ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 :56:59 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ιωάννης Γκόλφος Α Α: 6ΞΥΚ4653Π8-ΣΝ Α. Π.: ΥΠΕΝ/ Υ/9570/3338 Ηµ/νία: 5/06/08 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 7 Ταχ.Κωδ. : 53 Αθήνα FAX : 3/5566 Πληροφορίες : Χαραλαμπάκη Εριέτα & Σπυράτου Αικατερίνη Τηλέφωνο : 3/5567 & 64. ΕΠΕΙΓΟΝ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (ΕΓΣΕΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας». Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (ΕΓΣΕΕ) ΥΠΕΝ, θα προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) σε θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 9 του ν.4440/06 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/06, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α 4) όπως ισχύει, των κατωτέρω κατηγοριών και κλάδων ως ακολούθως: ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 34 ΠΕ 6 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 3 ΠΕ 5 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 ΠΕ ΠΕ ή ΤΕ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 83 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση κατηγορίας εκπαίδευσης και κλάδου/ειδικότητας προσόντα που προβλέπονται στο Π.Δ. 50/00 (Α 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Tα επιθυμητά προσόντα που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για την κάλυψη των προαναφερόμενων θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. Διαδικασία Επιλογής - Αξιολόγησης: Οι αποσπάσεις για τις ανωτέρω θέσεις Επιθεωρητών θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 9 του Ν. 4440/06, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 5 του Ν. 4409/06 και του αρ. του Ν. 404/0 κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων, μετά από προσωπική συνέντευξη με κάθε ενδιαφερόμενο. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης, ορίζεται σε τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται ή ανανεώνεται για υπηρεσιακές ανάγκες. Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τον φορέα υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/05. Οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν για τις θέσεις Επιθεωρητών υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με βάση τις διατάξεις του ν. 33/003 (Α 309), όπως ισχύει. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν: Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Προθεσμία υποβολής και τρόπος υποβολής αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση απόσπασης Από 5 Ιουνίου 08 μέχρι και 6 Ιουλίου 08, με τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: α) Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο, μεταξύ των άλλων, να περιγράφεται αναλυτικά η αποκτηθείσα εμπειρία από τις θέσεις που έχουν υπηρετήσει σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα αναφερόμενα στο Βιογραφικό Σημείωμα στοιχεία είναι αληθή. β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του φακέλου του υπαλλήλου, αν υπάρχει πειθαρχική ποινή ή δίωξη σε βάρος του καθώς και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου. γ) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. δ) Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εφόσον διαθέτουν) και πράξη αναγνώρισης αυτών από αρμόδιο φορέα, εάν πρόκειται για τίτλους αλλοδαπής. ε) Βεβαίωση / δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύεται η αναγραφόμενη προϋπηρεσία και εργασιακή εμπειρία στο βιογραφικό τους σημείωμα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται: είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του

3 Υ.Π.ΕΝ. (Αμαλιάδος 7, 5 3 Αθήνα), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Αμαλιάδος 7, 5 3 Αθήνα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής τους, κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: & (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών) και (Γραμματεία ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ) κατά τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες 09:00 έως 3:00. Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ ( στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αποσταλεί στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την παράκληση να αναρτηθεί στον σχετικό ιστοχώρο του. Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιος Σταθάκης Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κοινοποίηση:. Γραφείο Υπουργού Υ.Π.ΕΝ.. Γραφείο Αν. Υπουργού Υ.Π.ΕΝ. 3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υ.Π.ΕΝ. 4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρούν & Ελεγκτών ΥΠΕΝ 5. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 6. Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου 7. Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος 8. Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος 9. ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ. 0.Δ/νση Ε.Δ.Α.Κ. Ε.Δ.:.Φ.Τμήματος Α.Φ.Αποσπ.(διαδικασία)γρ.0. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την παράκληση να αναρτηθεί στον σχετικό ιστοχώρο του. Βασ. Σοφίας 5, Αθήνα. 3

4 Β. Όλα τα Υπουργεία - Διευθύνσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες τους, καθώς και τους εποπτευομένους από αυτούς φορείς).. Εσωτερικών, Σταδίου Αθήνα.. Οικονομίας, και Ανάπτυξης, Νίκης 5-7, 0 80 Αθήνα. 3. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Φραγκούδη & Αλεξάνδρου Πάντου, 0 63 Καλλιθέα. 4. Εθνικής Άμυνας, Μεσογείων 7-3, 55 6 Χολαργός. 5. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 5 80 Μαρούσι. 6. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σταδίου 9, 0 0 Αθήνα. 7. Εξωτερικών, ΣΤ Διεύθυνση Προσωπικού, Ακαδημίας,06 7 Αθήνα. 8. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, 5 7 Αθήνα. 9. Οικονομικών, Καραγεώργη Σερβίας 0, 05 6 Αθήνα. 0. Υγείας, Αριστοτέλους 7, 0 87, Αθήνα.. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 0-, 06 8 Αθήνα.. Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως & Τσιγάντε, Παπάγου 3. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δραγατσανίου, Αθήνα. 4. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, 85 0 Πειραιάς 5. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αχαρνών, 0 76 Αθήνα 6. Τουρισμού, Βασ. Αμαλίας, Αθήνα. Γ. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Διευθύνσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες τους, καθώς και στους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς).. Αττικής, Κατεχάκη 56, 5 5 Αθήνα. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Σωκράτους, Λάρισα 3. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Β. Ηπείρου 0, Ιωάννινα 4. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 8, 64 4 Πάτρα 5. Αιγαίου, Ακτή Μιαούλη 83 και Μάρκου Μπότσαρη -8, Πειραιάς 6. Κρήτης, Αλμυρού 4, 7 0 Ηράκλειο Κρήτης 7. Μακεδονίας Θράκης, Τάκη Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη, Θεσσαλονίκη Δ. Ανεξάρτητες Αρχές. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), Πουλίου 6, 5 3 Αθήνα.. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), Ιερού Λόχου 3, 5 4 Μαρούσι. 3. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας -3, 5 3 Αθήνα. 4. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), Αμερικής 5 και Πανεπιστημίου, Αθήνα. 5. Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 7, 04 3 Αθήνα. 4

5 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΝΕ) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ- 'Η ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Η/ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Ή/ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Η/ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, Η/ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 5

6 3 ΠΕ ΜΕΤΑΛΕΙΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ 5 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ (Η) ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Ή/ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, Η/ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 6

7 (Η) ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 7 ΠΕ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (Α) ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ (Β) ΕΜΠΕΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.478/03 (Γ) ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 7

8 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 3 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (Α) ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ (Β) ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Α) ΕΜΠΕΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Β) ΓΝΩΣΤΕΣ - ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ) ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (Α) ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Β) 0ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Γ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Α) ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Β) 0ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Γ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (Α) ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Β) 0ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Γ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 8

9 4 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 5 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Α) ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Β) 0ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Γ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Α) ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Β) 0ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Γ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΑΔΟΣ/ ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ- ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Η ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, σύμφωνα με το αρθρ. 3 παρ. του ΚΜΛΕ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ, ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΓΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ Ή ΛΑΤΟΜΙΚΑ Ή ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΩΝ ΝΑΞΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ - ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Ή ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΓΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 9

10 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Α) 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (Β) ΑΝΑΓΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Η/ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α) 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (Β) ΑΝΑΓΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 0

11 3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Η) ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Α) 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (Β) ΑΝΑΓΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Η/ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, Η/ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

12 4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 5 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΟΣ (Α) 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (Β) ΑΝΑΓΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Ή/ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, Η/ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Α) 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (Β) ΑΝΑΓΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Η) ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

13 6 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 7 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Ή ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ/ΦΥΣΙΚΟΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ Ή ΒΙΟΛΟΓΟΣ (Α) 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (Β) ΑΝΑΓΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, Η/ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Η) ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Α) 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (Β) ΑΝΑΓΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, Η/ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 3

14 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (Α) ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ (Β) ΕΜΠΕΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.478/03 (Γ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Α) ΕΜΠΕΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Β) ΓΝΩΣΤΕΣ - ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ) ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 3 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (Α) ΕΜΠΕΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Β) ΓΝΩΣΤΕΣ - ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ) ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 4

15 ΓΝΩΣΗ 4 ΠΕ Η' ΤΕ (Α) ΕΜΠΕΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Η' ΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟ ΧΩΡΩΝ ΚΛΠ. (Γ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (Α) ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Β) 0ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Γ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Ε) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (Α) ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Β) 0ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Γ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 5

16 3 ΠΕ 4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΓΝΩΣΗ (Ε) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Α) ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Β) 0ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Γ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Ε) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Α) ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Β) 0ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Γ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (Ε) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ- ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ, ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Η 4 ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ, σύμφωνα με το αρθρ. 3 παρ. του ΚΜΛΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΓΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Σ ΤΙΤΛΟΣ 6

17 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ Ή ΛΑΤΟΜΙΚΑ Ή ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ Α Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗΣ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕ ΩΝ, 3ΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ - ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7

18 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ Α/ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ Ή ΠΕ 3 ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΥ Ή ΧΗΜΙΚΟΥ 8 ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ Ή ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕ

19 4 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΟΥ 5 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΩΝ (Η) ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ Η' ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ 9

20 ΠΕΡΙΟΧΩΝ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. (Η) ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΔΑΚ /Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΠΕ (επιθυμητό πτυχίο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 4 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕ ΠΕ (επιθυμητό πτυχίο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) 4 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 3 ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 4 ΠΕ ΠΕ ΠΕ (επιθυμητό πτυχίο ΧΗΜΙΚΩΝ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ ) 4 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 5 ΠΕ ΠΕ ΠΕ (επιθυμητό πτυχίο ΧΗΜΙΚΩΝ ) 4 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 0