ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νίκος Σάββα ΚΟΥΡΕΑΣ. Ανώτερος Ερευνητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νίκος Σάββα ΚΟΥΡΕΑΣ. Ανώτερος Ερευνητής"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νίκος Σάββα ΚΟΥΡΕΑΣ Ανώτερος Ερευνητής Τομέας έρευνας: Ιστορία της Κύπρου επί Φραγκοκρατίας Ερευνητικό πρόγραμμα: Η λατινική εκκλησία της Κύπρου ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ -1982: BA Ancient and Medieval History, King s College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου -1987: MA Ancient History, University College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Θέμα: The Role of the Roman Army in Romanising Africa Proconsularis from the First to the Third Centuries AD ) -1994: Διδακτoρική διατριβή στη μεσαιωνική ιστορία, Royal Holloway and Bedford New College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Θέμα διατριβής: The Latin Church in Cyprus, ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ -1990: Διορισμός στη μόνιμη θέση Ερευνητή στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) -1996: Προαγωγή στη θέση Ερευνητή Α στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ α) Βιβλία 1. Η Κύπρος και οι Σταυροφορίες/Cyprus and the Crusades, Ν. Κουρέας και J. Riley- Smith, Κ.Ε.Ε. και SSCLE: Λευκωσία Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου που έλαβε χώρα στη Λευκωσία, Κύπρο, μεταξύ 6-9 Σεπτεμβρίου 1994 υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Ε. και του Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE) 2. N. Coureas Chr. Schabel, The Cartulary of the Cathedral of the Holy Wisdom of Nicosia, Κ.Ε.Ε., Λευκωσία

2 3. The Latin Church in Cyprus, , Ashgate Publishing Ltd: Aldershot, The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus, Κ.Ε.Ε., Λευκωσία The Foundation Rules of Medieval Cypriot Monasteries: Makhairas and St Neophytos, μετάφρ. και επιμ. N. Coureas, Κ.Ε.Ε., Λευκωσία George Boustronios, A Narrative of the Chronicle of Cyprus, , Κ.Ε.Ε. και Greece and Cyprus Research Centre, University of Albany, N.Y.: Λευκωσία 2005 (από κοινού έκδοση). β) Άρθρα * Το σχετικό άρθρο δόθηκε ως εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο ή ως δημόσια ανακοίνωση προτού δημοσιευτεί. 1.* «To what Extent was the Crusaders capture of Cyprus impelled by Strategic Considerations», Επετηρίς, τ. XIX (1992), έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1992, σελίδες * «Cyprus under the Lusignans», στο Focus on Cyprus, επιμ. J. Charalambous και G. Georghallides, Λονδίνο * «Η Μoνή τoυ Αγίoυ Γεωργίoυ τωv Μαγγάvωv επί Φραγκoκρατίας», Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv, II (1994), σελίδες * «The Papacy s Relations with the Kings and Nobility of Armenia in the Period », στο Les Lusignans et l Outre Mer, Poitiers 1994, σελίδες * «Cyprus under the Lusignans, Aspects of Evolution», στο The Cypriot-French Repertory of the Manuscript Torino J.II.9, επιμ. L. Finscher and Ursula Gunther, Hanssler-Verlag 1995, σελίδες * «Western Merchants and the Ports of Cyprus up to 1291», στο Cyprus and the Sea, επιμ. V. Karageorghis και D. Michaelides, Λευκωσία 1995, σελίδες * «Cyprus and the Naval Leagues, », στο Η Κύπρoς και oι Σταυρoφoρίες/ Cyprus and the Crusades, εκ. N. Κουρέα και J. Riley-Smith, Λευκωσία 1995, σελίδες «Cyprus and Lesser Armenia, », Eπετηρίδα, τ., XXI, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1995, σελίδες «Provencal Trade with Cyprus in the Thirteenth and Fourteenth Centuries», Eπετηρίδα, τ. XXII, Λευκωσία 1996, σελίδες * «The Greek Monastery of Sinai and its Properties on Crete and Cyprus», στο Autour de 2

3 la Premiere Croisade, επιμ. M. Balard, Παρίσι 1996, σελίδες * «The Cypriot Reaction to the Establishment of the Latin Church. Resistance and Collaboration», στο Kyprios Kharakter: Quelle Identite Chypriote? Sources Travaux Historiques αρ , Παρίσι 1996, σελίδες * «Οι δυναστικές και στρατιωτικές σχέσεις μεταξύ Κύπρoυ και Μικράς Αρμεvίας κατά τηv περίoδo », Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv III (1997), σελίδες «The Genoese and the Latin Church of Cyprus, », στο Oriente e Occidente tra Mεdιoevo ed Etα Moderna, Studi in Onore di Geo Pistarino, επιμ. Laura Balleto, Genoa 1997, σελίδες «Profits and Piracy: Commerce between Cyprus and Catalonia from 1291 to 1420», Eπετηρίδα, τ. XXIII (1997), έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1997, σελίδες * «Η Ελληνόρυθμη Μoνή τoυ Σωτήρoς στη Μεσσήνη της Σικελίας», στα Πρακτικά τoυ IΖ' Παvελληvίoυ Iστoρικoύ Συvεδρίoυ, Ελληvική Iστoρική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 1997, σελίδες «Conversion on Latin Cyprus: A New Faith or a New Rite?», Eπετηρίδα, τ. XXIV (1998), έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1998, σελίδες * «Η εγκαθίδρυση της Λατινικής εκκλησίας στην Πάτρα μετά το Ομoιότητες και διαφoρές με τηv περίπτωση της Κύπρoυ», στα Πρακτικά του Ε Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Άργος-Ναύπλιον 6-10 Σεπτεμβρίου 1995), τ. Β, Αθήναι 1998, * «H εμπoρική και στρατηγική σημασία της Λεμεσoύ κατά τoν πρώτo αιώνα της Φραγκoκρατίας», Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv, IV, Λευκωσία 1999, σελίδες «Commercial Relations between Lusignan Cyprus and Hospitaller Rhodes in the Fourteenth and Fifteenth Centuries», Mesogeios 4, Παρίσι 1999, σελίδες «Commercial Relations between Cyprus and Florence in the Fourteenth Century», Eπετηρίδα τ. XXV (1999), έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 1999, σελίδες «Commerce between Cyprus and Ancona in the First Half of the Fourteenth Century», Mesogeios 6, Παρίσι 1999, σελίδες

4 22. «Muslim and Christian Captives on Lusignan Cyprus: Redemption or Retention?», Collectanea Archivi Vaticani, 46, Citta del Vaticano 2000, σελίδες «Monasticism on Cyprus» (μαζί με τον C. Schabel), Encyclopedia of Monasticism, Fitzroy Dearborn Publications, 2 τόμοι, Chicago 2000, τ. Α, σελίδες «Commercial Relations between Lusignan Cyprus and Venetian Crete in the Period », Επετηρίδα, τ. XXVI (2000), έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2000, σελίδες * «Latin Provincial Synods in the Thirteenth Century as a means of promoting Ecclesiastical Discipline and Doctrinal Uniformity», Annuarium Historiae Conciliorum, Jahrgang 32, Heft 1, Friedberg 2000, σελίδες «La Influencia de la Corona de Aragon en el Oriente Mediterraneo a fines de la Edad Media ( )», στο Aragon, Reino y Corona, Μαδρίτη 2000, σελίδες * «Τhe Changing Military Role of Cyprus in the Crusading Movement and in the Defence of Christendom against Islam, », στο Dorima: A Tribute to the A.G. Leventis Foundation, Λευκωσία 2000, σελίδες * «King Peter I of Cyprus and the Rebellion of the Greeks of Crete», Πρακτικά του Γ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, 3 τόμοι. τ. Β, Μεσαιωνικό Τμήμα, Λευκωσία 2001, σελίδες «Non-Chalcedonian Christians on Latin Cyprus», στο Gesta Dei per Francos, Studies in honour of Prof. J. Richard, επιμ. B. Kedar, M. Balard και J. Riley-Smith, Aldershot 2001, σελίδες «The Latin Elite on Cyprus: Trying to Keep Apart». Journal of Mediterranean Studies, τόμ. 10, Αρ. 1 & 2, Μάλτα 2001, σελίδες * «Πoλιτικές, Στρατηγικές και Οικoνoμικές Πτυχές της Φραγκoκρατίας», Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv V, Λευκωσία 2001, σελίδες * «Κoιvωνικές Πτυχές της Φραγκoκρατίας στηv Κύπρo: Μια Πoλιτική Διαχωρισμoύ», Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Iστoρικώv Σπoυδώv V, Λευκωσία 2001, σελίδες «The Provision of Charity and Hospital Care on Latin Cyprus», Επετηρίδα, τ. ΧΧVII (2001), έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2001, σελίδες «Piracy in Cyprus and the Eastern Mediterranean during the Later Middle Ages (14-15 th Centuries)», Mesogeios, 12 (2001), σελίδες «The Influence of the Kingdom of Aragon in Cyprus, Rhodes, Latin Greece and Mamluk 4

5 Egypt during the Later Middle Ages, », Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΞΒ - ΞΓ , Λευκωσία 2000, σελίδες «Commercial Activity in the Town of Limassol during the Fourteenth and Fifteenth Centuries», Επετηρίδα, τ. XXVII (2002), έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2002, σελίδες «The Establishment of the Latin Secular Church at Patras: Comparisons and Contrasts with Cyprus», Mesogeios, (2001), σελίδες «Commercial Relations between Cyprus and Ragusa, », Mediterranean Historical Review 17, December, 2002, σελίδες «The Greek-rite Monastery of the Holy Saviour of Lingua Maris in Sicily, », στο Porphyrogenita, Essays on the History and Literature of Byzantium and the Latin East in Honour of Julian Chrysostomides, επιμ. C. Dendrinos, J. Harris, Eirene Harvalia-Crook και Judith Herrin, Ashgate 2003, σελίδες «The Role of the Templars and the Hospitallers in the Movement of Commodities involving Cyprus from 1291 to 1312», στο The Experience of Crusading, επιμ. M. Bull, N. Housley, P. Edbury και J. Phillips, 2 τόμοι, University of Cambridge, 2003, σελίδες «Commercial Relations between Cyprus and Chios, », Επετηρίδα, τ. XXIX (2003), έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2003, σελίδες * «Η διαμόρφωση της σύγχρονης Λατινικής κοινότητας στην Κύπρο», Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, VI (2003), σελίδες * «The Place to be: Cyprus as a Place of Settlement and Refuge», Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΞΣΤ 2002, Λευκωσία 2004, σελίδες «Commercial Relations between Cyprus and the Genoese colonies of Pera and Caffa, », Επετηρίδα τ. XXX (2004), έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2004, σελίδες «Cyprus and Euboea in the Mid-Fourteenth Century», Σύμμεικτα τoυ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Ίδρυμα Βυζαντινών Ερευνών, τ. ΙΓ, Αθήνα , σελίδες «I mercanti genovesi e i loro traffici a Nicosia dal Marzo all Ottobre 1297», στο Alle origini di Alessandria dal Gonfalone del commune nella Lega Lombarda all Aquila imperiale degli Staufen, Alessandria 2005, σελίδες «Economy», στο Cyprus, Society and Culture , επιμ. Angel Nicolaou-Konnari και C. Schabel, Brill, Leiden, 2005, σελίδες

6 48. «The Historical Development of Cyprus» Present-Day Latin Community, στο Journal of Mediterranean Studies, τ. 15, αρ.1, Μάλτα 2005, σελίδες «The Development of Nicosia as the Judicial Centre of Lusignan Cyprus», Επετηρίδα, τ. ΧΧΧΙ (2005), έκδοση του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2003, σελίδες * «Apple of Concord: The Great Powers and Cyprus, », Κυπριακαί Σπουδαί, τ. ΞΖ - ΞΗ , Λευκωσία 2005, σελίδες * «Controlled Contacts: The Latin Church of Cyprus, the Papacy, and Mamluk Egypt, », στα Proceedings of the 9 th and the 10 th International Colloquia on the History of Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Islamic Periods, επιμ. U. Vermeulen και J. van Steenbergen, Orientalia Lovaniensia Analecta, Leuven 2005, σελίδες «Cyprus», «Nicosia», «Kerynia», «Limassol», «Paphos», «Catherine Cornaro», «Mt Sinai», άρθρα στην τετράτομη έκδοση The Crusades, An Encyclopedia επιμ. Alan Murray, ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2006, τ. Α, σελίδες 232 και , τ. Γ, σελίδες 713, , και , τ. Δ, * «Ποινές και κατάρες στα κυπριακά κτητορικά τυπικά: Πως συγκρίνονται με αυτά σε κτητορικά τυπικά άλλων περιοχών της βυζαντινής επικράτειας», Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, VII (2005), σελίδες «Η ιατρική στην Κύπρο επί Φραγκοκρατίας και Βενετοκρατίας», στο Η Ιατρική στην Κύπρο, από την Αρχαιότητα μέχρι την Ανεξαρτησία, επιμ. Μ. Βρυονίδου-Γιάγκου, Λευκωσία 2006, σελίδες «Trade between Cyprus and Aragonese Sicily in the Late Thirteenth and Fourteenth Centuries», Eπετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών XXXII (2006), σελίδες «Concluding Remarks» στο Archaeology and the Crusades, εκ. P. Edbury και S. Kalopissi-Verti, Αθήνα 2007, σελίδες «The Migration of Syrians and Cypriots to Hospitaller Rhodes in the Fourteenth and Fifteenth centuries». The Hospitallers, the Mediterranean and Europe. Festschrift for Anthony Luttrell. Eπιμέλεια έκδοσης Κ. Borchardt, N. Jaspert και H. J. Nicholson Ashgate 2007, σελίδες «Piracy in Cyprus during the Late Lusignan and Venetian Periods, 15 th -16 th Centuries», EKEE XXXIII (2007), σελίδες

7 59. «Notarial Documents from Lusignan Cyprus: Structure and Contents», υπό έκδοση στο Diplomatics in the Eastern Mediterranean, επιμ. A. Beihammer, C.Schabel και M. Paranyi στο The Medieval Mediterranean Series, Brill, Leiden 2008, σελίδες «Papal Judge-Conservators and the Greek-rite monasteries of Sicily and Cyprus», στο Sacri canones servandae sunt, επιμ. P. Krafl, Prague 2008, σελίδες (σε συνεργασία με τον M. Harpster) Codex Palatinus Graecus 367: A Thirteenth Century Method of Determining Vessel Burden, Mariner s Mirror, No. 94 (2008), σελίδες Μέλος της Επιτροπής έκδοσης της Επετηρίδας του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών: -Επετηρίδα, τ. XXIII (1997), επιτρ. έκδ. Αικατερίνη Αριστείδου, Άννα Pouradier Duteil- Λοϊζίδου, Νίκος Κουρέας, Λευκωσία, 1997, 471 σελίδες. - Επετηρίδα, τ. XXIV (1998), επιτρ. έκδ. Άννα Pouradier Duteil Λοϊζίδου, Νίκος Κουρέας, Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Λευκωσία 1998, 492 σελίδες. -Επετηρίδα, τ. XXVI (2000), επιτρ. έκδ. Αικατερίνη Αριστείδου, Ιωάννης Ιωνάς, Νίκος Κουρέας. Λευκωσία 2002, 476 σελίδες + 96 σελίδες Παράρτημα. - Επετηρίδα, τ. XXIX (2003), επιτρ. έκδ. Αικατερίνη Αριστείδου, Ιωάννης Ιωνάς, Νίκος Κουρέας Λευκωσία 2003, 496 σελίδες. - Επετηρίδα, τ. XXX (2004), επόπτ. Ρολάνδος Κατσιαούνης, επιμ. Νίκος Κουρέας, Κυπριανός Λούης. Λευκωσία 2004, 506 σελίδες. - Επετηρίδα, τ. XXXI (2005), επόπτ. Ρολάνδος Κατσιαούνης, επιμ. Νίκος Κουρέας. Λευκωσία, 2005, 456 σελίδες + 74 σελίδες Παράρτημα. - Επετηρίδα, τ. XXXII (2006), επιτρ. έκδ. Ιωάννης Ιωνάς (πρόεδρος), Νίκος Κουρέας, Ρολάνδος Κατσιαούνης. Λευκωσία 2006, σελίδες σελίδες Παράρτημα. - Επετηρίδα, τ. ΧΧΧΙΙΙ (2007), επιτρ. έκδ. Ιωάννης Ιωνάς, Νίκος Κουρέας, Ρολάνδος Κατσιαούνης, Λευκωσία 2007, σελίδες σελίδες Παράρτημα. γ) Δημόσιες ομιλίες και άρθρα υπό έκδοση 1. «Εμπoρικές σχέσεις μεταξύ Κύπρoυ και Iσπαvίας τoν 14o αιώvα». Εισήγηση στο Συνέδριο Κύπρος και Ισπανία που οργάνωσαν από κοινού το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Λευκωσίας το Νοέμβριο (2000) «A Political History of Frankish and Venetian Nicosia», και «The Ecclesiastical History of Frankish and Venetian Nicosia», υπό έκδοση στον τόμο Nicosia: The First

8 Years, επιμ. Δ. Μιχαηλίδη, Mesogeios (2000)* «Hospitaller Estates in Cyprus, », Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο The Military Orders: Warfare and Welfare που έγινε στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο (2003)* «The Role of Cyprus in provisioning the Latin Churches of the Holy Land in the Thirteenth and Fourteenth Centuries», Υπό έκδοση στο Orientalia Lovaniensia Analecta, Leuven (2003)* «Trade between Cyprus and the Mamluk Lands in the Fifteenth Century, with special reference to Nicosia and Famagusta», Υπό έκδοση στο Orientalia Lovaniensia Analecta, Leuven (2005)* «The Coptic Community in Cyprus from the Mid-Fifteenth to the Mid-Sixteenth Centuries», υπό έκδοση στο Orientalia Lovaniensia Analecta, Leuven (2005)* «Mamluks in the Chronicle of George Boustronios and their Place within a Wider Context», υπό έκδοση στο Festschrift προς τιμή του Καθ. U. Vermeulen, Katholieke Universiteit Leuven, Βέλγιο. 8. (2006)* «Commercial Relation between Mamluk Egypt and Hospitaller Rhodes in the mid- Fifteenth Century: The Case of Sidi Galip Ripoli», υπό έκδοση στο Orientalia Lovaniensia Analecta, Leuven, (2006)* «The Greek Monastery of St Margaret of Agros in Lusignan Cyprus and its Relations with the Latin Church and the Papacy», εισήγηση στο 41st International Congress of Medievalists, Kalamazoo, Western Michigan University, Η.Π.Α., 4-7 Μαϊου 2006, υπό έκδοση στο Revue des etudes Byzantines, Παρίσι (2006)* «The Reception of Eastern Medicine in Lusignan and Venetian Cyprus», εισήγηση στο 15 th International Colloquium on the History of Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, Μαϊου 2006, Katholieke Universiteit Leuven, Βέλγιο. Υπό έκδοση στο Orientalia Lovaniensia Analecta, Leuven (2007) «A Medieval Cypriot Diaspora: Cypriot Migration throughout the Mediterranean from the thirteenth to the sixteenth centuries», εισήγηση για το Διεθνές SSCLE conference, Avignon, Γαλλία (2008)* «Από το μεσαίωνα στην αναγέννηση: μεταβατικά στοιχεία στο Χρονικό του Γεώργιου Βουστρώνιου», εισήγηση στην Ημερίδα Όψεις της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Κύπρου, της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, 16 Δεκεμβρίου (2007) «Genoese Merchants in Cyprus between March and October 1297», Κυπριακαί 8

9 Σπουδαί, Vol. 69, Nicosia (2008)* «Between Latins and Traditionalists: The Armenian Church in Cyprus during the Lusignan and Venetian Period», paper given at the International Conference Between Greeks and Latins: The Armenian Church in the Middle Ages, Montpellier June (2007)* «The Third Crusade according to Greek Sources from Cyprus», paper given at Leeds IMC Conference, 9-12 July (2007)* «Winning the War but Losing the Peace: Relation between Lusignan Cyprus and Mamluk Egypt in the 15 th Century», paper given at the 16 th International Colloquium on the History of Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, 9-11 May 2007, University of Gent, Belgium. δ) Βιβλιοκρισίες 1. M. Barber, The New Knighthood: A History of the Order of the Temple, Cambridge 1994, βιβλιοκρισία για το The Mediterranean Historical Review, τ.. 11, αρ. 2, December 1996, σελίδες Αλέξης Γ.Κ. Σαββίδης (επιμ.) Εγκυκλοπαιδικό προσωπογραφικό Λεξικό Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού, τ. 1, Αθήνα 1996, βιβλιοκρισία για την Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, τ. ΧΧΙΙΙ (1997), σελίδες A. Gilmour-Bryson, The Trial of the Templars in Cyprus, Brill 1998, βιβλιοκρισία για το The Mediterranean Historical Review, τ. 14, αρ. 2, December 1999, σελίδες J. Ghazarian, The Armenian Kingdom in Cilicia during the Crusades: The Integration of Cilician Armenians with the Latins, , Curzon Caucasus World: Richmond, 2000, βιβλιοκρισία για το Mesogeios, τόμοι (2002), σελίδες Χ. Γάσπαρης, Catastici Feudorum Crete, Catasticum Sexterii Dorsodurii , 2 τόμοι, Αθήνα 2004, βιβλιοκρισία για το The Mediterranean Historical Review, τ. 21.2, December Κρατικές και άλλες υποτροφίες : Brent Local Authority Award για προπτυχιακές σπουδές (BA Honours Degree Studies) : British Academy Minor State Studentship για μεταπτυχιακές σπουδές MA Honours : Anastasios G. Leventis Foundation Scholarship για την εκπόνηση διδακτορικού 9

10 10

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Categories Literature (for text

Διαβάστε περισσότερα

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Brief Curriculum Vitae Costas N. Constantinides Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Born in Cyprus he read History at the Department of History and Archaeology of the University

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό Τ.Κ. 12794 2252 Λατσιά Κύπρος Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter

The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter Number 1, Spring 2013 Editorial Team: Efthymia Priki & Soteria Protogirou Student Network for Byzantine and Medieval Studies Φοιτητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση Προηγούμενες Θέσεις Εκπαίδευση

Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση Προηγούμενες Θέσεις Εκπαίδευση Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Καιρίδης Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Key-Qualifications. Principal Teaching Assignments. Research Interests. Funded Research Projects

Key-Qualifications. Principal Teaching Assignments. Research Interests. Funded Research Projects Professional Affiliations Research Interests Funded Research Projects Principal Teaching Assignments Key-Qualifications Assoc. Prof. Konstantinos Giakoumis, Ph.D. Deputy Rector E-mail kgiakoumis@unyt.edu.al

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

[9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995.

[9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995. Βιβλία [1] Voutira E. and Harrell-Bond, "Refugees", The Social Science Encyclopedia (third edition) (Routledge isbn: 0415 320968). [2] Voutira, E., Refugees: whose term is it anyway? Emic and etic constructions

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE PROF B HENDRICKX

CURRICULUM VITAE PROF B HENDRICKX CURRICULUM VITAE PROF B HENDRICKX CONTENTS 1. PERSONAL INFORMATION 2 2. EDUCATION 2 3. DISTINCTIONS AND AWARDS 3 4. PROFESSIONAL CAREER 3 5. SCHOLARSHIPS AND RESEARCH GRANTS 4 6. EDITORIAL WORK 5 7. CONFERENCES/SEMINARS/SYMPOSIA/INTERVIEWS

Διαβάστε περισσότερα

Sources d histoire médiévale (Επανέκδοση στις πηγές μεσαιωνικής ιστορίας) υπαναπτύκτους περιοχάς έρευνα του Ιδρύματος Ροκφέλλερ

Sources d histoire médiévale (Επανέκδοση στις πηγές μεσαιωνικής ιστορίας) υπαναπτύκτους περιοχάς έρευνα του Ιδρύματος Ροκφέλλερ Βιβλιογραφία ελληνικών μύλων Συγγραφέας Τίτλος Acar, M.şinasi;Bir, Attila; Kaçar, Mustafa Adorno, Anselme Anadolu' nun değirmenleri (βλ. Bir, Attila; Acar, M.şinasi; Kaçar, Mustafa) l Itinéraire d Anselme

Διαβάστε περισσότερα

Georgette de Groer médiévale (Επανέκδοση στις πηγές μεσαιωνικής ιστορίας) Anatolian Studies 51, (σελ.159-168) 2001

Georgette de Groer médiévale (Επανέκδοση στις πηγές μεσαιωνικής ιστορίας) Anatolian Studies 51, (σελ.159-168) 2001 Συγγραφέας Τίτλος Κεφάλαια (σελ.) Έκδοση Είδος και Όνομα Εντύπου Έτος Περίληψη σε άλλη γλώσσα Adorno, Anselme l Itinéraire d Anselme Adorno en Terre sainte (1470-1471) Ahmet, K. Allbaugh, Leland Allbaugh,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012)

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012) Βιογραφικό Σηµείωµα Δηµήτρης Καιρίδης Οικία: Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Γραφείο: Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήµιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons RESEARCH at the University of Cyprus FACULTY OF LETTERS Research Profile and Publica ons 2008-2010 University House Anastasios G. Leventis 1 University Avenue P.O.Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Π Α Σ Τ Α Υ Ρ Ι Δ Η Σ Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Σ

Π Α Π Α Σ Τ Α Υ Ρ Ι Δ Η Σ Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Σ Π Α Π Α Σ Τ Α Υ Ρ Ι Δ Η Σ Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Σ Επάγγελμα: Δικηγόρος (μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) Ειδικός Επιστήμονας, Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακαδημία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Μαρία Κουρή CV 2014 1 Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτεινή Παπουδάκη ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτεινή Παπουδάκη ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Επάγγελμα: Φωτεινή Παπουδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΙ Πελοποννήσου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Τηλ. : 27210-45221, E - mail: helion@hol.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος Υπηρεσιακή Κατάσταση E-mail Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COPYRIGHT AND CITATION CONSIDERATIONS FOR THIS THESIS/ DISSERTATION

COPYRIGHT AND CITATION CONSIDERATIONS FOR THIS THESIS/ DISSERTATION COPYRIGHT AND CITATION CONSIDERATIONS FOR THIS THESIS/ DISSERTATION o Attribution You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βασιλική (Βάσω) Πέννα ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινή Ιστορία, Bυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Κέρκυρα 2014 Βιβλιογραφικό δελτίο Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου Τεύχος 2 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ. ΤΗΝΙΟΣ Πλάτων του Γεωργίου. Ημερομηνία Γέννησης 6 Οκτωβρίου 1956 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ. ΤΗΝΙΟΣ Πλάτων του Γεωργίου. Ημερομηνία Γέννησης 6 Οκτωβρίου 1956 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΑΤΩΝ ΤΗΝΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΟΝΟΜΑ ΤΗΝΙΟΣ Πλάτων του Γεωργίου Τόπος γέννησης Αλεξάνδρεια Αιγύπτου Ημερομηνία Γέννησης 6 Οκτωβρίου 1956 Ε-mail ptinios@unipi.gr ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A) ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα