ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26/09/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26/09/2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΑΦΕΙΟ ΤΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: Μαροφςι Ιςτοςελίδα: /09/2010 Ομιλία τθσ Υπουργοφ Παιδείασ Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, Άννασ Διαμαντοποφλου ςτθ ςυνάντθςθ διαλόγου και εργαςίασ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςτουσ Δελφοφσ Η Ελλάδα βρίςκεται ςιμερα μπροςτά ςε πρωτόγνωρεσ προκλιςεισ. Βιϊνουμε δφςκολεσ μζρεσ και ξζρουμε ότι απαιτοφνται ςυντεταγμζνεσ απαντιςεισ. Ρολιτεία και κοινωνία οφείλουν να αντιδράςουν κετικά, αποτελεςματικά και δθμιουργικά ςε αυτό το κρίςιμο διακφβευμα. Ο τρόποσ τθσ απάντθςθσ κα προςδιορίςει τελικά και τθ φυςιογνωμία τθσ χϊρασ μασ. Η θκικι ευκφνθ είναι αναντίλεκτα ςυλλογικι. Κυβζρνθςθ, κοινωνία και ο κακζνασ από εμάσ ατομικά και ξεχωριςτά οφείλουμε να ςυνειςφζρουμε με υπευκυνότθτα και μζςα από οποιαδιποτε ιδιότθτα κατζχουμε. Ο χϊροσ τθσ παιδείασ και ειδικότερα Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κα παίξει ζναν πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτισ λφςεισ που κα επιδιϊξουμε για τον 21 ο αιϊνα. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν μποροφμε να προχωριςουμε με επιδερμικζσ αλλαγζσ, με μικρζσ διορκωτικζσ κινιςεισ ςε επιμζρουσ τομείσ. Οι αλλαγζσ πρζπει να είναι πολφ βακιζσ και να αφοροφν το DNA τθσ λειτουργίασ των Ρανεπιςτθμίων και των Τεχνολογικϊν Ιδρυμάτων. Κάπωσ παραςτατικά κα ζλεγα ότι εάν ςε αυτι τθν τεράςτια προςπάκεια που κάνει θ χϊρα μασ, θ οικονομία είναι θ καρδιά, θ Ραιδεία είναι το μυαλό. Χρειάηεται όλοι να κατανοιςουμε ότι ο ςυλλογικόσ νουσ μιασ κοινωνίασ, μιασ χϊρασ, είναι θ Ραιδεία και υποχρεοφμαςτε να αποκαταςτιςουμε δομζσ, λειτουργίεσ και παραγωγι γνϊςθσ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο. Η αποςτολι είναι δφςκολθ. Μια ματιά αν ρίξει ςιμερα κανείσ ςτισ εφθμερίδεσ κα βρει πολφ ςθμαντικι αρκρογραφία ςχετικά με τισ παραπάνω διαπιςτϊςεισ. Ρολλζσ φορζσ θ αμφιςβιτθςθ κατακλφηει και το ίδιο το αίτθμα τθσ αλλαγισ. 1

2 Η ελλθνικι κυβζρνθςθ και ο ίδιοσ ο Ζλλθνασ Ρρωκυπουργόσ ζχει δεςμευτεί ςε όλα τα επίπεδα. Η Ραιδεία είναι εξ οριςμοφ ο χϊροσ εμπροςκοφυλακισ. Είμαςτε ςιμερα εδϊ για να αντιμετωπίςουμε αυτζσ τισ προκλιςεισ, με τθν πεποίκθςθ ότι θ περίοδοσ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Μεταπολίτευςθσ ζχει κλείςει τον ιςτορικι τθσ κφκλο. Αποτζλεςε αν μθ τι άλλο μία κορυφαία κοινωνικι και εκπαιδευτικι τομι. Βοικθςε να διαμορφωκοφν ςυνκικεσ κοινωνικισ και πολιτικισ χειραφζτθςθσ. Σιμερα ωςτόςο είναι ςαφζσ ότι δεν μπορεί να προςφζρει περαιτζρω. Η άρνθςθ τθσ παραδοχισ αυτισ τθσ πραγματικότθτασ νομίηω ότι προκαλεί ςκεπτικιςμό αλλά και κυμό ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Σταχυολογϊ μόνο μερικά ςθμεία αυτισ τθσ μεταπολιτευτικισ εκπαιδευτικισ πακογζνειασ, που αναδεικνφεται κάκε μζρα πλζον ςτα πρωτοςζλιδα των εφθμερίδων:ρτυχία επ αμοιβι, φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν ςε εξετάςεισ και περνοφν μακιματα δια αντιπροςϊπων, ιδιωτικζσ υπθρεςίεσ για ςυγγραφι διπλωμάτων και πτυχιακϊν εργαςιϊν κοκ. Δε χωράει αμφιβολία ότι το ελλθνικό Ρανεπιςτιμιο του 2010 είναι πολφ ανϊτερο και πολφ ςθμαντι19. Είναι κρίμα να ζρχονται ςυνεχϊσ ςτθν επιφάνεια τζτοιου είδουσ φαινόμενα όταν Σχολζσ, Τμιματα, Κακθγθτζσ, αλλά και φοιτθτζσ μασ πρωταγωνιςτοφν ςε παγκόςμιο επίπεδο με διεκνείσ διακρίςεισ. Θα πρζπει να δοφμε τι φταίει και που είμαςτε. Η ιςτορικι εμπειρία ζχει αποδείξει πωσ οι πιο γερζσ αλυςίδεσ που δεν μασ αφινουν να φφγουμε, είναι αυτζσ που φτιάχνονται με αρχζσ και αξίεσ που ςτρεβλϊνονται. Είναι αλικεια ότι ςτθν πορεία του κφκλου που διζγραψε θ Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ από τθ Μεταπολίτευςθ μζχρι ςιμερα, ςτρεβλϊκθκαν κακ υπερβολι πολλζσ αρχζσ και αξίεσ, όπωσ αυτζσ τισ ελευκερίασ, του δθμοκρατικοφ διαλόγου και τθσ πολιτικισ ςυμμετοχισ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ χάκθκε το μζτρο και ζτςι μια κακϊσ εννοοφμενθ ιςότθτα οδιγθςε ςε φαινόμενα ιςοπζδωςθσ. Ρρζπει να ποφμε τα πράγματα με το όνομά τουσ. Μζςα ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα πρζπει να υπάρχουν ςαφείσ και διακριτοί ρόλοι και μεταξφ των ρόλων αυτϊν να υπάρχει αλλθλοςεβαςμόσ ϊςτε να επιτελείται ςωςτά το ζργο και θ αποςτολι τθσ. Εάν ςτθν μεταπολίτευςθ το μείηον ηιτθμα ιταν να μπει θ πολιτικι ςτο Ρανεπιςτιμιο, με τθν αντίλθψθ τθσ αρχαιοελλθνικισ πολιτικισ, ςιμερα το ηθτοφμενο είναι θ πολιτικι για τα Ρανεπιςτιμια, για τα Τεχνολογικά Ιδρφματα, για το ακαδθμαϊκό ίδρυμα τθσ ποιότθτασ και τθσ αριςτείασ. Τθσ ποιότθτασ για το ςφνολο των φοιτθτϊν και ςπουδαςτϊν που ςυμμετζχουν, για τθν αριςτεία αυτϊν που μποροφν και πρζπει να ξεχωρίηουν. Ο Ρρωκυπουργόσ, Γιϊργοσ Ραπανδρζου, ζχει δϊςει ο ίδιοσ το ςτίγμα τθσ κατεφκυνςθσ για τθν προςπάκεια που πρζπει να καταβλθκεί. Ρριν από λίγεσ μζρεσ μίλθςε για τθν επανάςταςθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, ωσ προχπόκεςθ για τθ νζου τφπου ανάπτυξθ, θ οποία κα βαςίηεται ςτο εκπαιδευμζνο και καινοτόμο ανκρϊπινο δυναμικό. Γιατί αυτι είναι θ βαςικι πθγι πλοφτου μασ και το ςυγκριτικό μασ πλεονζκτθμα ςτο διεκνζσ προςκινιο. Η μεγάλθ αυτι αλλαγι ζχει ιδθ ξεκινιςει. Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν είναι μόνο τα Ρανεπιςτιμια ι τα Τεχνολογικά Ιδρφματα. Η ανάγκθ είναι να προχωριςουμε ςυνολικά ςε αλλαγζσ με μια βεβαίωσ κεντρικι ιδζα. Ξεκινιςαμε με το «Νζο Σχολείο», με νζα προγράμματα ςπουδϊν, ςτοχοκεντρικά -που είναι θ μεγάλθ και θ βαςικι αλλαγι ςε όλθ τθν εκπαίδευςθ-, όλα αυτά βρίςκονται ςε εξζλιξθ. 2

3 Στισ δφο πρϊτεσ βακμίδεσ ζγιναν ιδθ και δρομολογοφνται κακθμερινά ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Χαίρομαι που είναι κατανοθτζσ ιδθ από αυτό το Σεπτζμβριο, με τα 800 πιλοτικά ςχολεία, με το Ψθφιακό Σχολείο εν δράςθ, με νζο περιεχόμενο θλεκτρονικό για όλεσ τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ, του Γυμναςίου και του Λυκείου. Με τθν παρουςίαςθ ενόσ Νζου Λυκείου που αλλάηει τελείωσ τα δεδομζνα για τουσ εφιβουσ αλλά και τισ προχποκζςεισ για τθν ειςαγωγι ςτο Ρανεπιςτιμιο. Ζνα Νζο Λφκειο που ςτθ Β και ςτθ Γ τάξθ οι 16χρονοι και 17χρονοι μακθτζσ γίνονται ςιγά-ςιγά πολίτεσ, αναλαμβάνοντασ ευκφνεσ και παρακολουκϊντασ ζνα ςφςτθμα που τουσ αντιμετωπίηει με διαφορετικό τρόπο. Αλλαγζσ ςχεδιάηονται και ςτθν Τεχνικι Εκπαίδευςθ με το Τεχνολογικό Λφκειο. Νζα Αρχιτεκτονικι υπάρχει ςτθ Διά Βίου Μάκθςθ με το νζο νομοκετικό πλαίςιο (ν. 3879/2010). Μζςα ςτο καλοκαίρι παρουςιάςαμε όλθ τθν εικόνα τθσ μεταλυκειακισ Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ, που είναι ζνασ πολφ ςθμαντικόσ κρίκοσ ςε όλο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Σιμερα ζφταςε θ ϊρα να ανοίξουμε πλζον και επίςθμα τθ ςυηιτθςθ για το «Νζο Ρανεπιςτιμιο». Τθ ςυηιτθςθ για τθ «μθτζρα όλων των μαχϊν», κεωρϊντασ τθ μάχθ μια κετικι διαδικαςία. Μια κετικι διαδικαςία που κα βάλει τθ χϊρα ς ζναν άλλο ορίηοντα μορφωτικό και αναπτυξιακό. Είμαςτε εδϊ ζτοιμοι και ϊριμοι να βάλουμε πολλζσ και καλζσ ιδζεσ ςε κίνθςθ. Αλλάηουμε τθν Ραιδεία, ςθμαίνει αλλάηουμε τθν Ελλάδα. Είναι ςαφζσ ότι ςε αυτζσ τισ τεράςτιεσ προκλιςεισ που ζχουμε ςιμερα μπροςτά μασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί το ςθμερινό εςωςτρεφζσ και περιχαρακωμζνο Ρανεπιςτιμιο και Τεχνολογικό Κδρυμα, το οποίο αναφζρεται και ςυνδιαλζγεται μόνο με τον εαυτό του. Αυτό μπορεί να το επιτελζςει μόνο ζνα Ρανεπιςτιμιο ποιότθτασ και αριςτείασ, μόνο ζνα Τεχνολογικό Κδρυμα το οποίο πιάνει τα μθνφματα των καιρϊν και τα εφαρμόηει και τα μετατρζπει ςε ανάπτυξθ. Δθλαδι Ρανεπιςτιμια και ΤΕΙ που είναι ςοβαρά, ςφγχρονα, καινοτόμα, ανταγωνιςτικά και διζπονται από διαδικαςίεσ αξιοκρατίασ και διαφάνειασ, εξοβελίηοντασ φαινόμενα νεποτιςμοφ και ςυνδιαλλαγισ. Σιμερα ξεκινάμε αυτι τθ ςυηιτθςθ. Ξζρουμε όλοι πολφ καλά από τθν εμπειρία που ζχουμε, όχι μόνο ςτθ χϊρα μασ, ότι θ μεταρρφκμιςθ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ απαιτεί ζναν οργανωμζνο και ςοβαρό διάλογο. Ζναν διάλογο ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι πανεπιςτθμιακοί και οι φοιτθτζσ, οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτθτζσ, τα κόμματα και οι πολιτικζσ δυνάμεισ, αλλά βεβαίωσ και οι κοινωνικοί φορείσ. Η Ραιδεία είναι κατ εξοχιν ο χϊροσ που ςυναντϊνται όλεσ οι κοινωνικζσ δυνάμεισ. Θα ζλεγα και όλεσ οι ιδεολογίεσ και όλεσ οι πολιτικζσ. Ωσ χϊρα και ωσ πολίτεσ αυτισ τθσ χϊρασ ζχουμε το μεγάλο ςτοίχθμα μπροςτά:να τισ ςυνκζςουμε. Ρριν από μερικοφσ μινεσ, οριςμζνεσ πολιτικζσ δυνάμεισ, πρόταξαν τισ ανάγκεσ τθσ αντιπολιτευτικισ τακτικισ και όχι τισ ανάγκεσ τθσ πατρίδασ μασ, καταψθφίηοντασ τθ ςυμφωνία για το μθχανιςμό ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ειριςκω εν παρόδω, εάν δεν τον είχαμε ψθφίςει δεν ξζρω αν κα ιμαςταν εδϊ ςιμερα. Θζλω να πιςτεφω ότι δε κα επιλεγεί ο ίδιοσ δρόμοσ για τθν Ραιδεία. Η Ραιδεία είναι ζνασ ευαίςκθτοσ εκνικόσ χϊροσ που πρζπει να αποδείξουμε ότι μποροφμε να χτίηουμε όλοι μαηί. 3

4 Θυμίηω εδϊ τθν απόφαςθ ευκφνθσ του ΡΑΣΟΚ να ςυμμετζχει ωσ αντιπολίτευςθ ςτο διάλογο που είχε οργανϊςει θ προθγοφμενθ κυβζρνθςθ, ςε μια περίοδο πολφ μεγάλθσ πόλωςθσ και ςφγκρουςθσ. Διαχωρίςαμε το χϊρο τθσ Ραιδείασ. Συμμετείχαμε, προτείναμε, ςυναποφαςίηαμε, παίρναμε μζροσ ςτισ ευκφνεσ των αποφάςεων. Γι αυτό και ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ καταλιξαμε ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο, το οποίο μποροφμε όλοι να πατιςουμε και να ςυνεχίςουμε. Ζχει πολφ μεγάλθ ςθμαςία θ εκνικι ςυναίνεςθ γιατί δε χωράει να ζχουν βάκοσ χρόνου και να γίνουν ςεβαςτά από όλεσ τισ κυβερνιςεισ. Για το ςκοπό αυτό οργανϊνουμε ζνα διάλογο και κεςμικό και ςε επίπεδο κοινωνίασ. Με τα κόμματα μζςα από τθ Διακομματικι Επιτροπι, ςτθ Βουλι, ςτθν Επιτροπι Μορφωτικϊν Υποκζςεων, ςτο Εκνικό Συμβοφλιο Ραιδείασ, όπου ςυμμετζχουν και οι δυνάμεισ τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και οι δυνάμεισ τθσ κοινωνίασ και βεβαίωσ κα οργανϊςουμε κφκλουσ ςυηθτιςεων και φόρα. Ρρζπει να πω ότι ιδθ μου ζκανε πολφ κετικι εντφπωςθ ότι και το Ραρατθρθτιριο και θ ΡΟΣΔΕΡ και άλλοι φορείσ, το ΙΣΤΑΜΕ και Ινςτιτοφτα, ετοιμάηουν ςυηθτιςεισ. Ρριν ακόμθ ανακοινϊςουμε τθν ζναρξθ του διαλόγου οργανϊνουν ςυηθτιςεισ για το Ρανεπιςτιμιο. Θα παίξει ζνα πολφ ςθμαντικό ρόλο ςε αυτι τθ ςυηιτθςθ ο τρόποσ που κα τον διαχειριςτοφν και οι Σφγκλθτοι των Ρρυτάνεων και των Τεχνολογικϊν Ιδρυμάτων. Αυτό που κα πρότεινα και νομίηω ότι κα βοθκοφςε πολφ είναι να μθν υπάρξουν αποφάςεισ επί των πλαιςίων για «ναι» ι «όχι». Να μποφμε ςε μια διαδικαςία διαρκοφσ ςυνεδρίαςθσ των Συγκλιτων, οι οποίεσ κατά τθ διάρκεια του τρίμθνου διαλόγου -ο διάλογοσ δε κα είναι ςτο διθνεκζσ, κα ξεκινιςει τϊρα και κα τελειϊςει ςτο τζλοσ Δεκεμβρίου- να μποροφν ςυνεχϊσ να ςυμμετζχουν οι Σφγκλθτοι και οι Σφνοδοι Ρροζδρων και Ρρυτάνεων. Κάνω εδϊ μια ειδικι αναφορά ςτουσ φοιτθτζσ. Ζχουμε το μεγάλο πρόβλθμα του να μθν υπάρχει κεςμικι οργάνωςθ των φοιτθτϊν αυτι τθ ςτιγμι. Ωςτόςο κζλουμε τισ απόψεισ και τα βιϊματά τουσ, τισ εμπειρίεσ τουσ και επειδι δεν υπάρχει ςυγκροτθμζνο όργανο των φοιτθτϊν ηθτοφμε από τουσ ίδιουσ, και τουσ παρακαλϊ και τουσ προςκαλϊ, να κατακζςουν ιδζεσ και ςκζψεισ για το πϊσ κα ςυμμετζχουν ενεργθτικά με τισ απόψεισ τουσ ςτο διάλογο. Θα δθμιουργθκοφν τρεισ διαδικτυακοί τόποι. Ο ζνασ είναι για τουσ εκπαιδευτικοφσ, για τουσ κακθγθτζσ, ο δεφτεροσ είναι για τουσ φοιτθτζσ και ο τρίτοσ είναι για τουσ πολίτεσ και τουσ κοινωνικοφσ χϊρουσ. Ζτςι κα δϊςουμε τθ δυνατότθτα μιασ ςυνεχοφσ ροισ ςυηιτθςθσ και ςτο διαδίκτυο. Σ αυτι τθ ςθμαντικι διαβουλευτικι διαδικαςία δφο είναι τα κρίςιμα ερωτιματα: Το πρϊτο -το μείηον- που είναι ζνα κζμα που ζρχεται και επανζρχεται και ςυμβολίηει κάκε εποχι, είναι ποιο είναι το δθμόςιο Πανεπιςτιμιο, ποιο είναι το δθμόςιο Τεχνολογικό Κδρυμα που κζλουμε ςιμερα και απαντά ςτισ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ποιο είναι το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα κακοριςκοφν αυτοί οι δφο πόλοι; Γιατί είναι ςαφζσ ότι είναι άλλοσ ο ρόλοσ του Ρανεπιςτθμίου και άλλοσ ο ρόλοσ του Τεχνολογικοφ Ιδρφματοσ. Πταν κατανοιςουμε ότι οι ρόλοι τουσ είναι διακριτοί και απολφτωσ αναγκαίοι, κα μπορζςουν να παίξουν και τα δφο το ρόλο τουσμε επιτυχία. 4

5 Οι πυλϊνεσ τθσ μεταρρφκμιςθσ οριοκετοφνται ςε γενικζσ γραμμζσ ωσ εξισ: Ουςιαςτικι αυτοτζλεια των Ανωτάτων Ιδρυμάτων, ειςαγωγι και κεςμικά τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ κοινωνικισ λογοδοςίασ, διεκνοποίθςθ και εξωςτρζφεια τθσ ακαδθμαϊκισ διαδικαςίασ, ςφνδεςθ των Ρανεπιςτθμίων και των ΤΕΙ με τθν κοινωνία και τθν οικονομία, πρόοδοσ μετριςιμθ και ςτοχοκεςία ςτθν Τεχνολογία, ςτθν Ζρευνα, ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Υπάρχουν τρεισ βαςικοί άξονεσ ςτουσ οποίουσ προτείνουμε να βαςιςτεί ο διάλογοσ και είναι αντίςτοιχα τρεισ ενότθτεσ, τρεισ ομάδεσ που κα λειτουργοφν ςτο Υπουργείο. Ο πρϊτοσ άξονασ αφορά ςτθ νζα ταυτότθτα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, τθ νζα ταυτότθτα του Πανεπιςτθμίου, τθ νζα ταυτότθτα του Τεχνολογικοφ Ιδρφματοσ, με ςεβαςμό και κφροσ. Αυτό περνάει μζςα από το νζο μοντζλο διοίκθςθσ και λειτουργίασ των Ιδρυμάτων τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ρροτείνουμε τθν υιοκζτθςθ ενόσ μοντζλου διεκνοφσ πρακτικισ, του Συμβουλίου Διοίκθςθσ. Το Συμβοφλιο Διοίκθςθσ, ςτο οποίο ςυμμετζχουν πανεπιςτθμιακζσ δυνάμεισ από το Ρανεπιςτιμιο αλλά και από τθν κοινωνία, μπορεί να υποκαταςτιςει μζροσ των αρμοδιοτιτων του Υπουργείου, δθλαδι ηθτιματα που αφοροφν ςτθ διοίκθςθ, ςτον προχπολογιςμό ι ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό. Βεβαίωσ οι ακαδθμαϊκζσ υποκζςεισ είναι αυςτθρά κζμα του Ρρφτανθ, τθσ Συγκλιτου, των νζων μορφϊν-κεςμϊν, τουσ οποίουσ κα προτείνουμε και κα αναπτφξουμε. Το δεφτερο ςθμαντικό ςτοιχείο είναι θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ. Ζχουμε μια πρϊτθ εμπειρία, ο Ρρόεδροσ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (ΑΔΙΡ) κα μασ δϊςει και ςτοιχεία. Θεωροφμε ότι είναι θ ςτιγμι να παρζμβουμε και να κάνουμε πιο οργανωμζνθ και ςαφι τθν αξιολόγθςθ και βεβαίωσ κατανοοφμε όλοι ότι μιλοφμε για εξωτερικι πλζον αξιολόγθςθ και να τθ ςυνδζςουμε με ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ. Είναι πολφ ςθμαντικό να ςυηθτιςουμε τθ μετάβαςθ από τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτθν πιςτοποίθςθ των ςπουδϊν, ςτθν πιςτοποίθςθ των Ιδρυμάτων από εμπειρογνϊμονεσ με διεκνι ςφνκεςθ. Η οικονομικι αυτοτζλεια: Συηθτοφμε για τθ διαχείριςθ των οικονομικϊν των Ρανεπιςτθμίων, περιλαμβανομζνθσ και τθσ μιςκοδοςίασ, ϊςτε να υπάρχει βεβαίωσ ζνα όριο, αλλά από εκεί και πζρα να μποροφν τα Ρανεπιςτιμια να προςελκφουν υψθλοφ κφρουσ εκπαιδευτικοφσ και να αποφαςίηουν τθ δικι τουσ πολιτικι. Οι προγραμματικζσ ςυμφωνίεσ: κα ςυνδζονται με ςυμφωνθμζνα κριτιρια, που ζχουν ςχζςθ και με τθν απόδοςθ και τθν αποδοτικότθτα των ιδρυμάτων. Εδϊ να πω ζνα ςτοιχείο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ:θ χϊρα μασ είναι 5 θ όςον αφορά ςτο ποςοςτό χρθματοδότθςθσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και είναι 24 θ όςον αφορά ςτθν απόδοςθ αυτϊν των επενδφςεων. Εδϊ κα πρζπει να δοφμε τον τρόπο χρθματοδότθςθσ και να ςυηθτιςουμε κεςμοφσ, όπωσ μία Ανεξάρτθτθ Αρχι Χρθματοδότθςθσ των Πανεπιςτθμίων, όπου μια μεγάλθ ενότθτα είναι θ αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν προσ τουσ φοιτθτζσ. Η κάρτα ι το κουπόνι του φοιτθτι, που κα του δίνει πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Οι παροχζσ προσ 5

6 τουσ φοιτθτζσ κα πρζπει να δίνονται αποκλειςτικά από τα ίδια Ρανεπιςτθμιακά Ιδρφματα, αλλά πρζπει να δοφμε πιο από όλα τα μοντζλα είναι το πιο κατάλλθλο, ϊςτε να παρζχουν τα Ρανεπιςτιμια και τα Τεχνολογικά Ιδρφματα αυτζσ τισ υπθρεςίεσ και με τθ ςυνεργαςία δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα. Επίςθσ ζνα νζο ςφςτθμα φοιτθτικϊν υποτροφιϊν και δανείων, για το οποίο ζχουμε μελετιςει αρκετά μοντζλα και του εξωτερικοφ, αλλά και ςε ςυηιτθςθ με το δικό μασ τραπεηικό ςφςτθμα. Ο πρϊτοσ άξονασ είναι θ νζα ταυτότθτα του Ρανεπιςτθμίου και του Τεχνολογικοφ Ιδρφματοσ, ο δεφτεροσ άξονασ είναι θ νζα ταυτότθτα για το φοιτθτι: ςπουδζσ με αξία. Ο ςτόχοσ αυτόσ, που ςυνιςτά και ζνα μείηον ηθτοφμενο τθσ κοινωνίασ και ιδιαίτερα τθσ νζασ γενιάσ, υπθρετείται από τισ προτεινόμενεσ αρχζσ οργάνωςθσ των ςπουδϊν του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου, όπου εδϊ πραγματικά μπαίνει ζνα πρϊτο δίλθμμα: πόςο ζνασ νόμοσ πλαίςιο παρεμβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ οργάνωςθσ ςπουδϊν ι κατά πόςο παραμζνει ζνα αντικείμενο των ίδιων των ιδρυμάτων. Μζςα από τθ ςυηιτθςθ νομίηω ότι πρζπει να βροφμε μία ενδιάμεςθ κατάςταςθ, με μια πρϊτθ μεταβατικι φάςθ, όπου κα κζτει κοινοφσ όρουσ, ϊςτε να μποροφν μετά τα Ιδρφματα να προχωροφν μόνα τουσ, πάντα βζβαια μζςα ςτα πλαίςια του Συντάγματοσ, για το οποίο πρζπει να ξζρουμε πολφ καλά ςτθ ςυηιτθςι μασ τα όρια ςτα οποία μασ επιτρζπει να κινθκοφμε. Θα ζλεγα ωσ αρχι ότι πρζπει να αποφφγουμε τθ λογικι τθσ ομοιομορφίασ, να φζρουμε τθν πολυτυπία ςτα Ιδρφματα. Και πάλι δεν είναι εφκολο μζςα από το πλαίςιο που κζτει το Σφνταγμα, αλλά είναι μία αδιριτθ ανάγκθ. Δεν μπορεί να ζχει το ίδιο πλαίςιο και τθν ίδια λειτουργία το Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ με τισ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ φοιτθτζσ, το Ρανεπιςτιμιο του Αιγαίου, το Τεχνολογικό Κδρυμα τθσ Ηπείρου ι το Ρολυτεχνείο τθσ Κριτθσ. Η πολυτυπία είναι ίςωσ από τα μεγαλφτερα ςτοιχιματα, ϊςτε μζςα ςε ζνα γενικό πλαίςιο να μποροφν τα Ρανεπιςτιμια να προςαρμόηουν τα προγράμματά τουσ και τθ λειτουργία τουσ ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ. Ρολφ επιγραμματικά κα αναφερκϊ ςε 14 ενότθτεσ, οι οποίεσ πρζπει να είναι τα ηθτιματα που κα ςυηθτιςουμε για το νζο νόμο: 1. Πρϊτο ςθμαντικό, πθγαίνουμε από το Τμιμα ςτθ Σχολι. Η είςοδοσ γίνεται ςτθ Σχολι και δίνει τθ δυνατότθτα τθσ επιλογισ ςτα παιδιά, ςτουσ νζουσ φοιτθτζσ: κζςπιςθ δθλαδι τθσ βαςικισ ακαδθμαϊκισ μονάδασ που κα απονζμει τα πτυχία. 2. Νζοσ ςχεδιαςμόσ για το ςυντονιςμό των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων, με ςτόχο τθ διεπιςτθμονικότθτα. 3. Πιςτοποίθςθ και αξιολόγθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν. 4. Ζμφαςθ ςτο διεπιςτθμονικό χαρακτιρα των προγραμμάτων ςπουδϊν και ςε προπτυχιακό και ςε μεταπτυχιακό επίπεδο. 5. Υιοκζτθςθ και εφαρμογι του ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ ECTS με βάςθ τισ διδακτικζσ μονάδεσ. 6. Οργάνωςθ και ακαδθμαϊκι ςυνζχεια των προγραμμάτων ςπουδϊν, επιλογι ςυςτιματοσ τρόπου εφαρμογισ και διαςφάλιςθσ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ. 6

7 7. Σπουδζσ κατϋ ζτοσ, κατϋ εξάμθνο, προαπαιτοφμενα, όλα αυτά που πρζπει να ςυνδζονται ςε κάκε Σχολι με τον τρόπο και τθ λειτουργία του προγράμματοσ ςπουδϊν. 8. Αλλαγι του ςθμερινοφ ςυςτιματοσ διδαςκαλίασ και εξεταςτικϊν περιόδων, που ζχει μετατρζψει πολλά από τα Ιδρφματά μασ ςε εξεταςτικά κζντρα. 9. Υιοκζτθςθ του ψθφιακοφ ςυγγράμματοσ, που κα είναι ελεφκερα διακζςιμο ςτο διαδίκτυο. Να πω ότι αυτό που ανακοινϊκθκε(το ςφςτθμα Εφδοξοσ) ιδθ ζχει λειτουργιςει και ότι από φζτοσ κινοφνται θλεκτρονικά όλα τα ςυγγράμματα. Είναι ςυγγράμματα ςτο διαδίκτυο και οι φοιτθτζσ από 4 Οκτωβρίου κα ζχουν πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι παραγγελία. Αυτό αποτελεί τθ βάςθ ϊςτε πολφ εφκολα να πάμε ςτο θλεκτρονικό ςφγγραμμα. Να ποφμε ότι ιδθ αρκετοί κακθγθτζσ, ιδιαίτερα ςτα Πολυτεχνεία μασ, ζχουν βάλει τισ ςθμειϊςεισ τουσ ςτο διαδίκτυο μζςα ςε αυτόν τον 1,5 μινα και τισ διακζτουν ελεφκερα ςτουσ φοιτθτζσ. 10. Σφςτθμα πιςτοποίθςθσ όλων των προγραμμάτων ςπουδϊν. 11. Οργάνωςθ Κζντρων Αριςτείασ και μζςω ςυνεργαςίασ μεταξφ των ιδρυμάτων. 12. Αναδιάρκρωςθ του κεςμοφ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 13. Σφνδεςθ των προγραμμάτων τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ με τα Ανϊτατα Ιδρφματα, που το ζχουμε βάλει και ςτο νζο νόμο. Η ςφνδεςθ τθσ Διά Βίου με τα Ανϊτατα Ιδρφματα είναι ζνα από τα «εκ των ων ουκ άνευ» διακυβεφματα. 14. Και βζβαια θ αλλαγι του τρόπου διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ. Νομίηω ότι είμαςτε από τισ τελευταίεσ χϊρεσ ςτθν Ευρϊπθ αυτι τθ ςτιγμι που θ διδαςκαλία γίνεται ςε αμφικζατρα από τθν ζδρα με διαλζξεισ. Ο τρίτοσ άξονασ είναι θ νζα ταυτότθτα για τουσ κακθγθτζσ. Διεκνισ αναγνωριςιμότθτα, καταξίωςθ και διάκριςθ. Η διεκνοποίθςθ ςθμαίνει να δϊςουμε περιςςότερθ Ελλάδα ςτον κόςμο και να ελκφςουμε περιςςότερο κόςμο ςτθν Ελλάδα. Αυτι είναι μια ςπουδαία πρόκλθςθ πάνω από όλα για τουσ πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ, αφοφ αυτοί καλοφνται να μπουν μπροςτά ςε αυτι τθ μεγάλθ προςπάκεια. Η πρόςφατθ ανακοίνωςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, ςτθν οποία ςυμμετζχουν μερικοί από τουσ λαμπρότερουσ Ζλλθνεσ ςτον κόςμο, αναδεικνφει το πόςο μποροφμε να φζρουμε ςτθν Ελλάδα τουσ διαπρεπείσ Ζλλθνεσ. Και εδϊ υπάρχει μία ςειρά από ηθτιματα, που κα πρζπει να τα δοφμε πιο ςυγκεκριμζνα, που είναι τα διεκνι προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, θ εκλογι των κακθγθτϊν από Εκλεκτορικά Σϊματα με ζντονθ διεκνι παρουςία, θ δυνατότθτα κατοχισ κζςθσ ΔΕΠ ςε ελλθνικά και ςε ξζνα ιδρφματα ταυτόχρονα, θ διεφρυνςθ του κεςμοφ των επιςκεπτϊν κακθγθτϊν, θ δυνατότθτα με βάςθ τισ προδιαγραφζσ που κζτει το κάκε Κδρυμα να χορθγοφνται ζδρεσ -να ποφμε ότι οι Ζλλθνεσ χορθγοφν ζδρεσ ςε όλο τον κόςμο, εκτόσ από τθν Ελλάδα. Επίςθσ θ ενκάρρυνςθ τθσ ίδρυςθσ παραρτθμάτων των ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων και Τεχνολογικϊν Ιδρυμάτων ςε άλλεσ χϊρεσ και θ εντατικοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ των Πανεπιςτθμίων ςτα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευςθσ - γιατί είμαςτε πολφ χαμθλά 7

8 ςτισ διεκνείσ κατατάξεισ ςτθ ςυμμετοχι μασ ςτα ευρωπαϊκά προγράμματα «Σωκράτθσ» και «Λεονάρντο». Η ενίςχυςθ όλων των ανταλλαγϊν φοιτθτϊν και ςτα πλαίςια του Erasmus και ςε αυτό κατανοοφμε πόςο αναγκαία είναι θ υιοκζτθςθ των διδακτικϊν μονάδων, ϊςτε να μποροφν οι φοιτθτζσ μασ να πάνε ςτο εξωτερικό, αλλά να φζρνουμε και φοιτθτζσ ςτο εςωτερικό, που είναι από τα μεγαλφτερα ςτοιχιματα. Υπάρχει ζνασ τζταρτοσ άξονασ που είναι οριηόντιοσ (ςυνζνωςθ). Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται ςε όλεσ τισ χϊρεσ να υπάρχει μία ραγδαία προςπάκεια ςυνζνωςθσ ακόμα και πολφ μεγάλων Πανεπιςτθμίων. Τρία Ρανεπιςτιμια ςτο Στραςβοφργο ςε όλθ τθν περιφζρειά του, οχτϊ ςτθ Δανία, ςε όλεσ τισ χϊρεσ γίνεται μία τζτοια προςπάκεια. Αυτό ζχει ωσ ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και τθ δθμιουργία πανεπιςτθμιακϊν «πυλϊνων» αριςτείασ μεγάλθσ εμβζλειασ, τθ μζγιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ, τθ μζγιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ των υποδομϊν, τθν ελαχιςτοποίθςθ των διοικθτικϊν και διαχειριςτικϊν δαπανϊν, τθν ενκάρρυνςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ μονάδων Ρανεπιςτθμίων και Ερευνθτικϊν κζντρων. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ τθσ χωροταξικισ και κεματικισ αναδιάρκρωςθσ κα προχωριςουμε με γριγορα βιματα. Τα κριτιρια κα είναι πρωτίςτωσ ακαδθμαϊκά και δευτερευόντωσ οικονομικά και κοινωνικά. Δεν ξεκινάμε λζγοντασ ότι πρζπει να κλείςουν κάποια με απλζσ προςεγγίςεισ. κα πρζπει να κζςουμε τα ακαδθμαϊκά κριτιρια για τθ ςυγχϊνευςθ, για τθν κατάργθςθ, για τισ ςυνενϊςεισ, ϊςτε να προχωριςουμε ςε ζνα νζο τοπίο. Και εδϊ πρζπει να ποφμε άλλθ μια αλικεια. Τα Greek statistics υπάρχουν και ςτθν Ραιδεία. Προςπακοφμε με τον Υφυπουργό εδϊ και εννιά μινεσ να ζχουμε μία πλιρθ εικόνα των δεδομζνων τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ - τθν καταγραφι των υποδομϊν, τθν καταγραφι του εκπαιδευτικοφ και του διοικθτικοφ δυναμικοφ, των φοιτθτϊν, των αποφοίτων, αυτϊν που παίρνουν πτυχίο κάκε χρόνο- και είναι εξαιρετικά δφςκολο. Η ςωςτι λειτουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων, θ οποία είναι ςε εξζλιξθ και κα ζχουμε με τα θλεκτρονικά ςυγγράμματα μια πρϊτθ καταγραφι των ενεργϊν φοιτθτϊν, είναι «εκ των ων ουκ άνευ», δεν μποροφμε να προχωριςουμε ςε αποφάςεισ αν δεν ζχουμε μία πολφ καλι βάςθ δεδομζνων. Εδϊ κεωροφμε ότι ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ μπορεί να ςυνειςφζρει εποικοδομθτικά θ πρόταςθ για τθ ςφςταςθ Περιφερειακϊν Συμβουλίων, με επιςτθμονικι και κοινωνικι ςυμμετοχι, τα οποία κα ζχουν υπό τθν ομπρζλα τουσ και τα Ρανεπιςτιμια και τα ΤΕΙ και τα Ερευνθτικά Κζντρα ςε κάκε περιφζρεια και κα παίξουν ζναν κυρίαρχο ρόλο ςε αυτι τθν ιςτορία των ςυγχωνεφςεων και των ςυνενϊςεων. Τελειϊνοντασ και ζχοντασ ζτςι κίξει επιγραμματικά ηθτιματα τα οποία κα μασ απαςχολιςουν ςε όλο το επόμενο διάςτθμα, κα ζλεγα ότι επειδι το μεγάλο ςτοίχθμα τθσ χϊρασ είναι θ ανάπτυξθ, ξζρουμε όλοι ότι θ ανάπτυξθ δεν ζρχεται με νόμουσ. Η 8

9 ανάπτυξθ μακροπρόκεςμα ζρχεται με Παιδεία, είναι λοιπόν θ ϊρα να κάνουμε όλοι το καλφτερο. Κυρίεσ και κφριοι Ρρυτάνεισ και Ρρόεδροι των Τεχνολογικϊν Ιδρυμάτων, αγαπθτοί εκπρόςωποι των κοινωνικϊν εταίρων, ςιμερα βριςκόμαςτε ΠΛΟΙ εδϊ. θ Ρολιτικι Ηγεςία του Υπουργείου, Βουλευτζσ, εκπρόςωποι τθσ Κυβζρνθςθσ και τθσ Βουλισ. Θεωροφμε ότι και εςείσ ζχετε ζνα πολφ μεγάλο βάροσ αυτισ τθσ μεγάλθσ αλλαγισ. Εςείσ εκπροςωπείτε ςιμερα τισ δυνάμεισ τθσ διανόθςθσ και τθσ αλλαγισ ςτθ χϊρα - όπωσ ςε όλεσ τισ μεγάλεσ περιόδουσ αλλαγϊν ζτςι και τϊρα- είμαςτε ςίγουροι ότι θ πρωτοπορία κα ζρκει από τισ δυνάμεισ τθσ Παιδείασ, δθλαδι από ςασ. 9

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία. Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας

Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία. Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία τα οποία κα ενιςχφςουν τθν καινοτομία Ειδική Γραμμαηεία Ψηθιακού Στεδιαζμού Ανηώνης Μαρκόποσλος, Ph.D, Ειδικός Γραμμαηέας Ινστιτούτο Νεολαίας Δημιοσργώ-Επιτειρώ-Καινοτομώ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςτθν αποψινι εκδιλωςθ, θ οποία διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Κφπρο.

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςτθν αποψινι εκδιλωςθ, θ οποία διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Κφπρο. Ε ΚΙΦ - Χαρτογράφηςη του Κυπριακού Ερευνητικού Χώρου με την Ζμφυλη Διάςταςη Κυρίεσ και Κύριοι Βουλευτέσ Κυρία Ευρωβουλευτήσ, Κφριε Επικεφαλήσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτην Κφπρο, Τάςο Γεωργίου Κφριε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα