ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διακριτικός Τίτλος : ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. Λ.Βουλιαγμένης Γλυφάδα Αττικής ΑΡ. ΜΑΕ:61344/01ΝΤ/Β/06/168 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 14 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 16 Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (επισυνάπτεται) 2

3 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ευάγγελος Μυλωνάς, Πρόεδρος Δ.Σ., Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Ιωάννης Παντούσης, Διευθύνων Σύμβουλος, υπό την ως άνω ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/ /12/2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΔΡΙΑΣ Α.Ε., και Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΔΡΙΑΣ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Γλυφάδα, 10 Φεβρουαρίου 2010 Οι δηλούντες Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυλωνάς Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλης Ιωάννης Παντούσης 3

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 (ΧΡΗΣΗ ) Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2009 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2008, κινήθηκαν ως εξής: 01/01-31/12/2009 Μεταβολή 01/01-31/12/2008 Ποσό % Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος Πωλήσεων (1.236) - - (1.236) - Μικτά Κέρδη / Ζημιές (514) - (514) - Άλλα έσοδα Έξοδα διοίκησης (162) (396) % Κέρδη /Ζημιές εκμετάλλευσης (671) (396) (275) 69% Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1 12 (11) -92% Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (390) (53) (337) 636% Κέρδη/Ζημιές προ φόρων (1.060) (437) (623) 143% Φόρος εισοδήµατος % Κέρδος /Ζημιές χρήσης (892) (341) (551) 162% ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (892) (341) (551) 162% Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής : 1. Πωλήσεις Η εταιρεία στην εξεταζόμενη περίοδο περάτωσε την κατασκευή του επενδυτικού της σχεδίου και στα τέλη Απριλίου 2009 πραγματοποίησε έναρξη της παραγωγικής της διαδικασία που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στην υπό εξέταση περίοδο ανήλθαν σε Κόστος Πωλήσεων Μικτές Ζημιές Χρήσης Το Κόστος Πωλήσεων της χρήσης 2009 ανήλθε σε (1.236). Οι Μικτές Ζημιές της εταιρείας την υπό εξέταση χρήση διαμορφώθηκαν στο ποσό των (514). 4

5 3. Λειτουργικά έξοδα ( Διοικητικής Λειτουργίας ) Οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας στην εξεταζόμενη χρήση εμφανίζουν μείωση (234) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης με ποσοστό μείωσης 59%. 4. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης την υπό εξέταση περίοδο ανήλθαν σε 5. Η Εταιρεία έλαβε ασφαλιστική αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος από διακοπή εργασιών του Αιολικού της Πάρκου. 5. Λειτουργικά Κέρδη / Ζημιές, χρηματοοικονομικών εξόδων ( EBITDA) Τα λειτουργικά Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων ( EBITDA ) της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2009 σε (174) από (396) το 2008 και το περιθώριο / Δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε (24%). Για την προηγούμενη χρήση δεν υφίσταται αντίστοιχο μέγεθος καθώς δεν είχαν πραγματοποιηθεί πωλήσεις. 6. Χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα Τα χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: Η Εταιρεία 31/12/ /12/2008 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (366) (24) Προϋπολογισμένες προμήθειες εγγυητικών (16) (29) επιστολών Χρηματοοικονομικό κόστος πρόβλεψης για (8) - απομάκρυνση εξοπλισμού Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (390) (53) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1 - Συναλλαγματικές διαφορές (έσοδα) 0 12 Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 1 12 Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά) (389) (41) Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Τα χρηματοοικονομικά έξοδα στην τρέχουσα χρήση παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή σε ποσοστό 849% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση καθώς οι αρχικές χορηγήσεις είχαν λάβει χώρα κατά το Δ τρίμηνο του 2008 και συνέχισαν να υφίστανται καθ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης χρήσης. 7. Κέρδη / Ζημιές προ φόρων Η έναρξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η διενέργεια πωλήσεων δεν είχε σημαντική επιρροή στα προ φόρων αποτελέσματα της εταιρείας, τα οποία παρουσιάζουν μείωση κατά 143%, ανερχόμενα συνολικά σε ζημιές έναντι ζημιών 437 της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση των ζημιών οφείλεται στην σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων, καθώς επίσης και στο Κόστους Πωλήσεων. 5

6 8. Φόροι Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας (Ν. 2992/2002, Άρθρο 9 Παρ.1), ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν 25%. Ο συντελεστής φόρου θα μειωθεί σε 20% το 2014, μειούμενος κατά 1% κατ έτος αρχής γενομένης το Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Ο φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα έχει ως εξής: 1/1-31/12/09 1/1-31/12/08 Φόρος Εισοδήματος - - Αναβαλλόμενος φόρος, πίστωση στα αποτελέσματα Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις (1) (5) Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα Η Εταιρεία ελέγχεται από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2002 έως Για ενδεχόμενους φόρους και τυχόν προσαυξήσεις που θα προκύψουν από τον εν εξελίξει φορολογικό έλεγχο, η εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού 6. Οι αναβαλλόμενοι φόροι στον ισολογισμό έχουν ως εξής: Αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού 31/12/09 31/12/08 - μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες Πρόβλεψη για απομάκρυνση εξοπλισμού 3 - Δεδουλευμένα έξοδα - 69 Αναβαλλόμενος φόρος παθητικού - αποσβέσεις επιχορηγήσεων (42) - - Αποσβέσεις εξόδων σύναψης δανείου (5) - Καθαροί αναβαλλόμενοι φόροι Ενεργητικού Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ήταν σε εξέλιξη έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως και Για ενδεχόμενους φόρους και τυχόν προσαυξήσεις που θα προκύψουν από τον εν εξελίξει φορολογικό έλεγχο, η εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού 6. Ακολουθεί συμφωνία του ονομαστικού με τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή: 1/1-31/12/09 1/1-31/12/08 Φόρος που αναλογεί στο λογιστικό αποτέλεσμα (265) (109) Φορολογικές ζημίες για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος Μείωση φορολογικού συντελεστή ως βάση για αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων (13) - Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις 1 5 Φόρος Εισοδήματος στα αποτελέσματα (168) (96) 6

7 9. Κέρδη / Ζημιές μετά από Φόρους Το αποτέλεσμα της χρήσης 2009 διαμορφώθηκε σε ζημιές (892) έναντι ζημιών (341) της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Το εν λόγω αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από διάφορα έξοδα της χρήσεως (χρηματοοικονομικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας) καθώς και από το κόστος πωλήσεων. II. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ορισμένοι βασικοί αριθμοδείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρείας κατά το τέλος του 2009, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση είναι οι εξής: ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ 2008 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα κεφάλαια/ιδια κεφάλαια 2,99 2,41 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική ρευστότητα 0,75 0,05 Άμεση ρευστότητα 0,75 0,05 III. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Στα τέλη Απριλίου του 2009 και μετά το πέρας της κατασκευής του Αιολικού Πάρκου και τις απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς, πραγματοποιήθηκε έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας. Με την υπ αρίθ /ΥΠΕ/5/00683/Ε/Ν.3299/2004 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει, με συνολικό ποσό επιχορηγούμενης δαπάνης και δημόσια επιχορήγηση ποσοστού 30%, ήτοι Με την υπ αρίθ. 3673/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία Άδεια Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με κωδικό αριθμό Τον Αύγουστο του 2009 η Εταιρεία αιτήθηκε επιστροφή ΦΠΑ για επενδυτικά αγαθά ποσού 851, βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος από την ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και αναμένεται η επιστροφή του παραπάνω ποσού. Η εταιρεία, για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου προέβη σε δανεισμό, καταρχάς βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ύψους Τον Οκτώβριο του 2009 η Εταιρεία προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της από την Εθνική Τράπεζα Α.Ε. λαμβάνοντας βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για το ποσό της εγκριθείσας δημόσιας επιχορήγησης ποσού με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 2,30%. Η παραπάνω βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ποσού θα εξοφληθεί αμέσως μετά την είσπραξη της εγκριθείσας δημόσιας επιχορήγησης, εντός του

8 Επίσης η Εταιρεία έλαβε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ποσού 5.934, η οποία εντός του Δεκεμβρίου 2009 μετατράπηκε σε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο διάρκειας 14 ετών με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 2,30%, με αντίστοιχες εξασφαλίσεις. Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε 28 ισόποσες δόσεις, με την πρώτη καταβλητέα έξι μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ( 21/06/2010 ). Για την αποπληρωμή του δανείου έχει δημιουργηθεί δεσμευμένος λογαριασμός καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε. όπου κατατίθεται μηνιαίως ποσό ίσο με το 1/6 της επόμενης δόσης, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τον πίνακα αποπληρωμής του δανείου και το ισχύον επιτόκιο, δύο ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού. Ο παραπάνω λογαριασμός τροφοδοτείται από τις μηνιαίες εισπράξεις της Εταιρείας από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Το υπόλοιπο που προκύπτει μετά τη δέσμευση του ως άνω ποσού αποδίδεται στην Εταιρεία. Η μητρική εταιρεία R.F. ENERGY A.E. έχει δεσμευτεί να παρέχει χρηματικές διευκολύνσεις, όποτε απαιτείται, προκειμένου να συμπληρωθεί το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή της επόμενης καταβλητέας δόσης. Για τη σύναψη του ανωτέρω δανείου η Εταιρεία προχώρησε στην παροχή εξασφαλίσεων οι οποίες περιλαμβάνουν τους τραπεζικούς της λογαριασμούς και τις μελλοντικές της απαιτήσεις από τη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει με τη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Το εν λόγω Κοινό Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε κατά 95% από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και κατά 5% από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος( Κύπρου ) ΛΤΔ. Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίστηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Τα δάνεια αναλύονται ως εξής: Μακροπρόθεσμα δάνεια 31/12/ /12/2008 Κοινό ομολογιακό δάνειο Βραχυπρόθεσμα δάνεια Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Οι παραπάνω αναφερθείσες χρηματοδοτήσεις έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο εντός της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 κυμάνθηκε μεταξύ 4,00% και 5,00%. Οι τόκοι χρήσεων και τα λοιπά τραπεζικά έξοδα ανήλθαν σε 390 και 53 για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2008 αντίστοιχα. 8

9 IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεν έχουν συμβεί άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. V. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Εντός του 2009, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο επιτόπιος και οικονομικός έλεγχος από αρμόδιο κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Εταιρείας λόγω της υπαγωγής του επενδυτικού της σχεδίου στον Ν.3299/2004, όπως ισχύει. Μετά το πέρας του παραπάνω ελέγχου αναμένεται η είσπραξη της εγκριθείσας δημόσιας επιχορήγησης ύψους VI. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη της. Για το λόγο αυτό, δραστηριοποιείται έντονα στο τομέα ερευνών και ανάπτυξης αναφορικά πάντα με τις Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας και την εφαρμογή τους. VII. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης και του συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμού των Αποτελεσμάτων της χρήσης, εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο προσάρτημα το οποίο συνοδεύει τον Ισολογισμό της 31/12/2009. VIII. ΠΕΡΙΒAΛΛΟNTΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τα θέματα περιβαλλοντολογικής φύσεως παρακολουθούνται με ιδιαίτερη ευαισθησία από όλα τα μέλη της εταιρείας. Έτσι, κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής καθώς και κατά την λειτουργία του Αιολικού Πάρκου της Εταιρείας έγινε προσπάθεια να περιορισθούν οι περιβαλλοντολογικές επεμβάσεις και να αναδειχθεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής, σύμφωνα πάντα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντολογικούς όρους. Παράλληλα, το κτίριο ελέγχου του Αιολικού Πάρκου κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκαλεί οπτική όχληση. IX. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ - Κίνδυνος επιτοκίων: Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων, τα οποία θα διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή/ και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή/ και υποχρεώσεις της εταιρείας. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 τα μετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση της Εταιρείας θα είχαν διαμορφωθεί κατά 164 χαμηλότερα / υψηλότερα αν τα επιτόκια του ήταν κατά 90 μονάδες βάσης υψηλότερα / χαμηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του υψηλότερου / χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο σε. 9

10 Κίνδυνος επιτοκίων +90 bps -90 bps Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Κέρδη προ φόρων Κέρδη προ φόρων Δάνεια (218) 218 Επίδραση προ φόρου (218) 218 Φόρος εισοδήματος 25% Καθαρή επίδραση (164) 164 Συνολική καθαρή επίδραση (164) Κίνδυνος Ρευστότητας: Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμπεριλαμβάνει τη διασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθεσίμων και ισοδύναμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω εγκεκριμένων ορίων χρηματοδότησης. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας με βάση την υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού σε αξίες προεξοφλημένες με βάση το μέσο επιτόκιο όπως διαμορφώθηκε στη διάρκεια του έτους που εξετάζεται. 31 Δεκεμβρίου < έτος από 1 έτος μέχρι 2 έτη από 2 έτη μέχρι 5 έτη > 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις Σύνολο Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ Ο παραπάνω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας με βάση την υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Τα ποσά του πίνακα αναφέρονται στην ονομαστική αξία της υποχρέωσης πλέον τόκων( ως βάση υπολογισμού έχει χρησιμοποιηθεί το μέσο επιτόκιο για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο είτε το σταθερό επιτόκιο όπως έχει αναφερθεί παραπάνω ) και ως εκ τούτου δύναται να μη συμφωνούν με τα ποσά που αναφέρονται στον ισολογισμό. X. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες από συνδεμένα μέρη, ενώ επιπλέον παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. Τα συνδεμένα μέρη αφορούν Εταιρείες που έχουν κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την Εταιρεία και συγγενείς με αυτήν Εταιρείες. Συνδεμένα μέρη επίσης είναι τα στελέχη της Διοίκησης καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. Η Εταιρεία λαμβάνει λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης έργου από την μητρική της εταιρεία R.F. Energy Α.Ε. Το σύνολο των ληφθεισών υπηρεσιών για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2008 ανήλθε σε 299 και 340, αντίστοιχα. Επίσης, η εταιρεία εντός της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2008 έλαβε από τη μητρική εταιρεία R.F.Energy Α.Ε. χρηματικές διευκολύνσεις και 838, αντίστοιχα. 10

11 Το υπόλοιπο από τις ανωτέρω συναλλαγές κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν 743 για την παροχή υπηρεσιών και για τις χρηματικές διευκολύνσεις Η εταιρεία ενοικιάζει τα γραφεία της έδρας της από την εταιρεία ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε., με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και το ύψος του εξόδου ανήλθε σε 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Δ.Τ X

12 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διακριτικός Τίτλος : ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. Λ.Βουλιαγμένης Γλυφάδα Αττικής ΑΡ. ΜΑΕ:61344/01ΝΤ/Β/06/168 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. την 10 Φεβρουαρίου 2010 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της μητρικής εταιρείας R.F. ENERGY A.E., Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Δ.Τ X ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ Α.Δ.Τ Ξ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Α.Μ.Α

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 14 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 18 Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 20 13

14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. («η Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2009, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος,μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 14

15 Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 11 Ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ

16 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 Σηµ. 01/01-31/12/ /01-31/12/2008 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος Πωλήσεων 6 (1.236) - Μικτά Κέρδη (514) - Άλλα έσοδα 5 - Έξοδα διοίκησης 7 (162) (396) Κέρδη/Ζημιές εκμετάλλευσης (671) (396) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 8 (390) (53) Κέρδη/Ζημιές προ φόρων (1.060) (437) Φόρος εισοδήµατος Κέρδη/Ζημιές χρήσης (892) (341) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (892) (341) Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 16

17 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Για την Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/ /12/2008 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Αναβαλλόµενοι φόροι Σύνολο μη κυκλοφορούντων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντων Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Αποτελέσματα εις νέον (1.260) (368) Δικαιώματα μειοψηφίας: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόμενους Αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσμες προβλέψεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα άνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 17

18 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Για την Ετήσια Περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Αδιανέμητα κέρδη / (Σωρευμένες ζημιές) Σύνολο Υπόλοιπο την 1/1/ (27) 273 Καθαρό κέρδος χρήσης - - (341) (341) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - (4) - (4) Υπόλοιπο την 31/12/ (368) Μεταβολή Χρήσης Καθαρό κέρδη/ Ζημιές χρήσης - - (892) (892) Υπόλοιπο την 31/12/ (1.260) Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 18

19 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 Εταιρεία 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων (1.060) (437) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Συναλλαγματικές διαφορές (1) (12) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (0) (1) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αναγνωρισθέντα έσοδα επιχορηγήσεων επενδύσεων (185) - Παροχές σε εργαζομένους 5 2 Λειτουργικό αποτέλεσμα προ των μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης (169) (395) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (5.022) (287) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (265) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (397) (53) Καταβεβλημένοι φόροι - (5) Σύνολο καθαρών εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (662) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.748) (12.725) 1 11 (1.747) (12.714) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) (135) (γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 19

20 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Σύσταση και δραστηριότητες της εταιρείας Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Αιολική Κυλινδρίας ΑΕ ( «η Ε ταιρεία» ή «η Αιολική» ) ιδρύθηκε το 2002 στην Ελλάδα ως μια ανώνυμη εταιρεία με σκοπό την ίδρυση, κατασκευή, παραγωγή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως της Αιολικής, την κατασκευή κτιρίων, οικοδομών κάθε συναφής τεχνικής υποστήριξης, την εμπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως μηχανημάτων και υλικών συναφή με τα ανωτέρω σκοπού καθώς και την αντιπροσώπευση ημεδαπών η αλλοδαπών επιχειρήσεων με τον ίδιο η παραπλήσιο σκοπό. Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε σε 100 έτη. Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Γλυφάδας και συγκεκριμένα το κατάστημα επί της Λ. Βουλιαγμένης 128.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας ανήρχετο την 31 Δεκεμβρίου 2009 σε τρία άτομα. Εντός του Α εξαμήνου του 2009 η Εταιρεία ολοκλήρωσε τις εργασίες κατασκευής Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10 MW στη θέση Λόφοι Κυλινδρίας του Δ.Δ. Δροσάτου του Δήμου Δοϊράνης Νομού Κιλκίς. Επίσης, τον μήνα Ιούλιο η εταιρεία έλαβε την έγκριση υπαγωγής της επένδυσής της στον επενδυτικό νόμο Ν.3299/2004 όπως ισχύει, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Τον Ιούλιο του 2009 η Εταιρεία έλαβε άδεια λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10MW, στον Νομό Κιλκίς από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/06/2007, η διάρκεια του οποίου έχει ορισθεί έως την 30/6/2012 και έχει ως εξής: ΟΝΟΜΑ Ευάγγελος Mυλωνάς Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλης Ιωάννης Παντούσης Σπυρίδων Λιούκας Ευάγγελος Κοροβέσης ΘΕΣΗ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Μέλος Η εταιρεία ως θυγατρική περιλαμβάνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της R.F. ENERGY A.E. και της F.G. EUROPE A.E. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 05/02/ Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές περιγράφονται παρακάτω. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως από τη Διοίκηση της εταιρείας για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Οι σημαντικότερες περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη σημείωση 4. Δεν υπάρχουν πρότυπα τα οποία να έχουν εφαρμοσθεί νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία εφαρμογής τους. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ και όλα τα ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα. 20

21 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν υποχρεωτική εφαρμογή για πρώτη φορά στη λογιστική χρήση που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2009 και δεν είχαν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας: Διερμηνεία 13, «Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών». Διερμηνεία 15, «Συμβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας». Διερμηνεία 16, «Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό». ΔΠΧΑ 8, «Λειτουργικοί Τομείς». Τροποποιήσεις στα: o ΔΛΠ 39, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» και στη Διερμηνεία 9, «Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων». o ΔΠΧΑ 1, «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» και στο ΔΛΠ 27, «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» o ΔΠΧΑ 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών». o ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». o ΔΛΠ 1, «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». o ΔΛΠ 32, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1, «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» όσον αφορά τα «Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο». o ΔΛΠ 23, «Κόστος Δανεισμού». Επίσης, το Μάιο του 2008 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια πρώτη σειρά τροποποιήσεων προτύπων με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων οι οποίες επίσης δεν είχαν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Τα ακόλουθα νέα πρότυπα και διερμηνείες και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνειών έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται για χρήσεις που ξεκινούν την ή μεταγενέστερα της 1 Ιανουαρίου 2009 και δεν έχουν εφαρμοσθεί νωρίτερα από την εταιρεία: Διερμηνεία 17, «Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσηςς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Η διερμηνεία αυτή διευκρινίζει τα εξής θέματα: (1) το μέρισμα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το μέρισμα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται πλέον στη διάθεση της εταιρείας, (2) η εταιρεία πρέπει να επιμετράει το μέρισμα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να διανεμηθούν, (3) η εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που πληρώθηκε και της λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται στα αποτελέσματα, και (4) η εταιρεία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προκειμένου για διανομή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισμό της διακοπείσας δραστηριότητας. Η διερμηνεία 17 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διανομής μηχρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε αναλογική βάση, εκτός εάν πρόκειται για συναλλαγές που ελέγχονται από κοινού. Η διερμηνεία έχει μελλοντική εφαρμογή ενώ ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία θα εφαρμοσθεί από την εταιρεία εφόσον συντρέχουν λόγοι. Διερμηνεία 18, «Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσηςς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τομέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών όπου η εταιρεία αποκτά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ή χρηματικά διαθέσιμα προκειμένου για την κατασκευή σχετικών περιουσιακών στοιχείων) από ένα πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την παροχή μελλοντική πρόσβασής του έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η διερμηνεία έχει μελλοντική εφαρμογή, ωστόσο επιτρέπεται περιορισμένη αναδρομική εφαρμογή και δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 21

22 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων (συνέχεια) Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3, «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27, «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», εφαρμόζονται για λογιστικές χρήσηςς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα (αντί για προσαρμογή της υπεραξίας). Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δημιουργούν αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία). Επιπλέον το τροποποιημένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζημίες θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από την ημερομηνία αυτή και μετά. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσηςς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Η τροποποίηση αναφέρεται στα αντικείμενα κατάλληλα προς αντιστάθμιση και συγκεκριμένα στον χαρακτηρισμό ενός μονομερούς κινδύνου ως αντισταθμισμένο και τον χαρακτηρισμό του πληθωρισμού ως αντισταθμισμένο κίνδυνο, ή έστω μερικώς αντισταθμισμένο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Διευκρινίζει ότι μία εταιρεία επιτρέπεται να χαρακτηρίσει μέρους των αλλαγών στην εύλογη αξία ή τη διακύμανση των χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου ως αντισταθμισμένο αντικείμενο. Η εταιρεία έχει συμπεράνει ότι αυτή η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις εφόσον δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους αντισταθμίσεις. ΔΠΧΑ 9, «Χρηματοοικονομικά μέσα», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσηςς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Το νέο αυτό πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ενώ επιπλέον απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, την απομείωση και την λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου αναμένονται κατά τη διάρκεια του Πρόθεση του ΣΔΛΠ είναι να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 με το νέο αυτό ΔΠΧΑ. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. Τροποποίηση στη Διερμηνεία 14, «Περιπτώσεις προπληρωμών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσηςς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Σκοπός αυτής της τροποποίησης αυτής είναι η εξάλειψη της ασάφειας που υπήρχε έως τώρα σχετικά με τον περιορισμό που αντιμετώπιζαν σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες κατά την αναγνώριση ορισμένων εθελοντικών προκαταβολών για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Ο περιορισμός αυτός δεν υπήρχε στις προθέσεις της Διερμηνείας 14 όταν εκδόθηκε και συνεπώς η τροποποίηση αυτή αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή της. Η διερμηνεία 14 δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. Διερμηνεία 19, «Διακανονισμός υποχρεώσεων με στοιχεία της καθαρής θέσης», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσηςς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό που ακολουθείται σε περιπτώσεις επαναδιαπραγμάτευσης των όρων μιας υποχρέωση μεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο πιστωτής αποδέχεται μετοχές της εταιρείας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρείας προκειμένου για τον μερικό ή ολικό διακανονισμό της υποχρέωσης. Η διερμηνεία αυτή δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 22

23 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων (συνέχεια) Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσηςς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών μεταξύ εταιρειών του ιδίου ομίλου και οι οποίες τακτοποιούνται ταμειακά και ανακαλεί τη διερμηνεία 8 καθώς και τη διερμηνεία 11. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο μία θυγατρική του ομίλου θα πρέπει να χειρίζεται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της τις συναλλαγές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναλλαγών, η θυγατρική λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες από υπαλλήλους και προμηθευτές αλλά η μητρική εταιρεία ή κάποια άλλη εταιρεία του ομίλου υποχρεούται για την αποπληρωμή των προμηθευτών. Η τροποποίηση κάνει σαφές το γεγονός ότι μία εταιρεία που λαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες σε μία συναλλαγή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών πρέπει να λογιστικοποιεί τα συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες ανεξάρτητα από το ποια εταιρεία υποχρεούται για την τακτοποίηση της συναλλαγής και ανεξάρτητα από το εάν η συναλλαγή τακτοποιείται ταμειακά ή με μετοχές. Επίσης, διευκρινίζεται το γεγονός ότι στο ΔΠΧΑ 2 ο «όμιλος» έχει την ίδια έννοια με αυτή του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» στην οποία περιλαμβάνονται μόνο η μητρική εταιρεία και θυγατρικές της. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφόσον δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους συναλλαγές. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32, «Ταξινόμηση των εκδόσεων δικαιωμάτων», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσηςς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωμάτων έναντι ενός καθορισμένου ποσού σε ξένο νόμισμα τα οποία αντιμετωπίζονταν από το υφιστάμενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους μετόχους μιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συμμετοχικούς τίτλους της εταιρείας, για ένα καθορισμένο ποσό σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να ταξινομούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο έχει οριστεί η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφόσον δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους συναλλαγές. Αναθεώρηση του ΔΛΠ 24, «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσηςς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίμηση που απαιτείται προκειμένου προσδιοριστεί εάν το δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων τοπικών, εθνικών ή διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου) και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δημόσιο μπορούν να θεωρηθούν ως ένας και μοναδικός πελάτης. Προκειμένου γι αυτόν τον προσδιορισμό, η εταιρεία θα πρέπει να αναλογιστεί κατά πόσο μπορεί να υπάρξει οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή της. Η εταιρεία θεωρεί ότι η επίδραση της ανωτέρω τροποποίησης δεν θα έχει ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1, «Πρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ», εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές χρήσηςς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010 αλλά δεν θα έχει καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Τον Απρίλιο του 2009 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ημερομηνίες εφαρμογής είναι διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές χρήσηςς που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Συναλλαγματικές μετατροπές Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ίσχυε την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, τυχόν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 23

24 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Ενσώματα πάγια Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων παγίων. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Κατά την πώληση, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι λογιστικές αξίες εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν είναι ανακτήσιμες. Όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν τις εκτιμώμενες ανακτήσιμες αξίες, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης και τα ενσώματα πάγια μειώνονται στην ανακτήσιμη αξία τους. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη, μεταξύ εύλογης αξίας, μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη και της αξίας χρήσης. Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 16 η εταιρεία αναγνωρίζει τα κόστη που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις για απόσυρση παγίων στοιχείων στην περίοδο που αυτές δημιουργούνται και στο βαθμό που μπορεί να γίνει μια λογική εκτίμηση της εύλογης αξίας τους. Τα σχετικά κόστη της απόσυρσης κεφαλαιοποιούνται, ως μέρος της αξίας των αποκτούμενων παγίων στοιχείων και αποσβένονται ανάλογα. 2.5 Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις ενσώματων παγίων λογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη μέση ωφέλιμη ζωή τους η οποία και επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Τα εκτιμώμενα έτη μέσης ωφέλιμης ζωής και οι συντελεστές απόσβεσης ανά κατηγορία παγίων είναι τα ακόλουθα: Έτη ωφέλιμης ζωής Συντελεστές Απόσβεσης Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων % - 14% Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός % - 14% Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός % - 25% 2.6 Κόστος δανεισμού Τα κόστη δανεισμού που συσχετίζονται άμεσα και αφορούν την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακών στοιχείων, και για τα οποία απαιτείται σημαντικός χρόνος προκειμένου να έλθουν στην επιδιωκόμενη κατάσταση για τη χρήση ή την πώλησή τους κεφαλαιοποιούνται ως μέρος των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Όλα τα λοιπά κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους και συμπεριλαμβάνουν τόκους και λοιπά έξοδα για την απόκτηση δανείων. 2.7 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 24

25 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα. Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης), είναι αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα που διαχειρίζονται με σκοπό την κερδοσκοπία. Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Στον Ισολογισμό του Ομίλου οι συναλλαγές και η αποτίμηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων με τίτλο «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία». Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. β) Δάνεια και απαιτήσεις. Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται: απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, απαιτήσεις που σχετίζονται με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος, οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων. Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα Μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού. γ) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις. Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων, μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. 25

26 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσης. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 2.9 Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την εκάστοτε περίοδο και ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών εκτιμάται βάσει ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδομένων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Απαιτήσεις που εκτιμώνται ως ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, αφαιρουμένου του σχετικού φορολογικού οφέλους, συμψηφίζονται με το Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια. 26