στο σχέδιο νόµου «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο σχέδιο νόµου «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης»"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Γενικό Μέρος Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόµου είναι η βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων, τόσο των υφιστάµενων όσο και των παραγόµενων. Αυτή επιδιώκεται, µε την θεσµοθέτηση των αρχών καλής νοµοθέτησης και των διαδικασιών τήρησης αυτών. Με το παρόν οριοθετούνται οι διαδικασίες παραγωγής ρυθµίσεων ώστε να υπάρχουν θεσµοθετηµένοι αναβαθµοί ε- λέγχου της ποιότητάς τους πριν την ένταξή τους στο ελληνικό δικαιικό σύστηµα και, λαµβάνεται µέριµνα για την τήρηση των αρχών και την χρήση των µέσων καλής νο- µοθέτησης. Η βελτίωση της ρυθµιστικής διακυβέρνησης αναφέρεται στην βελτίωση του συστήµατος παραγωγής και διοίκησης των ρυθµίσεων, το οποίο χαρακτηρίζεται από ανοικτές, σαφώς οριοθετηµένες και διαφανείς διαδικασίες. Η βελτίωση των κανόνων παραγωγής του νο- µοθετικού έργου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιµετώπιση της πολυνοµίας, την µείωση των διοικητικών βαρών και, εν τέλει, την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Βασική καινοτοµία του παρόντος σχεδίου νόµου είναι η θεσµοθέτηση της ανάλυσης συνεπειών ρυθµίσεων, η οποία θα ενδυναµώσει τόσο την διαφάνεια, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόµενο εκείνα τα στοιχεία και δεδοµένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των ρυθµιστικών πρωτοβουλιών, όσο και την εφαρµογή των ρυθµίσεων δεδοµένου ότι θα έχουν εκτιµηθεί εκ των προτέρων οι πόροι και οι πιθανές παρεµβάσεις που απαιτούνται γι αυτήν. Το παρόν σχέδιο νόµου διαλαµβάνει όλο τον κύκλο ζωής των ρυθµίσεων, µεριµνώντας µε τις διατάξεις του για την κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νοµοθεσίας ώστε αυτή να καθίσταται ευκολότερα προσβάσιµη, αλλά και για την εκ των υστέρων αποτίµηση των αποτελεσµάτων που επήλθαν από την εφαρµογή της ρύθµισης µε σκοπό την τροποποίησή της και βελτιστοποίησή της. Β. Ειδικό µέρος Με τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος προβλέπονται ειδικότερα τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Ορισµοί Στο άρθρο 1 παρέχονται οι ορισµοί των εννοιών. Αν και στα κείµενα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισµών η ρύθµιση, εννοιολογείται ως κάθε κανονιστικό κείµενο το οποίο η κυβέρνηση και κάθε άλλο εξουσιοδοτηµένο όργανο, σε οποιοδήποτε επίπεδο διακυβέρνησης, χρησιµοποιεί προκειµένου να ικανοποιήσει αιτήµατα των επιχειρήσεων και των πολιτών, αλλά και να λύσει διαχειριστικά προβλήµατα των ίδιων των νοµοθετών, για τους σκοπούς του παρόντος η ρύθµιση είναι κάθε νοµοσχέδιο, προσθήκη ή τροπολογία και κάθε κείµενο που περιέχει γενικό και απρόσωπο κανόνα δικαίου. Στην έννοια της ρύθµισης για τους σκοπούς του παρόντος νόµου δεν περιλαµβάνονται ατοµικές κανονιστικές πράξεις. Οι κανονιστικές πράξεις µείζονος σηµασίας είναι αυτές που επηρεάζουν ή εκτιµάται ότι επηρεάζουν πάνω από το 40% του πληθυσµού της χώρας ή εικάζεται ότι θα έχουν οικονοµικές επιπτώσεις σε πεδία σηµαντικά για την οικονοµική ανάπτυξη (π.χ. τουρισµός, ναυτιλία, µικροµεσαίες επιχειρήσεις κλπ). Η Καλή Νοµοθέτηση είναι η δηµόσια πολιτική για την βελτίωση της ποιότητας των ρυθµίσεων, των θεσµών και των διαδικασιών παραγωγής τους. Ρυθµιστική διακυβέρνηση είναι η διαδικασία συντονισµού των δράσεων καλής νοµοθέτησης, στις οποίες περιλαµβάνονται ο ρυθµιστικός προγραµµατισµός και η τήρηση των αρχών αυτής κατά τη σύνταξη, θέσπιση και ε- φαρµογή των ρυθµίσεων, καθώς και η λήψη µέτρων πολιτικής για την προώθησή τους. Η ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων είναι συνοδευτικό κείµενο της ρύθµισης στο οποίο εκφράζονται οι επιπτώσεις της σε κόστη, οφέλη και διακινδυνεύσεις. Είναι ένα από τα βασικότερα µέσα εφαρµογής της πολιτικής καλής νοµοθέτησης. Αποτελεί µέσο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων µιας ρύθµισης. Η µέθοδος επιβάλλει, πριν τη λήψη απόφασης για την υιοθέτηση µίας ρύθµισης, το συνυπολογισµό στο µέγιστο δυνατό βαθµό των ενδεχόµενων επιπτώσεών της τουλάχιστον στην οικονο- µία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Αποτελεί συνεπώς ένα µέσο υποβοήθησης των φορέων παραγωγής πολιτικής στο στάδιο προετοιµασίας των ρυθµίσεων. Επίσης, η ανάλυση επιπτώσεων διαλαµβάνεται των διακινδυνεύσεων που αναλαµβάνονται µε την υπό εξέταση ρύθµιση, των ωφεληµάτων που θα προκύψουν, και του κόστους που η ρύθµιση συνεπάγεται. Διοικητικά βάρη είναι το κόστος που προκύπτει για τις επιχειρήσεις, τον τοµέα του εθελοντισµού, τη δηµόσια διοίκηση και τους πολίτες κατά τη συµµόρφωσή τους µε την νοµική υποχρέωση να τηρούν στοιχεία και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την δράση τους ή την παραγωγή τους είτε στις δηµόσιες αρχές είτε σε τρίτους, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν θα συλλέγονταν εάν δεν υπήρχε η σχετική νοµική υποχρέωση. Αναµόρφωση Δικαίου είναι η εκ νέου ρύθµιση ενός πεδίου σχέσεων και θεµάτων το οποίο έχει αποτελέσει α- ντικείµενο νοµοθετικής ή και κανονιστικής παρέµβασης. Άρθρο 2 Αρχές της Καλής Νοµοθέτησης Στο άρθρο δύο παρατίθενται οι βασικές αρχές της καλής νοµοθέτησης, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται η αναλογικότητα, δηλαδή η καταλληλότητα και εύλογη σχέση µέσου και σκοπού µε υιοθέτηση του λιγότερο επαχθούς µέτρου, απλότητα και η σαφήνεια του περιεχοµένου των ρυθµίσεων, η αποφυγή αντιφατικών ρυθµίσεων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα µε συνεκτίµηση των οικονοµικών συνεπειών της ρύθµισης, η διαφάνεια, επικουρικότητα και λογοδοσία µε τον προσδιορισµό των αρµόδιων οργάνων εφαρµογής των ρυθµίσεων, η ασφάλεια δικαίου, η ανοιχτή διαδικασία, δηλαδή η δυνατότητα υποβολής προτάσεων σχετικών µε τις ρυθµίσεις κατά το στάδιο της κατάρτισης και της αξιολόγησης της εφαρµογής τους, και η προσβασιµότητα στις ρυθµίσεις. Με την προσβασιµότητα νοείται τόσο η ευχέρεια εύρεσης των ρυθµίσεων (π.χ. µε την ανάρτησή τους

2 2 σε φιλικούς προς τον χρήστη δικτυακούς τόπους) όσο και η ευκολία αντίληψης των διατάξεων οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εύληπτες. Στις άνω αρχές της καλής νοµοθέτησης περιλαµβάνονται τόσο αρχές του δικαίου γνωστές από την θεωρία του δηµοσίου δικαίου όσο και άλλες προερχόµενες από την επιστήµη των οργανώσεων οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί, πλέον, σε ποικίλες έννοµες τάξεις. Η προστιθέµενη αξία των οργανωτικών αρχών στις πάγιες νοµικές έ- γκειται στο ότι κατά την ανάπτυξή τους, το παραδοσιακό ρυθµιστικό οπλοστάσιο µπορεί να εµπλουτιστεί µε νέα εργαλεία που του επιτρέπουν να προσεγγίσει µε ακόµη πληρέστερο τρόπο τους δηλωµένους σκοπούς του νό- µου. Άρθρο 3 Διαδικασίες της Καλής Νοµοθέτησης Στο παρόν άρθρο εισάγεται η έννοια του ρυθµιστικού προγραµµατισµού. Οι Υπουργοί στην αρχή της ετήσιας κοινοβουλευτικής συνόδου και στο πλαίσιο του νοµοθετικού προγραµµατισµού του Υπουργείου τους, υποχρεούνται να ενηµερώνουν το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης σχετικά µε τον αριθµό των νοµοσχεδίων που προτίθενται να εισάγουν για ψήφιση στη Βουλή. Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία ετησίως. Η υπέρβαση του παραπάνω αριθµού είναι δυνατή εφόσον αυτό δικαιολογείται επαρκώς από τις επικρατούσες συνθήκες, µε την προϋπόθεση της έγκρισης του Υπουργικού Συµβουλίου. Από το ανώτατο όριο των τριών νοµοσχεδίων εξαιρούνται τα νοµοσχέδια, µε τα οποία γίνεται εναρµόνιση Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το ε- θνικό δίκαιο, τα νοµοσχέδια που κυρώνουν πράξεις νο- µοθετικού περιεχοµένου και διεθνείς συνθήκες ή συµβάσεις, καθώς και νοµοσχέδια που χαρακτηρίζονται από την Κυβέρνηση ως κατεπείγοντα ή που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και συζητούνται και ψηφίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 109 και 110 του Κανονισµού της Βουλής όπως ισχύει. Κάθε νοµοσχέδιο ρυθµίζει κατά τρόπο πλήρη το συγκεκριµένο θέµα, ενώ εξουσιοδοτικές διατάξεις θεσπίζονται κατ εξαίρεση. Στην περίπτωση αυτή, ερευνάται εάν το συγκεκριµένο θέµα επιτρέπεται να αποτελέσει α- ντικείµενο νοµοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και αν η επιδιωκόµενη ρύθµιση µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση υφιστάµενων εξουσιοδοτήσεων. Με σκοπό την τήρηση της αρχής της πλήρους ρύθµισης του θέµατος από τον ί- διο το νόµο και τον έλεγχο της νοµιµότητας της ρύθµισης ως προς τον φορέα της νοµοθετικής εξουσιοδότησης, το σύνολο των εξουσιοδοτικών διατάξεων καταχωρίζεται σε αυτοτελές άρθρο µε τίτλο «εξουσιοδοτήσεις» στο τέλος του νοµοσχεδίου, πριν από τις µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις. Εφόσον το νοµοσχέδιο προβλέπει την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, δεν εισάγεται στο Υ- πουργικό Συµβούλιο για συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται από τα προσχέδια αυτών των πράξεων. Το νοµοσχέδιο δεν εισάγεται στο Υπουργικό Συµβούλιο, αν δε συνοδεύεται από τα παραπάνω σχέδια, καθώς και από χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. Οι διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα που προκύπτουν α- πό τη µεταβολή της νοµοθεσίας και τη µετάβαση από την προϊσχύουσα νοµοθεσία (µεταβατικές διατάξεις) τίθενται χωριστά. Οι µεταβατικές διατάξεις δεν επιτρέπεται να τίθενται στο ίδιο άρθρο µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που έχουν πάγιο χαρακτήρα. Σε περίπτωση νοµοθετικής µεταβολής, όπου αντικαθίστανται, τροποποιούνται, προστίθενται ή παρεµβάλλονται άρθρα, παράγραφοι, λέξεις ή καταργούνται ισχύουσες διατάξεις, αναφέρεται ολόκληρο το άρθρο ή κεφάλαιο, όπως διαµορφώνεται τελικά. Επίσης, δεν επιτρέπονται αα) η αόριστη παραποµπή σε άλλες διατάξεις, οι ο- ποίες πρέπει να αναφέρονται ρητά και συγκεκριµένα, και ββ) οι παρεκκλίσεις από πάγιες διατάξεις χωρίς αποχρώντα λόγο. Σε περίπτωση ολοκληρωµένης ρύθµισης ενός θέµατος, κωδικοποιείται το σύνολο των σχετικών διατάξεων και οι καταργούµενες διατάξεις αναφέρονται ρητά σε αυτοτελές άρθρο στο τέλος του νοµοσχεδίου. Η έναρξη ισχύος του νοµοσχεδίου πρέπει να καταχωρίζεται πάντοτε σε ιδιαίτερο άρθρο. Αν για ορισµένες διατάξεις ορίζεται διαφορετικός σε σχέση µε τις λοιπές διατάξεις χρόνος έναρξης της ισχύος τους, αυτό πρέπει να ορίζεται ρητώς σε αυτοτελή και αριθµηµένη παράγραφο, µε µνεία της σχετικής διάταξης και του χρόνου έ- ναρξης της ισχύος της. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις των Οργάνων Θέσπισης Ρυθµίσεων για την τήρηση των αρχών Καλής Νοµοθέτησης Το άρθρο τέσσερα αναφέρει τις επιχειρησιακές δράσεις τις οποίες οφείλει να σχεδιάσει και εκτελέσει ο νο- µοθέτης/ρυθµιστής προκειµένου να ανταποκριθεί στις ε- πιταγές του άρθρου δύο. Όσον αφορά την αρχή της αναγκαιότητας, δράσεις που την ενεργοποιούν σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι «ο προσδιορισµός του προβλήµατος, εξαιτίας του οποίου επιδιώκεται η ρύθµιση», καθώς και «η εκτίµηση περί της ανεπάρκειας των ισχυουσών ρυθµίσεων για την αντιµετώπισή του». Σε σχέση µε την αρχή της καταλληλότητας ως επιχειρησιακές δράσεις εξειδίκευσής της αναφέρονται «η τεκµηρίωση των αρνητικών συνεπειών της µη ρύθµισης», η «ευσύνοπτη παρουσίαση εναλλακτικών επιλογών για την επίτευξη των επιδιωκό- µενων σκοπών» και η «συγκριτική ικανότητα των εναλλακτικών επιλογών να επιτυγχάνουν τους επιδιωκόµενους σκοπούς». Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας (η οποία επιτυγχάνεται και µε την συνεκτίµηση των οικονοµικών επιπτώσεων προς τους σκοπούς της ρύθµισης), ως επιχειρησιακή δράση που την εξειδικεύει, αναφέρεται η «στάθµιση των ωφεληµάτων, του κόστους και των διακινδυνεύσεων που προκύπτουν από την υιοθέτηση της ρύθµισης, ιδίως στην οικονοµία, την κοινωνία, τη διοίκηση και το περιβάλλον». Όσον αφορά την απλότητα και τη σαφήνεια του περιεχοµένου των ρυθµίσεών του, ο νοµοθέτης οφείλει να προβαίνει στην αποσαφήνιση των νοηµάτων τους, να ε- πιλαµβάνεται της γραµµατικής και συντακτικής ορθότητάς τους και να τηρεί τους νοµοτεχνικούς κανόνες. Η αρχή της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας ε- ξειδικεύεται µε την εκ µέρους του νοµοθέτη λήψη όλων των απαραίτητων µέσων που οδηγούν στην διασφάλιση της επίτευξης των επιδιωκόµενων στόχων µε την ελάχιστη επιβάρυνση της διοίκησης, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η διαφάνεια υποστασιοποιείται µε την οργάνωση και παρακολούθηση κοινωνικής διαβούλευσης και τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών κατά τον

3 3 σχεδιασµό, την εφαρµογή και αξιολόγηση της ρύθµισης. Τέλος, η επικουρικότητα και λογοδοσία συγκεκριµενοποιείται µε τον σαφή προσδιορισµό του επιπέδου διακυβέρνησης και των οργάνων που αναλαµβάνουν την ευθύνη της εφαρµογής της ρύθµισης και λογοδοτούν για την επίτευξη των στόχων της. Άρθρο 5 Μέσα της Καλής Νοµοθέτησης Στο άρθρο πέντε αναφέρονται τα µέσα καλής νοµοθέτησης η εφαρµογή των οποίων αποτελεί σκοπό του παρόντος νόµου για τη βελτίωση της ποιότητας της ρυθµιστικής διακυβέρνησης. Αυτά είναι η διαβούλευση, η ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, η αιτιολογική έκθεση των νόµων, η απλούστευση, η κωδικοποίηση, η αναµόρφωση του δικαίου, και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ε- φαρµογής των ρυθµίσεων. Σηµειώνεται ότι τα αναφερό- µενα µέσα καλής νοµοθέτησης δεν εξαντλούν τον κατάλογο των διαθέσιµων µέσων καλής νοµοθέτησης, αλλά είναι µόνο αυτά τα οποία ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου µέσου για την βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων. Άρθρο 6 Διαβούλευση Με τις προτεινόµενες διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου εισάγεται και οργανώνεται στα πλαίσια της ρυθµιστικής διακυβέρνησης, η κοινωνική διαβούλευση των σχεδιαζόµενων ρυθµιστικών πρωτοβουλιών. Η κοινωνική διαβούλευση αφορά τη δηµοσιοποίηση της σχεδιαζόµενης ρύθµισης µε τα πλέον πρόσφορα µέσα διαβούλευσης και την προώθηση της συµ- µετοχής των πολιτών και των ενδιαφερόµενων σε αυτή. Οι αρµόδιοι φορείς, στη συγκεκριµένη περίπτωση η µονάδα καλής νοµοθέτησης του επισπεύδοντος Υπουργείου, είναι υποχρεωµένοι να αναρτούν τα προτεινόµενα νοµοσχέδια για διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο open.gov. Η διαβουλευτική διαδικασία ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις και σύµφωνα µε τις διαδικασίες οι οποίες ορίζονται στο παρόν άρθρο του νοµοσχεδίου. Κατά την πρώτη φάση, η οποία διαρκεί δύο εβδοµάδες, αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο κείµενο διαβούλευσης στο οποίο αναφέρονται ο στόχος, το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, οι ε- ναλλακτικές επιλογές, τα κόστη, τα οφέλη και οι διακινδυνεύσεις της προτεινόµενης ρύθµισης. Εν συνεχεία και κατά τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης γίνεται η ανάρτηση στον ίδιο διαδικτυακό τόπο το προσχέδιο των διατάξεων του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους συµµετέχοντες για κατά άρθρο σχολιασµό. Η δεύτερη φάση της διαδικασίας ορίζεται ότι πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον τρεις (3) εβδοµάδες. Στην πέµπτη (5) παράγραφο του άρθρου αναφέρεται η δυνατότητα επιµήκυνσης ή σύµπτυξης του χρόνου διαβούλευσης από το επισπεύδον Υπουργείο, για επαρκώς τεκµηριωµένους λόγους, οι οποίοι και θα πρέπει να αναφέρονται επιπλέον και στην έκθεση διαβούλευσης που συνοδεύει την κατάθεση της ρύθµισης στη Γενική Γραµ- µατεία της Κυβέρνησης. Τα αποτελέσµατα, οι προτάσεις και τα σχόλια της διαδικασίας διαβούλευσης παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα στη συνοδευτική έκθεση διαβούλευσης των ρυθµίσεων. Την έκθεση αυτή έχει την υποχρέωση και την αρµοδιότητα να τη συντάσσει η µονάδα καλής νοµοθέτησης του ε- πισπεύδοντος Υπουργείου. Πέρα από την οµαδοποιηµένη παρουσίαση των σχολίων και των προτάσεων που κατατέθηκαν κατά τη φάση της διαβούλευσης της ρύθµισης, στην έκθεση ο φορέας οφείλει να τεκµηριώνει τους λόγους ενσωµάτωσης ή απόρριψης αυτών, στο κείµενο των τελικών διατάξεων του νόµου. Η έκθεση διαβούλευσης αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της οικείας διαβούλευσης και αποστέλλεται µε ηλεκτρονική µορφή στο σύνολο των συµµετεχόντων. Άρθρο 7 Ανάλυση Συνεπειών Ρυθµίσεων Στο άρθρο έξι αναπτύσσεται ο τρόπος εφαρµογής της Ανάλυσης συνεπειών ρυθµίσεων, και συγκεκριµένα: α. Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία συνοδεύεται από έκθεση στην οποία περιλαµβάνεται ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων. Η έκθεση υποβάλλεται µαζί µε το σχέδιο των διατάξεων στην Κεντρική Μονάδα Καλής Νοµοθέτησης. Το Υπουργείο που προωθεί τη ρύθµιση κρίνει κατά πόσο αυτή είναι µείζονος σηµασίας σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα αιτιολογική έκθεση, στο άρθρο 1. Σε κάθε περίπτωση, η Μονάδα Καλής Νοµοθέτησης της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης µπορεί να ζητήσει να γίνει ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων εφόσον κρίνει ότι µία ρύθµιση είναι µείζονος σηµασίας. β. Η Κεντρική Μονάδα Καλής Νοµοθέτησης γνωµοδοτεί επ αυτής και συνεργάζεται µε την Μονάδα Καλής Νοµοθέτησης του αρµόδιου Υπουργείου για την βελτίωση της ποιότητας της ανάλυσης συνεπειών ρυθµίσεων ώστε η ρύθµιση να πληροί τις αρχές καλής νοµοθέτησης. γ. Η σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Μονάδας Καλής Νοµοθέτησης αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθεση της ρύθµισης στη Βουλή. Η Ανάλυση Συνεπειών Ρυθµίσεων συγκροτεί ένα ευρύτερο πλαίσιο αξιολόγησης από εκείνο της ανάλυσης κόστους-οφέλους και σε αυτή υπολογίζονται οι συνέπειες σε περισσότερα κοινωνικά υπο-συστήµατα και όχι µόνον στο οικονοµικό. Κεντρικές έννοιες για την αξιολόγηση των άµεσων και έµµεσων συνεπειών των ρυθµίσεων είναι η διακινδύνευση που αναλαµβάνεται µε τη ρύθµιση, το όφελος και το κόστος που συνεπάγεται η ρύθµιση. Η εκτίµηση της διακινδύνευσης γίνεται, συνήθως, ως προς το περιβάλλον, τους καταναλωτές, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. Σε σχέση µε τους τοµείς αυτούς γίνεται πάντα µία, έστω και απλή, εκτίµηση της διακινδύνευσης. Ως πεδία πολιτικής στα οποία εκτιµάται ο κίνδυνος, αναφέρονται η προστασία του καταναλωτή, τα πνευµατικά δικαιώµατα και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η εκτίµηση του κινδύνου περιλαµβάνει την καταγραφή των ιδιαίτερων συνθηκών που µπορούν να επιτρέψουν την εκδήλωσή του και την πρόβλεψη της έντασης/συχνότητάς του καθώς και της βλάβης που µπορεί να προκαλέσει. Όσον αφορά το όφελος, αυτό εκτιµάται, κάθε φορά, σε πέντε (5) διαφορετικά στάδια: Το πρώτο αφορά τον προσδιορισµό των οµάδων που επωφελούνται από τη ρύθµιση.

4 4 Το δεύτερο στάδιο ανάλυσης συνίσταται στην εξειδίκευση του οφέλους για κάθε κοινωνικό αγαθό ξεχωριστά. Στο τρίτο στάδιο, το όφελος αξιολογείται ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης ή της κοινωνικής οργάνωσης. Στη φάση αυτή προσδιορίζεται ο αριθµός των επιχειρήσεων ή των οργανώσεων που θα επωφεληθούν καθώς και των επαγγελµάτων τα οποία θα επηρεαστούν. Στο τέταρτο στάδιο γίνεται ο προσδιορισµός του εµ- µέσου οφέλους που µπορεί να προκύψει από την ρύθµιση. Η ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση του οφέλους από την κανονιστική ρύθµιση αποτελεί το πέµπτο στάδιο α- νάλυσης. Η µέτρηση και αξιολόγηση του κόστους γίνεται µέσα από τον προσδιορισµό της ταυτότητας εκείνου/ων που αναλαµβάνουν το κόστος της ρύθµισης (είδος και µέγεθος της επιχείρησης ή της κοινωνικής και επαγγελµατικής οµάδας, κ.λπ.), τη συγκεκριµενοποίηση του κόστους ανά κοινωνική ή επαγγελµατική κατηγορία και την ποσοτικοποίησή του. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην εκτί- µηση του κόστους της ρύθµισης στην απασχόληση και στο έµµεσο κόστος µε το οποίο µπορεί να επιβαρύνονται κοινωνικές οµάδες και επαγγελµατικές κατηγορίες. Εκτιµάται, επίσης, το άµεσο και έµµεσο κόστος στη λειτουργία των επιχειρήσεων και, ιδιαίτερα, οι επαχθείς συνέπειες για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή ανισοτήτων σε βάρος κατηγοριών πληθυσµού µε περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες. Άρθρο 8 Αιτιολογική Έκθεση Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία, συνοδεύεται κατά την κατάθεσή της στη Βουλή από αιτιολογική έκθεση, η οποία επεξηγεί αναλυτικά τους στόχους της ρύθµισης και τεκµηριώνει την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης του άρθρου 2. Άρθρο 9 Αξιολόγηση αποτελεσµάτων εφαρµογής Η παρακολούθηση της εφαρµογής και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ρυθµίσεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της πολιτικής της καλής νοµοθέτησης. Το άρθρο εννέα του παρόντος ορίζει ότι µετά την πάροδο τριών ετών και πάντως πριν από την παρέλευση πενταετίας από τη θέση σε ισχύ των συγκεκριµένων ρυθµίσεων, διενεργείται νέα Ανάλυση Συνεπειών µε βάση τα δεδοµένα που έχουν ανακύψει από την εφαρµογή της. Με αυτήν αποτιµώνται αφ ενός το κόστος που απαίτησε η εφαρµογή των ρυθµίσεων και οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις ή παρεπόµενες συνέπειές τους και αφ ετέρου το όφελος και τα εν γένει θετικά α- ποτελέσµατα που προήλθαν απ αυτές. Για τη σύνταξη της εκ των υστέρων Ανάλυσης Επιπτώσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των προηγουµένων διατάξεων. Η εκ των υστέρων ανάλυση επιπτώσεων διενεργείται από την Μονάδα Καλής Νοµοθέτησης του οικείου Υ- πουργείου η οποία σε συνεργασία µε τις καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης των διατάξεων του νόµου εάν και εφ ό- σον απαιτείται. Στο τέλος Νοεµβρίου κάθε έτους, κάθε Υπουργείο υ- ποβάλλει στην Κεντρική Μονάδα Καλής Νοµοθέτησης κατάλογο των ρυθµίσεων των οποίων οι συνέπειες θα α- ξιολογηθούν εκ των υστέρων κατά το επόµενο έτος και χρονοδιάγραµµα της αξιολόγησής τους. Η εκ των υστέρων ανάλυση συνεπειών της ρύθµισης, η πρόταση της νέας ρύθµισης µε την συµπερίληψη σε αυτήν των τροποποιούµενων διατάξεων, και η ανάλυση συνεπειών των νέων διατάξεων υποβάλλονται στην Κεντρική Μονάδα Καλής Νοµοθέτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 10 Απλούστευση 1. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου οριοθετούνται και εξειδικεύονται το πεδίο εφαρµογής και οι στόχοι της απλούστευσης. Η διοικητική και ρυθµιστική απλούστευση αποτελεί ένα από τα βασικά µέσα προώθησης της ενσωµάτωσης της κανονιστικής διακυβέρνησης στη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και τη νοµοθετική παραγωγή. Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών ορίζεται ως αναπόσπαστο µέρος της ρυθµιστικής διακυβέρνησης και η εφαρµογή της αποτελεί υποχρέωση των Υπουργείων. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους εξειδικευµένους στόχους των επιµέρους προγραµµάτων και δράσεων ρυθµιστικής διακυβέρνησης και στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, η πολιτική της απλούστευσης µπορεί να εφαρµοστεί µέσω των εξής δράσεων και µέσων: Εξυπηρέτηση από µοναδιαίο σηµείο επαφής Μείωση διοικητικών επιβαρύνσεων Τη µείωση εµπλεκόµενων φορέων και οµαδοποίηση των οµοειδών καθηκόντων Μείωση απαιτούµενων δικαιολογητικών µε κατάργηση ή αντικατάσταση µε υπεύθυνη δήλωση ή αυτεπάγγελτη αναζήτηση τους Κατάργηση κατάθεσης δικαιολογητικών όταν αυτά έ- χουν κατατεθεί σε άλλη υπηρεσίας Ενοποίηση εντύπων και εγγράφων Συντόµευση και καθορισµός αποκλειστικών προθεσµιών Έκδοση δικαιολογητικών για κάθε χρήση και µε απεριόριστη διάρκεια Μείωση σηµείων ελέγχου Οµαδοποίηση αδειών και εγκρίσεων Ηλεκτρονική επικοινωνία εµπλεκόµενων 2. Με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου οι µονάδες καλής νοµοθέτησης είναι υπεύθυνες για την ενσωµάτωση και εφαρµογή των µέσων και των δράσεων της απλούστευσης σύµφωνα µε τις αρχές της καλής νο- µοθέτησης και στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής για τη ρυθµιστική διακυβέρνηση. Άρθρο 11 Αναµόρφωση Δικαίου Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι: 1. Η αναµόρφωση αποσκοπεί στον περιορισµό της πολυνοµίας, την επικαιροποίηση και αποκάθαρση της υφι-

5 5 στάµενης νοµοθεσίας, κατά τρόπο ώστε οι εναποµένοντες κανόνες να είναι ορθοί, λειτουργικοί και περισσότερο εύληπτοι και προσιτοί. 2.Στην αναµόρφωση περιλαµβάνεται, κατά περίπτωση, η απλοποίηση, κατάργηση παρωχηµένων διατάξεων και ένταξη σε ενιαίο κείµενο των νόµων, κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων, καθώς και η µετά την ένταξη κατάργησή τους ως αυτοτελών διατάξεων. Άρθρο 12 Κωδικοποίηση 1. Με το παρόν άρθρο ορίζεται η εφαρµογή της κωδικοποίησης ως εργαλείου πολιτικής της ρυθµιστικής διακυβέρνησης, καθώς και οι αρχές και οι στόχοι εφαρµογή της. Η κωδικοποίηση αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της νοµοθεσίας, µέσα από την αποκάθαρση, τον περιορισµό της πολυνοµίας και τη προώθηση του βαθµού ρυθµιστικής συµµόρφωσης. Τα µέσα εφαρµογής της κωδικοποίησης, τα οποία και θεσµοθετούνται στα πλαίσια του παρόντος νόµου, συ- µπεριλαµβάνουν την απλοποίηση, αποκάθαρση και ένταξη σε ενιαίο κείµενο των διάσπαρτων νόµων, κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων. Επιπρόσθετα και σύµφωνα µε τις εξειδικευµένες ανάγκες εφαρµογή των αρχών της ρυθµιστικής διακυβέρνησης, οι αρµόδιες αρχές οφείλουν να προωθούν την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας µέσα από την κατά περίπτωση αναδιάρθρωση διατάξεων, την απαλοιφή διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, των µεταβατικών διατάξεων που δεν έ- χουν πεδίο εφαρµογής, την προσαρµογή των διατάξεων καθορισµού των αρµοδιοτήτων των διοικητικών και άλλων οργάνων. Τα µέσα και τα εργαλεία ενσωµάτωσης της κωδικοποίησης θα πρέπει να εξυπηρετούν το βασικό στόχο της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της νοµοθεσίας και η εφαρµογή τους να διέπεται από τις αρχές της καλής νοµοθέτησης. 2. Οι µονάδες καλής νοµοθέτησης του αρµόδιου Υ- πουργείου είναι υπεύθυνες για τον ορισµό του πεδίου ε- φαρµογής της κωδικοποίησης και τη συλλογή και ταξινό- µηση της ρυθµιστικής ύλης. Επιπλέον οι συγκεκριµένες µονάδες είναι αρµόδιες για τη σύνταξη του κώδικα του σχεδίου κώδικα της προτεινόµενης ρύθµισης, της έκθεσης ανάλυσης συνεπειών ρυθµίσεων και της έκθεσης διαβούλευσης, τις οποίες και καταθέτουν στην Κεντρική µονάδα καλής νοµοθέτησης της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ρυθµιστικού προγραµµατισµού. Άρθρο 13 Ενσωµάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τις διατάξεις του παρόντος η ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου, εντάσσεται στην πολιτική της ρυθµιστικής διακυβέρνησης. Η ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου στην εθνική έννοµη τάξη γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις αρχές της καλής νοµοθέτησης και των νοµοτεχνικών κανόνων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος νόµου. Κατά την ενσωµάτωση των ρυθµίσεων κοινοτικού δικαίου ο νοµοθέτης οφείλει να µεριµνά για την έγκυρη ε- ναρµόνιση και για την αποφυγή ασαφειών και νοµοτεχνικών ελλείψεων, καθώς και την αποφυγή προσθήκης διατάξεων άσχετων και γραφειοκρατικών ως προς την επίτευξη των στόχων της ρύθµισης. Οι µονάδες καλής νοµοθέτησης των Υπουργείων είναι αρµόδιες και οφείλουν κατά την ενσωµάτωση ρυθµίσεων του Κοινοτικού δικαίου να µεριµνούν για την αξιολόγηση των κανονιστικών τους επιπτώσεων, υπό τη µορφή έκθεσης επιπτώσεων ρυθµίσεων και την εναρµόνιση τους µε τις αρχές και τους στόχους της καλής νοµοθέτησης. Άρθρο 14 Δοµές καλής νοµοθέτησης Την αρµοδιότητα εφαρµογής, συντονισµού και εποπτείας της πολιτικής ρυθµιστικής διακυβέρνησης ασκούν οι µονάδες καλής νοµοθέτησης, οι οποίες και θα συσταθούν για το σκοπό αυτό στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης και στα Υπουργεία. Οι µονάδες καλής νοµοθέτησης αποτελούν τους βασικούς διοικητικούς φορείς σχεδιασµού και υλοποίησης των πολιτικής και των µέσων της ρυθµιστικής διακυβέρνησης και της καλής νοµοθέτησης. Τα ζητήµατα τα οποία αφορούν τη στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία της κεντρικής µονάδας καλής νοµοθέτησης στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, καθώς και των επιµέρους Υπουργικών µονάδων καλής νοµοθέτησης, θα ρυθµιστούν µε διάταγµα. Με το ίδιο διάταγµα θα συσταθούν οι αναγκαίες θέσεις τακτικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και θα οριστούν οι ειδικότητες και τα απαιτούµενα προσόντα πλήρωσης των θέσεων στις µονάδες καλής νοµοθέτησης. Ζητήµατα τα οποία αφορούν τη αναγκαιότητα συγχώνευσης και µεταφοράς αρµοδιοτήτων από συναφείς οργανικές µονάδες στις µονάδες καλής νοµοθέτησης, θα οριστούν επίσης στα πλαίσια του συγκεκριµένου διατάγ- µατος. Άρθρο 15 Λειτουργία των γραφείων Καλής Νοµοθέτησης και Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας 1.Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου οριοθετείται και εξειδικεύεται ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της κεντρικής µονάδας καλής νοµοθέτησης στη Γενική Γραµ- µατεία της Κυβέρνησης και των µονάδων καλής νοµοθέτησης στα Υπουργεία. Η κεντρική µονάδα καλής νοµοθέτησης συνεργάζεται µε τις Υπουργικές µονάδες καλής νοµοθέτησης για τον έλεγχο της ποιότητας των ρυθµίσεων και την εφαρµογή των αρχών και των µέσων της ρυθµιστικής διακυβέρνησης. 2. Η κεντρική µονάδα καλής νοµοθέτησης ασκεί την ε- ποπτεία, το συντονισµό και παρέχει υποστήριξη στη λειτουργία των µονάδων καλής νοµοθέτησης στα Υπουργεία. Ειδικότερα, συντάσσει την έκθεση ανάλυσης των συνεπειών των ρυθµίσεων για ρυθµίσεις που προέρχονται από προτάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου ή του Πρωθυπουργού, παρέχει κατευθύνσεις και υποστηρίζει τις µονάδες καλής νοµοθέτησης για την πληρότητα των αναλύσεων συνεπειών ρυθµίσεων που διενεργούν. Επιπρόσθετα και σε συνεργασία µε τις µονάδες καλής νο- µοθέτησης και τις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων αξιολογεί τις επιπτώσεις των ρυθµίσεων οι οποίες προέρχονται από διεθνείς συµβάσεις και την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Στις αρµοδιότητες της Κεντρικής µονάδας καλής νο-

6 6 µοθέτησης συµπεριλαµβάνονται επίσης η οργάνωση και ο συντονισµός προγραµµάτων και δράσεων απλούστευσης της ισχύουσας νοµοθεσίας και αναποµπής των ρυθ- µίσεων που δεν συµβαδίζουν µε τις αρχές και τα κριτήρια της καλής νοµοθέτησης. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος της και στη δηµοσιοποίηση και ενηµέρωση του Υ- πουργικού Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου αναφορικά µε την εξέλιξη και τα αποτελέσµατα των πρωτοβουλιών ρυθµιστικής διακυβέρνησης, τα οποία και υποβάλλονται σε ετήσιες εκθέσεις. 3. Οι µονάδες καλής νοµοθέτησης των Υπουργείων α- ποτελούν το κατεξοχήν αρµόδιο όργανο ενσωµάτωσης και εφαρµογής των πολιτικών και των προγραµµάτων προώθησης της ρυθµιστικής διακυβέρνησης σε Υπουργικό και διοικητικό επίπεδο. Ασκούν και συντονίζουν το σχεδιασµό των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων και αξιολογούν διασφαλίζουν την ποιότητα αυτών και την εναρµόνιση τους µε τις αρχές της ρυθµιστικής διακυβέρνησης. Παράλληλα παρέχουν τεχνογνωσία και υποστήριξη στις υπηρεσίες που αναλαµβάνουν την εκπόνηση ή α- πλούστευση ρυθµίσεων και συντάσσουν σε συνεργασία µαζί τους, την απαιτούµενη έκθεση ανάλυσης ρυθµιστικών συνεπειών. Σηµαντική επίσης αρµοδιότητα τους α- ποτελεί η διενέργεια του κοινωνικού διαλόγου και των διαβουλεύσεων στα πλαίσια της πολιτικής της ρυθµιστικής διακυβέρνησης και σε συνεργασία µε την Κεντρική Μονάδα Καλής Νοµοθέτησης στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης. 4. Για την αποτελεσµατική στελέχωση, σύµφωνα και µε τις ανάγκες της πολιτικής της ρυθµιστικής διακυβέρνησης, των µονάδων καλής νοµοθέτησης, µε προεδρικό διάταγµα που εισηγείται ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συστήνεται διυπουργικός κλάδος καλής νοµοθέτησης. Στο συγκεκρι- µένο προεδρικό διάταγµα ορίζονται επίσης τα κριτήρια ένταξης των υπαλλήλων στο νέο κλάδο, καθώς και οι ό- ποιες απαιτούµενες συγχωνεύσεις οργανικών µονάδων των Υπουργείων, οι οποίες επιτελούν όµοιο ή παρεµφερές έργο. Άρθρο 16 Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές Με το παρόν άρθρο λαµβάνεται µέριµνα ώστε να µετέχει τουλάχιστον ένα στέλεχος του γραφείου νοµοθετικής πρωτοβουλίας στην κάθε νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτείται στα Υπουργεία. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενεργής και βιώσιµη συµµετοχή και παρακολούθηση του νοµοπαρασκευαστικού έργου από τις µονάδες νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Σε περίπτωση που σχέδιο νόµου διαλαµβάνει αρµοδιότητες περισσοτέρων Υπουργείων συνιστάται η συµµετοχή στην αντίστοιχη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή στελεχών από τις µονάδες νοµοθετικής πρωτοβουλίας των οικείων Υπουργείων. Στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές συµµετέχουν επίσης, επιστήµονες εγνωσµένου κύρους και ε- µπειρίας, µε ειδικότητα αντίστοιχη του αντικειµένου της νοµοθετικής ρύθµισης, ιδίως οικονοµολόγοι και κοινωνιολόγοι. Η επισήµανση της συµµετοχής οικονοµολόγων και κοινωνιολόγων έχει σκοπό να τονίσει την ανάγκη ε- κτίµησης των συνεπειών των σχεδιαζόµενων ρυθµίσεων στην κοινωνία και την οικονοµία. Άρθρο 17 Επιτροπές Καλής Νοµοθέτησης Το έργο και οι αρµοδιότητες των δύο επιτροπών που συστήνονται µε το παρόν άρθρο περιγράφονται στα άρθρα που ακολουθούν. Η έκθεση που υποβάλλεται ετησίως από τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης σχετικά µε το έργο των επιτροπών έχει ως σκοπό την αξιολόγηση του έργου τους και την τυχόν αναθεώρηση των αρµοδιοτήτων τους και του τρόπου εργασίας τους. Άρθρο 18 Επιτροπή Αναµόρφωσης του δικαίου (ΕΠ.Α.Δ) Στο άρθρο αυτό ορίζεται η σύσταση και η λειτουργία της Επιτροπής Αναµόρφωσης Δικαίου (ΕΠΑΔ). Η Επιτροπή Αναµόρφωσης του Δικαίου αποτελείται από επτά (7) µέλη, περιλαµβανοµένου του προέδρου της, µε τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Πρόεδρος και µέλη της Επιτροπής δύνανται να ορίζονται, µε απόφαση του Πρωθυπουργού, εν ενεργεία ή µη δικαστικοί λειτουργοί, Νοµικοί Σύµβουλοι και Πάρεδροι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µέλη του Διδακτικού Επιστη- µονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι- δρυµάτων µε συναφή εξειδίκευση και νοµικοί εγνωσµένου κύρους. Η Επιτροπή Αναµόρφωσης του Δικαίου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Τη διατύπωση των κριτηρίων σύµφωνα µε τα οποία προκρίνεται, κατά περίπτωση, η αναµόρφωση της νοµοθεσίας αντί της απλής κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων. β. Την υποβολή προτάσεων προς τον Πρωθυπουργό, διά του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, και τον καθ ύλη αρµόδιο Υπουργό για συγκεκριµένα νοµικά πεδία στα οποία κρίνεται απαραίτητη η αναµόρφωση της νοµοθεσίας, µαζί µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους. γ. Τη σύνταξη και υποβολή προς τον Πρωθυπουργό και τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε ηµερολογιακού έτους, έκθεσης, η οποία δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α 112) και περιλαµβάνει αποτί- µηση για την κατάσταση της υφιστάµενης νοµοθεσίας σε σχέση προς το πρόβληµα της πολυνοµίας, τις προτάσεις αναµόρφωσης που έχουν υποβληθεί, καθώς και προτάσεις περαιτέρω αναµόρφωσης της υφιστάµενης νοµοθεσίας. Με ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, η έκθεση της Επιτροπής διαβιβάζεται προς τα λοιπά µέλη της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων. 3. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, η Επιτροπή Α- ναµόρφωσης του Δικαίου επιδιώκει τη συνεργασία και τη διατύπωση απόψεων εκ µέρους του νοµικού κόσµου, ε- πιστηµονικών και επαγγελµατικών φορέων και άλλων τυχόν εµπειρογνωµόνων και δύναται, για την υποβοήθηση του έργου της, να θέτει σε δηµόσια διαβούλευση µέσω του διαδικτύου, προτάσεις και ερωτήµατα σχετικά µε την αναµόρφωση πεδίων του δικαίου. Για την εκτέλεση του έργου της, η Επιτροπή λαµβάνει, ιδίως, υπόψη: α. τη διεθνή εµπειρία και τυχόν συναφείς και πρόσφορες νοµοθετικές πρακτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β. τις ετήσιες και ειδικές εκθέσεις των ανεξαρτήτων

7 7 αρχών, οι οποίες κοινοποιούνται σε αυτή µε επιµέλεια των εν λόγω αρχών, καθώς και γ. τυχόν σχετικές εισηγήσεις των αρµοδίων οργάνων των ενώσεων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, των δικηγορικών και συµβολαιογραφικών συλλόγων της Χώρας και των νοµικών τµηµάτων των ηµεδαπών Α.Ε.Ι. 4. Η Επιτροπή µεριµνά, επίσης, για την αξιοποίηση προτάσεων των πολιτών που αφορούν στον εντοπισµό και την απάλειψη συγκεκριµένων ασαφειών και κακοτεχνιών του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου. Ο ρόλος της ΕΠΑΔ είναι αυτός µιας δεξαµενής σκέψης σχετικά µε τους τρόπους και τα µέσα που µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή για την απλούστευση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος. Άρθρο 19 Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νοµοθέτησης (Κ.Ε.Κ.Η.Ν) Στο άρθρο αυτό ορίζεται η σύσταση και η λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νοµοθέτησης. Η ΚΕΚΗΝ αποτελείται από επτά (7) µέλη, περιλαµβανοµένου του προέδρου της, µε τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Πρόεδρος και µέλη της ΚΕΚΗΝ δύνανται να ορίζονται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, εν ενεργεία ή µη δικαστικοί λειτουργοί, Νοµικοί Σύµβουλοι και Πάρεδροι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µέλη του Διδακτικού Επιστη- µονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι- δρυµάτων µε συναφή εξειδίκευση, καθώς και νοµικοί και επιστήµονες πληροφορικής εγνωσµένου κύρους. Η ΚΕΚΗΝ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Τη διατύπωση των νοµοτεχνικών κανόνων για τη σύνταξη κωδίκων και, ιδίως, τη διαίρεση και ταξινόµηση της ύλης, τον τρόπο αρίθµησης των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, τον τρόπο παραποµπής στις διατάξεις που κωδικοποιούνται ή αναµορφώνονται, τον τρόπο αναγραφής τίτλων στα άρθρα και στα επί µέρους κεφάλαια των Κωδίκων και τη γλωσσική διατύπωσή τους. β. Σε συνεργασία µε τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη διαµόρφωση και εισήγηση στους καθ ύλην αρµόδιους υπουργούς προδιαγραφών πληροφοριακών υποδοµών που υ- ποστηρίζουν τη διαδικασία Ταξινόµησης, Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νοµοθέτησης. γ. Την εισήγηση προς τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης και τον καθ ύλη αρµόδιο Υπουργό αναφορικά µε τα νοµικά πεδία τα οποία πρέπει να κωδικοποιηθούν, καθώς και µε τις συγκεκριµένες νοµοθετικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της νοµοπαρασκευαστικής και κωδικοποιητικής λειτουργίας, λαµβανο- µένων υπόψη των κριτηρίων και προτάσεων αναµόρφωσης της νοµοθεσίας που τυχόν έχουν διατυπωθεί εκ µέρους της Επιτροπής Αναµόρφωσης του Δικαίου και της απαραίτητης χρονικής διάρκειας υλοποίησής τους. δ. Την ενηµέρωση της Επιτροπής Αναµόρφωσης Δικαίου για ζητήµατα της αρµοδιότητάς της, τα οποία είναι δυνατόν να εντοπίζονται κατά την κωδικοποίηση και α- φορούν, ιδίως, σε επικαλυπτόµενες, αντιφατικές ή παρωχηµένες διατάξεις. ε. Το συντονισµό, αξιολόγηση και έγκριση του έργου της κωδικοποίησης που πραγµατοποιείται από επιτροπές κωδικοποίησης των Υπουργείων, καθώς και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος και τη διαβίβαση των τελικών σχεδίων προς τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης και τον καθ ύλη αρ- µόδιο Υπουργό. στ. Την αξιολόγηση των επιµέρους εργασιών κωδικοποίησης που διενεργούνται από ειδικές επιτροπές, οι ο- ποίες έχουν συσταθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, και την υποβολή πρότασης προς τον αρµόδιο Υπουργό σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 2 εδάφιο τρίτο. ζ. Τη σύνταξη και υποβολή προς τον Πρωθυπουργό και τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης, εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε ηµερολογιακού έτους, έκθεσης η οποία δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α 112) και περιλαµβάνει α- ποτίµηση της προόδου των δράσεων κωδικοποίησης που έχουν αναληφθεί, της κατάστασης των σχετικών πληροφοριακών υποδοµών, καθώς και περαιτέρω προτάσεις κωδικοποίησης της υφιστάµενης νοµοθεσίας και επέκτασης ή βελτίωσης των σχετικών πληροφοριακών υποδο- µών. Με ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, η έκθεση της ΚΕΚΗΝ διαβιβάζεται στα λοιπά µέλη της Κυβέρνησης, στον Πρόεδρο της Βουλής και τους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, η ΚΕΚΗΝ επιδιώκει τη συνεργασία και τη διατύπωση απόψεων εκ µέρους του νοµικού κόσµου, επιστηµονικών και επαγγελµατικών φορέων και άλλων τυχόν εµπειρογνωµόνων. Η ΚΕΚΗΝ δύναται, επίσης, για την υποβοήθηση του έργου της, να θέτει σε δηµόσια διαβούλευση µέσω του διαδικτύου σχέδια και προτάσεις κωδικοποίησης της υφιστάµενης νο- µοθεσίας και ανασχεδιασµού των σχετικών πληροφοριακών υποδοµών και να καλεί σε ακρόαση δηµοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και εµπειρογνώµονες. Η ΚΕΚΗΝ, όπως και η Επιτροπή Αναµόρφωσης του Άρθρου 17, εξυπηρετούνται γραµµατειακά από τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Άρθρο 20 Διαδικασία Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι ο προσδιορισµός των ρόλων κάθε εµπλεκόµενου στη διαδικασία κωδικοποίησης. Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης µπορεί να εισηγείται στον καθ ύλην αρµόδιο Υπουργό την εκτέλεση έργων κωδικοποίησης σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. Εφόσον οι εργασίες κωδικοποίησης ανατίθενται σε εξωτερικό ανάδοχο ακολουθούνται προβλεπόµενες διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων όπως ισχύουν. Τα προσχέδια κωδίκων των ως άνω αναφερόµενων έργων, υποβάλλονται στην ΚΕΚΗΝ, η οποία γνωµοδοτεί επ αυτών και, µετά από σχετική επεξεργασία, τα υποβάλλει ως σχέδια Κωδίκων προς τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης και τον καθ ύλη αρµόδιο Υπουργό. Ση- µειώνεται ότι η ΚΕΚΗΝ δεν συντάσσει τα σχέδια κωδίκων αλλά αξιολογεί τα υποβαλλόµενα από τα καθ' ύλην αρµόδια Υπουργεία σχέδια ως προς την ποιότητά τους, την πληρότητά τους και την τήρηση των αρχών της καλής νοµοθέτησης. Το περιεχόµενο των Κωδίκων κυρώνεται καταρχήν µε τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγµατος, πλην του µέρους µε το οποίο τυχόν καταργούνται ή τρο-

8 8 ποποιούνται ισχύουσες διατάξεις νόµου, για το οποίο πρέπει να προηγηθεί η συνήθης κοινοβουλευτική διαδικασία. Η κωδικοποίηση αµιγώς κανονιστικών διατάξεων γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών. Άρθρο 21 Εργασίες Κωδικοποίησης από Ειδικές Επιτροπές 1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου επιτρέπεται η σύσταση νέων επιτροπών κωδικοποίησης στα Υ- πουργεία µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του καθ ύλη αρµόδιου Υπουργού και γνώµη της ΚΕΚΗΝ. Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η διασφάλιση της συνέχειας των εν εξελίξει κωδικοποιήσεων, µε την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης. Προς το σκοπό αυτό µέσα σε ένα (1) µήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου αποστέλλεται στην ΚΕΚΗΝ, µε ευθύνη του καθ ύ- λη αρµόδιου Υπουργού, φάκελος από τον οποίο προκύπτει η πρόοδος των εργασιών τυχόν ειδικών επιτροπών κωδικοποίησης που είχαν συσταθεί εντός των Υπουργείων, είτε είχαν ανατεθεί σε αναδόχους, για την κωδικοποίηση επιµέρους τοµέων νοµοθεσίας. Στον φάκελο περιλαµβάνεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την προβλεπόµενη περάτωση του έργου. Μετά από πρόταση της ΚΕΚΗΝ, ο αρµόδιος Υπουργός αποφασίζει για την, κατά περίπτωση, συνέχιση της εν εξελίξει κωδικοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται στις επιτροπές κωδικοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Το άρθρο αυτό σκοπεύει, πέρα από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που διατυπώνονται σε αυτό, να αποτελέσει υ- πόδειγµα άρθρου στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι ε- ξουσιοδοτικές διατάξεις σχεδίου νόµου. Στην πρώτη παράγραφο δίνεται εξουσιοδότηση για την έκδοση διατάγµατος µε το οποίο θα ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας Καλής Νοµοθέτησης. Το διάταγµα εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται τα θέµατα που αναφέρονται στην οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Καλής Νοµοθέτησης, συνιστώνται οι αναγκαίες για την επιτέλεση του έργου του θέσεις επιστηµονικού προσωπικού και ορίζονται οι ειδικότητες και τα απαιτούµενα προσόντα του. Με το ίδιο διάταγµα µπορεί να συγχωνεύονται σε αυτήν οργανικές µονάδες που επιτελούν όµοιο ή παρεµφερές έργο ή να µεταφέρονται σε αυτήν συναφείς µε το έργο της αρµοδιότητες άλλων οργανικών µονάδων. Με διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µέσα σε οκτώ (8) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται τα θέµατα τα σχετικά µε την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας σε κάθε Υ- πουργείο. Με το ίδιο διάταγµα µπορεί να συγχωνεύονται σε αυτήν οργανικές µονάδες που επιτελούν όµοιο ή παρεµφερές έργο ή να µεταφέρονται σε αυτήν συναφείς µε το έργο της αρµοδιότητες άλλων οργανικών µονάδων. Στην τρίτη παράγραφο λαµβάνεται µέριµνα για την σύσταση του διυπουργικού κλάδου καλής νοµοθέτησης. Η ύπαρξη του διυπουργικού κλάδου στοχεύει στην διευκόλυνση της κινητικότητας των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης µε γνώση και εµπειρία στην εφαρµογή των αρχών καλής νοµοθέτησης, τόσο µεταξύ των υπουργείων όσο και µεταξύ των υπουργείων και της κεντρικής µονάδας καλής νοµοθέτησης. Η κινητικότητα των στελεχών έχει στόχο να διασφαλίσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών µεταξύ των υπουργείων καθώς και τη θεµελίωση διαύλων επικοινωνίας τόσο µεταξύ τους όσο και µε την κεντρική µονάδα της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης. Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υ- πουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνιστάται διυπουργικός κλάδος καλής νοµοθέτησης και ορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων εντάσσονται υπάλληλοι στον κλάδο αυτό. Στον κλάδο καλής νοµοθέτησης µετατάσσονται, κατόπιν αιτήσεώς τους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια, οι υπηρετούντες στα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007. Ο κλάδος καλής νοµοθέτησης υπάγεται στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην έκδοση των ως άνω διαταγµάτων συµπράττει και ο Υπουργός Οικονοµικών εφόσον προκαλούνται δαπάνες στον προϋπολογισµό. Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις Με το παρόν άρθρο, ορίζονται οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις για την προετοιµασία και αποτελεσµατική λειτουργία των µονάδων καλής νοµοθέτησης στα Υ- πουργεία και της κεντρικής µονάδας καλής νοµοθέτησης στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Έως την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας στα Υπουργεία, οι καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες των Υ- πουργείων οφείλουν, κατά τον σχεδιασµό και την εκπόνηση νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων, να τηρούν τις αρχές καλής νοµοθέτησης. Μετά την έκδοση των διαταγµάτων για τα οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον παρόντα νόµο, προωθούνται κατά προτεραιότητα οι διαδικασίες, ώστε η στελέχωση των Υπηρεσιών να έχει συντελεστεί µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την έκδοση των διαταγµάτων. Η εφαρµογή των διατάξεων του νόµου για τη βελτίωση της ρυθµιστικήςδιακυβέρνησης αξιολογείται ανά τριετία και µε βάση τα αποτελέσµατα λαµβάνεται η πρωτοβουλία για τυχόν νοµοθετική µεταβολή. Ο τροποποιητικός νόµος του παραπάνω εδαφίου περιλαµβάνει την συνολική αναδιατύπωση των διατάξεων του νόµου για τη ρυθµιστική διακυβέρνηση. Με ευθύνη των οικείων Υπουργών, εντοπίζονται υποχρεωτικά µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εννέα (9) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και καταγράφονται οι προς κατάργηση ή παρωχηµένες ή διατάξεις που έχουν περιέλθει σε αχρησία, ώστε να καθίσταται εφικτή η πρόσβαση στην ισχύουσα νοµοθεσία.

9 9 Η λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) που συστήθηκε µε το ν. 3133/2003 (Α 85) συνεχίζεται ως την ηµεροµηνία που ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, η οποία δεν µπορεί να παραταθεί πέραν του τριµήνου από τη συγκρότηση της ΚΕΚΗΝ. Από την ίδια ηµεροµηνία καταργείται και ο ν. 3133/2003. Εργασίες κωδικοποίησης διενεργούµενες από την ΚΕΚ, οι οποίες δεν έχουν περατωθεί κατά την α- νωτέρω ηµεροµηνία, συνεχίζονται από την ΚΕΚΗΝ. Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Κατ εξαίρεση, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 αρχίζει την 1η Οκτωβρίου Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2011 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ευάγ. Βενιζέλος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ. Ρέππας Μ. Παπαϊωάννου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης Άρθρο 1 Ορισµοί 1. Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η βελτίωση της ρυθµιστικής διακυβέρνησης. Ως βελτίωση της ρυθµιστικής διακυβέρνησης νοείται η τήρηση των αρχών και η εφαρµογή των µέσων της καλής νοµοθέτησης. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος: α. Ρύθµιση είναι κάθε νοµοσχέδιο, προσθήκη ή τροπολογία και κάθε πράξη ή απόφαση, η οποία περιέχει γενικούς και απρόσωπους κανόνες δικαίου και είναι µείζονος σηµασίας. β. Καλή νοµοθέτηση είναι η πολιτική και η διαµόρφωση αρχών και µέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθµίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους. γ. Ρυθµιστική διακυβέρνηση είναι η διαδικασία συντονισµού των δράσεων καλής νοµοθέτησης, στις οποίες περιλαµβάνονται ο ρυθµιστικός προγραµµατισµός και η τήρηση των αρχών αυτής κατά τη σύνταξη, θέσπιση και εφαρµογή των ρυθµίσεων, καθώς και η λήψη µέτρων πολιτικής για την προώθησή τους. δ. Ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων είναι η έκθεση, στην οποία αποτυπώνονται οι συνέπειες της ρύθµισης ως προς τη σχέση κόστους - οφέλους και τις πιθανές διακινδυνεύσεις, ιδίως στην οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον. ε. Διοικητικά βάρη είναι το κόστος που προκύπτει για τις επιχειρήσεις, τον τοµέα του εθελοντισµού, τη δηµόσια διοίκηση και τους πολίτες κατά τη συµµόρφωσή τους µε τη νοµική υποχρέωση να τηρούν στοιχεία και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη δράση τους ή την παραγωγή τους είτε στις δηµόσιες αρχές είτε σε τρίτους, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν θα συλλέγονταν εάν δεν υπήρχε η σχετική νοµική υποχρέωση. στ. Αναµόρφωση Δικαίου είναι η εκ νέου ρύθµιση ενός πεδίου σχέσεων και θεµάτων το οποίο έχει αποτελέσει αντικείµενο νοµοθετικής ή και κανονιστικής παρέµβασης. ζ. Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης είναι το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης. η. Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας είναι το γραφείο που συστήνεται σε κάθε Υπουργείο, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος και έχει τις αρµοδιότητες του άρθρου 15 παράγραφος 3. Άρθρο 2 Αρχές της καλής νοµοθέτησης 1. Η ποιότητα των ρυθµίσεων διασφαλίζεται µε την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης, όπως είναι ιδίως: α. Η αναγκαιότητα. β. Η αναλογικότητα (καταλληλότητα, εύλογη σχέση µέσου και σκοπού µε υιοθέτηση του λιγότερο επαχθούς µέτρου). γ. Η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχοµένου των ρυθµίσεων. δ. Η αποφυγή αντιφατικών ρυθµίσεων. ε. Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα µε συνεκτίµηση των οικονοµικών συνεπειών της ρύθµισης. στ. Η διαφάνεια. ζ. Η επικουρικότητα και λογοδοσία µε τον προσδιορισµό των αρµόδιων οργάνων εφαρµογής των ρυθµίσεων. η. Η ασφάλεια δικαίου. θ. Η προσβασιµότητα στις ρυθµίσεις. ι. Η δυνατότητα υποβολής προτάσεων σχετικών µε τις ρυθµίσεις κατά το στάδιο της κατάρτισης και της αξιολόγησης της εφαρµογής τους (ανοιχτή διαδικασία). 2. Οι αρχές της καλής νοµοθέτησης εφαρµόζονται: α. κατά την κατάρτιση και αξιολόγηση νόµων και κανονιστικών πράξεων, β. κατά την απλούστευση, µε την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων, την αναµόρφωση και την κωδικοποίηση, καθώς και κατά την ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου. Άρθρο 3 Διαδικασίες καλής νοµοθέτησης 1. α) Οι Υπουργοί, στην αρχή της τακτικής συνόδου της Βουλής και στο πλαίσιο του νοµοθετικού προγραµ-

10 10 µατισµού του Υπουργείου τους, υποχρεούνται να ενηµερώνουν το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης σχετικά µε τον αριθµό των νοµοσχεδίων που προτίθενται να εισαγάγουν για ψήφιση στη Βουλή. Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία ετησίως. β) Επιτρέπεται η υπέρβαση του παραπάνω αριθµού ε- φόσον αυτό δικαιολογείται επαρκώς από τις επικρατούσες συνθήκες, µε την προϋπόθεση της έγκρισης του Υ- πουργικού Συµβουλίου. Από το ανώτατο όριο των τριών νοµοσχεδίων εξαιρούνται τα νοµοσχέδια, µε τα οποία γίνεται εναρµόνιση Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το εθνικό δίκαιο, τα νοµοσχέδια που κυρώνουν πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και διεθνείς συνθήκες ή συµβάσεις, καθώς και νοµοσχέδια που χαρακτηρίζονται από την Κυβέρνηση ως κατεπείγοντα ή που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και συζητούνται και ψηφίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 109 και 110 του Κανονισµού της Βουλής. 2. α) Το αντικείµενο κάθε νοµοσχεδίου ρυθµίζεται κατά τρόπο πλήρη. Εξουσιοδοτικές διατάξεις θεσπίζονται µόνο: i. εάν η νοµοθετική εξουσιοδότηση είναι ειδική και ορισµένη σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Συντάγµατος και ii. εάν ο σκοπός της εξουσιοδότησης δεν µπορεί να ε- πιτευχθεί µε τη χρήση υφιστάµενων εξουσιοδοτήσεων. Το σύνολο των εξουσιοδοτικών διατάξεων καταχωρίζεται σε αυτοτελές άρθρο µε τίτλο «εξουσιοδοτήσεις» στο τέλος του νοµοσχεδίου, πριν από τις µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις. β) Εφόσον το νοµοσχέδιο προβλέπει την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία και το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης το κρίνει αναγκαίο, δεν εισάγεται στο Υ- πουργικό Συµβούλιο για συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται από τα προσχέδια αυτών των πράξεων και από χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. 3. Οι διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα που προκύπτουν από τη µεταβολή της νοµοθεσίας και τη µετάβαση από την προϊσχύουσα νοµοθεσία (µεταβατικές διατάξεις) τίθενται σε αυτοτελές άρθρο. Οι µεταβατικές διατάξεις δεν επιτρέπεται να τίθενται στο ίδιο άρθρο µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που έχουν πάγιο χαρακτήρα. 4. α) Σε περίπτωση νοµοθετικής µεταβολής, κατά την οποία αντικαθίστανται, τροποποιούνται, προστίθενται ή παρεµβάλλονται άρθρα, παράγραφοι, λέξεις ή καταργούνται ισχύουσες διατάξεις, αναφέρεται ολόκληρο το άρθρο ή κεφάλαιο, όπως διαµορφώνεται τελικά. Επίσης, δεν επιτρέπονται: αα) η αόριστη παραποµπή σε άλλες διατάξεις, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται ρητά και συγκεκριµένα και ββ) οι παρεκκλίσεις από πάγιες ή πρόσφατες διατάξεις χωρίς αποχρώντα λόγο. β) Σε περίπτωση συνολικής ρύθµισης ενός θέµατος, διατυπώνεται το σύνολο των σχετικών διατάξεων και οι καταργούµενες διατάξεις αναφέρονται ρητά σε αυτοτελές άρθρο στο τέλος του νοµοσχεδίου. 5. Η έναρξη ισχύος του νοµοσχεδίου πρέπει να καταχωρίζεται πάντοτε σε ιδιαίτερο άρθρο. Αν για ορισµένες διατάξεις ορίζεται διαφορετικός σε σχέση µε τις λοιπές διατάξεις χρόνος έναρξης της ισχύος τους, αυτό πρέπει να ορίζεται ρητώς σε αυτοτελή και αριθµηµένη παράγραφο, µε µνεία της σχετικής διάταξης και του χρόνου έ- ναρξης της ισχύος της. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις των οργάνων θέσπισης ρυθµίσεων για την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης Τα όργανα θέσπισης ρυθµίσεων µεριµνούν για: α. Τον εντοπισµό και οριοθέτηση του προβλήµατος, το οποίο επιβάλλει τη ρύθµιση και τον εντοπισµό των συναφών νοµοθετικών ή κανονιστικών ρυθµίσεων. β. Τον προσδιορισµό και τεκµηρίωση των αρνητικών συνεπειών της µη ρύθµισης. γ. Τον προσδιορισµό των διαθέσιµων εναλλακτικών ε- πιλογών και τη συγκριτική τεκµηρίωση της ικανότητάς τους να επιτυγχάνουν τους επιδιωκόµενους σκοπούς. δ. Τη στάθµιση των ωφεληµάτων, του κόστους και των διακινδυνεύσεων που προκύπτουν από την υιοθέτηση της ρύθµισης σε αναφορά µε τη βέλτιστη σχέση κόστουςοφέλους της προκρινόµενης εναλλακτικής και την ελάχιστη δυνατή επέλευση παρεπόµενων δυσµενών αποτελεσµάτων, ιδίως στην οικονοµία, την κοινωνία, τη διοίκηση και το περιβάλλον. ε. Τη σαφήνεια των νοηµάτων της ρύθµισης και ιδίως τη διατύπωση συγκεκριµένων, µετρήσιµων, σαφών και χρονικά οριοθετηµένων στόχων που επιδιώκονται µε αυτή. Ειδικότερα, την παροχή σε ανοιχτή και επεξεργάσιµη µορφή όλων των απαραίτητων δεδοµένων, ιδίως στατιστικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών και χωρικών που αφορούν και τεκµηριώνουν την προτεινόµενη ρύθµιση. στ. Τη γραµµατική και συντακτική ορθότητα των διατάξεων και την τήρηση των νοµοτεχνικών κανόνων. ζ. Την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων µέτρων για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων πολιτικής µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, στο οποίο περιλαµβάνονται τα διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη διοίκηση. η. Την οργάνωση και παρακολούθηση κοινωνικής ή κάθε άλλου είδους διαβούλευσης, που κρίνεται ως αναγκαία, καθώς και την οργάνωση και παρακολούθηση της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων κατά το σχεδιασµό, ε- φαρµογή και αξιολόγηση της ρύθµισης. θ. Το σαφή προσδιορισµό των οργάνων της διοίκησης που είναι αρµόδια για την εφαρµογή της ρύθµισης. Άρθρο 5 Μέσα της καλής νοµοθέτησης Μέσα της καλής νοµοθέτησης είναι η διαβούλευση, η ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, η αιτιολογική έκθεση των νόµων, η απλούστευση, η κωδικοποίηση, η αναµόρφωση του δικαίου και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής των ρυθµίσεων. Άρθρο 6 Διαβούλευση 1. Η διαβούλευση επιτυγχάνεται µε τη δηµοσιοποίηση, µε πρόσφορα µέσα, της σχεδιαζόµενης ρύθµισης, µε σκοπό την έγκαιρη ενηµέρωση και συµµετοχή σε αυτήν των πολιτών, κοινωνικών φορέων και κάθε ενδιαφερόµενου. Υπόχρεος για τη κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι ο έχων τη νοµοθετική πρωτοβουλία Υπουργός. 2. Η διαβούλευση επί των νοµοσχεδίων γίνεται και µέσω του δικτυακού τόπου οπότε ολοκλη-

11 11 ρώνεται σε δύο φάσεις, οι οποίες µπορούν να λαµβάνουν χώρα ταυτόχρονα: α) Η πρώτη φάση της διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον δύο (2) εβδοµάδες. Αντικείµενο της διαβούλευσης είναι η ενηµέρωση και η παροχή δυνατότητας σχολιασµού σχετικά µε το στόχο και το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα της σχεδιαζόµενης ρύθµισης, οι εναλλακτικές επιλογές, το κόστος, τα οφέλη και οι διακινδυνεύσεις που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν. β) Η δεύτερη φάση διαρκεί τουλάχιστον τρεις (3) ε- βδοµάδες. Κατά τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης α- ναρτάται στο δικτυακό τόπο προσχέδιο των διατάξεων του νοµοσχεδίου και παρέχεται η δυνατότητα κατ άρθρον σχολιασµού. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει έτοιµο σχέδιο διατάξεων, η πρώτη φάση παραλείπεται µε πρωτοβουλία του οικείου Υπουργού και η δεύτερη φάση επιµηκύνεται κατά µία εβδοµάδα. 3. Η διαβούλευση µπορεί να διακοπεί, καθώς και να συντµηθεί ή να επιµηκυνθεί ο χρόνος της, µε πρωτοβουλία του οικείου Υπουργού για επαρκώς τεκµηριωµένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση επί της δη- µόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθµιση. 4. Το Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας του οικείου Υπουργείου συντάσσει έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης, στην οποία παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν µέρος στη διαβούλευση και τεκµηριώνεται η ενσωµάτωσή τους ή µη στις τελικές διατάξεις. Η έκθεση συνοδεύει τη ρύθµιση κατά την κατάθεσή της στη Βουλή, αναρτάται στο δικτυακό τόπο που έλαβε χώρα η διαβούλευση και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια. Άρθρο 7 Ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων 1. Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστική απόφαση µείζονος οικονοµικής ή κοινωνικής σηµασίας, συνοδεύεται από ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, στην οποία περιλαµβάνονται και η τεκµηρίωση της τήρησης των αρχών του άρθρου 2, καθώς και τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α έως δ του άρθρου 4. Η α- νάλυση συνεπειών ρυθµίσεων υποβάλλεται µαζί µε το σχέδιο των διατάξεων στο Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης που προβλέπεται στο άρθρο Το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης συνεργάζεται µε τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων που προβλέπονται στο άρθρο 14 για τη βελτίωση της ποιότητας της ανάλυσης συνεπειών ρυθµίσεων και ακολούθως διατυπώνει παρατηρήσεις επ αυτής. 3. Εφόσον πρόκειται για σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία η ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, καθώς και οι παρατηρήσεις του Γραφείου Καλής Νοµοθέτησης επ αυτής κατατίθενται στη Βουλή και αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της Βουλής. Άρθρο 8 Αιτιολογική Έκθεση Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία συνοδεύεται κατά την κατάθεσή της στη Βουλή από αιτιολογική έκθεση, η οποία επεξηγεί αναλυτικά τους στόχους της ρύθµισης και τεκµηριώνει την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης του άρθρου 2. Άρθρο 9 Αξιολόγηση αποτελεσµάτων εφαρµογής 1. Μετά την πάροδο τριών ετών και πάντως πριν από την παρέλευση πενταετίας από τη θέση του νόµου σε ι- σχύ, αξιολογείται η ρύθµιση µε βάση τα δεδοµένα που α- νακύπτουν από την εφαρµογή της. Κατά την αξιολόγηση αποτιµώνται το κόστος που απαίτησε η εφαρµογή της ρύθµισης, οι επιπτώσεις ή παρεπόµενες συνέπειες που προέκυψαν από αυτήν, καθώς και το όφελος και τα εν γένει θετικά αποτελέσµατα που προήλθαν από την ε- φαρµογή της. 2. Η αξιολόγηση διενεργείται από το Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας του οικείου Υπουργείου, το οποίο, αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της ρύθµισης από τις καθ ύλη αρµόδιες υπηρεσίες και τις α- πόψεις αυτών, διατυπώνει τις προτάσεις βελτίωσης, τροποποίησης ή αναθεώρησης των διατάξεων του νόµου που κρίνονται αναγκαίες. 3. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής της ρύθµισης, η πρόταση νέας ρύθµισης µε την ένταξη σε αυτήν των τροποποιούµενων διατάξεων και η ανάλυση συνεπειών των νέων διατάξεων υποβάλλονται προς ε- κτίµηση και διατύπωση παρατηρήσεων στο Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος. Στο τέλος Νοεµβρίου κάθε έτους τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας κάθε Υπουργείου υποβάλλουν στο Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης κατάλογο των ρυθµίσεων, οι οποίες αξιολογούνται κατά το επόµενο έτος, καθώς και χρονοδιάγραµµα της αξιολόγησής τους. Άρθρο 10 Απλούστευση 1. Κατά τη σύνταξη κάθε σχεδίου νόµου, προσθήκης ή τροπολογίας, καθώς και κάθε κανονιστικής απόφασης µείζονος οικονοµικής ή κοινωνικής σηµασίας, λαµβάνεται µέριµνα για την απλούστευση των διαδικασιών µε σκοπό, µεταξύ άλλων, την ενίσχυση γενικά της ανταγωνιστικότητας. Η απλούστευση επιτυγχάνεται, ιδίως, µε ρυθµίσεις που αναφέρονται: α. Στη µείωση του αριθµού των εµπλεκόµενων φορέων και στην οµαδοποίηση οµοειδών καθηκόντων. β. Στη µείωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, την κατάργηση ή αντικατάστασή τους µε υπεύθυνη δήλωση ή την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής τους, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη υπηρεσία. γ. Στην ενοποίηση εντύπων και αιτήσεων, τη συντό- µευση του χρόνου διεκπεραίωσης και τον καθορισµό α- ποκλειστικών προθεσµιών. 2. Μέσα απλούστευσης αποτελούν, ιδίως, η έκδοση δικαιολογητικών για κάθε χρήση και απεριόριστη διάρκεια, η µείωση των σηµείων ελέγχου, η οµαδοποίηση αδειών και εγκρίσεων, η σιωπηρή έγκριση αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία απάντησης, η εξυπηρέτηση από ένα µόνο σηµείο (υπηρεσίες µιας στάσης), η µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

12 12 3. Κατά την απλούστευση το Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας του καθ ύλη αρµόδιου Υπουργείου µερι- µνά για την τήρηση των αρχών και της διαδικασίας καλής νοµοθέτησης των άρθρων 2 και 3. Άρθρο 11 Αναµόρφωση Δικαίου 1. Η αναµόρφωση αποσκοπεί στον περιορισµό της πολυνοµίας, την επικαιροποίηση και αποκάθαρση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, κατά τρόπο ώστε οι εναποµένοντες κανόνες να είναι ορθοί, λειτουργικοί και περισσότερο εύληπτοι και προσιτοί. 2. Στην αναµόρφωση περιλαµβάνεται, κατά περίπτωση, η απλοποίηση, κατάργηση παρωχηµένων διατάξεων και ένταξη σε ενιαίο κείµενο των νόµων, κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων, καθώς και η µετά την έ- νταξη κατάργησή τους ως αυτοτελών διατάξεων. Άρθρο 12 Κωδικοποίηση 1.Κατά την κωδικοποίηση λαµβάνει χώρα, κατά περίπτωση, αναδιάρθρωση διατάξεων, απάλειψη των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των µεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρ- µογής, αναδιατύπωση των κειµένων σε εύληπτη γλώσσα, προσαρµογή των διατάξεων που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων προς το ισχύον οργανωτικό σχήµα των κεντρικών και αποκεντρωµένων κρατικών υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα (νοµοθετική κωδικοποίηση). 2. Η κωδικοποίηση µπορεί να πάρει και τη µορφή συγκέντρωσης στο κωδικοποιητικό κείµενο όλων των ισχυουσών διατάξεων, νοµοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, χωρίς όµως ένταξη των κωδικοποιηµένων διατάξεων σε ενιαίο κείµενο και χωρίς κατάργησή τους (διοικητική κωδικοποίηση). Άρθρο 13 Ενσωµάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Κατά τη µεταφορά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης στην ελληνική έννοµη τάξη, τα όργανα ενσωµάτωσης µεριµνούν για: α. Την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης του άρθρου 2 και των νοµοτεχνικών κανόνων του άρθρου 4. β. Την αποφυγή ασαφειών ή νοµοτεχνικών ελλείψεων, καθώς και την αποφυγή της προσθήκης διατάξεων άσχετων µε το περιεχόµενο της προς ενσωµάτωση ρύθµισης. γ. Την έγκαιρη εναρµόνιση. 2. Τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, κατά την ενσωµάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεριµνούν για την εφαρµογή των αρχών καλής νοµοθέτησης, ιδίως κατά τη σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθµίσεων. Άρθρο 14 Δοµές της Καλής Νοµοθέτησης Οργανωτικές µονάδες της καλής νοµοθέτησης είναι το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, όπως µετονοµάζεται το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νοµοθέτησης, που έχει συσταθεί και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, και τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, τα οποία συνιστώνται µε το νόµο αυτόν και υπάγονται απευθείας στον οικείο Υπουργό. Άρθρο 15 Λειτουργία των Γραφείων Καλής Νοµοθέτησης και Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας 1. Το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης και τα Γραφεία Νο- µοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων συνεργάζονται για τον έλεγχο της ποιότητας των ρυθµίσεων. 2. Το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης υποστηρίζει και συντονίζει τη λειτουργία των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Συντάσσει την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθµίσεων για ρυθµίσεις που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υ- πουργικού Συµβουλίου ή του Πρωθυπουργού. β. Συνεργάζεται µε τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, καθώς και µε αρµόδιες υπηρεσίες των υπουργείων και ανεξάρτητες αρχές για θέµατα αρµοδιότητάς τους, µε σκοπό την πληρότητα των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθµίσεων, παρέχοντας εκ των προτέρων γενικές κατευθύνσεις και διατυπώνοντας ειδικές υποδείξεις, καθώς και προβαίνοντας εκ των υστέρων σε διορθωτικές παρεµβάσεις. γ. Το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης ζητά τη γνώµη της επιτροπής ανταγωνισµού κατά τη σύνταξη των κατευθυντήριων οδηγιών προς τα Υπουργεία σχετικά µε τον τρόπο ανάλυσης συνεπειών ρυθµίσεων, όσον αφορά στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού. δ. Συνεργάζεται µε τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και τις καθ ύλη αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων για την εκτίµηση των συνεπειών αναφορικά µε ρυθµίσεις, που καταρτίζονται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό τη διαµόρφωση των εθνικών θέσεων που ενδείκνυται να υποστηριχθούν. ε. Συνεργάζεται µε τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και τις καθ ύλη αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων στην εκτίµηση των επιπτώσεων και συνεπειών των ρυθµίσεων, οι οποίες περιλαµβάνονται σε υπό κατάρτιση διεθνείς συµβάσεις ή συµφωνίες ή σε άλλα διεθνώς δεσµευτικά κείµενα, και συµβάλλει στη διαµόρφωση των ε- θνικών θέσεων που ενδείκνυται να υποστηριχθούν. στ. Οργανώνει και συντονίζει, σε συνεργασία µε τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων, προγράµµατα και µέτρα για την απλούστευση ισχυουσών ρυθµίσεων. ζ. Ασκεί τις αρµοδιότητες των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7. η. Υποβάλλει στον Πρωθυπουργό Ετήσιες Εκθέσεις σχετικά µε την πορεία της καλής νοµοθέτησης, οι οποίες γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής. 3. Τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων συµµετέχουν στο σχεδιασµό των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων, καταρτίζουν τα νοµοσχέδια που αναθέτει σε αυτά ο Υπουργός και µεριµνούν, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ ύλη υπηρεσίες για την καλή ποιότητά τους. Ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

13 13 α. Παρέχουν την αναγκαία τεχνογνωσία για την τήρηση των αρχών καλής νοµοθέτησης στις αρµόδιες καθ ύλη υπηρεσίες που αναλαµβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθµίσεων. β. Συντάσσουν, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ ύλη υπηρεσίες, την Ανάλυση Συνεπειών Ρυθµίσεων, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νοµοθετικές ή κανονιστικές ρυθµίσεις. γ. Μεριµνούν, σε συνεργασία µε το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων µε εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόµενων οµάδων. δ. Επισηµαίνουν τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθ- µίσεις του οικείου Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναµόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. ε. Συλλέγουν, ταξινοµούν και προωθούν στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κ.Ε.Κ.Η.Ν.) του άρθρου 18 κωδικοποιούµενες ρυθµίσεις ή στην Επιτροπή Αναµόρφωσης του Δικαίου του άρθρου 17 ρυθµίσεις των νοµικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναµόρφωσης. στ. Συντάσσουν, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ ύ- λη υπηρεσίες, την έκθεση αξιολόγησης αποτελεσµάτων εφαρµογής. ζ. Συµµετέχουν υποχρεωτικά στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου και τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών. Άρθρο 16 Νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές Στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές των Υπουργείων, όταν αυτές συνιστώνται, µε απόφαση του Υπουργού, συµµετέχουν ένας υπάλληλος του Γραφείου Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας, καθώς και επιστήµονες εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, µε ειδικότητα αντίστοιχη του αντικειµένου της νοµοθετικής ρύθµισης, ιδίως οικονοµολόγοι και κοινωνιολόγοι. Άρθρο 17 Επιτροπές Καλής Νοµοθέτησης Στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης συνιστώνται η Επιτροπή Αναµόρφωσης του Δικαίου και η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νοµοθέτησης (Κ.Ε.Κ.Η.Ν.). Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης υποβάλλει ε- τησίως στον Πρωθυπουργό έκθεση για το έργο των Επιτροπών Καλής Νοµοθέτησης. Άρθρο 18 Επιτροπή Αναµόρφωσης του Δικαίου (ΕΠΑΔ) 1. Η Επιτροπή Αναµόρφωσης του Δικαίου αποτελείται από επτά (7) µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται ο πρόεδρός της, µε τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Πρόεδρος και µέλη της Επιτροπής δύνανται να ορίζονται, µε απόφαση του Πρωθυπουργού, εν ενεργεία ή µη δικαστικοί λειτουργοί, Νοµικοί Σύµβουλοι και Πάρεδροι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µέλη του Διδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε συναφή εξειδίκευση και νοµικοί εγνωσµένου κύρους. 2. Η Επιτροπή Αναµόρφωσης του Δικαίου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Τον καθορισµό των κριτηρίων σύµφωνα µε τα οποία προκρίνεται, κατά περίπτωση, η αναµόρφωση της νοµοθεσίας αντί της απλής κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων. β. Εισηγείται προς τον Πρωθυπουργό, διά του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, και τον καθ ύλη αρµόδιο Υπουργό για συγκεκριµένα νοµικά πεδία στα οποία κρίνεται απαραίτητη η αναµόρφωση της νοµοθεσίας, µαζί µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους. γ. Τη σύνταξη και υποβολή στον Πρωθυπουργό και το Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε ηµερολογιακού έτους, έκθεσης, η ο- ποία δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α 112) και περιλαµβάνει αποτίµηση για την κατάσταση της υφιστάµενης νοµοθεσίας σε σχέση προς το πρόβληµα της πολυνοµίας, τις προτάσεις αναµόρφωσης που έχουν υποβληθεί, καθώς και προτάσεις περαιτέρω αναµόρφωσης της υφιστάµενης νοµοθεσίας. Με ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, η έκθεση της Επιτροπής διαβιβάζεται προς τα λοιπά µέλη της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων. 3. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, η Επιτροπή Α- ναµόρφωσης του Δικαίου επιδιώκει τη συνεργασία και τη διατύπωση απόψεων εκ µέρους του νοµικού κόσµου, ε- πιστηµονικών και επαγγελµατικών φορέων και άλλων τυχόν εµπειρογνωµόνων και δύναται, για την υποβοήθηση του έργου της, να θέτει σε δηµόσια διαβούλευση µέσω του διαδικτύου, προτάσεις και ερωτήµατα σχετικά µε την αναµόρφωση πεδίων του δικαίου. Για την εκτέλεση του έργου της, η Επιτροπή λαµβάνει, ιδίως, υπόψη: α. τη διεθνή εµπειρία και συναφείς και πρόσφορες νο- µοθετικές πρακτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β. τις ετήσιες και ειδικές εκθέσεις των ανεξαρτήτων αρχών, οι οποίες κοινοποιούνται σε αυτή µε επιµέλεια των εν λόγω αρχών, καθώς και γ. τυχόν σχετικές εισηγήσεις των αρµοδίων οργάνων των ενώσεων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, των δικηγορικών και συµβολαιογραφικών συλλόγων της Χώρας και των νοµικών τµηµάτων των ηµεδαπών Α.Ε.Ι.. 4. Η Επιτροπή µεριµνά, επίσης, για την αξιοποίηση προτάσεων των πολιτών που αφορούν στον εντοπισµό και την απάλειψη συγκεκριµένων ασαφειών και κακοτεχνιών του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου. Άρθρo 19 Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νοµοθέτησης (Κ.Ε.Κ.Η.Ν.) 1. Η Κ.Ε.Κ.Η.Ν. αποτελείται από επτά (7) µέλη, στα ο- ποία περιλαµβάνεται ο πρόεδρός της, µε τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται. Πρόεδρος και µέλη της Κ.Ε.Κ.Η.Ν. δύνανται να ορίζονται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, εν ενεργεία ή µη δικαστικοί λειτουργοί, Νοµικοί Σύµβουλοι και Πάρεδροι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µέλη του Διδακτικού

14 14 Επιστηµονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε συναφή µε το αντικείµενο της κωδικοποίησης ειδίκευση, εξειδίκευση, καθώς και νοµικοί και ε- πιστήµονες πληροφορικής εγνωσµένου κύρους. 2. Η Κ.Ε.Κ.Η.Ν. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Τον καθορισµό των νοµοτεχνικών κανόνων για τη σύνταξη κωδίκων και, ιδίως, τη διαίρεση και ταξινόµηση της ύλης, τον τρόπο αρίθµησης των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, τον τρόπο παραποµπής στις διατάξεις που κωδικοποιούνται ή αναµορφώνονται, τον τρόπο αναγραφής τίτλων στα άρθρα και στα επί µέρους κεφάλαια των Κωδίκων και τη γλωσσική διατύπωσή τους. β. Σε συνεργασία µε τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη διαµόρφωση και εισήγηση στους καθ ύλην αρµόδιους Υπουργούς προδιαγραφών πληροφοριακών υποδοµών που υ- ποστηρίζουν τη διαδικασία Ταξινόµησης, Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νοµοθέτησης. γ. Την εισήγηση στο Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης και τον καθ ύλη αρµόδιο Υπουργό αναφορικά για τα νοµικά πεδία τα οποία πρέπει να κωδικοποιηθούν, για τις συγκεκριµένες νοµοθετικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της νοµοπαρασκευαστικής και κωδικοποιητικής λειτουργίας, αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια και προτάσεις αναµόρφωσης της νοµοθεσίας που τυχόν έχουν διατυπωθεί εκ µέρους της Επιτροπής Ανα- µόρφωσης του Δικαίου και της απαραίτητης χρονικής διάρκειας υλοποίησής τους. δ. Την ενηµέρωση της Επιτροπής Αναµόρφωσης Δικαίου για ζητήµατα της αρµοδιότητάς της, τα οποία είναι δυνατόν να εντοπίζονται κατά την κωδικοποίηση και α- φορούν, ιδίως, σε επικαλυπτόµενες, αντιφατικές ή παρωχηµένες διατάξεις. ε. Το συντονισµό, αξιολόγηση και έγκριση του έργου της κωδικοποίησης που πραγµατοποιείται από επιτροπές κωδικοποίησης των Υπουργείων, καθώς και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 1 και τη διαβίβαση των τελικών σχεδίων στον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης και τον καθ ύλη αρµόδιο Υ- πουργό. στ. Την αξιολόγηση των επί µέρους εργασιών κωδικοποίησης που διενεργούνται από ειδικές επιτροπές, οι ο- ποίες έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, και την υποβολή πρότασης προς τον αρµόδιο Υπουργό σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 2 εδάφιο τρίτο. ζ. Τη σύνταξη και υποβολή στον Πρωθυπουργό και το Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης, εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε ηµερολογιακού έτους, έκθεσης η οποία δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α 112) και περιλαµβάνει αποτί- µηση της προόδου των δράσεων κωδικοποίησης που έ- χουν αναληφθεί, της κατάστασης των σχετικών πληροφοριακών υποδοµών, καθώς και περαιτέρω προτάσεις κωδικοποίησης της υφιστάµενης νοµοθεσίας και επέκτασης ή βελτίωσης των σχετικών πληροφοριακών υποδο- µών. Με ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, η έκθεση της Κ.Ε.Κ.Η.Ν. διαβιβάζεται στα λοιπά µέλη της Κυβέρνησης, στον Πρόεδρο της Βουλής και τους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων. 3. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της η Κ.Ε.Κ.Η.Ν. επιδιώκει τη συνεργασία και τη διατύπωση απόψεων εκ µέρους του νοµικού κόσµου, επιστηµονικών και επαγγελ- µατικών φορέων και άλλων εµπειρογνωµόνων. Η Κ.Ε.Κ.Η.Ν. δύναται, επίσης, για την υποβοήθηση του έργου της, να θέτει σε δηµόσια διαβούλευση µέσω του διαδικτύου σχέδια και προτάσεις κωδικοποίησης της υφιστάµενης νοµοθεσίας και ανασχεδιασµού των σχετικών πληροφοριακών υποδοµών και να καλεί σε ακρόαση δη- µοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και εµπειρογνώµονες. 4. Η Κ.Ε.Κ.Η.Ν. και η Επιτροπή Αναµόρφωσης του Δικαίου του άρθρου 17 εξυπηρετούνται γραµµατειακά από τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Άρθρο 20 Διαδικασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 1. Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης µπορεί να εισηγείται στον καθ ύλην αρµόδιο Υπουργό την εκτέλεση έργων κωδικοποίησης σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. Τα προσχέδια κωδίκων που συντάσσονται µε την παραπάνω διαδικασία, υποβάλλονται στην Κ.Ε.Κ.Η.Ν., η οποία, µετά από σχετική ε- πεξεργασία, τα υποβάλλει ως σχέδια Κωδίκων στον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης και τον καθ ύλη αρµόδιο Υπουργό. 2. Το περιεχόµενο των Κωδίκων κυρώνεται καταρχήν µε τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφοι 6 και 7 του Συντάγµατος, πλην του µέρους µε το οποίο καταργούνται ή τροποποιούνται ισχύουσες διατάξεις νόµου, για το οποίο πρέπει να προηγηθεί η συνήθης κοινοβουλευτική διαδικασία. Η κωδικοποίηση αµιγώς κανονιστικών διατάξεων γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών. Άρθρο 21 Εργασίες κωδικοποίησης από ειδικές επιτροπές 1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου επιτρέπεται η σύσταση νέων επιτροπών κωδικοποίησης στα Υ- πουργεία µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του καθ ύλη αρµόδιου Υπουργού και γνώµη της Κ.Ε.Κ.Η.Ν.. Μέσα σε ένα (1) µήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου αποστέλλεται στην Κ.Ε.Κ.Η.Ν., µε ευθύνη του καθ ύλη αρµόδιου Υπουργού, φάκελος από τον ο- ποίο προκύπτει η πρόοδος των εργασιών τυχόν ειδικών επιτροπών κωδικοποίησης που είχαν συσταθεί εντός των Υπουργείων, είτε είχαν ανατεθεί σε αναδόχους, για την κωδικοποίηση επί µέρους τοµέων νοµοθεσίας. Στον φάκελο περιλαµβάνεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την προβλεπόµενη περάτωση του έργου. Μετά από πρόταση της Κ.Ε.Κ.Η.Ν., ο αρµόδιος Υπουργός αποφασίζει για την, κατά περίπτωση, συνέχιση της εν εξελίξει κωδικοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται στις επιτροπές κωδικοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία του Γραφείου

15 15 Καλής Νοµοθέτησης, συνιστώνται οι αναγκαίες για την επιτέλεση του έργου του θέσεις επιστηµονικού προσωπικού και ορίζονται οι ειδικότητες και τα απαιτούµενα προσόντα του. Με όµοιο διάταγµα µπορεί να συγχωνεύονται σε αυτό οργανικές µονάδες που επιτελούν όµοιο ή παρεµφερές έργο ή να µεταφέρονται σε αυτό συναφείς µε το έργο του αρµοδιότητες άλλων οργανικών µονάδων. 2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µέσα σε οκτώ (8) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται η οργάνωση, η στελέχωση, µε τη σύσταση των αναγκαίων θέσεων και η λειτουργία των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας σε κάθε Υπουργείο. Με όµοιο διάταγµα µπορεί να συγχωνεύονται σε αυτά οργανικές µονάδες που επιτελούν όµοιο ή παρεµφερές έργο ή να µεταφέρονται σε αυτά συναφείς µε το έργο τους αρµοδιότητες άλλων οργανικών µονάδων. 3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνιστάται διυπουργικός κλάδος καλής νοµοθέτησης και ορίζονται ο αριθµός των θέσεων του κλάδου, τα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία βάσει των οποίων εντάσσονται υπάλληλοι στον κλάδο αυτόν. Στον κλάδο καλής νοµοθέτησης µετατάσσονται, µε αίτησή τους και εφόσον πληρούν τα κριτήρια και έχουν τα προσόντα, οι υπηρετούντες στα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 71 του ν. 3528/2007. Ο κλάδος καλής νοµοθέτησης υπάγεται στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθ- µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 4. Στην έκδοση των παραπάνω προεδρικών διαταγµάτων συµπράττει και ο Υπουργός Οικονοµικών, εφόσον προκαλούνται δαπάνες στον προϋπολογισµό. Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις 1. Έως την έναρξη λειτουργίας των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας στα Υπουργεία, οι καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων οφείλουν να τηρούν τις αρχές καλής νοµοθέτησης κατά το σχεδιασµό και την εκπόνηση νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων. 2. Η στελέχωση του Γραφείου Καλής Νοµοθέτησης και των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας συντελείται µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου α- ξιολογείται ανά τριετία και η αξιολόγηση λαµβάνεται υπ όψιν για τυχόν νοµοθετική µεταβολή. 4. Με ευθύνη των οικείων Υπουργών, εντοπίζονται υ- ποχρεωτικά µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εννέα (9) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και καταγράφονται οι διατάξεις που πρέπει να καταργηθούν. 5. Η λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) που συστήθηκε µε το ν. 3133/2003 (Α 85) συνεχίζεται ως την ηµεροµηνία που ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, η οποία δεν µπορεί να παραταθεί πέραν του τριµήνου από τη συγκρότηση της Κ.Ε.Κ.Η.Ν.. Από την ίδια ηµεροµηνία καταργείται και ο ν.3133/2003. Εργασίες κωδικοποίησης διενεργούµενες από την ΚΕΚ, οι οποίες δεν έχουν περατωθεί κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία, συνεχίζονται από την Κ.Ε.Κ.Η.Ν.. Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Κατ' εξαίρεση, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 αρχίζει την 1η Οκτωβρίου Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2011 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ευάγ. Βενιζέλος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ. Ρέππας Μ. Παπαϊωάννου Αριθµ. 184/1/2011 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη ρυθµιστική διακυβέρνηση. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 1.α. Ορίζεται, ως αντικείµενο του υπό ψήφιση νόµου, η βελτίωση της ρυθµιστικής διακυβέρνησης, η τήρηση, δηλαδή, των αρχών και η εφαρµογή των µέσων της καλής νοµοθέτησης. β. Δίδεται η έννοια των όρων, που αναφέρονται στις επιµέρους ρυθµίσεις του υπό ψήφιση νόµου, για την ε- φαρµογή του (καλή νοµοθέτηση, ρυθµιστική διακυβέρνηση, ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, αναµόρφωση Δικαίου, Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας, κ.λπ.). (άρθρο 1) 2.α. Παρατίθενται οι αρχές της καλής νοµοθέτησης, µε

16 16 την τήρηση των οποίων διασφαλίζεται η ποιότητα των ρυθµίσεων. β. Οι αρχές της καλής νοµοθέτησης, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, η αναγκαιότητα, η αναλογικότητα, η αποφυγή αντιφατικών ρυθµίσεων, η διαφάνεια, η α- σφάλεια δικαίου κ.λπ., εφαρµόζονται κατά: i) την κατάρτιση και αξιολόγηση νόµων και κανονιστικών πράξεων και ii) την απλούστευση, αναµόρφωση, κωδικοποίηση και ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου. (άρθρο 2) 3. Καθορίζονται οι διαδικασίες καλής νοµοθέτησης στο πλαίσιο των οποίων: α. Οι Υπουργοί υποχρεούνται να ενηµερώνουν το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης στην αρχή της τακτικής συνόδου της Βουλής, για τον αριθµό των νοµοσχεδίων που προτίθενται να εισαγάγουν για ψήφιση στη Βουλή, τα οποία δεν πρέπει να είναι περισσότερα από τρία ετησίως, εκτός των οριζόµενων εξαιρέσεων (διεθνείς συνθήκες, ενσωµάτωση Κοινοτικών Οδηγιών, Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου κ.λπ.). Ορίζεται ότι, η ισχύς της εν λόγω ρύθµισης αρχίζει α- πό β. Οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, οι οποίες θεσπίζονται µόνο στις ρητά οριζόµενες περιπτώσεις, καθώς και οι µεταβατικές, τροποποιούµενες και καταργούµενες ρυθµίσεις καταχωρούνται κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. (άρθρα 3 και 24 παρ. 2) 4. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των οργάνων θέσπισης ρυθµίσεων, για την τήρηση των αρχών της καλής νοµοθέτησης, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται: i) ο προσδιορισµός του προβλήµατος και ο εντοπισµός των συναφών νοµοθετικών ή κανονιστικών ρυθµίσεων, ii) η στάθµιση των ωφεληµάτων από την υιοθέτηση της ρύθ- µισης, iii) η σαφήνεια των νοηµάτων αυτής, iv) η τήρηση των νοµοτεχνικών κανόνων, v) ο προσδιορισµός των οργάνων διοίκησης που είναι αρµόδια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων κ.λ.π.. (άρθρο 4) 5.α. Ορίζονται τα µέσα της καλής νοµοθέτησης, που είναι η διαβούλευση, η ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, η αιτιολογική έκθεση των νόµων, η απλούστευση, η κωδικοποίηση, η αναµόρφωση του δικαίου, και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής των ρυθµίσεων. β. Περαιτέρω, αναφέρονται επί το ειδικότερον, τα εν λόγω µέσα και συγκεκριµένα: i) Προσδιορίζεται αναλυτικά η διαδικασία της διαβούλευσης, για την οποία υπόχρεος είναι ο έχων τη νοµοθετική πρωτοβουλία Υπουργός. ii) Απαιτείται ανάλυση των συνεπειών των ρυθµίσεων, που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία και κανονιστική απόφαση µείζονος οικονοµικής ή κοινωνικής σηµασίας, και συνυποβάλλεται στη Βουλή. iii) Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία, συνοδεύεται κατά την κατάθεσή της στη Βουλή από αιτιολογική έκθεση, η οποία επεξηγεί αναλυτικά τους στόχους της ρύθµισης. iv) Καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας και αξιολόγησης κάθε ρύθµισης, µε βάση τα δεδοµένα που ανακύπτουν α- πό την εφαρµογή της. v) Η απλούστευση των διαδικασιών, για την οποία λαµβάνεται µέριµνα κατά τη σύνταξη κάθε σχεδίου διατάξεων, επιτυγχάνεται µε τις ρητά οριζόµενες ρυθµίσεις και µέσα (µείωση εµπλεκόµενων φορέων, ενοποίηση ε- ντύπων, ηλεκτρονική επικοινωνία κ.λπ.). vi) Η αναµόρφωση του Δικαίου, η οποία περιλαµβάνει ιδίως την απλοποίηση και κατάργηση παρωχηµένων διατάξεων, αποσκοπεί στον περιορισµό της πολυνοµίας, την επικαιροποίηση και αποκάθαρση της υφιστάµενης νοµοθεσίας. vii) Κατά την κωδικοποίηση, αναδιαρθρώνονται ή απαλείφονται, κατά περίπτωση, διατάξεις, αναδιατυπώνονται τα κείµενα σε εύληπτη γλώσσα, προσαρµόζονται οι διατάξεις που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων (νοµοθετική κωδικοποίηση), συγκεντρώνονται όλες οι ισχύουσες διατάξεις, χωρίς να εντάσσονται σε ενιαίο κείµενο και χωρίς να καταργούνται (διοικητική κωδικοποίηση). (άρθρα 5 12) 6. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη µεταφορά και ενσωµάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική έννοµη τάξη, στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών καλής νοµοθέτησης. (άρθρο 13) 7.α. Ορίζονται, ως οργανωτικές µονάδες της καλής νοµοθέτησης, το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, όπως µετονοµάζεται το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νο- µοθέτησης, που έχει συσταθεί και λειτουργεί στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης (π.δ. 32/2004, όπως ισχύει) και τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας που συνιστώνται σε κάθε Υπουργείο και υπάγονται απευθείας στον οικείο Υπουργό. β. Καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των προαναφερόµενων Γραφείων, τα οποία συνεργάζονται µεταξύ τους για τον έλεγχο της ποιότητας των ρυθ- µίσεων. γ. Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες των εν λόγω Γραφείων. (άρθρα 14 και 15) 8.α. Καθορίζεται η συγκρότηση των νοµοπαρασκευαστικών Επιτροπών των Υπουργείων, µε την υποχρεωτική συµµετοχή ενός (1) υπαλλήλου του οικείου Γραφείου Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας. β.i) Προβλέπεται η σύσταση, στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, της Επιτροπής Αναµόρφωσης του Δικαίου (Ε.Π.Α.Δ.) και της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νοµοθέτησης (Κ.Ε.Κ.Η.Ν.) ii) Περαιτέρω, ρυθµίζονται όλα τα σχετικά µε τη συγκρότηση των Επιτροπών αυτών, οι οποίες είναι επταµελείς και καθορίζεται η διάρκεια της θητείας των µελών τους. iii) Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες των εν λόγω Επιτροπών οι οποίες υποστηρίζονται γραµµατειακά από τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης. (άρθρα 16 19) 9. Καθορίζεται η διαδικασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. (άρθρο 20) 10.α. Ορίζεται ότι, σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις, ε- πιτρέπεται η σύσταση νέων επιτροπών κωδικοποίησης στα Υπουργεία, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία. β. Οι εν λόγω ρυθµίσεις δεν εφαρµόζονται στις Επιτροπές κωδικοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. (άρθρο 21) 11.α. Παρέχονται, µε π.δ/τα, οι απαιτούµενες εξουσιοδοτήσεις, για: i) την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Καλής Νοµοθέτησης, ii) τη σύσταση των αναγκαίων θέσεων επιστηµονικού προσωπικού του Γραφείου αυτού, iii) την οργάνωση, στελέχωση µε σύσταση των αναγκαίων θέσεων και τη λειτουργία των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας σε κάθε Υπουργείο, iv) τη δυνατότητα συγχώνευσης οργανικών µονά-

17 17 δων που επιτελούν όµοιο ή παρεµφερές έργο ή µεταφοράς στα προαναφερόµενα Γραφεία συναφών αρµοδιοτήτων άλλων οργανικών µονάδων. β. Προβλέπεται, η σύσταση, µε π.δ/γµα, διυπουργικού κλάδου καλής νοµοθέτησης, ο οποίος υπάγεται στον Υ- πουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου µετατάσσονται, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα, οι υπηρετούντες στα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας. (άρθρο 22) 12. Παρατίθενται µεταβατικής ισχύος διατάξεις, όσον αφορά στην εφαρµογή του υπό ψήφιση νόµου. - Μεταξύ άλλων ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ., ν. 3133/2003) µέχρι τη συγκρότηση της Κ.Ε.Κ.Η.Ν. Η Κ.Ε.Κ. καταργείται εντός της οριζόµενης προθεσµίας. (άρθρο 23) Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 1. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την : α. σύσταση θέσεων επιστηµονικού προσωπικού για τη στελέχωση του Γραφείου Καλής Νοµοθέτησης της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, (άρθρο 22 παρ.1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 14) β. σύσταση των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας σε κάθε Υπουργείο, για την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων αυτών και την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού αυτών, (άρθρο 14, σε συνδυασµό µε το άρθρο 22 παρ.2) γ. καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της συνιστώµενης Επιτροπής Αναµόρφωσης Δικαίου. (άρθρα 17 και 18 παρ.1) Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συνιστώµενων θέσεων προσωπικού κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικών π.δ/των και κ.υ.α., κατά περίπτωση. 2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν σύσταση στα Υ- πουργεία, νέων Επιτροπών Κωδικοποίησης και την ως εκ τούτου καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη αυτών. (άρθρο 21 παρ.1) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συνιστώµενων Επιτροπών και µελών αυτών, διάρκεια λειτουργίας τους κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α. (άρθρο 21 ν.4024/2011) 3. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη, από την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού των συνιστώµενων Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας σε κάθε Υπουργείο. (άρθρο 14 σε συνδυασµό µε το άρθρο 22 παρ. 2) Η εν λόγω δαπάνη, εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικών π.δ/των. 4. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης, από τη: α. συγχώνευση οργανικών µονάδων στην Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης και σε Υπουργεία, που επιτελούν όµοιο ή παρεµφερές έργο µε το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης και τα Γραφεία Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας, αντίστοιχα, (άρθρο 22 παρ.1 και 2) β. µείωση (από 13 σε 7) του αριθµού των µελών της Κ.Ε.Κ.Η.Ν., σε σχέση µε τον αριθµό των µελών της Κ.Ε.Κ. που καταργείται και από τον καθορισµό της αποζηµίωσης αυτών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 21 ν.4024/2011), καταργουµένης της ειδικής σχετικής εξουσιοδότησης. (άρθρο 17 παρ.1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 23 παρ. 5) Το ύψος της εν λόγω εξοικονόµησης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικών π.δ/των και κ.υ.α., κατά περίπτωση. Αθήνα, 1 Δεκεµβρίου 2011 Ο Γενικός Διευθυντής Βασίλειος Κατριβέσης ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση : Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού: 1. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την : α. σύσταση θέσεων επιστηµονικού προσωπικού για τη στελέχωση του Γραφείου Καλής Νοµοθέτησης της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, (άρθρο 22 παρ.1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 14) β. σύσταση των Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας σε κάθε Υπουργείο, για την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων αυτών και την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού αυτών, (άρθρο 14, σε συνδυασµό µε το άρθρο 22 παρ.2) γ. καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της συνιστώµενης Επιτροπής Αναµόρφωσης Δικαίου. (άρθρα 17 και 18 παρ.1) Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συνιστώµενων θέσεων προσωπικού κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικών π.δ/των και κ.υ.α., κατά περίπτωση. 2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν σύσταση στα Υ- πουργεία, νέων Επιτροπών Κωδικοποίησης και την ως εκ τούτου καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη αυτών. (άρθρο 21 παρ.1) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συνιστώµενων Επιτροπών και µελών αυτών, διάρκεια λειτουργίας τους κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α. (άρθρο 21 ν.4024/2011) 3. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη, από την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού των συνιστώµενων Γραφείων Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας σε κάθε Υπουργείο. (άρθρο 14 σε συνδυασµό µε το άρθρο 22 παρ.2) Η εν λόγω δαπάνη, εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικών π.δ/των. Οι ανωτέρω δαπάνες, εφόσον πραγµατοποιούνται, θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων Υπουργείων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ευάγ. Βενιζέλος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 1 Δεκεµβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ. Ρέππας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1 Σκοπός και έννοια 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο περιορισμός της πολυνομίας, η διαρκής κωδικοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης

Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ EKΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Η ανεύρεση και ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας αποτελεί σήμερα έργο δυσχερές λόγω της πληθώρας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας

Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας Από την εκτίμηση επιπτώσεων στον έλεγχο αποτελεσματικότητας Παναγιώτης Καρκατσούλης Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών www.inerp.gr Πόση Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών».

Θέμα: «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σκοπός νομοθετικής ρύθμισης Το παρόν σχέδιο νόμου για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων μετουσιώνει την ανάγκη μίας εσωτερικής θεσμικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 8 Δεκεμβρίου 2011 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2)

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 5.2) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΙ.1.ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1323 (ΣΧΕΤ. 1105)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1323 (ΣΧΕΤ. 1105) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014

Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες. Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Αλλάζουμε τη Διοίκηση μετά από 4 δεκαετίες Αθήνα, Οκτώβριος 14 Αξιολόγηση δομών και αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης (1/) Βασικές Επιτροπές Με την ψήφιση του Νόμου 44/11 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» Το φερόµενο προς συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ εγκρίθηκε στην 299/22-3-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου και τίθεται σε ισχύ µετά την θετική γνώµη της Επιτροπής Ερευνών στη Συνεδρίαση 379/14-9-2012 Η εξασφάλιση της αντικειµενικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 13 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 56ο έτος 16 Ιανουαρίου 2013 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα III Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΜΕΤΡΟ 3.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα