Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής"

Transcript

1 Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Κύπξν Χρήζηος Σ. Σάββα Τμήμα Εμπορίοσ, Χρηματοοικονομικών και Ναστιλίας Τετνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπροσ και Κέντρο Οικονομικών Ερεσνών Αξ Ννέκβξηνο 2011 Δπηκέιεηα έθδνζεο: νθία Ν. Αλδξένπ

2 Υνξεγνί ΚOE (θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά) Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ Κεληξηθή Σξάπεδα Κχπξνπ Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ χλδεζκνο Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Οη απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηα δεκνζηεύκαηα ηνπ ΚΟΔ είλαη ησλ ζπγγξαθέσλ κόλν θαη δελ αληηπξνζσπεύνπλ αλαγθαζηηθά ην ΚΟΔ θαη ηνπο ρνξεγνύο ηνπ. ii

3 Foreign Direct Investments in Cyprus Christos S. Savva Abstract This article provides evidence on the net inflow of Foreign Direct Investments (FDI) in Cyprus and it focuses on the contribution of the FDI to the economic growth of Cyprus. The results indicate that FDI originating from the European Union have a positive effect on the growth of the economy. A similar effect is exhibited by the FDI that targets Financial Institutions, Real Estate and Other Business Activities. However, the influence foreign investments have on the economic growth is relatively small suggesting an increase in the effort of attracting foreign capital. Nevertheless, in a globalised economy, where competition for funds is fierce, ensuring the inflow of foreign capital requires a continuous, intensive, systematic and coordinated effort. iii

4 iv

5 ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... VII 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΥΔΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΑΞΔ ζηελ Κχπξν.5 3. ΟΗΚΟΝΟΜΔΣΡΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ηαηηζηηθά ηνηρεία ΔΜΠΔΗΡΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ...17 ΠΡΟΦΑΣΑ ΓΟΚΗΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ/ΑΝΑΛΤΖ v

6 vi

7 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Κύπξν Υξήζηνο. άββα ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν άξζξν παξνπζηάδεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο θαζαξέο ξνέο ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηελ Κχπξν (ηφζν αλά πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο φζν θαη αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο), θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο. ηε κειέηε έγηλε πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ην κέγεζνο ηεο ζπλεηζθνξάο πνπ έρνπλ νη ΑΞΔ ζην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο εηζεγνχληαη φηη ε εηζξνή επελδχζεσλ απφ ηελ ΔΔ βνεζνχλ ζεηηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο. Παξνκνίσο, επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ Κηεκαηνκεζηηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Άιισλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία. Δληνχηνηο ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο παξακέλεη ζρεηηθά κηθξφ, θάηη πνπ πξνηξέπεη ζε κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ. Χζηφζν, κέζα ζην ζεκεξηλφ δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη εμαηξεηηθά έληνλνο γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ, ε πξνζπάζεηα καο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, έληνλε, ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε. vii

8 0

9 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Χο άκεζε μέλε επέλδπζε (ΑΞΔ) νξίδνπκε ηε καθξνπξφζεζκε επέλδπζε ζε επηρείξεζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο απφ επελδπηή πνπ έρεη σο έδξα αγνξά μέλεο ρψξαο. Οη ΑΞΔ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηψλ θαη είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ χπαξμε ησλ Πνιπεζληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Σα σθειήκαηα ησλ ΑΞΔ είλαη πνηθίια θαη άξηηα ηεθκεξησκέλα. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζπκβνιή ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε δηάρπζε ηερλνγλσζίαο θαη γλψζεο, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη γεληθψο ηε ζεηηθή επηξξνή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Γηα κηα κηθξή, αλνηθηή νηθνλνκία, φπσο απηή ηεο Κχπξνπ, ε πξνζέιθπζε ΑΞΔ θαζίζηαηαη άθξσο ζεκαληηθή θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο νιηθήο επέλδπζεο. Μηα ηδηαηηεξφηεηα ησλ ΑΞΔ είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπο λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ζε αληίζεζε κε άιιεο επελδχζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αγνξά εγρψξησλ νκνιφγσλ απφ μέλνπο επελδπηέο). Ζ αμία ηεο παξακνλήο ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκία γίλεηαη εκθαλέο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο θαη κεησκέλεο παξαγσγηθφηεηαο φπνπ ιεηηνπξγεί σο έλαο θαηαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ χθεζε πνπ ζπλήζσο αθνινπζεί ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πνιινί είλαη ινηπφλ νη ιφγνη πνπ θάλνπλ ειθπζηηθή ηελ εηζξνή ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, κε ηνπο θπξηφηεξνπο λα εζηηάδνληαη ζην γεγνλφο φηη νη ΑΞΔ βνεζνχλ ηηο ρψξεο κέζν ηεο δηάρπζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ νη ρψξεο κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ζηα νπνία έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ ρσξψλ (π.ρ. εξγαηηθφ δπλακηθφ, πξψηεο χιεο, ηερλνγλσζία θ.η.ι.). Γεληθά ππάξρεη δηάρπηε ε πεπνίζεζε πσο ην κεγάιν κέγεζνο εηζξνψλ θαη εθξνψλ ΑΞΔ ζε κηα ρψξα, βνεζά ζηελ χπαξμε ελφο πςειφηεξνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 1 1 Καηά ηνλ 20ν αηψλα, πξσηνπφξεο ζηελ πξνζέιθπζε θαη εμαγσγή ΑΞΔ είλαη νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο κε ηηο ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηαπσλία θαη άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, λα νδεγνχλ ηελ θνχξζα κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα έρνπλ αξρίζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα παίδνπλ νινέλα θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηνλ ηνκέα απηφ (θπξίσο ιφγσ θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ). 1

10 Πέξαλ φκσο ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ην ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ δηαηεξεί ε θάζε ρψξα, νη ΑΞΔ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Έλαο ηνκέαο πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο είλαη απηφο ησλ ππεξεζηψλ. Ο ηνκέαο απηφο επηδεηθλχεη ηε κεγαιχηεξε επελδπηηθή θηλεηηθφηεηα παγθνζκίσο θάηη ην νπνίν πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη πιεξνθνξία κεηαδίδνληαη απφ ηφπν ζε ηφπν. ηε κειέηε απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνζαθελίζνπκε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη ΑΞΔ ζηελ θππξηαθή νηθνλνκία γεληθά θαζψο θαη ζε θάζε ηνκέα μερσξηζηά. Δπηπιένλ ζα δνχκε ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ νη ΑΞΔ κε βάζε ηελ πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο ηνπο. Πην θάησ παξαζέηνληαη ζηνηρεία απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ζηνηρεία γηα ηηο ΑΞΔ ζηελ Κχπξν, ηα δεδνκέλα θαη ην νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ θαη ηέινο παξαζέηνληαη νη επηπηψζεηο ησλ επξεκάησλ καο ζηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηηο ΑΞΔ. 2. ΥΔΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ν ξφινο ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη αληηθείκελν εθηελνχο ζπδήηεζεο ρσξίο σζηφζν λα δίλεη μεθάζαξα απνηειέζκαηα. Οη θπξηφηεξεο κειέηεο σζηφζν θαηαδεηθλχνπλ φηη νη ΑΞΔ βνεζνχλ ζηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηθαλνηήησλ, πξνζθέξνληαο ηε δηάρπζε ησλ πην πάλσ απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Χο εθ ηνχηνπ ε βηβιηνγξαθία δηαθξίλεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: Ζ πξψηε αλαιχεη ηηο επηπηψζεηο ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε δεχηεξε επηθεληξψλεηαη ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο πνπ δηνρεηεχεηαη ζηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. Γεληθά, φζνλ αθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ δηαθφξσλ κειεηψλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο εηζεγνχληαη φηη ε επηξξνή ησλ ΑΞΔ είλαη ακθηιεγφκελε, ελψ νη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ ΑΞΔ γεληθά ζηελ νηθνλνκία, θαηαδεηθλχνπλ ζεηηθή επηξξνή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πην θάησ παξαζέηνληαη νη θπξηφηεξεο κειέηεο: 2

11 Υξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία panel, Ο De Gregorio (1992) δείρλεη φηη γηα 12 ρψξεο ηεο Νφηηνπ Ακεξηθήο, κεηαμχ ησλ εηψλ , ππάξρεη κηα ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ΑΞΔ θαη ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ εγρψξηνπ. Οη Borenztein et al. (1998) εμεηάδνληαο 69 ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο (Least Developed Countries, LCD) πξνηείλνπλ φηη νη ΑΞΔ εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ιφγν ηεο δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνζηεξίδεη θαη ν De Mello (1999) ν νπνίνο εμεηάδνληαο δηάθνξεο ρψξεο εληφο θαη εθηφο ηνπ ΟΟΑ, γηα ηελ πεξίνδν , βξίζθεη φηη νη ΑΞΔ ζπκβάινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά κφλν φηαλ ππάξρεη θάπνηνο βαζκφο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ μέλνπ θαη εγρψξηνπ θεθαιαίνπ. Αληηζέησο, ν Xu (2000) αλαθέξεη φηη απφ ηηο 40 ρψξεο (20 αλεπηπγκέλεο θαη 20 ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο) πνπ έιαβαλ θεθάιαην απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, κεηαμχ ησλ εηψλ 1966 θαη 1994, κφλν νη 20 αλεπηπγκέλεο ρψξεο πέηπραλ θάπνηα αχμεζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο δηάρπζεο. Οη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο δελ είραλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηεο θαηλνχξγηαο ηερλνινγίαο. Πην πξφζθαηα, ν Zhang (2001) εμεηάδνληαο δηάθνξεο ρψξεο ηηο Αλαηνιηθήο Αζίαο θαη Νφηηαο Ακεξηθήο, αλαθέξεη φηη ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα ησλ ΑΞΔ είλαη ε δηάρπζε ηερλνινγίαο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ (spillover effect). Χζηφζν, ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιενλεθηεκάησλ απηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηθαηνχρνπ ρψξαο λα απνξξνθήζεη ην μέλν θεθάιαην. Δληζρχνληαο ηα επξήκαηα ηνπ Zhang (2001), νη Bengoa θαη Sanchez Robles (2003) δείρλνπλ φηη γηα ηε Νφηηα Ακεξηθή, ε ζπκβνιή ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα ηεο δηθαηνχρνπ ρψξαο. Ο Durham (2004) αλαθέξεη φηη κεηά απφ έιεγρν 80 ρσξψλ, κεηαμχ ησλ εηψλ 1979 θαη 1998, ε επηξξνή ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ είλαη ζεηηθή αιιά φρη κφληκε. Δπίζεο, ζηνηρεία panel δείρλνπλ φηη ε χπαξμε μέλεο ζπκκεηνρήο ζπκβάιεη ζεηηθά ζηηο επηδφζεηο ησλ κηθξψλ εξγνζηαζίσλ θαη φηη ππάξρεη κηα αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ηεο μέλεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο απφδνζεο ησλ εγρψξησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ (Aitken θαη Harrison, 1999). 3

12 Σελ ππφ πεξηνξηζκνχο επηξξνή ησλ ΑΞΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ππνγξακκίδνπλ νη Kathuria (2001), Alfaro et al. (2003) θαη Carkovic θαη Levine (2005). Ζ πξψηε κειέηε εμεηάδεη δεδνκέλα απφ 368 Ηλδηθέο εηαηξείεο γηα 14 ρξφληα θαη αλαθέξεη φηη ππάξρεη ζεηηθή δηάρπζε ιφγν ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ άιια απηή εμαξηάηαη απφ ηε βηνκεραλία ζηελ νπνία αλήθεη ε θάζε εηαηξεία. Οη Alfaro et al. (2003) ρξεζηκνπνηψληαο αζθήζεηο βαζκνλφκεζεο (calibration exercises) ζεκεηψλνπλ φηη ππάξρεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κφλν γηα ηηο ρψξεο κε «ψξηκεο» θεθαιαηαγνξέο (developed financial markets). Σέινο νη Κπηηαξίδε θαη ηέγγνο (2010) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ΑΞΔ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεζαία εηζνδήκαηα. ε επίπεδν εηαηξεηψλ, νη Haddad θαη Harrison (1993) εμεηάδνπλ εηαηξείεο απφ ην Μαξφθν πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 10 ππαιιήινπο ή πεξηζζφηεξν απφ 100,000 Νηίξρακ ζε πσιήζεηο. Ζ έξεπλα ηνπο αθνξά ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1985 θαη 1989 θαη δείρλεη φηη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ μέλν θεθάιαην έρνπλ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα αιιά πζηεξνχλ ζε γεληθά επίπεδα απφ παξφκνηεο εηαηξείεο πνπ θάλνπλ ρξήζε εγρψξηνπ θεθαιαίνπ. Γηαζηξσκαηηθέο κειέηεο δίλνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. Ο Blomström (1986) εμεηάδνληαο 145 βηνκεραλίεο ηνπ Μεμηθφ, απφ ην 1970 κέρξη θαη ην 1975, ηνλίδεη φηη νη βηνκεραλίεο πνπ θπξηαξρνχληαη απφ μέλεο εηαηξείεο ηείλνπλ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθέο. Οη Blomström et al. (1992), κειεηψληαο 78 LDCs απφ ην 1960 κέρξη θαη ην 1985 παξνπζηάδνπλ κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, γηα ρψξεο κε ςειφ εηζφδεκα. Οη Balasubramanyam et al. (1996) ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ βηνκεραλίεο 46 ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ ρψξσλ δείρλνπλ φηη ε ζπκβνιή ησλ ΑΞΔ ζηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο ηζρχεη κφλν γηα ρψξεο κε θηιηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή (outward oriented policies). Οη Baldwin et al. (2005) εμεηάδνληαο 9 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (OECD) θαη 7 δηαθνξεηηθέο βηνκεραλίεο αλαθέξνπλ φηη νη ΑΞΔ πξνσζνχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηα κέζν ηεο ηερλνινγηθήο δηάρπζεο. Παξφια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ΑΞΔ ζηηο ρψξεο εηζξνήο θεθαιαίνπ ν Kokko (1994) δηαπηζηψλεη φηη φηαλ νη βηνκεραλίεο αληηκεησπίδνπλ κεγάια παξαγσγηθά ειιείκκαηα θαη ην μέλν θεθάιαην απνηειεί έλα κεγάιν κέξνο ηνπ νιηθνχ, ηφηε νη μέλεο εηαηξείεο ηείλνπλ λα παξαγθσλίδνπλ ηηο ληφπηεο. Δπίζεο, 4

13 ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε δηάρπζε ηερλνινγίαο δελ είλαη έλα εληαίν θαη αλακελφκελν απνηέιεζκα. Οη Kokko et al. (1996) κειεηψληαο 159 κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο ηεο Οπξνπγνπάεο ζεκεηψλνπλ φηη δελ βξίζθνπλ ελδείμεηο δηάρπζεο ηερλνινγίαο. Με βάζε ινηπφλ ηελ πην πάλσ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ ΑΞΔ ζηελ Κύπξν ηελ Κχπξν, ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα (θαη ηδηαίηεξα πξηλ απφ ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε) παξαηεξνχληαη απμεκέλεο πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ κε ζθνπφ ηελ εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ θαη θαη επέθηαζε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Μεξηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ελδερφκελε επέλδπζε ηνπ Καηάξ ζηε Λεπθσζία, ε αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (αηνιηθά θαη θσηνβνιηατθά πάξθα), νη καξίλεο θαη ηα γήπεδα γθνιθ. Κπξηφηεξα φκσο, ηα ζεκαληηθά θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δηαθαίλεηαη φηη ππάξρνπλ εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο (ΑΟΕ) ηεο Κχπξνπ αλνίγνπλ εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. Μεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ ζπλππνινγίδνληαη γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ Κχπξν, απνηεινχλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε ρψξα καο φπσο απηά ηεο ζηξαηεγηθήο, γεσγξαθηθήο ζέζεο, ηνπ πιήξνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσδψλεο, ησλ ρακειφηεξσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηνπ επλντθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ε ρψξα καο δηαζέηεη αλαπηπγκέλν δίθηπν ππνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ (ζπγθεθξηκέλα, δηαζέηεη δχν δηεζλείο αεξνιηκέλεο, ζε Λάξλαθα θαη Πάθν, ιηκάλη βαζέσλ πδάησλ ζηε Λεκεζφ, ζχγρξνλν νδηθφ δίθηπν πνπ ζπλδέεη ην λεζί θαζψο θαη πξνεγκέλα θαη αμηφπηζηα δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο). Πέξαλ φκσο απφ ηελ απιή θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Κχπξνπ σο ρψξα πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ, ρξεηάδεηαη εκπεξηζηαησκέλε κειέηε γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ επελδχζεσλ απηψλ ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνρσξνχκε ζηελ εθηίκεζε νηθνλνκεηξηθνχ κνληέινπ πνπ ζα καο βνεζήζεη εθηηκήζνπκε ηε ζπλεηζθνξά απηή. 5

14 3. ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ έρνπλ νη ΑΞΔ πξνο ηελ Κχπξν ηφζν θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη θαηά πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηαρξνληθή δηαζηξσκαηηθή αλάιπζε (Panel Data Analysis). Ζ αλάιπζε απηή έρεη ην πιενλεθηήκαηα λα απνθεχγεη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεξνιεςία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ παξαιεηπφκελεο κεηαβιεηέο, ζπζρέηηζε θιπ. Γηα ηνπο αλαγλψζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ Panel Data Models παξαπέκπνπκε κεηαμχ άιισλ ζηα εγρεηξίδηα ησλ Baltagi (2009) θαη Wooldridge (2002). ην ππφδεηγκα καο ε επηξξνή ησλ ΑΞΔ ζην ξπζκφ αλάπηπμεο πεξηγξάθεηαη έσο: X t = θ 0 + d t + θ 1,s ΓFDI t *d s + θ 2 X t-1 + e t Ο φξνο θ 0 απνηειεί έλα δηαρξνληθά ζηαζεξφ φξν πνπ αλαθέξεηαη μερσξηζηά ζηνλ θάζε ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο (πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο). Ζ κεηαβιεηή X t απνηειεί ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, ην ΓFDI t είλαη ν ξπζκφο ηεο κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο ξνήο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Ο φξνο απηφο πνιιαπιαζηάδεηαη κε κηα ςεπδνκεηαβιεηή (d s ) γηα λα εθθξάζεη ηηο επηξξνέο ηνπ θάζε ηνκέα/πεξηθέξεηαο ζην ξπζκφ αλάπηπμεο μερσξηζηά. Σν κέγεζνο ηεο επηξξνήο απηήο απνηππψλεηαη ζηνλ ζπληειεζηή θ 1,s (φπνπ ην s αληηπξνζσπεχεη ηελ πεξηθέξεηα ή ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε παξαηήξεζε). Παξνκνίσο ν ζπληειεζηήο θ 2 δείρλεη ηηο επηξξνέο πνπ έρεη ν ξπζκφο αλάπηπμεο απφ ηηο παξειζνληηθέο ηηκέο. Σέινο ην κνληέιν πεξηιακβάλεη εηήζηεο ςεπδνκεηαβιεηέο (d t ) νη νπνίεο κνληεινπνηνχλ ηηο επηδξάζεηο πνπ είρε ε θάζε ρξνληά μερσξηζηά ζην ξπζκφ αλάπηπμεο (απνθεχγνληαο έηζη ηπρφλ αιινηψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ νθείινληαη ζε απξφζκελνπο παξάγνληεο ηεο θάζε ρξνληάο). Γηα λα δνχκε ηηο επηδξάζεηο ησλ ΑΞΔ αλά πξνέιεπζε θαη αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηεο εθηηκνχκε δχν θνξέο ην κνληέιν (1), κία γηα θάζε πεξίπησζε. 6

15 3.1. ηαηηζηηθά ηνηρεία Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πην πάλσ κνληέινπ αλά πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο, ζπιιέμακε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ: Σηο θαζαξέο ξνέο ΑΞΔ αλά πεξηθέξεηα. Σν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ζπλνιηθά. Οη πεξηθέξεηεο πνπ εμεηάζακε πεξηιακβάλνπλ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο (EUR), ηελ Αθξηθή (AFR), ηελ Ακεξηθή (AMER), ηελ Αζία (ASIA) θαη ηελ Χθεαλία (OCEAN). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ ΑΞΔ αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκνπνηήζακε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ: Σηο θαζαξέο ξνέο ΑΞΔ αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Σν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Οη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα καο αθνξνχλ ζηελ Γεσξγία, Αιηεία, Κπλήγη θαη Γαζνθνκία (AFFH), Μεηαιιεία θαη Λαηνκεία (MQ), Μεηαπνίεζε (MAN), Ζιεθηξηζκφο, Τγξαέξην θαη Νεξφ (EGWS), Καηαζθεπέο (CON), Υνλδξηθφ θαη Ληαληθφ Δκπφξην (WRT), Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηφξηα (HR), Μεηαθνξέο, Απνζήθεπζε θαη Δπηθνηλσλίεο (TSC), Υξεκαηννηθνλνκηθνί, Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί (FI), Κηεκαηνκεζηηηθνί Οξγαληζκνί θαη Άιιεο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (RE), θαη άιινη (OTH). Σα ζηνηρεία θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1997 κέρξη ην 2009 θαη έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαη ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία. ηνλ Πίλαθα 1 (Panels A θαη B) πεξηγξάθνληαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. πγθεθξηκέλα ζηνλ Πίλαθα 1 (Panel A), πεξηγξάθεηαη ε κέζε θαζαξή εηζξνή μέλεο επέλδπζεο, γηα ηελ πεξίνδν ηνπ δείγκαηνο καο. Παξαηεξνχκε φηη νη κεγαιχηεξεο εηζξνέο πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο, Αζίαο, Αθξηθήο θαη ηέινο ηεο Χθεαλίαο. 7

16 Πίλαθαο 1: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ΑΞΔ Panel A: Ανά περιθέρεια προέλεσζης EUR AFR AMER ASIA OCEAN Avg Std Max Panel Β: Ανά ηομέα δραζηηριόηηηας AFFH MQ MAN EGWS CON WRT HR TSC FI RE OTH Avg Std Max εκείσζε: Σν Avg αλαθέξεηαη ζην κέζν φξν ηνπ δείγκαηφο καο, ην Std ζηελ ηππηθή απφθιηζε θαη ην Max ζηε κέγηζηε ηηκή. Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη είλαη ζε εθαηνκκχξηα επξψ. Όζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο αλά δξαζηεξηφηεηα (Panel B), ν ηνκέαο κε ηηο κεγαιχηεξεο εηζξνέο είλαη απηφο ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Ηδξπκάησλ αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ ηνκέα ησλ Κηεκαηνκεζηηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Άιισλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Πην θάησ βξίζθεηαη ν ηνκέαο ησλ Καηαζθεπψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, φζν θαη κε ηνλ νηθνδνκηθφ νξγαζκφ πνπ επηθξαηνχζε ζην λεζί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. ηα πην θάησ ζρήκαηα (Γηαγξάκκαηα 1) απνηππψλεηαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ΑΞΔ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία. Σν Γηάγξακκα 1 παξνπζηάδεη ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο πεξηθέξεηεο (Panel A) θαη πνπ πξννξίδεηαη γηα δηάθνξνπο θιάδνπο (Panel B). 8

17 Γηάγξακκα 1: Ρπζκόο αλάπηπμεο ησλ ΑΞΔ Panel A: Ανά περιθέρεια προέλεσζης Panel Β: Ανά ηομέα δραζηηριόηηηας 9

18 Ζ μέλε επέλδπζε πξνεξρφκελε απφ ηελ Δπξψπε, αιιά θαη απφ ηελ Ακεξηθή, παξνπζηάδεη κηα ξαγδαία αχμεζε πξνο ην ηέινο ηνπ 2007 κε αξρέο ηνπ Ζ παξαηήξεζε απηή ζπλάδεη κε ηελ χθεζε πνπ έπιεμε ηηο πεξηθέξεηεο απηέο θαη ε νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ ίζσο λα πξφζθεξε κηα ελαιιαθηηθή δηέμνδν γηα ηηο επελδπηηθέο αλάγθεο ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ. Σν Panel Β παξνπζηάδεη ηελ απνξξφθεζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ απφ ηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Μηα παξφκνηα θαηάζηαζε κε απηή ηνπ Panel A παξαηεξείηε. Γειαδή, ππάξρεη κηα αχμεζε ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ ΑΞΔ πξνο ην ηέινο ηνπ 2007 θαη αξρέο ηνπ Δπηπιένλ, είλαη εκθαλέο φηη γηα κεξηθνχο θιάδνπο ππάξρνπλ πεξίνδνη κε έληνλνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ησλ ΑΞΔ, νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε πνπ είραλ νη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο. Γηα παξάδεηγκα ζηηο αξρέο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ππήξμε άλζεζε ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ηνκέα απηνχ, απνηέιεζε πφιν έιμεο μέλνπ θεθαιαίνπ, γεγνλφο πνπ παξαηεξείηε ζην αλάινγν γξάθεκα ηνπ Panel Β (con). Πέξα φκσο απφ ηελ απιή πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ, ρξεηάδεηαη ε βνήζεηα ηεο νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο πνπ ζα καο δψζεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ΑΞΔ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. ηελ επφκελε ελφηεηα ζα αμηνινγήζνπκε ηελ επίδξαζε απηή φπσο πξνέθπςε απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ κνληέινπ. 4. ΔΜΠΔΙΡΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Ξεθηλνχκε ηε ζπδήηεζε καο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ νη ΑΞΔ αλά πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο απηήο απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 (Panel A). Απφ ηηο πεξηθέξεηεο πνπ ε Κχπξνο ιακβάλεη επελδχζεηο, παξαηεξνχκε φηη κφλν απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ θάπνηα ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο Κππξηαθήο Οηθνλνκίαο. Ζ επίδξαζε απηή σζηφζν παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα θαη ζην χςνο ηνπ 0,0027%. Όζνλ αθνξά ηηο άιιεο πεξηθέξεηεο, ε επίδξαζε ζην ξπζκφ αλάπηπμεο είλαη κεδακηλή θαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή. ρεηηθά κε ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε απφ ηηο ΑΞΔ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΔ, ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηηο άκεζεο επελδχζεηο ζηελ 10

19 Κχπξν απφ θαηνίθνπο ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ βνεζά ζεκαληηθά ζηελ εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ. Δπηπιένλ, νη ζρεηηθά απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαγσγή θεξδψλ θαη κεξηζκάησλ, απνηεινχλ παξάγνληα πνπ επίζεο βνεζά ζηε κεγαιχηεξε εηζξνή επελδχζεσλ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηε δηελέξγεηα ΑΞΔ ζηελ Κχπξν απφ θαηνίθνπο ηξίησλ ρσξψλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, κε βάζε ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε επέλδπζε θαη ην πνζφ πνπ ζα επελδπζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ μέλσλ ζηελ επηρείξεζε. Χζηφζν, νη δηαδηθαζίεο είλαη ζρεηηθά απιέο ρσξίο πεξηηηή γξαθεηνθξαηία. Ζ αζήκαληε επίπησζε πνπ παξαηεξνχκε ζηα απνηειέζκαηα ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ έληαζε κε ηελ νπνία πξνζειθχνπκε επελδχζεηο απφ ηξίηεο ρψξεο θαη πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα/πξνψζεζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη επελδπηέο, επελδχνληαο ηα θεθάιαηα ηνπο ζηελ Κχπξν. Σν Panel B παξνπζηάδεη ηελ επηξξνή ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ δηάθνξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Σα απνηειέζκαηα απνξξίπηνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ ζπληειεζηψλ εθηφο απηψλ ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ Κηεκαηνκεζηηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Άιισλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Καη νη δχν θιάδνη ζπκβάινπλ ζεηηθά, κε ηνλ πξψην λα έρεη ζπληειεζηή 0,003 θαη ην δεχηεξν 0,005. Καη νη δχν ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζε επίπεδν 1%. Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα Οηθνλνκεηξηθνύ Μνληέινπ Panel A: Ανά περιθέρεια προέλεσζης πληειεζηήο θ 0 θ 1,EUR θ 1,AFR θ 1,AMER θ 1,ASIA θ 1,OCEAN θ 2 Δθηίκεζε *** (0.015) ** (0.001) (0.001) (0.006) <0.001 (0.025) <0.001 (0.008) *** (0.005) 11

20 Panel Β: Ανά ηομέα δραζηηριόηηηας θ *** (2.778) θ 1,AFFH <0.001 (0.006) θ 1,MQ <0.001 (0.001) θ 1,MAN <0.001 (0.003) θ 1,EGWS (0.000) θ 1,CON (0.011) θ 1,WRT <0.001 (0.010) θ 1,HR <0.001 (0.006) θ 1,TSC <0.001 (0.000) θ 1,FI *** (0.000) θ 1,RE *** (0.001) θ 1,OTH <0.001 (0.001) θ (0.094) εκείσζε: ηελ παξέλζεζε αλαθέξεηαη ην ηππηθφ ζθάικα ηηο εθηίκεζεο. * ππνδειψλεη ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν 10%, ** ζε 5% θαη *** ζε 1%. Πηζαλφο ιφγνο γηα ηε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ ΑΞΔ ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ, Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ απνηειεί ε έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσδψλε, ε νπνία (ζε ζπλάξηεζε κε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο γεσγξαθηθή ζέζε, θνξνινγηθφ ζχζηεκα θιπ) πξνζέθεξε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ καο ζε λέεο αγνξέο θαη κεγέζπλζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο (θαη επέθηαζε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο). Δπηπιένλ, ηηο νδήγεζε ζηελ πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ θαη πην βειηησκέλσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θάλνληαο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ καο ζχζηεκα πην ειθπζηηθφ ζηνπο μέλνπο επελδπηέο. 12

21 Παξνκνίσο, νη ΑΞΔ επεξεάδνπλ ζεηηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα Κηεκαηνκεζηηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Άιισλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο ιφγσ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε Κχπξνο. 2 Δληνχηνηο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάιπζεο πνπ αθνξνχζε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη ΑΞΔ ζην ξπζκφ αλάπηπμεο αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηηο επίδξαζεο ησλ ΑΞΔ ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ δηάθνξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, νη επηπηψζεηο πνπ παξαηεξνχκε παξακέλνπλ κηθξέο θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ. Πην θάησ αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη κεξηθέο πνιηηηθέο πνπ αλακέλεηαη λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Οη μέλεο επελδχζεηο (φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί) αλαγλσξίδνληαη σο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία ηεο Κχπξνπ. Οη ΑΞΔ δεκηνπξγνχλ λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Κχπξνπ θαη αλαβαζκίδνπλ ην επίπεδν ηνπ εγρψξηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηερληθψλ δηαρείξηζεο. Δπίζεο, ζπκβάιινπλ ζηε κεηαθνξά θαη εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε, παξαγσγηθφηεηα θαη δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ επξχηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο. ηε κειέηε απηή έγηλε πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ην κέγεζνο ηεο ζπλεηζθνξάο πνπ έρνπλ νη ΑΞΔ ζην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ ηφζν αλά πεξηθέξεηα πξνέιεπζεο φζν θαη αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο δεηθλχνπλ φηη ε εηζξνή επελδχζεσλ απφ ηελ ΔΔ βνεζνχλ ζεηηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο. Παξνκνίσο, επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ Κηεκαηνκεζηηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Άιισλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία. Δληνχηνηο ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο παξακέλεη ζρεηηθά κηθξφ, θάηη πνπ πξνηξέπεη ζε κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ. Χζηφζν, κέζα ζην ζεκεξηλφ δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 2 Σα πιενλεθηήκαηα απηά έρνπλ αλαθεξζεί ζην ηκήκα 2.1 ηεο κειέηεο απηήο. 13

22 φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη εμαηξεηηθά έληνλνο γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ, ε πξνζπάζεηα καο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, έληνλε, ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε. ηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο μέλνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία κηαο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα επηβάιεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο καθξνρξφληαο βησζηκφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Αλαγθαίεο δνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θξίλνληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Κχπξνο πξέπεη λα πείζεη ηνπο μέλνπο (νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη επελδπηέο) φηη παίξλεη κέηξα γηα λα ηηζαζεχεη ην έιιεηκκα, εληζρχεη ηελ αλάπηπμε, αληηκεησπίδεη ηελ αλεξγία, απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη φηη απνηειεί έλα ηδαληθφ πξννξηζκφ γηα επελδχζεηο. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία πξνζθέξεη πιεζψξα παξαδεηγκάησλ απφ ρψξεο πνπ εθάξκνζαλ, επηηπρψο, πνιηηηθέο γηα πξνζέιθπζε μέλνπ θεθαιαίνπ. Υψξεο φπσο ε Κίλα, ε Ηξιαλδία θαη ε Σζερία, φρη κφλν θαηάθεξαλ λα πξνζειθχζνπλ μέλν θεθαιαίν αιιά θαη λα ην δηαηεξήζνπλ ππφ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θαη επελδπηηθήο χθεζεο. Ρπζκίζεηο νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, εληζρχνπλ θαη παξνηξχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθέο. Δμίζνπ επηζπκεηέο είλαη θαη νη πξνζπάζεηεο ελαξκφληζεο ηεο νηθνλνκίαο γηα ηε ζσζηή πξνζέιθπζε θαη απνξξφθεζε ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνδνρήο ησλ ΑΞΔ έσο ελφο επεξγεηηθνχ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ ρακεινχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαη γεληθψο ε απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εηζξνήο μέλνπ θεθαιαίνπ απνηεινχλ ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ αλαλέσζε ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ ε κεγαιχηεξε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ε αλάπηπμε κνξθψλ ζπλεξγαζίαο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα εμεχξεζε ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ. Ζ ζχζηαζε ελφο δπλακηθνχ ξπζκηζηηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εηζξνή μέλνπ θεθαιαίνπ, κείσζε ησλ ηηκψλ θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαζψο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απηή επηθέξεη. πγθεθξηκέλα θξίλεηαη αλαγθαία ε ζηαζεξή θαη κειεηεκέλε απνθξαηηθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πξνζέιθπζε άκεζνπ μέλνπ 14

23 θεθαιαίνπ. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή κεηαβίβαζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηνλ ηδησηηθφ είλαη ε εθαξκνγή απζηεξψλ θαη δίθαησλ θαλφλσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ θαη εμνπζηψλ απφ ην θξάηνο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ απνθξαηηθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ είλαη ζπλαθή κε ηελ ηδέα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, φπνπ κε φπιν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, δξα πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε. Χζηφζν, θαη εθφζνλ, ην ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα απέρεη απφ ην εκπεηξηθφ ε παξεκβνιή ηνπ θξάηνπο είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο. Δπηπξφζζεηα, ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ δχλαηαη λα εληζρχζεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ρψξαο ζην μέλν θεθάιαην. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο πφξνπο παξαγσγήο άξα ε ζσζηή δηαρείξηζε θαη θαιιηέξγεηα γλψζεο ζε κηα παγθφζκηα νηθνλνκία, φπνπ νη δηάθνξεο πνιπεζληθέο αλαδεηνχλ ληφπηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο, ζεσξνχληαη σο πξψηηζηεο αμίαο γηα ηελ εηζξνή Άκεζνπ Ξέλνπ Κεθαιαίνπ. Δπίζεο, ε Κχπξνο ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα αληιήζεη θνλδχιηα (κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) γηα ηε βειηίσζε θαη αλαθαίληζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ηεο θαζψο θαη ηελ ζρεδίαζε θαη εθπφλεζε λέσλ έξγσλ κε ζηφρν πάληνηε ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ηε κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ, ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ θαη, θπζηθά, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Σέινο, ε Κχπξνο, ρξεηάδεηαη λα αμηνπνηήζεη ηνπο θιάδνπο νη νπνίνη ηεο πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Κιάδνη φπσο απηνί ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο λαπηηιίαο θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα άληιεζεο λέσλ θεθαιαίσλ απφ μέλνπο επελδπηέο. Μεξηθά παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαδίλσλ, ζαιάζζησλ πάξθσλ (ή άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ), αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ απφ κεγάινπο νξγαλσηέο ηαμηδηψλ ζε κηζζσκέλε θξαηηθή γε, ηαηξηθά θέληξα θαη θέληξα πγείαο θαη επεμίαο. Απηέο νη επελδχζεηο θξίλεηαη αλαγθαίν λα εκπιέμνπλ μέλα θεθάιαηα θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. Γεληθψο, νη πξνζπάζεηεο ηεο Κχπξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ΑΞΔ πξέπεη λα θηλεζνχλ γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 15

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Ο Ρόινο & Ζ εκαζία Σωλ Ακέζωλ Ξέλωλ Δπελδύζεωλ. Μηα πγθξηηηθή Αλάιπζε Μεηαμύ Διιάδαο & Ηξιαλδίαο Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο DERMOT McALEESE: «Οηθνλνκηθή γηα Επηρεηξεζηαθέο πνπδέο» Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Παπνπηζή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΑΗ 2νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 2νο ΣΟΜΟ Κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν.

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν. THE ECONOMIST 9 th CYPRUS SUMMIT: CYPRUS ON THE MEND? AN OPEN DISCUSSION WITH GOVERNMENT, THE TROIKA AND BUSINESS Official Opening Speech by Nicos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus with

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΔΒΔΕΑ ρνιή: ΓΗΟΗΚΖΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Σκήκα: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΤΡΡΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα