Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου"

Transcript

1 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου 1 Τσιντίδης Τ., 1 Χριστοδούλου Χ., 1 Κυριάκου Θ., 1 Παπαχριστοφόρου Τ., 1 Κυριάκου Κ., 1 Χατζήκυριακου Θ., 1 Καϊλής Κ., 1 Παπασάββας Κ., 1 Μακρής Χ., 1 Ορφανός Γ., 1 Χριστοφίδης Γ., 2 Δελλά Α., 2 Χατζηχαμπής Α., 2 Παρασκευά-Χατζηχαμπή Δ., 3 Αντωνίου Α., 4 Δεληπέτρου Π. & 4 Γεωργίου Κ. 1 Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (ΥΓΦΠΠ), Λευκωσία. 2 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, ΥΓΦΠΠ Λευκωσία. 3 Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ΥΓΦΠΠ, Λευκωσία. 4 Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα. Περίληψη Παρουσιάζεται το ερευνητικό πρόγραμμα CYPRINIA σκοπός του οποίου είναι η έκδοση του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου. Παρουσιάζονται η μεθοδολογία επιλογής των ειδών και εκτίμησης της κατάστασης διατήρησής τους και περιγράφονται συνοπτικά οι πληροφορίες που συλλέγονται και καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για κάθε είδος. Σε όλα τα στάδια του έργου ακολουθήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της IUCN. Από το σύνολο των περίπου 1700 ιθαγενών φυτών της Κυπριακής χλωρίδας εκτιμάται ότι το Κόκκινο βιβλίο θα περιλαμβάνει περίπου 300 είδη. The Red Data Book of the Threatened Plants of Cyprus 1 Tsintides T., 1 Christodoulou Ch. S., 1 Kyriakou Th., 1 Papachristophorou T., 1 Kyriakou K., 1 Hadjikyriakou Th., 1 Kailis K., 1 Papasavvas K., 1 Makris Ch., 1 Orphanos J., 1 Christofidis G., 2 Della A., 2 Hadjihampis A., 2 Paraskeva-Hadjihampi D., 3 Antoniou A., 4 Delipetrou P. & 4 Georghiou K. 1 Forestry Department, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment (MANRE), Cyprus. 2 Agricultural Research Institute, MANRE, Cyprus. 3 Environment Service, MANRE, Cyprus. 4 Department of Botany, University of Athens, Panepistimiopolis, Athens , Greece. Abstract The scientific project CYPRINIA the main objective of which is the publication of the the Red Data Book of the Threatened Plants of Cyprus is presented. The

2 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, methodology of species selection and conservation status assessment are presented and the information collected and recorded in electronic database is described. The IUCN guidelines for Red Data Books were followed in all the stages of the project. Εισαγωγή Η έκδοση εθνικών κόκκινων βιβλίων για φυτά, ζώα ή ενδιαιτήματα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη μέτρων διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς ενός τόπου. Οι περισσότερες από τις χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου διαθέτουν ένα γενικά αποδεκτό κόκκινο βιβλίο ή τουλάχιστον ένα επίσημο κόκκινο κατάλογο απειλουμένων φυτών. Στην Κύπρο παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τη μελέτη και διατήρηση της χλωρίδας στο θέμα αυτό παρατηρείται ένα κενό. Το κενό αυτό σκοπεύει να καλύψει το ερευνητικό έργο CYPRINIA. Στοχεύει στην αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των απειλούμενων ιθαγενών ειδών της Κύπρου και φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη λήψη μέτρων προστασίας των ειδών και τη υποδομή για περαιτέρω ερευνητική μελέτη. Τελικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι η έκδοση του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου. Κατάταξη στις κατηγορίες κινδύνου της IUCN Η κατάσταση διατήρησης των φυτών προσδιορίζεται με βάση τα νέα κριτήρια της Διεθνούς Ενώσεως για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN 2001). Το σύστημα κατάταξης σε κατηγορίες κινδύνου της IUCN (Εικ. 1) επιλέχθηκε γιατί αποτελεί ένα σαφές και αντικειμενικό πλαίσιο κατάταξης ειδών και επίσης λόγω της ευρύτητας και κοινής αποδοχής της χρήσης του και συνεπώς της δυνατότητας παροχής δεδομένων συγκρίσιμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνοπτικά, τα κριτήρια για την κατάταξη των ειδών είναι τα εξής: Α Μείωση του μεγέθους του πληθυσμού (πραγματική ή προβλεπόμενη). Β Γεωγραφική εξάπλωση (εύρος εξάπλωσης, περιοχή κατάληψης) σε συνδυασμό με τον αριθμό, το μέγεθος, την κατάτμηση και τις διακυμάνσεις των υποπληθυσμών και την κατάσταση του ενδιαιτήματος. C Μικρό μέγεθος πληθυσμού σε συνδυασμό με μείωση, κατάτμηση ή διακυμάνσεις των υποπληθυσμών. D Πολύ μικρό μέγεθος πληθυσμού ( άτομα) ή πολύ περιορισμένη εξάπλωση (<20 km 2 ή 5 θέσεις). Ε Πιθανότητα εξαφάνισης του είδους όπως προκύπτει από ανάλυση βιωσιμότητας.

3 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Eξαφανισθέντα (EX) Eξαφανισθέντα στη Φύση (EW) Αξιολογημένα Επαρκή Δεδομένα Απειλούμενα Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR) Κινδυνεύοντα (EN) Εύτρωτα (VU) Εγγύς Απειλούμενα (NT) Ελάχιστα Ανησυχητικά (LC) Ανεπαρκώς Γνωστά (DD) Mη Αξιολογημένα (NE) Καθώς για την πλειοψηφία των ειδών της Κυπριακής χλωρίδας τα πολυετή δεδομένα παρακολούθησης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή των κριτηρίων Α και Ε δεν υπάρχουν και δεν ήταν εκ των πραγμάτων δυνατό να συλλεγούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου, η κατάταξη των ειδών σε κατηγορίες έγινε κυρίως βάσει της εξάπλωσης και του μεγέθους του πληθυσμού τους. Παρόλο που η ακριβής εκτίμηση του μεγέθους ενός φυτικού πληθυσμού απαιτεί τουλάχιστον 5ετη παρακολούθηση, οι εκτιμήσεις του μεγέθους έστω και για μία μόνο αυξητική περίοδο είναι ενδεικτικές του πραγματικού μεγέθους και θα αποτελέσουν τη βάση για μελλοντική παρακολούθηση και καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των απειλούμενων ειδών. Η τελική ταξινόμηση των ειδών στις κατηγορίες κινδύνου θα γίνει με τη βοήθεια ειδικού εντύπου και με τη χρήση του λογισμικού RAMAS. Διαδικασία Επιλογής Ειδών Το σύνολο των ιθαγενών ειδών της Κυπριακής χλωρίδας διερευνήθηκε, κατ αρχάς βάσει της βιβλιογραφίας και κατόπιν με εργασία πεδίου προκειμένου να επιλεγούν και να καταταχθούν σε κατηγορίες κινδύνου τα είδη του Κόκκινου Βιβλίου. Ως κριτήριο για την επιλογή τέθηκε το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες των απειλούμενων ή εξαφανισθέντων ειδών. Τα κριτήρια εφαρμόστηκαν πιο χαλαρά στα ενδημικά είδη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της IUCN (IUCN 2003). Συνοπτικά, η μεθοδολογία της επιλογής παρουσιάζεται στην Εικ. 2. Μεθοδολογία Εργασίας Πεδίου Η πολιτική της επιλογής των παραμέτρων που διερευνήθηκαν στο πεδίο ήταν η συλλογή επαρκών πληροφοριών για όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ειδών έστω και εις βάρος της επισταμένης μελέτης κάθε είδους.

4 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Πηγές Flora of Cyprus (Meikle 1977, 1985) Κατάλογος Απειλουμένων Ειδών IUCN-WCMC Κατάλογος MIPSG (1998) Σύμβαση Βέρνης CITES Πρωτότυπες Δημοσιεύσεις Αδημοσίευτα Δεδομένα Εμπειρογνώμονες Συλλογή και Διερεύνηση Δεδομένων Προκαταρκτική Εφαρμογή των κριτηρίων της IUCN Εργασία Πεδίου Εφαρμογή των κριτηρίων της IUCN Εικόνα 2. Διαδικασία Επιλογής Ειδών. Κυπριακή Χλωρίδα ~1700 ιθαγενή είδη και υποείδη 600 υποψήφια είδη και υποείδη 320 είδη και υποείδη προς αξιολόγηση με εργασία πεδίου Τελικός Κατάλογος Φυτών του Κόκκινου Βιβλίου Τα στάδια της εργασίας πεδίου ήταν: 1. Καθορισμός εύρους εξάπλωσης περιοχής κατάληψης υποπληθυσμών. 2. Χαρτογράφηση. 3. Μετρήσεις μεγέθους πληθυσμού. 4. Συλλογή δειγμάτων, λήψη φωτογραφιών. 5. Χαρακτηρισμός ενδιαιτήματος. 6. Καταγραφή απειλών. Για την καταχώρηση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν ειδικά έντυπα καταγραφής δεδομένων. Ο καθορισμός του εύρους εξάπλωσης και της περιοχής κατάληψης των υποπληθυσμών καθώς και η χαρτογράφηση των θέσεων με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών πραγματοποιήθηκαν με ακρίβεια για όλα ανεξαιρέτως τα είδη. Η εργασία

5 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, πεδίου περιλάμβανε τη χρήση GPS και έγινε με τη συμμετοχή βοτανικού και τοπογράφου. Η μεθοδολογία των μετρήσεων του μεγέθους των πληθυσμών καθορίστηκε για κάθε είδος ανάλογα με τη βιολογία του αλλά και με την εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου και των εξόδων. Στα είδη με περιορισμένη εξάπλωση και μικρό μέγεθος πληθυσμών, που αποτελούν και την πλειοψηφία των περιπτώσεων, καταμετρήθηκαν όλα τα αναπαραγωγικά ώριμα άτομα. Στα είδη με εκτεταμένη εξάπλωση και μεγάλο μέγεθος πληθυσμού υπολογίστηκε απλώς η περιοχή κατάληψης και στις περισσότερες περιπτώσεις έγινε εκτίμηση του αριθμού ώριμων ατόμων κατά προσέγγιση (ενδεικτικές μετρήσεις σε τυχαία ή συστηματικά επιλεγμένες δειγματοληπτικές επιφάνειες). Για όλα τα είδη έγινε συλλογή δειγμάτων που φυλάσσονται στο ερμπάριο του Τμήματος Δασών ή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών. Επίσης δημιουργήθηκε φωτογραφικό αρχείο, με εικόνες του φυτού και του ενδιαιτήματός του. Για όλα τα είδη καταγράφηκαν στοιχεία σχετικά με το ενδιαίτημα και επίσης οι πιέσεις και απειλές σε κάθε θέση εξάπλωσής του. Βάση Δεδομένων CYPRINIA Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων των φυτών του Κόκκινου Βιβλίου βασίστηκε στην προϋπάρχουσα βάση δεδομένων CyprusFlora η οποία δομήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών βάσει ηλεκτρονικών δεδομένων (Χατζηκυριάκου 1997, Καδής 1995, Χριστοδούλου 2000) και περιλαμβάνει στοιχεία ταξινομικής και βιβλιογραφία για το σύνολο της Κυπριακής Χλωρίδας καθώς και στοιχεία κατάστασης διατήρησης, καθεστώτος προστασίας, εξάπλωσης και οικολογίας για ορισμένο αριθμό ειδών. Στο στάδιο της επιλογής των ειδών καταγράφηκαν στη CyprusFlora όλες οι αναφορές και τα δείγματα ερμπαρίου των αρχικών 600 υποψήφιων ειδών καθώς επίσης και όλα τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με τη βιολογία και την οικολογία τους. H CYPRINIA περιλαμβάνει δεδομένα οικολογίας, βιολογίας, κατάστασης διατήρησης και μέτρων διαχείρισης για τα είδη των φυτών του Κόκκινου Βιβλίου. Σκοπός της βάσης δεδομένων είναι η καταγραφή των πληροφοριών για κάθε είδος έτσι ώστε να αποτελέσουν τη βάση όχι μόνο για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησής του στο πλαίσιο το παρόντος έργου αλλά και για τη μελλοντική μελέτη, παρακολούθηση και διαχείρισή του. Διαθέτει ειδικές φόρμες για την εισαγωγή των δεδομένων της εργασίας πεδίου και συνδέεται με το φωτογραφικό αρχείο των φυτών. Η καταγραφή του ενδιαιτήματος, των απειλών και των διαχειριστικών μέτρων εκτός της περιγραφής σε ελεύθερο κείμενο περιλαμβάνει την κατάταξή τους σύμφωνα με την ιεραρχική ταξινόμηση που προτείνει η IUCN για χρήση σε κόκκινα βιβλία (Authority Files For Habitats, Threats And Conservation Measures As Used By The IUCN Red List And The Species Information Service). Επιπλέον το ενδιαίτημα κατατάσσεται στους προστατευόμενους τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και οι απειλές στους τύπους Δραστηριοτήτων και Πιέσεων που χρησιμοποιούνται στα Πρότυπα Δελτία Δεδομένων των περιοχών NATURA Κόκκινο Βιβλίο Περιεχόμενα Το βιβλίο θα εκδοθεί στην ελληνική γλώσσα και θα περιλαμβάνει αγγλική

6 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, περίληψη. Συνοπτικά, οι πληροφορίες που θα περιέχει το Κόκκινο Βιβλίο για κάθε είδος περιλαμβάνουν: χάρτη εξάπλωσης και φωτογραφίες (φυτό και ενδιαίτημα), στοιχεία ταξινομικής, κατάταξη κατά IUCN (κατηγορία κινδύνου, κριτήρια κατάταξης), ενδημισμό (Α: Ενδημικά., Β: Υπενδημικά, Γ: Ανατολική Μεσόγειος, Δ: Μεσογειακές χώρες, Ε: Ευρύτερη εξάπλωση), σύντομη περιγραφή, τοπική και ευρύτερη εξάπλωση, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το ενδιαίτημα και τη βιολογία του είδους, περιγραφή της κατάστασης διατήρησης και των απειλών, υφιστάμενα και προτεινόμενα μέτρα προστασίας και διαχειριστικά μέτρα, αξία και χρήσεις, βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Ενδεικτικό κείμενο παρουσιάζεται στο Παράρτημα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα. Θα καταρτιστούν επίσης πίνακας με την κατάσταση διατήρησης όλων των ενδημικών ειδών της Κύπρου καθώς και πίνακας με σπάνια είδη των οποίων η παρουσία στην Κύπρο είναι αμφίβολη. Βιβλιογραφία IUCN IUCN Red List Categories: Version 3.1. Prepared by the IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. IUCN Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels: Version 3.0. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii + 26 pp. Meikle R.D Flora of Cyprus 1. The Bentham-Moxon Trust, Royal Botanic Gardens, Kew, pp Meikle R.D Flora of Cyprus 2. The Bentham-Moxon Trust, Royal Botanic Gardens, Kew, pp Καδής Κ.Χ Η αναπαραγωγική βιολογία των αυστηρώς προστατευόμενων φυτών της Κυπριακής χλωρίδας. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. Κόκκινος Κατάλογος της IUCN (1997). Κατάσταση διατήρησης των φυτών της Κύπρου σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της WCMC. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας Προκαταρκτικός Κατάλογος των 50 πιο απειλούμενων taxa των νησιών της Μεσογείου Ομάδα Ειδικών στα Φυτά των Νησιών της Μεσογείου Πρόγραμμα «Top 50». Χατζηκυριάκου Γ Η χλωρίδα της Κύπρου μέσα από καταλόγους και πίνακες. Κύπρος. Χριστοδούλου Χ.Σ Νέα είδη της Κυπριακής Χλωρίδας. Αδημοσίευτα Δεδομένα.

7 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Cedrus brevifolia (Hook.f.) Henry Συνώνυμο: C. libani A.Rich. subsp. brevifolia (Hook.f.) Meikle PINACEAE Κοινό όνομα: Κέδρο, Κέδρος ΚΑΤΑΤΑΞΗ IUCN ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ VU ΚΥΠΡΟΣ VU (κριτήριο D2) Ενδημισμός Α Ενδιαίτημα Απειλές 1.7, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1 Διαχείριση 1.2, 3.3, 4.4 Περιγραφή: Αειθαλές, ρητινοφόρο, μόνοικο (ή δίοικο) δέντρο ύψους μέχρι 30 m. Βελόνες 15 x 1,5-2 mm. Καρπός ξυλώδης, βαρελοειδής κώνος, 8 x 5 cm. Εξάπλωση: Ενδημικό είδος της Κύπρου που περιορίζεται στο Δάσος Πάφου. Τα κύρια αμιγή δάση του απαντούν στην περιοχή Τριπύλου (Κοιλάδα των Κέδρων), ενώ μικροί υποπληθυσμοί υπάρχουν στις γειτονικές περιοχές των Μαύρων Γκρεμών, στο Σελλάδι της Ελιάς, στον Έξω Μύλο και κοντά στον Κύκκο. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε αναδασώσεις. Ενδιαίτημα: Πετρώδεις βουνοπλαγιές σε διαβασικά πετρώματα, σε ρηχά ως βαθιά εδάφη, σε υγρό ως ύφυγρο κλίμα (υψόμ m). Σχηματίζει δάση αμιγή και μικτά με τη Pinus brutia και την Quercus alnifolia. Συνταξινόμηση: Quercetea ilicis: Quercetalia ilicis: Quercion alnifoliae: Crepido fraasii- Quercetum alnifoliae (Barbéro & Quézel 1979). Βιολογία: Ανθ Καρπ. 8-9 του δεύτερου χρόνου από την άνθηση. Ανεμόχωρο είδος, με περίπου σπέρματα/kg. Η αναγέννηση γίνεται με σπέρματα. Η φύτρωσή του είναι υψηλή σε χαμηλές θερμοκρασίες (10-15 C) και αναστέλλεται σε υψηλότερες (25 C) (Georghiou et al. 1992). Κατάσταση Διατήρησης και Απειλές: Τα αμιγή δάση κέδρου καλύπτουν έκταση 8,61 km 2 (141 δέντρα/ha: 135 κέδροι, 6 τραχεία πεύκη), τα μικτά δάση με την P. brutia 1,13 km 2 (76 δέντρα/ha: 37 κέδροι, 39 τραχεία πεύκη). Η αναγέννηση του κέδρου κρίνεται ικανοποιητική. Η συνολική αναγέννηση (στηθιαία διάμετρος 12 cm) στα δάση κέδρου ανέρχεται σε 1081 δενδρύλλια/ha (1046 κέδρα και 35 τραχεία πεύκη). Στο μικτά δάση κέδρου/τραχείας, ανέρχεται σε 402 δενδρύλλια/ha (351 κέδρα και 51 τραχεία πεύκη). Απειλείται από πυρκαγιές και ενδεχομένως από τον ανταγωνισμό της Pinus brutia. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν αυξημένες νεκρώσεις δένδρων στην Τρίπυλο οι οποίες αποδόθηκαν κυρίως στις αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή μειωμένη βροχόπτωση και αυξημένες θερμοκρασίες (Χρίστου 2001). Το φαινόμενο αυτό είναι δυσοίωνο αν ληφθεί υπόψη η παγκόσμια αλλαγή κλίματος. Υφιστάμενα Μέτρα Προστασίας: Η περιοχές φυσικής εξάπλωσής του, στον Τρίπυλο και τους Μαύρους Γκρεμούς, ανακηρύχτηκαν Περιοχές Προστασίας της Φύσης από το Υπουργικό Συμβούλιο, το 1984 και 2000 αντίστοιχα. Τα δάση του προστατεύονται ως οικότοπος προτεραιότητας (9590, Παρ. Ι, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και η περιοχή εξάπλωσης του έχει προταθεί για συμπερίληψη στο Δίκτυο Φύση Το Τμήμα Δασών εφαρμόζει αποτελεσματικό σύστημα πυροπροστασίας των περιοχών φυσικής εξάπλωσης του. Επιπλέον, υπάρχει τράπεζα γονιδίων στην περιοχή του μεταλλείου Αμιάντου και πρόγραμμα παρακολούθησης του πληθυσμού του από το Τμήμα Δασών. Προτεινόμενα Μέτρα Προστασίας: - Αξία και Χρήσεις: Είναι ένα από τα τέσσερα είδη του γένους Cedrus, που απαντούν στον κόσμο. Ζει σε θερμότερο κλίμα και είναι πιο σπάνιο από τους τρεις συγγενείς του. Σύμφωνα με τον Θεόφραστο το πλοίο του Δημητρίου του πολιορκητή κατασκευάστηκε από ξυλεία κυπριακού κέδρου. Χρησιμοποιείται ως καλλωπιστικό, για παραγωγή πολύτιμης ξυλείας και ως χριστουγεννιάτικο δέντρο. Βιβλιογραφία: Barbéro M., Quézel P Contribution à l' étude des groupments foréstiers de Chypre. Documents phytosociologiques, Lille, IV : Tab Christou A.K The genetic and taxonomic status of Cyprus cedar Cedrus brevifolia (Hook.) Henry. MSc thesis, M.A.I.C.H., Greece, 96 p.+app.xxi Georghiou, K., Thanos, C.A., Daskalakou, E. (1992). Ecophysiology of seed germination in Cedrus brevifolia (Hook F.) Henry. Proceedings of the 14 th Panhellenic Biological Conference. pp , Nicosia, Cyprus. Meikle R.D Flora of Cyprus. Vol. 1. The Bentham-Moxon Trust, Royal Botanic Gardens, Kew, p. 832 Τμήμα Δασών Απογραφή της Δενδρώδους Βλάστησης και Αναγέννησης στη Περιοχή Προστασίας της Φύσης του Τριπύλου. Τμήμα Δασών, Τομέας Διαχείρισης και Μηχανογράφησης, Λευκωσία, (Εσωτερικό έγγραφο) Χρίστου Κ.Α. Έκθεση: Νεκρώσεις κέδρων (Cedrus brevifolia Hook.) στην περιοχή Τριπύλου για την περίοδο Τμήμα Δασών Κύπρου, Τομέας Ερευνών Διαφώτισης και Δασοκομίας, Κλάδος Ερευνών, Λευκωσία, p. 14+1χάρτης Τάκης Τσιντίδης, Χαράλαμπος Χριστοδούλου

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 Τίτλος Εγγράφου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Οδηγίες για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των NATURA 2000 5 1.3 Προκαταρκτικά Βήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ευριπίδη 18, Τ.Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. / fax

Διαβάστε περισσότερα

Τα 50 Κορυφαία (TOP 50) Φυτά των Νησιών της Μεσογείου

Τα 50 Κορυφαία (TOP 50) Φυτά των Νησιών της Μεσογείου Τα 50 Κορυφαία (TOP 50) Φυτά των Νησιών της Μεσογείου Άγρια φυτά στο χείλος της εξαφάνισης και τι χρειάζεται να γίνει για να σωθούν IUC/SSC Ομάδα Ειδικών για τα Φυτά των Νησιών της Μεσογείου Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης"

ΕΡΓΟ Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της φύσης ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ "Αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση των ειδών χλωρίδας και πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»:

Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Κριτική στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ε.Γαληνού Ιούλιος 2012 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λευτέρης Κακαλής Δασολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Θάνος Καστρίτης Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού

Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Για τον Καθηγητή... Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ το Περιβάλλον Βιοποικιλότητα : Το Αγαθό της Ζωής Μαρία - Γεωργία Δ. Σπαρτινού Δρ. Βιολόγος ANIXNEΥΩ, ΓΝΩΡΙΖΩ, ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΑΓΑΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ.ΦΥΣ.Ε.Τ. Προστατεύουμε τους Φυσητήρες στην Ελληνική Τάφρο

ΠΡΟ.ΦΥΣ.Ε.Τ. Προστατεύουμε τους Φυσητήρες στην Ελληνική Τάφρο ΠΡΟ.ΦΥΣ.Ε.Τ. Προστατεύουμε τους Φυσητήρες στην Ελληνική Τάφρο ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μάρτιος 2015 Το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος είναι μία επιστημονική, μη κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (τελική αναφορά κείμενο διαβούλευσης) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γεωργιακάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 αφιέρωμα Γιάννης Γαβαλάς Μικρές Κυκλάδες, Ηρακλειά 11 11 Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 Η ειδυλλιακή εικόνα της γαλάζιας θάλασσας σπαρμένης με νησιά και νησίδες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Μεταπτυχιακή Διατριβή Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.)

Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) 400 Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) Α. Τσιρούκης 1,2, Κ. Γεωργίου 2, Σ. Βέργος 1 & Κ.Α. Θάνος 2 1 ΤΕΙ Λάρισας, Τµήµα ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 Περιοδικό Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Φορέας Διαχείρισ ης ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικότοπων και των ειδών χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοµετρική Ανάλυση Μεθοδολογική Προσέγγιση ΕΚΤ 2η έκδοση, Ιούλιος 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προτεινόµενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Βιβλιοµετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α1 ΕΑ1.2. Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Βουλγαρία / Ελλάδα 2007-13 Περιβαλλοντική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Ενδείκτες Βιοποικιλότητας. Προστασία της Βιοποικιλότητας. Φελλοφόρος Δρυς Έ να χρυσοφόρο δένδρο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Ενδείκτες Βιοποικιλότητας. Προστασία της Βιοποικιλότητας. Φελλοφόρος Δρυς Έ να χρυσοφόρο δένδρο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δ IMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ -TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 34 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000 _ Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό Ενδείκτες Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα