ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού Διαγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού Διαγωνισμού"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα για την πραγματοποίηση του θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 202 Κριτήριο Κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά Αθήνα, Δεκέμβριος 20

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6/20 Ταχ. Δ/νση: Αγησιλάου 0, Αθήνα Τ.Κ.: 020 Τηλέφωνο: Φαξ: Θέμα: «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα για την πραγματοποίηση του θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 202, διάρκειας από 7/7/202 έως 29/9/202, ήτοι δώδεκα (2) εβδομάδων». ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών Ημ./Μην./Έτος 20//202 Ημέρα εβδομάδος και ώρα Ελλάδος 5:00 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού, ημέρα και ώρα Ελλάδος 23//202 - ΔΕΥΤΕΡΑ 0:00 Τόπος Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας του Διαγωνισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 0, ΑΘΗΝΑ Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων. Κριτήριο Αξιολόγησης: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά. Ημερομηνία αποστολής ενδεικτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ) Ημερομηνία αποστολής περίληψης Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ) Ημερομηνία δημοσίευσης στις Ελληνικές Εφημερίδες Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 8/9/20 4/2/20 23/2/20 23/2/20 2

3 Έχοντας υπόψη: ) Τις διατάξεις του Ν. 678/77 (ΦΕΚ 246/Α ) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/Α ). 2) Τις διατάξεις του Ν. 260/93 (ΦΕΚ 8/Α ) «ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες τινές διατάξεις» και τις εκδιδόμενες κατ εξουσιοδότηση του αρθ. 4, παρ. 7 του νόμου Υπουργικές Αποφάσεις και του Ν. 274/99 (ΦΕΚ 99/Α ) «περί ενιαίου φορέα ελέγχου τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 3) Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α ) περί «προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/8/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει. 4) Το Π.Δ. 8/2007(ΦΕΚ 50/Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 5) Τις διατάξεις του Ν. 330/2005 (ΦΕΚ 30/Α ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 344/2005 (ΦΕΚ 279/Α ) και την αρ / απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικράτειας (ΦΕΚ 673/2007 Β ) «δικαιολογητικά για την τήρηση των Μητρώων του Ν. 330/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 344/2005». 6) Τις διατάξεις του Ν. 3886/200 (ΦΕΚ 73/Α ) «δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 7) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/20 (ΦΕΚ 226/Α ) και 8) Την υπ αριθμ. 50/3-2-20/ ΑΔΑ: 45Ψ6469ΩΑ-0Ω5 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας «έγκριση υλοποίησης θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 202». Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ως ισχύει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. 3

4 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε.Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5, του Παραρτήματος Α για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα Νομών ή Πόλεων ή Νήσων της Ελλάδας (σχετικός ο ΠΙΝΑΚΑΣ Α,Αρ., Παρ/μα Α ) για την υλοποίηση του θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 202 για δικαιούχους του Ν. Αττικής με οργανωμένα γκρουπ ανά εβδομάδα, διάρκειας από 7/7/202 έως 29/9/202 δώδεκα (2) εβδομάδων προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων (σχετικός ο ΠΙΝΑΚΑΣ Β, Αρ., Παρ/μα Α ). 2.Τα προσφερόμενα δωμάτια θα παρέχουν απαραιτήτως πρωινό σε όλους τους εκδρομείς και θα διαθέτουν κλιματισμό, ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, ψυγείο, τηλεόραση. Στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α και Β του Αρ. του παρ/τος Α της παρούσης παρατίθενται οι Νομοί, οι Πόλεις και τα Νησιά, όπου θα γίνουν οι διανυκτερεύσεις, ο αριθμός των απαιτουμένων για μίσθωση κλινών ανά γκρουπ, ο απαιτούμενος αριθμός δωματίων, οι ημέρες διανυκτέρευσης ανά εβδομάδα, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι διανυκτερεύσεις και οι εκδρομές αντίστοιχα, καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ. 3. Προσφορές για: 6 διανυκτερεύσεις στην Καβάλα, όσον αφορά στην εκδρομή «ΚΑΒΑΛΑ- ΔΡΑΜΑ-ΞΑΝΘΗ-ΘΑΣΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ)», 6 διανυκτερεύσεις στην Έδεσσα, όσον αφορά στην εκδρομή «ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 6 διανυκτερεύσεις στο Μεσολόγγι, όσον αφορά στην εκδρομή «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ-ΘΕΡΜΟ-ΑΣΤΑΚΟΣ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ- ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΜΕΝΙΔΙ-ΑΡΤΑ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ» θα γίνουν δεκτές και θα αξιολογηθούν μόνο στην περίπτωση μη κατάθεσης προσφορών για διανυκτερεύσεις αντίστοιχα α) στη Ν. Θάσο, β) στη Νάουσα και γ) στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας. 4.Γίνονται δεκτές τμηματικές προσφορές υπό την προϋπόθεση ότι συνδυαστικά και αθροιστικά με άλλη ή άλλες τμηματικές προσφορές εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο κατά περίπτωση αριθμό κλινών για διανυκτερεύσεις, ως ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, του Αρ., του Παρ/τος Α της παρούσας, σε κατάλληλα τουριστικά καταλύματα για την ακώλυτη πραγματοποίηση εκάστης εκδρομής ανά γκρουπ (λεωφορείο). 4

5 5.Οι προσφορές θα καλύπτουν υποχρεωτικά όλο το αναφερόμενο διάστημα. 6.Τα δωμάτια και οι κλίνες υπολογίζονται με αριθμό θέσεων λεωφορείου 48 ή Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι την 20//202, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00, στην Ταχ. Δ/νση Αγησιλάου 0, Αθήνα 020, Γραφείο Γραμματείας Πρωτόκολλο (Ημιώροφος). Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ως άνω Διεύθυνση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ταχυδρομικής αποστολής τους, αυτές επιστρέφονται. 8.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό στο επί της οδού Αγησιλάου 0 κτήριο του Οργανισμού στην Αθήνα, στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 0:00. Κατά την ως άνω ημερομηνία αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Μονογράφονται αυτά ανά φύλλο. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προκειμένου να αποσφραγισθούν ως κατωτέρω. Η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 6/2/202, ημέρα Δευτέρα και ώρα 0:00. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώριση των δικαιολογητικών, των στοιχείων των τεχνικών προσφορών καθώς και των βαθμολογιών των τουριστικών καταλυμάτων σε πρακτικά, τα οποία υπογράφει, σφραγίζει και διαβιβάζει στην Υπηρεσία. Η Υπηρεσία υποβάλει τα πρακτικά στο Δ.Σ. του Οργανισμού για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η Υπηρεσία, στη συνέχεια, ενημερώνει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις επί των αποτελεσμάτων και της απόφασης επ αυτών του Δ.Σ. στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, προκειμένου να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 4/4/202, ημέρα Τετάρτη και ώρα 0:00. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διενέργειας του 5

6 Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές και η τελική αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, το υπογράφει, το σφραγίζει και το υποβάλει στην Υπηρεσία προκειμένου να υποβληθεί αυτό στο Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης. Στη συνέχεια, η Υπηρεσία ενημερώνει τους προσφέροντες επί των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης κατακύρωσης τα οποία έγιναν αποδεκτά στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, προκειμένου να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. 9.Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μπορούν να μετατίθενται οι ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού, της αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών, της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών με ή χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 0.Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δύνανται να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, απαιτείται παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6, παρ., περ γ, του ΠΔ 8/2007 (ΦΕΚ 50/Α )..Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και στην περίπτωση της υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής κρατών μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Ενώσεις /Kοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Συνεταιρισμοί. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Οι ως άνω πρέπει να έχουν στην ιδιοκτησία τους ή στην εκμετάλλευσή τους ή στη χρήση τους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από τον ΕΟΤ ή από τη Δ/νση Τουρισμού της οικείας Περιφερείας και να είναι εγγεγραμμένες στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια σε συγκρότημα άνω των 0 δωματίων, τα οποία έχουν ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από τον ΕΟΤ ή από τη Δ/νση Τουρισμού της οικείας Περιφερείας. Επίσης, τουριστικά καταλύματα δύνανται να προσφέρονται μέσω Τουριστικού Γραφείου. 6

7 3. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς Υπηρεσιών του Δημοσίου. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Οι Ενώσεις Προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν ογδόντα (80) ημέρες από της επομένης της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον προβλεπόμενο από την παρούσα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα Παραρτήματα Α και Β αυτής, το περιεχόμενο των οποίων δεσμεύει τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, τους αναδόχους και τον Ο.Ε.Ε. 5.Αντίτυπα της Διακήρυξης καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο 504 (Τμήμα Ψυχαγωγίας και Πνευματικών Ενασχολήσεων), Αγησιλάου 0, 5 ος όροφος, τηλ , , fax μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Επίσης, το πλήρες 7

8 κείμενο της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της θα διατίθεται από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Ε.Ε. 6.Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία φορά στο ΦΕΚ Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις Εφημερίδες «ΕΞΠΡΕΣ» και «ΕΘΝΟΣ». Η περίληψη θα αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 7.Τα έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν τους αναδόχους των Υπηρεσιών (Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα IV, ΑΡ. 23/8-2-20). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ 8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΕΛΙΔΕΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0 ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΚΛΙΝΕΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ-ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9 ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 33 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 36 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 38 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 40 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 6. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 5 7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 52 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 59 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ» 6 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 63 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Άρθρο ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα Νομών ή Πόλεων ή Νήσων της Ελλάδας για την υλοποίηση του θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 202 για δικαιούχους του Ν. Αττικής με οργανωμένα γκρουπ ανά εβδομάδα, διάρκειας δώδεκα (2) εβδομάδων, από 7/7/202 έως 29/9/202, με έξι (6) διανυκτερεύσεις εβδομαδιαίως, προϋπολογισμού ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων, όπως στους κατωτέρω πίνακες εμφαίνεται. 0

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α/Α ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Ή ΠΟΛΗ Ή ΝΗΣΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ/ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΦ/ΩΝ ΑΝΑ ΓΚΡΟΥΠ. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΥΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΥΛΛΗΝΗ ΚΑΪΑΦΑΣ ΖΑΧΑΡΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Ή ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2. ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΑΜΑΡΙΝΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΠΥΛΗ ΕΛΑΤΗ ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (3 ΔΙΑΝ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (3 ΔΙΑΝ) ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΩΣ 25/9/202 ΑΠΟ /7/ ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ- ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Α Β ΕΔΕΣΣΑ (3 ΔΙΑΝ) ΝΑΟΥΣΑ (3 ΔΙΑΝ) ΕΔΕΣΣΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΩΣ 25/9/202 ΑΠΟ /7/202 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ 4. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ή 5. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΥΒΟΤΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑ -ΠΕΡΔΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΡΓΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΣΥΒΟΤΑ Ή ΠΛΑΤΑΡΙΑ Ή ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (6 ΔΙΑΝ.) 6. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (διαδρομές στο Ν. Ηρακλείου και στο Ν. Λασιθίου) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. Ν. ΙΚΑΡΙΑ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 30 ΚΛΙΝΕΣ: 4 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΙΚΑΡΙΑ

12 Α ΚΑΒΑΛΑ (4 ΔΙΑΝ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ 26/9/ ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ - ΞΑΝΘΗ ΘΑΣΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Β ΘΑΣΟΣ (2 ΔΙΑΝ) ΚΑΒΑΛΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 2/7/202 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΡΟΥΣΣΟΣ 9. ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΚΡΙΚΕΛΟ ΛΙΜΝΗ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ 0. ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΡΕΣΠΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ ΝΥΜΦΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2. Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 3. ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΞΑΝΘΗ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ- ΣΟΥΦΛΙ- ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 4. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (διαδρομές στο Ν. Λασιθίου και στο Ν. Ηρακλείου) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5. Ν. ΛΕΡΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΛΕΡΟΣ 6. Ν. ΛΕΣΒΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΛΕΣΒΟΣ 7. Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ 8. Ν. ΛΗΜΝΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΛΗΜΝΟΣ 9. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΒΟΛΟΣ 2

13 20. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΘΕΡΜΟ ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙ ΑΡΤΑ- ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Α Β ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (3 ΔΙΑΝ) ΜΕΝΙΔΙ (3 ΔΙΑΝ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΩΣ 25/9/202 ΑΠΟ /7/202 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ 2. Ν. ΝΑΞΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΝΑΞΟΣ 22. ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΟΛΟ ΣΠΕΤΣΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 23. ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ- ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 24. Ν. ΠΑΡΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΠΑΡΟΣ 25. Ν. ΠΑΤΜΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΠΑΤΜΟΣ 26. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΒΕΡΓΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΟΣ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 27. ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΡΓΑ ΖΑΛΟΓΓΟ ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 28. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Διαδρομές στο Ν. Ρεθύμνου και στο Ν. Χανίων) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 29. Ν. ΡΟΔΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΡΟΔΟΣ 30. Ν. ΣΑΜΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΣΑΜΟΣ 3. Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 3

14 32. ΣΠΑΡΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΠΛΥΤΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ - ΓΥΘΕΙΟ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 33. Ν. ΣΥΡΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΣΥΡΟΣ 34. Ν. ΤΗΝΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΤΗΝΟΣ 35. ΦΛΩΡΙΝΑ ΝΥΜΦΑΙΟ ΠΡΕΣΠΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 36. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 37. Ν. ΧΑΝΙΩΝ (διαδρομές στο Ν. Χανίων και στο Ν. Ρεθύμνου) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 38. Ν. ΧΙΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΧΙΟΣ 4

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗ Α/Α ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Ή ΠΟΛΗ Ή ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΝΟΜΩΝ Ή ΠΟΛΕΩΝ Ή ΝΗΣΩΝ. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΥΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΥΛΛΗΝΗ ΚΑΪΑΦΑΣ ΖΑΧΑΡΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Ή ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ,00 2. ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΑΜΑΡΙΝΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΠΥΛΗ ΕΛΑΤΗ ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (3 ΔΙΑΝ) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (3 ΔΙΑΝ) , ,00 3. ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ- ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΕΔΕΣΣΑ (3 ΔΙΑΝ) ΝΑΟΥΣΑ (3 ΔΙΑΝ) ΕΔΕΣΣΑ , ,00 ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ,00 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ 4. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,00 5. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΥΒΟΤΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑ - ΠΕΡΔΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΡΓΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ή ΣΥΒΟΤΑ Ή ΠΛΑΤΑΡΙΑ Ή ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (6 ΔΙΑΝ.) ,00 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (διαδρομές στο Ν. 6. Ηρακλείου και στο Ν. Λασιθίου) 7. Ν. ΙΚΑΡΙΑ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν. ΙΚΑΡΙΑ , ,00 8. ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ - ΞΑΝΘΗ ΘΑΣΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Α ΚΑΒΑΛΑ (4 ΔΙΑΝ) ΘΑΣΟΣ (2 ΔΙΑΝ) ΚΑΒΑΛΑ , ,00 Β ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ 8.600,00 ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΓΑΛΟ 9. ΧΩΡΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΚΡΙΚΕΛΟ ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ,00 5

16 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΡΕΣΠΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ 0. ΝΥΜΦΑΙΟ -ΦΛΩΡΙΝΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΞΑΝΘΗ- 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ- ΣΟΥΦΛΙ- ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4. (διαδρομές στο Ν. Λασιθίου και στο Ν. Ηρακλείου) 5. Ν. ΛΕΡΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΛΕΣΒΟΣ 6. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ 7. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΛΗΜΝΟΣ 8. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΓΥΡΟΣ 9. ΠΗΛΙΟΥ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΘΕΡΜΟ ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 20. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙ ΑΡΤΑ- ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ Ν. ΝΑΞΟΣ 2. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΟΛΟ ΣΠΕΤΣΕΣ 22. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ- ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 24. Ν. ΠΑΡΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΠΑΤΜΟΣ 25. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 26. ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΒΕΡΓΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΟΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ν. ΛΕΡΟΣ Ν. ΛΕΣΒΟΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ Ν. ΛΗΜΝΟΣ ΒΟΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (3 ΔΙΑΝ) Α ΜΕΝΙΔΙ (3 ΔΙΑΝ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ Β ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ Ν. ΝΑΞΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Ν. ΠΑΡΟΣ Ν. ΠΑΤΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ (6 ΔΙΑΝ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6

17 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΡΓΑ ΖΑΛΟΓΓΟ ΠΗΓΕΣ 27. ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 28. (Διαδρομές στο Ν. Ρεθύμνου και στο Ν. Χανίων) Ν. ΡΟΔΟΣ 29. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΣΑΜΟΣ 30. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 3. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) ΣΠΑΡΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΠΛΥΤΡΑ- 32. ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ - ΓΥΘΕΙΟ Ν. ΣΥΡΟΣ 33. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΤΗΝΟΣ 34. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) ΦΛΩΡΙΝΑ ΝΥΜΦΑΙΟ ΠΡΕΣΠΕΣ 35. ΨΑΡΑΔΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 36. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 37. (διαδρομές στο Ν. Χανίων και στο Ν. Ρεθύμνου) Ν. ΧΙΟΣ 38. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν. ΡΟΔΟΣ Ν. ΣΑΜΟΣ Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. ΣΥΡΟΣ Ν. ΤΗΝΟΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Ν. ΧΙΟΣ , , , , , , , , , , , ,00 7

18 Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2.. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. 2.2.α. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο προσφοράς στοιχεία και, ειδικότερα, ως εξής: Η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 8

19 2.2.β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιχειρήσεις καταθέτουν προσφορές για: α) την Καβάλα, τόσο για τέσσερις (4) όσο και για έξι (6) διανυκτερεύσεις και β) το Μεσολόγγι και την Έδεσσα, τόσο για τρεις (3) όσο και για έξι (6) διανυκτερεύσεις, εσωκλείουν στους φακέλους οικονομικής και τεχνικής προσφοράς ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ δυο (2) ξεχωριστά έντυπα οικονομικής και τεχνικής προσφοράς, ένα για κάθε περίπτωση, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ημέρες διάθεσης των κλινών και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων (βλ. σχ. αρ. 4..., και της παρούσης). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αρμοδίως επικυρωμένα: Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 8/2007, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω αναγκαία στοιχεία: () η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίον απευθύνεται, (2) ο αριθμός της διακήρυξης, (3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, (4) η ημερομηνία έκδοσής της, (5) τα στοιχεία του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του συμμετέχοντα από την Υπηρεσία. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα (παρ/μα Β, υπόδειγμα 3) και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει μέχρι την 24/8/202. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 8/2007, διατυπωμένες στην Ελληνική γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., οπότε και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 9

20 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ ανά προορισμό διανυκτέρευσης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β, Αρ., Παρ/μα Α ). Σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών για περισσότερους του ενός προορισμούς διανυκτερεύσεων, το ποσοστό 5% της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού με ΦΠΑ από την παρούσα διακήρυξη, επί των προσφερόμενων από τον συμμετέχοντα προορισμών διανυκτερεύσεων. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων για έναν προορισμό διανυκτέρευση καταθέσει τμηματική προσφορά, η εγγύηση θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ από την παρούσα διακήρυξη επί των προσφερομένων κλινών για διανυκτέρευση. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση που ο συμμετέχων προσφέρει τμηματική προσφορά σε περισσότερους του ενός προορισμούς διανυκτερεύσεων. Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. 2. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το Π.Δ.8/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. 3. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί για λογαριασμό της Κοινοπραξίας ή Συμπράξεως Παρεχόντων Υπηρεσίες (πλην εταιρειών και συνεταιρισμών). Β.. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 599/986 (ΦΕΚ 78/Α ): του φυσικού προσώπου, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, του/ των διαχειριστή/ ών, όταν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ, του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου, όταν πρόκειται για ΑΕ, του νομίμου εκπροσώπου του, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου 20

21 υπογεγραμμένη και νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, στην οποία θα δηλώνεται ότι: α..) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. του άρθρου 43 του Π. Δ. 60/2007, ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, α.2.) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, β.) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, γ.) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, τόσο τις δικές τους όσο και των υπαλλήλων τους και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, δ.) η επιχείρηση δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ε.) η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει καταθέσει αίτηση για αναγκαστική διαχείριση, στ.) η επιχείρηση δεν έχει λυθεί (συμπληρώνεται μόνο από Νομικά Πρόσωπα), ζ.) η επιχείρηση δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 290/920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) [συμπληρώνεται μόνο από Νομικά Πρόσωπα], η.) αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αντιστοιχούν σε αυτά που δηλώνονται, θ.) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, και η επιχείρηση δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων καταθέτει ήδη σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού κάποιο/ κάποια από τα κατωτέρω εν τη παραγράφω αναφερόμενα δικαιολογητικά, για το περιεχόμενο των οποίων δεσμεύεται δια της 2

22 παρούσης στα στοιχεία (α) έως (η), παραλείπει το/τα αντίστοιχο/α στοιχείο/α στην παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση. Β.2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 599/986 (ΦΕΚ 78/Α ) του νομίμου εκπροσώπου της επιχειρήσεως/ του προσώπου που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση στον Οργανισμό, υπογεγραμμένη και νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, στην οποία: α) θα δηλώνονται τα στοιχεία του/των προσφερόμενου/ων τουριστικού/ών καταλύματος/ων (όνομα καταλύματος, αστέρια ή κλειδιά, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, φαξ, , αριθμός προσφερομένων κλινών, αριθμός μονοκλίνων/ δικλίνων δωματίων) και, επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν καταλύματα: στο Ν. Καβάλας: αν η προσφορά τους αφορά σε έξι (6) διανυκτερεύσεις ή σε τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις ή και στις δύο περιπτώσεις. στο Μεσολόγγι ή στην Έδεσσα: αν η προσφορά τους αφορά σε έξι (6) διανυκτερεύσεις ή σε τρεις (3) διανυκτερεύσεις ή και στις δύο περιπτώσεις. β) θα αναφέρεται το ακριβές χρονικό σημείο κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε ολική ή μερική ανακαίνιση του καταλύματος/ των καταλυμάτων. γ) θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης τα προφερόμενα δωμάτια θα είναι εξοπλισμένα κατά την εναρκτήρια ημερομηνία του προγράμματος και μέχρι τη λήξη του με τα απαιτούμενα ψυγεία και τηλεοράσεις, όπως ορίζει η παρούσα, και αυτό διότι υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν τα ανωτέρω κατά τη διάρκεια του διενεργούμενου επιτοπίου ελέγχου. Γ.. ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τουριστικού καταλύματος, το οποίο θα ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που έχουν λήξει τα σχετικά δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται για την έκδοση του σήματος, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Αρχή ότι υποβλήθηκαν αυτά πλήρη προς ανανέωση και αναμένεται η έκδοση νέου σήματος. Το νέο σήμα θα πρέπει να έχει προσκομιστεί επί ποινή απορρίψεως μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών. Γ.2. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, όπως αναφέρονται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, δεν ταυτίζονται: Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο, σε πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο, μεταξύ της ιδιοκτήτριας επιχείρησης και της επιχείρησης που έχει την εκμετάλλευση του καταλύματος, που να πιστοποιεί την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου και τη δυνατότητα εκμετάλλευσής του από τη δεύτερη. 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Kέρκυρα, 09/09/2014 Αρ. πρωτ.:οικ. 89036/34334

Kέρκυρα, 09/09/2014 Αρ. πρωτ.:οικ. 89036/34334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπ. Στραβοράβδη Τηλ: 26613-62256 Φαξ. 26610-33632 e-mail: stravoravdi@pin.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( ΑΡΙΘΜΟΣ 1 / 2008 )

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( ΑΡΙΘΜΟΣ 1 / 2008 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ:ΜΕΤΕΡ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝ.ΕΝΑΣ/ΣΕΩΝ ΤΗΛ: 20-52 86 57, 20-52 48 549 TELEFAX: 20-52 02 94 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( ΑΡΙΘΜΟΣ / 2008 ) Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2-6-2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2-6-2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2-6-2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Φάνη Πάλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3223509 FAX: 210-3220048 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΤΣΙΓΚΡΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αθήνα, 19/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 12/11/2014 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 13590

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 η ΦΑΣΗ. 59.390,08

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Γ Ι Α Τ Η Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Κ Λ Ι Ν Ω Ν Σ Ε Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Α ΠΡΟΣ Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Την Επιτροπή διενέργειας ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ:ΜΕΤΕΡ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝ.ΕΝΑΣ/ΣΕΩΝ ΤΗΛ:210 52 48 549 210 52 86 517

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ:ΜΕΤΕΡ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝ.ΕΝΑΣ/ΣΕΩΝ ΤΗΛ:210 52 48 549 210 52 86 517 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ:ΜΕΤΕΡ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝ.ΕΝΑΣ/ΣΕΩΝ ΤΗΛ:210 52 48 549 210 52 86 517 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( ΑΡΙΘΜΟΣ 7/2008 ) Ανοικτού Β Επαναληπτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Kέρκυρα 27/02/2014. Αρ. πρωτ.:οικ. 20726/8491

Kέρκυρα 27/02/2014. Αρ. πρωτ.:οικ. 20726/8491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Ρούτση Τηλ: 26613-62257 Φαξ. 26610-33632 e-mail: eroutsi@pin.gov.gr Kέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Τηλ: 23520 83000 Fax: 23520 83974 e-mail : fedolymp@otenet.gr www.olympusfd.gr Λιτόχωρο 3-0-205

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα