Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005"

Transcript

1 Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «MAISON ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 15 η Απριλίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Μαρούσι, 15/04/2006 Ο Πρόεδρος & ιευθ/νων Σύµβουλος Ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Τριαντόπουλος Τριάντης Χρήστος Χρυσάνθης Ζ Ξ από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 1 από 34

2 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση ιαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου... 3 Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών... 5 Ισολογισµός... 6 Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης... 7 Κατάσταση Ταµειακών Ροών... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ... 9 Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία ιοίκηση της Εταιρίας Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων Πάγια περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Εµπορικές Απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Μετοχικό Κεφάλαιο Φορολογία Εισοδήµατος και Αναβαλλόµενος Φόρος Προβλέψεις ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης Πληροφορίες κατά τοµέα Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις και Λοιπός Εξοπλισµός Αναβαλλόµενος Φόρος Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµειακών ιαθεσίµων Ίδια Κεφάλαια Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα Φόρος Εισοδήµατος Κέρδη ανά Μετοχή Ανάλυση Προσαρµογών Πρώτης Εφαρµογής ΠΧΠ εσµεύσεις Ενδεχόµενες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις µε συνδεδεµένα µέρη Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 2 από 34

3 Αξιότιµοι κύριοι και κυρίες µέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «MAISON ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΧΡΗΣΕΩΣ Η εταιρία κατά τη χρήση 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 εµφάνισε αύξηση των οικονοµικών της µεγεθών. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4,15 εκατοµµύρια, έναντι 4,08 εκατοµµυρίων το έτος Τα κέρδη µετά τους φόρους ανήλθαν στα 0,194 εκατοµµύρια έναντι 0,162 εκατοµµυρίων το έτος Οι αριθµοδείκτες µε τους οποίους εµφανίζεται η οικονοµική θέση της εταιρίας σε στατική µορφή είναι οι εξής: 1. Kυκλοφορούν ενεργητικό = ,52= 99,54 % Σύνολο ενεργητικού ,70 O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των απαιτήσεων και λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο σύνολο του ενεργητικού. 2. Ίδια κεφάλαια = ,23= 6,90 % Σύνολο υποχρεώσεων ,47 3. Kυκλοφορούν ενεργητικό ,52= 106,41 % Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ,47 O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της εταιρίας. εδοµένου ότι ο αριθµοδείκτης είναι µεγαλύτερος της µονάδας, είναι εµφανής η υπερκάλυψη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων από τις απαιτήσεις και αυτό έχει ως συνέπεια την εξασφάλιση των πιστωτών και των µετόχων της εταιρίας. 1. Mικτά αποτελέσµατα = ,79= 15,39 % Πωλήσεις ,88 2. Κέρδη προ φόρων = ,65= 128,83 % Ίδια κεφάλια ,23 3. Ίδια Κεφάλαια Οικονοµικά Στοιχεία 2005 Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε ονοµαστικές µετοχές των 3,00 εκάστη. Η εσωτερική λογιστική αξία όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισµό της ανέρχεται σε 10,01. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε έναντι ,05 της προηγουµένης χρήσεως και τα κέρδη προ φόρων σε ,65 έναντι ,05 του 2004 από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 3 από 34

4 4. Προβλεπόµενη Πορεία Της Εταιρείας MAISON ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρία για το έτος 2006 προβλέπει τα έσοδα να εµφανίσουν οριακή αύξηση και τα έξοδα να αυξηθούν οριακά µε αποτέλεσµα τα οικονοµικά µεγέθη να είναι παραπάνω τα ίδια µε αυτά του Μαρούσι, 17 Απριλίου 2006 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 4 από 34

5 Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Προς τους κ.κ Μετόχους της «MAISON ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «MAISON ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχος µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαµόρφωση της Έκθεσης µας. Κατά τη γνώµη µας οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της, της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Αθήνα, 30 Απριλίου 2005 Η ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:12821 Βασιλέως Κωνσταντίνου Αθήνα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:127 από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 5 από 34

6 Ισολογισµός από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 6 από 34

7 Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 7 από 34

8 Κατάσταση Ταµειακών Ροών από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 8 από 34

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 9 από 34

10 Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Εταιρεία Η εταιρεία «MAISON ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδρύθηκε το 2002 (Φ.Ε.Κ. υπ αριθµ. 7471/ Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 51840/01ΑΤ/Β/02/168. Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αµαρουσίου (στη διεύθυνση Ι. ούση 18) και σύµφωνα µε το καταστατικό της, η διάρκειά της έχει ορισθεί πεντηκονταετής (50 έτη). Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της είναι: 1.Η έκδοση ηµερήσιων εφηµερίδων (πρωινών και απογευµατινών), εβδοµαδιαίων εφηµερίδων, περιοδικών, ειδικών εφηµερίδων και κάθε είδους εντύπου γενικού ή ειδικού περιεχοµένου. 2.Η έκδοση και εµπορία, εισαγωγή και εξαγωγή βιβλίων και συγγραµµάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, καθώς και µεταφράσεων κάθε είδους εντύπου. 3.Η πρακτόρευση, διανοµή και κυκλοφορία των εντύπων που περιγράφονται στις παραγράφους 1& 2 είτε πρόκειται για δική της είτε για ξένη έκδοση. 4.Η δηµιουργία και εκµετάλλευση τυπογραφείων, πιεστηρίων, λιθογραφείων, βιβλιοδετειών καθώς και η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών που υπάγονται σε αυτές. 5.Η ίδρυση και εκµετάλλευση ραδιοφωνικών σταθµών. 6.Η παραγωγή και εκµετάλλευση οπτικοαουστικών προγραµµάτων και πάση φύσεως υλικού και περιεχοµένου πολυµέσων (MULTIMEDIA). 7.Η παραγωγή και εκµετάλλευση ραδιοφωνικών προγραµµάτων. 8.Η εγκατάσταση, διαχείριση και εκµετάλλευση δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδοµής για την παροχή και διανοµή υπηρεσιών και προϊόντων που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας. 9.Η εγκατάσταση και συντήρηση µηχανών, συσκευών και συστηµάτων που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας. 10. Η παροχή συναφών υπηρεσιών σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα στο χώρο των εκδόσεων, ΜΜΕ, τεχνολογίας και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και τις υπηρεσίες συµβούλων στους ανωτέρω χώρους. 11. Η εν γένει εµπορία και διανοµή όλων των προϊόντων, είτε απευθείας, είτε µέσω δικτύων διανοµής µεταπωλητών και συνεργατών είτε εξ αποστάσεως. 12. Η συµµετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείας µε παρόµοιο ή διαφορετικό σκοπό. Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κατά κύριο λόγω από δηµοσιεύσεις και λιανικές πωλήσεις περιοδικών. από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 10 από 34

11 Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 (συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία και για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2004) εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 15 ης Απριλίου ιοίκηση της Εταιρίας Η MAISON ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διοικείται από 4µελές ιοικητικό Συµβούλιο, η θητεία του οποίου είναι πενταετής και λήγει στις Τα µέλη του είναι: Τριαντης Τριαντόπουλος, του Ελευθερίου, Πρόεδρος, κάτοικος Αµαρουσίου, οδός Πεντέλης αρ. 2 Χρήστος Αγραφιώτης, του Νικολάου, Αντιπρόεδρος, κάτοικος Νίκαιας, οδός Σπάρτης αρ. 16. Χριστορφεύς Τριαντόπουλος, του Ελευθερίου, Μέλος, κάτοικός Αµαρουσίου, οδός Πεντέλης αρ. 2 Bασίλειος ιαµαντόπουλος, του Γεωργίου, µέλος, κάτοικός Ν.Σµύρνης, οδός Βάρνης αρ.4 2. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 2.1 Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας «MAISON ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 31η εκεµβρίου 2005 (ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν όλη τη χρήση 2005, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η Εταιρεία εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου Η διοίκηση της εταιρείας κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προέβη σε όλες τις αναγκαίες προσαρµογές στις µεθόδους λογιστικής, και αποτίµησης ώστε να είναι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 έχουν επίσης αναµορφωθεί ώστε να καταστούν συγκρίσιµα. Η Εταιρία αποφάσισε να προσαρµόσουν ορισµένα κονδύλια τα οποία αφορούν τον Ισολογισµό µετάβασης της 1 ης Ιανουαρίου 2004, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε την 31 η εκεµβρίου από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 11 από 34

12 Οι προσαρµογές των κονδυλίων έγιναν αναδροµικά για τις χρήσεις τις οποίες αφορούν. Η επίδραση των προσαρµογών που αφορούν χρήσεις πριν την 1/1/2004 καταχωρήθηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία. Οι προσαρµογές που αφορούσαν την περίοδο 1/1/2004 έως 31/12/2004 επηρέασαν τα αποτελέσµατα της χρήσης αυτής. Η επίδραση των ανωτέρω προσαρµογών στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα των χρήσεων που αφορούν, αναλύονται στην παράγραφο Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση. Η ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου Πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες κατά (α) τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν αποµείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση µε πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα εισρεύσουν από την εκµετάλλευση των παγίων αυτών στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης, κ.λ.π. των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής µε βάση τους συντελεστές που ορίζονται από το Π.. 299/2003 ως εξής: Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 1-5 έτη Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 2.7 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 12 από 34

13 λογιστική αξία µπορεί να είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους Εµπορικές Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. To ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τη διοίκηση της εταιρείας, στην χρήση 2005 σχηµατίστηκε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσό ευρώ , Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθέσιµων, όπως οι καταθέσεις όψεως Μετοχικό Κεφάλαιο Τo µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά τις ονοµαστικές της µετοχές Φορολογία Εισοδήµατος και Αναβαλλόµενος Φόρος Η επιβάρυνση της περιόδου εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 13 από 34

14 καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της περιόδου µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (32% για τη χρήση 2005, 35% για τη χρήση 2004). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, όπως αυτά εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, διότι δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικώς. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νοµούς) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση Προβλέψεις Οι προβλέψεις σχηµατίζονται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 3. ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων, το οποίο προσδιορίζει, εκτιµά και αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τα τµήµατα της εταιρείας που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Η διοίκηση τής εταιρείας από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 14 από 34

15 παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων. (α) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν έχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. (β) Κίνδυνος ρευστότητας ιατηρώντας επαρκή διαθέσιµα ο κίνδυνος ρευστότητας βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα. 4. Σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. 5. Πληροφορίες κατά τοµέα Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα: α) ηµοσιεύσεις και λιανικές πωλήσεις περιοδικών :Η εταιρεία αναλαµβάνει την διαφήµιση πελατών µέσω περιοδικών, καθώς και την παραγωγή διαφηµιστικού υλικού. Τζίρος ,88 Καθαρές Πωλήσεις ,88 Λειτουργικά Κέρδη ,79 Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα ,75 Κέρδη Προ Φόρων ,65 Φόρος Εισοδήµατος ,12 Κέρδη Μετά Φόρων ,53 από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 15 από 34

16 6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 6.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις και Λοιπός Εξοπλισµός από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 16 από 34

17 6.2 Αναβαλλόµενος Φόρος Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία είναι για το έτος %. Η αναβαλλόµενη φορολογία έχει υπολογιστεί µε βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά την επόµενη περίοδο. Συγκεκριµένα για τη χρήση 2004 χρησιµοποιήθηκε συντελεστής ίσος µε 32%, ενώ για τη χρήση 2005 χρησιµοποιήθηκε συντελεστής ίσος µε 29%. από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 17 από 34

18 6.3 Αποθέµατα Τα αποθέµατα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 18 από 34

19 6.4 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής: από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 19 από 34

20 6.5 Λοιπές Απαιτήσεις Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 6.6 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 20 από 34

21 6.7 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµειακών ιαθεσίµων Τα ταµειακά διαθέσιµα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 6.8 Ίδια Κεφάλαια Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας αναλύονται ως εξής: από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 21 από 34

22 6.9 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Η ανάλυση των υπολοίπων, των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως εξής: 6.10 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: διαφορά αυτή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 22 από 34

23 6.11 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 6.12 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 23 από 34

24 6.13 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 6.14 Κόστος Πωληθέντων Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 24 από 34

25 6.15 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκµετάλλευσης Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για το έτος του 2005 και 2004 έχουν ως εξής: 6.16 Έξοδα ιοίκησης/ ιάθεσης Ακολουθεί ανάλυση εξόδων διοίκησης και διάθεσης για το έτος του 2005 και 2004 της εταιρείας: από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 25 από 34

26 6.17 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα Τα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα αναλύονται ως εξής: από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 26 από 34

27 6.18 Φόρος Εισοδήµατος Ακολουθεί ανάλυση του φόρου εισοδήµατος της Εταιρίας: 6.19 Κέρδη ανά Μετοχή Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστικαν µε βάση τα κέρδη δια του συνόλου των µετοχών της εταιρείας και αναλύονται ως εξής: Το ποσό του µερίσµατος, το οποίο θα µοιραστεί µετά την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, θα ανέρχεται σε ποσό ,00. από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 27 από 34

28 6.20 Ανάλυση Προσαρµογών Πρώτης Εφαρµογής ΠΧΠ Κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων έγιναν διάφορες προσαρµογές στα επενδεδυµένα κεφάλαια κατά την 31/12/2004 (συγκρίσιµη χρήση) καθώς και κατά την ηµεροµηνία µετάβασης (01/01/2004) από τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα στα ΠΧΠ. Οι προσαρµογές αφορούσαν µεταβολή λογιστικής εκτίµησης σε σχέση µε τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα για επισφαλείς απαιτήσεις. Από τη διαγραφή των απαιτήσεων και τη σχετική αναβαλλόµενη φορολογία, επηρεάσθηκαν διάφορα κονδύλια του Ισολογισµού και της Καθαρής Θέσης. Για το λόγο αυτό και για επαρκεί πληροφόρηση και διαφάνεια παραθέτουµε αναλυτικούς πίνακες επιδράσεων των µεταβολών και διορθώσεων που έχουν ως εξής: Πίνακας προσαρµογών Ιδίων Κεφαλαίων και αποτελεσµάτων λόγω µετάβασης από Ε.Λ.Π. σε.π.χ.π. κατά την 01/01/2004 και 31/12/2004. Πίνακες προσαρµογών ανά κονδύλι Ισολογισµού λόγω µετάβασης από Ε.Λ.Π. σε.π.χ.π. κατά την 01/01/2004 και 31/12/2004. Πίνακες συµφωνίας της Καθαρής Θέσης µεταξύ Ε.Λ.Π. και.π.χ.π. κατά την ηµεροµηνία µετάβασης και κάθε µεταγενέστερη ηµεροµηνία για την οποία συντάχθηκαν οικονοµικές καταστάσεις. από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 28 από 34

29 από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 29 από 34

30 από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 30 από 34

31 από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 31 από 34

32 6.21 εσµεύσεις εν υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας Ενδεχόµενες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004, για τη χρήση 2005 διενήργησε πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ποσού 8.311,51 (σηµείωση 6.18) Απαιτήσεις Υποχρεώσεις µε συνδεδεµένα µέρη Η εταιρεία αποτελεί µέλος του Οµίλου της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.». Για την περίοδο 01/01 έως 31/12/2005 µεταξύ των συνδεδεµένων µερών ( όπως αυτά ορίζονται από το ΛΠ 24) υπήρξαν αγορές και πωλήσεις, απαιτήσεις και υποχρεώσεις οι οποίες αναλύονται ως εξής: από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 32 από 34

33 από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 33 από 34

34 6.24 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Πέραν των αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Σελίδα 34 από 34

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2005-31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Niels Kuijer του Henricus Lucianu. Raymond Franke του Rolf Marco Zancolo του Giampaolo

Niels Kuijer του Henricus Lucianu. Raymond Franke του Rolf Marco Zancolo του Giampaolo - Nespresso ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Τρίτη ιαχειριστική Χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα