(2) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2-895-898-72(2) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2007 Sony Corporation"

Transcript

1 (2) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS Sony Corporation

2 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη σε βροχή ή υγρασία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην ανοίγετε το περίβληµα. Σε περίπτωση επισκευής, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ειδικό τεχνικό προσωπικό. Αλλάζετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος µόνο σε εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα επισκευών. Η παρούσα συσκευή έχει καταχωρηθεί ως προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1. Στο πίσω µέρος του εξωτερικού της συσκευής υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση οπτικών οργάνων σε συνδυασµό µε αυτό το προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο τραυµατισµού των µατιών σας. Η δέσµη λέιζερ που χρησιµοποιείται σε αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής CD/ DVD είναι επιβλαβής για τα µάτια, γι αυτό µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε το περίβληµα. Σε περίπτωση επισκευής, απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ειδικό τεχνικό προσωπικό. Αποκοµιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ενωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα περισυλλογής. Το σύµβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σηµαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου σας ή το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. Προφυλάξεις Ασφάλεια Η µονάδα λειτουργεί µε εναλλασσόµενου ρεύµα V AC, 50/60 Hz. Βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας της µονάδας είναι ίδια µε την τάση του τοπικού δικτύου παροχής ρεύµατος. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε δοχεία γεµάτα µε υγρά, όπως για παράδειγµα ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Τοποθέτηση Μην τοποθετείτε τη µονάδα σε κεκλιµένη θέση. Έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί µόνο σε οριζόντια θέση. Φυλάσσετε τη µονάδα και τους δίσκους µακριά από εξοπλισµό µε ισχυρούς µαγνήτες, όπως οι φούρνοι µικροκυµάτων ή τα µεγάλα ηχεία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στη µονάδα. Σηµειώσεις για τους δίσκους Για να διατηρείτε το δίσκο καθαρό πρέπει να τον κρατάτε από την άκρη. Μην αγγίζετε την επιφάνεια. Σκόνη, δακτυλιές ή γδαρσίµατα στο δίσκο ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη. Μην αφήνετε το δίσκο σε χώρους µε άµεση έκθεση στο φως του ήλιου ή κοντά σε πηγές θερµότητας όπως οι αεραγωγοί θερµού αέρα και µην τον αφήνετε µέσα σε σταθµευµένο αυτοκίνητο στον ήλιο διότι η θερµοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ενδέχεται να αυξηθεί σηµαντικά. Μετά από την αναπαραγωγή φυλάξτε το δίσκο στη θήκη του. Καθαρίστε το δίσκο µε ένα πανί καθαρισµού. Σκουπίστε το δίσκο ξεκινώντας από το κέντρο και συνεχίζοντας προς τα έξω. Μην χρησιµοποιείτε διαλυτικά όπως βενζίνη, νέφτι, καθαριστικά του εµπορίου ή ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για χρήση σε δίσκους βινυλίου. Αν έχετε εκτυπώσει την ετικέτα του δίσκου, αφήστε το µελάνι πάνω στην ετικέτα να στεγνώσει πριν την αναπαραγωγή.

3 Προφυλάξεις Ασφάλεια Σε περίπτωση που πέσει κάποιο αντικείµενο ή χυθεί υγρό µέσα στο περίβληµα, αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από την πρίζα και απευθυνθείτε για έλεγχο σε ειδικό τεχνικό προσωπικό προκειµένου να τη χρησιµοποιήσετε ξανά. Πηγές τροφοδοσίας Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόµενου ρεύµατος για όσο διάστηµα παραµένει συνδεδεµένη στην πρίζα, ακόµα και όταν είναι κλειστή και δεν λειτουργεί. Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόµενου ρεύµατος (καλώδιο τροφοδοσίας), κρατήστε και τραβήξτε το βύσµα και όχι το καλώδιο. Τοποθέτηση Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε θέση µε επαρκή αερισµό ώστε να µην δηµιουργηθεί θερµότητα γύρω της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε µαλακή επιφάνεια, όπως ένα χαλί, που ενδέχεται να κλείσει τις οπές αερισµού. Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής κοντά σε πηγές θερµότητας ή σε χώρους µε άµεση έκθεση στο φως του ήλιου, σε σκόνη ή µηχανικούς κραδασµούς. Εγκαταστήστε τη συσκευή αναπαραγωγής έτσι ώστε το καλώδιο εναλλασσόµενου ρεύµατος (καλώδιο τροφοδοσίας) να µπορεί να αποσυνδεθεί από την πρίζα του τοίχου αµέσως σε περίπτωση προβλήµατος. Λειτουργία Εάν η συσκευή αναπαραγωγής µεταφερθεί από κρύο περιβάλλον απευθείας σε ζεστό ή εάν τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωµάτιο, ενδέχεται να συγκεντρωθεί υγρασία στους φακούς στο εσωτερικό της. Σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή µπορεί να µην λειτουργήσει σωστά. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιηµένη για µισή ώρα περίπου µέχρι να εξατµιστεί η υγρασία. Όταν µετακινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρείτε τους δίσκους. Σε αντίθετη περίπτωση οι δίσκοι ενδέχεται να καταστραφούν. Ρύθµιση της έντασης του ήχου Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου όταν ακούτε κάποιο κοµµάτι µε πολύ χαµηλούς ήχους ή χαµηλά ηχητικά σήµατα. Αν αυξήσετε την ένταση και ακολουθήσει κοµµάτι υψηλής έντασης, ενδέχεται να καταστραφούν τα ηχεία. Καθαρισµός Καθαρίστε το περίβληµα, το πλαίσιο και τα χειριστήρια µε ένα µαλακό πανί το οποίο έχετε βρέξει ελάχιστα µε ένα ήπιο καθαριστικό υγρό. Μην χρησιµοποιείτε σκληρά σφουγγάρια καθαρισµού, σκόνες τριψίµατος ή διαλυτικά υγρά που περιέχουν οινόπνευµα ή βενζίνη. Καθαρισµός δίσκων, καθαριστικά δίσκων/φακών Μην χρησιµοποιείτε δίσκους καθαρισµού ή καθαριστικό δίσκου/ φακών (µεταξύ των οποίων υγρός τύπος ή σε σπρέι). Μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Σχετικά µε την αντικατάσταση εξαρτηµάτων Σε περίπτωση που η µονάδα αυτή επιδιορθωθεί, τα εξαρτήµατα που επιδιορθώθηκαν µπορούν να συλλεγούν µε σκοπό την εκ νέου χρήση ή την ανακύκλωση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσοχή: Η συσκευή αναπαραγωγής έχει τη δυνατότητα να διατηρεί µια ακίνητη εικόνα βίντεο ή µια εικόνα µηνύµατος οθόνης στην οθόνη της τηλεόρασής σας επ' αόριστον. Εάν αφήσετε την ακίνητη εικόνα βίντεο ή την εικόνα µηνύµατος οθόνης να εµφανίζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην τηλεόραση, διακινδυνεύετε να καταστρέψετε την οθόνη της. Οι τηλεοράσεις µε οθόνη πλάσµα και οι τηλεοράσεις προβολής είναι ευπαθείς. Εάν έχετε απορίες ή προβλήµατα µε τη συσκευή αναπαραγωγής, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. 3

4 Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σηµειώσεις για τους δίσκους Προφυλάξεις Πληροφορίες για το εγχειρίδιο Σε αυτή τη συσκευή είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής δίσκων... 7 Ευρετήριο µερών και χειριστηρίων Οδηγός για την οθόνη µενού ελέγχου (Magic Pad) Συνδέσεις Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής Βήµα 1: Αποσυσκευασία Βήµα 2: Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο Βήµα 3: Σύνδεση µε την τηλεόραση Βήµα 4: Σύνδεση σε ενισχυτή AV (δέκτη) Βήµα 5: Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος Βήµα 6: Γρήγορη ρύθµιση Αναπαραγωγή δίσκων Αναπαραγωγή δίσκων Συνέχιση της αναπαραγωγής από το σηµείο διακοπής του δίσκου (συνέχιση αναπαραγωγής/συνέχιση πολλαπλών δίσκων) Χρησιµοποιώντας το Μενού του DVD Επιλογή ORIGINAL ή PLAY LIST σε λειτουργία DVD-VR Αναπαραγωγή VIDEO CD µε λειτουργίες PBC (Αναπαραγωγή PBC).. 30 ιάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής (αναπαραγωγή προγράµµατος, τυχαία αναπαραγωγή, επανάληψη, επανάληψη Α-Β) Αναζήτηση σκηνής Αναζήτηση συγκεκριµένου σηµείου σε ένα δίσκο (σάρωση, αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, σταθεροποίηση εικόνας) Αναζήτηση τίτλου/κεφαλαίου/κοµµατιού/σκηνής κλπ Αναζήτηση ανά σκηνή (ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ) Προβολή πληροφοριών για το δίσκο Έλεγχος του χρόνου αναπαραγωγής και του υπολειπόµενου χρόνου 41 Ρυθµίσεις ήχου Αλλαγές στον ήχο Ρυθµίσεις εικονικού surround τηλεόρασης (TVS) Προβολή ταινιών Αλλαγή γωνίας Προβολή των υποτίτλων Ρύθµιση της εικόνας αναπαραγωγής (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ) Εντονότερες εικόνες (ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ)

5 Αναπαραγωγή ήχου MP3 και προβολή εικόνων JPEG Πληροφορίες για τακοµµάτια ήχου MP3 και τααρχεία εικόνας JPEG. 53 Ανα παραγωγή κοµµατιών ήχου MP3 ή αρχείων εικόνων JPEG Προβολή εικόνων JPEG ως Προβολή ιαφανειών Προβολή DivX Βίντεο Πληροφορίες για Αρχεία Βίντεο DivX Πληροφορίες για Αρχεία βίντεο DivX Χρήση διαφόρων πρόσθετων λειτουργιών Κλείδωµα δίσκων (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ) Χειρισµός της τηλεόρασης µε το τηλεχειριστήριο της συσκευασίας. 68 Ρυθµίσεις και προσαρµογή Χρήση της οθόνης ρυθµίσεων Ρύθµιση της γλώσσας της οθόνης ή του ήχου (ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ). 71 Ρυθµίσεις για την οθόνη (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ) Προσωπικές ρυθµίσεις (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) Ρυθµίσεις για τον ήχο (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ) Πρόσθετες πληροφορίες Αντιµετώπιση προβληµάτων Λειτουργία αυτόµατης διάγνωσης (Όταν στην οθόνη εµφανίζονται γράµµατα/αριθµοί) Γλωσσάρι Προδιαγραφές Κατάλογος κωδικών γλώσσας Κατάλογος Κωδικών Περιοχής Ελέγχου Γονέων Ευρετήριο

6 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο Οι οδηγίες στο εγχειρίδιο περιγράφουν τα χειριστήρια στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα χειριστήρια της συσκευής εάν έχουν ίδιες ή παρεµφερείς ονοµασίες µε εκείνα στο τηλεχειριστήριο. Η λέξη DVD µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως γενικός όρος για τα DVD του εµπορίου, DVD+RWs/DVD+Rs/DVD+Rs DL (λειτουργία +VR) και DVD-RWs/ DVD-Rs/DVD-Rs DL (λειτουργία VR, λειτουργία βίντεο). Στη συνέχεια περιγράφεται η σηµασία των εικονιδίων που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο: Εικονίδιο Σηµασία ιαθέσιµες λειτουργίες για DVD του εµπορίου και DVD+RW/ DVD+R/DVD+R DL σε κατάστασης λειτουργίας +VR ή για DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο ιαθέσιµες λειτουργίες για DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL σε κατάσταση λειτουργίας VR (Εγγραφή βίντεο) ιαθέσιµες λειτουργίες για VIDEO CD (συµπεριλαµβανοµένων των Super VCD ή CD-R/CD-RW σε µορφή video CD ή or Super VCD) ιαθέσιµες λειτουργίες για µουσικά CD ή CD-R/CD-RW σε µορφή µουσικού CD ιαθέσιµες λειτουργίες για DATA CD δεδοµένων (CD-ROM/ CD-R/CD-RW που περιέχουν κοµµάτια ήχου MP3 *1, αρχεία εικόνας JPEG και αρχεία βίντεο DivX *2*3 ) ιαθέσιµες λειτουργίες για DATA DVD δεδοµένων (DVD-ROM/ DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL που περιέχουν κοµµάτια ήχου MP3 *1, αρχεία εικόνας JPEG, και αρχεία βίντεο DivX *2*3 ) *1 Το MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) είναι µια πρότυπη µορφή του MPEG ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) που χρησιµοποιείται για τη συµπίεση δεδοµένων ήχου. *2 Το DivX είναι τεχνολογία συµπίεσης αρχείων βίντεο που έχει αναπτυχθεί από την DivX, Inc. *3 Τα DivX, DivX Certified και τα σχετιζόµενα λογότυπα είναι εµπορικά σήµατα της DivX, Inc. και χρησιµοποιούνται κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης. 6

7 Σε αυτή τη συσκευή είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής δίσκων Μορφή δίσκων DVD του εµπορίου DVD-RW/-R DVD+RW/+R/ +R DL VIDEO CD/ Μουσικό CD CD-RW/-R Τα λογογράµµατα DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-VIDEO και CD είναι σήµατα κατατεθέντα. Σηµείωση για CD/DVD Στη συσκευή είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-ROM/CD-R/ CD-RW που έχουν εγγραφεί στις ακόλουθες µορφές: µορφή µουσικού CD µορφή video CD κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικόνων JPEG, και αρχεία βίντεο DivX µε µορφή που πληροί τις προϋποθέσεις ISO 9660* Επιπέδου 1/Επιπέδου 2, ή της εκτεταµένης µορφής, Joliet µορφή KODAK Picture CD * Λογική µορφή αρχείων και φακέλων σε CD-ROM, ορισµένη κατά ISO (International Organization for Standardization). Στη συσκευή είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-ROM/ DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/ DVD-R/DVD-R DL που έχουν εγγραφεί στις ακόλουθες µορφές: κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικόνων JPEG, και αρχεία βίντεο DivX µε µορφή που πληροί τις προϋποθέσεις UDF (Universal Disk Format). Παράδειγµα δίσκων των οποίων η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή στη συσκευή Στη συσκευή δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής δίσκων: Τα CD-ROM/CD-R/CD-RW εκτός από αυτά που καταγράφονται στις µορφές που περιλαµβάνονται σε αυτή τη σελίδα. Τα CD-ROM που εγγράφονται σε µορφή PHOTO CD. Τµήµατος δεδοµένων CD-Extra. DVD Ήχου. Επίστρωση HD σε Super Audio CD. DATA DVD που δεν περιέχουν κοµµάτια ήχου MP3, αρχεία εικόνων JPEG, ή αρχεία βίντεο DivX. Επίσης, στη συσκευή δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των εξής δίσκων: Ενός DVD του εµπορίου µε διαφορετικό κωδικό περιοχής. Ενός δίσκου που δεν έχει τυποποιηµένο σχήµα (π.χ., κάρτας, καρδιάς). Ενός δίσκου µε κολληµένα χαρτιά ή αυτοκόλλητα. Ενός δίσκου που έχει πάνω του σελοτέιπ ή άλλο αυτοκόλλητο.,συνεχίζεται 7

8 NO Κωδικός περιοχής Στο πίσω µέρος της συσκευής αναπαραγωγής αναγράφεται ένας κωδικός περιοχής και είναι δυνατή η αναπαραγωγή µόνο των DVD του εµπορίου (αποκλειστικά για αναπαραγωγή) που φέρουν ένδειξη µε τους ίδιους κωδικούς περιοχής. Αυτό το σύστηµα χρησιµοποιείται για την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Στη συσκευή είναι επίσης δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD του εµπορίου µε την ένδειξη. ALL Αν προσπαθήσετε να εκτελέσετε αναπαραγωγή οποιωνδήποτε άλλων δίσκων DVD του εµπορίου, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εµφανιστεί το µήνυµα Η αναπαραγωγή απαγορεύεται λόγω περιορισ µού ζώνης περιοχής. Ανάλογα µε το DVD του εµπορίου, ενδέχεται να µην υπάρχει κωδικός περιοχής, ακόµα και όταν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του DVD του εµπορίου λόγω περιορισµών ανά περιοχή. 00V 00Hz 00W DVP XXXX X Κωδικός περιοχής Σηµειώσειςώ Σηµειώσεις σχετικά µε τους δίσκους DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL, DVD-RW/ DVD-R/DVD-R DL ή CD-R/CD-RW Η αναπαραγωγή ορισµένων DVD+RW/ DVD+R/DVD+R DL, DVD-RW/DVD-R/ DVD-R DL ή CD-R/CD-RW δεν είναι δυνατή σε αυτήν τη συσκευή εξαιτίας της ποιότητας εγγραφής, της κατάστασης του δίσκου ή των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής και του λογισµικού σύνταξης. Η αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι δυνατή εάν δεν έχει γίνει σωστή οριστικοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής εγγραφής. Λάβετε υπόψη ότι ορισµένες λειτουργίες αναπαραγωγής ενδέχεται να µην είναι δυνατές σε κάποια DVD+RW/DVD+R/ DVD+R DL, ακόµα και αν έχει γίνει σωστή οριστικοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, προβάλετε το δίσκο µε κανονική αναπαραγωγή. Επίσης, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισµένων DATA CD/DATA DVD που έχουν δηµιουργηθεί µε µορφή εγγραφής πακέτων. ίσκοι µουσικής που κωδικοποιούνται µε τεχνολογίες προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που πληρούν το πρότυπο των Compact Disc (CD). Πρόσφατα, άρχισαν να κυκλοφορούν από ορισµένες δισκογραφικές εταιρείες διάφοροι δίσκοι µουσικής που κωδικοποιούνται µε τεχνολογίες προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ανάµεσα σε αυτούς υπάρχουν κάποιοι που δεν πληρούν το πρότυπο των CD και η αναπαραγωγή τους σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να µην είναι δυνατή. Παρατήρηση για τα DualDiscs Tο DualDisc είναι ένα προϊόν δίσκου µε δύο πλευρές, το σποίο συνδυάζει υλικό εγγεγραµµένο σε DVD στη µία πλευρά και υλικό ψηφιακού ήχου στην άλλη πλευρά. Όµως, επειδή η πλευρά µε το ηχητικό υλικό δεν ουµµορφώνεται µε το πρότυπο για συµπαγείς δίσκους (CD), δεν είναι εγγυηµένη η αναπαραγωγή του προϊόντος αυτού. 8

9 Σηµείωση για τις λειτουργίες αναπαραγωγής DVD και VIDEO CD Ενδέχεται κάποιες λειτουργίες αναπαραγωγής DVD και VIDEO CD να έχουν ρυθµιστεί σκοπίµως από τους παραγωγούς του λογισµικού. Επειδή η συσκευή αναπαραγάγει DVD και VIDEO CD σύµφωνα µε τα περιεχόµενα των δίσκων που έχουν σχεδιάσει οι παραγωγοί του λογισµικού, µπορεί να µην είναι διαθέσιµες κάποιες λειτουργίες αναπαραγωγής. Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες που συνοδεύουν τα DVD ή τα VIDEO CD. ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Το προϊόν περιλαµβάνει τεχνολογία προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, η οποία προστατεύεται από δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και λοιπής πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας πρέπει να γίνεται µε την έγκριση της Macrovision και περιορίζεται σε οικιακή χρήση και χρήση περιορισµένης προβολής, εκτός από εξαιρέσεις επίσης κατόπιν έγκρισης από την Macrovision. Απαγορεύεται η αποσυµπίληση (reverse engineering) ή ηανακατασκευή του αντικειµενικού κώδικα (disassembly). 9

10 Ευρετήριο µερών και χειριστηρίων Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες στις παρενθέσεις. Μπροστινό πλαίσιο A [/1 κουµπί (λειτουργία/αναµονή) (24) B Υποδοχή δίσκου (24) C Οθόνη µπροστινού πλαισίου (11) D (αισθητήρας τηλεχειριστηρίου) (16) E A (άνοιγµα/κλείσιµο) (24) F H (αναπαραγωγή) (24) G x (διακοπή) (25) Πίσω πλαίσιο L CENTER COAXIAL DIGITAL OUT A Υποδοχή DIGITAL OUT (COAXIAL) (Ψηφιακή έξοδος (Οµοαξονική)) (19) B Υποδοχή LINE (RGB) - TV (Γραµµή (RGB) - TV) (17) 10

11 Οθόνη µπροστινού πλαισίου Κατά την αναπαραγωγή ενός DVD Κατάσταση αναπαραγωγής Τρέχων τίτλος/κεφάλαιο ή χρόνος αναπαραγωγής (41) Ανάβει κατά τη διαδικασία της επανάληψης (34) Ανάβει όταν µπορείτε να αλλάξετε τη γωνία (49) Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD µε έλεγχο αναπαραγωγής (PBC) (30) Κατάσταση αναπαραγωγής Τρέχουσα σκηνή ή χρόνος αναπαραγωγής (41) Ανάβει κατά τη διάρκεια της επανάληψης A-B (35) Κατά την αναπαραγωγή CD, DATA CD (MP3 ήχου/divx βίντεο), DATA DVD (MP3 ήχου/divx βίντεο), ή VIDEO CD (χωρίς PBC) Κατάσταση αναπαραγωγής Τρέχον κοµµάτι*(41) Ανάβει κατά τη διαδικασία της επανάληψης (34) Χρόνος αναπαραγωγής (41) * Κατά την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX, δεν åìφανίζεται το τρέχον κοµµάτι.,συνεχίζεται 11

12 Τηλεχειριστήριο A Κουµπί TV [/1 (λειτουργία/ αναµονή) (68) B Z (άνοιγµα/κλείσιµο) (25) C Κουµπιά αριθµών (28) Το κουµπί µε τον αριθµό 5 έχει µια ανάγλυφη κουκίδα.* D Κουµπί CLEAR ( ιαγραφή) (31) E Κουµπί TOP MENU (Κύριο µενού) (28) F C/X/x/c (28) G O RETURN (Επιστροφή) (26) H / (επανάληψη/βήµα/ προώθηση/βήµα) (25, 37) I./> (προηγούµενο/ επόµενο) (25) J m/m (σάρωση/αργά) (37) K Κουµπί ZOOM (Ζουµ) (25, 57) L SLOW PLAY/FAST PLAY (αργη αναπαραγωγη/γρηγορη αναπαραγωγη) (25) M Κουµπί (ήχος) (45) N Κουµπί (υπότιτλοι) (49, 57) O Κουµπί [/1 (λειτουργία/ αναµονή) (24) P 2 (ένταση) +/ (68) Το κουµπί + έχει µια ανάγλυφη κουκίδα.* Q Κουµπί t (τηλεόραση/βίντεο) (68) R Κουµπί PICTURE NAVI (περιήγηση εικόνας) (40, 56) S Κουµπί TIME/TEXT (Χρόνος/ Κείµενο) (41) T Κουµπί ΜENU (Μενού) (28) U Κουµπί ENTER (Καταχώρηση) (21) V Κουµπί DISPLAY (Οθόνη) (13) W Kουµπί H (αναπαραγωγή) (24) Το κουµπί H έχει µια ανάγλυφη κουκίδα.* X x (διακοπή) (25) Y X (παύση) (25) Z Κουµπί SUR (ήχος surround) (47) wj Κουµπί (γωνία) (49) * Χρησιµοποιήστε την ανάγλυφη κουκίδα ως σηµείο αναφοράς όταν χειρίζεστε τη συσκευή αναπαραγωγής. 12

13 Οδηγός για την οθόνη µενού ελέγχου (Magic Pad) Χρησιµοποιήστε το µενού ελέγχου για να επιλέξετε µια λειτουργία και να προβάλετε τις σχετικές πληροφορίες. Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί DISPLAY για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε την οθόνη του µενού ελέγχου ως εξής:, Οθόνη µενού ελέγχου 1 m Οθόνη 2 Ελέγχου Μενού (Μόνο για DATA CD/DATA DVD χωρίς αρχεία βίντεο DivX) m Απενεργοποίηση οθόνης µενού ελέγχου Οθόνη Μενού ελέγχου Η οθόνες µενού ελέγχου 1 και 2 εµφανίζουν διαφορετικά στοιχεία ανάλογα µε τον τύπο δίσκου. Για λεπτοµέρειες για κάθε στοιχείο, ανατρέξτε στις σελίδες στις παρενθέσεις. Παράδειγµα: Η οθόνη µενού ελέγχου 1 κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO. Στοιχεία µενού ελέγχου Επιλεγµένο στοιχείο Ονοµασία λειτουργίας του επιλεγµένου στοιχείου του µενού ελέγχου Μήνυµα λειτουργίας 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 OFF OFF ΡΥΘΜΙΣΗ ON ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ENTER Εξοδος: Ο αριθµός του τρέχοντος κεφαλαίου αναπαραγωγής* 2 Ο αριθµός του τρέχοντος τίτλου αναπαραγωγής* 1 Συνολικός αριθµός τίτλων* 1 Συνολικός αριθµός κεφαλαίων* 2 DISPLAY PLAY DVD VIDEO Κατάσταση αναπαραγωγής (N Αναπαραγωγή, X Παύση, x ιακοπή, κλπ.) Τύπος του δίσκου αναπαραγωγής* 3 Χρόνος αναπαραγωγής* 4 Τρέχουσα ρύθµιση Επιλογές *1 Εµφανίζει τον αριθµό σκηνής για VIDEO CD (µε ενεργοποιηµένη λειτουργία PBC), τον αριθµό κοµµατιού για VIDEO CD/CD και τον αριθµό άλµπουµ για DATA CD/DATA DVD. *2 Εµφανίζει τον αριθµό ευρετηρίου για VIDEO CD, τον αριθµό κοµµατιού ήχου MP3, ή τον αριθµό αρχείου εικόνας JPEG για DATA CD/DATA DVD. Αριθµός αρχείου βίντεο DivX για DATA CD/DATA DVD. *3 Εµφανίζει το Super VCD ως SVCD. *4 Εµφανίζει την ηµεροµηνία για αρχεία JPEG. Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη Πατήστε το κουµπί DISPLAY.,συνεχίζεται 13

14 Κατάλογος των στοιχείων του Μενού Ελέγχου 14 Στοιχείο Όνοµα στοιχείου, Λειτουργία ΤΙΤΛΟΣ (σελίδα 38)/ΣΚΗΝΗ (σελίδα 38)/ΚΟΜΜΑΤΙ (σελίδα 38) Επιλέγει τον τίτλο, τη σκηνή ή το κοµµάτι προς αναπαραγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σελίδα 38)/ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ (σελίδα 38) Επιλέγει το κεφάλαιο ή το ευρετήριο προς αναπαραγωγή. ΚΟΜΜΑΤΙ (σελίδα 38) Επιλέγει το κοµµάτι προς αναπαραγωγή. ORIGINAL/PLAY LIST (σελίδα 29) Επιλέγει τον τύπο των τίτλων (λειτουργία DVD-VR) προς αναπαραγωγή, το ORIGINAL ή µια επεξεργασµένη PLAY LIST. ΧΡΟΝΟΣ/ΚΕΙΜΕΝΟ (σελίδα 38) Ελέγχει το χρόνο που έχει παρέλθει και το χρόνο αναπαραγωγής που αποµένει. Εισαγάγει τον κωδικό χρόνου για την αναζήτηση εικόνας και µουσικής. Εµφανίζει το κείµενο του DVD/CD ή το όνοµα κοµµατιού/αρχείου του DATA CD/DATA DVD. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (σελίδα 31) Επιλέγει τον τίτλο, το κεφάλαιο ή το κοµµάτι προς αναπαραγωγή µε τη σειρά που θέλετε. ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ (σελίδα 33) Αναπαραγάγει τον τίτλο, το κεφάλαιο ή το κοµµάτι µε τυχαία σειρά. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (σελίδα 34) Αναπαραγάγει συνεχώς ολόκληρο το δίσκο (όλους τους τίτλους/όλα τα κοµµάτια/όλα τα άλµπουµ) ή έναν τίτλο/ένα κεφάλαιο/κοµµάτι/άλµπουµ/ αρχείο. Α-Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (σελίδα 35) Καθορίζει τα σηµεία στα οποία θέλετε να επαναληφθεί η αναπαραγωγή. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (σελίδα 50) Ρυθµίζει το σήµα βίντεο από τη συσκευή αναπαραγωγής. Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στο πρόγραµµα που παρακολουθείτε. ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ (σελίδα 52) Τονίζει το περίγραµµα της εικόνας για να δηµιουργήσει καθαρότερη εικόνα. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ (σελίδα 64) Απαγορεύει την αναπαραγωγή στη συσκευή. ΡΥΘΜΙΣΗ (σελίδα 69) ΓΡΗΓΟΡΗ Ρυθµιση (σελίδα 21) Χρησιµοποιήστε τη Γρήγορη Ρύθµιση για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε για την εικόνα µηνύµατος οθόνης, τη γεωµετρική αναλογία της τηλεόρασης, και το ηχητικό σήµα εξόδου. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Setup Εκτός από τη γρήγορη ρύθµιση µπορείτε να προσαρµόσετε και διάφορες άλλες ρυθµίσεις. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Επαναφέρει τις ρυθµίσεις του στοιχείου ΡΥΘΜΙΣΗ στις προεπιλεγµένες τιµές. ΑΛΜΠΟΥΜ (σελίδα 38) Επιλέγει το άλµπουµ που περιέχει το κοµµάτι ήχου MP3 και την εικόνα JPEG προς αναπαραγωγή.

15 ΑΡΧΕΙΟ (σελίδα 38) Επιλέγει το αρχείο εικόνας JPEG προς αναπαραγωγή. ΑΛΜΠΟΥΜ (σελίδα 38) Επιλέξτε το άλµπουµ που περιέχει αρχείο βίντεο DivX προς αναπαραγωγή. ΑΡΧΕΙΟ (σελίδα 38) Επιλέγει το αρχείο βίντεο DivX προς αναπαραγωγή. HMEROMHNIA (σελίδα 56) Εµφανίζει την ηµεροµηνία που ελήφθη η φωτογραφία από µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ (σελίδα 59) Καθορίζει τη διάρκεια κατά την οποία οι διαφάνειες θα εµφανίζονται στην οθόνη. ΕΦΕ (σελίδα 60) Επιλέγει τα εφέ που θα χρησιµοποιηθούν για την αλλαγή κατά την προβολή διαφανειών. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MP3, JPEG) (σελίδα 58) Επιλέγει τον τύπο δεδοµένων, κοµµάτι ήχου MP3 (ΗΧΟΣ), αρχείο εικόνας JPEG (ΕΙΚΟΝΑ), ή και τα δύο (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) προς αναπαραγωγή µε δίσκο DATA CD/DATA DVD. z Συµβουλή Η ένδειξη του εικονιδίου του µενού ελέγχου γίνεται πράσινη t όταν επιλέγετε κάποιο στοιχείο εκτός από το OFF. (Ισχύει µόνο για τα στοιχεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, Α-Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ). Η ένδειξη ORIGINAL/PLAY LIST γίνεται πράσινη όταν επιλέγετε PLAY LIST (προεπιλεγµένη ρύθµιση). Η ένδειξη ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ανάβει µε πράσινο χρώµα όταν επιλέγεται οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση εκτός από ΤΥΠΙΚΟ. 15

16 Συνδέσεις Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 6 για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής και να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις. Σηµειώσειςώ Συνδέστε καλά τα καλώδια για να αποφύγετε ανεπιθύµητο θόρυβο. Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τα στοιχεία που θα συνδέσετε. Η σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής δεν είναι δυνατή σε τηλεόραση που δεν διαθέτει υποδοχή SCART υποδοχή εισόδου. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος κάθε στοιχείου πριν από τη σύνδεση. Βήµα 1: Αποσυσκευασία Ελέγξτε ότι έχετε τα εξής: Τηλεχειριστήριο (1) Μπαταρίες R6 (µεγέθους AA) (2) Βήµα 2: Τοποθέτηση µπαταριών στο τηλεχειριστήριο Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή αναπαραγωγής µε το τηλεχειριστήριο που τη συνοδεύει. Τοποθετήστε δύο µπαταρίες R6 (µεγέθους AA) αντιστοιχώντας τα άκρα 3 και # των µπαταριών στις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. Όταν χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο, να το στρέφετε προς τον αισθητήρα στη συσκευή αναπαραγωγής. Σηµειώσειςώ Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε χώρο µε πολύ υψηλή θερµοκρασία ή υγρασία. Μην αφήνετε ξένα αντικείµενα πάνω στο περίβληµα του τηλεχειριστηρίου όταν αλλάζετε µπαταρίες. Μην αφήνετε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου σε σηµείο µε άµεση έκθεση σε τεχνητό φως ή φως του ήλιου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες για να αποφύγετε ενδεχόµενη βλάβη λόγω διαρροής και διάβρωσης. 16

17 COAXIAL L CENTER Βήµα 3: Σύνδεση µε την τηλεόραση Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στην οθόνη της τηλεόρασης, ή σε προβολέα χρησιµοποιώντας καλώδιο audio/video (SCART). Για την αναπαραγωγή ήχου σε αυτή τη συνδεσµολογική διάταξη θα χρησιµοποιηθούν τα ηχεία της τηλεόρασης. Τηλεόραση INPUT Συνδέσεις Καλώδιο SCART (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία) προς LINE (RGB)-TV l : Ροή σήµατος DIGITAL OUT Συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD Σύνδεση µε ακροδέκτη εισόδου SCART Σύνδεση µε καλώδιο SCART (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία). Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις γίνονται καλά ώστε να αποφύγετε ενδεχόµενο βόµβο και θόρυβο. Εφέ Surround (σελίδα 47) Τηλεόραση: Dynamic Theatre, Dynamic, Ευρεία, Νυκτός Αν χρησιµοποιήσετε αυτή τη συνδεσµολογική διάταξη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τηλεόρασης υποστηρίζει σήµατα S video ή RGB. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν την τηλεόραση που θα συνδέσετε. Επίσης, όταν ορίζετε για τη ρύθµιση LINE την τιµή S VIDEO ή RGB στο στοιχείο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ της οθόνης ρυθµίσεων (σελίδα 73), να χρησιµοποιείτε καλώδιο SCART συµβατό µε κάθε σήµα.,συνεχίζεται 17

18 Σύνδεση σε οθόνη τηλεόρασης 4:3 Ανάλογα µε το δίσκο που χρησιµοποιείτε, ενδέχεται η εικόνα να µην χωράει στην οθόνη της τηλεόρασης. Για αλλαγή στη γεωµετρική αναλογία της τηλεόρασης, ανατρέξτε στη σελίδα 72. Σηµειώσειςώ Μην συνδέετε συσκευή βίντεο κ.λ.π., µεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής αναπαραγωγής. Εάν µεταφέρετε τα σήµατα της συσκευής αναπαραγωγής µέσω του βίντεο, ενδέχεται η εικόνα που θα λάβετε στην οθόνη της τηλεόρασης να µην είναι καθαρή. Βίντεο Συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD Άµεση σύνδεση Τηλεόραση Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόραση µέσω των υποδοχών SCART, η πηγή εισόδου της τηλεόρασης ρυθµίζεται αυτόµατα στη συσκευή αναπαραγωγής όταν ξεκινά η αναπαραγωγή. Σε αυτήν την περίπτωση πατήστε t (τηλεόραση/βίντεο) στο τηλεχειριστήριο για να επαναφέρετε την είσοδο στην τηλεόραση. Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο εγγεγραµµένο στο σύστηµα χρωµάτων NTSC, η συσκευή παράγει το σήµα βίντεο ή την οθόνη ρυθµίσεων κ.τ.λ.στο σύστηµα χρωµάτων NTSC και η εικόνα ίσως να µην εµφανιστεί στις τηλεοράσεις µε σύστηµα χρωµάτων PAL. Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε την υποδοχή δίσκου και αφαιρέστε το δίσκο. 18

19 COAXIAL L CENTER Βήµα 4: Σύνδεση σε ενισχυτή AV (δέκτη) Αν ο ενισχυτής σας AV (δέκτης) διαθέτει αποκωδικοποιητή ήχου και υποδοχή ψηφιακής εισόδου Dolby* 1 Digital, DTS* 2 ή MPEG, χρησιµοποιήστε αυτή τη σύνδεση. DIGITAL OUT προς DIGITAL OUT (COAXIAL) Συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD Συνδέσεις COAXIAL DIGITAL OUT Οµοαξονικό ψηφιακό καλώδιο (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία) [Ηχεία] Πίσω (L) προς οµοαξονική ψηφιακή είσοδο [Ηχεία] Πίσω (R) Μπροστά (L) Κέντρο Ενισχυτής (δέκτης) AV µε αποκωδικοποιητή Μπροστά (R) Subwoofer : Ροή σήµατος z Συµβουλή Για σωστή τοποθέτηση των ηχείων, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τα συνδεδεµένα στοιχεία. Εφέ Surround Dolby Digital (5.1καναλ.), DTS (5.1κανάλ.), MPEG ήχος (5.1κανάλ.) *1Κατασκευάστηκε µε την άδεια της Dolby Laboratories. Οι ονοµασίες Dolby, Pro Logic, και το σύµβολο µε το διπλό D αποτελούν εµπορικά σήµατα της Dolby Laboratories. *2 Οι ονοµασίες DTS και DTS Digital Out αποτελούν εµπορικά σήµατα της Digital Theater Systems, Inc.,συνεχίζεται 19

20 Σηµειώσειςώ Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, κάντε τις κατάλληλες ρυθµίσεις στη Γρήγορη Ρύθµιση (σελίδα 21). Εάν ο ενισχυτής (δέκτης) AV διαθέτει λειτουργία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG, ορίστε για τη ρύθµιση MPEG τιµή MPEG στη Ρύθµιση Ήχου(σελίδα 76). ιαφορετικά δεν θα ακούγεται κανένας ήχος και κανένας δυνατός θόρυβος από τα ηχεία. Τα εφέ TVS αυτής της συσκευής αναπαραγωγής δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε αυτή τη σύνδεση. Για να ακούσετε κοµµάτια ήχου DTS, πρέπει να χρησιµοποιήσετε αυτήν τη σύνδεση. Τα κοµµάτια ήχου DTS δεν παράγονται µέσω των Υποδοχή LINE (RGB) - TV ακόµα και αν έχετε ορίσει για τη ρύθµιση DTS την τιµή ON στη γρήγορη ρύθµιση (σελίδα 21). 20

21 Βήµα 5: Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος της συσκευής αναπαραγωγής και της τηλεόρασης στην πρίζα. Βήµα 6: Γρήγορη ρύθµιση Για να εκτελέσετε τις ελάχιστες βασικές ρυθµίσεις για τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. Για να παρακάµψετε µια ρύθµιση, πατήστε >. Για να επιστρέψετε στην προηγούµενη ρύθµιση, πατήστε.. Συνδέσεις ENTER 1 Ανοίξτε την τηλεόραση. 2 Πατήστε [/1. 3 Ενεργοποιήστε τον επιλογέα εισόδου στην τηλεόραση ώστε το σήµα από τη συσκευή αναπαραγωγής να εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Η εντολή Press [ENTER] to run QUICK SETUP (πατήστε [ENTER] για να εκτελέσετε τη ΓΡΗΓΟΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) εµφανίζεται στο κάτω µέρος στην οθόνη. Εάν το µήνυµα δεν εµφανιστεί, επιλέξτε QUICK (ΓΡΗΓΟΡΗ) στο στοιχείο SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ) του µενού ελέγχου για να εκτελέσετε τη γρήγορη ρύθµιση (σελίδα 70). 4 Πατήστε ENTER χωρίς να τοποθετήσετε δίσκο. Εµφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεων για να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιµοποιηθεί στα µηνύµατα της οθόνης. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS DANSK SVENSKA 5 Πατήστε X/x για να επιλέξετε γλώσσα. Η συσκευή αναπαραγωγής εµφανίζει το µενού και τους υπότιτλους στην επιλεγµένη γλώσσα.,συνεχίζεται 21

22 6 Πατήστε ENTER. Εµφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεων για να επιλέξετε τη γεωµετρική αναλογία της τηλεόρασης που θα συνδέσετε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: 16:9 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ: 16:9 ΦΟΝΤΟ: LETTER BOX 4:3 LINE: PAN SCAN 4:3 7 Πατήστε X/x για να επιλέξετε τη ρύθµιση που αντιστοιχεί στον τύπο της τηλεόρασης. Εάν έχετε τηλεόραση ευρείας οθόνης ή µια τυπική τηλεόραση 4:3 µε λειτουργία ευρείας οθόνης 16:9 (σελίδα 72) Εάν έχετε µια τυπική τηλεόραση 4:3 LETTER BOX 4:3 ή PAN SCAN 4:3 (σελίδα 72) 8 Πατήστε ENTER. Εµφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεων για να επιλέξετε τον τύπο της εξόδου του σήµατος βίντεο από την υποδοχή LINE (RGB)-TV. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: 16:9 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ: ON ΦΟΝΤΟ: ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ LINE: ΒΙΝΤΕΟ ΒΙΝΤΕΟ S VIDEO RGB 9 Πατήστε X/x για να επιλέξετε τον τύπο του σήµατος που θέλετε να παράγεται από την υποδοχή LINE (RGB)-TV. Σήµατα βίντεο ΒΙΝΤΕΟ (σελίδα 73) Σήµατα S video S VIDEO (σελίδα 73) Σήµατα RGB RGB (σελίδα 73) 10Πατήστε ENTER. Εµφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεων για να επιλέξετε τον τύπο υποδοχής που θα χρησιµοποιηθεί για τη σύνδεση του ενισχυτή (δέκτη). Εíναι η συσκευή σας συνδεδεµένη σε ενισχυτή (δέκτη); NAI DIGITAL OUTPUT OXI 11Πατήστε X/x για να επιλέξετε τον τύπο υποδοχής (εάν υπάρχει) που θα χρησιµοποιήσετε για τη σύνδεση του ενισχυτή (δέκτη) και στη συνέχεια πατήστε ENTER. Αν δεν συνδεθήκατε µε έναν ενισχυτή AV (δέκτης), επιλέξτε ΟΧΙ, και µεταβείτε στο βήµα 15. Αν συνδέσατε τον ενισχυτή AV (δέκτη) µε οµοαξονικό ψηφιακό καλώδιο, επιλέξτε ΝΑΙ: DIGITAL OUTPUT. 22

23 12Πατήστε X/x για να επιλέξετε τον τύπο σήµατος Dolby Digital που θέλετε να αποστέλλεται στον ενισχυτή (δέκτη). Αν ο ενισχυτής AV (δέκτης) διαθέτει αποκωδικοποιητή Dolby Digital, επιλέξτε DOLBY DIGITAL. ιαφορετικά επιλέξτε D-PCM. 15Πατήστε ENTER. Η γρήγορη ρύθµιση τελείωσε. Όλες οι συνδέσεις και οι λειτουργίες ρύθµισης έχουν ολοκληρωθεί. Εάν ο ενισχυτής (δέκτης) AV διαθέτει αποκωδικοποιητή ήχου MPEG, ορίστε για τη ρύθµιση MPEG τιµή MPEG (σελίδα 76). Συνδέσεις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΗΧΟΣ DRC: DOWNMIX: ΤΥΠΙΚΗ DOLBY SURROUND ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟ ΟΣ: DOLBY DIGITAL: ON D-PCM MPEG: D-PCM DTS: DOLBY DIGITAL 48kHz/96kHz PCM: 48kHz/16bit 13Πατήστε ENTER. Επιλέγεται το στοιχείο DTS. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΗΧΟΣ DRC: ΤΥΠΙΚΗ DOWNMIX: DOLBY SURROUND ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΟ ΟΣ: ON DOLBY DIGITAL: D-PCM MPEG: PCM DTS: OFF 48kHz/96kHz PCM: OFF ON 14Πατήστε X/x για να επιλέξετε εάν θέλετε να αποστέλλεται σήµα DTS στον ενισχυτή (δέκτη). Αν ο ενισχυτής AV (δέκτης) διαθέτει αποκωδικοποιητή DTS, επιλέξτε ON. ιαφορετικά, επιλέξτε OFF. 23

24 Αναπαραγωγή δίσκων Αναπαραγωγή δίσκων Ανάλογα µε το DVD ή VIDEO CD, ενδέχεται ορισµένες λειτουργίες να είναι διαφορετικές ή να απαγορεύονται. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν το δίσκο. Όταν χρησιµοποιείτε ενισχυτή (δέκτη) Ενεργοποιήστε τον ενισχυτή (δέκτη) και επιλέξτε το κατάλληλο κανάλι ώστε να ακούτε τον ήχο που προέρχεται από τη συσκευή αναπαραγωγής. 4 Πατήστε A στη συσκευή αναπαραγωγής και τοποθετήστε ένα δίσκο στην υποδοχή δίσκου. Όψη αναπαραγωγής στραµµένη προς τα κάτω RETURN ENTER 5 Πατήστε H. Η υποδοχή δίσκου κλείνει. Η συσκευή αναπαραγωγής ξεκινάει την αναπαραγωγή (συνεχής αναπαραγωγή). Ρυθµίστε την ένταση του ήχου στην τηλεόραση ή τον ενισχυτή (δέκτη). Ανάλογα µε το δίσκο, εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης ένα µενού. Για τους δίσκους DVD VIDEO, ανατρέξτε στη σελίδα 28. Για τους δίσκους VIDEO CD, ανατρέξτε στη σελίδα Ανοίξτε την τηλεόραση. 2 Πατήστε [/1. Η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται σε λειτουργία. 3 Ενεργοποιήστε τον επιλογέα εισόδου στην τηλεόραση ώστε το σήµα από τη συσκευή αναπαραγωγής να εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Πατήστε [/1. Η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται σε κατάσταση αναµονής. z Συµβουλή Μπορείτε να θέτετε τη συσκευή αναπαραγωγής αυτόµατα εκτός λειτουργίας κάθε φορά που διακόπτετε τη λειτουργία για περισσότερα από 30 λεπτά. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ορίστε ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στην τιµή ON ή στην τιµή OFF (σελίδα 73). 24

25 . Σηµείωση Οι δίσκοι που δηµιουργούνται σε συσκευές εγγραφής DVD πρέπει να οριστικοποιούνται σωστά πριν καταστεί δυνατή η αναπαραγωγή τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την οριστικοποίηση, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται µαζί µε τη συσκευή εγγραφής DVD. Σηµειώσεις σχετικά µε την αναπαραγωγή κοµµατιών ήχου DTS σε DVD VIDEO Η έξοδος για τα ηχητικά σήµατα DTS διέρχεται µόνο από την DIGITAL OUT (COAXIAL) υποδοχή. Κατά την αναπαραγωγή ενός DVD VIDEO µε κοµµάτια ήχου DTS, ορίστε το DTS στην τιµή ON στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ (σελίδα 76). Αν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε εξοπλισµό ήχου χωρίς αποκωδικοποιητή DTS, µην ορίσετε το DTS σ τη θέση ON στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ (σελίδα 76). Ένας δυνατός θόρυβος ενδέχεται να ακουστεί από τα ηχεία, ο οποίος µπορεί να επηρεάσει τα αυτιά σας ή να προκαλέσει βλάβη στα ηχεία. Πρόσθετες λειτουργίες CLEAR (επανάληψη) ZOOM SLOW PLAY (προώθηση) FAST PLAY Για ιακοπή Παύση Συνέχιση της αναπαραγωγής µετά από παύση Μετάβαση στο επόµενο κεφάλαιο, κοµµάτι ή την επόµενη σκηνή σε λειτουργία συνεχούς αναπαραγωγής Μετάβαση στο προηγούµενο κεφάλαιο, κοµµάτι ή την προηγούµενη σκηνή σε λειτουργία συνεχούς αναπαραγωγής ιακοπή αναπαραγωγής και αφαίρεση του δίσκου Επανάληψη της προηγούµενης σκηνής* 1 Στιγµιαία γρήγορη προώθηση της τρέχουσας σκηνής* 2 Μεγέθυνση της εικόνας* 3 τη λειτουργία Πατήστε x Πατήστε X Πατήστε X ή H Πατήστε > Πατήστε. Πατήστε Z Πατήστε (επανάληψη) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Πατήστε (προώθηση) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής Πατήστε επανειληµµένα ZOOM. Πατήστε CLEAR για ακύρωση. * 1 Όλα τα DVD εκτός από DVD+RWs/ DVD+Rs/DVD+Rs DL. Το κουµπί δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αρχεία βίντεο DivX. * 2 Μόνο για DVD. Το κουµπί δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αρχεία βίντεο DivX. * 3 Μόνο για βίντεο και εικόνες JPEG (εκτός από εικόνες στο ΦΟΝΤΟ). Μπορείτε να µετακινήσετε τις µεγεθυσµένες εικόνες χρησιµοποιώντας τα C/X/x/c. Ανάλογα µε τα περιεχόµενα του δίσκου, η λειτουργία zoom µπορεί να ακυρωθεί αυτόµατα µόλις µετακινηθεί η εικόνα. Αναπαραγωγή δίσκων,συνεχίζεται 25

26 Σηµείωση Σε ορισµένες σκηνές ενδέχεται να µην µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία της επανάληψης ή τη λειτουργία της προώθησης. Γρήγορη ή αρχή αναπαραγωγή µε ήχο Μπορείτε να ακούσετε κάποιο διάλογο ή ήχο ενόσω γρήγορης ή αργής αναπαραγωγής της τρέχουσας σκηνής. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε FAST PLAY ή SLOW PLAY. Η ταχύτητα αλλάζει όταν πατήσετε FAST PLAY ή SLOW PLAY. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή Πατήστε H. Σηµειώσειςώ Τη λειτουργία αυτή µπορείτε να τη χρησιµοποιήσετε µόνο µε DVD, VIDEO CD, ή Super VCD µόνο. Το µήνυµα Μη δυνατή λειτουργία θα εµφανιστεί όταν επιτευχθεί η µέγιστη και η ελάχιστη ταχύτητα. Κατά τη λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΑΡΓΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, δεν µπορείτε να αλλάξετε γωνία (σελίδα 49), υπότιτλους (σελίδα 49), και τον ήχο (σελίδα 45). Ο ήχος µπορεί να αλλάξει µόνο για VIDEO CD/Super VCD. Οι λειτουργίες γρήγορης αναπαραγωγής και αργής αναπαραγωγής δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής κοµµατιών ήχου DTS. εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες Fast Play (Γρήγορη αναπαραγωγή) και Slow Play (Αργή αναπαραγωγή) όταν αναπαράγεται µια φωτογραφία σε λειτουργία DVD-VR. Κλείδωµα της υποδοχής δίσκου (Κλείδωµα ασφαλείας για παιδιά) Μπορείτε να κλειδώσετε τη υποδοχή δίσκου ώστε να µην µπορούν να την ανοίγουν παιδιά. Όταν η συσκευή αναπαραγωγής βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής, πατήστε O RETURN, ENTER, και στη συνέχεια πατήστε στο τηλεχειριστήριο [/1. Η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται σε λειτουργία και στην οθόνη του µπροστινού πλαισίου εµφανίζεται το µήνυµα LOCKED. Τα κουµπιά A και Z στη συσκευή ή το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργούν ενώ είναι ενεργοποιηµένο το κλείδωµα ασφαλείας για παιδιά. Για να ξεκλειδώσετε την υποδοχή δίσκου Όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι σε κατάσταση αναµονής, πατήστε O RETURN, ENTER, και στη συνέχεια το [/1 ξανά. Σηµείωση Ακόµα και αν επιλέξετε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ στο στοιχείο ΡΥΘΜΙΣΗ του µενού ελέγχου (σελίδα 70), η υποδοχή δίσκου παραµένει κλειδωµένη. 26

27 Συνέχιση της αναπαραγωγής από το σηµείο διακοπής του δίσκου (συνέχιση αναπαραγωγής/ συνέχιση πολλαπλών δίσκων) Η συσκευή αναπαραγωγής θυµάται το σηµείο που έγινε η διακοπή στο δίσκο. Συνέχιση αναπαραγωγής για τον τρέχοντα δίσκο (συνέχιση αναπαραγωγής) Η συσκευή αναπαραγωγής θυµάται το σηµείο που έγινε η διακοπή στο δίσκο ακόµα και αν τεθεί σε κατάσταση αναµονής πατώντας [/1. 1 Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε x για να τη διακόψετε. Στην οθόνη του µπροστινού πλαισίου εµφανίζεται το µήνυµα RESUME. 2 Πατήστε H. Η συσκευή ξεκινά την αναπαραγωγή από το σηµείο που έγινε η διακοπή στο δίσκο στο Βήµα 1. Αναπαραγωγή δίσκων Σηµειώσειςώ Για λειτουργία DVD-VR, CD, DATA CD, και DATA DVD, η συσκευή αναπαραγωγής συγκρατεί στη µνήµη το σηµείο συνέχισης αναπαραγωγής για τον τρέχοντα δίσκο. Το σηµείο συνέχισης αναπαραγωγής διαγράφεται όταν: ανοίξετε τη θήκη δίσκου. αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. η συσκευή αναπαραγωγής εισέλθει σε λειτουργία αναµονής (µόνο DATA CD/ DATA DVD) Η λειτουργία της συνέχισης δεν είναι δυνατή κατά τη λειτουργία της τυχαίας σειράς και του προγραµµατισµού. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να µην είναι δυνατή σε ορισµένους δίσκους. z Συµβουλή Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από την αρχή του δίσκου, πατήστε x δύο φορές και στη συνέχεια πατήστε H. Σηµείωση Το σηµείο συνέχισης της αναπαραγωγής του τρέχοντος δίσκου διαγράφεται όταν: αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής. αλλάξετε τις ρυθµίσεις στην οθόνη ρυθµίσεων. αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος.,συνεχίζεται 27

28 Αποθήκευση σηµείου όπου διακόπηκε ο δίσκος (Συνέχιση πολλαπλών δίσκων) (µόνο DVP-NS39) Η συσκευή αναπαραγωγής αποθηκεύει τα σηµεία διακοπής 6 δίσκων και συνεχίζει την αναπαραγωγή την επόµενη φορά που τοποθετείτε τον συγκεκριµένο δίσκο. Όταν αποθηκεύσετε σηµείο συνέχισης αναπαραγωγής για τον έβδοµο δίσκο, διαγράφεται το σηµείο συνέχισης αναπαραγωγής του πρώτου. z Συµβουλές Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από την αρχή του δίσκου, πατήστε x δύο φορές και στη συνέχεια πατήστε H. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνέχισης πολλαπλών δίσκων, ορίστε για τη ρύθµιση ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΙΣΚΩΝ στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ την τιµή OFF (σελίδα 74). Η αναπαραγωγή ξεκινά ξανά από το σηµείο συνέχισης µόνο στον τρέχοντα δίσκο που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή. Σηµειώσειςώ Η ρύθµιση ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΙΣΚΩΝ του στοιχείου ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ πρέπει να έχει τιµή ON (προεπιλογή) προκειµένου να είναι δυνατή η λειτουργία (σελίδα 74). Το σηµείο διακοπής της αναπαραγωγής διαγράφεται όταν: αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής. αλλάξετε τις ρυθµίσεις στην οθόνη ρυθµίσεων. Εάν η ρύθµιση ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΙΣΚΩΝ του στοιχείου ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ έχει τιµή ON και εκτελείται αναπαραγωγή εγγεγραµµένου δίσκου όπως είναι ένα DVD-RW, η συσκευή ενδέχεται να συνεχίσει την αναπαραγωγή και άλλων εγγεγραµµένων δίσκων από το ίδιο σηµείο συνέχισης. Χρησιµοποιώντας το Μενού του DVD Το DVD VIDEO χωρίζεται σε µεγάλα τµήµατα µιας ταινίας ή µιας µουσικής ενότητας που ονοµάζονται τίτλοι. Κατά την αναπαραγωγή ενός DVD VIDEO που περιέχει πολλούς τίτλους, µπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο που θέλετε χρησιµοποιώντας το κουµπί TOP MENU. Κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO που σας επιτρέπουν να επιλέγετε στοιχεία όπως τη γλώσσα των υποτίτλων και τη γλώσσα του ήχου, επιλέξτε τα στοιχεία αυτά µε το κουµπί MENU. Κουµπιά αριθµών TOP MENU MENU ENTER 1 Πατήστε TOP MENU ή MENU. Το µενού του δίσκου εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Το περιεχόµενο του µενού είναι διαφορετικό σε κάθε δίσκο. 2 Πατήστε C/X/x/c ή κάποιον αριθµό για να επιλέξετε το στοιχείο για αναπαραγωγή ή αλλαγή. Εάν πατήσετε κουµπιά µε αριθµούς, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Πατήστε τα κουµπιά µε τους αριθµούς για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε Πατήστε ENTER.

29 Επιλογή ORIGINAL ή PLAY LIST σε λειτουργία DVD-VR Οι επιλογές για ORIGINAL/PLAY LIST εµφανίζονται. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 PLAY LIST PLAY LIST ORIGINAL DVD-VR Ορισµένοι δίσκοι λειτουργία DVD-VR (Εγγραφή βίντεο) διαθέτουν δύο τύπους τίτλων για αναπαραγωγή: τους πρωτότυπους τίτλους της εγγραφής (ORIGINAL) και τους τίτλους που µπορούν να δηµιουργηθούν σε συσκευές αναπαραγωγής εγγράψιµων DVD µε σκοπό την επεξεργασία (PLAY LIST). Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο των τίτλων προς αναπαραγωγή. 3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε ρύθµιση. PLAY LIST: αναπαραγωγή των τίτλων που δηµιουργήθηκαν από το ORIGINAL µε σκοπό την επεξεργασία. ORIGINAL: αναπαραγωγή των τίτλων της πρωτότυπης εγγραφής. 4 Πατήστε ENTER. Αναπαραγωγή δίσκων ENTER DISPLAY 1 Πατήστε το DISPLAY όταν έχει διακοπεί η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής. Εµφανίζεται το µενού ελέγχου. 2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε (ORIGINAL/PLAY LIST), και στη συνέχεια πατήστε ENTER. 29

30 Αναπαραγωγή VIDEO CD µε λειτουργίες PBC (Αναπαραγωγή PBC) Η λειτουργία PBC (Έλεγχος αναπαραγωγής) σας επιτρέπει να εκτελείτε αναπαραγωγή VIDEO CD µε αλληλεπιδραστικό τρόπο ακολουθώντας το µενού στην οθόνη της τηλεόρασης. Κουµπιά αριθµών RETURN ENTER 1 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ενός VIDEO CD µε λειτουργίες PBC. Εµφανίζεται το µενού για την επιλογή σας. 2 Πατήστε τα κουµπιά µε τους αριθµούς για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε. 3 Πατήστε ENTER. 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στο µενού για τις αλληλεπιδραστικές λειτουργίες. Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το δίσκο διότι η διαδικασία λειτουργίας µπορεί να διαφέρει σε κάθε VIDEO CD. Για να επιστρέψετε στο µενού Πατήστε O RETURN. z Συµβουλή Για αναπαραγωγή χωρίς τη λειτουργία PBC, πατήστε./> ή τα κουµπιά αριθµών ενώ η συσκευή αναπαραγωγής δε λειτουργεί, για να επιλέξετε κάποιο κοµµάτι, και στη συνέχεια πατήστε H ή ENTER. Το µήνυµα Αναπαραγωγή χωρίς PBC εµφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και η συσκευή αναπαραγωγής ξεκινάει τη συνεχιζόµενη αναπαραγωγή. εν µπορείτε να αναπαράγετε ακίνητες εικόνες όπως ένα µενού. Για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή PBC, πατήστε x δύο φορές και στη συνέχεια πατήστε H. Σηµείωση Ανάλογα µε το VIDEO CD, το µήνυµα Πατήστε ENTER στο βήµα 3 µπορεί να εµφανιστεί ως Press SELECT (Πατήστε SELECT (Επιλογή) στις οδηγίες που συνοδεύουν το δίσκο. Σε αυτήν την περίπτωση πατήστε H. 30

31 ιάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής (αναπαραγωγή προγράµµατος, τυχαία αναπαραγωγή, επανάληψη, επανάληψη Α-Β) Μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω λειτουργίες αναπαραγωγής: Αναπαραγωγή προγράµµατος (σελίδα 31) Τυχαία σειρά (σελίδα 33) Επανάληψη (σελίδα 34) Α-Β Επανάληψη (σελίδα 35) πρόγραµµα. Μπορείτε να προγραµµατίσετε έως και 99 τίτλους, κεφάλαια και κοµµάτια. 1 Πατήστε το κουµπί DISPLAY. Εµφανίζεται το µενού ελέγχου. 2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) και στη συνέχεια πατήστε ENTER. Εµφανίζονται οι επιλογές του στοιχείου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 OFF OFF ΡΥΘΜΙΣΗ ON PLAY DVD VIDEO Αναπαραγωγή δίσκων CLEAR ENTER DISPLAY 3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΗ t και στη συνέχεια πατήστε ENTER. Η ένδειξη ΚΟΜΜΑΤΙ εµφανίζεται κατά την αναπαραγωγή ενός VIDEO CD ή CD. Σηµείωση Η λειτουργία αναπαραγωγής ακυρώνεται όταν: αφαιρείτε το δίσκο. η συσκευή αναπαραγωγής τίθεται σε κατάσταση αναµονής πατώντας [/1. ηµιουργία του δικού σας προγράµµατος (Αναπαραγωγή προγράµµατος) Μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή του περιεχοµένου ενός δίσκου µε τη σειρά που θέλετε αλλάζοντας τη σειρά των τίτλων, των κεφαλαίων ή των κοµµατιών ώστε να δηµιουργήσετε το δικό σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ 1. ΤΙΤΛΟΣ 2.ΤΙΤΛΟΣ 3.ΤΙΤΛΟΣ 4.ΤΙΤΛΟΣ 5.ΤΙΤΛΟΣ 6.ΤΙΤΛΟΣ 7.ΤΙΤΛΟΣ T Τίτλοι ή κοµµάτια που έχουν γραφτεί σε δίσκο 4 Πατήστε c. Ο δροµέας µετακινείται στη σειρά του τίτλου ή του κοµµατιού T (σε αυτή την περίπτωση στο 01 ). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ 1. ΤΙΤΛΟΣ 2. ΤΙΤΛΟΣ 3. ΤΙΤΛΟΣ 4. ΤΙΤΛΟΣ 5. ΤΙΤΛΟΣ 6. ΤΙΤΛΟΣ 7. ΤΙΤΛΟΣ T C Κεφάλαια που έχουν γραφτεί σε δίσκο,συνεχίζεται 31

32 5 Επιλέξτε τον τίτλο, το κεφάλαιο ή το κοµµάτι που θέλετε να προγραµµατίσετε. Κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO Για παράδειγµα, επιλέξτε το κεφάλαιο 03 του τίτλου 02. Πατήστε X/x για να επιλέξετε 02 στο T και στη συνέχεια πατήστε ENTER. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ 1. ΤΙΤΛΟΣ 2. ΤΙΤΛΟΣ 3. ΤΙΤΛΟΣ 4. ΤΙΤΛΟΣ 5. ΤΙΤΛΟΣ 6. ΤΙΤΛΟΣ 7. ΤΙΤΛΟΣ T C Ύστερα πατήστε X/x για να επιλέξετε 03 στο C και στη συνέχεια πατήστε ENTER. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 3. ΤΙΤΛΟΣ 4. ΤΙΤΛΟΣ 5. ΤΙΤΛΟΣ 6. ΤΙΤΛΟΣ 7. ΤΙΤΛΟΣ T Επιλεγµένος τίτλος και επιλεγµένο κεφάλαιο Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD ή CD Για παράδειγµα, επιλέξτε το κοµµάτι 02. Πατήστε X/x για να επιλέξετε 02 στο T και στη συνέχεια πατήστε ENTER. Επιλεγµένο κοµµάτι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ 1. ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΟΜΜΑΤΙ 3. ΚΟΜΜΑΤΙ 4. ΚΟΜΜΑΤΙ 5. ΚΟΜΜΑΤΙ 6. ΚΟΜΜΑΤΙ 7. ΚΟΜΜΑΤΙ 0:15:30 T Για να προγραµµατίσετε και άλλους τίτλους, κεφάλαια ή κοµµάτια, επαναλάβετε τα βήµατα 4 έως 5. Οι προγραµµατισµένοι τίτλοι, τα προγραµµατισµένα κεφάλαια και κοµµάτια εµφανίζονται µε την επιλεγµένη σειρά. 7 Πατήστε H για να ξεκινήσετε την προγραµµατισµένη αναπαραγωγή. Ξεκινά η προγραµµατισµένη αναπαραγωγή. Όταν το πρόγραµµα τελειώσει, µπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση του προγράµµατος πατώντας H. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή Πατήστε CLEAR, ή επιλέξτε OFF στο βήµα 3. Για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του ίδιου προγράµµατος, επιλέξτε ON στο βήµα 3 και πατήστε ENTER. Για να αλλάξετε ή να ακυρώσετε πρόγραµµα 1 Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 3 της ενότητας ηµιουργία του δικού σας προγράµµατος (Αναπαραγωγή προγράµµατος). 2 Επιλέξτε τον αριθµό προγράµµατος του τίτλου, του κεφαλαίου ή του κοµµατιού που θέλετε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε µε το X/x και πατήστε c. Αν θέλετε να διαγράψετε τον τίτλο, το κεφάλαιο ή το κοµµάτι από το πρόγραµµα, πατήστε CLEAR. 3 Ακολουθήστε το βήµα 5 για να κάνετε νέο προγραµµατισµό. Για να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα, επιλέξτε -- στο T και στη συνέχεια πατήστε ENTER. Συνολικός χρόνος των προγραµµατισµένων κοµµατιών 32

33 Για να ακυρώσετε όλους τους τίτλους, τα κεφάλαια ή τα κοµµάτια στην προγραµµατισµένη σειρά 1 Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 3 της ενότητας ηµιουργία του δικού σας προγράµµατος (Αναπαραγωγή προγράµµατος). 2 Πατήστε X και επιλέξτε ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ. 3 Πατήστε ENTER. z Συµβουλή Μπορείτε να εκτελέσετε επανάληψη ή αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά των προγραµµατισµένων τίτλων, κεφαλαίων ή κοµµατιών. Κατά την προγραµµατισµένη αναπαραγωγή, ακολουθήστε τα βήµατα της ενότητας Επανάληψη (σελίδα 34) ή τυχαία σειρά (σελίδα 33). Σηµειώσειςώ Η συνολικός χρόνος αναπαραγωγής δεν εµφανίζεται κατά τον προγραµµατισµό κοµµατιών σε Super VCD. εν είναι δυνατή η χρήση αυτής της λειτουργίας σε VIDEO CD ή Super VCD µε αναπαραγωγή PBC. Αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά (τυχαία σειρά) Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ώστε να τοποθετήσει τυχαία τους τίτλους, τα κεφάλαια ή τα κοµµάτια. Η τυχαία σειρά συνεπάγεται και διαφορετική σειρά αναπαραγωγής. 1 Πατήστε DISPLAY κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Εµφανίζεται το µενού ελέγχου. 2 Πατήστε X/x για να επιλέξετε (ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ) και στη συνέχεια πατήστε ENTER. Εµφανίζονται οι επιλογές του στοιχείου ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 OFF OFF ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ PLAY DVD VIDEO 3 Πατήστε X/x για να επιλέξετε το στοιχείο που θα τοποθετηθεί σε τυχαία σειρά. Κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κατά την αναπαραγωγή VIDEO CD ή CD ΚΟΜΜΑΤΙ Κατά την ενεργοποίηση της αναπαραγωγής προγράµµατος ON: τοποθετεί σε τυχαία σειρά τίτλους, κεφάλαια ή κοµµάτια που έχουν επιλεγεί στην αναπαραγωγή προγράµµατος. 4 Πατήστε ENTER. Ξεκινά η τυχαία αναπαραγωγή. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή Πατήστε CLEAR ή επιλέξτε OFF στο βήµα 3. z Συµβουλές Μπορείτε να ρυθµίσετε την τυχαία σειρά όταν έχει διακοπεί η λειτουργία της συσκευής. Αφού επιλέξετε ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ, πατήστε H. Ξεκινά η τυχαία αναπαραγωγή. Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή έως και 200 κεφαλαίων µε τυχαία σειρά όταν έχετε επιλέξει ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Σηµείωση εν είναι δυνατή η χρήση αυτής της λειτουργίας σε VIDEO CD ή Super VCD µε αναπαραγωγή PBC. Αναπαραγωγή δίσκων,συνεχίζεται 33

2-661-163-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37. 2006 Sony Corporation

2-661-163-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37. 2006 Sony Corporation 2-661-163-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS36 DVP-NS37 2006 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

2-665-741-72(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15. 2006 Sony Corporation

2-665-741-72(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15. 2006 Sony Corporation 2-665-741-72(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS15 2006 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-145-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

(3) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS76H Sony Corporation

(3) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS76H Sony Corporation 2-666-955-71(3) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS76H 2006 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Αναπαραγωγή δίσκων DVD/ CD/ CD-R/ CD-RW - Αναπαραγωγή δίσκων VCD (Video CD) - Αναπαραγωγή αρχείων MP3/ MPEG/ MPEG4/ Div X - Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.2) 2. Χρήση προέκτασης τηλεχειριστηρίου (4.3) 3. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning DVD player ALD1915H AD66U User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 19 FR 38 ES 56 DE 74 EL 93 DA 112 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD 4-262-748-11(1) (GR) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD Οδηγίες χρήσης DAV-DZ340/DAV-DZ740 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσοχή Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Μην τοποθετείτε

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Portable DVD player 7

Portable DVD player 7 Portable DVD player 7 ALD1915H ACVDS727 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 20 FR 39 ES 58 DE 77 EL

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation

(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation 4-138-184-81(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9 Μπάρα ήχου Οδηγός έναρξης HT-ST9 Πίνακας περιεχομένων 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Microset: Radio/CD player

Microset: Radio/CD player Mcroset: Rado/CD player ALD1915H QXA6630 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 28 ES 41 DE 54 EL 67 DA 80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα