ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2069 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών ν. 4485/2017 με τίτλο «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του. 2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών ν. 4485/2017 με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του. 3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών ν. 4485/2017 με τίτλο «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΤΕΚ 1078 (1) Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών ν. 4485/2017 με τίτλο «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του. Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Aριθ. συνεδρίασης 377/2.4.5.ακ./ ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α 266/ ), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α 114/ ), όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α 189/ ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν. 4. Την υπ αριθμόν /Ζ1/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 616/ ) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης. 5. Την υπ αριθμόν 27537/Ζ1/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 6. Το με αριθμό 3/ πρακτικό της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 7. Το με αριθμό 377/ πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 8. Tο υπ αριθ /Ζ1/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/ Την υπ αριθ. 492/ έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει: Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις της

2 22332 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2069/ απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν.4485/2017 και τις διατάξεις του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266,τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο - Σκοπός Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής πρακτικής. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (Α.Σ.Κ.) στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής πρακτικής. Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ερευνητών στον χώρο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μέσα από τη θεωρητική αλλά και εμπειρική/ερευνητική κοινωνιολογική, ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση του αθλητισμού και των σπορ. Στο τέλος των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο, καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες για την διεπιστημονική κοινωνική και πολιτισμική διερεύνηση του αθλητισμού. Παράλληλα προς την ερευνητική αποστολή του, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών του αθλητισμού, του αθλητικού τύπου και της εκπαίδευσης, φέρνοντάς τους σε επαφή με τις νέες θεωρητικές και μεθοδολογικές τάσεις στο χώρο των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού. Στόχος είναι η διάχυση μιας νέας κουλτούρας γύρω από τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις του αθλητισμού και των σπορ, έτσι ώστε μέσω της κριτικής σύνδεσης τους με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές δομές και διαδικασίες να επιτευχθεί αφενός η υπέρβαση κυριάρχων στερεοτύπων και προκαταλήψεων γύρω από αυτά στο δημόσιο λόγο και τις αντίστοιχες πρακτικές και, αφετέρου, η παιδαγωγική αξιοποίησή τους ως μέσο κοινωνικοποίησης, κοινωνικής ένταξης και δια-πολιτισμικού αναστοχασμού. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1. Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, θεωρίες και μεθόδους, καθώς και τα ερευνητικά πεδία (topics) της ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού 2. Να αντιλαμβάνονται τις σύνθετες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις των σύγχρονων σπορ 3. Να διερευνήσουν κριτικά τις ιστορικές και κοινωνικές διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης των αθλητικών πρακτικών, του αθλητικού θεάματος και των αθλητικών προϊόντων 4. Να γνωρίζουν τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις επιστημονικές εξελίξεις της ύστερης νεωτερικότητας που συνέβαλαν στην επαναδιαπραγμάτευση του σώματος και του κοινωνικού φύλου 5. Να κατανοούν τη σημασία της φυσικής αγωγής στη διαμόρφωση της αθλητικής κουλτούρας, των αθλητικών ταυτοτήτων και των κοινωνικών χρήσεων του αθλητισμού και των σπορ 6. Να περιγράφουν τις νέες τάσεις της αθλητικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της επαγγελματοποίησης και παγκοσμιοποίησης των σπορ 7. Να εξετάζουν κριτικά τη δομή, οργάνωση και λειτουργία, καθώς και τον ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό ρόλο των αθλητικών θεσμών και πρακτικών, αλλά και των φίλαθλων κοινοτήτων 8. Να γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές, τα σύνθετα αίτια και τις πολλαπλές συνέπειες της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και του κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους 9. Να αξιολογούν κριτικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και τις πολιτικές που εφαρμόζονται στο χώρο του αθλητισμού 10. Να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού και την αντίστοιχη ερευνητική ατζέντα των κοινωνικών επιστημών για το σώμα και το κοινωνικό φύλο, με βάση τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 11. Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν τις πολλαπλές και σύνθετες κοινωνικές και πολιτισμικές σημασιοδοτήσεις (έμφυλες, ταξικές, εθνο-πολιτισμικές, φυλετικές) που συνδέονται με το σώμα και το κοινωνικό φύλο, τις επιτελέσεις και τις μεταμορφώσεις τους 12. Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν το σώμα και το κοινωνικό φύλο ως πεδία πολιτικών διεκδικήσεων και συγκρούσεων 13. Να αξιολογούν τη σημασία της φυσικής αγωγής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 14. Να κατανοούν το ρόλο, την επιρροή και τη σημασία του αθλητισμού στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση 15. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εμπειρικές κοινωνικές έρευνες στο χώρο του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής 16. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης και ανάπτυξης μέσω του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 17. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα σωματικής αγωγής στην εκπαίδευση Άρθρο 3 Μεταπτυχιακός Τίτλος Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (Α.Σ.Κ.). Ο τίτλος θα απονέμεται από την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ.

3 Τεύχος Β 2069/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν απόφοιτοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 34 του ν. 4485/2017). Για την επιτυχή παρακολούθηση της/των ΘΕ του ΜΠΣ απαιτείται, επιπλέον της γλώσσα διδασκαλίας, η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (Α.Σ.Κ.) διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο (2) έτη. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). Αναλυτικά, η διάρθρωση του Μ.Π.Σ. είναι η ακόλουθη: 1ο Εξάμηνο Θεματική Ενότητα: Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αθλητισμού και των σπορ (Y, 10 ECTS), με γνωστικά - Η θέση του αθλητισμού και των σπορ στο πλαίσιο της ιστοριογραφίας - Οι ιστορικές διαδικασίες γέννησης των σύγχρονων σπορ Θεματική Ενότητα: Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του αθλητισμού και των σπορ: θεωρία και μέθοδος (Y, 10 ECTS) με γνωστικά - Ζητήματα κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας του αθλητισμού και των σπορ - Αθλητισμός και σπορ: μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας πεδίου Θεματική Ενότητα: Ιστορία της Φυσικής Αγωγής (Y, 10 ECTS) με γνωστικά - Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της Φυσικής Αγωγής - Ιστορική εξέλιξη της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση 2ο Εξάμηνο Θεματική Ενότητα: Κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες της Φυσικής Αγωγής (Y, 10 ECTS) με γνωστικά - Φυσική Αγωγή και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις - Φυσική Αγωγή: κατασκευές της ταυτότητας Θεματική Ενότητα: Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους I: η κοινωνική οργάνωση και εξέλιξη των κοινοτήτων οπαδών (Y, 10 ECTS) με γνωστικά - Ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις της συλλογικής οργάνωσης φιλάθλων και οπαδών - Όψεις της οργάνωσης και λειτουργίας των κοινοτήτων οργανωμένων φιλάθλων: η κοινωνική συγκρότηση του σύγχρονου οπαδισμού Θεματική Ενότητα: «Παραβατικότητα» και «βία» στους αθλητικούς χώρους (Y, 10 ECTS) με γνωστικά - Μορφές «παραβατικότητας» στους αθλητικούς χώρους - Αναπαραστάσεις και ερμηνείες της «παραβατικότητας» και της «βίας» στους αθλητικούς χώρους 3ο Εξάμηνο Θεματική Ενότητα: Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους II: οπαδικές ταυτότητες και κουλτούρα (Y, 10 ECTS) με γνωστικά - Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο των οπαδικών ταυτοτήτων - Συλλογική δράση, αξίες και σύμβολα στις οπαδικές κοινότητες Θεματική Ενότητα: Ζητήματα κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους (Y, 10 ECTS) με γνωστικά - Το θεσμικό-νομικό πλαίσιο λειτουργίας των συνδέσμων οργανωμένων οπαδών στην Ελλάδα και την Ευρώπη - Φορείς και πολιτικές αντιμετώπισης της αθλητικής βίας στην Ελλάδα και διεθνώς Θεματική Ενότητα: Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του σώματος και του φύλου (Y, 10 ECTS) με γνωστικά - Σώμα και φύλο στις κοινωνικές επιστήμες - Αθλητισμός, σώμα και κοινωνικό φύλο 4ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Y, 30 ECTS) Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα Θ.Ε. του προγράμματος. Το θέμα της πρέπει να αφορά ζητήματα σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες και τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Η διπλωματική εργασία μπορεί να στηρίζεται σε πρωτογενή εμπειρική έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. Άρθρο 7 Προσωπικό Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4 22334 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2069/ Άρθρο 8 Υλικοτεχνική υποδομή Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων φοιτητών του Προγράμματος. Άρθρο 9 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α ), και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 10 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 18 Μαΐου 2018 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι Αριθμ. TEK 1082 (2) Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών ν. 4485/2017 με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του. Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Αριθ. συνεδρίασης 379/1.3. ακ./ ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α' 266/ ), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α' 114/ ), όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189/ ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν. 4. Την υπ' αριθμόν /Ζ1/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 616/ ) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης. 5. Την υπ' αριθμόν 27537/Ζ1/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 6. Το με αριθμό 4/ πρακτικό της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 7. Το με αριθμό 379/ πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 8. Το υπ' αριθ /Ζ1/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/ Την υπ' αριθ. 492/ έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει: Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν.4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266,τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο - Σκοπός Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (στο εξής ΚΑΟ) έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει ένα συνδυασμό της πλειονότητας των κοινωνικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα των Οικονομικών, της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής Επιστήμης, της Γεωγραφίας και της Ψυχολογίας. Σε γνωσιακό επίπεδο έχει διττή στόχευση, τόσο ακαδημαϊκή όσο και εφαρμοσμένη- πρακτική. Στοχεύει, λοιπόν, αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε ένα διεθνώς ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης. Ως αποτέλεσμα της διττής στόχευσής του το ΠΜΣ φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση και ικανότητα προκειμένου είτε να συνεχίσουν τη θεωρητική και εμπειρική επιστημονική έρευνα, είτε να εφαρμόσουν άμεσα τις αρχές, αξίες και

5 Τεύχος Β 2069/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ πρακτικές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων εγχειρημάτων, παρέχοντας συμβουλές σε όσους θέλουν να τα συστήσουν, σχεδιάζοντας την τοπική ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ή στελεχώνοντας την τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση και τις δομές υποστήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακός Τίτλος Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία». Ο τίτλος θα απονέμεται από την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 34 του ν. 4485/2017. Για την επιτυχή, ωστόσο, παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του Π.Μ.Σ. με επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση εννέα (9) Θεματικών Ενοτήτων (Θ.E.) καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη ή τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 (30 ECTS ανά εξάμηνο). Αναλυτικά η διάρθρωση του προγράμματος (Θεματικές Ενότητες και γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν) είναι η ακόλουθη: 1ο Εξάμηνο Θεματική Ενότητα: Έννοιες και θεωρίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10 ECTS), με γνωστικά Εννοιολογικές διευκρινίσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Θεματική Ενότητα: Οργανωτικές μορφές και τύποι της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10 ECTS) με γνωστικά Μορφές και τύποι επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Μορφές και τύποι αμοιβής εργασίας στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Μορφές και τύποι συναλλαγών στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Θεματική Ενότητα: Τα κοινά: ένα εναλλακτικό παράδειγμα (Υ, 10 ECTS), με γνωστικά Βασικές έννοιες και θεωρίες των κοινών. Ψηφιακά κοινά και δίκτυα: Τεχνολογίες, διακυβέρνηση, οικονομία και καινοτομία Πολιτικές θεωρίες των κοινών 2ο Εξάμηνο Θεματική Ενότητα: Χωρική Ανάπτυξη, κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Υ, 10 ECTS), με γνωστικά Εναλλακτικές προσεγγίσεις της χωρικής ανάπτυξης και η σχέση τους με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας και οι σχέσεις της με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τη χωρική ανάπτυξη Χωρικές διαστάσεις και σχεδιασμός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την παραγωγή κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο της χωρικής ανάπτυξης Θεματική Ενότητα: Δημόσιες πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Υ, 10 ECTS), με γνωστικά Θεσμικά πλαίσια για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Προνοιακές πολιτικές και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Θεματική Ενότητα: Κοινωνικά Κινήματα, Κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Υ, 10 ECTS), με γνωστικά Κοινωνικά Κινήματα και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία Κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 3ο Εξάμηνο Θεματική ενότητα: Επιχειρηματικός σχεδιασμός Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10 ECTS), με γνωστικά Η φύση της επιχειρηματικής ιδέας στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -Τεχνικές παραγωγής πρωτότυπων ιδεών Επιχειρηματικά μοντέλα εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ανάπτυξη προϊόντος και έρευνα αγοράς Σχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών Μάρκετινγκ Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Θεματική Ενότητα: Διακυβέρνηση Κοινωνικών Εγχειρημάτων (Υ, 10 ECTS), με γνωστικά Δυναμική των ομάδων στα εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Μοντέλα δημοκρατικής διακυβέρνησης, μοντέλα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τεχνικές διευκόλυνσης της εσωτερικής λειτουργίας Διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

6 22336 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2069/ Θεματική ενότητα: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Υ, 10 ECTS), με γνωστικά Χρηματοοικονομική πληροφόρηση Χρήση στοιχείων κόστους για προγραμματισμό και λήψη αποφάσεων Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ Κοινωνικο-Οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων της ΚΑΟ 4ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS) Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση και των εννέα (9) Θεματικών Ενοτήτων του προγράμματος. Στη ΜΔΕ συνδυάζονται θεωρητικές και εφαρμοσμένες πτυχές του επιστημονικού πεδίου του Προγράμματος και ευνοούνται μελέτες περίπτωσης για εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. Προαιρετικά μπορεί να είναι η Αγγλική. Άρθρο 7 Προσωπικό Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Άρθρο 8 Υλικοτεχνική υποδομή Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων φοιτητών του Προγράμματος. Άρθρο 9 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'), και τις διατάξεις της παρ. 11ατου άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 10 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 18 Μαΐου 2018 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι Αριθμ. TEK 1080 (3) Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών ν. 4485/2017 με τίτλο «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του. Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Αριθ. συνεδρίασης 377/2.4.2.ακ./ ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α 266/ ), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α 114/ ), όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α 189/ ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν. 4. Την υπ αριθμόν /Ζ1/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 616/ ) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης. 5. Την υπ αριθμόν 27537/Ζ1/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 6. Το με αριθμό 3/ πρακτικό της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 7. Το με αριθμό 377/ πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 8. Tο υπ αριθ /Ζ1/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/ Την υπ αριθ. 492/ έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

7 Τεύχος Β 2069/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν.4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266,τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο - Σκοπός Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε άτομα που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στον τομέα της πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακός Τίτλος Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων». Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συγγενούς γνωστικού αντικειμένου των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017), με επάρκεια γνώσης, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων θεματικών ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας 1ο Έτος ΘΕ: Οι Διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων (Υ, 24 ECTS), με γνωστικά Πολιτισμική Θεωρία Εθνική και Διεθνής Πολιτιστική Πολιτική Σύγχρονα θέματα Πολιτισμού και Πολιτιστικής Πολιτικής ΘΕ: Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση (Υ, 24 ECTS) με γνωστικά Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση των Πολιτισμικών Μονάδων Πολιτιστική Διαχείριση και Μοντέλα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Στρατηγικές Πολιτιστικής Πολιτικής και Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών 2ο Έτος ΘΕ: Οικονομία του Πολιτισμού (Υ, 24 ECTS) με γνωστικά Οικονομική Διαχείριση των Πολιτισμικών Μονάδων Πόροι Πολιτισμικών Μονάδων Μέθοδοι Χρηματοδότησης Πολιτισμικών Μονάδων ΘΕ: Πολιτιστική Επικοινωνία (Υ, 24 ECTS) με γνωστικά Αρχές και Μέθοδοι Επικοινωνίας Στρατηγικές Πολιτιστικής Επικοινωνίας και Προβολής Μέσα Προώθησης Πολιτισμικών Μονάδων 3o Έτος Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 24 ECTS) Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων Θ.Ε. του προγράμματος. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. Άρθρο 7 Προσωπικό Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Άρθρο 8 Υλικοτεχνική υποδομή Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων φοιτητών του Προγράμματος. Άρθρο 9 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της

8 22338 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2069/ παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α ), και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 10 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 18 Μαΐου 2018 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22013 5 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26103 4 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2405 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22603 8 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2096 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22037 5 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21905 5 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20477 14 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2043 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Ιστορία» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39393 31 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3118 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πολιτική Ανάλυση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29333 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2741 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. 98227/Β7/15-10-2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22743 8 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14843 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1353 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48721 10 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3914 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 22/12/2015 Αριθμ. Απόφασης: 640 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα : Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48889 10 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3929 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43493 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3462 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3483

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3483 E Signature valid Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.08.22 12:21:22 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 44017 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39677 1 Αυγούστου 018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 319 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30185 8 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2851 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. 206463/Ζ1/18-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24079 15 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2245 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση ίδρυσης διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36167 16 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2828 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37791 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3768 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 423/09-08-2016 (ΦΕΚ 2851/08-09-2016 τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47673 4 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3802 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46937 31 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3743 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28169 2 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2554 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38861 27 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22029 5 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2028 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26779 22 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2399 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36687 19 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38421 27 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3027 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 957 14 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 808 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40753 8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3245 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22323 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2068 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Δοικητικά Όργανα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Δοικητικά Όργανα [ΣΧΕΔΙΟ] ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΔΠΜΣ «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» Θέμα: Επανίδρυση του Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις», του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 54491 8 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4459 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Επικοινωνία της Επιστήμης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 52257 27 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4265 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση κοινού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18057 11 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1658 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35031 9 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2704 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16691 4 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1534 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23375 12 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2184 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43501 1 Αυγούστου 018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49655 12 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3959 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43509 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3464 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18385 15 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1679 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές Στα Μαθηματικά»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22271 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2060 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 89 4 Ιουνίου 08 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 393 31 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3123 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαιδευτική Πολιτική:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39969 2 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36695 19 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2885 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φύλο, Πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 48773 10 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 47433 3 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3783 (Επανεκτυπώνεται λόγω σφάλματος, χωρίς την 16841/20-7-2018 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 458 7 Αυγούστου 08 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3650 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40235 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Στις «Νέες Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία» «New Technologies and Marketing.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Στις «Νέες Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία» «New Technologies and Marketing. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Στις «Νέες Τεχνολογίες και Marketing. Έξυπνη Συσκευασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45755 27 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3644 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45309 24 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3605 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36603 19 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2870 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 23945/10-01-2018 (ΦΕΚ 163/Β /26.01.2018) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36519 17 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2857 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21785 4 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 03.05.2017 Α.Π: 402 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36123 16 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2822 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων», Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3207 1 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2832 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΦΕΚ

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΦΕΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL OF MEDICINE Ηράκλειο 700 13, Κρήτη 700 13 Heraklion Crete, Greece ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41425 10 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3304 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 20 Μαΐου 2015 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27343 27 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2462 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19199 17 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1752 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4061 31 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 350 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27355 27 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2463 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22323 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2068 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Διαμεσολάβηση» Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα Πιστοποιείται η Παιδαγωγική επάρκεια ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41961 10 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3339 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δίκτυα Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51321 21 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4150 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35683 12 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2778 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες : Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο:283.77904 Τηλεομοιοτυπία: :283.77909

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» (ΣΥ.Ε.Π.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41449 10 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3307 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40207 6 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3200 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3800 Επανίδρυση και τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 562 9 Οκτωβρίου 208 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα