ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 54/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. -ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Μυκόνου κλπ. για την χρήση του έτους 2011» Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17 ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 π.μ, συνελθούσα σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ αριθμ.13/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη: Παρόντες: Απόντες: 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ 1. ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 2. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ 3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ (οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα 4. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ δεν προσήλθαν) 5. ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη της τα παρακάτω: Α. Την από τον Ιούνιο 2012 οικονομική προσφορά της εταιρείας Grant Thornton A.E. για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Μυκόνου της Διαχειριστικής χρήσης που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2011 και η οποία αναφέρει: Αντικείμενου έργου Η διενέργεια του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, για την χρήση 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2880/2001, του άρθρου 15 Ν. 3146/2003 και του άρθρου 26 Ν. 3202/2003, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.

2 Ο έλεγχος μας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: του 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 όπως ισχύει του Π.Δ. 315/1999 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων. Ειδικότερα θα διενεργηθεί έλεγχος: Στον ισολογισμό της Στην Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως Στον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Στο φύλλο μερισμού των δαπανών της χρήσεως 2011 στις βασικές λειτουργίες του Δήμου Στην Κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης της χρήσεως 2011 Στο προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2011 Ελεγκτικές διαδικασίες Ο έλεγχος του Δήμου για τη χρήση 2011, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα τα οποία είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, με στόχο την διακρίβωση του κατά πόσον οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του Δήμου και τα αποτελέσματα των εργασιών της, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Τα ανωτέρω ακολουθούμενα Ελεγκτικά Πρότυπα απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της διοίκησης του Δήμου και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Ο δειγματοληπτικός χαρακτήρας του ελέγχου και οι εγγενείς περιορισμοί κάθε συστήματος λογιστικής απεικόνισης και εσωτερικού ελέγχου, καθιστούν αναπόφευκτο τον κίνδυνο ακόμη και ουσιώδη λάθη και παραλείψεις να παραμείνουν στην αφάνεια. Βασικός στόχος του ελέγχου μας είναι η διαμόρφωση και διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων και όχι ο εντοπισμός και η αποκάλυψη τυχόν ατασθαλιών ή παρατυπιών που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. Νοείται, βέβαια, ότι θα σας γνωστοποιήσουμε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση περιέλθει στην αντίληψή μας. 2

3 Η ευθύνη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο που να απεικονίζει με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Δήμου βαρύνει την διοίκηση. Ευθύνη της διοίκησης είναι ακόμα η υιοθέτηση των κατάλληλων λογιστικών αρχών, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων κατά τρόπο σύννομο και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου το οποίο να διασφαλίζει την εγκυρότητα των παραγομένων στοιχείων και πληροφοριών και να αποκλείει την διάπραξη ουσιαστικών λαθών ή παραλείψεων. Μνημονεύουμε το γεγονός ότι, μετά την ουσιαστική ολοκλήρωση του ελέγχου μας, αλλά πριν από την έκδοση της έκθεσής μας, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε εγγράφως εκείνες τις παραστάσεις της Διοίκησης του Δήμου που θα κριθούν σημαντικές σε ξεχωριστή επιστολή. Η αποδοχή του ελέγχου από εσάς σημαίνει ότι θα θέσετε στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι αναγκαία για τον έλεγχό μας και ότι θα εξασφαλίσετε την αμέριστη συμπαράσταση του προσωπικού σας στο έργο μας. Πιστοποίηση - Παραδοτέα Θα εφαρμοστούν όλες εκείνες οι ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις που απαιτούνται και θα κριθούν κατάλληλες, προκειμένου: να μορφώσουμε γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011 (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης κ.λ.π.), και συγκεκριμένα ότι αυτές απεικονίζουν κατά τρόπο ακριβοδίκαιο την περιουσιακή διάρθρωση, την οικονομική θέση του Δήμου και τα αποτελέσματα για τις χρήσεις αυτές. να εκτιμηθεί η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Δήμου, σε ότι αφορά τις διαχειριστικές διαδικασίες να διαπιστωθεί η σωστή εφαρμογή των διατάξεων που διέπει την λειτουργία των Δήμων σύμφωνα με την εμπορική, λογιστική και φορολογική νομοθεσία να διαπιστωθεί η νόμιμη τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Δήμου με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο και εν γένει η νομιμότητα των συναλλαγών αυτού Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα χορηγηθεί: Έκθεση Ελέγχου του Δήμου χρήσης 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2280/2001, και του άρθρου 15 του Ν. 3146/2003 όπως ισχύουν, τις ελεγκτικές διαδικασίες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Στην χορηγούμενη Έκθεση Ελέγχου θα αναφέρεται εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίοι αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των δήμων. Επίσης θα αναφέρονται οι παρατηρήσεις που τυχόν θα διαπι- 3

4 στωθούν και θα αφορούν σημαντικές ανεπάρκειες που θα έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή την ορθότητα των κονδυλίων του Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων της χρήσεως. Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου της χρήσης 2011 στην οποία θα περιλαμβάνονται τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέμα. Η Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου θα υποβληθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υπεύθυνοι έργου και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας Ο έλεγχος θα διενεργηθεί μέσα σε πλαίσια συνεργασίας και κατανόησης με τα στελέχη των ελεγχόμενων υπηρεσιών του Δήμου και σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία σαν τακτικός ελεγκτής ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία, η οποία με τη σειρά της ορίζει τους υπεύθυνους ελεγκτές. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από έμπειρα στελέχη της Grant Thornton AE, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας. Οι προτεινόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της χρήσης αναφέρονται παρακάτω: Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ελεγκτική Εταιρία : Grant Thornton A.E. 127 Τακτικός Ελεγκτής : Παπαγιαννόπουλος Κυπριανός Αναπληρωματικοί Ελεγκτές : Δεληγιάννης Γεώργιος Η αμοιβή είναι συνάρτηση του χρόνου που επενδύουν για την προσφορά των υπηρεσιών τους. Βασιζόμενοι στις εκτιμήσεις για το χρόνο που θα απαιτηθεί για την διενέργεια του παρόντος ελέγχου, υπολογίζουν ότι η αξία των υπηρεσιών μας θα ανέλθει στο ποσό των 8.000,00 ( 182 ανθρωποώρες Χ 44 /ώρα) Β. Την από 09/07/2012 οικονομική προσφορά της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. -ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟ- ΓΙΣΤΕΣ για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 η οποία αναφέρει: Α.Π. : Προς Το ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 Αθήνα, 09 Ιουλίου 2012

5 Ανταποκρινόμενοι στην με αρ. πρωτ / επιστολή σας προς τη ΣΟΛ Α.Ε., υπ όψη Ο.Ε.Λ. κ.ζιάκα Ιωάννη, υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Oικονομικών Kαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, της διαχειριστικής χρήσεως που λήγει την 31 Δεκεμβρίου Ο Τύπος της παρούσης επιστολής επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Ο έλεγχός μας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου με σκοπό τη διακρίβωση του κατά πόσο οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του Δήμου και τα αποτελέσματα των εργασιών του, της χρήσεως που λήγει την ως άνω ημερομηνία, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νομοθεσία. Ο έλεγχός μας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, τα οποία απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της διοίκησης του Δήμου και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Ο δειγματοληπτικός χαρακτήρας του ελέγχου και οι εγγενείς περιορισμοί κάθε συστήματος λογιστικής απεικόνισης και εσωτερικού ελέγχου, καθιστούν αναπόφευκτο τον κίνδυνο ακόμη και ουσιώδη λάθη και παραλείψεις να παραμείνουν στην αφάνεια. Βασικός στόχος του ελέγχου μας είναι η διαμόρφωση και διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων και όχι ο εντοπισμός και η αποκάλυψη τυχόν ατασθαλιών ή παρατυπιών που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. Νοείται, βέβαια, ότι θα σας γνωστοποιήσουμε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση περιέλθει στην αντίληψή μας. Η ευθύνη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο που να απεικονίζει με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Δήμου βαρύνει τη διοίκηση. Ευθύνη της διοίκησης είναι ακόμα η υιοθέτηση των κατάλληλων λογιστικών αρχών, η τήρηση των λογιστικών βιβλί- 5

6 ων κατά τρόπο σύννομο και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου το οποίο να διασφαλίζει την εγκυρότητα των παραγομένων στοιχείων και πληροφοριών και να αποκλείει τη διάπραξη ουσιαστικών λαθών ή παραλείψεων. Μνημονεύουμε το γεγονός ότι, μετά την ουσιαστική ολοκλήρωση του ελέγχου μας αλλά πριν από την έκδοση της έκθεσής μας, θα σας παρακαλέσουμε να μας χορηγήσετε εγγράφως τις διαβεβαιώσεις εκείνες της Διοίκησης που είναι απαραίτητες, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, στα πλαίσια του διενεργούμενου ελέγχου μας. Από την ημερομηνία που θα υπογράψετε την παρούσα και μας αναθέτετε τον έλεγχο πρέπει να θέσετε στην διάθεσή μας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι αναγκαία για τον έλεγχό μας και επίσης να εξασφαλίσετε την αμέριστη συμπαράσταση του προσωπικού σας στο έργο μας. Η αμοιβή μας είναι συνάρτηση του χρόνου που επενδύουμε για την προσφορά των υπηρεσιών μας. Βασιζόμενοι στην πείρα μας και τις πληροφορίες που έχουμε, εκτιμούμε ότι η αμοιβή που θα απαιτηθεί για τη διενέργεια του παρόντος ελέγχου θα ανέλθει σε Ευρώ Επτά Χιλιάδες Πεντακόσια ( ), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Αν αντιμετωπίσουμε συνθήκες οι οποίες θα καταστήσουν αδύνατη την ολοκλήρωση του έργου μας μέσα στον προαναφερόμενο χρόνο απασχόλησης, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα με επιστολή μας, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η αμοιβή μας τιμολογείται και είναι καταβλητέα σε δύο δόσεις, ήτοι 30% μετά την έναρξη του τακτικού ελέγχου και 70% με την υποβολή της έκθεσης του ελέγχου που προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Η παρούσα επιστολή, εκτός του εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου που αφορά την αμοιβή, ισχύει και για μελλοντικές χρήσεις, εκτός αν ανακληθεί ή διαφοροποιηθεί. Για τον ανωτέρω έλεγχο προτείνουμε τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Ζιάκα Ιωάννη, Α.Μ. ΣΟΕΛ ως τακτικό ελεγκτή και Μπάρλα Παναγιώτη, Α.Μ. ΣΟΕΛ ως αναπληρωματικό ελεγκτή. Σας παρακαλούμε να υπογράψετε και να μας επιστρέψετε ένα αντίτυπο της παρούσας επιστολής ως ένδειξη της αποδοχής της. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 6

7 Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γ. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου για την δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους ,00 σε βάρος του Κ.Α με αριθμό καταχώρησης α/α Α/182/ στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου. Μετά από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κάλεσε τους Συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις: του 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 όπως ισχύει του Π.Δ. 315/1999 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου για την δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους ,00 σε βάρος του Κ.Α με αριθμό καταχώρησης α/α Α/182/ στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου. Τις παραπάνω οικονομικές προσφορές των εταιρειών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, Α) Εγκρίνει την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (Α/182/ ) και ψηφίζει τη διάθεση πίστωσης ύψους ,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Μυκόνου. Β) Αναθέτει στην εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. -ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ με Α.Φ.Μ και συγκεκριμένα στον Ορκωτό Λογιστή κ.κ. Ζιάκα Ιωάννη, Α.Μ. ΣΟΕΛ ως τακτικό ελεγκτή και Μπάρλα Παναγιώτη, Α.Μ. ΣΟΕΛ ως αναπληρωματικό ελεγκτή την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων κλπ. Δήμου Μυκόνου, για την χρήση του 2011, αντί ποσού ευρώ 7.500,00 πλέον του Φ.Π.Α. 7

8 Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. Η παρούσα απόφαση να σταλεί: στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Επτανήσου 35, Σύρος, για τον κατά νόμο έλεγχο στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου στην εταιρεία GRANT THORΝTON A.E. στην εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.-ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2012. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ Ακριβές αντίγραφο Μύκονος 26/07/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002429605 2014-11-26

14PROC002429605 2014-11-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών Πληρ. : Τολιάδου Ελευθερία Τηλ : 24673 50621

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 3 2. Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ INTERPESCA A.E., ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα