ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ"

Transcript

1 ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΑΠΑΦΛΔΑ 18, ΤΜΖΣΣΟ 17236, ΑΘΖΝΑ ΣΔΤΥΟ ΜΔΛΔΣΖ Σ07 ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2011

2 2

3 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 2. ΠΡΟΔΡΓΑΗΔ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 2.1 Απνςηιώζεηο Οηθνπέδνπ 2.2 Απνκόλσζε ρώξνπ ζρνιείνπ θαη θηηξίσλ δηακνλήο παηδηώλ 2.3 Πξνζηαζία Σάθνπ ησλ Ηδξπηώλ ηνπ Ηδξύκαηνο 2.4 Δίζνδνο έμνδνο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ηξνρνθόξσλ 2.5 Σνπνζέηεζε Γεξαλνύ 2.6 Δίζνδνο Μεραλήκαηνο θαηαζθεπήο κηθξνπαζζάισλ ζην αίζξην ηνπ Κηηξίνπ 2.7 Καζαηξέζεηο 3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΝΗΥΤΖ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 3.1. Δθζθαθέο 3.2 Σζηκεληελέζεηο 3.3 Δλίζρπζε ησλ ηνίρσλ ιηζνδνκήο κε καλδύεο εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο 3.4 Αξκνιόγεκα 3.5 Αλαθαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο 3.6 Κιεηδηά ζπξξαθήο αξκώλ. 3.7 Δλίζρπζε ππεξζύξσλ 3.8 Δλίζρπζε ιηζνδνκήο αηζξίνπ 3.9 Δλίζρπζε ζεκειίσζεο 3.10 Δλίζρπζε γσληώλ θηηξίνπ 3.11 Καζαηξέζεηο ιηζνδνκήο 3.12 Γηάλνημε - δηεύξπλζε αλνηγκάησλ - θνπθσκάησλ 3.13 Γηάλνημε αλνηγκάησλ δηειεύζεσλ αεξαγσγώλ Ζ/Μ 3.14 Καηαζθεπή λέαο μύιηλεο ζηέγεο 3.15 Καηαζθεπή πιάθαο δαπέδνπ ππνγείνπ νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 3.16 Καηαζθεπή πιάθαο νξνθήο ππνγείνπ νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 3.17 Καηαζθεπή ηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 3.18 Καηαζθεπή ζύκκηθηνπ κεηαιιηθνύ ρσξνδηθηηώκαηνο θξεαηίνπ αλειθπζηήξνο 3.19 Καηαζθεπή αληηζηεξίμεσλ εθζθαθώλ ζην αίζξην ηνπ Κηηξίνπ κηθξνπάζζαινη 3.20 Καηαζθεπή ζύκκηθησλ πιαθώλ ζηνπο νξόθνπο ηνπ Κηηξίνπ 3.21 Ξπιόηππνη Τπνζηπιώζεηο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ 3.22 Ηθξηώκαηα Γάπεδα εξγαζίαο 3.23 Καηαζθεπή Μεηαιιηθώλ θιηκαθνζηαζίσλ 3.33 Καηαζθεπή κεζσξόθνπ - παηάξη 4. ΑΛΛΖΛΟΤΥΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΔΝΗΥΤΖ 5. ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΔ 3

4 Κεληξηθό Κηίξην Λεηηνπξγίαο Υαηδεθπξηαθείνπ Ηδξύκαηνο (Λεύθσκα: 100 Φξόληα Φαηδεθπξηάθεην Ίδξπκα Παηδηθήο Πξνζηαζίαο) 4

5 ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 1. ΓΔΝΗΚΑ Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ είλαη ε απνθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε ηνπ Κεληξηθνύ Κηηξίνπ Λεηηνπξγίαο ηνπ Φαηδεθπξηαθείνπ Ιδξύκαηνο,. Η ζηαηηθή κειέηε εθαξκνγήο βάζεη ηεο νπνίαο πξνθύπηνπλ νη εξγαζίεο νη νπνίεο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, απνηειεί εμειηθηηθή θαηάζηαζε εγθεθξηκέλεο νξηζηηθήο ζηαηηθήο κειέηεο, βάζεη ηεο νπνίαο εμεδόζε Πνιενδνκηθή Άδεηα. Όιεο νη πεξηιακβαλόκελεο εξγαζίεο ζηελ παξνύζα Τερληθή Πεξηγξαθή πξνθύπηνπλ από ηελ εγθεθξηκέλε Πνιενδνκηθή Άδεηα θαη εμππεξεηνύλ ηηο Αξρηηεθηνληθέο θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο λέεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Κηηξίνπ, κε γλώκνλα ηελ ζηαηηθή θαη αληηζεηζκηθή αζθάιεηα. 2. ΠΡΟΔΡΓΑΗΔ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα εθηειεζζνύλ πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή εμέιημε θαη ρξνληθή απνπεξάησζε ηνπ Έξγνπ. Οη ελ ιόγσ εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ Απνςηιώζεηο Οηθνπέδνπ Σην νηθόπεδν, ζηελ πεξηνρή όπνπ ζα εθηειεζζνύλ νη εξγαζίεο ελίζρπζεο ηνπ Κηηξίνπ Κεληξηθήο Λεηηνπξγίαο δελ ππάξρνπλ θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα πνπ πξέπεη λα θαζαηξεζνύλ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο. Πξέπεη όκσο λα γίλεη απνκάθξπλζε νηνδήπνηε εγθαηαζηάζεσλ βξίζθνληαη ζηα όξηα ηνπ θηηξίνπ θαη αθνξνύλ ιεηηνπξγίεο άζρεηεο, ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο δελ έρνπλ εληνπηζζεί κε ζαθήλεηα αιιά ζα πξέπεη λα απνκνλσζνύλ θαη λα απνμεισζνύλ επηιύνληαο ην πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο ( αλ είλαη θνηλόρξεζηα δίθηπα ) κέρξη ηελ απνπεξάησζε ηνπ Έξγνπ. Επίζεο ην νηθόπεδν πξέπεη λα απνγπκλσζεί από όια ηα δέλδξα ή θπηά πνπ είλαη απαξαίηεην λα απνκαθξπλζνύλ, ζε ζπκθσλία κε ηελ Υπεξεζία Απνκόλσζε ρώξνπ ζρνιείνπ θαη θηηξίσλ δηακνλήο παηδηώλ Θα θαηαζθεπαζζεί αζθαιήο πεξίθξαμε εληόο ηνπ νηθνπέδνπ, ε νπνία ζα απαγνξεύεη ηελ είζνδν παηδηώλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ. Η κνξθή, ε ζέζε θαη ε έθηαζε ηεο ελ ιόγσ πεξηθξάμεσο ζα εθηηκεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Ιδξύκαηνο. Οπσζδήπνηε νθείιεη λα ππάξρεη ζήκαλζε αζθαιείαο θαη δηάδξνκνη αζθαινύο 5

6 θπθινθνξίαο πεδώλ, ζε πεξίπησζε θίλεζεο πιεζίνλ ηνπ ρώξνπ εξγαζηώλ. Σηελ πεξίπησζε απηή ηα πεξηκεηξηθά ηθξηώκαηα ηνπ θηηξίνπ ζα πξνζθέξνπλ αζθαιή δηέιεπζε πεδώλ. 2.3 Πξνζηαζία Σάθνπ ησλ Ηδξπηώλ ηνπ Ηδξύκαηνο Εληόο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ Φαηδεθπξηαθείνπ Ιδξύκαηνο επξίζθεηαη ν ηάθνο ησλ Ιδξπηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ν ηάθνο ζα πξνζηαηεπζεί κε πεξίθιεηζηε θαηαζθεπή ζε ζπκθσλία κε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Ιδξύκαηνο. Οθείιεη λα παξέρεηαη πξνζηαζία από δηέιεπζε θνξηεγώλ απηνθηλήησλ θαη από πηώζε πιηθώλ, ζε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηεζεί γεξαλόο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εξγαζηώλ ελίζρπζεο. Δηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε νρεκάησλ, νθείιεη λα πξνβιεθζεί αζθαιήο πεξίκεηξνο 10m από ηελ εμσηεξηθή παξεηά ηεο πεξηνρήο ηνπ ηάθνπ. Θα ππάξρεη ζήκαλζε θπθινθνξίαο γηα εθηξνπή ησλ ηξνρνθόξσλ θαη θσηηζκόο αζθαιείαο λπθηόο. 2.4 Δίζνδνο έμνδνο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ηξνρνθόξσλ Σε ζπλεξγαζία κε ηελ Υπεξεζία ζα απνθαζηζζεί ν ηξόπνο εηζόδνπ θαη εμόδνπ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ζην ρώξν ηνπ νηθνπέδνπ. Γηα ην ζθνπό απηό ζα ραξαρζεί ζαθήο πνξεία εηζόδνπ εμόδνπ ησλ νρεκάησλ, ηα νπνία εάλ ζα πξέπεη λα θάλνπλ ζηξνθή, απηή ζα γίλεηαη ζε εηδηθό θαη κόλν επηιεγκέλν ρώξν πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ. Τα νρήκαηα ζα αθνινπζνύλ κνλόδξνκε πνξεία ρσξίο επί ηόπνπ αλαζηξνθέο. Θα πξνβιεθζεί ρώξνο θαη ζέζε πξνζσξηλήο παξακνλήο θνξηεγώλ κεηαθνξάο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, ζηαιία νρεκάησλ, κε πξνζεκαζκέλε ζέζε ηεο αληίζηνηρεο αληιίαο, ώζηε ε «κπνύκα» λα θζάλεη εθεί πνπ πξέπεη. Σε πεξίπησζε θαηά ηε νπνία δελ θζάλεη ε αληιία, ην ζθπξόδεκα ζα πξνκεζεύεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ Κηηξίνπ κε γεξαλό θαη «θάδν» κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο. 2.5 Σνπνζέηεζε Γεξαλνύ Ο γεξαλόο νθείιεη λα έρεη θάιπςε ζε όιε ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Λόγσ ηεο έθηαζεο ηνπ Κηηξίνπ κπνξνύλ λα είλαη δύν, ηνπνζεηεκέλνη αληηδηακεηξηθά ζε δύν εμσηεξηθέο γσλίεο ηνπ Κηηξίνπ. Τνλίδεηαη όηη απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά πιηθώλ επάλσ από ην ζρνιείν, ηνπο ρώξνπο δηακνλήο παηδηώλ, ησλ εξγνηαμηαθώλ γξαθείσλ θαη ησλ γξαθείσλ ηνπ Ιδξύκαηνο. Η ηνπνζέηεζε ησλ γεξαλώλ κπνξεί λα γίλεη κε κεηαθνξά κέζσ άιινπ ηξνρνθόξνπ γεξαλνύ, από ηνπο παξάιιεινπο πξνο ηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν ηνπ νηθνπέδνπ δξόκνπο. 2.6 Δίζνδνο Μεραλήκαηνο θαηαζθεπήο κηθξνπαζζάισλ ζην αίζξην ηνπ Κηηξίνπ Θα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα εηζόδνπ εηδηθνύ νρήκαηνο θαηαζθεπήο δηάηξεζεο κηθξνπαζζάισλ ζην εζσηεξηθό αίζξην ηνπ Κηηξίνπ. Ωο πηζαλή πύιε εηζόδνπ εθηηκάηαη όηη 6

7 κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη ε θύξηα είζνδνο ηνπ Κηηξίνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα θαηαζθεπαζζεί εηδηθή πξνζσξηλή ξάκπα από ραιίθη, ελώ ηα ζηνηρεία ηεο καξκάξηλεο ζθάιαο ζα πξνζηαηεπζνύλ θαηαιιήισο κε εηδηθέο κεκβξάλεο. Εάλ ρξεηαζζεί πξνζσξηλή κεηαθνξά ησλ καξκάξηλσλ ζηνηρείσλ ηεο εηζόδνπ, ώζηε λα δηαηίζεηαη πεξηζζόηεξνο ρώξνο, απηά αθνύ θσηνγξαθεζνύλ θαη απνηππσζνύλ ιεπηνκεξώο, ζα απνκαθξπλζνύλ θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ αξγόηεξα ζηελ πξνεγνύκελε ζέζε ηνπο. 2.7 Καζαηξέζεηο Kαζαηξνύληαη ε ππάξρνπζα μύιηλε ζηέγε, ηα επηρξίζκαηα όισλ ησλ ηνίρσλ, ηα μύιηλα θνπθώκαηα θαη όια ηα ππάξρνληα δάπεδα ζην ηζόγεην θαη ππόγεην ηνπ Κηηξίνπ. Οη εξγαζίεο θαζαίξεζεο ζα εθηειεζζνύλ θπξίσο ρσξίο ηελ βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ. Τα πιηθά ηα νπνία ζα πξνθύςνπλ, ζα ζπγθεληξσζνύλ θαη ζα κεηαθεξζνύλ εθηόο ηνπ νηθνπέδνπ ζε πεξηνρέο επηηξεπόκελεο από ηηο Αξρέο θαη ύζηεξα από έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο. Η θαηεδάθηζε ζα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, έηζη ώζηε λα κελ ηξαπκαηηζηνύλ νη παξακέλνπζεο θαηαζθεπέο. Καζαηξέζεηο επηρξηζκάησλ: Η απνκάθξπλζε ησλ επηρξηζκάησλ ζα γίλεη κεραληθά κε πηζηόιη θαη αηζάιηλε ζβνύξα. Θα απνκαθξπλζεί πιήξσο ην επίρξηζκα ώζηε λα είλαη πιήξσο εκθαλείο νη ιίζνη ησλ ηνίρσλ. Θα γίλεηαη ηαθηηθή πιύζε ησλ επηθαλεηώλ απόμεζεο ώζηε λα επηθάζεηαη ε ζθόλε θαη λα απνκαθξύλνληαη ηα ζαζξά πιηθά απόμεζεο. Η επηθάλεηα ζα παξαδνζεί έηνηκε ώζηε λα αξρίζεη ε εξγαζία ηνπ αξκνινγήκαηνο. Γηα ην ζθνπό απηό, ε επηθαλεηαθή εκθαλήο ζηξώζε ηνπ ππάξρνληνο ζπλδεηηθνύ θνληάκαηνο ηεο ιηζνδνκήο ζα απνκαθξπλζεί επίζεο θαηά ηελ εξγαζία απόμεζεο ησλ επηρξηζκάησλ (ζα θαίλεηαη ην γύξηζκα ηεο αθκήο ηεο πέηξαο). Σε ηπρόλ δύζθνιεο πεξηνρέο ηεο ιηζνδνκήο, όπσο γσλίεο, ζα γίλεηαη απόμεζε κε θαιέκη θαη ζηδεξόβνπξηζα. Καζαηξέζεηο θνπθσκάησλ: Πξηλ ηελ θαζαίξεζε ησλ θνπθσκάησλ, ζα απνκαθξύλνληαη πξώηα όζα μύιηλα ζηνηρεία θέξνπλ ηδάκη, ώζηε λα απνθεύγνληαη ηξαπκαηηζκνί θαηά ηελ κεηέπεηηα θαζαίξεζε ησλ θνπθσκάησλ. Τα μύιηλα θνπθώκαηα ζα θόβνληαη κε ηξνρό ζηηο ζέζεηο γύξσ ζην πξέθη θαη ζην ιακπά όπνπ ππάξρνπλ κεηαιιηθά ζηνηρεία ηδηλέηηα, ηα νπνία είλαη εκπεγκέλα ζηε ιηζνδνκή. Η εμόιθεπζε ησλ ελ ιόγσ κεηαιιηθώλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη κεηά πξνζνρήο ώζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη ε ιηζνδνκή. Πξαθηηθά, εάλ ε ιάκα έρεη κεγάιν κήθνο έκπεμεο, πξέπεη ηνπηθά λα αθαηξεζεί έλαο ιίζνο. Ελαιιαθηηθά είλαη δπλαηή ε θαηαζηξνθή θαη θνπή ηεο ιάκαο κε θιόγα. Καζαίξεζε μύιηλεο ζηέγεο: Καζαηξείηαη πιήξσο ε ππάξρνπζα μύιηλε ζηέγε ηνπ Κηηξίνπ. Η απνθαζήισζε ησλ μύιηλσλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη κε ειεθηξηθή θνπή ηνπ ζαληδώκαηνο αθνύ 7

8 αθαηξεζεί ε επηθεξάκσζε ηεο ζηέγεο. Με ηελ απνκάθξπλζε ησλ θαξθηώλ κε εξγαιεία, απνρσξίδεηαη ην ζαλίδσκα από ηηο μύιηλεο δνθνύο. Οη μύιηλεο δνθνί ηεο ζηέγεο, νη νπνίεο είλαη από θαζηαληά, νη πεξηζζόηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε, ζα ζπιιέγνληαη πξνζσξηλά ζε έλα ρώξν εηδηθά νξηζκέλν από ηελ Υπεξεζία, όπνπ ζα γίλεηαη δηαινγή ησλ μύιηλσλ δνθώλ, κε ππόδεημε ηεο Υπεξεζίαο, κε ζθνπό ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζην Κηίξην. Καηόπηλ, νη ππόινηπεο μύιηλεο δνθνί ζα απνκαθξύλνληαη ηνπ Έξγνπ. Καζαίξεζε δαπέδσλ: Καζαηξείηαη πιήξσο ην δάπεδν ηζνγείνπ θαη ππνγείνπ. Σην δάπεδν ηζνγείνπ απνκαθξύλεηαη ην ζαλίδσκα θαη ηα πιηθά πιήξσζεο ηνπ δαπέδνπ καδί κε ςεπδνξνθέο. Οη ππάξρνπζεο κεηαιιηθέο δνθνί ησλ νξόθσλ, εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα θάπνηνλ άιιν ζθνπό, επεηδή είλαη παιαηάο έιαζεο, κπνξνύλ λα ηεκαρίδνληαη κε θιόγα θαη θαηόπηλ λα απνκαθξύλνληαη. Σην δάπεδν ηνπ ππνγείνπ θαζαηξνύληαη ηα ππάξρνληα δάπεδα ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα. Γηαθίλεζε κεηαθνξά πξντόλησλ θαζαηξέζεσλ: Η δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ θαηεδάθηζεο εληόο ηνπ Κηηξίνπ ζα γίλεη κε ηα ρέξηα ε όπνπ είλαη δπλαηό ηνπηθά κε δίηξνρν (θαξνηζάθη). Η απνζηνιή ησλ πξντόλησλ θαηεδάθηζεο από ηνπο νξόθνπο ηνπ θηηξίνπ πξνο ην ηζόγεην, κπνξεί λα γίλεη δηα κέζσ ησλ παξαζύξσλ, κε ρξήζε εηδηθώλ πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαηεπζείαλ ζε εηδηθνύο κεηαιιηθνύο θάδνπο απνθνκηδήο κπαδώλ, ε/θαη θαηεπζείαλ ζηελ πιαηθόξκα θνξηεγώλ απηνθηλήησλ. Απνθαηάζηαζε θζνξώλ θαηά ηελ θαζαίξεζε: Σηε πεξίπησζε πνπ πξνμελεζνύλ θζνξέο ζηηο παξακέλνπζεο θαηαζθεπέο απηέο πξέπεη λα επαλέιζνπλ ζηελ πξν ηεο θαζαίξεζε θαηάζηαζε κε επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ, θαη θάησ από ηηο εληνιέο ηεο Επηβιέπνπζαο αξρήο, ρσξίο απαίηεζε ηδηαίηεξεο ακνηβήο από απηόλ. Τα ηξαπκαηηζκέλα ζηνηρεία ζα επηζθεπαζηνύλ κε πιηθά ηέηνηα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη θαη ειάρηζην ζηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο εθηόο αλ ε Υπεξεζία απαηηήζεη θαιύηεξα πιηθά από απηά. Μεηά ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ν ρώξνο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνο από ηα πξντόληα ηεο θαη έηνηκνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο επόκελεο εξγαζίαο. 8

9 3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΝΗΥΤΖ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 3.1. Δθζθαθέο Πξνβιέπεηαη ε εθζθαθή πεξηκεηξηθά ηνπ Κηηξίνπ κέρξη ηε ζηάζκε ζεκειίσζεο ησλ ηνίρσλ ιηζνδνκήο, ώζηε λα θαηαζθεπαζζνύλ νη πεξηκεηξηθέο ζεκειηνδνθνί ελίζρπζεο ηνπ Κηηξίνπ. Η εθζθαθή ζα εθηειεζηεί θαη εζσηεξηθά ηνπ Κηηξίνπ, όπνπ αθνύ θαζαηξεζνύλ ηα ππάξρνληα δάπεδα ππνγείνπ, ζα εθηειεζζνύλ εθζθαθέο ζε κεγαιύηεξν βάζνο, ώζηε λα θαηαζθεπαζζεί ε ππόβαζε ησλ πιαθώλ επί εδάθνπο, θαζώο θαη νη ακθίπιεπξεο ζεκειηνδνθνί ησλ εζσηεξηθώλ ηνίρσλ. Σην αίζξην ηνπ Κηηξίνπ ζα εθηειεζζεί γεληθή εθζθαθή κέρξη ηελ απνθάιπςε ηεο θάησ ζηάζκεο ησλ ζεκειίσλ ηνπ πεξηζηπιίνπ. Καηόπηλ, ζα θαηαζθεπαζζνύλ κηθξνπάζζαιινη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ πεξηζηπιίνπ, κε κέησπν πξνο ην Κηίξην, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαζθεπή ησλ ζεκειηνδνθώλ ησλ εζσηεξηθώλ ηνίρσλ, παξάιιεισλ πξνο ην πεξηζηύιην, νη νπνίνη ζα επξίζθνληαη ζε θαηώηεξε ζηάζκε από ηε ζηάζκε έδξαζεο ηνπ πεξηζηπιίνπ. Σηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν ηνπ Κηηξίνπ είλαη δπλαηή ε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ γηα ηελ εθζθαθή. Σην εζσηεξηθό ηνπ Κηηξίνπ, ε εθζθαθή ζα γίλεη ρεηξσλαθηηθά θαζώο θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο πξνο ην εμσηεξηθό ηνπ Κηηξίνπ. Γηα ηε δηάλνημε ζε βξαρώδεο ππέδαθνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζθύξα (θνκπξεζέξ). 3.2 Σζηκεληελέζεηο Πξνβιέπεηαη ελίζρπζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ππάξρνπζαο ιηζνδνκήο κε ηζηκεληελέζεηο ζε ππθλό θάλλαβν. Η παξαπάλσ εξγαζία ζα εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηόηεηα θηλεηνπνίεζεο κεραληζκώλ ζπλάθεηαο θαη κεηαθνξάο δπλάκεσλ κεηαμύ ησλ δνκηθώλ κειώλ ηεο ιηζνδνκήο. Λόγσ ηνπ κεγάινπ πάρνπο ησλ ιηζνδνκώλ >70cm, ηα ελέκαηα ζα γίλνπλ θαη από ηηο δύν όςεηο ηεο ιηζνδνκήο. Η εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηώλ λα γίλεη απν εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν κε αληίζηνηρε θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία. Υπνρξεσηηθή θξίλεηαη επίζεο ε δηελέξγεηα ειέγρσλ δνθηκίσλ ηεο ιηζνδνκήο (θαξόηα), πξηλ θαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ηζηκεληελέζεσλ, κε ζθνπό ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επηηπρίαο ηεο πξνηεηλόκελεο επέκβαζεο. Από καθξνζθνπηθνύο ειέγρνπο ζην θηίξην θαη από ην εύξνο ησλ ξεγκαησκέλσλ ρώξσλ, πξνηείλεηαη ε ρξήζε πδξαπιηθνύ ελέκαηνο πςειήο δηεηζδπηηθόηεηαο ζε θάλλαβν 60x60cm. 3.3 Δλίζρπζε ησλ ηνίρσλ ιηζνδνκήο κε καλδύεο εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο Πξνβιέπεηαη ελίζρπζε ησλ ιηζνδνκώλ κε καλδύεο εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο (gunite) πάρνπο 7cm, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ζηαηηθή κειέηε. Οη καλδύεο είλαη κνλόπιεπξνη ζηελ 9

10 εμσηεξηθή πεξίκεηξν ηνπ Κηηξίνπ θαη ακθίπιεπξνη ζην εζσηεξηθό ηνπ Κηηξίνπ, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ εθάζηνηε ηνίρνπ κέζα ζην θηίξην. Οη καλδύεο ησλ πεξηκεηξηθώλ ηνίρσλ ζα θαηαζθεπαζζνύλ πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ. Απηνλόεην είλαη όηη ε εμσηεξηθή δηαηεξεηέα όςε ηνπ Κηηξίνπ δελ επεξεάδεηαη από ηηο εξγαζίεο. Οη καλδύεο δελ «γπξίδνπλ» κέζα ζην άλνηγκα ηνπ εθάζηνηε παξαζύξνπ ε ζύξαο δηόηη ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε Αξρηηεθηνληθή απαίηεζε γηα λα κελ αιινηώλνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ θνπθσκάησλ θαη νη όςεηο ηνπ Κηηξίνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, νη πξνο αλάιεςε δηαηκεηηθέο δπλάκεηο κεηαβηβάδνληαη ζηε δηεπηθάλεηα κεηαμύ καλδύα θαη ιηζνδνκή κόλν κέζσ δηαηκεηηθώλ βιήηξσλ. Η εθαξκνγή ηνπ εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηιακβάλεη: Καζαξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ πνπ ζα εληζρπζνύλ κε θαιέκη ε κε ειεθηξηθό ρεηξνπίζηνιν. Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηώλ κε ακκνβνιή-πδξνβνιή, θαη κεηά κε εθηόμεπζε πεπηεζκέλνπ αέξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ παξακέλεη, ώζηε ηειηθά λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηεπηθάλεηα πγξή κελ αιιά ρσξίο παξακέλνλ λεξό. Εθαξκνγή ηνπ εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηε κέζνδν ηεο μεξάο αλακείμεσο (Dry Mix Method). Δηακόξθσζε αδξήο επηπεδόηεηαο ησλ θαηαζθεπαδόκελσλ ηνίρσλ Σπληήξεζε ηνπ λσπνύ ζθπξνδέκαηνο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπληεξήζεσο. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηελ Πξνδηαγξαθή γηα Εθηνμεπόκελν Σθπξόδεκα ΣΚ316 ε ζύκθσλα κε ASTM-C-A Σύκθσλα κε ηε ζηαηηθή κειέηε ηίζεληαη θαηαθόξπθνη θαη νξηδόληηνη ξάβδνη νπιηζκνύ. Ο ηηζέκελνο νπιηζκόο αγθπξώλεηαη ζηελ ιηζνδνκή κε θαηάιιεια βιήηξα κνξθήο αγθίζηξνπ. Η ηνπνζέηεζε ησλ νπιηζκώλ ηνπ καλδύα ζηηο ζέζεηο όπνπ απαηηείηαη από ηε ζηαηηθή κειέηε ζα γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε ζεηξά εξγαζηώλ: Τνπνζέηεζε βιήηξσλ ζηε ιηζνδνκή γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νπιηζκνύ. Η εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ βιήηξσλ ζηε ιηζνδνκή πεξηιακβάλεη ηε δηάλνημε νπώλ θαη ειάρηζην βάζνο 15cm κε αδακαληνθόξν δηαηξεηηθό δξάπαλν, ηνλ θαιό θαζνξηζκό ηνπο κε πεπηεζκέλν αέξα θαη ηελ πάθησζε ησλ βιήηξσλ (ηεκάρηα ξάβδσλ νπιηζκνύ Φ14 Φ16-S500s), κε θαηάιιειε επνμεηδηθή ξεηίλε, ηύπνπ S2 ηεο Sintenco ε αλάινγν, ε νπνία εγρύεηαη κεηαμύ νπήο θαη βιήηξνπ. Τνλίδεηαη όηη νη παξαπάλσ εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ βιήηξσλ εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ θαηάζηαζε ηεο ιηζνδνκήο. Τππηθά, ηα βιήηξα ηνπνζεηνύληαη ζε δηάηαμε ζθαθηέξαο, όκσο ην ζελάξην απηό εμαξηάηαη θαηά πνιύ εάλ ην ηξππάλη ρηππήζεη ζθιεξό ιίζν ε αξκό κε ζπλδεηηθό θνλίακα. Επί ησλ βιήηξσλ ζηεξεώλεηαη θαη ζπγθνιιάηαη ν νπιηζκόο ησλ 10

11 ξάβδσλ. Τν ειεύζεξν άθξν ησλ βιήηξσλ ιεηηνπξγεί σο θιεηζηό άγθηζηξν, ην νπνίν πεξηθιείεη ηηο ξάβδνπο νπιηζκνύ. Η ειεθηξνζπγθόιιεζε ησλ νπιηζκώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο. Η πάθησζε ησλ θπξίσλ νπιηζκώλ ησλ καλδπώλ ζα γίλεηαη ζε θάζε ζηάζκε ηνπ Κηηξίνπ κέζσ θαηαιιήισλ αλακνλώλ. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη κείσζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνίρνπ ιηζνδνκήο ζηε ζηάζκε ηνπ νξόθνπ, ηόηε πεξηκεηξηθά ησλ ηνίρσλ ιηζνδνκήο θαηαζθεπάδεηαη «θξπθνδνθόο», ε νπνία ρξεζηκεύεη γηα ηελ κάηηζε ησλ νπιηζκώλ. Όιεο νη θαηαθόξπθεο ξάβδνη νπιηζκνύ παθηώλνληαη ζηηο ζεκειηνδνθνύο, νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη ακθίπιεπξα ζε θάζε ηνίρν ιηζνδνκήο. 3.4 Αξκνιόγεκα Καηαζθεπάδεηαη βαζύ αξκνιόγεκα, εξγαζία ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε ηηο εξγαζίεο ζθξάγηζεο γηα ελέκαηα (ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ έγρπζεο ελεκάησλ) θαη κε ηζηβηθώκαηα (ζθήλσζε κηθξώλ ιίζσλ ζε νπέο), κε ηζρπξό ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600kg ηζηκέληνπ ην νπνίν ζα πεξηέρεη πιαζηηθνπνηεηηθό γηα εξγαζηκόηεηα θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ λεξνύ. Η ηειηθή επηθάλεηα ηνπ λένπ θνληάκαηνο ζα είλαη πάληα εηζέρνπζα θαηά 0.5cm εσο1.0cm από ηηο εμσηεξηθέο παξεηέο ησλ ιίζσλ. 3.5 Αλαθαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο Πξνβιέπεηαη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηεο ππάξρνπζαο ιηζνδνκήο ζε όζα ηκήκαηα έρνπλ ππνζηεί απνζάζξσζε από ην ρξόλν, κε ηαπηόρξνλε ξεγκάησζε από ηηο επάιιειεο ζεηζκηθέο θαηαπνλήζεηο, ηδηαίηεξα κεηά ην ζεηζκό ηνπ Μεηά ηελ αξρή ησλ εξγαζηώλ ελίζρπζεο ηνπ θηηξίνπ, θαη ηεο απνθνκηδήο/απόμεζεο ησλ επηρξηζκάησλ ηεο ιηζνδνκήο, πξνβιέπεηαη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε όζσλ ηκεκάησλ θξηζεί όηη ην ππάξρνλ πιηθό ιηζνδνκήο έρεη θαηαζηξαθεί. Η ζύλζεζε ηνπ πιηθνύ ηνπ θνληάκαηνο ζα είλαη ε παξαθάησ: 1 κέξνο όγθνπ αζβέζηε 1 κέξνο όγθνπ ιεπθό ηζηκέλην 3 κέξε όγθνπ αδξαλή 3.6 Κιεηδηά ζπξξαθήο αξκώλ. Καηαζθεπάδνληαη δηαηκεηηθνί ζύλδεζκνη (θιεηδηά ζπξξαθήο ξσγκώλ) ζε ξεγκαησκέλνπο ρώξνπο κε εύξνο ξσγκήο >5mm αθνύ πξνεγεζεί δηάλνημε θσιεάο κε αθαίξεζε ραιαξώλ ιίζσλ γύξσ από ηε ξσγκή. Σηηο δηαλνηγόκελεο ζέζεηο θαηαζθεπάδνληαη ρπηά θιεηδηά από 11

12 ηζηκεληνθνλία ζηαζεξνύ όγθνπ ηύπνπ EMACO S66. Όιεο νη ζέζεηο ησλ θιεηδηώλ ζπξξαθήο ζα θαζνξηζζνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Επίβιεςε. 3.7 Δλίζρπζε ππεξζύξσλ Εληζρύνληαη όια ηα μύιηλα ε κεηαιιηθά πξέθηα ησλ θνπθσκάησλ ησλ ιηζνδνκώλ κε ιάκεο πάρνπο 5mm πνπ παθηώλνληαη ζηε ιηζνδνκή κέζσ θνλίαο ζηαζεξνύ όγθνπ ηύπνπ EMACO S66. Σπλδένληαη κεηαμύ ηνπο (εζσηεξηθό εμσηεξηθό) κε δηακήθεηο ληίδεο Μ8, ηξείο ηνπιάρηζην αλά άλνηγκα. 3.8 Δλίζρπζε ιηζνδνκήο αηζξίνπ Σην αίζξην ηνπ θηηξίνπ δελ εθαξκόδνληαη καλδύεο εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο δηα λα κελ αιιάμεη ην πάρνο ησλ πεζζώλ θαη δηαηαξαρζεί ε ππάξρνπζα γεσκεηξία, εθαξκόδνληαη όκσο ηζηκεληελέζεηο όπσο θαη ζην ππόινηπν Κηίξην. Γηα ηνλ ιόγν απηό πξνβιέπεηαη ε ρξήζε νπιηζκέλνπ επηρξίζκαηνο ησλ 600kg ηζηκέληνπ, εληζρπκέλνπ κε ίλεο πξνππιελίνπ (1.2kg αλά m 3 θνληάκαηνο κε κήθνο ηλώλ 6mm έσο 51mm) ζην πάρνο ησλ ππαξρόλησλ επηρξηζκάησλ. Πεξηιακβάλεηαη γαιβαληζκέλν πιέγκα ηύπνπ Δάξηγθ δηαζηάζεσλ θαλλάβνπ 50x50mm κε Φ2mm, ην νπνίν ζηεξεώλεηαη κε θαηάιιεια αηζαιόθαξθα θαη ζε ππθλή δηάηαμε ζηελ ηνηρνπνηία. Τν γαιβαληζκέλν πιέγκα δηαηίζεηαη ζε ηππηθό πιάηνο 1.0m, νπόηε νθείιεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα αιιεινεπηθάιπςε ησλ ηεκαρίσλ ησλ πιεγκάησλ. 3.9 Δλίζρπζε ζεκειίσζεο Τν ζύλνιν ησλ θεξνπζώλ ιηζνδνκώλ θαζώο θαη ηνπ πεξηζηπιίνπ ηνπ αηζξίνπ εληζρύεηαη ζηε ζηάζκε ζεκειίσζεο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε ζεκειηνδνθνύο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, νη νπνίεο εθάπηνληαη ησλ ιηζνδνκώλ θαη ζπλδένληαη κνλνιηζηθά κέζσ βιήηξσλ θαζώο θαη κε εγθάξζηεο δνθνύο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (κόλν ζην Κηίξην), ζε ηαθηηθέο απνζηάζεηο, νη νπνίεο δηαπεξλνύλ ηε ιηζνδνκή κέζα από θαηάιιεια δηαλνηγκέλεο νπέο. Οη λέεο ζεκειηνδνθνί αθνινπζνύλ ηελ ππάξρνπζα γεσκεηξία ηεο ζεκειίσζεο, επνκέλσο ζε αξθεηέο ζέζεηο ηνπ Κηηξίνπ πξνθύπηνπλ αληζνζηαζκίεο, ιόγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ βξαρώδνπο εδάθνπο ζεκειίσζεο. Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ ηεο ιηζνδνκήο ησλ ζεκειίσλ, θαη θαηαζθεπή δηαηκεηηθώλ θιεηδηώλ από ζθπξόδεκα. Γηα ην ζθνπό απηό ζα θαζαηξεζεί ηνπηθά ε ιηζνδνκή ( κπνύθα ) κε ηελ εμαζθάιηζε πάληνηε ηεο δεκηνπξγίαο ζόινπ από ηελ ιηζνδνκή, θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ιηζνδνκήο ζηελ πεξηνρή απηή κε ρπηό ζθπξόδεκα C20/25. Οη καλδύεο ηνπ εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο ζα θαηεβαίλνπλ κέρξη ηα ζεκέιηα, κε ζπλερή 12

13 αγθύξσζε ε/θαη παξάζεζε ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ησλ καλδπώλ εληόο ηνπ ζώκαηνο ησλ λέσλ ζεκειηνδνθώλ. Εθ όζνλ πξνθύςνπλ ππόγεηα ύδαηα, ζε όια ηα ζθπξνδέκαηα ζα γίλεη ρξήζε ζηεγαλσηηθνύ κάδεο ηύπνπ ASOLIN-DM ηεο ISOMAT, ζε ζπλδπαζκό κε εηδηθά πξόζκηθηα αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο ηύπνπ SIKAFER ROGARD Δλίζρπζε γσληώλ θηηξίνπ Σηηο γσλίεο ηνπ Κηηξίνπ (εγθάξζηεο ζπλδέζεηο ιηζνδνκώλ) ζα ηνπνζεηεζνύλ αλά απνζηάζεηο, πεξίπνπ αλά 2.0m, πξνεληεηακέλα αλνμείδσηα αγθύξηα θαηά ηελ κία θαη θαηά ηελ άιιε δηεύζπλζε ηνπ Κηηξίνπ, δηαηνκήο Φ20mm (πνηόηεηα νπιηζκνύ AISI 316), ηα νπνία ζα αγθπξώλνληαη ζηελ ιηζνδνκή ζε ηθαλό κήθνο από ηελ αθκή ζπκβνιήο ησλ δύν ηνίρσλ, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ εθειθπζηηθή δύλακε θαη λα ηε κεηαθέξνπλ ζηε ιηζνδνκή κε αζθάιεηα εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ ηνπο κήθνπο. Τν κήθνο ηνπ αγθπξίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πάρνο ηνπ εγθαξζίνπ ηνίρνπ +1.30m (κήθνο αγθπξώζεσο). Αλ ην αγθύξην ζπλαληά θάπνην άλνηγκα θαη δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ην κήθνο αγθύξσζεο, ηόηε δηακνξθώλεηαη θαη ζηα δύν άθξα ηνπ πιάθα αγθύξσζεο. Η δηαδηθαζία ησλ επεκβάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αγθπξίσλ ζηε ιηζνδνκή θαη ηελ ελ ζπλερεία κεξηθή πξνέληαζε είλαη νη αθόινπζεο: Δηάηξεζε ηεο ιηζνδνκήο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνύ κε δηάκεηξν νπήο Φ34mm Εγθαηάζηαζε ηνπ αγθπξίνπ Τζηκεληέλεζε (α θάζε) ζην πίζσ κέξνο ηνπ αγθπξίνπ γηα ηε δεκηνπξγία πάθησζεο. Πξνεηνηκαζία κε θνλίακα ζηαζεξνύ όγθνπ ηύπνπ EMACO ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηεο πιάθαο αγθύξσζεο. Μεξηθή πξνέληαζε ηνπ αγθπξίνπ (όρη πέξαλ ηνπ 1.5ton) κε ζθίμηκν θνριία 2 ε θάζε ηζηκεληέλεζεο. Σπκπιήξσζε ηνπ ηζηκεληελέκαηνο ζην κήθνο ηνπ αγθπξίνπ. Τνπνζέηεζε ηεο αλνμείδσηεο πιάθαο αγθύξσζεο δηαζηάζεσλ 150x150x15mm Τειηθή πξνζηαζία ηεο θεθαιήο ηνπ αγθπξίνπ κε θαηάιιειν θνλίακα κε πξόζκηθην γηα πξνζηαζία από ηε δηάβξσζε θαη κε πιάθα πσξνιίζνπ (πώκα) Καζαηξέζεηο ιηζνδνκήο Τν Κηίξην Κεληξηθήο Λεηηνπξγίαο πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηείηαη από ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε. Η απόθαζε απηή ζύκθσλα κε ηελ Αξρηηεθηνληθή Μειέηε θαη αληίζηνηρε κειέηε Η/Μ, ηαπηόρξνλα κε ηηο αλάγθεο ςύμεηο ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ηνπ Κηηξίνπ, νδεγεί ζε ζρεηηθά κεγάιεο 13

14 δηαζηάζεηο ησλ νπώλ δηειεύζεσλ ζηε θέξνπζα ιηζνδνκή. Εκθαλίδεηαη ζπγθέληξσζε ησλ ελ ιόγσ νπώλ ζηηο γσλίεο ηνπ Κηηξίνπ, όπνπ ηνπνζεηνύληαη θαη θάζεηεο ζην επίπεδν ησλ νξόθσλ δηειεύζεηο, κε απνηέιεζκα, λα δηαθόπηεηαη ε ζηαηηθή ζπλέρεηα θαη δνκή θαζ ύςνο ησλ ηνίρσλ ιηζνδνκήο (βιέπε ζρέδηα θαηόςεσλ νξόθσλ). Τν γεγνλόο απηό αληηκεησπίδεηαη κε αλαγθαζηηθή θαζαίξεζε ησλ ηνίρσλ απηώλ, θαη ζθπξνδέηεζε ηνηρίσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ηα νπνία ζηα ακθόηεξα άθξα θέξνπλ εληζρύζεηο ππό κνξθή ππνζηπισκάησλ, ώζηε κε ηελ θαηάιιειε βιήηξσζε ξάβδσλ νπιηζκνύ ζηελ πεξηβάιινπζα ιηζνδνκή λα απνθαηαζηαζεί ε ζηαηηθή ζπλέρεηα. Τα ηνηρία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ιεηηνπξγνύλ ζε αξθεηέο ζέζεηο σο πςίθνξκεο δνθνί ζύδεπμεο ησλ ππνζηπισκάησλ ηα νπνία ππάξρνπλ ζηα άθξα ηνπο (βιέπε ζρέδηα θαηόςεσλ θαη νπιηζκώλ). Σηε δηαδηθαζία θαζαίξεζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ θαηάιιειεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθό θνξέα ρσξνδηθηηώκαηνο θνηινδνθώλ, ζπγθνιιεκέλν επί ηόπνπ. Ο ελ ιόγσ κεηαιιηθόο θνξέαο ζα ζπλδέεη ηνπο παξαθείκελνπο θαη θάζεηνπο ηνίρνπο πξνο ηνλ ππό θαζαίξεζε ηνίρν ιηζνδνκήο δηακέζσ ησλ αλνηγκάησλ ησλ παξαζύξσλ θαη ελ ζπλερεία ζα πξνζθέξεη αζθαιή ζηήξημε ζην έδαθνο, πξνο ην εμσηεξηθό θαη πξνο ην αίζξην ηνπ θηηξίνπ. Η κόξθσζε ησλ πξνζσξηλώλ αληηζηεξίμεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Υπεξεζία, ελώ ν θνξέαο ζα θαιύπηεηαη από αληίζηνηρνπο ζηαηηθνύο θαη αληηζεηζκηθνύο ππνινγηζκνύο, νη νπνίνη ζα ππνβιεζνύλ ζηελ Υπεξεζία πξνο έγθξηζε. Οη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο ζα πξνζθέξνπλ απόιπηε αζθάιεηα ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαζαίξεζε ησλ ελ ιόγσ ηνίρσλ ιηζνδνκήο. Οη εξγαζίεο θαζαίξεζεο ζα πξνρσξνύλ από ηελ ζηέγε ηνπ Κηηξίνπ πξνο ηα θάησ. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, νθείινπλ λα έρνπλ πξνεγεζεί νη εξγαζίεο ησλ ηζηκεληελέζεσλ θαη gunite ζην ζύλνιν ηνπ Κηηξίνπ. Τνίρνη ιηζνδνκήο νη νπνίνη δελ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηε λέα Αξρηηεθηνληθή δηάηαμε ησλ ρώξσλ ζα θαζαηξεζνύλ κε πξνζνρή, αθνύ πξνεγεζνύλ νη εξγαζίεο ηζηκεληελέζεσλ θαη gunite ζην ζύλνιν ηνπ Κηηξίνπ. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ππνζηπιώζεηο ε/θαη αληηζηεξίμεηο επί ηόπνπ ηνπ Έξγνπ εάλ απηό θξηζεί απαξαίηεην, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Υπεξεζίαο Γηάλνημε - δηεύξπλζε αλνηγκάησλ - θνπθσκάησλ Πξηλ από ηελ ηνπηθή θαζαίξεζε ηεο ιηζνδνκήο, ζα ηνπνζεηεζνύλ εθαηέξσζελ ηνπ ππό δηάλνημε αλνίγκαηνο δύν «πη» ησλ 160 (10cm πάλσ από ην ηειηθό πξέθη) πνπ ζα ζπλδένληαη δηακπεξώο κε θνριηνθόξνπο ήινπο Μ16/0.50m. Θα παξζνύλ ηνπηθά θαη πξόζζεηα κέηξα ππνζηύισζεο. Σηε ζπλέρεηα θαζαηξείηαη ε ιηζνδνκή ζηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε δηαηεξνύκελε ιηζνδνκή. Η εξγαζία δηάλνημεο ε δηεύξπλζεο ηνπ λένπ θνπθώκαηνο 14

15 νινθιεξώλεηαη κε ηελ ζθπξνδέηεζε ρπηνύ ε εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο νπιηζκέλνπ καλδύα ζηνπο ιακπάδεο θαη ζην πξέθη, πάρνπο 10cm έσο 15cm. Ο ηηζέκελνο νπιηζκόο ζην εθάζηνηε άλνηγκα ζπλδέεηαη κε θαηάιιειεο παξαζέζεηο νπιηζκώλ ε/θαη κε ειεθηξνζπγθόιιεζε κε ηνπο νπιηζκνύο ησλ καλδπώλ εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο Γηάλνημε αλνηγκάησλ δηειεύζεσλ αεξαγσγώλ Ζ/Μ Πξνβιέπεηαη ε δηάλνημε θαηαιιήισλ αλνηγκάησλ ζηε θέξνπζα ιηζνδνκή ηνπ Κηηξίνπ γηα ηε δηέιεπζε ησλ Η/Μ αεξαγσγώλ θαη γηα αξρηηεθηνληθνύο ιεηηνπξγηθνύο ιόγνπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο Αξρηηεθηνληθήο θαη Η/Μ κειέηεο. Εάλ νη δηαζηάζεηο ηνπ πξνο δηάλνημε αλνίγκαηνο είλαη ζρεηηθά κηθξέο θαη δελ δηαηαξάζζεηαη ε ιεηηνπξγία «ζόινπ» ηεο ιηζνδνκήο, ε δηάλνημε εθηειείηαη ρεηξνλαθηηθά κε θαιέκη, δηαλνίγνληαο ηνπο αξκνύο ησλ ιίζσλ θαη ελ ζπλερεία απνκαθξύλνληαη νη επί κέξνπο ιίζνη, κε ρξήζε ινζηνύ. Εάλ νη δηαζηάζεηο ηνπ πξνο δηάλνημε αλνίγκαηνο είλαη ζρεηηθά κεγάιεο ηόηε ζηελ πεξίπησζε απηή πξηλ από ηελ ηνπηθή θαζαίξεζε ηεο ιηζνδνκήο, ζα ηνπνζεηεζνύλ εθαηέξσζελ ηνπ ππό δηάλνημε αλνίγκαηνο δύν «πη» ησλ 160 (10cm πάλσ από ην ηειηθό πξέθη) πνπ ζα ζπλδένληαη δηακπεξώο κε θνριηνθόξνπο ήινπο Μ16/0.50m. Θα παξζνύλ ηνπηθά θαη πξόζζεηα κέηξα ππνζηύισζεο. Σηε ζπλέρεηα θαζαηξείηαη ε ιηζνδνκή ζηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε δηαηεξνύκελε ιηζνδνκή. Η εξγαζία δηάλνημεο ησλ νπώλ δηειεύζεσλ Η/Μ νινθιεξώλεηαη κε ηελ ζθπξνδέηεζε ρπηνύ ε εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο νπιηζκέλνπ καλδύα ζηνπο ιακπάδεο θαη ζην πξέθη ηνπ αλνίγκαηνο, πάρνπο 10cm έσο 15cm, ζύκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. Ο ηηζέκελνο νπιηζκόο ζην εθάζηνηε άλνηγκα ζπλδέεηαη κε θαηάιιειεο παξαζέζεηο νπιηζκώλ ε/θαη κε ειεθηξνζπγθόιιεζε κε ηνπο νπιηζκνύο ησλ καλδπώλ εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο. Η απόθαζε εάλ έλα πξνο δηάλνημε άλνηγκα είλαη κηθξό ε ζρεηηθά κεγάιν ιακβάλεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία. Σε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Επίβιεςε απνθαζίδνπλ επί ηόπνπ γηα ηε βέιηηζηε ιύζε, ώζηε λα κελ πξνθύςνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηε ρξνληθή εμέιημε ηνπ Έξγνπ Καηαζθεπή λέαο μύιηλεο ζηέγεο Πξνβιέπεηαη θαζαίξεζε ησλ ππαξρόλησλ ζηεγώλ θαη αληηθαηάζηαζε απηώλ κε λέεο μύιηλεο θαηαζθεπέο. Τν πιηθό ηεο λέαο μύιηλεο ζηέγεο πξνβιέπεηαη λα είλαη από θαζηαληά, κε ζθνπό ηελ αληνρή ζην ρξόλν. Γηα ηελ θαιύηεξε έδξαζε ηεο ζηέγεο θαη γηα εμαζθάιηζε δηαθξάγκαηνο ζηε ζηέγε ηνπ Κηηξίνπ θαηαζθεπάδεηαη πεξηκεηξηθά ζηε ζηέςε ησλ ηνίρσλ ζελάδ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κνλνιηζηθά κε ηνπο καλδύεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε 15

16 αγθύξσζε ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ εληόο ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζελάδ. Επηπξνζζέησο, θαηά κήθνο ησλ ηνίρσλ, ην ζελάδ ζπλδέεηαη κνλνιηζηθά θαη κε ηε θέξνπζα ιηζνδνκή κέζσ θαηάιιεισλ βιήηξσλ. Μεηά ηελ θαζαίξεζε ηεο ππάξρνπζαο μύιηλεο ζηέγεο, πξνβιέπεηαη δηαινγή ησλ μύιηλσλ δνθώλ, νη νπνίεο επξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Η ππάξρνπζα μπιεία είλαη από θαζηαληά, απνηεινύκελε από νιόζσκνπο θνξκνύο δέλδξσλ θαηάιιεια πιαληζκέλσλ κε ην ρέξη. Οη επηιεγείζεο δνθνί, ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Υπεξεζία, ζα ηνπνζεηεζνύλ εθ λένπ ζην Κηίξην. Όιεο νη μύιηλεο δνθνί ηεο ζηέγεο πεξαζηέο ζα εδξάδνληαη ζην ζελάδ θαη ζα θαξθώλνληαη ζε απηό κε θαηάιιεινπο γαιβαληζκέλνπο κεηαιιηθνύο ζπλδέζκνπο - ζήθεο. Οη ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ μύιηλσλ δνθώλ ηεο ζηέγεο, πεξαζηέο κε ηζηκπίδηα, ζα θέξνπλ θαηάιιειεο ινμνηκήζεηο/θάιηζα θαη ζα θέξνπλ θαξθηά (μπινπξγηθέο ζπλδέζεηο). Ελαιιαθηηθά, είλαη δπλαηή ε ρξήζε κεηαιιηθώλ γαιβαληζκέλσλ πιαθώλ κε πξνδηαηξεκέλεο νπέο θαξθηώλ, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ζύλδεζε ησλ δνθώλ Καηαζθεπή πιάθαο δαπέδνπ ππνγείνπ νπιηζκέλν ζθπξόδεκα Οη πιάθεο δαπέδνπ ππνγείνπ, ζθπξνδεηνύληαη σο παξαδνζηαθέο πιάθεο επί εδάθνπο επί ζπκππθλσκέλεο ππόβαζεο από ραιίθη 3Α, κε ζθπξόδεκα εμνκάιπλζεο θαη πιαζηηθό θύιιν πνιπαηζπιελίνπ. Η άλσ εζράξα ησλ νπιηζκώλ ησλ πιαθώλ ζα ζηεξίδεηαη ζε απνζηάηεο (θαβίιηεο) από ξάβδνπο νπιηζκνύ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη πιαζηηθνί. Λεπηνκέξεηεο ησλ πιαθώλ επί εδάθνπο ιακβάλνληαη από ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα Καηαζθεπή πιάθαο νξνθήο ππνγείνπ νπιηζκέλν ζθπξόδεκα Οη πιάθεο νξνθήο ππνγείνπ εδξάδνληαη είηε επί δνθώλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο είηε πεξηκεηξηθά ζε ζπλερή εζνρή ησλ ηνίρσλ ιηζνδνκήο ιόγσ ηεο κείσζεο ηνπ πάρνπο ησλ ηνίρσλ θαζ ύςνο. Ο νπιηζκόο ησλ πιαθώλ απνηειείηαη από ζπλερείο επζείεο ξάβδνπο ζε νξζνθαλνληθό θάλλαβν, ρσξίο ζπαζηά ζίδεξα, δηόηη δελ απαηηείηαη νπιηζκόο δηαηκήζεσο ησλ πιαθώλ. Οη άλσ θαη θάησ εζράξεο ησλ νπιηζκώλ έρνπλ ηππηθά ην ίδην βήκα. Η άλσ εζράξα ησλ νπιηζκώλ ησλ πιαθώλ ζα ζηεξίδεηαη ζε απνζηάηεο από ξάβδνπο νπιηζκνύ (θαβίιηεο), κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη πιαζηηθνί. Λεπηνκέξεηεο ησλ πιαθώλ νξνθήο ππνγείνπ ιακβάλνληαη από ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα Καηαζθεπή ηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο Σηηο ζέζεηο ηνπ Κηηξίνπ όπνπ θαηαξγείηαη ε θαζ ύςνο ζπλέρεηα ηεο ιηζνδνκήο ιόγσ πνιιαπιώλ δηειεύζεσλ Η/Μ, θαηαζθεπάδνληαη ηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε ελίζρπζε ζε ακθόηεξα 16

17 άθξα ππό κνξθήλ ππνζηπισκάησλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Τα ηνηρεία αθνινπζνύλ θαζ ύςνο ηελ επί ηόπνπ γεσκεηξία ηνπ Κηηξίνπ. Τν πάρνο ησλ ηνηρείσλ παξακέλεη ζηαζεξό, ην ίδην θαη ε δηπιή εζράξα ησλ νπιηζκώλ. Τα αθξαία ππνζηπιώκαηα θέξνπλ απμνκείσζε ησλ δηαζηάζεσλ θαζ ύςνο δηόηη ζθπξνδεηνύληαη ελ επαθή κε ηελ πεξηβάιινπζα ιηζνδνκή, θέξνληαο βιήηξα ξάβδσλ νπιηζκνύ, ηα νπνία ζπλδένπλ κνλνιηζηθά ηα ηνηρεία ζθπξνδέκαηνο κε ηελ πεξηβάιινπζα ιηζνδνκή απνθαζηζηώληαο ηε ζπλέρεηα. Τα αθξαία ππνζηπιώκαηα είλαη νξζνγσληθήο δηαηνκήο θαη ζθπξνδεηνύληαη ώζηε λα πξνθύπηνπλ θάζεηεο αθκέο πξνο ην εθάζηνηε ηνηρείν. Τν εθάζηνηε ζπγθξόηεκα ηνηρείν-ππνζηπιώκαηα παθηώλεηαη ζε ζεκειηνδνθό νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ε απνηειεί εληαίν ζύλνιν κε ηηο παξαθείκελεο ακθίπιεπξεο ζεκειηνδνθνύο. Λεπηνκέξεηεο ησλ ηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ιακβάλνληαη από ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα Καηαζθεπή ζπκκίθηνπ κεηαιιηθνύ ρσξνδηθηηώκαηνο θξεαηίνπ αλειθπζηήξνο Σύκθσλα κε ηελ Αξρηηεθηνληθή δηάηαμε πξνβιέπεηαη έλαο λένο αλειθπζηήξαο ν νπνίνο επξίζθεηαη ζηνλ άμνλα θέξνληνο ηνίρνπ ιηζνδνκήο ζηε λόηην-δπηηθή πιεπξά ηνπ Κηηξίνπ. Απνηέιεζκα ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο είλαη ε θάζεηε ηνκή ηνπ ηνίρνπ ώζηε λα θαηαζθεπαζζεί ην θξεάηην ηνπ αλειθπζηήξνο. Με ζθνπό ηελ επαλαθνξά ηεο ζηαηηθήο ζπλέρεηαο ηνπ Κηηξίνπ θαηαζθεπάδεηαη κεηαιιηθό ρσξνδηθηύσκα από νξζνγσληθέο θνηινδνθνύο. Τν κέιε ηνπ δηθηπώκαηνο ζπγθνιινύληαη επηηόπνπ ιόγσ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ Κηηξίνπ ζηελ πεξηνρή απηή. Τν κεηαιιηθό δηθηύσκα ζπλδέεηαη κνλνιηζηθά κε ηελ κεηαιιηθή εζράξα ηνπ εθάζηνηε νξόθνπ θαη είλαη ζε ζέζε λα θέξεη κε αζθάιεηα ηηο πξνθύπηνπζεο ζεηζκηθέο θαηαπνλήζεηο. Πξνο επίηεπμε πςεινηέξνπ βαζκνύ αζθαιείαο ην ελ ιόγσ δηθηύσκα εγθηβσηίδεηαη ζε ηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ώζηε λα πξνθύςεη ζύκκηθηε δηαηνκή. Η πάθησζε ησλ κεηαιιηθώλ δηαηνκώλ εληόο ηνπ ζθπξνδέκαηνο επηηπγράλεηαη κέζσ δηαηκεηηθώλ ήισλ. Η βάζε ησλ ζηύισλ ηνπ κεηαιιηθνύ ρσξνδηθηπώκαηνο παθηώλεηαη ζε ζεκειίσζε κέζσ θνριησηώλ αγθπξίσλ κε πιάθα έδξαζεο. Η ζεκειίσζε θέξεη θαηάιιειε εζνρή γηα ηελ ππνδνρή ηεο θακπίλαο ηνπ αλειθπζηήξα Καηαζθεπή αληηζηεξίμεσλ εθζθαθώλ ζην αίζξην ηνπ Κηηξίνπ κηθξνπάζζαινη Πξνβιέπεηαη ε εθζθαθή πεξηκεηξηθά ηνπ Κηηξίνπ κέρξη ηε ζηάζκε ζεκειίσζεο ησλ ηνίρσλ ιηζνδνκήο, ώζηε λα θαηαζθεπαζζνύλ νη πεξηκεηξηθέο ζεκειηνδνθνί ελίζρπζεο ηνπ Κηηξίνπ. Η εθζθαθή ζα εθηειεζηεί θαη εζσηεξηθά ηνπ Κηηξίνπ, όπνπ αθνύ θαζαηξεζνύλ ηα ππάξρνληα δάπεδα ππνγείνπ, ζα εθηειεζζνύλ εθζθαθέο ζε κεγαιύηεξν βάζνο, ώζηε λα θαηαζθεπαζζεί ε ππόβαζε ησλ πιαθώλ επί εδάθνπο, θαζώο θαη νη ακθίπιεπξεο ζεκειηνδνθνί ησλ εζσηεξηθώλ 17

18 ηνίρσλ. Σην αίζξην ηνπ Κηηξίνπ ζα εθηειεζηεί γεληθή εθζθαθή κέρξη ηελ απνθάιπςε ηεο θάησ ζηάζκεο ησλ ζεκειίσλ ηνπ πεξηζηπιίνπ. Οη λέεο ζεκειηνδνθνί αθνινπζνύλ ηελ ππάξρνπζα γεσκεηξία ηεο ζεκειίσζεο, επνκέλσο ζε αξθεηέο ζέζεηο ηνπ Κηηξίνπ πξνθύπηνπλ αληζνζηαζκίεο, ιόγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ βξαρώδνπο εδάθνπο ζεκειίσζεο. Σύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζρέδηα απνηύπσζεο ηνπ Κηηξίνπ, ηα νπνία ειήθζεζαλ ππόςε ζηελ παξνύζα κειέηε, ε αληζνζηαζκία πξνθύπηεη κεηαμύ επηπέδνπ έδξαζεο ηεο ζεκειίσζεο ηνπ πεξηζηπιίνπ κε ηελ παξαθείκελε ζε θαηώηεξε ζηάζκε θείκελε ζεκειίσζε ησλ παξάιιεισλ πξνο ην πεξηζηύιην ηνίρσλ. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαζθεπή ησλ παξαθείκελσλ ζεκειηνδνθώλ θαη παξάιιεισλ ηνπ πεξηζηπιίνπ, νη νπνίνη ζα επξίζθνληαη ζε θαηώηεξε ζηάζκε από ηε ζηάζκε έδξαζεο ηνπ πεξηζηπιίνπ θαη όπνπ ζα παθηώλνληαη νη καλδύεο νπιηζκέλνπ gunite, απαηηείηαη αληηζηήξημε ηνπ κεηώπνπ εθζθαθήο πξνο ην Κηίξην, ώζηε λα θαηαζηεί εθηθηή θάζεηε εθζθαθή ζην δάπεδν ηνπ ππάξρνληνο πεξηζηπιίνπ. Πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή κηθξνπαζζάισλ δηακέηξνπ Φ30 αλά 0.60m κε νπιηζκό HEM180 θαη ζθπξόδεκα C20/25. Τν βάζνο εθζθαθήο-δηάηξεζεο ηνπ θξέαηνο ησλ κηθξνπαζζάισλ εληόο ηνπ βξαρώδνπο ππνβάζξνπ ηίζεηαη ζηα 5.0m, ώζηε λα δεκηνπξγείηαη πάθησζε ζηε βάζε. Οη κηθξνπάζζαινη θαηαζθεπάδνληαη κε θαηάιιειν δηαηξεηηθό κεράλεκα, κε ηελ θεθαιή παθησκέλε ζε θεθαιόδεζκν νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Ο ίδηνο θεθαιόδεζκνο απνηειεί επίζεο ζεκειηνδνθό ελίζρπζεο ηεο ζεκειίσζεο ηνπ πεξηζηπιίνπ (βιέπε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. Με ζθνπό ηε ειαρηζηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ηεο θεθαιήο ησλ κηθξνπαζζάισλ, ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ, ηνπνζεηνύληαη επηπιένλ κεηαιιηθέο αληεξίδεο αλά ηαθηέο ζηαζεξέο απνζηάζεηο. Πξηλ από ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηζηήξημεο, νθείινπλ λα γίλνπλ δνθηκαζηηθέο εθζθαθέο, ώζηε λα πηζηνπνηεζνύλ από γεσηερληθό κεραληθό όηη νη παξαδνρέο κειέηεο ηεο αληηζηήξημεο ζπκβαδίδνπλ κε ην εθζθαθέλ πιηθό. Απηή ε ελέξγεηα απαηηείηαη, δηόηη ζηε Γεσηερληθή Μειέηε ππάξρεη αλαθνξά όηη θαηά ηόπνπο ην εδαθηθό πιηθό ηνπ αηζξίνπ απνηειείηαη από πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ Κηηξίνπ θαη επηρσκαηώζεηο. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηζηήξημεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Υπεξεζία πάιηλνη κάξηπξεο παξακνξθώζεσλ ηνπ πεξηζηπιίνπ, ιακβάλνληαο παξαδνρή επηηξεπηήο κεηαθίλεζεο Η/1000 όπσο θαη ζηε κειέηε αληηζηήξημεο. Ο όξνο (Η) αληηζηνηρεί ζηελ απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ επί ηεο ιηζνδνκήο ηνπ πεξηζηπιίνπ. Παξάιιεια, ηνπνγξαθηθό ζπλεξγείν ζα απνηππώλεη ζπλερώο ηηο παξακνξθώζεηο, ηνπ πεξηζηπιίνπ ιακβάλνληαο ζηαζεξό ζεκείν αλαθνξάο. 18

19 Η όιε δηαδηθαζία ζα είλαη επθνιόηεξε εάλ πξνεγεζνύλ νη εξγαζίεο ηζηκεληελέζεσλ, gunite θαη νπιηζκέλνπ επηρξίζκαηνο πεξηζηπιίνπ. αξκνινγήκαηνο, 3.20 Καηαζθεπή ζύκκηθησλ πιαθώλ ζηνπο νξόθνπο ηνπ Κηηξίνπ Οη πιάθεο ησλ νξόθσλ κνξθώλνληαη κε ζύκκηθηε θαηαζθεπή. Γηα ην ζθνπό απηό ηνπνζεηνύληαη θύξηεο κεηαιιηθέο δνθνί δηαηνκήο W12x152 ή ηζνδύλακε ζπγθνιιεηή δηαηνκή θαηά κήθνο ηεο ζηελήο δηεύζπλζεο ησλ πηεξύγσλ ηνπ Κηηξίνπ. Τν Κηίξην είλαη νξζνγσληθό ζε θάηνςε θαη ιόγσ ηνπ εζσηεξηθνύ αηζξίνπ απαξηίδεηαη από ηέζζεξεηο επί κέξνπο επηκήθεηο πιεπξέο. Η θάζε πιεπξά ραξαθηεξίδεηαη από ηελ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη πξνζαλαηνιηζκό (βόξεηα, λόηηα, αλαηνιηθή θαη δπηηθή πιεπξά). Ωο εθ ηνύηνπ ζηελή δηεύζπλζε ελλνείηαη ην κηθξόηεξν άλνηγκα ζε θάζε νξζνγσληθή επηκήθε πιεπξά. Τα άθξα ησλ ελ ιόγσ θύξησλ κεηαιιηθώλ δνθώλ παθηώλνληαη ζηε ιηζνδνκή. Επί ησλ θπξίσλ δνθώλ ζπλδένληαη ζηελ εγθάξζηα δηεύζπλζε κηθξόηεξεο δνθνί δηαηνκήο IPE120, νη νπνίεο θέξνπλ ζύκκηθηε πιάθα θαη δηαηκεηηθνύο ήινπο. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ Αξρηηεθηνληθή δηάηαμε, ιόγσ ηνπ κηθξνύ δηαηηζέκελνπ θαη επηηξεπηνύ ζηαηηθνύ ύςνπο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ πιαθώλ ησλ νξόθσλ, ε ζύκκηθηε πιάθα δελ επηθάζεηαη ησλ θπξίσλ κεηαιιηθώλ δνθώλ, αιιά δηαθόπηεηαη ζηε παξεηά ηνπ πέικαηνο ηεο θπξίαο δνθνύ (βιέπε θαηαζθεπζηηθά ζρέδηα Κηηξίνπ θαηόςεηο). Δεκηνπξγείηαη θαηά απηό ηνλ ηξόπν κηα ζύκκηθηε εζράξα, ε νπνία πεξηκεηξηθά ησλ ηνίρσλ ιηζνδνκήο εδξάδεηαη ζε δηαηνκή U200, παθησκέλεο ζηε ιηζνδνκή κέζσ αγθπξίσλ θαη βιήηξσλ. Τα ελ ιόγσ αγθύξηα ρξεζηκεύνπλ ώζηε λα πξνθύπηεη αθελόο ζπλερήο έδξαζε ησλ πιαθώλ θαη αθεηέξνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξόθσλ ππό κνξθή ιεηηνπξγίαο δίζθνπ. Σην δηάδξνκν ηνπ αηζξίνπ ηνπνζεηνύληαη επίζεο κεηαιιηθέο δνθνί, ησλ νπνίσλ ηα άθξα είλαη επίζεο παθησκέλα ζηε ιηζνδνκή. Λόγσ ηνπ κηθξόηεξνπ ζηαηηθνύ ύςνπο ησλ ελ ιόγσ δνθώλ, ε ζύκκηθηε πιάθα επηθάζεηαη ησλ δνθώλ ώζηε λα πξνθύπηεη ζπλέρεηα. Η ζύκκηθηε πιάθα απνηειείηαη σο επί ην πιείζηνλ από ηξαπεδνεηδή ιακαξίλα ηύπνπ SYMDECK 73, ελώ ζην δηάδξνκν ηνπ αηζξίνπ ε ζύκκηθηε πιάθα είλαη νιόζσκε, δηόηη ε πεξηβάιινληεο ηνίρνη ηεο ιηζνδνκήο δελ είλαη παξάιιεινη θαη ινμνδξνκνύλ ώζηε λα δίδνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηελ αίζζεζε ηεο πξννπηηθήο θαη ηεο ηζνκεηξηθήο πξνβνιήο. Λόγσ ηεο ελ ιόγσ γεσκεηξίαο δεκηνπξγνύληαη δύζθνια θνςίκαηα ζηελ ηξαπεδνεηδή ιακαξίλα. Γηα απηό ην ιόγν ε ζύκκηθηε πιάθα ζην αίζξην είλαη νιόζσκε. 19

20 3.21 Ξπιόηππνη Τπνζηπιώζεηο θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ Οη μπιόηππνη νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη θαηλνύξγηνη. Γηα ηελ ζθπξνδέηεζε ησλ πιαθώλ ζην δάπεδν ηζνγείνπ θαζώο θαη ησλ ζεκειηνδνθώλ ζηε ζηάζκε ζεκειίσζεο, ν μπιόηππνο ζα απνηειείηαη από εληαία ηεκάρηα, ηα νπνία ζα πξνζδίδνπλ νκνηνγελή ηειηθή επηθάλεηα ζην ζθπξόδεκα. Γηα ηα ηνηρεία ζθπξνδέκαηνο ν μπιόηππνο ζα απνηειείηαη από λέα ηεκάρηα μπιείαο, ηα νπνία αλαγθαζηηθά ιόγσ ηεο κε θαλνληθήο γεσκεηξίαο, ζα θόπηνληαη επί ηόπνπ θαη ζα ζπλαξκνινγνύληαη. Επηηξέπεηαη ε αληηζηήξημε ηνπ μπινηύπνπ ησλ ηνηρείσλ ζηελ πεξηβάιινπζα ιηζνδνκή, αθνύ ζα έρεη πξνεγεζεί αξκνιόγεκα, ηζηκεληελέζεηο θαη gunite. Πξνβιέπεηαη ε ππνζηύισζε ζην κέζνλ ησλ θπξίσλ δνθώλ W12x152 θαζώο θαη ησλ κεηαιιηθώλ δνθώλ ζην δηάδξνκν ηνπ αηζξίνπ. Η ππνζηύισζε ζα ρξεζηκεύεη ζηε θάζε θαηαζθεπήο ώζηε ηπρόλ ειαζηηθέο παξακνξθώζεηο λα κελ επεξεάδνπλ ηελ ζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεηαιιηθνύ θνξέα θαη ηελ ζύλδεζε ηνπ κε ηα αγθύξηα-βιήηξα εληόο ηεο ιηζνδνκήο Ηθξηώκαηα Γάπεδα εξγαζίαο Πξνβιέπεηαη ε ρξήζε ηθξησκάησλ ζηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν ηνπ Κηηξίνπ θαη εληόο ηνπ εζσηεξηθνύ αηζξίνπ πεξηκεηξηθά ηνπ πεξηζηπιίνπ. Σην εζσηεξηθό ηνπ Κηηξίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ αξρηθά ηα ππάξρνληα δάπεδα γηα ηηο θαζαηξέζεηο θαη κεηέπεηηα εξγαζίεο αξκνινγεκάησλ, ηζηκεληελέζεσλ θαη gunite. Θα ππάξρνπλ πεηάζκαηα αζθαιείαο γηα ην πξνζσπηθό, ελώ ζα γίλεηαη πξόβιεςε γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε πεδώλ. Τα ηθξηώκαηα ζα είλαη από θπθιηθέο δηαηνκέο κε θαηάιιεινπο ρηαζηί ζπλδέζκνπο θαη θιείδεο γηα ηελ κεηαμύ ηνπο ζύλδεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε. Ο ζθειεηόο ησλ ηθξησκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεί ην ππάξρνλ Κηίξην σο ζηαζεξή επηθάλεηα γηα αλαξξίρεζε θαζ ύςνο. Η πξόζβαζε ζα γίλεηαη κε ζθάιεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, ελώ ζα απαγνξεύεηαη ε κεηαπήδεζε ηνπ πξνζσπηθνύ από επίπεδν ζε επίπεδν Καηαζθεπή Μεηαιιηθώλ θιηκαθνζηαζίσλ Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ελίζρπζεο θαηαζθεπάδνληαη δύν κεηαιιηθά θιηκαθνζηάζηα ζύκθσλα κε ηελ Αξρηηεθηνληθή κειέηε. Ο κεηαιιηθόο ζθειεηόο ησλ κεηαιιηθώλ θιηκαθνζηαζίσλ ζπλδέεηαη κε ηε κεηαιιηθή εζράξα ζην επίπεδν ηνπ εθάζηνηε νξόθνπ. Τα κεηαιιηθά ηκήκαηα ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαηαζθεπάδνληαη αλά ηκήκαηα ζην εξγνζηάζην θαη ζπλαξκνινγνύληαη επί ηόπνπ ηνπ Έξγνπ κε θνριησηέο ζπλδέζεηο. 20

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΡΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ & ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΔΓΖ & ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Οδόο Αζθιεπηνύ, εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Πνιπγύξνπ (Εώλε Β, Σνκέαο ΗΗΗ) ΣΗΓΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικά σημεία επιλογής αγκυρίων Γνκηθό Τιηθό Σξόπνο δηάηξεζεο Δίδνο ηνπνζέηεζεο (πξν ηνπνζέηεζε,θιπ) Φνξηία Δίδνο κεραληζκνύ αγθύξσζεο 2 Δομικό Υλικό Σν είδνο ηνπ δνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts)

1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) 1 Προδιαγραφές Υλικών Εσρσζωνικού Δικτύοσ Οπτικών Ινών 1.1 (Σ) Σωλήνες (Ducts) Θα εγθαηαζηαζνύλ θελέο ζσιήλεο HDPE κε ζθνπό ηελ κειινληηθή εκθύζεζε ζπζηνηρηώλ κηθξνζσιελίσλ (Αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ). Οη ζσιήλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα