Βασ. Σοφίας Αθήνα Φλωρογούλας Παναγιώτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Φλωρογούλας Παναγιώτης 2 13 13 13 325 2 13 13 13 390 p.florogoulas@ydmed.gov.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : : : : : : Βασ. Σοφίας Αθήνα Φλωρογούλας Παναγιώτης Αθήνα, 4/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Φ.314/13/24192 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υλοποίηση εργασιών - επισκευών στους ανελκυστήρες του κτηρίου του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚΦ.314/12/23775/ (ΑΔΑΜ: 13REQ /3.9.13) έγκρισης για την υλοποίηση εργασιών - επισκευών στους ανελκυστήρες του κτηρίου του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. και προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με την υπ αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ απόφαση (ΦΕΚ 2604/ ), όπως διορθώθηκε με την υπ αριθμ.φ9.2/οικ απόφαση (ΦΕΚ 424/Β/ ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά: α) για την υλοποίηση εργασιών - επισκευών προϋπολογιζόμενης αξίας δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στους ανελκυστήρες του κτηρίου του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. επί της οδού Β. Σοφίας 15, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας για την πιστοποίηση εταιρείας Ε.Τ.Ε.Λ. Τεχνική Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε., οι οποίες παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα (βλ. Παράρτημα Α ), και β) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Οικονομικό κόστος: O συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι με ΦΠ.Α. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές, με βάση τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές (πίνακας συμμόρφωσης). Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις. 1

2 Η πρόταση της οικονομικής προσφοράς παρακαλούμε να περιλαμβάνει τη συνολική τιμή της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς), σύμφωνα με το πίνακα οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα Β. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου, ύψους 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που τη εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση των όρων της σύμβασης, ήτοι μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και των δύο μερών και εφόσον κατατεθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού θα καλύπτει το 3% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, του προσφερόμενου εξοπλισμού και θα κατατεθεί πριν την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου μέχρι και την 16 η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Γεωργία Βαλατσού ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (αποστολή με ) - Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης - Διεύθυνση Διοικητικού / Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας - Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων για την ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αποστολή με ). 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ - Νο 1 (Αριστερός) Πρότυπο Ελέγχου: ΕΝ 81-1:85 Είδος Ανελ/ρα : Ηλεκτροκίνητος / Ατόμων Ονομ.Φορτίο/Άτομα: 630 kg/ 8 Άτομα Στάσεις/Όροφοι:8 (-1,0,1,2,3,4,5,6) Μειωτήρας : Δ/Υ Στοιχεία Κινητήρας : LOHER, 8.4 kw Ταχύτητα ανελ/ρα : 1.5 m/sec Οδηγοί θαλάμου : 91Χ86Χ16 Θύρες θαλάμου : Αυτόματες Συρόμενες Οδηγοί αντίβαρου : 50Χ50Χ6 Θέση Μηχανοστασίου : ΠΑΝΩ Ηλ. Πίνακας : THYSSEN Τροχαλία Τριβής: Φ 450 Ανάρτηση: 1:1 Γωνία Περιτύλιξης: 180 ο Συρματόσχοινα: 7ΧΦ10 Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας Κλειδαριές θυρών φρέατος : THYSSEN M2ZS4 Περιοριστήρας ταχύτητας / Αρπάγη : SCHINDLER / Προοδευτικής Πέδησης (Καθόδου) Προσκ/ρας θαλάμου : THYSSEN Υδραυλικός 6054/2 Προσκ/ρας αντίβαρου : THYSSEN Υδραυλικός 6054/2 Περιγραφή 1.Στο μηχανοστάσιο πρέπει να υπάρχει ένδειξη στάσεων (σημάδια στα συρματόσχοινα ή άλλη ισοδύναμη ένδειξη). (ΕΝ 81.1/ ) Απαίτηση επί ποινής αποκλεισμού Απάντηση Παραπομπή 2. Να αντικατασταθούν οι διακόπτες κίνησης (380V) και φωτισμού θαλάμουφρέατος (220V). 3. Να τοποθετηθεί προστατευτικό ποδιών στο κατώφλι του θαλάμου. Το ύψος της ποδιάς πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΕΝ 81.1/85 8.4) 4. Να τοποθετηθεί ρευματοδότης και διάταξη σταματήματος (STOP) στην κάτω απόληξη του φρέατος. (ΕΝ 81.1/ ) 5. Στον θάλαμο θα πρέπει να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας ανεξάρτητος από την παροχή ρεύματος (αυτονομία). (ΦΕΚ 3

4 2604/Β/ παρ/μα 3 πίνακας α σημ. 4) Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό του θαλάμου, η οποία να επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία διάσωσης σύμφωνα με ΕΝ και ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτημα 3 πίνακας α σημείο Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης συρματοσχοίνου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτημα 3 πίνακας α σημείο 11 & ΕΝ ) 7. Η οριζόντια απόσταση ανάμεσα στο τοίχωμα του φρέατος και στο κατώφλι του θαλάμου υπερβαίνει τα 20cm. Να τοποθετηθεί λαμαρίνα έτσι ώστε να γίνει λεία αυτή η επιφάνεια. (ΕΝ α) 8. Συστήνεται να αντικατασταθούν τα συρματόσχοινα λόγω παλαιότητας και ολίσθησης. 9. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει μέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάμου και κατά την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/ παρ/μα 3 πίνακας α σημ.12, ΕΝ ) 10. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη ελέγχου φορτίου για την αποφυγή του κινδύνου της εκκίνησης του θαλάμου όταν αυτός είναι υπερφορτωμένος. (ΕΝ ) 11. Να αποκατασταθεί και να ενισχυθεί ο φωτισμός φρεατίου 12. Να εκπονηθεί μελέτη του ανελκυστήρα και να συνταχθεί πλήρης τεχνικός φάκελος και να υποβληθούν στον αναγνωρισμένο / κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης και στο αρμόδιο τμήμα καταχώρησης του Δήμου 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ - Νο 2 (Μεσαίος) Πρότυπο Ελέγχου: ΕΝ 81-1:85 Είδος Ανελ/ρα : Ηλεκτροκίνητος / Ατόμων Στάσεις / Όροφοι : 8 (-1,0,1,2,3,4,5,6) Κινητήρας : LOHER, 8.4 kw Ονομ.Φορτίο/Άτομα: 630 kg/ 8 Άτομα Μειωτήρας : Δ/Υ Στοιχεία Ταχύτητα ανελ/ρα : 1.5 m/sec 4

5 Οδηγοί θαλάμου : 91Χ86Χ16 Θύρες θαλάμου : Αυτόματες Συρόμενες Οδηγοί αντίβαρου : 50Χ50Χ6 Θέση Μηχανοστασίου : ΠΑΝΩ Ηλ. Πίνακας : THYSSEN Τροχαλία Τριβής: Φ 450 Ανάρτηση: 1:1 Γωνία Περιτύλιξης: 180 ο Συρματόσχοινα: 7ΧΦ10 Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας Κλειδαριές θυρών φρέατος : THYSSEN M2ZS4 Περιοριστήρας ταχύτητας / Αρπάγη : THYSSEN 6023/18 (Διπλής)/ Προοδευτικής Πέδησης (Καθόδου) Προσκ/ρας θαλάμου : THYSSEN Υδραυλικός 6054/2 Προσκ/ρας αντίβαρου : THYSSEN Υδραυλικός 6054/2 Περιγραφή 1. Στο μηχανοστάσιο πρέπει να υπάρχει ένδειξη στάσεων (σημάδια στα συρματόσχοινα ή άλλη ισοδύναμη ένδειξη). (ΕΝ 81.1/ ) 2. Να αντικατασταθούν οι διακόπτες κίνησης (380V) και φωτισμού θαλάμουφρέατος (220V). 3. Να τοποθετηθεί προστατευτικό ποδιών στο κατώφλι του θαλάμου. Το ύψος της ποδιάς πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΕΝ 81.1/85 8.4) 4. Να τοποθετηθεί ρευματοδότης και διάταξη σταματήματος (STOP) στην κάτω απόληξη του φρέατος. (ΕΝ 81.1/ ) 5. Στον θάλαμο θα πρέπει να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας ανεξάρτητος από την παροχή ρεύματος (αυτονομία) (ΦΕΚ 2604/Β/ παρ/μα 3 πίνακας α σημείο 4). Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό του θαλάμου, η οποία να επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία διάσωσης σύμφωνα με ΕΝ και ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτημα 3 πίνακας α σημείο Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης συρματοσχοίνου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ Απαίτηση επί ποινής αποκλεισμού Απάντηση Παραπομπή 5

6 2604/Β/ παρ/μα 3 πίνακας α σημείο 11 & ΕΝ ) 7. Η οριζόντια απόσταση ανάμεσα στο τοίχωμα του φρέατος και στο κατώφλι του θαλάμου υπερβαίνει τα 20cm. Να τοποθετηθεί λαμαρίνα έτσι ώστε να γίνει λεία αυτή η επιφάνεια. (ΕΝ α) 8. Συστήνεται να αντικατασταθούν τα συρματόσχοινα λόγω παλαιότητας. 9.Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει μέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάμου και κατά την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτημα 3 πίνακας α σημείο 12, ΕΝ ) 10. Να επιδιορθωθεί η ειδική κινούμενη συσκευή (ψευδοδάπεδο) η οποία βρίσκεται επί της οροφής του θαλάμου. 11. Να επιδιορθωθεί το χειριστήριο επιθεώρησης επί της οροφής του θαλάμου. (ΕΝ 81.1/ ) 12. Να ρυθμιστεί ο πάνω διακόπτης τέρματος υπερδιαδρομής. (ΕΝ 81.1/ ) 13.Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη ελέγχου φορτίου για την αποφυγή του κινδύνου της εκκίνησης του θαλάμου όταν αυτός είναι υπερφορτωμένος. (ΕΝ ) 14.Να αποκατασταθεί και να ενισχυθεί ο φωτισμός φρεατίου. 15. Να εκπονηθεί μελέτη του ανελκυστήρα και να συνταχθεί πλήρης τεχνικός φάκελος και να υποβληθούν στον αναγνωρισμένο / κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης και στο αρμόδιο τμήμα καταχώρησης του Δήμου NAI 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ - Νο3 (Δεξιός) Πρότυπο Ελέγχου: ΕΝ 81-1:85 Είδος Ανελ/ρα : Ηλεκτροκίνητος / Ατόμων Ονομ.Φορτίο/Άτομα: 630 kg/ 8 Άτομα Στάσεις / Όροφοι : 8 (-1,0,1,2,3,4,5,6) Μειωτήρας : Δ/Υ Στοιχεία Κινητήρας : LOHER, 8.4 kw Ταχύτητα ανελ/ρα : 1.5 m/sec Οδηγοί θαλάμου : 91Χ86Χ16 Θύρες θαλάμου : Αυτόματες Συρόμενες Οδηγοί αντίβαρου : 50Χ50Χ6 Θέση Μηχανοστασίου : ΠΑΝΩ Ηλ. Πίνακας : THYSSEN Τροχαλία Τριβής: Φ 450 Ανάρτηση: 1:1 6

7 Γωνία Περιτύλιξης: 180 ο Συρματόσχοινα: 7ΧΦ10 Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας Κλειδαριές θυρών φρέατος : THYSSEN M2ZS4 Περιοριστήρας ταχύτητας / Αρπάγη : SCHINDLER / Προοδευτικής Πέδησης (Καθόδου) Προσκ/ρας θαλάμου : THYSSEN Υδραυλικός 6054/2 Προσκ/ρας αντίβαρου : THYSSEN Υδραυλικός 6054/2 Περιγραφή 1. Στο μηχανοστάσιο πρέπει να υπάρχει ένδειξη στάσεων (σημάδια στα συρματόσχοινα ή άλλη ισοδύναμη ένδειξη). (ΕΝ 81.1/ ) 2. Να αντικατασταθούν οι διακόπτες κίνησης (380V) και φωτισμού θαλάμουφρέατος (220V). 3. Να τοποθετηθεί προστατευτικό ποδιών στο κατώφλι του θαλάμου. Το ύψος της ποδιάς πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.75m. (ΕΝ 81.1/85 8.4) 4. Να τοποθετηθεί ρευματοδότης και διάταξη σταματήματος (STOP) στην κάτω απόληξη του φρέατος. (ΕΝ 81.1/ ) 5. Στον θάλαμο θα πρέπει να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας ανεξάρτητος από την παροχή ρεύματος (αυτονομία) (ΦΕΚ 2604/Β/ παρ/μα 3 πίνακας α σημείο 4). Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό του θαλάμου, η οποία να επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία διάσωσης σύμφωνα με ΕΝ και ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτημα 3 πίνακας α σημείο Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης συρματοσχοίνου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτημα 3 πίνακας α σημείο 11 & ΕΝ ) 7. Η οριζόντια απόσταση ανάμεσα στο τοίχωμα του φρέατος και στο κατώφλι Απαίτηση επί ποινής αποκλεισμού Απάντηση Παραπομπή 7

8 του θαλάμου υπερβαίνει τα 20cm. Να τοποθετηθεί λαμαρίνα έτσι ώστε να γίνει λεία αυτή η επιφάνεια. (ΕΝ α) 8. Να αντικατασταθούν τα συρματόσχοινα λόγω παλαιότητας. Η τάνυση τους πρέπει να είναι ομοιόμορφη 9. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει μέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάμου και κατά την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/ παρ/μα 3 πίνακας α σημείο 12, ΕΝ ) 10. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη ελέγχου φορτίου για την αποφυγή του κινδύνου της εκκίνησης του θαλάμου όταν αυτός είναι υπερφορτωμένος. (ΕΝ ) 11. Να αποκατασταθεί και να ενισχυθεί ο φωτισμός φρεατίου. 12. Να εκπονηθεί μελέτη του ανελκυστήρα και να συνταχθεί πλήρης τεχνικός φάκελος και να υποβληθούν στον αναγνωρισμένο / κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης και στο αρμόδιο τμήμα καταχώρησης του Δήμου 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ - Νο 4 (Καφετζή) Πρότυπο Ελέγχου: ΒΔ 37/1966 Είδος Ανελ/ρα : Ηλεκτροκίνητος / Ατόμων Ονομ.Φορτίο/Άτομα : 225 kg/ 3 Άτομα Στάσεις/Όροφοι: 9(-1,0,1,2,3,4,5,6,ΔΩΜΑ) Μειωτήρας : S/N: Κινητήρας : THYSSEN, 3.7 kw Ταχύτητα ανελ/ρα : 0.90 m/sec Οδηγοί θαλάμου : 75Χ55Χ10 Θύρες θαλάμου : BUS Οδηγοί αντίβαρου : 50Χ50Χ6 Θέση Μηχανοστασίου : ΠΑΝΩ Ηλ. Πίνακας : THYSSEN Τροχαλία Τριβής: Φ 530 Ανάρτηση: 1:1 Γωνία Περιτύλιξης: 180 ο Συρματόσχοινα: 4ΧΦ9 Βασικά Εξαρτήματα Ασφαλείας Κλειδαριές θυρών φρέατος : THYSSEN M2ZS4 Περιοριστήρας ταχύτητας / Αρπάγη : THYSSEN 6023/18 (Διπλής)/ Προοδευτικής Πέδησης (Καθόδου) Προσκ/ρας θαλάμου : THYSSEN Υδραυλικός 6054/2 Προσκ/ρας αντίβαρου : Ελαστικός 8

9 Περιγραφή 1. Να τοποθετηθεί προειδοποιητική πινακίδα στο εξωτερικό της θύρας του μηχανοστασίου. (ΒΔ 890/ ) Να τοποθετηθεί ρευματοδότης εντός του μηχανοστασίου. (ΒΔ 890/ ) Εντός του μηχανοστασίου υπάρχουν αντικείμενα ξένα προς την λειτουργία του ανελκυστήρα και πρέπει να απομακρυνθούν. (ΒΔ 890/ ) Να αποκατασταθεί ο φωτισμός εντός του μηχανοστασίου. (ΒΔ 890/ ) Απαίτηση επί ποινής αποκλεισμού Απάντηση Παραπομπή 2. Παρατηρήθηκε τζόγος στον κινητήριο μηχανισμό. Να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. 3. Συστήνεται να υπάρχει ένδειξη στάσεων, ανεξάρτητη από την παροχή ρεύματος, εντός του μηχανοστασίου (σημάδια στα συρματόσχοινα ή άλλη ισοδύναμη ένδειξη). 4.Να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει ο τεχνικός τον πίνακα κίνησης του ανελκυστήρα. 5. Οι θύρες θαλάμου πρέπει να είναι συνδεμένες στο κύκλωμα ασφαλείας. (ΒΔ 890/ ) 6. Να τοποθετηθεί προστατευτικό ποδιών στο κατώφλι του θαλάμου. Το ύψος της ποδιάς να είναι 0.75m. (ΒΔ 890/ & ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτημα 3 πίνακας α σημείο 9) 7. Στον θάλαμο θα πρέπει να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας ανεξάρτητος από την παροχή ρεύματος (αυτονομία). (ΦΕΚ 2604/Β/ παρ/μα 3 πίνακας α σημείο 4) Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό του θαλάμου, η οποία να επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία με υπηρεσία διάσωσης σύμφωνα με ΕΝ και ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτημα 3 πίνακας α σημείο Να αποκατασταθεί ο φωτισμός εντός 9

10 του φρέατος. (ΒΔ 890/68 3.1) 9. Να τοποθετηθεί μόνιμη σκάλα η οποία να οδηγεί στο τροχαλιοστάσιο. Εντός του τροχαλιοστασίου πρέπει να υπάρχουν: ρευματοδότης, διακόπτης στάσης (STOP), χειριστήριο επιθεώρησης και εγκατάσταση φωτισμού. Επίσης ο χώρος του τροχαλιοστασίου πρέπει να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες. (ΒΔ 890/68 11) 10. Να τοποθετηθεί επιπλέον βάρος στο αντίβαρο έτσι ώστε να είναι ίσο προς το βάρος του θαλάμου με το μισό ωφέλιμο φορτίο. (ΒΔ 890/68 13) Να τοποθετηθεί μεταλλικό πλαίσιο στο αντίβαρο. (ΒΔ 890/68 13) 11. Μετά την προσθήκη αντίβαρου θα επαναξιολογηθεί η ολίσθηση των συρματοσχοίνων στην τροχαλία τριβής. 12. Να τοποθετηθεί προστατευτική λαμαρίνα αντίβαρου στην κάτω απόληξη, ύψους τουλάχιστον 2 m από τον πυθμένα του φρέατος. (ΒΔ 890/68 3.8) 13. Συστήνεται να τοποθετηθεί διάταξη σταματήματος (STOP), προσιτή από τη στιγμή που ανοίγει η θύρα εισόδου της κάτω απόληξης φρέατος, εντός του φρεατίου. 14. Να αντικατασταθει ο προσκρουστήρας του αντιβάρου λόγω φθοράς. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι επαρκείς χώροι προστασίας στην άνω (0,70 m) και την κάτω απόληξη φρέατος (0,70 m) όταν το αντίβαρο και ο θάλαμος καθίσουν στους προσκρουστήρες τους και τους συμπιέσουν. (ΒΔ 890/ & 2.5) 15. Να αποκατασταθεί η λειτουργία της στάσης ΔΩΜΑ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε ο θάλαμος να μην φτάνει σε αυτή τη θέση (κοιλοδοκός στο αντίβαρο) και να ρυθμιστεί η θέση 10

11 του τέρματος. 16. Να επιδιορθωθεί η ειδική κινούμενη συσκευή (ψευδοδάπεδο) η οποία βρίσκεται επί της οροφής του θαλάμου. (ΒΔ 890/68 3.8) 17. Να αντικατασταθούν οι κλειδαριές των θυρών του φρέατος με νέες που θα φέρουν τη σήμανση CE και το σύστημα της προμανδάλωσης. {ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτημα 3 πίνακας α σημείο 2, (ΒΔ 890/ )} 18. Η τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να φέρει διακόπτη ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου (επαφή ασφαλείας). (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτημα 3 πίνακας α σημείο 11 & ΕΝ ) 19. Να αντικατασταθεί ο περιοριστήρας ταχύτητας λόγω παλαιότητας. (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτημα 3 πίνακας α σημείο 5). Ο νέος περιοριστήρας πρέπει να έχει σήμανση CE και να είναι διπλής ενέργειας. Η τάνυση του συρματόσχοινου του περιοριστήρα ταχύτητας πρέπει να γίνεται με αντίβαρο. (ΒΔ 890/68 15) 20. Ο ανελκυστήρας θα πρέπει να διαθέτει μέτρα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης του θαλάμου και κατά την άνοδο. (ΦΕΚ 2604/Β/ παράρτημα 3 πίνακας α σημείο 12, ΕΝ ) 21. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη ελέγχου φορτίου για την αποφυγή του κινδύνου της εκκίνησης του θαλάμου όταν αυτός είναι υπερφορτωμένος. (ΕΝ ) 22. Να αποκατασταθεί και να ενισχυθεί ο φωτισμός φρεατίου 23. Να εκπονηθεί μελέτη του ανελκυστήρα και να συνταχθεί πλήρης τεχνικός φάκελος και να υποβληθούν στον αναγνωρισμένο / κοινοποιημένο NAI 11

12 φορέα πιστοποίησης και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ανελκυστήρας Νο 1 Ανελκυστήρας Νο 2 Ανελκυστήρας Νο 3 Ανελκυστήρας Νο 4 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΗΝΙΑΙΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σημείωση: Ο ανάδοχος μετά την διενέργεια των ανωτέρω διαδικασιών θα πρέπει να: α) πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες προσθήκες μετατροπές βελτιώσεις (συμπεριλαμβανομένων εργασιών και υλικών ανταλλακτικών) που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες, β) ολοκληρώσει την διαδικασία της πιστοποίησης γ) πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρησή τους στα Μητρώα του Δήμου (κατάρτιση τεχνικού φακέλου, θεώρηση από τον φορέα πιστοποίησης, κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου κλπ). Επίσης: 1. O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην οικονομική του προσφορά το κόστος για την εκτέλεση όλων των παραπάνω περιγραφομένων εργασιών (εργασίες αναβάθμισης πιστοποίησης καταχώρησης) καθώς και το κόστος για την ετήσια συντήρηση για δύο (2) χρόνια των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων του κτιρίου του Υπουργείου. Με την συντήρηση εννοείται η επιθεώρηση, ο έλεγχος, η ρύθμιση, η επισκευή, η λίπανση και ο καθαρισμός των απαραίτητων τμημάτων των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων για την ομαλή λειτουργία τους και γενικά στη λήψη μέτρων για την διατήρηση των ανελκυστήρων σε καλή κατάσταση από άποψη ασφάλειας και αξιοπιστίας. 12

13 2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις εργασίες εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να ολοκληρώσει την διαδικασία πιστοποίησης καταχώρησης εντός του αμέσως επόμενου μήνα. 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους ανελκυστήρες σε ασφαλιστική εταιρία για αστική ευθύνη υπέρ τρίτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να ασφαλίσει κατά νόμο τους εργαζομένους που θα απασχολεί, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια συντηρητή ανελκυστήρων, ενώ είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου του. Τυχόν ζημιές που θα προκαλούνται, οι οποίες θα οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του, θα αποκαθίστανται με δαπάνες του. Τέλος ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει αυθημερόν από τους χώρους των κτιρίων όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύπτουν από την εκτέλεση των εργασιών του και να παραδίδει τους χώρους απόλυτα καθαρούς και έτοιμους προς χρήση. 4. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η ανανέωση της πιστοποίησης των ανελκυστήρων από αρμόδιο Φορέα Πιστοποίησης στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τον καθένα, για όλη την περίοδο συντήρησης. Η διαδικασία της πιστοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα έτσι ώστε να ολοκληρώνεται το αργότερο με την λήξη ισχύος της προηγούμενης πιστοποίησης. 13

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49104 Fax: (23210) 49127 Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμήμα Προμηθειών 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ. 2107464102 ΚΟΙΝ.: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΔΔ1-ΦΕΞΑ Φ.800/ΑΔ.77/2051

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ»

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Πληρ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η υποβολή μαζί με την προσφορά και επικυρωμένου αντιγράφου της προβλεπόμενης από το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες ΕΕ 2.1.1 : Τοποθετεί τις συντήρησης πινακίδες εργασιών Πληροφόρηση χρηστών ανελκυστήρα ότι αυτός είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης Τοποθετώντας σε εμφανές σημείο πινακίδες που να ειδοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α << ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α << ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >> ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α > 1. ΓΕΝΙΚΑ Το έργο αφόρα τη συντήρηση των Ανελκυστήρων του Νοσοκομειακού Συγκροτήματος που αφορά συγκεκριμένα τις Πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002896815 2015-07-07

15PROC002896815 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση : Οικονοµικoύ Τµήµα : Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20136726/18-12-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα