ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού Διαγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού Διαγωνισμού"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα για την πραγματοποίηση του θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 202 Κριτήριο Κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά Αθήνα, Δεκέμβριος 20

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6/20 Ταχ. Δ/νση: Αγησιλάου 0, Αθήνα Τ.Κ.: 020 Τηλέφωνο: Φαξ: Θέμα: «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα για την πραγματοποίηση του θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 202, διάρκειας από 7/7/202 έως 29/9/202, ήτοι δώδεκα (2) εβδομάδων». ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών Ημ./Μην./Έτος 20//202 Ημέρα εβδομάδος και ώρα Ελλάδος 5:00 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού, ημέρα και ώρα Ελλάδος 23//202 - ΔΕΥΤΕΡΑ 0:00 Τόπος Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας του Διαγωνισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 0, ΑΘΗΝΑ Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων. Κριτήριο Αξιολόγησης: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά. Ημερομηνία αποστολής ενδεικτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ) Ημερομηνία αποστολής περίληψης Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ) Ημερομηνία δημοσίευσης στις Ελληνικές Εφημερίδες Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 8/9/20 4/2/20 23/2/20 23/2/20 2

3 Έχοντας υπόψη: ) Τις διατάξεις του Ν. 678/77 (ΦΕΚ 246/Α ) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/Α ). 2) Τις διατάξεις του Ν. 260/93 (ΦΕΚ 8/Α ) «ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες τινές διατάξεις» και τις εκδιδόμενες κατ εξουσιοδότηση του αρθ. 4, παρ. 7 του νόμου Υπουργικές Αποφάσεις και του Ν. 274/99 (ΦΕΚ 99/Α ) «περί ενιαίου φορέα ελέγχου τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 3) Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α ) περί «προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/8/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει. 4) Το Π.Δ. 8/2007(ΦΕΚ 50/Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 5) Τις διατάξεις του Ν. 330/2005 (ΦΕΚ 30/Α ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 344/2005 (ΦΕΚ 279/Α ) και την αρ / απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικράτειας (ΦΕΚ 673/2007 Β ) «δικαιολογητικά για την τήρηση των Μητρώων του Ν. 330/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 344/2005». 6) Τις διατάξεις του Ν. 3886/200 (ΦΕΚ 73/Α ) «δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 7) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/20 (ΦΕΚ 226/Α ) και 8) Την υπ αριθμ. 50/3-2-20/ ΑΔΑ: 45Ψ6469ΩΑ-0Ω5 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας «έγκριση υλοποίησης θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 202». Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ως ισχύει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. 3

4 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε.Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 5, του Παραρτήματος Α για τη μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα Νομών ή Πόλεων ή Νήσων της Ελλάδας (σχετικός ο ΠΙΝΑΚΑΣ Α,Αρ., Παρ/μα Α ) για την υλοποίηση του θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 202 για δικαιούχους του Ν. Αττικής με οργανωμένα γκρουπ ανά εβδομάδα, διάρκειας από 7/7/202 έως 29/9/202 δώδεκα (2) εβδομάδων προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων (σχετικός ο ΠΙΝΑΚΑΣ Β, Αρ., Παρ/μα Α ). 2.Τα προσφερόμενα δωμάτια θα παρέχουν απαραιτήτως πρωινό σε όλους τους εκδρομείς και θα διαθέτουν κλιματισμό, ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, ψυγείο, τηλεόραση. Στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α και Β του Αρ. του παρ/τος Α της παρούσης παρατίθενται οι Νομοί, οι Πόλεις και τα Νησιά, όπου θα γίνουν οι διανυκτερεύσεις, ο αριθμός των απαιτουμένων για μίσθωση κλινών ανά γκρουπ, ο απαιτούμενος αριθμός δωματίων, οι ημέρες διανυκτέρευσης ανά εβδομάδα, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι διανυκτερεύσεις και οι εκδρομές αντίστοιχα, καθώς και η προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ. 3. Προσφορές για: 6 διανυκτερεύσεις στην Καβάλα, όσον αφορά στην εκδρομή «ΚΑΒΑΛΑ- ΔΡΑΜΑ-ΞΑΝΘΗ-ΘΑΣΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ)», 6 διανυκτερεύσεις στην Έδεσσα, όσον αφορά στην εκδρομή «ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 6 διανυκτερεύσεις στο Μεσολόγγι, όσον αφορά στην εκδρομή «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ-ΘΕΡΜΟ-ΑΣΤΑΚΟΣ-ΑΙΤΩΛΙΚΟ- ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΜΕΝΙΔΙ-ΑΡΤΑ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ» θα γίνουν δεκτές και θα αξιολογηθούν μόνο στην περίπτωση μη κατάθεσης προσφορών για διανυκτερεύσεις αντίστοιχα α) στη Ν. Θάσο, β) στη Νάουσα και γ) στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας. 4.Γίνονται δεκτές τμηματικές προσφορές υπό την προϋπόθεση ότι συνδυαστικά και αθροιστικά με άλλη ή άλλες τμηματικές προσφορές εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο κατά περίπτωση αριθμό κλινών για διανυκτερεύσεις, ως ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, του Αρ., του Παρ/τος Α της παρούσας, σε κατάλληλα τουριστικά καταλύματα για την ακώλυτη πραγματοποίηση εκάστης εκδρομής ανά γκρουπ (λεωφορείο). 4

5 5.Οι προσφορές θα καλύπτουν υποχρεωτικά όλο το αναφερόμενο διάστημα. 6.Τα δωμάτια και οι κλίνες υπολογίζονται με αριθμό θέσεων λεωφορείου 48 ή Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι την 20//202, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00, στην Ταχ. Δ/νση Αγησιλάου 0, Αθήνα 020, Γραφείο Γραμματείας Πρωτόκολλο (Ημιώροφος). Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ως άνω Διεύθυνση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ταχυδρομικής αποστολής τους, αυτές επιστρέφονται. 8.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό στο επί της οδού Αγησιλάου 0 κτήριο του Οργανισμού στην Αθήνα, στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 0:00. Κατά την ως άνω ημερομηνία αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Μονογράφονται αυτά ανά φύλλο. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προκειμένου να αποσφραγισθούν ως κατωτέρω. Η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 6/2/202, ημέρα Δευτέρα και ώρα 0:00. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώριση των δικαιολογητικών, των στοιχείων των τεχνικών προσφορών καθώς και των βαθμολογιών των τουριστικών καταλυμάτων σε πρακτικά, τα οποία υπογράφει, σφραγίζει και διαβιβάζει στην Υπηρεσία. Η Υπηρεσία υποβάλει τα πρακτικά στο Δ.Σ. του Οργανισμού για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η Υπηρεσία, στη συνέχεια, ενημερώνει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις επί των αποτελεσμάτων και της απόφασης επ αυτών του Δ.Σ. στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, προκειμένου να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 4/4/202, ημέρα Τετάρτη και ώρα 0:00. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διενέργειας του 5

6 Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές προσφορές και η τελική αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, το υπογράφει, το σφραγίζει και το υποβάλει στην Υπηρεσία προκειμένου να υποβληθεί αυτό στο Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης. Στη συνέχεια, η Υπηρεσία ενημερώνει τους προσφέροντες επί των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης κατακύρωσης τα οποία έγιναν αποδεκτά στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, προκειμένου να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. 9.Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μπορούν να μετατίθενται οι ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού, της αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών, της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών με ή χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 0.Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δύνανται να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, απαιτείται παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6, παρ., περ γ, του ΠΔ 8/2007 (ΦΕΚ 50/Α )..Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και στην περίπτωση της υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής κρατών μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Ενώσεις /Kοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Συνεταιρισμοί. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Οι ως άνω πρέπει να έχουν στην ιδιοκτησία τους ή στην εκμετάλλευσή τους ή στη χρήση τους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από τον ΕΟΤ ή από τη Δ/νση Τουρισμού της οικείας Περιφερείας και να είναι εγγεγραμμένες στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια σε συγκρότημα άνω των 0 δωματίων, τα οποία έχουν ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ από τον ΕΟΤ ή από τη Δ/νση Τουρισμού της οικείας Περιφερείας. Επίσης, τουριστικά καταλύματα δύνανται να προσφέρονται μέσω Τουριστικού Γραφείου. 6

7 3. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς Υπηρεσιών του Δημοσίου. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Οι Ενώσεις Προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν ογδόντα (80) ημέρες από της επομένης της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον προβλεπόμενο από την παρούσα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα Παραρτήματα Α και Β αυτής, το περιεχόμενο των οποίων δεσμεύει τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, τους αναδόχους και τον Ο.Ε.Ε. 5.Αντίτυπα της Διακήρυξης καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο 504 (Τμήμα Ψυχαγωγίας και Πνευματικών Ενασχολήσεων), Αγησιλάου 0, 5 ος όροφος, τηλ , , fax μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Επίσης, το πλήρες 7

8 κείμενο της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της θα διατίθεται από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Ε.Ε. 6.Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία φορά στο ΦΕΚ Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στις Εφημερίδες «ΕΞΠΡΕΣ» και «ΕΘΝΟΣ». Η περίληψη θα αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 7.Τα έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν τους αναδόχους των Υπηρεσιών (Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα IV, ΑΡ. 23/8-2-20). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ 8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΕΛΙΔΕΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0 ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΚΛΙΝΕΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ-ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9 ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 33 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 36 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 38 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 40 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 6. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 5 7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 52 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 59 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ» 6 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 63 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Άρθρο ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η μίσθωση κλινών σε τουριστικά καταλύματα Νομών ή Πόλεων ή Νήσων της Ελλάδας για την υλοποίηση του θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 202 για δικαιούχους του Ν. Αττικής με οργανωμένα γκρουπ ανά εβδομάδα, διάρκειας δώδεκα (2) εβδομάδων, από 7/7/202 έως 29/9/202, με έξι (6) διανυκτερεύσεις εβδομαδιαίως, προϋπολογισμού ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων, όπως στους κατωτέρω πίνακες εμφαίνεται. 0

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α/Α ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Ή ΠΟΛΗ Ή ΝΗΣΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ/ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΦ/ΩΝ ΑΝΑ ΓΚΡΟΥΠ. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΥΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΥΛΛΗΝΗ ΚΑΪΑΦΑΣ ΖΑΧΑΡΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Ή ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2. ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΑΜΑΡΙΝΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΠΥΛΗ ΕΛΑΤΗ ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (3 ΔΙΑΝ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (3 ΔΙΑΝ) ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΩΣ 25/9/202 ΑΠΟ /7/ ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ- ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Α Β ΕΔΕΣΣΑ (3 ΔΙΑΝ) ΝΑΟΥΣΑ (3 ΔΙΑΝ) ΕΔΕΣΣΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΩΣ 25/9/202 ΑΠΟ /7/202 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ 4. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ή 5. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΥΒΟΤΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑ -ΠΕΡΔΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΡΓΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΣΥΒΟΤΑ Ή ΠΛΑΤΑΡΙΑ Ή ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (6 ΔΙΑΝ.) 6. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (διαδρομές στο Ν. Ηρακλείου και στο Ν. Λασιθίου) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. Ν. ΙΚΑΡΙΑ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 30 ΚΛΙΝΕΣ: 4 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΙΚΑΡΙΑ

12 Α ΚΑΒΑΛΑ (4 ΔΙΑΝ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ 26/9/ ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ - ΞΑΝΘΗ ΘΑΣΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Β ΘΑΣΟΣ (2 ΔΙΑΝ) ΚΑΒΑΛΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 2/7/202 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΡΟΥΣΣΟΣ 9. ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΚΡΙΚΕΛΟ ΛΙΜΝΗ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ 0. ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΡΕΣΠΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ ΝΥΜΦΑΙΟ - ΦΛΩΡΙΝΑ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2. Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 3. ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΞΑΝΘΗ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ- ΣΟΥΦΛΙ- ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 4. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (διαδρομές στο Ν. Λασιθίου και στο Ν. Ηρακλείου) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5. Ν. ΛΕΡΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΛΕΡΟΣ 6. Ν. ΛΕΣΒΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΛΕΣΒΟΣ 7. Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ 8. Ν. ΛΗΜΝΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΛΗΜΝΟΣ 9. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΒΟΛΟΣ 2

13 20. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΘΕΡΜΟ ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙ ΑΡΤΑ- ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Α Β ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (3 ΔΙΑΝ) ΜΕΝΙΔΙ (3 ΔΙΑΝ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΩΣ 25/9/202 ΑΠΟ /7/202 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ 2. Ν. ΝΑΞΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΝΑΞΟΣ 22. ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΟΛΟ ΣΠΕΤΣΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 23. ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ- ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 24. Ν. ΠΑΡΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΠΑΡΟΣ 25. Ν. ΠΑΤΜΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΠΑΤΜΟΣ 26. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΒΕΡΓΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΟΣ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 27. ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΡΓΑ ΖΑΛΟΓΓΟ ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 28. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Διαδρομές στο Ν. Ρεθύμνου και στο Ν. Χανίων) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 29. Ν. ΡΟΔΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΡΟΔΟΣ 30. Ν. ΣΑΜΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΣΑΜΟΣ 3. Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 3

14 32. ΣΠΑΡΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΠΛΥΤΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ - ΓΥΘΕΙΟ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 33. Ν. ΣΥΡΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΣΥΡΟΣ 34. Ν. ΤΗΝΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΤΗΝΟΣ 35. ΦΛΩΡΙΝΑ ΝΥΜΦΑΙΟ ΠΡΕΣΠΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 36. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 37. Ν. ΧΑΝΙΩΝ (διαδρομές στο Ν. Χανίων και στο Ν. Ρεθύμνου) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 38. Ν. ΧΙΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) 23 ΔΙΚΛΙΝΑ Ν. ΧΙΟΣ 4

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗ Α/Α ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Ή ΠΟΛΗ Ή ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΝΟΜΩΝ Ή ΠΟΛΕΩΝ Ή ΝΗΣΩΝ. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΥΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΥΛΛΗΝΗ ΚΑΪΑΦΑΣ ΖΑΧΑΡΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Ή ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ,00 2. ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΑΜΑΡΙΝΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΠΥΛΗ ΕΛΑΤΗ ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (3 ΔΙΑΝ) Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (3 ΔΙΑΝ) , ,00 3. ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ- ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΕΔΕΣΣΑ (3 ΔΙΑΝ) ΝΑΟΥΣΑ (3 ΔΙΑΝ) ΕΔΕΣΣΑ , ,00 ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ,00 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ 4. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,00 5. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΥΒΟΤΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑ - ΠΕΡΔΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΡΓΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ή ΣΥΒΟΤΑ Ή ΠΛΑΤΑΡΙΑ Ή ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (6 ΔΙΑΝ.) ,00 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (διαδρομές στο Ν. 6. Ηρακλείου και στο Ν. Λασιθίου) 7. Ν. ΙΚΑΡΙΑ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν. ΙΚΑΡΙΑ , ,00 8. ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ - ΞΑΝΘΗ ΘΑΣΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Α ΚΑΒΑΛΑ (4 ΔΙΑΝ) ΘΑΣΟΣ (2 ΔΙΑΝ) ΚΑΒΑΛΑ , ,00 Β ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ 8.600,00 ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΓΑΛΟ 9. ΧΩΡΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑ ΚΡΙΚΕΛΟ ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ,00 5

16 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΡΕΣΠΕΣ ΨΑΡΑΔΕΣ 0. ΝΥΜΦΑΙΟ -ΦΛΩΡΙΝΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΞΑΝΘΗ- 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ- ΣΟΥΦΛΙ- ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4. (διαδρομές στο Ν. Λασιθίου και στο Ν. Ηρακλείου) 5. Ν. ΛΕΡΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΛΕΣΒΟΣ 6. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ 7. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΛΗΜΝΟΣ 8. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΓΥΡΟΣ 9. ΠΗΛΙΟΥ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΥΡΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΘΕΡΜΟ ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 20. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙ ΑΡΤΑ- ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ Ν. ΝΑΞΟΣ 2. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΟΛΟ ΣΠΕΤΣΕΣ 22. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ- ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 24. Ν. ΠΑΡΟΣ (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΠΑΤΜΟΣ 25. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 26. ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΒΕΡΓΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΟΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ν. ΛΕΡΟΣ Ν. ΛΕΣΒΟΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑ Ν. ΛΗΜΝΟΣ ΒΟΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (3 ΔΙΑΝ) Α ΜΕΝΙΔΙ (3 ΔΙΑΝ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ Β ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ Ν. ΝΑΞΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Ν. ΠΑΡΟΣ Ν. ΠΑΤΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ (6 ΔΙΑΝ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6

17 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΡΓΑ ΖΑΛΟΓΓΟ ΠΗΓΕΣ 27. ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 28. (Διαδρομές στο Ν. Ρεθύμνου και στο Ν. Χανίων) Ν. ΡΟΔΟΣ 29. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΣΑΜΟΣ 30. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 3. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) ΣΠΑΡΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΠΛΥΤΡΑ- 32. ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ - ΓΥΘΕΙΟ Ν. ΣΥΡΟΣ 33. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΤΗΝΟΣ 34. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) ΦΛΩΡΙΝΑ ΝΥΜΦΑΙΟ ΠΡΕΣΠΕΣ 35. ΨΑΡΑΔΕΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 36. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 37. (διαδρομές στο Ν. Χανίων και στο Ν. Ρεθύμνου) Ν. ΧΙΟΣ 38. (ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ) ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν. ΡΟΔΟΣ Ν. ΣΑΜΟΣ Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. ΣΥΡΟΣ Ν. ΤΗΝΟΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Ν. ΧΙΟΣ , , , , , , , , , , , ,00 7

18 Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2.. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. 2.2.α. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο προσφοράς στοιχεία και, ειδικότερα, ως εξής: Η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 8

19 2.2.β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιχειρήσεις καταθέτουν προσφορές για: α) την Καβάλα, τόσο για τέσσερις (4) όσο και για έξι (6) διανυκτερεύσεις και β) το Μεσολόγγι και την Έδεσσα, τόσο για τρεις (3) όσο και για έξι (6) διανυκτερεύσεις, εσωκλείουν στους φακέλους οικονομικής και τεχνικής προσφοράς ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ δυο (2) ξεχωριστά έντυπα οικονομικής και τεχνικής προσφοράς, ένα για κάθε περίπτωση, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ημέρες διάθεσης των κλινών και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων (βλ. σχ. αρ. 4..., και της παρούσης). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αρμοδίως επικυρωμένα: Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 8/2007, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω αναγκαία στοιχεία: () η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίον απευθύνεται, (2) ο αριθμός της διακήρυξης, (3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, (4) η ημερομηνία έκδοσής της, (5) τα στοιχεία του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του συμμετέχοντα από την Υπηρεσία. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα (παρ/μα Β, υπόδειγμα 3) και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει μέχρι την 24/8/202. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 8/2007, διατυπωμένες στην Ελληνική γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., οπότε και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 9

20 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ ανά προορισμό διανυκτέρευσης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β, Αρ., Παρ/μα Α ). Σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών για περισσότερους του ενός προορισμούς διανυκτερεύσεων, το ποσοστό 5% της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού με ΦΠΑ από την παρούσα διακήρυξη, επί των προσφερόμενων από τον συμμετέχοντα προορισμών διανυκτερεύσεων. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων για έναν προορισμό διανυκτέρευση καταθέσει τμηματική προσφορά, η εγγύηση θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ από την παρούσα διακήρυξη επί των προσφερομένων κλινών για διανυκτέρευση. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση που ο συμμετέχων προσφέρει τμηματική προσφορά σε περισσότερους του ενός προορισμούς διανυκτερεύσεων. Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. 2. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το Π.Δ.8/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. 3. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί για λογαριασμό της Κοινοπραξίας ή Συμπράξεως Παρεχόντων Υπηρεσίες (πλην εταιρειών και συνεταιρισμών). Β.. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 599/986 (ΦΕΚ 78/Α ): του φυσικού προσώπου, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, του/ των διαχειριστή/ ών, όταν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ, του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου, όταν πρόκειται για ΑΕ, του νομίμου εκπροσώπου του, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου 20

21 υπογεγραμμένη και νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, στην οποία θα δηλώνεται ότι: α..) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. του άρθρου 43 του Π. Δ. 60/2007, ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, α.2.) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, β.) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, γ.) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, τόσο τις δικές τους όσο και των υπαλλήλων τους και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, δ.) η επιχείρηση δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ε.) η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει καταθέσει αίτηση για αναγκαστική διαχείριση, στ.) η επιχείρηση δεν έχει λυθεί (συμπληρώνεται μόνο από Νομικά Πρόσωπα), ζ.) η επιχείρηση δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 290/920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) [συμπληρώνεται μόνο από Νομικά Πρόσωπα], η.) αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αντιστοιχούν σε αυτά που δηλώνονται, θ.) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, και η επιχείρηση δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων καταθέτει ήδη σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού κάποιο/ κάποια από τα κατωτέρω εν τη παραγράφω αναφερόμενα δικαιολογητικά, για το περιεχόμενο των οποίων δεσμεύεται δια της 2

22 παρούσης στα στοιχεία (α) έως (η), παραλείπει το/τα αντίστοιχο/α στοιχείο/α στην παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση. Β.2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 599/986 (ΦΕΚ 78/Α ) του νομίμου εκπροσώπου της επιχειρήσεως/ του προσώπου που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση στον Οργανισμό, υπογεγραμμένη και νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, στην οποία: α) θα δηλώνονται τα στοιχεία του/των προσφερόμενου/ων τουριστικού/ών καταλύματος/ων (όνομα καταλύματος, αστέρια ή κλειδιά, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, φαξ, , αριθμός προσφερομένων κλινών, αριθμός μονοκλίνων/ δικλίνων δωματίων) και, επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν καταλύματα: στο Ν. Καβάλας: αν η προσφορά τους αφορά σε έξι (6) διανυκτερεύσεις ή σε τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις ή και στις δύο περιπτώσεις. στο Μεσολόγγι ή στην Έδεσσα: αν η προσφορά τους αφορά σε έξι (6) διανυκτερεύσεις ή σε τρεις (3) διανυκτερεύσεις ή και στις δύο περιπτώσεις. β) θα αναφέρεται το ακριβές χρονικό σημείο κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε ολική ή μερική ανακαίνιση του καταλύματος/ των καταλυμάτων. γ) θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης τα προφερόμενα δωμάτια θα είναι εξοπλισμένα κατά την εναρκτήρια ημερομηνία του προγράμματος και μέχρι τη λήξη του με τα απαιτούμενα ψυγεία και τηλεοράσεις, όπως ορίζει η παρούσα, και αυτό διότι υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν τα ανωτέρω κατά τη διάρκεια του διενεργούμενου επιτοπίου ελέγχου. Γ.. ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τουριστικού καταλύματος, το οποίο θα ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που έχουν λήξει τα σχετικά δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται για την έκδοση του σήματος, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Αρχή ότι υποβλήθηκαν αυτά πλήρη προς ανανέωση και αναμένεται η έκδοση νέου σήματος. Το νέο σήμα θα πρέπει να έχει προσκομιστεί επί ποινή απορρίψεως μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών. Γ.2. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, όπως αναφέρονται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, δεν ταυτίζονται: Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο, σε πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο, μεταξύ της ιδιοκτήτριας επιχείρησης και της επιχείρησης που έχει την εκμετάλλευση του καταλύματος, που να πιστοποιεί την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου και τη δυνατότητα εκμετάλλευσής του από τη δεύτερη. 22

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 08 / 07 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 4756 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα