τους χιλιάδες Ἑλλήνων. Ὁ προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνὸς ἔσωσε ἀπὸ βέβαιο θάνατο πλῆθος πατριωτῶν. Μεγάλη πατριωτικὴ δράση ἀνέπτυξαν καὶ ἄλλοι ἱεράρχες, ὅπως οἱ μετέπειτα Δημητριάδος Δαμασκηνός, Τρίκκης Διονύσιος, Κυθήρων πολιτισμοῦ. Ἡ Ὀρθοδοξία, ποὺ εἶναι τὸ χριστιανικὸ μέτρο, δὲν ἀποτελεῖ μιὰ παρελθοντολογικὴ ἔννοια, ἀλλὰ εἶναι ἡ δυναμικὴ μεταμόρφωση τοῦ ἑκάστοτε παρόντος. Ἔχοντας δικά της δοκιμασμένα κριτήρια ἠθικῆς καὶ βιοθεωρίας καλεῖ τὸν ἄνθρωπο τῆς κάθε ἐποχῆς νὰ τὴν ἀκολουθήσει, γιὰ νὰ τοῦ προσφέρει πληρότητα καὶ ποιότητα ζωῆς, σωστὸ κοσμοθεωριακὸ προσανατολισμὸ καὶ πραγματικὴ λύτρωση ἀπὸ τὴν ἀνεστιότητα τοῦ παρόντος, τὸν πόνο καὶ τὸν θάνατο. 82 Eνατενίσεις

6 Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε Eνατενίσεις 83

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες : Νεώτερα Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμη Λειτουργία

Ἀναστάσιμη Λειτουργία Ἀναστάσιμη Λειτουργία στὸ κατεχόμενο Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα l Του Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Ἡ Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα λογίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία κατὰ τοὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν χρόνους (25 Μαρτίου 1935)

Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία κατὰ τοὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν χρόνους (25 Μαρτίου 1935) Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία κατὰ τοὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν χρόνους (25 Μαρτίου 1935) 2 Σεπτεμβρίου 2010 Papadopulos Hrisostomos Στα πρώτα χρόνια της τουρκικής δουλείας, στους Έλληνες δεν επιτρεπόταν να

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. Γραφεία: Aριστογείτονος 11-13, Αθήνα Τ.Κ. 105 52 Τηλ.: 210 3250 354 www.agiathimia.com blog.agiathimia.com e-mail:agiathimia@yahoo.gr e-mail:admin@agiathimia.com ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΕΤΟΣ 25ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 96 IANΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ

Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ Α ΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΑ ποὺ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Καλλίνικος Γ ἀφιέρωσε στὴ βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εyθυμίου Τρικαμηνa. Iερομονάχου

Εyθυμίου Τρικαμηνa. Iερομονάχου Εyθυμίου Τρικαμηνa Iερομονάχου Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15 ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΝ ΟΣΤΡΑΚΙΝΟΙΣ ΣΚΕΥΕΣΙΝ

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΝ ΟΣΤΡΑΚΙΝΟΙΣ ΣΚΕΥΕΣΙΝ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΝ ΟΣΤΡΑΚΙΝΟΙΣ ΣΚΕΥΕΣΙΝ Ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη ΑΘΗΝΑ 1994 Ἡ ὁμιλία ἐκφωνήθηκε μέ περικοπές, ἀλλά δημοσιεύεται

Διαβάστε περισσότερα