ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ"

Transcript

1

2 ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ του Λαϊκοφ Εκνικιςτικοφ Κινιματοσ. Η άνοδοσ του Κινιματόσ μασ ζχει δθμιουργιςει πανικό ςτο αμαρτωλό κακεςτϊσ.» Το φυλλάδιο αυτό απευκφνεται ςε κάκε Ζλλθνα και κάκε Ελλθνίδα, που γεμάτοι κλίψθ διαπιςτϊνουν τον κατιφορο, ςτον οποίο βρίςκεται ςιμερα ο Ελλθνιςμόσ. Ζναν κατιφορο για τον οποίον υπάρχουν ζνοχοι! Είναι αυτοί που οδιγθςαν τθν Ρατρίδα μασ ςτθ ςθμερινι οικονομικι κρίςθ. Η οικονομικι κρίςθ, όμωσ, είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου. Ρίςω από αυτιν ευρίςκεται μία κατάπτωςθ των Αξιϊν, μια πρωτοφανισ πολιτιςτικι παρακμι, μία χρεοκοπία πολιτικι, ευρίςκεται θ παρακμι ενόσ ολόκλθρου Ζκνουσ, του Μεγάλου Ζκνουσ των Ελλινων! Ραρακμι για τθν οποία κάποιοι μεκοδικά εργάςτθκαν να τθν δθμιουργιςουν εδϊ και δεκαετίεσ και οι οποίοι δεν είναι μόνον οι ξζνοι, αλλά και αρκετοί ελλθνόφωνοι. Μόνο ελλθνόφωνοι και όχι Ζλλθνεσ, γιατί Ζλλθνασ είναι μόνον όποιοσ ζχει επάνω απ' όλα ςυνείδθςθ Εκνικι! Ενάντια ςε αυτιν τθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ του Λαϊκοφ Εκνικιςτικοφ Κινιματοσ, που είναι άνκρωποι απλοί, αποφαςιςτικοί, που δεν λογαριάηουν τθν λάςπθ, όχι μόνον τθσ ντόπιασ, αλλά και τθσ διεκνοφσ εξουςίασ. Είςαι Εςφ που γυρίηεισ τθν πλάτθ ςου ςτα ψζματα των πλθρωμζνων κονδυλοφόρων, εςφ που κζλεισ να μάκεισ τθν Αλικεια και που μζςα ςε αυτζσ τισ ςελίδεσ μπορείσ να πλθροφορθκείσ ποιεσ είναι οι Ιδζεσ μασ, τα Ιδανικά μασ, τι μασ εμπνζει και μασ οδθγεί ςτον Αγϊνα μασ! Ζναν Αγϊνα ςκλθρό, ςε μια Ελλάδα, που βρίςκεται ςε βακειά κρίςθ. Μζςα ςε μια χϊρα, θ οποία ακόμθ κατ' ευφθμιςμόν αποκαλείται Ελλάσ, και τθσ οποίασ το μοναδικό πρόβλθμα, το οποίο απαςχολεί τθν διεφκαρμζνθ εξουςία, τθν «νομενκλατοφρα» αυτοφ του τόπου, μία «νομενκλατοφρα» αποτελοφμενθ από πιςτοφσ υπθρζτεσ του χρεοκοπθμζνου λιμπεραλιςμοφ και του ιςτορικά αποτυχθμζνου μαρξιςμοφ, το μζγα τουσ πρόβλθμα είναι θ ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ και θ ςυνεχισ άνοδόσ τθσ! Ρεριφρονϊντασ δε με τρόπο απόλυτο το λαϊκό αίςκθμα, δεν διςτάηουν δθμόςια να αποκαλοφν αυτοφσ, οι οποίοι ςτζκονται με γενναιότθτα και παρρθςία ςτο

3 πλευρό του Κινιματοσ των Ελλινων Εκνικιςτϊν άλλοτε ςαν θλίκιουσ, άλλοτε ςαν αμόρφωτουσ και άλλοτε ςαν εγκλθματίεσ. Φαίνεται πωσ θ γνϊμθ του λαοφ είναι για αυτοφσ αποδεκτι μόνον όποτε και όταν τουσ είναι αρεςτι. Πλα τα κόμματα του πολιτικοφ κατεςτθμζνου χωρίσ εξαίρεςθ και φυςικά με πρωτοπόρο τθν μαρξιςτικι αριςτερά πολεμοφν τθν ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ. Η άνοδοσ του Κινιματόσ μασ ζχει δθμιουργιςει πανικό ςτο αμαρτωλό κακεςτϊσ. Η ςκεναρι ςτάςθ μασ ενάντια ςτο Μνθμόνιο τθσ υποταγισ και θ πίςτθ μασ ςε ζνα Εκνικό Κράτοσ και το γεγονόσ ότι δεν ζχουμε υποταχκεί ςτα μεγάλα ςυμφζροντα τουσ προκαλεί τρόμο. Ενοχλεί πολλοφσ θ ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ ι μάλλον για να είμαςτε ακριβείσ ενοχλεί όλουσ όςουσ ςυναποτελοφν το ςθμερινό αμαρτωλό ςφςτθμα από τθ μία άκρθ ζωσ τθν άλλθ. Πμωσ, τα όςα ςυμβαίνουν ςιμερα δεν ιλκαν από το πουκενά, αλλά αποτελοφν τθν φυςιολογικι εξζλιξθ μίασ ςειράσ βλακωδϊν και προδοτικϊν χειριςμϊν! Μίασ ολιγαρχίασ, θ οποία για τα φτθνά κομματικά τθσ ςυμφζροντα ζπαιξε κυριολεκτικά τθν Ρατρίδα μασ ςτα ηάρια. ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Το ζτοσ 2000 ζγραψε ο Γ.Γ. του Κινιματόσ μασ ζνα βιβλίο με τον τίτλο "ΕΧΘΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ" και επειδι τα γραπτά μζνουν (scripta manent), ςασ παρακζτουμε από τον επίλογο αυτοφ του βιβλίου το παρακάτω: «Ήδθ ζχει φανεί ςτον ορίηοντα θ κατεφκυνςθ προσ τθν οποία βαδίηει ο κόςμοσ. Η παγκόςμιοσ οικονομία προσ τθν οποία ςτοχεφουν ςιμερα αυτοί που εξουςιάηουν τθν ανκρωπότθτα, με τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ των φερεφϊνων τουσ δικεν ανεξαρτιτων ΜΜΕ, είναι το ηθτοφμενον τθσ εποχισ, ηθτοφμενον που κα αποτελζςει τθν καταςτροφι κάκε εκνικισ και φυλετικισ ταυτότθτοσ και επί πλζον τθν οριςτικι και δραματικι υποβάκμιςθ τθσ πολιτικισ ςτθν δθμόςια ηωι. ε ζνα βιβλίο που εκδόκθκε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ90 ςτισ ΗΠΑ και το οποίο ζγραψαν δφο αμερικανοί μελλοντολόγοι χαρακτθριςτικά αναφζρεται: «τθ διεκνοποιθμζνθ οικονομία, οι οικονομικοί ςτόχοι ςχεδόν πάντοτε κα κυριαρχοφν των πολιτικϊν. Ανά τουσ αιϊνεσ οι θγζτεσ εκεωροφντο ςθμαντικοί, κακϊσ οι ςχζςεισ μεταξφ των

4 κρατϊν ιςαν κυρίωσ πολιτικζσ. Με τθν αναβάκμιςθ των οικονομικϊν ςχζςεων οι Πρόεδροι και οι διευκφνοντεσ ςφμβουλοι των εταιρειϊν ςυχνά εμφανίηονται ωσ ςθμαντικότεροι. τόχοσ θ αναδιάρκρωςθ των πολιτικϊν δομϊν, ϊςτε να διευκολυνκεί θ διεκνοποίθςθ των οικονομιϊν». Μζςα ςε αυτόν τον καινοφργιο κόςμο που ζρχεται θ Ελλάσ με τθν άρχουςα τάξθ που δυςτυχϊσ διακζτει δεν ιταν δυνατόν παρά να αποτελεί μία μικρογραφία τθσ όλθσ εξελίξεωσ. Μεγιςτάνεσ του πλοφτου κρατοφν ςτα χζρια τουσ τισ πολιτικζσ εξελίξεισ, τθν οικονομία τθσ χϊρασ και τα μζςα μαηικισ ενθμερϊςεωσ, ενϊ κάποιοι πολιτικοί, δικεν ανεξάρτθτοι, με υποκριςία καταγγζλλουν τα περίφθμα διαπλεκόμενα των οποίων γνιςια τζκνα είναι. Επιπλζον, τα προβλιματα τθσ Ελλάδοσ είναι κάτι περιςςότερο από δραματικά. Σουρκικι απειλι, οικονομία δευτερογενισ ςε μαραςμό, για πρωτογενι οφτε λόγοσ, λακρομετανάςτεσ, εγκλθματικότθσ, διάλυςθ τθσ παιδείασ, χρθματιςμόσ ςτθν υγεία και άλλα πολλά» Ουδεμία ζκπλθξθ, λοιπόν για τον κατιφορο ςτον οποίο οδιγθςαν αυτοί που κυβζρνθςαν και κυβερνοφν τθν χϊρα. Με τρόπο μεκοδικό και με ςφςτθμα κατζςτρεψαν τθν εκνικι οικονομία, διζλυςαν τθν παιδεία, τθν υγεία, τον εκνικό πολιτιςμό των Ελλινων και ζτςι ςιμερα φτάςαμε εκεί που φτάςαμε. Πμωσ, πίςω από κάκε κρίςθ, ναι υπάρχει ελπίδα! Πςο κι αν αυτό ακοφγεται παράταιρο, αυτό διδάςκει θ Ιςτορία. Πςο για τθν άνοδο τθσ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και αυτι αναμενόμενθ και για του λόγου το αλθκζσ από το ίδιο βιβλίο και μάλιςτα από τθν τελευταία ςελίδα του και τα εξισ: «Ο λαόσ πρζπει επιτζλουσ να καταλάβει ότι εμείσ οι Εκνικιςτζσ είμαςτε θ μοναδικι εγγφθςθ και ελπίδα για τθν μεγάλθ ανατροπι και εάν κάποτε ο Λζνιν ζλεγε ότι «όςο χειρότερα πάνε τα πράγματα, τόςο το καλφτερο για μασ», αυτό ςίγουρα ςτισ θμζρεσ μασ αφορά μόνον εμάσ, αφορά τισ δυνάμεισ ενόσ λαϊκοφ επαναςτατικοφ εκνικιςτικοφ κινιματοσ.» Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ, «ΕΧΘΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ», ΑΘΗΝΑΙ 2000

5 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ «Σθν ςυνζχεια τθσ εκνικισ ςυνειδιςεωσ τθσ Λαϊκισ Κοινότθτασ των Ελλινων ςτον ιςτορικό χρόνο προςπακοφν να αμφιςβθτιςουν ψευτοϊςτορικοί τόςο τθσ νζασ αριςτεράσ, όςο και φιλελεφκεροι υπζρμαχοι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, οι οποίοι ιςχυρίηονται ότι το Ζκνοσ μασ είναι ζνα δθμιοφργθμα του 19ου αιϊνα! Η νζα Ελεφκερθ Ελλάδα αποτελεί τον πόκο και τον ςτόχο του Κινιματοσ των Ελλινων Εκνικιςτϊν, του Λαϊκοφ υνδζςμου ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ!» Οι ςθμερινοί κάτοικοι τθσ χϊρασ, οι ΑΛΗΘΙΝΟΙ και ΓΝΗΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, αποτελοφν τθν αυκεντικι ςυνζχεια των Αρχαίων Ελλινων, όπωσ ζχει ιδθ αποδείξει ςιμερα πλζον εκτόσ τθσ Ιςτορίασ, τθσ γλωςςολογίασ και τθσ λαογραφίασ και θ γενετικι επιςτιμθ και θ ανκρωπολογία. Αυτό ςε πείςμα των διεκνιςτϊν, φιλελεφκερθσ και μαρξιςτικισ κατευκφνςεωσ, οι οποίοι με κάκε τρόπο αμφιςβθτοφν αυτιν τθν Αλικεια! Τθν αμφιςβθτοφν όχι μόνον ςτα λόγια, αλλά και ςτθν πράξθ, με τα εκατομμφρια των λακρομεταναςτϊν, ςτουσ οποίουσ επικυμοφν να δϊςουν και «Ελλθνικι ικαγζνεια», να τουσ «ελλθνοποιιςουν» και να ςπάςουν ζτςι τθν φυλετικι ςυνζχεια του Ζκνουσ μασ, μια ςυνζχεια τόςων χιλιάδων ετϊν. Ωσ γνωςτόν, το νζο ελλθνικό κράτοσ γεννικθκε με τθν Επανάςταςθ του Γζνουσ τθσ 25θσ Μαρτίου του 1821, όμωσ εκνικι ςυνείδθςθ Ελλθνικι υπιρχε επί χιλιάδεσ χρόνια. Τθν ςυνζχεια αυτισ τθσ εκνικισ ςυνειδιςεωσ προςπακοφν να αμφιςβθτιςουν ψευτοϊςτορικοί τόςο τθσ νζασ αριςτεράσ, όςο και φιλελεφκεροι υπζρμαχοι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, οι οποίοι ιςχυρίηονται ότι το Ζκνοσ των Ελλινων είναι ζνα δθμιοφργθμα του 19ου αιϊνα! Τθν καλφτερθ απάντθςθ ςε αυτοφσ δίνουν όχι μόνον οι ζγκριτοι Ιςτορικοί του Ζκνουσ μασ, με κορυφαίο τον Κωνςταντίνο Ραπαρρθγόπουλο, αλλά και διακεκριμζνοι άνκρωποι του πνεφματοσ όπωσ ο αριςτερόσ Νικόλαοσ Σβορϊνοσ(«Σο όνομα Ζλλθν αρχίηει να ξαναπαίρνει το διπλό του πολιτιςτικό και εκνολογικό περιεχόμενο. Ζλλθν είναι όποιοσ μετζχει ελλθνικισ παιδείασ και ζχει ελλθνικι καταγωγι. Για άλλθ μια φορά οι Βυηαντινοί λόγιοι χωρίηουν τον κόςμο ςε Ζλλθνεσ και βαρβάρουσ.» «Η χριςθ αυτι του όρου Ζλλθν με τθν εκνολογικι του ςθμαςία και θ κάποια ταφτιςθ του όρου Ρωμαίοσ με τον όρο Ζλλθν κα γενικευκοφν ςτουσ κατοπινοφσ αιϊνεσ». (Νικόλαοσ Σβορϊνοσ, «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», αλλά και ο Κακθγθτισ κ. Κ.Ι. Δεςποτόπουλοσ, Ακαδθμαϊκόσ, όχι αςφαλϊσ "φαςιςτικϊν"

6 φρονθμάτων, ο οποίοσ ςε άρκρο του με τίτλο "Η ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ". ςτθν εφθμερίδα "ΚΑΘΗΜΕΙΝΗ", ςτισ 28/1/2010, τόνιηε ότι: "θ διαχρονικι ςυνζχεια του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, λοιπόν, είναι διάτορα μαρτυρθμζνθ από τθν ιςτορικι πραγματικότθτα και δεν είναι απλϊσ εφεφρθμα του "Ελλθνικοφ ρωμαντιςμοφ του 19ου αιϊνα", προσ ιδεολογικι ςτιριξθ "εκνικϊν επεκτατιςμϊν", όπωσ επιπόλαια γράφεται"... Η ςυνζχεια των Ελλινων, λοιπόν, είναι δεδομζνθ. Ναι! Είμαςτε οι απόγονοι του μεγάλου εκείνου Ζκνουσ, το οποίο δθμιοφργθςε τον Ρολιτιςμό και μίασ μεγάλθσ Αυτοκρατορίασ χιλιόχρονθσ, θ οποία κράτθςε το πνεφμα τθσ Ανατολισ μακριά από τθν Ευρϊπθ μζχρι να πζςει θρωικά μαχόμενθ, προδομζνθ και από τθ Δφςθ ςτθν πφλθ του ωμανοφ τον Μάιο εκείνο του Από τθν Επανάςταςθ του Γζνουσ γεννικθκε ζνα νζο Ελλθνικό κράτοσ, το οποίο, όμωσ, δυςτυχϊσ λειτοφργθςε και λειτουργεί μζχρι ςιμερα κάτω από τον αςφυκτικό κλοιό τθσ ξενοκρατίασ. Ελάχιςτα τα χρονικά διαςτιματα ςτθν Ιςτορία μασ αυτι των 180 χρόνων μιασ πραγματικισ εκνικισ ελευκερίασ. Είναι δε ςθμαντικό να λεχκεί ότι ακόμθ και ςτισ περιςτάςεισ εκείνεσ κατά τισ οποίεσ υπιρξε αλθκινι εκνικι θγεςία ςτθ χϊρα μασ, δεν επετεφχκθ τελικά ο εκνικόσ ςτόχοσ, αφοφ αυτζσ οι ίδιεσ οι δομζσ του κράτουσ ιταν ζτςι ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε οι άνκρωποι των ξζνων τελικϊσ να ελζγχουν το κράτοσ των Ελλινων, το ψευτορωμαίικο! Αποτζλεςμα αυτισ τθσ διάβρωςθσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ ιταν αλθκινοί εκνικοί θγζτεσ να δολοφονοφνται, να παραμερίηονται από τθν εξουςία, προδομζνοι από αυτοφσ τουσ ίδιουσ τουσ ςυνεργάτεσ τουσ, τθν κρίςιμθ εκείνθ ςτιγμι, κατά τθν οποία ελάμβαναν αποφάςεισ ιςτορικζσ, αποφάςεισ επωφελείσ για τον Ελλθνιςμό και ενάντιεσ ςτα ςυμφζροντα του μεγάλου ξζνου αφζντθ. Πλθ αυτι θ ηοφερι κατάςταςθ διαπιςτώνουμε ςιμερα ςτα 2012, ςτον καιρό των Μνθμονίων να κορυφώνεται επικίνδυνα και να απειλεί αυτιν τθν ίδια τθν επιβίωςθ του Ζκνουσ μασ. Στθν πραγματικότθτα θ Αλθκινι Ιςτορία του νζου Ελλθνικοφ κράτουσ δεν ζχει γραφτεί ακόμθ και όλα τα ςκοτεινά παραςκινια παραμζνουν άγνωςτα για τον Ελλθνικό Λαό. Η γνϊςθ τθσ Ιςτορίασ, τθσ Αλθκινισ Ιςτορίασ του Ζκνουσ, αποτελεί απαραίτθτο

7 εφόδιο προκειμζνου να δθμιουργθκεί θ νζα ελεφκερθ Ελλάδα, θ οποία αποτελεί τον πόκο και τον ςτόχο του Κινιματοσ των Ελλινων Εκνικιςτϊν, του Λαϊκοφ Συνδζςμου ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ! Τα παιδιά μασ ςτα ςχολεία ςτο κρίςιμο για τθν Εκνικι και πολιτικι τουσ ταυτότθτα τομζα τθσ Ιςτορίασ διδάςκονται ψζματα! Από τθν περίφθμθ δε μεταπολίτευςθ του 1974 και μετά θ ψευδολογία αυτι και θ διαςτρζβλωςθ τθσ Ιςτορικισ Αλικειασ ζχει ξεπεράςει κάκε όριο. Τα παιδιά μασ δεν μακαίνουν τίποτε ςτα ςχολεία για τισ φρικαλζεσ ςφαγζσ των Τοφρκων εισ βάροσ του Ζκνουσ ςτθν διάρκεια τθσ ςκλαβιάσ 400 χρόνων και τθσ Επαναςτάςεωσ του 1821, δεν μακαίνουν για τουσ Μακεδονομάχουσ, για τισ κυςίεσ χιλιάδων παλλθκαριϊν τον 19ο αιϊνα για τθν πραγμάτωςθ τθσ Μεγάλθσ Ιδζασ, για τθν καταςτροφι τθσ Σμφρνθσ και τθν γενοκτονία του Ελλθνιςμοφ ςε Ιωνία και Ρόντο! Δεν μακαίνουν τίποτε για το βρϊμικο ρόλο των "ςυμμάχων" μασ ςτθν αλλθλοςφαγι των Ελλινων και για το υποχείριο ςτουσ ξζνουσ μεταπολεμικό κράτοσ του ψυχροφ πολζμου. Δεν μακαίνουν τίποτε για τουσ Αγωνιςτζσ τθσ ΕΟΚΑ, για τουσ πολεμιςτζσ τθσ Κφπρου μασ το Αντίκετα μακαίνουν ατζλειωτεσ ψευδολογίεσ για ανφπαρκτουσ ιρωεσ και ανφπαρκτουσ δικεν εκνικοφσ αγϊνεσ. Πλοι, όμωσ, όςοι κατοικοφν ςε αυτιν τθν Ρατρίδα και ζχουν τθν τιμι να ανικουν ςτο μεγάλο Ελλθνικό Ζκνοσ πρζπει να νιϊςουν βακιά μζςα ςτθν ψυχι τουσ ότι ζχουν μια ξεχωριςτό χρζοσ γιατί δεν ανικουν ςε ζνα οποιοδιποτε Ζκνοσ, αλλά ςτο Μεγάλο Ζκνοσ των Ελλινων, που δθμιοφργθςε τον πολιτιςμό, που ζκτιςε δφο κοςμοκρατορίεσ και ξαναγεννικθκε ςαν τον μυκικό Φοίνικα μζςα από τισ ςτάχτεσ του με το αίμα των Αγωνιςτϊν του ςτα 1821,. Αυτιν τθν Ρατρίδα που πολλοί τθν μιςοφν και τθν προδίδουν, πρζπει να τθν υπεραςπιςτοφμε, δεν πρζπει να τουσ αφιςουμε να τθν ξεπουλιςουν! Ζχουμε χρζοσ απζναντι ςτθν Ιςτορία χιλιάδων ετών να ξαναγίνουμε ζνα Μεγάλο Ζκνοσ αντάξιο του μεγάλου χκεσ, προοριςμζνο για ζνα μεγάλο αφριο!

8 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ «Πιςτεφουμε ςτον Εκνικιςμό. Αγωνιηόμαςτε για τα Δίκαια τθσ Λαϊκισ Κοινότθτασ των Ελλινων. Δεν πιςτεφουμε ςτον φιλελευκεριςμό είτε νζο, είτε παλαιό, οφτε και ςτο μαρξιςμό επίςθσ οφτε νζο, οφτε παλαιό Αρνοφμαςτε τθν τυραννία του κζρδουσ ενάντια ςτον πατριωτιςμό, τθν τυραννία τθσ φλθσ ενάντια ςτο Πνεφμα! Σθν τυραννία των εκλεκτϊν του χριματοσ ενάντια ςτουσ μαχθτζσ τθσ Αρετισ» Η ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι ζνα Κίνθμα Εκνικιςτικό και Λαϊκό, Κίνθμα πολιτικό ςτθν Ελλάδα του Ζτςι λοιπόν, δεν μασ αγγίηει θ λάςπθ και οι ψευδολογίεσ των ΜΜΕ, τα οποία ζχουν ξεπεράςει κάκε όριο μίςουσ και γελοιότθτασ και μασ ςυνδζουν με καταςτάςεισ άλλου χρόνου και άλλου τόπου. Φυςικά και μελετοφμε τθν Ιςτορία, όμωσ Ιδανικζσ πολιτείεσ υπάρχουν μόνον ςτα βιβλία των φιλοςόφων και όχι ςτθν αλθκινι ιςτορία. Σίγουρα μασ εμπνζει το Ομθρικό Ιδεϊδεσ, θ Αρχαία Σπάρτθ και ο νόμοσ του Λυκοφργου, θ Ρολιτεία του Ρλάτωνοσ, θ χιλιόχρονθ Αυτοκρατορία τθσ Ρόλεωσ των Κωνςταντίνων, θ Επανάςταςθ του Ζκνουσ μασ και οι μεγάλοι ιρωεσ του Γζνουσ από το 1821 μζχρι τθν επικι άνιςθ και προδομζνθ μάχθ που ζδωςαν οι λθςμονθμζνοι ΗΩΕΣ ςτθν Κφπρο μασ το 1974! Οπωςδιποτε δεν πιςτεφουμε ςτον φιλελευκεριςμό είτε νζο, είτε παλαιό, οφτε και ςτο μαρξιςμό επίςθσ οφτε νζο, οφτε παλαιό! Δφο κεωρίεσ, οι οποίεσ ταλαιπϊρθςαν και βαςάνιςαν και ςυνεχίηουν να ταλαιπωροφν και να βαςανίηουν τουσ λαοφσ και οι οποίεσ αποτελοφν τισ δφο όψεισ του αυτοφ νομίςματοσ. Πλα για το χριμα, όλα για τθν φλθ, όλα για το κεφάλαιο ι τουσ προλετάριουσ, όλα για τθν παραγωγι ι για τα Χρθματιςτιρια, αυτό είναι και ο μαρξιςμόσ και ο καπιταλιςμόσ, θ δικεν ελεφκερθ οικονομία τθσ αγοράσ. Πλα αυτά, γεννιματα μιασ εποχισ αρρωςτθμζνθσ, εμείσ τα αρνοφμαςτε! Ππωσ αρνοφμαςτε και τθν πολιτικι ςκζψθ, θ οποία γεννικθκε και ςτισ θμζρεσ μασ αρχίηει να ςβινει από τθν γαλλικι επανάςταςθ και τθν βιομθχανικι επανάςταςθ. Αρνοφμαςτε τθν τυραννία του κζρδουσ ενάντια ςτον πατριωτιςμό, τθν τυραννία τθσ φλθσ ενάντια ςτο Ρνεφμα! Τθν τυραννία των εκλεκτϊν του χριματοσ ενάντια ςτουσ μαχθτζσ τθσ Αρετισ.

9 Η ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι ζνα Ιδεολογικό και πολιτικό Κίνθμα, το οποίο εμφανίςτθκε το πρϊτον με τθν ζκδοςθ ενόσ 16ςζλιδου αςπρόμαυρου φυλλαδίου τον Δεκζμβριο του Λίγα χρόνια αργότερα ζλαβε, ςφμφωνα με όλα τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα, τθν νομικι υπόςταςθ πολιτικοφ κόμματοσ, υποβάλλοντασ τθν απαραίτθτθ διλωςθ ςτο ανϊτατο δικαςτιριο τθσ χϊρασ. Το 1992 προςδιορίςτθκε ςτο Βϋ Συνζδριο του Λαϊκοφ Συνδζςμου - ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ θ ιδεολογία του Κινιματόσ μασ, ο Λαϊκόσ Εκνικιςμόσ. Τον Ιανουάριο του 1993 εκδόκθκε το πρϊτο φφλλο τθσ εφθμερίδοσ μασ και τον Ιοφνιο του 1994 ζλαβε πρϊτθ φορά μζροσ ςε εκλογικι αναμζτρθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτισ Ευρωεκλογζσ. Το ςφμβολο και τα χρώματα τθσ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Στο ψθφοδζλτιο τθσ Χρυςισ Αυγισ ςτισ εκλογζσ για τθν ανάδειξθ μελϊν του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιοφνιο του 1994 υπιρχε ςτο πάνω μζροσ ζνα ςφμβολο, ιταν το αρχαίο Ελλθνικό ςφμβολο Μαίανδροσ, ςφμβολο κατ' εξοχιν Ελλθνικό, το οποίο βεβαίωσ δεν ζχει τθν οποιαδιποτε ςχζςθ οφτε με τθν Γερμανία, οφτε με τθν Ιταλία, οφτε με κακεςτϊτα του μεςοπολζμου. Ξεπερνά τα όρια του γελοίου ο ςυκοφαντικόσ ιςχυριςμόσ ότι το ςφμβολο τθσ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είναι ζνα ςφμβολο... ναηιςτικό! Σε οποιοδιποτε αρχαιολογικό μουςείο τθσ χϊρασ και αν πάει κανείσ κα δει πάνω ςε

10 αγγεία ςτισ μετϊπεσ αρχαίων ναϊν ςε κίονεσ ςε αςπίδεσ και νομίςματα τον Ελλθνικό Μαίανδρο. Είναι ζνα ςφμβολο, το οποίο καταδεικνφει τθν ςυνζχεια του Ελλθνιςμοφ αλλά και τθν δυναμικι κίνθςθ του Ζκνουσ μασ προσ το μζλλον. Μία κίνθςθ βαςιςμζνθ ςτισ ρίηεσ και τισ παραδόςεισ του μεγάλου μασ Γζνουσ. Χρϊμα τθσ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ πρϊτα απ' όλα και πάνω απ' όλα το κυανοφν, που είναι το χρϊμα τθσ Εκνικισ μασ Σθμαίασ, του αιματοβαμμζνου λάβαρου του Ζκνουσ μασ τουσ τελευταίουσ δφο αιϊνεσ τθσ Ελλθνικισ Ιςτορίασ. Κομματικά μασ χρϊματα το άςπρο, το μαφρο και το κόκκινο και αυτό όχι για να μιμθκοφμε, όπωσ ιςχυρίηονται οι ςυκοφάντεσ μασ τα χρϊματα του ναηιςμοφ ι τθσ ςθμαίασ τθσ Αιγφπτου(...), αλλά γιατί είναι τα χρϊματα τα οποία κατ' εξοχιν χρθςιμοποίθςαν ςτα πρϊτα τουσ λάβαρα οι ιρωεσ και οι πρωτοπόροι τθσ εκνικισ επαναςτάςεωσ του Κατ' εξοχιν δε χρθςιμοποίθςε τα χρϊματα αυτά ωσ εκνικά τόςο ο ιγασ Φεραίοσ, όςο και θ Φιλικι Εταιρεία. Χαρακτθριςτικό είναι το παρακάτω απόςπαςμα από τθν επίςθμθ διακιρυξθ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ: «Άρκρον ΙΑϋ. Η Ελλθνικι ςθμαία τόςον εισ τα τθσ ξθράσ ςτρατεφματα, όςον και εισ τα τθσ καλάςςθσ, πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ εκ τριϊν χρωμάτων: άςπρο, μαφρο και κόκκινο. Σο άςπρον ςθμαίνει τθν ακωότθτα τθσ δίκαιασ θμϊν επιχειριςεωσ κατά των τυράννων, το μαφρο τον υπζρ πατρίδασ και ελευκερίασ κάνατον θμϊν και το κόκκινον τθν αυτεξουςιότθτα του Ελλθνικοφ λαοφ και τθν χαράν αυτοφ διότι πολεμεί δια τθν ανάςταςιν τθσ πατρίδασ.» ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ «ΝΟΜΟΙ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟΙ» Για το κζμα αυτό ο Γ.Γ. του Κινιματόσ μασ και ιδρυτισ τθσ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ είχε πει ςε ομιλία του ςτθν Θεςςαλονίκθ τον Απρίλιο του 2006: «Ο δικόσ μασ εκνικιςμόσ, ναι, ζχει και χρϊμα γαλάηιο, που είναι το χρϊμα τθσ θμαίασ τθσ Πατρίδασ μασ. Ζχει όμωσ και χρϊμα κόκκινο, που είναι το χρϊμα τθσ επαναςτάςεωσ, του αίματοσ, τθσ φυλισ, που ιταν το χρϊμα των Χιτϊνων των Λακεδαιμονίων, το χρϊμα που είχαν τα λάβαρα του Μακεδόνα κοςμοκράτορα, το χρϊμα των Πορφυρογζννθτων τθσ Αυτοκρατορίασ τθσ πόλεωσ των Κωνςταντίνων. Είναι το χρϊμα του αλθκινοφ ςοςιαλιςμοφ. Σθσ πραγματικισ κοινωνικισ επαναςτάςεωσ

11 ΛΑΪΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ: Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ «Οδθγόσ του πολιτικοφ μασ αγϊνα θ ιδεολογία μασ! Πολιτικι χωρίσ ςτακερι Ιδεολογία και πίςτθ για εμάσ αποτελεί απάτθ, καιροςκοπιςμό και ψθφοκθρία. Η Χρυςι Αυγι δεν είναι "ςθμαία ευκαιρίασ". Ζχω ιδεολογία ςθμαίνει πιςτεφω και πιςτεφω ςθμαίνει με τθν ςειρά του αγωνίηομαι.» Ο Λαϊκόσ Σφνδεςμοσ Χρυςι Αυγι είναι ζνα νόμιμο πολιτικό Κίνθμα, το οποίο υπάρχει και δρα μζςα ςτα πλαίςια τθσ ςυνταγματικισ τάξεωσ. Κάκε ενζργεια και πράξθ του Κινιματόσ μασ ςτθρίηεται ςε ςτζρεεσ και ευκρινείσ Ιδεολογικζσ βάςεισ. Ρολιτικι χωρίσ ςτακερι Ιδεολογία και πίςτθ για εμάσ αποτελεί απάτθ, καιροςκοπιςμό και ψθφοκθρία. Η Χρυςι Αυγι δεν είναι "ςθμαία ευκαιρίασ" για κάκε είδουσ καιροςκόπουσ, οι οποίοι πιςτεφουν ότι μζςα από το Κίνθμά μασ κα επιτφχουν προςωπικά οφζλθ. Κάκε Ζλλθνασ και κάκε Ελλθνίδα, που επικυμεί να πυκνώςει τισ τάξεισ τθσ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ πρζπει να πιςτεφει και ςτισ Ιδζεσ τθσ. Εμείσ οι Χρυςαυγίτεσ και οι Χρυςαυγίτιςςεσ δεν είμαςτε οφτε "αγανακτιςμζνοι" εντόσ πολλϊν ειςαγωγικϊν, οφτε οι «παραπονεμζνοι» ενόσ διεφκαρμζνου κακεςτϊτοσ, το οποίο υπθρετιςαμε και ςτθρίξαμε και ςιμερα του γυρίηουμε τθν πλάτθ, είμαςτε Ιδεολόγοι και ςυνειδθτοί πολιτικοί ςτρατιϊτεσ ενόσ Κινιματοσ με ξεκάκαρθ κοςμοκεωρία, βιοκεωρία και Ιδεολογία. Ριςτεφουμε ςτον Λαϊκό Εκνικιςμό και μαχόμαςτε τόςο τον απάνκρωπο καπιταλιςμό μιασ διεκνοφσ ολιγαρχίασ, όςο και τον

12 εξ ίςου απάνκρωπο μαρξιςμό, ο οποίοσ χρεοκόπθςε ιςτορικά και βφκιςε ςτθν ςκλαβιά, ςτο αίμα και τθν φρίκθ τθν μιςι ανκρωπότθτα για 50 ολόκλθρα χρόνια και πλζον ςτον 20ο αιϊνα. Η Ιδεολογία μασ ο Λαϊκόσ Εκνικιςμόσ, όπωσ τον ορίςαμε από το Βϋ Συνζδριο ακόμθ του Κινιματόσ μασ, του Λαϊκοφ Συνδζςμου, το οποίο ζγινε ςτθν Ακινα, τον Απρίλιο του Ράνω απ' όλα και πρϊτα απ' όλα είμαςτε Ζλλθνεσ και οι αρχζσ τθσ Ιδεολογίασ μασ, του λαϊκοφ εκνικιςμοφ είναι απλζσ και ξεκάκαρεσ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΡΙΣΤΗ ΑΓΩΝΑΣ: Ζνασ άνκρωποσ ζχει Ιδεολογία όταν μοναδικό κίνθτρο των πράξεων του δεν είναι το προςωπικό του ςυμφζρον, αλλά θ Ρίςτθ του. Δεν ζχει καμία Ιδεολογία εκείνοσ που τθν Ρίςτθ του δεν τθν μετατρζπει ςε πράξθ και ζργο. Ζχω Ιδεολογία ςθμαίνει Ριςτεφω και Ριςτεφω ςθμαίνει με τθν ςειρά του Αγωνίηομαι ΕΘΝΟΣ - ΦΥΛΗ: Κυρίαρχθ για εμάσ τουσ Χρυςαυγίτεσ θ Ιδζα του Ζκνουσ, θ Ιδζα του Φυλισ. Οι Ζλλθνεσ αποτελοφν τθν γνιςια ςυνζχεια των Ελλινων τθσ κλαςςικισ περιόδου, που δθμιοφργθςαν το καφμα του Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ. Ονομάηεται Ζκνοσ ζνα ςφνολο ατόμων με κοινι καταγωγι, γλϊςςα, κοινοφσ τρόπουσ, κοινι κρθςκεία και κοινό πολιτιςμό(ηοδοτοσ). Το Ζκνοσ είναι θ εν ςυνειδιςει Φυλι, θ Λαϊκι Κοινότθτα. Το Ζκνοσ αποτελεί κυρίαρχθ Ιδζα και Ρίςτθ για τθν Ιδεολογία μασ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΟΣ: Το Κράτοσ αποτελεί μια οντότθτα δθμοςιονομικι, ζνα ςφςτθμα οργανϊςεωσ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ των πολιτϊν και επιπλζον ςτισ ςχζςεισ αυτοφ με τα υπόλοιπα Κράτθ. Η Ιδζα του Κράτουσ είναι δθμιοφργθμα των ανκρϊπων και όταν δεν ςυμβαδίηει με τθν Φυςικι Αρχι του Ζκνουσ - Φυλισ δθμιουργεί κοινωνίεσ εκτρωματικζσ. Κράτοσ ζχουν ςιμερα και οι Η.Ρ.Α. και αποτελεί θ φπαρξι του ζνα «Κοινωνικό Συμβόλαιο» μεταξφ των διαφορετικϊν φυλϊν που ηουν ςτο ζδαφοσ του. Για εμάσ θ Ιδζα του Κράτουσ είναι ςεβαςτι μόνο ςτθν περίπτωςθ, όπου το Κράτοσ αυτό ζχει ουςία και περιεχόμενο Εκνικό και υπθρετεί τθν Λαϊκι Κοινότθτα. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Ο Ζλλθνασ δθμιοφργθςε ζναν Ρολιτιςμό, ζνα ςφνολο επιτευγμάτων ςτθν επιςτιμθ, ςτθν Τζχνθ, ςτον λόγο χωρίσ καμία υςτεροβουλία, χωρίσ καμία πρόκεςθ κθςαυριςμοφ και υλιςτικισ ιδιοτζλειασ, δίχωσ μίςοσ και φκόνο, αλλά με ςκοπό το ωραίο, το αλθκζσ, το αγακό. Σαν Ζλλθνεσ δεν ζχουμε άλλο περικϊριο, παρά αυτόν τον μεγάλο ςκοπό του Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ να υπθρετιςουμε. Να δώςουμε τθν μάχθ για μια Τζχνθ Ελλθνικι, για

13 ζναν λόγο Ελλθνικό εμπνευςμζνο και μοναδικό. Να δώςουμε τθν μάχθ για τθν Ραράδοςθ μασ, για τθν γλώςςα μασ, για τα αυκεντικά Ελλθνικά ικθ και ζκιμα του λαοφ μασ. ΡΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η ΑΞΙΟΚΑΤΙΑ: Ζνα από τα ςθμαντικότερα ςυςτατικά του Κράτουσ είναι το πολίτευμα του, ο τρόποσ δθλαδι επιλογισ τθσ θγεςίασ του. Η προβλεπόμενθ και ςυγκεκριμζνθ εκείνθ διαδικαςία, με τθν οποία ορίηονται τα πρόςωπα που κατευκφνουν τθν λειτουργία του Κράτουσ. Ο τρόποσ τθσ επιλογισ των αρχόντων τθσ πολιτείασ πρζπει να είναι ΑΞΙΟΚΑΤΙΚΟΣ. Δεν είναι δυνατόν να κυβερνοφν τθν χϊρα ανάξιοι δθμαγωγοί, κόλακεσ των πιο χυδαίων τάςεων ενόσ λαοφ. Στθν κορυφι τθσ ιεραρχίασ του Κράτουσ πρζπει να βρίςκονται οι Άριςτοι και όχι οι «αρεςτοί» ςτουσ λίγουσ. Το Λαϊκό Εκνικιςτικό Κράτοσ είναι μια κοινωνία Δικαίου ςτθν υπθρεςία τθσ Λαϊκισ Κοινότθτασ, είναι μια κοινωνία ιεραρχθμζνθ όχι με κριτιρια υλικά, αλλά με βάςθ τθν Αξία, το Ήκοσ και τθν προςφορά εκάςτου. Ο κοινόσ Εκνικόσ Σκοπόσ, θ ίδια αντίλθψθ για τθν ηωι και τον πολιτιςμό, είναι το απαραίτθτο ςτιριγμα που ενϊνει τουσ πολίτεσ με ζνα αίςκθμα μιασ υγιοφσ αλλθλεγγφθσ, ενόσ Σεβαςμοφ και μιασ Τιμισ για τον Συνάνκρωπο. Η εγκλθματικότθτα, θ μαηοποίθςθ, τα ψεφτικα είδωλα, ο ωφελιμιςμόσ είναι ότι χαρακτθρίηει ςιμερα τθν κοινωνία. Άνκρωποι άγνωςτοι μεταξφ τουσ, ςυγκάτοικοι ευκαιριακοί μιασ αρρωςτθμζνθσ πολιτείασ ςυγκροτοφν ςιμερα το κοινωνικό ςφνολο. Η οικογζνεια ςαν κφτταρο και ουςία τθσ Λαϊκισ Κοινότθτασ, τθσ Ρολιτείασ, ζχει ςχεδόν καταργθκεί. Ο Σεβαςμόσ ςτον Ρατζρα, θ ςεμνότθτα απζναντι ςτουσ Ρρεςβφτερουσ ζχει αντικαταςτακεί από ζνα ανεφκυνο και αναιτιολόγθτο κράςοσ. Άνευ Αρχϊν, με κανζνα Ήκοσ, χωρίσ αιδϊ, δίχωσ αίςκθμα Τιμισ και Υπερθφάνειασ. Αυτι είναι θ κοινωνία των ανκρϊπων τθσ εποχισ μασ, τθσ εποχισ τθσ παρακμισ, μιασ εποχισ χωρίσ Αρχζσ, Αξίεσ και Ιδανικά. Ο μακθτισ δεν ςζβεται τον δάςκαλο και ο δάςκαλοσ δεν κζλει να τον ςζβεται ο μακθτισ του, γιατί δεν αντζχει τθν ευκφνθ του θκικοφ αυτοφ βάρουσ. Η εποχι τθσ ευκολίασ, θ εποχι τθσ αναρχίασ, μια εποχι χωρίσ καμία ιεραρχία, μια εποχι γεμάτθ «ςυμβόλαια» και «ςυμφωνίεσ» χωρίσ κανζνα Αίςκθμα Ευκφνθσ και Κακικοντοσ. Αυτι τθν κοινωνία ζχουμε τθν φιλοδοξία να τθν γκρεμίςουμε! Η δικι μασ κοινωνία κα είναι μια κοινωνία ανκρώπων με κακικοντα πρώτα απ' όλα και μετά με δικαιώματα.

14 ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ριςτεφουμε πωσ θ οικονομία του Εκνικοφ Κράτουσ δεν πρζπει ποτζ να είναι αντίκετθ με τισ κυρίαρχεσ Ιδζεσ του. Δεν πρζπει ποτζ για παράδειγμα χάριν τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ (φτθνά εργατικά χζρια, ξζνοι εργάτεσ κ.τ.λ.) να απειλείται αυτι θ ίδια θ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Μια ιςχυρι οικονομία δίνει δφναμθ ςτο Εκνικό Κράτοσ, όμωσ δεν πρζπει χάριν τθσ οικονομίασ να κυςιάηεται ι αρχι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Δεν πρζπει δυνάμεισ οικονομικζσ να κακορίηουν τθν Ρολιτικι του Κράτουσ. Δεν πιςτεφουμε ςτθν αυκφπαρκτθ φπαρξθ και δυναμικι τθσ οικονομίασ, αλλά ςε μια οικονομία με κατεφκυνςθ και προζλευςθ Εκνικι. Είμαςτε αντίκετοι τόςο ςτθν αςυδοςία του φιλελευκεριςμοφ, όςο και ςτθν ιςοπζδωςθ του μπολςεβικιςμοφ. Ριςτεφουμε ςτθν ιδιοκτθςία, πιςτεφουμε ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία, όχι όμωσ ςτθν ανικικθ και αςφδοτθ κερδοςκοπία εισ βάροσ τθσ Λαϊκισ Κοινότθτασ και τον παράνομο κθςαυριςμό. Ριςτεφουμε ςε μια οικονομία, υπθρζτθ των εκνικϊν ςυμφερόντων και όχι ςε ζνα Κράτοσ, υπθρζτθ τθσ πλουτοκρατίασ. Με ακλόνθτθ πίςτθ ςτθν Ιδεολογία μασ, απόλυτα αφοςιωμζνοι ςτα δίκαια του Ζκνουσ μασ δίνουμε τον Αγώνα μασ για μια νζα Ελλάδα. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ «τον ςκλθρό πυρινα τθσ Πίςτθσ μασ ευρίςκεται το Ζκνοσ-Φυλι, Ο ΑΙΩΝΙΟ ΕΛΛΗΝΙΜΟ και όχι το κράτοσ» Οι Χρυςαυγίτεσ για τουσ «κακϊσ πρζπει πατριϊτεσ», είναι «κακοί φαςίςτεσ». Ρόςο όμωσ αυτό ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα; Το εάν, όμωσ, εμείσ οι Χρυςαυγίτεσ είμαςτε ι δεν είμαςτε «φαςίςτεσ», ςυνδζεται άμεςα με τθν ζννοια που δίνουν ςτον όρο «φαςιςμόσ». Σφμφωνα με τθν πολιτικι ορολογία θ οποία ζχει κακιερωκεί, φαςίςτασ είναι όποιοσ αυκαίρετα πράττει και δρα αςκϊντασ τυραννικι εξουςία ςε πρόςωπα και καταςτάςεισ. Στο ςθμείο αυτό πρζπει να ςασ παρακζςουμε το απόςπαςμα ενόσ βιβλίου, ενόσ αντιφαςίςτα ςυγγραφζα, ο οποίοσ χαρακτθριςτικά αναφζρει: «Στα τζλθ του εικοςτοφ αιϊνα ο όροσ ΦΑΣΙΣΜΟΣ παραμζνει ίςωσ ο πιο αςαφισ από τουσ ςθμαντικοφσ πολιτικοφσ όρουσ O όροσ ζχει χρθςιμοποιθκεί περιςςότερο από τουσ αντιπάλουσ του παρά από τουσ υποςτθρικτζσ του, και οι πρϊτοι υπιρξαν υπεφκυνοι για τθ γενίκευςθ του επικζτου ςε διεκνζσ επίπεδο ιδθ από το Η λζξθ φαςίςτασ είναι μια από τισ πιο πολυχρθςιμοποιθμζνεσ υποτιμθτικζσ πολιτικζσ εκφράςεισ, και ςυνικωσ υποδθλϊνει «τον βίαιο», «τον κτθνϊδθ», «τον

15 καταπιεςτικό» ι «τον δικτατορικό». Αν όμωσ φαςιςμόσ δεν ςθμαίνει τίποτε περιςςότερο απ αυτό, τότε τα κομμουνιςτικά κακεςτϊτα, για παράδειγμα, κα ζπρεπε πικανόν να ενταχκοφν ςτθν κατθγορία των πιο φαςιςτικϊν κακεςτϊτων, αποςτερϊντασ ζτςι τθ λζξθ από κάκε χριςιμο προςδιοριςμό». ΦΑΣΙΣΜΟΥ», ΣΤΑΝΛΕΪ ΡΕΪΝ, ΣΕΛ. 21 «Η ΙΣΤΟΙΑ ΤΟΥ Είναι ξεκάκαρο λοιπόν ότι γίνεται μία χριςθ ι μάλλον κατάχρθςθ του όρου φαςιςμόσ και φαςίςτασ, θ οποία δεν ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα. Επίςθσ, πρζπει να τονιςκεί ότι και διάφοροι αςτοί ι και «πατριϊτεσ» πολιτικοί, χρθςιμοποιοφν κατά αυτόν τον τρόπο τον όρο ακολουκϊντασ πιςτά κατά τοφτο τθν προπαγάνδα τθσ αριςτεράσ, μία προπαγάνδα θ οποία ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτισ αρχζσ ακόμθ του 20 ου αιϊνα. Η ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν είναι κίνθμα φαςιςτικό ι ναηιςτικό. Στο επίκεντρο του φαςιςμοφ δεν είναι το ζκνοσ-φυλι, αλλά το κράτοσ! Εξετάηοντασ, λοιπόν, ιδεολογικά το κζμα το κίνθμά μασ δεν είναι δυνατόν να ζχει ςχζςθ με τον φαςιςμό, ο οποίοσ υπιρξε μία ζκφανςθ κυρίωσ του Ιταλικοφ κρατιςμοφ. Εμείσ, όμωσ, οφτε «κρατιςτζσ» είμαςτε, οφτε Ιταλοί(!), όπωσ δεν είμαςτε επίςθσ Γερμανοί και ναηιςτζσ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΡΕΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ! Για εμάσ ςτον ςκλθρό πυρινα τθσ Ρίςτθσ μασ ευρίςκεται το Ζκνοσ-Φυλι, Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ και όχι το κράτοσ και γι αυτόν ακριβϊσ τον λόγο και δεν ζχουν ςχζςθ με τθν πραγματικότθτα οι χαρακτθριςμοί φαςίςτεσ ι νεοναηί, τουσ οποίουσ μασ αποδίδουν για να μασ ςυκοφαντιςουν ςτα μάτια του λαοφ οι πολιτικοί μασ αντίπαλοι και οι πλθρωμζνοι λαςπολόγοι μασ ςε φυλλάδεσ και κανάλια. Μζςα ςτον 21ο αιώνα είναι μοιραίο να ανατείλει ζνασ νζοσ κόςμοσ μζςα από τα ερείπια μιασ κλιβερισ εποχισ, που τελειώνει, τθσ εποχισ των τοκογλφφων. Σε αυτόν τον νζο αυτό κόςμο πρζπει να υπάρχει μια δυνατι και ελεφκερθ ΕΛΛΑΔΑ. Αυτό για τθν Χρυςι Αυγι ευρίςκεται υπεράνω όλων, αποτελεί Δόγμα και πρωταρχικό μασ κακικον ενάντια ςτθν κάκε λογιςτικι οπτικι του κάκε υπθρζτθ των παγκόςμιων τοκογλφφων, του κάκε δειλοφ, που δεν τολμά να αναμετρθκεί με τθν Ιςτορία.

16

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα