Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου Τα στοιχεία και πληροφορίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες"

Transcript

1 ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου Τα στοιχεία και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν στον τύπο την 30 η Μαρτίου 2006, βάσει του ν. 2190, άρθρο 135, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της µητρικής εταιρείας και του οµίλου και σε καµία περίπτωση δεν παρέχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα. Γι αυτό συνιστούµε στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία να µελετήσει τις παρακάτω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005, οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και έχουν αναρτηθεί την 30 η Μαρτίου 2006 στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση διαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 3. Ισολογισµός 6 4. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 6 5. Κατάσταση Ταµειακών Ροών 7 6. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 8 7. Πίνακας Προσαρµογών Καθαρής Θέσης έναρξης περιόδου µεταξύ Ε.Λ.Π. και.λ.π Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία Εισαγωγή στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς Ενσώµατες πάγιες ακινητοποιήσεις Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχειών ενεργητικού Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό Κεφάλαιο Αναγνώριση εσόδων Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόροι Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις Επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές Μεταβολή λογιστικών µεθόδων Εµπράγµατα βάρη Αριθµός απασχολούµενων Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέλη Άλλες ουσιώδης πληροφορίες Έγκριση Οικονοµικών καταστάσεων από το.σ. 12 Σελίδα 2

3 1. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30 ης Ιουνίου 2006 της εταιρείας "ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εµπορικές Επιχειρήσεις Ανώνυµος Εταιρεία" (Α.Μ.Α.Ε 17508/70/B/88/49) Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σύµφωνα µε τον Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, σας υποβάλλουµε για έγκριση τον Ισολογισµό και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της διαχειριστικής χρήσης 2005 (01/01-31/12/2005). Σχετικά µε την εξέλιξη των οικονοµικών στοιχείων και την πορεία της εταιρείας σας θέτουµε υπόψη τα παρακάτω : ραστηριότητες Η εταιρεία δεν έχει κάνει έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας και η οικονοµική θέση της αποτυπώνεται στις της. Επενδύσεις Η έναρξη της επενδυτικής δραστηριότητας της εταιρείας θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια παράλια της. Aκίνητα Η αξία κτήσεως των ακινήτων του οµίλου σύµφωνα µε τα ΛΠ αναλύεται ως εξής : Γήπεδο ,23 τ.µ. Γήπεδα Οικόπεδα Αξία κτήσης (ευρώ) ,00 Γήπεδο ,65 τ.µ , ,00 ιοικητικό Συµβούλιο Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αναγράφονται στις. Από τη λήξη της χρήσεως 2005 και µέχρι σήµερα δεν έχει συµβεί κανένα άλλο σηµαντικό γεγονός, που να επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική θέση της εταιρείας µας. Έπειτα από την παραπάνω ανάλυση και αιτιολόγηση των βασικών µεγεθών που επηρεάζουν την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, σας καλούµε να εγκρίνετε τις της χρήσεως Ηράκλειο, 30 Μαρτίου 2006 Η Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΤΖΗ Σελίδα 3

4 Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση, που αποτελείται από 2 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε την ίδια ηµεροµηνία. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2006 PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Μανδρίδης Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ Σελίδα 4

5 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε.» Ελέγξαµε τις ανωτέρω της «ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2005, τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 1 επί των οικονοµικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2004 και 2005, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό. PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές PANNELL KERR FORSTER International Limited Αθήνα, 31 Μαρτίου 2006 Ιωάννης Π. Μανδρίδης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σελίδα 5

6 3. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σηµ. 31/12/ /12/2004 Μη-κυκλοφορούν Ενεργητικό Υλικά πάγια στοιχεία Ενεργητικού , ,00 Σύνολο Μη-κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,00 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Άλλα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,11 Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών , ,42 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,53 ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Αποδοτέα στους Μετόχους της εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Αποθεµατικά , ,43 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,43 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0, ,16 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 0, ,16 Τρέχουσες υποχρεώσεις Τρέχουσα φορολογία , ,16 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,78 Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων , ,94 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,53 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Κύκλος εργασιών 0,00 0,00 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 0,00 0,00 Άλλα εισοδήµατα 6.747, ,88 Έξοδα διοίκησης (5.931,69) (2.173,45) Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης (303,84) (17.924,57) Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 512,23 (15.742,14) Φόροι 8.8 (3.928,25) (7.891,03) Καθαρά κέρδη /(ζηµιές) χρήσης (3.416,02) (23.633,17) Σελίδα 6

7 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1/1-31/12/2005 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2004 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 512,23 (15.742,14) Πλέον / Μείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις - - Προβλέψεις - - Συναλλαγµατικές διαφορές - - Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα - - Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 397, ,21 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2.564,12) 4.326,32 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβεβληµένοι φόροι (3.928,25) (7.891,03) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (5.583,13) ,36 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - - Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων - - Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων - - Τόκοι εισπραχθέντες - - Μερίσµατα εισπραχθέντα - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 0,00 Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου - - Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - - Εξοφλήσεις δανείων - - Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) - - Μερίσµατα πληρωθέντα - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (5.583,13) ,36 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , ,06 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , ,42 Σελίδα 7

8 6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1/1-31/12/2005 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2004 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου ( και αντίστοιχα) , ,60 Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (3.416,02) (23.633,17) Καθαρή θέση λήξης περιόδου ( και ) , ,43 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ.Λ.Π. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1/2005 1/1/2004 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ , ,67 Προσαρµογές των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων , ,27 Επίδραση από τη µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώµατες ακινητοποιήσεις ( ,34) ( ,34) Σύνολο προσαρµογών , ,93 Επενδυµένα κεφάλαια, κατά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα , ,60 Σελίδα 8

9 8. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 8.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία Η ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ µε τον διακριτικό τίτλο ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), έχει την έδρα της στη Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου του ήµου Ν. Αλικαρνασσού Ηρακλείου. Η εταιρεία έχει στην κατοχή της ακίνητα που περιγράφονται παρακάτω και δεν έχει κάνει έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας. Η έναρξη της επενδυτικής δραστηριότητας της εταιρείας θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα νότια παράλια της. Το σηµερινό ιοικητικό Συµβούλιο είναι 4 µελές και εξελέγη µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της και συγκροτήθηκε σε σώµα την Η θητεία του είναι πενταετής και λήγει την Η τωρινή του σύνθεση έχει ως εξής : 1. Αθηνά συζ. Μιλτιάδη Καράτζη Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος. 2. Μιλτιάδης Καράτζης του Αντώνιου Αντιπρόεδρος.Σ. 3. Αντώνιος Καράτζης του Μιλτιάδη Μέλος του.σ. 4. Μαρία Καράτζη του Μιλτιάδη Μέλος του.σ. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσµεύουν µε την υπογραφή τους η Πρόεδρος του.σ. & ιευθύνων Σύµβουλος Αθηνά συζ. Μιλτιάδη Καράτζη και ο Αντιπρόεδρος του.σ. Μιλτιάδης Καράτζης του Αντώνιου. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για την περίοδο από 01/01/2005 έως 31/12/2005 εγκρίθηκαν για δηµοσίευση µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου στις 30 Μαρτίου Εισαγωγή στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ως θυγατρική εισηγµένης στο Χ.Α., η εταιρεία εφαρµόζει τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) από 1/1/2005. Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει και δηµοσιεύει η εταιρεία σύµφωνα µε τα.π.χ.π. εδοµένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31 εκεµβρίου 2003, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονοµικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας. Οι κύριες προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν: - την προσαρµογή της αξίας κτήσης των γηπέδων, ώστε να αποτιµώνται στη δίκαιη αξία τους. - την άµεση απόσβεση διαφόρων εξόδων που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν και αποσβένονταν τµηµατικά. 8.3 Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων αναλύονται παρακάτω: Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε την αρχή του κόστους, µε εξαίρεση τα υλικά στοιχεία ενεργητικού (γήπεδα), για τα οποία ακολουθήθηκε το µοντέλο του θεωρούµενου κόστους, το οποίο είναι η δίκαιη αξία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία συνέταξε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ για πρώτη φορά για την περίοδο που έληξε την 31 εκεµβρίου εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής τους. Η εταιρεία συνεχίζει και µετά την 1 η Ιανουαρίου 2005 την τήρηση των βιβλίων µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συντάσσει εξωλογιστικά τις οικονοµικές καταστάσεις της µε τα ΠΧΠ. Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού, και τη γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και Σελίδα 9

10 παθητικού κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Αν και οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις βέλτιστες γνώσεις της ιοίκησης, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της εταιρείας από την 1 η Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ ( ), ενώ οι επεξηγήσεις και σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ Ενσώµατες πάγιες ακινητοποιήσεις Στα ενσώµατα πάγια της εταιρείας περιλαµβάνονται µόνο δύο οικόπεδα τα οποία εκτιµήθηκαν στις 31/12/2003 από την «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις εξετάζονται για πιθανή ζηµιά αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσής του, ενώ αξία εν χρήση είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίµησης του ανακτήσιµου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει ελαττωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από κοινές ονοµαστικές µετοχές και κατατάσσεται στα ιδία κεφάλαια. Την 31 η εκεµβρίου 2005 φτάνει στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 36,25 Ευρώ εκάστη. εν υπάρχει τµήµα του καλυφθέντος κεφαλαίου που δεν έχει ακόµη καταβληθεί, ούτε αριθµός ή συνολική ονοµαστική αξία και είδος των µετοχών που δεν έχουν εξοφληθεί εξ ολοκλήρου Αναγνώριση εσόδων Τα µοναδικά έσοδα της εταιρείας προέρχονται από τόκους και αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και χρήσης του πραγµατικού επιτοκίου. Σελίδα 10

11 8.4 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία α) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ Υπολ. 31/12/2004 Αγορές Έτους Πωλήσεις Έτους Μειώσεις Έτους 2005 Σύνολο 31/12/2005 Γήπεδο ,23 τ.µ ,00 0,00 0,00 0, ,00 Γήπεδο ,65 τ.µ ,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο ,00 0,00 0,00 0, , Απαιτήσεις Ελληνικό ηµόσιο Προκαταβ. & Παρακ. Φόροι 14,60 891,67 Ελληνικό ηµόσιο - Λοιπές Απαιτήσεις , ,06 ιάφοροι Χρεώστες 4.799, ,38 Σύνολο στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,11 Οι λοιπές απαιτήσεις από το Ελληνικό ηµόσιο αφορούν: α) πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ προηγούµενων χρήσεων, β) Αίτηση επιστροφής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. 8.6 Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών Ταµείο 0,23 0,23 Καταθέσεις όψεως 3.022, ,19 Καταθέσεις προθεσµίας σε ξένο νόµισµα , ,00 Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών , , Τρέχουσες υποχρεώσεις Φόρος Υπεραξίας Ν. 2065/ , ,16 Πιστωτές ιάφοροι , ,78 Σύνολο , , Φόροι Η φορολογία αναλύεται ως εξής: 31/12/ /12/2004 ιαφορές φορολογικού ελέγχου 250,00 0,00 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 3.656, ,71 Φόρος Υπεραξίας Ν. 2065/92 0, ,32 Λοιποί µη Ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 22,14 0,00 Σύνολο 3.928, ,03 Σελίδα 11

12 9. Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες 9.1 Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις H Στέλλα Πολάρις ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2004, Επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 9.3 Μεταβολή λογιστικών µεθόδων Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της Η εταιρεία κατά την τήρηση των βιβλίων εφαρµόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συντάσσει εξωλογιστικά οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ για σκοπούς ενοποίησης. 9.4 Εµπράγµατα βάρη εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 9.5 Αριθµός απασχολούµενων Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό και οι υποθέσεις της διευθετούνται από την ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ. 9.6 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέλη εν υφίστανται κανενός είδους συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέλη. 9.7 Άλλες ουσιώδεις πληροφορίες Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της "ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Η ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ µετέχει µε ποσοστό 100% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. 10. Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων από το.σ. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε.» την 30 η Μαρτίου Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Σ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Σ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΤΖΗ Α..Τ. Ι ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α..Τ. Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ ΡΕΑ ΑΚΗΣ Α.Μ. ΟΕΕ Α ΤΑΞΕΩΣ Σελίδα 12

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2005-31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Τ.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Κ.Λ.Μ. Α.Ε.)

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Τ.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Κ.Λ.Μ. Α.Ε.) «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Τ.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Κ.Λ.Μ. Α.Ε.) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ONLINE)

unibrain Α.Ε. ONLINE) unibrain Α.Ε. (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση σε HELLAS ONLINE) ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα