ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ"

Transcript

1

2 ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ του Λαϊκοφ Εκνικιςτικοφ Κινιματοσ. Η άνοδοσ του Κινιματόσ μασ ζχει δθμιουργιςει πανικό ςτο αμαρτωλό κακεςτϊσ.» Το φυλλάδιο αυτό απευκφνεται ςε κάκε Ζλλθνα και κάκε Ελλθνίδα, που γεμάτοι κλίψθ διαπιςτϊνουν τον κατιφορο, ςτον οποίο βρίςκεται ςιμερα ο Ελλθνιςμόσ. Ζναν κατιφορο για τον οποίον υπάρχουν ζνοχοι! Είναι αυτοί που οδιγθςαν τθν Ρατρίδα μασ ςτθ ςθμερινι οικονομικι κρίςθ. Η οικονομικι κρίςθ, όμωσ, είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου. Ρίςω από αυτιν ευρίςκεται μία κατάπτωςθ των Αξιϊν, μια πρωτοφανισ πολιτιςτικι παρακμι, μία χρεοκοπία πολιτικι, ευρίςκεται θ παρακμι ενόσ ολόκλθρου Ζκνουσ, του Μεγάλου Ζκνουσ των Ελλινων! Ραρακμι για τθν οποία κάποιοι μεκοδικά εργάςτθκαν να τθν δθμιουργιςουν εδϊ και δεκαετίεσ και οι οποίοι δεν είναι μόνον οι ξζνοι, αλλά και αρκετοί ελλθνόφωνοι. Μόνο ελλθνόφωνοι και όχι Ζλλθνεσ, γιατί Ζλλθνασ είναι μόνον όποιοσ ζχει επάνω απ' όλα ςυνείδθςθ Εκνικι! Ενάντια ςε αυτιν τθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ του Λαϊκοφ Εκνικιςτικοφ Κινιματοσ, που είναι άνκρωποι απλοί, αποφαςιςτικοί, που δεν λογαριάηουν τθν λάςπθ, όχι μόνον τθσ ντόπιασ, αλλά και τθσ διεκνοφσ εξουςίασ. Είςαι Εςφ που γυρίηεισ τθν πλάτθ ςου ςτα ψζματα των πλθρωμζνων κονδυλοφόρων, εςφ που κζλεισ να μάκεισ τθν Αλικεια και που μζςα ςε αυτζσ τισ ςελίδεσ μπορείσ να πλθροφορθκείσ ποιεσ είναι οι Ιδζεσ μασ, τα Ιδανικά μασ, τι μασ εμπνζει και μασ οδθγεί ςτον Αγϊνα μασ! Ζναν Αγϊνα ςκλθρό, ςε μια Ελλάδα, που βρίςκεται ςε βακειά κρίςθ. Μζςα ςε μια χϊρα, θ οποία ακόμθ κατ' ευφθμιςμόν αποκαλείται Ελλάσ, και τθσ οποίασ το μοναδικό πρόβλθμα, το οποίο απαςχολεί τθν διεφκαρμζνθ εξουςία, τθν «νομενκλατοφρα» αυτοφ του τόπου, μία «νομενκλατοφρα» αποτελοφμενθ από πιςτοφσ υπθρζτεσ του χρεοκοπθμζνου λιμπεραλιςμοφ και του ιςτορικά αποτυχθμζνου μαρξιςμοφ, το μζγα τουσ πρόβλθμα είναι θ ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ και θ ςυνεχισ άνοδόσ τθσ! Ρεριφρονϊντασ δε με τρόπο απόλυτο το λαϊκό αίςκθμα, δεν διςτάηουν δθμόςια να αποκαλοφν αυτοφσ, οι οποίοι ςτζκονται με γενναιότθτα και παρρθςία ςτο

3 πλευρό του Κινιματοσ των Ελλινων Εκνικιςτϊν άλλοτε ςαν θλίκιουσ, άλλοτε ςαν αμόρφωτουσ και άλλοτε ςαν εγκλθματίεσ. Φαίνεται πωσ θ γνϊμθ του λαοφ είναι για αυτοφσ αποδεκτι μόνον όποτε και όταν τουσ είναι αρεςτι. Πλα τα κόμματα του πολιτικοφ κατεςτθμζνου χωρίσ εξαίρεςθ και φυςικά με πρωτοπόρο τθν μαρξιςτικι αριςτερά πολεμοφν τθν ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ. Η άνοδοσ του Κινιματόσ μασ ζχει δθμιουργιςει πανικό ςτο αμαρτωλό κακεςτϊσ. Η ςκεναρι ςτάςθ μασ ενάντια ςτο Μνθμόνιο τθσ υποταγισ και θ πίςτθ μασ ςε ζνα Εκνικό Κράτοσ και το γεγονόσ ότι δεν ζχουμε υποταχκεί ςτα μεγάλα ςυμφζροντα τουσ προκαλεί τρόμο. Ενοχλεί πολλοφσ θ ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ ι μάλλον για να είμαςτε ακριβείσ ενοχλεί όλουσ όςουσ ςυναποτελοφν το ςθμερινό αμαρτωλό ςφςτθμα από τθ μία άκρθ ζωσ τθν άλλθ. Πμωσ, τα όςα ςυμβαίνουν ςιμερα δεν ιλκαν από το πουκενά, αλλά αποτελοφν τθν φυςιολογικι εξζλιξθ μίασ ςειράσ βλακωδϊν και προδοτικϊν χειριςμϊν! Μίασ ολιγαρχίασ, θ οποία για τα φτθνά κομματικά τθσ ςυμφζροντα ζπαιξε κυριολεκτικά τθν Ρατρίδα μασ ςτα ηάρια. ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Το ζτοσ 2000 ζγραψε ο Γ.Γ. του Κινιματόσ μασ ζνα βιβλίο με τον τίτλο "ΕΧΘΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ" και επειδι τα γραπτά μζνουν (scripta manent), ςασ παρακζτουμε από τον επίλογο αυτοφ του βιβλίου το παρακάτω: «Ήδθ ζχει φανεί ςτον ορίηοντα θ κατεφκυνςθ προσ τθν οποία βαδίηει ο κόςμοσ. Η παγκόςμιοσ οικονομία προσ τθν οποία ςτοχεφουν ςιμερα αυτοί που εξουςιάηουν τθν ανκρωπότθτα, με τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ των φερεφϊνων τουσ δικεν ανεξαρτιτων ΜΜΕ, είναι το ηθτοφμενον τθσ εποχισ, ηθτοφμενον που κα αποτελζςει τθν καταςτροφι κάκε εκνικισ και φυλετικισ ταυτότθτοσ και επί πλζον τθν οριςτικι και δραματικι υποβάκμιςθ τθσ πολιτικισ ςτθν δθμόςια ηωι. ε ζνα βιβλίο που εκδόκθκε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ90 ςτισ ΗΠΑ και το οποίο ζγραψαν δφο αμερικανοί μελλοντολόγοι χαρακτθριςτικά αναφζρεται: «τθ διεκνοποιθμζνθ οικονομία, οι οικονομικοί ςτόχοι ςχεδόν πάντοτε κα κυριαρχοφν των πολιτικϊν. Ανά τουσ αιϊνεσ οι θγζτεσ εκεωροφντο ςθμαντικοί, κακϊσ οι ςχζςεισ μεταξφ των

4 κρατϊν ιςαν κυρίωσ πολιτικζσ. Με τθν αναβάκμιςθ των οικονομικϊν ςχζςεων οι Πρόεδροι και οι διευκφνοντεσ ςφμβουλοι των εταιρειϊν ςυχνά εμφανίηονται ωσ ςθμαντικότεροι. τόχοσ θ αναδιάρκρωςθ των πολιτικϊν δομϊν, ϊςτε να διευκολυνκεί θ διεκνοποίθςθ των οικονομιϊν». Μζςα ςε αυτόν τον καινοφργιο κόςμο που ζρχεται θ Ελλάσ με τθν άρχουςα τάξθ που δυςτυχϊσ διακζτει δεν ιταν δυνατόν παρά να αποτελεί μία μικρογραφία τθσ όλθσ εξελίξεωσ. Μεγιςτάνεσ του πλοφτου κρατοφν ςτα χζρια τουσ τισ πολιτικζσ εξελίξεισ, τθν οικονομία τθσ χϊρασ και τα μζςα μαηικισ ενθμερϊςεωσ, ενϊ κάποιοι πολιτικοί, δικεν ανεξάρτθτοι, με υποκριςία καταγγζλλουν τα περίφθμα διαπλεκόμενα των οποίων γνιςια τζκνα είναι. Επιπλζον, τα προβλιματα τθσ Ελλάδοσ είναι κάτι περιςςότερο από δραματικά. Σουρκικι απειλι, οικονομία δευτερογενισ ςε μαραςμό, για πρωτογενι οφτε λόγοσ, λακρομετανάςτεσ, εγκλθματικότθσ, διάλυςθ τθσ παιδείασ, χρθματιςμόσ ςτθν υγεία και άλλα πολλά» Ουδεμία ζκπλθξθ, λοιπόν για τον κατιφορο ςτον οποίο οδιγθςαν αυτοί που κυβζρνθςαν και κυβερνοφν τθν χϊρα. Με τρόπο μεκοδικό και με ςφςτθμα κατζςτρεψαν τθν εκνικι οικονομία, διζλυςαν τθν παιδεία, τθν υγεία, τον εκνικό πολιτιςμό των Ελλινων και ζτςι ςιμερα φτάςαμε εκεί που φτάςαμε. Πμωσ, πίςω από κάκε κρίςθ, ναι υπάρχει ελπίδα! Πςο κι αν αυτό ακοφγεται παράταιρο, αυτό διδάςκει θ Ιςτορία. Πςο για τθν άνοδο τθσ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και αυτι αναμενόμενθ και για του λόγου το αλθκζσ από το ίδιο βιβλίο και μάλιςτα από τθν τελευταία ςελίδα του και τα εξισ: «Ο λαόσ πρζπει επιτζλουσ να καταλάβει ότι εμείσ οι Εκνικιςτζσ είμαςτε θ μοναδικι εγγφθςθ και ελπίδα για τθν μεγάλθ ανατροπι και εάν κάποτε ο Λζνιν ζλεγε ότι «όςο χειρότερα πάνε τα πράγματα, τόςο το καλφτερο για μασ», αυτό ςίγουρα ςτισ θμζρεσ μασ αφορά μόνον εμάσ, αφορά τισ δυνάμεισ ενόσ λαϊκοφ επαναςτατικοφ εκνικιςτικοφ κινιματοσ.» Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ, «ΕΧΘΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ», ΑΘΗΝΑΙ 2000

5 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ «Σθν ςυνζχεια τθσ εκνικισ ςυνειδιςεωσ τθσ Λαϊκισ Κοινότθτασ των Ελλινων ςτον ιςτορικό χρόνο προςπακοφν να αμφιςβθτιςουν ψευτοϊςτορικοί τόςο τθσ νζασ αριςτεράσ, όςο και φιλελεφκεροι υπζρμαχοι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, οι οποίοι ιςχυρίηονται ότι το Ζκνοσ μασ είναι ζνα δθμιοφργθμα του 19ου αιϊνα! Η νζα Ελεφκερθ Ελλάδα αποτελεί τον πόκο και τον ςτόχο του Κινιματοσ των Ελλινων Εκνικιςτϊν, του Λαϊκοφ υνδζςμου ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ!» Οι ςθμερινοί κάτοικοι τθσ χϊρασ, οι ΑΛΗΘΙΝΟΙ και ΓΝΗΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, αποτελοφν τθν αυκεντικι ςυνζχεια των Αρχαίων Ελλινων, όπωσ ζχει ιδθ αποδείξει ςιμερα πλζον εκτόσ τθσ Ιςτορίασ, τθσ γλωςςολογίασ και τθσ λαογραφίασ και θ γενετικι επιςτιμθ και θ ανκρωπολογία. Αυτό ςε πείςμα των διεκνιςτϊν, φιλελεφκερθσ και μαρξιςτικισ κατευκφνςεωσ, οι οποίοι με κάκε τρόπο αμφιςβθτοφν αυτιν τθν Αλικεια! Τθν αμφιςβθτοφν όχι μόνον ςτα λόγια, αλλά και ςτθν πράξθ, με τα εκατομμφρια των λακρομεταναςτϊν, ςτουσ οποίουσ επικυμοφν να δϊςουν και «Ελλθνικι ικαγζνεια», να τουσ «ελλθνοποιιςουν» και να ςπάςουν ζτςι τθν φυλετικι ςυνζχεια του Ζκνουσ μασ, μια ςυνζχεια τόςων χιλιάδων ετϊν. Ωσ γνωςτόν, το νζο ελλθνικό κράτοσ γεννικθκε με τθν Επανάςταςθ του Γζνουσ τθσ 25θσ Μαρτίου του 1821, όμωσ εκνικι ςυνείδθςθ Ελλθνικι υπιρχε επί χιλιάδεσ χρόνια. Τθν ςυνζχεια αυτισ τθσ εκνικισ ςυνειδιςεωσ προςπακοφν να αμφιςβθτιςουν ψευτοϊςτορικοί τόςο τθσ νζασ αριςτεράσ, όςο και φιλελεφκεροι υπζρμαχοι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, οι οποίοι ιςχυρίηονται ότι το Ζκνοσ των Ελλινων είναι ζνα δθμιοφργθμα του 19ου αιϊνα! Τθν καλφτερθ απάντθςθ ςε αυτοφσ δίνουν όχι μόνον οι ζγκριτοι Ιςτορικοί του Ζκνουσ μασ, με κορυφαίο τον Κωνςταντίνο Ραπαρρθγόπουλο, αλλά και διακεκριμζνοι άνκρωποι του πνεφματοσ όπωσ ο αριςτερόσ Νικόλαοσ Σβορϊνοσ(«Σο όνομα Ζλλθν αρχίηει να ξαναπαίρνει το διπλό του πολιτιςτικό και εκνολογικό περιεχόμενο. Ζλλθν είναι όποιοσ μετζχει ελλθνικισ παιδείασ και ζχει ελλθνικι καταγωγι. Για άλλθ μια φορά οι Βυηαντινοί λόγιοι χωρίηουν τον κόςμο ςε Ζλλθνεσ και βαρβάρουσ.» «Η χριςθ αυτι του όρου Ζλλθν με τθν εκνολογικι του ςθμαςία και θ κάποια ταφτιςθ του όρου Ρωμαίοσ με τον όρο Ζλλθν κα γενικευκοφν ςτουσ κατοπινοφσ αιϊνεσ». (Νικόλαοσ Σβορϊνοσ, «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», αλλά και ο Κακθγθτισ κ. Κ.Ι. Δεςποτόπουλοσ, Ακαδθμαϊκόσ, όχι αςφαλϊσ "φαςιςτικϊν"

6 φρονθμάτων, ο οποίοσ ςε άρκρο του με τίτλο "Η ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ". ςτθν εφθμερίδα "ΚΑΘΗΜΕΙΝΗ", ςτισ 28/1/2010, τόνιηε ότι: "θ διαχρονικι ςυνζχεια του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, λοιπόν, είναι διάτορα μαρτυρθμζνθ από τθν ιςτορικι πραγματικότθτα και δεν είναι απλϊσ εφεφρθμα του "Ελλθνικοφ ρωμαντιςμοφ του 19ου αιϊνα", προσ ιδεολογικι ςτιριξθ "εκνικϊν επεκτατιςμϊν", όπωσ επιπόλαια γράφεται"... Η ςυνζχεια των Ελλινων, λοιπόν, είναι δεδομζνθ. Ναι! Είμαςτε οι απόγονοι του μεγάλου εκείνου Ζκνουσ, το οποίο δθμιοφργθςε τον Ρολιτιςμό και μίασ μεγάλθσ Αυτοκρατορίασ χιλιόχρονθσ, θ οποία κράτθςε το πνεφμα τθσ Ανατολισ μακριά από τθν Ευρϊπθ μζχρι να πζςει θρωικά μαχόμενθ, προδομζνθ και από τθ Δφςθ ςτθν πφλθ του ωμανοφ τον Μάιο εκείνο του Από τθν Επανάςταςθ του Γζνουσ γεννικθκε ζνα νζο Ελλθνικό κράτοσ, το οποίο, όμωσ, δυςτυχϊσ λειτοφργθςε και λειτουργεί μζχρι ςιμερα κάτω από τον αςφυκτικό κλοιό τθσ ξενοκρατίασ. Ελάχιςτα τα χρονικά διαςτιματα ςτθν Ιςτορία μασ αυτι των 180 χρόνων μιασ πραγματικισ εκνικισ ελευκερίασ. Είναι δε ςθμαντικό να λεχκεί ότι ακόμθ και ςτισ περιςτάςεισ εκείνεσ κατά τισ οποίεσ υπιρξε αλθκινι εκνικι θγεςία ςτθ χϊρα μασ, δεν επετεφχκθ τελικά ο εκνικόσ ςτόχοσ, αφοφ αυτζσ οι ίδιεσ οι δομζσ του κράτουσ ιταν ζτςι ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε οι άνκρωποι των ξζνων τελικϊσ να ελζγχουν το κράτοσ των Ελλινων, το ψευτορωμαίικο! Αποτζλεςμα αυτισ τθσ διάβρωςθσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ ιταν αλθκινοί εκνικοί θγζτεσ να δολοφονοφνται, να παραμερίηονται από τθν εξουςία, προδομζνοι από αυτοφσ τουσ ίδιουσ τουσ ςυνεργάτεσ τουσ, τθν κρίςιμθ εκείνθ ςτιγμι, κατά τθν οποία ελάμβαναν αποφάςεισ ιςτορικζσ, αποφάςεισ επωφελείσ για τον Ελλθνιςμό και ενάντιεσ ςτα ςυμφζροντα του μεγάλου ξζνου αφζντθ. Πλθ αυτι θ ηοφερι κατάςταςθ διαπιςτώνουμε ςιμερα ςτα 2012, ςτον καιρό των Μνθμονίων να κορυφώνεται επικίνδυνα και να απειλεί αυτιν τθν ίδια τθν επιβίωςθ του Ζκνουσ μασ. Στθν πραγματικότθτα θ Αλθκινι Ιςτορία του νζου Ελλθνικοφ κράτουσ δεν ζχει γραφτεί ακόμθ και όλα τα ςκοτεινά παραςκινια παραμζνουν άγνωςτα για τον Ελλθνικό Λαό. Η γνϊςθ τθσ Ιςτορίασ, τθσ Αλθκινισ Ιςτορίασ του Ζκνουσ, αποτελεί απαραίτθτο

7 εφόδιο προκειμζνου να δθμιουργθκεί θ νζα ελεφκερθ Ελλάδα, θ οποία αποτελεί τον πόκο και τον ςτόχο του Κινιματοσ των Ελλινων Εκνικιςτϊν, του Λαϊκοφ Συνδζςμου ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ! Τα παιδιά μασ ςτα ςχολεία ςτο κρίςιμο για τθν Εκνικι και πολιτικι τουσ ταυτότθτα τομζα τθσ Ιςτορίασ διδάςκονται ψζματα! Από τθν περίφθμθ δε μεταπολίτευςθ του 1974 και μετά θ ψευδολογία αυτι και θ διαςτρζβλωςθ τθσ Ιςτορικισ Αλικειασ ζχει ξεπεράςει κάκε όριο. Τα παιδιά μασ δεν μακαίνουν τίποτε ςτα ςχολεία για τισ φρικαλζεσ ςφαγζσ των Τοφρκων εισ βάροσ του Ζκνουσ ςτθν διάρκεια τθσ ςκλαβιάσ 400 χρόνων και τθσ Επαναςτάςεωσ του 1821, δεν μακαίνουν για τουσ Μακεδονομάχουσ, για τισ κυςίεσ χιλιάδων παλλθκαριϊν τον 19ο αιϊνα για τθν πραγμάτωςθ τθσ Μεγάλθσ Ιδζασ, για τθν καταςτροφι τθσ Σμφρνθσ και τθν γενοκτονία του Ελλθνιςμοφ ςε Ιωνία και Ρόντο! Δεν μακαίνουν τίποτε για το βρϊμικο ρόλο των "ςυμμάχων" μασ ςτθν αλλθλοςφαγι των Ελλινων και για το υποχείριο ςτουσ ξζνουσ μεταπολεμικό κράτοσ του ψυχροφ πολζμου. Δεν μακαίνουν τίποτε για τουσ Αγωνιςτζσ τθσ ΕΟΚΑ, για τουσ πολεμιςτζσ τθσ Κφπρου μασ το Αντίκετα μακαίνουν ατζλειωτεσ ψευδολογίεσ για ανφπαρκτουσ ιρωεσ και ανφπαρκτουσ δικεν εκνικοφσ αγϊνεσ. Πλοι, όμωσ, όςοι κατοικοφν ςε αυτιν τθν Ρατρίδα και ζχουν τθν τιμι να ανικουν ςτο μεγάλο Ελλθνικό Ζκνοσ πρζπει να νιϊςουν βακιά μζςα ςτθν ψυχι τουσ ότι ζχουν μια ξεχωριςτό χρζοσ γιατί δεν ανικουν ςε ζνα οποιοδιποτε Ζκνοσ, αλλά ςτο Μεγάλο Ζκνοσ των Ελλινων, που δθμιοφργθςε τον πολιτιςμό, που ζκτιςε δφο κοςμοκρατορίεσ και ξαναγεννικθκε ςαν τον μυκικό Φοίνικα μζςα από τισ ςτάχτεσ του με το αίμα των Αγωνιςτϊν του ςτα 1821,. Αυτιν τθν Ρατρίδα που πολλοί τθν μιςοφν και τθν προδίδουν, πρζπει να τθν υπεραςπιςτοφμε, δεν πρζπει να τουσ αφιςουμε να τθν ξεπουλιςουν! Ζχουμε χρζοσ απζναντι ςτθν Ιςτορία χιλιάδων ετών να ξαναγίνουμε ζνα Μεγάλο Ζκνοσ αντάξιο του μεγάλου χκεσ, προοριςμζνο για ζνα μεγάλο αφριο!

8 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ «Πιςτεφουμε ςτον Εκνικιςμό. Αγωνιηόμαςτε για τα Δίκαια τθσ Λαϊκισ Κοινότθτασ των Ελλινων. Δεν πιςτεφουμε ςτον φιλελευκεριςμό είτε νζο, είτε παλαιό, οφτε και ςτο μαρξιςμό επίςθσ οφτε νζο, οφτε παλαιό Αρνοφμαςτε τθν τυραννία του κζρδουσ ενάντια ςτον πατριωτιςμό, τθν τυραννία τθσ φλθσ ενάντια ςτο Πνεφμα! Σθν τυραννία των εκλεκτϊν του χριματοσ ενάντια ςτουσ μαχθτζσ τθσ Αρετισ» Η ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι ζνα Κίνθμα Εκνικιςτικό και Λαϊκό, Κίνθμα πολιτικό ςτθν Ελλάδα του Ζτςι λοιπόν, δεν μασ αγγίηει θ λάςπθ και οι ψευδολογίεσ των ΜΜΕ, τα οποία ζχουν ξεπεράςει κάκε όριο μίςουσ και γελοιότθτασ και μασ ςυνδζουν με καταςτάςεισ άλλου χρόνου και άλλου τόπου. Φυςικά και μελετοφμε τθν Ιςτορία, όμωσ Ιδανικζσ πολιτείεσ υπάρχουν μόνον ςτα βιβλία των φιλοςόφων και όχι ςτθν αλθκινι ιςτορία. Σίγουρα μασ εμπνζει το Ομθρικό Ιδεϊδεσ, θ Αρχαία Σπάρτθ και ο νόμοσ του Λυκοφργου, θ Ρολιτεία του Ρλάτωνοσ, θ χιλιόχρονθ Αυτοκρατορία τθσ Ρόλεωσ των Κωνςταντίνων, θ Επανάςταςθ του Ζκνουσ μασ και οι μεγάλοι ιρωεσ του Γζνουσ από το 1821 μζχρι τθν επικι άνιςθ και προδομζνθ μάχθ που ζδωςαν οι λθςμονθμζνοι ΗΩΕΣ ςτθν Κφπρο μασ το 1974! Οπωςδιποτε δεν πιςτεφουμε ςτον φιλελευκεριςμό είτε νζο, είτε παλαιό, οφτε και ςτο μαρξιςμό επίςθσ οφτε νζο, οφτε παλαιό! Δφο κεωρίεσ, οι οποίεσ ταλαιπϊρθςαν και βαςάνιςαν και ςυνεχίηουν να ταλαιπωροφν και να βαςανίηουν τουσ λαοφσ και οι οποίεσ αποτελοφν τισ δφο όψεισ του αυτοφ νομίςματοσ. Πλα για το χριμα, όλα για τθν φλθ, όλα για το κεφάλαιο ι τουσ προλετάριουσ, όλα για τθν παραγωγι ι για τα Χρθματιςτιρια, αυτό είναι και ο μαρξιςμόσ και ο καπιταλιςμόσ, θ δικεν ελεφκερθ οικονομία τθσ αγοράσ. Πλα αυτά, γεννιματα μιασ εποχισ αρρωςτθμζνθσ, εμείσ τα αρνοφμαςτε! Ππωσ αρνοφμαςτε και τθν πολιτικι ςκζψθ, θ οποία γεννικθκε και ςτισ θμζρεσ μασ αρχίηει να ςβινει από τθν γαλλικι επανάςταςθ και τθν βιομθχανικι επανάςταςθ. Αρνοφμαςτε τθν τυραννία του κζρδουσ ενάντια ςτον πατριωτιςμό, τθν τυραννία τθσ φλθσ ενάντια ςτο Ρνεφμα! Τθν τυραννία των εκλεκτϊν του χριματοσ ενάντια ςτουσ μαχθτζσ τθσ Αρετισ.

9 Η ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι ζνα Ιδεολογικό και πολιτικό Κίνθμα, το οποίο εμφανίςτθκε το πρϊτον με τθν ζκδοςθ ενόσ 16ςζλιδου αςπρόμαυρου φυλλαδίου τον Δεκζμβριο του Λίγα χρόνια αργότερα ζλαβε, ςφμφωνα με όλα τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα, τθν νομικι υπόςταςθ πολιτικοφ κόμματοσ, υποβάλλοντασ τθν απαραίτθτθ διλωςθ ςτο ανϊτατο δικαςτιριο τθσ χϊρασ. Το 1992 προςδιορίςτθκε ςτο Βϋ Συνζδριο του Λαϊκοφ Συνδζςμου - ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ θ ιδεολογία του Κινιματόσ μασ, ο Λαϊκόσ Εκνικιςμόσ. Τον Ιανουάριο του 1993 εκδόκθκε το πρϊτο φφλλο τθσ εφθμερίδοσ μασ και τον Ιοφνιο του 1994 ζλαβε πρϊτθ φορά μζροσ ςε εκλογικι αναμζτρθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτισ Ευρωεκλογζσ. Το ςφμβολο και τα χρώματα τθσ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Στο ψθφοδζλτιο τθσ Χρυςισ Αυγισ ςτισ εκλογζσ για τθν ανάδειξθ μελϊν του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιοφνιο του 1994 υπιρχε ςτο πάνω μζροσ ζνα ςφμβολο, ιταν το αρχαίο Ελλθνικό ςφμβολο Μαίανδροσ, ςφμβολο κατ' εξοχιν Ελλθνικό, το οποίο βεβαίωσ δεν ζχει τθν οποιαδιποτε ςχζςθ οφτε με τθν Γερμανία, οφτε με τθν Ιταλία, οφτε με κακεςτϊτα του μεςοπολζμου. Ξεπερνά τα όρια του γελοίου ο ςυκοφαντικόσ ιςχυριςμόσ ότι το ςφμβολο τθσ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι ζνα ςφμβολο... ναηιςτικό! Σε οποιοδιποτε αρχαιολογικό μουςείο τθσ χϊρασ και αν πάει κανείσ κα δει πάνω ςε

10 αγγεία ςτισ μετϊπεσ αρχαίων ναϊν ςε κίονεσ ςε αςπίδεσ και νομίςματα τον Ελλθνικό Μαίανδρο. Είναι ζνα ςφμβολο, το οποίο καταδεικνφει τθν ςυνζχεια του Ελλθνιςμοφ αλλά και τθν δυναμικι κίνθςθ του Ζκνουσ μασ προσ το μζλλον. Μία κίνθςθ βαςιςμζνθ ςτισ ρίηεσ και τισ παραδόςεισ του μεγάλου μασ Γζνουσ. Χρϊμα τθσ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ πρϊτα απ' όλα και πάνω απ' όλα το κυανοφν, που είναι το χρϊμα τθσ Εκνικισ μασ Σθμαίασ, του αιματοβαμμζνου λάβαρου του Ζκνουσ μασ τουσ τελευταίουσ δφο αιϊνεσ τθσ Ελλθνικισ Ιςτορίασ. Κομματικά μασ χρϊματα το άςπρο, το μαφρο και το κόκκινο και αυτό όχι για να μιμθκοφμε, όπωσ ιςχυρίηονται οι ςυκοφάντεσ μασ τα χρϊματα του ναηιςμοφ ι τθσ ςθμαίασ τθσ Αιγφπτου(...), αλλά γιατί είναι τα χρϊματα τα οποία κατ' εξοχιν χρθςιμοποίθςαν ςτα πρϊτα τουσ λάβαρα οι ιρωεσ και οι πρωτοπόροι τθσ εκνικισ επαναςτάςεωσ του Κατ' εξοχιν δε χρθςιμοποίθςε τα χρϊματα αυτά ωσ εκνικά τόςο ο ιγασ Φεραίοσ, όςο και θ Φιλικι Εταιρεία. Χαρακτθριςτικό είναι το παρακάτω απόςπαςμα από τθν επίςθμθ διακιρυξθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ: «Άρκρον ΙΑϋ. Η Ελλθνικι ςθμαία τόςον εισ τα τθσ ξθράσ ςτρατεφματα, όςον και εισ τα τθσ καλάςςθσ, πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ εκ τριϊν χρωμάτων: άςπρο, μαφρο και κόκκινο. Σο άςπρον ςθμαίνει τθν ακωότθτα τθσ δίκαιασ θμϊν επιχειριςεωσ κατά των τυράννων, το μαφρο τον υπζρ πατρίδασ και ελευκερίασ κάνατον θμϊν και το κόκκινον τθν αυτεξουςιότθτα του Ελλθνικοφ λαοφ και τθν χαράν αυτοφ διότι πολεμεί δια τθν ανάςταςιν τθσ πατρίδασ.» ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ «ΝΟΜΟΙ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟΙ» Για το κζμα αυτό ο Γ.Γ. του Κινιματόσ μασ και ιδρυτισ τθσ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είχε πει ςε ομιλία του ςτθν Θεςςαλονίκθ τον Απρίλιο του 2006: «Ο δικόσ μασ εκνικιςμόσ, ναι, ζχει και χρϊμα γαλάηιο, που είναι το χρϊμα τθσ θμαίασ τθσ Πατρίδασ μασ. Ζχει όμωσ και χρϊμα κόκκινο, που είναι το χρϊμα τθσ επαναςτάςεωσ, του αίματοσ, τθσ φυλισ, που ιταν το χρϊμα των Χιτϊνων των Λακεδαιμονίων, το χρϊμα που είχαν τα λάβαρα του Μακεδόνα κοςμοκράτορα, το χρϊμα των Πορφυρογζννθτων τθσ Αυτοκρατορίασ τθσ πόλεωσ των Κωνςταντίνων. Είναι το χρϊμα του αλθκινοφ ςοςιαλιςμοφ. Σθσ πραγματικισ κοινωνικισ επαναςτάςεωσ

11 ΛΑΪΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ: Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ «Οδθγόσ του πολιτικοφ μασ αγϊνα θ ιδεολογία μασ! Πολιτικι χωρίσ ςτακερι Ιδεολογία και πίςτθ για εμάσ αποτελεί απάτθ, καιροςκοπιςμό και ψθφοκθρία. Η Χρυςι Αυγι δεν είναι "ςθμαία ευκαιρίασ". Ζχω ιδεολογία ςθμαίνει πιςτεφω και πιςτεφω ςθμαίνει με τθν ςειρά του αγωνίηομαι.» Ο Λαϊκόσ Σφνδεςμοσ Χρυςι Αυγι είναι ζνα νόμιμο πολιτικό Κίνθμα, το οποίο υπάρχει και δρα μζςα ςτα πλαίςια τθσ ςυνταγματικισ τάξεωσ. Κάκε ενζργεια και πράξθ του Κινιματόσ μασ ςτθρίηεται ςε ςτζρεεσ και ευκρινείσ Ιδεολογικζσ βάςεισ. Ρολιτικι χωρίσ ςτακερι Ιδεολογία και πίςτθ για εμάσ αποτελεί απάτθ, καιροςκοπιςμό και ψθφοκθρία. Η Χρυςι Αυγι δεν είναι "ςθμαία ευκαιρίασ" για κάκε είδουσ καιροςκόπουσ, οι οποίοι πιςτεφουν ότι μζςα από το Κίνθμά μασ κα επιτφχουν προςωπικά οφζλθ. Κάκε Ζλλθνασ και κάκε Ελλθνίδα, που επικυμεί να πυκνώςει τισ τάξεισ τθσ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ πρζπει να πιςτεφει και ςτισ Ιδζεσ τθσ. Εμείσ οι Χρυςαυγίτεσ και οι Χρυςαυγίτιςςεσ δεν είμαςτε οφτε "αγανακτιςμζνοι" εντόσ πολλϊν ειςαγωγικϊν, οφτε οι «παραπονεμζνοι» ενόσ διεφκαρμζνου κακεςτϊτοσ, το οποίο υπθρετιςαμε και ςτθρίξαμε και ςιμερα του γυρίηουμε τθν πλάτθ, είμαςτε Ιδεολόγοι και ςυνειδθτοί πολιτικοί ςτρατιϊτεσ ενόσ Κινιματοσ με ξεκάκαρθ κοςμοκεωρία, βιοκεωρία και Ιδεολογία. Ριςτεφουμε ςτον Λαϊκό Εκνικιςμό και μαχόμαςτε τόςο τον απάνκρωπο καπιταλιςμό μιασ διεκνοφσ ολιγαρχίασ, όςο και τον

12 εξ ίςου απάνκρωπο μαρξιςμό, ο οποίοσ χρεοκόπθςε ιςτορικά και βφκιςε ςτθν ςκλαβιά, ςτο αίμα και τθν φρίκθ τθν μιςι ανκρωπότθτα για 50 ολόκλθρα χρόνια και πλζον ςτον 20ο αιϊνα. Η Ιδεολογία μασ ο Λαϊκόσ Εκνικιςμόσ, όπωσ τον ορίςαμε από το Βϋ Συνζδριο ακόμθ του Κινιματόσ μασ, του Λαϊκοφ Συνδζςμου, το οποίο ζγινε ςτθν Ακινα, τον Απρίλιο του Ράνω απ' όλα και πρϊτα απ' όλα είμαςτε Ζλλθνεσ και οι αρχζσ τθσ Ιδεολογίασ μασ, του λαϊκοφ εκνικιςμοφ είναι απλζσ και ξεκάκαρεσ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΡΙΣΤΗ ΑΓΩΝΑΣ: Ζνασ άνκρωποσ ζχει Ιδεολογία όταν μοναδικό κίνθτρο των πράξεων του δεν είναι το προςωπικό του ςυμφζρον, αλλά θ Ρίςτθ του. Δεν ζχει καμία Ιδεολογία εκείνοσ που τθν Ρίςτθ του δεν τθν μετατρζπει ςε πράξθ και ζργο. Ζχω Ιδεολογία ςθμαίνει Ριςτεφω και Ριςτεφω ςθμαίνει με τθν ςειρά του Αγωνίηομαι ΕΘΝΟΣ - ΦΥΛΗ: Κυρίαρχθ για εμάσ τουσ Χρυςαυγίτεσ θ Ιδζα του Ζκνουσ, θ Ιδζα του Φυλισ. Οι Ζλλθνεσ αποτελοφν τθν γνιςια ςυνζχεια των Ελλινων τθσ κλαςςικισ περιόδου, που δθμιοφργθςαν το καφμα του Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ. Ονομάηεται Ζκνοσ ζνα ςφνολο ατόμων με κοινι καταγωγι, γλϊςςα, κοινοφσ τρόπουσ, κοινι κρθςκεία και κοινό πολιτιςμό(ηοδοτοσ). Το Ζκνοσ είναι θ εν ςυνειδιςει Φυλι, θ Λαϊκι Κοινότθτα. Το Ζκνοσ αποτελεί κυρίαρχθ Ιδζα και Ρίςτθ για τθν Ιδεολογία μασ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΟΣ: Το Κράτοσ αποτελεί μια οντότθτα δθμοςιονομικι, ζνα ςφςτθμα οργανϊςεωσ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ των πολιτϊν και επιπλζον ςτισ ςχζςεισ αυτοφ με τα υπόλοιπα Κράτθ. Η Ιδζα του Κράτουσ είναι δθμιοφργθμα των ανκρϊπων και όταν δεν ςυμβαδίηει με τθν Φυςικι Αρχι του Ζκνουσ - Φυλισ δθμιουργεί κοινωνίεσ εκτρωματικζσ. Κράτοσ ζχουν ςιμερα και οι Η.Ρ.Α. και αποτελεί θ φπαρξι του ζνα «Κοινωνικό Συμβόλαιο» μεταξφ των διαφορετικϊν φυλϊν που ηουν ςτο ζδαφοσ του. Για εμάσ θ Ιδζα του Κράτουσ είναι ςεβαςτι μόνο ςτθν περίπτωςθ, όπου το Κράτοσ αυτό ζχει ουςία και περιεχόμενο Εκνικό και υπθρετεί τθν Λαϊκι Κοινότθτα. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Ο Ζλλθνασ δθμιοφργθςε ζναν Ρολιτιςμό, ζνα ςφνολο επιτευγμάτων ςτθν επιςτιμθ, ςτθν Τζχνθ, ςτον λόγο χωρίσ καμία υςτεροβουλία, χωρίσ καμία πρόκεςθ κθςαυριςμοφ και υλιςτικισ ιδιοτζλειασ, δίχωσ μίςοσ και φκόνο, αλλά με ςκοπό το ωραίο, το αλθκζσ, το αγακό. Σαν Ζλλθνεσ δεν ζχουμε άλλο περικϊριο, παρά αυτόν τον μεγάλο ςκοπό του Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ να υπθρετιςουμε. Να δώςουμε τθν μάχθ για μια Τζχνθ Ελλθνικι, για

13 ζναν λόγο Ελλθνικό εμπνευςμζνο και μοναδικό. Να δώςουμε τθν μάχθ για τθν Ραράδοςθ μασ, για τθν γλώςςα μασ, για τα αυκεντικά Ελλθνικά ικθ και ζκιμα του λαοφ μασ. ΡΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η ΑΞΙΟΚΑΤΙΑ: Ζνα από τα ςθμαντικότερα ςυςτατικά του Κράτουσ είναι το πολίτευμα του, ο τρόποσ δθλαδι επιλογισ τθσ θγεςίασ του. Η προβλεπόμενθ και ςυγκεκριμζνθ εκείνθ διαδικαςία, με τθν οποία ορίηονται τα πρόςωπα που κατευκφνουν τθν λειτουργία του Κράτουσ. Ο τρόποσ τθσ επιλογισ των αρχόντων τθσ πολιτείασ πρζπει να είναι ΑΞΙΟΚΑΤΙΚΟΣ. Δεν είναι δυνατόν να κυβερνοφν τθν χϊρα ανάξιοι δθμαγωγοί, κόλακεσ των πιο χυδαίων τάςεων ενόσ λαοφ. Στθν κορυφι τθσ ιεραρχίασ του Κράτουσ πρζπει να βρίςκονται οι Άριςτοι και όχι οι «αρεςτοί» ςτουσ λίγουσ. Το Λαϊκό Εκνικιςτικό Κράτοσ είναι μια κοινωνία Δικαίου ςτθν υπθρεςία τθσ Λαϊκισ Κοινότθτασ, είναι μια κοινωνία ιεραρχθμζνθ όχι με κριτιρια υλικά, αλλά με βάςθ τθν Αξία, το Ήκοσ και τθν προςφορά εκάςτου. Ο κοινόσ Εκνικόσ Σκοπόσ, θ ίδια αντίλθψθ για τθν ηωι και τον πολιτιςμό, είναι το απαραίτθτο ςτιριγμα που ενϊνει τουσ πολίτεσ με ζνα αίςκθμα μιασ υγιοφσ αλλθλεγγφθσ, ενόσ Σεβαςμοφ και μιασ Τιμισ για τον Συνάνκρωπο. Η εγκλθματικότθτα, θ μαηοποίθςθ, τα ψεφτικα είδωλα, ο ωφελιμιςμόσ είναι ότι χαρακτθρίηει ςιμερα τθν κοινωνία. Άνκρωποι άγνωςτοι μεταξφ τουσ, ςυγκάτοικοι ευκαιριακοί μιασ αρρωςτθμζνθσ πολιτείασ ςυγκροτοφν ςιμερα το κοινωνικό ςφνολο. Η οικογζνεια ςαν κφτταρο και ουςία τθσ Λαϊκισ Κοινότθτασ, τθσ Ρολιτείασ, ζχει ςχεδόν καταργθκεί. Ο Σεβαςμόσ ςτον Ρατζρα, θ ςεμνότθτα απζναντι ςτουσ Ρρεςβφτερουσ ζχει αντικαταςτακεί από ζνα ανεφκυνο και αναιτιολόγθτο κράςοσ. Άνευ Αρχϊν, με κανζνα Ήκοσ, χωρίσ αιδϊ, δίχωσ αίςκθμα Τιμισ και Υπερθφάνειασ. Αυτι είναι θ κοινωνία των ανκρϊπων τθσ εποχισ μασ, τθσ εποχισ τθσ παρακμισ, μιασ εποχισ χωρίσ Αρχζσ, Αξίεσ και Ιδανικά. Ο μακθτισ δεν ςζβεται τον δάςκαλο και ο δάςκαλοσ δεν κζλει να τον ςζβεται ο μακθτισ του, γιατί δεν αντζχει τθν ευκφνθ του θκικοφ αυτοφ βάρουσ. Η εποχι τθσ ευκολίασ, θ εποχι τθσ αναρχίασ, μια εποχι χωρίσ καμία ιεραρχία, μια εποχι γεμάτθ «ςυμβόλαια» και «ςυμφωνίεσ» χωρίσ κανζνα Αίςκθμα Ευκφνθσ και Κακικοντοσ. Αυτι τθν κοινωνία ζχουμε τθν φιλοδοξία να τθν γκρεμίςουμε! Η δικι μασ κοινωνία κα είναι μια κοινωνία ανκρώπων με κακικοντα πρώτα απ' όλα και μετά με δικαιώματα.

14 ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ριςτεφουμε πωσ θ οικονομία του Εκνικοφ Κράτουσ δεν πρζπει ποτζ να είναι αντίκετθ με τισ κυρίαρχεσ Ιδζεσ του. Δεν πρζπει ποτζ για παράδειγμα χάριν τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ (φτθνά εργατικά χζρια, ξζνοι εργάτεσ κ.τ.λ.) να απειλείται αυτι θ ίδια θ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Μια ιςχυρι οικονομία δίνει δφναμθ ςτο Εκνικό Κράτοσ, όμωσ δεν πρζπει χάριν τθσ οικονομίασ να κυςιάηεται ι αρχι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Δεν πρζπει δυνάμεισ οικονομικζσ να κακορίηουν τθν Ρολιτικι του Κράτουσ. Δεν πιςτεφουμε ςτθν αυκφπαρκτθ φπαρξθ και δυναμικι τθσ οικονομίασ, αλλά ςε μια οικονομία με κατεφκυνςθ και προζλευςθ Εκνικι. Είμαςτε αντίκετοι τόςο ςτθν αςυδοςία του φιλελευκεριςμοφ, όςο και ςτθν ιςοπζδωςθ του μπολςεβικιςμοφ. Ριςτεφουμε ςτθν ιδιοκτθςία, πιςτεφουμε ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία, όχι όμωσ ςτθν ανικικθ και αςφδοτθ κερδοςκοπία εισ βάροσ τθσ Λαϊκισ Κοινότθτασ και τον παράνομο κθςαυριςμό. Ριςτεφουμε ςε μια οικονομία, υπθρζτθ των εκνικϊν ςυμφερόντων και όχι ςε ζνα Κράτοσ, υπθρζτθ τθσ πλουτοκρατίασ. Με ακλόνθτθ πίςτθ ςτθν Ιδεολογία μασ, απόλυτα αφοςιωμζνοι ςτα δίκαια του Ζκνουσ μασ δίνουμε τον Αγώνα μασ για μια νζα Ελλάδα. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ «τον ςκλθρό πυρινα τθσ Πίςτθσ μασ ευρίςκεται το Ζκνοσ-Φυλι, Ο ΑΙΩΝΙΟ ΕΛΛΗΝΙΜΟ και όχι το κράτοσ» Οι Χρυςαυγίτεσ για τουσ «κακϊσ πρζπει πατριϊτεσ», είναι «κακοί φαςίςτεσ». Ρόςο όμωσ αυτό ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα; Το εάν, όμωσ, εμείσ οι Χρυςαυγίτεσ είμαςτε ι δεν είμαςτε «φαςίςτεσ», ςυνδζεται άμεςα με τθν ζννοια που δίνουν ςτον όρο «φαςιςμόσ». Σφμφωνα με τθν πολιτικι ορολογία θ οποία ζχει κακιερωκεί, φαςίςτασ είναι όποιοσ αυκαίρετα πράττει και δρα αςκϊντασ τυραννικι εξουςία ςε πρόςωπα και καταςτάςεισ. Στο ςθμείο αυτό πρζπει να ςασ παρακζςουμε το απόςπαςμα ενόσ βιβλίου, ενόσ αντιφαςίςτα ςυγγραφζα, ο οποίοσ χαρακτθριςτικά αναφζρει: «Στα τζλθ του εικοςτοφ αιϊνα ο όροσ ΦΑΣΙΣΜΟΣ παραμζνει ίςωσ ο πιο αςαφισ από τουσ ςθμαντικοφσ πολιτικοφσ όρουσ O όροσ ζχει χρθςιμοποιθκεί περιςςότερο από τουσ αντιπάλουσ του παρά από τουσ υποςτθρικτζσ του, και οι πρϊτοι υπιρξαν υπεφκυνοι για τθ γενίκευςθ του επικζτου ςε διεκνζσ επίπεδο ιδθ από το Η λζξθ φαςίςτασ είναι μια από τισ πιο πολυχρθςιμοποιθμζνεσ υποτιμθτικζσ πολιτικζσ εκφράςεισ, και ςυνικωσ υποδθλϊνει «τον βίαιο», «τον κτθνϊδθ», «τον

15 καταπιεςτικό» ι «τον δικτατορικό». Αν όμωσ φαςιςμόσ δεν ςθμαίνει τίποτε περιςςότερο απ αυτό, τότε τα κομμουνιςτικά κακεςτϊτα, για παράδειγμα, κα ζπρεπε πικανόν να ενταχκοφν ςτθν κατθγορία των πιο φαςιςτικϊν κακεςτϊτων, αποςτερϊντασ ζτςι τθ λζξθ από κάκε χριςιμο προςδιοριςμό». ΦΑΣΙΣΜΟΥ», ΣΤΑΝΛΕΪ ΡΕΪΝ, ΣΕΛ. 21 «Η ΙΣΤΟΙΑ ΤΟΥ Είναι ξεκάκαρο λοιπόν ότι γίνεται μία χριςθ ι μάλλον κατάχρθςθ του όρου φαςιςμόσ και φαςίςτασ, θ οποία δεν ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα. Επίςθσ, πρζπει να τονιςκεί ότι και διάφοροι αςτοί ι και «πατριϊτεσ» πολιτικοί, χρθςιμοποιοφν κατά αυτόν τον τρόπο τον όρο ακολουκϊντασ πιςτά κατά τοφτο τθν προπαγάνδα τθσ αριςτεράσ, μία προπαγάνδα θ οποία ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτισ αρχζσ ακόμθ του 20 ου αιϊνα. Η ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν είναι κίνθμα φαςιςτικό ι ναηιςτικό. Στο επίκεντρο του φαςιςμοφ δεν είναι το ζκνοσ-φυλι, αλλά το κράτοσ! Εξετάηοντασ, λοιπόν, ιδεολογικά το κζμα το κίνθμά μασ δεν είναι δυνατόν να ζχει ςχζςθ με τον φαςιςμό, ο οποίοσ υπιρξε μία ζκφανςθ κυρίωσ του Ιταλικοφ κρατιςμοφ. Εμείσ, όμωσ, οφτε «κρατιςτζσ» είμαςτε, οφτε Ιταλοί(!), όπωσ δεν είμαςτε επίςθσ Γερμανοί και ναηιςτζσ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΡΕΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ! Για εμάσ ςτον ςκλθρό πυρινα τθσ Ρίςτθσ μασ ευρίςκεται το Ζκνοσ-Φυλι, Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ και όχι το κράτοσ και γι αυτόν ακριβϊσ τον λόγο και δεν ζχουν ςχζςθ με τθν πραγματικότθτα οι χαρακτθριςμοί φαςίςτεσ ι νεοναηί, τουσ οποίουσ μασ αποδίδουν για να μασ ςυκοφαντιςουν ςτα μάτια του λαοφ οι πολιτικοί μασ αντίπαλοι και οι πλθρωμζνοι λαςπολόγοι μασ ςε φυλλάδεσ και κανάλια. Μζςα ςτον 21ο αιώνα είναι μοιραίο να ανατείλει ζνασ νζοσ κόςμοσ μζςα από τα ερείπια μιασ κλιβερισ εποχισ, που τελειώνει, τθσ εποχισ των τοκογλφφων. Σε αυτόν τον νζο αυτό κόςμο πρζπει να υπάρχει μια δυνατι και ελεφκερθ ΕΛΛΑΔΑ. Αυτό για τθν Χρυςι Αυγι ευρίςκεται υπεράνω όλων, αποτελεί Δόγμα και πρωταρχικό μασ κακικον ενάντια ςτθν κάκε λογιςτικι οπτικι του κάκε υπθρζτθ των παγκόςμιων τοκογλφφων, του κάκε δειλοφ, που δεν τολμά να αναμετρθκεί με τθν Ιςτορία.

16

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μάιοσ Η Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτα Ιουλιανά γεγονότα του 1965 & τθν πολιτικι κρίςθ τθσ περιόδου (Στάςεισ & Αντιλιψεισ)

Μάιοσ Η Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτα Ιουλιανά γεγονότα του 1965 & τθν πολιτικι κρίςθ τθσ περιόδου (Στάςεισ & Αντιλιψεισ) Η Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτα Ιουλιανά γεγονότα του 1965 & τθν πολιτικι κρίςθ τθσ περιόδου 1965 1967 (Στάςεισ & Αντιλιψεισ) Μάιοσ 2008 PI0826 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ Επιηπαπέζιο παισνίδι πος δημιούπγηζε η Γ ηάξη ηος 4 ος Γςμναζίος πάπηηρ «Γιάννηρ Ρίηζορ» καηά ηο ζσολικό έηορ 2014-5 ζηο μάθημα ηηρ Κοινωνικήρ και Πολιηικήρ Αγωγήρ Ακολουκεί θ πρόταςθ του μακθτι Κουτςοβίτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιςτικό Έγγραφο

Ανθρωπιςτικό Έγγραφο Ανθρωπιςτικό Έγγραφο Οι ανκρωπιςτζσ είναι γυναίκεσ και άντρεσ αυτοφ του αιϊνα, αυτισ τθσ εποχισ. Αναγνωρίηουν ςτον ιςτορικό ανκρωπιςμό τισ ρίηεσ τουσ και εμπνζονται από τισ ςυνειςφορζσ ποικίλων πολιτιςμϊν,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ κφκλοσ μια φορά.

Ένασ κφκλοσ μια φορά. Ένασ κφκλοσ μια φορά. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ςτθν τάξθ μασ, ζνασ κφκλοσ ξεκίνθςε να γράφει τθν δικι του ιςτορία. Στθν αρχι μασ γεννικθκαν μερικζσ απορίεσ: «Τι μποροφμε να κάνουμε με ζναν κφκλο»;

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

PI0803 / Διάγραμμα 1

PI0803 / Διάγραμμα 1 PI0803 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΕΕΥΝΑΣ ΡΕΔΙΟΥ: PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που

Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που επικρατεί. Θ Πολιτικι Επιςτιμθ τονίηει

Διαβάστε περισσότερα

Η Τζχνθ τθσ Αποτελεςματικισ Επικοινωνίασ. Εκπαιδεύηρια: Κα. Χριζηοθή Βαζιλική Conicon Ltd

Η Τζχνθ τθσ Αποτελεςματικισ Επικοινωνίασ. Εκπαιδεύηρια: Κα. Χριζηοθή Βαζιλική Conicon Ltd Η Τζχνθ τθσ Αποτελεςματικισ Επικοινωνίασ Εκπαιδεύηρια: Κα. Χριζηοθή Βαζιλική Conicon Ltd 25 Φεβρουαρίου 2015 Εκπαιδεφτρια: Βαςιλικι Χριςτοφι Η κ. Χριςτοφι Βαςιλικι ζχει ςπουδάςει Εφαρμοςμζνθ Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ.

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ. Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ - Κεφάλαιο Πρώτο: Βαςικζσ Οικονομικζσ Έννοιεσ Εκπαιδευτικόσ, Παναγιώτθσ Φουτςιτηισ, Οικονομολόγοσ. Όλα τα αντικείμενα επζχουν κζςθ χριματοσ, δθλαδι όλα τα αντικείμενα είναι χριματα,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Περιεχόμενα Ζννοια δομισ Οριςμόσ δομισ Διλωςθ μεταβλθτϊν Απόδοςθ Αρχικϊν τιμϊν Αναφορά ςτα μζλθ μιασ δομισ Ζνκεςθ Δομισ Πίνακεσ Δομϊν Η ζννοια τθσ δομισ Χρθςιμοποιιςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1/11/217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ των Πράξεων Υιοκεςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΕΠΑΛ)

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΕΠΑΛ) ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΕΠΑΛ) Κείμενο Το παιχνίδι κεωρείται ςαν μια βαςικι δραςτθριότθτα του ανκρϊπινου είδουσ. Είναι δε το παιχνίδι μια βαςικι δραςτθριότθτα, γιατί ο άνκρωποσ μπορεί μζςα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παρατηρώντασ τη μαθηςιακή διαδικαςία Σι είδουσ δραςτθριότθτεσ παρατθριςατε να αναπτφςςονται

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Αρχείο (File) Φάκελοσ (Folder) Διαχειριςτισ Αρχείων (File Manager) Τφποι Αρχείων Σε τι εξυπθρετεί θ οργάνωςθ των εργαςιϊν μασ ςτουσ υπολογιςτζσ; Πϊσ κα οργανϊςουμε

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Γράφοι Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Περιεχόμενα Γράφοι Γενικζσ ζννοιεσ, οριςμόσ, κτλ Παραδείγματα Γράφων Αποκικευςθ Γράφων Βαςικοί Οριςμοί Γράφοι και Δζντρα Διάςχιςθ Γράφων Περιοδεφων Πωλθτισ Γράφοι Οριςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα