ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος"

Transcript

1 ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ», ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Άπθπο 2 Καηάπγηζη θοπέων 1. Kαηαξγνχληαη νη αθφινπζνη θνξείο αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη νπνίνη εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα: α) Τν Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (Π.Ι.), αλεμάξηεηε δεκφζηα ππεξεζία ε νπνία επαληδξχζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α ), β) ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.), λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν ηδξχζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 2327/1995 (ΦΔΚ 156 Α ), γ) ν Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.), λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν ηδξχζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 2986/2002 (ΦΔΚ 24 Α ) θαη 1

2 δ) ην Ιλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Π.Ο.Γ.Δ.), λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν ηδξχζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 2413/1996 (ΦΔΚ 124 Α ). 2. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηελ έθδνζε ηεο δηαπηζησηηθήο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 30 ηνπ άξζξνπ 20. Άπθπο 3 κοπόρ και απμοδιόηηηερ ηος Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος 1. Τν Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (ζην εμήο θαινχκελν θαη «Ιλζηηηνχην») απνηειεί επηζηεκνληθφ επηηειηθφ φξγαλν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηε κεηάβαζε απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 2. Σθνπφο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ είλαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ε δηαξθήο επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηα ζέκαηα απηά. 3. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ, ην Ιλζηηηνχην ηδίσο: α) Γλσκνδνηεί ή εηζεγείηαη: αα) γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε, ην δηαξθή εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βέιηηζηε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ββ) γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα ζρνιηθά βηβιία θαη ηα ινηπά δηδαθηηθά κέζα, γγ) γηα ηελ εληαία πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηνπ Αλψηαηνπ Σπκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α.Σ.Δ.Π.), ην πξφγξακκα ππνηξνθηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο Κξαηηθψλ Υπνηξνθηψλ (Ι.Κ.Υ.), ηηο εθπαηδεπηηθέο άδεηεο σο πξνο ηηο 2

3 επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο (αγσγήο), ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δδ) γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εε) γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ αθνινπζνχλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο εκεδαπήο θαη ζηζη) γηα ζέκαηα ηεο παηδείαο ησλ νκνγελψλ θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. β) Γηεξεπλά θαη εληνπίδεη αιιειεπηθαιχςεηο ζε εξεπλεηηθέο ή πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη γλσκνδνηεί ή εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ηξφπνπο απνθπγήο ηνπο θαη βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ζηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. γ) Πξνβαίλεη ζε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη επεμεξγαζία ζπζηεκάησλ, κεζφδσλ θαη κέζσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθάζηνηε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. δ) Μειεηά ζπζηεκαηηθά: αα) ηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρνιηθή δσή θαη γλσκνδνηεί ή εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ηξφπνπο βειηίσζήο ηεο, ββ) ηα ζέκαηα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη αλαγθψλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, θαη γλσκνδνηεί ή εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη ηθαλνπνίεζήο ηνπο θαη γγ) ηνπο παξάγνληεο πνπ άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνπλ ην ραξαθηήξα, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπσο ε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο, ην νξγαλσηηθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα θαη νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, θαη εηζεγείηαη ηηο βέιηηζηεο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο.. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, ην Ιλζηηηνχην ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην Δζληθφ Σπκβνχιην Παηδείαο (Δ.ΣΥ.Π.), ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Δ.Ι.) θαη ηδίσο ηα παηδαγσγηθά ηκήκαηά ηνπο, ηα γλσκνδνηηθά ζπκβνχιηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο κειεηψλ θαη εξεπλψλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη ινηπνχο θνξείο κε αληίζηνηρε απνζηνιή. 3

4 Άπθπο 4 Όπγανα διοίκηζηρ Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ είλαη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ν Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο. Άπθπο 5 Γιοικηηικό ςμβούλιο 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ είλαη επηακειέο θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, απφ ηα αθφινπζα κέιε: α) ηνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο είλαη θαζεγεηήο ή αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Α.Δ.Ι. ή εθπαηδεπηηθφο ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηδηαηηέξσο απμεκέλα πξνζφληα ή πξφζσπν εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο θαηά ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο Δπηηξνπήο, β) πέληε κέιε Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ή Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Π.) Α.Δ.Ι. ή Σχκβνπινη Α ή Β ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ή εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε απμεκέλα πξνζφληα, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη γ) έλα Σχκβνπιν Α ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζην άξζξν 11, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Σηε ζέζε ηνπ κέινπο απηνχ ελαιιάζζνληαη εηεζίσο θαη κε βάζε ηε ζεηξά αξραηφηεηαο νη Σχκβνπινη Α. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ ππεξεηεί θαλέλαο Σχκβνπινο Α, ζηε ζέζε ηνπ κέινπο απηνχ νξίδεηαη Σχκβνπινο Β, απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζην παξαπάλσ άξζξν, κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Η αξραηφηεηα ησλ Σπκβνχισλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή ππεξεζία ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζην Ιλζηηηνχην ή ζην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην πνπ θαηαξγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 θαη ζε πεξίπησζε ίζεο ζπλνιηθήο 4

5 ππεξεζίαο θαηά ζεηξά: απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ. 2. Καηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηα παξφληα κέιε εθιέγνπλ σο Αληηπξφεδξν έλα απφ ηα κέιε ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1 είλαη ηξηεηήο, ελψ ε ζεηεία ηνπ κέινπο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ είλαη εηήζηα. Η ζεηεία ησλ κειψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1 παξαηείλεηαη κεηά απφ ηε ιήμε ηεο απηνδηθαίσο κέρξη ηε ζπγθξφηεζε λένπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Σε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κέινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ην λέν κέινο νξίδεηαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ. 4. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα άιιε κία θνξά. 5. Αλ δελ νξηζηεί κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο ηνπ εθιείςεη ή απνρσξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή απνιέζεη ηελ ηδηφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο νξίζηεθε, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο λφκηκα, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο θελήο ζέζεο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο πνπ ιείπεη, εθφζνλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηα ινηπά κέιε επαξθνχλ ψζηε λα ππάξρεη απαξηία. 6. Γελ δχλαηαη λα νξηζηεί κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ φπνηνο έρεη θψιπκα δηνξηζκνχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007, ΦΔΚ 26 Α ). Απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθπίπηεη, κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπ, εθείλνο ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο έθπησζεο δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα. 7. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα θαινχληαη θαη λα παξίζηαληαη, γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη νη Πξντζηάκελνη ησλ Γξαθείσλ ησλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 5

6 8. Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ απαζρνινχληαη ζην Ιλζηηηνχην κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Οη απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ αζθεί θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηνπ Τκήκαηνο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, θαζψο θαη ε απνδεκίσζε ησλ ινηπψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 9. Οη Σχκβνπινη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθηεινχλ θαλνληθά ηα θαζήθνληά ηνπο σο κέιε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ. Τα κέιε απηά δελ κπνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα αζθνχλ θαζήθνληα αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γηεπζπληή, πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ ή πξντζηακέλνπ ηνπ Τκήκαηνο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 10. Απαγνξεχεηαη ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα εηζπξάηηνπλ εηδηθή ακνηβή γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη έξγα, ζπγρξεκαηνδνηνχκελα ή κε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ην Ιλζηηηνχην. Άπθπο 6 Λειηοςπγία Γιοικηηικού ςμβοςλίος 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη λφκηκα φηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα κέιε ηνπ. Η απαξηία πξέπεη λα ππάξρεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο. 2. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, χζηεξα απφ έγγξαθε ή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ απνζηέιιεηαη ζε φια ηα κέιε, ηνπιάρηζηνλ πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Σηελ πξφζθιεζε νξίδνληαη ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Οη ζπλεδξηάζεηο δηελεξγνχληαη ηαθηηθά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα θαη εθηάθησο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ, φηαλ πξνθχςνπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Έθηαθηε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Πξφεδξν εθφζνλ ηε δεηήζνπλ ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ κέιε κε αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ηεο έθηαθηεο ζχγθιεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ε ζρεηηθή 6

7 πξφζθιεζε απνζηέιιεηαη ζηα κέιε ηνπιάρηζηνλ κία εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. 3. Ο Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ, εηζεγείηαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε, δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη θξνληίδεη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. 4. Ο Πξφεδξνο κπνξεί λα αλαζέηεη ζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ή ζε κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ηελ εηδηθφηεξε κειέηε θαη εηζήγεζε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε. 5. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. 6. Φξέε γξακκαηέα αζθεί δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ. 7. Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά πνπ θαηαρσξίδνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν. Τα πξαθηηθά ζπληάζζνληαη απφ ην γξακκαηέα θαη επηθπξψλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε. 8. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ρνξεγνχληαη, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε, κε έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ. 9. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, ΦΔΚ 45 Α ). Άπθπο 7 Απμοδιόηηηερ Γιοικηηικού ςμβοςλίος 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξνο ην ζθνπφ ηεο πινπνίεζεο ηεο απνζηνιήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ ραξάζζεηαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 2. Δηδηθφηεξα ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην: α) αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κε ηνπο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3, 7

8 β) απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζε ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή νκάδεο εξγαζίαο, γ) εηζεγείηαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, δ) αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3Α ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ), ε) απνθαζίδεη γηα ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ, ζη) εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο εγθξίλεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θαη έθζεζε πεπξαγκέλσλ, δ) απνθαζίδεη γηα ηηο πξνκήζεηεο, ηηο ζπκβάζεηο, ηηο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε ησλ πφξσλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ε) θαζνδεγεί θαη ειέγρεη ην έξγν ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη φισλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ επηζηεκνληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζ) αλαζέηεη ζε δηθεγφξνπο θαζ ππφζεζε ηε δηθαζηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη ηε δηεθπεξαίσζε θάζε είδνπο λνκηθψλ ππνζέζεσλ. 4. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνθαζίδεη γηα θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν ή απφ ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ή ζε κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. Άπθπο 8 Ππόεδπορ και Ανηιππόεδπορ 1. Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί ην Ιλζηηηνχην δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο, ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε θάζε αξρή ή ηξίηνπο. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ, κέξνο ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζην Γεληθφ Γηεπζπληή, ζε πξντζηακέλνπο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ή ζε κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 8

9 Ιλζηηηνχηνπ. Ο Πξφεδξνο αζθεί επίζεο θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ κεηαβηβάδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 2. Ο Αληηπξφεδξνο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ αλαπιεξψλεη πιήξσο ζηα θαζήθνληά ηνπ φηαλ εθείλνο ειιείπεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Άπθπο 9 Γενικόρ Γιεςθςνηήρ 1. Σην Ιλζηηηνχην ζπληζηάηαη ζέζε Γεληθνχ Γηεπζπληή, κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Η πιήξσζε ηεο ζέζεο απηήο γίλεηαη χζηεξα απφ πξνθήξπμε, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 2. Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή έρνπλ κέιε Γ.Δ.Π. ησλ παλεπηζηεκίσλ ή Δ.Π. ησλ Τ.Δ.Ι. ή εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ή ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηδηψηεο, νη νπνίνη θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεθκεξησκέλε ηνπιάρηζηνλ επηαεηή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία θαη, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο, δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζηηο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο (αγσγήο) θαη ηεθκεξησκέλε ηνπιάρηζηνλ επηαεηή δηνηθεηηθή ππεξεζία. Η δηνηθεηηθή ή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία κπνξεί λα ππνθαζίζηαηαη απφ ίζεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πξνυπεξεζία ζην Ιλζηηηνχην ζε ζέζε Σπκβνχινπ Α. Υπνςήθηνη νη νπνίνη θαηέρνπλ επηπιένλ θαη ηίηιν ζπνπδψλ ζηηο επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο (αγσγήο) ή ηνπιάρηζηνλ επηαεηή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία πξνηηκψληαη. 3. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο επηιέγεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 4. Γελ δχλαηαη λα θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή φπνηνο έρεη θψιπκα δηνξηζκνχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα. Απφ ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή εθπίπηεη, κεηά ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο, εθείλνο ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο έθπησζεο δεκνζίνπ 9

10 ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα. 5. Η ζεηεία ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή νξίδεηαη ζε πέληε έηε, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα άιιε κία θνξά. Η ζεηεία ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή κπνξεί λα δηαθφπηεηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζε αδπλακία ή ζε πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 6. Αλ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ή εθπαηδεπηηθφο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ή ππάιιεινο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή θνξέα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κεηά ηε ιήμε θαη ηε κε αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ επηζηξέθεη απηνδηθαίσο ζηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε, ε νπνία παξακέλεη θελή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. Αλ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο, εμειίζζεηαη βαζκνινγηθά θαη κηζζνινγηθά ζηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο ηνπ σο Γεληθνχ Γηεπζπληή πνπ ινγίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ πεξαηηέξσ βαζκνινγηθή ηνπ εμέιημε σο πξνυπεξεζία ζε ζέζε πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο ή, εηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα εθπαηδεπηηθφ, ζε ζέζε δηεπζπληή εθπαίδεπζεο. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο πνπ είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο έρεη δηθαίσκα κεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ ππεξεζία πξνέιεπζεο λα θξηζεί γηα εμέιημε ζε ζέζε πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο, ή, εηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα εθπαηδεπηηθφ, ζε ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, εθηφο αλ απνρσξεί απφ ηελ ππεξεζία, νπφηε ζπληαμηνδνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε ηηο απνδνρέο ηνπ βαζκνχ ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο. 7. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην αμηνινγεί ηε ζεηεία ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη πξνηείλεη ηελ αλαλέσζή ηεο ή κε, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ. Τα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν Οη απνδνρέο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαζνξίδνληαη ζην χςνο ηνπ % ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά γηα γεληθφ δηεπζπληή Υπνπξγείνπ. 9. Όηαλ ειιείπεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, αλαπιεξψλεηαη πξνζσξηλά απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη σο 10

11 αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Τν κέινο απηφ αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γηεπζπληή κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο. 10. Οη απνδνρέο ηνπ αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γηεπζπληή θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Άπθπο 10 Απμοδιόηηηερ Γενικού Γιεςθςνηή 1. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο πξνΐζηαηαη, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία θαη ην έξγν ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 2. Δηδηθφηεξα, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πξφεδξν θαη αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: α) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ κε βάζε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, β) πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, γηα ηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο, γ) ζρεδηάδεη ηα δηνηθεηηθά πξνγξάκκαηα, ζχκθσλα κε ην ζθνπφ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ηα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, δ) θαηαλέκεη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ε) αμηνινγεί ην έξγν ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη ππνβάιιεη ζρεηηθέο εθζέζεηο ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ζη) κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, δ) εθηειεί ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 11

12 ε) ζπλάπηεη ζπκβάζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Πξφεδξν, ζ) εηζεγείηαη θαηά πεξίπησζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, κε βάζε ζρεηηθή εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ, η) ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηα) εηζεγείηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ, ηνλ απνινγηζκφ θαη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ, ηβ) εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηελ απνδνρή δσξεψλ, θιεξνλνκηψλ θαη θιεξνδνζηψλ θαη ηγ) εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. Άπθπο 11 Δπιζηημονικό Πποζωπικό 1. Σπληζηψληαη πελήληα ζέζεηο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζηα αθφινπζα θιηκάθηα σο εμήο: α) Σχκβνπινη Α : πέληε ζέζεηο, β) Σχκβνπινη Β : είθνζη ζέζεηο, γ) Σχκβνπινη Γ : δέθα πέληε ζέζεηο θαη δ) Δηζεγεηέο: δέθα ζέζεηο. 2. Δθηφο θιηκαθίσλ ζπληζηψληαη πέληε ζέζεηο Δηδηθψλ Σπκβνχισλ. Οη Δηδηθνί Σχκβνπινη είλαη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα αθαδεκατθά πξνζφληα θαη: α) καθξφρξνλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ή β) δηαθεθξηκέλε δξάζε, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζην Ιλζηηηνχην γηα δηάζηεκα δχν ζρνιηθψλ εηψλ, πνπ δελ αλαλεψλεηαη, νχηε επαλαιακβάλεηαη, κε ζθνπφ αθελφο ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επξείαο θιίκαθαο, θαη αθεηέξνπ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ κε βάζε ηελ εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή ηνπο γλψζε θαη εκπεηξία. Η επηινγή ησλ Δηδηθψλ Σπκβνχισλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αλάινγα κε ηα ζέκαηα ζηα νπνία δίλεη εθάζηνηε έκθαζε ην Ιλζηηηνχην θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ. Τα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία 12

13 αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19. Αλ ζε ζέζε Δηδηθνχ Σπκβνχινπ επηιεγεί εθπαηδεπηηθφο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, απηφο δηθαηνχηαη εθπαηδεπηηθή άδεηα κε απνδνρέο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Σε πεξίπησζε θάιπςεο ζέζεσλ Δηδηθψλ Σπκβνχισλ απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, έρνπλ εθαξκνγή νη θείκελεο δηαηάμεηο πεξί απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Καη εμαίξεζε σο κνλάδεο κεηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο Δηδηθψλ Σπκβνχισλ ππνινγίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ηελ πιεζηέζηεξε ζην Ιλζηηηνχην ζρνιηθή κνλάδα θαη επηπιένλ δχν κνλάδεο κεηάζεζεο. Η άζθεζε θαζεθφλησλ Δηδηθνχ Σπκβνχινπ κνξηνδνηείηαη γηα ηελ επηινγή ζε ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο φπσο ε άζθεζε θαζεθφλησλ κέληνξα. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ μεθηλά απφ ην δεχηεξν ζρνιηθφ έηνο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 3. Τα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηηο ζέζεηο Σπκβνχισλ Α είλαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, πξσηφηππεο επηζηεκνληθέο κνλνγξαθίεο ή δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, απφ ηηο νπνίεο ηνπιάρηζηνλ δχν πξέπεη λα είλαη απηνδχλακεο, θαη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηήο εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 4. Τα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηηο ζέζεηο Σπκβνχισλ Β είλαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, πξσηφηππεο επηζηεκνληθέο κνλνγξαθίεο ή δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, θαη ηνπιάρηζηνλ νθηαεηήο εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 5. Τα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηηο ζέζεηο Σπκβνχισλ Γ είλαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, πξσηφηππε επηζηεκνληθή κνλνγξαθία πέξα απφ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ή δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ή ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ θαη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηήο εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. Γηα κέρξη ηξεηο ζέζεηο Σπκβνχισλ Γ ε εθπαηδεπηηθή ππεξεζία κπνξεί λα ππνθαζίζηαηαη απφ πεληαεηή δηνηθεηηθή εκπεηξία ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 13

14 6. Τα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηηο ζέζεηο Δηζεγεηψλ είλαη κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 7. Γηα ηελ επηινγή ζε ζέζεηο Σπκβνχισλ Α, Σπκβνχισλ Β, Σπκβνχισλ Γ θαη Δηζεγεηψλ ζπλεθηηκάηαη ε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 8. Τα πηπρία πνπ ρνξεγνχληαη απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο γίλνληαη δεθηά σο πξνζφληα δηνξηζκνχ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ηζφηηκα θαη αληίζηνηρα απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή ην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Κέληξν Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Σπνπδψλ ηεο Αιινδαπήο (ΓΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) / Ιλζηηηνχην Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Τ.Δ.). Οη κεηαπηπρηαθνί θαη νη δηδαθηνξηθνί ηίηινη ζπνπδψλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο ηζφηηκνη απφ ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζή ηνπ φηη είλαη αληίζηνηρνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ νηθεία πξνθήξπμε. 9. Η πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ ησλ Σπκβνχισλ Α, Σπκβνχισλ Β, Σπκβνχισλ Γ θαη Δηζεγεηψλ γίλεηαη κε δηνξηζκφ χζηεξα απφ πξνθήξπμε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Α.Σ.Δ.Π. θαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α ). Καηά ηελ πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ζηε ζχλζεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ λα απνθεχγεηαη ε κνλνκέξεηα ζε γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζε εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Δπίζεο, ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηκφξθσζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ έξεπλα, ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 10. Οη Σχκβνπινη Α, Σχκβνπινη Β, Σχκβνπινη Γ θαη νη Δηζεγεηέο δηνξίδνληαη αξρηθά γηα ηξηεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί χζηεξα απφ αμηνιφγεζε γηα κία αθφκα ηεηξαεηία, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππνβάιιεηαη πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηξηεηνχο ζεηείαο. Σε 14

15 πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο, ε ζεηεία αλαλεψλεηαη γηα κία αθφκε ηεηξαεηία θαη ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εθ λένπ αμηνιφγεζε γηα ηε κνληκνπνίεζή ηνπ. Η κνληκνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 11. Η αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ αμηνινγηθή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, έλαλ Πξφεδξν Παηδαγσγηθνχ Τκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ θαη ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.). Κξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε απνηεινχλ ε πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αμηνινγνχκελνπ θαη ε επηζηεκνληθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζην έξγν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 12. Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10, ιήγεη ε ζεηεία ησλ αμηνινγνχκελσλ. 13. Απφ ην δεχηεξν ζρνιηθφ έηνο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, έλαο Σχκβνπινο Β θαη έλαο Δηζεγεηήο θάζε ρξφλν απνζπψληαη ππνρξεσηηθά γηα έλα δηδαθηηθφ έηνο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο επηινγήο ηνπο σο εηδηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ δηεπζπληή ηεο κνλάδαο γηα λα ζπκβάινπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο αζθψληαο θαη δηδαθηηθφ έξγν. Σθνπφο ησλ απνζπάζεσλ απηψλ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξνπλ ζην Ιλζηηηνχην ηα κέιε απηά κε φζα ζα απνθνκίζνπλ απφ ηελ άκεζε εκπεηξία γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, απφ ηελ πξσηνγελή γλψζε πξνβιεκάησλ θαη επηηεπγκάησλ ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο πξάμεο θαη απφ ηελ θαζεκεξηλή αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Η δηαδηθαζία επηινγήο ησλ Σπκβνχισλ πνπ απνζπψληαη θάζε έηνο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ Δηζεγεηψλ γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, θάζε έηνο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, δχν 15

16 Δηζεγεηέο δηθαηνχληαη λα απαζρνινχληαη ζην Ιλζηηηνχην ην 75% ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ γηα έλα δηδαθηηθφ έηνο, ιακβάλνληαο πιήξεηο απνδνρέο. Η παξνρή ηεο δηεπθφιπλζεο απηήο ηζρχεη κφλν γηα έλα αθαδεκατθφ έηνο θαη παξέρεηαη ζε θάζε Δηζεγεηή, ν νπνίνο δελ έρεη θάλεη ήδε ρξήζε άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κία θαη κφλε θνξά. Πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο Δηζεγεηψλ γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηεινχλ ε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο πξνυπεξεζία ζην Ιλζηηηνχην θαη ε ζπλάθεηα ηεο δηαηξηβήο κε ην ζθνπφ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. Οη ινηπέο πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο παξνρήο ηεο αλσηέξσ δηεπθφιπλζεο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19. Η ρξήζε ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα. 15. Απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, κφλν νη Δηζεγεηέο θαη νη Δηδηθνί Σχκβνπινη επηηξέπεηαη λα εηζπξάηηνπλ εηδηθή ακνηβή γηα ζπκκεηνρή ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πξνγξάκκαηα θαη έξγα, ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ην Ιλζηηηνχην. 16. Οη απνδνρέο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη σο εμήο: α) γηα ηνπο Σπκβνχινπο Α β) γηα ηνπο Σπκβνχινπο Β γ) γηα ηνπο Σπκβνχινπο Γ δ) γηα ηνπο Δηζεγεηέο Άπθπο 12 Γιοικηηικό Πποζωπικό 1. Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ζπληζηψληαη: α) Τξηάληα ζέζεηο κφληκσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη β) πέληε 16

17 ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. 2. Η θαηαλνκή ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο, θαζψο θαη ηα γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν Γηα ηε κηζζνινγηθή θαη ελ γέλεη ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ εθαξκφδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο. Άπθπο 13 Δπιζηημονικέρ ςπηπεζίερ 1. Οη επηζηεκνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ δηαξζξψλνληαη ζηα αθφινπζα Γξαθεία: α) Έξεπλαο, Σρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Α, β) Έξεπλαο, Σρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Β, γ) Βηβιηνζήθεο, Αξρείσλ θαη Δθδφζεσλ θαη δ) Δπξσπατθήο θαη Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. 2. Τα Γξαθεία Έξεπλαο, Σρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Α θαη Β αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο: α) φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηε κεηάβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε έκθαζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ έξεπλα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, β) ηεο ζπγθέληξσζεο ηεθκεξίσλ θάζε είδνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γ) ηεο έθδνζεο εηήζηαο έθζεζεο γηα ηελ εμέιημε ησλ ζρνιηθψλ πξαγκάησλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζρνιηαζκέλε ζηαηηζηηθή απεηθφληζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Με απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, θαζνξίδεηαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ελαζρφιεζεο ησλ Γξαθείσλ θαη δηακνξθψλεηαη αληίζηνηρα ε 17

18 ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, αλάινγα κε ηηο επηζηεκνληθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 3. Τν Γξαθείν Βηβιηνζήθεο, Αξρείσλ θαη Δθδφζεσλ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο: α) ηεο κέξηκλαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ αξρείνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, β) ηεο ζπλέρηζεο ηεο έθδνζεο ηνπ «Γειηίνπ Δθπαηδεπηηθήο Αξζξνγξαθίαο» ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ πνπ θαηαξγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, γ) ηεο ζπκπιήξσζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ «Διιεληθά Παηδαγσγηθά Πεξηνδηθά » ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο πνπ θαηαξγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 θαη δ) ηεο έθδνζεο επεηεξίδαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά εξγαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην έξγν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ή πνπ έρνπλ ζπγγξαθεί απφ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 4. Τν Γξαθείν Δπξσπατθήο θαη Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο: α) ηεο παξαθνινχζεζεο θαη κειέηεο ηεο επξσπατθήο θαη ηεο δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, β) ηεο παξαθνινχζεζεο Γηεζλψλ Πξνγξακκάησλ Αμηνιφγεζεο Δθπαηδεπηηθψλ Σπζηεκάησλ θαη Μαζεηψλ, γ) ηεο εηζήγεζεο ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξάζεσλ γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο καζεηψλ, φπσο ην πξφγξακκα PISA (Programme for International Student Assesment) ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο.Σ.Α.) θαη δ) ηεο ζχληαμεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ζρνιηαζκέλεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο. 5. Σε θάζε Γξαθείν πξνΐζηαηαη έλαο Σχκβνπινο Α, ή αλ δελ ππάξρεη, έλαο Σχκβνπινο Β, ν νπνίνο επηιέγεηαη γηα κία δηεηία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 6. Τν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ηνπνζεηείηαη ζηα Γξαθεία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε κέινπο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζε άιιν Γξαθείν. Κάζε κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα ππεξεηεί ζε έλα κφλν Γξαθείν. 7. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ, αλαζέηεη ζε κέιε ηνπ ηελ επνπηεία ησλ Γξαθείσλ. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ αζθνχλ ηελ 18

19 επνπηεία ησλ Γξαθείσλ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γξαθείσλ, ζηνπο νπνίνπο παξέρνπλ γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαη ελεκεξψλνπλ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ησλ Γξαθείσλ. Με επζχλε ησλ κειψλ απηψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δεκηνπξγνχληαη δίαπινη επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γξαθείσλ. 8. Όια ηα Γξαθεία είλαη δηεπηζηεκνληθά θαη δηαβαζκηδηθά θαη ππνζηεξίδνπλ, ην θαζέλα ζην αληηθείκελφ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζηελ επηηέιεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα Γξαθεία, δηα ησλ Πξντζηακέλσλ ηνπο, ζπληάζζνπλ εθζέζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο θάζε ζέκαηνο. Οη εθζέζεηο ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν θάζε Γξαθείνπ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη γλψκεο ησλ κειψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ αξκφδηνπ Γξαθείνπ, δηαηππψλεη ηελ νξηζηηθή εηζήγεζε ή γλψκε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ πξνο ηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 9. Γηα ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη γηα νξηζκέλν ρξφλν νκάδεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ κέιε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ δηαθνξεηηθψλ Γξαθείσλ. Άπθπο 14 Γιοικηηικέρ ςπηπεζίερ 1. Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ δηαξζξψλνληαη ζηηο Γηεπζχλζεηο: α) Γηνηθεηηθψλ Υπνζέζεσλ θαη β) Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ. 2. Η Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Υπνζέζεσλ πεξηιακβάλεη ηα ηκήκαηα: α) Πξνζσπηθνχ, κε αξκνδηφηεηα ηα ζέκαηα ηεο ελ γέλεη ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. β) Γξακκαηείαο Γηνίθεζεο, κε αξκνδηφηεηα ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη ηε ζχληαμε, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ πξσηνθφιινπ, δηαθίλεζεο, 19

20 δαθηπινγξάθεζεο, εθηχπσζεο, δηεθπεξαίσζεο ησλ εγγξάθσλ θαη νδεγηψλ, ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, παξαιαβήο θαη δηάζεζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ θαη κέζσλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ απνζήθεο. 3. Η Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ πεξηιακβάλεη ηα Τκήκαηα: α) Πξνυπνινγηζκνχ θαη Μηζζνδνζίαο, κε αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηάξηηζεο ηνπ απνινγηζκνχ, πξνκεζεηψλ, ελ γέλεη κηζζνδνζίαο θαη ινηπψλ ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ θαη β) Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, κε αξκνδηφηεηα ηε δηνηθεηηθή ζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ, ηελ θαηάξηηζε πξνθεξχμεσλ, θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ελ γέλεη πξνγξακκάησλ, ελεξγεηψλ θαη έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζην Ιλζηηηνχην. Δηδηθφηεξα, ην Τκήκα Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ είλαη αξκφδην γηα: αα) ηε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη δηαθεξχμεσλ θαη ηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο πιηθψλ ή κέζσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ββ) ηνλ έιεγρν παξαθνινχζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ ηήξεζε ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ, ηε ζχληαμε ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ θαη γγ) ηηο θάζε θχζεο πιεξσκέο ζηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη γεληθά ηηο πιεξσκέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. 4. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ επηιέγεηαη θαη ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3Β ηνπ λ. 2362/1995. Έσο ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, ηα θαζήθνληα ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπνζέζεσλ αζθεί ν Γεληθφο Γηεπζπληήο. Ωο πξντζηάκελνο ηνπ Τκήκαηνο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έλα κέινο ηνπ, κε πιήξε απαζρφιεζε. Οη θαηεγνξίεο θαη νη θιάδνη ή εηδηθφηεηεο ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη θξίλνληαη γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ησλ ινηπψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν Η εμεηδίθεπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Υπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ, θαζψο θαη ηα ινηπά ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαζνξίδνληαη 20

21 ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19. Ωο ηε δεκνζίεπζε ηνπ Καλνληζκνχ, απηνχ ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Άπθπο 15 Ομάδερ επγαζίαρ Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα ζπγθξνηνχληαη νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε επί κέξνπο δξάζεσλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ι., εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο ή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εξεπλεηέο θαη άιινη εκπεηξνγλψκνλεο, θαζψο θαη ππνρξεσηηθά έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ε δηάξθεηα ηεο νκάδαο εξγαζίαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο, ρσξίο δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο θαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Άπθπο 16 Αξιολόγηζη ηος Ινζηιηούηος 1. Τν Ιλζηηηνχην κέζα ζην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο ππνβάιιεη Έθζεζε Απνινγηζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ζηνλ Υπνπξγφ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Η έθζεζε πεξηιακβάλεη κε ηεθκεξησκέλν ηξφπν ηα δεδνκέλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, θαη αλαθέξεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηα ζρέδηα βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 2. Ο Υπνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θάζε δχν έηε, ζπγθξνηεί επηηξνπή ηξηψλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Έθζεζεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη ηελ απνηίκεζε ηεο 21

22 ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε νπνία ζπληάζζεη Έθζεζε κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ Δθζέζεσλ Απνινγηζκνχ θαη επηηφπηαο επίζθεςεο. Άπθπο 17 Πόποι Πφξνη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ είλαη: α) Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, β) επηρνξεγήζεηο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ, γ) επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ, έξγσλ, εξεπλψλ, πεηξακαηηθψλ εθαξκνγψλ θιπ. πνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 αλαηίζεληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο. δ) εηζπξάμεηο απφ δηάζεζε ςεθηαθψλ ή ζπκβαηηθψλ εθδφζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ε) έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (δεκφζησλ ππεξεζηψλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηδησηψλ), χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζη) έζνδα απφ ηε ζχληαμε εθζέζεσλ θαηαιιειφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη δ) δσξεέο, ρνξεγίεο, θιεξνδνζίεο θαη άιιεο παξνρέο ηξίησλ θαη επηρνξεγήζεηο απφ άιιεο πεγέο. Γηα ηελ απνδνρή ησλ εζφδσλ ηεο πεξίπησζεο απηήο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη έγθξηζε απφ ηνπο Υπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 22

23 Άπθπο 18 ςμμεηοσή ηων οπγανώζεων ηων εκπαιδεςηικών 1. Τν Ιλζηηηνχην, γηα ηε γλσκνδφηεζε επί νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο (Γ.Ο.Δ.), ηεο Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (Ο.Λ.Μ.Δ.), ηεο Οκνζπνλδίαο Ιδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδαο (Ο.Ι.Δ.Λ.Δ.) θαη ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Σρνιηθψλ Σπκβνχισλ. 2. Τα Γηνηθεηηθά Σπκβνχιηα ησλ αλσηέξσ νξγαλψζεσλ νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηηο απφςεηο ηνπο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, άιισο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε γξαπηή δηαηχπσζε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. Ύζηεξα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ πξνρσξεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ ρσξίο λα απνηειεί θψιπκα ε κε ππνβνιή ησλ απφςεσλ ησλ νξγαλψζεσλ. Η κε ππνβνιή ησλ απφςεσλ απηψλ κλεκνλεχεηαη ξεηά ζηα πξαθηηθά ηεο ζρεηηθήο ζπλεδξίαζήο ηνπ. 3. Γηα ηελ πιεξέζηεξε εθαξκνγή απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ην Γηνηθεηηθνί Σπκβνχιην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ νξίδεη έλα Σχκβνπιν Α σο ζχλδεζκν κεηαμχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ησλ Οκνζπνλδηψλ θαη ηεο Έλσζεο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ππάξρεη Σχκβνπινο Α, σο ζχλδεζκνο νξίδεηαη έλαο απφ ηνπο αξραηφηεξνπο Σχκβνπινπο Β. Η ζέζε ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη αζπκβίβαζηε πξνο εθείλε ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. Άπθπο 19 Κανονιζμόρ Δζωηεπικήρ Οπγάνωζηρ και Λειηοςπγίαρ Μέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαηαξηίδεη ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο, κε ηνλ νπνίνλ εμεηδηθεχνληαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη θαζνξίδνληαη ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, νη πεηζαξρηθέο πνηλέο, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα. Ο Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο εγθξίλεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, 23

24 πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Άπθπο 20 Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ 1. Τν κε θάζε ζρέζε εξγαζίαο πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ απηψλ κεηαθέξεηαη ζην Ιλζηηηνχην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη έσο ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 30, ην πξνζσπηθφ απηφ κπνξεί λα απνζπάηαη ζην Ιλζηηηνχην γηα ηελ θάιπςε ησλ νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 2. Οη Σχκβνπινη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ πνπ θαηαξγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 εληάζζνληαη ζε ζέζεηο Σπκβνχισλ Β ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 3. Οη κφληκνη Πάξεδξνη ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ πνπ θαηαξγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 εληάζζνληαη ζε ζέζεηο Σπκβνχισλ Γ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 4. Οη Πάξεδξνη επί ζεηεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ πνπ θαηαξγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζεηείαο ηνπο, εληάζζνληαη ζε ζέζεηο Δηζεγεηψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, έσο ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο πνπ δελ αλαλεψλεηαη. 5. Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο Σπκβνχισλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ πνπ θαηαξγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, κεηαηξέπνληαη ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο Σπκβνχισλ Β ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ζηηο νπνίεο κεηαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηηο θαηέρεη. Οη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη κε ηελ θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ απφ ηελ ππεξεζία. 6. Καηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ πνπ ζα εθδνζεί κφλν κία θνξά απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, δχν κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 24

25 Ιλζηηηνχηνπ πνπ θαηαξγείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, νη νπνίνη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαηάζζνληαη ζην θιηκάθην ηνπ Σπκβνχινπ Β, κπνξνχλ λα πξναρζνχλ ζην θιηκάθην ηνπ Σπκβνχινπ Α θαη ηξία κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαηάζζνληαη ζην θιηκάθην ηνπ Σπκβνχινπ Γ κπνξνχλ λα πξναρζνχλ ζην θιηκάθην ηνπ Σπκβνχινπ Β. Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ε επηζηεκνληθή ζπλεηζθνξά ηνπο ζην έξγν ηνπ θαηαξγνχκελνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ πεληακειή επηηξνπή, ε νπνία νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη απνηειείηαη απφ δχν κέιε Γ.Δ.Π., έλαλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 7. Γηα ηελ έληαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο θαη 6 εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ην πξνζσπηθφ απηφ εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ην ππεξεζηαθφ, αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ζην νπνίν ππαγφηαλ κέρξη ηελ έληαμή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3513/2006 (ΦΔΚ 265 Α ). Η απνρψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ απφ ηελ ππεξεζία, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαη πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3687/2008 (ΦΔΚ 159 Α ). 8. Τν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζην Ιλζηηηνχην θαη θαηαιακβάλεη πξνζσξηλέο ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο θαηαξγνχληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ επφκελσλ εδαθίσλ. Τν πξνζσπηθφ απηφ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κήλα απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ νξηζηηθή κεηαθνξά ηνπ ζην Ιλζηηηνχην θαη ηελ θαηάιεςε πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο θαη εηδηθφηεηαο, γηα ηηο νπνίεο θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζφληα. Η νξηζηηθή κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζηηο 25

26 πξνζσπνπαγείο ζέζεηο θαη ε ζχζηαζε ησλ ζέζεσλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γηα φζν ρξφλν πθίζηαληαη νη αλσηέξσ πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, δελ πιεξνχηαη ίζνο αξηζκφο ζέζεσλ κφληκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 9. Τν πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ην ππεξεζηαθφ, αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ζην νπνίν ππαγφηαλ πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 10. Απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, ην Ιλζηηηνχην ππεηζέξρεηαη σο εξγνδφηεο ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο θαηαξγνχκελνπο θνξείο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ζχκβαζε έξγνπ, έσο ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ. 11. Απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, ιήγεη ε ζεηεία ησλ κνλνπξφζσπσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, θαζψο θαη ησλ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπο αδεκίσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. 12. Δηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξγεζε ησλ παξαπάλσ θνξέσλ θαη ηδίσο θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σηελ πεξίπησζε ξχζκηζεο δεηεκάησλ θηλεηήο πεξηνπζίαο, ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ ηακεηαθψλ ππνινίπσλ θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο εθδίδεηαη απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 13. Απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο θαη πάζεο θχζεσο εθθξεκφηεηεο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ κεηαθέξνληαη ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην νπνίν ζπλερίδεη θαη ηηο εθθξεκείο δίθεο. 26

27 14. Η πεξηνπζία, ε θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο αληάιιαγκα, ζην Ιλζηηηνχην, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο, ζην νπνίν αλήθεη θαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζή ηνπο. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ θηλεηψλ πνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. Η ρξήζε ηεο πεξηνπζίαο παξακέλεη ζηνπο θαηαξγνχκελνπο θνξείο έσο ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 15. Οη βηβιηνζήθεο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ πεξηέξρνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ θαη ζπγθξνηνχλ κία εληαία βηβιηνζήθε, ε νπνία ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επζχλε ηνπ Γξαθείνπ Βηβιηνζήθεο, Αξρείσλ θαη Δθδφζεσλ. Η ρξήζε ησλ βηβιηνζεθψλ απηψλ παξακέλεη ζηνπο θαηαξγνχκελνπο θνξείο έσο ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 16. Τακεηαθά ππφινηπα θαη ππφινηπα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ θνξέσλ πνπ θαηαξγνχληαη, κεηαθέξνληαη κέζα ζε δέθα πέληε εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο απφθαζεο πνπ εθδίδεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 30, κε εληνιή ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζε ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, απνηεινχλ έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη εγγξάθνληαη σο αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 17. Η κε ππνβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 αίηεζεο νξηζηηθήο κεηαθνξάο ηνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα παξάγξαθν ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη ηελ απφιπζή ηνπο, ρσξίο απνδεκίσζε γηα ηελ αηηία απηή. 18. Οη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπληζηψληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8, θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο, φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζνχλ. 19.Τν πάζεο θχζεο πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί κε απφζπαζε ζηνπο θνξείο πνπ θαηαξγνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κεηαθέξεηαη ζην Ιλζηηηνχην θαη ππεξεηεί ζε απηφ έσο ηε ιήμε 27

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΓΔ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΣΜΖΜΑ Β Φ. 821.2/701K/54186/Z1 Α. Παπανδπέος 37 151 80 ΜΑΡΟΤΗ ΦΔΚ1672/η.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ρςθμίζειρ για ηην ανάπηςξη και ηη δημοζιονομική εξςγίανζη - Θέμαηα απμοδιόηηηαρ Τποςπγείων Οικονομικών, Πολιηιζμού και Σοςπιζμού και Δπγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαρούσι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαρούσι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαρούσι 08. 04.2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΡΟ: ----- Ο.Λ.Μ.Ε. olme@otenet.gr Ανδρζα Παπανδρζου 37 Μαροφςι, Σ.Κ. 151 80 Δ.Ο.Ε. secretariat@doe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826,Β) - Σύζηαζη Ειδικών Λογαριαζμών (Τροποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηης απόθαζης με αρ. Β1/819).

ΚΥΑ ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826,Β) - Σύζηαζη Ειδικών Λογαριαζμών (Τροποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηης απόθαζης με αρ. Β1/819). ΚΥΑ ΚΑ/679/22.08.96 (ΦΕΚ 826,Β) - Σύζηαζη Ειδικών Λογαριαζμών (Τροποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηης απόθαζης με αρ. Β1/819). Οη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ θαη εζληθήο παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ Έρνληαο ππφςε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ρςθμίζειρ για ηην ανάπηςξη και ηη δημοζιονομική εξςγίανζη - Θέμαηα απμοδιόηηηαρ Τποςπγείων Οικονομικών, Πολιηιζμού και Σοςπιζμού και Δπγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ»

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ ΝΟΜΟ ΤΠ ΑΡΙΘ. 3832/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε από ηοςρ Νόμοςρ 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 4244/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4334/2015 και ηην από 18/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα»

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νζα Διοίκηση για το Νζο Σχολείο 1. Σκοπός Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηνλ νξζνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ύζηαζη θοπέα για ηην Έπεςνα και Εκμεηάλλεςζη Υδπογονανθπάκυν Άπθπο 1 ύζηαζη Ελληνικήρ Διασειπιζηικήρ Εηαιπείαρ Υδπογονανθπάκυν Α.Ε.

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ύζηαζη θοπέα για ηην Έπεςνα και Εκμεηάλλεςζη Υδπογονανθπάκυν Άπθπο 1 ύζηαζη Ελληνικήρ Διασειπιζηικήρ Εηαιπείαρ Υδπογονανθπάκυν Α.Ε. ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ύζηαζη θοπέα για ηην Έπεςνα και Εκμεηάλλεςζη Υδπογονανθπάκυν Άπθπο 1 ύζηαζη Ελληνικήρ Διασειπιζηικήρ Εηαιπείαρ Υδπογονανθπάκυν Α.Ε. 1. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνινπζεί ην πιήξεο θείκελν ηεο εγθπθιίνπ πνπ αλαξηήζεθε ζήκεξα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο:

Αθνινπζεί ην πιήξεο θείκελν ηεο εγθπθιίνπ πνπ αλαξηήζεθε ζήκεξα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο: Εκδόθηκε η εγκύκλιος ηοσ σποσργείοσ Διοικηηικής Μεηαρρύθμιζης για ηην διαθεζιμόηηηα ηων σπαλλήλων αορίζηοσ τρόνοσ ηοσ δημοζίοσ, δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης, ηων ειδικοηήηων διοικηηικού, διοικηηικού - λογιζηικού,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πώρ θα γίνεηαι η επιλογή ηων ζηελεσών εκπαίδεςζηρ

Πώρ θα γίνεηαι η επιλογή ηων ζηελεσών εκπαίδεςζηρ Πώρ θα γίνεηαι η επιλογή ηων 15.000ζηελεσών εκπαίδεςζηρ Απφ ηνλ Κφζκν ηνπ Δπελδπηή Σάββαην 24 Απξηιίνπ 2010 Απθπο2 Πποϋποθέζειρ επιλογήρ 1. Ωο ζρνιηθνί ζχκβνπινη επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79)

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) 2. ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ 4 Ο ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ (11 & 12 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011) (ει. 80 82) 1 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ

Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ νλνκαζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο, ε νπνία εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΟΜΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Άπθπο 1 Γιάπθπυζη ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ - νομική μοπθή ηυν

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΖΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/50/ΔΚ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΖΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/50/ΔΚ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΖΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/50/ΔΚ ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝTH ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ /324/105657/Γ1. (ΦΔΚ /10/2002 η Β')

ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝTH ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ /324/105657/Γ1. (ΦΔΚ /10/2002 η Β') ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝTH ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ.353.1./324/105657/Γ1 (ΦΔΚ 1340 16/10/2002 η Β') Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Μέξνο Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα, 31 Οθησβξίνπ 2011 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ

Μέξνο Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αζήλα, 31 Οθησβξίνπ 2011 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, 31 Οθησβξίνπ 2011 ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Τπνγξάθζεθαλ ζήκεξα απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ, ΔΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Μεηαθνξά πξνζσπηθνχ ησλ ππφ θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ππεξεζηψλ, νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηνπ λ.

ΘΔΜΑ: «Μεηαθνξά πξνζσπηθνχ ησλ ππφ θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ππεξεζηψλ, νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηνπ λ. Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2010 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην Α Βαζκνινγηθή εμέιημε θαη ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ

Κεθάιαην Α Βαζκνινγηθή εμέιημε θαη ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Ρςθμίζειρ θεμάηων πποζωπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιωηικού δικαίος αοπίζηος σπόνος και άλλερ διαηάξειρ οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ» Κεθάιαην Α Βαζκνινγηθή εμέιημε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ.353.1/324/105657/Γ1 (Φ.Δ.Κ η. Β/ ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (Γ.Π.) - ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΩΝ (.Γ.

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ.353.1/324/105657/Γ1 (Φ.Δ.Κ η. Β/ ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (Γ.Π.) - ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΩΝ (.Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ Φ.353.1/324/105657/Γ1 (Φ.Δ.Κ. 1340 η. Β/16-10-2002) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (Γ.Π.) - ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΩΝ (.Γ.) Άρθρο 37 ύνθεζη και λειηοσργία ηοσ σλλόγοσ ηων Γιδαζκόνηων (.Γ.) 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16)

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16) Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ..- Ν..Κ.- κλπ διαηάξειρ. Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 246 Νφκνο 1256 ηεο 28/31.5.1982. Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ζπληζηάηαη πκβνύιην Επηινγήο

ζπληζηάηαη πκβνύιην Επηινγήο ε απάληεζε ηνπ απφ 10.01.2015 δεκνζηεχκαηφο ζαο ζηελ έληππε Δθεκεξίδα REAL NEWS θαη πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο πεξί ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή θαηαγγειία ηνπ πληνληζηή Δθπαίδεπζεο Βξπμειιψλ θνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα