ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας στηρίζεται στον εριορισµό των δηµοσιονοµικών και µακροοικονοµικών ανισορρο ιών και α οτυ ώνεται στην ήδη βελτιωµένη ε ίδοση των βασικών µακροοικονοµικών δεικτών. Η ρώτη σηµαντική βελτίωση αφορά τη δηµοσιονοµική διόρθωση, µε την ε ίτευξη ρωτογενούς λεονάσµατος το 2013 για ρώτη φορά µετά το Η δεύτερη σηµαντική διόρθωση αφορά την ανισορρο ία στις εξωτερικές συναλλαγές της χώρας, µε το λεόνασµα ου αρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2013 για ρώτη φορά στη µετα ολεµική ερίοδο. Αξίζει να σηµειωθεί ως οι δύο αυτές εξελίξεις ήταν θετικότερες α ό τις ροβλέψεις όλων των διεθνών οργανισµών. Τρίτη σηµαντική ε ίδοση είναι η ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας έναντι των εµ ορικών της εταίρων, έ ειτα α ό ερισσότερο α ό δύο δεκαετίες σχεδόν συνεχούς α ώλειας. Ε ι λέον, έρα α ό την εξάλειψη των εσωτερικών και εξωτερικών µακροοικονοµικών ανισορρο ιών της ελληνικής οικονοµίας, την ερίοδο υλο οιήθηκε λήθος διαρθρωτικών αλλαγών στις αγορές εργασίας και ροϊόντων και στη λειτουργία του κράτους. Θετικότατη εξέλιξη ήταν ε ίσης και η έξοδος στις αγορές τον Α ρίλιο του 2014, ό ου το Ελληνικό κράτος άντλησε κεφάλαια α ό τις διεθνείς αγορές µετά α ό τέσσερα χρόνια α οκλεισµού. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις εκτιµήσεις για σταδιακή ε άνοδο της οικονοµίας σε ανα τυξιακή τροχιά εντός του τρέχοντος έτους. Το 2014 εκτιµάται οριακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας έ ειτα α ό 5 συνεχή έτη ύφεσης. Η εκτίµηση αυτή στηρίζεται α) στις ενδείξεις σταθερο οίησης της κατανάλωσης καθώς η µείωση των τιµών εριορίζει τη µείωση των ραγµατικών εισοδηµάτων, β) στη θετική συµβολή του εξωτερικού ισοζυγίου, κυρίως λόγω της αύξησης των εισ ράξεων α ό τον τουρισµό και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας, γ) στη τάση ανάκαµψης ου αρουσιάζει η βιοµηχανική αραγωγή, ό ως ε ιβεβαιώνει ο δείκτης ε ιχειρηµατικών ροσδοκιών στη βιοµηχανία και δ) στη ροο τική ανάκαµψης των ε ενδύσεων, ό ως δείχνει η βελτίωση του κλίµατος εµ ιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία, η ο οία α οτυ ώνεται στην αρατηρούµενη αύξηση των άµεσων ξένων ε ενδύσεων στη χώρα. εν αραγνωρίζεται, όµως, η σηµαντική αύξηση της ανεργίας ό ως και η διάρθρωση αυτής, µε υψηλά οσοστά νέων και µακροχρόνια ανέργων, ου έχει υψηλό κοινωνικό κόστος και η αντιµετώ ισή της α οτελεί ροτεραιότητα. Αντιδρώντας µε κά οιο βαθµό υστέρησης στην ορεία της οικονοµικής δραστηριότητας, η ανεργία αναµένεται να αρχίσει σταδιακά να µειώνεται α ό το 2014.

2 Οι ροϋ οθέσεις για την ε αλήθευση των εκτιµήσεων για το 2014 α αιτούν τη συνέχιση της δηµοσιονοµικής ροσαρµογής και την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών. Οι διαρθρωτικές αλλαγές θα βοηθήσουν τη µετάβαση της οικονοµίας σε νέο ανα τυξιακό ρότυ ο ου θα στηρίζεται στην αραγωγή διεθνώς εµ ορεύσιµων αγαθών και υ ηρεσιών αντί για την αραγωγή µη διεθνώς εµ ορεύσιµων ροϊόντων και στην α οταµίευση και την ε ένδυση αντί στην κατανάλωση. Για την ε ίτευξη αυτού του στόχου είναι α αραίτητες ρώτον η εύρυθµη λειτουργία των αγορών ροϊόντων εργασίας και κεφαλαίων, δεύτερον η δηµιουργία ενός ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος µε χαµηλό γραφειοκρατικό κόστος και α οτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα και τρίτον την ενίσχυση θεσµών ου διέ ουν την ροστασία των ε ενδυτών, ώστε να είναι εφικτή η ροσέλκυση ξένων ε ενδύσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή ροωθούνται µε το αρόν νοµοσχέδιο θεσµικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις ου εντάσσονται στο ρόγραµµα οικονοµικής ροσαρµογής και ροσδοκάται να έχουν θετικό αντίκτυ ο στη λειτουργία της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Συγκεκριµένα: Στο Μέρος Α υ άρχουν εριλαµβάνονται διατάξεις του Υ ουργείου Οικονοµικών ου αφορούν τον εξορθολογισµό λειτουργίας της Φορολογικής ιοίκησης και τη µείωση του διοικητικού κόστους για τον φορολογούµενο, οργανωτικά θέµατα του Υ ουργείου, ρυθµίσεις για την εξόφληση ληξι ροθέσµων υ οχρεώσεων φορέων του δηµοσίου τοµέα, διατάξεις για τον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας ου διέ ει την Ε ιτρο ή Κεφαλαιαγοράς ό ως και θέµατα ου ά τονται ειδικότερες λειτουργίες της καθώς και διατάξεις για την χάραξη του αιγιαλού και άλλες διατάξεις για την ροστασία της δηµόσιας εριουσίας. Στο Μέρος Β εριλαµβάνονται διατάξεις του Υ ουργείου Ανά τυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε τις ο οίες εκσυγχρονίζεται το σύστηµα δηµοσίων συµβάσεων. Ο χώρος των δηµοσίων συµβάσεων είναι διαχρονικά βεβαρηµένος µε το ότι δε γίνεται διαφανής και α οτελεσµατική διαχείριση των διατιθέµενων ρος τον σκο ό αυτό όρων του κρατικού ροϋ ολογισµού και του ρογράµµατος δηµοσίων ε ενδύσεων, συµ εριλαµβανοµένων των κονδυλίων των ευρω αϊκών ταµείων, µε συνέ εια αφ ενός µεν να ε ιβαρύνονται τα ετήσια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και εν τέλει το δηµόσιο χρέος, αφ ετέρου δε να καθυστερεί ή να ακυρώνεται η υλο οίηση δηµόσιων ε ενδύσεων ου θα υ ηρετήσουν την ανά τυξη, την ενίσχυση της α ασχόλησης και την µεταστροφή του οικονοµικού κλίµατος. Υ ό συνθήκες δηµοσιονοµικής και οικονοµικής κρίσης, εντείνεται η ανάγκη για αξιο ιστία και α οτελεσµατικότητα της δράσης του Κράτους στον συγκεκριµένο τοµέα. Μία α ό τις µακροχρόνιες αθογένειες και ανωµαλίες ου ενδηµούν στο ελληνικό σύστηµα δηµοσίων συµβάσεων, η ο οία εριορίζει την α οτελεσµατικότητά του και υ ονοµεύει την ε ίτευξη του βασικού του στόχου, ήτοι την εγκαθίδρυση µίας διαφανούς, ανταγωνιστικής και α οδοτικής αγοράς δηµοσίων συµβάσεων, συνίσταται στην εκτεταµένη διάσ αση και ολυ λοκότητα του νοµοθετικού και θεσµικού λαισίου, το ο οίο συγκροτείται α ό µία ληθώρα νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών ρυθµίσεων ου ρυθµίζουν τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, την ύ αρξη ε ικαλυ τόµενων λειτουργιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ 2

3 των δηµόσιων φορέων, και τις χρονοβόρες διαδικασίες αροχής έννοµης ροστασίας. Ειδικότερα, εφαρµόζονται διαφορετικοί κανόνες ανάθεσης ανάλογα µε την εκτιµώµενη αξία της σύµβασης (ήτοι εάν υ ερβαίνουν τα κατώτατα όρια εφαρµογής των ευρω αϊκών οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις), ανάλογα µε το είδος της υ ό ανάθεση σύµβασης ( ροµήθειες, υ ηρεσίες, έργα), ανάλογα µε τον τοµέα της αγοράς (τοµείς υ ηρεσιών κοινής ωφέλειας, υγείας, άµυνας, ασφάλειας, τεχνικών µελετών και συναφών υ ηρεσιών) και ανάλογα µε το είδος της αναθέτουσας αρχής (φορέας κεντρικής κυβέρνησης, οργανισµός το ικής αυτοδιοίκησης, δηµόσια ε ιχείρηση,.ε.κο., φορέας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κοκ). Ο κατακερµατισµός αυτός του θεσµικού λαισίου δηµιουργεί σύγχυση τόσο στις αναθέτουσες αρχές, όσο και στους οικονοµικούς φορείς ου θα ε ιθυµούσαν να συµβληθούν µε το ηµόσιο, οι ο οίοι εξ αυτού α οθαρρύνονται α ό τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες ανάθεσης. Ε ι ρόσθετα, η ολυνοµία και η διαφορετική νοµική ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων α ό τη ιοίκηση, κατά ερί τωση, ε ιτείνει την ανασφάλεια δικαίου, αυξάνει τον αριθµό των υ οβαλλόµενων διοικητικών και δικαστικών ροσφυγών και δυσχεραίνει τη διενέργεια ταχέων, α οτελεσµατικών και διαφανών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Λαµβανοµένων υ όψη των ανωτέρω, ροτεραιότητα της κυβερνητικής ολιτικής α οτέλεσε η εκκίνηση µίας διαδικασίας ενο οίησης-κωδικο οίησης των διατάξεων του νοµοθετικού λαισίου, ώστε να δηµιουργηθεί ένα συνεκτικό και οµοιόµορφο θεσµικό λαίσιο, το ο οίο θα συµβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και θα εριορίσει ουσιωδώς την εµφάνιση ανωµαλιών κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Η ροτεραιότητα αυτή, ως βασική κυβερνητική ε ιλογή, συµ εριλήφθηκε µε ρότασή µας στις µεταρρυθµίσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋ οθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής ως δράση µε τίτλο «Μεταρρύθµιση της νοµοθεσίας ερί δηµοσίων συµβάσεων». Ο δε συντονισµός του σχεδιασµού και της υλο οίησης της νοµοθετικής ρωτοβουλίας ανετέθη στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων («Ε.Α.Α. Η.ΣΥ.), ου ιδρύθηκε µε το ν.4013/2011, ως τον θεσµικά αρµόδιο και εξειδικευµένο φορέα του Κράτους. Η ρόταση σχεδίου νόµου για τη διαµόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσµικού λαισίου σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, ροµηθειών και υ ηρεσιών, έλαβε υ όψη τα α οτελέσµατα και τα αραδοτέα των συναντήσεων µε τους νοµικούς εµ ειρογνώµονες ου διέθεσε η Οµάδα ράσης για την Ελλάδα (TFGR) και τις αρατηρήσεις της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής, καθώς και τις αρατηρήσεις και ροτάσεις ου υ οβλήθηκαν α ό φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στο λαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης ε ί της αρχικής εκδόσεως του σχεδίου νόµου α ό τα τέλη εκεµβρίου 2013 µέχρι και τα µέσα Μαρτίου 2014 ερί ου. Ε ίσης, µελετήθηκαν τα ευρήµατα και η τεκµηρίωση και αξιο οιήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους οι ροτάσεις της Μελέτης σχετικά µε τη µείωση διοικητικών βαρών ληροφόρησης σε ε ιλεγµένους τοµείς της δηµόσιας διοίκησης, συµ εριλαµβανοµένων των βαρών ληροφόρησης στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, ου εκ όνησε κατά αραγγελία της Ελληνικής Κυβέρνησης κλιµάκιο του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανά τυξης, υ ό την ε ο τεία και τον συντονισµό του Υ ουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 3

4 ιακυβέρνησης (βλ. Μελέτη µε τίτλο: «Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece: Final Report - Public Procurement, OECD, Paris, 28 February 2014»). Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ, τα τρία διοικητικά βάρη ληροφόρησης ου ροκαλούν οι αβελτηρίες του συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων αντιστοιχούν σε οικονοµική ε ιβάρυνση των ε ιχειρήσεων ύψους 393,13 εκατοµµυρίων ευρώ. Με την ροτεινόµενη ρύθµιση αφ ενός µεν εκσυγχρονίζεται, α λουστεύεται και συστηµατο οιείται κατά ενιαίο και οµοιόµορφο τρό ο η εθνική νοµοθεσία ερί δηµοσίων συµβάσεων έργων, ροµηθειών και υ ηρεσιών, µε βασικό άξονα την εισαγωγή νέων εγγυήσεων διαφάνειας, σε λήρη εναρµόνιση µε το ενωσιακό δίκαιο και τη νοµολογία του ικαστηρίου της Ευρω αϊκής Ένωσης, ώστε να εξαλειφθούν οι εστίες τριβής µε τα όργανα της Ευρω αϊκής Ένωσης και ιδίως µε την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή. Έτσι, οι µέχρι σήµερα διάσ αρτες και συχνά ανοµοιόµορφες και αντιφατικές διατάξεις αντικαθίστανται α ό τις διατάξεις του σχεδίου νόµου και αυτές ου θα συµ εριληφθούν στους κατ εξουσιοδότηση εκδοθησόµενους κανονισµούς, υ ό την ε ο τεία της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. Ε ι λέον, ροωθείται ο εξορθολογισµός των διοικητικών δοµών και διαδικασιών στις δηµόσιες συµβάσεις για την ε ίτευξη ε ιθυµητών α οτελεσµάτων σε όρους οιότητας και α οδοτικότητας και ε ιδιώκεται η ε ιτάχυνση και ε αύξηση της α οτελεσµατικότητας του συστήµατος αροχής έννοµης ροστασίας κατά τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων. II. Τα βασικά νοµικά χαρακτηριστικά του νόµου στο λαίσιο της ευρω αϊκής και της εθνικής έννοµης τάξης Το ευρω αϊκό κεκτηµένο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων συγκροτείται α ό µία σειρά ρυθµίσεων του ρωτογενούς και αραγώγου ευρω αϊκού ενωσιακού δικαίου και τη νοµολογία του ικαστηρίου της Ευρω αϊκής Ένωσης («ικαστήριο»). Πέρα α ό τις ε ιταγές ου α ορρέουν α ό τις βασικές ελευθερίες (εγκατάστασης, κυκλοφορίας αγαθών, υ ηρεσιών και κεφαλαίων) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω αϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), οι ο οίες διέ ουν κάθε οικονοµική δραστηριότητα εντός της Εσωτερικής Αγοράς, συµ εριλαµβανοµένου του τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, οι διαδικασίες ανάθεσης των τελευταίων διέ ονται α ό ένα σύστηµα γενικών αρχών ου έχει δια λάσει η νοµολογία του ικαστηρίου, ό ως οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και α οφυγής διακρίσεων, της αµοιβαίας αναγνώρισης, της αναλογικότητας και ροστασίας του γνήσιου και ελεύθερου ανταγωνισµού. Ε ι λέον, οι λε τοµερείς ρυθµίσεις του ενωσιακού νοµικού λαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ου συγκροτείται α ό τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ, 89/665/ΕΟΚ, 92/13/ΕΟΚ και 2007/66/ΕΚ, θεσ ίζουν τις βασικές διαδικαστικές και δικονοµικές εγγυήσεις και συγκροτούν ένα υκνό λέγµα κανόνων ου ρυθµίζουν την ρο αρασκευή και ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, ροµηθειών και υ ηρεσιών και, εν µέρει, συµβάσεων αραχώρησης δηµοσίων έργων. Σκο ός του ευρω αϊκού ενωσιακού δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων είναι το άνοιγµα του συγκεκριµένου τοµέα της Εσωτερικής Αγοράς στον ανταγωνισµό, ρος όφελος αφ ενός µεν του δηµόσιου συµφέροντος, µέσω της ε ίτευξης του βέλτιστου λόγου κόστους / οιότητας κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων και, κατ ε έκταση, της α οδοτικής αξιο οίησης των δηµόσιων όρων και της χρηστής 4

5 διαχείρισης των εισφορών των φορολογουµένων, αφ ετέρου δε της οικονοµίας και της κοινωνίας, µέσω της δηµιουργίας ε ιχειρηµατικών ευκαιριών υ ό όρους ίσης ρόσβασης και δίκαιου ανταγωνισµού. Στο λαίσιο αυτό εντάσσεται και το αρόν σχέδιο νόµου, ου ροορίζεται να α οτελέσει το όχηµα για την υιοθέτηση ενός ενιαίου νοµικού λαισίου, το ο οίο θα ρυθµίζει, σύµφωνα µε το ενωσιακό κεκτηµένο και τις διεθνώς αραδεδεγµένες βέλτιστες ρακτικές α) τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, ροµηθειών και υ ηρεσιών, συµ εριλαµβανοµένων των αντίστοιχων συµβάσεων ου συνά τονται στους τοµείς του όσιµου ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και ταχυδροµικών υ ηρεσιών, (β) την αροχή έννοµης ροστασίας κατά το στάδιο σύναψης των εν λόγω συµβάσεων και γ) την ρύθµιση τινών ζητηµάτων ου αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης. Το σχέδιο νόµου κωδικο οιεί το υφιστάµενο θεσµικό λαίσιο ου εδράζεται στις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, και 2004/18/ΕΚ, 89/665/ΕΟΚ, 92/13/ΕΟΚ και 2007/66/ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις. Η ροσαρµογή της εσωτερικής έννοµης τάξης στις ρυθµίσεις των νέων ευρω αϊκών Οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις, τις συµβάσεις στους ρώην εξαιρούµενους τοµείς κοινής ωφέλειας και τις συµβάσεις αραχώρησης έργων και υ ηρεσιών, ου αναµένεται να τεθούν σε ισχύ τους ε όµενους µήνες δεν κατέστη δυνατή στην αρούσα συγκυρία, λόγω της συνεχούς µετάθεσης του οροσήµου ολοκλήρωσης της νοµοθετικής διαδικασίας σε ε ί εδο Ευρω αϊκής Ένωσης. Ε ισηµαίνεται ωστόσο ότι ορισµένες καίριες ρυθµίσεις των νέων Οδηγιών, έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο σχέδιο νόµου (ρυθµίσεις κατά της διαφθοράς, αθέµιτων ρακτικών και σύγκρουσης συµφερόντων, κανόνες σχετικά µε τους λόγους α οκλεισµού και οιοτικής ε ιλογής συµ εριλαµβανοµένης του «δανεισµού» ικανοτήτων µεταξύ οικονοµικών φορέων, ρυθµίσεις σχετικά µε τις ροκαταρκτικές διαβουλεύσεις µε την αγορά, κανόνες σχετικά µε την τρο ο οίηση των δηµοσίων συµβάσεων). Με τον τρό ο αυτό η Ελλάδα α οκτά λέον ένα σύγχρονο νοµοθετικό λαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις, ου σέβεται το ενωσιακό κεκτηµένο και ταυτόχρονα διασφαλίζει στο µέγιστο το δηµόσιο συµφέρον, ενώ αράλληλα αναµένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για τη δηµιουργία ε ιχειρηµατικών ευκαιριών, στηρίζοντας την εθνική ροσ άθεια για ε ιστροφή στην οικονοµική ανά τυξη και την ενίσχυση της α ασχόλησης µέσω της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. ΙΙΙ. Οι βασικές αλλαγές ου εισάγει η ροτεινόµενη ρύθµιση νόµου Με τη δέσµη των ροτεινοµένων ρυθµίσεων ε ιτυγχάνεται κατ αρχάς η ενο οίηση του νοµικού λαισίου ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, ανεξαρτήτως είδους ή φορέα σύναψης & εκτέλεσης, οι διαδικασίες ανάθεσης α λο οιούνται, εκσυγχρονίζονται και καθίστανται ιο ευέλικτες και εισάγονται ρυθµίσεις για την κατα ολέµηση της διαφθοράς, ενώ αράλληλα διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, ίσης µεταχείρισης, αναλογικότητας και ροστασίας του γνήσιου και ελεύθερου ανταγωνισµού. Ε ι λέον, ροτείνεται µία βαθιά τοµή στο σύστηµα έννοµης ροστασίας, µε τη θέσ ιση µίας ενιαίας ροσφυγής ου κρίνεται α ό ανεξάρτητο όργανο, µε στόχο την ε ιτάχυνση της ε ίλυσης διαφορών κατά το ροσυµβατικό στάδιο και την 5

6 ελάφρυνση του φόρτου των δικαστηρίων, ου αδυνατούν κατά τεκµήριο να διεκ εραιώσουν σε ικανο οιητικό χρόνο την ληµµυρίδα των υ οθέσεων ου άγονται ενώ ιόν τους. Τέλος, µε τις τελικές διατάξεις, θεσ ίζονται ειδικοί κανόνες σχετικά µε τα όργανα διενέργειας διαγωνισµών, καταργούνται διάσ αρτες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές ρυθµίσεις ου ρυθµίζουν θέµατα ου εµ ί τουν στο εδίο εφαρµογής και διασφαλίζεται η οµαλή µετάβαση στο νέο καθεστώς, η ο οία κρίνεται ως α ολύτως αναγκαία για την εµ έδωση και την υλο οίηση της µεταρρύθµισης α ό όλους τους εµ λεκόµενους φορείς και τη διασφάλιση ότι δεν θα διαταραχθεί λειτουργία του ηµοσίου και η υλο οίηση του ρογράµµατος δηµοσίων ε ενδύσεων. Ειδικότερα, οι βασικές καινοτοµίες ου εισάγει το σχέδιο νόµου είναι οι ακόλουθες: 1. Ενο οίηση: Ρυθµίζονται µε ενιαίο τρό ο οι διαδικασίες ανάθεσης όλων των µορφών δηµοσίων συµβάσεων ροµηθειών, υ ηρεσιών και έργων, ανεξάρτητα α ό το είδος της αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα (Κράτος, Ο.Τ.Α., δηµόσιες ε ιχειρήσεις,.ε.κ.ο. κλ.) και καταργούνται όλες οι αντίθετες ροϊσχύουσες διατάξεις και όλα τα ειδικά καθεστώτα ανάθεσης ου θεσ ίσθηκαν κατά καιρούς µετά α ό αίτηµα διάφορων φορέων του ηµόσιου Τοµέα. Οι ειδικότερες και λε τοµερειακές ρυθµίσεις ου είναι αναγκαίες για την εφαρµογή του νόµου ροβλέ εται να ρυθµιστούν α οκλειστικά δυνάµει δευτερογενούς νοµοθεσίας ( ροεδρικά διατάγµατα, υ ουργικές α οφάσεις) ή ρότυ α έγγραφα διαγωνισµών (τεύχη δηµο ράτησης / συµβατικά τεύχη) ου θα συµφωνούν µε τις ρυθµίσεις λαισίου του αρόντος νόµου. 2. Κατα ολέµηση φαινοµένων διαφθοράς: Μία α ό τις κρίσιµες ε ιλογές του σχεδίου νόµου είναι ότι µε την ροτεινόµενη ρύθµιση εισάγονται αυστηρές και αναλυτικές εγγυήσεις διαφάνειας αρχής γενοµένης α ό την υ οχρέωση των αναθετουσών αρχών να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την α οτελεσµατική ρόληψη, τον εντο ισµό και την ε ανόρθωση συγκρούσεων συµφερόντων ου ροκύ τουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, ούτως ώστε να α οφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των οικονοµικών φορέων (άρθρο 45). Ε ι λέον, ο ανάδοχος δεσµεύεται α ό τη ρήτρα ακεραιότητας, η ο οία ροβλέ ει ότι η σύµβαση καταγγέλλεται υ οχρεωτικά εφόσον δια ιστωθεί ότι ο ανάδοχος, ριν ή κατά τη διαδικασία ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύµβασης, υ έ εσε σε αράνοµες συµ εριφορές (άρθρο 46). 3. Προγραµµατισµός: Εισάγεται το ρώτον ρητή και καθολική υ οχρέωση των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων για τον ρογραµµατισµό των δηµοσίων συµβάσεων ου ροτίθενται να συνάψουν (άρθρο 148). Η ρύθµιση αυτή είναι εξαιρετικής σηµασίας, καθώς µε αυτήν εισάγεται και εµ εδώνεται στη διοικητική ρακτική ότι θα ρέ ει να λαµβάνεται µέριµνα α ό τις αναθέτουσες αρχές/φορείς εκ των ροτέρων και έγκαιρα, ώστε να ρογραµµατίζουν τις ανάγκες τους για σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ροκειµένου να είναι σε θέση να ε ιλέγουν την βέλτιστη διαδικασία και τρό ο σύναψης των συµβάσεων και να ροϋ ολογίζουν τις εκτιµώµενες δα άνες. 6

7 4. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις µε την αγορά: Ιδιαίτερη µνεία ρέ ει να γίνει στη µέριµνα του σχεδίου νόµου να είναι διαφανής η κρίσιµη φάση της διαµόρφωσης των ροδιαγραφών, έτσι ώστε ο ευρύτερος κύκλος ιθανών ροµηθευτών, εργολη τών ή αρόχων υ ηρεσιών να διατυ ώνει εγκαίρως τυχόν αρατηρήσεις στη φάση µίας ροκαταρκτικής διαβούλευσης, µε στόχο να εµ οδίζονται τεχνητοί α οκλεισµοί ή ροειληµµένες α οφάσεις ου δύσκολα µ ορούν να ελεγχθούν εκ των υστέρων α ό τα αρµόδια ολιτειακά και διοικητικά όργανα. Συγκεκριµένα, ροβλέ εται ότι οι αναθέτουσες αρχές µ ορούν να διεξάγουν ροκαταρκτικές διαβουλεύσεις µε τους φορείς της αγοράς ριν α ό την έναρξη µιας διαδικασίας ανάθεσης, µε σκο ό τον ακριβή καθορισµό των αναγκών τους, τον ροσδιορισµό των τεχνικών ροδιαγραφών και τη διαµόρφωση των όρων και ροϋ οθέσεων για την ανάθεση και την εκτέλεση της σύµβασης στα έγγραφα του διαγωνισµού (άρθρο 149). Ε ι λέον, τίθεται το λαίσιο για τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων κατά τρό ο δοµηµένο και διαφανή, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης (άρθρο 150). Οι ειδικές αυτές ρυθµίσεις εισάγονται για ρώτη φορά στο νοµοθετικό λαίσιο ε ιτρέ οντας στις αναθέτουσες αρχές να ενηµερώνουν τους οικονοµικούς φορείς για τα σχέδια και τις α αιτήσεις τους και να αφουγκράζονται τις αντιδράσεις της αγοράς, µεγιστο οιώντας την α οδοτικότητα των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης. Ε ι λέον, ο διάλογος µε τους φορείς της αγοράς µ ορεί να α οβεί ολύ χρήσιµος, σε ερι τώσεις ου οι αναθέτουσες αρχές δεν µ ορούν να ροσδιορίσουν τους τρό ους µε τους ο οίους µ ορούν να ικανο οιήσουν τις ανάγκες τους ή να εκτιµήσουν οιές τεχνικές λύσεις ροσφέρονται. 5. Ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις: Οι διατάξεις της ρότασης (άρθρα ) για την ίδρυση και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος ηµόσιων Ηλεκτρονικών Συµβάσεων («Ε.Σ.Η. Η.Σ.») σε συνδυασµό µε µια ενηµερωµένη έκδοση της δευτερογενούς νοµοθεσίας ου ροβλέ εται να τεθεί σε ισχύ, εισάγουν ένα σταθερό και αξιό ιστο θεσµικό λαίσιο για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης. Η λειτουργία του Ε.Σ.Η. Η.Σ. σε συνδυασµό µε τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων («Κ.Η.Μ. Η.Σ.») ως υ οχρεωτικού τρό ου δηµοσιότητας των δηµοσίων συµβάσεων θα ε ιφέρει σηµαντική α λο οίηση στη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης, εξοικονόµηση χρόνου, µείωση του κόστους των διοικητικών συναλλαγών, ταχύτητα, διαφάνεια και εριορισµό της διαφθοράς. Ως συνακόλουθο α οτέλεσµα, θα ε έλθει αύξηση της συµµετοχής, του ανταγωνισµού, ε ίτευξη καλύτερης σχέσης οιότητας σε σχέση µε την τιµή και δηµιουργία νέων ε ιχειρηµατικών ευκαιριών. 6. Α λο οίηση διαδικασιών ανάθεσης: Υιοθετούνται διάφορα µέτρα µε στόχο την α λο οίηση των διαδικασιών ανάθεσης. Συγκεκριµένα: α) Προβλέ εται κατ αρχάς ότι για τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες ανάθεσης οι διαγωνιζόµενοι υ οχρεούνται να καταθέτουν µόνο µια υ εύθυνη δήλωση ροκειµένου να βεβαιώνουν ότι ληρούν τα κριτήρια οιοτικής ε ιλογής χωρίς να α αιτείται λέον η θεώρηση του γνησίου της υ ογραφής. Μόνο ο οριστικός ανάδοχος υ οχρεούται να ροσκοµίσει το σύνολο των α οδεικτικών στοιχείων για την τεκµηρίωση των στοιχείων ου είχαν βεβαιωθεί στην υ εύθυνη δήλωση, µειώνοντας µε αυτόν τον τρό ο τις ιθανότητες για εµφάνιση αρατυ ιών και λαθών, ου οδηγούν σε α όρριψη της ροσφοράς ή της αίτησης συµµετοχής και α λο οιώντας τη διαδικασία συµµετοχής (άρθρο 155). β) Ε ι λέον, ορίζεται ρητά η υ οχρέωση της 7

8 αναθέτουσας αρχής, σε ερί τωση ου δια ιστώσει την ύ αρξη τυ ικών λαθών ή αραλείψεων ήσσονος σηµασίας κατά το άνοιγµα των ροσφορών ή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, να ζητά α ό τον διαγωνιζόµενο να διορθώσει τα λάθη αυτά ή να συµ ληρώσει τις ελλείψεις εντός σύντοµης ροθεσµίας. Η ρύθµιση αυτή α οσκο εί στην α οφυγή της α όρριψης ροσφορών για ήσσονος σηµασίας τυ ικά λάθη, ώστε να µην υ ονοµεύεται η ανά τυξη ραγµατικού ανταγωνισµού (άρθρο 160). γ) Μειώνονται τα στάδια για την α οσφράγιση και την αξιολόγηση των ροσφορών και ο αριθµός των εκδιδόµενων εκτελεστών διοικητικών ράξεων, ε ιτρέ οντας συνακόλουθα την µείωση των υ οβαλλόµενων ροσφυγών και την ταχύτερη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης (άρθρα ). δ) Τέλος, εισάγονται σαφείς και λε τοµερείς κανόνες και ροϋ οθέσεις αναφορικά µε τον «δανεισµό ικανοτήτων» µεταξύ οικονοµικών φορέων και µελών κοινο ραξιών. Η διατύ ωση µε σαφήνεια της διευκόλυνσης της χρήσης των ικανοτήτων τρίτων µερών ή την κατανοµή των ικανοτήτων µεταξύ των οικονοµικών φορέων/κοινο ραξιών, θα ενισχύσει τη συνεργασία µεταξύ τους και θα διευκολύνει την ρόσβαση των µικροµεσαίων ε ιχειρήσεων στην αγορά των δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 156). 7. Ανεξάρτητο όργανο ροσφυγών: Οι ουσιαστικές διατάξεις του σχεδίου νόµου συνδυάζονται µε την εφαρµογή των δικονοµικών ρυθµίσεων ου ισχύουν ούτως ή άλλως στο εδίο των δηµοσίων συµβάσεων. Προς τον σκο ό τούτο εξορθολογίζεται και βελτιστο οιείται το σύστηµα αροχής έννοµης ροστασίας κατά το στάδιο ανάθεσης µε την ρόβλεψη της εκδίκασης των διοικητικών ροσφυγών α ό ανεξάρτητο όργανο εξο λισµένο µε αυξηµένες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αµεροληψίας. Η αροχή έννοµης ροστασίας κατά το ροσυµβατικό στάδιο α ό ένα ανεξάρτητο όργανο µε υψηλά εχέγγυα θεσµικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και στελέχωση α ό καταρτισµένους και έµ ειρους εµ ειρογνώµονες, θα συµβάλει στην ε ιτάχυνση της διαδικασίας ε ίλυσης διαφορών ου αναφύονται κατά το στάδιο της ανάθεσης, στη βελτίωση της α οτελεσµατικότητας του συστήµατος έννοµης ροστασίας, θα εριβάλει µε εµ ιστοσύνη τον θεσµό και θα ελαφρύνει το φόρτο των δικαστηρίων ου κατακλύζονται µε λήθος υ οθέσεων. Λαµβανοµένων υ όψη των α αιτήσεων σε οργάνωση και ρογραµµατισµό ου θέτει η ρύθµιση, η µετά τωση στο νέο σύστηµα θα λάβει χώρα µετά την έκδοση του σχετικού Κανονισµού Εκδίκασης Προσφυγών α ό την Αρχή (άρθρα ). 8. Τρο ο οίηση της σύµβασης: Λαµβάνεται υ όψη η νοµολογία του ικαστηρίου της Ευρω αϊκής Ένωσης αναφορικά µε τη ρύθµιση του ζητήµατος της τρο ο οίησης της σύµβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της. Ειδικότερα, α οσαφηνίζονται οι ροϋ οθέσεις υ ό τις ο οίες για τυχόν τρο ο οιήσεις µιας σύµβασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, α αιτείται η διεξαγωγή νέας διαδικασίας ανάθεσης. Με τον τρό ο αυτό εισάγονται τα εχέγγυα εκείνα ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ανά τυξη α οτελεσµατικού ανταγωνισµού και η τήρηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας και στο στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 177). 9. Πιστο οίηση στελεχών δηµοσίων συµβάσεων: Προβλέ εται η ιστο οίηση των υ αλλήλων των αναθετουσών αρχών ου εµ λέκονται στις διαδικασίες ωρίµανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων µέσω ειδικών ρογραµµάτων ου θα σχεδιάζει και θα εκτελεί το ΙΝΕΠ σε συνεργασία µε την ΕΑΑ ΗΣΥ. Η δια βίου 8

9 κατάρτιση και ιστο οίηση των στελεχών του ηµοσίου ου α ασχολούνται στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων θα αυξήσει την α οδοτικότητα των δράσεων ου καλούνται τα στελέχη αυτά να υλο οιήσουν, θα συνεισφέρει στον εριορισµό των αραβιάσεων της νοµοθεσίας κατά τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, αλλά και στην ε ίτευξη της βέλτιστης σχέσης κόστους / οιότητας (άρθρο 196). Ο νόµος διαρθρώνεται σε εννέα µέρη: Το ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ρυθµίζει θέµατα ου αφορούν τον σκο ό, το αντικείµενο και το εδίο εφαρµογής του νόµου, τις ερι τώσεις εξαίρεσης α ό αυτό, τη διασφάλιση της εχεµύθειας, την σύνταξη των εγγράφων της σύµβασης και τον καθορισµό των τεχνικών ροδιαγραφών, τα κριτήρια ανάθεσης, την κατα ολέµηση φαινοµένων διαφθοράς κ.ο.κ. Ακολουθούν το ΕΥΤΕΡΟ και ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, µε το ο οία ενσωµατώνονται στον ενιαίο νόµο οι διατάξεις των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ αντίστοιχα, οι ο οίες έχουν εφαρµογή άνω α ό τα όρια ροϋ ολογισµού ου τίθενται α ό την Ένωση («κατώφλια»). Το ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ κωδικο οιεί τους κανόνες για τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις, ου εριλαµβάνουν τις διατάξεις των Οδηγιών της Ε.Ε. για τους ηλεκτρονικούς λειστηριασµούς και τα δυναµικά συστήµατα αγορών, τις ρυθµίσεις για τη λειτουργία και υ οστήριξη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ. Η.Σ.). Στο ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ συγκεντρώνονται οι κανόνες ου εισάγουν ειδικές ρυθµίσεις για την ανάθεση συµβάσεων χαµηλής αξίας και των συµβάσεων υ ηρεσιών χαµηλής ροτεραιότητας. Σηµειωτέον ότι το καθεστώς σύναψης των συµβάσεων χαµηλής αξίας διαφορο οιείται α ό αυτό ου ρυθµίζει την σύναψη συµβάσεων υψηλής αξίας, µόνο στον βαθµό ου κρίνεται α ολύτως α αραίτητο για τη διασφάλιση της ε ιθυµητής ταχύτητας και ευελιξίας. Ακολουθεί το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ, µε τις διατάξεις του ο οίου εισάγονται ρυθµίσεις ου α οσκο ούν στη διευκόλυνση και ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης. Στο µέρος αυτό, ρυθµίζονται θέµατα ό ως ο ρογραµµατισµός των δηµοσίων συµβάσεων και η διενέργεια ροκαταρκτικών διαβουλεύσεων µε την αγορά, οι διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων και οι διαδικαστικές τους λε τοµέρειες, οι κανόνες δηµοσιότητας σε εθνικό ε ί εδο, οι εγγυήσεις συµµετοχής και εκτέλεσης, οι λόγοι α οκλεισµού και τα κριτήρια συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων και ε ιλογής του αναδόχου, οι λόγοι α όρριψης των ροσφορών, ο τρό ος συµ λήρωσης και διευκρίνισης ελλείψεων των ροσφορών κ.ο.κ. Στο ΕΒ ΟΜΟ ΜΕΡΟΣ τίθενται κανόνες ου ρυθµίζουν τινά θέµατα ου ά τονται µεν κατ αρχήν του σταδίου της εκτέλεσης της δηµόσιας σύµβασης, λην όµως συνέχονται εµµέσως και µε το στάδιο της ανάθεσης, ό ως η υ εργολαβία και η τρο ο οίηση της δηµόσιας σύµβασης. Το ΟΓ ΟΟ ΜΕΡΟΣ εισάγει ένα νέο σύστηµα έννοµης ροστασίας, µε βασική καινοτοµία την καθιέρωση της ειδικής ροδικαστικής ροσφυγής ενώ ιον ενός ανεξάρτητου οιονεί δικαιοδοτικού οργάνου και του εξορθολογισµού του κόστους της έννοµης ροστασίας. Τέλος, στο ΕΝΑΤΟ ΜΕΡΟΣ έχουν συγκεντρωθεί τα ε ιµέρους θέµατα ου ρυθµίζονται α ό τον αρόντα νόµο, ό ως τα όργανα διενέργειας των διαδικασιών σύναψης και το σύστηµα ιστο οίησης των στελεχών των αναθετουσών αρχών, καθώς και οι µεταβατικές, τρο ο οιητικές και καταργητικές διατάξεις Στο Μέρος Γ του νοµοσχεδίου εριλαµβάνονται διατάξεις του Υ ουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, µε τις ο οίες 9

10 µειώνονται τα διοικητικά βάρη σε 13 ε ιλεγµένους τοµείς της οικονοµίας µε άµεσα α οτελέσµατα και για τους ολίτες αλλά και για τους κλάδους της οικονοµίας µας,ενώ Στο Μέρος εριλαµβάνονται διατάξεις αρµοδιότητος των Υ ουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του Πολίτη µε τις ο οίες µεταφέρεται στο Υ ουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και υ άγεται στην ε ο τεία και αρµοδιότητά του το Ταµείο Ε ικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Α ασχολούµενων στα Σώµατα ασφαλείας «Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.» καθώς α ό την , οι τοµείς του Κλάδου Ε ικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εντάσσονται στο Ενιαίο Ταµείο Ε ικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.). Στο Μέρος Ε εριλαµβάνεται διάταξη για τα αντα οδοτικά τέλη του Υ ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στο Μέρος ΣΤ του νοµοσχεδίου εριλαµβάνονται διατάξεις του Υ ουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων µε τις ο οίες αντικαθίστανται ορισµένες διατάξεις του ισχύοντος νόµου 3213/2003 ου αφορά στην υ οβολή και τον έλεγχο των δηλώσεων εριουσιακής κατάστασης δηµοσίων λειτουργών και ροσώ ων µε δηµόσιο ενδιαφέρον. Οι νέες ρυθµίσεις κρίνονται αναγκαίες αφενός µεν για να ε εκταθεί η υ οχρέωση δήλωσης σε νέες κατηγορίες ροσώ ων και να ενισχυθεί η αρµόδια ε ιτρο ή ελέγχου, αφετέρου δε για να αντιµετω ιστούν δυσλειτουργίες ου έχουν ανακύψει κατά την εφαρµογή του ισχύοντος νόµου και να καταστεί αυτός α οτελεσµατικότερος µε την αξιο οίηση των νέων τεχνολογιών. Μεταξύ των ρυθµίσεων ροβλέ εται η συγκρότηση Κεντρικής Ε ιτρο ής Ελέγχου των δηλώσεων εριουσιακής κατάστασης των υ όχρεων ροσώ ων, η ο οία α οτελείται λέον α ό δύο αντι ροέδρους της Βουλής, δύο ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και ενός υ οδιοικητή της Τρά εζας της Ελλάδος, ροσώ ων δηλαδή εγνωσµένου κύρους και ανεξαρτησίας. Παράλληλα, ροβλέ εται η τρο ο οίηση της σύνθεσης των άλλων οργάνων ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται λήρως η ανεξαρτησία αυτών, θεσ ίζεται η υ οβολή δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων, ροβλέ εται η ηλεκτρονική υ οβολή των δηλώσεων και καθίσταται λέον α οτελεσµατικός ο έλεγχος µε την αξιο οίηση µεθόδων ανάλυσης ε ικινδυνότητας. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ: Μέρος Α : ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 1 του άρθρου 1 είναι νοµοτεχνικού χαρακτήρα και µε αυτή αναδιατυ ώνεται η αράγραφος 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ κατά τρό ο ου να αντιστοιχεί στην διαδικασία ου εφαρµόζεται για τις ε ιστροφές σύµφωνα µε το ρώτο εδάφιο της αράγραφο 1 του άρθρου 34. Η ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 2 του άρθρου 1 είναι νοµοτεχνικού χαρακτήρα, η ανάγκη της ο οίας ροέκυψε µε την κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ στην ο οία διενεργούντο οι διακανονισµοί των εκ τώσεων. Με την ροτεινόµενη διάταξη ροβλέ εται ότι ο τελικός διακανονισµός των εκ τώσεων ου 10

11 έχουν διενεργηθεί αρχικά, θα διενεργείται λαµβάνοντας υ όψη τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής εριόδου. Η ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 3 είναι νοµοτεχνικού χαρακτήρα και µε αυτή γίνεται διόρθωση ρογενέστερης λανθασµένης διαγραφής του συγκεκριµένου εδαφίου µε την αράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν. 3943/2011. Η ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 4 είναι νοµοτεχνικού χαρακτήρα και µε αυτή γίνεται διόρθωση της υφιστάµενης διάταξης ου εκ αραδροµής δεν είχε καταργηθεί σε νοµοθετική ρύθµιση µε την αράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν.3943/2011. Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 5 καταργείται η υ οχρέωση διακανονισµού στην ερί τωση ου ο φόρος ου οφείλεται στην αράδοση ε ενδυτικών αγαθών κατά την ροβλε όµενη ερίοδο διακανονισµού είναι µικρότερος α ό το φόρο ου αναλογεί στα ενα οµένοντα έτη της εριόδου αυτής. Με τη διάταξη αυτή εναρµονίζεται λήρως η εθνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις (άρθρου 188) της οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) η ο οία δεν ροβλέ ει ρόσθετες ροϋ οθέσεις ροκειµένου να θεωρηθεί ότι το ε ενδυτικό αγαθό ου αραδίδεται µε φόρο εντός της εριόδου διακανονισµού θεωρείται για τα έτη ου υ ολεί ονται ότι χρησιµο οιήθηκε α οκλειστικά σε φορολογητέες ράξεις και άρα δεν οφείλεται φόρος. Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 6 ροβλέ εται ότι το δικαίωµα ε ιστροφής υφίσταται, ανεξάρτητα α ό την αιτία στην ο οία οφείλεται η δηµιουργία του ιστωτικού υ ολοί ου. Με τη διάταξη αυτή ευθυγραµµίζεται λήρως η εθνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου (οδηγία 2006/112/ΕΚ). Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 7 καταργείται η εξουσιοδότηση στον Υ ουργό Οικονοµικών να ρυθµίζει τις διαδικασίες και τις λε τοµέρειες ε ιστροφής του φόρου καθώς τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται ήδη α ό τις διατάξεις του Κ.Φ.. (ν. 4174/2013). Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 8, στο λαίσιο της µείωσης των διοικητικών βαρών σε ε ιλεγµένους τοµείς της οικονοµίας, καταργείται η υ οβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για διαχειριστικές εριόδους ου λήγουν µετά την 1 η Ιανουαρίου 2014, µε σκο ό τη µείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους τόσο για τις ε ιχειρήσεις όσο και για τη Φορολογική ιοίκηση. Ο χρόνος υ οβολής της δήλωσης ΦΠΑ αναδιατυ ώνεται, ώστε να είναι σαφής η εν λόγω υ οχρέωση για το σύνολο των υ οκείµενων στο φόρο. Το εριεχόµενο της δήλωσης ΦΠΑ διαγράφεται α ό το κείµενο της ροτεινόµενης διάταξης, καθώς α οτελεί αντικείµενο ρύθµισης του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας και σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης ου αρέχεται στο Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε την αρ. 2 του άρθρου 18 του Κώδικα αυτού. Αναδιατυ ώνονται οι σχετικές διατάξεις για την καταβολή του φόρου ώστε να είναι 11

12 σαφής ο χρόνος κατά τον ο οίο ρέ ει να καταβληθεί ο οφειλόµενος φόρος, καθώς ο χρόνος αυτός είναι νοµικά κρίσιµος, για τον ροσδιορισµό των ε ιβαλλόµενων κυρώσεων (τόκος, ρόστιµο). Ε ίσης, ορίζεται µε µεγαλύτερη σαφήνεια ότι υ οκείµενοι στο φόρο ου δεν ραγµατο οιούν σε συνεχή βάση φορολογητέες ράξεις ( ρόσω α ου ραγµατο οιούν α αλλασσόµενες ράξεις χωρίς δικαίωµα έκ τωσης του φόρου των εισροών τους, αγρότες του ειδικού καθεστώτος και τα µη υ οκείµενα στο φόρο νοµικά ρόσω α) υ οχρεούνται σε υ οβολή δήλωσης ΦΠΑ µόνο για τις φορολογικές εριόδους ου ραγµατο οιούν ράξεις για τις ο οίες είναι οι ίδιοι υ όχρεοι για την καταβολή του φόρου, ως λή τες των ράξεων αυτών. Στις ανωτέρω ράξεις εριλαµβάνονται οι ενδοκοινοτικές α οκτήσεις αγαθών, καθώς και οι λήψεις αγαθών ή υ ηρεσιών για τις ο οίες είναι οι ίδιοι υ όχρεοι για την καταβολή του φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 35 του Κώδικα ΦΠΑ. Ε ι ροσθέτως, αναδιατυ ώνονται οι διατάξεις µε τις ο οίες αρέχεται εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων για ρύθµιση θεµάτων του εν λόγω άρθρου, λαµβάνοντας υ όψη τις υφιστάµενες ήδη διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας, µε τις ο οίες αρέχεται εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων, για ρύθµιση θεµάτων διαδικαστικού χαρακτήρα. Εξαιρετικά σηµειώνεται ότι οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις εριλαµβάνουν και τη δυνατότητα να χορηγείται µεγαλύτερη ή µικρότερη φορολογική ερίοδος για την υ οβολή της δήλωσης ΦΠΑ. Με την ίδια διάταξη, αρέχεται εξουσιοδότηση στο Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων να χορηγεί διαφορετική ροθεσµία για την υ οβολή της δήλωσης ΦΠΑ ή αράταση της ροθεσµίας για την υ οβολή των σχετικών δηλώσεων, καθώς και διαφορετική ροθεσµία καταβολής του φόρου για λόγους ανωτέρας βίας ου είτε ά τονται της λειτουργίας της Φορολογικής ιοίκησης (.χ. µη λειτουργία ηλεκτρονικών συστηµάτων υ οβολής της δήλωσης), είτε συνδέονται µε α ρόο τα γεγονότα (.χ. σεισµοί, φυσικές καταστροφές). Ε ίσης, µε την ίδια αράγραφο εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη στο Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων για την εφαρµογή των αραγράφων 4 και 5 του άρθρου 38 ό ως τρο ο οιούνται µε την ροτεινόµενη διάταξη. Τέλος, ρυθµίζονται θέµατα έναρξης ισχύος της αραγράφου 8. Με την εν λόγω διάταξη της αραγράφου 9, καταργείται ο διαφορετικός χρόνος καταβολής του ΦΠΑ ου αναλογεί, στην ερί τωση ου η άδεια ε αγγελµατικού λοίου αναψυχής ου ανήκει σε ΝΕΠΑ αύει να ισχύει και η ερί τωση αυτή εξισώνεται µε όλες τις άλλες ερι τώσεις και εφαρµόζονται τα ισχύοντα στον ν. 4256/14. Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 10, αντιµετω ίζεται το σοβαρό ρόβληµα χρηµατοδότησης του ΦΠΑ των δήµων και λοι ών δηµοσίων φορέων για κατασκευαστικές εργασίες έργων υ οδοµής ου δέχονται α ό τους αναδόχους (εργολάβους) στα λαίσια των φορολογητέων δραστηριοτήτων τους, δηλ. στα λαίσια των ράξεων ου διενεργούν ως υ οκείµενοι στο φόρο και έχει ως α οτέλεσµα την καθυστέρηση καταβολής του φόρου στους αναδόχους µε συνέ εια την καθυστέρηση της κατασκευής του έργου και τελικά τη διακύβευση ακόµη και της ολοκλήρωσής του καθώς τα έργα αυτά χρηµατοδοτούνται α ό όρους του ΕΣΠΑ και ροκαλείται εµ λοκή στην α ορρόφηση των σχετικών κονδυλίων. 12

13 Με την αράγραφο 1 του άρθρου 2 ροστίθεται νέα αράγραφος 4 στο άρθρο 11 του ΚΦ και αναριθµούνται οι ε όµενες αράγραφοι. Με την ροσθήκη της αρ. 4 δίνεται η δυνατότητα στη Φορολογική ιοίκηση να αναστείλει ή να α ενεργο οιήσει τη χρήση του Αριθµού Φορολογικού Μητρώου του υ οκείµενου εάν υφίστανται αντικειµενικά στοιχεία, τα ο οία υ οδηλώνουν ότι ο φορολογούµενος έχει αύσει να ασκεί οικονοµική δραστηριότητα ή ότι δια ράττει φοροδιαφυγή ( υ ό την οινική ή κατά το διοικητικό δίκαιο έννοιά της ) ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την α όκτησή του. Η ερί τωση της φοροδιαφυγής δεν αφορά τη διά ραξη τυ ικών αραβάσεων των κείµενων φορολογικών διατάξεων αλλά την α ό ρόθεση αραβίαση αυτών µε συνέ εια την α οφυγή α όδοσης φόρων ρος βλάβη του κοινωνικού συνόλου. Στην ερί τωση κατά την ο οία η α ενεργο οίηση του ΑΦΜ έχει γίνει λόγω του ότι θεωρείτιο φορολογούµενος µ ορεί, σε κάθε ερί τωση, να α οδείξει ότι δεν συντρέχουν οι ροϋ οθέσεις ου αναφέρονται ανωτέρω και να ζητήσει την εκ νέου ενεργο οίηση του ΑΦΜ του α ό τη Φορολογική ιοίκηση. Με την αράγραφο 2 ροστίθεται νέα ερί τωση στην νέα αράγραφο 5 και αρέχεται εξουσιοδοτική αρµοδιότητα στο Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων να εξειδικεύει τις ερι τώσεις ου µ ορεί να εφαρµόζεται η αναστολή της χρήσης ή α ενεργο οίησης του ΑΦΜ, τις συνέ ειες ου οι ενέργειες αυτές ε ιφέρουν για τη Φορολογική ιοίκηση και τον φορολογούµενο καθώς και κάθε σχετική αναγκαία λε τοµέρεια, ό ως κυρίως οι ερι τώσεις στις ο οίες η α ενεργο οίηση του ΑΦΜ αίρεται χ λόγω φορολογικής συµµόρφωσης κλ. Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 3 ορίζεται ότι στην ερί τωση αίτησης ε ιστροφής α ό υ οκείµενο στο φόρο ρόσω ο µη εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της Χώρας η ροθεσµία ροκειµένου η Φορολογική ιοίκηση να α οφανθεί σχετικά µε το εάν συντρέχουν οι ροϋ οθέσεις της ε ιστροφής, δεν είναι ο χρόνος των ενενήντα ηµερών αλλά ο χρόνος των τεσσάρων ή οκτώ µηνών ου ορίζεται σχετικά στην κοινοτική νοµοθεσία ως ροθεσµία για την ολοκλήρωση των ε ιστροφών αυτών. Η διάταξη αυτή αφορά τους µη εγκατεστηµένους στο εσωτερικό της Χώρας υ οκείµενους, ου δεν έχουν υ οχρέωση υ οβολής δήλωσης ΦΠΑ και ραγµατο οιούν δα άνες στο εσωτερικό της Χώρας για τις ο οίες δικαιούνται ε ιστροφής του φόρου σύµφωνα µε τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις (οδηγίες 2008/9/ΕΚ και 85/560/ΕΟΚ). Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 4 ορίζεται ότι στις φορολογίες (ΦΠΑ κλ ) για τις ο οίες υ άρχει υ οχρέωση υ οβολής ερισσότερων δηλώσεων ανά φορολογικό έτος ή διαχειριστική ερίοδο, η ράξη ροσδιορισµού µ ορεί να εκδίδεται εντός έντε (5) ετών α ό τη λήξη του έτους εντός του ο οίου λήγει η ροθεσµία υ οβολής της τελευταίας δήλωσης ου αφορά το οικείο φορολογικό έτος ή τη διαχειριστική ερίοδο. Με την ροσθήκη αυτή καθιερώνεται κατ α οτέλεσµα ίδια χρονική ερίοδος για την αραγραφή του δικαιώµατος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει ράξη ροσδιορισµού, για όλες τις δηλώσεις ου αφορούν την ίδια διαχειριστική ερίοδο και ιδίως στον ΦΠΑ, µετά την κατάργηση της υ οβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. 13

14 Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 5 τρο ο οιείται η αράγραφος 27 του άρθρου 66 και ορίζεται ότι οι υ ουργικές α οφάσεις ου έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του Κώδικα ΦΠΑ, ό ως ίσχυε στις , κατά το µέρος ου οι διατάξεις του εν λόγω Κώδικα έχουν λέον καταργηθεί µε τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας, ισχύουν έως , εκτός α ό την ερί τωση ου οι εν λόγω α οφάσεις εκδοθούν α ό το Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων σε ρογενέστερο χρόνο. Με την ροτεινόµενη διάταξη της αραγράφου 6 α οσαφηνίζεται ότι οι δα άνες αγοράς αγαθών και λήψης υ ηρεσιών της αραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 καθώς και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής ερίθαλψης της ερι τ. α της αραγρ.3 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, ου αφορούν το οικονοµικό έτος 2014, λαµβάνονται υ όψη για τον ροσδιορισµό του φόρου σύµφωνα µε την κλίµακα της αραγρ. 1 α του ίδιου άρθρου και νόµου, ακόµη και στην ερί τωση ου συµ εριληφθούν σε εκ ρόθεσµες αρχικές ή τρο ο οιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος. Με την αρ. 1 του άρθρου 3 συστήνονται στη Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων του Υ ουργείου Οικονοµικών τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις µόνιµου ροσω ικού του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, οι ο οίες ροβλέ ονται, µεταξύ άλλων, στο σχέδιο του Προεδρικού ιατάγµατος για τον νέο Οργανισµό του Υ ουργείου, ου βρίσκεται υ ό ε εξεργασία στο Συµβούλιο της Ε ικρατείας. Η σύσταση των ανωτέρω θέσεων ε είγει και ρέ ει να ροηγηθεί χρονικά της ενάρξεως ισχύος του Π.., η ο οία ορίζεται τρείς (3) µήνες α ό τη δηµοσίευση αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς υ άρχει ε ιτακτική ανάγκη για άµεση στελέχωση των υ ηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ..Ε.) µε το ε ι λέον αυτό ροσω ικό, ροκειµένου να διασφαλιστεί η ρητή δέσµευση της Φορολογικής ιοίκησης για την ε ίτευξη των στόχων στα φορολογικά έσοδα και η α οδοτικότερη λειτουργία των φοροελεγκτικών και φοροεισ ρακτικών Υ ηρεσιών για την άταξη της φοροδιαφυγής και την καλύτερη εξυ ηρέτηση των ολιτών. Με την αράγραφο 2 διευκρινίζεται ότι στο λαίσιο της αναδιοργάνωσης των δοµών του Υ ουργείου Οικονοµικών, έχουν ολοκληρωθεί οι καταργήσεις ή συγχωνεύσεις των Περιφερειακών Υ ηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Ως εκ τούτου αρέλκει η ρύθµιση ζητηµάτων µετακίνησης, α όσ ασης και µετάθεσης υ αλλήλων του Γ.Λ.Κ. ου υ ηρετούν στις ανωτέρω Υ ηρεσίες και δεσµεύονται α ό τους εριορισµούς της αρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (Α 220). Με την αράγραφο 3 α οσαφηνίζεται η αληθής έννοια της υ ο ερί τωσης ε της ερί τωσης 2 της υ ο αραγράφου Ε.2 της αραγράφου Ε του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222). Στις ερι τώσεις διαδοχικής ασφάλισης στις ο οίες α ονέµων φορέας είναι το ηµόσιο, αρατηρούνται µεγάλες καθυστερήσεις στην α ονοµή της οριστικής σύνταξης, αφού η σχετική αλληλογραφία για την ιστο οίηση του χρόνου ασφάλισης του υ αλλήλου στους άλλους φορείς, ξεκινά µετά την εξέταση του φακέλου του υ αλλήλου α ό την αρµόδια /νση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. Για το λόγο αυτό και ροκειµένου να συντµηθεί ο χρόνος α ονοµής της οριστικής σύνταξης, 14

15 ροβλέ εται στο άρθρο 4 η άµεση ηλεκτρονική ενηµέρωση των συµµετεχόντων ασφαλιστικών φορέων µέσω του ελτίου Ατοµικής και Υ ηρεσιακής Κατάστασης του υ αλλήλου ( ΑΥΚ), το ο οίο α οστέλλεται στην Υ ηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. αµέσως µετά την α οχώρηση του υ αλλήλου α ό την Υ ηρεσία. Με την ίδια διαδικασία ε ιτυγχάνεται και η σύντµηση του χρόνου α ονοµής ε ικουρικής σύνταξης, µερίσµατος και εφά αξ βοηθήµατος, µε την έγκαιρη ενηµέρωση όλων των εµ λεκόµενων ασφαλιστικών φορέων, οι ο οίοι µ ορούν µέσω του ΑΥΚ να αντλήσουν άµεσα τα α αραίτητα, για αυτούς, στοιχεία. Με την διάταξη της ερί τωσης α της αραγράφου 1 του άρθρου 5 ρυθµίζεται η κατάσταση ου δηµιουργείται α ό την κατάργηση και των εριφερειακών υ ηρεσιών της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικής Ε ιθεώρησης µε το ν. 4254/2014 ενώ µέρος των αρµοδιοτήτων τους και του ροσω ικού τους έχει µεταφερθεί µε την ίδια διάταξη στην Γενική ιεύθυνση ηµοσιονοµικών Ελέγχων (Γ Ε). Με την σύσταση των Περιφερειακών Γραφείων ηµοσιονοµικού Ελέγχου θα διευκολυνθεί το έργο της Γ Ε καθώς µεγάλος αριθµός ελέγχων αφορά στην εριφέρεια ενώ θα εξοικονοµηθούν όροι λόγω των µειώσεων των µετακινήσεων των ελεγκτών α ό την Κεντρική Υ ηρεσία. (β) Ύστερα α ό την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 20 του ν. 4250/2014 (74 Α ), αρέλκει η διάταξη του άρθρου 9 του ν.3492/2006. (γ) Η ροτεινόµενη διάταξη της ερί τωσης γ κρίνεται α αραίτητη µετά τη σύσταση της ιεύθυνσης Εκτάκτων ηµοσιονοµικών Ελέγχων µε το ν.4151/2013 (Α 103) και την ροσθήκη της στις διευθύνσεις ου συγκροτούν την Γενική ιεύθυνση ηµοσιονοµικών Ελέγχων, ώστε να µετέχει στην συγκρότηση της Ε ιτρο ής Συντονισµού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) και ο ροϊστάµενος αυτής. Ε ίσης, ρυθµίζονται θέµατα ου αφορούν στην γραµµατεία του συλλογικού οργάνου καθώς και άλλα ου αναφέρονται στην σύνθεση αυτού, µε την µη δυνατότητα ψήφου του ροϊσταµένου ιεύθυνσης ου εισηγείται το υ ό συζήτηση θέµα. (δ) Η ερι τώσεις δ και ε ρυθµίζουν θέµατα ου αφορούν στις αρµοδιότητες των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 12 του ν.3492/2006 και θέτουν µεταβατικές διατάξεις µέχρι την εφαρµογή αυτών. (στ) Με την ερί τωση ε αρέχεται η δυνατότητα στην Γενική ιεύθυνση ηµοσιονοµικών Ελέγχων να διενεργεί και µη ε ιτό ιους ελέγχους, όταν αυτό κρίνεται εφικτό. Με τις ροτεινόµενες διατάξεις της αραγράφου 2 αρέχεται η δυνατότητα στους νεοδιορισθέντες υ αλλήλους ου το οθετήθηκαν στις Γενικές ιευθύνσεις ηµοσιονοµικών Ελέγχων και ιοίκησης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων α ό την Ευρω αϊκή Ένωση, οι ο οίοι δεν έχουν χρονικά τη δυνατότητα να υ οβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στο Μητρώο ηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε ΕΛ, καθώς, σύµφωνα µε την αρ. 2/95230/0004/ (Β 2730) α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών η διαδικασία του άρθρου 12 του ν.4151/2013 για την ένταξη στο ανωτέρω Μητρώο ραγµατο οιείται κάθε δύο έτη, να µην α οκλείονται α ό τη συµµετοχή τους σε ελεγκτικές οµάδες, εφόσον οι Προϊστάµενοι των εν λόγω Γενικών ιευθύνσεων κρίνουν ότι έχουν τα α αραίτητα ροσόντα και ικανότητα για το έργο αυτό. 15

16 Με τις ροτεινόµενες διατάξεις της αραγράφου 3 ροβλέ εται οι Οικονοµικοί Ε ιθεωρητές ου µεταφέρονται στην Γ Ε να στελεχώσουν την ιεύθυνση Εκτάκτων ηµοσιονοµικών Ελέγχων καθώς οι αρµοδιότητες της Οικονοµικής Ε ιθεώρησης µεταφέρονται στην ιεύθυνση αυτή και κατά συνέ εια οι εν λόγω υ άλληλοι διαθέτουν την σχετική ελεγκτική εµ ειρία. Ε ι λέον δε, ε ειδή οι ανωτέρω έχουν ήδη κριθεί µε τις οικείες διατάξεις ως κατάλληλοι για το αντικείµενο αυτό, εκτιµάται ότι αρέλκει η συµµετοχή τους στην διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο ηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε ΕΛ. Με την ροτεινόµενη διάταξη του άρθρου 6 θα καταστεί εφικτή η ε ιχορήγηση φορέων κυρίως του κλάδου υγείας (νοσηλευτικά ιδρύµατα, νοµικά ρόσω α) και ρόνοιας (οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης-οκα) αλλά και των λοι ών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την κάλυψη δα ανών, ροκειµένου να α ο ληρώσουν άµεσα ληξι ρόθεσµες υ οχρεώσεις τους σε ιδιώτες, ου δηµιουργήθηκαν τα έτη 2012 και Ειδικότερα, θα καλυφθούν υ οχρεώσεις των φορέων, ου δηµιουργήθηκαν είτε λόγω αδυναµίας άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να τους µεταβιβάσουν όρους, είτε λόγω χρόνιων δοµικών αδυναµιών, οι ο οίες αντιµετω ίζονται στο λαίσιο των ευρύτερων ροσ αθειών εξυγίανσης και αναδιάρθρωσής τους. Λόγω του ότι δεν ροβλέ εται η ε ιχορήγηση όλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης α ό τον Κρατικό Προϋ ολογισµό, µε την ροτεινόµενη διάταξη θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρηµατοδότησης ή και ε ιχορήγησή τους α οκλειστικά για τον αρα άνω σκο ό. Παράλληλα εξουσιοδοτείται ο Υ ουργός Οικονοµικών ροκειµένου να καθορίζει µε α οφάσεις του, τους όρους και τη διαδικασία χρηµατοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία κατά ερί τωση λε τοµέρεια. Με το άρθρο 7 κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 10 ν. 876/1979 είναι λέον ολύ αλιά για τα χρηµατιστηριακά δεδοµένα και δεν µ ορεί να εξυ ηρετήσει τις σηµερινές ανάγκες της χρηµατιστηριακής αγοράς. Με αυτό το δεδοµένο, αλλά λαµβάνοντας υ όψη και το γεγονός ότι η Οδηγία 2003/71/ΕΚ, ροβλέ ει στο άρθρο 25 ότι τα κράτη µέλη µεριµνούν για την ε ιβολή διοικητικών κυρώσεων, µε την ε ιφύλαξη του δικαιώµατος τους να ε ιβάλλουν οινικές κυρώσεις, ροτείνεται η τρο ο οίηση της ως άνω οινικής διάταξης και η ένταξή της στο ν. 3401/2005, έτσι ώστε να αντιµετω ισθούν οι δυσλειτουργίες του αρελθόντος και να εκσυγχρονισθεί και ροσαρµοσθεί στα νέα δεδοµένα η σχετική οινική ρύθµιση. Πιο συγκεκριµένα µε την αρ. 1 ροστίθενται αρ. 3 και 4 στο άρθρο 24 του ν. 3401/2005 ου ρυθµίζει τα των κυρώσεων. Με βάση τις διατάξεις αυτές, α αγορεύεται η α ό φυσικά ή νοµικά ρόσω α δηµόσια ροσφορά ή διενέργεια µε ο οιονδή οτε τρό ο διαφηµίσεων, γνωστο οιήσεων, δηλώσεων ή ανακοινώσεων, µε σκο ό την ροσέλκυση του κοινού για ε ένδυση χρηµατικών οσών σε κάθε είδους κινητές αξίες, κατά την έννοια της αρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005, εκτός εάν ροηγουµένως, στις µεν ερι τώσεις ου οι κινητές αξίες υ άγονται στο εδίο εφαρµογής του ν. 3401/2005, έχει χορηγηθεί έγκριση ενηµερωτικού δελτίου α ό την Ε ιτρο ή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον αυτό α αιτείται α ό τις διατάξεις του εν λόγω νόµου, ό ως κάθε φορά ισχύει, σε κάθε δε άλλη ερί τωση µη υ αγόµενη στο εδίο εφαρµογής του ν. 3401/2005, έχει καταρτισθεί και δηµοσιο οιηθεί ληροφοριακό δελτίο, το ο οίο να εριέχει τα ροβλε όµενα α ό την α όφαση της αρ. 5 άρθρου 1 του αρόντος νόµου, ό ως αυτή κάθε φορά ισχύει, στοιχεία και ληροφορίες. Στην 16

17 τελευταία ερί τωση α αιτείται ε ίσης έγκριση του ληροφοριακού δελτίου α ό την Ε ιτρο ή Κεφαλαιαγοράς. Ό οιος µε ρόθεση αραβιάζει την α αγόρευση της ροηγούµενης αραγράφου τιµωρείται µε οινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Με την ροτεινόµενη αρ. 4 του ν. 3401/2005 καταργείται το άρθρο 10 του ν. 876/1979. Είναι ροφανές ότι η ΕΚ διατηρεί το δικαίωµα, αλλά έχει και την υ οχρέωση, σε ερί τωση ου δια ιστώσει είτε αυτε άγγελτα, είτε ύστερα α ό καταγγελία, ότι κά οιος υ όχρεος δεν τηρεί αυτή την υ οχρέωση, να υ οβάλει µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα. Με τις ροτεινόµενες διατάξεις, η α αγόρευση αναφέρεται σε ε ενδύσεις σε κινητές αξίες και όχι σε άλλα ε ενδυτικά ρογράµµατα, διότι η ΕΚ δεν έχει την αρµοδιότητα αλλά και τη δυνατότητα να ελέγχει ροσκλήσεις για ε ενδύσεις σε ο οιασδή οτε µορφής ε ενδυτικά ρογράµµατα. Η α αγόρευση αυτή αφορά δύο ερι τώσεις κινητών αξιών. Αυτές ου υ άγονται στο εδίο εφαρµογής του ν. 3401/2005 και αυτές ου δεν υ άγονται στο εδίο εφαρµογής του. Με την αράγραφο 2 ροστίθεται εδάφιο στην ερί τωση ζ του άρθρου 8 του ν.3461/2006 ερί δηµοσίων ροτάσεων, ροκειµένου να διευκρινιστεί ότι η ροβλε όµενη εξαίρεση α ό την υ οχρέωση υ οβολής δηµόσιας ρότασης ρος όλους τους µετόχους της υ ό εξαγοράς εταιρίας σε ερί τωση ου εφαρµόζεται διαδικασία α οκρατικο οίησής της καταλαµβάνει και την ώληση κινητών αξιών εταιριών α ό το Ταµείο Αξιο οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕ ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3986/2011. Το ΤΑΙΠΕ ως εκ του ιδρυτικού του νόµου α οκλειστικό σκο ό έχει, µέσω της αξιο οίησης των εριουσιακών στοιχείων ου του έχουν µεταβιβαστεί, τη συγκέντρωση δηµοσίων εσόδων ροοριζοµένων α οκλειστικά για την α ο ληρωµή του δηµοσίου χρέους. Οι κινητές αξίες ου µεταβιβάζονται α ό το ηµόσιο στο ΤΑΙΠΕ δίδονται κατά τη ρητή διατύ ωση του ν. 3986/2011 ε ί σκο ώ αξιο οιήσεως και, δι αυτής, α ο ληρωµής του δηµοσίου χρέους ρος εξυ ηρέτηση υ έρτερου δηµοσίου συµφέροντος. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 τρο ο οιούνται άρθρα του ν.2778/1999. Συγκεκριµένα, τρο ο οιείται το αρ. 22 του ως άνω νόµου και δίδεται η δυνατότητα σε µία ΑΕΕΑΠ να ροβαίνει σε ε ενδύσεις µε τη συµµετοχή σε κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου εταιρίας κατά την ίδρυσή της και όχι µόνον µε συµµετοχή σε αύξηση κεφαλαίου υφιστάµενης εταιρίας. Με την τρο ο οίηση της αραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόµου 2778/1999 ε εκτείνεται η εφαρµογή του ορίου δανεισµού και ιστώσεων ρος την ΑΕΕΑΠ, ώστε να καταλαµβάνει και το ενεργητικό τυχόν θυγατρικών της ΑΕΕΑΠ. Ε ι λέον ροβλέ εται η ίδρυση θυγατρικών της ΑΕΕΑΠ µε σκο ό την άντληση δανεισµού ρος χρηµατοδότηση των ε ενδύσεων της ΑΕΕΑΠ. Με την τρο ο οίηση της αραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόµου 2778/1999 ρυθµίζεται εκ νέου η συνθήκη υ ό την ο οία α αγορεύεται η µεταβίβαση ρος την ΑΕΕΑΠ ακινήτων ου ανήκουν σε µετόχους και ρόσω α της διοίκησης, ώστε λέον να αφορά στο χρόνο έγκρισης του ενηµερωτικού δελτίου, αντί στο χρόνο ου οι κινητές αξίες εισάγονται ρος δια ραγµάτευση. Με την ροσθήκη νέας αραγράφου 4 ε αναδιατυ ώνεται εξαίρεση α ό την ανωτέρω α αγόρευση εφόσον ρόκειται για εισφορά ακινήτου, είτε κατά την αρχική κάλυψη κεφαλαίου, είτε κατά 17

18 την αύξηση κεφαλαίου και άντως µέχρι την εισαγωγή ρος δια ραγµάτευση των µετοχών της ΑΕΕΑΠ. Ε ίσης ροβλέ εται εξαίρεση α ό την ανωτέρω α αγόρευση εφόσον ρόκειται για ακίνητα εριορισµένης αξίας σε σχέση µε το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ και τη µεταβίβασή τους εγκρίνει αυξηµένη λειοψηφία της γενικής συνέλευσης της ΑΕΕΑΠ, κατό ιν διενέργειας α οτίµησης.οι τρο ο οιήσεις θα διευκολύνουν την α όκτηση και την µεταβίβαση ακινήτων ρος την ΑΕΕΑΠ α ό συνδεδεµένα ρόσω α υ ό όρους οι ο οίοι, αφενός ροστατεύουν τα συµφέροντα των λοι ών µετόχων της ΑΕΕΑΠ και την ακεραιότητα της κεφαλαιαγοράς α ό τυχόν κατάχρηση του θεσµού της ΑΕΕΑΠ, και αφετέρου θα ε ιτρέ ουν τις ε ενδύσεις σε α οδοτικά ακίνητα Με την αράγραφο 1 του άρθρου 9 εισάγεται ρητή ρύθµιση ου αφορά στις αρµοδιότητες της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς και ε εκτείνεται η αρµοδιότητά της να διενεργεί ε ιτό ιους ελέγχους και σε, µη εισηγµένες εταιρείες ου ε ιθυµούν να εκδώσουν ενηµερωτικό δελτίο για την δηµόσια ροσφορά κινητών αξιών. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται για την δια ίστωση της συµµόρφωσης της εταιρείας µε τις διατάξεις του αρόντος νόµου αλλά και των α οφάσεων ου εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του. Σηµειώνεται ότι η διενέργεια ελέγχων σε ήδη εισηγµένες εταιρείες ή σε εταιρείες ου ε ιδιώκουν την εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ροβλέ εται ήδη στο άρθρο 78 του ν.1969/1991 (Α 167). Με την αρ 2 γίνεται τρο ο οίηση του ρώτου εδαφίου της υ ο ερί τωσης (αα) της ερί τωσης (η) της αρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007 (Α 91) µόνο για την αντικατάσταση του όρου «Κοινότητα» α ό τον όρο «Ένωση» για τυ ικούς λόγους. Με την αρ. 3 διορθώνεται η αναφορά στα άρθρα του νόµου του ν. 4209/2013 (Α 253), η έναρξη ισχύος των ο οίων αναβάλλεται έως της έναρξη ισχύος των ράξεων της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής ου αναφέρονται στην αράγραφο 6 του άρθρου 67 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (η έκδοση των ο οίων αναµένεται το 2015). Η ροηγούµενη διατύ ωση αναφερόταν στα άρθρα 35 και 37 έως και 41. Η νέα διατύ ωση αναφέρεται στα άρθρα 35 και 37 έως και 40. Με την αράγραφο 1 του άρθρου 10 ροβλέ εται, ότι η κοινή α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών και του ανα ληρωτή Υ ουργού Οικονοµικών, αναφορικά µε την αµοιβή της ε ιτρο ής εξετάσεων η ο οία συγκροτείται µε κοινή α όφαση της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς και της Τρά εζας της Ελλάδος, ανατρέχει αναδροµικά α ό τις και θα βαρύνει τον ροϋ ολογισµό της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς του έτους Η τρο ο οίηση αυτή είναι αναγκαία καθώς για την καταβολή αµοιβής στην ε ιτρο ή εξετάσεων α ό την Ε ιτρο ή Κεφαλαιαγοράς α αιτείται η έκδοση Υ ουργικής α όφασης ου στην συγκεκριµένη ερί τωση εκδόθηκε σε χρόνο ου είχε λήξει η θητεία της ε ιτρο ής εξετάσεων και δεν µ ορούσε να έχει αναδροµική ισχύ. Με την αράγραφο 2 του άρθρου ροβλέ εται η ισχύς της κοινής α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς και του ιοικητή της Τρά εζας της Ελλάδος, αναφορικά µε την συγκρότηση της ε ιτρο ής εξετάσεων, ανατρέχει στο χρόνο έκδοσής της, δηλαδή την Η τρο ο οίηση αυτή είναι αναγκαία, διότι καθυστέρησε η έκδοση της αρα άνω α όφασης και ως εκ τούτου η 18

19 ροτεινόµενη ρύθµιση είναι α αραίτητη για την εγκυρότητα των εξετάσεων ιστο οίησης ου διενεργήθηκαν τον Μάιο Με την αράγραφο 3 ροβλέ εται η ισχύς της κοινής α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς και του ιοικητή της Τρά εζας της Ελλάδος, αναφορικά µε την αράταση της θητείας της ε ιτρο ής εξετάσεων, ανατρέχει στο χρόνο έκδοσής της, δηλαδή την Η τρο ο οίηση αυτή είναι αναγκαία, διότι καθυστέρησε η έκδοση της αρα άνω α όφασης και ως εκ τούτου η ροτεινόµενη ρύθµιση είναι α αραίτητη για την εγκυρότητα των εξετάσεων ιστο οίησης ου διενεργήθηκαν τον Φεβρουάριο Με την αράγραφο 4 της ροτεινόµενης διάταξης ροβλέ εται η ροσθήκη δύο εδαφίων στην αράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3606/2007 αναφορικά µε την συγκρότηση, τις αρµοδιότητες και την αµοιβή τριµελούς ε ιτρο ής εξετάσεων. Η τρο ο οίηση αυτή είναι αναγκαία ροκειµένου να εξαλειφθούν οι αµφιβολίες ου υ ήρχαν µέχρι σήµερα ως ρος την διαδικασία σύστασης, τις αρµοδιότητες και την αµοιβή της ως άνω ε ιτρο ής εξετάσεων. Στο λαίσιο της σύνταξης του εθνικού κτηµατολογίου, η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (και λέον Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.), ανέλαβε να χαρτογραφήσει, µε συγχρηµατοδότηση της Ευρω αϊκής Ένωσης, όλη την αράκτια ζώνη σε βάθος 300 µέτρων α ό την ακτογραµµή, ροκειµένου να δηµιουργηθούν ενιαία υ όβαθρα για την χάραξη των οριογραµµών αιγιαλού, αραλίας, αλαιού αιγιαλού, λιµένων, όχθης και αρόχθιας ζώνης οταµών και λιµνών (έργο µε τίτλο «Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών µοντέλων εδάφους (DTM) για χάραξη αιγιαλού»). Το σχετικό έργο εραιώθηκε ήδη α ό το έτος 2008 και α εικονίζει, µε σύγχρονα µέσα την αράκτια ζώνη, κατ αρχήν και κατά κύριο λόγο, αλλά και τις αρα οτάµιες και αραλίµνιες ζώνες των µεγαλύτερων οταµών και λιµνών της χώρας και καθιστά ευχερή την οριοθέτηση του αιγιαλού, της αραλίας, της όχθης και αρόχθιας ζώνης, καθώς και των ακινήτων ου χαρακτηρίζονται ως αλαιοί αιγιαλοί και εριλαµβάνονται στην ιδιωτική εριουσία του δηµοσίου. Με την ροτεινόµενη διάταξη του άρθρου 11, αφενός, θεσµοθετείται µια νέα διαδικασία οριοθέτησης του αιγιαλού ε ί των υ οβάθρων της εταιρείας ΕΚΧΑ ΑΕ µε σκο ό την άµεση και συνολική οριοθέτηση του αιγιαλού στα ανωτέρω υ όβαθρα, δεδοµένου ότι µετά α ό 70 ερί ου χρόνια εφαρµογής των α.ν. 2344/1940 και 2971/2001 έχει οριοθετηθεί µόνο οσοστό 8% της συνολικής ζώνης αιγιαλού της χώρας και, αφετέρου, καθιερώνεται µια νέα αντίληψη για την δηµοσιότητα των στοιχείων ου α εικονίζουν και οριοθετούν την αράκτια ζώνη, µε την διαρκή ανάρτηση αυτών σε διαδικτυακό τό ο και διαρκή ενηµέρωση των αναρτηµένων ψηφιακών υ οβάθρων µε τις νέες χαράξεις αραλίας, ε αναχαράξεις αιγιαλών κ.λ. Ειδικότερα, µε την αράγραφο 1 του άρθρου 11, αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν. 2971/2001 και καθιερώνεται α ολύτως νέα, σε σχέση µε τα ισχύοντα µέχρι σήµερα, διαδικασία καθορισµού της οριογραµµής του αιγιαλού. Η χάραξη της οριογραµµής δεν γίνεται, κατ αρχήν, α ό την Ε ιτρο ή του άρθρου 3, αλλά µε 19

20 φωτοερµηνεία των ορθοφωτοχαρτών ου κατήρτισε η εταιρεία ΕΚΧΑ ΑΕ, συνολικά και για όλο το µήκος των ακτών ου δεν έχει µέχρι σήµερα οριοθετηθεί αιγιαλός και η δηµοσιο οίηση των σχετικών στοιχείων γίνεται λέον ηλεκτρονικά, µέσω ιστοσελίδας στην ο οία θα έχουν οι ολίτες ελεύθερη ρόσβαση. Σηµειώνεται ότι η ροτεινόµενη διάταξη υιοθετεί τη σχετική ρόταση του Ε ιχειρησιακού Σχεδίου 2005 Ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηµατολογίου του Τεχνικού Ε ιµελητηρίου Ελλάδος (ε ικαιρο οίηση 2009) σύµφωνα µε την ο οία «Προτείνεται ό ως µε σχετική νοµοθετική ρύθµιση (τρο ο οίηση του ν.2971/2001) οι έγχρωµοι ψηφιακοί αράκτιοι ορθοφωτοχάρτες, φωτοληψίας 2007, να α οτελούν λέον υ οχρεωτικά το ροβλε όµενο υ όβαθρο του άρθρου 4.2 του ν.2971/2001 Με την ίδια νοµοθετική ρύθµιση θα ροβλέ εται η διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης της κατ αρχήν οριοθέτησης της γραµµής αιγιαλού ου έχει αραχθεί στα λαίσια του Γ ΚΠΣ. Αυτή η διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης, µε συγκεκριµένα κριτήρια και ροδιαγραφές, ροτείνεται ό ως ραγµατο οιηθεί α ό ε ιτρο ές (ε ί θητεία έργου α οκλειστικής α ασχόλησης) ου θα οριστούν σε κάθε Περιφέρεια της χώρας και η ε ικύρωσή τους θα γίνει α ό το Γ.Γ. της κάθε Περιφέρειας Πρακτικά µια καθορισµένη οριογραµµή αιγιαλού θα ρέ ει να α ορρί τεται όταν α οδεικνύεται ροδήλως εσφαλµένη ή η εφαρµογή της στα σύγχρονα υ όβαθρα είναι αδύνατη ή γίνεται µε ερισσότερους α ό έναν τρό ους. Σε κάθε ερί τωση η ό οια αναθεώρηση δεν θα ρέ ει να θέτει σε αµφισβήτηση διαµορφωµένες καταστάσεις µε βάση τα ισχύοντα διαγράµµατα καθορισµού, αλλά και να µην δηµιουργεί το αραµικρό έδαφος έγερσης διεκδικήσεων σε βάρος των κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων. Οι εφαρµογές των καθορισµένων αιγιαλών στα νέα υ όβαθρα είναι α ό µόνες τους ένα σηµαντικό έργο, το ο οίο θα ρέ ει να διεκ εραιωθεί κατά ρώτη ροτεραιότητα.» Α ό την υλο οίηση αυτής της ρότασης το ΤΕΕ εκτιµούσε ότι το συνολικό άµεσο χρηµατικό όφελος για τους ενδιαφερόµενους (ιδιώτες και κράτος) αράκτιων ιδιοκτησιών είναι της τάξης των ευρώ και ροέρχεται α ό την εξοικονόµηση όρων, ιδίως λόγω α αλλαγής α ό την υ οχρέωση σύνταξη το ογραφικού διαγράµµατος για κάθε ράξη καθορισµού. Συγκεκριµένα, µε τη ρύθµιση του νέου άρθρου 4, ροβλέ εται ότι, αντί της α οσ ασµατικής χάραξης της οριογραµµής α ό Ε ιτρο ή υ αλλήλων, σε το ογραφικά διαγράµµατα ου συνέτασσαν ιδιώτες µηχανικοί µε µέριµνα των ενδιαφερόµενων ολιτών ή οικονοµικών φορέων, λαµβάνεται, κατ αρχήν, ως ροκαταρκτική οριογραµµή του αιγιαλού, η οριογραµµή ου χαράχτηκε ε ί των υ οβάθρων ου εκ ονήθηκαν δυνάµει σύµβασης, α ό την εταιρεία Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.. Τα εν λόγω υ όβαθρα συνίστανται σε έγχρωµους ορθοφωτοχάρτες ακριβείας, µε υψοµετρική ληροφορία, κλίµακας τουλάχιστον 1:1000, και φωτοληψίας ετών , ου είναι εξαρτηµένοι α ό το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 και α εικονίζουν αράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 µέτρων α ό την ακτογραµµή. Εν συνεχεία ροβλέ εται η αραλαβή των ορθοφωτοχαρτών µε την ε αυτών χαραγµένη ροκαταρκτική γραµµή αιγιαλού και το ψηφιακό µοντέλο εδάφους καθώς και της τεχνικής έκθεσης για τις ροδιαγραφές και τα κριτήρια ου εφαρµόστηκαν κατά την χάραξη της οριογραµµής του αιγιαλού, α ό το ηµόσιο και εριγράφεται, σε τρία στάδια, η διαδικασία οριστικο οίησης της ροσωρινής οριογραµµής. Ορίζεται συγκεκριµένα ότι τα στοιχεία αυτά αραλαµβάνονται α ό το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και α ό το Υ ουργείο Οικονοµικών (δια της αρµόδιας υ ηρεσίας) και διαβιβάζονται α ό το τελευταίο στις κατά τό ους Κτηµατικές Υ ηρεσίες, οι ο οίες οφείλουν, εντός 6 µηνών α ό τη λήψη τους, να εφαρµόσουν ε ί των υ οβάθρων 20

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας α οτυ ώνονται στη βραχυ ρόθεσµη ορεία των βασικών µακροοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 27-3-2016 Αρ. ρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Κοινο οίηση : 1) Γραφείο Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10)

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/ 7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ενηµέρωση µέχρι το ν. 4361/2016 (Α 10) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου. Άρθρο 1 Ορισµοί της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης Για την εφαρµογή του αρόντος νόµου οι ακόλουθοι όροι έχουν τo εξής εριεχόµενο: α) έγκριση δόµησης: η ιστο οίηση του δικαιώµατος δόµησης σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Ενηµέρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ I ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ I ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ I ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας στηρίζεται στον εριορισµό των δηµοσιονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ε είγουσες Ρυθµίσεις των Υ ουργείων ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα