ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο"

Transcript

1 ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθζςεων Τιράνων 5, Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit Sky Tower Tel και Fax Α. Γεληθή Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε Μαθξννηθνλνκηθνί δείθηεο Παξά ην γεγνλφο φηη ην 2009 ήηαλ έηνο θξίζεο, ε αιβαληθή νηθνλνκία ζπλέρηζε ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία ε νπνία βαίλεη αχμνπζα ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, άλ θαη κε βξαδχηεξν ξπζκφ. Μέρξη θαη ηνλ επηέκβξην 2009, ν ξπζκφο αλάπηπμεο επηβξαδχλζεθε θαηά 1,55 πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, σζηφζν ν ξπζκφο απηφο εμαθνινπζεί λα θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 5% εηεζίσο, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο (Instat), θαη πάλσ απφ 4% ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (ΓΝΣ), (Παγθφζκηα Σξάπεδα). Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, εθηηκάηαη ζηα δηο Λεθ. Ο πςειφο ξπζκφο αλάπηπμεο νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 80%, ηνπ νπνίνπ νη δξαζηεξηφηεηεο εληζρχζεθαλ απφ ην θαηάιιειν κίγκα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθάξκνζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, ην νπνίν επλφεζε ηελ ιεινγηζκέλε πηζησηηθή επέθηαζε, αιιά θαη απφ ηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ παξνρήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ν πςειφο ξπζκφο αλάπηπμεο νθείιεηαη θαη ζην γελλαηφδσξν πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή δξφκσλ, ην νπνίν ελίζρπζε ζεκαληηθά θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ωζηφζν, ε Αιβαλία δελ παξέκεηλε αιψβεηε απφ ηελ θξίζε, αθνχ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 θαηαγξάθεηαη πηψζε ηφζν ηεο αμίαο φζν θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, κείσζε ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ άδεισλ πφξσλ, θπξίσο κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαη επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ πηζησηηθήο επέθηαζεο. Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο, επηηαρχλζεθε ζεακαηηθά ην ηξίην ηξίκελν 2009 ζε ζρέζε κε ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ 2009, σο απνηέιεζκα ησλ θαηάιιεισλ ρεηξηζκψλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηξίην ηξίκελν 2009 ε αλάπηπμε ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 4,1% ζε ζρέζε κε ην ηξίην ηξίκελν 2008, ελψ ην δεχηεξν ηξίκελν 2009 ε αλάπηπμε ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 0,4% ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν ηξίκελν Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο εθηηκάηαη ζην 25% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-27 ην 2008 θαη πάλσ απφ 24% ην 2007, ζχκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηελ Αιβαλία. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ηξηκήλνπ νη ηνκείο πνπ ζεκείσζαλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ήηαλ νη ηνκείο ηειεπηθνηλσληψλ, κεηαθνξψλ θαη εκπνξείνπ, κε απμήζεηο αληίζηνηρα ηεο ηάμεσο ηνπ 34.3%, 15.5% θαη 6.4% έλαληη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ Οη ηνκείο πνπ ζεκείσζαλ κείσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2009, ζε ζρέζε κε ην 1

2 αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, ήηαλ ε βηνκεραλία θαη ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ κε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4.5% θαη 0.7% αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ην δεχηεξν ηξίκελν 2009 ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ζεκείσζαλ νη ηνκείο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαηά 20.5% θαη ε βηνκεραλία θαηά 5.0%, ελψ κείσζε ζεκείσζαλ νη ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ θαηά 9.5% θαη oη ππεξεζίεο θαηά 0.2%. Σν δεκφζην έιιεηκκα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, απμήζεθε θαηά εθ. Λέθ, κε ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 82,17% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, κε ηα δεκφζηα έμνδα λα απμάλνληαη θαηά Λέθ κε ξπζκφ 19,1%. ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, απφ εθ. ιεθ ην 9κελν 2008 ζε εθ. ιεθ ην 9κελν 2009, ιφγσ ηεο εθαξκνζζείζαο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο, ελψ ηα δεκφζηα έζνδα ζεκείσζαλ ρακειφηεξν πνζνζηφ αχμεζεο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, ηεο ηάμεσο ηνπ 5,5%, θαηά εθ. Λεθ, απφ εθ. ιεθ ην πξψην 9κελν ηνπ 2008 ζε εθ. ιεθ ην πξψην 9κελν ηνπ Η αλεξγία ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2009 εθηηκάηαη ζην 12.7%., κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ λα αλέξρεηαη ζηα άηνκα. Ο βαζηθφο κηζζφο ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 522/13/05/2009 απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, είλαη Λέθ, ελψ ην επίδνκα αλεξγίαο αλέξρεηαη ζηα Λεθ, ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 236/27/02/2008 απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Ο πιεζσξηζκφο ην ηξίην ηξίκελν 2009 θπκάλζεθε θαηά κέζν φξν ζην 2,5%. Η ρακειή ηηκή ηνπ πιεζσξηζκνχ ην ηξίην ηξίκελν 2009, νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ ζηε δηεζλή αγνξά θαη ζηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο. Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ 2009, αλήιζε ζηηο 2,994 GWh, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 50,4% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. πνζφηεηα ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 61.5% ηνπ ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ. Οη εηζαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληαιιαγψλ, αλήιζαλ ζηηο 1,869 GWh. Η πνζφηεηα απηή εηζαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αληηζηνηρεί ζε αχμεζε θαηά 26% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008, σζηφζν ην κέγεζνο απηφ εηζαγφκελεο πνζφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, αληηζηνηρεί ζε κείσζε θαηά 4,3% σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ 2009, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008, αθνχ ε εηζαγφκελε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2008 ήηαλ 42,7% επί ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ελψ ε εηζαγφκελε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009 απνηεινχζε ην 38.4% επί ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Σν έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ επηεκβξίνπ 2009 αλήιζε ζηα ,7 εθ. επξψ. Σν πςειφ εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ησλ ,6 εθ. επξψ, αληηζηαζκίζηεθε ελ κέξεη απφ ην πιεφλαζκα ησλ θαζαξψλ ζπλαιιαγψλ ην νπνίν αλήιζε ζε 661,07 εθ. επξψ. Σα άιια ζηνηρεία ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ηζνζθειίζηεθαλ, κε ηηο ππεξεζίεο λα ζεκεηψλνπλ πιεφλαζκα 48,31 εθ. επξψ θαη ηα θαζαξά έζνδα λα ζεκεηψλνπλ έιιεηκκα -48,48 εθ. επξψ. Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ επηεκβξίνπ 2009, έθιεηζε κε γεληθφ πιεφλαζκα 54,72 εθ. επξψ ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο. Σν δεκφζην ρξένο ην ηξίην ηξίκελν 2009 θπκάλζεθε ζην 35% ηνπ ΑΔΠ δειαδή πεξίπνπ 3,08 δηο επξψ, απφ 55,9% ηνπ ΑΔΠ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ Ωζηφζν, ην εμσηεξηθφ ρξένο αλήιζε ζην 23,1% ηνπ ΑΔΠ, δειαδή ζηα 1,9 δηο επξψ, απφ 18,3% ηνπ ΑΔΠ, γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ

3 Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) ζηελ Αιβαλία, αλήιζαλ ζηα 579 εθ. επξψ ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο. Η αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Αιβαλίαο, παξνπζηάδεηαη βειηησκέλε, αθνχ ε ρψξα θαηαηάρηεθε ζην «Global Competitive Index », ζηελ 96ε ζέζε αλάκεζα ζε 133 ρψξεο, απφ ηελ 108ε ζέζε ην πξνεγνχκελν έηνο. Δπηπιένλ, ζηε δηεζλή θαηάηαμε ζην ζέκα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ε Αιβαλία θαηαηάρηεθε ζηελ 82ε ζέζε ζε ζχλνιν 183 ρσξψλ απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ελψ ην πξνεγνχκελν έηνο είρε θαηαηαγεί ζηελ 89 ε ζέζε. Δπίζεο, ζηνλ δείθηε ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, ε Αιβαλία θαηαηάρηεθε ζηελ 53ε ζέζε ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε «2010 Index of Economic Freedom», ελψ αμηνινγείηαη ζηελ 25ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 43 ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ζηελ πξνζέιθπζε Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ, θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, έρνπλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ζην εμσηεξηθφ, σζηφζν, ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Αιβαλίαο κεηψλεηαη ιφγσ ηνπ αζαθνχο θαζεζηψηνο ζηα ζέκαηα ηδηνθηεζίαο, θαη ιφγσ ησλ πςειψλ επηπέδσλ δηαθζνξάο, αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ζηε λνκνζεζία γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Πίνακαρ 1:Βαζικοί μακποοικονομικοί δείκηερ, κ.κ 3ν ηξηκ.08 3ν ηξηκ.09 Ινπι. Απγ. επη. Ολνκαζηηθφ ΑΔΠ δηζ.ιεθ 1078,3 1176,3* Μεηαβνιή ΑΔΠ % 6,1 5,8* Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (κεληαία κεηαβνιή ) % -0,7 0,6-0,8 Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (εηήζηα κεηαβνιή ) % 2,9 2,5 2,2 2,2 2 Γείθηεο Όγθνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ Παξαγσγή & Καηαζθεπέο (κεηαβνιή απφ πξνεγνχκελν ηξηκ.) % 2,1-4,7 Γείθηεο Όγθνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ Παξαγσγή & Καηαζθεπέο (κεηαβνιή απφ αληίζηνηρε πεξίνδν) % 29,8 10,1 Αλεξγία λνχκεξν Αλεξγία % 12,62 12,70 Βαζηθφο κεληαίνο κηζζφο ιεθ Δημόζια Οικονομικά ζνδα εθαη.ιεθ μνδα εθαη.ιεθ ιιεηκκα εθαη.ιεθ Μέζη Ιζοηιμία Δπξψ ιεθ 121,69 131,54 129,66 131,01 133,94 USD ιεθ 84,03 92,01 92,08 91,89 92,05 Επιηόκια Δπηηφθην θαηάζεζεο (12κελν %) % 6,59 6,78 6,74 6,79 6,8 Δπηηφθην δαλείνπ (12κελν %) % 13,72 12,27 11,99 12,16 12,67 Πηγή: Instat, Υποςπγείο Οικονομικών Αλβανίαρ, * εκηίμηζη 3

4 Β. Δμσηεξηθφ Δκπφξην Σν ρξνληθφ δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, ζεκεηψζεθε κείσζε θαηά 3,2% ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2008, κε ηελ αμία εμαγσγψλ λα κεηψλεηαη θαηά 21,2% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαη ηελ αμία ησλ αιβαληθψλ εηζαγσγψλ λα κεηψλεηαη θαηά 8,1% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ Η ζπλνιηθή αμία εμαγσγψλ αλήιζε ζε εθ. Λεθ (562 εθαη. Δπξψ) ην 9κελν 2009 έλαληη εθ. Λεθ (713 εθαη. Δπξψ) ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008, ελψ ε αμία εηζαγσγψλ αλήιζε ζε εθ. Λεθ (2.377 εθαη. Δπξψ) ην 9κελν 2009 έλαληη ησλ εθ. Λεθ (2.587 εθαη. Δπξψ) ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο ην 9κελν 2009 είλαη 23,6% δειαδή ρακειφηεξν θαηά 4% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο (27,6%). Πίνακαρ 2:Εξωηεπικό Εμπόπιο (ζε εκαη. ) Εξωηεπικό Εμπόπιο 01-09/ /09 Ινπι.09 Απγ.09 επη.09 Δμαγσγέο (ζε εθαη. ) Δηζαγσγέο (ζε εθαη. ) Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Γείθηεο θάιπςεο εμ./εηζ.% 27,6 23,6 26,3 21,2 23,5 Πηγή: Instat. Επεξεπγαζία, Γπαθείο ΟΕΥ Τιπάνων Γηάγξακκα 1 4

5 Γ1. Δηζαγσγέο Κπξηφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη Η ΔΔ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Αιβαλίαο θαη γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009 θαηέρνληαο ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο (67,2%). Απφ ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ, νη ζεκαληηθφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Αιβαλίαο παξακέλνπλ ε Ιηαιία κε πνζνζηφ 32,7% επί ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ εκπνξίνπ (εηζαγσγέο ζπλ εμαγσγέο), ε Διιάδα κε κεξίδην 14,6% θαη ε Γεξκαλία κε κεξίδην 6,0%. Απφ ρψξεο εθηφο ΔΔ ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Αιβαλίαο είλαη ε Κίλα (6,7%), ε Σνπξθία (5,3%), ε Διβεηία (2,4%). Πιελ ηεο Διιάδαο ε νπνία απνηειεί ηνλ δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Αιβαλίαο, νη ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο πξνκεζεπηέο ηεο Αιβαλίαο είλαη ε Ιηαιία (1 ε ζέζε), ε Κίλα, ε Σνπξθία, ε Ρσζία θαη ε Γεξκαλία φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αμία εμαγσγψλ ζηελ Αιβαλία φισλ ησλ ζεκαληηθψλ εκπνξηθψλ ηεο εηαίξσλ, ζεκείσζε πηψζε, κε εμαίξεζε ηηο εμαγσγέο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Κίλαο. Οη εμαγσγέο απφ ηε Ρσζία, γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, κεηψζεθαλ θαηά 55% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, νη εμαγσγέο ηεο Ιηαιίαο κεηψζεθαλ θαηά 10% πεξίπνπ, ηεο Σνπξθίαο θαηά 5,5% θαη ηεο Διιάδνο θαηά 3%, κε απνηέιεζκα λα ππνρσξήζνπλ ηα κεξίδηα σο πξνο ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ, ηεο κελ Ιηαιίαο θαηά 0,7% πεξίπνπ, ηεο δε Ρσζίαο θαηά 2,2% πεξίπνπ, θαη λα απμεζνχλ ηα κεξίδηα ηεο Διιάδνο θαηά 0,9%, ηεο Κίλαο θαηά 1%, ηεο Σνπξθίαο θαηά 0,18% θαη ηεο Γεξκαλίαο θαηά 1,05%. Πίλαθαο 3:Δηζαγσγέο (ζε εθαη. ) 01-09/ / % 2009% Μεηαβ.% Ιηαιία 677,09 609,74 26,17% 25,65% -9,95% Διιάδα 395,21 383,24 15,28% 16,12% -3,03% Κίλα 158,42 168,87 6,12% 7,11% 6,60% Σνπξθία 161,96 153,00 6,26% 6,44% -5,53% Ρσζία 115,73 52,13 4,47% 2,19% -54,96% Γεξκαλία 143,68 156,61 5,55% 6,59% 9,00% Γηάγξακκα 2 5

6 Η αμία εηζαγσγψλ ηεο θαηεγνξίαο «νξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα», ζεκείσζε ην 9κελν 2009 κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 24% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Μείσζε ζεκείσζαλ θαη νη θαηεγνξίεο «δέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο» θαη «θισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία» θαηά 7% θαη 4% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην 9κελν Οη εηζαγσγέο ζηελ θαηεγνξία «θαηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί» ζεκείσζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 21% έλαληη ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2008, αχμεζε παξαηεξείηαη θαη ζηηο θαηεγνξίεο «ρεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα» θαη «κεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά» θαηά 14% θαη 11% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην 9κελν Διαθξά αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1% ζεκείσζε θαη ε θαηεγνξία «ηξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα» ελψ δελ ζεκεηψζεθε κεηαβνιή ζηελ θαηεγνξία «Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θαη κέηαιια» ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ Πίλαθαο 4:Δηζαγσγέο αλά θαηεγνξία (ζε εθαη. ) %επί ζπλφινπ 2009 %επί ζπλφινπ 2008 Μεηαβνιή κεξηδίνπ Καηεγνξία Μεηαβνιή Σξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα % 17,6% 17,3% 0,4% Οξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα % 14,4% 18,8% -4,4% Χεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα % 11,8% 10,3% 1,5% Γέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο % 1,5% 1,6% -0,1% Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί % 4,1% 3,3% 0,7% Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία % 8,8% 9,1% -0,3% Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια % 15,5% 15,3% 0,2% Μεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά % 23,3% 20,8% 2,5% 6

7 Γ2. Δμαγσγέο Κπξηφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη Η Ιηαιία θαη ε Διιάδα εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη εηαίξνη ηεο Αιβαλίαο ζηηο εμαγσγέο θαη γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ 2009, ζηηο νπνίεο αλαινγεί ην 62,59% (61,39% ην 9κελν 2008) θαη 8,03% (9,29% ην 9κελν 2008) αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εμαγσγψλ ηεο ρψξαο, σζηφζν ε αμία εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηηο δχν ρψξεο ζεκείσζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 19,63% γηα ηελ Ιηαιία θαη 31,88% γηα ηελ Διιάδα, κε απνηέιεζκα ην κεξίδην ηεο Ιηαιίαο σο πξνο ηε ζπλνιηθή αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ λα απμεζεί θαηά 1% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008, ελψ ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ηελ Διιάδα λα κεησζεί θαηά 1,26%. Πίλαθαο 5:Δμαγσγέο (ζε εθαη. ) Δμαγσγέο ζε εθαη. Δπξψ 01-09/ / % 2009% Διαθ.% Ιηαιία 437,68 351,78 61,39% 62,59% -19,63% Διιάδα 66,25 45,13 9,29% 8,03% -31,88% Κίλα 22,99 27,10 3,22% 4,82% 17,88% Γεξκαλία 16,83 19,85 2,36% 3,53% 17,96% Σνπξθία 16,51 3,48 2,32% 0,62% -78,95% FYROM 19,83 16,40 2,78% 2,92% -17,27% Πηγή: Instat,Επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Τιπάνων Γηάγξακκα 3 Η δηάξζξσζε ησλ εμαγσγψλ ζπλερίδεη λα βαζίδεηαη ζηελ επαλεμαγσγή αγαζψλ ηα νπνία παξάγνληαη κε πξψηεο χιεο ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη θάλεη ηελ παξαγγειία. Η θαηεγνξία «θισζηνυθαληνπξγηθά θαη ππνδήκαηα» ε νπνία απνηεινχζε ην 48,4% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο, ην 9κελν 2009 ζεκείσζε ειαθξά κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3% ελψ ηαπηφρξνλα θέξδηζε έμη πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην πνζνζηφ ηεο ζην ζχλνιν ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ην 9κελν

8 Αχμεζε γηα ην 9κελν 2009 ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, παξνπζηάδεηαη ζηηο θαηεγνξίεο «Υεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα» θαη «Σξφθηκα, πνηά, θαπλφο» ηηο ηάμεσο ηνπ 34% θαη 10% αληίζηνηρα. Διαθξά αχμεζε ζεκείσζε ε θαηεγνξία «Μεραλνπξγηθή, εμνπιηζκφο θαη αληαιιαθηηθά». Όιεο νη άιιεο θαηεγνξίεο παξνπζίαζαλ κείσζε ην 9κελν ηνπ 2009 ζπγθξίλνληαο πάληα κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεκαληηθή κείσζε ζεκεηψζεθε ζηηο θαηεγνξίεο «Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θαη κέηαιια» θαη «δέξκα θαη πξντφληα» ηεο ηάμεσο ηνπ 48% θαη 26% αληίζηνηρα. Μείσζε παξνπζίαζαλ θαη νη θαηεγνξίεο «Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί» θαη «Οξπθηά, εχθιεθηα πιηθά, ειεθηξηθή ελέξγεηα» θαη θαηά 17% θαη 19% αληίζηνηρα. Πίλαθαο 6:Δμαγσγέο αλά θαηεγνξία (ζε εθαη. ) %επί ζπλφινπ 2009 %επί ζπλφινπ 2008 Μεηαβνιή κεξηδίνπ Καηεγνξία Μεηαβνιή Σξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα % 7,3% 5,7% 1,7% Οξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα % 19,2% 20,2% -0,9% Χεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα % 1,6% 1,0% 0,6% Γέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο % 1,4% 1,6% -0,2% Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί % 3,0% 3,0% -0,1% Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία % 48,4% 42,4% 6,0% Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια % 12,1% 19,9% -7,8% Μεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά % 4,7% 4,0% 0,7% Γ. Γηκεξέο εκπφξην χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ γηα ην 9κελν 2009, παξακέλεη ζεηηθφ γηα ηελ Διιάδα, ζηα 338,11 εθ. Δπξψ απφ 328,96 εθ. Δπξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 2,78%. Η αμία εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο απφ ηελ Διιάδα γηα ην 9κελν 2009, αλήιζε ζε 383,24 εθαη. Δπξψ, ελψ ην ζχλνιν ηεο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ Διιάδα γηα ην 9κελν 2009 αλήιζε ζε 45,13 εθ. Δπξψ. Γ1. Δηζαγσγέο Αιβαλίαο απφ Διιάδα Η αμία εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο απφ ηελ Διιάδα γηα ην 9κελν 2009, αλήιζε ζε 383,24 εθ. Δπξψ, απφ 395,21 εθ. Δπξψ ην ίδην δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζεκεηψλνληαο κείσζε 3%. Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζην 16,12% επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο, απφ 15,28% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2008, δειαδή ην κεξίδην ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Αιβαλία απμήζεθε ζρεδφλ θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα ην 9κελν ηνπ 2009 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ Οη εηζαγσγέο ηεο Αιβαλίαο απφ ηελ Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 4: 8

9 Πίλαθαο 4 Οη εμαγσγέο πξνο Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ Ιαλνπάξηνο-επηέκβξηνο εθ % κεηαβ. χλνια 66,12 45,13-31,7% Σξφθηκα, πνηά, θαπλφο 5,19 4,73-8,8% Οξπθηά, θαχζηκα, ειεθηξηθφ ξεχκα 10,65 6,61-38,0% Υεκηθά πξντφληα θαη πιαζηηθά πιηθά 1,50 2,45 63,9% Γέξκαηα θαη δεξκάηηλα πξντφληα 0,16 0,19 14,0% Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί 5,04 3,24-35,7% Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία 24,66 21,05-14,6% Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 17,39 4,76-72,6% Μεραλνπξγηθή, εμνπιηζκφο θαη αληαιιαθηηθά 0,53 0,71 35,2% Άιια 1,01 1,40 38,6% Γ2. Δμαγσγέο Αιβαλίαο πξνο Διιάδα Σν ζχλνιν ηεο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ Διιάδα γηα ην 9κελν ηνπ 2009 αλήιζε ζε 45,13 εθ. Δπξψ πνπ αληηζηνηρεί ζην 8% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο, έλαληη 66,26 εθ. Δπξψ ηνπ ίδηνπ δηαζηήκαηνο ηνπ 2008 πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 9,29% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο. ηζη, ην 9κελν 2009 ε αμία εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα, ζεκείσζε κεγάιε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 31,9% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ Οη εμαγσγέο ηεο Αιβαλίαο πξνο Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 5: Πίλαθαο 5 Οη εηζαγσγέο απφ Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ Ιαλνπάξηνο-επηέκβξηνο εθ % κεηαβ. χλνια 393,83 384,17-2,5% Σξφθηκα, πνηά, θαπλφο 61,98 66,44 7,2% Οξπθηά, θαχζηκα, ειεθηξηθφ ξεχκα 164,19 147,37-10,2% Υεκηθά πξντφληα θαη πιαζηηθά πιηθά 38,77 34,93-9,9% Γέξκαηα θαη δεξκάηηλα πξντφληα 0,13 0,12-8,6% Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί 19,90 18,93-4,8% Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία 24,48 20,14-17,8% Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 48,54 67,45 39,0% Μεραλνπξγηθή, εμνπιηζκφο θαη αληαιιαθηηθά 30,51 23,45-23,1% Άιια 5,33 5,35 0,3% 9

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ Καζεγεηήο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ οηθολοκία ηες Πορηογαιίας θαη οη δηκερείς ειιελο-πορηογαιηθές οηθολοκηθέςεκπορηθές

Ζ οηθολοκία ηες Πορηογαιίας θαη οη δηκερείς ειιελο-πορηογαιηθές οηθολοκηθέςεκπορηθές Ζ οηθολοκία ηες Πορηογαιίας θαη οη δηκερείς ειιελο-πορηογαιηθές οηθολοκηθέςεκπορηθές ζτέζεης ηο 2012. To 2012 είλαη ην δεχηεξν έηνο έληαμεο ηεο Πνξηνγαιίαο ζην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 Α. I. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο (Γεληθά) ζει.2 II. Σξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αξκελία. ζει. 3 III. Δκπφξην.ζει. 7 IV. Αγξνηηθφο ηνκέαο. ζει. 9 V. Οξγάλσζε Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΠΗΠΣΩΖ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Ζ πνξεία ηωλ εμαγωγώλ θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 (Ηαλνπάξηνο Ηνύληνο) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κένηπο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ B4 Δ/νση Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 Ζ νηθνλνκία ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο αλαπηχζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Α.Δ.Ν. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Α.Δ.Ν. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ Α.Δ.Ν. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΔΜΑ: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΒΑΙΚΟΤ ΣΟΜΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 [Σημαντικότερο γεγονόσ για την Πορτογαλία, και καθοριςτικό για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011 Ζ αγνξά εξγαζίαο ζην λνκό Κεζζελίαο Γειηίν Ηαλνπαξίνπ 2011 Ρν Λνέκβξην 2010 μεθηλήζακε ηελ έθδνζε δειηίνπ ηχπνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο. Πην ηξίην δειηίν (Γειηίν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΩΝ

Ζ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ηνπ ΣΔΝΣΟΛΟΤΡΖ ΣΔΦΑΝΟΤ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ. Ο ξόινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε: Αλάιπζε ηωλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ηειεπηαίωλ 20 εηώλ

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ. Ο ξόινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε: Αλάιπζε ηωλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ηειεπηαίωλ 20 εηώλ ` ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Δπηζπκνχκε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά, ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή καο θ. Μαξίλν Ρνπζηά, γηα ηελ παξνρή ζεκαληηθήο πεγήο γλψζεο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ καο θαη ηεο εξγαζίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ.

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΜΑΡΗΑ Θ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΟ E-MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ηεο ΜΑΡΗΑ Θ.ΚΟΝΣΟΜΑΡΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΒΙΒΑΡΣΙΑ ΦΑΓΔ

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΒΙΒΑΡΣΙΑ ΦΑΓΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (ΜΒΑ) ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΒΙΒΑΡΣΙΑ ΦΑΓΔ ΡΟΤΚΟΤΝΗ ΝΙΚΟ ΣΡΙΜΔΛΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΠΟΛΔΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΤΠΟΒΛΗΘΔΙΑ ΣΗΝ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΦΛΩΡΟΤ ΓΙΑΝΝΟΤΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα