ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ . 4 8 10.. 13 17... 23 25 26 27 29"

Transcript

1

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Α. Απφ ην ήκεξα ζην Νέν ρνιείν κε Πξψηα ηνλ Μαζεηή Δπηγξακκαηηθά : Έλα ρνιείν Υσξίο Σνίρνπο Α1. Ζ θιεξή Πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εκεξηλνχ ρνιείνπ Α2. Έλα Νέν ρνιείν κε ηνλ Μαζεηή ζην Δπίθεληξν Οη ηφρνη Μαο Β. Άκεζεο Οξηδφληηεο Γξάζεηο Β1. Φεθηαθφ ρνιείν Δπηά Άμνλεο Λεηηνπξγίαο Β2. Ο Μαρφκελνο Δθπαηδεπηηθφο είλαη ν Πξσηαγσληζηήο ηεο Αλαβάζκηζεο Γ. Απφ ην «ρνιείν Αγγαξεία» ζην «Νέν ρνιείν Γεκηνπξγηθήο Μάζεζεο» - πγθεθξηκέλα Μέηξα θαη Πνιηηηθέο Γ1. Αιιαγή ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Γ2. Αλαβάζκηζε ζηηο Γηδαθηηθέο Μεζφδνπο Γ3. Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηα Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Γ4. Σν Σερλνινγηθφ ρνιείν ζε χλδεζε κε ηελ Σνπηθή Αλάπηπμε Γ5. Ξελφγισζζε Δθπαίδεπζε κε Πηζηνπνίεζε Γ6. Οινη Πξνρσξνχλ Υσξίο Καλέλα Απνθιεηζκφ Γ6α. Έληαμε Γ6β. Δηδηθή Αγσγή Γ. Δθαξκνγή Ακεζα Μέηξα - Υξεκαηνδφηεζε Γ1. ΔΠΑ Δξγαιείν Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γ2. Οινήκεξν ρνιείν Δπίινγνο [2]

3 ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Τπνβάιινπκε ζήκεξα ζηνλ Πξόεδξν ηεο Κπβέξλεζεο θαη ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηθώλ καο δεζκεύζεσλ ζην ρώξν ηεο παηδείαο, θαη εηδηθόηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελώ έπνληαη θαη άιια. ε αληίζεζε κε ην παξειζόλ πνπ θάζε «κεηαξξύζκηζε» μεθηλνύζε κε ην ζύζηεκα εηζαγσγήο ζηα ΑΔΙ, εκείο μεθηλάκε από ηελ βάζε - από ην λεπηαγσγείν κέρξη ην Λύθεην γηα λα πξνεηνηκάζνπκε κηα πξαγκαηηθή αιιαγή ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε. Πξόθεηηαη γηα κηα ζπλνιηθή πνιηηηθή πξόηαζε πνπ νδεγεί ζηελ πινπνίεζε ηεο πξνεθινγηθήο καο δέζκεπζεο γηα «Γεκόζηα, δσξεάλ θαη πςειήο πνηόηεηαο παηδεία γηα όινπο». Μηα πξόηαζε πνπ επίζεο θάλεη πξάμε ην ζύλζεκα «ΠΡΩΣΑ Ο ΜΑΘΗΣΗ» δηόηη ζέηεη ηνλ καζεηή ζην επίθεληξν ησλ πξσηνβνπιηώλ καο, κε όια ηα άιια λα αθνινπζνύλ. Δίλαη γλσζηό όηη ε εθαξκνγή πνιηηηθώλ ζηνλ ρώξν ηεο παηδείαο απαηηεί πάλσ απ όια ρξόλν. Γελ επηηξέπεη αηθληδηαζκνύο, έρεη αλάγθε από πηινηηθέο εθαξκνγέο, αθνξά πέξαλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πεξηζζόηεξνπο από ην 1/3 ησλ δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ, θαη γηα όια απηά απαηηεί ζηαζεξόηεηα ζέζεσλ, ζπιινγηθή ζηήξημε θαη κεγάιε πξνζπάζεηα.. Απηό επηβάιιεη καθξνπξόζεζκν ζρεδηαζκό αιιά θαη άκεζα κέηξα. Μέηξα όκσο πνπ πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε κηα ζπλνιηθή πνιηηηθή θαη λα κελ είλαη απνζπαζκαηηθά ή ζηηγκηαίαο θαηαλάισζεο. Απηή ηελ πνιηηηθή θαηαζέηνπκε ζήκεξα, πνπ εκπεξηέρεη όξακα θαη ηνκέο, λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη άκεζεο παξεκβάζεηο, πηινηηθέο εθαξκνγέο θαη νξηζηηθά κέηξα. Δίλαη ην δηθό καο ζρέδην δξάζεο γηα ηελ εθ βάζξσλ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, γηα ηελ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ηεο παηδείαο καο. Άλλα Γηακαληνπνύινπ Τπνπξγόο Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ [3]

4 Μέξνο Α Από ην ήκεξα.. ζην Νέν ρνιείν κε Πξώηα ην Μαζεηή Δπηγξακκαηηθά.. ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ: ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΥΧΡΗ ΣΟΗΥΟΤ! 1. ΠΡΧΣΑ Ο ΜΑΘΖΣΖ. Δίλαη ε λέα αληίιεςε ζην λέν ζρνιείν πνπ νξακαηηδφκαζηε. Ξεθηλάκε απφ ην άιθα, φπσο ιέκε ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ. Πξνζαξκφδνπκε ην ειιεληθφ ζρνιείν ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, βάδνληαο ζην επίθεληξν ηε βαζηθή απηή θαηεπζπληήξηα επηινγή ηεο πνιηηηθήο καο. Οη επηινγέο, νη ξπζκίζεηο, νη επελδχζεηο, νη απνθάζεηο καο αθνξνχλ πξψηα απφ φια ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο δειαδή ζην απνηέιεζκα γηα ηνλ καζεηή 2. ΚΑΝΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΚΑΝΔΝΑ ΠΑΗΓΗ ΓΔΝ ΑΦΖΝΟΤΜΔ ΝΑ ΜΔΗΝΔΗ ΠΗΧ. Σα παηδηά καο, νη λένη θαη νη λέεο καο, βξίζθνληαη κπξνζηά ζε ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ ηνπο. Γηα λα ηηο αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία, γηα λα θάλνπλ ηα φλεηξά ηνπο πξαγκαηηθφηεηα, ρξεηάδνληαη πνιχ επξχηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απ φ,ηη ρξεηάζηεθαλ πνηέ ζην παξειζφλ. Σα εθφδηα πνπ ζα πάξνπλ απφ ην ζρνιείν ζήκεξα, ζα είλαη νη απξηαλέο επθαηξίεο ηνπο γηα θνηλσληθή πξφνδν θαη επηηπρία. Καη απηφ αθνξά όια ηα παηδηά, ρσξίο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, κνξθσηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο θαη αληζόηεηεο. 3. Σν ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ απαηηεί αλαζρεδηαζκό ζε βάζνο. Με λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, θαηλνηφκεο [4]

5 δξάζεηο, πνιηηηζηηθή δσή θαη κε ζχγρξνλα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά κέζα. 4. Σν Νέν ρνιείν είλαη πξψηα απ φια ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΥΧΡΗ ΣΟΗΥΟΤ! Έλα ζρνιείν αλνηθηφ ζηηο ηδέεο, θαη ζηελ θνηλσλία, ζηελ γλψζε θαη ην κέιινλ, πνπ αμηνπνηεί θάζε ζχγρξνλν εξγαιείν. Ο δηαδξαζηηθόο πίλαθαο, ην ειεθηξνληθό βηβιίν, ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, ν πξνζσπηθόο καζεηηθόο ππνινγηζηήο: - δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο θάζε καζεηή θαη καζήηξηαο, - θαηαξγνχλ ηα ζχλνξα ηεο γλψζεο, - δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, - ζπλδξάκνπλ ζην λα νινθιεξψλεηαη ε καζεηηθή δηαδηθαζία ζην ζρνιείν, ψζηε «ε ηζάληα λα κέλεη ζην ζρνιείν», - εκπινπηίδνπλ ηνλ καζεηηθφ βίν κε δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ θαη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. 5. Σν Νέν ρνιείν θηίδεηαη κε ζεκέιηα ζην λεπηαγσγείν θαη ην Γεκνηηθό. Δπηθεληξψλνπκε ζηελ πξαγκαηηθή καζεηηθή δσή, έηζη φπσο απηή μεθηλάεη απφ ην λεπηαγσγείν θαη ζπλερίδεηαη ζην Γεκνηηθφ, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. Γελ επηθεληξψλνπκε ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο φπσο ζπλέβε αξθεηέο θνξέο κέρξη ζήκεξα, - ρσξίο νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα - αιιά εθεί πνπ κπαίλνπλ βάζεηο ηεο κάζεζεο. αιιά θαη ηνπ λένπ ηξφπνπ πξφζβαζεο ζηα ΑΔΗ. 6. ΜΔ ΠΡΧΣΑΓΧΝΗΣΖ ΣΟΝ ΜΑΥΟΜΔΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΖΝ ΣΑΞΖ, ην Νέν ρνιείν ζα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Σν Νέν ρνιείν δίλεη έκθαζε ζηε ζπλάξζξσζε, ηε ζπλέξγεηα θαη ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ηζρπξνπνηείηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο ηνπ ζρνιείνπ, κε πξσηνβνπιίεο απηελέξγεηαο θαη θίλεηξα θαηλνηνκίαο, κε ηηο γλψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ πςειή απνζηνιή ηνπ θαη κε αληίζηνηρν πςειφ θχξνο, ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη ακνηβή. [5]

6 7. ΠΡΑΗΝΟ ΥΟΛΔΗΟ Σν Νέν ρνιείν θαιιηεξγεί ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ζην Μαζεηή. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, Ζ πγηεηλή δηαηξνθή, ε θξνληίδα θαη ν ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζήο ηνπ κε βηψζηκν ηξφπν πεξλάεη απφ ηε βησκαηηθή γλψζε θαη ην «παηρλίδη» ηνπ καζεηή κε ηε θχζε πνπ κεηαηξέπεηαη ζε πξνζηαζία θαη αγάπε γηα απηήλ. 8. ΥΟΛΔΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ, ζε αξκνληθή ζύλδεζε κε ηε Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο. Σν λέν ζρνιείν ζπλδέεηαη κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δίλαη ην ζρνιείν φπνπ ζεζκηθφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν έρνπλ φινη: νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, νη ίδηνη νη καζεηέο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ λέα δηνηθεηηθή δνκή ηεο Υψξαο, απνηειεί ηελ βάζε γηα κηα λέα ζρέζε παηδείαο θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο, κε κεηαθνξά λέσλ αξκνδηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ πληάγκαηνο. 9. ΓΖΜΟΗΑ, ΓΧΡΔΑΝ ΚΑΗ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΟΛΟΤ. Κεληξηθή πξνγξακκαηηθή δέζκεπζε ηνπ ΠΑΟΚ. Ζ εθπαίδεπζε παξακέλεη πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, παξά ηελ εμαηξεηηθά αξλεηηθή θαη δχζθνιε δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία. Ζ επηινγή απηή αληαλαθιά ηε βαζηά καο πεπνίζεζε πσο ην θιεηδί, γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή, ηελ ζπλνιηθή θαη αηνκηθή πξφνδν είλαη ε παηδεία. [6]

7 [7] Το Νέο Σχολείο: Πρώτα ο Μαθητής

8 Α1. Ζ θιεξή Πξαγκαηηθόηεηα ηνπ Νένπ ρνιείνπ Σν ζρνιείν ζήκεξα κνηάδεη ζπρλά κε ρψξν θαηαλαγθαζηηθνχ έξγνπ φπνπ ιείπεη ε ραξά ηεο κάζεζεο, ηεο έξεπλαο θαη αλαθάιπςεο, ηεο δεκηνπξγίαο. Σν ζρνιείν έρεη ππνβηβαζηεί απφ ηηο απαηηήζεηο κηαο ζηεγλήο γλψζεο κε ππεξθνξησκέλν πξφγξακκα, πνπ ζηηο κηθξέο ηάμεηο γεκίδεη ηελ ηζάληα ησλ καζεηψλ κε κεγάιν βάξνο θαη ζηηο κεγαιχηεξεο, ηνπο επηβάιιεη έλα εμαληιεηηθφ σξάξην. Έηζη πεξηνξίδεηαη ν δεκηνπξγηθφο ρξφλνο ζην ζρνιείν αιιά θαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο. Μεηά ηε ιήμε ηεο «ζρνιηθήο κέξαο» ν καζεηήο ζπλερίζεη ηε δνπιεηά ηνπ ζρνιείνπ, ελψ παξάιιεια θάλεη δεχηεξε βάξδηα ζε θξνληηζηήξηα θαη ζε νξγαλσκέλα ηδησηηθά καζήκαηα αζιεηηζκνχ, θαιιηηερληθψλ θ.η.ι. Οη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ έλα επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ άγρνο, αίζζεζε απαμίσζεο θαη κηα επηθπιαθηηθφηεηα απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία. Σξέρνληαο λα θαιχςνπλ ηελ χιε ηνπ ελφο θαη κνλαδηθνχ βηβιίνπ, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ην ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθφ, ρσξίο ελαιιαθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, κέζα, λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο θαη επαξθή παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη επηκφξθσζε βιέπνπλ λα πεξηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπο ζε απηφλ ηνπ απινχ δηεθπεξαησηή εθπαηδεπηηθψλ εληνιψλ θαη θαηεπζχλζεσλ. Καη απηά φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, παξφηη ην θχξνο θαη ε ακνηβή ηνπο δελ είλαη αλάινγα ηεο πςειήο επζχλεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Οη γνλείο πθίζηαληαη ηελ πίεζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί ηνπο ζην ζρνιείν θαη ηα βηψλνπλ απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά. Αλαγθάδνληαη λα αθηεξψλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ρξφλνπ ζην «δηάβαζκα ησλ παηδηψλ» θαη ζην πεγαηλέια ζηα θξνληηζηήξηα θαη ηα άιια ηδησηηθά καζήκαηα. Τθίζηαληαη ηελ δπζβάζηαθηε επηβάξπλζε ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ θαη επεξεάδεηαη ε ζρέζε ηνπ γνλέα κε ην παηδί ηνπ, φηαλ ππνρξεψλεηαη [8]

9 λα αλαιάβεη θαη θαζήθνληα άκεζεο δηδαζθαιίαο. Μηα θαηάζηαζε πνπ επξχηεξα δεκηνπξγεί πξφζζεηεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ φρη κφλν νηθνλνκηθέο αιιά θαη κνξθσηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο. Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο παξακέλνπλ απνκνλσκέλεο απφ ην ζρνιείν, ην νπνίν αδπλαηεί λα πξνζαξκνζηεί θαη λα αμηνπνηήζεη ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηνπο γνλείο δελ δίλεηαη θσλή θαη κε επζχλε θαη ησλ ίδησλ - απνπζηάδεη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε ζπλδηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ο καζεηήο πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο. Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ ζπκβάιιεη ψζηε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φρη κφλν λα ζπληεξεί θαη λα αλαπαξάγεη αληζφηεηεο αιιά θαη λα κελ είλαη αληαγσληζηηθφ ηφζν ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ζην δηεζλή ρψξν. Οη κέηξηεο επηδφζεηο, αθελφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (ET 2010) θαη αθεηέξνπ ησλ ειιήλσλ καζεηψλ ζε δηεζλείο αμηνινγήζεηο φπσο απηή ηεο PISA, θαζψο επίζεο ε ρακειφηαηε ζέζε ηεο Διιάδαο σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ην θαηλφκελν ηεο απνδεκίαο ειιήλσλ επηζηεκφλσλ, δεκηνπξγνχλ κηα απνγνεηεπηηθή εηθφλα απφδνζεο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. Απηφ ζα αιιάμεη. Δίλαη ψξηκεο πιένλ νη ζπλζήθεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ζηελ θνηλσλία γηα αιιαγέο θαη βαζηέο ηνκέο, ζσζηά κειεηεκέλεο θαη ηεξαξρεκέλεο. [9]

10 Α2. Έλα Νέν ρνιείν κε ηνλ Μαζεηή ζην Δπίθεληξν Οη ηόρνη Μαο Ζ πξφηαζε καο γηα έλα Νέν ρνιείν βαζίδεηαη ζηηο πξνεθινγηθέο θαη πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο, έρεη ελζσκαηψζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Βειηίσζε ησλ Ηθαλνηήησλ γηα ηνλ 21 ν Αηψλα (Ηνχιηνο 2008), θαη έρεη ιάβεη ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Ννέκβξηνο 2009) αιιά θαη ηηο κειέηεο αμηνιφγεζεο πνπ έγηλαλ ζε έλα βαζκφ απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην.. Σν Νέν ρνιείν έρεη ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γεληψλ ψζηε λα κπνξνχλ: λα παηνχλ ζηέξεα πάλσ ζε αμίεο θαη αξρέο πνπ θάλνπλ θάζε λέν «πάλσ απ φια ΑΝΘΡΧΠΟ» λα ζπλερίδνπλ λα απνθηνχλ γλψζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ, λα ζπκκεηέρνπλ κε επηηπρία ζηελ νηθνλνκηθή δσή θαη λα έρνπλ επθαηξίεο θνηλσληθήο αλφδνπ, λα αζθνχλ ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ πνιίηε, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή, ην Νέν ρνιείν νη καζεηέο ζα αλαπηχζζνπλ ηαπηφρξνλα απηφλνκε δξάζε, ζπιινγηθφ θνηλσληθφ πλεχκα, θαη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη έηζη:. (α) Ο Μαζεηήο γίλεηαη «κηθξόο δηαλννύκελνο». Απνθηά Μεγαιύηεξε ηθαλόηεηα θαη άλεζε ζηελ ρξήζε, πξνθνξηθά θαη γξαπηά, ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Έξρεηαη ζε επαθή κε ην ινγνηερληθφ πινχην, ην ζέαηξν, ηε κνπζηθή, ηελ ηζηνξία θαη ην πνιηηηζκφ γεληθφηεξα. (β) Ο Μαζεηήο γίλεηαη «κηθξόο Δπηζηήκνλαο. Απνθηά γλσζηηθή επάξθεηα ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, θαη παξάιιειε αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ινγηθήο θαη αθαηξεηηθήο ηθαλφηεηαο. Καηαθηά αληίζηνηρεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηελ ηερλνινγία. [10]

11 (γ) Ο Μαζεηήο γίλεηαη «κηθξόο εξεπλεηήο». Απνθηά πνηόηεηα θαη ηαρύηεηα ζηελ αλάιπζε θαη ζηε ζθέςε, επάξθεηα ζηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ψζηε κε θξηηηθή ηθαλφηεηα λα κπνξεί λα επηιέγεη κέζα απφ ηελ πιεζψξα πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ πνπ έρεη πιένλ ζηελ δηάζεζε ηνπ. (δ) Ο Μαζεηήο γίλεηαη «γισζζνκαζήο». Απνθηά επάξθεηα ζηε ρξήζε πξνθνξηθά θαη γξαπηά ηνπιάρηζηνλ κηαο μέλεο γιψζζαο θαη ζε δεχηεξε θάζε δπν μέλσλ γισζζψλ πνπ ηνλ εμνηθεηψλνπλ κε άιιεο θνπιηνχξεο, επλννχλ ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή επηθνηλσλία, θαη απνηεινχλ εθφδηα επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Με ηελ βνήζεηα ηνπ δάζθαινπ θαη ηεο ηερλνινγίαο, ε γισζζνκάζεηα κεηαηξέπεηαη από πξνζόλ γηα ιίγνπο, ζε εξγαιείν γηα όινπο. (ε) Ο Μαζεηήο θαηαθηά ην «Μαζαίλσ πώο λα καζαίλσ», θαη δίλεηαη ηέινο ζην «καζαίλσ απ έμσ», κε λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη ςεθηαθά εξγαιεία (δ) Ο Μαζεηήο γίλεηαη ζπλεηδεηόο Διιελαο Πνιίηεο - Πνιίηεο ηνπ θόζκνπ. Ο καζεηήο ελδπλακψλεη ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε κε βάζε ηηο αμίεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, ηνλ ζεβαζκφ θαη αλαγλψξηζε ησλ άιισλ. Με γλψζε θαη ππεξεθάλεηα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο, καζαίλεη λα δεη θαη πξννδεχεη κέζα ζην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, κέζα θαη έμσ απφ ηελ ρψξα.. ην Νέν ρνιείν, γίλεηαη κεγαιχηεξε εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη καζήηξηαο θαη πξνσζείηαη ε Δλεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο αληί ηεο παζεηηθήο παξαθνινχζεζεο. ην Νέν ρνιείν ππεξεηνχληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, θνηλνί ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο: ε πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο. [11]

12 Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζην πιαίζην ηνπ λένπ ζρνιείνπ ππνζηεξίδνληαη κε: Γηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο απφ ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ Γηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ καζεηψλ πνπ ηειεηψλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε κε ρακειέο επηδφζεηο ζηελ αλάγλσζε, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο απφ ηε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ μέλεο γιψζζαο θαη ρξήζεο Ζ/Τ Γξαζηηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία γηα ηε δηδαζθαιία. [12]

13 Μέξνο Β Άκεζεο Οξηδόληηεο Γξάζεηο Β1. Φεθηαθό ρνιείν Δπηά Άμνλεο Λεηηνπξγίαο Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ ην βαζηθφ εξγαιείν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Νένπ ρνιείνπ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ, κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππαξρφλησλ δηθηχσλ θαη ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα εμαζθαιίδεη έλα θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα, είλαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε. Σν εγρείξεκα απαηηεί ζρέδην θαη ηαρχηεηα γηαηί ηφζν νη ππνδνκέο φζν θαη ε επέλδπζε ζην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ είλαη ρξφληα πίζσ απφ ηηο ρψξεο κε πςειέο απνδφζεηο. Δπηηέινπο λα απνδψζνπλ ηα πνιιά ρξήκαηα πνπ έρνπλ δαπαλεζεί απνζπαζκαηηθά θαη ηπραία Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηε ςεθηαθή ιεηηνπξγία ηνπ Νένπ ρνιείνπ δηαξζξψλεηαη ζε επηά άμνλεο: 1. Δπξπδσληθόηεηα παληνύ θαη εμνπιηζκόο ζε θάζε ηάμε ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν σο βαζηθό δηθαίσκα θαη απαξαίηεην εθόδην γηα θάζε καζεηή θαη εθπαηδεπηηθό. Αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθψλ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη δίθηπα ππνινγηζηψλ ζε θάζε ζρνιείν. Άκεζα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πηινηηθά ηεο Πξσηνβάζκηαο. Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ζπίηη. ηφρνο ε ζηαδηαθή αλαβάζκηζε απφ ην 2010 ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε 24 Mbps γηα φια ηα ζρνιεία θαη κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο ε έληαμε ζρνιείσλ ζην δίθηπν Οπηηθψλ Ηλψλ. 2. Πύιε πιεξνθόξεζεο θάζε ιεπηό γηα θάζε γνληό, καζεηή θαη εθπαηδεπηηθό. Γεκηνπξγία πχιεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ [13]

14 κνλάδσλ, φπνπ ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο «Μηαο ηάζεο». Γειαδή εμαηνκηθεπκέλε ςεθηαθή πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε, πξνο ηνπο γνλείο, ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή ηνπο παξνπζία. Δλνπνηνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη ππεξθαιππηφκελεο θαη αζχκβαηεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο (e-school, survey, e-data θιπ) Δμαζθαιίδεηαη δπλαηφηεηα απνηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ ην ζχζηεκα. ηφρν απνηειεί ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζηα επφκελα 3 ρξφληα. 3. Δλίζρπζε ζηνλ εθπαηδεπηηθό. Δλδπλάκσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα αμηνπνηήζεη ν ίδηνο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρεη ε δηαξθήο εμέιημε ηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ. Οινθιήξσζε ηεο Δπηκφξθσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε αξρή ηνλ επηέκβξην ηνπ Μάζεκα ρσξίο ζύλνξα κε ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν. Αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κε ηε κνξθή κηαο εληαίαο ςεθηαθήο εθπαηδεπηηθήο βηβιηνζήθεο. Όια ηα ππάξρνληα ζρνιηθά βηβιία, ζρέδηα καζεκάησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ςεθηαθέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο γηα ηνπο καζεηέο γηα θάζε κάζεκα, ζε θάζε ηάμε ζην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην αιιά θαη ζην Γεκνηηθό ςεθηνπνηνύληαη. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ςεθηνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ην ζρνιείν θαη απφ ην ζπίηη ψζηε νη καζεηέο, λα κειεηνχλ, λα εθπνλνχλ θαη λα παξαδίδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ειεθηξνληθά. Δλζσκάησζε ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε θαη ςεθηαθή ηειεφξαζε, ησλ βέιηηζησλ παξαδφζεσλ γηα θάζε κάζεκα θαη ππάξρνληνο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Δπηπιένλ παξνρή δπλαηφηεηαο ζην καζεηή λα ελεκεξψλεηαη κε αλαθνηλψζεηο γηα γεγνλφηα ηνπ ζρνιείνπ. Αληίζηνηρα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξεί ςεθηαθά λα αλαζέηεη εξγαζίεο γηα ην κάζεκα, λα αμηνινγεί ηελ γλψζε κε δηαγσλίζκαηα, λα παξαθνινπζεί θαη λα βαζκνινγεί ηηο εξγαζίεο [14]

15 ησλ καζεηψλ αιιά θαη λα ηεξεί εκεξνιφγην ηνπ καζήκαηνο. ηφρνο, κε αξρή απφ ην 2010 λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα αλαξηάηαη ζηαδηαθά θαη ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Πξνβιέπεηαη θαη ε ζηαδηαθή έληαμε ηνπ πιηθνχ γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηφρνο ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κέζσλ θαη πηινηηθή ρξήζε ηνπ e-book. 5. Νέα κέζα λέα πξνγξάκκαηα. Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ππάξρνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη λέεο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο πξαθηηθέο, θαζψο θαη ηα λέα ςεθηαθά πεξηβάιινληα θαη κέζα. πλεξγαζία κε ηελ Φεθηαθή Σειεφξαζε γηα αλακεηάδνζε νινθιεξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ απφ ηε δηδαζθαιία κέρξη ην πείξακα. Γεκηνπξγία παξαδεηγκάησλ νινθιεξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ θαη παξνρή εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα φια ηα καζήκαηα ζε Γπκλάζην θαη Λχθεην. 6. Δλίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο εηδηθήο αγσγήο κε ηελ αλάπηπμε θαη δηαζθάιηζε ηηο πξφζβαζεο ζην ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηηο ππνδνκέο αλεμάξηεηα απφ δπζθνιίεο θίλεζεο, φξαζεο, αθνήο ή θαη άιιεο κνξθήο δπζθνιίαο (π.ρ. δπζιεμία, απηηζκφο) ζηε κάζεζε. ηφρνο ε ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ζε φια ηα εηδηθά ζρνιεία κέρξη ην 2013 θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε αξρή ην Γεκηνπξγία κεραληζκνύ αμηνιόγεζεο θαη επνπηείαο. Νέα εξγαιεία γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο αξηζηείαο ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν, ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο: δηδαθηηθή, πνιηηηζκφ, πεξηβάιινλ θιπ. Φεθηαθή ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ γνληνχ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη πηζηνπνίεζε. Θεζκνζέηεζε ηεο αλάδεημεο ησλ 100 θαηλνηφκσλ ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θάζε ρξφλν. [15]

16 [16] Το Νέο Σχολείο: Πρώτα ο Μαθητής

17 Β2. Ο Μαρόκελνο Δθπαηδεπηηθόο είλαη ν Πξσηαγσληζηήο Σεο Αλαβάζκηζεο Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ην θιεηδί ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Καλέλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, εάλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ δίλνπλ θαζεκεξηλά ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο κέζα ζηελ ηάμε θαη δελ αλαδεηθλχνληαη σο ε πλεπκαηηθή θαη εζηθή πξσηνπνξία ηεο θνηλσλίαο. Γηα απηφ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο δεκηνπξγψληαο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νένπ ρνιείνπ αλαιακβάλεη ζεηξά απφ λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ επαλαπξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ εθπαίδεπζε, αλαδεηθλχνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο αλαβάζκηζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Οη πξώηεο βαζηθέο επηινγέο καο αθνξνύλ : 1. ηελ θαζηέξσζε Πηζηνπνηεηηθνύ Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο. Ζ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο παξέρεηαη : α) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ θαη εληάζζεηαη ζην Πξφγξακκα ησλ Σκεκάησλ κε ηε κνξθή «Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο», β) κεηά ηελ απνθνίηεζε θαη κε βάζε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζε ζπλελλφεζε κε ηα αλψηαηα ηδξχκαηα. 2. ε ζρέδην γηα ηελ επηκόξθσζε: Ξεθηλνχκε άκεζα ηελ ζηαδηαθή επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ζε κία ηξηεηία. Ζ επηκφξθσζε εζηηάδεηαη ζηνπο ηνκείο: α) επηζηεκνληθφ αληηθείκελν, β) παηδαγσγηθέο κέζνδνη, γ) λέεο ηερλνινγίεο, δ) ζηειέρε θαζνδήγεζεο θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. [17]

18 Σα ζρεηηθά Πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο κέξε: Βαζηθφ εκηλάξην, Δθπαίδεπζε απφ Απφζηαζε, εκηλάξην Αλαηξνθνδφηεζεο. Ζ δηάξθεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ππνινγίδεηαη ζε 200 ψξεο εθ ησλ νπνίσλ 50 ψξεο θαηά πξφζσπν θαη 150 ψξεο εμ απνζηάζεσο. Καη ζα πινπνηεζνχλ απφ κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηψλ / πνιιαπιαζηαζηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ κε δηαθαλείο θαη αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 3. ηε δηαζθάιηζε ελόο αληηθεηκεληθνύ θαη εληαίνπ ηξόπνπ επηινγήο θαη πξόζιεςεο εθπαηδεπηηθώλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο. Ζ πξφζιεςε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ πξνζθνξά ζηνλ καζεηή, αιιά θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, ηδηαίηεξα ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Κξίλεηαη επνκέλσο αλαγθαία ε αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ κε βαζηθνχο ζηφρνπο: Σνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ηφζν απφ ηα δηεζλψο ηζρχνληα φζν θαη απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο ρψξαο θαη Σελ εκπέδσζε ηεο αμηνθξαηίαο ζηηο πξνζιήςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Έηζη, ε εηζαγσγή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνβιέπεηαη : Με βάζε ηα θελά ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Μεηά απφ επηηπρείο εμεηάζεηο ζηνλ ΑΔΠ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο Με πξφζιεςε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζε επίπεδν Γ/λζεο Δθπ/ζεο, κε βάζε ηελ επηηπρία ηνπ ζηνλ ΑΔΠ, ζπλππνινγίδνληαο ηελ πξνυπεξεζία θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Με κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα γξήγνξε αιιά νκαιή κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα. [18]

19 4. Σε κεηάζεζε κόλνλ ζε πξαγκαηηθά νξγαληθά θελά. Ζ πνιηηεία νθείιεη λα θαιχπηεη, θάζε θνξά, ηα νξγαληθά θελά κε κφληκνπο δηνξηζκνχο. Πξφβιεκα πξνθχπηεη φηαλ ηα θελά πνπ δίλνληαη είλαη πιαζκαηηθά. Σν πξφβιεκα ζα αληηκεησπηζζεί κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη επζχλε ησλ Γηεπζχλζεσλ ζε επίπεδν Ννκνχ θαη ηελ εθπφλεζε νξγαλνγξακκάησλ πνπ ζα απνηππψλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Θα πξνρσξήζεη επίζεο ε επαλαθαηάηαμε ησλ δπζπξφζηησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ πςειή κνξηνδφηεζε ππφ ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε φηη ππεξεηνχλ εθεί. 5. Σελ εθαξκνγή ηνπ θαλόλα πσο «θαλέλαο εθπαηδεπηηθόο δελ ζα κεηαθηλείηαη εάλ δελ ππάξρεη ν αληηθαηαζηαηήο ηνπ». Δπηπξνζζέησο, γηα ηηο απνζπάζεηο ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, νη ζέζεηο ζα πξνθεξχζζνληαη ακέζσο κεηά ηηο κεηαζέζεηο. ηελ πξνθήξπμε ζα αλαθέξνληαη: - Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πξνο θάιπςε, θαηά ππεξεζία ή θνξέα - Σα ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη ελδηαθεξφκελνη, - Ο ρξφλνο ηεο απφζπαζεο. Θα πξνβιέπεηαη επίζεο φηη - Μφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαλχνπλ ην ζηάδην ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ζα κπνξνχλ λααπνζπαζζνχλ ζε άιια ζρνιεία αιιά φρη ζε ππεξεζίεο. - Δζεινληηθή κεηάηαμε εθπαηδεπηηθψλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο 6. Σελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ «Γόθηκνπ εθπαηδεπηηθνύ». Ζ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηδηαίηεξα ζηηο ζπλζήθεο ηεο ηάμεο απνηειεί ζνβαξή πξφθιεζε γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πξνθεηκέλνπ ν απφθνηηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ λα κεηαηξαπεί ζε ιεηηνπξγφ ηεο εθπαίδεπζεο ρξεηάδεηαη ν λένο εθπαηδεπηηθφο λα ππνζηεξηρζεί ψζηε λα απνδψζεη θαιχηεξα ζην έξγν ηνπ ζηε ζπλέρεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο πξνβιέπεηαη λα δηνξίδεηαη σο δφθηκνο κε δηεηή ζεηεία θαη ζα κνληκνπνηείηαη κεηά απφ αμηνιφγεζε. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα θαηαιήμεη: ε πξφηαζε κνληκνπνίεζεο ε πξφηαζε κεηάηαμήο ηνπ ζε άιιε ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο [19]

20 7. Σελ θαζηέξσζε αμηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο επηινγήο ζηειερώλ δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ αλάγθε αιιαγήο ηνπ πιαηζίνπ επηινγήο ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε πξνέθπςε απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο επηινγψλ, κε ηηο απμεκέλεο πξνυπνζέζεηο πξνυπεξεζίαο θαη έιιεηςε θηλήηξσλ. Με ην λέν πιαίζην, δηαζθαιίδεηαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζψο θαη ε δηεχξπλζε ηεο βάζεο ησλ ππνςεθίσλ. Γηαζθαιίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ερέγγπα γηα αμηνθξαηηθέο επηινγέο, αίξνληαη ηα εκπφδηα θαη νη πεξηνξηζκνί ζηε ζπκκεηνρή κε ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία, Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Παξάιιεια ππεξεηείηαη ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Πξνυπφζεζε επηινγήο ζα είλαη ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απηφ- αμηνιφγεζεο θαη αμηνιφγεζεο ζε δεχηεξε θάζε 8.Σε ζέζπηζε ηεο Απην αμηνιόγεζεο/ Αμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί κνλαδηθή δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηεο ζεηηθήο αιιά θαη ηεο αξλεηηθήο πνξείαο, θαη εληνπηζκνχ αδπλακηψλ. ε πξψηε θάζε νξίδεηαη σο εζσηεξηθή δηαδηθαζία σο απηναμηνιφγεζε πνπ επηδηψθεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. Απηή αθνξά ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε: - ηνπο Πφξνπο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο (πιηθνηερληθή ππνδνκή, νηθνλνκηθνί πφξνη, αλζξψπηλν δπλακηθφ) - ηε Γηνίθεζε ηεο ρνι. Μνλάδαο (ζπληνληζκφο ζρνιηθήο δσήο, δηακφξθσζεεθαξκνγή ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, αμηνπνίεζε κέζσλ θαη πφξσλ) - ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο απψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ. - ην Κιίκα θαη ηηο ρέζεηο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο [20]

21 - Σν ζπλνιηθφ πξφγξακκα θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο, πεξηβαιινληηθήο δξάζεο ηνπ ρνιείνπ - ηηο Δθπαηδεπηηθέο Γηαδηθαζίεο θαη ηηο θαηλνηνκηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο - ηα απνηειέζκαηα (θνίηεζε, επίδνζε, αηνκηθή-θνηλσληθή αλάπηπμε καζεηψλ) Κάζε ζρνιείν κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ή λα εκπινπηίζεη ηα πεδία απηά, κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ Έθζεζε Απην-αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απην-αμηνιφγεζεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. [21]

22 Μέξνο Γ Από ην «ρνιείν Αγγαξεία».. ζην Νέν ρνιείν Γεκηνπξγηθήο Μάζεζεο πγθεθξηκέλα Μέηξα θαη Πνιηηηθέο Παξάιιεια κε ηηο νξηδφληηεο δξάζεηο ηεο ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο θαη θαηλνηνκίαο θαη ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ θχξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνρσξεί ζε έλα πιήζνο βξαρππξφζεζκσλ θαη κεζνκαθξνπξφζεζκσλ αιιαγψλ θαη παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο αιιεινζπκπιεξνχκελεο θαη νξγαληθά δηαζπλδεφκελεο νδεγνχλ ζην Νέν ρνιείν. Να ππελζπκίζνπκε φηη ην λέν ρνιείν είλαη νινήκεξν θαη φιεο νη δξάζεηο ιακβάλνπλ ππφςε απηή ηελ πξννπηηθή. πγθεθξηκέλα πξνρσξνχκε ζηηο εμήο πξσηνβνπιίεο : Γ1. Αιιαγή ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Ση ηζρύεη ζήκεξα: Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα, παξά ην γεγνλφο φηη πεξηγξάθνπλ ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ αξρψλ δελ έρνπλ ζηελ πξάμε επηθέξεη αιιαγέο ζην ζρνιείν. Γελ πξνθαινχλ ηνλ καζεηή λα εξεπλήζεη θαη λα αλαθαιχςεη ηε γλψζε αιιά πξνζθέξνπλ έηνηκεο απαληήζεηο πξνο απνκλεκφλεπζε, ελψ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σί πξνηείλεηαη: Γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα θαη λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ην Νέν ρνιείν, απαξαίηεηε είλαη ε δηακφξθσζε λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, πνπ [22]

23 λα πηνζεηεί λέεο αξρέο νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ. Έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ : Αλνηθηό θαη επέιηθην σο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο ζα έρεη δπλαηφηεηα παξέκβαζεο θαη απηελέξγεηαο ζην πεξηερφκελν θαη κέζνδν δηδαζθαιίαο σο πξνο ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ κάρηκνη εθπαηδεπηηθνί, εθπξφζσπνη ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη ησλ εηδηθψλ θνξέσλ ηεο πνιηηείαο θαη επίζεο σο πξνο ηνλ καζεηή. ηνρνθεληξηθό, ψζηε λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ε αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη απφ ηηο νπνίεο απνξξέεη ε επηινγή πεξηερνκέλσλ θαη δηάξζξσζεο ηεο χιεο θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο. Δληαίν θαη ζπλεθηηθό απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ην ιχθεην ψζηε κε βάζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα θαη ε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ ηεο ηάμεο αιιά θαη απφ ηάμε ζε ηάμε θαη βαζκίδα ζε βαζκίδα. πλνπηηθό ψζηε λα απνηειεί εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη θαζνδήγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, πνπ λα είλαη πξνζηηφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη θαηαλνεηφ απφ ηνπο γνλείο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε χιε ζα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα είδε κάζεζεο. εκαίλεη επίζεο φηη ε δηαδηθαζία κάζεζεο εηδηθά ζηηο κηθξέο ηάμεηο νινθιεξψλεηαη κέζα ζην ζρνιείν θαη απαιιάζζεηαη νη νηθνγέλεηα απφ ην άγρνο ηεο δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη. Γηαζεκαηηθό κε ηελ έλλνηα φηη πξνσζνχληαη θαη θαιιηεξγνχληαη κε ηξφπν εγθάξζην νη βαζηθέο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζεκάησλ θαη αμηψλ ζε φιν ην εχξνο ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ, Παηδαγσγηθά δηαθνξνπνηνύκελν γηα λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο κάζεζεο ησλ καζεηψλ, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ ηάμε, ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη φια ηα άιια ζηνηρεία πνπ θαηαζηνχλ ηε δηδαζθαιία κηα κνλαδηθή, κε-ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία. [23]

24 Πξέπεη επίζεο λα: Δλζσκαηώλεη ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο δσήο ψζηε λα θαιιηεξγεί ηελ απνδνρή θαη ηελ θαηαλφεζε κέζα απφ ηε ζπιινγηθφηεηα. Πξνσζεί λέεο κεζνδνινγίεο πνπ θαιιηεξγνχλ ην βησκαηηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ ηξφπν κάζεζεο. Υεηξαθεηεί, αλαπηχζζνληαο ησλ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα παίξλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο κε ηξφπν απηφλνκν θαη ππεχζπλν. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ γηα ην λεπηαγσγείν, δεκνηηθό θαη γπκλάζην ζα αλαπηπρζνύλ κέρξη ηνλ Ηνύλην ηε ζπλέρεηα ζα εθαξκνζηνχλ πεηξακαηηθά ηε ζρνιηθή ρξνληά ζε αξηζκφ λεπηαγσγείσλ, δεκνηηθψλ θαη γπκλαζίσλ. Σε ζρνιηθή ρξνληά ζα γεληθεπζεί ε εθαξκνγή ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο. Καηά ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ζα ππάξμεη ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε απφ ηα ζπλεξγαδφκελα πεηξακαηηθά-ππνδεηγκαηηθά ζρνιεία (ην θαζεζηψο ησλ νπνίσλ επαλεμεηάδεηαη) σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ελψ πξνβιέπεηαη θαη ηειηθή αμηνιφγεζε-έξεπλα. Οη αιιαγέο ζην επίπεδν ηνπ Λπθείνπ είλαη νξγαληθά εληαγκέλεο ζηηο ζπλνιηθέο αιιαγέο θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Λπθείνπ νξγαλψλεηαη ηαπηφρξνλα κε απηφ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Δλψ παξάιιεια νξγαλψλεηαη θαη ν ηξφπνο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αλαδηνξγαλώλνληαη πιήξσο νη δύν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Θα κεησζεί ν ζεκεξηλφο πςειφο αξηζκφο καζεκάησλ ρσξίο λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εξγαζίαο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζα αληηζηνηρεί ζε νξηζκέλα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ θαη ζε καζήκαηα επηινγήο. Οη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζα δηεμάγνληαη ζε εζληθό επίπεδν θεληξηθά, αιιά πιένλ ηα ζέκαηα ζα επηιέγνληαη από ζρεηηθή ηξάπεδα, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη πιεζψξα ζεκάησλ ζηαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. Σα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα νξίδνπλ ηνπο φξνπο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζηα ηκήκαηά ηνπο. [24]

25 Γ2. Αλαβάζκηζε ζηηο Γηδαθηηθέο Μεζόδνπο. Σί ηζρύεη ζήκεξα: Παξά ηα θαηά θαηξνχο εμαγγειιφκελα, ζηελ πξάμε ε ππεξθφξησζε ηεο χιεο θαη ηα εγρεηξίδηα νδεγνχλ ζηελ κεησπηθή δηδαζθαιία, ζηελ αθήγεζε θαη ηελ απνκλεκφλεπζε. Ο καζεηήο βαζηθά αμηνινγείηαη πάλσ ζηελ δπλαηφηεηα απνζηήζηζεο Ση αιιάδεη: Σέινο ζηελ απνζηήζηζε: Από ην «ηόζεο ιέμεηο μέραζεο», ζην «ηη θαηάιαβεο». Πξνσζνχληαη καζεηνθεληξηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή θαη καζήηξηαο θαζψο θαη ηεο θάζε ζρνιηθήο ηάμεο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ παηδαγσγηθψλ ηερληθψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ην πην επέιηθην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ε βησκαηηθή κάζεζε, ε ελεξγεηηθφηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο κάζεζεο, ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε κεγαιχηεξε εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο. Βαζηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά πεξίπησζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο είλαη: Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε - ψζηε λα αιιεινηξνθνδνηείηαη ε γλψζε Σα ζρέδηα εξγαζίαο απφ ην «απνζηεζίδσ» λα πεξάζνπκε ζην «εξεπλψ» Ζ δηδαζθαιία ζε νκάδεο κε ζηφρν ην ζπιινγηθφ πλεχκα Ζ δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή πνπ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη φρη γεληθά ηεο ηάμεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία πνπ απνηειεί βαζηθφ ζπληειεζηή ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ είλαη ην ςεθηαθφ ζρνιείν. [25]

26 Γ3. Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηα Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Ση ηζρύεη ζήκεξα: Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εθαξκνζηεί αξθεηά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηνπο ίδηνπο θαηαγξάθεθαλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, ηα νπνία ειήθζεζαλ ππφςε. Ση πξνηείλεηαη: Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην Πξφγξακκα Γεληθήο Δπηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλαιχζεθε ζην Κεθάιαην Β2 δίλεηαη γηα πξψηε θνξά ε επθαηξία γηα ζπζηεκαηηθή, νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ζε ζεκαηηθέο θαη αληηθείκελα πνπ ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κε ηηο αιιαγέο ζην ζρνιείν θαη ηηο δηεπθνιχλνπλ. Σαπηφρξνλα φκσο πξνσζείηαη θαη ε εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε γηα ην Νέν ρνιείν. Γηα πξψηε θνξά νη αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ εμεηδηθεπκέλε επηκόξθσζε ζε απηά, ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ θαινύληαη λα ηα εθαξκόζνπλ αιιά θαη ηαπηόρξνλα λα ηα ζπλδηακνξθώζνπλ. Αληίζηνηρα ζα ππάξρεη επηκόξθσζε ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλνδεύνπλ ηα πξνγξάκκαηα. Ζ δξάζε απηή αμηνπνηεί ζην κέγηζην ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο νη νπνίνη επηκνξθψλνληαη ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ππνζηεξηθηηθέο ζηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ επηηπρία ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Ζ επηκφξθσζε ζα μεθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ εμε κήλεο πξηλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη κε ην ξπζκφ πνπ απηά αξρίδνπλ λα πινπνηνχληαη. Δθηηκάηαη φηη ζα είλαη δηάξθεηαο 180 σξψλ πεξίπνπ, θπξίσο κε ηελ θπζηθή παξνπζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη απφ απφζηαζε. Ζ ζηνρεπκέλε θαη κεγάιεο θιίκαθαο απηή επηκφξθσζε ζα δψζεη ζηαδηαθά ηε ζέζε ηεο ζε άιιεο κνξθέο επηκφξθσζεο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ θχξηα ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε κε βάζε ηηο αλάγθεο κηθξψλ νκάδσλ ή θαη κεκνλσκέλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. [26]

27 Γ4. Σν Σερλνινγηθό ρνιείν ζε ζύλδεζε κε ηελ ηνπηθή αλάπηπμε Ζ Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί θπξίαξρε πξνηεξαηφηεηα πνπ αθνξά άκεζα ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο ρψξαο, ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζηα ηερληθά επαγγέικαηα θαη ηελ ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ση ηζρύεη ζήκεξα: ήκεξα ε ΣΔΔ πεξλά δχζθνινπο θαηξνχο. Σα ιάζε, θαη νη ζηξεβιψζεηο ηελ έρνπλ νδεγήζεη ζε θξίζε πνπ δελ επηηξέπεη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, είηε απηνί είλαη εθπαηδεπηηθνί θαη παηδαγσγηθνί είηε είλαη θνηλσληθνί θαη αλαπηπμηαθνί. «Κξίζε ηνπ ζρνιείνπ ζεκαίλεη ζρνιηθή απνηπρία θαη δηαξξνή, αδηαθνξία θαη απνκάθξπλζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ γλψζε, ζχγρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, καδηθή αλεξγία ησλ λέσλ.» Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο θαη αιιαγήο ηνπ λφκνπ ην 2006 νδήγεζαλ ζε: Ραγδαία κείσζε ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ ζηα ΔΠΑΛ-ΔΠΑ θαηά 35% ζρέζε κε ην , ελψ ε αλαινγία καζεηψλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο πξνο ΣΔΔ απφ 57,7% θαη 42,3% αληίζηνηρα βξίζθεηαη ζην 76% έλαληη 24%. Γεκηνπξγία ρηιηάδσλ ππεξαξίζκσλ εθπαηδεπηηθώλ ιφγσ ηεο πξνρεηξφηεηαο δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Καηάξγεζε πνιιώλ δπλακηθώλ εηδηθνηήησλ ρσξίο θακηά κειέηε θαη ε παξάινγε έσο θαη πξνθιεηηθή θαηαλνκή αθφκε θαη ησλ εηδηθνηήησλ πνπ απέκεηλαλ κεηαμχ ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ Αθαίξεζε ησλ γεληθώλ καζεκάησλ απφ ηηο ΔΠΑ κε απνηέιεζκα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο λα κελ εθπαηδεχνληαη πιένλ, αιιά απιά λα «θαηαξηίδνληαη» Φξαγή εθπαηδεπηηθώλ δηαδξνκώλ κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία επηινγήο ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ (πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ΣΔΔ) Καηάξγεζε ηεο δπλαηόηεηαο πξαθηηθήο άζθεζεο ηε γεληθόηεξε απαμίσζή ηεο ζηελ ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. [27]

28 Ση πξνηείλεηαη: Πξνρσξάκε ζε ιεπηνκεξή αμηνιόγεζε ηνπ θάζε ζρνιείνπ ρσξηζηά θαη ηαπηφρξνλα πξνρσξάκε ζε λόκν πιαίζην γηα ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό, κε ζέζεηο φηη : Ζ Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί δηαθξηηή εθπαηδεπηηθή Βαζκίδα παξάιιειε κε ηελ Γεληθή εθπαίδεπζε. ηνλ ρψξν ηεο ΣΔΔ ζα ιεηηνπξγεί ην «Σερλνινγηθό Λύθεην». ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη ηα ζεκεξηλά ΔΠΑ.. θαη ΔΠΑ.Λ. θαη ην νπνίν ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. ε θάζε Σερλνινγηθφ Λχθεην νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα επηινγώλ ζε πξνγξάκκαηα θαη εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο ζηόρσλ, ρσξίο θξαγκνύο θαη κνλόδξνκνπο. Γηεπξχλνληαη νη δπλαηφηεηεο νξηδφληηαο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο Λπθείνπ. Γηαζθαιίδεηαη ε εηζαγσγή ησλ απνθνίησλ ηνπ Σερλνινγηθνύ Λπθείνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ επηινγή εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο γεληθήο παηδείαο πνπ ν καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη ζην ηξίην έηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπ. ην πξφγξακκα ηεο Α θαη Β ηάμεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ ιακβάλνληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά κέηξα γηα λα αληηκεησπηζηνύλ ηα καζεζηαθά ειιείκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ καζεηψλ. Οη εηδηθόηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνύ Λπθείνπ, ζα είλαη απνηέιεζκα δηαιφγνπ κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλδηνξγαλψλεηαη θαη ε πξαθηηθή άζθεζε Ζ θαηνρύξσζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ βαζίδεηαη ζην Δζληθό Πιαίζην Πξνζόλησλ ( ην πξνζρέδην βξίζθεηαη ζε δηαβνχιεπζε) Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα είλαη ζπκβαηά κε ηα εζληθά πξφηππα «Δπαγγεικαηηθψλ Πεξηγξακκάησλ». Ζ Λεηηνπξγία Πεηξακαηηθώλ Σερλνινγηθώλ Λπθείσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ΣΔΗ θαη Παλεπηζηήκηα. [28]

29 Γ5. Ξελόγισζζε Δθπαίδεπζε κε πηζηνπνίεζε Ση ηζρύεη ζήκεξα: Σα πξνβιήκαηα εζηηάδνληαη ζηελ έιιεηςε ζπλέρεηαο αλάκεζα ζηηο βαζκίδεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζηελ απαμίσζε ηνπ καζήκαηνο ζην Γπκλάζην κε ιίγεο ψξεο δηδαζθαιίαο, ζηελ έιιεηςε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα επίπεδα γισζζνκάζεηαο, ζηελ έιιεηςε θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ησλ θαζεγεηψλ μέλσλ γισζζψλ, ζηελ έιιεηςε εξγαζηεξίσλ ΣΠΔ ζην Γεκνηηθφ φπνπ ε γλψζε ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Ση αιιάδεη: Ζ αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο μελφγισζζεο παηδείαο θαη θαηάξηηζεο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα ηνπ ΔΚΠΑ κε ζθνπφ λα δηακνξθσζεί έλα νινθιεξσκέλν ζπλεθηηθφ ζρέδην θαη λα εθπνλεζνχλ ζρεηηθέο επηκέξνπο κειέηεο. Θα εθπνλεζεί λέν εληαίν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα φιεο ηηο ζχγρξνλεο γιψζζεο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηφ ζα αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ην νπνίν νξίδεη κηα εμάβαζκε θιίκαθα επηπέδσλ γισζζνκάζεηαο πνπ έρεη πηνζεηεζεί θαη απφ ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠΓ). πλεπψο, ην πξφγξακκα απηφ ζα πξνζδηνξίδεη ηη απαηηείηαη απφ θάζε Έιιελαο ρξήζηε κηαο μέλεο γιψζζαο ζε θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ επίπεδα: Α1 Αξρηθή γλψζε Β1 Μέηξηα γλψζε Γ1 Πνιχ θαιή γλψζε Α2 Βαζηθή γλψζε Β2 Καιή γλψζε Γ2 Άξηζηε γλψζε Πηινηηθό πξόγξακκα εθκάζεζεο αγγιηθήο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα εθαξκνζηεί πεηξακαηηθά ζε 60 Γεκνηηθά ζρνιεία θαη 30 Γπκλάζηα ζε δηαθνξεηηθνύο λνκνύο ηεο ρώξαο. Ζ πξφηαζε είλαη ε απνθνίηεζε απφ ην Γεκνηηθφ λα ζπλδέεηαη κε πηζηνπνίεζε Α2 ή Β1 θαη ε απνθνίηεζε απφ ην Γπκλάζην κε πηζηνπνίεζε Β2 (θαιή γλψζε- first certificate/lower). Ο ζρεδηαζκφο μεθίλεζε ψζηε λα πινπνηεζεί ηνλ επηέκβξην 2010, ηφζν κέζσ ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο φζν θαη κε ηελ αχμεζε ησλ σξψλ παξαθνινχζεζεο ζε 10ζέζηα, 11ζεζηα θαη 12 ζεζηα Γεκνηηθά ρνιεία. [29]

30 Γ6. Αλαβάζκηζε ησλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε αληζνηήησλ θαη ηελ έληαμε όισλ. Οινη πξνρσξνύλ ρσξίο θαλέλα απνθιεηζκό. Γ6α. ΔΝΣΑΞΖ Ση ηζρύεη ζήκεξα: Ζ δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε επειημίαο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αλάινγα κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Ζ έιιεηςε ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε έιιεηςε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ε ειιηπήο εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ ελίζρπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε εππαζείο θνηλφηεηεο, θαηέιεμαλ ζηελ απνηπρία νπζηαζηηθήο ζηήξημεο Ση αιιάδεη: ηόρνο καο είλαη ε επηηπρεκέλε ζρνιηθή πνξεία όισλ ρσξίο θαλέλαλ απνθιεηζκό, ζε Εώλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο (ΕΔΠ). Πξνρσξάκε ζηελ Δθαξκνγή Γηθηχνπ ρνιείσλ Δθπαηδεπηηθψλ Καηλνηνκηψλ κε θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηηθέο πξαθηηθέο πνπ εληάζζνληαη ζηε ινγηθή ηεο ζεηηθήο δηάθξηζεο, πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή ηζφηεηα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ ζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ γεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ φισλ. Σν ζρνιηθφ έηνο ζα εθαξκνζηεί πηινηηθά ην ζχζηεκα ζε ζρνιεία 3 πεξηνρψλ κε ζηφρν κεηά απφ αμηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ πξψην ρξφλν λα εμαπισζεί ζε έλα ζχλνιν 10 πεξηνρψλ σο ην Παξάιιεια, ζα πξνρσξήζεη άκεζα ε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ κε ηξία εηδηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία κεηά απφ δηαβνχιεπζε θαη επεμεξγαζία έρνπλ νινθιεξσζεί θαη πξνθεξχζζνληαη γηα πινπνίεζε : 1. Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε 2. Δθπαίδεπζε Αιινδαπψλ θαη Παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ 3. Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά. [30]

31 Γ6β. ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Οινθιεξψλεηαη θαη ζα παξνπζηαζζεί ζπλνιηθά ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ζηε ινγηθή ηεο Έληαμεο. ε φηη αθνξά ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ζεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο, βαζηθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη: Καλέλα παηδί κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δε ζα ζηεξείηαη ηνπ αγαζνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαηαγξάθνληαη φινη νη καζεηέο κε αλαπεξία, απνθηνχλ Αξηζκφ Μεηξψνπ Μαζεηή (Αξ.Μ.Μα) θαη αλήθνπλ ζην καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ. πγθξνηήζεθε εηδηθή επηηξνπή γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο κε ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ηνπ ΟΖΔ, αιιά θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο έηζη ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη δηαθξίζεηο θαη νη απνθιεηζκνί ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Θα αμηνπνηεζεί φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη εηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπκε ηηο απμεκέλεο αλάγθεο γηα εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο. Γηα ηελ πξνψζεζε θαη θαζηέξσζε ηεο θπζηθήο θαη ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο αλαπηχζζεηαη εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Γηα ηα θσθά θαη ηπθιά παηδηά θαζηεξψλεηαη επίζεκε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηαο ηεο Ννεκαηηθήο θαη δεκηνπξγνχληαη δνκέο πηζηνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ Γξαθήο Braille. Υαξηνγξάθεζε, Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ραξηνγξάθεζε ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ μεθηλνχκε άκεζα απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη δνκψλ. Καζηεξψλνπκε ηελ Δθπφλεζε θαη Γεκνζίεπζε Πνξίζκαηνο ζε εηήζηα βάζε κε θαηάιιειε κεζνδνινγία. Σν πφξηζκα ζα αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο κε κεηξήζηκε αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ [31]

32 [32] Το Νέο Σχολείο: Πρώτα ο Μαθητής

33 Μέξνο Γ Δθαξκνγή Άκεζα κέηξα Υξεκαηνδόηεζε Γ1. ΔΠΑ Δξγαιείν Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Με δεδνκέλν φηη ζηφρνο καο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην Νέν ρνιείν, κε δεδνκέλε επίζεο ηελ ζπγθεθξηκέλε δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία, πξνρσξήζακε ζηελ πιήξε αλακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ, ψζηε λα ππεξεηεί θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ πνιηηηθή καο. Κάζε κέηξν λα εμππεξεηεί ζαθή πνιηηηθό ζηόρν. ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ζε ζέκαηα πνπ άκεζα ζρεηίδνληαη κε ην Νέν ρνιείν ΤΝΟΠΣΗΚΑ είλαη : (α) Έξγα ζηα Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πξνππνινγηζκνύ 575 εθαη. Δπξώ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Μέζα ζηνπο επφκελνπο δπν κήλεο ζα εθδνζνχλ 19 πξνζθιήζεηο έξγσλ απφ ηα ηνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ (Ε.Π. «Εκπαίδεςζη & Δια βίος Μάθηζη», Ε.Π. «Ψηθιακή Σύγκλιζη» και Ε.Π. «Διοικηηική Μεηαππύθμιζη»). Σα έξγα αθνξνχλ: 1. ηελ ςεθηαθή ηάμε ζχκθσλα κε ηνπο άμνλεο πνπ αλαπηχρζεθαλ. (3 πποζκλήζειρ από ηο ΕΠ «Εκπαίδεςζη & Δια βίος Μάθηζη», 1 ππόζκληζη από ηο ΕΠ «Ψηθιακή Σύγκλιζη» και 1 ππόζκληζη από ηο ΕΠ «Διοικηηική Μεηαππύθμιζη»), 2. ηελ αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ & πξνεηνηκαζία ιεηηνπξγίαο λέσλ ππνδεηγκαηηθψλ ζρνιείσλ απφ ην επηέκβξην 2011, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. 3. ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο χιεο ζηε λέα κεηαβαηηθή πεξίνδν, 4. ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, 5. ην θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, 6. ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο & απαξαίηεησλ παξεκβάζεσλ ζε ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, [33]

34 7. ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο (κεηαλάζηεο, ξνκά, κνπζνπικαλφπαηδεο) (3 πποζκλήζειρ), 8. ηελ δηακφξθσζε κεηξψνπ ΑκεΑ ζηελ εθπαίδεπζε & ηελ βειηίσζε ηεο εηδηθήο αγσγήο (3 πποζκλήζειρ), 9. ηελ αμηνιφγεζε θάζε ΔΠΑΛ ΔΠΑ θαη ηελ ζχληαμε ηεθκεξησκέλεο πξφηαζεο εθαξκνγήο γηα ηελ αλαβάζκηζή ηνπο, 10. ηελ δηακφξθσζε ειεθηξνληθνχ θφκβνπ ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα εθήβνπο. Απφ ηηο πξνζθιήζεηο απηέο: - ε 14 πεξηπηψζεηο, νη θνξείο πινπνίεζεο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ πξνζδηνξηζκέλνη (πξνθχπηνπλ εθ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ σο απνθιεηζηηθά αξκφδηνη) θαη γηα ην ιφγν απηφ ε έληαμε ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ ζα γίλεη ηαρχηαηα (εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ πξφζθιεζε θαηά κ.ν.) θαη ζα πξνσζεζεί ε πινπνίεζε ηνπο. - ε 5 πεξηπηψζεηο (ψηθιακή ηάξη, διαπολιηιζμική εκπαίδεςζη, μάθημα διδακηικήρ ζε ΑΕΙ) νη πξνζθιήζεηο απεπζχλνληαη ζε επξχ θάζκα δηθαηνχρσλ πνπ ζα αμηνινγεζνχλ ζπγθξηηηθά θαη ν ρξφλνο έληαμεο ησλ έξγσλ πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη 2,5 κήλεο θαηά κ.ν. (β) Έξγα ζηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (έξγα ππνδνκώλ πξσηνβάζκηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) πξνϋπνινγηζκνύ 815 εθαη.επξώ. εκεηώλνπκε εδώ όηη ην ζπλνιηθό πξόγξακκα ζρνιηθήο ζηέγεο ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ηδηαίηεξεο παξνπζίαζεο Απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα έρνπλ ήδε εθδνζεί ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο πξνζθιήζεηο γηα έξγα ζρνιηθήο ζηέγεο θαη πξνρσξάεη ε έληαμε έξγσλ ζε ζπλελλφεζε ησλ πεξηθεξεηψλ κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο Παξάιιεια, έρνπλ μεθηλήζεη νη πξνζθιήζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα εηδηθά ζρνιεία. Γηα όια ηα παξαπάλσ ππάξρεη αλαιπηηθόο ζρεδηαζκόο θαη νη ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αξρίδνπλ λα δεκνζηεύνληαη από ηηο 16 Μαξηίνπ θαη ηειεηώλνπλ ζηηο 10 Μαίνπ. [34]

35 Γ2. Οινήκεξν ρνιείν Σν Νέν ρνιείν είλαη νινήκεξν, θαη ζηαδηαθά φια ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κεηαηξέπνληαη κε επηινγή ζε νινήκεξα κε εληαίν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, φπσο ήδε αλαιχζεθε. Ο ρξφλνο παξακνλήο είλαη καθξχηεξνο, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο παξαθνινπζνχλ καζήκαηα μέλεο γιψζζαο πνπ νδεγνχλ ζε πηζηνπνίεζε, θάλνπλ αζιεηηθά, εμνηθεηψλνληαη κε ηηο ηέρλεο ή άιιεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζήκεξα θαηά θαλφλα αλαδεηνχλ ζηελ ηδησηηθή αγνξά. ηηο πξψηεο ηάμεηο ε κειέηε (νκαδηθή ή αηνκηθή) γίλεηαη ζηελ ηάμε θαη έηζη ε ηζάληα κέλεη ζην ζρνιείν. ηελ λέα ρξνληά πξνρσξάκε ζηελ Α θάζε κε ζρέδην άκεζσλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξά ζε 10ζέζηα, 11ζέζηα θαη 12ζέζηα ζρνιεία. Οη ιεπηνκέξεηεο ζα αλαθνηλσζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αλαθέξνληαη ζε: Μείσζε ηεο χιεο Γηεχξπλζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ Δζηίαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά ηφρεπζε ζηα καζεκαηηθά θαη ζηε μέλε γιψζζα Πξνηεξαηφηεηα ζηε μέλε γιψζζα θαη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο Αχμεζε ησλ σξψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη εηδηθά ηελ ινγνηερλία Πξνγξακκαηηζκφο γηα θάζε ζρνιείν 5 ηνπιάρηζηνλ παηδαγσγηθψλ επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο. [35]

36 Δπίινγνο Γηα έλα Κίλεκα Παηδείαο Σν ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ ζέηεη ζηφρνπο πξνο θαηάθηεζε απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. Δίκαζηε ζηελ αθεηεξία ελφο δχζθνινπ θαη αλεθνξηθνχ δξφκνπ, ελφο δξφκνπ αληνρήο, ηνπ νπνίνπ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη νη ζπλερείο θαη ζπλεπείο παξεκβάζεηο ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ, έηζη ψζηε φια ηα ειιεληθά ζρνιεία ρσξίο εμαίξεζε, απφ ηε κηα άθξε ηεο ρψξαο σο ηελ άιιε, λα θφςνπλ ην λήκα θαη λα θηάζνπλ ζηνλ επηζπκεηφ ζηφρν. Σν πξνζθιεηήξην είλαη αλνηρηφ πξνο φινπο. Κάζε καζεηήο, θάζε εθπαηδεπηηθφο, θάζε γνληφο, θάζε ζπιινγηθφο θνξέαο, θάζε πνιίηεο, έρεη ιφγν θαη ξφιν. Ο πην ζίγνπξνο θαη αζθαιήο δξφκνο πξνο ηελ επηηπρία ηνπ ΝΔΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ είλαη λα πεη ε θνηλσλία «Ναη, κε λνηάδεη!». Ζ Παηδεία καο είλαη αλαβαζκίζηκε. Υξεηάδνληαη φκσο «αλαβαζκηζηέο». Έλα ζπιινγηθφ, απνθαζηζκέλν, πνιχπιεπξν θαη πνιπεπίπεδν Κίλεκα Παηδείαο πνπ ζα πάξεη ζηνπο ψκνπο ηνπ ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ ΝΔΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ γηα λα δηακνξθψζεη ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 21νπ αηψλα. Έλα Κίλεκα Παηδείαο πνπ ζα αμηνπνηήζεη εκπεηξίεο, γλψζεηο, δεκηνπξγηθέο ηδέεο θαη κεγάια απνζέκαηα ηφικεο. ε ηειηθή αλάιπζε, αλ φινη ζπκθσλνχκε πσο επηζπκνχκε λα δήζνπκε ζε κηα «θνηλσλία ησλ αξίζησλ» θαη φρη ζηελ «θνηλσλία ησλ αξεζηψλ», απφ θάπνπ πξέπεη λα μεθηλήζνπκε γηα λα ην επηηχρνπκε. Ζ θνηλή ινγηθή ππαγνξεχεη λα μεθηλήζνπκε απφ εθεί πνπ αξρίδνπλ θαη ηειεηψλνπλ φια: Σνλ καζεηή. ΠΡΧΣΑ Ο ΜΑΘΖΣΖ. [36]

37 [37] Το Νέο Σχολείο: Πρώτα ο Μαθητής

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΥΔΓΙΟY ΝΟΜΟY ΜΔ ΣΙΣΛΟ :

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΥΔΓΙΟY ΝΟΜΟY ΜΔ ΣΙΣΛΟ : ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΥΔΓΙΟY ΝΟΜΟY ΜΔ ΣΙΣΛΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΘΙΔΡΩΗ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα»

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νζα Διοίκηση για το Νζο Σχολείο 1. Σκοπός Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηνλ νξζνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Βαζίιεηνο Παξίζεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεθέκβξηνο 2011 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα