ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,00 (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%) Για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της οικονομικής λειτουργίας της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. βάσει της υπ αρίθμ. 2836/284/ (αναφέρεται ο αριθμός της απορρέουσας εκ της παρούσας Απόφασης Δ.Σ.) προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της οικονομικής λειτουργίας της Ο.Λ. Β. Α.Ε. κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω : 1. Τόπος/χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών: Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 στα γραφεία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (1 ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.) στην κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου, ενώπιον Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας έχει οριστεί με την υπ αρίθμ. 2576/2014 (Πρακτικό Νο 263/ ) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Οι προσφορές (όπως αναφέρονται στην παρ. 6 παρακάτω-δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομική προσφορά) θα κατατίθενται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τις ώρες από 10:00 π.μ. έως και 11:00 π.μ. της καθορισθείσας ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού αυστηρά (χωρίς αποκλίσεις του ωραρίου). 2. Δικαίωμα συμμετοχής: Στον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν οικονομολόγοι/λογιστές φοροτεχνικοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κάτοχοι αντίστοιχης άδειας Α τάξης, με αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στην καθημερινή λειτουργία λογιστηρίων δημόσιων ή ιδιωτικών ανωνύμων εταιρειών αναλόγου μεγέθους και αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων με την Ο.Λ.Β. Α.Ε. οι οποίοι θα διαθέτουν εμπειρία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και θα δύνανται όπως παρέχουν σε καθημερινή βάση εξειδικευμένο προσωπικό για την αδιάλειπτη κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών υποστήριξης της οικονομικής λειτουργίας της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 3. Περιγραφή παρεχομένων υπηρεσιών (ανάλυση αντικειμένου διαγωνισμού): Οι λογιστικές εργασίες-υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον αναδειχθέντα πάροχο στην Ο.Λ.Β. Α.Ε, διαρκώς και αδιαλείπτως, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί και αναφέρεται κατωτέρω, με την συνεχή φυσική παρουσία του ιδίου ή υπαλλήλων του στα γραφεία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 3.1. Ενημέρωση λογιστικών εγγραφών-τήρηση βιβλίων και μηνιαίων υποχρεώσεων ως κάτωθι: Η τήρηση καθώς και ο έλεγχος όλων των λογιστικών εγγραφών και των λογιστικών βιβλίων, η συμφωνία των μηχανογραφικών λογιστικών εγγραφών, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους ( Ημερολόγιο, Γενικό και Αναλυτικό Καθολικό, Ισοζύγιο, κλπ. ) και γενικά η λογιστική απεικόνιση και παρακολούθηση των οικονομικών πράξεων της εταιρίας με καταχώρηση ενημέρωση των λογιστικών εγγραφών επί των τηρουμένων λογιστικών βιβλίων σε όσες περιπτώσεις απαιτείται και δεν πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους του Οργανισμού. Η ημερήσια καταχώρηση, έλεγχος και συμφωνία καταθέσεων πελατών χρεωστών σε Δ.Ο.Υ. καθώς και συμφωνία είσπραξης δικαιωμάτων ( κλήσεις στάθμευσης ) με τις καταστάσεις απόδοσης από Δ.Ο.Υ. ανά Α.Φ.Μ., με ταυτόχρονη συμφωνία των ανωτέρω με την εμπορική διαχείριση και των λογαριασμών πελατών καταθετών. Η συστηματική ενημέρωση, τήρηση και κάλυψη των φορολογικών και φοροτεχνικών προβλημάτων της Εταιρίας και η έγκαιρη και ακριβής απόδοση των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων. Η καταχώρηση, ο έλεγχος και η συμφωνία εκκαθαρίσεων εισπράξεων και δικαιωμάτων του Οργανισμού από τα Λιμενικά Ταμεία καθώς και συμφωνία των δικαιωμάτων αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις επιβολής τελών, εισφορών, δικαιωμάτων κτλ. Η ημερήσια συμφωνία απόδοσης ταμείων parking και ημερήσια συμφωνία του κεντρικού ταμείου με ταυτόχρονη παρακολούθηση εισπράξεων και πληρωμών.

2 - 2 - Η συμφωνία λογιστικών εγγραφών (ισοζύγια, ημερολόγια) για την κατάρτιση και υποβολή μηνιαίας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και μηνιαίων λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων του Οργανισμού όπως π.χ. Φ.Μ.Υ., Εισφοράς Αλληλεγγύης κλπ. Η ενημέρωση του Μητρώου Παγίων και συμφωνία αυτού για καταλογισμό αποσβέσεων ανά τρίμηνο με παράλληλη παρακολούθηση και συσχέτιση με τα ανταποδοτικά τέλη για όσα πάγια προβλέπεται. Η παρακολούθηση εν γένει των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες που απορρέουν, όπως π.χ. Γνωστοποιήσεις σε Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α. Η παρακολούθηση λειτουργίας εφαρμογής Γενικής Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης των μηχανογραφικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Σύνταξη, παρακολούθηση υποχρεώσεων Ο.Π.Σ. ΔΕΚΟ καθώς και Υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου αλλά και Οικονομικών ως κάτωθι: Η σύνταξη ανά τρίμηνο οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός αποτελέσματα χρήσης) για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Η σύνταξη και υποβολή μηνιαίων καταστάσεων Δελτίου Φορέα Γενικής Κυβέρνησης ήτοι Πίνακας Μισθοδοσίας, Πίνακας Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και συμφωνία Πίνακα Εισροών-Εκροών-Ταμειακών Διαθεσίμων και Μητρώου Δεσμεύσεων. Η σύνταξη και υποβολή τριμηνιαίων στατιστικών δελτίων του Οργανισμού ως Φορέας Γενικής Κυβέρνησης. Η σύνταξη και υποβολή ετήσιου στατιστικού δελτίου του Οργανισμού ως Φορές Γενικής Κυβέρνησης Παρακολούθηση μισθοδοσίας και υποχρεώσεων αυτής ως κάτωθι: Η παρακολούθηση λειτουργίας εφαρμογής Μισθοδοσίας των μηχανογραφικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός. Η καταχώρηση δεδομένων μισθοδοσίας, που πραγματοποιούνται από το αρμόδιο τμήμα του Οργανισμού, υποβολή μηνιαίας αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.) καθώς και κατάσταση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. Η συμφωνία απόδοσης εισφορών ΙΚΑ και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΤΣΜΕΔΕ κλπ) Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως κάτωθι: Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και επεξεργασία κάθε στοιχείου καθώς και η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ήτοι του ετήσιου Ισολογισμού, των Λογαριασμών Αποτελεσμάτων Χρήσης και Εκμετάλλευσης και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Η υποστήριξη σύνταξης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα(Δ.Λ.Π.). Η σύνταξη και υποβολή ετήσιων φορολογικών δηλώσεων όλων των αντικειμένων (Δηλώσεις Εισοδήματος, Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ. κτλ. ). Ο έλεγχος και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών. Η υποστήριξη του ελέγχου που πραγματοποιείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Η υποστήριξη κατά τη σύνταξη πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., όπου απαιτείται η εξειδικευμένη λογιστική και φοροτεχνική γνώση για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. Ενημέρωση Μητρώου Παγίων και συμφωνία αυτού για καταλογισμό αποσβέσεων ετησίως, με παράλληλη παρακολούθηση και συσχέτιση με τα ανταποδοτικά τέλη για όσα πάγια προβλέπεται. 4. Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Η χρονική διάρκεια παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, από τον πάροχο που θα αναδειχθεί, ορίζεται στο χρονικό διάστημα από 01/02/2015 έως και 31/01/ Δικαιολογητικά συμμετοχής: Ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται τα παρακάτω: 5.1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου του) με την οποία ο ίδιος θα δηλώνει ρητά και ανέκκλητα, ότι έλαβε γνώση των περιεχόμενων στην παρούσα προκήρυξη, όρων του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού Α τάξης σε απλό φωτοαντίγραφο (όχι θεωρημένο) Βεβαίωση εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος πρωτότυπη.

3 Βεβαίωση/-εις από την/-ις οποία/-ες να προκύπτει ο ακριβής χρόνος παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών σε ανώνυμες εταιρείες του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, σε πρωτότυπα έγγραφα. Από τις βεβαιώσεις πρέπει να προκύπτουν: Τα πλήρη στοιχεία του φορέα (επωνυμία, διεύθυνση έδρας, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ, Αρ. Μ.Α.Ε.) Η νομική του μορφή (Α.Ε. του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα) Οι παρεχόμενες από το συμμετέχοντα (με τη μορφή που συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό) υπηρεσίες με γενική περιγραφή τους, καθώς και ο ακριβής χρόνος παροχής τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου του) με την οποία θα δηλώνει ότι διαθέτει εμπειρία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και στην οποία θα επισυνάπτονται σε φωτοαντίγραφα τουλάχιστον δύο (02) διαφορετικές (οι οποίες θα αφορούν, είτε σε άλλες διαχειριστικές χρήσεις του ιδίου φορέα, είτε σε περισσότερους του ενός φορείς) οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες θα φέρουν την υπογραφή του Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου του) με την οποία θα δηλώνει τον αριθμό του εξειδικευμένου προσωπικού που δεσμεύεται ανέκκλητα ότι θα απασχοληθεί για την οικονομική υποστήριξη της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και τα πλήρη στοιχεία αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.). 6. Προσφορές: Οι προσφορές συναπαρτίζονται από: 6.1. Tα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 5 της παρούσας Tην οικονομική προσφορά. Aμφότερα τα προαναφερόμενα (6.1. & 6.2.) θα προσκομίζονται ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού εντός κλειστών φακέλων. Ο φάκελος των δικαιολογητικών, θα εμπεριέχει το σύνολο των προβλεπόμενων από την παρούσα δικαιολογητικών συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού από τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα περιέχεται σφραγισμένος ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι έγγραφη, ενυπόγραφη και ενσφράγιστη. Ο φάκελος της προσφοράς θα κατατεθεί αυτοπροσώπως από το συμμετέχοντα ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την ημέρα του διαγωνισμού και κατά τις ώρες από 10:00 π.μ. έως και 11:00 π.μ. αυστηρά (χωρίς αποκλίσεις του ωραρίου). Επί του εντύπου της οικονομικής προσφοράς το ποσό, θα πρέπει να αναφέρεται ολογράφως και αριθμητικώς χωρίς να λογίζεται ο Φ.Π.Α. (ο οποίος νοείται ότι προστίθεται επ αυτού), όπως επίσης και τα πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) του υποβάλλοντος την προσφορά. 7. Διαδικασία: Η διαδικασία που ακολουθείται από την Επιτροπή διαχωρίζεται στα παρακάτω στάδια: ο στάδιο: H Eπιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, έπειτα από το καθορισμένο πέρας υποβολής των προσφορών (11:00 π.μ.), προβαίνει στο άνοιγμα των φακέλων των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων (χωρίς να ανοίξει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών) και ελέγχει εάν περιέχονται τα αναφερόμενα στην παρ. 5 της παρούσας, δικαιολογητικά (πληρότητα φακέλου), μονογράφοντας το σύνολο των προσκομιζόμενων φακέλων & εγγράφων τα οποία καταγράφει αναλυτικά στο πρακτικό του διαγωνισμού ανά συμμετέχοντα (δεν εμβαθύνει στο περιεχόμενό τους). Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τους συμμετέχοντες, έπειτα από την κατάθεση των φακέλων για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη προσκόμισης κατονομασμένου δικαιολογητικού σε αυτό το στάδιο από συμμετέχοντα, τούτος αποκλείεται από την περαιτέρω εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ο στάδιο: Η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τυπικών στοιχείων των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής (π.χ. εάν είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα κατά τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις του διαγωνισμού) και του περιεχομένου τους (π.χ. εάν περιέχουν τα αναγκαία στοιχεία όπως προαναφέρθηκαν στην παρ. 5 παραπάνω κ.λ.π.). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη ή πλημμέλεια επί των τυπικών στοιχείων ή του περιεχομένου, του προσκομιζόμενου/-ων δικαιολογητικού/-ών σε αυτό το στάδιο από συμμετέχοντα, τούτος αποκλείεται από την περαιτέρω εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

4 ο στάδιο: Η Επιτροπή προβαίνει στο άνοιγμα των φακέλων των οικονομικών προσφορών, μόνον των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί και καταγράφονται τα προσφερόμενα ποσά. Μέχρι του σημείου αυτού οι διαδικασία είναι ανοικτή μόνον για τους συμμετέχοντες ή τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να την παρακολουθούν και να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών συμμετοχής των ανθυποψηφίων τους, αλλά και των οικονομικών τους προσφορών. Το χρονικό διάστημα που θα διατεθεί προς τούτο είναι περιορισμένο και θα ορίζεται από την Επιτροπή διαγωνισμού, κατά την απόλυτη κρίση της. Πέραν του χρονικού σημείου αυτού, η συνεδρίαση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δεν θα είναι προσβάσιμη στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα που λαμβάνει χώρα ο διαγωνισμός ο στάδιο: H Επιτροπή διεκπεραιώνει τον αναφερόμενο στην παρ. 8 της παρούσας, υπολογισμό μοριοδότησης των στοιχείων προσφοράς των συμμετεχόντων που γίνονται αποδεκτοί. Μετά το πέρας της προαναφερόμενης διαδικασίας υπολογισμού των μορίων των συμμετεχόντων που γίνονται αποδεκτοί, θα συνταχθεί πίνακας όπου θα εμφανίζεται η επωνυμία τους και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν με φθίνουσα σειρά παράθεσης. Σε περίπτωση ισάριθμων μορίων θα διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων που έχουν ίδιο αριθμό μορίων ή εναλλακτικά ενώπιον του Προέδρου του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. προκειμένου όπως ολοκληρωθεί η φθίνουσα σύνταξη του εν λόγω πίνακα. Ο συμμετέχων που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και αναφέρεται πρώτος στον ανωτέρω πίνακα, ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος ο στάδιο: Οι επωνυμίες των συμμετεχόντων, τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν, τα ποσά των οικονομικών τους προσφορών, οι αποκλειόμενοι συμμετέχοντες, σύντομη περιγραφή της διαδικασίας, ο πίνακας της μοριοδότησης και η Απόφαση της Επιτροπής για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, βάσει του μεγαλύτερου αριθμού μορίων, καταγράφονται στο πρακτικό του διαγωνισμού που φέρει την ένδειξη «Πρακτικό Νο 01», υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της Επιτροπής και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (βρίσκεται στον 1 ο όροφο του κτιρίου γραφείων Ο.Λ.Β. Α.Ε.) ο στάδιο: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση των διαλαμβανομένων στο αναρτημένο Πρακτικό Νο 01 της Επιτροπής και μόνον αυτοί μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις επί του προσωρινού αυτού αποτελέσματος, έως και ώρα 14:00 μ.μ. της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, εγγράφως (ενυπόγραφα & ενσφράγιστα), ενώπιον της Επιτροπής διενέργειάς του. Η ένσταση θα πρέπει να περιέχει συγκεκριμένο ισχυρισμό και σκεπτικό έδρασης αυτού ο στάδιο: Μετά το πέρας του χρόνου υποβολής ενστάσεων (14:00 μ.μ.) η Επιτροπή αποφαίνεται επί τυχόν υποβληθείσας/-ων ένστασης/-εων και καταγράφει την Απόφασή της, καθώς και το οριστικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού σε Πρακτικό της που φέρει την ένδειξη «Πρακτικό Νο 02», υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της και αναρτάται επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Αμφότερα τα δύο προαναφερόμενα Πρακτικά της Επιτροπής, κατατίθενται με μέριμνα του Οικονομικού Τμήματος και με εισήγησή του, στο αρμόδιο να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Το Δ.Σ. της εταιρείας, κατά την απόλυτη κρίση του, δύναται όπως δεν προβεί στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή να προβεί στην επανάληψή του, κρίνοντάς το ασύμφορο. 8. Αξιολόγηση προσφορών & μοριοδότηση: Η ανάδειξη του παρόχου των εν λόγω υπηρεσιών, θα υλοποιηθεί με κριτήριο τη συμφερότερη για την Ο.Λ.Β. Α.Ε, προσφορά, όπως θα προκύψει έπειτα από τη μοριοδότηση των προσφορών που θα κατατεθούν, κατά τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα και υπό την αίρεση της επιλογής του Δ.Σ. όπως περιγράφεται στην ακροτελεύτια πρόταση της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. Περιγραφή κριτηρίου Μοριοδότηση (σε μόρια) Χαμηλότερη οικονομική προσφορά 15 Ανάλογη προϋπηρεσία σε Α.Ε. του ιδιωτικού τομέα ανά έτος Ανάλογη προϋπηρεσία σε Α.Ε. του δημοσίου τομέα (οι μετοχές το οποίου να ανήκουν σε Ελληνικό Δημόσιο ή Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) ανά έτος 2,5 5

5 - 5 - Συμφερότερη προσφορά θεωρείται αυτή του υποψηφίου, που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο συνολικά αριθμό μορίων. Για τον υπολογισμό της μοριοδότησης τα έτη προϋπηρεσίας που αναγράφονται στον πίνακα ανωτέρω υπολογίζονται σε ακέραια δωδεκάμηνα, ενώ τυχόν πλεονάζοντες μήνες υπολογίζονται αναλογικά (μήνες x αριθμό μοριοδότησης : 12). Κλάσμα μηνός εκλαμβάνεται ως πλήρης μήνας. Ως ανάλογη προϋπηρεσία νοείται η, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής, συνάφεια των αντικειμένων εργασίας που θα αναφέρονται με γενική περιγραφή, στις προσκομιζόμενες από τους υποψηφίους βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους, συγκριτικά με τις ανωτέρω περιγραφόμενες αναλυτικά υπηρεσίες που η Ο.Λ.Β. Α.Ε. επιθυμεί να τις παρασχεθούν από τον υποψήφιο πάροχο. Η τυχόν συμμετοχή μόνον ενός συμμετέχοντα δεν συνιστά λόγο ακύρωσης του διαγωνισμού, ο οποίος θα συνεχίζεται και το αποτέλεσμά του, συγκρινόμενο με την υφισταμένως καταβαλόμενη αντίστοιχη δαπάνη του Οργανισμού μας και τα παραστατικά της, θα κρίνεται ως συμφέρον ή μη, από το αρμόδιο να το κατακυρώσει, Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 9. Σύναψη σύμβασης-πληρωμή του παρόχου: Έπειτα από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το αρμόδιο Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (εφόσον τούτο κριθεί συμφέρον από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.), συνάπτεται σύμβαση παροχής των προαναφερόμενων υπηρεσιών μεταξύ της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και του πλειοψηφούντος σε αριθμό μορίων, ο οποίος εφεξής θα ονομάζεται «πάροχος», σε κάθε περίπτωση έως και 30/01/2015. Σε περίπτωση που με υπαιτιότητά του ο πάροχος δεν προσέλθει για την συνυπογραφή της σχετικής συμβάσεως έως και 30/01/2015, κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται ο επόμενος στη σειρά μοριοδότησης, η προσφορά του οποίου έχει τον αμέσως επόμενο μεγαλύτερο αριθμό μορίων, προς ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας, εντός προθεσμίας που θα τεθεί από το Οικονομικό Τμήμα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως και την υπογραφή της σύμβασης από πάροχο ή έως και την εξάντληση των υποψηφίων παρόχων που συμμετείχαν παραδεκτώς στο διαγωνισμό. Η σύμβαση αναφέρει ρητά ότι αποτελεί απόρροια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και αναφέρει λεπτομερώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων μερών, κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα. Η πληρωμή του παρόχου υλοποιείται σε μηνιαία βάση με την προηγούμενη έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού από την πλευρά του, που θα εμπεριέχει το αναγόμενο σε μηνιαία βάση (1/12 του συνολικού ποσού της προσφοράς) ποσό πληρωμής του, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.». 10. Ορθή εκτέλεση των όρων της σύμβασης: O πάροχος υποχρεούται στην πλήρη και αδιάλειπτη παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, όπως κατονομάζονται ρητώς ανωτέρω, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, κατά την κρίση του αρμοδίου Προϊσταμένου του Οικονομικού Τμήματος της Ο.Λ.Β. Α.Ε. δύναται να τερματιστεί πρόωρα η ισχύς της, έπειτα από εισήγησή του και έκδοση αντίστοιχης Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 11. Επίλυση διαφορών: Για κάθε ανακύπτουσα διαφορά αναφορικά με την εκτέλεση της συμβάσεως αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Βόλου. Βόλος Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Ιωάννης Πρίγκος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα