Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ Ω /Τ ΟΥ/451302/322639/10935/5802 Ηµ/νία: 17/09/2018 Ηµ/νία Έκδοσης 17/09/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ Ω /Τ ΟΥ/451302/322639/10935/5802 Ηµ/νία: 17/09/2018 Ηµ/νία Έκδοσης 17/09/2018"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :06:47 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΔΕΣ4653Π4-ΒΙΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ Ω /Τ ΟΥ/451302/322639/10935/5802 Ηµ/νία: 17/09/2018 Ηµ/νία Έκδοσης 17/09/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙ ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ ΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν Η ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙ ΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗ ΟΤ Σμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Τποστήριξης, Σαχ.Διευθ.: Ιπποτών Σαχ.Κώδικας: Πληροφορίες:ΑΦριστοδουλου Ε Φατζηστεφανή Μ Πίκουλα Σηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗΠΡΟ ΛΗΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟΤ ΕΠΙ ΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟ ΨΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΨΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΨΝ ΜΕ ΤΜΒΑ Η ΕΡΓΑ ΙΑ ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙ ΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «Προστασία και ανάδειξη αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου» με κωδ.οπ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο » ΠΟΤ ΘΑ ΤΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΣΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΣΗ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΣΕΠΙ ΣΑ ΙΑ Έχοντας υπόψη: 1) Σο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΥΕΚ 122/Α/ ) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργωνόπως ισχύει. 2) Σο Ν. 2026/1992 (ΥΕΚ 43/Α/ ) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». 3) Σο του Ν. 2190/1994 «ύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει,»αναλογικά και όπου δεν ρυθμίζεται με όρους της παρούσας. 4) Σο άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 2833/2000 (ΥΕΚ 150/Α/ ) «Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». 5) Σο άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Υιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής & άλλες διατάξεις». 6) Σον Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 7) Σο άρθρο 42, παρ. 4 του Ν.3905/2010 (ΥΕΚ 219/Α/ ) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαθιστά την παρ. 2 του αρθ. 10 του Π.Δ. 99/1992, αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Τπηρεσιών του ΤΠΠΟΣ. 8) Σο άρθρο 41 του Ν. 3979/2011 αναφορικά με την επέκταση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Σ.Α α και β βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών. 9) Σο άρθρο 1, παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΥΕΚ 14/Α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 10) Σο άρθρο 40, παρ. 3 του Ν. 4049/2012 (ΥΕΚ 35/Α/ ) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, το ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων και λοιπές διατάξεις». 11) Σις διατάξεις του Ν. 4057/ (ΥΕΚ 54/Α/ ) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Τπαλλήλων και Τπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 1

2 12) Σις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 4250/2014 (ΥΕΚ 74/ ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, υγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα Σροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 13) Σο άρθρο 29 του N. 4314/2014 (ΥΕΚ 265/Α/ ): α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012 / 17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156 / ) στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του Ν / 2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις «περί εξαίρεσης του προσωπικού που προσλαμβάνεται σε έργα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΠΑ από την αναγκαιότητα έκδοσης Πράξης Τπουργικού υμβουλίου της 33 / 2006» 14) Σις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΥΕΚ 176/Α/ ) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 15) Σο Π.Δ 635/1985 (ΥΕΚ 232/Α/ ) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π.Δ 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Τπουργείου Πολιτισμού. 16) Σο Π.Δ 410/1988 (ΥΕΚ 191/Α/ ) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου». 17) Σο Π.Δ 99/1992 (ΥΕΚ 46/Α/ ) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 18) Σο Π.Δ. 4/2018 (ΥΕΚ 7/τ.Α / ) «Οργανισμός Τπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 19) Σο Π.Δ 164/2004 (ΥΕΚ 134/Α/ ) Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 20) Σο Π.Δ 104/2014 (ΥΕΚ 171/Α/ ) για τον Οργανισμό του ΤΠΠΟΑ, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΥΕΚ Α / 237 / ) και ισχύει. 21) Σο Π.Δ. 125/ «Διορισμός Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών». 22) Σην με αριθ. πρωτ. ΔΙΚΠΟ/Υ15/οι.8342/ (ΑΔΑ:ΒΙΗ0Φ-6ΤΖ) εγκύκλιο του Τπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». 23) Σην υπ αριθ.ετσοπ/α/επα/14-20/1013/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΤΠ.ΠΟ.Α έγκρισης του εγχειριδίου διαδικασιών αρχαιολογικών έργων, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. ΕΔΕΠΟΛ /Α/ΕΠΑ /3942/ Απόφαση έγκρισης 1ης Σροποποίησης και την με υπ αριθ.εδεπολ/β1/επα14-20/909/ Απόφαση έγκρισης 2ης Σροποποίησης διαδικασιών αρχαιολογικών έργων πού εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. 24) Σην υπ αριθ. ΤΠΠΟΑ/ΑΣΝΕΚΕ/115620/350 (ΥΕΚ 1255/Β / ) Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Τπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Τπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Τπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Σεχνικών Έργων του Τπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 25) Σην υπ αρ. 3347/ (ΑΔΑ ΩΝΓ7ΛΞ-Θ45) Απόφαση Ένταξης της πράξης «Προστασία και Ανάδειξη αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου» στο ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με κωδ. 2016ΕΠ (MIS ). 26) Σην υπ αρ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΟΠΚΑ/ΣΠΚΑΦΜΑΕ/Υ48/265730/159247/10834/3227/ Τ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου«προστασία και Ανάδειξη αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου»του έργου «ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΦΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΡΟΔΟΤ»απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.(ΑΔΑ:6ΞΔΟ4653Π4-ΙΩΕ) 27) Σην υπ αρ. ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Α1/Υ22/27659/1698π.ε./ Τ.Α. «Έγκριση μελέτης διαμόρφωσης και ανάπλασης αρχαιολογικού χώρου Λόφου Αγίου τεφάνου (Μόντε μιθ) στην πόλη της Ρόδου». 28) Σην υπ αρ. ΤΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Α1/Υ22/57874/2749/ Τ.Α. «Έγκριση μελέτης ωρίμανσης για την ανάδειξη και οριοθέτηση του επισκέψιμου μνημειακού πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης Ρόδου (Μόντε μιθ) νήσου Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου». 2

3 29) Σην υπ αρ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΣΕ/ΔΑΑΜ/ΣΜΑΜ/207235/17305/1318/393/ Τ.Α. έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης και μελέτης δομικής αποκατάστασης του έργου «Αποκατάσταση του Ναού του Πυθίου Απόλλωνος στην Αρχαία Ακρόπολη της Ρόδου (Μόντε μιθ), Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 30) Σην ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό2016επ (MIS ) της ΑΕΠ0671του Π.Δ.Ε. 31) Σην υπ αριθμ.τπποα/γδαπκ/ευαδωδ/σδοτ/445173/318498/10770/5717/ (αδα 60Η4653Π4-Θ74)απόφαση συγκρότησης επιτροπών. 32) Σις επιτακτικές ανάγκες πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του έργου. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Ε Σην πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνώναπό την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου. Κωδ. ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΨΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ Α1. Π.Ε.ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΑ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΜΕ ΕΞΙΔΕΙΚΕΤΗ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΦΑΙΨΝ ΜΝΗΜΕΙΨΝ 1 θέση ΑΡΦΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΡΟΔΟΤ - ΡΟΔΟ Α2. Σ.Ε.ΦΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΕΞΙΔΕΙΚΕΤΗ ΣΗΝ ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΗ ΑΡΦΑΙΨΝ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΨΝ ΜΕΛΨΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΨΝ 1 θέση ΑΡΦΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΡΟΔΟΤ - ΡΟΔΟ Α3. Δ.Ε./ΤΕ ΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΟΣΕΦΝΙΣΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ Ε ΕΡΓΑΙΕ ΑΝΑΣΗΛΨΗ ΑΡΦΑΙΨΝ ΜΝΗΜΕΙΨΝ 3 θέσεις ΑΡΦΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΡΟΔΟΤ - ΡΟΔΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιπποτών, 85131, Ρόδος, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσουυπόψιν κ. Ορφανού Φαριτωμένης (τηλ. επικοινωνίας: ), εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΤΓΕΙΑ ( και του ΤΠ.ΠΟ.Α. ( και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Τπηρεσίας (από18/9/2018έως1/10/2018). 3

4 την περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Τπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει : α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίςελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΤΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Σ.Κ Αθήνα, τηλ και β) Καραμαούνα 1, Πλ. κρά, Σ.Κ Θεσσαλονίκη, τηλ , των κατωτέρω επιπέδων: Α ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Τποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Β ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και εργατοτεχνικού προσωπικού. Γ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Σεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Δ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Σεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Σο ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του χολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Σ.Κ , τηλ. 2310/ ) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Σένεδο. β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 4

5 δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΨΝ ΠΕ-ΣΕ ΔΕ-ΤΕ Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις κατηγορίες ΠΕ-ΣΕ-ΔΕ-ΤΕ νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Για τις κατηγορίες ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ΤΕ Ειδικευμένων Εργατών, η συναφής εμπειρία μοριοδοτείται ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας που αποκτήθηκε (ΔΕ ή ΤΕ) και χρόνου απόκτησης κάθε τίτλου σπουδών.. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ ΠΕ Μηχανικοί Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων μνημείων - Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτέκτονατης ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ. - Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένωνword, β) υπολογιστικών φύλλωνexcel, Access, γ) υπηρεσιών διαδικτύου InternetExplorerκ.λ.π. δ) επεξεργασίας εικόνων Photoshopκαι ε) σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD, AutoCAD 3D. - Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (μελέτη αποκατάστασης αρχαίων μνημείων και ειδικά της κλασσικής αρχαιότητας), βάσει αναλυτικής βεβαίωσης με περιγραφή του αντικειμένου απασχόλησης και επισύναψη των σχετικών αρχείων (μελέτες, σχέδια, κ.λ.π., σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) για την τεκμηρίωση των παραπάνω. Αναλυτικά θα ληφθεί υπόψη: Η μελέτη μνημείων της κλασσικής αρχαιότητας ειδικότερα της αρχαίας ναοδομίας δηλ. αρχιτεκτονική τεκμηρίωση - αποτύπωση, παθολογία, γραφική αποκατάσταση, διατύπωση αρχιτεκτονικών προτάσεων, επίβλεψη των εκπονηθέντων μελετών καθώς και γενικές και επί μέρους αποτυπώσεις μνημείων και αρχιτεκτονικών μελών. ΣΕ χεδιαστές με εξειδίκευση στην αποτύπωση και σχεδίαση αρχιτεκτονικών μελών και μνημείων - Πτυχίο Διακοσμητικής ή Εσωτερικής αρχιτεκτονικής διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων ΣΕΙ-ΚΑΣΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο Γραφιστικής ΣΕΙ - ΚΑΣΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 6- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων). ΔΕ Εργατοτεχνίτες με εξειδίκευση σε εργασίες αναστήλωσης - Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου ΠολυκλαδικούΛυκείου ή Σεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλοςσχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. - Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενηςθέσης(αφορά στο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων. Σο 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων αφορά συναφή με το αντικείμενο εμπειρία από 1-6 μήνες. 5

6 Ελλείψει ΔΕ Εργατοτεχνιτών τη θέση μπορούν να διεκδικήσουν ΤΕ εργατοτεχνίτες που διαθέτουν: ΤΕ Ειδικευμένοι Εργάτες με εξειδίκευση σε εργασίες αναστήλωσης - Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. - Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης αφορά στο 60% των προσαρασσόμενων. Σο 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων αφορά συναφή με το αντικείμενο εμπειρία από 1-6 μήνες. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με συναφή εμπειρία. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 99/1992 το άρθρο 14 παρ. 2 περ. η του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουνκαι το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του Ν.3812/ , όπως ισχύουν. Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων Αρχαιολογικών χώρων και των εκτελούμενων Έργων Μουσείων με επιστημονικό προσωπικό και με τεχνίτες, θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά μορίων, κατά ειδικότητα,σε δύο πίνακες (άνω των 6 μηνώνεμπειρία - 60% και κάτω των 6 μηνώνεμπειρία 40%), με βάση τόσο την βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια όσο και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Για τις κατηγορίες ΠΕ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΑ ΜΗΦΑΝΙΚΟ και ΣΕ ΦΕΔΙΑΣΗ το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία άνω των έξι (6) μηνών με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία. Για τις κατηγορίες ΔΕ Ειδικευμένων Εργατών και ΤΕ Ειδικευμένων Εργατών το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση άνω των έξι (6) μηνών και το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους με εμπειρία από 1-6 μήνες Για τις ειδικότητες ΠΕ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΑ ΜΗΦΑΝΙΚΟ και ΣΕ ΦΕΔΙΑΣΗ.ισχύει ότι: - σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς αυτή, σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν 6

7 καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με αυτή. Για τις ειδικότητεςδε Ειδικευμένων Εργατών και ΤΕ Ειδικευμένων Εργατών ισχύει ότι: σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία άνω των έξι (6) μηνών τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς αυτή, με εμπειρία από 1-6 μήνες σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία από 1-6 μήνες,τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία άνω των έξι (6) μηνών Για την κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι, για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΣΕ: α. Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, βαθμολογείται ως εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 110. β. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες. γ. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες. δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες. ε. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό (100) μονάδες. στ. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής: Άριστη γνώση - 70 μονάδες. Πολύ καλή γνώση 50 μονάδες. Καλή γνώση 30 μονάδες. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται είτε αποτελεί τυπικό προσόν είτε όχι. ζ. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης των κατηγοριών ΠΕ και ΣΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες. η. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων, που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. 7

8 Για την κατηγορία ΔΕ: α. Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται βαθμολογείται ως εξής: ο βαθμός πτυχίου που εκδίδεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα, διαιρείται με τον αριθμό 2 και πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 110. β. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. γ. Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη (150 μονάδες -βαθμολογείται μόνο ένας τίτλος). Η εν λόγω μοριοδότηση δεν ισχύει για την ειδικότητα των ΔΕ Εργατοτεχνιτών. δ. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής: Άριστη γνώση - 70 μονάδες. Πολύ καλή γνώση 50 μονάδες. Καλή γνώση 30 μονάδες. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. Για την κατηγορία ΤΕ: α. η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. β. ο αριθμός των ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με εκατό (100) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) μονάδες για κάθε ένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα. γ. ο χρόνος ανεργίας για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες. δ. αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με τριακόσιες (300) μονάδες. ε. η ηλικία των υποψηφίων βαθμολογείται ως εξής: Για ηλικία έως 24 ετών πενήντα (50) μονάδες. Για ηλικία άνω των 24 ετών και έως 30 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες. Για ηλικία άνω των 30 ετών μηδέν (0) μονάδες. 8

9 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. ε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. γ) Τπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) «Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών» [Με ατομική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»,] δηλώνουν ότι: 1. Όλα ταστοιχεία της αίτησής είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. ε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξειςτου Ν. 1599/ Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 3. ε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). δ) Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση: Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και 9

10 Τπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημοσίου μπορούν, εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος, η χρονική διάρκεια, η ειδικότητα πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός των ημερομισθίων. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης. ε περίπτωση που οεργοδότης δεν υφίσταταιπλέον πρέπει να προσκομισθείοποιοδήποτε παραστατικό (π.χ. σύμβαση, αναγγελία πρόσληψης) από το οποίο να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα δύνανται να προσκομίσουν, αντί της βεβαίωσης του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, που να έχει εκδοθεί αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Τπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας Τποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. την περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΤΕ γίνονται επιπλέον δεκτά: 1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας). Η ημερομηνία έκδοσής της δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΕΠ). 3. Για την πολυτεκνική ιδιότητα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) και πιστοποιητικό της Ανώτατης υνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α..Π.Ε.). 10

11 Παρατηρήσεις: 1. Οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι η ισχύς των αναγραφόμενων στοιχείων της υποβαλλόμενης υπεύθυνης δήλωσης είναι αληθή και ακριβή και ότι σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων η Τπηρεσία θα προβεί σε εφαρμογή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 2. Η Τπηρεσία δύναται να διασταυρώνει την αλήθεια των αναγραφόμενων στις υπεύθυνες δηλώσεις και σε άλλα παραστατικά στοιχεία μέσω έγγραφης επικοινωνίας με τις αρμόδιες Τπηρεσίες, με εργοδότες και με άλλους φορείς. ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΨΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΨΕΨΝ Σης αλλοδαπής Σίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Τπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/ / Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/υεκ 208/ /τ. Α ), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετάτην , γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Σα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Για τίτλους Πανεπιστημιακής, Σεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης περί αντιστοιχίας και ισοτιμίας (όπως ορίζεται στο παράρτηματου ΑΕΠ) Σης ημεδαπής α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ τίτλοι σπουδών άδειες πιστοποιητικά βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). 11

12 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΨΝ Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Ιπποτών 85100, Ρόδος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την πάροδο δέκα(10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων κατάταξης.για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο Σαμείο είκοσι (20)ευρώ που έχει εκδοθείείτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e παράβολο), είτε από Δημόσια Οικονομική Τπηρεσία (Δ.Ο.Τ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της Τπηρεσίας. Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. ε περίπτωση δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία. ΠΡΟΒΑΗ Ε ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΝΤΠΟΧΗΥΙΨΝ Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ αριθμ.17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, η Τπηρεσία θα παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). ΚΛΗΗ ΣΨΝ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ Η κλήση από την Τπηρεσία των επιτυχόντων υποψηφίων θα γίνει εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, συστημένη επιστολή) αμέσως με την ανάρτηση των πινάκων μοριοδότησης. τη συνέχεια, η Τπηρεσία θα καλεί τηλεφωνικά τους υποψηφίους για να βεβαιώσει την παραλαβή της ειδοποίησης. Ο υποψήφιος από την πλευρά του πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης να απαντήσει εγγράφως (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, συστημένη επιστολή) στην Τπηρεσία σχετικά με την αποδοχή ή μη της θέσης, άλλως θα θεωρείται ότι δεν την αποδέχεται. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΦΨΡΟΤΝΣΟ ΠΡΟΛΗΥΘΕΝΣΑ Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 12

13 ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΨΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ-ΜΙΘΟΔΟΙΑ Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου χρόνου, θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31 Δεκεμβρίου 2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του έργου. Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα. Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του Έργου: Προστασία και ανάδειξη αρχαίας ακρόπολης Ρόδου. Σο αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Τπηρεσία. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κατά την διαδικασία πρόσληψης προκύψει θέμα, το οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα ανακοίνωση, η Τπηρεσία έχει το δικαίωμα να ανατρέξει και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διάταξη, κανονισμό κ.α. που είναι σχετική με το θέμα αυτό. Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσουκαι θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΤΓΕΙΑ ( και του ΤΠ.ΠΟ.Α. ( ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης « » και τοειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης « ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα Παραρτήματαμέσω του δικτυακού τόπου του ΑΕΠ ( και συγκεκριμένα μέσω της ακόλουθης διαδρομής: Κεντρική σελίδα Υορείς Έντυπα-Διαδικασίες Διαγωνισμών Υορέων Ορ. Φρόνου ΟΦ. Η Προϊσταμένη της Εφορείας Μαρία Μιχαηλίδου ΚΟΙΝ.: 1. ΤΠΠΟΑ /Γραφείο Τπουργού 2. ΤΠΠΟΑ /Γραφείο Γενικής Γραμματέως 3. ΤΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 4. ΤΠΠΟΑ /ΓΔΔΤΗΔ/Δ/νση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 5. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΔΤΗΔ/Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Σμ. Πληροφοριακών υστημάτων 6. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΟΤ/Δ/νση Οικονομικής Διαχείρησης 7. Ηλεκ/κη ιστοσελίδα ΤΠΠΟΑ () Ανακοινώσεις Προκηρύξεις-Προκήρυξη θέσεων 8. Ηλεκ/κη ιστοσελίδα ΔΙΑΤΓΕΙΑ 13

14 ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ(Α1) ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Μεπηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τπνπ εθδίδνληαη από θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνύληαη από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), ή ΔΟΠΠ πξώελ Οξγαληζκό Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή έρνπλ εθδνζεί από ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή ηνλ ΔΟΠΠ ή ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο, κε ηελ αλαγξαθόκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ αξ. 28 θαη 40 ηεο κε αξηζκό /Ζ/ Κ.Τ.Α (Φ.Δ.Κ. 2123/Β / ). α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ( έωο βάζεη ηεο αξηζ. Β/22578/ απόθαζεο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) ή PeopleCert Διιάο ΑΔ ( κε ηελ αξηζ. Β/22579/ απόθαζεηνπδοππδπ), β) Vellum Global Educational Services S.A. ( ),. ΒΔΛΛΟΤΜΓΗΔΘΝΔΗΤΠΖΡΔΗΔΠΗΣΟΠΟΗΖΖθαηVellumGlobalEducationalServices(ΓΠ 35945/ απόθαζεηνπΔΟΠΠΔΠ) γ)infotest ( ) δ)ιct Hellas Α.Δ. ( ) ή ICT Europe ( αιιαγήνλνκαζίαοηεοιct Hellas Α.Δ.) ε)κδτ-cert ( ) ζη) ACTA Α.Δ. ( ) δ) I SKILLS A.E. ( ) ε)σδλδφχσρδινιν - TELEFOSTRAININGΔΠΔ ( ) ήσδλδφχδρσ - TELEFOS CERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.γ/12485/ πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ TELEFOSTRAININGΔΠΔ) ήινφοδρσ - INFOCERTΔΠΔ (Μεηελαξηζ.Β/18216/ απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOSCERT ΔΠΔ) ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ( ) η) GLOBALCERT ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 14

15 <<GLOBALCERT>> ( ). ηα) UNICERT(UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONSΦΟΡΔΑΠΙΣΟΠΟΙΗΗΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ)( ). Ηβ)ACTA-INFOTESTΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗΔ.Δ (ΓΠ 54083/ απόθαζεηνπδοππδπ) Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλωηέξω θνξείο είλαη ηα εμήο: α) ECDLEιιάο Α.Δ. ή PeopleCert Διιάο ΑΔ ECDL Core Certificate ECDL Start Certificate ECDL Progress Certificate ECDL Profile Certificate β) VellumGlobalEducationalServices S.A. Cambridge International Diploma in IT Skills Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency Vellum Diploma in IT Skills Vellum Diploma in IT Skills Proficiency γ) Infotest Internet and Computing Core Certification (IC3) Microsoft Office Specialist (MOS) Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) InfotestCertifiedBasicUser (ICBU) InfotestMicrosoftCertifiedApplicationSpecialist. δ) ΗCTHellasΑ.Δ. ήicteurope 15

16 ICT Intermediate A ICT Intermediate B ICT Intermediate C ε) ΚΔΤ-CERT Key Cert IT Basic Key Cert IT Initial ζη) ACTAΑ.Δ. CertifiedComputerUser (CCU) Certification Proficiency in IT Skills, CPIT δ) ISKILLSA.E. BasicI.T. Standard BasicI.T. Thematic Basic I.T. Core ε)σδλδφωσρδηνην -TELEFOS TRAINING ΔΠΔήΣΔΛΔΦΩΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ ήηνφοδρσ-infocert ΔΠΔ BasicSkills ήinfocert Basic Skills ( αιιαγήνλνκαζίαοηίηινπ) BasicήInfocertBasic ( αιιαγήνλνκαζίαοηίηινπ) Integration SkillsήInfocert Integration Skills ( αιιαγήνλνκαζίαοηίηινπ) Infocert Unities ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑΠΗΣΟΠΟΗΖΖΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤΓΤΝΑΜΗΚΟΤ BasicOffice Business Office OBALCERTΠΗΣΟΠΟΗΖΖΑΝΘΡΩΠΗΚΟΤΓΤΝΑΜΗΚΟΤΑΝΩΝΤΜΖΔΣΑΗΡΔΗΑ 16

17 LOBALCERT>> Global Intermediate Global Intermediate A Global Intermediate B Global Intermediate C ηα) UNICERT UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONS - ΦΟΡΔΑΠΗΣΟΠΟΗΖΖΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤΓΤΝΑΜΗΚΟΤ. UnicertPrimary Ηβ)ACTA-INFOTESTΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗΔ.Δ Internet and Computing Core Certification (IC3) Microsoft Office Specialist Infotest Certified Basic User MicrosoftCertifiedApplicationSpecialist. Από ηα αλωηέξω πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη ε γλώζε θαη ηωλ ηξηώλ ελνηήηωλ: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.(ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ ελνηήησλ << Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ>>, <<Τπνινγηζηηθά Φύιια>>, <<Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ>>). ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδόκελεο από ηελ πξνθήξπμε ελόηεηεο αιιά ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό δελ έρεη αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνύηνπ βεβαίωζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνύ. Αλ ν ππνςήθηνο επηιεγεί ζηελ εηδηθόηεηα πνπ επηδηώθεη, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό ζην θνξέα πξόζιεςεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ. Γίλνληαη δεθηά πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ από ηνπο παξαπάλσ θνξείο (α έωο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. κε ηελ εμήο νλνκαζία: 17

18 α) ECDL από ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ. β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία Vellum Global Educational Services). γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εηαηξείαInfotest (πξώελ TECHNOPLUS) θαη δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εηαηξείαιct Hellas Α.Δ.). Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθόζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελόηεηεο, πηζηνπνηεηηθά Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., θαηόπηλ επηηπρνύο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκόο. «Η ηζρύο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., από θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ θαηαξγεζέληα Ο.Δ.Δ.Κ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη από θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κεηά ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο είλαη αόξηζηεο δηάξθεηαο. (παξ. 6 ηνπ άξ. 12 ηνπ Ν. 4283/2014 (ΦΔΚ 189Α / ) όπνπ αλαθέξεηαη όηη πξνζηίζεηαη παξ. 5 ζην άξ. 38 ηνπ Ν.4186/2013). Η αληηζηνίρηζε Πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ ρνξεγνύληαη από θνξείο ηεο αιινδαπήο γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξωλ, θάξηεο δεμηνηήηωλ θ.ιπ.) δελ γίλνληαη δεθηά. (2) Με ηίηινπο ζπνπδώλ, βαζηθνύο ή/θαη κεηαπηπρηαθνύο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη ν ππνςήθηνο έρεη παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα (4)ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. Καζέλα από ηα ηέζζεξα (4) απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην απόθηεζεο ηίηινπ ζπνπδώλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.), είηε Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά. (3) Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνδεηθλύνπλ επαξθώο ηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ, πξνζθνκίδνληαο κόλν βεβαηώζεηοηκεκάηωλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη όηη παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο, ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα 18

19 νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηίηινη ζπνπδώλ αλώηεξεο αιιά θαη θαηώηεξεο θαηεγνξίαο από ηελ θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθόζνλ πιεξνύλ θαη ηηο ινηπέο πξνϋπνζέζεηο εγθπξόηεηαο, γίλνληαη δεθηνί, δεδνκέλνπ όηη αθελόο νη ελ ιόγσ ηξόπνη απόδεημεο πξνβιέπνληαη από ην πξνζνληνιόγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί ηίηινη θαη βεβαηώζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο Η/Τ θαη όρη γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο αλώηεξεο ή θαηώηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζόκελεο. Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) παξνπζηάζεωλ θαη β) βάζεωλ δεδνκέλωλ απνδεηθλύεηαη κεπηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τπνπ εθδίδνληαη από ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ (1), εθόζνλ ζ απηά πεξηιακβάλνληαη ηα ελ ιόγσ αληηθείκελα. Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, δ) παξνπζηάζεωλ θαη ε) βάζεωλ δεδνκέλωλ απνδεηθλύεηαη, πέξαλ ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ, θαη κε ηίηινπο ζπνπδώλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ, όπωο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάηω: ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ (ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ), ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΔΣΑΗ ΑΤΣΟΣΔΛΩ Ζ ΓΝΩΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ (όπωο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Π.Δ. 50/2001 όπωο ηζρύεη) Α) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ - Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ - Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο - Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ - Μεραληθνύ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο 19

20 - Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ - Ηιεθηξνληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ - Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ & Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ - Μεραληθώλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ - Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ - Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ - Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ - Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoύ Τπνινγηζηώλ - Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή - Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ - Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Η/Τ - Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.) - Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθώλ πζηεκάησλ - Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκνύ Καηεύζπλζε Η/Τ (Π..Δ.) ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - Πιεξνθνξηθήο - Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ - Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ - Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ - Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο - Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ - Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο - Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ - Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο - Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ Η/Τ (Π..Δ.) - Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ - Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 20

21 - Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο, ή - Πηπρίν Α ή Β θύθινπ ζπνπδώλ Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ): i) Οπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηύσλ Η/Τ, ii) Δηδηθόηεηαο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Σνκέα, ή - Απνιπηήξηνο ηίηινο: i) Κιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ, ii) Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, ή iii) Δηδηθόηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηώλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο, ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΝΩΣΗ AUTOCAD ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Η γνώση σχεδιαστικού προγράμματος autocad, αποδεικνύεται είτε: 1) με εμπειρία στο σχεδιαστικό πρόγραμμα autocad διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών αποδεικνυόμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β της παρούσας προκήρυξης και ειδικότερα: (i) (ii) την παράγραφο Β [ περιπτώσεις (1) ή (2) ] ή τις Ειδικές Περιπτώσεις Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η εμπειρία με έναν από τους ανωτέρω τρόπους, πρέπει να αναγράφονται ρητώς, είτε: 2) με πτυχίο ή δίπλωμα δημόσιας ή άλλης αναγνωρισμένης σχολής σχεδιαστικού προγράμματος Autocad. 21

22 ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α2) ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΩΟΜΑΘΔΗΑ Α) ΑΓΓΛΗΚΑ Η γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) απνδεηθλύεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 π.δ 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001 Καζνξηζκόο πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα όπσο απηό ηζρύεη» (ΦΔΚ 185/ /η.Α ), ζε ζπλδπαζκό κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001.» (ΦΔΚ 115/ /η.Α», σο εμήο: α) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γιωζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. ή β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηωλ παλεπηζηεκίωλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή γ) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιιωλ θνξέωλ (παλεπηζηεκίωλ ή κε) αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθόζνλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλωξηζκέλνη από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο νηθείαο ρώξαο γηα λα δηελεξγνύλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Εάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο ζηελ νηθεία ρώξα, απαηηείηαη βεβαίωζε ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Ειιάδα όηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο παξαπάλω θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ωο κεηξηθή γιώζζα ηελ Αγγιηθή, είλαη απνδεθηά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρώξαο ωο έγθπξα απνδεηθηηθά γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Ωο νηθεία ρώξα λνείηαη ε ρώξα ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε γιώζζα είλαη ε Αγγιηθή Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζώο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζην ΑΔΠ, από ηνπο νηθείνπο θνξείο, βεβαησηηθώλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 22

23 (α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ηνππαλεπηζηεκίνπcambridge. BULATS English Language Test, βαζκνινγία , ηνππαλεπηζηεκίνπηνπcambridge. INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM (IELTS) απόηνuniversityofcambridgelocalexaminationssyndicate (UCLES) TheBritishCouncil IDPEducationAustraliaIELTSAustraliaκεβαζκνινγίααπό 8,5 θαηάλσ. ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATEOFPROFICIENCYINENGLISHηνπΠαλεπηζηεκίνπMICHIGAN(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπedexcel, ήpearson TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATIONηνπEDEXCELήEDEXCELLEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ηνπtrinitycollegelondon. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)- MASTERY- θαηcity & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - MASTERY- (πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοάξηζηεογλώζεο) ήcity & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY-θαηCITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONALSPOKEN ESOL -MASTERY- (πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοάξηζηεογλώζεο). EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ήpearson EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2). PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλόηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κεβαζκό «Distinction ή Credit ). 23

24 OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (κέρξη 31/8/2009) Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). MichiganStateUniversity Certificate of English Language Proficiency (MSU CELP) : CEF C2. Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).. NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Δλόηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking). LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) GA Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR: C2)ήGA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2) C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) θαηc2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (πλππνβάιινληαηαζξνηζηηθάγηαηελαπόδεημεηεοάξηζηεογλώζεο) 24