EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS ΜΑΘΗΜΑ: EDG 599 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS ΜΑΘΗΜΑ: EDG 599 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ"

Transcript

1 EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS ΜΑΘΗΜΑ: EDG 599 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ F Φεβρουάριος 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...2 Κεφάλαιο 1: Γενικά Ζητήματα 4 Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία Εργαλεία έρευνας Δειγματοληψία Συλλογή δεδομένων Ανάλυση δεδομένων.7 Κεφάλαιο 3: Θέματα δεοντολογίας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας Ζητήματα δεοντολογίας Ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας..8 Κεφάλαιο 4: Παρουσίαση και ερμηνεία αποτελεσμάτων 8 Κεφάλαιο 5: Γενική Παρουσίαση / Κριτική αξιολόγηση...9 Βιβλιογραφία..12

3 Εισαγωγή Η μεθοδολογία είναι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγετε μια έρευνα σύμφωνα με τους Jonker & Pennink (2010). Από εκεί και πέρα οι όροι που θα εφαρμοστούν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας συμβάλλουν από τη μια μεριά στη σύνθεση του μεθοδολογικού της πλαισίου και από την άλλη μεριά στο καθορισμό του τρόπου ανάλυσης των ευρημάτων. Η ποσοτική έρευνα, παρέχει επίσης ξεκάθαρο πλαίσιο για ανάλυση των ευρημάτων σε αντίθεση με την ποιοτική έρευνα, όπου τα περιθώρια ανάλυσης σαφώς πιο περιορισμένα (Ιωσηφίδης, 2003). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κριτική αξιολόγηση μιας έρευνας που έχει δημοσιευτεί. Το θέμα της έρευνας αφορά την ύπαρξη ασύμφωνων μεθόδων διδασκαλίας στους φοιτητές και οι επιπτώσεις των μεθόδων αυτών για τους δασκάλους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Bill Anderson, Scott W. F. Lee, Mary G. Simpson, και Sarah J. Stein στο Πανεπιστήμιο Otago της Νέας Ζηλανδίας. Κεφάλαιο 1: Γενικά ζητήματα Τα κριτήρια επιλογής του θέματος της έρευνας είναι συνάρτηση από μια σειρά παραγόντων και κινήτρων του ερευνητή όπως είναι τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, η προσωπικότητα, οι εμπειρίες που έχει καθώς επίσης η συγκυρία και η επιθυμία να αναδειχθούν αξιόπιστα και πρωτότυπα στοιχεία μέσα από μια έρευνα που θα συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του θεωρητικού πλαισίου πάνω στο οποίο στηρίζεται η έρευνα. Ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η έρευνα διακρίνεται για τη σαφήνεια και την ακρίβειά της καθώς ακολουθεί μια αυστηρή δομή που χωρίζεται σε διακριτά μέρη. Η έρευνα ξεκινά με ανασκόπηση ερευνών του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουν οι μαθητές την διαδικασία της μάθησης και του διαβάσματος αλλά και των αλλαγών των βασικών εννοιών αυτού του επιστημονικού κλάδου με την πάροδο των χρόνων. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στους λόγους για τους οποίους είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις διαβάσματος. Επιπλέον παρατίθενται στοιχεία (Trigwell, Prosser, & Waterhouse, 1999) που δείχνουν ότι οι

4 καθηγητές, με το πρόγραμμα διδασκαλίας που χρησιμοποιούν, επηρεάζουν έμμεσα και άμεσα τον τρόπο διαβάσματος που υιοθετούν οι μαθητές αλλά και την ακαδημαϊκή τους επιτυχία. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το δείγμα στις περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αποτελείται από φοιτητές της πανεπιστημιούπολης λόγω δυσκολίας επικοινωνίας με φοιτητές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην εν λόγω έρευνα σε αυτό το κομμάτι έγκειται και η πρωτοτυπία της καθώς το δείγμα που επιλέγει να μελετήσει είναι φοιτητές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος μια μεγαλύτερης μελέτης πάνω στην μαθησιακή υποστήριξη. Το θέμα της έρευνας ήταν το κατά πόσο οι εξ αποστάσεως φοιτητές αναζήτησαν γνωστική και συναισθηματική βοήθεια για την μάθηση τους πέρα από τον κύκλο σπουδών τους και το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκαν. Ένα μέρος της μελέτης αφορούσε την ανάλυση της σχέσης μεταξύ ατομικών μεθόδων διαβάσματος και βοηθητικών μηχανισμών αναγνωρισμένων από τους μαθητές και απαιτούσε αναγνώριση των μεθόδων διαβάσματος των συμμετεχόντων. Στα αποτελέσματα αναφέρονταν και η ύπαρξη ασαφών μεθόδων διαβάσματος τα οποία αναλύονται σε αυτήν την έρευνα μαζί με τις επιπτώσεις που έχουν στους εκπαιδευτικούς.

5 Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία 2.1 Ερευνητικά εργαλεία Tο ερευνητικό εργαλείο που εξυπηρετεί το σκοπό της παρούσας έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο είναι μια βασική μέθοδος συλλογής πληροφοριών και χρησιμοποιείται κατά κόρον στην εκπαιδευτική έρευνα. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση του ερωτηματολογίου ως μέθοδο έρευνας είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή να προβεί σε ποσοτικοποίηση πολλαπλών δεδομένων και παράλληλα την εφαρμογή πολλαπλών τεχνικών ανάλυσης των συσχετίσεων. Από την άλλη μεριά μέσα από το ερωτηματολόγιο μπορεί να εξασφαλιστεί με μεγαλύτερη ευκολία η συνθήκη της αντιπροσωπευτικότητας. Επιπρόσθετα, η σπουδαιότητά του ερωτηματολογίου απορρέει και από το ρόλο που παίζει ο συντάκτης αλλά και όσοι θα κληθούν να το απαντήσουν. Επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο για να εξασφαλιστούν οι ίδιες συνθήκες για όλους τους ερωτηθέντες (Javeau, 1996). 2.2 Δειγματοληψία Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται τα άτομα τα οποία συμμετέχουν σε μια έρευνα επιτυγχάνεται μέσα από διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας στοχεύοντας η επιλογή να αναδεικνύει άτομα τα οποία να διαθέτουν σε ικανοποιητικό βαθμό χαρακτηριστικά τα οποία να είναι όμοια με αυτά που παρουσιάζει ο πληθυσμός προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αλλοίωσης της πραγματικότητας. (Φαρμάκης, 2000; Βαμβούκας,2002) η επιλογή της κατάλληλης δειγματοληψίας εξασφαλίζει την εγκυρότητα της έρευνας. Στην παρούσα έρευνα η δειγματοληψία έγινε κατά συστάδες όπως και η ανάλυση των δεδομένων που θα δούμε παρακάτω. Με τον όρο συστάδα νοείται μια ομάδα ατόμων του πληθυσμού, που συνδέονται με κάποιο οργανικό και αυτονόητο τρόπο μεταξύ τους. στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι όλοι φοιτητές εξ αποστάσεως (Κορρές, 2011). Ο ερευνητής δεν επιλέγει άτομα αλλά ομάδες και αυτό εξασφαλίζει

6 τη δυνατότητα να υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος των ατόμων του πληθυσμού ( Φαρμάκης, 2000). Η επιλογή του δείγματος έγινε από ένα πανεπιστήμιο πρόγραμμα σπουδών διπλής μορφής με την έννοια ότι συμμετείχαν σε αυτό και φοιτητές εξ αποστάσεως. Οι 263 φοιτητές εξ αποστάσεως επιλέχθηκαν από τον συνολικό πληθυσμό που εγγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους (Ν=1609). Η κατανομή των φοιτητών εμπεριείχε από πρωτοετείς φοιτητές μέχρι φοιτητές που έκαναν διδακτορικό με τα 2/3 του δείγματος, όμως, να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τ0 90% αυτών ακολουθούσαν κύκλο σπουδών μερικής απασχόλησης. 2.3 Συλλογή Δεδομένων Για την συλλογή των δεδομένων οι συμμετέχοντες στην έρευνα παρέλαβαν μια έκδοση του ASSIST ερωτηματολογίου (Approaches and Study Skills Inventory for Students)(Entwistle et al., 2000) το οποίο παραμετροποιήθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε φοιτητές εξ αποστάσεως. Πιο συγκεκριμένα λέξεις και όροι που παρέπεμπαν σε φοιτητές που ακολουθούσαν το κανονικό πρόγραμμα σπουδών αντικαταστάθηκαν με τις αντίστοιχες για σπουδές εξ αποστάσεως. Τμήματα του ASSIST που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα είναι ένα ερωτηματολόγιο 52 αντικειμένων με θέμα τις μεθόδους διαβάσματος, το Conceptions of Learning τμήμα, και το Preferences for course and teaching τμήμα, για καθένα από τα οποία οι φοιτητές ζητήθηκαν να βαθμολογήσουν αντικείμενα με την κλίμακα μέτρησης Likert από 1 έως 5. Η βασική ανάλυση χρησιμοποίησε τις κλίμακες του Conceptions of Learning και έδωσε μια παραγοντική λύση στην οποία οι δύο κλίμακες δημιούργησαν έναν παράγοντα με χαρακτηριστικές τιμές που υπερέβησαν το 1. Μια εξαναγκασμένη λύση 3 παραγόντων ήταν δύσκολο να αναλυθεί. Οι δύο κλίμακες δεν αναλύθηκαν περαιτέρω, καταλήγοντας σε μια ερμηνεύσιμη λύση παραγόντων. 2.4 Ανάλυση Δεδομένων Η ανάλυση δεδομένων στην παρούσα έρευνα έγινε με την παραγοντική ανάλυση και με την ανάλυση συστάδων

7 Η προκαταρκτική ανάλυση των βασικών συστατικών χρησιμοποιώντας τις 13 υποκλίμακες του ερωτηματολογίου ASSIST και τις 2 κλίμακες του Preferences for courses and teaching αναγνώρισαν 3 βασικά συστατικά. Η παραγοντική ανάλυση, στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας εξαγωγή μέγιστης πιθανότητας και κατέληξε σε μια λύση 3 παραγόντων. Τα πρότυπα που ακολουθούν οι παράγοντες στον πίνακα επιβεβαιώνουν παλαιότερες αναλύσεις ASSIST. Τα πρότυπα που ακολουθούν οι συσχετισμοί των 3 παραγόντων έχουν βρεθεί και παλαιότερα (Entwistle et al., 2000; Richardson, 2005). Η παραγοντική ανάλυση αποδεικνύει ότι είναι σωστή η χρήση του ερωτηματολογίου ASSIST για φοιτητές εξ αποστάσεως. O φόρτος της υποκλίμακας των τριών παραγόντων είναι σε συμφωνία με παλαιότερες έρευνες, Οι κατάλληλοι συντελεστές άλφα φαίνεται να υπάρχουν, και οι συσχετίσεις παραγόντων παρουσιάζουν το ίδιο μοτίβο που έχει επισημανθεί σε προηγούμενες έρευνες. Το πρώτο τμήμα δίνει τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης των δεδομένων του ASSIST. Η παραγοντική ανάλυση έγινε για να δειχθεί ότι τα αποτελέσματα είναι ισομετρικά με τα αποτελέσματα παλαιοτέρων ερευνών. Στην έρευνα αυτή, η ανάλυση συστάδων χρησιμοποιήθηκε για να χωρίσει τους συμμετέχοντες σε κατηγορίες. Οι κατηγορίες βασίστηκαν στους κοινούς συνδυασμούς των βαθμολογιών των συμμετεχόντων σε πέντε κλίμακες-3 σχετικές με την προσέγγιση μελέτης(βαθειά, στρατηγική, επιφανειακή-ενσυνείδητη) και 2 σχετικές με τις προτιμήσεις για κύκλους σπουδών και διδασκαλία(ευνοεί την κατανόηση και μεταδίδει πληροφορίες)- που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγοντική ανάλυση. Οι βαθμολογίες ακολούθησαν συγκεκριμένο πρότυπο για να διασφαλιστεί η γενική μεταβλητότητα ανάμεσα στις διάφορες κλίμακες. Πραγματοποιήθηκε μια ιεραρχική ανάλυση συστάδων. Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι συστάδων διαθέσιμοι. Η μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν του απομακρυσμένου γείτονα και η μετρική που χρησιμοποιήθηκε city-block μετρική. Η επιλογή έγινε με βάση τα ευρήματα των Overall, Gibson, and Novy (1993) σύμφωνα με τα οποία ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την καλύτερη ανάκτηση των χαρακτηριστικών των πληθυσμιακών συστάδων. Ο αριθμός των συστάδων που αναγνωρίστηκαν βασίστηκε στις διαφορές στους συντελεστές συσσώρευσης. Οι διαφορές μεταξύ των επιτυχημένων αλλαγών στο πρόγραμμα συσσώρευσης ήταν μικρές μέχρι οι 4 συστάδες να μειωθούν σε 3, αναδεικνύοντας ότι υπήρχαν 4 συστάδες.

8 Το δεύτερο τμήμα δίνει μια ιεραρχική ανάλυση συστάδων που χρησιμοποιείται για να χωρίσει τους ερωτηθέντες σε ομάδες με παρόμοιες μεθόδους διαβάσματος. Η ανάλυση συστάδων κατηγοριοποιεί τους φοιτητές με βάση την βαθμολογία στην περίπτωση αυτή την βαθμολογία από το εργαλείο του ASSISTκαι να αναγνωρίζει υποομάδες με ποιοτικά διαφορετικές ομάδες βαθμολογιών στις υποκλίμακες του ASSIST. Μια αρκετά μικρή υποκατηγορία παρουσιάζει σχέση μεταξύ των συστάδων και μιας μικρής κλίμακας από επιπρόσθετα δεδομένα. Τα δεδομένα που χάθηκαν παρουσιάζονται τυχαία διασκορπισμένα μέσα στο δείγμα και ήταν σε χαμηλά επίπεδα. Δύο περιπτώσεις αναγνωρίστηκαν ως πολυπαραγοντικές ακραίες τιμές με p<0.01 και σβήστηκαν, δίνοντας συνολικά 176 δείγματα. Κεφάλαιο 3: Θέματα δεοντολογίας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας 3.1 Ζητήματα δεοντολογίας Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2003) το θέμα της ηθικής και της δεοντολογίας είναι ένα θέμα που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε όλα τα είδη κοινωνικής έρευνας, είτε αυτή είναι ποιοτική είτε είναι ποσοτική. Γενικά έχουν άμεση συνάφεια με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ερευνητής προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας και για το λόγο αυτό είναι θεμιτό να χρησιμοποιούνται μέσα τα οποία να είναι κοινωνικά και επιστημονικά αποδεκτά και ενδεδειγμένα και εξασφαλίζοντας την εθελοντική συμμετοχή στην έρευνα. Το βασικότερο στοιχείο είναι η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία καθώς οι συμμετέχοντες μοιράζονται με τον ερευνητή στοιχεία από την προσωπική τους ζωή τα οποία δεν επιθυμούν να δημοσιοποιηθούν (Cohen et al., 2007). Όσον αφορά ζητήματα δεοντολογίας της έρευνας, φαίνεται ότι οι ερευνητές δεν είχαν άμεση και προσωπική επαφή με το δείγμα που μελέτησαν στην παρούσα καθώς τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν ταχυδρομικώς. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την έρευνα ότι από τη μια μεριά οι συμμετέχοντες απάντησαν τα ερωτηματολόγια εθελοντικά και από την άλλη μεριά εξασφαλίστηκε η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Το στοιχείο ότι δε δέχτηκαν πίεση για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ενισχύεται από το δεδομένο ότι από το δείγμα

9 των 263 φοιτητών, 178 απαντήσεις μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, δίνοντας έτσι ένα ποσοστό της τάξης του 66,7%. 3.2 Ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας Η δεοντολογία σχετίζεται με τις γενικές αρχές που καταγράφουν τι πρέπει να κάνει κάποιος, ενώ η ηθική σχετίζεται με το κατά πόσο η πράξη είναι σωστή ή λάθος. Ένας τρόπος, μια μέθοδος που εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία μιας έρευνα είναι ο τριγωνισμός, δηλαδή η χρήση πολλαπλών πηγών και μεθόδων συλλογής στοιχείων για να αυξηθεί η αυστηρότητα στην έρευνα. Στην προκειμένη περίπτωση ο τριγωνισμός επιτυγχάνεται με τη χρήση δυο μεθόδων ανάλυσης δεδομένων (Robson, 2005). Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας και το οποίο προέρχεται από την επιλογή του ερωτηματολογίου (Κυριαζή, 2006), το οποίο αποτελεί μια έκδοση του ASSIST ερωτηματολογίου (Approaches and Study Skills Inventory for Students). Με δεδομένο το γεγονός ότι πρόκειται για μια δειγματοληπτική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο έδωσε τη δυνατότητα στους ερευνητές να προσεγγίσουν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμό προκειμένου να ελέγξουν τα θεωρητικά δεδομένα (Bryman, 1988). Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα αποτελούν απόρροια ενός μεγάλου αριθμού περιπτώσεων και για το λόγο αυτό οι υποθέσεις έχουν διατυπωθεί θεωρητικά έχουν υποβληθεί σε πιο αυστηρό και έγκυρο έλεγχο. Κεφάλαιο 4: Παρουσίαση και ερμηνεία αποτελεσμάτων Τα ευρήματα από την ανάλυση συστάδων παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη μαθητών με ασύμφωνες μεθόδους μελέτης εντός του πληθυσμού των σπουδαστών εξ αποστάσεως. Η παρουσία μιας τέτοιας ομάδας είναι πολύ σημαντική λόγω της προαναφερθείσας σχέσης μεταξύ της ασύμφωνης μεθόδου μελέτης και της χαμηλής

10 επιτυχίας στη μελέτη. Η έλλειψη εμφανούς σχέσεως μεταξύ μεθόδου μελέτης και των συμπληρωματικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν υποστηρίζει το επιχείρημα του Long (2003) ότι «η ασυμφωνία λειτουργεί στο μικρό-περιβάλλον του κάθε φοιτητή και δεν προκύπτουν απλά από τη συλλογική αποστασιοποίηση των φοιτητών από ανάρμοστα προγράμματα σπουδών." Με άλλα λόγια, η αλλαγή σε ένα πρόγραμμα σπουδών ή στην προσέγγιση διδασκαλίας που αναφέρεται συχνά ως μέσο για να κινηθούν οι μαθητές προς μια μέθοδο μελέτης που παρέχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας μπορεί να είναι απαραίτητη αλλά δεν είναι επαρκής. Η ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων απορρύθμισης είναι μια σημαντική πτυχή του μικρο-περιβάλλον του κάθε φοιτητή. Ο Entwistle και McCune (2004) έχουν τονίσει την ευσυνείδητη επιρροή στην μελέτη, με βάση τις ιδέες της μεταγνώσης και της αυτορρύθμισης. Ο Cliff (2000) και Lindblom-Ylänne (2003) υποδηλώνουν τον πιθανό ρόλο των μεταγνωστικών δεξιοτήτων για τους μαθητές που χρησιμοποιούν ασύμφωνη μέθοδο μελέτης. Ο Anderson (2007) προσδιόρισε, επίσης, την σημασία της χρήσης της μεταγνωστικής στρατηγικής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά σημείωσε την έλλειψη σχετικών μελετών στον τομέα αυτό και πρότεινε ότι η συνειδητοποίηση της μεταγνωστικής δύναμης των φοιτητών ήταν απαραίτητη. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν κάποιες μεθόδους διδασκαλίας που παλαιότερες μελέτες έχουν συνδέσει με χαμηλό δείκτη επιτυχίας για το 20% του δείγματος μαθητών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις 176 φοιτητών στο ASSIST ερωτηματολόγιο. Μελετήθηκαν με παραγοντική ανάλυση για να διαπιστωθεί η ισομετρία με παλαιότερες έρευνες και στη συνέχεια με ανάλυση κατά συστάδες για να εντοπισθούν ομάδες με παρόμοιες μεθόδους διδασκαλίας. Μια εκ των τεσσάρων συστάδων που εντοπίσθηκαν είναι και αυτή της ασύμφωνης μεθόδου διδασκαλίας η οποία έδειξε μια προβληματική σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος διδασκαλίας και την προσέγγιση των μαθητών στην μάθηση. Οι επιπτώσεις των ασύμφωνων μεθόδων διδασκαλίας μελετώνται και προτείνεται περαιτέρω μελέτη μαζί με τις επιπτώσεις για τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

11 Κεφάλαιο 5: Γενική Παρουσίαση/ Κριτική αξιολόγηση Η έρευνα που εξετάσαμε στην παρούσα εργασία διακρίνεται για την αρτιότητα της δομής της, την αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας και θέτει βασικές παραμέτρους προκείμενου να εξασφαλίσει τη αξιοπιστία και την εγκυρότητα (Roddy, 2006). Η έρευνα ξεκινά με μια ανασκόπηση των έως τώρα ερευνών σχετικά με το πως προσεγγίζουν οι μαθητές την διαδικασίας της μάθησης και του διαβάσματος αλλά και των αλλαγών των βασικών εννοιών αυτού του επιστημονικού κλάδου με την πάροδο των χρόνων. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που διακρίνει την έρευνα αυτή είναι το γεγονός ότι τα ποσοτικά δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα συνδέονται με το θεωρητικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές στο κομμάτι της ανάλυσης των αποτελεσμάτων προβαίνουν σε μια σύνδεση με τα πορίσματα από παλιότερες έρευνες που έχουν γίνει και συγκρίνουν σε ποια σημεία συγκλίνουν και σε ποια αποκλίνουν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη έρευνα που να έχει γίνει για τους εξ αποστάσεως φοιτητές Η έρευνα παρείχε στοιχεία για την ύπαρξη μιας ομάδας από φοιτητές με ασύμφωνες μεθόδους διαβάσματος μέσα σε έναν πληθυσμό εξ αποστάσεως μαθητών και έδειξε ότι αυτή η ομάδα αποτελεί ένα εύλογο κομμάτι του γενικού συνόλου (Wood and Welch, 2010). Υπογραμμίζεται, όμως, το γεγονός ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε διαφορετικά πλαίσια για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη των ομάδων των μαθητών με ασύμφωνες μεθόδους μελέτης σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα πορίσματα της έρευνας θα είναι χρήσιμο να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές μελέτες που θα γίνουν καθώς πρόκειται για μια πρωτότυπη έρευνα, που για πρώτη φορά μελέτησε φοιτητές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. ΑΡΘΡΟ.rar

12 Βιβλιογραφία Anderson Bill., Lee Scott W. F., Simpson Mary G., and Stein Sarah J. (2011). «Study Orchestrations in Distance Learning: Identifying Dissonance and its Implications for Distance Educators», The International review of research in Open and Distance Learning, Vol 12/ No 5 Βαμβούκας Ι.Μ. (2002). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, Αθήνα: Γρηγόρης, Bryman, A. (1988). Quantity and quality in social research. London : Routledge Cohen L., Manion, L. and Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th ed.), London: Routledge-Falmer Ιωσηφίδης Θ. (2003). Αναλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες, Αθήνα : Κριτική Ιωσηφίδης, Θ. και Σπυριδάκης, Μ., (2006). Ποιοτική κοινωνική έρευνα. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδομένων, Αθήνα: Κριτική. Javeau, C. (1996). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο. Το εγχειρίδιο του καλού ερευνητή. Τζαννόνε-Τζώρτζη, Κ. Ι. (επιμέλεια), Αθήνα: Tυπωθήτω Jonker J. and Pennik B. (2010). The Essence of research methodology: A consice guide for master and PhD Students in Management science, Heidelberg: Springer Κορρές Κ., (2011). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας: Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις, Αθήνα. Διατίθεται στο: arch%20approaches.pdf Κυριαζή Ν., (2006). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα.

13 Robson, C., (2005). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές, Αθήνα: Gutenberg,. Roddy, (2006). Creating effective questionnaires and surveys and analysing the data. Διαθέσιμο στο: nd%20surveys.pdf Φαρμάκης Ν. (2000). Εισαγωγή στη Δειγματοληψία, Θεσσαλονίκη : Α & Π Χριστοδουλίδη. Wood, Μ., Welch, C. (2010). Are Qualitative and Quantitative Useful Terms for Describing Research? Methodological Innovations Online, 5(1), pp

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ.

Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. Αυτή είναι μία προκαταρκτική μορφή του άρθρου: Χασσάνδρα, Μ., & Γούδας, Μ. (2003). Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτική ερμηνευτική έρευνα. H τελική μορφή του άρθρου δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξης Χαραλαμπίδης 14/11 ιπλωματική Εργασία. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Γεωργιάδης

Αλέξης Χαραλαμπίδης 14/11 ιπλωματική Εργασία. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Γεωργιάδης «Ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο ιαδίκτυο: Χαρακτηριστικά παρουσίας - Ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών» ιπλωματική Εργασία Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Γεωργιάδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κος Οικονομάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα

Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Πάτρα, 2013 Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 1 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και των συμπεριφορών διαχείρισης χρόνου των εφήβων στις σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τη Λογοκλοπή σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Έρευνα για τη Λογοκλοπή σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Έρευνα για τη Λογοκλοπή σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο Αβραμίδου Εριφύλλη 1, Κέκκερης Γεράσιμος 2 1 Υποψήφια Διδάκτωρ, ΠΤΔΕ,

Διαβάστε περισσότερα

EUROFAMCARE. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Η Οικογένεια που Φροντίζει Εξαρτημένα Ηλικιωμένα Ατομα

EUROFAMCARE. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Η Οικογένεια που Φροντίζει Εξαρτημένα Ηλικιωμένα Ατομα EUROFAMCARE ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Η Οικογένεια που Φροντίζει Εξαρτημένα Ηλικιωμένα Ατομα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Τζούντη Τριανταφύλλου, Ελίζαμπεθ Μεσθεναίου, Κωνσταντίνος Προύσκας, Παρασκευή Γκόλτση,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα»

«Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά ΑΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Δημοσκοπήσεις: Μεθοδολογία και εφαρμογές τους σε εκλογικό αποτέλεσμα» Ιωάννης Φλουρής Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα