ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, Θεσσαλονίκη (2310) , Fax (2310) Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ (1) ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθμ. 3567/ Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1585/ ), με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2012, πιστώσεις 2012 και Την υπ αριθμ. 6881/ απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Οδηγίες εκτέλεσης εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και Το υπ αριθμ. πρωτ. 8396/ έγγραφο της 4 ης ΥΠΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αριθμ. 430/ Απόφαση του Διοικητή της 4 ης Υ.ΠΕ, σχετικά με τον ορισμό φορέων διενέργειας διαγωνισμών των Νοσοκομείων για τους διαγωνισμούς των ίδιων Νοσοκομείων, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2012 για το έτος Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/ συνεδρίασή του (θέμα 26ο), σχετικά με την έγκριση της διενέργειας, των τεχνικών 1

2 προδιαγραφών και της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού. 5. Την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας κατά την 36 η / συνεδρίασή του (θέμα 5 ο ), ύστερα από τη θετική εισήγηση του ΕΚΑΠΤΥ, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 6. Την υπ' αριθμ. 1429/2014 (ΑΔΑ 6ΕΗΦ Ο5Ι) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης του Διοικητή του Νοσοκομείου. Προκηρύσσει ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη αναδόχων για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, για (1) ένα έτος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 ευρώ με ΦΠΑ, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: Συντήρηση-βλάβες αποχετευτικού δικτύου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 Συντήρηση αεροσυμπιεστή κοχλιοφόρου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.500,00 Έλεγχος και πιστοποίηση ανελκυστήρων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000,00 Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Α, Γ και Δ κτιρίων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.500,00 Συντήρηση ηλεκτρικών υποσταθμών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ http//www.ippokratio.gr (στην διαδρομή Ανακοινώσεις - διαγωνισμοί ). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 έως και τις 12:00 μ.μ. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη στο τηλ (αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά). Την προσφορά σας κλεισμένη σε φάκελο θα την παραδώσετε το αργότερο μέχρι , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 2

3 Ν 2286/95 και του Π/Δ 118/07. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, prospectus και ότι άλλο απαιτείται, στα αρμόδια γραφεία του Νοσοκομείου, ως εξής: Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β. Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι : Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» γ. Ο αριθμός της διακήρυξης δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 1. Φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (prospectus κ.λ.π.), όπως ζητούνται στη διακήρυξη. 2. Φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς για το σύνολο της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο προσφέρων δύναται να δώσει τιμή προσφοράς και για ορισμένες μόνο από τις εργασίες που περιλαμβάνονταν στη διακήρυξη. Οι φάκελοι οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 3

4 σημεία που ζητήθηκαν. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες. Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την λήξη της σύμβασης. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρ. 25 του Π.Δ. 118/07. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή, εφόσον οι προσφερόμενες εργασίες καλύπτουν πλήρως τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και είναι μέσα στα πλαίσια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 4

5 των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός είναι υποχρεωμένος το πολύ σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο να υπογράψει σχετική σύμβαση και υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και ισχύ μέχρι της επιστροφή της, η οποία και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Η σύμβαση μπορεί και να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας, ή της νόμιμης παράτασης, εφόσον υπογραφούν σχετικές συμβάσεις από Κεντρική Υπηρεσία (Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή 4 ΔΥΠΕ). Επίσης, η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της νόμιμης παράτασης, σε περίπτωση που το Νοσοκομείο, μετά από διαγωνισμό, υπογράψει νέες συμβάσεις για τις ίδιες εργασίες. Στις περιπτώσεις αυτές, της λύσης της παρούσης σύμβασης, ουδεμία ευθύνη έχει το Νοσοκομείο έναντι του αναδόχου για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μικρότερης της ζητούμενης ποσότητας, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 30% από την αρχικά ζητούμενη ποσότητα. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα ισχύουν για ένα (1) έτος. Είναι δυνατή η τρίμηνη παράταση της σύμβασης με μονομερή απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα αποστολής της 5

6 σύμβασης καθώς και παρακράτηση ποσοστού 2% (αρθρ. 3, Ν 3580/07) (ΦΕΚ 545 Β / ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν.4013/ και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 238, παρ.2β του Ν. 4072/2012. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ, μετά την υποβολή του τιμολογίου από τον συμβασιούχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ.113/10 και στο Ν.4152/2013, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Οι περιλαμβανόμενες εργασίες και οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται παραπάνω, ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου Ν. 2286/95, του Ν. 3329/05, του Ν. 3580/2007, του Π.Δ 118/2007, και του Ν.3867/2010. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6

7 ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη εργολάβου για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση βλαβών - αποφράξεις στα δίκτυα αποχέτευσης και όμβριων υδάτων, τα φρεάτια αυτών και το βόθρο συλλογής λυμάτων στο κτίριο Γ και μέχρι του ποσού που αναφέρεται στη διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται στο 1 (ένα) έτος 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1. Στις εργασίες περιλαμβάνονται: α. Αποφράξεις καθαρισμοί κλειστών αγωγών λυμάτων και όμβριων υδάτων από φερτές ύλες με πιεστικό αποφρακτικό μηχάνημα ή με πιεστικό αποφρακτικό μηχάνημα με δυνατότητα αναρρόφησης φερτών υλών β. Καθαρισμός φρεατίων με η χωρίς μηχανικά μέσα, απομάκρυνση των προϊόντων του καθαρισμού καθώς και πλύσιμο των φρεατίων. γ. Καθαρισμός συντήρηση του βόθρου του βιολογικού καθαρισμού στο κτίριο Γ ως εξής: Καθαρισμός της δεξαμενής του βιολογικού καθαρισμού από τα λίπη, πλύσιμο των τοιχωμάτων της, καθαρισμός της άμμου από τον πυθμένα της. Επίσης θα γίνεται αντικατάσταση του μεταλλικού 7

8 διάτρητου κλωβού (θα παρέχεται από το Νοσοκομείο) Κατά την διάρκεια των εργασιών το προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνει ειδικά μέτρα ασφαλείας λόγω παραγωγής επιβλαβών αερίων. Πριν από την είσοδο στα αντλιοστάσια θα εισέρχεται ειδικό τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ μετρητής επικίνδυνων τοξικών αερίων το οποίο για την περίπτωση που τα αέρια αυτά υπερβαίνουν τα φυσιολογικά όρια θα διαθέτει συναγερμό. Κατόπιν θα διοχετεύεται με ειδικούς αεριστήρες οξυγόνο εντός του αντλιοστασίου ώστε να απενεργοποιούνται τα τοξικά αέρια. Επίσης το προσωπικό θα φοράει ειδικές στολές και ειδικές μάσκες ασφαλείας. Όσοι κατέρχονται στα αντλιοστάσια θα είναι δεμένοι με ειδικούς κρίκους ασφαλείας και με ιμάντες, θα ασφαλίζονται από ειδικό παλάνγκο, στερεωμένο στην είσοδο του αντλιοστασίου. Τα στερεά θα απομακρύνονται από το Νοσοκομείο με ευθύνη του αναδόχου και δεν θα γίνεται χρήση του δικτύου αποχέτευσης δ. Βιντεοσκοπήσεις αγωγών οποιασδήποτε διατομής και οποιουδήποτε είδους αγωγού, εντοπισμός όλων των προβληματικών σημείων με τηλεχειριζόμενη μικροκάμερα- ρομπότ πάνω σε αυτοκινούμενη βάση, βιντεοσκόπηση αγωγού και μηχανογραφική αποτύπωση των στοιχείων του δικτύου. Μέσω μιας οθόνης, οι χειριστές θα λαμβάνουν τις εικόνες που στέλνει η κάμερα από το εσωτερικό του αγωγού και με το τηλεχειριστήριο θα έχουν την δυνατότητα να την κατευθύνουν όπου θέλουν. Θα μπορούν να εντοπίζουν λεπτομέρειες που δεν διακρίνονται με το μάτι και να εκδίδουν αναλυτικά διαγράμματα για την κατάσταση των αγωγών. Η υφιστάμενη κατάσταση θα εκτυπώνεται άμεσα σε χαρτί, με δυνατότητα εγγραφής και σε βίντεο ώστε να γίνεται λεπτομερής έλεγχος του αγωγού και να δίνονται οι απαραίτητες λύσεις σε όλα τα παρουσιαζόμενα προβλήματα. ε. Επισκευές χωρίς εκσκαφή αγωγών από PVC ή τσιμεντοσωλήνα ή αμιαντοσωλήνα από ρωγμές, οπές, ελαττωματικές συνδέσεις και λοιπά με τοποθέτηση ειδικής σωληνωτής μεμβράνης εμποτισμένης με ειδικές οικολογικές εποξειδικές ρητίνες που επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με πόσιμο νερό με την χρήση ειδικού ρομπότ. Το σύνολο των επισκευαστικών υλικών θα είναι πάρα πολύ ανθεκτικό : 1. Σε χημικές ενώσεις (μεθάνιο, υδρόθειο κλπ) 2. Σε υγρό ή ξηρό περιβάλλον 3. Σε μηχανική καταπόνηση 8

9 4. Σε υδροστατική πίεση (θετική ή αρνητική) Μετά την στεγανοποίηση των φθαρμένων αγωγών θα γίνει έλεγχος στεγανότητος από πιστοποιημένο συνεργείο, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ο.Κ. (οδηγία 1610). 3. ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 3.1 Να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, που κατ ελάχιστον: α) αποδεδειγμένα στο σκοπό ίδρυσης τους και τα αντικείμενα δραστηριοτήτων τους να περιλαμβάνεται η παροχή εργασίας καθαρισμός αποφράξεις και επιθεωρήσεις δικτύων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων. β) να εφαρμόζουν διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στην ανωτέρω παροχή υπηρεσιών. 3.2 Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ISO 9001 και σε περίπτωση μη κατοχής του ανωτέρω πιστοποιητικού όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έγγραφα ή πιστοποιητικά που αφορούν ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας. 3.3 Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει α) ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Η ειδική τεχνική ικανότητα να αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών, παρόμοιων ποσοτικά και ποιοτικά με την υπό ανάθεση, που έχουν παρασχεθεί από τους διαγωνιζόμενους με υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο των κυριοτέρων παρόμοιων συμβάσεων, που παρασχέθηκαν την τελευταία πενταετία από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή τουλάχιστον από ένα μέλος της διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, τη χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), και από πιστοποιητικά του εργοδότη δημοσίου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, έτσι ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας και να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις. β)στελεχικό δυναμικό του ως εξής: Εξειδικευμένο προσωπικό (2 και άνω χειριστές μηχανημάτων έργου) με άδειες 9

10 χειριστού μηχανημάτων έργου και αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον ένα έτος) στην παροχή υπηρεσιών, παρόμοιων ποσοτικά και ποιοτικά με την υπό ανάθεση Τουλάχιστον ένα Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό υπεύθυνο για την επίβλεψη του έργου με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών, παρόμοιων ποσοτικά και ποιοτικά με την υπό ανάθεση Γ) εξοπλισμό σε μηχανήματα ως εξής Αποφρακτικό μηχάνημα χωρίς δυνατότητα αναρρόφησης με τα εξης χαρακτηριστικά Αντλία υψηλής πίεσης παροχή υδάτων άνω των 70 l/min σε πίεση άνω των 140 bar. Δεξαμενή νερού 600 lt Ελαστικός αγωγός υψηλής πίεσης 200 bar διαμέτρου 1/2 ελάχιστου μήκους 80 m. Αποφρακτικό μηχάνημα με δυνατότητα απόφραξης και αναρρόφησης των φερτών στοιχείων από τα φρεάτια με τα εξης χαρακτηριστικά Αντλία υψηλής πίεσης παροχή υδάτων άνω των 300 l/min σε πίεση άνω των 150 bar. Αντλία απόφραξης παροχή 850 m 3 /h σε πίεση 400 bar Δεξαμενή νερού 5 m 3 Δεξαμενή αποβλήτων 5 m 3 Όχημα ελέγχου βιντεοσκόπησης αγωγών αποτελούμενο από: Τηλεχειριζόμενη μικροκάμερα ρομπότ πάνω σε αυτοκινούμενη βάση για έλεγχο αγωγών από Φ 75 Φ 2000 τηλεχειριστήριο κάμερας. κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Γεννήτρια Όχημα ελέγχου βιντεοσκόπησης και ρομπότ αποκατάστασης βλαβών αγωγών (χωρίς 10

11 εκσκαφή) αποτελούμενο από: Τηλεχειριζόμενη μικροκάμερα ρομπότ πάνω σε αυτοκινούμενη βάση για έλεγχο αγωγών από Φ 75 Φ 2000 τηλεχειριστήριο κάμερας. κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Ρομπότ επισκευών για εσωτερική στεγανοποίηση αγωγών από Φ 110 Φ 200 Γεννήτρια Για τον εξοπλισμό θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο του ιδιόκτητου μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού που θα διαθέτει με ακριβή στοιχεία αναφορικά με το είδος, το πλήθος, τον αριθμό κυκλοφορίας τους, τα βασικά τεχνικά στοιχεία τους, τις άδειες κυκλοφορίας κλπ από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτονται οι ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις 4. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα αναφέρουν: Α) Κόστος ανά ώρα για καθαρισμό δικτύων με αποφρακτικό μηχάνημα χωρίς δυνατότητα αναρρόφησης Β) Κόστος ανά ώρα για καθαρισμό με αποφρακτικό μηχάνημα με δυνατότητα απόφραξης και αναρρόφησης των φερτών στοιχείων από τα φρεάτια Γ) Κόστος ανά τεμάχιο για τον καθαρισμό των φρεατίων Δ) Κόστος ανά ώρα για έλεγχο και βιντεοσκόπηση του δικτύου Ε) Κόστος ανά τεμάχιο για την επισκευή στεγανοποίηση των αγωγών χωρίς εκσκαφή Στ) Καθαρισμός συντήρηση βόθρου βιολογικού κτιρίου Γ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ α) Να ανταποκρίνεται άμεσα (εντός μίας ώρας) από την κλήση που θα δεχθεί από την υπηρεσία. Β) Να διαθέτει Δελτίο Εξυπηρέτησης Πελάτη στο οποίο να αναφέρει για κάθε κλήση τις εργασίες, το χρόνο και τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν το δελτίο θα υπογράφεται 11

12 από την Δ/νση Τεχνικού, η οποία θα κρατά αντίγραφο, και ακολούθως μετά την έγκριση της δαπάνης ο ανάδοχος θα προσκομίζει το παραστατικό (τιμολόγιο) για την πληρωμή Γ) Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα καθαρίζεται, τα φρεάτια θα κλείνουν και θα αποκαθίστανται τυχόν ζημιές στο δίκτυο πού πραγματοποιήθηκαν για την διευκόλυνση της εργασίας Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Ζ. ΚΥΛΩΝΗ ΕΛΕΥΘ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Γ. Θεσσαλονίκη Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ετήσιας συντήρησης ενός αεροσυμπιεστή κοχλιοφόρου 50 Hp και ενός ξηραντήρα προσροφητικού τύπου ATLAS COPCO με ανταλλακτικά και αναλώσιμα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης επισκευής όλων των τμημάτων, που αποτελούν το συγκρότημα ενός αεροσυμπιεστή κοχλιοφόρου G 37 και του ξηραντήρα προσροφητικού τύπου. 2. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται τεσσερις φορές το χρόνο και θα περιλαμβάνει μία φορά το τρίμηνο καθαρισμό, έλεγχο, λίπανση, ρυθμίσεις αντικατάσταση των αναλωσίμων και των φθαρμένων ανταλλακτικών και ότι άλλο χρειάζεται για να λειτουργεί το μηχάνημα καλώς και με ασφάλεια. 3.Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του Νοσοκομείου.Η επίσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 24 ωρών το αργότερο, μετά από την τηλεφωνική κλήση καθ όλη την εβδομάδα και τις αργίες χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. 4.Ο ανάδοχος μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου εργασίας, στα οποία θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί. 12

13 5.Τα ανταλλακτικά και λιπαντικά συμπεριλαμβάνονται στην συντήρηση και θα είναι πιστοποιημένα της κατασκευάστριας εταιρείας. 6.Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα η ζημία σε πρόσωπα η πράγματα γενικά. Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος, φέρει την αποκλειστική ευθύνη (ποινική και αστική) για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στο προσωπικό η σε τρίτους και θα οφείλεται σε δόλο η σε αμέλεια δική του η των συνεργείων του. 7.Σε περίπτωση απροσδόκητης βλάβης, που θα προκαλέσει ανωμαλία στη λειτουργία των μηχανημάτων τόσο τα εργατικά όσο και στα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των μηχανημάτων θα βαρύνουν των ανάδοχο. 8. Η συντήρηση θα γίνεται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνίτες της κατασκευάστριας εταιρείας. 9.Η τιμή θα δοθεί συνολικά για τις περιγραφόμενες εργασίες. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Ζ.ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 2. Ε.ΚΥΛΩΝΗ 3. Γ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 13

14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έλεγχος και Πιστοποίηση Ανελκυστήρων Α. Ο διαγωνισμός αφορά στον έλεγχο και πιστοποίηση των παρακάτω ανελκυστήρων: 1. Είκοσι τέσσερις (24) ανελκυστήρες (κοινού και φορείων) στο συγκρότημα του Νοσοκομείου Ιπποκράτειο. 2. Δύο (2) ανελκυστήρες στο Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων. 3. Ένας ανελκυστήρας στο Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου, για τον οποίο, το πρόσφατο ισχύον πιστοποιητικό ελέγχου εκδόθηκε στις και η ανανέωσή του θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη του. 4. Ένα (1) ανυψωτικό μηχάνημα (πλατφόρμα) στο Ιπποκράτειο, για το οποίο επίκειται η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου, που με τη λήξη του θα πρέπει να ανανεωθεί. 5. Δύο (2) ανυψωτικά μηχανήματα (πλατφόρμες) στο Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων, εκ των οποίων το ένα αποτελεί ιδιοκατασκευή χωρίς σήμανση CE. Β. Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό ελέγχου για κάθε ανελκυστήρα και ανυψωτικό μηχάνημα που διαθέτουν τα Νοσοκομεία, εκτός των Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου και ανυψωτικού μηχανήματος Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου, για τους λόγους που αναγράφονται ανωτέρω. Γ. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των ανελκυστήρων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας υπ' αριθ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/ Κ.Υ.Α. (άρθρα 9 και 16), η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη υπ' αριθ. Φ.9.2/29362/ Κ.Υ.Α., ενώ για τα ανυψωτικά μηχανήματα σύμφωνα με την υπ' αριθ. Οικ.15085/593/ (ΦΕΚ 1186/Β/ ) Κ.Υ.Α. Δ. Μετά από έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται για επανέλεγχο (χωρίς αμοιβή), για να πιστοποιηθεί η ασφάλεια του κάθε ανελκυστήρα. 14

15 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.Μπαρμπακυριάκου Ζηνοβία 2. Κυλώνη Ελευθερία 3. Τριανταφυλλίδης Γεώργιος 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη συντηρητή, για τη συντήρηση των συνολικά 7 ηλεκτρικών υποσταθμών του Νοσοκομείου (τρεις κεντρικοί τέσσερις μερικοί). Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος. Συγκεκριμένα: Κτίριο Α - Κεντρικός Υποσταθμός με 2 μετασχηματιστές 800KVA ξηρού τύπου και 2 Μερικοί Υποσταθμοί Κτίριο Β - Μερικός Υποσταθμός Κτίριο Γ - Κεντρικός Υποσταθμός με 2 μετασχηματιστές 400KVA λαδιού Κτίριο Δ - Κεντρικός Υποσταθμός με 2 μετασχηματιστές 400KVA λαδιού και 1 Μερικό Υποσταθμό 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Γενικός οπτικός έλεγχος Γενικών Πινάκων Μέσης Τάσης 15

16 Έλεγχος καλής λειτουργίας των αποζευκτών, γειωτών Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτομάτων διακοπτών Μ.Τ. και συντήρηση (καθαρισμός επαφών, έλεγχος και ρύθμιση ελατηρίων, λίπανση επιφανειών ολίσθησης, κλπ.) Έλεγχος ζυγών, μονωτήρων, καθαρισμός μονώσεων Έλεγχος ακροκιβωτίων καλωδίων Μ.Τ. Έλεγχος συσφίξεων συνδέσεων (επαφών, ζυγών, καλωδίων) Έλεγχος και καθαρισμός των ακροδεκτών Μ.Τ. Έλεγχος χωρητικών καταμεριστών τάσης, βοηθητικών κυκλωμάτων, καλής λειτουργίας χειριστηρίων Έλεγχος ορθής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων (αμπερόμετρα, βολτόμετρα, κλπ.) Μέτρηση αντίστασης μόνωσης μπαρών Μέτρηση αντίστασης διαρροής ως προς γη των αποζευκτών / διακοπτών ( με τάση μέτρησης 2,5 *U N ) Μέτρηση αντίστασης επαφών των αποζευκτών / διακοπτών ( με τάση μέτρησης 2,5 *U N ) Έλεγχος καλής λειτουργίας και απόκρισης οργάνων δευτερογενούς προστασίας ως προς το διακοπτικό υλικό του πίνακα Έλεγχος ρυθμίσεων οργάνων δευτερογενούς προστασίας 3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Γενικός οπτικός έλεγχος και καθαρισμός των Μετασχηματιστών Ισχύος Έλεγχος και καθαρισμός μονωτήρων, ακροδεκτών, έλεγχος συσφίξεων 16

17 Έλεγχος και καθαρισμός των ηλεκτρικών συνδέσεων Έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων και των κυκλωμάτων ελέγχου των Μετασχηματιστών Έλεγχος της λειτουργίας απόζευξης του πρωτεύοντος κυκλώματος του Μ/Σ Έλεγχος ύπαρξης διαρροών ελαίου ( σε Μ/Σ ελαίου) Έλεγχος στάθμης ελαίου ( σε Μ/Σ ελαίου) Έλεγχος αφυγραντήρα ( σε Μ/Σ ελαίου) Αντικατάσταση silicagel σε περίπτωση που απαιτηθεί ( σε Μ/Σ ελαίου) Πραγματοποίηση ηλεκτρικών μετρήσεων: - Μέτρηση της αντίστασης των τυλιγμάτων Χ.Τ. κάθε Μ/Σ - Μέτρηση μόνωσης κυκλώματος Μ.Τ. ως προς Γη - Μέτρηση μόνωσης κυκλώματος Χ.Τ. ως προς Γη - Μέτρηση μόνωσης κυκλώματος Μ.Τ. -Χ.Τ. Δειγματοληψία ελαίου από το Μ/Σ και μέτρηση τάσης διάσπασης ελαίου Πραγματοποίηση καθαρισμού ανασύστασης ελαίου Μ/Σ (σε περίπτωση που απαιτηθεί) Πραγματοποίηση αντικατάστασης συμπλήρωσης ελαίου (σε περίπτωση που απαιτηθεί) 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4.1 Οι εργασίες, η περιγραφή των οποίων αναφέρεται στην παράγραφο 2, θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πλην των αργιών και πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 4.2 Υλικά και εξαρτήματα που πιθανόν απαιτηθούν, καθώς και εργασία η οποία δεν αναφέρεται στην παράγραφο 2, θα χρεώνονται χωριστά στο Νοσοκομείο. 4.3 Ο τεχνικός της ανάδοχης εταιρείας, υποχρεούται μετά το πέρας της εργασίας, να 17

18 συμπληρώσει το ενημερωτικό δελτίο εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εις διπλούν, να το υπογράψει και να λάβει υπογραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου και να του παραδώσει το ένα από τα δύο αντίγραφα. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται: 5.1 Να πραγματοποιεί τη συντήρηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Γενικότερα η ευθύνη της προληπτικής συντήρησης βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία, εκτελείται με απόλυτη επιμέλεια και κατά τρόπο τεχνικώς άρτιο, περιλαμβάνει δε όλες τις εργασίες που προβλέπονται από τα εγχειρίδια και γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή. 5.2 Να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων διορθωτικής συντήρησης μετά από σχετική κλήση. 5.3 Να καταθέσει κατάσταση με τα φορητά τηλέφωνα του τεχνικού προσωπικού ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι με ποινή απόρριψης θα πρέπει αποδεδειγμένα : 1. Να διαθέτουν οργανωμένο τεχνικό τμήμα. 2. Να διαθέτουν επαρκές τεχνικό προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας. 3. Να διαθέτουν κινητά συνεργεία εξοπλισμένα και εφοδιασμένα με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και εργαλεία για τη συντήρηση των Ηλεκτρικών Υποσταθμών. 4. Να είναι πιστοποιημένοι με ISO για τη συντήρηση των Ηλεκτρικών Υποσταθμών Μ.Τ. και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά ότι πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις και να δεσμευτούν για την αποδοχή των όρων με 18

19 υπεύθυνες δηλώσεις. 5. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να πάρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους, πέραν όλων όσων αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 6. Το προσωπικό τους να είναι εκπαιδευμένο στη συντήρηση των Ηλεκτρικών Υποσταθμών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 2. ΚΥΛΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ Α, Γ ΚΑΙ Δ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη συντηρητή, για την συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Α (500KVA), Γ (450KVA) και Δ (500KVA) κτιρίων του Νοσοκομείου. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.1 Σύστημα λίπανσης Έλεγχος στάθμης και κατάστασης λαδιού Έλεγχος σωληνώσεων Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως Ένδειξη οργάνου πιέσεως λαδιού (bar) Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων 19

20 Αλλαγή ελαίου Αλλαγή φίλτρο ελαίου Αλλαγή φίλτρων by-pass 2.2 Σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου Έλεγχος στάθμης πετρελαίου Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής πετρελαίου Έλεγχος πεταλούδας & συνδέσεων ρυθμιστή Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου Καθαρισμός βοηθητικής αντλίας Έλεγχος ακροφυσίων (εάν απαιτηθεί) Έλεγχος αντλίας πετρελαίου (εάν απαιτηθεί) 2.3 Σύστημα τροφοδοσίας αέρα Καθαρισμός φίλτρου αέρος Έλεγχος αεραγωγών και κολάρων Έλεγχος αερισμού γεννήτριας Έλεγχος λίπανσης turbo Αλλαγή φίλτρου αέρος 2.4 Σύστημα υδρόψυξης Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού & περιεκτικότητας ψυκτικού 20

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.284, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης). Πάτρα :27/04/2012 Αριθ. Πρωτ : 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα