KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως Αρ. µητρώου Α.Ε /55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ."

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε /55/Β/99/16 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχώρι Κιλκίς Σελίδα 1 από 30

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισµός Εταιρείας την 31/12/2005 Κατάσταση αποτελεσµάτων της Εταιρείαςτην 31/12/2005 Κατάσταση ταµειακών ροών της Εταιρείας την 31/12/2005 Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης της Εταιρείας την 31/12/2005 Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 1. Γενικές πληροφορίες 2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρία 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 2.2 Συναλλαγµατικές µετατροπές 2.3 Ενσώµατα πάγια 2.4 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2.5 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 2.6 Αποθέµατα 2.7 Απαιτήσεις από πελάτες 2.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.9 Μετοχικό κεφάλαιο 2.10 ανεισµός 2.11 Φόρος εισοδήµατος (Τρέχων και αναβαλλόµενος) 2.12 Παροχές στο προσωπικό 2.13 Προβλέψεις 2.14 Αναγνώριση εσόδων 2.15 Μισθώσεις 2.16 ιανοµή µερισµάτων 2.17 Κρατικές επιχορηγήσεις 3. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 5 Πληροφόρηση κατά τοµέα 6 Κέρδη εκµετάλλευσης 6.1 Άλλα έσοδα (κέρδη) 7 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) 8 απάνες προσωπικού 9 Αποσβέσεις 10 Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 11 Φόρος εισοδήµατος 12 Αναβαλλόµενοι Φόροι εισοδήµατος 13 Κέρδη κατά µετοχή 14 Μέρισµα ανά µετοχή 15 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 16 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 17 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 18 Αποθέµατα 19 Απαιτήσεις κατά πελατών 20 Άλλες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 21 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 22 Μετοχικό Κεφάλαιο 23 Αποθεµατικά 24 Συσσωρευµένα Κέρδη / Αποτελέσµατα εις νέο 25 ανεισµός 26 Οφειλές προς προµηθευτές 27 Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις 28 Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως 29 Λοιπές προβλέψεις 30 Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις / απαιτήσεις 31 Μετάβαση στα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ''.Π.Χ.Π.'' 32 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 33. Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή Σελίδα Σελίδα 2 από 30

3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 εκεµβρίου 2005 Ποσά εκφρασµένα σε - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία σηµείωση 31/12/ /12/2004 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 15 Γήπεδα - Οικόπεδα , ,85 Κτίρια & τεχνικά έργα , ,44 Μηχ/τα - Τεχνικές εγκ/σεις , ,89 Μεταφορικά µέσα , ,24 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός , ,53 Ακιν/σεις υπό εκτ/ση-προκ/λές 0,00 0,00 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία , ,52 Επενδύσεις σε συµµετοχές 0 0,00 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις , ,65 Αναβαλλόµενη φορολ. απαίτηση ΛΠ , , , ,22 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κλπ , ,91 Απαιτήσεις κατά πελατών , ,42 Άλλες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις , ,65 Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 1.334, ,06 Χρεόγραφα 0,00 0,00 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,74 Σύνολο Ενεργητικού , ,96 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Οφειλές προς προµηθευτές , ,17 Οφειλές από φόρους τέλη , ,60 Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις , ,05 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , , , ,28 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Έντοκα δάνεια 26 0,00 0,00 Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως , ,32 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού , ,41 Λοιπές προβλέψεις 30 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενη φορολ. Υποχρέωση , , , ,63 Κεφάλαιο και αποθεµατικά Εκδοθέν κεφάλαιο Καταβληµένο , ,68 ιαφορά µετχ. έκδοσης υπέρ άρτιο Αποθεµατικά , ,19 ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 Σωρευµένα Κέρδη , ,18 Καθαρή Θέση , ,05 Σύνολο Παθητικού , ,96 Σελίδα 3 από 30

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 εκεµβρίου 2005 Ποσά εκφρασµένα σε - 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Κύκλος εργασιών (Έσοδα) , ,76 Κόστος πωληθέντων , ,46 Μικτό κέρδος , ,30 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως , , , ,01 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 8,9, , ,30 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8,9, , ,53 Έξοδα ερευνών - αναπτύξεως 8,9, , ,42 Λειτουργικό κέρδος , ,76 Κόστος Χρηµατοδότησης , ,74 Κέρδος συνήθων εργασιών , ,02 Κέρδος προ φόρων , ,02 Αναβαλλόµενοι φόροι έσοδο (-έξοδο) , , , ,40 Φόρος εισοδήµατος , ,46 ιαφορές Φορολογικού ελέγχου , ,71 Κέρδος µετά από φόρους , ,23 Κέρδος µετά από φόρους ανά µετοχή 13 1,14 1,50 της περιόδου από 1 Οκτωβρίου 2005 µέχρι 31 εκεµβρίου 2005 Ποσά εκφρασµένα σε - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/10-31/12/2005 1/10-31/12/2004 Κύκλος εργασιών (Έσοδα) , ,76 Κόστος πωληθέντων , ,64 Μικτό κέρδος , ,12 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως , , , ,89 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης , ,55 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,79 Έξοδα ερευνών - αναπτύξεως , ,45 Λειτουργικό κέρδος , ,10 Κόστος Χρηµατοδότησης , ,99 Κέρδος συνήθων εργασιών , ,11 Κέρδος προ φόρων , ,11 Αναβαλλόµενοι φόροι έσοδο (-έξοδο) , , , ,93 Φόρος εισοδήµατος , ,85 ιαφορές Φορολογικού ελέγχου , ,71 Κέρδος µετά από φόρους , ,37 Κέρδος µετά από φόρους ανά µετοχή 0,50 0,27 Σελίδα 4 από 30

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έµµεση µέθοδος) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 εκεµβρίου 2005 Ποσά εκφρασµένα σε - 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες: Καθαρά Κέρδη προ φόρων , ,02 Προσαρµογές από τα κ.κέρδη στα κ.ταµιακά κέρδη που αφορούν λειτουργικές δραστηριότητες: Αποσβέσεις , ,21 Προβλέψεις για απαξίωση αποθεµάτων (αργά κινούµενα αποθέµατα) Προβλέψεις για παροχές υπαλλήλων λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων ( ιαφορές Φορολογικού ελέγχου Κέρδος ή (Ζηµία) πώλησης παγίων Κέρδος ή (Ζηµία) πώλησης Συµµετοχών και Χρεογράφων Έσοδα από µερίσµατα και τόκους απάνες τόκων Αναλογούσες στην χρήση Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων Αποτίµηση Χρεογράφων Λοιπές προβλέψεις-δαπάνες Καθαρό κέρδος προσαρµοσµένο για µη ταµιακά στοιχεία Μεταβολή λειτουργικών στοιχείων Μείωση (Αύξηση) Εµπορικών Απαιτήσεων Μείωση (Αύξηση) Αποθεµάτων Μείωση (Αύξηση) Λοιπών Βραχυπρόθεσµων Απαιτήσεων Μείωση (Αύξηση) Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων Αύξηση (Μείωση) Εµπορικών Υποχρεώσεων Αύξηση (Μείωση) Λοιπών Bραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Αύξηση (Μείωση) Λοιπών Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Τόκοι πληρωθέντες Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες Σύνολο Εισροών (Εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Πωλήσεις (Αγορές) Ενσώµατων Περιουσιακών Στοιχείων Πωλήσεις (Αγορές) Ασώµατων Περιουσιακών Στοιχείων Πωλήσεις (Αγορές) Μετοχών θυγατρικών εταιρειών Πωλήσεις (Αγορές) Χρεογράφων Εισροές από µερίσµατα Σύνολο Εισροών (Εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αύξηση (Μείωση) Τραπεζικών ανείων Αύξηση (Μείωση) µετοχικού κεφαλαίου Πώληση (Αγορά) Ιδίων µετοχών Καταβολή µερισµάτων Σύνολο Εισροών (Εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μη πραγµατοποιηθέν ενδοεταιρικό κέρδος που αναλογεί στην Μειοψηφία Επίδραση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου , , , , , , ,53 805, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Σελίδα 5 από 30

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 εκεµβρίου 2005 Μετοχικό Κεφάλαιο και ιαφορά υπέρ άρτιο Αποθεµατικά Αναπροσαρµογών και Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο και Συναλλαγµατικές ιαφορές Σύνολο Ποσά εκφρασµένα σε - Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου , , , ,54 Καθαρό εισόδηµα Καταχωρηµένο απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 0,00 Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου , ,23 Μερίσµατα , ,72 Τακτικό Αποθεµατικό , ,98 0,00 Αφορολόγητα Αποθεµατικά , ,29 0,00 ιαφορές αναπροσαρµογής στοιχείων ενεργητικού 0,00 Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 Άλλα αποθεµατικά , ,58 0,00 Πώληση ιδίων µετοχών 0,00 Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου , , , ,05 ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου , , , ,05 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου , , , ,05 Καθαρό εισόδηµα Καταχωρηµένο απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια , ,05 Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου , ,89 Μερίσµατα , ,00 Τακτικό Αποθεµατικό , ,14 0,00 Αφορολόγητα Αποθεµατικά 0,00 ιαφορές αναπροσαρµογής στοιχείων ενεργητικού 0,00 Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 Άλλα αποθεµατικά , ,00 0,00 Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου , , , ,89 ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου , , , ,89 1. Γενικές πληροφορίες Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Η εταιρεία ''ΚΛΕΦΕΡ Α.Ε - KLEFER S.A. - AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α.E.'' δραστηριοποιείται στη Παραγωγή και εµπορία Αυτόµατων & Ηµιαυτόµατων Θυρών Ανελκυστήρων Η εταιρεία ''ΚΛΕΦΕΡ Α.Ε - KLEFER S.A. - AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α.E.'', έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι θυγατρική του οµίλου ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - Α.Β.Ε.Ε. Έχει την έδρα της στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΤΚ και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την Σελίδα 6 από 30

7 2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρία 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι τρέχουσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( ΛΠ) και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ). Το ΠΧΠ 1, που αναφέρεται στην υιοθέτηση των ΠΧΠ για πρώτη φορά, έχει εφαρµοστεί στην προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας από την 1η Ιανουαρίου Το ΛΠ 1 (παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων) απαιτεί την παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων για την αντίστοιχη προηγούµενη χρήση από την χρήση αναφοράς. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα Γήπεδα-οικόπεδα, τα οποία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ (1 Ιανουαρίου 2004) αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία, καθώς και των εισηγµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων,τα οποία αποτιµώνται στην τρέχουσα αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτείται η κρίση της ιοίκησης στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών, µεθόδων και πολιτικών, που έχουν υιοθετηθεί. Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού που εφαρµόστηκαν για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ίδιες µε αυτές που εφαρµόστηκαν για την σύνταξη των ελεγµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων που έληξαν στις 31 εκεµβρίου 2003 και 31 εκεµβρίου 2004 (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις). 2.2 Συναλλαγµατικές µετατροπές (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας, απεικονίζονται µε χρήση του νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο η εταιρεία δραστηριοποιείται (λειτουργικό νόµισµα). Οι οικονοµικές καταστάσεις της παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα της εταιρίας. (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (τρέχουσες ισοτιµίες) που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 2.3 Ενσώµατα πάγια Τα ενσώµατα πάγια, εκτός από τα Γήπεδα-Οικόπεδα, απεικονίζονται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως συµπεριλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή απεικονίζονται σε ξεχωριστό πάγιο στοιχείο, στην περίπτωση που υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ότι από το συγκεκριµένο πάγιο θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην εταιρία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι µεταγενέστερες δαπάνες αποσβένονται στη µικρότερη χρονική διάρκεια που προκύπτει µεταξύ, της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου για το οποίο δηµιουργούνται και του χρονικού διαστήµατος που µεσολαβεί µέχρι την επόµενη βελτίωση του παγίου. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ αποτελέσµατα όταν γίνονται. Τα Γήπεδα-Οικόπεδα, αποτιµώνται στην τρέχουσα αξία των, η οποία διενεργείται κάθε τρία τουλάχιστον χρόνια από την εταιρία και βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία της αγοράς. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των Γηπέδων-Οικοπέδων που προκύπτουν από αναπροσαρµογές στην τρέχουσα αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Μειώσεις στη λογιστική αξία φέρονται σε µείωση του αποθεµατικού εφόσον στο παρελθόν είχε σχηµατισθεί τέτοιο αποθεµατικό για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μειώσεις της αξίας πέραν του αποθεµατικού καθώς και µειώσεις στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δεν υπάρχει αποθεµατικό αναπροσαρµογής, καταχωρείται στ αποτελέσµατα ως έξοδο. Σελίδα 7 από 30

8 Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο, σύµφωνα µε την εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, που έχει ως εξής: - Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων, χρόνια - Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις, 6-15 χρόνια - Μέσα µεταφοράς, 8-20 χρόνια - Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός, 5-15 χρόνια - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και συστήµατα µηχανογράφησης,1-5 χρόνια Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων, εφ' όσον κριθεί σκόπιµο αναθεωρούνται και αναπροσαρµόζονται κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες (αναπόσβεστες) των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, τότε η αξία των παγίων αναπροσαρµόζονται στο ύψος του ανακτήσιµου ποσού και οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.7). Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στ' αποτελέσµατα χρήσης. Όταν τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 2.4 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Λογισµικό Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 10 χρόνια. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισµικού καταχωρούνται ως έξοδα όταν διενεργούνται. Οι δαπάνες που αναλαµβάνονται για την ανάπτυξη συγκεκριµένων λογισµικών που ελέγχονται από τον όµιλο καταχωρούνται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιες δαπάνες περιλαµβάνουν αµοιβές προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων. Το ιδιοπαραγώµενο λογισµικό αποσβένεται στην ωφέλιµη ζωή του η οποία κυµαίνεται από 1-10 χρόνια. Σελίδα 8 από 30

9 2.5. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασώµατων ακινητοποιήσεων µε απεριόριστη διάρκεια ζωής τα οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών µακροπρόθεσµων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµειωσης του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 2.6 Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της σειράς εξαντλήσεως των αποθεµάτων (FIFO) Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος µελέτης και σχεδιασµού, το κόστος των υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που συνδέονται µε την παραγωγή. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Σχηµατίζονται κατάλληλες προβλέψεις για απαξιωµένα, άχρηστα και µε χαµηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθέµατα. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται. 2.7 Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, απαλλαγµένες από τις προβλέψεις για απαξίωση, χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 'Οταν η εταιρία έχει αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει τα οφειλόµενα σ' αυτήν ποσά, µε βάση τους όρους κάθε συµφωνίας, τότε σχηµατίζει πρόβλεψη για αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων (επισφαλείς απαιτήσεις). Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Σελίδα 9 από 30

10 2.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά,τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 2.9 Μετοχικό κεφάλαιο Στην καθαρά θέση απεικονίζεται το µετοχικό κεφάλαιο, οι κοινές µετοχές. Πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται µε την έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται ανεισµός Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους, µειωµένες µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στις περιόδους που ακολουθούν, οι δανειακές υποχρεώσεις αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όποια διαφορά προκύψει µεταξύ των εισπράξεων (καθαρών από έξοδα συναλλαγών) και τις αξίας εξόφλησης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια του δανεισµού. Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες εκτός από τις περιπτώσεις που η εταιρία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Φόρος εισοδήµατος (Τρέχων και αναβαλλόµενος) Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζονται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των κερδών της εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των θεσµοθετηµένων φορολογικών συντελεστών. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση από αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, που σχετίζεται µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε µια συναλλαγή, που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού και µειώνονται στο βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ στην χρήση που η απαίτηση θα πραγµατοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί σαν ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Σελίδα 10 από 30

11 2.12 Παροχές στο προσωπικό α) Βραχυπρόθεσµες παροχές Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. β) Συνταξιοδότηση και άλλες υποχρεώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Πρόκειται για προγράµµατα συνταξιοδότησης και άλλα προγράµµατα αποζηµίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Τα προγράµµατα αυτά είναι είτε χρηµατοδοτούµενα είτε µη χρηµατοδοτούµενα. Τα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα χρηµατοδοτούνται µε καταβολή εισφορών σε ένα κοινό ταµείο, οι οποίες προσδιορίζονται σύµφωνα µε περιοδικά εκτελούµενες αναλογιστικές µελέτες. Ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών ορίζεται ένα συνταξιοδοτικό ή παρόµοιο πρόγραµµα εξόδου από την υπηρεσία το οποίο καθορίζει την παροχή ενός ποσού ως σύνταξη ή ως αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνήθως σε συνάρτηση µε έναν ή περισσότερους παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας ή η αποζηµίωση. Ως πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών ορίζεται ένα πρόγραµµα συνταξιοδότησης στα πλαίσια του οποίου η εταιρία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε µια ξεχωριστή οντότητα (ένα ασφαλιστικό ταµείο) και δεν θα έχει καµία νοµική ή συµβατική υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στην περίπτωση που οι πόροι του ταµείου δεν θα είναι αρκετοί ώστε να καταβάλλει στους εργαζοµένους παροχές ανάλογες µε τα χρόνια υπηρεσίας στην τρέχουσα και σε προηγούµενες περιόδους. Η υποχρέωση που προκύπτει σχετικά µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών οικειοθελούς αποχώρησης εργαζοµένων ή τα προγράµµατα συνταξιοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων και των µη χρηµατοδοτούµενων παροχών αποζηµίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία, είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µείον την τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος (όταν είναι χρηµατοδοτούµενο) µαζί µε τις µεταβολές που προκύπτουν από µη αναγνωρισµένα αναλογικά κέρδη και ζηµίες καθώς και το κόστος της προϋπηρεσίας. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη λαµβάνει χώρα ο υπολογισµός της δέσµευσης καθορισµένης παροχής, από ανεξάρτητους αναλογιστές µε τη χρήση της µεθόδου της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδες (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένης παροχής προσδιορίζεται από τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµιακές εκροές, µε τη χρησιµοποίηση των επιτοκίων κρατικών ή εταιρικών οµολόγων υψηλής αξιοπιστίας τα οποία έχουν ηµεροµηνία λήξης που προσεγγίζει την ηµεροµηνία λήξης της σχετικής υποχρέωσης. Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές, αλλαγές στις αναλογιστικές υποθέσεις και τροποποιήσεις σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ανάλογα µε το µέσο χρόνο εναποµένουσας υπηρεσίας των εργαζοµένων που αφορά. Για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, η εταιρία καταβάλλει εισφορές υποχρεωτικά σε ένα ξεχωριστό ταµείο, είτε βάσει σύµβασης είτε εθελοντικά. Από την στιγµή που οι εισφορές καταβληθούν, η εταιρία δεν έχει υποχρέωση πρόσθετης καταβολής εισφορών. Οι τακτικές εισφορές συνιστούν καθαρές περιοδικές δαπάνες για τη χρήση που πρέπει να καταβληθούν και ως δαπάνες περιλαµβάνονται στις αµοιβές προσωπικού. γ) Παροχές εξόδου από την υπηρεσία Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι καταβλητέες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία αποχώρησης κάθε φορά που η απασχόληση ενός εργαζοµένου τερµατιστεί ή όποτε ένας εργαζόµενος αποδέχεται εθελουσία έξοδο ως αντάλλαγµα. Όταν η απασχόληση ενός εργαζοµένου λήξει κατά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία αποχώρησης, το δικαίωµα σε αυτές τις παροχές βασίζεται συνήθως στο υπολειπόµενο διάστηµα µέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης και στη συµπλήρωση ενός ελάχιστου διαστήµατος υπηρεσίας. Οι αναµενόµενες δαπάνες για αυτές τις παροχές καταχωρούνται ως δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, µε τη χρησιµοποίηση µιας µεθόδου λογισµού παρόµοιας µε εκείνης που χρησιµοποιείται για τα προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων παροχών. Κάθε δύο χρόνια γίνεται αποτίµηση των παραπάνω υποχρεώσεων από ανεξάρτητους αναλογιστές. Όσον αφορά τον τερµατισµό της εργασίας πριν από την κανονική ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ή την εθελουσία αποχώρηση, η εταιρία καταχωρεί παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία όταν είναι αποδεδειγµένα δεσµευµένη είτε να τερµατίσει την απασχόληση των εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές συµβατικό πρόγραµµα, χωρίς να υπάρχει η πιθανότητα να ανακληθεί, είτε να παρέχει παροχές για έξοδο από την υπηρεσία προκειµένου να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση. Τέτοιες παροχές που είναι καταβλητέες σε διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. δ) Προγράµµατα πρόσθετων αµοιβών λόγω απόδοσης (bonus). Η υποχρέωση για παροχές προς τους εργαζόµενους µε τη µορφή πρόσθετων αµοιβών λόγω απόδοσης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ή στις λοιπές προβλέψεις όταν δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική επιλογή από το να διευθετηθεί η υποχρέωση. Σελίδα 11 από 30

12 2.13 Προβλέψεις Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται όταν η εταιρία µπορεί να διαµορφώσει µία αξιόπιστη εκτίµηση για µία τρέχουσα νοµική ή συµβατική υποχρέωση, που εµφανίζεται ως αποτέλεσµα προηγουµένων γεγονότων και υπάρχει η πιθανότητα να απαιτηθεί µια εκροή πόρων προκειµένου να γίνει η τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης. Η εταιρία δηµιουργεί πρόβλεψη για επαχθείς συµβάσεις όταν η ωφέλεια που αναµένεται να προκύψει από αυτές τις συµβάσεις, είναι µικρότερη από τα αναπόφευκτα έξοδα συµµόρφωσης προς τις συµβατικές υποχρεώσεις. απάνες συνδεόµενες µε τις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας δεν εγγράφονται ως προβλέψεις. Σελίδα 12 από 30

13 2.14 Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα περιλαµβάνουν την τρέχουσα αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, απαλλαγµένη από τον φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ), τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: (α) Πωλήσεις αγαθών Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών µεταβιβάζονται στον αγοραστή (συνήθως µετά την παράδοση και αποδοχή από µέρους του) και η είσπραξη της απαίτησης είναι σχεδόν βέβαιη. (β) Παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. (γ) Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας, αφού ληφθούν υπόψη το οφειλόµενο κεφάλαιο και το πραγµατικό επιτόκιο που ισχύει µέχρι την λήξη της περιόδου, εφόσον υπάρχει η βεβαιότητα ότι τα έσοδα αυτά θα εισπραχθούν από την εταιρία. Όταν υπάρχει ένδειξη για αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. (δ) Έσοδα από δικαιώµατα. Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε ότι ορίζεται από τις σχετικές συµβάσεις Μισθώσεις Μισθώσεις στις οποίες, σηµαντικό τµήµα των κινδύνων και των ανταµοιβών της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους εκµισθωτές (ιδιοκτήτες) ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης ιανοµή µερισµάτων Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης εκείνης στην οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην τρέχουσα αξία τους όταν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρία θα συµµορφωθεί µε όλους τους σχετικούς όρους. Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που προορίζονται για αγορά παγίου εξοπλισµού καταχωρούνται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και λογίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης σύµφωνα µε την διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωή των αντίστοιχων επιχορηγούµενων παγίων. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται µε δαπάνη, αναγνωρίζεται σαν έσοδο στην διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την αντιστοίχιση της επιχορήγησης σε συστηµατική βάση µε τις δαπάνες τις οποίες προορίζεται να αποζηµιώσει. Σελίδα 13 από 30

14 3. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η εταιρία εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι οποίοι, λόγω της δραστηριότητας της, έχουν περιορισµένη επιρροή στα αποτελέσµατα της, όπως κίνδυνο τιµών αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµιακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων. Η εταιρία δεν αντισταθµίζει τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους µέσω παραγώγων αλλά παρεµβαίνει µε άλλους τρόπους για την αντιµετώπιση τους. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί η εταιρία είναι κυρίως οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας σε τράπεζες, λογαριασµοί εισπρακτέοι και πληρωτέοι, µερίσµατα πληρωτέα. α) Κίνδυνος αγοράς i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η εταιρία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, εκτίθεται όµως λόγω χρήσης του ευρώ σε µηδενικό συναλλαγµατικό κίνδυνο. ii) Κίνδυνος τιµής Η εταιρία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των αποθεµάτων. β) Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως στην µητρική εταιρία ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σε λοιπούς πελάτες µε µειωµένο εισπρακτικό ρίσκο.η συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου είναι περιορισµένη σε σχέση µε το συνολικό ύψος των εµπορικών απαιτήσεων λόγω της φερεγγυότητας της µητρικής εταιρίας, της διασποράς του υπολοίπου των άλλων πελατών αλλά και της ασφάλισης πιστώσεων που έχει συνάψει η εταιρία. γ) Λογαριασµοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική Η εταιρία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη και εκτίµηση σχετικών οικονοµικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγµατοποιούνται µε αυτούς τους πελάτες µε κανονικούς όρους και µε αναµενόµενη µέση διάρκεια είσπράξης. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της εταιρίας να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπράξη της. δ) Κίνδυνος ρευστότητας Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας, φροντίζοντας να υπάρχουν εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρία, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµιακών διαθεσίµων. Σελίδα 14 από 30

15 3.2 Προσδιορισµός των εύλογων (τρεχουσών) αξιών Οι τρέχουσες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες κατάλληλα προσαρµοσµένες ώστε ν αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήµατος και τις εκτιµήσεις για τις απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα υπό εύλογες συνθήκες. Η διοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικές µε το µέλλον. Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιµήσεις, εξ' ορισµού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα µε τα αντίστοιχα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: α) Φόροι εισοδήµατος. Η εταιρία υπόκειται σε συγκεκριµένους συντελεστές φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τα οποία ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η εταιρία δεν αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενους φόρους από έλεγχους. Όταν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει τον φόρο εισοδήµατος της περιόδου καταλογισµού. β) Αναταξινοµήσεις κονδυλίων Ορισµένα κονδύλια της χρήσης 2004 αναταξινοµήθηκαν χρήσεως για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της 5. Πληροφόρηση κατά τοµέα Κύριος τοµέας δραστηριότητας της Εταιρείας είναι ο επιχειρησιακός και δευτερεύον ο γεωγραφικός τοµέας. Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες είναι οργανωµένες και διαχειρίζονται ξεχωριστά ανάλογα µε τη φύση τους σε προϊόντα και εµπορεύµατα, µε κάθε τοµέα να αποτελεί µία στρατηγική επιχειρηµατική µονάδα η οποία παρέχει διαφορετικά προϊόντα, στην ίδια αγορά, αναγκαία για ολοκλήρωση του ανελκυστήρα. Ο τοµέας της παραγωγής αφορά την κατασκευή αυτόµατων, ηµιαυτόµατων και αναδιπλούµενων πορτών και λοιπών εξαρτηµάτων θυρών ανελκυστήρων. Ο τοµέας της εµπορίας αναφέρεται στην πώληση αυτόµατων,ηµιαυτόµατων και αναδιπλούµενων πορτών και λοιπών εξαρτηµάτων θυρών ανελκυστήρων. Οι γεωγραφικοί τοµείς της Εταιρείας καθορίζονται από τη τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων και τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών στον γεωγραφικό τοµέα δραστηριότητας, παρουσιάζεται στη γεωγραφική περιοχή όπου ο πελάτης είναι εγκατεστηµένος και περιλαµβάνει πωλήσεις προϊόντων και εµπορευµάτων. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στον γεωγραφικό τοµέα δραστηριότητας, παρουσιάζεται στην γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η εταιρία. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Ελλάδα. Σελίδα 15 από 30

16 Κύριος τοµέας δραστηριότητας, Επιχειρησιακός Ποσά εκφρασµένα σε - Παραγωγή Εµπορία Παραγωγή Εµπορία Κύκλος εργασιών , , , ,02 Μικτό κέρδος , , , ,22 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , , , ,11 Αποσβέσεις , , , ,71 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , , , ,40 Σύνολο ενεργητικού , , , ,63 ευτερεύων τοµέας δραστηριότητας, Γεωγραφικός Στοιχεία Ισολογισµού Ποσά εκφρασµένα σε - Εσωτερικό Εξωτερικό Εσωτερικό Εξωτερικό Ενεργητικό Σύνολο παγίου ενεργητικού , , , ,79 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,35 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,14 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,54 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,10 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,64 Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσεως Ποσά εκφρασµένα σε - Εσωτερικό Εξωτερικό Εσωτερικό Εξωτερικό Κύκλος εργασιών , , , ,88 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , , , ,26 Αποσβέσεις , , , ,31 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , , , ,95 Κόστος Χρηµατοδότησης , , , ,88 Κέρδος συνήθων εργασιών , , , ,07 Έσοδα από µερίσµατα συµµετοχών και χρεογράφων Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων σε χρεόγραφα Κέρδος προ φόρων , , , ,07 Φόρος εισοδήµατος , , , ,18 Κέρδος µετά από φόρους , , , ,89 Σελίδα 16 από 30

17 6. Κέρδη εκµετάλλευσης Τα κατωτέρω ποσά ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό του κέρδους εκµεταλλεύσεως Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων , ,48 Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων 4.073, ,73 Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων , ,84 Κόστος αποθεµάτων που αναγνωρίζεται ως δαπάνη στο κόστος πωληθέντων (Πρώτες ύλες, Λοιπά υλικά, προϊόντα και εµπορεύµατα) , ,71 ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων απάνες προσωπικού , ,76 Κέρδος ή ζηµία από πώληση θυγατρικών 6.1 Άλλα έσοδα (κέρδη) Τα Άλλα έσοδα (κέρδη) είναι τα εξής: Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλ , ,53 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών , ,15 Έσοδα κεφαλαίων 382,28 190,50 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , , , ,71 7. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) που συµπεριλαµβάνονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Έσοδα από τόκους 382,28 190,50 Συναλλαγµατικές διαφορές Κέρδη και ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά Έξοδα από τόκους , , , ,24 8. απάνες προσωπικού Το κόστος µισθοδοσίας που συµπεριλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: Μισθοί και ηµεροµίσθια , ,46 Εργοδοτικές εισφορές , ,52 Λοιπές παροχές στο προσωπικό , ,78 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης , ,26 Σύνολο Μισθοδοσίας , ,02 Μείον:έξοδα που ενσωµατώθηκαν στο κόστος παραγωγής , ,75 Έξοδα µισθοδοσίας (σηµείωση 3) , ,29 Σελίδα 17 από 30

18 9 Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις που λογίστηκαν στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων , ,48 Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων 4.073, ,73 Μείον: αποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής , , , ,02 10 Έξοδα διοίκησης, διάθεσης, έρευνας και ανάπτυξης Τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης, έρευνας και ανάπτυξης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Μισθοί και έξοδα προσωπικού , ,54 Αµοιβές τρίτων , ,84 Λοιπές παροχές τρίτων , ,45 Φόροι τέλη 9.513, ,60 Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως , ,25 Αποσβέσεις , ,02 ιάφορα έξοδα , ,05 Σύνολο , ,75 11 Φόρος εισοδήµατος Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόστηκε στις εγχώριες εταιρίες ως στη χρήση 2004 ήταν 35% και έως χρήση 2005, 32%. Ο νέος φορολογικός νόµος 3296/04 καθιερώνει για τις χρήσεις 2006 και 2007 µειωµένα ποσοστά φορολογίας εισοδήµατος 29% και 25%, αντίστοιχα, για κάθε χρήση. Τρέχον φόρος εισοδήµατος , ,46 Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων , ,73 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 1.046, ,62 Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν προσωρινά αυτά που έχουν δηλωθεί στην αρµόδια.ο.υ. έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου. Τη στιγµή κατά την οποία θα ελεγχθούν και θα εκκαθαρισθούν τα λογιστικά βιβλία από τις φορολογικές αρχές τότε θα οριστικοποιηθούν και οι φορολογικές της υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Η εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως την 31η εκεµβρίου Για την χρήση του 2005 η εταιρία δεν έχει υπολογίσει προβλέψεις για κάλυψη της πιθανότητας επιβολής πρόσθετων φόρων σε ενδεχόµενο έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. Σελίδα 18 από 30

19 12 Αναβαλλόµενοι Φόροι εισοδήµατος Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, µε την χρησιµοποίηση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν. Τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό θα ανακτηθούν ή θα τακτοποιηθούν σε περίοδο µεγαλύτερη των 12 µηνών µετά την 31 εκεµβρίου Η κίνηση του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος έχει ως εξής: Υπόλοιπα έναρξης 1η Ιανουαρίου 2004 Χρέωση απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια ,62 Χρέωση στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα Υπόλοιπο την 31η εκεµβρίου ,62 Υπόλοιπα έναρξης 1η Ιανουαρίου 2005 Χρέωση απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 1.046,03 Χρέωση στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα Υπόλοιπο την 31η εκεµβρίου ,03 Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της χρήσης, έχει ως εξής: 2004 Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2004 Χρεώσεις/Πιστώ σεις (-) στα Αποτελέσµατα Υπόλοιπο τέλους 31 εκεµβρίου 2004 Ποσά εκφρασµένα σε - Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις, αποσβέσεις , , ,50 Προβλέψεις για επισφάλειες Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού , ,40 Αναπροσαρµογή παγίων Ασώµατες ακινητοποιήσεις Μεταφορά από ασώµατες ακινητοποιήσεις , , ,90 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις, αποσβέσεις , , ,45 Προβλέψεις για επισφάλειες Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 7.825, ,65 Επιχορηγήσεις παγίων Ασώµατες ακινητοποιήσεις , , ,10 Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2005 Χρεώσεις/Πιστώ σεις (-) στα Αποτελέσµατα Υπόλοιπο τέλους 31 εκεµβρίου Ποσά εκφρασµένα σε - Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις, αποσβέσεις , , ,78 Προβλέψεις για επισφάλειες Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού , ,40 0,00 Αναπροσαρµογή παγίων Ασώµατες ακινητοποιήσεις Μεταφορά από ασώµατες ακινητοποιήσεις , , ,78 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις, αποσβέσεις , , ,92 Προβλέψεις για επισφάλειες Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού 7.825, , ,38 Επιχορηγήσεις παγίων Ασώµατες ακινητοποιήσεις Λαπά , , ,30 Σελίδα 19 από 30

20 13 Κέρδη ανά µετοχή Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν µε διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της εταιρίας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που τυχόν αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές) Καθαρό κέρδος χρήσης που αναλογεί στους µετόχους της εταιρίας , ,23 Σταθµισµένος µέσος αριθµός των σε κυκλοφορία κοινών µετοχών για τον υπολογισµό των βασικών κερδών ανά µετοχή Βασικά κέρδη ανά κοινή µετοχή, σύµφωνα µε το ΛΠ Μέρισµα ανά µετοχή , ,00 1,14 1,50 Βάσει του Ελληνικού εµπορικού νόµου, οι εταιρίες απαιτείται κάθε χρόνο να αναγγέλλουν από τα κέρδη τους µέρισµα το οποίο είναι το µεγαλύτερο µεταξύ του 35% των πραγµατοποιηµένων κερδών µετά φόρων µετά τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, ή τουλάχιστον 6% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Μέρισµα το οποίο είναι µικρότερο από το 35% των κερδών µετά φόρων και µετά τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, αλλά µεγαλύτερο του 6% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να αναγγελθεί και να πληρωθεί µε έγκριση του 70% των µετόχων. Ωστόσο, µε οµόφωνη έγκριση όλων των µετόχων η Εταιρία µπορεί να µην αναγγείλει µέρισµα. Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει ως µέρισµα για την χρήση του 2005 το συνολικό ποσό των ευρώ (2005) που είναι 0,25 ανά µετοχή (2004 0,25 ανά µετοχή) και το οποίο αναµένεται να επικυρωθεί στην ετήσια τακτική συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του Τα ποσά των µερισµάτων απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, στον λογαριασµό του Ισολογισµού ''Σωρευµένα κέρδη'' µαζί µε το υπόλοιπο κερδών µετά από φόρους που προέκυψε από τα αποτελέσµατα χρήσης Σελίδα 20 από 30

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Μαρτίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005

INTERNET STORE A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της «INTERNET STORE A.E..» την 1Οη Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί με την ανάρτησή

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ( Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περίοδος από 01/01-31/03/2008

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περίοδος από 01/01-31/03/2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2008-31/03/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισμός...............12 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου.............. 13 3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών..............14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ( Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIGITAL BANK AE ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

V.P.I A.E 31 2005 30 2006. PET. 34763/01 /95/365 15, 145 64

V.P.I A.E 31 2005 30 2006. PET. 34763/01 /95/365 15, 145 64 V.P.I A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας, την 30 Μαΐου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2005 (ποσά σε Ευρώ) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... 4 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 5 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10661 06/Β86/44 www.daiosplastics.com

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Y-LOGIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Y-LOGIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία»

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία» ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία» Αναδρομικά Επαναδιατυπωμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) www.logismos.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα