ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ"

Transcript

1 ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΗ (International Financial Reporting Standards) (Μεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2002)

2 Γ.Λ.Π. Γ.Π.Υ.Π. Οη επηρεηξήζεηο είλαη «παγθφζκηεο» δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιιέο ρψξεο θαη νη πνξεία ηνπο επεξεάδεη πιήζνο αλζξψπσλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο (ηδηνθηήηεο, κέηνρνη, εξγαδφκελνη, πειάηεο, πξνκεζεπηέο, θαηαλαισηέο) Παξφκνηα ινγηζηηθά πξνβιήκαηα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο φινπ ηνπ θφζκνπ Σα Γ.Λ.Π. επηβάιινπλ ζηε ινγηζηηθή λα ρσξηζηεί απφ ηελ θνξνινγία θαη λα πάξεη ηε ζέζε πνπ ηηο αμίδεη.

3 Γεκηνπξγηθή Λνγηζηηθή Σν 2002 δίθαηα ραξαθηεξίζηεθε ζαλ ην έηνο ησλ ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ θαζψο απνθαιχθζεθαλ πάξα πνιιά ινγηζηηθά ζθάλδαια ηα νπνία πξνέθπςαλ κεηά ηελ απνθάιπςε φηη κεγάιεο εηαηξείεο εθάξκνδαλ ζπγθεθξηκέλα ηερλάζκαηα δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο αιιά θαη παξάλνκεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο γηα: Σελ δηφγθσζε ησλ θεξδψλ ηνπο θαη Σελ απφθξπςε δαλεηζκνχ απφ ηηο Καηαζηάζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηνπο. Σα πην γλσζηά ζθάλδαια είλαη: Enron: Υξεζηκνπνίεζε «νληνηήησλ εηδηθνχ ζθνπνχ» γηα απφθξπςε ρξεκαηνδφηεζεο $8.5 δηο, ηελ νδήγεζαλ ζε πηψρεπζε θαη ήηαλ ε αξρή ηνπ ηέινπο ηεο κεγάιεο ινγηζηηθήο - ειεγθηηθήο εηαηξείαο Arthur Andersen. WorldCom: Κεθαιαηνπνίεζε εμφδσλ ζπληήξεζεο $3.8 δηο θαη αλαθξηβήο παξνπζίαζε δαλεηζκνχ $2.5 δηο, ηελ νδήγεζαλ ζε πηψρεπζε, πξνέθπςαλ πνηληθέο έξεπλεο ελαληίνλ ηεο δηεχζπλζεο θαη θαηαδίθε ησλ εκπιεθνκέλσλ.

4 Ζ Απάληεζε Ζ ινγηζηηθή βξέζεθε ζην ζηόραζηξν όισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο κηα θαη ζεσξήζεθε όηη νη αζαθείο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαλόλεο έδσζαλ ηα πεξηζώξηα ζε επίνξθεο δηνηθήζεηο εηαηξεηώλ λα πξνβνύλ ζε ρεηξηζκνύο κε ζηόρν ηελ παξαπιάλεζε ησλ επελδπηώλ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα εληζρχζεη ηελ αμηνπηζηία θαη ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απνθάζηζε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. απφ φιεο ηηο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο. Η πξφζθαηε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε,- ε νπνία πέξαζε θαη ζηηο πξαγκαηηθέο νηθνλνκίεο- θαη πξνήιζε θαηά βάζε απφ πεξίπινθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, νδήγεζε ζε κία λέα ζεηξά αιιαγψλ ζηα πξφηππα πνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε κε ηζρχ απφ ηελ 1/1/2009.

5 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 1. Δπηηξνπή Γηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ International Accounting Standards Committee Foundation (I.A.S.C.) 2. ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ International Accounting Standards Board (I.A.S.B.) 3. πκβνπιεπηηθή επηηξνπή πξνηχπσλ Standards Advisory Council (S.A.C.) 4. Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο International Financial Reporting Internations Committee (I.F.R.I.C.).

6 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 1. Δπηηξνπή Γηεζλώλ ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ (I.A.S.C.) Ιδξχζεθε ην 1973 απφ επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ινγηζηψλ Η επηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε ησλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ Απφ ην Μάξηην ηνπ 2002 κεηαηξάπεθε ζε κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ πνιηηεία ηνπ Delaware ησλ Η.Π.Α.. ε ζπλεξγαζία κε ην ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ (I.A.S.B.) θξνληίδεη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ

7 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 2. ώκα Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ πξνηύπσλ (I.A.S.B.) Σν ζψκα έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη έθδνζε ησλ Γ.Π.Υ.Π. θαζψο θαη ησλ πξνζρέδησλ πξνηχπσλ (exposure drafts) θνπνί ηνπ είλαη : Η αλάπηπμε παγθφζκησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πςειήο πνηφηεηαο Η πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ πξνηχπσλ Η ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ κε ηα δηεζλή.

8 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 3. πκβνπιεπηηθή επηηξνπή πξνηύπσλ (S.A.C.) Οη ζθνπνί ηεο επηηξνπήο είλαη : Η παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ην I.A.S.B. ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε ησλ πξνηχπσλ. Η πιεξνθφξεζε ηνπ I.A.S.B. ρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνηχπσλ ζηνπο ρξήζηεο.

9 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 4. Δπηηξνπή Γηεξκελεηώλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (I.F.R.I.C.). Βαζηθή αξκνδηφηεηα ηεο είλαη ε εξκελεία ησλ πξνηχπσλ θαη ε έγθαηξε παξνρή νδεγηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ δελ αλαιχνληαη επαξθψο απφ ηα ίδηα ηα πξφηππα.

10 ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Οη νηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη κηα δνκεκέλε απεηθόληζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη επίδνζεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο, ηθαλψλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ νηθνλνκηθέο απνθάζεηο.

11 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΛΠ χκθσλα κε ην ΓΛΠ 1 κηα πιήξε ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη : Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (statement of financial position) από 1/1/2009 [ Ηζνινγηζκόο (Balance Sheet) - έσο 31/12/2008 ] Καηάζηαζε ελνπνηεκέλσλ εηζνδεκάησλ (statement of comprehensive income) από 1/1/2009 [Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ (Income Statement) - έσο 31/12/2008 ] Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ (Statement of changes in equity) Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ (cash Flow Statement) θαη εκεηώζεηο,(full Notes) πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη άιιεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο

12 Γ.Λ.Π. Γ.Π.Υ.Π. Σα ΓΛΠ / ΓΠΥΠ απνηεινχλ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηνπο ινγηζηέο θαη ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. ηφρνο ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ είλαη απηέο νη αξρέο θαη θαλφλεο λα είλαη θνηλέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο φινπ ηνπ θφζκνπ.

13 Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο είλαη ε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, βάζεηο, παξαδνρέο, θαλφλεο θαη πξαθηηθέο, πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ΓΛΠ-8)

14 Παξαδείγκαηα Λνγηζηηθώλ Πνιηηηθώλ πψο ζα παξαθνινπζήζνπκε ηα ιεηηνπξγηθά πάγηα, κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο ή κε ηελ ελαιιαθηηθή κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ; πνηά κέζνδν απφζβεζεο ησλ παγίσλ ζα εθαξκφζνπκε, ηελ επζεία ή ηε θζίλνπζα ; πψο ζα παξαθνινπζήζνπκε ηα αθίλεηα επέλδπζεο ; ην θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία ηνπο; πνηφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηηο δηαθνξέο απνηίκεζεο ησλ «δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε» ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ; Θα θαηαρσξεζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ή ζα θαηαρσξεζνχλ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα; πνηφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζα αθνινπζήζσ γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πάγησλ επελδχζεσλ ; θιπ

15 Οπζηώδεηο Παξαδνρέο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηζρχνπλ δχν νπζηψδεηο παξαδνρέο (assumptions). Οη παξαδνρέο απηέο είλαη : Αξρή ηεο πλερνχο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη ε Αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ

16 Αξρή ηεο πλερνύο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο Οη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηε βάζε ηεο ζπλερνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going concern). Η δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηελ εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέξαλ ησλ δψδεθα κελψλ

17 Αξρή ησλ Γεδνπιεπκέλσλ (Accruals Basis) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ηεξψληαο ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Απφ ηελ αξρή απηή εμαηξείηαη ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ε νπνία θαη ζπληάζζεηαη ζε ηακεηαθή βάζε.

18 ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (Γ.Λ.Π/ Γ.Π.Υ.Π.) Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ηα νπνία πηνζεηνχληαη απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (.Γ.Λ.Π.). Απηά πεξηιακβάλνπλ: (α) Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. (β) Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, θαη (γ) Γηεξκελείεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π.) ή ηελ πξνγελέζηεξε Μφληκε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (Μ.Δ.Γ.), θαη πηνζεηνχληαη απφ ην πκβνχιην.

19 ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ Δ.Γ.Λ.. (ΠΓ.1123/1980) Ν.2190 /1920 Κψδηθαο Βηβιίσλ & ηνηρείσλ (ΠΓ.186/1992) Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν.2238/1994) Ννκνζεζία γηα Απνζβέζεηο Παγίσλ (ΠΓ.299/2003) Λνηπέο Φνξνινγίεο (ΦΠΑ, Υαξηφζεκν, αθίλεηα, θιπ)

20 ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΛΠ ΓΠΥΠ Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηνλ θαλνληζκφ 1606/2002 απνθάζηζε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ γηα φζεο επηρεηξήζεηο νη κεηνρέο ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο ησλ ρσξψλ πνπ απνηεινχλ κέιε ηεο έλσζεο

21 ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΛΠ ΓΠΥΠ Η ρψξαο καο πηνζέηεζε ηνλ θαλνληζκφ κε ην Ν.2992/2002 ζηηο 20/3/2002 Ο Ν.3229/2004, κε ην άξζξν 13 ηνπ λφκνπ πξνζηέζεθε, ζηνλ Κ.Ν. 2190/20 ην εηδηθφ Κεθάιαην 15 πνπ πξνζζέηεη ηα άξζξα ζηνλ Κ.Ν., ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ηα Γ.Λ.Π. ζηελ ρψξα καο, φπσο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, απνθάζεηο Γ.. ή/ θαη Γ.. θαη άιια δηαδηθαζηηθά ζέκαηα.

22 ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΛΠ ΓΠΥΠ Με ην άξζξν 14 ηνπ ηδίνπ λφκνπ (Ν3229/2004) επέξρνληαη πξνζαξκνγέο ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ νη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα Γ.Λ.Π., λα θαηηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ ΓΛΠ πνπ πξνζηέζεθαλ ζην Κεθαιαίνπ 15 (λέα άξζξα ) ηνπ Κ.Ν. 2190/20.

23 ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΛΠ ΓΠΥΠ ν Ν.3460 ζηηο 30/5/2006 γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ Δχινγε αμία απφ ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΛΠ. Ο Ν.3487 ζηηο 11/9/2006 ζρεηηθά κε ηνπο ελνπνηεκέλνπο ηζνινγηζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη κε ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π.

24 ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΛΠ ΓΠΥΠ Ιδηαίηεξε αμία παξνπζηάδνπλ νη ΠΟΛ1025 γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π. απφ πιεπξάο ΚΒ θαζψο θαη ε απφθαζε ΔΛΣΔ Νν 110/2006 γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΛΠ.

25 ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΛΠ ΓΠΥΠ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1126/2008 (3/11/2008) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Δλζσκαηψλεη ζε εληαίν θείκελν ηα δηάθνξα δηεζλή πξφηππα πνπ πηνζεηήζεθαλ κέζσ ηξνπνηεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη θαηαξγεί φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο θαλνληζκνχο. ηφρνο ε δηαθάλεηα θαη απινχζηεπζε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο

26 Ιζρχνληα Γ.Λ.Π. Γ.Λ.Π. / Γ.Π.Υ.Π. ΓΛΠ 1 - Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ΓΛΠ 2 Απνζέκαηα ΓΛΠ 7 - Καηάζηαζε ηακηαθώλ ξνώλ ΓΛΠ 8 - Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθώλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε ΓΛΠ 10 - Γεγνλόηα κεηά ηελ Ηκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ

27 Ιζρχνληα Γ.Λ.Π. Γ.Λ.Π. / Γ.Π.Υ.Π. ΓΛΠ 11 πκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ (Αθνξά Σερληθέο Δπηρεηξήζεηο) ΓΛΠ 12 Φόξνη Δηζνδήκαηνο ΓΛΠ 16 Δλζώκαηα Πάγηα ΓΛΠ 17 - Μηζζώζεηο ΓΛΠ 18 - Έζνδα

28 Ιζρχνληα Γ.Λ.Π. Γ.Λ.Π. / Γ.Π.Υ.Π. ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο ΓΛΠ 20 - Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθώλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο Τπνζηήξημεο ΓΛΠ 21 - Οη Δπηδξάζεηο Μεηαβνιώλ ησλ Σηκώλ πλαιιάγκαηνο ΓΛΠ 23 - Κόζηνο δαλεηζκνύ ΓΛΠ 24 - Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ

29 Ιζρχνληα Γ.Λ.Π. Γ.Λ.Π. / Γ.Π.Υ.Π. ΓΛΠ 27 - Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθή επελδύζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ( πκπιεξώζεθε από ην ΓΠΥΠ 3 ) ΓΛΠ 28 - Λνγηζηηθή επελδύζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ΓΛΠ 29 - Υξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ζε ππεξ-πιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο

30 Ιζρχνληα Γ.Λ.Π. Γ.Λ.Π. / Γ.Π.Υ.Π. ΓΛΠ 31 - Υξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε γηα ηα δηθαηώκαηα ζε θνηλνπξαμίεο ΓΛΠ 32 - Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε ΓΛΠ 33 - Κέξδε θαηά κεηνρή ΓΛΠ 34 - Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Αλαθνξά ΓΛΠ 36 - Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ

31 Ιζρχνληα Γ.Λ.Π. Γ.Λ.Π. / Γ.Π.Υ.Π. ΓΛΠ 37 - Πξνβιέςεηο, ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο ΓΛΠ 38 - Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ΓΛΠ 39 - Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: θαηαρώξηζε θαη απνηίκεζε ΓΛΠ 40 - Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα ΓΛΠ 41 - Γεσξγία

32 Ιζρχνληα Γ.Π.Υ.Π. Γ.Π.Υ.Π. 1 Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. Ιζρχο απφ Ήδε έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηηο Αλαζεσξήζεηο ησλ άιισλ ΓΛΠ). Γ.Π.Υ.Π. 2 Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ Ιζρχο απφ ) Γ.Π.Υ.Π. 3 Δλνπνηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ Ιζρχο απφ Γ.Π.Υ.Π. 4 Αζθαιηζηηθέο πκβάζεηο Ιζρχο απφ

33 Ιζρχνληα Γ.Π.Υ.Π. Γ.Π.Υ.Π. 5 Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Πξννξίδνληαη γηα Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο Δθκεηαιιεύζεηο Ιζρχο απφ Γ.Π.Υ.Π. 6 Γαπάλεο γηα Δμεξεύλεζε θαη Δθηίκεζε Οξπθηώλ Πόξσλ Ιζρχ; απφ Γ.Π.Υ.Π. 7 Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο Ιζρχο απφ Γ.Π.Υ.Π. 8 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο Αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14

34 Ηζρύνληα Γ.Λ.Π./ Γ.Π.Υ.Π. Οη Γηεξκελείεο πνπ εθδίδνληαη γηα ηα λέα Γ.Π.Υ.Π. αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη δελ αλαθέξνληαη κφλν ζε έλα πξφηππν αιιά εξκελεχνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή πνιιψλ πξνηχπσλ.

35 Γνκή ησλ ΓΛΠ - ΓΠΥΠ Κάζε πξφηππν είλαη έλα θείκελν κε ζπγθεθξηκέλε δνκή. Απνηειείηε απφ: Σελ εηζαγσγή - Σν πεξηερφκελν Σν ζθνπφ Σν πεδίν εθαξκνγήο Σνπο νξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηεί Σηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη γηα ην πξφηππν θαη Σελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο

36 Παξάδεηγκα Γνκήο Πξνηύπσλ ΓΛΠ 2 - Απνζέκαηα ΚΟΠΟ 1. Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ απνζεκάησλ. Έλα βαζηθφ ζέκα ηεο ινγηζηηθήο ησλ απνζεκάησλ είλαη ην πνζφ ηνπ θφζηνπο πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη κεηαθέξεηαη ζε λέν κέρξηο φηνπ αλαγλσξηζηνχλ ηα ζρεηηδφκελα έζνδα. Σν Πξφηππν απηφ παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ηελ ελ ζπλερεία αλαγλψξηζή ηνπ σο δαπάλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε απνκείσζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κέρξη ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Δπίζεο παξέρεη νδεγίεο σο πξνο ηνπο ηχπνπο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ απνζεκάησλ. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 2. Σν Πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα απνζέκαηα εθηφο απφ: (α) έξγα ππφ εθηέιεζε πνπ πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο, ζπκπεξηιακβάλνληαο άκεζα ζπλδεφκελεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ (βιέπε ΓΛΠ 11: πκβάζεηο Καηαζθεπήο), (β) ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη (γ) βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γεσξγηθή παξαγσγή θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπγθνκηδήο (βι. ΓΛΠ 41 Γεσξγία).

37 Παξάδεηγκα Γνκήο Πξνηύπσλ ΓΛΠ 2 - Απνζέκαηα ΟΡΗΜΟΗ 6. Οη αθόινπζνη όξνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηό ην Πξόηππν κε ηηο έλλνηεο πνπ θαζνξίδνληαη: Απνζέκαηα είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: (α) πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο, (β) πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο γηα ηέηνηα πώιεζε ή (γ) έρνπλ ηε κνξθή πιώλ ή πιηθώλ πνπ ζα αλαισζνύλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηώλ. Καζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκώκελε ηηκή πώιεζεο θαηά ηε ζπλήζε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κείνλ ην εθηηκώκελν θόζηνο νινθιήξσζεο θαη ην εθηηκώκελν θόζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πώιεζε. Δύινγε αμία είλαη ην πνζό γηα ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ζα αληαιιαζζόηαλ ή κηα ππνρξέσζε ζα δηαθαλνληδόηαλ κεηαμύ δύν κεξώλ πνπ ελεξγνύλ κε επίγλσζε θαη κε ηε ζέιεζε ηνπο ζε κηα ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.

38 Παξάδεηγκα Γνκήο Πξνηύπσλ ΓΛΠ 2 - Απνζέκαηα ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ 36. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθόξεζε γηα: (α) ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηύπνπ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, (β) Σε ζπλνιηθή ινγηζηηθή αμία ησλ απνζεκάησλ θαη ηε ινγηζηηθή αμία αλά θαηεγνξία απνζεκάησλ, όπσο πξνζηδηάδεη ζηελ νληόηεηα, (γ) ηε ινγηζηηθή αμία ησλ απνζεκάησλ πνπ ηεξνύληαη ζηελ εύινγε αμία απνκεησκέλε θαηά ηα άκεζε θόζηε πώιεζεο, (δ) ηελ πνζό απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθε σο δαπάλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ, (ε) ην πνζό θάζε ππνηίκεζεο απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθε σο δαπάλε ηεο πεξηόδνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 34, (ζη) ην πνζό θάζε αληηινγηζκνύ νπνηαζδήπνηε ππνηίκεζεο αλαγλσξίζηεθε σο κείσζε ηνπ πνζνύ ησλ απνζεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθε σο δαπάλε ηεο πεξηόδνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 34, (δ) Οη ζπλζήθεο ή ηα γεγνλόηα πνπ νδήγεζαλ ζηνλ αληηινγηζκό ηεο ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 34 θαη, (ε) ηε ινγηζηηθή αμία ησλ απνζεκάησλ πνπ έρνπλ ελερπξηαζηεί πξνο εμαζθάιηζε ππνρξεώζεσλ.

39 ΓΛΠ 2 «ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ» ΚΟΠΟ Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ απνζεκάησλ. Έλα βαζηθφ ζέκα ηεο ινγηζηηθήο ησλ απνζεκάησλ είλαη ην πνζφ ηνπ θφζηνπο πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη κεηαθέξεηαη ζε λέν κέρξηο φηνπ αλαγλσξηζηνχλ ηα ζρεηηδφκελα κε απηφ έζνδα. Σν Πξφηππν απηφ παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ηελ ελ ζπλερεία αλαγλψξηζή ηνπ σο δαπάλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε απνκείσζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κέρξη ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Δπίζεο παξέρεη νδεγίεο σο πξνο ηνπο ηχπνπο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ απνζεκάησλ.

40 ΓΛΠ 2 «ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ» Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα α. Έλλνηα α. Έλλνηα Όκνηα κε ην Δ. Γ.Λ.. Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα Όκνηα κε ην Γ.Λ.Π. β. Κόζηνο θηήζεο β. Κόζηνο θηήζεο Δίλαη δπλαηφ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη ην ΓΛΠ 23, ην θφζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ λα επηβαξπλζεί κε ηφθνπο δαλείσλ γ. Κνζηνιόγεζε κέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ηηκήο θηήζεο (1) Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ αληηθαζίζηαληαη κε κηα θαλνληθή ξνή (καδηθή επαλαιακβαλφκελε παξαγσγή, αγνξαδφκελα ελ ζεηξά) πξνζδηνξίδεηαη κφλν κε ηηο κεζφδνπο : FIFΟ ή Μέζνπ ηαζκηθνύ θόζηνπο. Οη ηφθνη δαλείσλ δελ θνζηνινγνχληαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνζέκαηα ρξεηάδνληαη ρξφλν σξίκαλζεο γ. Κνζηνιόγεζε κέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ηηκήο θηήζεο Ζ ηηκή θηήζεο ππνινγίδεηαη κε νπνηαδήπνηε παξαδεγκέλε κέζνδνο, δειαδή θαη κε άιιεο κεζφδνπο (π.ρ. θαη κε ηε LIFO)

41 ΓΛΠ 2 «ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ» Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα δ. Απνηίκεζε Απνζεκάησλ δ. Απνηίκεζε Απνζεκάησλ Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο θηήζεο γίλεηαη κόλν κε κία απφ ηηο κεζφδνπο FIFΟ ή Μέζνπ ηαζκηθνχ θφζηνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο θηήζεο γίλεηαη κε νπνηαδήπνηε παξαδεγκέλε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ θαη είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο αμίαο ξεπζηνπνίεζεο. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέγεζνο ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ θαη ε θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηξέρνπζα ηηκή. Ζ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θηήζεο θαη ηξέρνπζαο θαη κφλν αλ ε ηξέρνπζα είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ θαζαξή αμία ξεπζηνπνίεζεο, ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηε ρακειφηεξε απηή αμία (ξεπζηνπνίεζεο) Σα κεγάια αξηζκνχ θαη κεγάιεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζέκαηα δπλαηφ λα απνηηκψληαη κε ηε κέζνδν ησλ «Ληαληθψλ Σηκψλ Πψιεζεο» Γελ επηηξέπεηαη ε απνηίκεζε απνζεκάησλ κε ηε κέζνδν ησλ «Ληαληθψλ Σηκψλ Πψιεζεο» Δπηηξέπεηαη ε αιιαγή κεζφδνπ απνηίκεζεο εθφζνλ ε αιιαγή ζα νδεγήζεη ζε νξζφηεξε παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ ή ησλ ζπλαιιαγψλ θαη λα αλαθεξζεί ε επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο ηεο κεζφδνπ Δθηφο ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ, ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο πξνυπνζέηεη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ.

42 ΓΛΠ 2 «ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ» Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα δ. Απνηίκεζε Απνζεκάησλ δ. Απνηίκεζε Απνζεκάησλ ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ην Πξφηππν επηηξέπεη ηε ζςνολική απνηίκεζε νκαδνπνηεκέλσλ όκνησλ ή ζπγγελώλ εηδώλ π.ρ. φηαλ είδε απνζεκάησλ αθνξνχλ ηελ ίδηα παξαγσγηθή γξακκή, έρνπλ φκνηνπο ζθνπνχο ή ηειηθέο ρξήζεηο, παξάγνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θαη πξαθηηθά δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ απφ άιια είδε ηεο παξαγσγηθήο γξακκήο. Δπί ππνηίκεζεο απνζεκάησλ θάησ ηνπ θφζηνπο θηήζεο απηψλ, ε δηαθνξά ππνηίκεζεο βαξχλεη ην θφζηνο ησλ πσιεκέλσλ. ε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο αχμεζεο ηεο αμίαο ξεπζηνπνίεζεο ηνπ πξνγελέζηεξα ππνηηκεζέληνο απνζέκαηνο, ε δηαθνξά ππνηίκεζεο αληηινγίδεηαη θαη ην απνηέιεζκα απφ ηελ πψιεζε ηνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά: ηηκή πψιεζεο αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ν κανόναρ ηερ καη είδορ σαμελόηεπερ ηιμήρ θαη δελ επηηξέπεηαη ε νκαδνπνίεζε φκνησλ ή ζπγγελψλ εηδψλ, ηα νπνία λα απνηηκψληαη ζηελ ζπλνιηθά ρακειφηεξε αμία ηνπο Δπί ηεο ππνηίκεζεο απνζέκαηνο, ε αμία απνηίκεζεο ζπληζηά εθεμήο ην θφζηνο θηήζεο. Γελ αληηινγίδεηαη ε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ απνζέκαηνο ζε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο ππεξηίκεζεο ηνπ ππνηηκεζέληνο απνζέκαηνο

43 ΓΛΠ 2 «ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ» Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα Σα πιηθά πνπ θαηέρνληαη γηα παξαγσγή απνζεκάησλ (ι.24, 25 & 26) δελ απνηηκψληαη θάησ ηνπ θφζηνπο θηήζεο ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αμία ξεπζηνπνίεζεο ηνπο είλαη ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο, φηαλ ηα έηνηκα πξντφληα ζηα νπνία ζα ελζσκαησζνχλ αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ ζην θφζηνο ή πάλσ απφ απηφ. ε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο ηεο απνηίκεζεο ζηελ θαη είδνο ρακειφηεξε ηηκή. Δηαδηθαζίεο θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηωλ ΔΛΠ : (1) ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη απνζβέζεηο επί ηεο ηπρφλ αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, νη πξνβιέςεηο γηα ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ θ.η.ι. (2) Δπί νκίινπ εηαηξηψλ ε κεηέξα εηαηξία πξέπεη λα επηιέμεη ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφζνπλ νη ελνπνηνχκελεο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ. (3) Ζ εηαηξία πξέπεη λα εθαξκφζεη κηα θαηάιιειε κέζνδν πξφβιεςεο γηα ηα βξαδέσο θηλνχκελα, ηα πεπαιαησκέλα θαη ηα πιενλαζκαηηθά ππεξ-απνζέκαηα

44 ΑΠΟΣΙΜΖΖ ΣΧΝ ΑΓΟΡΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Λογ. 20, 24, 25, 26, 28 Αποηίμηζη: ηην καη είδορ σαμηλόηεπη αξία μεηαξύ: ΑΞΙΑ ΚΣΖΖ ΣΡΔΥΟΤΑ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΙΑ ΡΔΤΣΟΠΟΙΖΖ Σιμολογιακή αξία + Διδικά έξοδα αγοπών FIFO LIFO Κςκλοθοπιακού μέζος όπος κλπ Ζ αξία ζηην οποία η επισείπηζη μποπεί να αποκηήζει ηο απόθεμα (καη είδορ) ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ σπήζηρ Ζ αξία πώληζηρ μειωμένη με ηα ειδικά έξοδα πώληζηρ

45 ΑΠΟΣΙΜΖΖ ΣΧΝ ΑΓΟΡΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Λογ. 20, 24, 25, 26, 28 Παπάδειγμα 1ο Καηεγνξία Απνζέκαηνο Κόζηνο Κηήζεο Σξέρνπζα αμία Καζαξή αμία ξεπζηνπνίεζεο Σηκή Απνηίκεζεο κε βάζε ηα Διιεληθά Λ.Π. Σηκή Απνηίκεζεο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. Δκπνξεχκαηα (Λ.20) Α & Β Ύιεο (Λ.24) Αλαιψζηκα Τιηθά (Λ.25)

46 ΑΠΟΣΙΜΖΖ ΣΧΝ ΑΓΟΡΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Λογ. 20, 24, 25, 26, 28 Παπάδειγμα 2ο Σηκή Απνηίκεζεο κε βάζε ηα Διιεληθά Λ.Π. Σηκή Απνηίκεζεο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. Δίδνο Κόζηνο Κηήζεο Σξέρνπζα αμία Καζαξή αμία ξεπζηνπνίεζεο Δκπφξεπκα Α Δκπφξεπκα Β Δκπφξεπκα Γ Δκπφξεπκα Γ Δκπφξεπκα Δ

47 ΓΛΠ 16 ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΚΟΠΟ Ο ζθνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ψζηε νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα δηαθξίλνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ επέλδπζε ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πιεξνθνξίεο ηεο νληφηεηαο θαη ηηο κεηαβνιέο απηήο ηεο επέλδπζεο. Πξσηαξρηθά ζέκαηα ζηε ινγηζηηθή ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ απνηεινχλ ε αλαγλώξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο, νη δαπάλεο απνζβέζεσλ θαη νη δεκίεο απνκείσζεο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία απηά.

48 ΓΛΠ 16 ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα α. Πνηα ελζώκαηα πάγηα ππάγνληαη ζην Πξόηππν α. Πνηα ελζώκαηα πάγηα ππάγνληαη ζην Πξόηππν Δθαξκφδεηαη γηα φια ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα θαη ινηπά ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία. Γελ ππάγνληαη ζην παξφλ Πξφηππν ηα αθίλεηα επέλδπζεο, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 40, θαη ηα «θαηερφκελα γηα πψιεζε πάγηα». ηνπο ινγαξηαζκνχο 10-14, 15, ην Δ.ΓΛ παξαθνινπζεί φια ηα ελζψκαηα πάγηα ρσξίο λα δηαθξίλεη ζε: ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα, θαηερφκελα γηα πψιεζε πάγηα, αθίλεηα επέλδπζεο θιπ, δηαθξίζεηο απαξαίηεηεο ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ.

49 ΓΛΠ 16 ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα β. Πξνϋπνζέζεηο αξρηθήο θαηαρώξεζεο β. Πξνϋπνζέζεηο αξρηθήο θαηαρώξεζεο Καηαρσξνχληαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: - λα πηζαλνινγείηαη φηη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε, - ην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηφπηζηα. Καηαρσξνχληαη κφλν φηαλ ε επηρείξεζε απνθηήζεη ηελ θπξηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. γ1. Αμία αξρηθήο θαηαρώξεζεο αθηλήησλ γ1. Αμία αξρηθήο θαηαρώξεζεο αθηλήησλ Πεξηιακβάλεη: - ηελ ζπκβνιαηνγξαθηθή αμία, - ηα έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ (θφξνο κεηαβίβαζεο, ζπκβνιαηνγξαθηθά, θιπ.), - ηνπο ηφθνπο δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, Πεξηιακβάλεη: - φκνηα κε ην ΓΛΠ, - αληηκεησπίδνληαη σο έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο (ι.16.14), - αληηκεησπίδνληαη σο έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο (ι.16.18),

50 ΓΛΠ 16 ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα γ2. Αμία αξρηθήο θαηαρώξεζεο παγίσλ (πιελ αθηλήησλ) Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα γ2. Αμία αξρηθήο θαηαρώξεζεο παγίσλ (πιελ αθηλήησλ) Πεξηιακβάλεη: - ηηκνινγηαθή αμία, - ηα εηδηθά έμνδα θηήζεο Πεξηιακβάλεη: - φκνηα κε ην ΓΛΠ - φκνηα κε ην ΓΛΠ δ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο δ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο Πξνζαπμάλνπλ ηελ αμία θηήζεο, κφλν αλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ πέξαλ απφ ηελ αξρηθή απφδνζή ηνπ. (πξνζζήθεο βειηηψζεηο) Όκνηα κε ην ΓΛΠ.

51 ΓΛΠ 16 ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ε. Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ε. Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε Βαζηθή κέζνδνο: ην θφζηνο θηήζεο Όκνηα κε ην ΓΛΠ Δλαιιαθηηθή κέζνδνο: ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο Μφλν γηα ηα αθίλεηα πξνβιέπεηαη ε αλά 4εηία αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπο κε ζπληειεζηέο πνπ θαζνξίδεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (λ.2065/1992) Δπηηξέπεηαη ε απνηίκεζε ησλ αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 16, ε δε πξνθχπηνπζα ππεξαμία ππνβάιιεηαη ζε ήπηα θνξνινγία.

52 ΓΛΠ 16 ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ε. Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ε. Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε Ζ πηζησηηθή δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ θαηαρσξείηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη δελ δηαλέκεηαη. Όηαλ ε αμία ελφο επαλεθηηκψκελνπ ζηνηρείνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ ινγηζηηθή ην αμία απαηηείηαη λέα επαλεθηίκεζε κφλν θάζε 3 έσο 5 έηε. Ζ ππεξαμία αλαπξνζαξκνγήο ησλ αθηλήησλ κε βάζε ην λ.2065/1992 θεθαιαηνπνηείηαη κε έθδνζε κεηνρψλ πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο κφλν ησλ αθηλήησλ γίλεηαη αλά 4εηία κε βάζε ζπληειεζηέο πνπ θαζνξίδεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3229/2204 παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηηο εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ΓΛΠ λα εθαξκφδνπλ ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ πξνβιέπεη ην ΓΛΠ 16 γηα ηελ εχινγε αμία κφλν φκσο γηα ηα αθίλεηα.

53 ΓΛΠ 16 ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ε. Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ε. Μεηαγελέζηεξε απνηίκεζε Ζ δηαθνξά επαλεθηίκεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ θη ζπλεπψο ζχκκεηξα κε ηελ απφζβεζή ηνπ ή κε ηελ πψιεζή ηνπ, νπφηε απφ ηνλ ινγαξηαζκν «απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο» κεηαθέξεηαη ζηα «απνηειέζκαηα εηο λέν». Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε απνκείσζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπο κεησζεί θάησ απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ. Ζ δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο ησλ αθηλήησλ κε βάζε ην λ.2065/1992 θεθαιαηνπνηείηαη κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3229/2004 παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηηο εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ΓΛΠ λα εθαξκφδνπλ ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ πξνβιέπεη ην ΓΛΠ 16 γηα ηελ εχινγε αμία κφλν φκσο γηα ηα αθίλεηα. ε πεξίπησζε ππνηίκεζεο ελζψκαηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ δηελεξγείηαη πξφβιεςε, εθφζνλ ε ππνηίκεζε πξνβιέπεηαη λα είλαη δηαξθήο (άξζξν 43 5 ε ηνπ λ.2190/1920).

54 ΓΛΠ 16 ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα ζη. Απνζβέζεηο Ζ απφζβεζε ελφο ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ γίλεηαη κε βάζε ηελ σθέιηκε νηθνλνκηθή δσή ηνπ θαη ηνλ πξνζδνθψκελν ξπζκφ αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζηνηρείν. Κάζε ηκήκα ζηνηρείνπ ελζψκαησλ παγίσλ, ην θφζηνο ηνπ νπνίνπ είλαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ, ζα πξέπεη λα απνζβέλεηαη μερσξηζηά. Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ζη. Απνζβέζεηο Γηελεξγνχληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ ΠΓ299/2003, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη, θαηά θαλφλα, ζηελ νηθνλνκηθή σθέιηκε δσή ησλ ζηνηρείσλ. Ζ αλάιπζε ησλ ζχλζεησλ παγίσλ γίλεηαη κε νδεγφ ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή απφζβεζεο ησλ ζηνηρείσλ.

55 ΓΛΠ 16 ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ ζη. Απνζβέζεηο Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Όηαλ ζεκαληηθά αληαιιαθηηθά θαη εθεδξηθφο εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ» ή φηαλ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα έλα ελζψκαην πάγην ζηνηρείν, ηφηε αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία. ζη. Απνζβέζεηο Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα Σα αληαιιαθηηθά εληάζζνληαη πάληνηε ζηελ θαηεγνξία ησλ απνζεκάησλ θαη επηβαξχλνπλ ην θφζηνο ή ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο θαηά ηελ αλάισζή ηνπο. ε. Καηαζηξνθή ελζώκαησλ παγίσλ ε. Καηαζηξνθή ελζώκαησλ παγίσλ - Οη απνκεηψζεηο ή δεκίεο ελζψκαησλ παγίσλ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 36 - Ζ ζρεηηθή απαίηεζε γηα απνδεκίσζε θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ εηζπξάηηεηαη. - Ζ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 16. Σα ηξία γεγνλφηα πνπ ηα ΓΛΠ αληηκεησπίδνπλ ρσξηζηά ην θαζέλα ηα Διιεληθά Λ.Π. ηα αληηκεησπίδνπλ σο έλα εληαίν γεγνλφο.

56 ΓΛΠ 16 ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα ζ. Αληηθαηάζηαζε κεξώλ ελζώκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο επαπμάλεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα θαηαρψξεζεο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ. Ζ αλαπφζβεζηε αμία ησλ κεξψλ πνπ αληηθαζίζηαληαη δηαγξάθεηαη. Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ζ. Αληηθαηάζηαζε κεξώλ ελζώκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο επαπμάλεη ην θφζηνο θηήζεο ησλ παγίσλ κφλν αλ νη δαπάλεο ραξαθηεξηζηνχλ σο δαπάλεο βειηίσζεο. Σν αλαπφζβεζην θφζηνο ησλ κεξψλ πνπ αληηθαζίζηαληαη δελ δηαγξάθεηαη. η. Σαθηηθή θύξηα επηζεώξεζε η. Σαθηηθή θύξηα επηζεώξεζε Σν θφζηνο ηεο επηζεψξεζεο (π.ρ. αεξνπιάλνπ) πξνζαπμάλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Σπρφλ αλαπφζβεζην θφζηνο πξνεγνχκελεο επηζεψξεζεο δηαγξάθεηαη. Σν θφζηνο ηεο επηζεψξεζεο βαξχλεη ηα έμνδα ηεο ρξήζεο ζηε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ή, θαηά πεξίπησζε, ραξαθηεξίδεηαη σο έμνδνο πνιπεηνχο απφζβεζεο.

57 ΓΛΠ 16 ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ Γηαδηθαζίεο θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ: (1) Ζ εηαηξία πξέπεη λα απνθαζίζεη κε πνηα κέζνδν ζα παξαθνινπζεί ηα πξναλαθεξφκελα πάγηα ζηνηρεία: - κε ηε βαζηθή κέζνδν ηνπ θφζηνπο, ή - κε ηελ ελαιιαθηηθή κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ή - κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επρέξεηαο πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΠ 1 ηνπ «νηνλεί θφζηνο». (1) Ζ εηαηξία πξέπεη λα πξνβεί ζε test απνκείσζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΛΠ. (2) Πξέπεη λα θαηαξηηζηεί θαη λα ηεξείηαη ηδηαίηεξν «κεηξψν παγίσλ» θαη λα εθηηκεζεί ε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο θαζελφο ελζψκαηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. Δάλ εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηνπ θφζηνπο θηήζεο, κε ηηο δηαθνξέο πξνζαξκνγήο ησλ απνζβέζεσλ πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ν ινγαξηαζκφο «Απνζβεζζέληα πάγηα» κε ρξέσζε ή πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Απνηειέζκαηα εηο λέν / Γηαθνξέο πξνζαξκνγήο ζηα ΓΛΠ»

58 ΓΛΠ 16 ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 29. Η νληφηεηα ζα επηιέμεη είηε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο ηεο παξαγξάθνπ 30 είηε ηε κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 31 σο ινγηζηηθή ηεο πνιηηηθή θαη ζα εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή απηή ζε νιφθιεξε θαηεγνξία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Μέζνδνο θόζηνπο 30. Ύζηεξα απφ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπ, κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο 31. Ύζηεξα απφ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα ζα εκθαλίδεηαη κε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο αλαπξνζαξκνγήο, κεησκέλε κε ηηο κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Αλαπξνζαξκνγέο ζα γίλνληαη αξθεηά ηαθηηθά νχησο ψζηε ε ινγηζηηθή αμία λα κε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ εθείλε πνπ ζα πξνζδηνξηδφηαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.

59 ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΡΥΗΚΖ ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΜΔΣΔΓΔΝΔΣΔΡΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ην θφζηνο θηήζεσο + Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο βειηηψζεσο ΒΑΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΚΟΣΟΤ) Κφζηνο θηήζεσο κείνλ: πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο πζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκεηψζεσο ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ Πξαγκαηηθή αμία κείνλ: πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο επί ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο Μεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκεηψζεσο Δπηζήκαλζε: Σν πνζφ ηεο απφζβεζεο πνπ ζα θαηαρσξείηαη ζε θάζε πεξίνδν κεηά ηελ επαλεθηίκεζε, ππνινγίδεηαη εθ λένπ κε βάζε ην επαλεθηηκεκέλν πνζό θαη ηελ ππόινηπε σθέιηκε δσή ηνπ.

60 Απνηίκεζε Δλζώκαησλ Παγίσλ (ΓΛΠ16) Αξρηθή Απνηίκεζε (Καηαρψξηζε) Η αξρηθή απνηίκεζε γίλεηαη ζην θφζηνο Σν θφζηνο πεξηιακβάλεη ηελ αμία αγνξάο, ησλ άκεζσλ εμφδσλ αγνξάο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα λα θζάζεη ην πάγην ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο Μεηαγελέζηεξε Απνηίκεζε Δπηινγή κεηαμχ ηεο Μεζφδνπ ηνπ Κφζηνπο θαη ηεο κεζφδνπ ηεο Μεζφδνπ ηεο Δπαλεθηίκεζεο

61 Δπαλεθηίκεζε κε ηε κέζνδν ηνπ θόζηνπο (Cost method) Η ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ είλαη ε ην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ

62 Δπαλεθηίκεζε κε ηε κέζνδν ηεο Δπαλεθηίκεζεο - Αλαπξνζαξκνγήο (Revaluation Method) Η ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ είλαη ε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ε νπνία θαζνξίδεηαη σο ε εχινγε (δίθαηε) αμία ηελ εκεξνκελία επαλεθηίκεζεο κείνλ κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκείσζεο Δπαλεθηίκεζε κε επαξθή ζπρλφηεηα

63 Μέζνδνη Απόζβεζεο ΓΛΠ16 ηαζεξή Μέζνδνο : ηαζεξφ πνζφ ζε φιε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο Φζίλνπζα Μέζνδνο : Σν πνζφ ηεο απφζβεζεο κεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ Μέζνδνο ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ: Τπνινγηζκφο ζχκθσλα κε ηελ αλακελφκελε παξαγσγή ζε κνλάδεο ηνπ παγίνπ

64 ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ (Fair value) Δίλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πάγην ζηνηρείν κπνξεί λα αληαιιαρζεί ή κηα ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζζεί, ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζε εκπνξηθή βάζε, κεηαμχ δχν κεξψλ ηα νπνία έρνπλ πιήξε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ελεξγνύλ κε ηε ζέιεζε ηνπο.

65 ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΑ (Carrying amount) Δίλαη ην πνζφ πνπ έλα πάγην ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ.

66 ΧΦΔΛΗΜΖ ΕΧΖ (Useful life) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν έλα πάγην ζηνηρείν αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε, ή Ο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε απφ ην πάγην ζηνηρείν

67 Γ.Λ.Π. 16 Παξάδεηγκα Λνγηζηηθήο Αληηκεηώπηζεο Δμόδσλ θηήζεο αθηλήησλ κε Γ.Λ.Π. θαη Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα πλαιιαγή : Αγνξά Αθηλήηνπ ζπλνιηθήο αμίαο ,00 επξώ ην ζπκβόιαην αλαγξάθεηαη όηη ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ αλέξρεηαη ζε ,00 επξώ θαη ε αμία ηνπ θηηξίνπ ζε επξώ. Ζ επηρείξεζε πιήξσζε επηπιένλ ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα ύςνπο ,00 επξώ. Λνγηζηηθή Δγγξαθή κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα Κωδηθόο Πεξηγξαθή Χξέωζε Πίζηωζε Οηθόπεδα , Κηίξηα Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ Έμνδα Κηήζεο Αθηλεηνπνηήζεσλ , , Γηαζέζηκα ,00

68 Γ.Λ.Π. 16 Παξάδεηγκα Λνγηζηηθήο Αληηκεηώπηζεο Δμόδσλ θηήζεο αθηλήησλ κε Γ.Λ.Π. θαη Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα Λνγηζηηθή Δγγξαθή κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. Κωδηθόο Πεξηγξαθή Χξέωζε Πίζηωζε Οηθόπεδα , Κηίξηα Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ , Γηαζέζηκα ,00

69 Γ.Λ.Π. 16 Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ Απνζβέζεσλ κε Γ.Λ.Π. θαη Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα πλαιιαγή : Αγνξά Μεραλήκαηνο ζπλνιηθήο αμίαο ,00 ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Με βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο όθεινο ηεο επηρείξεζεο γηα ηα επόκελα 4 έηε. Ο ζπληειεζηήο απόζβεζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ην ΠΓ.299/2003 γηα ην παξαπάλσ κεράλεκα είλαη 15%. Εεηείηε ν ππνινγηζκόο ησλ απνζβέζεσλ ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηνλ πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απόζβεζεο ηόζν κε ηα Διιεληθά όζν θαη κε ηα Γηεζλή ινγηζηηθά πξόηππα.

70 Γ.Λ.Π. 16 Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ Απνζβέζεσλ κε Γ.Λ.Π. θαη Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα Τπνινγηζκόο κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα : πληειεζηήο απόζβεζεο (ΠΓ299/2003) :15% Αμία Κηήζεο ,00 Υ 15% = ,00 επξώ εηήζηα απόζβεζε. Τπνινγηζκόο κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα: Χθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ κεραλήκαηνο 4 έηε: Αμία Κηήζεο ,00 / 4 έηε = ,00 εηήζηα απόζβεζε ή (1 / 4 έηε) Υ 100 = 25% ζπληειεζηήο εηήζηαο απόζβεζεο Αμία Κηήζεο ,00 Υ 25% = ,00 επξώ εηήζηα απόζβεζε.

71 Γ.Λ.Π. 16 Παξάδεηγκα Λνγηζηηθήο Αληηκεηώπηζεο επαλεθηίκεζεο παγίσλ ζηελ ΔΤΛΟΓΖ Αμία ηνπο Η εκθαληδφκελε ζηα βηβιία ηελ αμία ησλ θηηξίσλ είλαη 800 εθ. επξψ. Η εηαηξεία εθηηκά ηελ αμία ησλ θηηξηαθψλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ ζηελ «επινγή» αμία ηνπο ε νπνία πξνζδηνξίζζεθε ζε 960 εθ. επξψ. Η εηαηξία, πηνζεηεί ηελ επηηξεπφκελε απφ ην ΓΛΠ 16 ελαιιαθηηθή κέζνδν απνηίκεζεο ησλ θηηξίσλ ηεο ζηελ εχινγε αμία ηνπο. πλεπψο, ην αλαπφζβεζην θφζηνο θηήζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαηά ηελ ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηεί ζηελ εθηηκψκελε εχινγε αμία ηνπο θαη νη απνζβέζεηο εθεμήο ζα ππνινγίδνληαη επί ηεο αμίαο απηήο κε βάζε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ ζηνηρείσλ.

72 Γ.Λ.Π. 16 Παξάδεηγκα Λνγηζηηθήο Αληηκεηώπηζεο επαλεθηίκεζεο παγίσλ ζηελ ΔΤΛΟΓΖ Αμία ηνπο Αλαπόζβεζηε Αμία κε βάζε Δπαλεθηίκεζε ζε Δπινγή Γηαθνξά ηα Δ.Λ.Π. Αμία κε βάζε ηα Γ.Λ.Π Λνγηζηηθή Δγγξαθή κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. Κωδηθόο Πεξηγξαθή Χξέωζε Πίζηωζε Ιδηα Κεθάιαηα / Απνζεκαηηθό επαλεθηίκεζεο , Κηίξηα ,00

73 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΟΠΟ θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο. Σν πξνέρνλ ζέκα ζηε ινγηζηηθή ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο είλαη ην πψο ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεζνχλ νη ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο απφ: (α) ηε κειινληηθή αλάθηεζε (ηαθηνπνίεζε) ηεο ινγηζηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ππνρξεψζεσλ) πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ Ιζνινγηζκφ κηαο επηρείξεζεο, θαη (β) ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο.

74 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα α. Ο θόξνο εηζνδήκαηνο ζπληζηά δαπάλε α. Ο θόξνο εηζνδήκαηνο αληιείηαη από ηε δηάζεζε ησλ θεξδώλ Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο (θαηαρσξείηαη σο δαπάλε ζην ινγαξηαζκφ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο» Ο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ζπληζηά έμνδα θαη, ζπλεπψο, δελ δηακνξθψλεη ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο αιιά απνηειεί ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζην απνηέιεζκα απηφ. Καηαρσξείηαη ζην ινγ/κφ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο» β. Γηάθξηζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο β. Γηάθξηζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο Ο θφξνο εηζνδήκαηνο δηαθξίλεηαη ζε ηξέρνληα θαη αλαβαιιφκελν θφξν. Σξέρνλ θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αθνξά ην θνξνινγνχκελν θέξδνο ηεο ρξήζεο. Γελ γίλεηαη δηάθξηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε ηξέρνληα θαη ζε αλαβαιιφκελν. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα θνξνινγεηέα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο : Λνγηζηηθά θέξδε ρξήζεσο α (+ ή -) Λνγηζηηθέο δηαθνξέο β Φνξνινγεηέν εηζφδεκα γ (Φνξνινγεηέν.εηζφδεκα γ Υ Φνξνι.πληει. (30%))

75 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα β 2. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα πιεξσζεί ή ζα εηζπξαρζεί ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο θαη πξνέξρεηαη απφ πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη επί φισλ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ (δηαθνξά κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθά αλαγλσξηζκέλεο αμίαο). Ο ππνινγηζκφο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ γίλεηαη κε βάζε ηα πνζνζηά θνξνιφγεζεο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχζνπλ ζηε ρξήζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ζα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα β 2. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο Γελ θαηαρσξείηαη ζηα βηβιία θαη ζηνλ ηζνινγηζκφ αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο (ππνρξέσζε ή απαίηεζε)

76 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα β 2. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο Ζ δαπάλε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία ινγίδεηαη. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ Καζαξή Θέζε (π.ρ. θφξνο επί ηνπ απνζεκαηηθνχ επαλεθηίκεζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ), ν αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ Καζαξά Θέζε. Απαγοπεύεηαι ε πποεξόθλεζε ησλ (ρξεσζηηθψλ ή πηζησηηθψλ) πνζψλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. Γελ ινγίδεηαη αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα κηα θνξνινγηθή ππνρξέσζε πνπ ελδέρεηαη λα γελλεζεί μόνο από απόθαζε ηερ Διοίκεζερ ηερ εηαιπίαρ (π.ρ. θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ αθνξνινγήηνπ απνζεκαηηθνχ δελ ινγίδεηαη αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ινγίδεηαη φηαλ ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ δηαλνκή ηνπ απνζεκαηηθνχ) ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλαβαιιφκελνο θφξνο γλσζηνπνηείηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα β 2. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο

77 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα γ. Σν θνξνινγηθό πιενλέθηεκα ησλ δεκηώλ ηεο ρξήζεσο Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα γ. Σν θνξνινγηθό πιενλέθηεκα ησλ δεκηώλ ηεο ρξήζεσο Ζ δεκηά ρξήζεσο, πνπ κεηαθέξεηαη ζε επφκελε ρξήζε γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα θνξνινγεηέα θέξδε κηαο επφκελεο ρξήζεσο, εγθιείεη κηα θνξνινγηθή απαίηεζε ίζε κε ην θφξν ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα θαξπσζεί ε επηρείξεζε ζηελ επφκελε ρξήζε πνπ ζα γίλεη ν ζπκςεθηζκφο απηφο. Ζ απαίηεζε απηή θαηαρσξείηαη φηαλ είλαη βέβαην θαη εθηφο πάζεο ακθηβνιίαο φηη ε επηρείξεζε ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ θέξδε πνπ ζα γίλεη εθηθηφο ν ζπκςεθηζκφο ηεο απαίηεζεο. Γελ εμεηάδεηαη νχηε ινγηζηηθά θαηαγξάθεηαη ην θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα πνπ εγθιείνπλ νη κεηαθεξφκελεο εηο λέν δεκηέο

78 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα δ. Αιιαγή ζην θνξνινγηθό θαζεζηώο ηεο εηαηξίαο Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα δ. Αιιαγή ζην θνξνινγηθό θαζεζηώο ηεο εηαηξίαο Οη θαηαρσξεκέλεο ζηα βηβιία θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα. Οη δηαθνξέο πξνζαξκνγήο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ή, θαηά πεξίπησζε, ζηελ θαζαξή ζέζε ε. Γλσζηνπνηήζεηο ε. Γλσζηνπνηήζεηο Απαηηνχληαη εθηεηακέλεο γλσζηνπνηήζεηο Απαηηνχληαη ειάρηζηεο γλσζηνπνηήζεηο Οη ινγαξηαζκνί αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο παξνκνηάδνληαη κε ηνπο κεηαβαηηθνύο ινγαξηαζκνύο Λ.36 & Λ.56 ηνπ ΕΓΛΣ. Δηαδηθαζίεο θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηωλ ΔΛΠ: Ζ εηαηξία νθείιεη λα πξνβεί ζηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ή απαίηεζεο.

79 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Φνξνινγηθά Απνηειέζκαηα > Λνγηζηηθά Απνηειέζκαηα (Γ.Λ.Π.) = Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε (ζηε δηαθνξά) Φνξνινγηθά Απνηειέζκαηα < Λνγηζηηθά Απνηειέζκαηα (Γ.Λ.Π) = Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε (ζηε δηαθνξά)

80 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Τπνινγηζκφο αλάινγα κε ην ζπληειεζηή θνξνινγίαο πνπ ηζρχεη ζηε ρξήζε πνπ αλαθέξνληαη Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη ζπληζηνχλ πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη φρη πξαγκαηηθέο - νξηζηηθέο Οη ινγαξηαζκνί : Αλαβαιιφκελνη θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε παξνκνηάδνληαη κε ηνπο κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ΔΓΛ (ι.36 & ι.56) Λνγηζηηθέο δηαθνξέο νξηζηηθέο (Με εθπηπηφκελεο δαπάλεο): Γελ έρσ αλαβαιιφκελν θφξν αιιά θαηαρσξψ θαηεπζείαλ ζην ινγαξηαζκφ 63 ην θφξν κε πίζησζε ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (ι.54.07)

81 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ πκςεθηζκόο Αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ Απαηηήζεσλ Δάλ ζηελ ίδηα αξρή Ναη Δάλ φρη ρσξηζηή εκθάληζε απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο Κπξηόηεξεο Πεγέο Αλαβαιιόκελσλ θόξσλ Δπαλεθηηκήζεηο ζε εχινγε αμία Τπνινγηζκφο Απνζβέζεσλ κε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο Γηαθνξέο ζε πξνβιέςεηο Γηαθνξεηηθή Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε (απια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ)

82 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Παπάδειγμα 1ο Η εηαηξεία ππνινγίδεη απνζβέζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΠΓ.299/2003) ζπλνιηθήο αμίαο επξψ. Σα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ επξψ. Η εηαηξεία θνξνινγείηε κε ζπληειεζηή 25% Γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ππνιφγηζε απνζβέζεηο χςνπο επξψ. Σα θαζαξά απνηειέζκαηα πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ησλ ΓΛΠ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ επξψ. Τπνινγίζηε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο

83 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Παπάδειγμα Απνηειέζκαηα Δ.Λ.Π. Απνηειέζκαηα Γ.Λ.Π. Γηαθνξά Δθφζνλ ηα Απνηειέζκαηα κε βάζε ηα Δ.Λ.Π. είλαη κεγαιχηεξα (>) απφ ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. ηφηε έρνπκε κία πεξίπησζε Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο.

84 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Παπάδειγμα Λνγηζηηθή Δγγξαθή κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. Κωδηθόο Πεξηγξαθή Χξέωζε Πίζηωζε Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο/ Απαίηεζε από αλαβαιιόκελε θνξνινγία ( Υ 25% = 7.500) 7.500, Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε / Φόξνο θεξδώλ ρξήζεο 7.500,00

85 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Παπάδειγμα 2ο Η εηαηξεία ππνινγίδεη απνζβέζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΠΓ.299/2003) ζπλνιηθήο αμίαο επξψ. Σα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ επξψ. Η εηαηξεία θνξνινγείηε κε ζπληειεζηή 25% Γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ππνιφγηζε απνζβέζεηο χςνπο επξψ. Σα θαζαξά απνηειέζκαηα πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ησλ ΓΛΠ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ επξψ. Τπνινγίζηε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο

86 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Παπάδειγμα 2ο Απνηειέζκαηα Δ.Λ.Π. Απνηειέζκαηα Γ.Λ.Π. Γηαθνξά Δθφζνλ ηα Απνηειέζκαηα κε βάζε ηα Δ.Λ.Π. είλαη κηθξφηεξα (<) απφ ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. ηφηε έρνπκε κία πεξίπησζε Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο.

87 ΓΛΠ 12 ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Παπάδειγμα 2ο Λνγηζηηθή Δγγξαθή κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. Κωδηθόο Πεξηγξαθή Χξέωζε Πίζηωζε Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο / Τπνρξέσζε από αλαβαιιόκελε θνξνινγία ( Υ 25% = ) , Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε / Φόξνο θεξδώλ ρξήζεο ,00

88 ΓΛΠ17-ΜΗΘΧΔΗ ΚΟΠΟ 1. θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα πξνδηαγξάςεη, γηα ηνπο κηζζσηέο θαη ηνπο εθκηζζσηέο, ηηο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ γηα ηηο κηζζψζεηο. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 2. Σν παξφλ Πξφηππν ζα εθαξκφδεηαη γηα ηε ινγηζηηθή φισλ ησλ κηζζψζεσλ, εθηφο απφ: (α) κηζζψζεηο γηα εμεξεχλεζε ή ρξήζε κεηαιιεπκάησλ, πεηξειαίσλ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη φκνησλ κε αλαγελλψκελσλ πφξσλ, θαη (β) ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ζηνηρείσλ φπσο νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, νη καγλεηνζθνπήζεηο, ηα ζεαηξηθά έξγα, ηα ρεηξφγξαθα θείκελα, νη επξεζηηερλίεο θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.

89 ΓΛΠ17-ΜΗΘΧΔΗ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα α. Σαμηλόκεζε ησλ κηζζώζεσλ α. Σαμηλόκεζε ησλ κηζζώζεσλ Οη κηζζψζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε ιεηηνπξγηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή νπζία θαη φρη ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο. Γελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. Όιεο νη κηζζψζεηο ινγίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο θαη ηα κηζζψκαηα θαηαρσξνχληαη απφ ην κηζζσηή ζηα έμνδα θαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ζηα έζνδα, φηαλ ην έμνδν ή ην έζνδν πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ «δεδνπιεπκέλνπ». ( άξζξν 141 ηνπ λ.2190/1920)

90 ΓΛΠ17-ΜΗΘΧΔΗ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα β. Πόηε ε κίζζσζε ραξαθηεξίδεηαη ρξεκαηνδνηηθή Κπξηφηεξεο ελδείμεηο φηη ε ζχκβαζε είλαη ρξεκαηνδνηηθή: Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα αγνξάζεη ην κίζζην. Ο κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη ην κίζζην ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ ιφγσ ηνπ ρακεινχ ηηκήκαηνο πνπ ζα θαηαβάιεη ζε ζχγθξηζε κε ηελ αμία ηνπ κηζζίνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο αγγίδεη ηελ νηθνλνκηθή σθέιηκε δσή ηνπ κηζζίνπ. Ζ παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ ζηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο εγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπ κηζζίνπ. Σν κίζζην είλαη εμεηδηθεπκέλεο θχζεο πνπ κφλν ν κηζζσηήο κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Ο κηζζσηήο κπνξεί λα αθπξψζεη ηε κίζζσζε απνδεκηψλνληαο ηνλ εθκηζζσηή. Ο κηζζσηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν θαη ην φθεινο απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ κηζζίνπ. Ο κηζζσηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηε κίζζσζε γηα επηπιένλ πεξίνδν κε κίζζσκα ρακειφηεξν ηνπ αγνξαίνπ κηζζψκαηνο. Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα

91 ΓΛΠ17-ΜΗΘΧΔΗ Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα δ. Λνγηζηηθή ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο Ο κηζζσηήο θαηαρσξεί ην κίζζην σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ (κε ηελ παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ πνπ εμεπξίζθεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ηεο κίζζσζεο ή κε ηελ εχινγε αμία ηνπ κηζζίνπ ) κε ηζφπνζε θαηαρψξεζε ζρεηηθήο ππνρξέσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή. Ο κηζζσηήο θαηαλέκεη ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιιεη ζε δαπάλε ηφθνπ πνπ θαηαρσξεί ζηα έμνδα θαη ζε ρξενιχζην πνπ θαηαρσξεί ζε κείσζε ηεο ππνρξέσζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή. Ο κηζζσηήο ινγίδεη απνζβέζεηο επί ηεο θαηαρσξεκέλεο αμίαο ηνπ κηζζίνπ κε βάζε ην πνζνζηφ απφζβεζεο ησλ φκνησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή αλ πξνβιέπεη φηη δελ ζα απνθηήζεηο ην κίζζην, κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ε. Λνγηζηηθή ηεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ε. Λνγηζηηθή ηεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο Ο κηζζσηήο θαηαρσξεί ηα έμνδα ηεο ρξήζεο ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιιεη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ «δεδνπιεπκέλνπ» ν δε εθκηζζσηήο ζηα έζνδα ηεο ρξήζεο κε βάζε ηελ ίδηα αξρή. Όκνηα κε ην ΓΛΠ.

92 Καηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΠ ( ) θάζε κηζζσηήο θαη θάζε εθκηζζσηήο ζα πξέπεη λα ηαμηλνκήζεη φιεο ηηο κηζζψζεηο σο ιεηηνπξγηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο, ζηε βάζε ησλ ζπλζεθώλ πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο κίζζσζεο. ΟΓΗΓΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ηνπ ΓΛΠ 17 «ΜΙΘΧΔΙ» Δίλαη ελδερφκελν ν κηζζσηήο θαη ν εθκηζζσηήο λα ζπκθσλήζνπλ ζε κεηαβνιέο ησλ όξσλ ηεο κίζζσζεο (εμαηξνπκέλεο ηεο αλαλέσζήο ηεο), κε ηξφπν ν νπνίνο ζα νδεγνχζε ζε δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε εάλ νη ελ ιφγσ φξνη ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία ζεσξείηαη θαηλνύξηα ζπκθσλία, ε νπνία ζα ηχρεη ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ θαηά ηελ ελαπνκείλαζα δσή ηεο κίζζσζεο. Όκσο νη κεηαβνιέο ζηηο εθηηκήζεηο (π.ρ αιιαγέο ζε εθηηκήζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή δσή ή ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ) ή κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο (π.ρ κε εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ κηζζσηή) δελ νδεγνύλ ζε αλαηαμηλόκεζε κηαο κίζζσζεο. Παπάδειγμα ΔΛΠ 17

93 Όια ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη παξαθνινπζνχληαη ζχκθσλα κε ην Δ.ΓΛ ζα θαηαρσξεζνύλ αλαδξνκηθά ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ην ΓΛΠ 17 ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΚΣΗΘΔΝΣΑ ΜΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ ΜΙΘΧΗ LEASING ΓΛΠ 17 Τπφςε θαη ην λέν άξζξν 141 ηνπ λ.2190/1920 πνπ νξίδεη φηη «φηη νη αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πνπ εθαξκφδνπλ, είηε ππνρξεσηηθά είηε πξναηξεηηθά, ηα πηνζεηεζέληα απφ ηελ Δπξσπατθή 'Δλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ππνρξενύληαη λα πηνζεηνύλ ηελ πξνδηαγξαθόκελε από ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα κέζνδν ινγηζηηθήο απεηθόληζεο ησλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, αιιά έρνπλ ην δηθαίσκα, αλ ην επηζπκνχλ, λα αλακνξθώλνπλ ην ινγηζηηθό ηνπο θέξδνο (ή δεκηά), κε βάζε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ ηνπο θέξδνπο (ή δεκηάο).» Παπάδειγμα ΔΛΠ 17

94 Παξάδεηγκα Λνγηζηηθήο Αληηκεηώπηζεο κηζζώζεσλ Leasing κε Γ.Λ.Π. θαη Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ΓΛΠ 17 πλαιιαγή : Αγνξά Μεραλήκαηνο κε ζύκβαζε Leasing ζπλνιηθήο αμίαο ,00 επξώ. Ζ ζύκβαζε είλαη δηάξθεηαο 4 εηώλ. Σν εηήζην κίζζσκα αλέξρεηαη ζε ,00 επξώ Ζ αξρηθή αμία ηνπ Μεραλήκαηνο αλέξρεηαη ζε πνζό ,00 επξώ. Παξάδεηγκα ΔΛΠ 17

95 Παξάδεηγκα Λνγηζηηθήο Αληηκεηώπηζεο κηζζώζεσλ Leasing κε Γ.Λ.Π. θαη Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ΓΛΠ 17 Λνγηζηηθή Δγγξαθή κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα Κωδηθόο Πεξηγξαθή Χξέωζε Πίζηωζε Μηζζώκαηα Μεραλεκάησλ , Γηαζέζηκα ,00 Κάζε ρξόλν κε βάζε ην ηηκνιόγην ηεο εηαηξείαο Leasing ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί ηελ παξαπάλσ ινγηζηηθή εγγξαθή Παπάδειγμα ΔΛΠ 17

96 Λνγηζηηθή Δγγξαθή κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. Παξάδεηγκα Λνγηζηηθήο Αληηκεηώπηζεο κηζζώζεσλ Leasing κε Γ.Λ.Π. θαη Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ΓΛΠ 17 Κωδηθόο Πεξηγξαθή Χξέωζε Πίζηωζε Μεραλήκαηα , Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ , Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο από Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο ,00 Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) ε εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ηελ παξαπάλσ ινγηζηηθή εγγξαθή Παπάδειγμα ΔΛΠ 17

97 Λνγηζηηθή Δγγξαθή κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. Παξάδεηγκα Λνγηζηηθήο Αληηκεηώπηζεο κηζζώζεσλ Leasing κε Γ.Λ.Π. θαη Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ΓΛΠ 17 Κωδηθόο Πεξηγξαθή Χξέωζε Πίζηωζε Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο γηα ρξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο , Γηαζέζηκα ,00 Κωδηθόο Πεξηγξαθή Χξέωζε Πίζηωζε Σόθνη & πλαθή έμνδα γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 5.000, Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 5.000,00 Με ηελ παξαιαβή θαη πιεξσκή ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο εηαηξείαο Leasing ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί ηηο παξαπάλσ ινγηζηηθέο εγγξαθέο Παπάδειγμα ΔΛΠ 17

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Γ.Λ.Π. 16 Δ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΞΑΓΩΓΙΚΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΏΝ ΠΟΤΓΧΝ εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Η. Ληάπεο Δπάγγεινο Γ. Πνιίηεο, PhD Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Ειςαγωγι... 5 1.1 Η ζννοια τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ» ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ» IAS

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η Καζεγήηξηα θπξία Ειεπζεξηάδνπ Γεζζεκαλή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η Καζεγήηξηα θπξία Ειεπζεξηάδνπ Γεζζεκαλή ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ελζώκαηα πάγηα ζύκθωλα κε ηα δηεζλή πξόηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθνξήζεηο. Η Καζεγήηξηα θπξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ύγθξηζε Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη Διιεληθνύ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ.

ύγθξηζε Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη Διιεληθνύ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ύγθξηζε Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη Διιεληθνύ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ. ΔΠΙΒΛΔΦΗ: Οπξαλνύ Δξκηόλε ΑΝΑΘΔΗ: Μαξθνπηζάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ, 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ελίδα Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδωλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα