ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βιομηχανικός παραγόμενα θερμομονωτικά προϊό ντα Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της α.δ. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ / 4983/ απόφαση πολιτογράφησης αλλα γών αλλοδαπών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9451/208 (1) Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ Α 176) «Προϊόντα δομικών κατασκευών», με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/ ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστι κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευ ών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 34), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α/2005). 4. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 168 Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 5. Το π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α ) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως τροποποι ήθηκε με το π.δ. 396/89 (ΦΕΚ 172 Α ). 6. Το π.δ. 121/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/ ). 7. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35/Α / ) «Διορισμός Μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» 8. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β / ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Πα παθανασίου». 9. Το π.δ. 334/1994 περί «προϊόντων δομικών κατα σκευών» (ΦΕΚ 176/Α / ). 10. Την υπ αριθμ. ΟΙΚ (ΦΕΚ 684/ ) από φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για την εν σωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαί σια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών. 11. Την υπ αριθμ. ΟΙΚ 13944/204 (ΦΕΚ 993/Β / ) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Ανασυγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για την εν σωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της αντα γωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών». 12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/99 (ΦΕΚ 92 Α ) «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 428/1995 (ΦΕΚ 245 Α ) «Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» και ειδικότερα το άρθρο Τον νόμο 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α ), όπως αυτός τροπο ποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού. 14. Την υπ αριθμ. 99/91/EΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβου λίου όσον αφορά τα προϊόντα που σχετίζονται με τα θερμομονωτικά προϊόντα. 15. Τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/ C 319 της 14/12/2005, 2003/C 120 της 22/05/2003 και 2004/ C 263 της 26/10/2004.

2 13650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16. Tα Πρακτικά της 18ης Συνεδρίασης της Συντονιστι κής Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινο τικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών. 17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 334/1994 τα βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα που προορίζονται για κτίρια, τα οποία πωλούνται στην Ελλάδα, θα συμμορφώνονται, ανάλογα με τη χρήση τους,: α) είτε με ένα από τα κατωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν ανακοινωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: ΕΛΟΤ ΕΝ 13162:2001 (ΕΝ 13162:2001, ΕΝ13162:2001/ ΑC:2005) «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχα νικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) Προδιαγραφή», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά ΕΛΟΤ ΕΝ 13163:2001 (ΕΝ 13163:2001 και 13163:2001/ AC:2005) «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανι κώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερί νη (ΕPS) Προδιαγραφή», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά ΕΛΟΤ ΕΝ 13164:2001 (ΕΝ 13164:2001, ΕΝ 13164:2001/ A1:2004 και ΕΝ 13164:2001/AC: 2005) «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης (XPS) Προδιαγρα φή», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά ΕΛΟΤ 13165: 2001 (ΕΝ 13165:2001, ΕΝ 13165:2001/ A1:2004, ΕΝ13165:2001/Α2:2004 και ΕΝ 13165:2001/AC: 2005) «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρε θάνης (PUR) Προδιαγραφή», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά ΕΛΟΤ ΕΝ 13166:2001 («ΕΝ 13166:2001, ΕΝ13166:2001/ A1:2004 και ΕΝ 13166:2001/AC: 2005) «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) Προδιαγραφή», όπως τροπο ποιείται και ισχύει κάθε φορά ΕΛΟΤ ΕΝ 13167:2001 («ΕΝ 13167:2001, ΕΝ13167:2001/ A1:2004 και ΕΝ 13167:2001/AC: 2005) «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) Προδιαγραφή», όπως τρο ποποιείται και ισχύει κάθε φορά ΕΛΟΤ ΕΝ 13168:2001 («ΕΝ 13168:2001, EN 13168:2001/ A1:2004 και ΕΝ 13168:2001/AC: 2005) «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο (WW) Προδιαγραφή», όπως τροποποι είται και ισχύει κάθε φορά ΕΛΟΤ ΕΝ 13169:2001 («ΕΝ 13169:2001, ΕΝ 13169:2001/ A1:2004 και ΕΝ 13169:2001/AC: 2005) «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο περλίτη (ΕPB) Προδιαγραφή», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά ΕΛΟΤ ΕΝ 13170:2001 («ΕΝ 13170:2001, ΕΝ 13170:2001/AC: 2005) «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο φελό(icb) Προ διαγραφή», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά ΕΛΟΤ ΕΝ 13171:2001 («ΕΝ 13171:2001, EN13171:2001 / A1:2004 και ΕΝ 13171:2001/AC: 2005) «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) Προδιαγραφή», όπως τροποποι είται και ισχύει κάθε φορά β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 334/1994, και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή με την σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση. Άρθρο 2 Η τοποθέτηση της σήμανσης CE καθώς και της επι σήμανσης των κύριων χαρακτηριστικών τιμών των προ ϊόντων γίνεται, είτε από τον παραγωγό είτε από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή στην σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση. Άρθρο 3 Τα τυχόν αποθέματα ή και ημιέτοιμα προϊόντα, που υπάρχουν στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της πα ρούσας απόφασης, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της παρού σας απόφασης. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής απαγορεύεται η κυκλοφορία και πώληση των σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE. Άρθρο 4 Σε οποιονδήποτε πωλεί ή διακινεί για χρήση στην Ελλάδα τα προαναφερθέντα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας κατά παράβαση των διατάξεων της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επιβάλλονται οι προβλε πόμενες από το νόμο κυρώσεις καθώς και αυτές του π.δ. 334/1994. Άρθρο 5 Κάθε διάταξη σε προηγούμενες εκδοθείσες αποφά σεις που αντιτίθενται στην παρούσα καταργούνται. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρα τικό προϋπολογισμό και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Μαίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΕΡΑΤΖΗΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ F Αριθμ. Α (2) Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της α.δ. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθ μίσεων αυτής. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98A ). 2. Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι σμού, Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 5. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του ρισμού». 6. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/ κοινή από φαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ ξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου». 7. Την α.δ. 14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Δι ατάξεων, εκδοθεισών μέχρι », όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. 8. Την ανάγκη αντικατάστασης ορισμένων άρθρων της α.δ. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγ χρονισμού του κειμένου αυτής. 9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Tροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 1 της α.δ. 14/ Επί του άρθρου 9 «Υποβολή τιμοκαταλόγων Προα ναγγελία μεταβολής των τιμών κ.λπ.», όπως αντικατα στάθηκε με την α.δ. 5/05, λαμβάνουν χώρα οι κατωτέρω μεταβολές. Α) Μετά την παράγραφο 8 προστίθεται παράγραφος 9 που έχει ως ακολούθως: «9. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εντάσσονται και τα γεωργικά φάρμακα και συνεπώς οι υπόχρεες επι χειρήσεις εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού». Β) Μετά το στοιχείο 15 του Πίνακα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 9, προστίθεται στοιχείο 16 ως ακολούθως: «16. Γεωργικά Φάρμακα». Άρθρο 2 Tροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 3 της α.δ. 14/ Το άρθρο 42, όπως αντικαταστάθηκε και συμπλη ρώθηκε με τις α.δ. 1/91, 12/95 και 8/98, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 42 Γενικές διατάξεις σχετικά με ενδείξεις σε κάθε είδους προϊόντα, πλην τροφίμων και ποτών Στα μη εδώδιμα προϊόντα, όταν διατίθενται στον τελικό καταναλωτή θα πρέπει να αναγράφονται οι ακό λουθες ενδείξεις: Α. «Ενδείξεις για τα συσκευασμένα προϊόντα» 1. Προκειμένου για προϊόντα, πλην τροφίμων και πο τών, που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή συσκευ ασμένα, επί της εξωτερικής συσκευασίας ή του εξωτε ρικού περιέκτη τους πρέπει να αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, οι παρακάτω ενδείξεις: α) Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλο φορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). β) Το είδος του προϊόντος που περιέχεται. γ) Η ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου, που εκφράζεται σε μάζα για τα στερεά και σε όγκο για τα υγρά. Για τα προϊόντα, στα οποία η μάζα ή ο όγκος δεν έχουν συγκριτική σημασία για τον καταναλωτή, η ονο μαστική ποσότητα περιεχομένου εκφράζεται στο κύριο ποσοτικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, που αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον καταναλωτή όπως τεμάχια, μήκος, διαστάσεις, επιφάνεια κ.λ.π. Ειδικά για προϊόντα που διατίθενται σε ρολό (αλουμινόχαρτο κ.λ.π.) πρέ πει να αναγράφονται το μήκος και το πλάτος τους σε μέτρα. δ) Η χώρα παραγωγής, εφόσον δεν πρόκειται περί προϊόντων της Ε.Ε. Η ένδειξη αυτή θα πρέπει επίσης να δηλώνεται στο τιμολόγιο. ε) Η ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτη ριστικά, εφόσον επιβάλλονται από ειδικότερες αγορα νομικές διατάξεις. 2. Εξαιρούνται του παραπάνω μέτρου τα συσκευασμέ να προϊόντα, στα οποία για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία αναγραφής των ενδείξεων της παραγράφου 1 επί της συσκευασίας τους και εφόσον αυτά δε φέρουν οποιεσδήποτε ξενόγλωσσες ενδεί ξεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, με ευθύνη των λια νοπωλητών, να αναγράφονται οι ενδείξεις των εδαφίων (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 σε πινακίδα ανά κατηγορία προϊόντων ή σε κατάλογο, τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνί αση με τα προϊόντα και κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μην δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. 3. Προϊόντα που έχουν υποστεί ανακαίνιση, κοινώς καλούμενα REFURBISHED όταν διατίθενται στον τελικό καταναλωτή, θα πρέπει να φέρουν γραμμένη με ευανά γνωστους χαρακτήρες σε εμφανές μέρος της συσκευα σίας τους την ένδειξη στα ελληνικά «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ». Η ένδειξη αυτή θα πρέπει να αναγράφεται επίσης στα τιμολόγια και στις αποδείξεις λιανικής πώλησης των παραπάνω προϊόντων. Β) «Ενδείξεις για τα μη συσκευασμένα προϊόντα»: 1. Για τα μη εδώδιμα προϊόντα, όταν αυτά δεν διατί θενται συσκευασμένα, θα πρέπει να αναγράφονται σε πινακίδα σε καθένα από αυτά, οι παρακάτω ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα και κατά τρόπο ευκρινή και ευ διάκριτο. α) Η χώρα παραγωγής, εφόσον το προϊόν παράγεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένδειξη αυτή θα πρέπει επίσης να δηλώνεται στο τιμολόγιο. β) Η ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτη ριστικά, εφόσον επιβάλλονται από ειδικότερες αγορα νομικές διατάξεις. 2. Κατά παρέκκλιση προς τα ανωτέρω, όταν για τε χνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να το ποθετήσει ο λιανοπωλητής πινακίδα πάνω σε καθένα από τα εκτιθέμενα προϊόντα, επιτρέπεται η χρήση για την αναγραφή των προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο ενδείξεων, μίας πινακίδας ανά κατηγορία προϊόντων ή ενός καταλόγου που θα αφορά στο σύ νολο των προϊόντων, που βρίσκονται σε κοινό εκθετή ριο πώλησης (ράφι, καλάθι, στάντ κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα ή ο κατάλογος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου

4 13652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη δημιουρ γείται σύγχυση στους καταναλωτές. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης καταλόγου θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον η ονομασία πώλησης του προϊόντος. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων σχετικά με την επισήμανση μη εδώδιμων προϊόντων και με την τοποθέτηση πινακίδων σε αυτά ή στα σημεία πώλησής τους». 2. Το άρθρο 48, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ. 1/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 48 Ενδείξεις επί της συσκευασίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως Οι εταιρείες παραγωγής ή εισαγωγής ή εμπορίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως πρέπει να αναγράφουν σε όλα τα δοχεία συσκευασίας των προϊ όντων τους που διακινούν τις παρακάτω ενδείξεις : 1. Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και στην ελληνική γλώσσα. 2. Τον αριθμό ιξώδους SAE. 3. Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA. 4. Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου. 5. Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και την διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντι πρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επίσης, οι ενδείξεις συσκευασίας πρέπει να είναι σύμφωνες με την απόφαση Α.Χ.Σ. 265/2002, ΦΕΚ 1214/ Β/2002 «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ. Οι διατάξεις του άρθρου 42 της παρούσας δεν εφαρ μόζονται». 3. Το άρθρο 53, όπως συμπληρώθηκε με την α.δ. 11/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 53 Επισήμανση υφανσίμων ινών 1. Εισαγωγείς, βιομήχανοι, βιοτέχνες και κατασκευα στές κλωστών ραφής, νημάτων κ.λ.π. και γενικά υφαν σίμων ινών κάθε είδους και για οποιαδήποτε χρήση, εφόσον πωλούν αυτά σε μπομπίνες, μασούρια, τσιλέδες, πάκα, κώνους κ.λ.π. σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, για την κατασκευή από αυτές ειδών κλωστοϋφαντουργίας και πλεκτικής γενικά, υποχρεούνται σε εμφανή θέση της εξωτερικής επιφάνειας των σάκων ή κιβωτίων, στα οποία έχει συσκευασθεί ορισμένος αριθμός μπομπίνων, μασουριών, τσιλέδων, πάκων, κώνων κ.λπ. να επικολλούν ετικέτα στην οποία να αναγράφουν ευδιάκριτα και ευ ανάγνωστα τις παρακάτω ενδείξεις. Την ονομασία και την περιγραφή των υφανσίμων ινών, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Φ1 6125/1985 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά δεν προσφέρο νται στον τελικό καταναλωτή, οι παραπάνω ενδείξεις μπορούν να αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα. 2. Οι υπόχρεοι της προηγούμενης παραγράφου 1, πρέ πει στα τιμολόγια πώλησης που εκδίδουν, να αναγρά φουν τα παρακάτω στοιχεία: α) Την ονομασία και την περιγραφή της υφάνσιμης ίνας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Φ1 6125/1985 από φασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την ποσότη τά της σε χιλιόγραμμα και την τιμή κατά μονάδα. β) Το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του αγο ραστή. 3. Για τις κουβαρίστρες, κουβάρια, μασούρια, ματσάκια και κάθε άλλη μονάδα κλωστής ραψίματος, μανταρί σματος και κεντήματος, κατά την προσφορά τους προς πώληση και την πώλησή τους στον τελικό καταναλωτή, η επισήμανση ή σήμανση αναγράφεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον και εφαρμόζεται στην γενική επισήμανση των συσκευασιών ή στα εκθε τήρια προς πώληση. 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ αριθμ. Φ1 6125/85 απόφασης (ΦΕΚ 110/Β/1986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 4. Το άρθρο 55 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 55 Επισήμανση υφαντουργικών προϊόντων 1. Βιομήχανοι, βιοτέχνες και όλοι όσοι πωλούν υφά σματα, πλεκτά και υφαντουργικά εν γένει προϊόντα, υποχρεούνται να προσαρμόζουν σταθερά σε καθένα από αυτά πινακίδα ή ετικέτα, στην οποία να αναγρά φεται με ευκρινείς και ευανάγνωστους χαρακτήρες, η ονομασία του προϊόντος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η περιεκτικότητα σε ίνες, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ1 6125/1985 απόφαση (ΦΕΚ 110/Β/86), όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει. 2. Σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά δεν προσφέ ρονται στον τελικό καταναλωτή, οι παραπάνω ενδείξεις μπορούν να αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα. 3. Κατά την προσφορά προς πώληση και την πώλη ση στον τελικό καταναλωτή, η παραπάνω επισήμανση ή σήμανση αναγράφεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον. 4. Στα τιμολόγια που εκδίδουν οι υπόχρεοι του παρό ντος άρθρου, αναγράφουν, πέραν των ενδείξεων του Αγορανομικού Κώδικα και την ονομασία των πωλουμέ νων προϊόντων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την περιεκτικότητα σε ίνες. 5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ αριθμ. Φ1 6125/1985 (ΦΕΚ 110/Β/86), όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει». 5. Το άρθρο 67 α, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ. 4/2005, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 67 α Ειδικότερες διατάξεις πού αφορούν τους Αθλητικούς Χώρους ( στάδια, γήπεδα κ.λπ.) και τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας 1. Εντός της ζώνης δικαιοδοσίας αθλητικών χώρων (γήπεδα, στάδια κ.λπ.), κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώ νων και άλλων εκδηλώσεων, απαγορεύεται η κατοχή προς διάθεση και η διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών ποτών, χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς σε υάλινες, μεταλλικές κ.λπ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων συσκευα σιών. 2. Με ευθύνη των πωλητών των ως άνω αθλητικών

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χώρων, κατά τη διάρκεια των αθλητικών αγώνων ή άλλων εκδηλώσεων, τα παραπάνω προϊόντα σε πλα στικές ή χάρτινες συσκευασίες πωλούμενα προς το καταναλωτικό κοινό (συμπεριλαμβανομένου και αυτού των κερκίδων) εκπωματίζονται ή ανοίγονται παρουσία του πελάτη αγοραστή, το δε περιεχόμενο κάθε μίας των συσκευασιών αυτών μεταφέρεται εξ ολοκλήρου σε πλαστικά κύπελλα με πώμα, που παραδίδονται στον καταναλωτή. 3. Προκειμένου για εμφιαλωμένα νερά, καφέδες ρόφη μα και τσάι ρόφημα, για τα οποία ορίζονται ανώτατες τιμές διάθεσης και στους ανωτέρω αθλητικούς χώρους, σύμφωνα με το άρθρο 67 β της παρούσας, κατά την μεταφορά περιεχομένου κάθε συσκευασίας των ειδών αυτών στα πλαστικά κύπελλα, απαγορεύεται η είσπρα ξη τιμής υψηλότερης της ως άνω καθοριζόμενης, κατά περίπτωση είδους. 4. Επί ειδών που μεταφέρονται για απευθείας πώληση στις κερκίδες των σταδίων, γηπέδων κ.λ.π., μεταξύ των προς επιλογή ειδών από τους θεατές υφίστανται υπο χρεωτικά και τα είδη του άρθρου 67 β της παρούσας, που τελούν υπό καθεστώς ανωτάτων τιμών διάθεσης. 5. Επίσης, προκειμένου για κυλικεία κ.λ.π. πωλητές, που λειτουργούν σε δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια (ημερήσια και νυκτερινά), απαγορεύεται η κατοχή προς διάθεση και η διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών σε υάλινες, μεταλλικές κ.λπ. συσκευασίες, πλην πλαστικών φιαλών καθώς και αναψυκτικών ποτών γενικά σε πλαστικές, υάλινες, μεταλλικές κ.λπ. συσκευασίες, ενώ οι διατιθέμε νοι φυσικοί χυμοί στα ανωτέρω δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια θα πωλούνται υποχρεωτικά και μόνο σε χάρτινες συσκευασίες. Πέραν των ανωτέρω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για τα λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και άλλα), η διάθεση σε αυτά εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών ποτών γενικά και φυσικών χυμών γίνεται υποχρεωτικά μόνο σε πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες». Άρθρο 3 Tροποποιήσεις επί ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 4 της α.δ. 14/ Το άρθρο 68 Α, όπως αντικαταστάθηκε και συμπλη ρώθηκε με τις α.δ. 6/1998, 10/99 και 6/2002, αντικαθίστα ται ως ακολούθως: «Άρθρο 68 Α Τρόπος τήρησης τιμοκαταλόγων χονδρικής πώλησης ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων κ.λπ. 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται τα ορυκτέλαια, τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτοκινή των, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών μηχα νημάτων, αλυσοπρίονων, οδοποιητικών, χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων, γενικά και ποδηλάτων καθώς και τα ελαστικά επίσωτρα, ανεξαρτήτως προέλευσης αυτών. 2. Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς αντιπρόσω ποι οίκων εξωτερικού, εισαγωγείς, χονδρέμποροι δια κινητές και άλλοι αντιπρόσωποι αυτών, που πωλούν τα είδη της ως άνω παραγράφου 1, δεσμεύονται από τις κατωτέρω διατάξεις : α) Οι πωλήσεις που πραγματοποιούν προς λιανοπω λητές στα είδη αυτά, προς μεταπώληση, είναι πωλήσεις χονδρικές και οι τιμές που τα πωλούν είναι οι χονδρικές τιμές, πριν τον Φ.Π.Α. β) Οι πωλήσεις που πραγματοποιούν αποκλειστικά προς ιδιώτες καταναλωτές, είναι πωλήσεις λιανικές και οι τιμές τους που τα πωλούν είναι οι λιανικές τιμές με τον Φ.Π.Α. γ) Οι τηρούμενοι από τις ως άνω δεσμευμένες επιχει ρήσεις τιμοκατάλογοι χονδρικής πώλησης, αναγράφουν για κάθε ένα από τα ανωτέρω είδη την τελική τιμή χονδρικής πώλησης, χωρίς τον Φ.Π.Α. δ) Οι τηρούμενοι από τις ως άνω δεσμευμένες επιχει ρήσεις τιμοκατάλογοι λιανικής πώλησης, αναγράφουν για κάθε ένα από τα ανωτέρω είδη την τελική τιμή λιανικής πώλησης, με τον Φ.Π.Α. ε) Οι τιμοκατάλογοι των ως άνω περιπτώσεων (γ) και (δ) τηρούνται χωριστά. στ) Η ανωτέρω τιμή χονδρικής πώλησης αναγράφε ται στα εκδιδόμενα τιμολόγια και επί της τιμής αυτής υπολογίζονται οι τυχόν παρεχόμενες, προς τους αγο ραστές, εκπτώσεις». 2. Η περίπτωση (β) του Κεφαλαίου 2 του άρθρου 69 της α.δ. 14/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ.1/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Για τα τρόφιμα και ποτά, που πωλούνται λιανικώς χύμα ή από ανοικτές συσκευασίες, οι λιανοπωλητές υποχρεούνται, όπως σε κάθε είδος που εκθέτουν προς πώληση, τοποθετούν ή αναρτούν ή προσδένουν πινακί δα, στην οποία αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις: 1.1. Το είδος του τροφίμου ή ποτού (π.χ. φυστίκι, μο σχάρι, πατάτες κ.λπ.), ακολουθούμενο, αν συντρέχει πε ρίπτωση, από την εμπορική μορφή παρουσίασης του (π.χ. φυστίκι καθαρισμένο, μοσχάρι μπούτι, ψάρι ξιφίας σε φέτες κ.ο.κ.) Η ποιότητα του είδους και η ποικιλία αυτού, εφό σον αυτές προβλέπονται από άλλες διατάξεις Η Χώρα προέλευσης του είδους (π.χ. Ελλάς, Ολ λανδία, FYROM, Χιλή, Μαρόκο, Ισπανία κ.ο.κ.), κατά περί πτωση, ενώ ειδικά για αγροτικά προϊόντα που καλλιερ γούνται και παράγονται στη Χώρα μας, ως δηλωτικό της προέλευσης αυτών αναγράφεται ο τόπος παραγωγής ή συγκομιδής τους (π.χ. φυστίκι Αίγινας, πεπόνια Άργους, πορτοκάλια Άρτας, βερύκοκα Κορινθίας, πατάτες Νάξου, κεράσια Έδεσσας, μαρούλια Μαραθώνα κ.ο.κ.) Η τιμή πώλησης του είδους, εκφραζόμενη σε τιμή ανά μονάδα μέτρησης κατά κιλό (στερεά τρόφιμα) και λίτρο (υγρά τρόφιμα) καθώς και σε τιμή ανά τεμάχιο, όπου η αγοραπωλησία με το τεμάχιο είναι επιτρεπτή. Αρχίζοντας από το άνω μέρος της πινακίδας και με κατεύθυνση προς το κάτω μέρος αυτής, οι αναγραφό μενες παραπάνω ενδείξεις ακολουθούν υποχρεωτικά τη σειρά απεικόνισης τους (δηλαδή 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), απαγο ρευομένης για οποιονδήποτε λόγο, της διαφοροποίησης της σειράς αυτής. Όπου από άλλες διατάξεις επιβάλλεται η υποχρέω ση στους λιανοπωλητές των ανωτέρω τροφίμων και ποτών να αναγράφουν στις πινακίδες τους, πέραν των ανωτέρω, υπό στοιχεία 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 ενδείξεων και άλλες ενδείξεις, οι τελευταίες αναγράφονται σε σειρά που ακολουθεί πάντα τη σειρά των στοιχείων αυτών (π.χ. 1.5, 1.6, 1.7 κ.ο.κ.). Για όλες τις ανωτέρω ενδείξεις ορίζονται υποχρεω τικά τα ακόλουθα:

6 13654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (1) Οι πινακίδες με τις ενδείξεις πρέπει να είναι απο λύτως ορατές. (2) Έμπροσθεν των πινακίδων αυτών δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση αντικειμένων, που παρεμποδίζουν την ορατότητα τους. (3) Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση μεθόδων που καθιστούν μη ορατές τις ενδείξεις των πινακίδων (π.χ. αναδίπλωση πινακίδας κ.λπ.). (4) Οι ανωτέρω ενδείξεις αναγράφονται με ισομεγέ θη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα του ιδίου χρώματος. (5) Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η καταστρο φή των εν λόγω πινακίδων καθώς και η παραποίηση, αλλοίωση και αφαίρεση των επ αυτών αναγραφόμενων ενδείξεων. Απαγορεύεται ρητά η ύπαρξη πινακίδας που να ανα γράφει τιμή αντιστοιχούσα σε δηλούμενη ποσότητα μεγαλύτερη του 1 κιλού ή 1 λίτρου ή 1 τεμαχίου. 3. Το άρθρο 74, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ. 34/1990, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 74 Τήρηση πινακίδων και διαφήμιση κατά τη λιανική πώληση των αυτοκινήτων 1. Όλοι όσοι προσφέρουν για πώληση στον τελικό αγοραστή (καταναλωτή) επιβατικά αυτοκίνητα, αυτο κίνητα μικτής χρήσης (VAN) και φορτηγά με επιτρεπό μενο μικτό φορτίο μικρότερο των 4 τόνων, είτε αυτά εισάγονται, είτε παράγονται ή συναρμολογούνται στη χώρα μας, έχουν υποχρέωση : α) Να αναγράφουν σε όλα τα παραστατικά (δελτία πα ραγγελίας, αποδείξεις είσπραξης προκαταβολής, δελτία αποστολής, τιμολόγια πώλησης κ.λ.π.), που εκδίδονται μετά τη διαπραγμάτευση και κατά την πώληση των πα ραπάνω αυτοκινήτων, εκτός από τα άλλα προβλεπόμενα στοιχεία και το συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου τους, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα αυτοκίνητα και φορτηγά αυτά έχουν εισαχθεί και είναι έτοιμα προς πώληση. Σε περίπτωση προπώλησης αυτοκινήτου, που δεν έχει παραγγελθεί από τις επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων στα εργοστάσια κατασκευής ή παραγγελίας αυτοκινήτου, που δεν έχει ακόμα παραχθεί από τα ερ γοστάσια αυτά, οπότε εξ αντικειμένου υπάρχει αδυναμία αναγραφής του ανωτέρω αριθμού πλαισίου, τότε οι επι χειρήσεις αυτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση γνωστο ποίησης εγγράφως προς τους πελάτες τους του αριθμού πλαισίου, μόλις ο αριθμός αυτός κοινοποιηθεί στις επιχει ρήσεις από τον προμηθευτή οίκο, με οποιονδήποτε τρόπο (επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). β) Στους χώρους (υπαίθριους και στεγασμένους), όπου εκτίθενται τα ανωτέρω αυτοκίνητα προς πώληση, να προσαρμόζουν σταθερά στο εμπρόσθιο ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) ή σε πλαϊνό παράθυρο ή σε παρακείμενο αναλόγιο κάθε αυτοκινήτου, που εκτίθεται για πώληση, πινακίδα με διαστάσεις τουλάχιστον 20 Χ 15 εκατοστά, πάνω στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται με κεφα λαία στοιχεία ύψους τουλάχιστον ενός (1) εκατοστού οι παρακάτω ενδείξεις. Α) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1. Εργoστάσιο και χώρα κατασκευής. 2. Τύπος αυτοκινήτου και κυλινδρισμός. 3. Τιμή πώλησης χωρίς έξοδα ταξινόμησης και τέλη κυ κλοφορίας για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Β) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1. Εργοστάσιο και χώρα κατασκευής 2. Τύπος αυτοκινήτου και κυλινδρισμός 3. Τελική τιμή πώλησης 4. Χρόνος κατασκευής του αυτοκινήτου 5. Χρόνος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Εφόσον εντός της αίθουσας συναλλαγών δεν εκτίθε νται προς πώληση αυτοκίνητα, οι ανωτέρω ενδείξεις θα αναγράφονται σε τιμοκατάλογο αναρτημένο σε ορατό από τον πελάτη σημείο της αίθουσας. 2. Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 1, όταν κάνουν διαφήμιση των αυτοκινήτων που πωλούν, εφό σον σε αυτήν κάνουν αναφορά στις τιμές τους, έχουν υποχρέωση να αναφέρουν την τιμή, στην οποία προ σφέρεται στον τελικό αγοραστή, με ειδική αναφορά, εάν στις τιμές αυτές περιέχονται τα έξοδα ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας». 4. Το άρθρο 77, όπως συμπληρώθηκε με την α.δ. 13/03, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 77 Τήρηση πινακίδων από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. ρυθμίσεις 1. Οι επιχειρήσεις, που εκμισθώνουν και γενικά παρέ χουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, όπως καθαριστήρια, σιδερωτήρια, κουρεία, κομμωτήρια, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφό ρων, φωτοτυποδακτυλογραφικές εργασίες, συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων κεντρικής θέρ μανσης, ανελκυστήρων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών γενικά, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκα ταστάσεων κ.λ.π., υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο, σε ορατό από τον πελάτη σημείο του καταστήματος ή γραφείου τους, στον οποίο θα αναγρά φονται οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως ανα γράφουν στα τιμολόγια ή αποδείξεις (πλην αποδείξεων ταμειακών μηχανών), που εκδίδουν στους πελάτες τους ξεχωριστά και λεπτομερώς, κάθε μία παρεχόμενη υπη ρεσία με την αντίστοιχη αμοιβή που εισπράττουν. 2. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής τεχνικής και επαγγελ ματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, είναι υποχρεωμένα να έχουν συνταγμένους τιμοκαταλόγους που θα διατηρούν στο κατάστημά τους, τους οποίους θα θέτουν στην διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και σπουδαστών, εφόσον οι τελευταίοι το ζητήσουν. Στους τιμοκαταλόγους αυτούς θα αναγράφονται οι τιμές των πάσης φύσεως παρεχο μένων υπηρεσιών (δίδακτρα, μεταφορικά, προαιρετικές υπηρεσίες κ.λ.π.), που ισχύουν για την τρέχουσα σχολική χρονιά. 3. Ειδικά οι επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται στε γασμένους και ακάλυπτους χώρους στάθμευσης αυ τοκινήτων, απαγορεύεται να αρνηθούν την υποδοχή αυτοκινήτων για στάθμευση, εφόσον κατά την στιγμή της άφιξης του οχήματος υπάρχει κενός χώρος. 4. Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 3, υπο χρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα, τουλάχιστον διαστάσεων 1,00 Χ 0,50 μ. ή τιμοκατάλογο, σε ορατό για τον πελάτη σημείο, όπου με μεγάλα και καθαρά γράμ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ματα και αριθμούς θα αναγράφονται τα δικαιώματα που εισπράττονται για την στάθμευση αυτοκινήτων, δικύ κλων και λοιπών τροχοφόρων (π.χ. τιμές στάθμευσης ανά μία ή περισσότερες ώρες, τιμές στάθμευσης ανά 24ωρο, ανά βδομάδα, ανά μήνα κ.λπ.). Άρθρο 4 Tροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 5 της α.δ. 14/ Το άρθρο 84 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 84 Όροι διάθεσης αλεύρων και σιμιγδαλιών 1. Τα άλευρα και σιμιγδάλια, που παράγονται από τους αλευρόμυλους προς εμπορία ή με αλεστικό δικαίωμα, πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται, κατά περίπτωση, για κάθε κατηγορία και τύπο αλεύρων και σιμιγδαλιών από τον ισχύοντα Κώδικα Τροφίμων ή από ειδικές αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.). 2. Τα άλευρα σίτου ή άλλων δημητριακών, που παρά γονται από τους αλευρόμυλους με αλεστικό δικαίωμα, μπορούν να είναι οποιουδήποτε βαθμού αλέσεως. 3. Τα εισαγόμενα άλευρα πρέπει να πληρούν τους όρους των αλεύρων εγχώριας παραγωγής, διαφορετικά δεν μπορούν να διατεθούν στην κατανάλωση χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Α.Χ.Σ.». Άρθρο 5 Tροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 6 της α.δ. 14/ Το άρθρο 100 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 100 Διακίνηση νωπών αλιευμάτων εγχώριας παραγωγής Νωπά και κατεψυγμένα αλιεύματα πού διατίθενται στις Λαϊκές Αγορές Όροι υγιεινής καταλληλότητας αλιευμάτων 1. Κατά την πώληση νωπών αλιευμάτων εγχώριας πα ραγωγής από ιχθυοπαραγωγούς ή ιχθυεμπόρους, προς επαγγελματίες λιανοπωλητές, εφαρμογή έχουν οι δια τάξεις του άρθρου 67 Γ της παρούσας. 2. Κατά την αποστολή νωπών αλιευμάτων εγχώριας παραγωγής από ιχθυοπαραγωγούς ή ιχθυεμπόρους, προς πώληση για λογαριασμό τους, μέσω αντιπροσώ πων τους, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 67 Γ της παρούσας. 3. Για την διασφάλιση των όρων υγιεινής και καταλ ληλότητας των νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων, που διατίθενται στις Λαϊκές Αγορές της Χώρας, εφαρ μογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 7 (παράγρ. 1) του π.δ. 51/2006». Άρθρο 6 Tροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 9 της α.δ. 14/ Το άρθρο 151 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 151 Διάθεση ελαιολάδων και πυρηνελαίων στον καταναλωτή 1. Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 2, 3, 5 και 6 του Κανονι σμού ΕΚ 1019/2002 της Επιτροπής της για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου», ορίζονται τα ακόλουθα: α) Το ελαιόλαδο της κατωτέρω περίπτωσης (β) προ σφέρεται στον καταναλωτή προσυσκευασμένο σε συ σκευασίες μεγίστης χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων, ανεξάρτητα της ιδιότητας του πωλητή. β) Στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία ή άλλες μαζικές εστι άσεις) προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο τα βρώσιμα ελαιόλαδα των κατωτέρω κατηγοριών: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, δηλαδή ελαιό λαδο ανωτέρας κατηγορίας, που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, δηλαδή ελαιόλαδο που πα ράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, δηλαδή ελαιόλαδο που αποτελείται από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γ) Επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας βρωσί μων ελαιολάδων, προοριζομένων για τον τελικό κατα ναλωτή, αναγράφεται πέραν των άλλων ενδείξεων και η παραπάνω κατηγορία του είδους, κατά περίπτωση. δ) Το βρώσιμο πυρηνέλαιο, που αναφέρεται στην ανω τέρω κοινή υπουργική απόφαση., προσφέρεται στον τελικό καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστι ατόρια, νοσοκομεία, καντίνες και άλλες μαζικές εστι άσεις) προσυσκευασμένο σε συσκευασίες μεγίστης χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων. Ως βρώσιμο πυρηνέλαιο, που προορίζεται για τον τε λικό καταναλωτή και διατίθεται με την ονομασία «ΠΥ ΡΗΝΕΛΑΙΟ», είναι το έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια προερχόμενα από την επεξεργασία προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από τις ελιές ή έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια προερχόμενα από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που παρά γονται απευθείας από ελιές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ε) Για τα συσκευασμένα ελαιόλαδα και πυρηνέλαια, που αναφέρονται παραπάνω, εφαρμόζονται υποχρεωτι κά οι διατάξεις του άρθρου 3 «Υποχρεωτικές ενδείξεις» της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. 2. Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου των προσυ σκευασιών των ανωτέρω ελαιολάδων, που διατίθενται στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστια τόρια, καντίνες, νοσοκομεία ή άλλες μαζικές εστιάσεις) πρέπει να ανήκει στην ακόλουθη σειρά ονομαστικών ποσοτήτων (σε λίτρα). 0,10 0,25 0,50 0, Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου των προσυ σκευασιών των ανωτέρω πυρηνελαίων, που διατίθενται στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατό ρια, καντίνες, νοσοκομεία ή άλλες μαζικές εστιάσεις) πρέπει να ανήκει στην ακόλουθη σειρά ονομαστικών ποσοτήτων (σε λίτρα). 0,250 0,500 0, Οι συσκευασίες των παραπάνω ελαιολάδων και

8 13656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πυρηνελαίων υποχρεωτικά είναι εφοδιασμένες με σύ στημα ανοίγματος, που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση». 2. Το άρθρο 152, όπως αντικαταστάθηκε με τις υπ αριθμ. 10/1991 και 14/1998, αντικαθίσταται ως ακολού θως: «Άρθρο 152 Τρόποι διάθεσης ελαιολάδων, σπορελαίων και Πυρηνελαίων 1. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία ή η διάθεση στην κατανάλωση, από οποιονδήποτε και με οποιον δήποτε τρόπο, ελαιολάδων, οποιασδήποτε ποιότητας, αναμειγμένων σε οποιαδήποτε αναλογία με άλλα έλαια ως και η κατοχή τέτοιων αναμειγμένων ελαιολάδων από τους εμπόρους. Εξαιρείται η περίπτωση του ελαίου από ελαιοπυρήνες, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 72 (παράγρ.7) του Κώδικα Τροφίμων. 2. Τα βρώσιμα ελαιόλαδα, που προορίζονται για τον καταναλωτή, σύμφωνα με το άρθρο 151 της παρούσας, πρέπει να διατίθενται προς πώληση αποκλειστικά προ συσκευασμένα και με τις επιβαλλόμενες ενδείξεις στην συσκευασία τους. 3. Απαγορεύεται η πώληση ελαιολάδου, σπορελαίων και πυρηνελαίων και μαγειρικών λιπών πλανοδίως από οποιονδήποτε, έστω και αν διατηρεί κατάστημα που λειτουργεί νόμιμα. 4. Απαγορεύεται η πώληση ελαιολάδων και σπορελαί ων από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους, σε εμπόρους που δε διατηρούν κατάστημα που λειτουργεί νόμιμα. Οι ανωτέρω πρέπει να λαμβάνουν πρόνοια προς εξα κρίβωση της ύπαρξης άδειας λειτουργίας και να ανα γράφουν τα στοιχεία της στο τιμολόγιο πώλησης. 5. Στην απαγόρευση που επιβάλλεται από την προη γούμενη παράγραφο 4 δεν περιλαμβάνονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται κατ επάγγελμα με τον εφοδιασμό των πλοίων και λοιπών μεταφορικών μέσων με είδη διατροφής και τα οποία πρόσωπα δια τηρούν μόνιμη επαγγελματική στέγη. 6. Στις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, σπορε λαίων και πυρηνελαίων, απαγορεύεται η κατοχή υλικών συσκευασίας με ενδείξεις άλλων επιχειρήσεων συσκευ ασίας οποιουδήποτε ελαίου». 3. Το άρθρο 155, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ. 15/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 155 Υποχρεώσεις ελαιοτριβείων Διάθεση ελαιοπυρήνων 1. Εφόσον οι ελαιοπαραγωγοί το απαιτήσουν, οι ελαι οτριβείς υποχρεούνται να τους παραδώσουν όλη την ποσότητα του ελαιοπυρήνα, που προέρχεται από την έκθλιψη του ελαιοκάρπου. Σε διαφορετική περίπτωση ο ελαιοπυρήνας περιέρχεται στους ελαιοτριβείς. 2. Οι ελαιοτριβείς υποχρεούνται όπως, σε εμφανές μέρος του ελαιοτριβείου, έχουν αναρτημένο τιμοκατά λογο, στον οποίο θα αναγράφονται τα εισπραττόμενα εκθλιπτικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να είναι είτε σε αξία ανά χιλιόγραμμο εκθλιβομένου ελαιοκάρπου είτε σε ποσοστό επί του παραγομένου ελαιολάδου. 3. Οι ελαιοπαραγωγοί και ελαιοτριβείς μπορούν να διαθέτουν τον ελαιοπυρήνα ελεύθερα. 4. Απαγορεύεται η χρήση ακατέργαστων ελαιοπυ ρήνων για καύσιμη ύλη από οποιονδήποτε, εφόσον για τέτοια ενέργεια δεν έχει εκδοθεί νομότυπη άδεια των αρμοδίων Αρχών. 5. Η αξία των ελαιοπυρήνων, που αγοράζουν τα πυ ρηνελαιουργεία, καταβάλλεται μόνο σε χρήμα και όχι σε είδος (πυρηνέλαιο)». 4. Το άρθρο 167 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 167 Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων 1. Ελαιόλαδα ή μαγειρικά λίπη από ελαιόλαδο, κα τεχόμενα προς εμπορία, εφόσον διαπιστωθεί, ύστερα από εξέταση από αρμόδια Χημική Υπηρεσία, ότι είναι νοθευμένα με ευτελέστερης αξίας έλαια δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους. Ομοίως, δεσμεύονται τα πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένα έλαια. 2. Οι δεσμευθείσες ποσότητες των παραπάνω ειδών αναγράφονται στην έκθεση δέσμευσης και φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου τους, μέχρι την οριστική λήψη απόφασης για την τύχη τους. 3. Η τύχη των δεσμευμένων, σύμφωνα με τα προηγούμε να, προϊόντων καθορίζεται από τις δεσμεύουσες αρχές, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από την υπ αριθμ (ΦΕΚ 1187/Β/2006) κοινή υπουργική απόφαση. Στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά χαρακτηρι σθούν από αρμόδια Χημική Υπηρεσία και ως μη ασφαλή τρόφιμα, κατάσχονται, απομακρύνονται από την κατα νάλωση και δύνανται να χρησιμοποιηθούν για άλλες, εκτός από την παραγωγή τροφίμων, χρήσεις, ύστερα από έγκριση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή και άλλου αρμόδιου, κατά περίπτωση Οργάνου (π.χ. έγκριση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία προκειμένου για χρή ση σε ζωοτροφές, έγκριση από τον ΕΟΦ για σαπούνια κ.λ.π.), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της δημό σιας υγείας και του περιβάλλοντος». 5. Το άρθρο 168 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 168 Σχετικά με προσυσκευασίες βρωσίμων σπορελαίων και πυρηνελαίων. 1. Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου των προσυ σκευασιών των βρωσίμων σπορελαίων (όχι πυρηνελαί ων), που διατίθενται στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες και άλ λες μαζικές εστιάσεις), πρέπει να ανήκει στην ακόλουθη σειρά ονομαστικών ποσοτήτων (σε λίτρα). 0,250 0,500 0, Τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα σπορέλαια κα θώς και τα πυρηνέλαια του άρθρου 151 της παρούσας, προσφέρονται στον καταναλωτή (μεμονωμένοι κατα ναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία και άλλες μαζικές εστιάσεις) μόνο σε καινούργια κλειστή και επώνυμη συσκευασία (γυάλινες ή πλαστικές φιάλες ή λευκοσιδηρά δοχεία κ.λπ.). 3. Τα δοχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη πα ράγραφο 2 πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τροφίμων και να είναι ερμητικά κλεισμένα με τρόπο που η εξαγωγή του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη του πώματος. 4. Όσον αφορά τις ενδείξεις επί της συσκευασίας των βρωσίμων σπορελαίων (όχι πυρηνελαίων) εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 35 της παρούσας». 6. Το άρθρο 177 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 177 Αναγραφή στα τιμολόγια ορισμένων ενδείξεων για τις ελιές. Στα τιμολόγια αγοραπωλησίας των ελιών, αναγράφο νται, πέραν των άλλων προβλεπομένων στοιχείων και οι εξής ενδείξεις. α) Η κατηγορία των ελιών (π.χ. πράσινες, μαύρες, ξαν θές κ.λ.π.) β) Η ποικιλία του είδους (π.χ. Άμφισσας, Καλαμών, Χαλκιδικής κ.λ.π.) γ) Η ποιοτική κατάσταση των ελιών (π.χ. γυαλερές, ζαρωμένες κ.λ.π.) δ) Η κατάσταση επεξεργασίας του είδους (π.χ. νωπές, κατεργασμένες, ημικατεργασμένες κ.λ.π.) Άρθρο 7 Tροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 10 της α.δ. 14/ Το άρθρο 186, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 186 Περί εμπορίας διακίνησης διάθεσης του μελιού κ.λ.π. ρυθμίσεις 1. Διάθεση στον καταναλωτή μόνο συσκευασμένου μελιού και σε ορισμένο βάρος περιεχομένου συσκευ ασίας α) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή κυκλοφορεί υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 1 χιλιόγραμμο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης περίπτω σης (β). β) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό κατανα λωτή και πωλείται προς αυτόν απευθείας από μελισ σοκόμους, ως μέλι δικής τους παραγωγής, στον τόπο συγκομιδής του είδους και σε οργανωμένες Λαϊκές ή Βιολογικές Αγορές, προσφέρεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέ χρι 3 χιλιόγραμμα. 2. Αναγραφή ενδείξεων επί της συσκευασίας του μελίου. α) Απαγορεύεται από οποιονδήποτε να πωλήσει στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένο μέλι, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν αναγράφονται επί της εξωτερι κής επιφάνειας της συσκευασίας του είδους οι ενδείξεις του παρόντος κεφαλαίου. β) Επί της συσκευασίας του μελιού, που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι κατωτέρω ενδείξεις σε ορατό σημείο της συσκευα σίας, με ευδιάκριτα, ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και στην ελληνική γλώσσα γράμματα. (1) Το ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ευρω παϊκής Ένωσης. (2) Η καθαρή ποσότητα περιεχομένου κάθε συσκευ ασίας. (3) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, είτε με την χρήση της ένδειξης «ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ..», όταν περιλαμβάνεται η ακριβής ημερο μηνία, είτε με την χρήση της ένδειξης «ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.», στις περιπτώσεις που αναφέρεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος. (4) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης του μελιού. (5) Ο αριθμός παρτίδας του μελιού, σε περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δεν περιλαμβάνει την ημέρα και τον μήνα. (6) Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συ γκομιδή του μελιού, με την χρήση της φράσης «ΧΩΡΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΛΙΟΥ» και προκειμένου για 100% εγχώριας προέλευσης μέλι, αντί της φράσης αυτής, μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ». (7) Επιπλέον το ονοματεπώνυμο, η έδρα και η διεύθυν ση του εισαγωγέα. Επί του σημείου αυτού διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο πωλητής και ο εισαγωγέας είναι το ίδιο πρόσωπο, χρησιμοποιείται η ένδειξη «πω λητής εισαγωγέας» με τα αιτούμενα στοιχεία. (8) Η ονομασία του περιεχομένου στην συσκευασία προϊόντος, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφί μων και Ποτών. (9) Η ένδειξη «ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» εφό σον το μέλι έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από το εξωτε ρικό σε συσκευασίες μεγαλύτερες του 1 χιλιόγραμμου και ανασυσκευάσθηκε σε συσκευασίες μέχρι 1 χιλιό γραμμο από επιχειρήσεις που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. 3. Δυνατότητες αναγραφής και άλλων ενδείξεων επί της συσκευασίας Πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού, επιτρέπεται και η αναγραφή επί αυτής των παρακάτω πληροφοριακών στοιχείων: α) Προκειμένου για αμιγείς τύπους ελληνικών μελι ών η φυτική προέλευση αυτών δηλαδή «Πεύκου», «Ελά της», «Καστανιάς», «Ερείκης», «Θυμαριού», «Πορτοκαλιάς», «Βαμβακιού», «Ηλίανθου» και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα μέλια αυτά ανταποκρίνονται στις φυσικοχημικές παραμέτρους, που ορίζονται με την υπ αριθμ. 127/2004 (ΦΕΚ 239/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση. β) Πλησίον της υποχρεωτικής ένδειξης «Ονομασία του περιεχομένου προϊόντος» μπορεί να αναγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν (1) την φυτική προέλευση ή την προέλευση από άνθη, εάν το προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από την αναφερόμενη πηγή προέ λευσης και αν διαθέτει τα οργανοληπτικά, φυσικοχημικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της πηγής. (2) την προέλευση από μία συγκεκριμένη περιοχή, έδαφος ή τοποθεσία, αν το προϊόν προέρχεται εξ ολο κλήρου από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης. (3) τα ειδικά ποιοτικά κριτήρια. Η αναγραφή των παραπάνω (1), (2) και (3) πληροφο ριών είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το μέλι της συσκευασίας ούτε «διηθημένο μέλι» είναι, ούτε «μέλι ζαχαροπλαστικής». 4. Άλλες δεσμευτικές διατάξεις που αφορούν το μέλι α) Οι ονομασίες «ΜΕΛΙ ΚΗΡΗΘΡΑΣ», «ΜΕΛΙ ΜΕ ΤΕ ΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ» ή «ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ», «ΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΜΕΛΙ» και «ΜΕΛΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»

10 13658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υποχρεωτικά αναφέρονται αυτούσιες και απαγορεύεται να αντικαθίστανται από την απλή ονομασία «ΜΕΛΙ». β) Προκειμένου για μέλι ζαχαροπλαστικής, αναγρά φονται στην ετικέτα της συσκευασίας και πολύ κοντά στην ονομασία του προϊόντος οι λέξεις «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ». Στην περίπτωση που το εν λόγω μέλι χρησιμοποιείται ως συστατικό σύνθετου τροφίμου, αντί του όρου «Μέλι ζαχαροπλαστικής», μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος «Μέλι» στην ονομασία του τροφίμου. Ωστόσο όμως στον κατάλογο των συστατικών αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος «Μέλι ζαχαροπλαστικής». 5. Διευκρινίσεις σχετικά με την επί της συσκευασίας μελιού ένδειξη της χώρας συγκομιδής μελιού α) Η ένδειξη «Χώρα Συγκομιδής Ελλάδα» ή «Ελληνικό Μέλι» νομιμοποιείται αν το μέλι είναι εγχώριας προέλευ σης και δεν έχει αναμιχθεί με μέλι άλλων χωρών. β) Η ένδειξη «Χώρα Συγκομιδής π.χ. Ολλανδία ή Γερ μανία ή Βουλγαρία κ.ο.κ.» νομιμοποιείται αν το μέλι είναι προέλευσης μίας και μόνο χώρας και δεν έχει αναμιχθεί με μέλι άλλων χωρών. γ) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής π.χ. Ελλάδα Ιταλία ή Ελλάδα Ολλανδία ή Ισπανία Γαλλία κ.λ.π.», μπορεί να αντικατασταθεί με την ένδειξη «Μείγμα μελιών Ε.Ε.» αν το μέλι προέρχεται από δύο τουλάχιστον Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής π.χ. Σερβία Αλβανία ή Αλβανία FYROM κ.λπ.», μπορεί να αντικατασταθεί με την ένδειξη «Μείγμα μελιών εκτός Ε.Ε.», αν το μέλι προ έρχεται από δύο τουλάχιστον Τρίτες Χώρες. ε) Η ένδειξη «Χώρα συγκομιδής π.χ. Ελλάδα Σερβία ή Ελλάδα Αλβανία ή Ιταλία Αλβανία κ.λπ.» μπορεί να αντικατασταθεί με την ένδειξη «Μείγμα μελιών Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε.», αν το μέλι προέρχεται τουλάχιστον από ένα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και μία Τρίτη Χώρα. 6. Εφαρμογή διατάξεων του κώδικα τροφίμων πο τών/θέσπιση απαγορευτικών διατάξεων Το μέλι που διατίθεται στο εμπόριο ή χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε προϊόν, προοριζόμενο για κατανάλωση από τον άνθρωπο, υποχρεωτικά πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και απαγορεύ εται ρητά: Η προσθήκη στο μέλι οποιουδήποτε συστατικού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τρο φίμων καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσθήκη εκτός από μέλι. Η ανάμιξη του μελιού με μέλι ζαχαροπλαστικής. Η ανάμιξη του μελιού με αμυλοσιρόπιο, ισογλυκόζη και άλλα παρεμφερή προϊόντα. Παραβίαση των ανωτέ ρω απαγορευτικών μέτρων συνιστά το ποινικό αδίκημα της νοθείας. 7. Ενδείξεις στις πινακίδες λιανοπωλητών που πωλούν μέλι στο καταναλωτικό κοινό Στο χώρο έκθεσης προς πώληση στον τελικό κατα ναλωτή συσκευασμένου μελιού υποχρεωτικά αναρτάται ή τοποθετείται ή προσδένεται στο προϊόν πινακίδα, απολύτως ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφεται η τιμή πώλησης της συσκευασίας καθώς και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στην δεύτερη. Εφόσον το περιεχόμενο καθαρό βάρος της συσκευ ασίας μελιού είναι 1000 γραμμάρια δεν απαιτείται η αναγραφή στην πινακίδα της τιμής ανά μονάδα μέτρη σης (κιλό). Για τον λιανοπωλητή δεν είναι υποχρεωτική η ανα γραφή στην πινακίδα των ενδείξεων που αναγράφο νται επί της συσκευασίας του μελιού, δεδομένου ότι ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές. Διαφορετικά την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών φέρει ο λιανοπωλητής με συνευθύνη και των άλλων υπόχρεων επιχειρήσεων (βιομηχανία, βιοτεχνία, εισαγωγέας, συσκευαστής κ.λπ.). Η συνευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν το μέλι έχει παραδοθεί από τον προμηθευτή στον λιανοπωλητή με την αναγραφή όλων των προβλεπομένων ενδείξεων στην συσκευασία αλλά αυτές έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί από οποιαδή ποτε αιτία μετά την παράδοση. 8. Ενδείξεις στους τιμοκαταλόγους εμπόρων πλην λι ανοπωλητών για το μέλι ενδείξεις επι των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού α) Σε εφαρμογή του άρθρου 38 (παράγρ.2) του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», επί όλων των τι μοκαταλόγων και πινακίδων που τηρούν οι επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς, χονδρέμποροι), πέραν των άλλων ενδείξεων αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κ.λπ.) και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω. β) Σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παράγρ.1 του Ν.Δ. 136/1946) «Περί Αγορανομικού Κώδικος» επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμ φωνα με τον Κώδικα Τροφίμων Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κ.λπ.) και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω. 9. Άλλες ειδικοτέρες διατάξεις που αφορούν το μέλι α) Προκειμένου για μέλι που μεταφέρεται χύμα για να συσκευασθεί σε ποσότητα μέχρι 1 κιλό (ή μέχρι 3 κιλά προκειμένου για μελισσοκόμο παραγωγό), οι ενδείξεις που προβλέπονται στην ως άνω παράγραφο 2 αναγρά φονται στην εξωτερική συσκευασία ή μπορούν μόνο να αναγράφονται στα σχετικά εμπορικά έγγραφα, που το συνοδεύουν. Ειδικά όμως, οι ενδείξεις ονομασία πώλη σης, χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, όνομα ή εμπορική διεύθυνση του παραγωγού ή εισαγωγέα, πρέπει να αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία στην οποία προσφέρεται το μέλι. Για το μέλι ζαχαροπλαστικής και το διηθημένο μέλι, τα δοχεία μεταφοράς χύμα, οι συσκευασίες και τα εμπο ρικά έγγραφα αναφέρουν σαφώς την πλήρη ονομασία του προϊόντος. β) Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας του μελιού είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν. 10. Μεταβατικές Διατάξεις Τα εις χείρας παντός κατόχου (εισαγωγέα, συσκευ αστή, τυποποιητή, χονδρεμπόρου και λιανοπωλητή) ευρισκόμενα μέλια, που έχουν εισαχθεί, παραχθεί, συ σκευασθεί, τυποποιηθεί και αγορασθεί, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου 186, μπορούν να διατεθούν μέχρι εξαντλήσεως τους:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Με τις ενδείξεις του άρθρου 186 της α.δ. 14/1989, όπως αυτό ίσχυε πριν από την κατά τα ως άνω αντι κατάστασή του. β) Με τις ενδείξεις που ανέγραφαν επί των τιμολογί ων αγοραπωλησίας, σε εφαρμογή του άρθρου 35 (πα ράγρ. 1) του Αγορανομικού Κώδικος, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την ισχύ των ενδείξεων της περίπτωσης (β) του ως άνω κεφαλαίου 8». 2. Το άρθρο 188 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 188 Υποχρεώσεις εισαγωγέων και επιχειρήσεων συσκευασίας μελιού 1. Οι εισαγωγείς μελιού υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά τον εκτελωνισμό κάθε ποσότητας του είδους, υπο βάλλουν στην Υπηρεσία Εμπορίου της Ν.Α., στην οποία υπάγεται η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωση, σε απλό χαρτί, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω στοιχεία. α) Η ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων Ποτών. β) Η εισαχθείσα ποσότητα μελιού και η ημερομηνία εκτελωνισμού. γ) Ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος της συσκευα σίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 200 χιλιόγραμμων. δ) Η χώρα/χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομι δή του μελιού ή η κατάλληλη ένδειξη σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 186 (τίτλος κεφαλαίου 5). 2. Οι εισαγωγείς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας μελιού, που από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων απαλ λάσσονται της υποχρέωσης να τηρούν βιβλίο αποθήκης, υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση και να παραδί δεται προς έλεγχο στα αρμόδια αγορανομικά όργανα όταν το ζητούν. Στο βιβλίο αυτό, που πριν χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Εμπορίου Ν.Α. της έδρας της επιχείρησης, καταχωρούνται κατά είδος, ποι ότητα, ποσότητα και αξία οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού. Άρθρο 8 Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 11 της α.δ. 14/ Το άρθρο 201, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ. 1/2000, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 201 Σουβλάκια 1. Επιτρέπεται στα κέντρα και καταστήματα εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία και λοιπά παρόμοια) να παρασκευάζουν και προσφέρουν στην κατανάλωση (καθήμενους ή μη πελάτες) τα παρακάτω είδη σουβλα κίων κατά τεμάχιο. α) Γύρο από αυτοτελή κομμάτια κρέατος. β) Γύρο από κιμά, εφόσον αυτός πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 333 της παρούσας. γ) Καλαμάκια με νωπό χοιρινό κρέας. δ) Μπιφτέκι από κιμά μοσχαρίσιο ή από κιμά κατε ψυγμένου αιγοπροβείου κρέατος. 2. Τα ανωτέρω κέντρα και καταστήματα υποχρεωτικά αναγράφουν στους τιμοκαταλόγους τους, όσο και σε αναρτημένες πινακίδες στο χώρο εξυπηρέτησης πε λατών: α) Την τιμή προσφοράς κάθε σουβλακίου χωριστά με μνεία του είδους του κρέατος ή κιμά που είναι πα ρασκευασμένο το είδος αυτό (π.χ. χοιρινό, μοσχαρίσιο, αιγοπρόβειο). β) Το βάρος σε ποσότητα ψημένου κρέατος, προ κειμένου για τον γύρο (ντονέρ), κατά τη βούληση της επιχείρησης. γ) Το βάρος, σε ποσότητα ψημένου κρέατος, προκει μένου για χοιρινό κρέας σε καλαμάκι. δ) Τον αριθμό και το βάρος ψημένων μπιφτεκιών προ κειμένου για σουβλάκια από κιμά. ε) Το βάρος κάθε πίτας που περιτυλίγει τα σουβλάκια αυτά. στ) Το βάρος ψωμιού ή αρτιδίου πολυτελείας, που προσφέρεται με τα σουβλάκια αυτά, εφόσον τά εν λόγω είδη αρτοποιίας δεν διατίθενται δωρεάν». 2. Το άρθρο 211 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 211 Παροχή κουβέρ στα κέντρα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης το οποίο δεν χρεώνεται στους πελάτες Προκειμένου για κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, δεν επιτρέπε ται να χρεώνουν στην πελατεία τους αξία, που αφορά το λεγόμενο «ΚΟΥΒΕΡ» (π.χ. σερβίτσια., μαχαιροπήρου να, πετσέτες κ.λπ.). 3. Το άρθρο 216, όπως αντικαταστάθηκε με την α.δ. 29/90,αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 216 Σχετικά με προσφορά πρωινού ή γεύματος ή δείπνου υπό μορφή «τάμπλ ντότ» 1. Οι υπεύθυνοι των κέντρων και καταστημάτων εστί ασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, συμπερι λαμβανομένων και αυτών που λειτουργούν σε Ξενοδο χεία, Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, πανσιόν, επιβατικά και τουριστικά πλοία, κάμπινγκ, επιβατικές αμαξοστοι χίες, κατά την κρίση τους μπορούν να προσφέρουν στην πελατεία τους, υπό μορφή «τάμπλ ντότ», πρωινό ή γεύμα ή δείπνο. 2. Επί προσφερομένου ως άνω «τάμπλ ντότ», τηρείται γι αυτό χωριστός τιμοκατάλογος πέραν του τιμοκα ταλόγου των προσφερομένων ειδών «α λά κάρτ», στον οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα: α) Η σύνθεση των ειδών που περιλαμβάνει το πρωινό «τάμπλ ντότ» και η τελική τιμή του με Φ.Π.Α. β) Η σύνθεση των ειδών, που περιλαμβάνει το γεύμα «τάμπλ ντότ» και η τελική τιμή του με Φ.Π.Α. γ) Η σύνθεση των ειδών, που περιλαμβάνει το δείπνο «τάμπλ ντότ» και η τελική τιμή του με Φ.Π.Α. δ) Στην μπροστινή σελίδα του τιμοκαταλόγου με τα είδη «τάμπλ ντότ» αναγράφεται: Η ένδειξη: «ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ» πρωινό ή γεύμα ή δείπνο κατά περίπτωση. Η ένδειξη: «Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύν σεις καθώς και τον Φ.Π.Α.». Η ένδειξη: «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ Ή ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ». 3. Οι τιμοκατάλογοι των τάμπλ ντότ, πέραν της υποχρεωτικής ύπαρξής τους εντός του χώρου των καταστημάτων και κέντρων, τοποθετούνται και στην εξωτερική όψη της επιχείρησης (πλησίον της κυρίας

12 13660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εισόδου αυτής), ειδικά δε για ξενοδοχεία και ξενοδο χειακά συγκροτήματα στην εξωτερική όψη της κυρίας εισόδου της αίθουσας εστίασης». 4. Το άρθρο 223, όπως αντικαταστάθηκε και συμπλη ρώθηκε με τις α.δ. 21/1990 και 17/1991 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 223 Προσφορά καφέδων, αναψυκτικών, εμφιαλωμένων νε ρών, οίνων, χυμών, ζύθου και οινοπνευματωδών ποτών 1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 67 Β της παρούσας και της Απόφασης Α2 96/ του Υφυπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις οποίες σε χώ ρους, όπου δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, η προσφορά ορισμένων καφέδων και εμφιαλωμένων νερών είναι υπο χρεωτική, τα πάσης φύσεως κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης, επιλέγουν ελεύ θερα τα προσφερόμενα είδη καφέδων, εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών ποτών, χυμών, οίνων, ζύθων και οινοπνευματωδών ποτών, είτε αυτά είναι ελληνικά είτε όχι, είτε εμφιαλωμένα ή σε χύμα ποτήρι, είτε κατά μάρ κα προτίμησης της επιχείρησης, είτε σε βάρος περιεχο μένου φιάλης, είτε εμφιαλωμένης ή βαρελίσιας μπύρας, είτε εμφιαλωμένου ή χύμα οίνου ρητινίτη ή μη, λευκού, ροζέ, κόκκινου κ.λ.π. βαρελίσιου ή μη, είτε εμφιαλωμένων ή χύμα διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών κ.ο.κ. 2. Όλα τα εμφιαλωμένα νερά, αναψυκτικά, χυμοί, μπύ ρες, οίνοι και οινοπνευματώδη ποτά αποσφραγίζονται υποχρεωτικά παρουσία του πελάτη. 3. Απαγορεύεται ρητά το σερβίρισμα σε πελάτες χύμα οίνων, μπύρας και οινοπνευματωδών ποτών μέσα από ανοικτές φιάλες, οι οποίες φέρουν ενδείξεις ή γενικά επώνυμα διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων, που πα ρασκευάζουν τέτοια ως άνω είδη». 5. Το άρθρο 234, όπως συμπληρώθηκε με την α.δ. 7/90 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 234 Τήρηση τιμοκαταλόγων και τρόπος σύνταξης αυτών 1. Οι τιμοκατάλογοι κέντρων και καταστημάτων εστί ασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, συντάσ σονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προ αιρετικά σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, αν οι υπεύθυνοι των ανωτέρω Κέντρων και Καταστημάτων το επιθυμούν. 2. Όσα από τα παραπάνω κέντρα και καταστήματα δι αθέτουν τραπεζοκαθίσματα, για την εξυπηρέτηση καθή μενων πελατών, που επιθυμούν να παραγγείλουν και να σερβιριστούν, ανεξάρτητα αν αυτά διαθέτουν πέραν του στεγασμένου χώρου και υπαίθριο χώρο, υποχρεούνται όμως, τουλάχιστο στο 50% των υφισταμένων τραπεζιών, τοποθετούν τους ανωτέρω τιμοκαταλόγους. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα αμιγή Καφε νεία, για τα οποία όμως ισχύει υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναγράφοντας μόνο τα προσφερόμενα είδη και τις τι μές προσφοράς τους με Φ.Π.Α. 3. Στους τιμοκαταλόγους αυτούς αναγράφονται όλα τα προσφερόμενα είδη «α λά κάρτ» με τις αντίστοιχες τελικές τιμές προσφοράς τους με Φ.Π.Α. Τα αναγραφόμενα στους τιμοκαταλόγους φαγητά και σαλάτες προσφέρονται στους πελάτες με την μερίδα. Στην περίπτωση όμως φαγητών από κρέας, πουλερικά και ψάρια, εφόσον αυτά, πέραν της μερίδας προσφέρο νται και με το κιλό, τότε στον τιμοκατάλογο και πλησίον κάθε είδους, που αναγράφεται σ αυτόν, σημειώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη «με το κιλό». Επίσης στους τιμοκαταλόγους αυτούς αναγράφονται ειδικότερα και τα ακόλουθα: α) Προκειμένου για συσκευασμένα ποτά (μπύρα, οίνος, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί, οινοπνευματώδη ποτά, σόδες) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονομασία του είδους, που προσφέρεται στο εμπόριο και το βάρος περιεχομένου κάθε συσκευασίας. β) Προκειμένου για σαλάτες πάσης φύσεως, ανα γράφονται η ονομασία κάθε σαλάτας, όπως την ορίζει το κατάστημα και κέντρο και τα κύρια είδη που τη συνθέτουν. 4. Όσα από τα παραπάνω Κέντρα και Καταστήματα, διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα για καθήμενους πελάτες, υποχρεούνται όπως τον τιμοκατάλογο, που τηρούν, τον αναρτούν και σε εμφανές σημείο της κύριας εισόδου του κέντρου ή καταστήματος. Ειδικά όμως για ξενοδο χεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα ο τιμοκατάλογος αυτός αναρτάται στην εξωτερική όψη της κύριας ει σόδου της αίθουσας όπου προσφέρονται τα είδη του τιμοκαταλόγου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν αφορούν τα αμιγή καφενεία. 5. Επί των τιμοκαταλόγων οι τελικές τιμές προσφοράς των ειδών αναγράφονται σε μία και μόνο στήλη και περιλαμβάνουν πέρα του ΦΠΑ και τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις των καταναλωτών (δημοτικοί φόροι, αμοι βή σερβιτόρου, αμοιβή ζωντανής μουσικής κ.λπ.), απαγο ρευμένης απολύτως της προσαύξησης της τελικής τιμής τιμοκαταλόγου για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 6. Σε εμφανές σημείο κάθε τιμοκαταλόγου αναγρά φονται οι κατωτέρω ενδείξεις: «Το κατάστημα υποχρεούται ή δεν υποχρεούται στην έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων ή αναλυτικών αποδεί ξεων μηχανής, θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις». Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν αφο ρούν τα αμιγή καφενεία. 7. Προκειμένου για κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς των ειδών με το σύστημα της ελάχιστης κατανάλωσης και υπό την προϋπόθεση βέ βαια ότι: α) κάθε φορά που εφαρμόζεται το σύστημα της ελάχι στης κατανάλωσης, δεν μπορεί ταυτόχρονα να προσφέ ρεται το «ταμπλ ντοτ» του άρθρου 216 της παρούσας ως υποχρεωτικό για τον πελάτη. β) κάθε φορά που εφαρμόζεται το σύστημα της ελάχι στης κατανάλωσης, τα παραπάνω κέντρα και καταστή ματα πρέπει να παρέχουν στην πελατεία τους δημόσια θεάματα, ζωντανή μουσική, καλλιτεχνικό πρόγραμμα κ.λ.π). Το σύστημα της ελάχιστης κατανάλωσης απει κονίζεται σε εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου με την ένδειξη «ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΥΡΩ». 8. Προκειμένου για τα παραπάνω Κέντρα και Κατα στήματα (πλην Κέντρων Διασκέδασης), ορίζονται επι πρόσθετα τα ακόλουθα : α) Εφόσον διαθέτουν για τους πελάτες τους σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ) Στο χώρο αυτοεξυπηρέτησης των καταναλωτών και

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε ορατό σημείο για τον πελάτη υφίσταται τοποθετη μένος ή αναρτημένος τιμοκατάλογος με τα είδη προ σφοράς του ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ και τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης (τελικές με Φ.Π.Α.). Επιπλέον παρέχεται ακόμη η δυνατότητα ύπαρξης στον παραπάνω χώρο ικανού αριθμού του τιμοκαταλόγου αυτού προς χρήση των πελατών. β) Εφόσον πωλούν εκτός καταστήματος σε πακέτο σε αγοραστές πελάτες τα είδη που προσφέρουν Στο χώρο εκτέλεσης της παραγγελίας από τον πε λάτη υφίσταται ικανός αριθμός τιμοκαταλόγων προς χρήση από τον παραγγέλλοντα, που αναγράφει τα πωλούμενα σε πακέτο είδη με τις αντίστοιχες τιμές πώλησης (τελικές τιμές με Φ.Π.Α.). Ειδικά στο χώρο αυτό και σε ορατό σημείο για τον αγοραστή πελάτη υφίσταται τοποθετημένη ή αναρ τημένη πινακίδα που αφορά τα εκτός καταστήματος πωλούμενα φαγητά από κρέατα, πουλερικά και αλι εύματα που διατίθενται με το χιλιόγραμμο και ζυγί ζονται παρουσία του καταναλωτή, αναγράφουσα τις εξής ενδείξεις : αα) το είδος κρέατος ή αλιεύματος με την τιμή πώ λησης ανά χιλιόγραμμο (τελική με ΦΠΑ). ββ) Η ένδειξη «τα κρέατα ζυγίζονται ψημένα» «τα ψάρια ζυγίζονται ωμά». γ) Εφ όσον πωλούν τα είδη τους με το σύστημα της διανομής κατ οίκον Ειδικά τα παραπάνω κέντρα και καταστήματα που εφαρμόζουν το σύστημα της διανομής ειδών, κατ οίκον, μπορούν να ορίζουν την ελάχιστη αξία των ειδών προς κατανάλωση, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι στους τιμοκαταλόγους τους, που διατηρούν στο κατάστη μα ή διανέμουν στα σπίτια και άλλα καταστήματα θα αναγράφεται με κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα η ένδειξη «ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑΣ. ΕΥΡΩ». 9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν και τα κέντρα και καταστήματα που λειτουργούν σε Ξενοδο χεία και Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εντός επιβατικών πλοίων και εντός αμαξοστοιχιών του ΟΣΕ». 6. Το άρθρο 235 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 235 Λογαριασμοί πελατών 1. Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, που σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων υποχρεούνται στην έκ δοση διπλότυπων αποδείξεων ή αποδείξεων ταμειακής μηχανής, θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ., παραδίδουν στην πελατεία τους τη διπλότυπη απόδειξη ή την απόδειξη ταμειακής μηχανής, με την αξία των ειδών που καλεί ται να πληρώσει ο πελάτης, ανεξάρτητα αν τα είδη αυτά αγοράσθηκαν ή σερβιρίστηκαν ή διανεμήθηκαν κατ οίκον. 2. Τα κέντρα και καταστήματα τηρούν αριθμημένο διπλότυπο μπλοκ, που φέρει το ονοματεπώνυμο του εκμεταλλευτή της επιχείρησης ή την επωνυμία αυτής και τον τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ». Στο εν λόγω μπλοκ αναγράφονται αναλυτικά τά είδη πού κατανάλωσε ο πελάτης, η αντίστοιχη για κάθε είδος τιμή τιμοκαταλόγου και η συνολική αξία των ειδών πού καλείται να πληρώσει ο πελάτης. Το μπλοκ αυτό φέρει την ημερομηνία έκδοσής του και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Το πρωτότυπο του εν λόγω λογαριασμού παραδίδεται στον πελάτη, το δε στέλεχος διατηρείται τουλάχι στον πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του και παραδίδεται στα ελεγκτικά όργανα, εφόσον ζητηθεί. Στο μπλοκ αυτό, σημειώνεται επίσης, κατά περίπτωση η ένδειξη «Σερβίρισμα» ή «Σέλφ Σέρβις» ή «Αγορά εκτός» ή «Διανομή στο σπίτι». 3. Εφόσον στις αποδείξεις της ως άνω παραγράφου 1 αναφέρονται τα είδη και οι τιμές αυτών αναλυτικά, τότε δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.» Άρθρο 9 Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του κεφαλαίου 16 της α.δ. 14/89 1. Το άρθρο 310 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 310 Προσυσκευασίες οίνων και λοιπών αλκοολούχων ποτών 1. Ο οίνος και τα αλκοολούχα γενικώς ποτά, που δια τίθενται στην εσωτερική αγορά, προσυσκευασμένα και τυποποιημένα σε φιάλες, πρέπει να διατίθενται μόνο στις ακόλουθες σειρές ονομαστικών ποσοτήτων πε ριεχομένου: ΕΙΔΟΣ ΠΟΤΟΥ ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (σε ml) Mη αφρώδης οίνος όπως ορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ΕΚ Vin jaune όπως ορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ΕΚ 620 Αφρώδης οίνος όπως ορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ΕΚ Οίνος λικέρ όπως ορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ΕΚ Αρωματισμένος οίνος όπως ορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ΕΚ Αλκοολούχα ποτά όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, όπως ισχύει σήμερα Οι οίνοι παλαίωσης ή ειδικής εμφιάλωσης (αφρώδεις και μη), κατ εξαίρεση της ως άνω παραγράφου 1, επιτρέπεται

14 13662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) να διατίθενται στην εσωτερική αγορά και στις ακόλουθες σειρές ονομαστικών ποσοτήτων περιεχομένου: 2000ml 3000ml 5000ml 6000ml 3. Τα εις χείρας παντός κατόχου (εισαγωγέα, συσκευ αστή, τυποποιητή, χονδρεμπόρου και λιανοπωλητή) υφιστάμενα αποθέματα προσυσκευασμένων οίνων και αλκοολούχων ποτών με σειρά ονομαστικής ποσότη τας περιεχομένου διαφορετική από αυτή της ως άνω παραγράφου 1, τα οποία έχουν εισαχθεί, παραχθεί, συ σκευασθεί, τυποποιηθεί και αγορασθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, μπορούν να διατεθούν μέχρι εξαντλήσεως τους». Άρθρο Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται: Το άρθρο 6 της α.δ. 14/1989 «Διαμόρφωση τιμών από Αστικούς Συνεταιρισμούς και Ενώσεις αυτών». Το άρθρο 13 της α.δ. 14/1989 «Υποχρεώσεις αναγρα φής ενδείξεων στα τιμολόγια». Το άρθρο 19 της α.δ. 14/1989 «Υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγου για νέα γεωργικά φάρμακα και για ανα προσαρμογή των τιμών του». Το άρθρο 43 της α.δ. 14/1989 «Ενδείξεις στα προϊόντα, πλην τροφίμων». Το άρθρο 44 της α.δ. 14/1989 «Επισήμανση ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων». «Το άρθρο 63 της α.δ. 14/1989 «Εξαιρέσεις από την αναγραφή ενδείξεων». Το άρθρο 73 της α.δ. 14/1989 «Τήρηση πινακίδων σε τρόφιμα που πωλούνται λιανικώς χύμα από μεγάλες συσκευασίες». Το άρθρο 75 της α.δ. 14/1989 «Τήρηση πινακίδων από λιανοπωλητές υφαντουργικών προϊόντων». Το άρθρο 83 της α.δ. 14/1989 «Άρνηση υποδοχής σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων». Το άρθρο 88 της α.δ. 14/1989 «Όροι που πρέπει να πληρούν τα άλευρα που παράγονται με αλεστικό δι καίωμα». Το άρθρο 101 της α.δ. 14/1989 «Υποχρεώσεις κατά την πώληση ψαριών για λογαριασμό παραγωγού ή ιχθυε μπόρου». Το άρθρο 102 της α.δ. 14/1989 «Πώληση ψαριών και συντηρημένων τροφίμων σε δημοτικές, κοινοτικές και λαϊκές αγορές». Το άρθρο 154 της α.δ. 14/1989 «Διάθεση ελαιοπυρή νων». Το άρθρο 169 της α.δ. 14/1989 «Ένδειξη ποιοτικής κατηγορίας ελαιολάδου». Το άρθρο 170 της α.δ. 14/1989 «Προσυσκευασίες ελαι ολάδων». Το άρθρο 171 «Ενδείξεις σε δοχεία σπορελαίων ή πυρηνελαίων». Το άρθρο 174 α της α.δ. 14/1989 «Δοχεία διακίνησης ελαιολάδου». Το άρθρο 204 της α.δ. 14/1989 «Έννοια βαρελίσιας ή μη ρετσίνας χύμα και διαμόρφωση τιμών αυτής». Το άρθρο 215 της α.δ. 14/1989 «Υποχρεώσεις κατα στημάτων ξενοδοχείων». Το άρθρο 217 της α.δ. 14/1989 «Τιμές προσφοράς ειδών από καταστήματα αμαξοστοιχιών». Το άρθρο 219 της α.δ. 14/1989 «Σύνθεση πρωινού ρο φήματος από καταστήματα πλοίων». Το άρθρο 221 της α.δ. 14/1989 «Τιμοκατάλογοι Βάρη μερίδων σε καταστήματα πλοίων». Το άρθρο 224 της α.δ. 14/1989 «Κατοχή και προσφορά ποτών χύμα». Το άρθρο 227 της α.δ. 14/1989 «Τιμές ειδών στα κα ταστήματα εκπαιδευτηρίων». Το άρθρο 231 της α.δ. 14/1989 «Υποχρεώσεις ζαχαρο πλαστείων και λοιπών παρόμοιων καταστημάτων». Το άρθρο 237 της α.δ. 14/1989 «Τιμοκατάλογοι». Το άρθρο 238 της α.δ. 14/1989 «Αμοιβή σερβιτόρων». Το άρθρο 242 της α.δ. 14/1989 «Προσφορά ειδών από κέντρα διασκέδασης». Το άρθρο 243 της α.δ. 14/1989 «Προσαύξηση τιμών λόγω μουσικής». Το άρθρο 244 της α.δ. 14/1989 «Υποχρέωση προσφο ράς οίνων και ποτών». Το άρθρο 244 α της α.δ. 14/1989 «Υποχρέωση προ σφοράς ποτών γενικά, σε επαναπληρώσιμες συσκευ ασίες». Το άρθρο 271 α της α.δ. 14/1989 «Πώληση κρεάτων στις Λαϊκές Αγορές». Το άρθρο 311 της α.δ. 14/1989 «Προσυσκευασίες μπύ ρας». Το άρθρο 343 της α.δ. 14/1989 «Υποχρεώσεις εμπόρων ανθοκομικών προϊόντων». Το άρθρο 350 της α.δ. 14/1989 «Προδιαγραφές ασφαλ τομιγμάτων». Το άρθρο 351 της α.δ. 14/1989 «Διενέργεια δειγματο ληψίας ασφαλτομιγμάτων». Το άρθρο 352 της α.δ. 14/1989 «Τρόποι δειγματοληψίας ασφαλτομιγμάτων». Το άρθρο 363 της α.δ. 14/1989 «Υποχρεώσεις κατόχων θεριζοαλωνιστικών μηχανών». Το άρθρο 368 της α.δ. 14/1989 «Επισήμανση τροφών για κατοικίδια ζώα». Η α.δ. 12/2003 «Τρόπος καθορισμού τιμών στάθμευσης οχημάτων σε χώρους στάθμευσης» 2. Διαγράφεται η λέξη «το μέλι» από την παράγραφο 5 του άρθρου 36 της α.δ. 14/1989 «Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας». Άρθρο Οι παραβάτες της παρούσας που ισχύει σε όλη τη χώρα από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Μαου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην υπ αριθμ. Φ /4983/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6031/ τεύχος Β και αφορά αίτηση πολιτογράφησης της αλ λογενούς αλλοδαπής ΠΡΟΚΟΠΙΟΥΚ ΑΝΤΟΝΙΝΑΣ του ΚΟΣΤΙΑΝΤΙΝ επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στην σελ , στήλη 1η και στίχο 26, εκ των άνω Από το λανθασμένο: «. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Κ.» Στο ορθό: «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥΚ» (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

15

16 13664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΝ 10-12 Α.Φ.Μ. : 999441623 10436 ΑΘΗΝΑ Δ.Ο.Υ.: ΚΒ ΑΘΗΝΩΝ Δ/νση Επικοινωνίας : Βασιλικά Θεσ/νίκης, τηλ. 23960-23362, 23318, 23372(fax)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της Α.Δ. 14/89, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής»

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της Α.Δ. 14/89, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ TΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής»

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ TΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 04-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Αγορανομικής Διάταξης 7/09 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών».

ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Αγορανομικής Διάταξης 7/09 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών». Αθήνα 17-06-2011 Αρ. Πρωτ. : Α2-1045 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡ.3 ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Αγορανομικής Διάταξης 7/09 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών». Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΙΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΙΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ : -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Σεπτεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ Ταχ.δ/νση. Πλ. Κάνιγγος ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 9 Τ.Κ 101.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Σεπτεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ Ταχ.δ/νση. Πλ. Κάνιγγος ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 9 Τ.Κ 101. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Σεπτεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ.Πρωτ.Α2-3949 /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ Ταχ.δ/νση. Πλ. Κάνιγγος ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 9 Τ.Κ 101.81 Πληροφ. Παν. Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων.

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. 1. Προσυσκευασμένα προϊόντα (βλ. άρθρο 3, ΦΕΚ 2090/Β/2014) 2. Προϊόν ορίζεται ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Αθήνα,23/7/2015 Αρ. Πρωτ.:78649 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Αθήνα,23/7/2015 Αρ. Πρωτ.:78649 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 28 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα.... 1 Επιχρίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Εγκύκλιος του ΕΦΕΤ για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρουσία ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα Αγορανομική Διάταξη για την εμπορία,

Διαβάστε περισσότερα

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2004 Αρ.Πρωτ.: 1100938/845/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.1134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1134 ΘΕΜΑ: Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιδιωκόμενοι στόχοι της Νομοθεσίας Οι πολύτιμες ουσίες και κατά συνέπεια οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πετυχαίνουν οι ΔΙΕΠΠΥ για τον καταναλωτή;

Τι πετυχαίνουν οι ΔΙΕΠΠΥ για τον καταναλωτή; Τι πετυχαίνουν οι ΔΙΕΠΠΥ για τον καταναλωτή; 1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ο καταναλωτής δικαιούται να μην καταβάλλει το αντίτιμο για προσφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής Ελαιόλαδο και Καταναλωτής ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ PREFECTURE OF CHANIA Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών της».

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών της». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ : -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΤΡΟΦΙΜΑ 1. Ελαιόλαδο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 10-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1707 26 Αυγούστου 2008 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 88846 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Νέα Αγορανοµική ιάταξη σχετικά µε τη λιανική πώληση

ΘΕΜΑ: «Νέα Αγορανοµική ιάταξη σχετικά µε τη λιανική πώληση ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΕΙΣ: 1. ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 2. ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ 3. TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Διαβάστε περισσότερα

ε) του π.δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) του π.δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1-1178/25.6.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX: Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης Δρ. Βασιλική Αβραμοπούλου Δρ. Λεωνίδας Παλίλης Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΤΗΛ: +30 213 2145800 FAX: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8. ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισµένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.. 7/09»

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8. ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισµένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.. 7/09» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Αθήνα 03 /09/2009 Αρ.Πρωτ.Α3-4192 Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες συμβουλές από το Ινστιτούτο Καταναλωτών 1. Προσοχή στην ετικέτα

Χρήσιμες συμβουλές από το Ινστιτούτο Καταναλωτών 1. Προσοχή στην ετικέτα Χρήσιμες συμβουλές από το Ινστιτούτο Καταναλωτών 1. Προσοχή στην ετικέτα Ο καταναλωτής, όταν αγοράζει προσυσκευασμένα τρόφιμα, πρέπει να γνωρίζει ότι στην ετικέτα αναγράφονται όλες εκείνες οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2959 5 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10608/105667 Δημιουργία εθνικού καταλόγου εγκεκριμένων αντιφυτο τοξικών και συνεργιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α2 861 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Πα ροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 57/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 57 Αρ. 2689 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υγιεινής του Κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας Κριτοβουλίδου 15-17 Ρέθυμνο Τ.Κ 74100 Τ. 28310 51401 F. 2831030401 symfono_gram@nar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 82 / 2016 Κατάργηση της υπ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 52 / 2016 Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 139/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3587 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 139 Οι περί Μέλιτος Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ. : Α2-1045

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ. : Α2-1045 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 210 3893493-210-3893504

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 155 της , σ. 27) αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου L

(EE L 155 της , σ. 27) αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου L 2002R1019 EL 11.07.2010 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2552 20 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.... 1 Αναδιατύπωση των πινάκων 1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Λευκωσία, 6/5/2014 Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Η ιστορία της ελιάς, η καλλιέργειά της, ο καρπός & ο χυμός της το ελαιόλαδο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τους λαούς της Μεσογείου. Η ελιά αγαπάει τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

της 7ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 88/ 344/ΕΟΚ" (ΕΕ L 331 της , σ. 10).

της 7ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 88/ 344/ΕΟΚ (ΕΕ L 331 της , σ. 10). Ε.Ε. Παρ. III(I) 2515 Κ.Δ.Π. 265/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 265 Οι περί Διαλυτών Εκχύλισης Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από to Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Όροι και Ορισμοί Β. Σκοπός Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης Γ. Προδιαγραφές Γ.1. Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1096529 /673/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1132 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται: ΑΡΘΡΟ 17 ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 87 του ν. 3842/2010(ΦΕΚ 58 Α ) και την παράγραφο 7 του άρθρου Τέταρτου του ν.3845/2010 (ΦΕΚ65 Α ) Ειδικός φόρος σε είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 30/01/ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ:Α2-493 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός, Προϊσταμένη Β Τμήματος Χημικής Υπηρεσίας Καβάλας Γενικού Χημείου του Κράτους Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έλεγχος του Καπνίσματος Υποχρεώσεις από την εφαρμογή των Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νομών του 2002 έως 2004 και των Περί προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Τροποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ Αθήνα 14/11/2005 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Aριθ. Πρωτ. 128416 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 20 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 34062/957/Ε103 Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Εκ πομπών

Διαβάστε περισσότερα

«Τροποποίηση και συµπλήρωση του άρθρου 9 της Α. 7/09, περί υποβολής τιµοκαταλόγων, προαναγγελίας µεταβολής τιµών κ.λ.π και άλλες ρυθµίσεις»

«Τροποποίηση και συµπλήρωση του άρθρου 9 της Α. 7/09, περί υποβολής τιµοκαταλόγων, προαναγγελίας µεταβολής τιµών κ.λ.π και άλλες ρυθµίσεις» ΑΘΗΝΑ, 28- εκεµβρίου- 2009 Αριθµ. Πρωτοκ.: Α2 4957 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡ 15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου (Αριθμ. Πρωτ.: )

Έκθεση Ελέγχου (Αριθμ. Πρωτ.: ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Στοιχεία Υπηρεσίας Έκθεση Ελέγχου (Αριθμ. Πρωτ.: ) 1. Στοιχεία επιχείρησης: Επωνυμία Διεύθυνση ΤΚ Τηλέφωνο Fax e-mail Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα