13PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13PROC001774401 2013-12-11"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 11/ 12 /2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ PROC ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης των ανελκυστήρων στα κτίρια της ΕΣΔΥ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν : α. του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34 Α ), άρθρο 3 «Περί μετατροπής της ΕΣΔΥ σε Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2920/01 (ΦΕΚ 131 Α ), άρθρο 15 παρ. 5. β. του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ. του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/10 «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» (ΦΕΚ 141 Α ). δ. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α ). ε. του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204 Α ) Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ. του Π.Δ/τος 1233/81 (ΦΕΚ 306 Α ) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Υ.Σ.Α.» ζ. του Π.Δ/τος 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η. του Π.Δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150 Α ). 2. Τις αποφάσεις: α. την αριθμ /739/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»(φεκ1291 Β ). β. την αριθμ. Π1/2380/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 1

2 Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400 Β ). γ. την με αριθμ. πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ. 185/ απόφαση του Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ «Συγκρότηση Επιτροπών για το οικονομικό έτος 2013», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΕΣΔΥ/οικ. 1562/ απόφαση. δ. την αριθ. πρωτ. ΔΥ1α/67151/ απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας». ε. την απόφαση του συλλόγου των Καθηγητών της ΕΣΔΥ (343/ ) περί έγκρισης δαπανών. στ. την αριθμ. ΕΣΔΥ/οικ. 1695/ «Έγκριση σκοπιμότητας για συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων της ΕΣΔΥ» (ΑΔΑ: ΒΛΛ1Θ ΧΗΤ), (ΑΔΑΜ: 13REQ ). ζ. την με αριθμ. πρωτ. ΔΥ5α/ 96907/ απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ανάληψη και δέσμευση ποσού ύψους 200,00 για το τρέχον έτος και προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού επίσης 3.000,00 για τα οικ. έτη 2014 & 2015 από τον Κ.Α.Ε 0851 του Φορέα 210» (ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΘ Ε8Π), (ΑΔΑΜ: 13REQ ). 3. Την ανάγκη συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ανελκυστήρων στα κτίρια της ΕΣΔΥ, για δύο(2) έτη. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης των ανελκυστήρων στα κτίρια της ΕΣΔΥ επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, για δύο(2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ210 ΚΑΕ 0851 ετών 2014 και Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται: Η διετής πλήρης συντήρηση, επισκευή και τεχνική υποστήριξη του συνόλου των ανελκυστήρων των κτιρίων της ΕΣΔΥ. Η ανανέωση της πιστοποίησης των ανελκυστήρων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Η καταχώρηση των ανελκυστήρων στις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου και η έκδοση ή ανανέωση των αδειών λειτουργίας τους. Οι ανελκυστήρες θα συντηρούνται ελέγχονται προληπτικά δύο φορές τον μήνα (μία ανά δεκαπενθήμερο), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία. Η έκδοση ή η ανανέωση των αδειών λειτουργίας των ανελκυστήρων στις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου θα γίνεται έγκαιρα και αμέσως μετά την έκδοση των πιστοποιητικών των ανελκυστήρων από τον φορέα πιστοποίησης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε τρείς (3) μήνες, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και κατόπιν βεβαίωσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών της ΕΣΔΥ ότι πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες και τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης. 2

3 Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται οι έχοντες άδεια συντηρητή ανελκυστήρων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ως κριτήριο ανάθεσης του έργου μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι οποίες πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ζητούνται, είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι την Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΥ, σε ένα κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ανελκυστήρων της ΕΣΔΥ», που θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής, εκτός φακέλου, προκειμένου να πρωτοκολληθεί από το Γενικό Πρωτόκολλο. Στον κλειστό σφραγισμένο φάκελο θα περιλαμβάνονται: α. Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπό του). β. Τεχνική Προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. γ. Οικονομική προσφορά του υποψηφίου ανάδοχου όπου θα προσδιορίζεται με σαφήνεια το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, καθώς και του ΦΠΑ (στο συνολικό ποσό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 3%, Χαρτ/μο 2%, ΟΓΑ επί χαρτ/μου 20%, κράτηση 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του συντηρητή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές για όλη την διάρκεια αυτής. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση της συντήρησης χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Σχολής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση (λιπαντικά και υλικά καθαρισμού) θα συμπεριλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα. Ο συντηρητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή φορέα πιστοποίησης και στο κόστος της συντήρησης θα περιλαμβάνεται η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης, η ανανέωση του πιστοποιητικού μετά τον σχετικό ετήσιο έλεγχο, καθώς και η απαιτούμενη καταχώρηση των ανελκυστήρων στον οικείο Δήμο. Διευκρινίζεται ότι το κόστος εργασίας για αποκατάσταση βλαβών, για αναβαθμίσεις, για εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων και για ότι τυχόν απαιτηθεί από τον φορέα πιστοποίησης περιλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα. 3

4 Για όλα τα προαναφερόμενα (βλάβες, αναβαθμίσεις, εκσυγχρονισμό, απαιτούμενα από τον φορέα πιστοποίησης) ο συντηρητής θα ενημερώνει τη Σχολή, παράλληλα δε, θα συντάσσει αναλυτική έγγραφη προσφορά προς αυτήν με μόνο το κόστος των ανταλλακτικών και θα προβαίνει στην υλοποίηση των ανωτέρω κατόπιν σχετικής απόφασης από την Σχολή. Τα ανταλλακτικά που τοποθετούνται θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. Ο συντηρητής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει. Δεν προβλέπεται προκαταβολή. δ. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, σε ισχύ όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, από τον υποψήφιο ανάδοχο, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφεται: i) Ότι επισκέφτηκε το κτίριο της ΕΣΔΥ (Λ. Αλεξάνδρας 196) και έλαβε γνώση για την κατάσταση των ανελκυστήρων που πρόκειται να συντηρήσει και να επισκευάσει. ii) Ότι η προσφορά του αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. iii) Ότι διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, εξοπλισμό κ.λ.π.) για την εκτέλεση του έργου. iv) Ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Αναφορικά με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι απαιτούμενες κατά τα άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. στ. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα: i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου. ii) Οι Ε.Π.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία 4

5 έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. iv) Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. Διευκρινίζεται ότι: Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Ο ανάδοχος μπορεί να επισκεφθεί τους χώρους της ΕΣΔΥ που είναι εγκατεστημένοι οι ανελκυστήρες ώστε να λάβει υπόψη του την κατάσταση της εγκατάστασης των ανελκυστήρων καθώς και τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς του κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπάλληλο της ΕΣΔΥ, κ. Προύβα Αικατερίνη (τηλ /ώρες ). Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών, η οποία συστάθηκε με την υπ αρ. ΕΣΔΥ/οικ. 1562/ απόφαση του Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ, και θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο της Κοσμητείας της ΕΣΔΥ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, δύναται να παρευρεθούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων. Ο συντηρητής στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, κατά την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του συμβατικού τιμήματος του έργου, χωρίς ΦΠΑ. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή του συντηρητή από ένα ή περισσότερα πιστωτικά Ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 4) Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΚΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Κοσμητείας (ηλεκτρονικά) 2. Γραφείο Αναπληρωτή Κοσμήτορα (ηλεκτρονικά) 3. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Μέλη επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (ηλεκτρονικά) 5

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το έργο αφορά συντήρηση, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των τριών ανελκυστήρων στα κτίρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούν: ένα υδραυλικό ανελκυστήρα τεσσάρων (4) στάσεων 600 kgr/ 8 ατόμων ( κτήριο Β, Νο1 Αριστερός), ένα υδραυλικό ανελκυστήρα τριών (3) στάσεων 600 kgr/ 8 ατόμων ( κτήριο Β, Νο2 Δεξιός) και ένα υδραυλικό ανελκυστήρα τεσσάρων (4) στάσεων 600 kgr/ 8 ατόμων ( κτήριο Ζ, Νο3 Πίσω). 2.1 ΓΕΝΙΚΑ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείμενο για τους ανωτέρω ανελκυστήρες γενικώς αφορά: την διετή, πλήρη συντήρηση και επισκευή τους και την τεχνική υποστήριξη αυτών, την πιστοποίησή τους από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, την καταχώρηση των ανελκυστήρων στις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου και την έκδοση ή ανανέωση των αδειών λειτουργίας τους. 2.2 ΔΙΕΤΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η για διάστημα δύο ετών πλήρης συντήρηση, επισκευή και τεχνική υποστήριξη του συνόλου των ανελκυστήρων περιλαμβάνει: Την προληπτική προγραμματισμένη συντήρησή τους (δύο φορές ανά μήνα και ανελκυστήρα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Την έκτακτη μη προγραμματισμένη τεχνική υποστήριξη τους (όσες φορές απαιτηθεί), όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις αργίες χωρίς επιπλέον χρέωση, την αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε μηχανισμού, εξαρτήματος ή αναλωσίμου των ανελκυστήρων που θα παρουσιάσει βλάβη ή φυσιολογική φθορά χωρίς επιπλέον χρέωση (εκτός των ανταλλακτικών που βαρύνουν τη Σχολή). Σημειώνεται ότι εξαιρούνται περιπτώσεις βελτιώσεων ή επισκευών που οφείλονται: α) σε πράξεις βανδαλισμού, β) σε ακατάλληλη χρήση ή που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες (πλημμύρες, πυρκαγιές, κλπ). 2.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Η Πιστοποίηση των ανελκυστήρων περιλαμβάνει: τον προβλεπόμενο από τον νόμο έλεγχό τους από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (1 φορά ανά έτος και ανελκυστήρα). Τον τυχόν επανέλεγχο των ανελκυστήρων από τον Φορέα πιστοποίησης (όσες φορές απαιτηθεί) για αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων του φορέα. την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών (1 πιστοποιητικό ανά έτος και ανελκυστήρα) 2.4 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Η καταχώρηση των ανελκυστήρων περιλαμβάνει την έκδοση ή ανανέωση των αδειών λειτουργίας τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου δήμου (1 φορά ανά έτος και ανελκυστήρα). 6

7 3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 3.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε ανελκυστήρα και ο συστηματικός έλεγχος της καλής κατάστασης και λειτουργίας του θα γίνεται τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά μήνα (ήτοι κάθε 15 ημέρες). Η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας, με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων που χρησιμοποιούν τους ανελκυστήρες. Μετά από κάθε έλεγχο θα εξετάζεται ο βαθμός ασφάλειάς τους και θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προς αποκατάσταση των φθορών, ελλείψεων ή ζημιών, με διακοπής της λειτουργίας των ανελκυστήρων μέχρι πλήρους τακτοποίησής τους. Στους ανελκυστήρες που δεν λειτουργούν ή συντηρούνται, ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στη τοποθέτηση σε όλες τις πόρτες των ορόφων, των απαιτουμένων ανάλογα με τη περίπτωση σημάτων και πινακίδων (βλάβης, επισκευής ή συντήρησης κ.λ.π.), Οι πινακίδες θα έχουν ενδείξεις: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ», ή «ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ», ή «ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» και θα είναι κατά τα λοιπά όπως ορίζουν οι κανονισμοί και η κείμενη νομοθεσία. Όλα τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και με δαπάνες του αναδόχου. 3.2 ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ο έλεγχος των ανελκυστήρων από τον φορέα πιστοποίησης και η έκδοση ή η ανανέωση των αδειών λειτουργίας των ανελκυστήρων στις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου θα γίνονται εντός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών. 3.3 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα γίνεται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να συντηρεί και να επισκευάζει (τυχόν βλάβες που θα προκύψουν) και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των ανελκυστήρων κατά την διάρκεια της σύμβασης. Στο συμβατικό τίμημα του συντηρητή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση της συντήρησης χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Σχολής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση (λιπαντικά και υλικά καθαρισμού) συμπεριλαμβάνονται στο συμβατικό τίμημα. Ο συντηρητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή φορέα πιστοποίησης και στο κόστος της συντήρησης θα περιλαμβάνεται η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης, η ανανέωση του πιστοποιητικού μετά τον σχετικό ετήσιο έλεγχο, καθώς και η απαιτούμενη καταχώρηση των ανελκυστήρων στον οικείο Δήμο. 7

8 Διευκρινίζεται ότι το κόστος εργασίας για αποκατάσταση βλαβών, για αναβαθμίσεις, για εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων και για ότι τυχόν απαιτηθεί από τον φορέα πιστοποίησης περιλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα. Για όλα τα προαναφερόμενα (βλάβες, αναβαθμίσεις, εκσυγχρονισμό, απαιτούμενα από τον φορέα πιστοποίησης) ο συντηρητής θα ενημερώνει τη Σχολή, παράλληλα δε, θα συντάσσει αναλυτική έγγραφη προσφορά προς αυτήν με μόνο το κόστος των ανταλλακτικών και θα προβαίνει στην υλοποίηση των ανωτέρω κατόπιν σχετικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Τα ανταλλακτικά που τοποθετούνται θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. Ο συντηρητής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει. Όλες οι δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και παράδοσης των υλικών ανταλλακτικών αναλώσιμων, σε πλήρη και κανονική λειτουργία βαρύνουν τον συντηρητή και συμπεριλαμβάνονται στο προσφερόμενο τίμημα. Τόσο για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων όσο και για την ποιότητα και αντοχή των προσκομισθέντων υλικών ανταλλακτικών και αναλώσιμων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος συντηρητής. Ο κάθε είδους έλεγχος που θα ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί για κάθε ανελκυστήρα τα ειδικά βιβλιάρια παρακολούθησης ανελκυστήρα που θα είναι νομίμως θεωρημένα. Αυτά θα ενημερώνονται ενυπόγραφα από τον συντηρητή σε κάθε προγραμματισμένη ή μη επίσκεψη του συνεργείου για τις γενόμενες συντηρήσεις και επισκευές καθώς και οι τυχόν σχετικές παρατηρήσεις ή οδηγίες, θα υπογράφεται από τον αρμόδιο της Σχολής και θα φυλάσσονται στο γραφείο υπευθύνου του κτιρίου. Η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε έναν ανελκυστήρα και ο συστηματικός έλεγχος της καλής κατάστασης και λειτουργίας του, θα γίνεται τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά μήνα (ήτοι κάθε 15 ημέρες) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00. Οι ημερομηνίες αυτές για κάθε έναν ανελκυστήρα θα συμφωνηθούν με τον υπεύθυνο της Σχολής. Ο συντηρητής οφείλει κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες καθώς και όποτε άλλοτε προκύψει, να εμφανίζεται στον υπεύθυνο της Σχολής, αφού πρώτα τον ειδοποιήσει εγγράφως (μέσω fax ή ) δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την άφιξή του, για την ακριβή ώρα που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες συντήρησης και στην συνέχεια να εκτελεί τις σχετικές εργασίες. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται χωρίς επιπλέον χρέωση να επεμβαίνει σε κάθε κλήση για βλάβη και να προβαίνει (όσες φορές απαιτηθεί) σε έκτακτη μη προγραμματισμένη συντήρηση των ανελκυστήρων και να επιδιορθώνει κάθε βλάβη η φθορά αυτών καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο «2.2 ΔΙΕΤΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ». Η Σχολή επίσης δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο και αυτός υποχρεούται να προβεί σε άμεση αντικατάσταση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υλικού ή εξαρτήματος που εμποδίζει την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων (εξαιρουμένων περιπτώσεων, βανδαλισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας κλπ) υποχρεωμένος χωρίς επιπλέον χρέωση, μετά από την έγγραφη ή προφορική ειδοποίησή του από τον υπεύθυνο της Σχολής να στείλει τεχνικό προσωπικό (όσες φορές απαιτηθεί) για την αντιμετώπιση του προβλήματος κατά τις ώρες 07:00 έως 21:00, σύμφωνα με τους κάτωθι χρόνους απόκρισης: Εντός μίας (1) ώρας από την ειδοποίησή του κατά τις εργάσιμες ημέρες Εντός τριών (3) ωρών από την ειδοποίησή του κατά τις Κυριακές και τις αργίες. 8

9 Σε περίπτωση εγκλεισμού ατόμων ο χρόνος απόκρισης ορίζεται σε μία (1) ώρα από την ειδοποίησή του καθ όλο το εικοσιτετράωρο οποιασδήποτε ημέρας (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών). Αν ο ανάδοχος συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού ή βλάβης και φθοράς των ανελκυστήρων μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, η Υπηρεσία δικαιούται να αναθέσει την εργασία αυτή σε άλλον τεχνίτη που έχει τα νόμιμα προσόντα και να μεριμνήσει για την παρακράτηση από την αμοιβή του ανάδοχου συντηρητή, του πόσου της δαπάνης που καταβλήθηκε στον ως άνω τεχνίτη (ο οποίος αντικατέστησε τον ανάδοχο συντηρητή) ενώ η ευθύνη καλής λειτουργίας και έναντι παντός ατυχήματος εξακολουθεί να βαρύνει τον ανάδοχο συντηρητή. Ο ανάδοχος συντηρητής αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την νέα ανάθεση ανάληψη της συντήρησης στις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και το πέρασμα στην κατοχή της όλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων από τον προηγούμενο ανάδοχο. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται με δικά του έξοδα να ασφαλίσει κάθε ανελκυστήρα έναντι αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος, είτε ατομικού, είτε ομαδικού, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε ασφαλιστική εταιρία καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Τα ασφαλιστήρια θα παραδοθούν στην Σχολή, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η υπηρεσία δεν έχει καμία ευθύνη από οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα προέλθει από τους ανελκυστήρες ή τα συνεργεία του αναδόχου συντηρητή Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε σχετική για τους ανελκυστήρες ισχύουσα διάταξη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν ήθελε συμβεί από κακή συντήρηση των ανελκυστήρων ή λόγω αμέλειας ή παράλειψης των συνεργείων του. Ο συντηρητής που θα αναλάβει το έργο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων η οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και καθ όλη την διάρκεια της Σύμβασης. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να έχει τις καθοριζόμενες από την κείμενη νομοθεσία, άδειες και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του. Ο «συντηρητής» υποχρεούται να ενημερώνει τον εκπρόσωπο της Σχολής εγγράφως για όλες τις νόμιμες διαδικασίες και υποχρεώσεις του σχετικά με τους ανελκυστήρες, να παρίσταται κατά την επιθεώρηση ασφαλείας του ανελκυστήρα και να διεκπεραιώσει τη διαδικασία καταχώρησής του στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να αποφευχθούν παρατυπίες και πρόστιμα. 9

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα,11.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα