ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)"

Transcript

1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ και το ΦΕΚ 1730/ ) αναφερόµενος πλέον ως κανονισµός από τον: Όνοµα µελετητή: ΑΜ Φορέα: Αντικείµενο της µελέτης είναι η σχεδίαση του δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου του κτιρίου µε στοιχεία: ιεύθυνση Ακινήτου: Ιδιοκτήτης Ακινήτου: Χρήστης Ακινήτου: Χρήση Ακινήτου: Οδός Προσπέλασης: Κωδικός Πελάτη: Τηλ: Η παροχή του αερίου στις διάφορες ιδιοκτησίες αρχίζει από την διακλάδωση του δικτύου της Πόλης και καταλήγει στους µετρητές των ιδιοκτησιών, εκτελείται δε και συντηρείται από την επιχείρηση διανοµής του αερίου και περιλαµβάνει: α) Ένα µετρητή αερίου της Ε.Π.Α Θεσσαλoνίκης, που τοποθετείται {στο ύπαιθρο/στο επίπεδο του ισογείου πλησίον της οικοδοµής ή στο όριο της ρυµοτοµικής γραµµής } όπως φαίνεται και στα σχέδια. β) Ανεξάρτητο δίκτυο σωληνώσεων που ξεκινά από το µετρητή και καταλήγει στα σηµεία λήψεων των συσκευών αερίου. γ) Τις συσκευές αερίου οι οποίες έχουν επιλεγεί ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες για {θέρµανση των χώρων, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, παρασκευής φαγητού και ψύξης} δ) ιατάξεις αερισµού των χώρων και απαγωγής καυσαερίων ε) ιατάξεις ασφαλείας και γενικών οδηγιών που πρέπει να τηρούνται για την εν λόγω εγκατάσταση στ)υπολογισµούς και σχέδια. 1

2 2. ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Η παράθεση και απαρίθµηση υλικών εξοπλισµού υπό πίεση ( 5.2 Τεχνικού Κανονισµού) είναι ενδεικτική. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση κάθε σωλήνα σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οι σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία µορφής και σύνδεσης και τα όργανα εξοπλισµού καθώς και οι διατάξεις ελέγχου, ρύθµισης, ασφάλειας και µέτρησης πρέπει να είναι στεγανές και να είναι έτσι κατασκευασµένες και συναρµολογηµένες, ώστε να αντέχουν στις καταπονήσεις στις οποίες υπόκεινται, εφ όσον και η χρήση τους είναι σύµφωνη µε τον κανονισµό. Οι σωληνώσεις µέσα στα κτίρια συµπεριλαµβανοµένων των περιβληµάτων τους δεν πρέπει να εκθέτουν σε κίνδυνο την Πυροπροστασία του κτιρίου και να µην οδηγούν σε έκρηξη σε περίπτωση εξωγενούς επίδρασης πυρκαγιάς. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα τους θεωρούνται ασφαλείς, αν µπορούν να αντέξουν σε θερµοκρασία 650 ο C για τουλάχιστον 30 λεπτά. α) Υλικά- εξαρτήµατα {Πληροφοριακό} Χαλυβδοσωλήνες από κοινούς χάλυβες (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ Μ ή Η, ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ ) Χαλυβδοσωλήνες από ανοξείδωτους χάλυβες (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ ) Εύκαµπτοι Κυµατοειδής Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα - CSST (Stainless steel pliable corrugated tubing) µε την απαιτούµενη από το νόµο πιστοποίηση. Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (π.χ. ΕΛΟΤ EN , ΕΛΟΤ EN , ΕΛΟΤ EN ) Χαλκοσωλήνες (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 1057) Πολυστρωµατικοί σωλήνες (PE/AI/PE) κατά ISO ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο Σωλήνες από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο (PE-X) κατάλληλα πιστοποιηµένοι Επιτρέπεται επιπρόσθετα να χρησιµοποιούνται κάθε σωλήνας και εξάρτηµα σύνδεσης που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών µε ανάλογη πιστοποίηση. Η επιλογή των υλικών εξαρτηµάτων και ο τρόπος σύνδεσης και εγκατάστασης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες και τις προδιαγραφές που ορίζονται αντίστοιχα στον Κανονισµό και τις Οδηγίες. β) Περιγραφή όδευσης εγκατάστασης αγωγών αερίου: Οι αγωγοί δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε φρεάτια ανελκυστήρων, σε αγωγούς αερισµού, σε αποθήκες στερεών καυσίµων, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε ψυκτικούς χώρους, να διέρχονται µέσα από καπνοδόχους ή να εισέρχονται στις παρειές των καπνοδόχων και γενικά δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους τους οποίους µπορούν να υποστούν βλάβη. Αν οι αγωγοί διέρχονται εγκάρσια από αρµούς οι οποίοι διαχωρίζουν µεταξύ τους δύο µέρη του κτιρίου, πρέπει να ληφθεί µέριµνα, ώστε οι σχετικές κινήσεις να µην µπορούν να επιδράσουν βλαπτικά επί των αγωγών. Οι σωληνώσεις επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε κλιµακοστάσια και στις εξόδους τους στο ύπαιθρο καθώς και σε διαδρόµους µε γενική πρόσβαση οι οποίοι χρησιµεύουν ως οδεύσεις διαφυγής µόνον όταν πληρούνται οι ακόλουθες δοµικές απαιτήσεις: 2

3 Οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων συµπεριλαµβανοµένων των µονωτικών τους αποτελούνται από άκαυστα υλικά. Αυτό δεν ισχύει για το µέσο στεγανοποίησης και σύνδεσης ούτε για επιστρώσεις σωλήνων πάχους µέχρι 0,5mm. Σε κλιµακοστάσια και στις εξόδους τους στο ύπαιθρο οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων πρέπει να τοποθετούνται ακάλυπτες ή σε φρεάτια και κανάλια εγκατάστασης. Οι σωληνώσεις επιτρέπεται ακόµη να εγκαθίστανται κάτω από το επίχρισµα χωρίς διάκενο µε κάλυψη µε επίχρισµα τουλάχιστον 15mm από άκαυστο υλικό. Τα φρεάτια και κανάλια εγκατάστασης πρέπει να έχουν ένα δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών και να αποτελούνται από άκαυστα υλικά. Για διέλευση από πυροπροστατευόµενη όδευση διαφυγής η γραµµή αερίου πρέπει να οδεύει εντός πυράντοχου καναλιού ή φρεατίου, µε δείκτη πυραντίστασης όσο ορίζει η µελέτη πυροπροστασίας του κτιρίου. Τα φρεάτια πρέπει να αερίζονται επάνω από την οροφή και το άνοιγµα εισροής αέρα να βρίσκεται στο πόδι του φρεατίου. εν επιτρέπονται περαιτέρω ανοίγµατα. Στα κανάλια εγκατάστασης πρέπει να προσάγεται και να απάγεται αέρας είτε τµηµατικά είτε στο σύνολο. Τα ανοίγµατα προσαγωγής και απαγωγής αέρα πρέπει να έχουν εµβαδό τουλάχιστον 10 cm 2 και δεν επιτρέπεται να διατάσσονται σε κλιµακοστάσια και στις εξόδους τους προς το ύπαιθρο ή σε διαδρόµους µε γενική πρόσβαση. Όλες οι ενώσεις εντός της γυψοσανίδας θα πρέπει να είναι συγκολλητές. εν απαιτούνται ανοίγµατα προσαγωγής και απαγωγής αέρα, αν τα φρεάτια ή κανάλια εγκατάστασης πληρούνται µε στεγανό και µη παραµορφώσιµο τρόπο µε άκαυστα υλικά (π.χ. άµµος). Η ενσωµάτωση των στοιχείων της εγκατάστασης στον φέροντα οργανισµό του κτιρίου απαγορεύεται. Σε κάθε περίπτωση ενσωµάτωσης ή διέλευσης σωληνώσεων µέσα από δοµικά στοιχεία πρέπει να µην µειώνεται η τυχόν απαιτούµενη αντισεισµική επάρκεια, η πυραντίσταση και ακαυστότητα τους. Η στήριξη και διέλευση των στοιχείων της εγκατάστασης επιτρέπεται σε φέροντα στοιχεία του κτιρίου εφ όσον: α) Υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην στατική και αντισεισµική µελέτη, ή αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, βεβαιώνεται από τον επιβλέποντα µηχανικό της στατικής µελέτης ότι δεν µειώνεται η φέρουσα ικανότητα και αντοχή τους. β) Εξασφαλίζονται οι µικροµετακινήσεις τους λόγω συστολοδιαστολών τους και η αντιδιαβρωτική προστασία τους. Οι ενσωµατωµένες εγκαταστάσεις σε δοµικά στοιχεία των κτιρίων πρέπει να απέχουν από σωληνώσεις νερού 5 cm, ενώ από ηλεκτρικά καλώδια: 10 cm αν είναι εξωτερικές 5 cm αν οι σωληνώσεις είναι εντοιχισµένες. Για ακάλυπτους αγωγούς σε ξηρούς χώρους γενικά δεν απαιτείται προστασία έναντι διάβρωσης. Αγωγοί από χάλυβα καλυµµένοι σε φρεάτια καθώς και ακάλυπτοι αγωγοί από χάλυβα σε χώρους µε υγρασία (π.χ. λουτρά) ή άλλους υγρούς χώρους, όπως π.χ. µη αεριζόµενα υπόγεια, πρέπει να προστατεύονται έναντι διάβρωσης. Αγωγοί κάτω από επίχρισµα πρέπει να προστατεύονται έναντι διάβρωσης. Οι χαλυβδοσωλήνες σε δοµικά υλικά από σκυρόδεµα, οι χαλυβδοσωλήνες και χαλκοσωλήνες σε δοµικά υλικά µε διαβρωτικά δοµικά υλικά (π.χ. οι χαλυβδοσωλήνες και χαλκοσωλήνες σε µοριοσανίδες ξύλου ή σκωρία, χαλυβδοσωλήνες σε γύψο και χαλκοσωλήνες σε νιτρικά ή αµµωνιακά δοµικά υλικά) καθώς και οι χαλυβδοσωλήνες και χαλκοσωλήνες σε χώρους µε διαβρωτική ατµόσφαιρα (π.χ. χώροι γαλβανισµού ή ηλεκτρικών µπαταριών) πρέπει να προστατεύονται µε περιβλήµατα έναντι διάβρωσης. Οι αγωγοί οι οποίοι διαπερνούν τα προαναφερόµενα δοµικά στοιχεία µπορούν επίσης να προστατεύονται µε προστατευτικούς σωλήνες. Οι προστατευτικοί σωλήνες πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από υλικό ανθεκτικό στην διάβρωση ή να προστατεύονται έναντι διάβρωσης. Οι αγωγοί αερίου δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται µέσα σε πλάκες από σκυρόδεµα, δάπεδα και πατώµατα. Οι αγωγοί αερίου, οι οποίοι τοποθετούνται σε κενούς χώρους µέσα σε ψευδοροφή ή µέσα σε ένα στρώµα ηχοµόνωσης (ή άλλο παρόµοιο) επάνω σε ψευδοροφή, πρέπει να προστατεύονται έναντι διάβρωσης. Οι σωληνώσεις µέσα στα κτίρια πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να µην έρχονται σε επαφή για µακρό χρόνο µε υγρασία. Αν εγκατασταθούν σωλήνες επάνω σε δάπεδα από µπετόν σε υγρούς χώρους, τότε πρέπει επιπλέον από τη προστασία διάβρωσης να χρησιµοποιηθεί περίβληµα προστατευτικό έναντι υγρασίας και µηχανικής φθοράς (κρούσεις κλπ). 3

4 Όταν οι αγωγοί διαπερνούν: Οροφές, τότε πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικοί σωλήνες, οι οποίοι πρέπει να προεξέχουν από την άνω πλευρά (δάπεδο) κατά 5 cm περίπου και από την κάτω πλευρά της οροφής τόσο ώστε να είναι ευκρινώς ορατοί. Εξωτερικούς τοίχους κτιρίων, τότε πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικοί σωλήνες ή περιβλήµατα, οι οποίοι να προεξέχουν τόσο ώστε να είναι ευκρινώς ορατοί. Τοίχους µέσα σε διαµερίσµατα ή χώρους παρόµοιας χρήσης, συνίσταται να ακολουθηθούν οι διατάξεις για εξωτερικούς τοίχους. άπεδα εκτεθειµένα σε κρούσεις και µηχανικές καταπονήσεις, πρέπει να προστατεύονται από µεταλλικό ή χτιστό πλαίσιο Π. Οι προστατευτικοί σωλήνες πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από υλικό ανθεκτικό στην διάβρωση ή να προστατεύονται έναντι της διάβρωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειου δικτύου να αναφέρονται τα υλικά, τα εξαρτήµατα και οι συνδέσεις για το υπόγειο δίκτυο. Επίσης προστασία έναντι διάβρωσης καθώς και προδιαγραφές για τοποθέτηση εντός εδάφους (βάθος τάφρων, πλάτος, υλικά πλήρωσης κλπ βλέπε 5.3) Ενδεικτικά: «Τα τµήµατα 2-3, 3-4, θα οδεύουν εντός εδάφους σε βάθος 0,5 έως 1m. Θα είναι κατασκευασµένα από (αναφορά υλικού επιλογής), οι συνδέσεις θα είναι σύµφωνα µε (αναφορά τρόπου σύνδεσης). Θα ληφθεί µέριµνα για την προστασία των αγωγών έναντι διάβρωσης σύµφωνα µε (αναφορά αντιδιαβρωτικής µεθόδου προστασίας όπου απαιτείται). [Αναφορά για ενσωµάτωση µονωτικών στοιχείων ή πρόσθετων απαιτήσεων]. H τάφρος κατασκευάζεται γενικά χωρίς ενίσχυση. Για την αποφυγή ανεπίτρεπτων τάσεων στον υπόγειο αγωγό αερίου ο πυθµένας της τάφρου θα κατασκευαστεί έτσι ώστε η σωλήνωση να εδράζεται σε όλο το µήκος της. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν αν προβλέπεται ή όχι είσοδος προσωπικού για εργασίες µέσα στην τάφρο, έτσι ώστε να τηρούνται τα ελάχιστα πλάτη της εικόνας 5.1 της παραγράφου του κανονισµού. Η επίχωση της τάφρου θα γίνει το συντοµότερο δυνατό µετά την τοποθέτηση του αγωγού. Οι σωλήνες θα περιβάλλονται µε στρώση τουλάχιστον 10cm από υλικά επίχωσης κατάλληλης κοκκοµετρίας για την µηχανική αντοχή της επιφάνειας των σωλήνων ή της µόνωσης (π.χ άµµος λατοµείου). Τα υλικά θα συµπιεστούν κατάλληλα ώστε να γεµίσει η περιοχή γύρω από το σωλήνα. Στο υπόλοιπο τµήµα η τάφρος µπορεί να επιχωθεί µε υλικά εκσκαφής. Οι σωληνώσεις θα επισηµαίνονται καθ όλο το µήκος τους µε πλαστικό κίτρινο πλέγµα το οποίο θα τοποθετηθεί περίπου 30cm επάνω από τους σωλήνες.»} Οι αγωγοί αερίου δεν πρέπει να στερεώνονται επάνω σε άλλους αγωγούς και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως φορείς για άλλους αγωγούς και φορτία. Πρέπει να διατάσσονται έτσι ώστε να µην µπορεί να επιδράσει επάνω σ αυτές νερό συµπύκνωσης από άλλους αγωγούς. Οι αγωγοί αερίου µπορούν να εγκαθίστανται: (α) ακάλυπτοι σε απόσταση από τον τοίχο. (β) κάτω από το επίχρισµα προστατευµένοι έναντι διάβρωσης χωρίς διάκενο ή (γ) σε φρεάτια και κανάλια. Οι αγωγοί πρέπει να στερεώνονται µέσω κατάλληλων στηριγµάτων (π.χ. άγκιστρα) σε τµήµατα του κτιρίου µε επαρκή δοµική αντοχή, ενδεχοµένως µε χρήση συνηθισµένων µέσων στερέωσης (π.χ. τάκοι στερέωσης). Τα φέροντα µέρη των στηρίξεων των σωλήνων πρέπει να είναι κατασκευασµένα από άκαυστα υλικά. Τιµές για τις αποστάσεις στηρίξεων οριζόντιων σωλήνων δίνονται στην πίνακας 5.1. του Κανονισµού (εκτός αν ο Κατασκευαστής ορίζει αυστηρότερες προδιαγραφές). 4

5 Η είσοδος της γραµµής αερίου στο κτίριο γίνεται πάνω από το έδαφος. Για την διέλευση των αγωγών µέσα από τοίχους χρησιµοποιούνται προστατευτικοί σωλήνες από pvc οι οποίοι προεξέχουν τόσο ώστε να είναι ευκρινώς ορατοί. Το διάκενο µεταξύ του αγωγού αερίου και του προστατευτικού σωλήνα στεγανοποιείται. Ο προστατευτικός σωλήνας θα είναι ανθεκτικός στην διάβρωση. Στην αρχή κάθε δικτύου καθώς και σε κάθε σηµείο λήψης θα εγκατασταθούν διακόπτες σύµφωνα µε τα σχετικά πρότυπα (αναφορά προτύπου). 3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Οι συσκευές αερίου που προβλέπονται είναι: Είδος Τύπος Πλήθος Ισχύς (kw) Τιµή σύνδεσης (m 3 /h) Κουζίνα Α αερίου 4πλή Λέβητας Β αερίου Σύνολο 81 Χώρος Τοποθέτησης α) Οι συσκευές αερίου θα συνδεθούν µε: {επιλέξτε αναφορά προτύπων} άκαµπτους αγωγούς Εύκαµπτους αγωγούς αερίων ασφαλείας β) Οι κουζίνες θα διαθέτουν διάταξη επιτήρησης φλόγας γ) Κατά την εγκατάσταση των συσκευών αερίου θα δοθεί προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή. 4. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ α) Για τις κουζίνες αερίου αρκεί ένα παράθυρο ή µία θύρα προς το ύπαιθρο το οποίο να µπορεί να ανοιχθεί αφού ικανοποιούνται και οι τρεις παρακάτω απαιτήσεις: -Όγκος χώρου εγκατάστασης µεγαλύτερος από 20 m 3 - Ισχύς της συσκευής µέχρι 11 kw - Η συσκευή διαθέτει διάταξη επιτήρησης φλόγας {Άν δεν ισχύουν τα παραπάνω απαιτείται µόνιµο άνογµα αερισµού 150cm 2 } β) Για το λεβητοστάσιο απαιτείται µόνιµο άνοιγµα αερισµού προς το ύπαιθρο το οποίο να καλύπτει τις απαιτήσεις βάση του τύπου: Α=2 F a [2,5 (ΣΡ+ 70)] cm 2 όπου F 1,0 για ορθογώνια ανοίγµατα µε λόγο πλευρών <1,5 1,0 για στρογγυλά ανοίγµατα 1,1 για ορθογώνια ανοίγµατα µε λόγο πλευρών >1,5 έως 5 1,25 για ορθογώνια ανοίγµατα µε λόγο πλευρών > 5 έως 10 όπου a 1,0 για άνοιγµα χωρίς πλέγµα 1,2 για άνοιγµα µε πλέγµα Στο λεβητοστάσιο θα κατασκευαστεί άνοιγµα 1,5 0,5 (=0,75 m 2, λόγος πλευρών 3) µε πλέγµα. Το πλέγµα θα έχει ανοίγµατα διέλευσης τουλάχιστον 10mm 10mm. 5

6 Οπότε για F= 1,1 και a = 1,2 το ελάχιστο άνοιγµα που απαιτείται είναι, Α= (70-50) + 2 1,1 1,2 [2,5 (70+70)]= 1114 cm 2 ή 0,1114 m 2 < 0,75 m 2 Ο χώρος του λεβητοστασίου θα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισµού αναφορικά µε τον χώρο εγκατάστασης. Το Λ//Σ δεν θα επικοινωνεί µε οποιοδήποτε άνοιγµα µε διπλανούς χώρους παρά µόνο µε πόρτα, η οποία θα είναι πυράντοχη, στεγανή και αυτοκλειόµενη. Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εντός του λεβητοστασίου θα είναι στεγανού τύπου. {Να αναφέρεται η ύπαρξη διάταξης ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων VPS για λέβητες µε θερµική ισχύ µεγαλύτερη των 200kW.} {Να αναφέρεται η ύπαρξη ανίχνευτή αερίου και ηλεκτροβάνας όπου απαιτείται} 5. ΚΑΠΝΟ ΟΧΟΙ- ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ {να τροποποιούνται ανάλογα µε την εγκατάσταση} Ο καπναγωγός θα πρέπει να οδηγεί, µε το κατά το δυνατόν ανοδική κλίση τα καυσαέρια στην καπνοδόχο µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες πίεσης και θερµότητας. Θα είναι µεταλλικής κατασκευής, θερµικά µονωµένος και θα διαθέτει τουλάχιστον ένα άνοιγµα καθαρισµού και µία οπή για τη µέτρηση των καυσαερίων. Η διαστασιολόγησή του γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα 9.3 του κεφαλαίου 9 του κανονισµού ή αλλιώς ότι ορίζει ο κατασκευαστής της συσκευής. Η καπνοδόχος θα είναι θερµικά µονωµένη ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος ελκυσµός και η θερµοκρασία της εξωτερικής της επιφάνειας στη βάση της καπνοδόχου να µην ξεπερνά τους 50 o C. Η καπνοδόχος και ο καπναγωγός θα απέχουν τουλάχιστον 20 cm από καυστά δοµικά στοιχεία. Η προηγούµενη απόσταση µπορεί να µειωθεί στα 5cm, αν οι αγωγοί έχουν περίβληµα από άκαυστο µονωτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 2cm ή αν η θερµοκρασία των καυσαερίων για την ονοµαστική ισχύ των συσκευών δεν ξεπερνά τους 160 o C. {Ο υπολογισµός της καπνοδόχου έγινε σύµφωνα µε την εικόνα 3 του παραρτήµατος 8 (ή το πρότυπο EN ή το πρότυπο EN για σύνδεση σε κοινή καπνοδόχο) του κανονισµού απ όπου προκύπτει για ενεργό ύψος 12m διάµετος 14. Η καπνοδόχος καταλήγει τουλάχιστον 1m πάνω από το σηµείο εξόδου της, 0,7 m από οποιαδήποτε ακµή του κτιρίου βρίσκεται σε ακτίνα µικρότερη των 3 m από αυτή και 1,5 m από καυστά υλικά. Η όδευση είναι κατακόρυφη χωρίς λοξές οδεύσεις. Οι θέσεις της καπνοδόχου και του καπναγωγού φαίνονται στα σχέδια.} {ή Η απαγωγή των καυσαερίων γίνεται µέσω αγωγού 60 το οποίο είναι συστατικό στοιχείο της συσκευής} 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ Οι λήψεις που προβλέπονται σε κάθε ιδιοκτησία αποτυπώνονται στα σχέδια. Η τιµή ρύθµισης κάθε συσκευής (m 3 /h) καθώς και η θερµική ισχύς της (kw) αναφέρονται στα σχέδια. Οι τιµές φόρτισης των σωληνώσεων αναφέρονται στα συνηµµένα έντυπα υπολογισµού. Στις τιµές αυτές έχει ληφθεί υπόψη και τυχόν ετεροχρονισµός. Οι διατοµές των σωληνώσεων των δικτύων, φαίνονται στα σχέδια και αιτιολογούνται στους συνηµµένους υπολογισµούς. Όπως προκύπτει από τους υπολογισµούς η συνολική πτώση πίεσης στον δυσµενέστερο κλάδο του δικτύου είναι σε κάθε περίπτωση µικρότερη από: 1,3 mbar η συνολική, 0,8 mbar στον κύριο κλάδο & 0,5 mbar στον κλάδο σύνδεσης των συσκευών. Στα σχέδια σηµειώνονται τα µήκη των σωληνώσεων του δικτύου. Επίσης πρέπει να αναγνωρίζεται η θέση και το είδος των οργάνων εξοπλισµού και των λοιπών στοιχείων µορφής καθώς και να δίνεται η θέση, το είδος και η ισχύς των συσκευών. Αυτό γίνεται µε τη χρήση τυποποιηµένων συµβόλων όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 963Β/ Ο υπολογισµός έγινε σύµφωνα µε την παράγραφο 6.5 του κανονισµού. 6

7 7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΟΚΙΜΕΣ Η εγκατάσταση θα εκτελεστεί από ειδικευµένο συνεργείο, σύµφωνα µε τα σχέδια, την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τους ισχύοντες κανονισµούς. Μετά την υλοποίηση του δικτύου, για αγωγούς µε πίεση έως 100mbar θα πραγµατοποιηθεί: - οκιµή αντοχής στους αγωγούς χωρίς εξαρτήµατα και µετρητές. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής θα κλειστούν στεγανά όλα τα ανοίγµατα µε τάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες από µεταλλικά υλικά. Η δοκιµή αντοχής θα γίνει µε αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όµως µε οξυγόνο, µε πίεση δοκιµής 1bar. Ο χρόνος δοκιµής είναι 10 λεπτά και κατά το διάστηµα αυτό δεν επιτρέπεται να πέσει η πίεση. Για την δηµιουργία της πίεσης χρησιµοποιείται αντλία εξοπλησµένη µε ενδεικτικά µανόµετρα και σπειρώµατα σύνδεσης. Κατά τη συµπίεση ο αέρας θερµαίνεται, οπότε η πίεση πέφτει κατά τη ψύξη, µέχρι ο αέρας να αποκτήσει τη θερµοκρασία του σωλήνα. Η διάρκεια της µέτρησης των 10min αρχίζει µετά τη θερµοκρασιακή εξισορρόπηση, για την οποία απαιτούνται περίπου 10min. Η πίεση θα επιβληθεί στη στενότερη διατοµή, για να αποφευχθεί περίπτωση σφηνώµατος πιθανώς ξεχασµένων ξένων σωµάτων µέσα στον αγωγό σε σηµεία µείωσης της διατοµής. - οκιµή στεγανότητας στους αγωγούς µαζί µε τα εξαρτήµατα, χωρίς τις συσκευές αερίου. Η δοκιµή στεγανότητας θα γίνει µε αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όµως µε οξυγόνο, µε πίεση δοκιµής 110mbar. Μετά τη θερµοκρασιακή εξισορρόπηση η πίεση δοκιµής δεν επιτρέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια του ακόλουθου χρόνου δοκιµής των 10 λεπτών. Το όργανο µέτρησης θα έχει τέτοια ακρίβεια, ώστε να µπορεί να αναγνωρισθεί ακόµη και µια πτώση πίεσης 0,1 mbar. Για τα αποτελέσµατα της δοκιµής αντοχής και στεγανότητας πρέπει να εκδίδονται αντίστοιχα πιστοποιητικά, υπογραφόµενα από τον Εγκαταστάτη σωληνώσεων και τον Επιβλέποντα Αερίου. 8. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Στις κτιριακές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις στις οποίες καταναλώνεται φυσικό αέριο για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών θα λαµβάνονται τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία πυροπροστασίας για τη συγκεκριµένη χρήση του κτιρίου ή τµήµατος αυτού. Επιβάλλεται η ύπαρξη δύο φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg επιπροσθέτως αυτών που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις πυρασφάλειας σε όλους τους χώρους κατανάλωσης φυσικού αερίου και πλησίων των συσκευών καύσης αερίου. 9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΓΕΙΩΣΗ Οι σωληνώσεις και συσκευές θα γειωθούν και οι απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Οι αγωγοί αερίου δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως γειωτές. Επίσης δεν επιτρέπεται να χρησιµεύουν ως αγωγοί ή γειωτές σε αντικεραυνικές εγκαταστάσεις. 10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Όλα τα υλικά της εγκατάστασης φυσικού αερίου ελέχθησαν ως προς την καταλληλότητα και είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό και την Μελέτη, ενώ πρέπει να συνοδεύονται από τις απαιτούµενες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Οι εγκαταστάσεις του αερίου (σωληνώσεις, εξοπλισµός, συσκευές, καπναγωγοί, καµινάδες) πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται από τα αρµόδια πρόσωπα κατά τακτά χρονικά διαστήµατα που ορίζονται από τον κανονισµό. Ειδικότερα: 7

8 - Να γίνεται έλεγχος στεγανότητας των σωληνώσεων από αδειούχο τεχνικό κάθε 4 χρόνια και να εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό επανελέγχου. - Να λαµβάνεται µέριµνα από τον καταναλωτή για την προστασία των σωληνώσεων από µηχανικές ζηµειές και επιβαρύνσεις, καιρικές επιδράσεις και βλαβών λόγω διάβρωσης. - Να γίνεται τακτικός έλεγχος στα ανοίγµατα και τους αγωγούς τροφοδοσίας αέρα καύσης των συσκευών, αερισµού και εξαερισµού των χώρων. - Να γίνεται τακτική επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση των συσκευών αερίου από αρµόδια πρόσωπα και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο Μελετητής 8

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY Eγκαταστάσεις υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών) Σελίδα /04 Περιεχόμενα....4.5.6.7 Eισαγωγή Πεδίο εφαρμογής Γενικά Tαξινόμηση εγκαταστάσεων υγραερίου Tαξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΜ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΑΜ ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΜ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΜ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-01-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 01 Σωληνώσεις Μαύρων Χαλυβδοσωλήνων µε Ραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚEΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3 1.3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 3 1.3.1 Γενικά 3 1.3.2 Υδρευση 3 1.3.3 Κρύο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα