ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κατσιµαγκλή Α. Τσαρούχα. Α. : Χρόνη Β. Λεοντίου Ν. Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Εγκύκλιος ΘΕΜΑ: Εφαρµογή του Πρώτου Μέρους του Νόµου υπ αριθµ.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α ) «Απλοποίηση και εκσυγχρονισµός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων» Με το Πρώτο Μέρος του Ν.3982/2011, για πρώτη φορά καθιερώνονται µε νόµο : (α) οι βασικές αρχές, υπό µορφή όρων και προϋποθέσεων, για την άσκηση νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος και ειδικότερα για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, που ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 2 και (β) η διενέργεια ελέγχων για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται κατά την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Η παρούσα εγκύκλιος παρουσιάζει τα κύρια σηµεία, που αφορούν άσκηση αρµοδιοτήτων από τις οικείες Υπηρεσίες των Περιφερειών, του πρώτου µέρους του ως άνω νόµου και επισηµαίνει τις προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρµογή του, σε συνδυασµό µε την έκδοση των Π και των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπεται να εκδοθούν κατ εξουσιοδότησή του εν λόγω νόµου. Προσδιορίζεται ο σκοπός του νόµου. Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟΙ Στην παρ. 3 παρέχεται ο ορισµός της επαγγελµατικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί αντικείµενο ρύθµισης του νόµου : «.. η υλοποίηση της µελέτης µηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, για την κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης, τη συντήρηση αυτής, την επιτήρηση της λειτουργίας της και το χειρισµό Εγκύκλιος για Ν / 9

2 του εξοπλισµού της, η παροχή τεχνικής υπηρεσίας, η εκτέλεση τεχνικού έργου, καθώς και οι συναφείς προς αυτές εργασίες». Σηµειώνεται ότι από τον ως άνω ορισµό απουσιάζουν οι δραστηριότητες που αφορούν στην εκπόνηση µελετών και στην επίβλεψη της λειτουργίας. Άρθρο 3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Προσδιορίζεται το εύρος των οικονοµικών δραστηριοτήτων π.χ. βιοµηχανίες βιοτεχνίες, για τις οποίες η άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που ορίστηκαν στο προηγούµενο άρθρο, θα αποτελέσει το αντικείµενο της ρύθµισης του νόµου. Καθορίζονται επίσης οι κατηγορίες των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου. Επισηµαίνεται ότι µε τα Π που θα εκδοθούν δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 4 θα καθοριστούν επακριβώς οι περιπτώσεις για τις οποίες θα καθορίζονται προϋποθέσεις για την άσκηση των εν λόγω επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Στην παρούσα φάση θα ρυθµιστούν άµεσα οι επαγγελµατικές δραστηριότητες, για τις οποίες υφίστανται νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως : Πρακτικοί µηχανικοί, Θερµαστές, Συγκολλητές, Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Τεχνικοί Καυστήρων, Χειριστές Μηχανηµάτων Έργου Σε αµέσως επόµενη φάση θα ρυθµιστούν όπως : νέες επαγγελµατικές δραστηριότητες, Τεχνικοί Μηχανών Θαλάσσης και Τεχνικοί Καύσης Πυροτεχνηµάτων. Άρθρο 4 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Θεσµοθετείται η κατ αρχήν απαίτηση απόκτησης αδείας για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και καθορίζεται, ως προϋπόθεση για τη λήψη της ως άνω άδειας, η κατοχή των κατάλληλων επαγγελµατικών προσόντων, που είναι συνδυασµός τίτλου σπουδών και εµπειρίας / προϋπηρεσίας, καθώς και η επιτυχής εξέταση του ενδιαφερόµενου, όπου αυτό απαιτείται. Εξαίρεση από την απαίτηση απόκτησης αδείας αποτελεί η πρόβλεψη της παρ. 10 του άρθρου 5, για όσους εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 6422/1934 (π.χ. µηχανολόγοι µηχανικοί ΑΕΙ) ή για όσους συντρέχουν αντικειµενικά διαπιστούµενες προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί απλή αναγγελία του ενδιαφεροµένου. Οι αντικειµενικά διαπιστούµενες προϋποθέσεις, για κάθε επάγγελµα, θα καθοριστούν µε το αντίστοιχο Π, που εκδίδεται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 4. Εγκύκλιος για Ν / 9

3 Προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης της επαγγελµατικής εµπειρίας µε την παρακολούθηση ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε ρυθµίσεις που θα καθιερωθούν µε Π που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτό. Για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων από νοµικά πρόσωπα απαιτείται επίσης η λήψη αντίστοιχης αδείας. Τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα, για κάθε κατηγορία επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απόκτηση άδειας, θα καθοριστούν µε Π που θα εκδοθούν σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και το συναρµόδιο Υπουργό. Επίσης µε αυτά θα καθοριστούν οι επαγγελµατικές δραστηριότητες, που µπορούν να ασκούνται από τον κάτοχο κάθε επαγγελµατικής άδειας, η διάρκεια ισχύος και οι προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας, η αντιστοίχηση των αδειών, που υφίστανται κατά την έκδοση του νόµου, µε τις επαγγελµατικές άδειες, που θα εκδοθούν µε βάση τον παρόντα νόµο, καθώς και οι αντικειµενικά διαπιστούµενες προϋποθέσεις (που όσοι τις πληρούν δεν απαιτείται να λάβουν άδεια). Όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, µέχρι την έκδοση των ως άνω Π, εξακολουθούν να ισχύουν οι άδειες που εκδόθηκαν µε την υφιστάµενη κατά την έκδοση του νόµου νοµοθεσία. Άρθρο 5 ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Οι άδειες εκδίδονται από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών µε αντικειµενική και διαφανή διαδικασία διενέργειας εξετάσεων, µε τη βοήθεια εξεταστικών επιτροπών, µε τη συµµετοχή του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και µε την καθιέρωση, µε αποφάσεις που θα εκδοθούν σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, συγκεκριµένης εξεταστέας ύλης και των λεπτοµερειών διενέργειας των εξετάσεων. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, µέχρι την έκδοση των ως αποφάσεων, οι εξετάσεις θα διενεργούνται σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κατά την έκδοση του νόµου διατάξεις, δηλαδή δεν αλλάζει η σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών και ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων. Όταν σε µια Περιφέρεια δεν έχει συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει σε εξετάσεις που διενεργούνται από επιτροπή άλλης Περιφέρειας, που θα έχει οριστεί µε απόφαση που εκδίδεται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόµενος εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 ή όταν συντρέχουν αντικειµενικά διαπιστούµενες προϋποθέσεις, αυτός αποκτά το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, µε απλή αναγγελία και υποβολή δικαιολογητικών µε τα οποία αποδεικνύεται η συνδροµή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.6422/1934 ή αντίστοιχα των αντικειµενικά διαπιστούµενων προϋποθέσεων, οπότε και εκδίδεται αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας. Εγκύκλιος για Ν / 9

4 Επισηµαίνεται ότι µε την παρ. 1 του άρθρου 5, επαναφέρεται στις Υπηρεσίες των Περιφερειών η αρµοδιότητα αδειοδότησης για την άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων. Η ως άνω ρύθµιση, σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις του άρθρου 11, που προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών και του άρθρου 12, που προβλέπει την επιβολή κυρώσεων, συνεπάγεται ότι οι Υπηρεσίες των Περιφερειών ασκούν το σύνολο των αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ / 1245/ (ΦΕΚ 2604/Β) «περί ανελκυστήρων», µε εξαίρεση τα θέµατα της καταχώρησης, η οποία, µέχρι να αλλάξει η εν λόγω ΚΥΑ, παραµένει στην αρµοδιότητα των οικείων ήµων, σύµφωνα µε την το άρθρο 94, παράγραφος 2, εδάφιο 19 του ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010). Άδειες ηλεκτρολόγων Ειδικότητας, που ενδεχοµένως εκδόθηκαν από Υπηρεσίες Περιφερειών µετά τις µέχρι , πρέπει να αντικατασταθούν άµεσα µε αντίστοιχη άδεια που εκδίδεται µε βάση την αρµοδιότητα που παρέχεται από το Ν.3982/2011. Άρθρο 6 Α ΕΙΑ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Προβλέπεται η δυνατότητα αδειοδότησης νοµικών προσώπων, τα οποία θα ασκούν τις ρυθµιζόµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες. Άρθρο 7 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας από ικανούς, αξιολογηµένους από το ΕΣΥ φορείς, οι οποίοι αδειοδοτούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων. Οι εξετάσεις θα διενεργούνται µε τις ίδιες απαιτήσεις (τρόπος διενέργειας εξετάσεων, εξεταστέα ύλη), όπως και από τις επιτροπές των Περιφερειών. Προβλέπονται η τήρηση µητρώου αδειοδοτηµένων Φορέων υπό την µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων στον ΕΟΠΠ. Επισηµαίνεται ότι στην αρχική φάση εφαρµογής των ως άνω Π δεν αδειοδοτηµένοι φορείς διενέργειας εξετάσεων. υπάρχουν Άρθρο 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Προβλέπονται αυστηρές διαδικασίες ελέγχου των εξεταστικών φορέων. Εγκύκλιος για Ν / 9

5 Άρθρο 9 ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Καθιερώνεται η τήρηση στη ΓΓΒ ηλεκτρονικά ενιαίου µητρώου προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλµατα (φυσικών και νοµικών προσώπων), το οποίο θα ενηµερώνεται από τις Υπηρεσίες κατά την έκδοση των αντίστοιχων αδειών ή βεβαιώσεων αναγγελίας. Σκοπός του Ενιαίου Μητρώου είναι: α) η υποστήριξη των ελέγχων της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι αδειοδοτηµένοι επαγγελµατίες, όπως οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 11, β) η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α ), των προσώπων που αδειοδοτούνται ή καταχωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και γ) η παρακολούθηση της εξέλιξης της αδειοδότησης των αντίστοιχων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του ως άνω Μητρώου θα καθοριστούν µε ΚΥΑ σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, µέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, οι αδειοδοτούσες Υπηρεσίες θα διατηρούν τα προβλεπόµενα στοιχεία στα οικεία Μητρώα τους, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 3 της ΥΑ 12570/1106/Φ9.1/ (ΦΕΚ Β 1830/2010). Άρθρο 10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή αυτή θα επιλαµβάνεται την επίλυση σηµαντικών θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή της νοµοθεσίας αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελµάτων. Άρθρο 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για τη προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών, καθιερώνεται για πρώτη φορά ο έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους αδειούχους επαγγελµατίες. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται : (α) αυτεπάγγελτα (β) κατά την εξέταση καταγγελιών ή (γ) ύστερα από ατύχηµα, από διµελή όργανα ελέγχου που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και τα οποία συγκροτεί η αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, µε τη συνδροµή, όπου αυτό απαιτείται, εµπειρογνώµονα οριζοµένου από την οικεία επαγγελµατική οµοσπονδία ή το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος. Οι εν λόγω έλεγχοι συµπεριλαµβάνουν τους ελέγχους των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που διενεργούνται µε βάση την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.4483/1965. Στο Παράρτηµα Α της παρούσης εγκυκλίου παρέχονται πληροφορίες για τον έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Επισηµαίνεται ότι το άρθρο 11 έχει άµεση εφαρµογή. Εγκύκλιος για Ν / 9

6 Άρθρο 12 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Καθιερώνονται κυρώσεις για όσους ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα, χωρίς να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια, σε όσους παρέχουν κακής ποιότητας υπηρεσίες, καθώς και σε όσους απασχολούν πρόσωπα που, ενώ απαιτείται, δεν διαθέτουν άδεια. Τα κριτήρια, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων θα καθοριστούν µε Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την έκδοση της ως άνω ΥΑ, το άρθρο 12 εφαρµόζεται άµεσα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΦΟΥΡΛΑΣ Πίνακας Αποδεκτών: 1. Όλες οι Περιφέρειες, Γραφείο Περιφερειάρχη 2. ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών 3. Όλοι οι ήµοι της χώρας, Γραφείο ηµάρχου (για τις αλλαγές στο καθεστώς αδειοδότησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αφορούν ανελκυστήρες, βλέπε ανωτέρω άρθρο 5, τµήµα µε πλάγια γραφή) Κοινοποίηση: Υπ. Εσωτ. Αποκεν. & Ηλεκτρον. ιακυβέρνησης/ νση Οργ/σης & Λειτ. ΟΤΑ Σταδίου Αθήνα Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού - Γραφείο κ. Γεν. Γραµ. Βιοµηχανίας - Γραφείο κ. Γεν. ιευθυντή - /νση Υποστήριξης Βιοµηχανιών Εγκύκλιος για Ν / 9

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την κατασκευή και τον έλεγχο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.) είναι: 1. Ο ν. 4483/1965 (ΦΕΚ Α 118) «Περί καταργήσεως του Υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» και κύρια τα άρθρα 2, 4, 6 και 7, στα οποία ορίζεται ότι: Άρθρο 2 παρ.1 (όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3982/2011): «1. Για την ηλεκτροδότηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των υποσταθµών υποβάλλεται στο Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Υπεύθυνη ήλωση του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη µε την οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας και παρέχεται εγγύηση για την επί διετία απρόσκοπτη λειτουργία της. Η ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (.Ε.Η. Α.Ε.) ή άλλη Επιχείρηση ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ενηµερώνεται για την ως άνω υποβολή και αναλόγως ηλεκτροδοτεί την εγκατάσταση ή τον υποσταθµό, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.» Άρθρο 4 Για την τροποποίηση της αρχικής εγκατάστασης απαιτείται η υποβολή νεότερης Υπεύθυνης ήλωσης του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, διαφορετικά επιβάλλεται η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος. Άρθρο 6 παρ. 1 (όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3982/2011): «1. Ο έλεγχος όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος διενεργείται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών, που είναι αρµόδιες για την έκδοση των αδειών για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αφορούν τις ελεγχόµενες υπηρεσίες.» Άρθρο 7 «1. Οι ιδιοκτήτες εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται να ελέγχουν αυτές κατά τα οριζόµενα υπό του άρθρου 305 των δια της υπ αριθ /1955 Υ.Α. εγκεκριµένων κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 2. Ο έλεγχος ενεργείται από τους έχοντες αντίστοιχες άδειες ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες οι οποίοι υπέχουν τις ίδιες όπως και οι αρχικοί κατασκευαστές, δυνάµει του παρόντος, υποχρεώσεις.» 2. Η απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας 41392/13189/3281 της 20/22 Ιουλίου 1976 (ΦΕΚ Β 965): - στην παρ. 1 της οποίας αναφέρεται ότι η ΕΗ παρακολουθεί, µέσω του τηρούµενου από αυτή αρχείου ηλεκτροδότησης, τον προβλεπόµενο έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εφόσον διαπιστώσει ότι δεν έγινε εγκαίρως, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, διατάζει εγγράφως τον Εγκύκλιος για Ν / 9

8 έλεγχό τους και την υποβολή, από τον ιδιοκτήτη, της υπεύθυνης δήλωσης του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Υ Ε) εντός 6 µηνών, διαφορετικά διακόπτει το ρεύµα. - στην παρ. 3Α της οποίας αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, µετά τον έλεγχό της, είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην ΕΗ ή στην ηλεκτρική επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου ηλεκτρολόγου που πραγµατοποίησε τον έλεγχο ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς που ίσχυαν κατά τον χρόνο εκτέλεσής της και πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας. 3. Η Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Φ.7.5/1816/88/ (ΦΕΚ Β 470), σύµφωνα µε την οποία παύει η ισχύς του Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) του 1955 και τίθεται σε αποκλειστική ισχύ το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 περί απαιτήσεων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Στο άρθρο 5 της απόφασης ρυθµίζονται θέµατα ελέγχων και επανελέγχων και, µεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι επανέλεγχος των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων θα πρέπει να διενεργείται µετά από καταγγελία φυσικών ή νοµικών προσώπων. 4. Η ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ Ε 12081/642/ (ΦΕΚ Β 1222) µε την οποία καθιερώθηκε η υποχρεωτική τοποθέτηση της διάταξης προστασίας από ηλεκτροπληξία και της θεµελιακής γείωσης. 5. Η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Φ.50/503/168/ (ΦΕΚ Β 844), µε την οποία καθιερώθηκε το περιεχόµενο της Υπεύθυνης ήλωσης Εγκαταστάτη και στο άρθρο 3 της οποίας προβλέπεται ότι η ηλεκτρική επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, µετά από ειδοποίηση αρµόδιου οργάνου, µπορεί να αρνηθεί την ηλεκτροδότηση ή να προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση µε τις τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν την εγκατάσταση. 6. Ο ν.3982/2011 άρθρο 11 στον οποίο προβλέπεται, για την προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών, η διενέργεια ελέγχων, στους οποίος συµπεριλαµβάνεται και ο έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω : - Οι διατάξεις του ν.4483/1965 αποσκοπούν στην καθιέρωση και εφαρµογή κανονισµών ασφαλείας για τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και υποσταθµούς. Συνεπώς, ο αναφερόµενος στο νόµο αυτό έλεγχος διενεργείται για τη διαπίστωση της τήρησης των κανονισµών ασφαλείας. - Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των άρθρων 2 και 4 του ν.44883/1965, η ύπαρξη Υπεύθυνης ήλωσης του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη είναι προαπαιτούµενο για την εγγύηση της ασφάλειας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Συνιστάται εποµένως, σε περίπτωση καταγγελίας, να ενηµερώνεται άµεσα η αρµόδια για τη συγκεκριµένη ηλεκτροδότηση Υπηρεσία της ΕΗ, προκειµένου αυτή να απαιτήσει από τον κάτοχο της παροχής να προσκοµίσει πρόσφατη Υπεύθυνη ήλωση Εγκαταστάτη. Εάν µετά την υποβολή της πρόσφατης ήλωση, η ως άνω καταγγελία δεν αποσυρθεί, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ενδείξεις για τη µη τήρηση κανόνων ασφαλείας της ηλεκτρικής εγκατάστασης, θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος της εν λόγω εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 11 του ν.3982/2011. Εγκύκλιος για Ν / 9

9 Επισηµαίνεται ότι, αρµοδιότητα σε θέµατα αυθαίρετης ηλεκτροδότησης ή ηλεκτροδότησης αυθαίρετων οικοδοµών ή/και κατασκευών, έχουν και άλλοι φορείς, όπως η οικεία ιεύθυνση Πολεοδοµίας και η ΕΗ Α.Ε. Στην περίπτωση αυθαίρετης εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας, αρµοδιότητα έχει και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), σύµφωνα µε το ν.3431/2006. Εγκύκλιος για Ν / 9

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 197 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 112 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματι κών προσόντων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δρα στηριότητα του χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΦΗ 1.Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3133 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. Α δειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χο ρήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 11523 Αθήνα Πληροφορίες: Σπ. Παναγόπουλος Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213 2124 793-4

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λεωφ. Μεσογείων 119, T.K. 101 92 Αθήνα Τηλ.: 210 6969903, 210 6969802, 210 6974732 Fax: 210 6969607 e-mail: press.ypoian2@gmail.com www.mindev.gov.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα