ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 2 ΚΑΙ 16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 2 ΚΑΙ 16"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 2 ΚΑΙ 16 ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρογαλάς Γεώργιος ΣΕΡΡΕΣ, 2010

2 2

3 Αφιερώνεται στις οικογένειες μας που μας στήριξαν σε όλη τη διάρκεια των φοιτητικών μας χρόνων και συγγραφής της πτυχιακής εργασίας. 3

4 Ευχαριστίες Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Μέσα από τις επόμενες γραμμές θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες στον επιβλέπων καθηγητή κ. Δρογαλά Γ. που συνέβαλε με τη βοήθεια του στην επιτυχή ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας. Θα θέλαμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Σερρών για τις γνώσεις και τις πλούσιες εμπειρίες που αποκομίσαμε στα τέσσερα χρόνια της φοιτητικής μας δραστηριότητας. Πάνω από όλους θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στις οικογένειες μας για την ενθάρρυνση, ηθική συμπαράσταση και οικονομική υποστήριξη που μας προσέφεραν όλα τα χρόνια των σπουδών μας. 4

5 Περίληψη Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) που εκδίδει το International Accounting Standards Board (ISBN) είναι η προαγωγή ενός κοινού, υψηλής ποιότητας και αξιόπιστου πλαισίου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για χρήση στις διεθνείς αγορές. Η υιοθέτηση των προτύπων αυτών το 2005 από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει από πολλούς χαρακτηριστεί ως το σημαντικότερο γεγονός των τελευταίων δεκαετιών στο χώρο της Λογιστικής και γενικότερα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ότι αφορά την Ελλάδα, μετά την εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) και την υιοθέτηση των λογιστικών οδηγιών της ΕΟΚ στη δεκαετία του 1980, η εισαγωγή των ΔΛΠ αποτελεί την Λογιστική Επανάσταση του 21 ου αιώνα, με δεδομένη τη διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ ΕΓΛΣ και ΔΛΠ. Η επιτυχία ενός τέτοιου μεγέθους και σημασίας εγχειρήματος απαιτεί καλό σχεδιασμό, συντονισμό ενεργειών και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων: κράτος και εποπτικοί φορείς, ορκωτοί ελεγκτές και διοικήσεις των υποκείμενων επιχειρήσεων. Η παρούσα εργασία λοιπόν, εκπονήθηκε προκειμένου να εντοπιστούν οι διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, που αποτελούν τους νέους κανόνες κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Η εργασία παρουσιάζει και αναλύει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, στην αρχή της εργασίας γίνεται μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε όλο τον κόσμο, καθώς και το πεδίο εφαρμογής τους. Επίσης γίνεται παράθεση των βασικότερων διαφορών των ΔΛΠ σε σχέση με το ΕΓΛΣ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται με όσο πιο κατανοητό τρόπο ορισμένα άρθρα των Δ.Λ.Π. Τα άρθρα που αναλύονται είναι τα παρακάτω: Λογιστική των Αποθεμάτων (ΔΛΠ 2) Ενσώματα Πάγια (ΔΛΠ 16) Λέξεις Κλειδιά: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 5

6 Abstract Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα The International Accounting Standards (IAS) issued by Intarnational Accounting Standards Board (ISBN) is to promote a common, high quality and reliable financial reporting framework for use in international markets. These standards were embraced in 2005 by the European Union and have long been regarded as the most important event of recent decades in the field of general accounting and financial reporting worldwide. With regard to Greece after the implementation of the Greek General Chart of Accounts (GGCA) and the adoption of the accounting directives of the EEC in the 1980s, the introduction of IAS becomes the Accounting Revolution of the 21st century, given the difference in philosophy between GGCA and IAS. The success of such magnitude and importance of project requires good planning, coordinating actions and cooperation of all stakeholders: state and supervisors, statutory auditors and administrations of the underlying businesses. The present study is conducted so as to identify differences in resulting from the application of International Accounting Standards, who are the new rules for the preparation and presentation of financial statements. This paper presents and analyzes the International Accounting Standards who have more influencial impact on businesses. Specifically, in the beginning of work is a brief historical overview of the International Accounting Standards throughout the world, and their scope. This project also provides the quotations of the major differences between IAS compared with GGCA. Then it is presented in the most understandable way through some articles of the IAS. These articles are detailed below: Accounting for Inventory (IAS 2) Intangible Assets (IAS 16) Keywords: International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards, the Greek General Accounting Plan 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ευχαριστίες...4 Περίληψη...5 Abstract Κεφάλαιο : Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Εισαγωγή Αναγκαιότητα της Πτυχιακής Εργασίας Διάρθρωση της Πτυχιακής Εργασίας Κεφάλαιο : Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Εισαγωγή Γενική Περιγραφή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Κεφάλαιο : Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Εισαγωγή Γενική Περιγραφή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βασικά Χαρακτηριστικά Κύρια Όργανα Κατάρτισης Κεφάλαιο : Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Εισαγωγή Γενική Περιγραφή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Σύγκριση Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Κεφάλαιο :Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 (Αποθέματα) Εισαγωγή Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Γενική Περιγραφή του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Πεδίο Εφαρμογής Εννοιολογικό Πλαίσιο Αποτίμηση των Αποθεμάτων Κόστος Αποθεμάτων Κόστος Αγοράς Κόστος Μετατροπής Λοιπά Στοιχεία Κόστους Τεχνικές Μέτρησης του Κόστους Τύποι Υπολογισμού του Κόστους Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία Αναγνώριση Εξόδου Γνωστοποιήσεις Κεφάλαιο : Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις) Εισαγωγή Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Γενική Περιγραφή του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Πεδίο Εφαρμογής Εννοιολογικό Πλαίσιο Αναγνώριση Ανταλλακτικά Παγίων Μονάδα Μέτρησης Επιμέτρηση Αξίας Ενσώματων Περιουσιακών Στοιχείων Αρχική Αναγνώριση

8 6.7.2 Μεταγενέστερη Αποτίμηση Λογιστική Μοντέλου Αναπροσαρμογής Μεταγενέστερες Δαπάνες Ανταλλαγή Ενσώματων Παγίων Αποσβέσεις Ωφέλιμη Ζωή Μέθοδοι Απόσβεσης Υπολειμματική Αξία Κεφάλαιο: Συμπεράσματα...73 Βιβλιογραφία...75 Α. Ελληνική...75 Β. Ηλεκτρονική...77 Παράρτημα

9 1 Κεφάλαιο : Αντικείμενο και Αναγκαιότητα 1.1 Εισαγωγή Η παγκοσμιοποίηση των χρηματιστηριακών αγορών και οι υπερατλαντικές δραστηριότητες των οικονομικών μονάδων, δημιούργησαν την ανάγκη υιοθέτησης ενός ενιαίου λογιστικού πλαισίου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η συγκρισιμότητα και η ομοιομορφία των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων των χωρών. Αυτό οδήγησε στην δημιουργία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), αποτελούν ένα σύνολο κανόνων και λογιστικών αρχών, που σχετίζονται με την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Τα Δ.Λ.Π. αποσκοπούν στην περιγραφή της παρουσίασης του γενικού σκοπού των οικονομικών καταστάσεων, εξασφαλίζοντας συγκρισιμότητα με τις οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων της ίδιας της επιχείρησης, αλλά και με άλλων επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε υποχρεωτικό, όλες οι κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταρτίζουν υποχρεωτικά τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) με αφετηρία τη χρήση του έτους Η προσπάθεια αυτή έχει ως σκοπό την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων όλων των επιχειρήσεων βάσει κοινών λογιστικών αρχών και κανόνων. 1.2 Αναγκαιότητα της Πτυχιακής Εργασίας Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η μετάβασή σε αυτά αποτελεί μια μοναδική «ερευνητική» ευκαιρία. Η υιοθέτηση αυτών εκφράζει την σύγχρονη λογιστική επανάσταση. Τα ΔΛΠ επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση ουσιωδών θεμάτων και δεν αποσκοπούν στη ρύθμιση επουσιωδών θεμάτων. Πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολό τους και κάθε περιορισμός στην εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προτύπου επιτρέπεται μόνο αν η δυνατότητα αυτή αναφέρεται 9

10 στο δημοσιευμένο κείμενο του προτύπου. Με την εφαρμογή των προτύπων, όσο το δυνατό σε περισσότερες χώρες ή περιοχές του πλανήτη δημιουργούνται κοινά αποδεκτές λογιστικές πρακτικές που είναι αναγνωρίσιμες και αναγνώσιμες από ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων και έτσι αποτρέπουμε την αναρχία που υπάρχει ακόμα και σήμερα στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα. Μέσα λοιπόν από την παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης και κατανόησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και συγκεκριμένα των ΔΛΠ 2 και Διάρθρωση της Πτυχιακής Εργασίας Με στόχο την ορθολογικότερη παρουσίαση του πλαισίου σχετικά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα η εργασία δομείται στις παρακάτω ενότητες, οι οποίες καταγράφουν, προσδιορίζουν και παρουσιάζουν την συνολική εικόνα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τόσο από βιβλιογραφική όσο και από ερευνητική θεώρηση. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο αντικείμενο, την διάρθρωση και κυρίως στην αναγκαιότητα της διατριβής. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εννοιολογική οριοθέτηση των ΔΛΠ. Πιο συγκεκριμένα γίνεται μία συνοπτική ιστορική ανασκόπηση, αναλύεται ο σκοπός καθώς και το πεδίο εφαρμογής τους και αναφέρονται επιγραμματικά τα ισχύοντα ΔΛΠ. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ, περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά και γίνεται σύντομη αναφορά στα κύρια όργανα κατάρτισης. Στην συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο παραθέτεται η γενική περιγραφή του ΕΓΛΣ και γίνεται η σύγκριση μεταξύ Ελληνικών και Διεθνών Προτύπων. 10

11 Στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2 και 16 αντιστοίχως. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας. Περιληπτικά αναφέρονται τα σημαντικότερα σημεία και διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας, η οποία χωρίστηκε σε ελληνική, ξένη και ηλεκτρονική. 11

12 2 Κεφάλαιο : Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2.1 Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται το εννοιολογικό πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αφού όπως θα δούμε παρακάτω η εφαρμογή τους δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Στη συνέχεια αναλύεται ο σκοπός τους καθώς και το πεδίο εφαρμογής τους. Τέλος για την πληρέστερη κατανόηση αναφέρονται τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 2.2 Γενική Περιγραφή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π., International Accounting Standards I.A.S.), τα οποία εξελίσσονται και αναθεωρούνται συνεχώς, αποτελούν ένα σύνολο κανόνων και λογιστικών αρχών, που σχετίζονται με την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (Καββαδίας, 2003). Πρόκειται δηλαδή για το κύριο και πλέον αποδεκτό μέσο έκφρασης της λογιστικής επιστήμης και αποτελούν μια κωδικοποιημένη μορφή λογιστικών αρχών και κανόνων (παραδοχών, βάσεων αποτίμησης, μεθόδων και τύπων) που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και απευθύνονται κυρίως στους εξωτερικούς χρήστες αυτών (επενδυτές, μετόχους, πιστωτές, εργαζόμενους, δημόσιο τομέα κ.α.). Ο όρος «οικονομικές καταστάσεις» περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (είναι μια νέα οικονομική κατάσταση για την Ελλάδα και παρουσιάζει τις επιμέρους μεταβολές που επήλθαν στα ίδια κεφάλαια κατά τη διάρκεια της χρήσης), την κατάσταση ταμειακών ροών, το προσάρτημα με σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων (http://research.altec.gr/iris/html/dlp.html). Παρουσιάζουν, επίσης, τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να απεικονίζονται συγκεκριμένες οικονομικές συναλλαγές και γεγονότα, έτσι ώστε 12

13 η συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες να θεωρείται αναγκαία για την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Συνήθως οι οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες ή δημοσιεύονται μία φορά ετησίως, όπως προαναφέρθηκε και ελέγχονται από επαγγελματίες ελεγκτές (Καββαδίας, 2003). Μετά από μια μικρή καθυστέρηση στην επιτακτικότητα της εφαρμογής, καθίστανται υποχρεωτικά από το 2005 και έπειτα, αρχικώς για τις εισηγμένες τον αρχικό αυστηρώς λογιστικό τους προσανατολισμό και είναι πλέον γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα Δ.Λ.Π., που δημοσιεύονται από την I.A.S.B. δεν υπερισχύουν των τοπικών κανόνων, που διέπουν την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σε μία συγκεκριμένη χώρα (Καββαδίας, 2003). Η εισαγωγή των Δ.Λ.Π. σε πλατύτερη βάση δε σημαίνει αυτόματη και άνευ προσπάθειας βελτίωση της πληροφόρησης. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων κατά Δ.Λ.Π. ανάμεσα στις εταιρείες, που συνήθως αντανακλούν και τη διαφορά ποιότητας σε όλους τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς τομείς. Είναι πρόκληση για αλλά και σε λοιπές εταιρίες. Τα ΔΛΠ εμπλουτίζονται με οδηγίες που αλλάζουν την κάθε εταιρεία, πόσο μάλλον για τις μικρότερου μεγέθους, το άλμα ποιότητας, που καλούνται να επιχειρήσουν με τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται μόνο ως υπόθεση του λογιστή (Μαρκάζος, 2006). Αναμφισβήτητα, η υιοθέτηση και η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. συνιστά μια μεγάλη «διαρθρωτική» αλλαγή, που θα ωφελήσει πολλαπλώς τις εισηγμένες επιχειρήσεις, το χρηματιστήριο και γενικότερα την ελληνική οικονομία. Ωστόσο αποτελεί μια πολύ δύσκολη και πολύπλοκη προσπάθεια, η οποία σε κάθε περίπτωση απαιτεί μεγάλη προετοιμασία (Μαρκάζος, 2006). 2.3 Ιστορική Ανασκόπηση Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee- IASC) ιδρύθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 στο Λονδίνο, ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας 16 Λογιστικών Σωμάτων εννέα χωρών, της 13

14 Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, του Μεξικού, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας και των Η.Π.Α. Η αρχική αυτή συμφωνία αναθεωρήθηκε τον Νοέμβριο του 1982, οπότε υπεγράφη και το αναθεωρημένο καταστατικό της ΙΑSC (Πρωτοψάλτης και Βρουστούρης, 2002, Σακέλλης, 2002). Τον Μάρτιο του 2001, συστάθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός το International Accounting Standards Committee Foundation (ITASCA) με έδρα την πολιτεία Delaware των ΗΠΑ. Ο οργανισμός αυτός αποτελεί την μητρική οντότητα του International Accounting Standards Board (IASB), της ανεξάρτητης αρχής που έχει την ευθύνη και την έκδοση Λογιστικών Προτύπων. Στις 1 Απριλίου 2001, η IASC μετονομάστηκε σε International Accounting Standards Board (IASB), για εναρμόνιση της επωνυμίας της με την επωνυμία της αντίστοιχης αμερικάνικης οργάνωσης Financial Accounting Standards Board (FASB) (Βλάχος και Λουκά, 2008). Aυτό ήταν και το αποκορύφωμα της αναδιοργάνωσης που βασίστηκε στις προτάσεις της μελέτης που είχε ως τίτλο «Προτάσεις για τη Δόμηση της IASC στο μέλλον». Το IASC Foundation είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που έχει ως κύρια σώματα τους Επιτρόπους (Trustees) και το IASB, όπως επίσης το Συμβουλευτικό Συμβούλιο Προτύπων (Standards Advisory Council) και την Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (Standing Interpretations Committee) η οποία πλέον ονομάζεται International Financial Reporting Interpretation Committee -, όπως φαίνεται και στο παρακάτω οργανόγραμμα: Επίτροποι (Trustees ) Οι επίτροποι είναι 19 μέλη από διάφορες χώρες και με διαφορετικό επαγγελματικό και λειτουργικό υπόβαθρο, οι οποίοι έχουν ως αρμοδιότητες : Να διορίζουν τα μέλη του Συμβουλίου, της Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών και του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Προτύπων. Να καταγράφουν την αποτελεσματικότητα του Συμβουλίου. Να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό. Να τροποποιούν το καταστατικό. (Σακέλλης, 2002) 14

15 Συμβούλιο (IASB) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποτελείται από 14 μέλη και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση και την έκδοση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ). Το κριτήριο της επιλογής των μελών είναι η δημιουργία μιας ομάδας που θα συνδυάζει τις τεχνικές ικανότητες, την εμπειρία σε θέματα διεθνών αγορών και επιχειρήσεων και την ευρύτερη γνώση των συνθηκών που επικρατούν στις αγορές, με σκοπό τη συνεισφορά στην ανάπτυξη Διεθνών Λογιστικών Προτύπων υψηλής ποιότητας. (Grant Thorton, 2006 A ). Τα μέλη της I.A.S.Β. υποχρεούνται να υποστηρίζουν το έργο της και οφείλουν να δημοσιεύουν στις χώρες τους τα Δ.Λ.Π., που γίνονται αποδεκτά για δημοσίευση από το συμβούλιο της I.A.S.Β. και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι οι δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται από κάθε ουσιώδη άποψη με αυτά. Ακόμη, οφείλουν να πείθουν τις κυβερνήσεις, τα όργανα της λογιστικής τυποποίησης, καθώς και τις αρχές που ελέγχουν τα χρηματιστήρια αξιών και την εμπορική και βιομηχανική κοινότητα, για το ότι οι δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα Δ.Λ.Π. από κάθε ουσιώδη άποψη και να εξασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές είναι ικανοποιημένοι από αυτή τη συμμόρφωση (Σακέλλης, 2002). Συμβουλευτικό Συμβούλιο Προτύπων (SAC) Αποτελείται από 30 μέλη, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και επαγγελματικούς χώρους και διορίζονται για τρία έτη, και έχει ως σκοπό τη παροχή συμβουλών προς το IASB σχετικά με τα τρέχοντα έργα και την πληροφόρηση του IASB για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων Προτύπων στους χρήστες αυτών. Για τη επίτευξη αυτών των σκοπών προβλέπονται ανά έτος 3 τακτικές συνεδριάσεις με το IASB. (Grant Thornton, 2006 Α ) 15

16 2.4 Σκοπός Η νομοθεσία κάθε χώρας ρυθμίζει την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων. Παρόλο που αυτές μπορεί να φαίνονται όμοιες από χώρα σε χώρα, υπάρχουν διαφορές οι οποίες οφείλονται σε μία ποικιλία κοινωνικών, νομικών και νομικών συνθηκών, που επηρεάζουν την θέσπιση των εθνικών λογιστικών διατάξεων. Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee-IASC) επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις διαφορές αυτές αναζητώντας να εναρμονίσει τους κανόνες, τα λογιστικά πρότυπα και τις λογιστικές μεθόδους των διαφόρων χωρών που σχετίζονται με την κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για να ενισχυθεί η παγκόσμια συγκρισιμότητα τους. Συγκεκριμένα βασικός στόχος των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι η εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων παρέχοντας όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση για την οικονομική θέση, οικονομική απόδοση και τις ταμιακές ροές μιας οικονομικής μονάδας. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις απευθύνονται στις πληροφοριακές ανάγκες ενός, ευρέος κύκλου χρηστών (μετόχους, πιστωτών, εργαζομένων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου) προκειμένου να λάβουν οικονομικές αποφάσεις. Έτσι λοιπόν η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξασφαλίζει συγκρίσιμες Οικονομικές Καταστάσεις τόσο χρονικά και κυρίως μεταξύ του έτους μετάβασης και πλήρους εφαρμογής των προτύπων όσο και μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων. Επιπλέον, μειώνεται ο βαθμός αυθαιρεσίας των κυβερνήσεων στην έκδοση νόμων, σχετικών με την οικονομική δραστηριότητα (Παπαδόπουλος, 2003). 2.5 Πεδίο Εφαρμογής Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αποτελεί ένα τεράστιο βήμα εκσυγχρονισμού της λογιστικής πρακτικής στη χώρα μας (http://www.dntzanatos.gr/index.php?page=book1). Σύμφωνα με την 16

17 Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων -ΙΑSC- (Ιnternational Accounting Standards Committee), τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών. Παρά το γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί και αναφέρονται κυρίως σε συναλλαγές κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, ωστόσο μπορούν να αποτελέσουν μία βάση αναφοράς και για επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Από το 2005 όλες οι εισηγμένες εταιρίες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητας κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεών τους. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν ή να υποχρεώνουν αυτές τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν αυτό το σύστημα στις εταιρικές καταστάσεις τους. Θα είναι ακόμη δυνατόν να επιβάλλουν τη νέα νομοθεσία σε μη εισηγμένες τράπεζες ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις. (Αθιανός Σ., Κωνσταντινούδης Κ., 2004). Έχουν σχεδιαστεί να είναι επαρκώς ευπροσάρμοστα, για να μπορούν να εφαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. 17

18 3 Κεφάλαιο : Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 3.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η γενική περιγραφή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλύονται τα βασικά τους χαρακτηριστικά καθώς επίσης αναφέρονται και τα κύρια όργανα κατάρτισης. 3.2 Γενική Περιγραφή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Η καθιέρωση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αποσκοπεί στη δημιουργία προϋποθέσεων για μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων, μέσω της αύξησης της δυνατότητας σύγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, προκειμένου να διευκολυνθεί με τον τρόπο αυτό ο ανταγωνισμός και η κυκλοφορία των κεφαλαίων. Τον Μάρτιο του 2002 αποφασίστηκε ότι όλα τα Πρότυπα που θα εκδίδονται πλέον από το I.A.S.B. θα ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Standards). Τα ΔΛΠ εμπλουτίζονται δηλαδή με οδηγίες που αλλάζουν τον αρχικό αυτηρώς λογιστικό τους προσανατολισμό και είναι πλέον γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) (http://el.wikipedia.org/wiki) Τα πρότυπα, αντίθετα, που είχαν εκδοθεί από τη I.A.S.C. κατά την περίοδο , ονομάζονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards). (Grant Thornton, 2009 Α ) 18

19 3.3 Βασικά Χαρακτηριστικά Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά πάνω στα οποία έχουν δομηθεί τα Δ.Π.Χ.A. είναι τα παρακάτω: α) Ακριβοδίκαιη παρουσίαση, η οποία επιτυγχάνεται με την πλήρη συμμόρφωση στις αρχές όλων των προτύπων. Ακόμη και αν στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων υπάρχει αναφορά ότι χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές πολιτικές, από τις προβλεπόμενες από τα Δ.Π.Χ.A., το πρόβλημα της μη συμμόρφωσης δεν αντιμετωπίζεται και κατ επέκταση αυτές οι οικονομικές καταστάσεις δε θεωρούνται ακριβοδίκαιες. Σημειώνεται ότι, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον η εφαρμογή μερικών προτύπων, για ορισμένους λόγους, οδηγεί σε στρεβλή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, επιτρέπεται η παρέκκλιση στην εφαρμογή τους, υπό την προϋπόθεση ότι γνωστοποιούνται στις σημειώσεις οι λόγοι που οδήγησαν στην παρέκκλιση, ενώ παράλληλα πρέπει να παρουσιάζεται η επίδραση στα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, από την παρέκκλιση αυτή. β) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας, εκτός εάν η διοίκηση προτίθεται να τη ρευστοποιήσει ή έχει σχέδια παύσης της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας, εκουσίως ή ακουσίως. γ) Αρχή των δεδουλευμένων εσόδων-εξόδων. Οι λογιστικοί χειρισμοί, σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται στη βάση της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων - εξόδων, γεγονός που ουσιαστικά σημαίνει ότι τα έσοδα και τα έξοδα λογίζονται στη χρήση που αυτά αφορούν, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξης - πληρωμής τους. δ) Ομοιομορφία παρουσίασης. Η εμφάνιση των στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις, παραμένει η ίδια από περίοδο σε περίοδο και δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται, εκτός ορισμένων εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. αλλαγή στις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας) και εφόσον οι αλλαγές αυτές οδηγούν αντικειμενικά σε ορθότερη και πιο αξιόπιστη πληροφόρηση. ε) Σημαντικότητα. Παρόλο που ο όρος «σημαντικότητα» δεν προσδιορίζεται ποσοτικά, θεωρείται ότι σημαντικά είναι στοιχεία ή γεγονότα, των οποίων η 19

20 παράλειψη ή η λανθασμένη παρουσίαση, θα μπορούσε να οδηγήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων σε λανθασμένες αποφάσεις. στ) Συμψηφισμός. Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός στοιχείων ενεργητικού - παθητικού, εσόδων - εξόδων, κερδών- ζημιών, εκτός από τις περιπτώσεις που οι συμψηφισμοί επιτρέπονται από πρότυπα ή διερμηνείες. ζ) Συγκριτική πληροφόρηση. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι διαχρονικά συγκρίσιμες, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να εκτιμούν τις τάσεις και να προβαίνουν σε προβλέψεις για το μέλλον. 3ς εκ τούτου, στις οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται, σε δύο τουλάχιστον στήλες, τα κονδύλια της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης. Σημειώνεται ότι, εφόσον επιτρέπεται από τα πρότυπα ή τις διερμηνείες, μπορεί να γίνει παρέκκλιση από την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. (http://www.economics.gr). Τα βασικά σημεία, στα οποία πλεονεκτούν οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται με βάση τα Δ.Π.Χ.A. είναι τα παρακάτω: α) Σαφήνεια. Μέσω των οικονομικών καταστάσεων των Δ.Π.Χ.A., παρέχονται εκτενείς πληροφορίες για τις δραστηριότητες, τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τις συναλλαγές, τους ενυπάρχοντες κινδύνους και τους τρόπους με τους οποίους οι διοικήσεις των οικονομικών μονάδων αντιμετωπίζουν τους κινδύνους αυτούς. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται με κατάλληλα οργανωμένο τρόπο, έτσι ώστε να είναι σαφείς και να γίνονται εύκολα κατανοητές, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα «φιλική» επικοινωνία, μεταξύ των διοικήσεων των οικονομικών μονάδων που παρέχουν τις πληροφορίες αυτές και των χρηστών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να εκτιμούν τα προγενέστερα, τα παρόντα και τα μελλοντικά οικονομικά γεγονότα και να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. β) Αξιοπιστία. 20

21 Τα Δ.Π.Χ.A. είναι ένα σύνολο λογιστικών αρχών και κανόνων, με την πλήρη και πιστή εφαρμογή των οποίων εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, καθώς τα οικονομικά μεγέθη και οι σχετικές πληροφορίες αποτυπώνονται με πληρότητα και ορθότητα, αποκαλύπτοντας την ουσία που βρίσκεται «πίσω από τους αριθμούς». γ) Συγκρισιμότητα. Τα παρεχόμενα από τα Δ.Π.Χ.A. οικονομικά στοιχεία είναι στατικά και διαχρονικά συγκρίσιμα μεταξύ των οικονομικών μονάδων, ανεξάρτητα από τις χώρες στις οποίες αυτές είναι εγκατεστημένες (Σπουτής, 2006). 3.4 Κύρια Όργανα Κατάρτισης Τα κύρια όργανα κατάρτισης είναι: Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.) Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) Συμβουλευτική Επιτροπή προτύπων (S.A.C.) Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.I.C.) 21

22 4 Κεφάλαιο : Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 4.1 Εισαγωγή Στις σελίδες που ακολουθούν αναπτύσσεται η έννοια του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και αναλύονται οι βασικές διαφορές μεταξύ αυτού και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 4.2 Γενική Περιγραφή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ., Greek General Chart of Accounts) ορίζεται από το Προεδρικό διάταγμα 1123 του 1980 (Π._. 1123/1980). Σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 1 του ν. 1041/1980, "Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινομήσεως των λογιστικών μεγεθών, δια του οποίου αποσκοπείται η τυποποίηση των υπό των οικονομικών μονάδων της χώρας, τηρούμενων λογαριασμών, η καθ' ενιαίο τρόπο λειτουργία και συνλειτουργία αυτών, η βάσει παραδεδεγμένων αρχών και μεθόδων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξη και δημοσίευση τυποποιημένων ισολογισμών, αποτελεσμάτων και λοιπών οικονομικών αποτελεσμάτων". Οι προσπάθειες για την κατάρτιση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στην χώρα μας καλύπτουν μια ολόκληρη τριακονταετία. ( Σταυρόπουλος Α., Βαζακίδης Α., Τσοπόγλου Σ., 2004). Στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του γαλλικού μοντέλου, ενώ από το 2006 και έπειτα τηρείται το σχέδιο των λογαριασμών, αλλά ακολουθούνται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων οι λογιστικές πρακτικές των Δ.Π.Χ.A. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι λογιστικοί υπολογισμοί δεν ταυτίζονται πάντα με τις φορολογικές απαιτήσεις του κράτους, συνεπώς θα πρέπει να τηρείται το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ., οι λογιστικές πρακτικές των Δ.Π.Χ.A. για τις οικονομικές καταστάσεις και οι φορολογικοί υπολογισμοί που επιτάσσει ο 22

23 εμπορικός κώδικας και η ελληνική νομολογία των εταιριών για την καταβολή των φόρων. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση πολλών περαιτέρω βαθμίδων λογαριασμών είναι ενδεικτική και υπάρχουν κενοί λογαριασμοί για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Οι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. ταξινομούνται σε δέκα ομάδες, οι οποίες αριθμούνται κατά τη φυσική σειρά των αριθμών 1 έως 9 και 0. Το σχέδιο για την ομαδοποίηση των λογαριασμών χρησιμοποιεί το κριτήριο του ισολογισμού, οπότε οι ομάδες ένα (1) έως οκτώ (8) αφιερώνονται στη γενική λογιστική, η ομάδα εννέα (9) αφιερώνεται στη αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως, η ομάδα δέκα (0) αφιερώνεται στους λογαριασμούς τάξεως. Οι ομάδες που καλύπτουν τις ανάγκες της γενικής λογιστικής (συμπεριλαμβανομένου και των λογαριασμών τάξεως) τμηματοποιούνται και χρησιμοποιούνται ως εξής: οι ομάδες ένα (1) έως πέντε (5) περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς του ισολογισμού, δηλαδή εκείνους που στο τέλος της χρήσεως, κατά κανόνα, παρουσιάζουν υπόλοιπα (χρεωστικά ή πιστωτικά) και οι οποία συνθέτουν τον ισολογισμό. Ειδικότερα: στις ομάδες ένα (1) έως τρία (3) περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί του ενεργητικού, στις ομάδες τέσσερα (4) έως πέντε (5) περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί του παθητικού. οι ομάδες έξι (6) έως οκτώ (8) περιλαμβάνουν τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στο τέλος της χρήσεως μηδενίζονται, με τη μεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά στους λογαριασμούς γενικής εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως και στη συνέχεια σε λογαριασμούς του ισολογισμού και ειδικότερα: στην έκτη (6) ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί των οργανικών εξόδων κατ είδος, στην έβδομη (7) ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί των οργανικών εσόδων κατ είδος, στην όγδοη (8) ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων, αποτελεσμάτων και συνθέσεως, που είναι απαραίτητοι για τον προσδιορισμό και τη διάθεση του αποτελέσματος της χρήσης. (http://el.wikipedia.org/wiki). στην ομάδα δέκα (0) περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως, με τους οποίους παρέχονται σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. 23

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Η επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, η διαφοροποίησή τους από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελληνική πραγματικότητα Ομοιότητες και Διαφορές με το Ε.Γ.Λ.Σ EΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 0 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 0 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ... 8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η εργασία επικεντρώνεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 Δημήτρης Ντζανάτος Το αντικείμενο του Δ.Λ.Π. 1, είναι η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή αυτό το πρότυπο ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ, 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ΕΣΠΑINFORMATION SYSTEMS -NSRF- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΑΛΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε.

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελεγκτική των Επιχειρήσεων που Συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Η Ελεγκτική των Επιχειρήσεων που Συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η Ελεγκτική των Επιχειρήσεων που Συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Επιβλέπων Καθηγητής: Ταχυνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα