Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 2001R2535 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων (EE L 341 της , σ. 29) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 886/2002 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2002 L M2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2002 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου L M3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1667/2002 της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμ L βρίου 2002 M4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2302/2002 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου L M5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2332/2002 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου L M6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 787/2003 της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2003 L M7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1157/2003 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου L M8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2003 της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου L M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 50/2004 της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου L M10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2004 της Επιτροπής της 22ας Απριλίου L M11 Κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 810/2004 τησ επιτροπησ της 29ης Απριλίου L M12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1036/2005 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2005 L M13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 316/2006 της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου L M14 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 591/2006 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου L M15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 926/2006 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2006 L M16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1919/2006 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου L M17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1984/2006 της Επιτροπής της20ής Δεκεμβρίου L M18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2020/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου L M19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 487/2007 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου L M20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 731/2007 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2007 L

2 2001R2535 EL M21 M22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 980/2007 της Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 2007 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1324/2007 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2007 L L M23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1565/2007 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου L M24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 467/2008 της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2008 L M25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 514/2008 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2008 L M26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2009 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 2009 L M27 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2009 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου L M28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 585/2010 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2010 L Διορθώνεται από: C1 Διορθωτικό ΕΕ L 17 της , σ. 58 (2535/2001) C2 Διορθωτικό ΕΕ L 21 της , σ. 48 (2535/2001) C3 Διορθωτικό ΕΕ L 194 της , σ. 48 (2535/2001) C4 Διορθωτικό ΕΕ L 322 της , σ. 38 (2535/2001) C5 Διορθωτικό ΕΕ L 215 της , σ. 104 (810/2004) C6 Διορθωτικό ΕΕ L 34 της , σ. 3 (1984/2006) C7 Διορθωτικό ΕΕ L 201 της , σ. 16 (2020/2006) C8 Διορθωτικό ΕΕ L 11 της , σ. 23 (1324/2007)

3 2001R2535 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3 και το άρθρο 29 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1374/98 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1995 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής και για το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ( 3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 594/2001 ( 4 ), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένως και με ουσιαστικό τρόπο. Επευκαιρία νέων τροποποιήσεων θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να ανασυνταχθεί ο εν λόγω κανονισμός ενσωματώνοντας επίσης τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2967/79 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1979, περί καθορισμού των όρων με τους οποίους πρέπει να μεταποιηθούν ορισμένα τυριά που τυγχάνουν προνομιακού καθεστώτος εισαγωγής ( 5 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1599/95 ( 6 ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2508/97 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων των καθεστώτων που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Σλοβενίας και του καθεστώτος που προβλέπεται στις συμφωνίες για την απελευθέρωση των συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και των Βαλτικών Χωρών ( 7 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2856/2000 ( 8 ), καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2414/98 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 1998, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος το οποίο εφαρμόζεται στα προϊόντα του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία προέρχονται από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1150/90 ( 9 ). ( 1 ) ΕΕ L 160 της , σ. 48. ( 2 ) ΕΕ L 193 της , σ. 10. ( 3 ) ΕΕ L 185 της , σ. 21. ( 4 ) ΕΕ L 88 της , σ. 7. ( 5 ) ΕΕ L 336 της , σ. 23. ( 6 ) ΕΕ L 151 της , σ. 10. ( 7 ) ΕΕ L 345 της , σ. 31. ( 8 ) ΕΕ L 332 της , σ. 49. ( 9 ) ΕΕ L 299 της , σ. 7.

4 2001R2535 EL (2) Κατ' εφαρμογή των άρθρων 26 και 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, τα πιστοποιητικά εισαγωγής πρέπει να εκδίδονται για κάθε ενδιαφερόμενο που υποβάλλει σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα και, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις, πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των εισαγωγέων. (3) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ορισμένες ιδιομορφίες των εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων, πρέπει να προβλεφθούν συμπληρωματικές διατάξεις και, εφόσον απαιτείται, παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2299/2001 ( 2 ). (4) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή στην Κοινότητα γαλακτοκομικών προϊόντων με μειωμένους δασμούς στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στα ακόλουθα κείμενα: α) στον κατάλογο των παραχωρήσεων CXL που έχει καταρτιστεί μετά τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης και τις διαπραγματεύσεις που διηξήχθησαν στο πλαίσιο του άρθρου XXIV:6 της GATT μετά την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στο εξής: «κατάλογος των παραχωρήσεων CXL») β) στη δασμολογική συμφωνία με την Ελβετία όσον αφορά ορισμένα τυριά που περιλαμβάνονται στην κλάση 0404 του κοινού δασμολογίου, η οποία έχει συναφθεί εξ ονόματος της Κοινότητας με την απόφαση 69/352/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τη συμφωνία με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, όσον αφορά ορισμένα τυριά, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 95/582/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), (στο εξής: «συμφωνία με την Ελβετία») γ) στη συμφωνία με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με ορισμένα γεωργικά προϊόντα, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 95/582/ΕΚ (στο εξής: «συμφωνία με τη Νορβηγία») δ) στην απόφαση αριθ. 1/98 του Συμβουλίου Σύνδεσης, ΕΚ- Τουρκίας της 25ης Φεβρουαρίου 1998, όσον αφορά το εμπορικό καθεστώς για τα γεωργικά προϊόντα ( 5 ) ε) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων που προκύπτουν από τη μεταποίηση καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 ( 6 ) ( 1 ) ΕΕ L 152 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 308 της , σ. 19. ( 3 ) ΕΕ L 257 της , σ. 3. ( 4 ) ΕΕ L 327 της , σ. 17. ( 5 ) ΕΕ L 86 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ L 215 της , σ. 12.

5 2001R2535 EL στ) στη συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής, η οποία αποτελεί το αντικείμενο προσωρινής εφαρμογής δυνάμει της συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νοτίου Αφρικής και εγκρίθηκε με την απόφαση 1999/753/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ), ( στο εξής: «συμφωνία με τη Νότιο Αφρική») ζ) στους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1349/2000 ( 2 ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2677/2000 ( 3 ), (ΕΚ) αριθ. 1727/2000 ( 4 ), (ΕΚ) αριθ. 2290/2000 ( 5 ), (ΕΚ) αριθ. 2341/2000 ( 6 ), (ΕΚ) αριθ. 2433/2000 ( 7 ), (ΕΚ) αριθ. 2434/2000 ( 8 ), (ΕΚ) αριθ. 2435/2000 ( 9 ), (ΕΚ) αριθ. 2475/2000 ( 10 ), (ΕΚ) αριθ. 2766/2000 ( 11 ) και (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 ( 12 ), οι οποίοι αφορούν ορισμένες παραχωρήσεις με τη μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και προβλέπουν την προσαρμογή, ως αυτόνομο και μεταβατικό μέτρο, ορισμένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Λεττονία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Σλοβακίας, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, αντιστοίχως η) στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κύπρου που υπογράφηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1972, η οποία συνήφθη εξ ονόματος της Κοινότητας με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1246/73 του Συμβουλίου ( 13 ), και ιδίως το πρωτόκολλο που καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες υλοποίησης του δεύτερου σταδίου της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κύπρου που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 1987, η οποία συνήφθη με την απόφαση 87/607/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 14 ), (στο εξής: «συμφωνία με την Κύπρο»). (5) Ο κατάλογος των παραχωρήσεων CXL προβλέπει ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο των καθεστώτων «τρέχουσας πρόσβασης» και «ελάχιστης πρόσβασης». Είναι απαραίτητο να ανοίξουν οι ποσοστώσεις αυτές και να καθοριστεί η μέθοδος διαχείρισης. (6) Για να διασφαλιστεί η ορθή και δίκαιη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που δεν προσδιορίζονται ανά χώρα καταγωγής και οι οποίες καθορίζονται στον κατάλογο CXL, καθώς και ( 1 ) ΕΕ L 311 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 155 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 308 της , σ. 7. ( 4 ) ΕΕ L 198 της , σ. 6. ( 5 ) ΕΕ L 262 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ L 271 της , σ. 7. ( 7 ) ΕΕ L 280 της , σ. 1. ( 8 ) ΕΕ L 280 της , σ. 9. ( 9 ) ΕΕ L 280 της , σ. 17. ( 10 ) ΕΕ L 286 της , σ. 15. ( 11 ) ΕΕ L 321 της , σ. 8. ( 12 ) ΕΕ L 332 της , σ. 7. ( 13 ) ΕΕ L 133 της , σ. 1. ( 14 ) ΕΕ L 393 της , σ. 1.

6 2001R2535 EL των δασμολογικών ποσοστώσεων με μειωμένο δασμό που προβλέπονται για τις εισαγωγές με προέλευση τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τις χώρες ΑΚΕ, την Τουρκία και τη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής, θα πρέπει, αφενός, να συνοδεύεται η αίτηση εκδόσεως πιστοποιητικού εισαγωγής από τη σύσταση υψηλότερης εγγύησης απαυτή που ισχύει για τις κανονικές εισαγωγές και, αφετέρου, να καθοριστούν ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η κατανομή των ποσοστώσεων κατά τη διάρκεια του έτους και να καθοριστεί η διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών, καθώς και η διάρκεια ισχύος τους. (7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η σοβαρότητα των αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής, να αποφευχθούν οι κερδοσκοπίες και να διασφαλιστεί στο έπακρο η χρησιμοποίηση των ποσοστώσεων που έχουν ανοιχθεί, θα πρέπει να περιοριστεί η ποσότητα κάθε αίτησης σε 10 % της υπό εξέταση ποσόστωσης, να καταργηθεί η δυνατότητα άρνησης της έκδοσης του πιστοποιητικού στην περίπτωση που ο συντελεστής χορήγησης είναι κατώτερος του 0,8, να ανοίξουν οι ποσοστώσεις μόνο στους εμπορευόμενους που εισήγαγαν ή εξήγαγαν τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο των ποσοστώσεων, να καθοριστούν κριτήρια επιλεξιμότητας για την υποβολή αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών με την απαίτηση υποβολής εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιότητα του εμπορευόμενου για κάθε αιτούντα και την τακτικότητα των δραστηριοτήτων του, καθώς και να περιοριστεί ο αριθμός των αιτήσεων ανά εμπορευόμενο σε μία μόνο αίτηση πιστοποιητικού ανά ποσόστωση. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των εθνικών διοικήσεων όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής και αποδοχής των επιλέξιμων αιτήσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί η διαδικασία έγκρισης των επιλέξιμων αιτούντων και η κατάρτιση καταλόγου με τους εγκεκριμένους αιτούντες, ο οποίος θα ισχύει για ένα χρόνο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διατάξεων όσον αφορά τον αριθμό των αιτήσεων, θα πρέπει να προβλεφθούν κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον περιορισμό αυτό. (8) Τα προϊόντα, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο συναλλαγών στο πλαίσιο της διαδικασίας ενεργητικής ή παθητικής τελειοποίησης, δεν αποτελούν το αντικείμενο ούτε εισαγωγής, και συνεπώς θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία, ούτε εξαγωγής και, ως εκ τούτου, δεν έχουν ληφθεί ποτέ υπόψη για την επιλεξιμότητα των αιτούντων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1374/98. Θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να διευκρινιστεί ότι οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ποσότητας αναφοράς που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. (9) Για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που προσδιορίζονται ανά χώρα καταγωγής και οι οποίες καθορίζονται στον κατάλογο CXL και για τις ποσοστώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Νορβηγία, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων με την ονομασία των εν λόγω εμπορευμάτων καθώς και την τήρηση της δασμολογικής ποσόστωσης, θα πρέπει να γίνει χρήση του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής που εκδίδονται με καθορισμένη μορφή κατόπιν προσκόμισης των πιστοποιητικών «IMA 1» (inward monitoring arrangements), με την ευθύνη της χώρας

7 2001R2535 EL εξαγωγής. Το καθεστώς αυτό, δυνάμει του οποίου η χώρα εξαγωγής διασφαλίζει ότι τα εξαγόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται στην περιγραφή τους, απλοποιεί αισθητά τη διαδικασία εισαγωγής. Το καθεστώς αυτό χρησιμοποιείται επίσης από τις τρίτες χώρες για τον έλεγχο της τήρησης των δασμολογικών ποσοστώσεων. (10) Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας θα πρέπει, ωστόσο, να υπόκειται το καθεστώς των πιστοποιητικών IMA 1 σε επαλήθευση των διασαφήσεων σε κοινοτική κλίμακα, η οποία θα στηρίζεται στη λήψη τυχαίου δείγματος από τις παρτίδες και στη χρησιμοποίηση διεθνώς αναγνωρισμένων στατιστικών μεθόδων και μεθόδων ανάλυσης. (11) Συμπληρωματικές ακριβείς ενδείξεις είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του καθεστώτος πιστοποιητικού ΙΜΑ 1, κυρίως, όσον αφορά τη συμπλήρωση, την έκδοση, την κατάργηση, την τροποποίηση και την αντικατάσταση των πιστοποιητικών από τον οργανισμό εκδόσεως του ΙΜΑ 1, τη διάρκεια της ισχύος τους και τους όρους για τη χρήση τους με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εισαγωγής. Πρέπει επίσης να προβλεφθούν διατάξεις για το τέλος του έτους, σε σχέση με το συνήθη χρόνο αποστολής για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος που καλύπτεται από το πιστοποιητικό IMA 1 και πρόκειται να εξαχθεί στη διάρκεια του επόμενου έτους. Τέλος, πρέπει να προβλεφθεί ο έλεγχος των διασαφήσεων εισαγωγής και ο έλεγχος στο τέλος του έτους, προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση της ποσόστωσης. (12) Το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας που εισάγεται στο πλαίσιο της ποσόστωσης «τρέχουσας πρόσβασης» πρέπει να προσδιορίζεται για να αποφεύγεται η χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή με πλήρη συντελεστή και η καταβολή ορισμένων ενισχύσεων. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δοθούν ορισμένοι ορισμοί και να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να συμπληρώνεται το πιστοποιητικό IMA 1, ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου του βάρους και της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη σύνθεση του βουτύρου. (13) Κατά παρέκκλιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, θα πρέπει επίσης η εισαγωγή βουτύρου Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο της λεγόμενης ποσόστωσης «τρέχουσας πρόσβασης» να υπόκειται σε συμπληρωματικούς όρους, έτσι ώστε να συνδέεται η ποσότητα που καλύπτεται από πιστοποιητικό IMA 1 με την ποσότητα που καλύπτεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό εισαγωγής και να απαιτείται η χρησιμοποίηση των δύο αυτών εγγράφων μία μόνο φορά με διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. (14) Το καναδικό cheddar αποτελεί επί του παρόντος το μόνο προϊόν που καλύπτεται από το καθεστώς πιστοποιητικού IMA 1, για το οποίο πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη αξία «ελεύθερο στα σύνορα». Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αναφέρονται στο πιστοποιητικό IMA 1 ο αγοραστής και το κράτος μέλος προορισμού.

8 2001R2535 EL (15) Λόγω μη ορθής διαχείρισης από τους οργανισμούς έκδοσης των πιστοποιητικών IMA 1 στη Νορβηγία, η οποία οδήγησε σε υπέρβαση των ποσοστώσεων, η Νορβηγία ζήτησε την αντικατάσταση των δύο οργανισμών που αναφέρονται στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1374/98 από έναν και μόνο οργανισμό που εξαρτάται άμεσα από το Υπουργείο Γεωργίας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό. (16) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1374/98 καθορίζει ότι οι εμπορευόμενοι που πρόκειται να εισαγάγουν ορισμένα τυριά καταγωγής Ελβετίας πρέπει να δεσμεύονται όσον αφορά την τήρηση ελάχιστης αξίας «ελεύθερο στα σύνορα» ώστε να επωφελούνται της προτιμησιακής μεταχείρισης για τα εν λόγω τυριά. Στο παρελθόν, η ένδειξη αυτή υπήρχε υποχρεωτικά στη θέση 17 του πιστοποιητικού ΙΜΑ 1, η οποία δεν υφίσταται πλέον. Θα πρέπει για λόγους σαφήνειας, να διευκρινιστούν με άλλο τρόπο η έννοια της αξίας «ελεύθερο στα σύνορα» και των όρων για τη διασφάλιση της τήρησής της. (17) Στο πλαίσιο των ειδικών διατάξεων που αφορούν τις προτιμησιακές εισαγωγές που δεν υπόκεινται σε ποσοστώσεις, οι οποίες αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1706/98, στο παράρτημα I του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της απόφασης αριθ. 1/98 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, στο παράρτημα IV της συμφωνίας με την Νότιο Αφρική και στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ελβετία, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εφαρμογή του μειωμένου δασμολογικού συντελεστή υπόκειται στην προσκόμιση της απόδειξης καταγωγής που προβλέπεται στα πρωτόκολλα των σχετικών συμφωνιών. (18) Προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των ιδίων πόρων και λαμβανομένης υπόψη της μέχρι σήμερα εμπειρίας, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά τους ελέγχους κατά την εισαγωγή. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να διευκρινιστεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η παρτίδα που καλύπτεται από διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν είναι σύμφωνη με την εν λόγω διασάφηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των ποσοτήτων που τίθενται πράγματι σε ελεύθερη κυκλοφορία σε σχέση με τις ποσοστώσεις. (19) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΤΙΤΛΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται, εκτός αν υπάρχουν αντίθετες διατάξεις, σε κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, (στο εξής «γαλακτοκομικά προϊόντα»), συμπεριλαμβανομένων των

9 2001R2535 EL εισαγωγών για τις οποίες δεν ισχύουν ποσοτικοί περιορισμοί ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος και απαλλαγμένων από δασμούς και φόρους ισοδυνάμου αποτελέσματος στο πλαίσιο των έκτακτων εμπορικών μέτρων που έχει θεσπίσει η Κοινότητα για ορισμένες χώρες και εδάφη. M25 Άρθρο 2 Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής ( 1 ). Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού εισαγωγής και το ποσό της προς καταβολή εγγύησης καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι του εν λόγω κανονισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος κανονισμού. Ισχύουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής ( 2 ), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 3 M25 2. Η αίτηση πιστοποιητικού καθώς και το πιστοποιητικό αναφέρουν στην θέση 16 τον οκταψήφιο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας (στο εξής κωδικός ΣΟ) του οποίου προηγείται, ανάλογα με την περίπτωση, η ένδειξη «ex». Το πιστοποιητικό ισχύει μόνο για το προϊόν που ορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο. M19 Ωστόσο, όταν τα πιστοποιητικά εκδίδονται στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής, που προβλέπονται στο κεφάλαιο I και στο τμήμα 2 του κεφαλαίου III του τίτλου 2, ισχύουν για όλους τους κωδικούς ΣΟ που εμπίπτουν στον ίδιο αριθμό ποσόστωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο εφαρμοζόμενος δασμός είναι ο ίδιος. M25 4. Το πιστοποιητικό εκδίδεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα υποβολής της αίτησης. Άρθρο 4 1. Ο κωδικός ΣΟ , στον οποίο κατατάσσονται τα τυριά που προορίζονται για μεταποίηση, εφαρμόζεται μόνο στις εισαγωγές. M2 2. Οι κωδικοί ΣΟ και εφαρμόζονται μόνο στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής και προέλευσης Ελβετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20. M19 ( 1 ) ΕΕ L 114 της , σ. 3. ( 2 ) ΕΕ L 238 της , σ. 13.

10 2001R2535 EL ΤΙΤΛΟΣ 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΔΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Εισαγωγές στο πλαίσιο ποσοστώσεων που έχει ανοίξει η κοινότητα βάσει μόνο του πιστοποιητικού εισαγωγής Τ μ ή μ α 1 Άρθρο 5 Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στο πλαίσιο των ακόλουθων ποσοστώσεων: α) ποσοστώσεις που δεν προσδιορίζονται ανά χώρα καταγωγής και αναφέρονται στον κατάλογο των παραχωρήσεων CXL M16 M24 M27 M24 M19 στ) ποσοστώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα 2 της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ελβετίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής ( 1 ). M13 M7 M19 M24 η) ποσοστώσεις που προβλέπονται από την απόφαση 2003/465/ΕΚ του Συμβουλίου ( 2 ) θ) ποσοστώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2007/138/ΕΚ του Συμβουλίου ( 3 ) ι) η ποσόστωση αριθ που προβλέπεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου ( 4 ). ( 1 ) ΕΕ L 114 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 156 της , σ. 48. ( 3 ) ΕΕ L 61 της , σ. 28. ( 4 ) ΕΕ L 20 της , σ. 1.

11 2001R2535 EL Άρθρο 6 M17 C6 Οι δασμολογικές ποσοστώσεις, οι προς εφαρμογή δασμοί, οι ετήσιες ανώτατες ποσότητες εισαγωγών, οι περίοδοι δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής και η κατανομή τους σε δύο ίσα μέρη για εξάμηνες περιόδους παρατίθενται στο παράρτημα I. M1 Οι ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρη B, Δ, και ΣΤ κατανέμονται, για κάθε έτος εισαγωγής, σε ίσα μέρη σε δύο εξάμηνες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιουλίου και την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Τ μ ή μ α 2 Άρθρο 7 Οι υποβάλλοντες αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής πρέπει να έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στην οποία είναι εγκατεστημένος. Η αρχή αυτή χορηγεί έναν αριθμό έγκρισης σε κάθε εμπορευόμενο που εγκρίνει. M17 C6 Άρθρο 8 Κατά παρέκκλιση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, παρέχεται σε κάθε εμπορευόμενο που υποβάλλει, πριν από την 1η Απριλίου κάθε έτους, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος και στο οποίο είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ΦΠΑ, αίτηση συνοδευόμενη από την απόδειξη ότι κατά τη διάρκεια και των δύο παρελθόντων ημερολογιακών ετών εισήγαγε στην Κοινότητα ή/και εξήγαγε από την Κοινότητα τουλάχιστον 25 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων που υπάγονται στο κεφάλαιο 04 της συνδυασμένης ονοματολογίας. M18 Άρθρο 9 Πριν από την M22 1η Μαΐου, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους αιτούντες για το αποτέλεσμα της διαδικασίας έγκρισης και, κατά περίπτωση, του γνωστοποιεί τον αριθμό της έγκρισής τους. Η έγκριση ισχύει για ένα έτος. M1 Άρθρο 10 M22 1. Κάθε έτος, πριν από τις 20 Μαΐου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, τον κατάλογο των εισαγωγέων που έχουν εγκρίνει, τον οποίο η Επιτροπή διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών. Μόνον οι εισαγωγείς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων από την 1η Ιουνίου του επόμενου έτους, για τις εισαγωγές κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 14.

12 2001R2535 EL M1 2. Μετά από αίτηση των υποψηφίων για προσχώρηση χωρών για τις οποίες έχει ανοίξει ποσόστωση εισαγωγής, η Επιτροπή μπορεί να διαβιβάσει τον κατάλογο των εγκεκριμένων επιχειρηματιών με την επιφύλαξη ότι για την προβλεπόμενη διαβίβαση έχει λάβει τη συγκατάθεση των επιχειρηματιών που αναγράφονται στον κατάλογο. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες για να ζητήσουν τη συγκατάθεση των επιχειρηματιών. 3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τον κατάλογο των εγκεκριμένων επιχειρηματιών σύμφωνα με το υπόδειγμα που εμφαίνεται στο παράρτημα XIV στο μέρος Α, του οποίου περιλαμβάνονται οι εγκεκριμένοι επιχειρηματίες που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2, και στο μέρος B του παραρτήματος αυτού οι άλλοι εγκεκριμένοι επιχειρηματίες. Τ μ ή μ α 3 Άρθρο 11 Οι αιτήσεις πιστοποιητικών υποβάλλονται μόνο στο κράτος μέλος έγκρισης. Στις αιτήσεις αυτές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του εμπορευόμενου. M17 C6 Άρθρο 13 M24 1. Η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού μπορεί να αναφέρει έναν ή περισσότερους από τους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στο παράρτημα Ι για την ίδια ποσόστωση και πρέπει να αναφέρει την αιτούμενη ποσότητα για κάθε διαφορετικό κωδικό. Ωστόσο, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό για κάθε διαφορετικό κωδικό. 2. Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού αφορά τουλάχιστον 10 τόνους και κατ ανώτατο όριο την ποσότητα που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο της ποσόστωσης για την περίοδο των έξι μηνών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6. Ωστόσο, για τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχείο α), η αίτηση πιστοποιητικού αφορά κατ ανώτατο όριο 10 % της ποσότητας που έχει καθοριστεί. M17 C6 Άρθρο 14 M22 1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβληθούν μόνον: α) από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου, όσον αφορά τις εισαγωγές κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους

13 2001R2535 EL C8 β) από την 1η έως τις 10 Ιουνίου, όσον αφορά τις εισαγωγές κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. 2. Το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1291/2000 είναι ίσο με 35 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους προϊόντος. M17 C6 Τ μ ή μ α 4 Άρθρο 15 Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από εκείνη που ακολουθεί το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για κάθε προϊόν. Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις αιτηθείσες ποσότητες για κάθε αριθμό ποσόστωσης και κωδικό ΣΟ. Οι κοινοποιήσεις γίνονται σε ξεχωριστά έντυπα για κάθε ποσόστωση. Άρθρο 16 M17 C6 1. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 15. M22 3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν μόνον κατά τη διάρκεια της υποπεριόδου για την οποία έχουν εκδοθεί. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής στη θέση 24 φέρουν μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα XX. 4. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εκχωρούνται μόνο στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το τμήμα 2. Κατά την εκχώρηση του πιστοποιητικού, ο εκχωρητής ενημερώνει τον οργανισμό έκδοσης του πιστοποιητικού σχετικά με τον αριθμό έγκρισης του εκδοχέα. Άρθρο 17 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η εισαγόμενη ποσότητα δυνάμει των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στις θέσεις 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Ο αριθμός «0» εγγράφεται για το σκοπό αυτό στη θέση 19 του εν λόγω πιστοποιητικού. Άρθρο Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν: α) στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής

14 2001R2535 EL M1 β) στη θέση 15, η περιγραφή του προϊόντος που εμφαίνεται στο παράρτημα I, ή ελλείψει αυτής, η περιγραφή της συνδυασμένης ονοματολογίας ή του κωδικού ΣΟ που εμφαίνεται στη σχετική ποσόστωση M17 C6 M17 C6 γ) στη θέση 16, ο κωδικός ΣΟ όπως αναφέρεται στη σχετική ποσόστωση, εφόσον απαιτείται, προσθέτοντας προηγουμένως την ένδειξη «ex» δ) στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XV. 2. Το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από τη χώρα που αναγράφεται στη θέση 8, με εξαίρεση τις εισαγωγές στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Α. Άρθρο 19 M11 C5 1. Ο μειωμένος δασμολογικός συντελεστής εφαρμόζεται μόνον εφόσον κατατεθεί η διασάφιση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία συνοδευόμενη από την άδεια εισαγωγής και, στην περίπτωση των εισαγωγών που αναφέρονται κατωτέρω, το αποδεικτικό καταγωγής που έχει εκδοθεί κατ εφαρμογή, αντιστοίχως, των ακόλουθων πρωτοκόλλων: M16 M24 M27 M24 C5 ε) πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972 ( 1 ) στ) πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας με την Ιορδανία ζ) κανόνες αναφερόμενοι στο σημείο 10 της συμφωνίας με τη Νορβηγία M19 M24 η) πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας με την Ισλανδία. ι) οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008. ( 1 ) ΕΕ L 300 της , σ. 189.

15 2001R2535 EL Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εισαγόμενων προϊόντων βάσει των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α) και β) υπόκειται, είτε στην προσκόμιση του πιστοποιητικού ευρώ 1, είτε στην προσκόμιση διασάφησης από τον εξαγωγέα σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω πρωτοκόλλων. M26 M6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ια Εισαγωγές στο πλαίσιο των ποσοστώσεων, των οποίων η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 308α έως 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 M27 Άρθρο 19α 1. Το άρθρο 308α, το άρθρο 308β και το άρθρο 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 εφαρμόζονται στις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙα και προβλέπονται: α) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 312/2003 του Συμβουλίου ( 1 ) β) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συμβουλίου ( 2 ) γ) στο παράρτημα IV κατάλογος 4 της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία με τη Νότια Αφρική ( 3 ) δ) στο παράρτημα Ι του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της απόφασης αριθ. 1/98 του συμβουλίου σύνδεσης ΕΚ Τουρκίας ( 4 ). 2. Οι εισαγωγές βάσει των ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπόκεινται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής. 2α. Για την ποσόστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), το άρθρο 308γ παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 δεν εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ποσόστωσης από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου Η εφαρμογή μειωμένου δασμού υπόκειται στην υποβολή αποδεικτικών στοιχείων καταγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με: α) το παράρτημα III της συμφωνίας με τη Δημοκρατία της Χιλής β) το πρωτόκολλο 4 της συμφωνίας με το Ισραήλ γ) το πρωτόκολλο 1 της συμφωνίας με τη Νότια Αφρική ( 5 ) δ) το πρωτόκολλο αριθ. 3 της απόφασης αριθ. 1/98 του συμβουλίου σύνδεσης ΕΚ Τουρκίας. ( 1 ) ΕΕ L 46 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 109 της , σ. 2. ( 3 ) ΕΕ L 311 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L 86 της , σ. 1. ( 5 ) ΕΕ L 311 της , σ. 298.

16 2001R2535 EL ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Εισαγωγές εκτός ποσοστώσεων βάσει μόνο του πιστοποιητικού εισαγωγής Άρθρο Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις προτιμησιακές εισαγωγές που δεν υπόκεινται σε ποσοστώσεις και αναφέρονται στις ακόλουθες συμφωνίες και πράξεις: M24 β) στο πρωτόκολλο αριθ. 1 της απόφασης αριθ. 1/98 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, παράρτημα Ι γ) στη συμφωνία με τη Νότιο Αφρική, παράρτημα IV M23 δ) Το παράρτημα 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων. 2. Τα σχετικά προϊόντα, καθώς και οι εφαρμοζόμενοι δασμολογικοί συντελεστές παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ. M23 Άρθρο Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν: α) στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής β) στη θέση 15: i) για τις εισαγωγές καταγωγής Τουρκίας και Ελβετίας: την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος από τα παραρτήματα ΙΙ, μέρη Β και Δ αντιστοίχως ii) για τις λοιπές εισαγωγές: την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος και ιδίως την πρώτη ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί και την περιεκτικότητα κατά βάρος (%) σε λιπαρές ουσίες. Για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 πρέπει επίσης να αναφέρονται η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς ύλης και η περιεκτικότητα κατά βάρος (%) σε ύδωρ στη μη λιπαρή ουσία γ) στη θέση 16, τον κωδικό ΣΟ όπως αναφέρεται στο σχετικό παράρτημα, του οποίου προηγείται, εφόσον απαιτείται, η ένδειξη «ex» M16 δ) στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI.

17 2001R2535 EL Το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από τη χώρα που αναγράφεται στη θέση 8. M17 C6 Άρθρο 22 Η εφαρμογή του μειωμένου δασμολογικού συντελεστή υπόκειται στην υποβολή διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία συνοδεύεται από το πιστοποιητικό εισαγωγής και την απόδειξη καταγωγής που εκδίδεται κατ' εφαρμογή, αντιστοίχως, των διατάξεων των ακόλουθων πρωτοκόλλων: M24 β) πρωτόκολλο αριθ. 3 της απόφασης αριθ. 1/98 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας γ) πρωτόκολλο αριθ. 1 της συμφωνίας με τη Νότιο Αφρική δ) πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972 ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 1/2001 της μεικτής επιτροπής ΕΚ- Ελβετίας, στις 24ης Ιανουαρίου 2001 ( 2 ). M1 M23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙα ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 22α 1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις προτιμησιακές εισαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων. 2. Όλα τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 προέλευσης Ελβετίας απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς και από την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής. 3. Η απαλλαγή από τους δασμούς εφαρμόζεται μόνο μετά την προσκόμιση της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία συνοδεύεται από την απόδειξη καταγωγής που εκδίδεται κατ εφαρμογή του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου ( 1 ) ΕΕ L 300 της , σ ( 2 ) ΕΕ L 51 της , σ. 40.

18 2001R2535 EL ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Εισαγωγές βάσει πιστοποιητικού εισαγωγής που καλύπτεται από πιστοποιητικό «Ιnward Μonitoring Αrrangement» (IMA 1) M18 Τ μ ή μ α 1 Άρθρο 24 M25 M18 M17 C6 1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στις εισαγωγές βάσει των ποσοστώσεων για προσδιοριζόμενες χώρες καταγωγής που παρατίθενται στον αναφερόμενο στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Β πίνακα CXL. 2. Οι εφαρμοστέοι δασμοί και οι ανώτατες ποσότητες εισαγωγών ανά περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Β του παρόντος κανονισμού. 3. Καμία αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού δεν γίνεται δεκτή εάν δεν καταβληθεί στον αρμόδιο οργανισμό το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. της ημέρας υποβολής της αίτησης εγγύηση ύψους 10 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους προϊόντος. 4. Το πιστοποιητικό ισχύει από την πραγματική ημερομηνία έκδοσής του, κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, έως το τέλος του τρίτου μήνα μετά την ημερομηνία αυτή. Άρθρο Τα πιστοποιητικά εισαγωγής προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Β με τον αναφερόμενο δασμολογικό συντελεστή εκδίδονται μόνο κατόπιν προσκόμισης του αντίστοιχου πιστοποιητικού IMA 1 για τη συνολική καθαρή ποσότητα που αναφέρεται σ αυτά. Τα πιστοποιητικά IMA 1 πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 29 έως 33. Στο πιστοποιητικό εισαγωγής πρέπει να εμφαίνονται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού IMA Πιστοποιητικά εισαγωγής μπορούν να εκδοθούν μόνο αφού η αρμόδια αρχή επαληθεύσει ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο ε). Οι οργανισμοί έκδοσης πιστοποιητικών διαβιβάζουν στην Επιτροπή αντίγραφο του πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 που έχει κατατεθεί με κάθε αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής, την ημέρα κατάθεσής του και ώρα (ώρα Βρυξελλών) το αργότερο. Οι οργανισμοί έκδοσης πιστοποιητικών εκδίδουν τα πιστοποιητικά εισαγωγής την τέταρτη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή των αιτήσεων, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει ειδικά μέτρα πριν από την ημερομηνία αυτή. Ο αρμόδιος για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής οργανισμός κρατά το πρωτότυπο κάθε πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 που του υποβάλλεται

19 2001R2535 EL Άρθρο Η ισχύς του πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 διαρκεί από την ημερομηνία έκδοσής του έως το τέλος του επόμενου όγδοου μήνα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ισχύ του αντίστοιχου πιστοποιητικού εισαγωγής, ούτε την 31η Δεκεμβρίου του έτους εισαγωγής για το οποίο εκδίδεται. 2. Από την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, μπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά ΙΜΑ 1 που ισχύουν από την 1η του επόμενου Ιανουαρίου για τις ποσότητες που εισάγονται στο πλαίσιο της ποσόστωσης για το εν λόγω έτος εισαγωγής. Ωστόσο, οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής υποβάλλονται μόνο την πρώτη εργάσιμη μέρα του έτους εισαγωγής. M18 3. Οι περιπτώσεις στις οποίες ένα πιστοποιητικό ΙΜΑ 1 μπορεί να καταργηθεί, να τροποποιηθεί, να αντικατασταθεί ή να διορθωθεί αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ. Άρθρο 27 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η εισαγόμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται στις θέσεις 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αναγράφεται στη θέση 19 του πιστοποιητικού ο αριθμός «0». Άρθρο Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν: α) στις θέσεις 7 και 8, την εγγραφή της χώρας προέλευσης και καταγωγής β) στη θέση 15, την περιγραφή των προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ γ) στη θέση 16, ο κωδικός ΣΟ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ, των οποίων προηγείται, εφόσον απαιτείται, η ένδειξη «ex» M16 M17 C6 δ) στη θέση 20, εφόσον απαιτείται, τον αριθμό ποσόστωσης, τον αριθμό πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 και την ημερομηνία έκδοσής του με μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI. 2. Το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από την χώρα καταγωγής που αναφέρεται στη θέση 8.

20 2001R2535 EL Άρθρο Το πιστοποιητικό IMA 1 συμπληρώνεται σε έντυπο το υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα IX, με εξαίρεση το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας, και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. 2. Η θέση 3 του πιστοποιητικού IMA 1, σχετικά με τον αγοραστή, και η θέση 6, σχετικά με τη χώρα προορισμού, δεν συμπληρώνονται, εκτός από την περίπτωση του τυριού cheddar, το οποίο προβλέπεται στην ποσόστωση αριθ του παραρτήματος III. Άρθρο Το μέγεθος του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 29 είναι mm. Το χαρτί που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 40 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο και να έχει λευκό χρώμα. 2. Τα έντυπα τυπώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Εξάλλου, μπορούν να τυπωθούν και να συμπληρωθούν στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας εξαγωγής. 3. Το έντυπο συμπληρώνεται είτε με γραφομηχανή είτε με το χέρι. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συμπληρωθεί με κεφαλαία γράμματα. 4. Κάθε πιστοποιητικό IMA 1 έχει αύξοντα αριθμό που δίδεται από τον οργανισμό εκδόσεως. Άρθρο Το πιστοποιητικό IMA 1 συμπληρώνεται και κάθε μορφή παρουσίασης των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα III. 2. Το πιστοποιητικό IMA 1 πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε είδος προϊόντος και κάθε μορφή παρουσίασης, με εξαίρεση το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας, τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XI. M17 C6 Άρθρο Αντίγραφο του πιστοποιητικού IMA 1 υποβάλλεται, δεόντως επικυρωμένο, μαζί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εισαγωγής και τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται, στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής τη στιγμή υποβολής της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 παράγραφος 1, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

21 2001R2535 EL Το πιστοποιητικό IMA 1 ισχύει μόνο εφόσον έχει συμπληρωθεί και θεωρηθεί δεόντως από οργανισμό εκδόσεως που αναφέρεται στο παράρτημα XII. 3. Το πιστοποιητικό IMA 1 είναι δεόντως θεωρημένο όταν αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης και φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού έκδοσης και την υπογραφή του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να το υπογράψουν. Άρθρο Ένας οργανισμός έκδοσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα XII μόνον εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) είναι αναγνωρισμένος με την ιδιότητα αυτή στη χώρα εξαγωγής β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαληθεύει τις ενδείξεις που αναφέρονται στα πιστοποιητικά γ) δεσμεύεται να παρέχει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, κάθε χρήσιμη και απαραίτητη πληροφορία για την εκτίμηση των ενδείξεων που αναφέρονται στα πιστοποιητικά δ) δεσμεύεται, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ Α, να εκδίδει το πιστοποιητικό ΙΜΑ 1 για τη συνολική ποσότητα που καλύπτεται απ'αυτό πριν το προϊόν που καλύπτεται από το πιστοποιητικό εγκαταλείψει το έδαφος της χώρας που το εκδίδει ε) δεσμεύεται να διαβιβάζει στην Επιτροπή με φαξ, αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού IMA 1 θεωρημένου για το σύνολο της ποσότητας την οποία καλύπτει, την ημερομηνία της εκδόσεώς του ή το αργότερο εντός του επταημέρου που ακολουθεί την ημερομηνία αυτή και, εφόσον απαιτείται, να κοινοποιεί κάθε κατάργηση, διόρθωση ή τροποποίηση στ) Όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 αναλαμβάνει να κοινοποιεί στην Επιτροπή, έως τις 15 Ιανουαρίου, για κάθε ποσόστωση χωριστά: i) τον αριθμό των πιστοποιητικών ΙΜΑ 1 που έχουν εκδοθεί για το προηγούμενο έτος ποσοστώσεων, με τους αριθμούς αναγνώρισης και την ποσότητα που καλύπτουν καθώς και τον συνολικό αριθμό των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί και τη συνολική ποσότητα που καλύπτουν για το εν λόγω έτος ποσοστώσεων ii) την κατάργηση, διόρθωση ή τροποποίηση των εν λόγω πιστοποιητικών ΙΜΑ 1 ή τη χορήγηση αντιγράφων των πιστοποιητικών ΙΜΑ 1, όπως προβλέπεται στο παράρτημα VΙΙΙ παράγραφοι 1 έως 5 και στο άρθρο 32 παράγραφος 1, καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο. 2. Το παράρτημα XII αναθεωρείται όταν δεν πληρούται ο όρος της παραγράφου 1 στοιχείο α) ή όταν ο οργανισμός έκδοσης δεν τηρεί μία των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει.

22 2001R2535 EL M18 Τ μ ή μ α 2 Άρθρο Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στις εισαγωγές βουτύρου Νέας Ζηλανδίας βάσει των ποσοστώσεων αριθ και που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Α του παρόντος κανονισμού. 2. Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 27 και 30, του άρθρου 31 παράγραφος 1, του άρθρου 32 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ). 3. Η έκφραση «τουλάχιστον έξι εβδομάδων» στην περιγραφή της ποσόστωσης για το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας σημαίνει παλαιότητα τουλάχιστον έξι εβδομάδων κατά την ημερομηνία κατάθεσης στις τελωνειακές αρχές της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. 4. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις, ο εφαρμοστέος δασμός και οι ανώτατες ποσότητες εισαγωγών ανά περίοδο ή υποπερίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Α. Άρθρο 34a 1. Οι ποσοστώσεις υποδιαιρούνται σε δύο τμήματα, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Α: α) η ποσόστωση αριθ (στο εξής «τμήμα Α») κατανέμεται μεταξύ εισαγωγέων της Κοινότητας που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και μπορούν να αποδείξουν: i) για το έτος ποσοστώσεων 2007, ότι πραγματοποίησαν εισαγωγές βάσει της ποσόστωσης αριθ κατά το 2006, ii) για το έτος ποσοστώσεων 2008, ότι πραγματοποίησαν εισαγωγές βάσει μίας από τις ποσοστώσεις αριθ , και κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, iii) για τα επόμενα έτη ποσοστώσεων, ότι πραγματοποίησαν εισαγωγές βάσει μίας από τις ποσοστώσεις αριθ , και στη διάρκεια των 24 μηνών πριν από τον Νοέμβριο του προηγούμενου από το έτος ποσοστώσεων έτους C7 M18 β) η ποσόστωση αριθ (στο εξής «τμήμα Β») προορίζεται αποκλειστικά για τους αιτούντες που: i) έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, ή ii) προκειμένου για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2007, είναι εγκατεστημένοι στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2018/2006 της Επιτροπής ( 1 ), και οι οποίοι ( 1 ) Βλέττε σελίδα 46 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

23 2001R2535 EL M18 iii) μπορούν να αποδείξουν ότι κατά το δωδεκάμηνο πριν από τον Νοέμβριο του προηγούμενου από το έτος ποσοστώσεων έτους, εισήγαγαν στην Κοινότητα ή/και εξήγαγαν από αυτήν τουλάχιστον 100 τόνους γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων που υπάγονται στο κεφάλαιο 04 της συνδυασμένης ονοματολογίας στο πλαίσιο τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών πράξεων. Ωστόσο, για τα έτη ποσοστώσεων 2007 και 2008, το ανωτέρω δωδεκάμηνο είναι το ημερολογιακό έτος 2006 και το 2007, αντίστοιχα. 2. Τα αποδεικτικά εμπορικής δραστηριότητας που αναφέρονται στο στοιχείο α) και στο στοιχείο β) σημεία (ii) και (iii) της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα δύο εξάμηνα του έτους ποσοστώσεων. M26 M18 3. Αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού μπορούν να υποβάλλονται μόνο κατά τις περιόδους που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος Για να είναι αποδεκτές, οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής μπορούν να αφορούν, ανά αιτούντα: α) στην περίπτωση του τμήματος Α, το 125 % κατ ανώτατο όριο: i) για το έτος ποσοστώσεων 2007, της ποσότητας προϊόντων που εισήγαγε βάσει της ποσόστωσης αριθ κατά το 2006, ii) για το έτος ποσοστώσεων 2008, της συνολικής ποσότητας προϊόντων που εισήγαγε βάσει των ποσοστώσεων αριθ , και κατά τα έτη 2006 και 2007, iii) για τα επόμενα έτη ποσοστώσεων, των ποσοτήτων που εισήγαγε βάσει μίας από τις ποσοστώσεις αριθ , και στη διάρκεια των 24 μηνών πριν από το Νοέμβριο του προηγούμενου από το έτος ποσοστώσεων έτους β) στην περίπτωση του τμήματος Β, τουλάχιστον 20 τόνους με ανώτατο όριο το 10 % της διαθέσιμης για την υποπερίοδο ποσόστωσης, με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μπορούν να αποδείξουν κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους ότι πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 στοιχείο β). Τα ανωτέρω αποδεικτικά υποβάλλονται κατά την κατάθεση των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικού. Εφόσον πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα αιτήσεις βάσει και των δύο τμημάτων της ποσόστωσης. Πρέπει να υποβάλλονται χωριστές αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού για το τμήμα Α και για το τμήμα Β. Η απόδειξη εισαγωγής ή εξαγωγής παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/ Αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού μπορούν να υποβάλλονται μόνο στο κράτος μέλος έγκρισης και πρέπει να φέρουν τον αριθμό έγκρισης του εισαγωγέα.

24 2001R2535 EL M18 Άρθρο 35 Το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 ανέρχεται σε 35 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους του προϊόντος. M26 Άρθρο 35a 1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για κάθε προϊόν, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. M18 2. Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις αιτούμενες ποσότητες για κάθε αριθμό ποσόστωσης, με ανάλυση κατά κωδικό ΣΟ. M26 Το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή το όνομα και τη διεύθυνση των αιτούντων, ανά αριθμό ποσόστωσης. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση του εντύπου που διατίθεται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή. M18 3. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήξη της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας κοινοποίησης σε ποιο βαθμό μπορούν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις. Εφόσον οι αιτούμενες ποσότητες δεν υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες της ποσόστωσης, η Επιτροπή δεν λαμβάνει απόφαση και εκδίδονται τα πιστοποιητικά για τις αιτούμενες ποσότητες. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού στο πλαίσιο μιας επιμέρους ποσόστωσης αφορούν ποσότητα που υπερβαίνει τη διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη περίοδο, η Επιτροπή εφαρμόζει ενιαίο συντελεστή κατανομής στις ποσότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση. Το τμήμα της εγγύησης που αντιστοιχεί στη μη χορηγούμενη ποσότητα αποδεσμεύεται. Εάν για μια επιμέρους ποσόστωση, η εφαρμογή του συντελεστή κατανομής έχει ως συνέπεια τη χορήγηση πιστοποιητικών για ποσότητες κάτω των 20 τόνων ανά αίτηση, οι αντίστοιχες διαθέσιμες ποσότητες χορηγούνται από τα οικεία κράτη μέλη με κλήρωση πιστοποιητικών, που το καθένα καλύπτει 20 τόνους, μεταξύ των αιτούντων στους οποίους θα χορηγούνταν ποσότητες κάτω των 20 τόνων ως επακόλουθο της εφαρμογής του συντελεστή κατανομής. Σε περίπτωση που μετά τη διαίρεση σε παρτίδες των 20 τόνων απομένει ποσότητα μικρότερη των 20 τόνων, η εν λόγω ποσότητα θεωρείται ως μία παρτίδα. Η εγγύηση για τις αιτήσεις που δεν ικανοποιούνται στο πλαίσιο της χορήγησης με κλήρωση αποδεσμεύεται αμέσως. 4. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στη παράγραφο 3.

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 1. 3. 86 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 60/ 17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 635/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0376 EL 01.02.2010 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 376/2008 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2008 για τις κοινές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε

(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε 10.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 514/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013),

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΠΟΛ. 1126 Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 3704 00 Πλάκες, ταινίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.04.2001 COM(2001) 184 τελικό ΤΟΜΟΣ II ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ] ΑΙΓΥΠΤΟΣ Τελικό 28 Ιουλίου 1999 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Παράρτηµα I : Παράρτηµα II : Παράρτηµα III : Παράρτηµα IV : Παράρτηµα V : Πίνακας προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 25-97 του εναρµονισµένου συστήµατος και αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26.10.2004 COM(2004) 739 τελικό 2004/0255(ACC) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 για την εισαγωγή εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 31.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 350/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 31.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 350/1 31.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 350/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 54 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 25 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/281

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ. Μεταβατικά τελωνειακά µέτρα της Πράξης Προσχώρησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ. Μεταβατικά τελωνειακά µέτρα της Πράξης Προσχώρησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τελωνειακή Νοµοθεσία Βρυξέλλες, 04.02.2004 TAXUD/B/1/ML/MR TAXUD/763/2003 ΤΕΛΙΚΟ EL Πληροφοριακό έγγραφο ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009

L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009 L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 288/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - 35(ΙΙΙ) του 2003. (1) θέσπισης διατάξεων, που να συνάδουν με τη Συνθήκη Προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα