ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεµβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. απόφασης 344/2014 Καθορισµός ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου λογαρια σµού ασφάλειας εφοδιασµού, µοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασµού ανά κατηγορία Πελατών φυ σικού αερίου, και πρότυπης µονάδας ηλεκτροπαρα γωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (συνεδρίαση 19 Ιουνίου 2014) Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κανονισµού 994/2010 του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο και την κατάργη ση της Oδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συµβουλίου (εφεξής ο «Κανονισµός 994/2010»). 2. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α 179) (εφεξής ο «Νόµος»), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 12 και 73 αυτού. 3. Την εκτίµηση επικινδυνότητας ως προς την ασφά λεια εφοδιασµού της χώρας µε Φυσικό Αέριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κανονισµού 994/ Το έγγραφο του ΕΣΦΑ µε αριθµό πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι / και θέµα «Εισήγηση επί του Τέ λους Ασφάλειας Εφοδιασµού». 5. Την υπ αριθ. 141/2013 απόφαση ΡΑΕ, µε την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο προληπτικής δράσης, που καταρτί στηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού 994/2010 και ειδικότερα τη βραχυπρόθεσµη στρατηγική, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού. 6. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, που καταρτίστηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του Κανονισµού 994/2010 και εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ µε την υπ αριθ. 122/2013 απόφασή της (ΦΕΚ Β 691/ ). 7. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ στο πλαίσιο της διαµόρφω σης της απόφασής της για τον ορισµό της πρότυπης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τον καθο ρισµό του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού και του αντίστοιχου τέλους ασφάλειας εφοδιασµού, κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 6 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011 έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση το σκεπτι κό και την ανάλυση για τη θέσπιση τέλους ασφάλειας εφοδιασµού καθώς και τις αναγκαίες εφαρµοστικές δι ατάξεις για θέµατα ασφάλειας εφοδιασµού της χώρας µε φυσικό αέριο από τις 26 Φεβρουαρίου 2013 έως και 22 Μαρτίου Τα ακόλουθα κείµενα τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω δηµόσιας διαβούλευσης, ήτοι τα µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟ ΛΟΓΑΣ (ΡΑΕ I / ), ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΑΕ Ι / ), ΕΠΑ ΑΕ (ΡΑΕ Ι / ), ΕΗ ΑΕ (ΡΑΕ Ι / ), ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΡΑΕ Ι / ), ΗΡΩΝ Ι ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι / ), ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι / ), ΕΣΦΑ ΑΕ (ΡΑΕ Ι / ), ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΡΑΕ Ι / ), ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΡΑΕ Ι / ), ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΕ (ΡΑΕ Ι / ), ELPEDISON POWER SA (ΡΑΕ Ι / ) και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΡΑΕ I / ), τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής. 9. Το µε αρ. πρωτ. Ο 55285/ έγγραφο της ΡΑΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι µατικής Αλλαγής µε θέµα «Προτάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά µε τις αναγκαίες νοµοθε τικές ρυθµίσεις που αφορούν την ασφάλεια εφοδιασµού της χώρας µε φυσικό αέριο και τη θέσπιση του τέλους ασφάλειας εφοδιασµού». 10. Την από ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Αρχής µε θέµα «Συµπεράσµατα της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας από τη δηµόσια διαβούλευση για το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού και τις αναγκαίες εφαρµοστικές διατάξεις για θέµατα ασφάλειας εφοδιασµού της χώρας µε φυσικό αέριο» στην οποία παρουσιάστηκαν συνοπτι κά οι απόψεις και προτάσεις των συµµετεχόντων στη από δηµόσια διαβούλευση, καθώς και τα σχετικά συµπεράσµατα της ΡΑΕ.

2 31382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 11. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α 235/ ) µε θέµα «Ρυθµί σεις Θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε τις οποίες τροποποιήθηκαν, µεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 73 του Νόµου λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ΡΑΕ σύµφωνα µε το υπ αριθµ. 9 σχετικό έγγραφό της. 12. Το µε αριθµ. Πρωτ. Ο 59015/ έγγραφο της ΡΑΕ προς το ΕΣΦΑ σχετικά µε την επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης ώστε να συνάδει µε τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο µηχανισµό διασφά λισης εφοδιασµού µε αέριο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 73 του Νόµου,όπως ισχύει µετά τη θέσπιση του Νόµου 4203/2013, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 994/ Το από 19/02/2014 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδρο µείου της εταιρείας ELPEDISON και την απολογιστική αποτίµηση του κόστους των εγκαταστάσεων εναλλα κτικού καυσίµου µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ γειας της εταιρείας. 14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Σκέφτηκε ως εξής: Α. Πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα 1) Επειδή, το σύνολο των ποσοτήτων φυσικού αερίου που έχει ανάγκη η Χώρα εισάγεται, ενώ δεν υφίσταται προς το παρόν εγχώρια εγκατάσταση αποθήκης φυσι κού αερίου, όπου θα ήταν δυνατόν να αποθηκεύονται σε µακροχρόνια βάση σηµαντικές ποσότητες φυσικού αερίου, είτε για εµπορικούς σκοπούς είτε για χρήση σε ώρα ανάγκης. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι τυχόν έλλειµµα τροφοδοσίας από µία ή περισσότερες πηγές αντισταθµίζεται είτε µε έκτακτες εισαγωγές φυσικού αερίου είτε, εφόσον αυτή δεν είναι εφικτή, επαρκής ή έγκαιρη, µε περικοπές παραδόσεων σε καταναλωτές. 2) Επειδή, από τον Κανονισµό 994/2010 επιβάλλεται στα Κράτη Μέλη να µεριµνήσουν για την αδιάλειπτη τροφοδοσία των «Προστατευόµενων Καταναλωτών» κατά τη διάρκεια των σεναρίων κρίσης που εξετάστη καν στις υπ αριθµ. 3 και 5 σχετικές µελέτες. Για το λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί οι αναγκαίες ρυθµίσεις οι οποίες, δύνανται, µέσω έγκαιρης περικοπής παρα δόσεων σε άλλες κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου να επιτρέψουν τη συνέχιση της τροφοδοσίας των Προστατευόµενων Καταναλωτών. 3) Επειδή, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της ΡΑΕ ως Αρµόδιας Αρχής για τη διασφάλιση της εφαρ µογής του Κανονισµού 994/2010, η ΡΑΕ, σε συνεργα σία µε τους ιαχειριστές των συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και τη ΕΠΑ, εκπόνησε σειρά αναλύσεων από τις οποίες εκτιµήθηκαν οι επιπτώσεις ενδεχόµενων κρίσεων τρο φοδοσίας της Χώρας µε φυσικό αέριο, και εν συνεχεία προσδιορίστηκαν, κατόπιν διαβούλευσης µε όλη την αγορά φυσικού αερίου οι αποδοτικότερες στρατηγικές για τη µείωση των επιπτώσεων. 4) Επειδή, από τις αναλύσεις αυτές προέκυψε ότι υπάρχουν σενάρια υψηλού κινδύνου κατά τα οποία, προκειµένου να διατηρηθεί η τροφοδοσία των Προ στατευόµενων Καταναλωτών εκτιµάται ότι θα απαιτη θεί η εκτεταµένη περικοπή παραδόσεων σε σηµαντικό τµήµα της υπόλοιπης αγοράς, η οποία περιλαµβάνει τόσο µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. 5) Επειδή, η διακοπή της λειτουργίας σταθµών πα ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω έλλειψης φυσι κού αερίου, χωρίς τη δυνατότητα υποκατάστασης της παραγόµενης ενέργειας από άλλες πηγές ή καύσιµα θα οδηγούσε σε εκτεταµένες διακοπές ρεύµατος στη Χώρα µε σηµαντικές επιπτώσεις, τόσο στην καθηµερι νότητα πολιτών όσο και στην παραγωγική δυνατότητα της οικονοµίας. 6) Επειδή κατά συνέπεια όλων των ανωτέρω τα µέ τρα σχεδιάζονται ώστε εκτός από τη διασφάλιση της τροφοδοσίας των Προστατευόµενων Καταναλωτών,να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στους πολίτες και στην παραγωγική δυνατότητα της οικονοµίας µέσω: (α) Της ενίσχυσης της δυνατότητας εναλλαγής καυσί µων στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άρα της διασφάλισης επαρκούς ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος κατά τη διάρκεια κρίσεων εφοδιασµού µε φυσικό αέριο. (β) Της διανοµής του φυσικού αερίου, στις ώρες κατά τις οποίες είναι αγαθό σε έλλειψη, σε εκείνους που το έχουν περισσότερη ανάγκη,κάνοντας χρήση στο µέτρο του εφικτού, µηχανισµών αγοράς. (γ) Της ελαχιστοποίησης της πιθανότητας µη αντι στρέψιµης ζηµιάς µέσω θέσπισης κριτηρίου ελάχιστης προειδοποίησης 48 ωρών προς βιοµηχανικούς κατανα λωτές για την προστασία των εγκαταστάσεών τους και την αποφυγή ατυχηµάτων. 7) Επειδή, από τα ανωτέρω µέτρα επωφελούνται όλες οι κατηγορίες καταναλωτών, αν και µε διαφορετικό τρό πο και σε διαφορετική έκταση, ωστόσο το συνολικό όφελος για την κοινωνία και την οικονοµία ξεπερνά το όφελος της κάθε κατηγορίας χωριστά. 8) Επειδή, στο πλαίσιο της εύρυθµης και αποτελεσµα τικής οργάνωσης της αγοράς ενέργειας, ο νοµοθέτης, ανταποκρινόµενος, αφενός στις κοινοτικές επιταγές, αφετέρου στις προοπτικές διασφάλισης εφοδιασµού µε αέριο της αγοράς ενέργειας, πρόβλεψε την επιβολή «εισφοράς» µε τη µορφή ανταποδοτικού τέλους. Ειδικό τερα, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει: «Για την εκ πλήρωση των υποχρεώσεων του ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, που απορρέουν από τις συµβάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου [73], όπως επίσης για τη χρηµατοδότηση των µέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης ο ιαχειριστής του ΕΣΦΑ εισπράττει, από όλους τους Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασµού ανά µονάδα ποσότητας φυσικού αερίου που οι τελευταίοι παραλαµβάνουν από το ΕΣΦΑ, το οποίο ανακτάται από τους Πελάτες Φυσικού Αερίου.[ ]. 9) Επειδή, στη συνέχεια, ο κανονιστικός νοµοθέτης κλήθηκε να προσδιορίσει ουσιαστικά το περιεχόµενο, τον τρόπο, τη διαδικασία και το όργανο που είναι επι φορτισµένο µε την είσπραξη του, τις παραµέτρους ως προς το ύψος του: «Το ύψος του µοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασµού που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία Πελατών Φυσικού Αερίου, το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού, καθώς και οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) χρηµατοδότηση των µέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ» (βλ. άρθρο 73 παρ. 6). 10) Επειδή, στο πλαίσιο αυτό, η εξυπηρέτηση του ειδικού σκοπού επιβολής τέλους στους χρήστες της αντιπαροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ καλείται να προσ διορίσει τις παραµέτρους της ειδικής αντιπαροχής, ως προς το περιεχόµενο της ανταποδοτικότητας, µε βάση την αρχή της αναλογικότητας, το σαφή καθορισµό της συγκεκριµένης της παροχής συγκεκριµένων υπηρεσιών. Κριτήριο καθορισµού της ειδικής αντιπαροχής αποτε λεί ο ειδικός προορισµός της υπηρεσίας και η ειδική ωφέλεια που είναι δυνατό να απορρέει από την υπηρε σία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ προσδιορίζει κατά τρόπο ανεπίδεκτο οποιασδήποτε παρερµηνείας το κύκλο των προσώπων για το ειδικό συµφέρον των οποίων προο ρίζεται η παροχή υπηρεσιών, καθώς η ειδική ωφέλεια την οποία αντλεί ο συγκεκριµένος κύκλος προσώπων µπορεί ευκόλως να διαπιστωθεί. 11) Επειδή, είναι σηµαντικό ο προσδιορισµός του αντα ποδοτικού τέλους να διασαφηνιστεί κατά τρόπο που να παρέχει αφενός ασφάλεια δικαίου στους Χρήστες και αφετέρου τη δυνατότητα του Ρυθµιστή της αγοράς ενέργειας να εξασφαλίσει συνθήκες υγιούς ανταγωνι σµού. Η ΡΑΕ διαµορφώνει την παρούσα απόφασή της λαµβάνοντας υπόψη τόσο την εξατοµικευµένη ωφέλεια κάθε κατηγορίας καταναλωτών, η οποία συναρτάται µε τη σειρά διακοπής / περιορισµού της παροχής φυσικού αερίου, όσο και µε τη συνέχιση στην τροφοδοσία της ζήτησης, µέσω µηχανισµού ο οποίος αποζηµιώνεται από το λογαριασµό που αφορά το εν λόγω τέλος. 12) Επειδή, ο µηχανισµός που αποζηµιώνεται από το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού περιλαµβάνει τα ανα γκαία ποσά για την κάλυψη των τακτικών καθώς και των έκτακτων υποχρεώσεων του ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, όπως προκύπτουν από τις συµβάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73 του Νόµου και προϋπολογίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ενότητες Γ και της παρούσας.κατ επέκταση το µοναδιαίο τέλος ασφάλει ας εφοδιασµού δύναται να οριστεί σε ύψος ικανό για τη δηµιουργία αποθεµατικού στον λογαριασµό ασφάλειας εφοδιασµού, καθώς και για την έγκαιρη αναπλήρωσή του κατόπιν κάλυψης τυχόν έκτακτων κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων. 13) Επειδή, η θέσπιση του τέλους ασφάλειας εφοδια σµού εισάγει και τη θέσπιση των αναγκαίων κινήτρων για την ανάπτυξη µηχανισµού διαχείρισης ζήτησης φυσι κού αερίου από την αγορά κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ο µηχανισµός αυτός θα αποτελέσει το βασικό συστατικό για την ικανοποίηση του Κανόνα για την υποδοµή (Ν 1), που προβλέπεται στο άρθρο 6 του Κανονισµού, η οποία πρέπει να διασφαλιστεί, µε ενέργειες του Κράτους Μέ λους ή της Αρµόδιας Αρχής έως τις 3 εκεµβρίου ) Επειδή, για όλους τους ανωτέρω λόγους τα µέτρα τα οποία χρηµατοδοτούνται από το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον. Β. Σχετικές διατάξεις 1) Επειδή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγρά φους 1 έως 6 του άρθρου 73 του Νόµου, όπως ισχύει: 1. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του ιαχειριστή του ΕΣΦΑ θεσπίζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισµού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συµβουλίου (L 295). Ο ιαχειριστής του ΕΣΦΑ λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσης, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ιαχεί ρισης του ΕΣΦΑ και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο δύναται να προβλέπει τη σύσταση οµάδας ή οµάδων διαχείρισης κρίσεων και την ανάθεση σε αυτές ρόλων και αρµοδιοτήτων για κάθε ένα από τα τρία επί πεδα κρίσης, ήτοι έγκαιρη προειδοποίηση, επιφυλακή και έκτακτη ανάγκη, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ως άνω Κανονισµού 994/ Το σχέδιο της παραγράφου 1 ανωτέρω διασφαλίζει ότι σε ενδεχόµενη κρίση εφοδιασµού µε φυσικό αέριο στο ΕΣΦΑ, κατά την οποία η αγορά φυσικού αερίου είναι ακόµη ικανή να διαχειριστεί αυτή τη διαταραχή εφοδιασµού, τότε λαµβάνονται µέτρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα II του Κανονισµού 994/2010. Σε περίπτωση που τα µέτρα που εφαρµόζονται δεν επαρκούν για να καλυφθεί η εναποµένουσα ζήτηση φυ σικού αερίου, αποφασίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σχέδιο της παραγράφου 1, η έγκαιρη εφαρµογή πρόσθετων µέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα III του Κανο νισµού 994/2010, προκειµένου να διασφαλιστεί ο, κατά προτεραιότητα, εφοδιασµός µε αέριο των Προστατευό µενων Καταναλωτών και να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το έλλειµµα παραγωγικού δυναµικού στο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 3. Επιβεβληµένη διακοπή ή περιορισµός της παροχής φυσικού αερίου σε Πελάτες λαµβάνει χώρα σε περί πτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε τον κατάλογο σειράς διακοπής και τις διαδικασίες που περιλαµβάνονται στο σχέδιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τον Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος. Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, οι Πελά τες των οποίων η παροχή φυσικού αερίου διακόπτεται ή περιορίζεται, δεν θεµελιώνουν δικαίωµα για κανενός είδους αποζηµίωση έναντι του/των αρµόδιου/ων οργά νου/ων που έλαβε/αν τη σχετική απόφαση. 4. Μεταξύ του ιαχειριστή του ΕΣΦΑ και κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν αποθέµατα εναλλακτικού καυσίµου, υπογράφεται υποχρεωτικώς σύµβαση για την, έναντι ανταλλάγµατος, διατήρηση αποθέµατος εναλλακτικού καυσίµου και τη διατήρηση της διαθεσιµότητας λειτουρ γίας της µονάδας µε εναλλακτικό καύσιµο. Ως εναλλα κτικό καύσιµο νοείται το υγρό καύσιµο που διατηρείται σε δεξαµενές εντός του γηπέδου στο οποίο είναι εγκα τεστηµένη η µονάδα. Το αντάλλαγµα καλύπτει το κε φαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίµου πρότυπης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το κεφαλαιουχικό κόστος διατήρησης αποθεµάτων πετρελαίου, καθώς και

4 31384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) τη διαφορά κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη διενέργεια τακτικών δοκιµών στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι συνάπτουν τη σύµβαση της παρούσας πα ραγράφου µε τον ιαχειριστή του ΕΣΦΑ. Το ύψος του ανταλλάγµατος, καθορίζεται µε την απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. 5. Μεταξύ Προµηθευτών και Μεγάλων Πελατών δύ ναται να συνάπτεται σύµβαση για την, έναντι ανταλ λάγµατος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιµετώπιση κρίσεων. υνάµει συµβάσεως, η οποία συνάπτεται µεταξύ του ιαχειριστή του ΕΣΦΑ και κάθε Προµηθευτή, δύνανται να ανακτώνται, εν µέρει ή στο σύνολό τους, και µέχρι ανώτατων ποσών που καθορί ζονται στην απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου τα ποσά που κατέβαλε κάθε Προµηθευτής για αποδεδειγµένη διαχείριση ζήτησης µετά από την κήρυξη κρίσης επιπέδου επιφυλακής, και για όσο διάστηµα το επίπεδο κρίσης παραµένει στο επίπεδο επιφυλακής ή έκτακτης ανάγκης. Το ανακτώ µενο µέρος του κόστους του Προµηθευτή από τον ι αχειριστή του ΕΣΦΑ µειώνεται ανάλογα µε την κατά περίπτωση συµβολή του στην πρόκληση της κρίσης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα ι αχείρισης του ΕΣΦΑ. «6. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ιαχει ριστή του ΕΣΦΑ, που απορρέουν από τις συµβάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως επίσης για τη χρηµατοδότηση των µέ τρων του σχεδίου προληπτικής δράσης ο ιαχειριστής του ΕΣΦΑ εισπράττει, από όλους τους Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασµού ανά µονάδα ποσότητας φυσι κού αερίου που οι τελευταίοι παραλαµβάνουν από το ΕΣΦΑ, το οποίο ανακτάται από τους Πελάτες Φυσικού Αερίου.[ ] Το ύψος του µοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασµού που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία Πελατών Φυσικού Αερίου, το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού, καθώς και οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηµατο δότηση των µέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ». 2) Επειδή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του Νόµου, όπως ισχύει: «1. Ο ΕΣΦΑ ΑΕ λειτουργεί, συντηρεί, δι αχειρίζεται, εκµεταλλεύεται και αναπτύσσει το ΕΣΦΑ και τις διασυνδέσεις που εντάσσονται σε αυτό, προκει µένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονοµικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωµένο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονοµικά αποδοτικό και να διασφαλίζεται η λειτουργία µίας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστα σία του περιβάλλοντος. 2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων ο ΕΣΦΑ ΑΕ: (δ) Εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού από τους Χρήστες και τηρεί χωριστό λογαριασµό για τις δραστηριότητες αυτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. (στ) Με ριµνά για την άµεση και αποτελεσµατική Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών σύµφωνα µε το άρθρο 73». 3) Επειδή,σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 στοιχείο (ιε) του άρθρου 69 του Νόµου: «Με τον Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ ρυθµίζονται ιδί ως: «ιε) κάθε θέµα σχετικό µε την αντιµετώπιση κρίσε ων στο ΕΣΦΑ, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 73, οι προϋποθέσεις επίκλησης ανωτέρας βίας Χρηστών και ιαχειριστή, οι προϋποθέσεις ανάκτησης του κόστους διαχείρισης ζήτησης από τους Προµηθευτές και ιδίως η προϋπόθεση απόδειξης µη συνδροµής πταίσµατος του εκάστοτε Προµηθευτή, και οι βασικοί όροι των συµβά σεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73». 4) Επειδή, περαιτέρω, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εγκεκριµένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης (σχετικό υπ αριθµ. 6): «Η επιβεβληµένη διακοπή/περιορισµός παροχής Φυσικού Αερίου σε καταναλωτές αποτελεί το βασικό µέτρο για την διαχείριση καταστάσεων συ ναγερµού επιπέδου 3 και µε στόχο να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ και η τροφοδοσία της εναποµένουσας ζήτησης και ιδίως των Προστατευόµενων Καταναλωτών και του περιορισµού των επιπτώσεων στο Σύστηµα Παραγωγής Ηλεκτρι κής Ενέργειας. Η Ο Κ, µετά από σχετική εισήγηση της Μ Κ, αποφασίζει τη διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 1. Κάτοχοι άδειας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι έχουν συνάψει, βά σει της παραγράφου 2 του Άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, σύµβαση µε τον ΕΣΦΑ για την, έναντι ανταλλάγµατος, κατά προτεραιότητα διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης (Κα τάσταση Συναγερµού 3). 2. Μεγάλοι Πελάτες που έχουν συνάψει µε το ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρ θρου 73 του Ν. 4001/2011, σύµβαση για την, έναντι ανταλ λάγµατος, κατά προτεραιότητα διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου σε περίπτωση Έκτακτης Ανά γκης (Κατάσταση Συναγερµού 3). 3. Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, οι οποίες δεν έχουν συνάψει µε τον ΕΣΦΑ σύµβαση για την διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (Κατάσταση Συναγερµού 3). 4. Άλλοι Πελάτες σύµφωνα µε τη ακόλουθη σειρά διακοπής: Μεγάλοι Βιοµηχανικοί Καταναλωτές µε ετήσια κα τανάλωση Φυσικού Αερίου µεγαλύτερη των 100 GWh που χρησιµοποιούν το Φυσικό Αέριο ως πρώτη ύλη για παραγωγή θερµιδοφόρου ρευστού (π.χ. ατµός) και συ µπαραγωγή Θερµότητας και Ηλεκτρισµού. Μεγάλοι Βιοµηχανικοί Καταναλωτές µε ετήσια κα τανάλωση Φυσικού Αερίου µεγαλύτερη των 100 GWh που χρησιµοποιούν το Φυσικό Αέριο για διεργασία (κλί βανοι κ.τ.λ.). Μικροί Βιοµηχανικοί Καταναλωτές µε ετήσια κατα νάλωση Φυσικού Αερίου µικρότερη ή ίση των 100 GWh που χρησιµοποιούν το Φυσικό Αέριο ως πρώτη ύλη για παραγωγή θερµιδοφόρου ρευστού (π.χ. ατµός) και συ µπαραγωγή Θερµότητας και Ηλεκτρισµού. Μικροί Βιοµηχανικοί Καταναλωτές µε ετήσια κα τανάλωση Φυσικού Αερίου µικρότερη ή ίση των 100 GWh που χρησιµοποιούν το Φυσικό Αέριο για διεργασία (κλίβανοι κτλ.).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Εµπορικοί Καταναλωτές, που δεν ανήκουν στην κατηγορία των Προστατευόµενων Καταναλωτών, σύµ φωνα µε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του ιαχειριστή ιανοµής Φυσικού Αερίου. 5. Προστατευόµενοι Πελάτες, των οποίων η διακοπή/ περιορισµός κρίνεται αναγκαία για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ και των δικτύων διανοµής, σύµφωνα µε το Σχέδιο Έκτακτης Ανά γκης του αντίστοιχου ιαχειριστή του δικτύου διανοµής. 5) Επειδή, µετά τη θέσπιση του Νόµου 4203/2013 (σχετικό υπ αριθµ. 11), ο προβλεπόµενος, µε την υπ αριθµ. 122/2013 απόφασή της ΡΑΕ (σχετικό υπ αριθµ. 5) κατάλογος Σειράς ιακοπής στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης χρήζει επικαιροποίησης. Προς τούτο η Αρχή έχει ήδη ενηµερώσει σχετικά το ιαχειριστή ώστε το αρµόδιο όργανο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση καταστάσεων συναγερµού επιπέδου 3 (κατάσταση έκτα κτης ανάγκης) να αποφασίζει τη διακοπή/περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία Πελατών, σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: I. Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε καύ σιµο Φυσικό Αέριο II. Άλλοι καταναλωτές φυσικού αερίου που δεν είναι Προστατευόµενοι III. Προστατευόµενοι Καταναλωτές 6) Επειδή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του στοιχείου (κβ1) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Νόµου, όπως ισχύει: (κβ1) «Προστατευόµενοι Κα ταναλωτές Φυσικού Αερίου: Οι Οικιακοί Πελάτες που είναι συνδεδεµένοι µε δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να θεωρηθούν ως προστατευόµενοι καταναλωτές φυσικού αερίου και οι κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγρα φος 1 (α) και (β) του Κανονισµού 994/2010.» 7) Επειδή, περαιτέρω σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 (α) και (β) του Κανονισµού 994/2010: «ως «προστατευόµενοι πελάτες» νοούνται όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι συνδεδεµέ νοι µε δίκτυο διανοµής αερίου και, εκτός αυτού, εφόσον αποφασίσει σχετικά το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, ενδέχεται επίσης να συµπεριλαµβάνονται: α) µικρο µεσαίες επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι συνδέονται µε δίκτυο διανοµής αερίου, και βασικές κοινωνικές υπη ρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται µε κάποιο δίκτυο διανοµής και µεταφοράς αερίου και υπό την προϋπόθεση ότι όλοι αυτοί οι επιπρόσθετοι πελάτες δεν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20 % της τελικής χρήσης αερίου και/ή β) εγκαταστάσεις τηλεθέρµανσης, στον βαθµό που παρέχουν θέρµανση στους οικιακούς πελάτες και τους πελάτες που αναφέρονται στο σηµείο i), υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίµων και είναι συνδεδεµένες µε κάποιο δίκτυο διανοµής ή µεταφοράς αερίου». Γ. Ως προς την εκτίµηση του επί µέρους κόστους των συµβάσεων που συνάπτονται σύµφωνα µε την παρά γραφο 4 του άρθρου 73 του Νόµου 1) Επειδή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 του Νόµου το ύψος του ανταλλάγµατος που καταβάλει ο ιαχειριστής του ΕΣΦΑ στις υφιστά µενες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα τήρησης εναλλακτικού καυσίµου απαρτίζεται από τα ακόλουθα τρία στοιχεία κόστους: α) το κεφαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίµου πρότυπης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, β) το κεφαλαιουχικό κόστος διατήρησης αποθεµάτων πετρελαίου και γ) τη διαφορά κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη διενέργεια τακτικών δοκιµών στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 2) Επειδή, ως πρότυπη µονάδα παραγωγής ηλεκτρι κής ενέργειας ορίζεται µονάδα συνδυασµένου κύκλου, ισχύος 400 MW, που βασίζεται σε αεριοστρόβιλο τε χνολογικής κλάσης F. Η επιλογή της ως άνω πρότυπης εγκατάστασης για την εκτίµηση του κόστους των πα γίων γίνεται µε σκοπό την απλούστευση των παρα δοχών και τη διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν τη δυνατότητα και την υποχρέωση τήρησης και χρήσης αποθέµατος εναλλακτικού καυσίµου. 3) Επειδή σε ό,τι αφορά τον υπολογισµό του κεφα λαιουχικού κόστους των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίµου πρότυπης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκτιµώνται τα ακόλουθα: α) Το αρχικώς επεν δεδυµένο κεφάλαιο των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίµου της πρότυπης µονάδας εκτιµάται σε πέντε (5) εκ. (µε βάση δεδοµένα κόστους του 2006) και σε 5,8 εκ. (µε βάση δεδοµένα κόστους της περιόδου ). β) Για εσωτερικό βαθµό απόδοσης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ίσο µε οκτώµιση τοις εκατό (8,5%)για χρονικό διάστηµα εικοσιπέντε (25) ετών επί αρχικώς επενδεδυµένου κεφαλαίου πέντε (5) εκ. υπο λογίζεται ετήσιο µοναδιαίο αντάλλαγµα, ανά µονάδα ισχύος αεριοστροβίλου (265 MWe) το οποίο ισούται µε 1844 /MWe, και ανά µονάδα ισχύος συνδυασµένου κύ κλου 1221 /MWe, εφόσον η ισχύς του αεριοστροβιλικού τµήµατος δεν είναι γνωστή. γ) Τα αντίστοιχα µεγέθη για µονάδα κατασκευασµένη µετά το 2008 (ισχύος αεριο στροβίλου ίσης µε 285 MWe) ορίζονται ως 1988 /MWe ανά µονάδα ισχύος αεριοστροβίλου, και 1349 /MWe ανά µονάδα ισχύος συνδυασµένου κύκλου, εφόσον η ισχύς του αεριοστροβιλικού τµήµατος δεν είναι γνωστή. Η τιµή της απόδοσης στο ύψος του 8,5% λαµβάνεται κατ αντιστοιχία απόδοσης η οποία αποδίδεται σε µονοπω λιακή δραστηριότητα, καθώς έχοντας ως γνώµονα την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των καταναλωτών από την παράµετρο αυτή, δεν κρίνεται σκόπιµη η χο ρήγηση υψηλότερης απόδοσης. 4) Επειδή, µε βάση τις ως άνω εκτιµήσεις το ετήσιο αντάλλαγµα ανά υφιστάµενη µονάδα παραγωγής ηλε κτρικής ενέργειας µε δυνατότητα λειτουργίας µε εναλ λακτικό καύσιµο υπολογίζεται ως το γινόµενο των ως άνω συντελεστών µε τη διαθέσιµη ισχύ της κάθε µίας µονάδας µε εναλλακτικό καύσιµο, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

6 31386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Πίνακας 1. Ετήσιο Αντάλλαγµα ανά υφιστάµενη µονάδα µε δυνατότητα εναλλακτικού καυσίµου για την κάλυψη του κεφαλαιουχικού κόστους των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίµου αυτής Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ονοµαστική Ισχύς (MWe) ιαθέσιµη ισχύς µε εναλλακτικό καύσιµο * (2014) Προϋπολογιστικό Ετήσιο Αντάλλαγµα ( Χ10 3 ) Κοµοτηνή Λαύριο IV Ενεργειακή Θες/κης Ενεργειακή Θίσβης Ήρων Θερµοηλεκτρική Σύνολο * 2261* * Προς επιβεβαίωση κατά την 1 η δοκιµή, η οποία κατ εξαίρεση των οριζοµένων στο στοιχείο 8 θα εκτελεστεί µε λειτουργία πλήρους φόρτισης διάρκειας τουλάχιστον 15. 5) Επειδή, µε βάση τους υπολογισµούς, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, το ετήσιο αντάλλαγµα που δύναται να καταβάλλεται από το ιαχειριστή στις υφιστάµενες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια µε δυνατότητα λειτουργίας µε εναλλακτικό καύσιµο για την κάλυψη του κεφαλαιουχικού κόστους των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίµου στους ανωτέρω σταθµούς ανέρχεται συνολικά σε 2,26 εκ.. 6) Επειδή, σε ότι αφορά τον υπολογισµό του κεφαλαιουχικού κόστους διατήρησης αποθεµάτων πετρελαίου(που καλύπτει το χρηµατοοικονοµικό κόστος τήρησης των αποθεµάτων καυσίµου) στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε δυνατότητα λειτουργίας µε εναλλακτικό καύσιµο εκτιµώνται τα ακόλουθα: α) Για τον υπολογισµό του κεφαλαιουχικού κόστους λαµβάνεται υπόψη το κόστος αγοράς του καυσίµου και απόδοση οκτώ µιση τοις εκατό (8,5%).β) Εφαρµόζοντας την ανωτέρω απόδοση επί τιµής προµήθειας καυσίµου προ ΦΠΑ στο ύψος των χιλίων τριάντα ευρώ το χιλιόλιτρο (1030 /klt), η µοναδιαία τιµή του ανταλλάγµατος υπολογίζεται σε 87,55 /klt ανά έτος. δ) Το συνολικό ύψος του ανταλλάγµατος προκύπτει από το γινόµενο της υπό γ µοναδιαίας τιµής και του ελάχιστου αποθέµατος ασφαλείας που πρέπει να τηρείται στους σταθµούς κατά τη διάρκεια του έτους. ε) Το εκτιµώµενο ελάχιστο απόθεµα ασφαλείας ανέρχεται στην ποσότητα που απαιτείται για πενθήµερη ενδιάµεση φόρτιση των σταθµών αυτών (θεωρώντας λειτουργία 16 ωρών ηµερησίως σε πλήρες φορτίο),όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Για τις µονάδες Κοµοτηνή, Λαύριο IV και Ενεργειακή Θίσβης το εκτιµώµενο ελά χιστο απόθεµα ασφαλείας ανέρχεται εποµένως στην ποσότητα αποθέµατος ασφαλείας πέντε (5) ηµερών, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Για τις µονάδες Ενεργειακή Θεσσαλονίκης και Ήρων Θερµοηλεκτρική αντίστοιχα το εκτιµώµενο ελάχιστο απόθεµα ασφαλείας ανέρχεται σε απόθεµα µίας (1) ηµέρας, καθότι λόγω της εγγύτη τας της πρώτης µονάδας µε διυλιστήριο και λόγω του γεγονότος ότι η δεύτερη µονάδα έχει υποβάλει στη ΡΑΕ σύµβαση προµήθειας καυσίµου (κατά τα προβλεπόµενα στο σχετικό όρο της άδειας παραγωγής της µονάδας αυτής) εξασφαλίζεται κατά αυτόν τον τρόπο πενθήµερη ενδιάµεση φόρτιση των σταθµών αυτών. Τα ανωτέρω καταγράφονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2. Προϋπολογιστικό ετήσιο αντάλλαγµα µονάδων ηλεκτροπαραγωγής για το χρηµατοοικονοµικό κόστος τήρησης αποθέµατος ασφαλείας Μονάδα Απόθεµα καυσίµου (klt) Ηµερήσιο απόθεµα Εκτιµώµενο Απόθεµα ασφαλείας Προϋπολογιστικό ετήσιο αντάλλαγµα ( x 10 3 ) Κοµοτηνή x k Λαύριο IV x k Ενεργειακή Θες/κης x 1 88 k Ενεργειακή Θίσβης x k Ήρων Θερµοηλεκτρική x 1 54 k Σύνολο k 7) Επειδή, µε βάση την ως άνω ανάλυση και τις πα ραδοχές στις οποίες βασίστηκε, το ετήσιο αντάλλαγµα που δύναται να καταβάλλεται από το ιαχειριστή στις υφιστάµενες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια µε δυνατότητα λειτουργίας µε εναλλακτικό καύσιµο για την κάλυψη του κεφαλαι ουχικού κόστους τήρησης των αποθεµάτων καυσίµου προϋπολογίζεται σε 1,53 εκ.. 8) Επειδή, σε ότι αφορά τον υπολογισµό του πρό σθετου κόστους καυσίµου για δοκιµές εκτιµώνται τα ακόλουθα: α) Το πρόσθετο κόστος καυσίµου για δοκι µές υπολογίζεται για συχνότητα µίας (1) δοκιµής ανά

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) τρίµηνο. β) Η ποσότητα του καυσίµου προϋπολογίζεται, θεωρώντας δοκιµαστική λειτουργία της µονάδας µε υγρό καύσιµο για χρονική περίοδο µιας (1) ώρας και µε λειτουργία της µονάδας στο ελάχιστο επίπεδο φόρτι σης (εξαιρείται η πρώτη δοκιµή κατά την οποία θα γίνει επιβεβαίωση της ισχύος της µονάδας µε εναλλακτικό καύσιµο) που επιτρέπει την διενέργεια όλων των απαι τούµενων ελέγχων. γ) Για τιµή προµήθειας καυσίµου προ ΦΠΑ που ανέρχεται σε χίλια τριάντα (1030) /klt,το ύψος του ανταλλάγµατος που επαρκεί για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους καυσίµου λόγω τριµηνιαίων δοκιµών των πέντε σταθµών εκτιµάται ότι ανέρχεται στο ύψος των 0,7 εκ. ετησίως. 9) Επειδή µε βάση την ως άνω ανάλυση, αθροίζοντας δηλαδή τα στοιχεία κόστους που περιγράφονται στις παραγράφους 5,7 και 8, το ύψος του συνολικού ανταλ λάγµατος που δύναται να καταβάλει ο ιαχειριστής του ΕΣΦΑ στις υφιστάµενες µονάδες παραγωγής ηλε κτρικής ενέργειας µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα τήρησης εναλλακτικού καυσίµου προϋπολογίζεται σε 4.5 εκ. ετησίως.. Ως προς την εκτίµηση του επί µέρους κόστους των συµβάσεων που συνάπτονται σύµφωνα µε την παρά γραφο 5 του άρθρου 73 του Νόµου 1) Επειδή, οι ανάγκες χρηµατοδότησης του µηχανισµού διαχείρισης ζήτησης που θεσπίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 73 του Νόµου υπολογίζονται ως το γινόµενο της ανώτατης µοναδιαίας αποζηµίωσης ( /MWh) που δύναται να καταβληθεί σε Προµηθευτές και της µέγιστης ποσότητας µη παραλη φθέντος φυσικού αερίου (MWh) για την οποία δύναται να καταβληθεί αποζηµίωση. 2) Επειδή, για τον υπολογισµό της ανώτατης µονα διαίας αποζηµίωσης ( για κάθε MWh φυσικού αερίου που δεν παραλαµβάνεται από Πελάτες), η οποία δύναται να καταβληθεί σε Προµηθευτές από το ιαχειριστή εκτιµώνται τα ακόλουθα: α) Χρησιµοποιείται ως βάση η λειτουργία της πρότυπης µονάδας συνδυασµένου κύ κλου,όπως ορίστηκε στη σκέψη υπ αριθµ. 2 της ενότη τας Γ. β) Για υποθετική εικοσιτετράωρη (24) λειτουργία της πρότυπης µονάδας, η οποία περιλαµβάνει έξι (6) ώρες πλήρους φόρτισης και δεκαοκτώ (18) ώρες ελά χιστης φόρτισης, υπολογίζεται ότι περίπου το τριάντα τοις εκατό (30%) της ηµερήσιας ζήτησης της µονάδας (δηλαδή ποσότητα φ.α. που ανέρχεται σε 4200 MWh φ.α. σε ΑΘ ) µπορεί να περικοπεί εφόσον η µονάδα προβεί σε κράτηση για διάστηµα οκτώ (8) ωρών κατά τις νυκτερινές ώρες (ή και άλλες ώρες χαµηλού φορτίου του Συστήµατος). Εκτιµάται ότι το κόστος κράτησης και επανεκκίνησης, που κυµαίνεται µεταξύ έως , ανάλογα µε τον τύπο της µονάδας και τις εκάστοτε τιµές καυσίµων, µπορεί να καλυφθεί από αποζηµίωση της τάξεως των (5 10) /MWh φυσικού αερίου σε ΑΘ. Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε αυτά καθορίζεται ανώτατη µοναδιαία αποζηµίωση σε ανά MWh φυσικού αερίου, ίση µε 10 /MWh φυσικού αερίου σε ΑΘ, για την ποσότητα φυσικού αερίου που αποδεδειγµένα δεν παραλαµβάνεται από Μεγάλους Πε λάτες, στο πλαίσιο διαχείρισης ζήτησης µετά από την κήρυξη κρίσης επιπέδου επιφυλακής. 3) Επειδή, η µέγιστη ποσότητα µη παραληφθέντος φυσικού αερίου για την οποία δύναται να καταβληθεί αποζηµίωση σε ένα ηµερολογιακό έτος προσδιορίζεται επί τη βάσει των αναλύσεων του σχεδίου προληπτικής δράσης, µέσω του οποίου επιδιώκεται η δυνατότητα διαχείρισης ζήτησης Μεγάλων Πελατών στο επίπεδο του 20% της µέγιστης ηµερήσιας ζήτησής τους. Κατά το δυσµενέστερο σενάριο που εξετάζεται στο ανωτέρω σχέδιο, η ανώτατη ετησίως αναµενόµενη ποσότητα µη παραδοθέντος φυσικού αερίου µέσω µηχανισµού διαχείρισης ζήτησης εκτιµήθηκε στο ύψος των 670 GWh. Λόγω της πτώσης της ζήτησης στο διάστηµα που µεσολάβησε από την εκπόνηση του σχεδίου προ ληπτικής δράσης (2012), και των αλλαγών σε κανόνες βάσει των οποίων εντάσσονται οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η ποσότητα αυτή επανεκτιµάται στο επίπεδο των 530 GWh, θεωρώντας δυνατότητα διαχείρισης ζήτησης στο επίπεδο του δέκα τοις εκατό (10%) από µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στο επίπεδο του σαράντα τοις εκατό (40%) από Μεγάλους Πελάτες. 4) Επειδή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το άνω όριο ετήσι ας αποζηµίωσης προς Προµηθευτές για την κάλυψη του κόστους του µηχανισµού διαχείρισης ζήτησης φυσικού αερίου οριοθετείται στο ύψος των 5,3 εκ.. Ε. Προσδιορισµός ανώτατου επιτρεπόµενο ορίου του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού 1) Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, το ανώτατο επιτρε πόµενο όριο του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού καθορίζεται από τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των τακτικών καθώς και των έκτακτων υποχρεώσεων του ΕΣΦΑ, όπως προκύπτουν από τις συµβάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73 του Νόµου. 2) Επειδή, οι τακτικές/πάγιες υποχρεώσεις του ιαχει ριστή απορρέουν από την ανάγκη κάλυψης του ετήσιου ανταλλάγµατος προς τους κατόχους άδειας παραγω γής σταθµού µε δυνατότητα εναλλακτικού καυσίµου, µε τους οποίους έχει συµβληθεί µέσω των συµβάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Νόµου. Οι υπο χρεώσεις αυτές, σε ετήσια βάση,προϋπολογίζονται στο ύψος των 4,5 εκ., σύµφωνα µε τις παραδοχές που παρουσιάστηκαν στην ενότητα Γ της παρούσας. 3) Επειδή, οι έκτακτες υποχρεώσεις του ιαχειριστή απορρέουν από την υποχρέωση παροχής αποζηµίωσης προς προµηθευτές δυνάµει των συµβάσεων που προ βλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 73 του Νόµου. Το ανώτατο ύψος των αποζηµιώσεων λόγω διαχείρισης ζήτησης, σύµφωνα µε την ενότητα της παρούσας καθορίζεται ίσο µε 5,3 εκ.. 4) Επειδή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω το ύψος του λο γαριασµού, το οποίο κρίνεται επαρκές για να καλύψει τις πάγιες και έκτακτες υποχρεώσεις του ΕΣΦΑ ενός έτους, κατά το δυσµενέστερο αναµενόµενο σενάριο κρίσης εφοδιασµού εκτιµάται στο ύψος των 9,8 εκ.. ΣΤ. Υπολογισµός τέλους ασφάλειας εφοδιασµού και επιµερισµός σε καταναλωτές φυσικού αερίου 1) Επειδή, το ύψος του µοναδιαίου τέλους ασφάλει ας εφοδιασµού που δύναται να καταβληθεί από κάθε κατηγορία Πελάτη κρίνεται σκόπιµο να υπολογιστεί µε βάση τις ως άνω αρχές, όπως αναφέρθηκε στην ενό τητα Α: α) να διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελάτη

8 31388 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ώστε να αντικατοπτρίζει το επίπεδο της παρεχόµενης προστασίας που αντιπαρέχεται στην αντίστοιχη κα τηγορία κατά τη διάρκεια κρίσεων επιπέδου έκτακτης ανάγκης, β) να υπολογιστεί µε τρόπο ώστε να καλύπτει το πλήρες κόστος του µηχανισµού διασφάλισης εφοδι ασµού σε φυσικό αέριο όπως περιλαµβάνει το σύνολο των τακτικών και έκτακτων πληρωµών του ιαχειριστή προς τους ηλεκτροπαραγωγούς και τους Προµηθευτές Μεγάλων Πελατών, ως απόρροια των µεταξύ τους συµ βάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 73 του Νόµου, γ) να τιµολογείται και να ανακτάται σε µηνιαία βάση καθότι τόσο οι συ ναλλαγές του ιαχειριστή και των Χρηστών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ πραγ µατοποιούνται σε µηνιαία βάση όσο και οι συναλλαγές µεταξύ Προµηθευτών και Μεγάλων Πελατών. 2) Επειδή, για τη διαχείριση καταστάσεων συναγερ µού επιπέδου 3 (επίπεδο έκτακτης ανάγκης) το αρµό διο όργανο λήψης αποφάσεων αποφασίζει τη διακοπή/ περιορισµό της παροχής Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας Ι. Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε καύ σιµο Φυσικό Αέριο ΙΙ. Άλλοι καταναλωτές φυσικού αερίου που δεν είναι Προστατευόµενοι ΙΙΙ. Προστατευόµενοι Καταναλωτές φυσικού αερίου 3) Επειδή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σε περίπτωση που ο ιαχειριστής κηρύξει το ΕΣΦΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (επίπεδο 3), οι Πελάτες οι οποίοι προηγούνται σε σειρά προτεραιότητας στον Κατάλογο Σειράς ιακοπής Παροχής Φυσικού Αερίου αναµένεται να υποστούν επιβεβληµένη περικοπή στην τροφοδοσία τους µε φυσικό αέριο, προκειµένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία καταναλωτών που έπονται στη σειρά, χωρίς να θεµελιώνουν δικαίωµα για κανενός είδους αποζηµίωση έναντι του αρµόδιου οργάνου που έλαβε τη σχετική απόφαση. 4) Επειδή, κατά αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται τα ακόλουθα: (α) η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ, (β) η τροφοδοσία της εναποµένουσας ζήτησης και ιδίως των Προστατευόµενων Καταναλωτών και, (γ) ο περιορισµός των επιπτώσεων στο Σύστηµα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 5) Επειδή, οι Προστατευόµενοι Καταναλω τές(κατηγορία ΙΙΙ) απολαµβάνουν της απόλυτης προ τεραιότητας της τροφοδοσίας τους µε φυσικό αέριο εν µέσω κρίσεων επιπέδου έκτακτης ανάγκης στο ΕΣΦΑ, έναντι της τροφοδοσίας όλων των υπόλοιπων κατα ναλωτών εποµένως κρίνεται σκόπιµο να καταβάλλουν την υψηλότερη µοναδιαία χρέωση ως τέλος ασφάλειας εφοδιασµού. 6) Επειδή, οι Πελάτες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργει ας (Κατηγορία Ι) είναι πρώτοι στη λίστα διακοπής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης εποµένως κρίνεται σκόπιµο να καταβάλλουν τη χαµηλότερη µοναδιαία χρέωση ως τέλος ασφάλειας εφοδιασµού, µεταξύ των κατηγοριών Ι ΙΙΙ της ανωτέρω παραγράφου 2. 7) Επειδή, οι λοιποί καταναλωτές φυσικού αερίου (Κατηγορία ΙΙ) απολαµβάνουν σχετικής προτεραιότη τας της τροφοδοσίας τους µε φυσικό αέριο, καθώς και προβλέψεων για παροχή έγκαιρης προειδοποίησης σα ράντα οκτώ (48) ωρών πριν την επικείµενη διακοπή της τροφοδοσίας για την προστασία των εγκαταστάσεών τους και την αποφυγή ατυχηµάτων εν µέσω κρίσεων επιπέδου έκτακτης ανάγκης στο ΕΣΦΑ κρίνεται σκόπιµο να καταβάλλουν ενδιάµεση µοναδιαία χρέωση ως τέλος ασφάλειας εφοδιασµού. 8) Επειδή η ελαχιστοποίηση του κόστους του µηχανι σµού διαχείρισης ζήτησης για την αγορά φυσικού αε ρίου αποτελεί ζητούµενο, κρίνεται σκόπιµο να εισαχθεί κατηγορία «διακόψιµων καταναλωτών» στην κορυφή της λίστας διακοπής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και να παρασχεθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτή Μεγά λοι Πελάτες, εξαιρουµένων αυτών που καταναλώνουν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,οι οποίοι διαθέτουν σηµαντική ευελιξία στη ζήτησή τους. Τεκµήριο της ευελιξίας τους και προαπαιτούµενο για την ένταξή τους στην κατηγορία αυτή θα είναι η σύναψη ετήσιας σύµβασης διακοπής µε τον Προµηθευτή τους βάσει της οποίας κατ ελάχιστον δεσµεύονται: να περικόπτουν ζήτηση φυσικού αερίου άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) της ηµερήσιας ζήτησής τους οποτεδήποτε και εντός έξι (6) ωρών µετά από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή τους κατά τη διάρκεια κρίσεων επιπέδου 2 (επιφυλακή). να διατηρούν µειωµένο επίπεδο ζήτησης Φυσικού Αερίου για όσο διάστηµα διαρκεί η κρίση µε ανώτατο όριο τις τριάντα (30) ηµέρες ανά έτος. να καταβάλουν αναδροµικά το τέλος που αντιστοι χεί στο σύνολο των ποσοτήτων που καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύµβασης, προσαυξηµένο κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) σε περίπτωση πα ράβασης των ανωτέρω όρων. 9) Επειδή οι διακόψιµοι κατά τα ανωτέρω κατανα λωτές θα διακόπτονται κατά προτεραιότητα έναντι όλων των υπόλοιπων καταναλωτών φυσικού αερίου σε κρίσεις επιπέδου 3 και επειδή συµβάλουν µε µηδενικό κόστος στη διαχείριση κρίσεων επιπέδου 2, δεδοµένου ότι δε συµµετέχουν στον µηχανισµό που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 73 του Νόµου, κρίνεται σκόπιµο να καταβάλουν µηδενική χρέωση ως τέλος ασφάλειας εφοδιασµού. 10) Επειδή, για τον καθορισµό του µοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασµού κρίνεται σκόπιµος ο ορισµός αλγόριθµου ετήσιας αναπροσαρµογής του τέλους που να ελέγχει αυτόµατα το ύψος του τέλους συναρτήσει του ύψους του Λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού, διατηρώντας έτσι το ύψος του λογαριασµού κάτω από το ανώτατο όριο. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µέσω συντελεστή αναπροσαρµογής του τέλους, C, ο οποίος υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: όπου ΤΥΛ είναι το τρέχον ύψος λογαριασµού ασφά λειας εφοδιασµού σε εκ.. Ο συντελεστής C λαµβάνει τιµές από 0 έως 1 και αναπροσαρµόζεται ετησίως από τον ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, ώστε το ύψος του λογαρια σµού ασφάλειας εφοδιασµού να µην υπερβεί το ανώτα το όριο που καθορίζεται στην ενότητα Ε. 11) Επειδή, ο συντελεστής C κρίνεται σκόπιµο να λάβει αρχική τιµή που επιτρέπει εντός 6 µηνών από

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) την έναρξη είσπραξης του τέλους, τη συγκέντρωση ελάχιστου ποσού ικανού για την κάλυψη τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου τυχόν έκτακτων υποχρεώσεων, όπως αναλύθηκαν στην ενότητα της παρούσας, δηλαδή ποσού άνω των 2,2 εκ.. Προς εξυ πηρέτηση του προαναφερθέντος σκοπού, για το πρώτο έτος εφαρµογής της παρούσας ο συντελεστής ορίζεται σε 1. Για κάθε επόµενο έτος εφαρµογής ο ιαχειριστής του ΕΣΦΑ ανακοινώνει έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους την ισχύουσα τιµή του C για τους επόµενους 12 µήνες. Σε ενδεχόµενο αρνητικό αποτέλεσµα του τύπου (1), ο συντελεστής C ορίζεται ίσος µε µηδέν. 12) Επειδή, µε βάση τις ως άνω σκέψεις το µοναδιαίο τέλος ασφάλειας εφοδιασµού που καταβάλλουν οι Χρή στες για κάθε κατηγορία κατανάλωσης φυσικού αερίου ορίζεται ως εξής: i) 0 / MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από διακόψιµους καταναλωτές φυσικού αερίου, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 8 και 9 της ενότητας ΣΤ της παρούσης. ii) C x 0,16 /MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. iii) C x 0,48 /MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αε ρίου από Προστατευόµενους Καταναλωτές. iv) C x 0,18 /MWh για όλες τις υπόλοιπες κατανα λώσεις ΦΑ. Ζ. Θέµατα ιαχείρισης Λογαριασµού Ασφάλειας Εφο διασµού 1) Επειδή, ο ιαχειριστής του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού από τους Χρήστες και τηρεί χωριστό λο γαριασµό για τις δραστηριότητες αυτές. Για το σκοπό αυτό η ΡΑΕ κρίνει σκόπιµο να τηρεί ο ιαχειριστής ξε χωριστό έντοκο Λογαριασµό Ασφάλειας Εφοδιασµού µε τις εισροές και εκροές που αφορούν σε θέµατα ασφά λειας εφοδιασµού, και οι οποίες περιλαµβάνουν ιδίως τα ανταλλάγµατα και τις αποζηµιώσεις όπως προβλέπονται στις συµβάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73 του Νόµου καθώς και τα ποσά από την καταβολή του τέλους ασφάλειας εφοδιασµού στον ιαχειριστή του ΕΣΦΑ από τους Χρήστες. Ο Λογαριασµός αυτός κρίνεται σκόπιµο να ανατροφοδοτείται από τους τόκους που προκύπτουν από το απόθεµα του λογαριασµού αυτού ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση των τελικών καταναλωτών. 2) Επειδή, σε περίπτωση όπου το υπόλοιπο του λο γαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού που τηρεί ο ιαχει ριστής, δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεών του, στο πλαίσιο των οριζόµενων στο Άρθρο 73 του Ν. 4001/2011, ο ΕΣΦΑ κρίνεται σκόπιµο να διασφαλίσει την άµεση διαθεσιµότητα κεφαλαίου στο Λογαριασµό Ασφάλειας Εφοδιασµού για την πλή ρη άµεση αποζηµίωση των αντισυµβαλλόµενών του. Σε περίπτωση που για το σκοπό αυτό ο ΕΣΦΑ υπόκειται σε κάποιο χρηµατοοικονοµικό κόστος το απολύτως αι τιολογηµένο αυτό κόστος θα συµπεριληφθεί στο προς ανάκτηση ΤΑΕ, µετά από έγκριση της ΡΑΕ. 3) Επειδή, για λόγους διαφάνειας, ενηµέρωσης των συµµετεχόντων στην αγορά φυσικού αερίου και επο πτείας του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού από τη ΡΑΕ κρίνεται σκόπιµο όπως ο ιαχειριστής του ΕΣΦΑ αναρτά στην ιστοσελίδα του ετησίως, και υπο βάλει στη ΡΑΕ, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά µε τις κινήσεις και το υπόλοιπο του λογαρια σµού αυτού. Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίζει: 1) Ορίζει το ποσό των 9,8 εκατοµµυρίων ευρώ, ως το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο του λογαριασµού ασφά λειας εφοδιασµού. 2) Ορίζει αλγόριθµο ετήσιας αναπροσαρµογής του τέ λους που διασφαλίζει ισοσκελισµένο Λογαριασµό ασφά λειας εφοδιασµού, µέσω συντελεστή αναπροσαρµογής του τέλους, C, ο οποίος υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: όπου ΤΥΛ είναι το τρέχον ύψος λογαριασµού ασφά λειας εφοδιασµού σε εκ.. Με την παρούσα ορίζεται ότι ο συντελεστής C ανέρχεται σε 1. Ο ιαχειριστής του ΕΣΦΑ ανακοινώνει στις 30 Απριλίου κάθε έτους την ισχύουσα τιµή του C. Σε ενδεχόµενο αρνητικό απο τέλεσµα του τύπου (1),ο συντελεστής C ορίζεται ίσος µε µηδέν. 3) Τη θέσπιση µοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδι ασµού που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία Κατα ναλωτών, ως εξής: i) 0 / MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από διακόψιµους καταναλωτές φυσικού αερίου, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 8 και 9 της ενότητας ΣΤ της παρούσης ii) C x 0,16 /MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. iii) C x 0,48 /MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αε ρίου από Προστατευόµενους Καταναλωτές. iv) C x 0,18 /MWh για όλες τις υπόλοιπες κατανα λώσεις ΦΑ. 4) Την υποβολή δεσµευτικού χρονοδιαγράµµατος ενεργειών από το ιαχειριστή σχετικά µε τις ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά του για την ενεργο ποίηση του µηχανισµού που περιγράφεται στις παρα γράφους 4 και 5 του άρθρου 73 του νόµου. 5) Καλεί τον ιαχειριστή να επικαιροποιήσει τη σειρά προτεραιότητας διακοπής καταναλωτών φυσικού αε ρίου του σχεδίου έκτακτης ανάγκης µε την προσθήκη κατηγορίας διακόψιµων καταναλωτών στην κορυφή της λίστας. 6) Καλεί τους κατόχους άδειας προµήθειας µε ενερ γό χαρτοφυλάκιο Μεγάλων Πελατών που δεν κατανα λώνουν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να καταρτίσουν και να προσφέρουν στους εν λόγω Πελάτες συµβάσεις διακοψιµότητας σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα. 7) Καλεί τον ιαχειριστή όπως προβαίνει στις ακό λουθες ενέργειες κατά την εφαρµογή των ανωτέρω: Α) Τηρεί ξεχωριστό έντοκο λογαριασµό για τις εισροές και εκροές που αφορούν σε θέµατα ασφάλειας εφοδια σµού, ο οποίος θα ανατροφοδοτείται από τους τόκους που προκύπτουν από το απόθεµα του λογαριασµού αυτού, Β) Αναρτά στην ιστοσελίδα του ετησίως, και

10 31390 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) υποβάλει στη ΡΑΕ, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά µε τις κινήσεις και το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού. 8) Η είσπραξη του τέλους από τον ιαχειριστή του ΕΣΦΑ καθώς και η ανάκτησή του από τους Χρήστες, σε περίπτωση που δεν είναι Τελικοί Πελάτες, εκκι νεί µε τις ποσότητες που θα καταµετρηθούν και θα τιµολογηθούν αντίστοιχα κατά τη διάρκεια του Νο εµβρίου Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

11

12 31392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη µορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόµενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε µορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.. 5 Υ.Ο Σ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόµενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Τεύχος Έντυπη µορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο Τεύχος Έντυπη µορφή 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.. 10 Τεύχος Έντυπη µορφή Α.Ε. Ε.Π.Ε Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική ιεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2536 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφασης 344/2014 Καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου λογαρια σμού ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ii. Η αναβάθµιση του υφιστάµενου τερµατικού σταθµού της Ρεβυθούσας. iii. Μία νέα υποδοµή αποθήκευσης αερίου (Τερµατικός ΥΦΑ ή υπόγεια αποθήκη). 2. Η ε

ii. Η αναβάθµιση του υφιστάµενου τερµατικού σταθµού της Ρεβυθούσας. iii. Μία νέα υποδοµή αποθήκευσης αερίου (Τερµατικός ΥΦΑ ή υπόγεια αποθήκη). 2. Η ε ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ Α. Σύντοµο ιστορικό Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα