EKEI ΠOY MA XPΩTAΓANE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EKEI ΠOY MA XPΩTAΓANE..."

Transcript

1 EKEI ΠOY MA XPΩTAΓANE... ΠΕΡΙ ΣΗ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΧΡΕΟΤ KAI ΠΩ NA ΞEΠEPAOYME THN KATAΘΛIΨH 1. «... Να ονειρεφτθκαν άραγε ποτζ αυτοί οι ωσ τα τώρα γενεαλόγοι τθσ θκικισ, ζςτω κι ακροκιγώσ µόνο, πωσ, λόγου χάρθ, εκείνθ θ βαςικι θκικι ζννοια «ενοχι» (Schuld), οφείλει τθν καταγωγι τθσ ςτθν πολφ υλικι ζννοια του «χρζουσ» (Schuld);... Κι από ποφ πιρε, άραγε, τθ δφναµι τθσ θ πανάρχαιθ εκείνθ, βακιά ριηωµζνθ, κι ίςωσ αξερίηωτθ πια ςιµερα, ιδζα, µιασ αντιςτάκµιςθσ τθσ ηθµιάσ από τον πόνο; Το φανζρωςα κιόλασ πιο πριν: από τθ ςυµβατικι ςχζςθ µεταξφ πιςτωτών και οφειλετών, που είναι τόςο παλιά, όςο, γενικά, κι θ φπαρξθ «υποκειµζνων δικαίου», και που και τοφτθ πάλι ανάγεται ςτισ βαςικζσ µορφζσ τθσ αγοράσ, πωλιςεωσ, ανταλλαγισ, εµπορίου και ςυναλλαγισ... Ο οφειλζτθσ, για να εµπνεφςει εµπιςτοςφνθ ςτθν υπόςχεςι του, πωσ κα εξοφλιςει το χρζοσ του, για να εγγυθκεί για τθ ςοβαρότθτα και ιερότθτα τθσ υπόςχεςισ του, µα και για να χαράξει πάνω ςτθν ίδια του τθ ςυνείδθςθ τθν εξόφλθςθ του χρζουσ του ςαν υποχρζωςθ και κακικον, ενεχυριάηει, µε γραπτι ςυµφωνία, για τθν περίπτωςθ κείνθ που δε κα πλιρωνε το χρζοσ του ςτο δανειςτι του, κάτι που ακόµθ «αποτελεί ιδιοκτθςία» του, που ακόµθ το εξουςιάηει, λόγου χάρθ το ςώµα του,... ι τθν ελευκερία του, ι ακόµθ και τθν ίδια του τθ ηωι...» ΦΙΝΤΙΧ ΝΙΤΣΕ, Η Γενεαλογία τθσ Ηκικισ Η Άγκελα Μζρκελ και ο Σαρκοηφ κζλουν να «µασ» ςτθρίξουν, ο Τριςζ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ αναχωρεί εςπευςμζνα από υπερατλαντικό ταξίδι για να ςυμμετάςχει ςτο «Ευρωπαϊκό ςχζδιο ςωτθρίασ» τθσ χϊρασ «µασ», οι ςπεκουλαδόροι και οι «αγορζσ» καραδοκοφν εναντίον «µασ», τα spreads ανεβαίνουν ανθςυχθτικά, θ Goldman Sachs μθχανορραφοφςε «δθμιουργικά» µε τον Κωςτάκθ, ενϊ ο Γιωργάκθσ τρζχει από ςυνάντθςθ ςε ςυνάντθςθ κορυφισ για να «µασ» ςϊςει υψϊνοντασ το εκνικό του ανάςτθµα ςτουσ «κερδοςκόπουσ», θ χϊρα «µασ» οδεφει προσ τθ χρεοκοπία, τα ελλείμματά «µασ» χτυπάνε κόκκινο, «ζχουµε» µπει ςε αυςτθρό κακεςτϊσ επιτιρθςθσ, θ πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ χϊρασ «µασ» πάει κατά διαόλου και το φψοσ του «δθµόςιου χρζουσ µασ» προοιωνίηει µια επικείµενθ «ελλθνικι τραγωδία». Μζςα από τθ ςυνεχι τροµοκρατία των ΜΜE το τελευταίο διάςτθµα περί του χρζουσ «µασ», οι µοντζρνοι θκικολόγοι, οι ιεροκιρυκεσ του λόγου του κεφαλαίου και του χριµατοσ προςπακοφν βίαια να µασ πείςουν, εµάσ τουσ «οφειλζτεσ», πωσ για να εξοφλιςουµε το χρζοσ «µασ» ςτουσ δανειςτζσ «µασ» οφείλουµε να ςθκϊςουµε το ςταυρό του µαρτυρίου των κυςιϊν, να δθλϊςουµε πίςτθ ςτθν ορκοδοξία του Συµφϊνου Στακερότθτασ και γεµάτοι δζοσ να προςδοκοφµε το πλιρωµα του χρόνου που κα φζρει τθ µεταελλειµµατικι ηωι (γνωςτι παλαιότερα µε τθν ποιθτικότερθ ζκφραςθ «φωσ

2 ςτθν άκρθ του τοφνελ»). Η δθµοςιονοµικι τροµοκρατία προςπακεί να γίνει πιο αποτελεςµατικι ςθµαδεφοντασ, µζςω τθσ ςυλλογικισ ευκφνθσ των χρεϊν, τθν ίδια µασ τθν υποκειµενικότθτα. Η καταιγίδα των επικείµενων απειλϊν για τθν εκνικι «µασ» οικονοµία ςτοχεφει ςτθν εςωτερίκευςθ τθσ κρίςθσ του χρζουσ ωσ φόβο και αίςκθµα ενοχισ: τα χρζθ «µασ» (Schulden) πρζπει να γίνουν οι ςυλλογικζσ µασ ενοχζσ (Schulden). Έτςι, το προπατορικό αµάρτθµα επανζρχεται πολφ πιο βίαια για να µασ αναγκάςει, παραφράηοντασ τον Νίτςε, να ενεχυριάςουµε τον ιδθ φτωχό µιςκό µασ, τθν ιδθ εντατικοποιθµζνθ εργαςιακά ηωι µασ, τισ ίδιεσ µασ τισ προςδοκίεσ ενόσ κόςµου, όπου θ κυριαρχία του κεφαλαίου κα είναι πια παρελκόν. Θζλουν να βάλουµε ενζχυρο τισ ίδιεσ µασ τισ απαιτιςεισ για το παρόν και το µζλλον µιασ ηωισ απελευκερωµζνθσ από χρζθ και ενοχζσ να χρεωκοφµε µε το βάροσ ενόσ κατακλιπτικά αβζβαιου παρόντοσ για να εξαλείψουµε ακόµα και από το φανταςιακό µασ κάκε δυνατότθτα καταςτροφισ αυτοφ του γζρικου, φορτωµζνου µε ενοχζσ και χρζθ, κόςµου. Ο τρόµοσ των ελλειµµάτων επιδιϊκει να δθµιουργιςει µια κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ τώρα ςτθν Ελλάδα µετατρζποντάσ τθν ςε εργαςτιριο εφαρµογισ μιασ νζασ πολιτικισ ςοκ. Σίγουρα αυτό αντανακλά όχι µόνο τθν όξυνςθ τθσ παγκόςµιασ κρίςθσ και τθν ιδιαιτερότθτα τθσ εκδίπλωςισ τθσ ςτθν Ελλάδα (όπωσ κα δοφµε παρακάτω), αλλά και τθν καταλυτικι επίδραςθ τθσ εξζγερςθσ του εκζµβρθ του 2008, που άλλωςτε τθν επιδείνωςε ακόµα περιςςότερο προκαλϊντασ τθν απονοµιµοποίθςθ τθσ προθγοφµενθσ κυβζρνθςθσ και κατ επζκταςθ τθν κακυςτζρθςθ τθσ λιψθσ των αναγκαίων για το κεφάλαιο µζτρων. Υπό αυτι τθν ζννοια, θ αναηωπφρωςθ τθσ τροµοκρατίασ του χρζουσ, πακζτο µε τθν τροµοκρατία των µπάτςων, εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ ςυνεχιηόµενθσ αντιεξεγερτικισ εκςτρατείασ που προςλαµβάνει πλζον ζςτω προλθπτικά παγκόςµιεσ διαςτάςεισ. Ωςτόςο, θ πολιτικι του «δθµόςιου χρζουσ» ζχει τθ δικι τθσ γενεαλογία. 2. «Τι αµαρτίεσ (και χρζθ) πλθρώνω, Θεζ µου;» (Λαϊκό ρθτό) «Το µοναδικό κοµµάτι του λεγόµενου εκνικοφ πλοφτου, που ςτουσ ςφγχρονουσ λαοφσ ανικει πραγµατικά ςτο ςφνολο του λαοφ είναι το δθµόςιο χρζοσ του. Γι αυτό είναι πζρα για πζρα ςυνεπισ θ ςφγχρονθ κεωρία που λζει πωσ ζνασ λαόσ γίνεται τόςο πιο πλοφςιοσ, όςο πιο βακιά βουτιζται ςτα χρζθ. Το δθµόςιο χρζοσ γίνεται το credo *πιςτεφω+ του κεφαλαίου. Και από τθ ςτιγµι που εµφανίηεται θ χρζωςθ του δθµοςίου, τθ κζςθ του αµαρτιµατοσ ενάντια ςτο άγιο πνεφµα, για το οποίο δεν υπάρχει άφεςθ, τθν παίρνει θ καταπάτθςθ τθσ πίςτθσ απζναντι ςτο δθµόςιο χρζοσ».

3 ΚΑΛ ΜΑΞ, Το Κεφάλαιο, τ. Α Αν και θ κεαµατικι διαχείριςθ του ηθτιµατοσ του «δθµόςιου χρζουσ» το ζχει ςυςκοτίςει µε µια τροµολαγνικι, καταςτροφολογικι οµίχλθ, το «δθµόςιο χρζοσ» αποτελοφςε από τισ απαρχζσ του καπιταλιςµοφ ζνα απαραίτθτο για το κεφάλαιο εργαλείο ςυςςϊρευςθσ και αναδιάρκρωςθσ των ταξικϊν ςχζςεων. Πςο κι αν οι κεολόγοι τθσ οικονοµίασ απ τθ Wall Street και τθν Κοµιςιόν µζχρι του Μαξίµου ολοφφρονται για το δυςκεϊρθτο φψοσ του, το «δθµόςιο χρζοσ» δεν είναι παρά ζνασ από τουσ πιο δραςτικοφσ µοχλοφσ τθσ (αζναθσ) πρωταρχικισ ςυςςϊρευςθσ. «Σαν µε μαγικό ραβδί προικίηει το µθ παραγωγικό χριµα µε παραγωγικι δφναµθ και το µετατρζπει ζτςι ςε κεφάλαιο, χωρίσ να ναι υποχρεωμζνο να εκτεκεί ςτουσ κόπουσ και ςτουσ κινδφνουσ που είναι αχϊριςτοι από τθ βιομθχανικι µα ακόµα κι από τθν τοκογλυφικι τοποκζτθςθ. Οι πιςτωτζσ του δθµοςίου ςτθν πραγµατικότθτα δε δίνουν τίποτα, γιατί το ποςό που δανείηουν µετατρζπεται ςε κρατικά ευκολοµεταβιβάςιµα χρεόγραφα, που ςτα χζρια τουσ εξακολουκοφν να λειτουργοφν, όπωσ κα λειτουργοφςαν αν ιταν ιςόποςο μετρθτό χριµα.» (Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τ. Α ) Γι αυτό το λόγο «αν ο βιοµιχανοσ δεν µπορεί να διευρφνει άµεςα το προτςζσ αναπαραγωγισ του, τότε ζνα µζροσ του χρθµατικοφ του κεφαλαίου αποβάλλεται από τθν κυκλοφορία ςαν περίςςιο και µετατρζπεται ςε δανείςιµο χρθµατικό κεφάλαιο». (Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τ. Γ ) Και άρα «θ ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου µε τθ µορφι οµολογιϊν του κρατικοφ χρζουσ δε ςθµαίνει, όπωσ δείξαµε, παρά µόνο τθν αρικµθτικι αφξθςθ µιασ τάξθσ πιςτωτϊν του κράτουσ, που ζχουν το δικαίωµα να προειςπράττουν για τον εαυτό τουσ ζνα οριςµζνο από το ςυνολικό ποςό των φόρων». (Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τ. Γ ) Μάλιςτα, ςε περιόδουσ κρίςθσ, όπωσ ςτθν περίοδο κρίςθσ υπερςυςςϊρευςθσ κεφαλαίου που διανφουµε (δθλαδι αδυναµίασ από τθν πλευρά των καπιταλιςτϊν να αυξιςουν τθν εκµεταλλευςιµότθτα τθσ εργαςίασ ςε αναλογία µε τθν αφξθςθ του δαπανθροφ ςτακεροφ κεφαλαίου και τισ απαιτιςεισ μιασ προοδευτικισ ςυςςϊρευςθσ κεφαλαίου για διαρκϊσ αυξανόµενο κζρδοσ), οι καπιταλιςτζσ, µζςω τθσ πολιτικισ του «δθµόςιου χρζουσ», επινοοφν άλλουσ τρόπουσ ζνταςθσ τθσ εκµετάλλευςθσ. Ενϊ ςε περιόδουσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ αυξάνεται ο ιδιωτικόσ δανειςµόσ, ςε περιόδουσ κρίςθσ αυξάνεται ο δθµόςιοσ, άρα και το «χρζοσ». Η επζνδυςθ ςε κρατικά οµόλογα εξαςφαλίηει ςίγουρα κζρδθ που αποςπϊνται από τθν άµεςθ και ζµµεςθ φορολόγθςθ των µιςκωτϊν και κατευκφνεται ςτθν αποπλθρωµι των τοκοχρεολυςίων, µε το τραπεηικό κεφάλαιο ενιςχυµζνο. Άρα το «δθµόςιο χρζοσ», αντίκετα µε ό,τι λζγεται, αποτελεί βοικεια προσ το ιδιωτικό κεφάλαιο και απ αυτιν τθν άποψθ κα πρζπει να ςυνυπολογίηεται ςτα κζρδθ του. Τθν τελευταία 20ετία, εξάλλου, ςτισ 20 από τισ 27 χϊρεσ τθσ ΕΕ το «δθµόςιο χρζοσ» τριπλαςιάςτθκε λόγω των δαπανϊν για τθ διάςωςθ του χρθµατοπιςτωτικοφ τοµζα. Ρρόκειται για χριµα το οποίο δε δόκθκε µζςω

4 πιςτϊςεων ςτο (µθ-τραπεηικό) ιδιωτικό κεφάλαιο για παραγωγικζσ επενδφςεισ. Κι, επίςθσ, ο δθµόςιοσ δανειςµόσ γινόταν και γίνεται µε όρουσ που υπερβαίνουν κατά πολφ το µζςο ποςοςτό κερδοφορίασ, πράγµα που κακιςτά πολφ πιο αποδοτικι µια επζνδυςθ ςε οµόλογα από τθ δθµιουργία µιασ παραγωγικισ µονάδασ, πολφ περιςςότερο δε αφοφ απαλλάςςει το ιδιωτικό κεφάλαιο από τα ρίςκα τθσ ταξικισ πάλθσ ςτο χϊρο τθσ παραγωγισ. Στθ λογιςτικι του χρζουσ, ωσ διαφοράσ ανάµεςα ςτα δθµόςια ζςοδα και ςτισ δθµόςιεσ επενδυτικζσ και καταναλωτικζσ δαπάνεσ (δθλ. κυρίωσ µιςκοφσ και ςυντάξεισ), θ µζκοδοσ µείωςισ του µζςω αφξθςθσ των δθµόςιων εςόδων, αυξάνοντασ τθ φορολογία του κεφαλαίου, δεν είναι θ πλζον προςφιλισ. Είναι απορριπτζα γιατί κα ςιµαινε µια διπλι απϊλεια για το κεφάλαιο: είςπραξθ λιγότερων τόκων από τθ χρθµατοδότθςθ του μειωµζνου ελλείµµατοσ αλλά και άµεςθ μείωςθ των κερδϊν µζςω τθσ φορολογίασ τουσ. Ο ςυνικθσ τρόποσ ςυςςϊρευςθσ και ανακατανοµισ του πλοφτου είναι να επιχειρείται θ µείωςθ του χρζουσ µζςω τθσ μείωςθσ των µιςκϊν και των ςυντάξεων (αρχικά ςτο δθµόςιο, και ςτθ ςυνζχεια ςτον ιδιωτικό τοµζα). Κι αυτό ςυµβαίνει γιατί, ς αυτιν τθν περίπτωςθ, θ µείωςθ των κερδϊν των πιςτωτϊν του δθµοςίου αντιςτακµίηεται από τθ µείωςθ των δθµόςιων υπαλλιλων και τθν ταυτόχρονθ απαςχόλθςθ µζρουσ αυτϊν ςτον ιδιωτικό τοµζα κακϊσ και από τθ διατιρθςθ τθσ φορολογίασ του κεφαλαίου εν γζνει ςε χαµθλά επίπεδα. Να λοιπόν γιατί το «δθµόςιο χρζοσ» είναι εκ των ων ουκ άνευ για το κεφάλαιο και το κράτοσ του και θ κρίςθ του χρζουσ είναι παραγωγικι κρίςθ: µοχλόσ ςυςςϊρευςθσ κεφαλαίου µε τθ µορφι τόκων και µοχλόσ ταξικισ τροµοκρατίασ και πεικάρχθςθσ µζςω τθσ νοµιµοποίθςθσ τθσ µείωςθσ του άµεςου και ζµµεςου µιςκοφ και άρα τθσ χαλιναγϊγθςθσ των ταξικϊν ςυγκροφςεων και των προλεταριακϊν επικυµιϊν και προςδοκιϊν. 3. «Μια ηωι µασ λζνε ότι χρωςτάµε από τθν κοφνια» (Συνταξιοφχοσ που µονολογεί) Η νουάρ φιλολογία περί «χρζουσ» είναι παλιά ιςτορία, όςο κι αν προςπακοφν οι κονδυλοφόροι τθσ εξουςίασ να µασ παρουςιάςουν τισ «κυςίεσ» που απαιτοφνται για τθ µείωςι του ωσ κάτι καινοφργιο. Η πραγµατικι εκτίναξθ του χρζουσ ςθµειϊνεται τθ δεκαετία του 80. Μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 70 οι κυβερνιςεισ είχαν «καταφζρει» να κρατιςουν περιοριςµζνεσ τισ δθµόςιεσ δαπάνεσ που προορίηονταν για µιςκοφσ και ςυντάξεισ. Αυτι θ τάςθ κα αντιςτραφεί τελείωσ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 80, κακϊσ θ «ςοςιαλιςτικι» κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ κάτω από τθν πίεςθ των ταξικϊν αγϊνων τθσ προθγοφµενθσ δεκαετίασ κα αναγκαςτεί να αυξιςει τόςο τον άµεςο όςο και το ζµµεςο µιςκό των εργαηοµζνων. Υποχρεωµζνεσ να

5 ιςορροπιςουν ανάµεςα ςτισ δφο βαςικζσ, αλλά αντιφατικζσ µεταξφ τουσ λειτουργίεσ του κράτουσ, τθν αναπαραγωγι τθσ καπιταλιςτικισ ςυςςϊρευςθσ και τθ νοµιµοποίθςθ των εκµεταλλευτικϊν κοινωνικϊν ςχζςεων, οι κυβερνιςεισ εκείνθσ τθσ περιόδου προχϊρθςαν ςε «γενναίεσ» µιςκολογικζσ αυξιςεισ ςτο δθµόςιο τοµζα που ςυµπαρζςυραν και τουσ µιςκοφσ ςτον ιδιωτικό, και ταυτόχρονα ζκαναν επενδφςεισ ςτον τοµζα τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ χωρίσ όµωσ να εξαςφαλιςτοφν νζα ζςοδα µζςω τθσ φορολόγθςθσ του ιδιωτικοφ κεφαλαίου ι να γίνουν προςπάκειεσ για να περιοριςτεί θ παραοικονοµία και θ φοροδιαφυγι. Έτςι, θ ειςοδθµατικι πολιτικι και θ δθµιουργία ενόσ υποτυπϊδουσ «κράτουσ πρόνοιασ», θ οποία δε κα ολοκλθρωκεί ποτζ, κα ςυµβάλλουν ςτθ διόγκωςθ του δθµόςιου χρζουσ που από το 22,9% του ΑΕΡ που ιταν το 1980 κα ανζβει ςτο 47,8% το 1985 για να φτάςει ςτο 79,6% του ΑΕΡ το Ωςτόςο, παρά τθν αφξθςθ των δθµόςιων δαπανϊν και του χρζουσ, δεν είναι δυνατό να ιςχυριςτεί κανείσ ότι ο ςχθµατιςµόσ κοινωνικοφ κεφαλαίου πραγµατοποιικθκε µε τον ίδιο τρόπο όπωσ ςτισ αναπτυγµζνεσ καπιταλιςτικζσ χϊρεσ. Το κοινωνικό κράτοσ τθσ δεκαετίασ του 80 δε φαίνεται να είχε ωσ ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ των κοινωνικϊν προχποκζςεων για τθν επζκταςθ τθσ καπιταλιςτικισ ςυςςϊρευςθσ, αλλά τθ διαχείριςθ του «κοινωνικοφ κόςτουσ» τθσ κρίςθσ αναπαραγωγισ τθσ καπιταλιςτικισ ςχζςθσ που προκάλεςε θ µείωςθ των εξωτερικϊν πόρων, θ άνοδοσ των κοινωνικϊν απαιτιςεων και των ταξικϊν αγϊνων και θ προϊοφςα αποβιοµθχάνιςθ. Η χαµθλι αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςε ςχζςθ µε τουσ µιςκοφσ µζςα ςτθ δεκαετία του 80 ανάγκαςε τθν κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ να αλλάξει κατεφκυνςθ εγκαινιάηοντασ µια πολιτικι λιτότθτασ το 1985, που κα ςυνδυαςτεί ςτο ιδεολογικό επίπεδο µε µια κατά µζτωπο επίκεςθ ςτισ «υπερβολικζσ απαιτιςεισ» των µιςκωτϊν, καταγγζλλοντασ τα «µιςκολογικά ρετιρζ» των εργαηόµενων ςτισ ΕΚΟ και προςπακϊντασ να παίξει το χαρτί του διαχωριςµοφ κατθγορϊντασ τουσ δθµοςίουσ υπαλλιλουσ ότι απολαµβάνουν «παχυλοφσ µιςκοφσ» εισ βάροσ των χαµθλόµιςκων εργαηοµζνων του ιδιωτικοφ τοµζα. Η πολιτικι αυτι οδιγθςε αρχικά ςε µείωςθ των µιςκϊν κατά 12.5% και ςε αφξθςθ των κερδϊν κατά 150% από το 85 ζωσ το 87, ςυναντϊντασ, ωςτόςο, τθν ζνταςθ των κοινωνικϊν αγϊνων τθσ «εξαςφαλιςµζνθσ» εργατικισ τάξθσ (απεργίεσ κακθγθτϊν, ΕΚΟ κ.ά.), που ςυνζχιςε να ζχει επικετικά αιτιµατα τραβϊντασ όλθ τθν τάξθ προσ τα πάνω. Οι αγϊνεσ αυτοί ανάγκαςαν το ΡΑΣΟΚ να πάρει πίςω τθν πολιτικι «λιτότθτασ» και θ µείωςθ των µιςκϊν να πζςει ςτο µιςό του αρχικοφ τθσ µεγζκουσ. Ραρόλο που οι οικουµενικζσ και νεοφιλελεφκερεσ κυβερνιςεισ τθσ «κάκαρςθσ» κα αναλάµβαναν το κυρίωσ ζργο τθσ καπιταλιςτικισ αντεπίκεςθσ, θ «δυναµικι του χρζουσ» δεν κα ανακοπτόταν, µε αποτζλεςµα να ςθµειωκεί µια περαιτζρω αφξθςι του µζχρι τα µζςα τθσ δεκαετίασ του 90 όταν άγγιξε το 108,7% του ΑΕΡ, για να φτάςει ςτα τζλθ τθσ ίδιασ δεκαετίασ ςτο 114%, ςτο ίδιο επίπεδο µε το χρζοσ τθσ Ιταλίασ. Πλα αυτά ςίγουρα ακοφγονται οικεία. ε

6 χρειάηεται και πολλι προςπάκεια για να αναγνωρίςει κανείσ το γνωςτό «τροπάρι» που επαναλαµβάνουν τα τελευταία είκοςι χρόνια πολιτικοί και δθµοςιογράφοι κάκε φορά που µασ καλοφν να δουλζψουµε περιςςότερο για πολφ λιγότερα προκειµζνου «θ χϊρα να γλυτϊςει τθ χρεοκοπία». 4. «Γαµώ το δθµόςιο χρζοσ µου µζςα!» ( ιαδεδοµζνθ βωµολοχία) Ππωσ είπαµε και ςτθν αρχι, θ παγκόςµια οικονοµικι φφεςθ των τελευταίων ετϊν, που αποτελεί τθν τελευταία εκδιλωςθ τθσ διαρκοφσ κρίςθσ αναπαραγωγισ του πλανθτικοφ κεφαλαίου εδϊ και 35 χρόνια, ιταν αναπόφευκτο να επθρεάςει και τθν εγχϊρια καπιταλιςτικι ςυςςϊρευςθ. Ρζρα όµωσ από τισ όποιεσ ςυνζπειεσ είχε θ µείωςθ τθσ παγκόςµιασ οικονοµικισ δραςτθριότθτασ ςτισ εξαγωγζσ του ελλθνικοφ κεφαλαίου, ειδικά ςτουσ τοµείσ τθσ ναυτιλίασ και του τουριςµοφ, αποτζλεςε επίςθσ τθν αφορµι για τθν αποκάλυψθ τθσ διαρκοφσ κρίςθσ εκµεταλλευςιµότθτασ και πεικάρχθςθσ του προλεταριάτου. Το εκνικό κεφάλαιο και το κράτοσ του προςπακοφν εδϊ και δφο δεκαετίεσ να αντιµετωπίςουν αυτι τθν κρίςθ µε αλλεπάλλθλεσ µεταρρυκµίςεισ του εκπαιδευτικοφ και του αςφαλιςτικοφ ςυςτιµατοσ µε ελαςτικοποίθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων για τουσ νζουσ µε νόµουσ επί νόµων για τθν πεικάρχθςθ των µεταναςτϊν και τον ζλεγχο των ροϊν τθσ µετανάςτευςθσ µε περικοπζσ επιδοµάτων, µιςκϊν και κοινωνικϊν παροχϊν που ςυνδυάςτθκαν µε τθν επζκταςθ τθσ ατοµικισ πίςτωςθσ. Ραρά τισ ςθµαντικζσ επιτυχίεσ που ςθµείωςε το ελλθνικό κεφάλαιο τθν περίοδο όταν αυξικθκε ο βακµόσ εκµετάλλευςθσ και θ κερδοφορία των επιχειριςεων, θ κρίςθ δεν αντιςτράφθκε οριςτικά υπζρ του κεφαλαίου. Πλα αυτά τα µζτρα υποτίµθςθσ, πεικάρχθςθσ και διαίρεςθσ τθσ εργατικισ τάξθσ, και µζςω αυτϊν τθσ µετακφλιςθσ του κόςτουσ αναπαραγωγισ τθσ εργατικισ δφναµθσ ςτουσ ίδιουσ τουσ εργαηόµενουσ, δεν απζδωςαν τουσ αναµενόµενουσ καρποφσ. Ππωσ δείχνουν οι ςτατιςτικζσ τουσ, θ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ επιβραδφνεται ςυνεχϊσ από το 2004 και µετά λόγω, µεταξφ άλλων, τθσ επιβράδυνςθσ µετά τθν ολυµπιάδα των επενδφςεων ςε ςτακερό κεφάλαιο (π.χ. µθχανολογικό εξοπλιςµό, οδικά ζργα και κτιριακζσ καταςκευζσ), ενϊ αντικζτωσ το κόςτοσ εργαςίασ ανά µονάδα προϊόντοσ αυξάνεται. Με άλλα λόγια, ο βακµόσ εκµετάλλευςισ µασ µειϊνεται, κακϊσ οι µιςκοί αυξάνονται πιο γριγορα από τθν παραγωγικότθτα. Ππωσ λζνε οι ίδιοι οι καπιταλιςτζσ ςτισ µελζτεσ τουσ (π.χ. ςτισ εκκζςεισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ), αυτό οφείλεται ςτθ «µθ προςαρµοςµζνθ ςυµπεριφορά» µασ απζναντι ςτουσ ςτόχουσ τθσ

7 «εκνικισ ανάπτυξθσ», µε άλλα λόγια ςτθν απεικαρχία µασ, ςτουσ «υψθλοφσ» µιςκοφσ του δθµόςιου τοµζα και ςτισ «υπερβολικζσ» αυξιςεισ που ςυµφϊνθςε θ ΓΣΕΕ µε τον ΣΕΒ το Ρροςκζτουν επίςθσ ότι δεν ζχουν προχωριςει όςο κα ζπρεπε οι ιδιωτικοποιιςεισ των ΕΚΟ και, γενικότερα, θ απορρφκµιςθ και ότι θ αγορά εργαςίασ ςυνεχίηει να είναι «δφςκαµπτθ» επιβαρφνοντασ ακόµα περιςςότερο τθν κατάςταςθ και, µάλιςτα, µε ζνα µονιµότερο τρόπο. Από τθν άλλθ µεριά, οι δθµόςιεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται µε τθν εκπαίδευςθ, τουσ µιςκοφσ ςτο δθµόςιο τοµζα και τισ λεγόµενεσ «κοινωνικζσ µεταβιβάςεισ» (δθλαδι χριµατα για επιδόµατα και ςυντάξεισ) αυξάνονται ςυνεχϊσ τθν τελευταία δεκαετία. Ράνω ςε αυτό το υπόβακρο, θ κερδοφορία του κεφαλαίου επιβραδφνεται ςυνεχϊσ τα τελευταία χρόνια µε αποτζλεςµα να ξεκινιςει να πζφτει από το 2006 και µετά, για να καταβαρακρωκεί το πρϊτο εξάµθνο του 2009 κατά 51,5% ςε ςχζςθ µε τθν ίδια περίοδο του 2008, λόγω και τθσ παγκόςµιασ φφεςθσ. Η πτϊςθ του τηίρου και τθσ κερδοφορίασ των επιχειριςεων οδιγθςε µε τθ ςειρά τθσ ςε µεγάλθ µείωςθ των επενδφςεων λόγω τθσ αυξανόµενθσ αδυναµίασ τουσ να πάρουν πιςτϊςεισ από τισ τράπεηεσ. Άλλωςτε, οι τράπεηεσ επθρεάςτθκαν άµεςα κακϊσ είδαν τα κζρδθ τουσ να µειϊνονται δραµατικά λόγω τθσ ςθµαντικισ αφξθςθσ των ηθµιϊν που προζρχονται από τθν κακυςτζρθςθ ι ακόµα και από τθν µθ αποπλθρωµι των δανείων, ζχοντασ επιπλζον γενικότερο πρόβλθµα ρευςτότθτασ λόγω τθσ διεκνοφσ χρθµατοπιςτωτικισ κρίςθσ. Αυτό πρακτικά ςθµαίνει ότι το ρευςτό που υπάρχει ςταµατάει να κυκλοφορεί. Για παράδειγµα οι τράπεηεσ ςταµατάνε να δανείηουν θ µία τθν άλλθ ι/και δανείηουν µε πολφ υψθλά επιτόκια. Ππωσ είναι φυςικό, το κράτοσ δεν ζµεινε αµζτοχο. Έςπευςε να αντιµετωπίςει τα προβλιµατα που δθµιοφργθςε το ξζςπαςµα τθσ κρίςθσ αυξάνοντασ τισ δαπάνεσ του µζςα ςτο 2009 κατά 10,9% για να ςτθρίξει τθν καπιταλιςτικι ςυςςϊρευςθ, ςυνειςφζροντασ ζτςι ςτο ΑΕΡ κατά 1,7%. Ταυτόχρονα παρείχε ςτισ τράπεηεσ κεφάλαια 28 δισ ευρϊ, ποςό που ανζρχεται ςε 11,5% του ΑΕΡ, για να ςϊςει τθν κερδοφορία τουσ, κάτι που κα ςυνεχίςει και θ κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ παρζχοντασ 10 δισ ευρϊ επιπλζον. Οι τράπεηεσ χρθςιµοποίθςαν αυτά τα κεφάλαια για να αγοράςουν κρατικά οµόλογα, θ τιµι των οποίων είχε πζςει ςτισ αρχζσ του 2009 λόγω αντίςτοιχων πιζςεων µε αυτζσ που αςκοφνται ςιµερα ςτισ διεκνείσ χρθµατοπιςτωτικζσ αγορζσ. Ωςτόςο, θ τιµι των οµολόγων ξανανζβθκε γριγορα µζςα ςτο πρϊτο εξάµθνο του 2009 ςυµβάλλοντασ ςτο να εµφανίςουν οι τράπεηεσ κζρδθ, παρόλο που οι χορθγιςεισ δανείων προσ επιχειριςεισ και «νοικοκυριά» επιβραδφνκθκαν. Αν το κράτοσ δεν είχε κάνει αυτζσ τισ «διευκολφνςεισ», οι τράπεηεσ κα εµφάνιηαν ηθµιζσ 217 εκ. ευρϊ... Επιπλζον, οι κρατικζσ δαπάνεσ αυξικθκαν και για άλλουσ λόγουσ όπωσ π.χ. για τθν πλθρωµι των επιδοµάτων των ανζργων που πολλαπλαςιάςτθκαν, ενϊ τα ζςοδα από τουσ φόρουσ και τισ ειςφορζσ µειϊκθκαν λόγω τθσ φφεςθσ. Φυςικά, το αποτζλεςµα ιταν να εκτιναχκεί τόςο το ζλλειµµα όςο και το δθµόςιο χρζοσ, φτάνοντασ το 12.5%

8 και το 112.6% αντίςτοιχα ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ. Υψθλότερό ζλλειµµα είχε το 2009 µόνο θ Βρετανία (13%) µε δθµόςιο χρζοσ που ανζρχεται ςε 68.6%, και ακολουκοφν θ Ιςπανία µε ζλλειµµα 11.25% και χρζοσ 54.3%, θ Ιρλανδία µε ζλλειµµα 10.75% και χρζοσ 65.8%, θ Ιταλία µε ζλλειµµα 5.3% και χρζοσ 114.6%, ενϊ αντίςτοιχα θ Γερµανία παρουςίαςε ζλλειµµα 3.5% µε χρζοσ 73.1%. Ο µζςοσ όροσ του ελλείµµατοσ και του χρζουσ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ ιταν το % και 78.2% αντίςτοιχα, µε τάςεισ ανόδου. Η ςθµερινι τακτικι τθσ διεκνοφσ του κεφαλαίου (ECOFIN, EUROGROUP, ΝΤ), των «οίκων αξιολόγθςθσ» και, πάνω από όλα, του ίδιου του ελλθνικοφ κράτουσ και τθσ κυβζρνθςθσ του ΡΑΣΟΚ εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ λεγόµενθσ «δθµοςιονοµικισ προςαρµογισ», µιασ ευρφτερθσ ςτρατθγικισ που ακολουκείται από το κεφάλαιο ςτθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ εδϊ και 20 χρόνια. Στθν προςπάκεια τουσ λοιπόν να ςτθρίξουν τθν καπιταλιςτικι ςυςςϊρευςθ που βρίςκεται ςε κρίςθ προςπακοφν να µασ βάλουν χοντρό κωλόχερο για να αυξιςουν το βακµό εκµετάλλευςθσ και να µετακυλιςουν το κόςτοσ αναπαραγωγισ τθσ εργατικισ µασ δφναµθσ ςε εµάσ τουσ ίδιουσ, µειϊνοντασ τισ «µθ-παραγωγικζσ» δθµόςιεσ δαπάνεσ. Στθ µυςτικοποιθµζνθ ςφαίρα τθσ οικονοµίασ και ςτθ γλϊςςα που τθσ αντιςτοιχεί θ πολιτικι αυτι ονοµάηεται «δθµοςιονοµικι εξυγίανςθ» για τθ ςτιριξθ τθσ «πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ χϊρασ» και τθ «µείωςθ του κόςτουσ δανειςµοφ». Η ζννοια τθσ «εξυγίανςθσ» ζχει όµωσ και ζνα κυριολεκτικό νόθµα: ςε ςυνκικεσ οικονοµικισ φφεςθσ οι επιχειριςεισ που δεν είναι επαρκϊσ κερδοφόρεσ και παραγωγικζσ αναγκάηονται να κλείςουν το µθ-αποδοτικό κοµµάτι του κεφαλαίου καταςτρζφεται για να µπορζςει και πάλι να ξεκινιςει θ ανοδικι πορεία τθσ καπιταλιςτικισ ςυςςϊρευςθσ. εν είναι τυχαίο ότι ςτο τρίτο τρίµθνο του 2009 ζβαλαν λουκζτο περίπου εµπορικζσ επιχειριςεισ. Έτςι, αυξάνουν τουσ ζµµεςουσ φόρουσ (π.χ. αφξθςθ τθσ φορολογίασ ςτα καφςιµα, τα ποτά και τα τςιγάρα, αφξθςθ του ΦΡΑ) αναδιαρκρϊνουν τθν άµεςθ φορολογία επιβαρφνοντασ περιςςότερο τθν εργατικι τάξθ ενϊ ζχουν µειϊςει όλα αυτά τα χρόνια τθ φορολογία των κερδϊν των επιχειριςεων προωκοφν, αφενόσ, το ανταποδοτικό αςφαλιςτικό ςφςτθµα µεταρρφκµιςθ που οδθγεί µεταξφ άλλων ςτθ µείωςθ των ςυντάξεων και, αφετζρου, τθν αφξθςθ των ορίων θλικίασ ςε µια προςπάκεια µετακφλιςθσ του κόςτουσ αναπαραγωγισ τθσ εργατικισ δφναµθσ ςτουσ ίδιουσ τουσ προλετάριουσ εξαγγζλλουν τθν απελευκζρωςθ των απολφςεων και, φυςικά, επιτίκενται ςτουσ «απαράδεκτα υψθλοφσ» για το κεφάλαιο µιςκοφσ του δθµόςιου τοµζα (που µάλιςτα αντιςτοιχοφν, όπωσ λζνε, ςε µια «χρονίωσ χαµθλι παραγωγικότθτα») µζςα από τθν περικοπι των επιδοµάτων, των υπερωριϊν και τθν κατάργθςθ του 14ου και του 13ου µιςκοφ. Και δεν πρζπει να ξεγελιόµαςτε, παρόλθ τθν προπαγανδιςτικι φιλολογία περί ρετιρζ και «προνοµιοφχων», που διακινοφν οι πλθρωµζνεσ πζνεσ: Η µείωςθ των µιςκϊν ςτο δθµόςιο τοµζα πολφ γριγορα κα µεταφραςτεί ςε αντίςτοιχθ και πικανότατα ακόµα µεγαλφτερθ ςυµπίεςθ των µιςκϊν ςτον ιδιωτικό τοµζα.

9 Άλλωςτε, οι ίδιοι οι καπιταλιςτζσ το ζκαναν ςαφζσ ςτθ ςυηιτθςθ που είχε ανοίξει για τθν περικοπι του 14ου και του 13ου µιςκοφ. 5. «Κουφάλεσ, δεν ξοφλάµε τίποτα, γιατί δεν ζχουµε ξοφλιςει ακόµα!» (Σφνκθµα ςε τοίχο) Ωςτόςο, θ ολοµζτωπθ αυτι επίκεςθ χρειάηεται να νοµιµοποιθκεί ςτθ «ςυνείδθςθ του κόςµου». Για να δουλζψουµε περιςςότερο για λιγότερα κα πρζπει να αποδεχκοφµε ότι υπθρετοφµε κάτι που µασ υπερβαίνει, κάτι που απαιτεί από εµάσ κυςίεσ, ειδικότερα δε όταν πολφ πρόςφατα αµφιςβθτικθκε τόςο βίαια θ προςταγι του κράτουσ και του κεφαλαίου. Αυτό είναι το διακφβευµα ςτθν παροφςα ςφγκρουςθ µεταξφ προλεταριάτου και κεφαλαίου, και οι καπιταλιςτζσ το γνωρίηουν πολφ καλά. Έτςι θ αιτία τθσ κρίςθσ αποδίδεται ςε ζνα ςχεδόν µεταφυςικό αλλά αναπόδραςτο κόςµο αγορϊν, ςτατιςτικϊν, οίκων αξιολόγθςθσ, ςπεκουλαδόρων και πάει λζγοντασ. Αυτό το πζπλο τθσ µυςτικοποίθςθσ ςτόχο ζχει να αποκρφψει τθν πραγµατικι πθγι τθσ κρίςθσ που είναι θ ςπαςµωδικι αλλά επίµονθ άρνθςθ του παγκόςµιου προλεταριάτου να υποταχκεί πλιρωσ ςτο κεφάλαιο και θ κυκλοφορία των αγϊνων του. Το ελλθνικό κράτοσ µε τθ ςθµερινι παςοκικι µορφι του ςε αγαςτι ςυνεργαςία µε τουσ ευρωπαίουσ εταίρουσ και φυςικά µε τα φερζφωνα των Μζςων Μαηικισ Ενθµζρωςθσ όξυναν τθν ιδεολογικι τροµοκρατία ρίχνοντασ το πιο ιςχυρό τουσ χαρτί, τθν «εκνικι ενότθτα». Σε περιόδουσ κρίςθσ, οι εταίροι µετατρζπονται ωσ δια µαγείασ ςε άνωκεν εντολείσ και αντιπάλουσ το ενοποιθµζνο ευρωπαϊκό χωριό που ηει αρµονικά και ςυναποφαςίηει δθµοκρατικά διαλφεται µζςα ςτθ φαινοµενικότθτα τθσ υπεράςπιςθσ τθσ πατρίδασ, θ οποία γίνεται ηιτθµα υψίςτθσ ςθµαςίασ. Με λίγα λόγια, προςπακοφν να µασ πείςουν ότι δε κα δουλεφουµε πλζον για να πλουτίηουν τα αφεντικά µασ αλλά για το καλό τθσ πατρίδασ. Η πατρίσ χρειάηεται κυςίεσ! Η «κρίςθ του χρζουσ» προςφζρει µια πρϊτθσ τάξεωσ ευκαιρία για τθ ςυςπείρωςθ γφρω από τθ µορφι ζκνοσ-κράτοσ, δθλαδι τθ βίαιθ ςυςπείρωςθ των προλετάριων γφρω από τα ςυµφζροντα των αφεντικϊν τουσ. ιευκολφνει τα ςχζδια των καπιταλιςτϊν για ακόµα µεγαλφτερθ πεικάρχθςθ του προλεταριάτου, µεγαλφτερθ παραγωγικότθτα και τελικά υψθλότερα κζρδθ. Μια φράςθ του πρωκυπουργοφ αρκεί για να καταλάβουµε το ςτθµζνο παιχνίδι: «...είναι κακαρό ότι ζτςι όπωσ χειριςτικαµε τα οικονοµικά µασ, αφαιρείται ζνα κοµµάτι τθσ κυριαρχίασ µασ που πρζπει να το πάρουµε πίςω µε τθν αξιοπιςτία µασ, το πρόγραµµά µασ και τθν αυτοθυσία του κακενόσ». Η δικι του «κυςία» να «παραχωριςει κοµµάτι τθσ κυριαρχίασ τθσ χϊρασ» ςυνεπάγεται τθ δικι µασ αυτοκυςία για «να το πάρουµε πίςω». Μόνο που κα

10 πρζπει να το πλθρϊςουµε πολφ ακριβά αυτό το «κοµµάτι», µε περιςςότερθ δουλειά, λιγότερα λεφτά, βακφτερουσ διαχωριςµοφσ και εντονότερο ανταγωνιςµό µεταξφ µασ για να µθ βρεκοφµε ςτο αυξανόµενο εφεδρικό ςτρατό των ανζργων. Πποιοσ δε ςυναινεί προδίδει τθν «εκνικι µασ αποςτολι». Εξάλλου ο πρωκυπουργόσ το διλωςε: «Χρειάηονται κυςίεσ, δεν αντζχουµε µπλόκα και απεργίεσ». Είναι ολοφάνερο ότι θ κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ και οι καπιταλιςτζσ φοβοφνται τθν κοινωνικι αναταραχι που µπορεί να ξεςπάςει όταν αρνθκοφµε εµπράκτωσ να γίνει θ ιδθ αλλοτριωµζνθ ηωι µασ ακόµα χειρότερθ. Οι ιδεολόγοι του ςυςτιµατοσ προςπακοφν µε κάκε µζςο να εξαλείψουν ακόµα και από τθ µνιµθ τθν εξζγερςθ του εκζµβρθ. Οι κινιςεισ του κράτουσ δείχνουν ότι αυτό το φάνταςµα αποτελεί το χειρότερο εφιάλτθ τουσ, ειδικά τϊρα που διαφαίνεται ότι ςτο άµεςο µζλλον µπορεί να µθν αφορά µόνο µια µειοψθφία του προλεταριάτου. Πταν απαιτοφν κοινωνικι ειρινθ, ξζρουν ότι ποντάρουν ςε ζναν ανεξζλεγκτο παράγοντα, τουσ προλετάριουσ. Γι αυτό θ κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ φοράει το ανκρωπιςτικό-αντιρατςιςτικό τθσ προςωπείο και ταυτόχρονα κραδαίνει ςτο χζρι το γκλοµπ του µπάτςου. Η κοινωνικι ςυναίνεςθ πρζπει να επιβλθκεί πάςθ κυςία. Γζµιςε τουσ δρόµουσ τθσ Ακινασ µε κάκε λογισ µπάτςουσ προςπακϊντασ να ελζγξει οποιονδιποτε χϊρο µπορεί να µετατραπεί ςε πεδίο αγϊνα και ςφγκρουςθσ. Τθν πιο καλι δουλειά όµωσ µζχρι τϊρα τθν ζχει κάνει θ ςυνδικαλιςτικι αςτυνοµία, θ κλαδικι-ςυντεχνιακι νοοτροπία και ο ατοµικιςµόσ που φροντίηουν να περνάνε τα νζα µζτρα µε τισ µικρότερεσ δυνατζσ αντιςτάςεισ. Για να ξαναγυρίςουµε ςτο Νίτςε, «αυτόσ ο κόςµοσ, ςτο βάκοσ, δεν ζχαςε ποτζ πια τθ χαρακτθριςτικι µυρουδιά του αίµατοσ και του µαρτυρίου» κάτι που µασ κφµιςε ο υπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α. Λοβζρδοσ όταν προαναγγζλλοντασ τα «ςκλθρά αλλά αναγκαία µζτρα» διλωςε ότι «Θα χυκεί αίµα!». Κςωσ, όµωσ, άκελά του να προανάγγειλε τθν καταιγίδα που αντί για τθν αποςφνκεςθ του προλεταριάτου κα φζρει τθν αναςφνκεςθ των αγϊνων ενάντια ςτθ ςυνδικαλιςτικι αςτυνοµία και κα ςτείλει το «δθµόςιο ζλλειµµα» ςτο ςκουπιδοτενεκζ τθσ ιςτορίασ µαηί µε το ζλλειµµα ηωισ, που είναι το µόνο πραγµατικό. ΣΟ ΜΟΝΟ ΠΟΤ ΕΧΟΤΜΕ ΝΑ ΞΟΦΛΗΟΤΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΟΙΧΣΟΙ ΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΜΕ ΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΣΟΤ! ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Proles & Poors

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2020. Σχέδιο Εξόδου από την Κπίση

ΕΛΛΑΔΑ 2020. Σχέδιο Εξόδου από την Κπίση ΕΛΛΑΔΑ 2020 Σχέδιο Εξόδου από την Κπίση Η Ελλάδα αυτιν τθ ςτιγμι υλοποιεί το αυςτθρότερο πρόγραμμα λιτότθτασ ςτθν Ευρϊπθ. Η βαριά φορολόγθςθ και οι απότομεσ περικοπζσ ςε ςυντάξεισ και μιςκοφσ, τισ οποίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10.

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10. ΧΟΛΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2011 29/12/2011 MERIT Securities S.A., Research & Analysis Department 3 Souri str., 105 57, Tel: 210.36 71 800, Fax: 210.36 71 830, E-mail: analysisdept@merit.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΙΣΩΣΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΩΝ ΠΡΟΦΑΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΙΣΩΣΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΩΝ ΠΡΟΦΑΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΙΣΩΣΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΩΝ ΠΡΟΦΑΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Β. ΣΗΩΡΣΗΘ - Α. ΓΟΤΝΑΡΘ - Λ. ΚΟΣΑΤΣΘ 1 θ ΙΟΤΝΙΟΤ 2010 DIVANI CARAVEL 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΓΟΑ ΥΡΟ ΤΟ ΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΡΟΣΦΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Ελλθνικι Οικονομία Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος Παφλοσ Μυλωνάσ Επικεφαλισ Οικονομολόγοσ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ (+30 210)

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson Εκδόζεις: Εν Πλω www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ ωσ εξισ:... 2 Θα ςυνεχίςω με κάποιουσ οριςμοφσ που μασ δίνει ο ςυγγραφζασ:...

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιςτικό Έγγραφο

Ανθρωπιςτικό Έγγραφο Ανθρωπιςτικό Έγγραφο Οι ανκρωπιςτζσ είναι γυναίκεσ και άντρεσ αυτοφ του αιϊνα, αυτισ τθσ εποχισ. Αναγνωρίηουν ςτον ιςτορικό ανκρωπιςμό τισ ρίηεσ τουσ και εμπνζονται από τισ ςυνειςφορζσ ποικίλων πολιτιςμϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ Σου Πάνου Ντοφλα, Καθηγητή Αγγλικήσ, pandou.paron@gmail.com Κόρινθοσ,14/12/2015 Ρροχτζσ βράδυ κατατζκθκε το τελικό ςχζδιο νόμου (εδϊ: http://tinyurl.com/jbnpsed

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ του Forex για νζουσ επενδυτζσ

Οδθγόσ του Forex για νζουσ επενδυτζσ Οδθγόσ του Forex για νζουσ επενδυτζσ Ρίνακασ περιεχομζνων Τι είναι το Forex; Και γιατί να επενδφςουμε ςε αυτό;...1 Γιατί να Επενδφςετε ςτθν Αγορά του Forex;...6 Δοκιμάηοντασ τισ Ιδζεσ ςασ Στθν Ρράξθ. 8

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυταπάτεσ των ςκλάβων τθσ γαλζρασ τελείωςαν...

Οι αυταπάτεσ των ςκλάβων τθσ γαλζρασ τελείωςαν... Ζτοσ: 6ο Φφλλο: 15 Μαρ 2010 Διανζμεται δωρεάν Υπεύθυνοι Σ. Πρ ωτολάτη σ Έκδοςησ: Π. Σκουτέρησ Μ. Παπατόλια Π. Φώς κολου Α. Αρναούτογλου Ε. Μπαρμπαγιάννη Περιοδικι ζκδοςθ τθσ Αγωνιςτικισ υςπείρωςθσ Εργαηομζνων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ 1 Οι ιδιωτικοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικζσ Καταβολζσ και Οι Προςκλιςεισ Μπροςτά μασ Η διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, επί υπουργίασ του τζφανου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΣΗ ΟΚΕ. Η Αδήλωτη Εργαςία και προτάςεισ για την αντιμετϊπιςή τησ

ΓΝΩΜΗ ΣΗ ΟΚΕ. Η Αδήλωτη Εργαςία και προτάςεισ για την αντιμετϊπιςή τησ ΓΝΩΜΗ ΣΗ ΟΚΕ Η Αδήλωτη Εργαςία και προτάςεισ για την αντιμετϊπιςή τησ 1 Διαδικαςία Η Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι τθσ Ελλάδοσ ανζλαβε τθν ζκδοςθ Γνϊμθσ Πρωτοβουλίασ με τίτλο «Η Αδήλωτη Εργαςία και

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα